Page 1

Ontwikkel een droomwijk...

met

conteXt

… naar meer kwaliteit in een wijk … naar meer waarde in een gebied … naar lagere kosten

®


Verhoog de waarde van een wijk


Iedere gebiedsontwikkeling begint met een duidelijke aantrekkingskracht. Die biedt veel meerwaarde en is vernieuwend. In de loop van de tijd neemt de waarde af doordat eisen en wensen veranderen. Een wijk verandert van samenstelling, bewoners krijgen andere leefstijlen en het gebruik van openbare ruimte wijzigt. Het huidige gebruik sluit niet meer bij aan hoe dit eerder was bedacht. De waarde van een wijk vervalt in de tijd.


kwaliteit

kwaliteit

X algemene waarde van een wijk

tijd

tijd

Van abstract naar concreet denken

Verhoog de waarde van een wijk

Stedelijke vernieuwing, verloedering tegengaan. Iedereen heeft het erover. conteXt速 biedt helderheid in de discussie door te laten zien wat er aan de hand is. Aan tafel met bewoners, bestuurders, beheerders, ontwerpers, politie en anderen wordt het gesprek ineens concreet. Pas met de feiten onder ogen ontstaan oplossingen.

Wanneer de waarde van een gebied, buurt of wijk onder de kritische grens komt, is deze niet meer te redden. Dan moet er gerenoveerd of gesloopt worden. conteXt速 geeft inzicht in het gebied en behoedt u voor het overschrijden van deze grens. Een nieuwe impuls op economisch, fysiek en sociaal vlak draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.


Ontwikkelend beheer


Een gebied wordt ontwikkeld door stedenbouwkundigen en architecten. In samenspraak met velen wordt het ontworpen en gebouwd. Een droom van een wijk. De beheerder krijgt de verantwoordelijkheid over de wijk na oplevering. Hij heeft tot taak de wijk in stand te houden volgens het oorspronkelijke plan. Dat kost steeds meer moeite want de wijk verandert, de bewoners komen in een andere levensfase en krijgen andere levensstijlen.


Ontwikkelend beheer In de visie van conteXt速 werken ontwikkelaars en beheerders samen met de bewoners aan de continue optimalisatie van de wijk. Het is hun gezamenlijke taak om dit gebied zijn maximale waarden en aantrekkingskracht te laten behouden. Inspelen op veranderende omstandigheden begint al bij het ontwerp en houdt niet op als een wijk af is. Deze vorm van beheer leidt tot een voortdurende ontwikkeling. Dit is ontwikkelend beheer. conteXt速 brengt het in praktijk.

tijd

tijd

ontwikkeling nu

ontwikkelend beheer


kwaliteit

Toekomstgericht denken

X langetermijnaanpak

tijd

Nu handelen voor de lange termijn Waarom een buurt pas aanpakken als deze al deels vervallen is? Waarom niet vanaf het moment dat de wijk is opgeleverd? Sterker nog. Laat juist delen open. Pas als de eerste bewoners er komen wonen, weet je hoe de wijk gaat functioneren. Zo creëer je al van af de start een steeds toenemende kwaliteit en waarde die optimaal aansluit bij de behoefte in de wijk.

De demografische opbouw van de wijk bijvoorbeeld, is met conteXt® goed in beeld te brengen. Op een kaart wordt ingetekend hoe de bevolkingsopbouw was toen de wijk werd gebouwd, hoe de leeftijd van de bewoners nu is én hoe de demografische piramide er over tien jaar uitziet. Teken op dezelfde kaart de route van de stadsbus. U ziet het probleem ontstaan als u bedenkt dat een groot deel van de bewoners over tien jaar in een andere levensfase is. Zo kunt u met uw beleid anticiperen op de situatie die komen gaat.


In de komende jaren komt het er in de openbare ruimte echt op aan. Bestuurders vragen zich af of de openbare ruimte te duur is. ‘Is dezelfde kwaliteit haalbaar met veel minder middelen?’ Het antwoord is: ‘ja’. Grip krijgen op de vitaliteit van een gebied. Strategisch sturing geven aan de openbare ruimte zodat waarde en kwaliteit verhogen.


Wat levert het op...


... en hoe zie ik dat terug?


Kosten besparen met conteXt速 Meer waarde, meer kwaliteit in een wijk waar het plezierig wonen is, voor minder geld. conteXt速 biedt drie principes voor de besparingen.

Afstemmen Afstemmen maakt het mogelijk van alle voorzieningen in de wijk de economische en technische afschrijving te halen. Bijvoorbeeld bij het vervangen of vernieuwen van woningen, het vervangen van riolering en het groot onderhoud van wegen, inclusief de ondergrond. Door dit soort grote ingrepen in de stedelijke ruimte af te stemmen, vallen er veel kosten te besparen. Door het delen van informatie via conteXt速 kunt u ontwerp, planning en vervangend onderhoud oplijnen. Dan zijn er besparingen tot 15% mogelijk, bij een gemiddelde vervangingstermijn van 40 jaar.


Monitoren

Stroomlijnen

Monitoren is het verzamelen en interpreteren van gegevens over alle aspecten die van invloed zijn op de waarde en kwaliteit, dus de leefbaarheid, van een wijk.

Met stroomlijnen worden de relaties ontrafeld tussen de structurele stedenbouwkundige kenmerken van de wijk en het gewenste gebruik ervan.

Welke wensen leven er bij bewoners? Welke sociale aspecten zijn van invloed op de beleving van veiligheid? Regelmatige observatie van de openbare ruimte kan veel vertellen over de staat waarin een buurt zich bevindt en waar aanpassingen gewenst zijn.

Wanneer deze relaties goed worden geanalyseerd, gebruikmakend van de kennis en de inzichten van bewoners en ondernemers, kan de effectiviteit van ingrepen enorm verbeteren. Dit moet gestructureerd vastgelegd worden in plannen voor de lange termijn. Door de processen goed te stroomlijnen voorkomt u kosten voor onnodige maatregelen en benadrukt u het positieve effect van ingrepen nog eens extra.

Het inzicht dat u hieruit krijgt, zorgt voor optimalisatie van dagelijks onderhoud. De besparing kan zo oplopen tot 30%.


Elke discipline zijn eigen waarde


Kijken vanuit eigen expertise. Menselijk, maar het staat ĂĄnders denken in de weg. Wat zou het prachtig zijn als we alle fysieke, economische en sociale argumenten echt konden doorgronden. Met ieders achtergrond samen een woonomgeving creĂŤren. Een omgeving die plezierig is voor alle gebruikers, van jong tot oud. Een wijk waarin ieder op zijn eigen manier kan leven zonder elkaar tot last te zijn. Gebruikmaken van inzichten uit het verleden en innovaties van nu. De nieuwste inzichten verwerken in het ontwerp van onze omgeving.


Eigen expertise, eigen belang Het bestuur krijgt van alle kanten informatie.Voor elk probleem is een eigen sectorale oplossing. In een wijk leidt dit tot het pingpongeffect bij de inrichting en het beheer. Problemen zijn niet sectoraal maar hebben altijd een multidisciplinair karakter.

Expertise echt benutten

conteXt®

conteXt® biedt alle expertise op het gebied van leefbaarheid aan. Dit vullen we aan met lokale expertise uit de gemeente en vanuit bewoners. Door elkaar snel en goed te informeren ziet elke discipline de raakvlakken met andere. In gesprek over oplossingen met anderen, ontstaan vernieuwende inzichten en ideeën. Het doel is te komen tot een gezamenlijk advies.


De conteXt速-methode


Alle informatie verzamelen op alle niveaus en alle disciplines. Die informatie slim verbinden en door cartografie zichtbaar maken. Samen met bewoners maar ook met stedenbouwers, beheerders en anderen om tafel om de informatie te doorgronden. Samen creatieve oplossingen bedenken die nu en voor de toekomst de leefbaarheid en de duurzaamheid van een wijk garanderen.


Collecting We verzamelen bestaande en nieuwe informatie van alle niveaus voorzieningen, bijvoorbeeld over • • • • • • • • • • •

inrichting beheer geografie recreatie stedenbouw demografie bedrijvigheid gebruik veiligheid mileu verkeer

Connecting Die informatie gaan we via ‘connecting’ met elkaar vergelijken en verbinden. Daarvoor maken we gebruik van uitgebreide cartografie.

Competention Tot slot gaan we met een team van experts aan tafel zitten om op basis van alle gegevens en kaarten een gedragen advies en actieplan te formuleren. Deze experts zijn mensen uit de buurt, die dagelijks ervaren hoe het is om in hun wijk te wonen. Daarnaast maken natuurlijk ook vertegenwoordigers van de woningcorporatie deel uit van de expertgroep, net als sleutelpersonen binnen de gemeente en andere betrokkenen.


Leefbaarheid conteXt® meet de leefbaarheid binnen een buurt of wijk via drie pijlers: • fysiek • sociaal • economisch Een wijk met een hoge leefbaarheidsfactor kent geen problemen. De sociale interne structuur van deze wijk reguleert zichzelf. De conteXt®vitaliteitsscan geeft inzicht in de waarde en kwaliteit die de bewoners ervaren. Het is een signaalfunctie voor problemen. Neemt de leefbaarheid af dan kunnen er problemen ontstaan. Door de leefbaarheid continu in de gaten te houden, kunnen ontwikkelingen in een vroeg stadium worden geconstateerd. Eerder inspelen op veranderende situaties voorkomt grote ingrepen in een gebied. conteXt® past ontwikkelend beheer in de praktijk toe.

In gesprek over informatie Het gesprek wordt direct concreet als er een kaart ligt met daarop de cijfers, in kleur ingetekend. conteXt® brengt bijvoorbeeld in beeld hoe de parkeerplaatsen gesitueerd zijn in een wijk en zet daarnaast waar en hoeveel plaatsen buurtbewoners eigenlijk willen. Ook die informatie wordt op een kaart getekend. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar een oplossing voor moet komen. Dan weten alle deelnemers waar het over gaat en kom je echt tot samenwerken.


Een droomadvies...


conteXt® is de leefbaarheids- en vitaliteitsmonitor waarmee de juiste informatie voor een wijk of leefomgeving wordt achterhaald zodat strategische sturing gegeven kan worden aan de ingrepen nu en in de toekomst. conteXt® verbindt door cartografie feitelijke en ervaringsgegevens over gebruik en beheer van vastgoed en buitenruimten. Met de resultaten kunnen op het juiste moment gerichte ingrepen en aanpassingen worden uitgevoerd. Dit heet ‘ontwikkelend beheren’. Daarmee blijven woon-, werk- en voorzieningengebieden op lange termijn aantrekkelijk, trendbestendig en beheerbaar tegen lagere kosten.


conteXt® brengt ontwikkelend beheer in de praktijk.

conteXt laat zien waar de behoeftes van de bewoners liggen. ®

conteXt® biedt u een creatieve oplossing voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

conteXt® leidt tot substantiële besparingen.

conteXt® maakt de situatie inzichtelijk voor alle betrokken partijen door verschillende kaarten met alle verzamelde informatie te combineren.

conteXt® geeft buurtbewoners een hoofdrol, zodat zij zich betrokken voelen.

conteXt® zorgt ervoor dat de juiste experts aan tafel zitten om tot een oplossing te komen.

conteXt® maakt uiteindelijk de vertaalslag naar concrete plannen.

conteXt® geeft een evenwichtig advies op basis van gezamenlijke deskundigheid.

conteXt® zorgt dat u de kwaliteit van de openbare buitenruimte blijvend kunt behouden.


contact +31 (0)172 63 17 20 Postbus 3, 2410 AA Bodegraven www.context-adviseurs.nl

conteXt

De conteXt速-filosofie en -werkwijze is ontwikkeld door een unieke samenwerking van Cyber-adviseurs met Morfis architecture/urbanism en een aantal vooruitstrevende professionals in het werkveld. fotografie, cats & withoos | tekst, metris groep | pictogrammen, gerd arntz | ontwerp, ruth bos | grafisch ontwerp

ConteXt brochure  
ConteXt brochure  

Geeft een beeld van de conteXt methode, en wat de waarde er van is.

Advertisement