Page 1

Vragenlijst : I.

Persoonlijke gegevens Zijn er in 2012 wijzigingen geweest in uw gezinssituatie?

…………………………………………………………..Ja - nee

Indien wel, welke wijzigingen hebben zich voorgedaan? Waren al uw kinderen nog ten laste op 1 januari 2013?

…………………………………………………………..Ja - nee

1. Heeft u in 2012 onderhoudsuitkeringen ontvangen en van wie heeft u die ontvangen?...................Ja - nee 2. Heeft u in 2012 bankrekeningen gehad in het buitenland?............................................................Ja - nee

(Gelieve steeds het attest in bijlage te ondertekenen) 3. Heeft u in 2012 individuele levensverzekeringen gehad bij een in het buitenland gevestigde

verzekeringsonderneming?.........................................................................................................Ja - nee (Gelieve steeds het attest in bijlage te ondertekenen)

4. Uw volgend e-mailadres is door ons gekend:

Indien u een ander e-mail adres wenst te gebruiken of correcties nodig zijn , vul dan hieronder het nieuwe e-mail adres in: _________________________________@___________________________________________

II. Onroerende goederen Zijn er in 2012 wijzigingen geweest in de onroerende goederen die u bezit?..................................Ja - nee Indien ja, gelieve een kopie van de notariële akte toe te voegen. Heeft u in 2012 huurinkomsten van onroerende goederen ontvangen? …………………………………..….Ja - nee Gelieve de wijzigingen t.o.v. vorig jaar op te geven. Gelieve een overzicht van de inkomsten en de aanslagbiljetten in de onroerende voorheffing toe te voegen. Heeft u in 2012 intresten en kapitaalsaflossingen betaald voor leningen voor het kopen, bouwen of verbouwen van woningen en andere onroerende goederen?....................................................….Ja – nee (Gelieve ons de attesten te bezorgen) Heeft u in 2012 premies betaald voor levensverzekeringen?.....................................................….Ja – nee (Gelieve ons de attesten te bezorgen)

III. Roerende inkomsten Is de totale som van uw intresten op spaarboekjes groter dan 1.830,00 € (per belastingplichtige)?................................................................................................................… Ja – nee Zijn er in 2012 intresten ontvangen op termijnrekeningen? ..… Ja – nee Zijn er in 2012 dividenden ontvangen op VVPR – aandelen (> 1994)?............................................… Ja – nee Zijn er in 2012 dividenden ontvangen op andere aandelen (≤ 1994)?.......................................... Ja – nee Hebt u in 2012 Tak-21 verzekeringen opgevraagd die u nog geen 8 jaar in bezit had?...................Ja – nee Zijn er in 2012 intresten ontvangen op obligaties en kasbons? ......................................................… Ja – nee Vandelanotte Accountancy bvba www.vandelanotte.be RPR Kortrijk Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen. BE 0876.286.023


Zijn er nog andere rekeningen/effecten waarbij er in 2012 roerende inkomsten verkregen zijn? …………………………………………………………………………………………………………………………………… Ja – nee Is het totaal van uw ontvangen intresten/dividenden van de hierboven vermelde producten groter dan 20.020,00 € (per belastingplichtige) met uitzondering van de eerste 1.830,00 € verkregen op spaarboekjes? …………………………………………………………………………………………………………..…………Ja – nee Hebt u uw bank de opdracht gegeven om 4% bijkomende heffing te laten inhouden? ……………… Ja – nee

Info: Op de laatste pagina is er een bijlage voorzien voor het invullen van de roerende inkomsten. Deze hoeft enkel ingevuld te worden wanneer u bij vraag 18 een verschillend antwoord heeft gegeven. Indien u dus 2x ja of 2x neen ingevuld heeft dient deze bijlage niet ingevuld te worden.

IV. Bezoldigingen als loontrekkende Gelieve ons alle fiches betreffende lonen, vakantiegeld, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, alimentatiegelden, etc. te bezorgen. Hoe maakt u de verplaatsingen naar uw werk?.....Eigen wagen/bedrijfswagen/trein/fiets/te voet/carpoolen Hoeveel kilometer (heen en terug) bedraagt uw woon-werkverplaatsing?................................................. Wij zullen voor u snel de berekening maken of het interessant is uw werkelijke kosten te bewijzen op basis van de woon-werkverplaatsingen. Heeft u in 2012 huurgelden ontvangen uit roerende goederen?....................................................Ja - nee (Gelieve ons het bedrag van de ontvangen huurgelden te bezorgen)

V.

Bezoldigingen als bedrijfsleiders of zelfstandige Gelieve ons alle fiches betreffende lonen, vakantiegeld, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, alimentatiegelden, etc. te bezorgen. Gelieve ons uw attest van sociale bijdragen voor zelfstandigen te bezorgen. Gelieve ons uw attest van vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen te bezorgen. Gelieve ons uw attest van de mutualiteit te bezorgen. Heeft u in 2012 intresten en kapitaalsaflossingen betaald voor een lening afgesloten om aandelen te verwerven van een vennootschap waaruit u een bezoldiging ontvangt?.........................................Ja - nee (Gelieve ons het attest te bezorgen) Heeft u in 2012 voorafbetaald?..................................................................................................Ja – nee (Gelieve ons het rekeninguittreksel van de gedane voorafbetalingen te bezorgen) Hoe maakt u de verplaatsingen naar uw werk?.....Eigen wagen/bedrijfswagen/trein/fiets/te voet/carpoolen Hoeveel kilometer (heen en terug) bedraagt uw woon-werkverplaatsing?....…………………………………………. Wij zullen voor u de berekening maken of het interessant is uw werkelijke kosten te bewijzen op basis van de woon-werkverplaatsingen. Heeft u in 2012 huurgelden ontvangen uit roerende goederen?....................................................Ja - nee (Gelieve ons het bedrag van de ontvangen huurgelden te bezorgen)

VI. Aftrekbare bestedingen Heeft u in 2012 onderhoudsuitkeringen betaald en aan wie heeft u deze betaald?..........................Ja - nee (Gelieve ons de betalingsbewijzen te bezorgen)

VII. Belastingverminderingen Vandelanotte Accountancy bvba www.vandelanotte.be RPR Kortrijk Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen. BE 0876.286.023


Heeft u in 2012 aan pensioensparen gedaan?.............................................................................Ja – nee (Gelieve ons de attesten te bezorgen) Heeft u in 2012 PWA-cheques aangekocht?................................................................................Ja – nee (Gelieve ons het attest te bezorgen) Heeft u in 2012 dienstencheques aangekocht?.............................................................................Ja - nee (Gelieve ons het attest te bezorgen) Heeft u in 2012 gelden uitgeleend in het kader van de Winwinlening?...........................................Ja - nee (Gelieve ons een kopie van het contract te bezorgen) Heeft u in 2012 gelden uitgeleend in het kader van de Vlaamse Renovatieovereenkomst?..............Ja - nee (Gelieve ons een kopie van het contract te bezorgen) Heeft u in 2012 energiebesparende uitgaven gedaan aan onroerende goederen?...........................Ja - nee (Gelieve ons de facturen, de attesten en de betalingsbewijzen te bezorgen) Heeft u in 2012 verbouwingswerken laten uitvoeren aan een van uw woningen die u verhuurt via een sociaal verhuurkantoor?.............................................................................................................Ja - nee (Gelieve ons de aankoopfacturen en een kopie van het huurcontract te bezorgen) Heeft u in 2012 investeringen gedaan in de beveiliging van uw woning tegen inbraak of brand?.....Ja - nee (Gelieve ons de facturen, attesten en de betalingsbewijzen te bezorgen) Heeft u in 2012 een nieuwe elektrische wagen aangekocht?.........................................................Ja - nee (Gelieve ons uw factuur te bezorgen) Kwalificeert uw woning als een lage energiewoning of nulenergiewoning?.....................................Ja - nee (Gelieve ons het attest te bezorgen dat uw woning hiervoor kwalificeert) Heeft u aandelen verworven van erkende ontwikkelingsfondsen?..................................................Ja - nee Heeft u in 2012 uitgaven gedaan voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen aan de buitenkant van de woning……………………………………………………………………………………………………….Ja - nee (Gelieve ons uw facturen te bezorgen) Heeft u in 2012 giften gedaan? ………………………………………………………………………………………………Ja - nee (gelieve ons de attesten te bezorgen) Heeft u in 2012 bezoldigingen betaald aan een huisbediende?......................................................Ja - nee (Gelieve ons de betalingsbewijzen te bezorgen) Heeft u in 2012 uitgaven gedaan voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar?.......................Ja - nee (Gelieve ons de attesten te bezorgen)

Vandelanotte Accountancy bvba www.vandelanotte.be RPR Kortrijk Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen. BE 0876.286.023


Naam:

A. Buitenlandse bankrekeningen Bent u of is iemand van uw gezinsleden in 2012 op enig ogenblik titularis geweest van één of meer rekeningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling 

ja

neen

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in Naam van de titularis van de rekening

Land waar de rekening geopend was

………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………

B. Buitenlandse levensverzekeringen Heeft u of iemand van uw gezinsleden in 2012 één of meer individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten (tak 21, 22 en 23) gesloten of lopen bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming  

ja neen

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in Naam van de verzekeringsnemer

Land waar de verzekering werd afgesloten

………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………

Te, ……. …………… 2013

Vandelanotte Accountancy bvba www.vandelanotte.be RPR Kortrijk Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen. BE 0876.286.023


Handtekening

Vandelanotte Accountancy bvba www.vandelanotte.be RPR Kortrijk Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen. BE 0876.286.023


Bijlage vragenlijst roerende inkomsten

(Niet in te vullen indien u op de vragenlijst bij rubriek III. Roerende Inkomsten, op vraag 18 tweemaal ja of tweemaal neen hebt ingevuld.) Vorig jaar heeft u van uw bank de optie gekregen om bovenop uw ontvangen intresten/dividenden 4% extra bijkomende heffing te laten inhouden, wanneer deze het bedrag van 20.020,00 € (per belastingplichtige) zouden overstijgen. Dit betekent dat waar anders 21% roerende voorheffing werd ingehouden, voor inkomsten 2012 25% (21% + 4%) roerende voorheffing werd ingehouden. Indien u hiervoor opteerde, maar de grens van 20.020,00 € niet bereikt heeft, kan u het teveel aan betaalde roerende voorheffing laten terugvorderen via uw aangifte personenbelasting. Anderzijds zal u via uw aangifte personenbelasting uw roerende inkomsten moeten aangeven wanneer deze hoger zijn dan 20.020,00 € en u via uw bank niet opteerde om die 4% vooralsnog in te houden. Onderstaande checklist dient dus om na te gaan of u al dan niet de grens van 20.020,00 € bereikt heeft. De grens van 20.020,00 € (per belastingplichtige) wordt berekend op basis van: -Interesten gereglementeerde spaarrekening boven 1.830,00 € (per belastingplichtige) -Dividenden aan 25% R.V. -Dividenden aan 21% R.V. -Interesten aan 21% 1)

Verkregen intresten op spaarboekjes: …………………………..€ - 1.830,00 € =

………………… €

2)

Verkregen dividenden belast aan 25% R.V. (Aandelen van voor 1994).

………………… €

3)

Verkregen dividenden belast aan 21% R.V. (Aandelen vanaf 1994).

………………… €

4)

Verkregen intresten van volgende zaken: •

Intresten op obligaties & kasbons:

……….………..€

Intresten op termijnrekeningen:

……….………..€

Intresten op coupons van fondsen:

…………………€

Intresten op tak-21 verzekeringen bij opvraging < 8 jaar:

…………………€

Andere R.I. geïnd in het buitenland (zonder inhouding Belg. R.V.):

…………………€

Intrest andere rek./effecten belast aan 21 % R.V.

…………………€

Totaal:

…………………€

Indien u dit wenst, kan u ons alle gegevens bezorgen zodat wij voor u deze berekening i.v.m. roerende inkomsten maken. Vandelanotte Accountancy bvba www.vandelanotte.be RPR Kortrijk Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een BVBA heeft aangenomen. BE 0876.286.023

Vragen fiscale aangifte zelfstandige  

welke vragen beantwoorden als zelfstandige anno 2013

Advertisement