Page 1

11/2013 www.paulinky.cz

Informace o životě a aktivitách paulínek v České republice www.svatypavel.paulinky.cz

Editorial Milí čtenáři a přátelé Dcer sv. Pavla, dělíme se s Vámi o radost z věčných slibů, které složila první místní sestra. Stalo se tak v minulém roce při mši svaté 30. června (to je den, ve kterém Paulínská rodina slaví slavnost apoštola Pavla, svého patrona). Sestru Annu jsme při této příležitosti požádaly o malé zamyšlení: Životní partner, který nikdy nepodrží za ruku, nikdy neobejme kolem ramen, nikdy nepolíbí, nepřinese ráno šálek čaje přímo do postele… a přece jeho láska není KRÉDO BENEDIKTA XVI. méně skutečná. Naopak! Každá opravdová Ano, věřím, že svět a můj život láska, která není pouze nasládlým kýčem neexistují jako souhra slepých náhod, z nekonečných telenovel, pramení v něm nýbrž pocházejí z věčného Rozumu a  vede k němu. Neprojevuje se výše zmía z věčné Lásky, něnými láskyplnými gesty, a přece ve své jsou stvořeny všemohoucím Bohem. bezbřehé fantazii každý den nalézá bezpočet způsobů, jak dát najevo svou pozornost, Ano, věřím, že v Ježíši Kristu, něhu, péči a neochvějnou věrnost. Ano, v jeho vtělení, v jeho kříži a vzkříšení tipujete správně. Je to Bůh! Jeho stvořitelse zjevila Boží tvář. ská fantazie si z nepochopitelných důvodů Hurnardová Hannah vybírá některé osoby, aby vsadily svůj život Ano, věřím, že Duch svatý nám daruje JAKO LAŇ NA VÝŠINÁCH zcela na tuto lásku. A ty, které si vybírá, neslovo pravdy, a tak osvěcuje naše srdce. jsou vůbec lepší, hezčí, silnější, schopnější, Alegorie o touze dát se vést na výšiny lásky a radosti. Hlavní hrinteligentnější, zbožnější… zkrátka nejsoukráčí na své duchovní pouti za Pastýřem. Za pomoci dinka Bázlivá Věřím, že ve společenství církve se všichni vůbec dokonalejší než ostatní. Vůbec ne! Bolesti a Utrpení nakonecjedno dojde dos naším cíle, kde všechny stáváme tělo Pánem, a tak dostávají Ani oni sami nedokážou pochopit, proča jsou proměněny díky spojení s milujícím Pastýřem. nové jméno kráčíme vstříc vzkříšení a věčnému životu. Brož., 200 str., cena 198 Kč Bůh povolal právě je. Aniž by se snažili pochopit nepochopitelné, touží prostě dát na (Z knihy Benedikta XVI. Radost z víry) jeho pozvání odpověď. A toto jsou věčné sliby. Definitivní „ano“ na Boží povolání: „Pojď za mnou!“

Magisterium: Rok víry


Z modliteb Paulínské rodiny JEŽÍŠ MISTR, CESTA, PRAVDA A ŽIVOT Ježíš řekl: „Já jsem cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). Přisvědčil svým učedníkům, kteří mu říkali Mistře: „Vy mě nazýváte Mistrem… to skutečně jsem“ (Jan 13,13). Slavnost Ježíše Mistra připadá na poslední říjnovou neděli. Ustanovil ji náš zakladatel, bl. Jakub Alberione, neboť v centru naší spirituality je právě Ježíš Mistr, Cesta, Pravda a Život. Každou první neděli v měsíci (kdy se v komunitách konají společné adorace) je zvykem modlit se také Korunku k Ježíši Mistru.

1. bod korunky Ježíši, Božský Mistře, klaníme se ti jako vtělenému Slovu, poslanému Otcem, aby učilo lidi pravdám, které dávají život. Ty jsi nestvořená Pravda, jediný Mistr, ty jediný máš slova věčného života. Děkujeme ti, že jsi v nás zažehl světlo rozumu a světlo víry a povolal jsi nás do světla slávy. Věříme a celou svou mysl podřizujeme tobě a církvi. Ukaž nám poklady své moudrosti, dej nám poznat Otce a učiň z nás své pravé učedníky. Posilni naši víru, abychom mohli dojít věčného nazírání v nebi. Amen.

Představujeme... Tentokrát Vám nepředstavíme žádnou konkrétní osobu, ale hned několik sester dohromady. Už poslední dny roku 2010 byly ve znamení vzniku nové delegatury Dcer sv. Pavla s názvem „Centro Europa“. Ve Varšavě se setkaly sestry ze tří německých komunit a z pražské a varšavské komunity. Šlo o setkání velmi důležité, neboť se rozhodovalo o prvních krocích nové budoucnosti pro 26 sester (a těch budoucích). Dny byly naplněny prací, vzájemným sdílením, modlitbou, ale i chvílemi rekreace. Od dubna 2011 tato delegatura získala první představené a začala se psát nová historie spolupráce v apoštolátu, při formaci i při pořádání společných duchovních cvičení.


Z pokladù paulínské spirituality O jaký poklad se s Vámi rozdělit v čase, kdy se zdá, že čas jen letí a není nic důležitějšího než mít práci a v té být od rána do noci...? My žijeme sice v „klášteře“, ale známe toto pokušení nalézt uznání svého výkonu a čas, kdy se nepracuje, považovat za méně hodnotný. A kdo nás zná jen z běžného kontaktu, mohl by si to i leckdy myslet... Ano, mohlo by se zdát, že nám při všech povinnostech hrozí, že se apoštolát změní jen v práci a duchovní dimenzi života odložíme stranou, abychom si svou prací zajistily „život vezdejší“. Naštěstí jsme duchovní dcery apoštola Pavla, jenž hlásání evangelia uměl dokonale prolnout s prací pro vlastní obživu a nezávislost. „Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž“ (2 Sol 3,7-8). On pracoval, aby mohl svobodně hlásat evangelium. Naše práce (my raději používáme slovo apoštolát) je však už samotným hlásáním evangelia! Duchovní život paulínek pak není „vedlejší kolejí“, která by se jaksi mimochodem táhla souběžně s tím, co je viditelné jako ovoce naší každodenní práce. Nepracujeme proto, abychom se večer mohly v klidu modlit. Působení v mediálním světě a spiritualita jsou pro nás dvě skutečnosti, které nemohou existovat odděleně. Naše aktivita v nakladatelství (či v jiných oblastech komunikace) totiž není „světská práce“, které se „musíme“ věnovat, abychom si vydělaly na živobytí a poté se mohly věnovat duchovním věcem.

Apoštol Pavel s manžely Akvilou a Priskou

Modlitba, a vůbec celý náš duchovní život prožívaný jako vztah s Ježíšem Mistrem, je jako oheň, který se spontánně šíří dál. Svět sdělovacích prostředků a komunikace je prostředím, které zvlášť potřebuje být přetaveno ohněm Kristovy pravdy, pravdy evangelia. A proto je pro nás práce v nakladatelství samozřejmým vyústěním naší modlitby, nebo spíš zcela logickým způsobem prožívání našeho vztahu ke Kristu. A naopak, náš duchovní život je zas neustálým zaměřováním světa sdělovacích prostředků ke Kristu a k jeho pravdě. Pro Dcery sv. Pavla je tedy každá aktivita modlitbou (byť má leckdy málo duchovní podobu skládání knih či únavného civění do počítače). A také platí, že každá modlitba je u Dcer sv. Pavla výrazně prodchnuta láskou ke Kristově pravdě a touhou po tom, aby se tato pravda šířila ke všem lidem a všemi prostředky. Jedním z mnoha průsečíků, v nichž se naše „mediální působení“ a náš život modlitby protínají zcela hmatatelně, je naše služba přímluvné modlitby (viz dále).


Paulínské nebe K blížícímu se 100. výročí Paulínské rodiny jsme se rozhodly zpracovat v češtině životní příběh našeho zakladatele bl. Jakuba Alberioneho. Protože jeho biografie by vystačila na několik knih (čemuž v zahraniční literatuře skutečně tak je), přinášíme kapitoly z jeho života na pokračování na našem webu. Každého 20. dne v měsíci zveřejňujeme nový článek. Všechny naleznete v archivu v sekci Kdo jsme.

Paulínské inspirace Představujeme Vám další biblické inspirace.

WWW.PAULINKY.CZ/KDO-JSME

GPS na cestu s Božím slovem To je „workshop“, se kterým některé ze sester občas zavítají do farností a zvl. na různá setkání mládeže. Jeho cílem je povzbudit v účastnících lásku k Písmu a inspirovat je k pravidelné četbě a rozjímání biblických úryvků v každodenním životě.

Pamatujeme na Vás Na naší webové stránce existuje formulář „Prosím o modlitbu“, jehož prostřednictvím lze žádat o přímluvnou modlitbu. Vám všem, kdo nám píšete, děkujeme za důvěru. Tato každodenní služba modlitby je pro nás lekcí v té oblasti života, kterou samy osobně neznáme (zvl. když se jedná o rodinné a partnerské záležitosti), ale také zkušeností s Boží dobrotou i mlčenlivou Boží prozřetelností. Každých prvních devět dní v měsíci se modlíme na  přímluvu naší zakladatelky ct. Tekly Merlo. Text modlitby je na webu, můžete se k nám připojit.

Bible24, Noc žalmů, Noc s apoštoly víry Bible24 má počátek v Římě, kde se v r. 2008 při Biskupské synodě o Božím slově konala „Bible dnem i nocí“. V květnu roku 2009 se zrodila česká varianta Bible24 v Uherském Brodě. Jednalo se o 24hodinovou četbu z Nového zákona. Od té doby rok co rok přebírá štafetu jiné místo. Sesterský projekt Noc žalmů vznikl v Brně v r. 2010 během adventu (v návaznosti na Bibli24). V následujících letech se uskutečnil i na dalších místech. V roce 2013 se v premiéře chystá Noc s apoštoly víry v Praze. Chtěli byste něco podobného uskutečnit? Napište nám, předáme informace a podklady.

Jako Pavel (11)  
Jako Pavel (11)  

Informace o životě a aktivitách paulínek a paulínské rodiny v České republice. Vyšlo v katalogu na rok 2013.

Advertisement