Page 1

5DFKXQHNGRXPRZ\RG]LHãR ]DZDUWHM]RVREĈQLHEčGĈFĈSUDFRZQLNLHPSãDWQLND 1$8.$:<67$:,$1,$'2.80(17Ð:.6,Č*2:<&+ 5DFKXQHNQU]GQLD U

=DZ\NRQDQLHSUDF\]JRGQLH] XPRZĈQU]GQLD U

=OHFHQLRGDZFD

=OHFHQLRELRUFD

P/LQJXD6S]RR

-DQ.RZDOVNL

6WDU\5\QHN

XO=ãRWD

3R]QDę

:DUV]DZD

1,3

1,3

/S

1D]ZD

.LHUXQHN WãXP

,ORĤþ

-0

&HQD MHGQRVWNRZD

:DUWRĤþ EUXWWR7ãXPDF]HQLH2%:(

3/!,7VãRZR

½

½7ãXPDF]HQLH2FKURQDZyG SRG]LHPQ\FKZ(XURSLH

3/!,7VãRZR

½

½7ãXPDF]HQLH(8523(-6., 75<%81$â2%5$&+81.2:<

3/!,7VãRZR

½

½,ORĤþ

-0

&HQD MHGQRVWNRZD

:DUWRĤþ EUXWWRVãRZR

½

½

680$

:\QDJURG]HQLHEUXWWR

½

.RV]W\X]\VNDQLDSU]\FKRGX

½

3RGVWDZDRSRGDWNRZDQLD

½

1DOLF]RQ\SRGDWHN

½

:\QDJURG]HQLHQHWWR

½

'R]DSãDW\ ½ 6ãRZQLH

7\VLĈFWU]\VWDGZDG]LHĤFLDV]HĤþHXURF]WHUQDĤFLHFHQWyZ

…………………………………………… zleceniodawca

……………………………………………… zleceniobiorca


1$8.$:<67$:,$1,$'2.80(17Ð:.6,Č*2:<&+ Rachunek numer R1 Oryginał Data wystawienia: Warszawa, 2012-12-29 Data sprzedaĪy: 2012-12-29 Termin płatnoĞci: 2013-01-05 PłatnoĞü: Przelew

Sprzedawca

Nabywca

Jan Kowalski Sp. z o.o.

mLingua Sp. z o.o.

00- 940 Warszawa, ul. Złota 12

61-773 PoznaĔ, Stary Rynek 100

NIP 778-14-15-167

NIP 778-14-35-103

LP

Nazwa towaru / usługi

IloĞü

(JM)

Cena

WartoĞü

1

Tłumaczenie OBWE_8 392 znaków ze spacjamna

7,46

(strona 1125 znak)

45,03

335,92

2

Tłumaczenie PL>IT: EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY_40 049 znaków ze spacjami

35,6

(strona 1125 znak)

45,03

1 603,07

3

Tłumaczenie PL>IT: Ochrona wód podziemnych w Europie_16 504 znaków ze spacjami

14,67

(strona 1125 znak)

45,03

660,59

Razem

Do zapłaty

2 599,58 PLN Słownie: dwa tysiące piĊüset dziewiĊüdziesiąt dziewiĊü PLN piĊüdziesiąt osiem gr

ImiĊ i nazwisko wystawcy

2 599,58


Faktura VAT

numer: 01/12/2012

1$8.$:<67$:,$1,$'2.80(17Ð:.6,Č*2:<&+ ORYGINAŁ Data sprzedaĪy: 29-12-2012 Data wystawienia: 29-12-2012 Miejsce wystawienia: Warszawa

Sprzedawca

Nabywca

Jan Kowalski ul. Złota 12 Warszawa 00-940 NIP: 778-14-15-167

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 PoznaĔ 61-773 NIP: 778-14-35-103

Lp.

1

Nazwa towaru lub usługi

Tłumaczenie PL>IT: Ochrona wód podziemnych w Europie_16 504 znaków ze spacjami

2

Tłumaczenie PL>IT: EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY_40 049 znaków ze spacjami

3

Tłumaczenie PL>IT: OBWE_8 392 znaków ze spacjami

Jm.

IloĞü

Cena netto

WartoĞü netto Stawka VAT

Kwota VAT

WartoĞü brutto

strona

9,17

24,53

224,94

23%

51,74

276,68

22,25

24,53

545,79

23%

125,53

671,32

4,66

24,53

114,31

23%

26,29

140,60

Razem

885,04

203,56

1 088,60

203,56

1 088,60

1800znak strona 1800znak strona 1800znak

885,04

23%

Do zapłaty: 1 088,60 PLN Słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt osiem PLN 60/100 Sposób zapłaty: przelew Termin zapłaty: 14 dni

....................................................................................................... Osoba upowaĪniona do wystawienia

....................................................................................................... Osoba upowaĪniona do odbioru

rachunki i faktura  

zadanie przyznam nie jest w moim top5 :) Trochę się z nim namęczyłam a i tak nie jestem przekonana czy jest wykonane prawidłowo

Advertisement