Page 1

Moje evangelium ABYCHOM

MĚLI

RÁDI

JEŽÍŠE


Návštěva pastýřů Podle sv. Lukáše, kapitola 2, verše 8 až 20

Té noci se pastýřům, kteří hlídali svá stáda, ukázal anděl Boží. Zalilo je světlo a zmocnil se jich strach. Ale anděl jim řekl: „Nebojte se. Mám pro vás a pro všechny lidi radostnou novinu. V městě Davidově se narodil Spasitel, to je Kristus Pán. Poznáte ho, je to malé děťátko a leží v jesličkách.“

20


Pastýři se spěšně vydali dítě hledat. Nalezli Marii a Josefa a s nimi Ježíška, položeného do jeslí. Potom se dali na zpáteční cestu

Na vysvětlenou Narození Ježíše, o němž vyprávěli pastýři, není legenda. Ježíš se narodil v Izraeli před přibližně dvěma tisíci lety. Proč?

Proč se Ježíšovi říká Kristus

Pán, Spasitel? Protože přináší radost

a všem lidem, které potkávali, vyprávěli,

a pokoj všem lidem. Zbavuje je zla

co viděli a slyšeli.

našeho Otce.

a umožňuje jim prožívat lásku Boha,

Dnes Když se díváme na jesličky, připomínáme si Ježíšovo narození. V tichosti obdivujeme toto děťátko, Syna Božího.

21


Ochrnutý Podle sv. Lukáše, kapitola 5, verše 17 až 26

Ježíš přišel do jednoho domu v Kafarnau a všem přítomným hlásal Boží slovo. Chtěli se s ním vidět i nějací muži, kteří na nosítkách přinesli ochrnutého. Ale bylo tam všude tolik lidí, že se do domu nemohli dostat. A tak se rozhodli vynést nemocného na střechu, udělali do ní otvor a na nosítkách spustili ochrnutého až k Ježíšovi. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“

42


Ale někteří v davu začali uvažovat: „Kdo jiný může odpouštět hříchy, než sám Bůh?“ Ježíš pochopil jejich pochybnosti a řekl jim:

Na vysvětlenou Ježíš zde zahájil své poslání, tady začal šířit radostnou zvěst a konat viditelná znamení (jako uzdravení ochrnutého), aby v něho lidé uvěřili, aby mu naslouchali a aby jej následovali.

„Abyste věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, tohoto muže také uzdravím.“ Pak řekl ochrnutému: „Vstaň, vezmi svá nosítka a vrať se domů.“ Ten ihned vstal a přede všemi odešel. Zástupů se zmocnil úžas a chválily Boha.

Proč? Lidé uvažovali: „Kdo jiný může odpouštět hříchy, než sám Bůh?“ Přece ne tento člověk, kterému říkají Ježíš. Přemýšleli tak proto, že Ježíše neznali, nevěděli, že je Syn Boží.

Dnes Ježíš je zde, doprovází nás na naší cestě, a to i v těžkých chvílích.

43


Příběh o hřivnách Podle sv. Matouše, kapitola 25, verše 14 až 28

Ježíš vyprávěl učedníkům tento příběh: „Jeden muž se chystal na cesty, a tak svěřil svůj majetek služebníkům. Prvnímu dal pět hřiven, druhému dvě hřivny a třetímu svěřil jen jednu hřivnu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned vyzískal pět dalších. Podobně i ten, který

92


měl dvě, získal další dvě. Poslední vykopal jámu a ukryl svou hřivnu do země. Když se pán vrátil z cest, začal účtovat. První a druhý služebník mu vrátili dvakrát více peněz. Řekl jim: ‚Správně, služebníci dobří a věrní, zato vám dám ještě

Na vysvětlenou V Ježíšově době představovala hřivna velkou částku. Ten muž tedy svěřil svým služebníkům velmi mnoho peněz. Proč?

Proč nedal pán všem

služebníkům stejně? Protože v očích Boha není důležité, jestli máme jednu nebo pět hřiven. Důležité je, jestli máme

více.‘ Pak přišel třetí služebník a řekl: ‚Pane, bál

důvěru a dokážeme využít to, co nám bylo svěřeno.

jsem se a ukryl jsem tvé peníze v zemi. Tady jsou.‘ Pán se na posledního služebníka rozhněval,

Dnes

Hřivny představují všechno to,

co nám Bůh dává, abychom mohli žít a aby se nám dařílo. Nesmíme je tedy

protože se neodvážil hřivnu nijak uplatnit.“

ukrývat, ale musíme je umět využívat a dělit se o ně.

93


Prázdný hrob Podle sv. Matouše, kapitola 28, verše 1 až 8

Za úsvitu prvního dne týdne přišla Marie z Magdaly s druhou Marií k Ježíšovu hrobu. Náhle nastalo zemětřesení a objevil se anděl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh. Odvalil kámen, který uzavíral vchod do hrobu, a usedl na něm. Pak řekl ženám:

114


„Nebojte se! Vím, že hledáte Ježíše, který zemřel na kříži. Ale on zde není, protože byl vzkříšen. Jděte a řekněte jeho učedníkům, že žije; čeká na ně v Galileji!“

Na vysvětlenou Ježíš zemřel na kříži a přátelé ho uložili do hrobu. Byla to jeskyně vyhloubená do skály a uzavřená těžkým kamenem.

Proč? Co znamená věta „Ježíš byl

S obrovským dojetím a velkou radostí běžely

vzkříšen“? Znamená to, že Ježíš žije

ženy oznámit tu novinu učedníkům.

přátele jiným způsobem. Boží život je

na věky. Po vzkříšení doprovází své

silnější než smrt.

Dnes Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů. Všichni se radují a oslavují den, kdy Bůh vzkřísil Ježíše. Zpívají: „Aleluja! Chvalte Pána!“

115


Nanebevstoupení Podle sv. Lukáše, kapitola 24, verše 36 až 53

Vzkříšený Ježíš se objevil uprostřed svých učedníků. Řekl jim: „Pokoj s vámi!“ Ulekli se, ale on jim řekl: „Vždyť jsem to já! Dotkněte se mne a přesvědčte se.“ A ukázal jim ruce a nohy. Pak dodal: „Muselo se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, u Proroků a v Žalmech.“ To, co se stalo, už dávno předpovědělo Písmo: „Mesiáš bude trpět a vstane z mrtvých.“

122


Na vysvětlenou Ježíš řekl, že přišel, aby se naplnila slova Písma. Všechno se stalo tak, jak bylo napsáno v Mojžíšově zákoně, u Proroků a v Žalmech.

Proč? Co znamená „Ježíš se od nich vzdálil?“ Ježíš je Syn Boží. Jako lidé, i on žil svůj život na zemi. Po smrti ale žije dál. Žije s Bohem, svým Otcem. Odešel k němu ve své slávě a moci.

Dnes Ježíš nám dává svého Ducha, to znamená, že je v srdci každého, kdo v něho věří. Svěřil nám poslání: „Hlásejte evangelium všude, po celém světě.“ A nyní je na nás, abychom zvěstovali všem lidem, kdo Ježíš je a co vykonal.

„Jste toho svědky a dostanete moc shora.“ Potom je Ježíš odvedl do Betánie. Tam zvedl ruce a požehnal jim. Když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Učedníci se pak plní radosti vrátili do Jeruzaléma. 123


Svatodušní svátky Podle Skutků apoštolů, kapitola 2, verše 1 až 39

V čase svátků, kterým se říká Letnice, se všichni apoštolové sešli v jednom domě v Jeruzalémě. Náhle jakoby se strhl silný vítr a uvidělil jakési plameny v podobě ohnivých jazyků, které spočinuly nad jejich hlavami. Všechny tak naplnil Duch svatý. Vyšli ven a začali mluvit k shromážděným zástupům. Všichni lidé, kteří tam byli, i cizinci, jim rozuměli. Na vysvětlenou

Proč?

Dnes

Slovo apoštol znamená „vyslanec“,

Co je vedlo vpřed? To Duch svatý

Toto vyprávění se čte v kostelích

„posel“. Ježíšovi přátelé byli vysláni, aby

jim dával odvahu a do úst vkládal slova, aby

o Svatodušních svátcích. Připomíná, že

předávali jeho poselství ve všech zemích.

všem lidem, i těm, kteří jsou Bohu vzdáleni,

křtem se všichni lidé stávají Božími dětmi.

předávali Ježíšovo poselství.

Dostávají Ducha svatého, a tak žijí se vzkříšeným Ježíšem.

124


Někteří se divili a ptali se: „Co to znamená?“ Jiní se vysmívali: „Jsou opilí!“ Ale Petr jim řekl: „Ne, nepili jsme!

Oznamujeme vám, že Bůh vzkřísil Ježíše, kterého jste ukřižovali. A dnes dává všem svého Ducha.

Tato radostná zvěst je určena vám, vašim dětem i všem lidem.“

125


Obsah 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 126

Před 2000 lety Iz 7,7-17 V izraelské zemi Lk 1,5-24 Boží dar Lk 1,26-38 Buď pozdravena, Maria Lk 1,28-42 Poselství Josefovi Mt 1,19-25 Maria u Alžběty Lk 1,39-45 Magnificat Lk 1,46-55 Narození Jana Křtitele Lk 1,56-76 Narození Ježíše Lk 2,1-7 Návštěva pastýřů Lk 2,8-20 Sláva Bohu Lk 2,13-14 Mudrci Mt 2,1-11 Ježíš v chrámě Lk 2,22-33 Svatá rodina Lk 2,39-40 Ježíš a jeho rodiče Lk 2,41-52 Připravte cestu Mt 3,1-17 V nazaretské synagoze Lk 4,1-22 Ježíš povolává učedníky Mk 1,16-20 Zázračný rybolov Lk 5,1-11 Svatba v Káně Jan 2,1-11 Ochrnutý Lk 5,17-26 Povolání Leviho Lk 5,27-32 Blahoslavenství Mt 5,1-12 Jako světlo Mt 5,14-16 Když prokazuješ dobrodiní Mt 6,1-4 Když se modlíš Mt 6,5-6 V bouři Lk 8,22-25 Ježíšovo tajemství Lk 9,28-36 Dům na skále Mt 7,24-27 Milosrdný Samařan Lk 10,29-37 Marta a Marie Lk 10,38-42


64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124

Setník Otčenáš Strom Božího království Pastýřova radost Ježíš a samařská žena Pět chlebů a dvě ryby Ježíš uzdravuje slepého Boží pozvání Otcovo odpuštění Kdo je Boží přítel? Ježíš přichází k Zacheovi Ježíš a děti Pán vinice Opravdové „ano“ Příběh o hřivnách Nejlepší místo Ježíš zachraňuje Bartimea Dobrý pastýř Vzkříšení Lazara Vjezd do Jeruzaléma Kupci v chrámě Dvě drobné mince Pšeničné zrno Ježíšova poslední večeře Ježíšovo utrpení Prázdný hrob Na cestě do Emauz Petr, Ježíšův přítel Ježíš posílá své učedníky Nanebevstoupení Svatodušní svátky

Mt 8,5-13 Lk 11,1 a Mt 6 9-13 Mt 13,31-32 Lk 15,4-7 Jan 4,5-40 Jan 6,1-14 Mk 8,22-26 Lk 14,16-23 Lk 15,11-24 Lk 18,9-14 Lk 19,1-9 Mk 10,13-16 Mt 20,1-15 Mt 21,28-31 Mt 25,14-28 Mk 10,35-45 Mk 10,46-52 Jan 10,11-16 Jan 11,1-44 Mk 11,1-10 Mk 11,15-19 a Jan 2,13-17 Lk 21,1-4 Jan 12,20-24 Lk 22,7-20 Lk 22,39-23,53 Mt 28,1-8 Lk 24,13-35 Jan 21,15-17 Mt 28,16-20 Lk 24,36-53 Sk 2,1-39 127

Moje evangelium  

Celý Ježíšův život, tak jak ho zachycují evangelia, je převyprávěn do srozumitelného jazyka dětí a doprovázen barevnými ilustracemi. Každý ú...

Advertisement