Page 1

Informace o životě a aktivitách paulínek v České republice

8/2011 www.paulinky.cz

http://svatypavel.paulinky.cz

Editorial Milí čtenáři, přátelé Dcer sv. Pavla, se začátkem nového roku se vracíme opět k tématu paulínských spolupracovníků: ať už těch oficiálních, kteří mají zájem žít naše charisma ve světě a od letošního roku s námi společně prohlubují některá z témat paulínské spirituality a apoštolátu (viz minulé číslo), anebo jen těch, kteří nám pomáhají, když je požádáme o pomoc či pozveme na některý z našich programů (společná oslava, lectio a adorace…). I v  tomto velmi hektickém čase je tolik dobrých lidí, kteří se rádi zapojí do hlásání evangelia i skrze – na první pohled – drobnou pomoc. Jsme velmi vděčné za jakoukoliv pomoc. V modlitbách často pamatujeme na každého, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojí do našeho apoštolátu. Ale to by bylo málo, to bychom nebyly pravé duchovní dcery sv. Pavla a ani věrny odkazu našeho zakladatele. Dělíme-li se o práci, chceme se dělit i o duchovní dobra, která jsou v Paulínské rodině. „Nejprve dávejme my. Je třeba darovat mnoho, jestliže chcete hodně obdržet. Darujte duchovní obnovy, pozvání k dobrým věcem, výzvy k přiblížení se Ježíšovu životu; a když darujete, obdržíte, jinak zůstanete chudé. Konejte to tak, aby tyto duše (= spolupracovníků) milovaly Pána. Paulínští spolupracovníci jsou ti, kdo

napodobují řeholníky; jsou to ti, kdo přebírají ducha modlitby, kdo se s láskou podřizují evangeliu, Božskému Mistru.“ (Blahoslavený Jakub Alberione Dcerám sv. Pavla, 1933)

Úèast laikù na Kristovì uèitelském úøadu Kristus, veliký prorok, hlásal Otcovo království svědectvím života a mocí slova. Dokud se plně nezjeví ve své slávě, vykonává svůj prorocký úřad nejen prostřednictvím hierarchie učící jeho jménem a  mocí, ale též prostřednictvím laiků; proto je ustanovuje svými svědky a vybavuje smyslem pro víru a milostí slova (srov. Sk 2,17-18; Zj 19,10), aby síla evangelia zářila v každodenním životě, rodinném i  společenském. (…) Tak se laici stávají zdatnými hlasateli víry v to, co nevidíme (srov. Žid 11,1), jestliže neváhají s životem z víry spojovat vyznání víry. Toto šíření evangelia, totiž Kristovo poselství hlásané i  svědectvím života, i  slovem, dostává zvláštní ráz a zvláštní účinnost, protože se uskutečňuje v běžných světských podmínkách. (…) Proto laici i  tehdy, když se zabývají časnými věcmi, mohou a  mají vykonávat hodnotnou činnost pro evangelizaci světa. (…) Mnozí z nich věnují všechny své síly apoštolské práci; všichni však jsou povinni spolupracovat pro rozšíření a  růst Kristova království ve světě. Proto nechť se laici neúnavně snaží o hlubší poznání zjevené pravdy a snažně si vyprošují od Boha dar moudrosti. (Lumen gentium 35)


Z pokladù paulínské spirituality Do nového roku vám chceme „darovat“ jednu modlitbu z modlitební knížky Paulínské rodiny. Je velmi realistická, a ačkoliv vznikla téměř před sto lety, zdá se nám, že podobného postoje srdce je třeba právě i v dnešní náročné a  hektické době. Jedná se o Prosbu o trpělivost. Tato modlitba se nachází už mezi prvními paulínskými modlitbami. Byla pravděpodobně složena pro potřebu vyprošovat si na přímluvu a  podle vzoru sv. Pavla duchovní sílu tváří tvář těžkým začátkům. Slovo trpělivost v italštině (pazienza) etymologicky odkazuje na „schopnost trpět“ (patire), tedy podstoupit a  snášet osobní utrpení a  především odpor a  překážky, s nimiž se první členové paulínské rodiny v apoštolátu setkávali. Ať už žijete a působíte kdekoliv, nechť je vám náš sv. Pavel vzorem a přímluvcem ve všech svízelných situacích.

Prosba o trpělivost Svatý Pavle, který ses z pronásledovatele těch, kdo nosí jméno křesťan, stal horlivým apoštolem a který jsi pro to, aby byla známa Ježíšova spása až na sám konec země, trpěl ve vězení, při bičování, kamenování, při ztroskotání na moři a  vůbec během všeho pronásledování, a nakonec jsi zaplatil do poslední kapky krve, vypros nám, abychom dokázali slabosti, soužení a neštěstí přítomného života přijímat jako projevy Božího milosrdenství tak, aby nás tyto těžké momenty „pozemského vyhnanství“ neoslabovaly, ale činily nás stále věrnějšími a  zapálenějšími ve službě Bohu. Amen.

Apoštol Pavel na třetí misijní cestě. Autor ikony: sestra Teresa Groselj FSP.

Kdo má ducha sv. Pavla? Na paulínského ducha si jako Dcery sv. Pavla neděláme rozhodně výhradní nároky. Naopak! Těší nás, když postava Apoštola národů oslovuje druhé a  když se na hlásání evangelia v České republice v paulínském duchu chtějí podílet i další. Následujícím „testem“ můžete lépe poznat ducha sv. Pavla a  zjistit, zda podobným způsobem „hoříte“ i vy. Je to ten, kdo: Ö se zamiloval do Krista: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?“ (Řím 8,35-38); Ö si uvědomuje, že od té chvíle každé přání a  každý skutek vychází z Krista: „V něm žijeme, pohybujeme se a jsme“ (Sk 17,28); Ö poznal, že každé pravé obrácení (obrácení svého zraku ke Kristu – Žid 12,2) vychází z vnitřního přesvědčení, že nás Kristus vždy miluje jako první. Pavel změnil smýšlení, protože se cítil


milován v době, kdy byl pronásledovatelem (Řím 5,6-11); Ö už ví, že každé pravé poznání – v  biblickém smyslu slova: zkušenost života s  Kristem – je možné jedině v  Kristu, v němž jsou obsaženy všechny rozměry lásky: „abyste pochopili, co je skutečná šířka i délka, výška i hloubka Kristovy lásky“ (Ef 3,14-21); Ö má jediné a základní přání (ostatní jsou relativní a závisejí na něm) znát Krista a  moc jeho vzkříšení. Všechno ostatní je „ztráta“ (Flp 3,8-10); Ö cítí v  hloubi srdce plamen lásky, který ho pohání, a  je proto těžké se „vzpínat“ (Sk 26,14). Tento plamen není nic jiného než touha hlásat Krista všemi dostupnými prostředky, protože „Kristova láska nás má ve své moci“ (2 Kor 5,14); Ö dovolil, aby ho tento plamen strávil jako zápalnou oběť Bohu příjemnou (Řím 12,1-2) s vědomím, že „i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme“ (2 Kor 4,16). Neboť „život je Kristus a smrt ziskem“ (Flp 1,21); Ö směřuje ustavičně ke Kristu se stále větší vnitřní silou až k hodině smrti, která je definitivním setkáním s ním (2 Tim 4,6-8). (Převzato ze sborníku článků bl. Alberiona členům Paulínské rodiny „Carissimi in San Paolo“.)

Dvě dívky z velké řady dobrovolníků, kteří přicházejí do našeho nakladatelství, aby pomohli s distribucí.

Na slovíèko s Martinou V 7. čísle Jako Pavel jsme vám představily naši první paulínskou spolupracovnici v České republice, paní Janu. Dnes přinášíme malý rozhovor se slečnou Martinou, kterou zákazníci našeho knihkupectví již několik let dobře znají. Martina Mozolová, spolupracovnice z knihkupectví Se sestrami paulínkami jsem se potkala poprvé před devíti lety, když mě a  mou kamarádku pozvala na návštěvu do Prahy sestra Anna (tak jako ona i  já pocházím z  Banské Bystrice, kde jsme byly kamarádky od střední školy). Později jsem si v Praze našla práci. V té době jsem sestry často navštěvovala a blíže jsem tak mohla poznat i jejich život. Pak jsem se s firmou stěhovala do Brna – s myšlenkou, že jsem blíž ke Slovensku a  že se jednou domů opět vrátím. Když jsem se měla znovu stěhovat do dalšího místa, ozvaly se mi tenkrát sestry, jestli bych nechtěla raději pracovat v jejich knihkupectví. Protože jejich „malé království knih“ na  Petrské ulici jsem navštěvovala již dříve jako zákazník, nabídka pracovat pro ně byla pro mě velkou, dá se říci životní výzvou. Možnost dělat něco skrze paulínky pro Boha a  zároveň i  pro svůj duchovní růst! Bez váhání a  obav jsem řekla ANO mé práci a také i mému POVOLÁNÍ jako paulínský spolupracovník, kterým jsem se stala oficiálně o rok později, v roce 2008. Denně děkuji za tuto příležitost a možnost pracovat v tak nádherném prostředí a s tak úžasnými sestrami. Mám možnost zblízka pozorovat, jak se odráží jejich duchovní život, jejich spojení s Pánem v každodenních setkáních se zákazníky, v běžných činnostech kolem různého světského zařizování a v dalších povinnostech.


Až poté, co jsem začala pracovat u sester, jsem zjistila, nakolik široce je rozvětven strom Paulínské rodiny. A to zvláště během společných formačních setkávání připravovaných pro zájemce, kteří chtějí žít a působit jako spolupracovníci. Nejvíce jsem Paulínskou rodinu mohla poznat během poutě Po stopách apoštola Pavla v  Itálii, kde jsme navštívili několik z  paulínských míst (komunity, knihkupectví, hrob a muzeum zakladatele, jejich „poutní“ kostel apod.). Je to pro mě opravdová duchovní rodina (uvědomuji si hlouběji slova Krista: „Kdo jsou moji bratři, moje sestry…“, srov. Mk 3,35). U sester jsem našla mou duchovní matku, otce, bratra i sestru… I když žiji ve světě, cítím se být jednou z paulínek. Když např. cestuji za rodinou na Slovensko, vždy mám potřebu dát vědět sestře představené, že jsem dojela v pořádku, protože vnímám a cítím, že sestry se za nás spolupracovníky každou chvíli modlí a zajímají se o nás (samozřejmě tak pamatují na všechny naše zákazníky). A tak na sebe myslíme v modlitbách vzájemně. Bez hlubšího vnitřního spojení by to asi nešlo být opravdovým paulínským spolupracovníkem. Moje práce u sester paulínek je nejenom práce, je to i mé povolání. Paulínky mě oslovily a  neustále oslovují svým životem, prací, humorem, moudrostí… I když se sestrami pracuji v knihkupectví třetím rokem, mám se neustále co učit a  objevovat poklady poznání a víry. Je skvělé, že v tomto povolání je čas i na hlubší duchovní rozhovory, místo pro otázky a formování ducha. Prostředí knihkupectví i nakladatelství je přeplněné DOBREM. A to i  díky samotným zákazníkům, neboť jsou všichni velmi uctiví, trpěliví a  také poctiví. Děkuji všem, kteří společně tvoříme „Boží království“ na zemi. Ať Pán Ježíš – Cesta, Pravda a  Život žehná každému z nich a  otevírá

jejich srdce pro Boží slovo, které se z lásky k lidem stalo jedním z nás. (Více o paulínských spolupracovnících v čísle 7 – ke stažení na našem webu.)

Paulínky ve svìtì on-line YouTube Víte, že především ukázky z naší filmové produkce naleznete na našem účtu na YouTube? Nové filmy přidáváme okamžitě, ke starším titulům videa postupně doplňujeme. Najděte si PaulinkyPraha na YouTube a přidejte si nás do odběrů. Tak nikdy nezmeškáte žádnou novinku a vždy budete předem vědět, co si kupujete.

E- nedìle Chcete před každou nedělí a slavností dostávat malé zamyšlení nad liturgickými texty v elektronické podobě? Napište si o ně na e-mailovou adresu: e-nedele@paulinky.cz Součástí této e-neděle je i obrazová příloha. Ve velkém rozlišení ji zasíláme těm, kdo ji chtěji použít na farní nástěnky apod.

Jako Pavel 8  

Bulletin pro spolupracovníky a přátele Dcer sv. Pavla

Jako Pavel 8  

Bulletin pro spolupracovníky a přátele Dcer sv. Pavla