Page 1

Nieuwsbrief 04 het Betuws bedrijvenpark en de Landschapsvisie voor

‘Kritisch blijven en constructief meepraten’

De Danenberg in november 2007, hebben stedenbouw-

Joost Reijnen (Gelderse Milieufederatie) verklaart positie

kundigen, landschapsarchitecten en een reeks

milieuorganisaties

Sinds de vorige nieuwsbrief over de ontwikkeling van

gespecialiseerde onderzoeksbureaus hard gewerkt om de plannen stap voor stap concreter uit te werken.

Joost Reijnen is werkzaam bij de Gelderse

De afgelopen maanden is het Overlegplatform weer

Milieufederatie (GMF) en zit namens vier

enkele malen bijeengeweest om de vorderingen van de

milieugroeperingen (naast GMF, Stichting tot Behoud

plannenmakers te volgen en van commentaar te

van Open Betuwe, De Groene Long en Milieudefensie)

voorzien. Ook werd een bijeenkomst belegd voor een

in het Overlegplatform Betuws Bedrijvenpark / De

aantal grondeigenaren in het gebied De Danenberg om

Danenberg. Elders in de provincie trekken de GMF en

hun reactie op de eerste schetsen voor de Landschaps-

andere milieuorganisaties fel van leer tegen nieuwe

visie te vragen. Verder werd een avond belegd met een

bedrijventerreinen; hier participeert de

aantal bewoners van de percelen aan de noordzijde van

milieubeweging in het overleg. Hij legt uit waarom.

de Oosterhoutsestraat. ‘

nze deelname aan het overleg over het Betuws

Duidelijk is, dat het veel aandacht en energie vergt om

O

de complexiteit van deze plannen op een zorgvuldige

Danenberg heeft twee redenen. Ten eerste was na het

manier uit te werken. Er moet immers rekening

schrappen van de plannen voor het Multimodaal

gehouden worden met zeer uiteenlopende zaken en

Transportcentrum het voor ons duidelijk, dat er in dit gebied

belangen: van het voorkomen van hinder voor

hoe dan ook een ontwikkeling te verwachten zou zijn. Dat

Bedrijvenpark en de toekomst van het gebied De

omwonenden tot de aandacht voor mogelijke

heeft te maken met de ligging van het gebied in de stadsregio

archeologische waarden in het gebied, de gevolgen

Arnhem-Nijmegen, de grondeigendommen van

voor flora en fauna en de energievoorziening op het

projectontwikkelaars en de behoefte in de regio aan nieuwe

bedrijvenpark.

bedrijfslocaties. Er stond sowieso iets te gebeuren in dit gebied. Het zou naïef zijn geweest om te veronderstellen dat alles zou

Het is daarom helaas niet gelukt, zoals in de vorige

blijven zoals het was. Wij hebben toen de keus gemaakt om

nieuwsbrief werd aangekondigd, om al in februari een

ons niet categorisch tegen zo’n ontwikkeling te verzetten, maar

informatieavond te houden voor alle omwonenden en

om kritisch en constructief mee te praten.

belanghebbenden. Iedere maand wordt er nog druk

Bovendien is hier iets heel anders aan de gang dan er ooit

geschaafd aan de plannen voor de ontwikkelingen in het

vertoond is in Gelderland. Als milieuorganisaties hebben wij

gebied tussen Oosterhout, Slijk-Ewijk en de A15. In april

nadrukkelijk de eis gesteld, dat er een bedrijventerrein wordt

en mei zijn er opnieuw bijeenkomsten van het Overleg-

ontwikkeld in directe samenhang met een fatsoenlijke

platform waar steeds concretere uitwerkingen worden

landschappelijke inpassing en

gepresenteerd en van commentaar voorzien (zie ook

een versterking van natuur- en

‘Vervolgprocedure’ op pagina 7 van deze nieuwsbrief).

landschapswaarden in het

Om u als omwonenden zo goed mogelijk op de hoogte

aangrenzende gebied. Deze eis

te houden van de planvorming wordt in deze

is zo hard dat vaststelling van

nieuwsbrief toegelicht wat de stand van zaken is in een

het bestemmingsplan voor het

aantal belangrijke onderdelen van het project: De

bedrijvenpark alleen mogelijk is,

Danenberg, de verkeersontsluiting van het

wanneer gelijktijdige uitvoering

bedrijvenpark en het onder-zoek naar de plaatsing van

en financiering van De

windmolens langs de A15. I

Danenberg ook is veiliggesteld. Lees verder op pagina 2

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

1


Vervolg van pagina 1

betrokken, zodat zij de kansen vanuit De Danenberg optimaal

Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark vragen we garanties

in hun bedrijfsvoering kunnen benutten.

voor een duurzaam gebruik van de ruimte. We vinden het

Verder vinden we dat de gemeente Overbetuwe scherper moet

bijvoorbeeld niet van deze tijd dat er kostbare grond wordt

gaan letten op de kassen in het gebied. De afspraak is, dat

gebruikt enkel om er auto’s te parkeren. We dringen ook aan

nieuwe kassen in Bergerden moeten komen. De kassen die er

op een duurzaam energiegebruik op het bedrijvenpark en we

nu staan moeten beter landschappelijk ingepast worden.’

hopen dat er nu eindelijk eens een keer een bedrijventerrein komt, waar de bedrijven langdurig willen blijven zitten, zodat

De gemeente Overbetuwe heeft de rand van het gebied langs de

je niet over vijftien jaar ergens anders wéér een terrein moet

A15 ook aangewezen als een mogelijke locatie voor en aantal

ontwikkelen.’

windmolens. Zijn jullie daar voor of tegen?

Maar de milieubeweging is eigenlijk toch hoe dan ook tegen

milieubeweging. Vanuit energieoogpunt is het een goede

nieuwe bedrijventerreinen?

ontwikkeling, maar anderzijds vinden veel mensen windmolens

‘Als je het op de schaal van Gelderland bekijkt is er inderdaad

ontsierend voor het landschap. We zijn nooit zonder meer vóór

een overaanbod van bedrijventerreinen. Maar dat wil niet

of tegen windmolens. Je moet steeds goed blijven nadenken

zeggen dat er helemaal geen vraag meer naar is nieuwe

wat de consequenties zijn. In dit geval steunen we het

terreinen. We zijn vooral tegen de wildgroei van allerlei slordige

onderzoek naar windmolens, maar alleen als duidelijk is dat de

bedrijventerreintjes in zowat iedere gemeente. De regionale

ruimtelijke inpassing daarvan niet betekent, dat het

‘Windmolens zijn altijd een lastig onderwerp voor de

vraag moet geconcentreerd worden op een beperkt aantal

bedrijvenpark een eind naar het zuiden of westen opschuift.’ I

nieuwe terreinen, aansluitend op bestaande terreinen. Die moeten dan wel een beetje omvang hebben, anders is het niet mogelijk om eisen te stellen aan een goede inrichting en beheer. We zijn niet voor een absoluut moratorium op nieuwe bedrijventerreinen, maar er mag wel een zekere schaarste gecreëerd worden. Dus niet: een terrein aanleggen en zo snel als het maar kan de boel verkopen aan wie zich maar aandient. We willen daarom graag afspraken maken over het tempo van de uitgifte van de gronden en de eisen die daaraan worden gesteld.’ Wat zijn voor jullie belangrijke voorwaarden aan de inrichting van het gebied? ‘De groene bufferzone tussen het bedrijvenpark en de dorpskern Oosterhout is natuurlijk erg belangrijk en ik vertrouw er ook op het daarmee de goede richting uitgaat. Verder vinden we dat De Danenberg ontwikkeld moet worden tot een

Twee modellen voor Verkeersontsluiting

gebied dat niet alleen aantrekkelijk is voor de directe

De ontsluiting van het Betuws Bedrijvenpark is de

omwonenden, maar dat ook voor bewoners uit de wijde

belangrijkste verkeerskundige opgaven van het

omgeving een recreatieve functie krijgt.

project. In het kader van de milieueffectenrapportage

De Danenberg hoeft wat ons betreft niet ingrijpend te

(MER) worden hiervoor verschillende modellen

veranderen, maar de natuur- en landschapswaarden moeten

onderzocht.

wel zodanig worden versterkt, dat het voor veel meer mensen

Belangrijk uitgangspunt is de voorwaarde van de

een geliefd gebied wordt. Daarmee vergroot je ook het

gemeente, ‘dat het bedrijventerrein direct op het

draagvlak om dit gebied groen te houden. Wanneer mensen

Rijkswegennet dient te worden ontsloten’. In de

uit de hele omgeving De Danenberg gaan waarderen om z’n

raadsvergadering van 18 december 2007 is dat

natuur en landschap, is er ook veel meer steun om verdere

uitgangspunt nog eens onderstreept.

verstedelijking van dit gebied tegen te houden. Niemand zal het dan nog in z’n hoofd halen om er bijvoorbeeld een weg

p dit moment worden twee modellen onderzocht.

doorheen te leggen. Om dit te bereiken moet je echter wel

O

meer doen dan wat kleine verfraaiingen hier en daar. Er zullen

verkeerskundige- en milieueffecten, maar worden ook de

robuuste elementen aan het landschap toegevoegd moeten

ruimtelijke en stedenbouwkundige consequenties tot in detail

worden, wil De Danenberg echt uitgroeien tot een gebied waar

uitgewerkt.

vele mensen hun steun aan zullen geven. Bij het ontwerp-

Model 1 (Voorkeursmodel): Model 1, dat momenteel wordt

proces moeten met name de grondeigenaren nu nauw worden

besproken met onder anderen Rijkswaterstaat, de ‘eigenaar’

2

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de


van de A15, is een nieuwe eigen ontsluiting voor het Betuws

uitvoegstroken en verkeersregelinstallaties) om de

Bedrijvenpark met op- en afritten op de A15. Deze nieuwe

doorstroming van het verkeer en de veiligheid op Rijksweg-

ontsluiting is geprojecteerd ten westen van de huidige afrit 38

zuid en de Griftdijk te verbeteren.

(afslag Elst/Oosterhout). De vorm en exacte locatie van model 1 wordt momenteel verder uitgewerkt en

Deze oplossing zou een gedeeltelijke directe aansluiting op de

doorgerekend. De tekening van dit voorkeursmodel geeft

A15 bieden en voor 50 procent voldoen aan de eis van de

schetsmatig een beeld van de belangrijkste verkeers-

gemeenteraad:

bewegingen van en naar het bedrijvenpark. Dit zegt dus nog

Er is dan een directe ontsluiting voor:

niets over de exacte vormgeving van de op- en afritten en de

• Het verkeer vanuit het westen dat naar het bedrijvenpark rijdt

consequenties voor de inrichting van het bedrijvenpark.

• Model 2: Op basis van de inspraakreacties op de startnotitie

Het verkeer dat vanuit het bedrijventerrein naar het oosten (richting A325) rijdt

MER is bekend, dat Rijkswaterstaat terughoudend staat

Er ontstaat een indirecte ontsluiting via de Griftdijk voor:

tegenover nieuwe op- en afritten aan Rijkswegen. Mocht

• Het verkeer dat vanuit het oosten naar het bedrijvenpark

Rijkswaterstaat niet bereid zijn aan de eigen ontsluiting voor Betuws Bedrijvenpark volgens model 1 mee te werken, dan is model 2 een mogelijke terugvaloptie (zie illustratie 2).

rijdt

• Het verkeer dat vanuit het bedrijvenpark naar het westen (richting Rotterdam) rijdt

In model 2 wordt een ontsluiting voor Betuws bedrijvenpark ter plaatse van de bestaande afrit 38 gerealiseerd. Hiertoe

Bij de uitwerking van deze terugvaloptie wordt met name

worden de zuidelijke op- en afrit van de bestaande afrit 38

onderzocht wat deze zou betekenen voor de capaciteit van de

losgemaakt van de Rijksweg-zuid/Griftdijk waardoor circa 50%

Griftdijk, de bereikbaarheid van de dorpskern Oosterhout en

van het bestemmingsverkeer voor Betuws Bedrijvenpark niet

de veiligheid op Rijksweg-zuid en de Griftdijk. Tevens wordt

meer de Rijksweg-zuid/Griftdijk benut als route. De noordelijke

onderzocht welke mogelijkheden voor uitbreiding en

op-/afrit van afrit 38 wijzigen niet, wel worden verkeerstechnische maatregelen uitgewerkt (verlengde in- en

optimalisatie er zijn, mocht dit model niet haalbaar of

aanvaardbaar zijn. I

Arnhem/ Nijmegen

Rotterdam A15

Betuws Bedrijvenpark

Model 1 Arnhem/ Nijmegen

Rotterdam A15

Betuws Bedrijvenpark

Model 2

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

3


Onderzoek naar windmolens

De gemeente Overbetuwe heeft zich, overigens in overleg met de buurgemeenten Nijmegen, Beuningen en Lingewaard, gecommitteerd om hieraan mee te werken en wil grondig

Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark wordt

laten bestuderen wat de gevolgen zouden zijn van de

gezocht naar een zo duurzame mogelijke

plaatsing van windmolens in de A15. Die keuze voor deze

energievoorziening.

zoekzone is gemaakt na een afweging van diverse andere locaties op het grondgebied van de vier genoemde

D

aartoe zijn onder andere de mogelijkheden in beeld

gemeenten.

gebracht van:

• ondergrondse koude/warmte opslag (warmtepompen) • gebruik van biobrandstoffen • isolatie en warmterugwinning • de benutting van de restwarmte van de energiecentrale aan de overzijde van de Waal

• warmtekrachtcentrale(s) (al dan niet centraal) • windenergie

Ruimtelijke gevolgen Dit onderzoek richt zich eerst en vooral op de ruimtelijke consequenties van de plaatsing van windmolens. Het Overlegplatform heeft bij de zorg uitgesproken, dat de ruimte die voor windmolens gereserveerd moet worden er toe kan leiden, dat het bedrijvenpark als totaal in zuidelijke richting zou opschuiven, waardoor de groene bufferzone ten noorden van de dorpskern Oosterhout smaller zou worden. Op zichzelf hoeft de plaatsing van windmolens niet te

Deze ‘energiescan’ leverde onder andere de volgende

betekenen dat de bebouwing van het bedrijvenpark opschuift:

resultaten op:

in de zogenaamde vrijwaringzone langs de A15 (100 meter

Eenvoudige maatregelen bijvoorbeeld ter verbetering van de

vanaf de as van de weg) lijkt voldoende ruimte beschikbaar.

isolatie van de gebouwen vergen weinig investering, maar

Het is echter denkbaar dat er vanwege veiligheid rekening

leveren naar verhouding ook weinig op.

moet worden gehouden met bepaalde afstand tot intensief

• Biobrandstof is om twee redenen niet interessant. Het vergt

gebruikte (bedrijfs)gebouwen. Met de huidige programmering

hoge investeringen en de inkoopprijzen zijn erg instabiel.

van het bedrijvenpark is er echter ruimte voor inpassing van de

Biobrandstof levert bovendien wel een reductie van CO2 op,

windmolens.

maar zorgt weer voor de uitstoot van fijnstof.

In het kader van de milieueffectenrapportage (MER) worden

• Ondergrondse koude/warmteopslag is een interessante •

niet alleen deze ruimtelijke gevolgen in beeld gebracht, maar

optie. Tegen een redelijk gelijkblijvend investeringsniveau is

ook de mogelijke effecten op het landschap, eventuele

een significante reductie te bereiken.

geluidsoverlast, de schaduwwerking, de veiligheid, het gevaar

De plaatsing van vier tot vijf windmolens van ieder

voor vogels en verstoring van radarinstallaties. I

2 Megawatt zou de verwachte CO2 productie van het bedrijvenpark vrijwel met 100 procent kunnen reduceren.

• De combinatie van windmolens met koude/warmteopslag (warmtepompen) zou zelfs kunnen leiden tot meer dan 100 procent reductie. Alle benodigde energie (koeling, verwarming elektriciteit) zou in en rond het park opgewekt worden. Daarmee komt qua energie een volledig ‘groen’ bedrijvenpark in bereik waarmee wordt aangesloten op het door de gemeente vastgestelde klimaatbeleid.

Windenergie De eventuele plaatsing van windmolens langs de A15 is natuurlijk een belangrijk onderwerp van discussie. Het thema windenergie komt niet zomaar uit de lucht vallen. De provincie Gelderland heeft met de regering afgesproken dat er voor 2010 in totaal 60 Megawatt aan elektriciteit door windenergie zal worden opgewekt. De provincie heeft daarom een aantal gebieden aangewezen als ‘zoekzone’ voor de plaatsing van windmolens. Het gebied langs de A15 is zo’n zoekzone. Gemeenten die in deze zones vallen zijn verplicht om uitvoering te geven aan plaatsing van windmolens na uitgebreid te hebben onderzocht of dit haalbaar en aanvaardbaar is.

4

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


Overlegplatform wil ‘robuuste maatregelen’ in Landschapsvisie

De illustraties laten schematisch de belangrijkste onderdelen van de concept-Landschapsvisie zien.

Gasleiding

A15

Rietgraaf

Het Overlegplatform heeft in een reactie op de eerste

Griftdijk

Nieuwedijk

versie van de Landschapsvisie De Danenberg aangedrongen op ‘robuuste maatregelen’ die moeten

Slijk-Ewijk r ste Oo

voorkomen dat het gebied ten westen van het

u ho

s tse

a tra

t

De Danenberg

toekomstige bedrijvenpark verder verstedelijkt. Het

Oosterhout

eerste concept van de Landschapsvisie, dat in

Waaldijk

Waal

november werden gepresenteerd, gingen naar de opvatting van het Overlegplatform nog teveel uit van betrekkelijk bescheiden ingrepen in het landschap.

1 Verbetering van het profiel en boombeplanting langs de

N

aar aanleiding van deze opmerkingen heeft het bureau

Oosterhoutsestraat en herstel van de oude waterloop De

H+N+S de Landschapsvisie De Danenberg bijgesteld.

Rietgraaf (blauwe lijn).

Kernpunten hiervan zijn:

Ontwikkeling groene ritssluiting Met een reeks van maatregelen van noord tot zuid, direct ten

Gasleiding

A15

Rietgraaf

westen van het bedrijvenpark, wordt de verstedelijking van het aantal, nog verder uit te werken inrichtingsmaatregelen zoals:

Slijk-Ewijk

• Nieuwe particuliere landgoederen (minimaal 5 ha, maximaal

rh ste Oo

st tse ou

t raa

De Danenberg

drie wooneenheden)

Wandel-/fietspaden

• Natte landschappen • Nieuw bos (als onderdeel van de nieuwe landgoederen) • Inrichting en behoud van een archeologische site Versterking oost-westverbindingen

Griftdijk

Nieuwedijk

gebied afgebakend. Deze ‘groene ritssluiting’ bestaat uit een

Waal

Oosterhout

Waaldijk

2 Robuuste landschappelijke maatregelen (groene kruizen,

Een ander belangrijk onderdeel van de Landschapsvisie is de

ligging en uitvoering nader te bepalen) ten westen van

versterking van een aantal verbindingen die van oost naar

het bedrijvenpark als een ‘groene ritssluiting’ in het

west – min of meer parallel aan de A15 – door het hele gebied

gebied. Tevens aanleg van recreatieve routes (witte

lopen:

lijnen).

Herstel van de oude waterloop De Rietgraaf, zowel over het terrein van het bedrijvenpark als ten westen daarvan in De Danenberg. De Rietgraaf kan, met zacht glooiend ingerichte oevers, een belangrijke versterking van de landschappelijke

Gasleiding

A15

Rietgraaf

waarden in het gebied betekenen en krijgt ook een

• Verbetering van het profiel en de boombeplanting langs de

Slijk-Ewijk rh ste Oo

Oosterhoutsestraat, zodat deze een meer prominente landschappelijke lijn in het gebied gaat vormen en weer de uitstraling krijgt van het oorspronkelijke boerderijlint.

• Aanleg en verbetering van recreatieve wandel- en feitsroutes

Griftdijk

Nieuwedijk

belangrijkere betekenis voor de wateropvang in het gebied.

st tse ou

t raa

De Danenberg

Wandel-/fietspaden

Waal

Oosterhout

Waaldijk

(‘ommetjes’en doorsteken) in het gebied ten zuiden van de Oosterhoutsestraat en langs De Rietgraaf. Lees verder op pagina 6

3 Diverse kleinere landschappelijk maatregelen in het gebied De Danenberg (groene strepen, ligging en uitvoering nader te bepalen).

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

5


Vervolg van pagina 5

dat de Landschapsvisie een realistisch plan moet worden, dat

Naast dergelijke ingrepen is ook een aantal kleinere

concreet uitzicht biedt op een snelle uitvoering. Lang niet alle

maatregelen ter verbetering van het landschap worden

gronden in het gebied zijn immers eigendom van gemeente of

getroffen die goed aansluiten bij de geschiedenis van het

gebiedsontwikkelaar en voor de uitvoering van een aantal

gebied, zoals de aanleg of verbetering van:

landschapsmaatregelen is derhalve de medewerking van

• Oevers van watergangen • Nieuwe watergangen • Wandel- en fietspaden • Elzenhagen, bomenrijen, poelen e.d. • Nieuwe en bestaande hoogstamboomgaarden

andere grondeigenaren nodig. Voorrang moet daarbij gegeven worden aan de maatregelen die nodig zijn voor het realiseren van de eerdergenoemde ‘groene ritssluiting’. Momenteel wordt met verschillende grondeigenaren gesproken over hun bereidheid mee te werken aan de realisatie van de landschapsvisie. Komende maanden wordt hierover meer

Het Overlegplatform heeft er bij de gemeente en de

duidelijkheid verwacht. Ook worden een financieel

gebiedsontwikkelaar Betuws Bedrijvenpark op aangedrongen

dekkingsplan en een uitvoeringsplanning opgesteld. I

Contouren Groene Buffer zijn duidelijk

• Dit geldt ook voor enkele woningen die vanaf de

De Groene Buffer moet de woonbebouwing van de

• Bij een aantal ‘lange’ percelen aan de Oosterhoutsestraat

Oosterhoutsestraat gezien diep in het plangebied zijn gelegen.

dorpskern Oosterhout zo goed mogelijk afschermen

wordt een bredere strook grond (40 meter) gereserveerd

van de activiteiten op het Betuws Bedrijvenpark. Het

voor de uitvoering van de groene buffer dan strikt genomen

ontwerp is nog niet definitief, maar de contouren van

volgens de norm van 250 meter nodig zou zijn.

de bufferzone worden wel steeds duidelijker.

• Woningbouw in de Groene Buffer is uitsluitend mogelijk in de vorm van nieuwe landgoederen, zoals gedefinieerd in het

Kernpunten zijn:

beleid van de Stadsregio en het Streekplan van de provincie

Het bedrijvenpark komt niet dichter bij dan 250 meter

Gelderland. Dit betreft percelen van minimaal

gemeten vanaf de achtergevels van de woningen aan de

5 hectare die voor 80 procent voor het publiek zijn

Oosterhoutsestraat of 250 meter vanaf de straat zelf

opengesteld en waarop plaats is maximaal drie

wanneer er geen woningen staan.

Enkele woningen aan de Van Balverenlaan en de Nieuwe Dijk

vormen hierop een uitzondering. Hier wordt de minimale

Buffer waren opgenomen, komen er niet meer in die

afstand tot het bedrijvenpark bepaald door de zonering die

omvang in voor. Landschappelijk onderzoek heeft

is voorgeschreven in de wet milieubeheer en die onder meer

uitgewezen dat dit deel van het gebied hoger ligt dan de

afhankelijk is van de milieucategorie van de bedrijven die in

omgeving, waardoor water van bijvoorbeeld de waterloop

de betreffende delen van het bedrijvenpark worden

De Rietgraaf hier kunstmatig naartoe opgepompt zou

toegelaten.

6

wooneenheden in 1 hoofdgebouw. De waterpartijen die in eerdere schetsen van de Groene

moeten worden. I

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


Vervolgprocedure

voordat het als Ontwerp-bestemmingsplan ter besluitvorming wordt aangeboden. Deze aanpassingen zullen dan worden samengevat in een Nota van Wijzigingen.

De plannen voor het Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg krijgen steeds meer

Ontwerp/bestemmingsplan

tastbare vorm.

De drie documenten, het Ontwerp-bestemmingsplan, de

Deze maand worden aan het Overlegplatform de

Reactienota en de Nota van Wijzigingen worden aan het

stedenbouwkundige schetsen voor het bedrijvenpark,

College van B&W aangeboden, zodat zij het Ontwerp-

inclusief de groene bufferzone bij Oosterhout

bestemmingsplan vrij kunnen geven voor publicatie, wat

gepresenteerd, plus de verder uitgewerkte

tegelijk de start is van de zogeheten zienswijzeprocedure. In de

inrichtingsmaatregelen voor De Danenberg en de

huis- aan huisbladen en op de website van de gemeente zal

daarbij behorende plannen. De leden van het platform

hier melding van worden gemaakt.

kunnen hierop reageren. Ook in mei en juni zijn er

Ook voor het Ontwerp bestemmingsplan geldt dat het 6

bijeenkomsten van het Overlegplatform gepland

weken ter inzage ligt en dat burgers desgewenst met

waarbij steeds verder gedetailleerde plannen voor

ambtenaren van de gemeente een afspraak maken om nadere

commentaar worden voorgelegd.

toelichting te krijgen. Ook naar aanleiding van deze procedure wordt er een reactie opgesteld op de zienswijzen die worden

I

n de intentieovereenkomst wordt gesproken over een

ingediend, het Zienswijzenverslag.

zogenoemde ‘einddocument’. Onderdelen van dit

einddocument zijn o.a. een zogeheten Voorontwerp-

Politiek aan zet

bestemmingsplan voor het bedrijvenpark, plus een definitief

Dan is de politiek weer aan zet om, na weging van alle

voorstel voor de Landschapsvisie. De partijen die in het

zienswijzen, een definitief besluit te nemen over het

platform zijn vertegenwoordigd kunnen voordat zij hun

bestemmingsplan voor het bedrijvenpark en Landschapsvisie

standpunt bepalen hierover uiteraard met hun achterban

De Danenberg. Via deze nieuwsbrief en de website

overleggen. Volgens de huidige planning kan begin juni het

www.betuwsbedrijvenpark.nl wordt u uiteraard van alle

zogeheten ‘einddocument’ ten behoeve van het eindadvies

stappen op de hoogte gehouden. I

worden aangeboden. Wanneer het platform het eindadvies over alle onderdelen heeft uitgebracht, wordt dit vervolgens aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Overbetuwe. Vervolgens begint de gemeente een inspraakprocedure waarop de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing is.

Inspraak en zienswijze In de praktijk betekent de inspraakprocedure dat de gemeente, voordat de fomele procedure start, de mening peilt van de bevolking en van andere belanghebbenden. De start van de inspraakprocedure zal in de huis-aan-huisbladen en op de website van de gemeente zal worden aangegeven. Het Voorontwerp-bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. In die zes weken wordt er een inloopavond voor alle omwonenden en belanghebbenden georganiseerd. Ook kunnen burgers desgewenst met ambtenaren van de gemeente een afspraak maken om nadere toelichting te krijgen. Ook overheidsinstellingen die een belang hebben, zoals Rijkswaterstaat, de buurgemeenten van Overbetuwe en de provincie Gelderland, wordt gelegenheid geboden te reageren. De opmerkingen die in deze fase worden gemaakt, komen terecht in een zogenaamde Reactienota Hierin worden de opmerkingen weergegeven en de reactie van de gemeente op deze opmerkingen. De opmerkingen kunnen betekenen dat het Voorontwerp-bestemmingsplan moet worden aangepast

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

7


Verdere Informatie

Extra archeologisch onderzoek Voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan voor het Betuws Bedrijvenpark moet duidelijk zijn welke archeologische waarden binnen in het plangebied aanwezig zijn, of deze kunnen worden ingepast in de nieuwe bestemming, en zo niet, welke archeologische waarden moeten worden opgegraven.

I

n het verleden is er reeds uitvoerig (boor)onderzoek naar de archeologische waarden in het gebied gedaan.

Dat materiaal is opnieuw bestudeerd, maar de conclusie was dat de archeologische kennis over het gebied toch nog onvoldoende is. Ten eerste zijn er – onder andere naar aanleiding van het archeologisch onderzoek bij de Betuwelijn – de afgelopen jaren nieuwe inzichten verworven over de nederzettingsgeschiedenis van het gebied. Daarnaast zijn er nieuwe technieken beschikbaar, zoals het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN) en digitale boordatabases, die snel extra inzicht kunnen verschaffen in de opbouw van het gebied. Vooral de mogelijke aanwezigheid van landschappen waarin op diverse niveaus sporen van bewoning voor kunnen komen, is iets waar terdege rekening mee moet worden gehouden. Daarom wordt er de komende periode aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van het landschapstype is bepaald hoeveel nieuwe boringen er nodig zijn en hoeveel proefsleuven moeten worden gegraven in gebieden waar boringen onvoldoende nieuwe inzichten opleveren. In totaal zijn er enkele honderden boringen nodig en hebben de onderzoekers aangegeven, dat het wenselijk is 8 proefsleuven te graven met een gezamenlijk oppervlakte van

Uitgebreide informatie over het bedrijvenpark en de landschapsvisie kunt u ook vinden op de speciale website die te vinden is op het adres www.betuwsbedrijvenpark.nl. Daar zijn onder andere de volledige versies van uiteenlopende onderzoeken en andere documenten te vinden. Ook kunt u contact opnemen met het Overlegplatform waarin onder andere de dorpsraden van Oosterhout en Slijk-Ewijk, de milieuorganisaties en andere groeperingen uw belangen vertegenwoordigen. Voor meer informatie: Gemeente Overbetuwe Projectleider: Else Wever, (0481) 36 21 90, e.wever@overbetuwe.nl Betuws Bedrijvenpark BV secretariaat: Judith van Dijk, (026) 376 05 37, jvandijck@giesbersgo.nl Overlegplatform secretariaat: Diny Graven, (0487) 50 17 44 info@moresupport.nl Deelnemende organisaties: Dorpsraad Slijk-Ewijk/Loenen secretaris: Ralf Huijbers, (0481) 48 21 70 (bgg 06-11 12 11 29) dorpsraad.slijk-ewijk@planet.nl Dorpsraad Oosterhout secretaris: Erik Kempen, (0481) 45 99 22 bestuur@dorpsraadoosterhout.nl Tennisvereniging De Hoge Wick contactpersoon: Liesbeth Frentz liesbeth@frentz.nl Milieuorganisaties contactpersoon: Joost Reijnen, (026) 352 37 41, j.reijnen@geldersemilieufederatie.nl Ondernemers Vereniging Oosterhout contactpersoon: Peter Moerkerk, (0481) 48 20 87, peter@moerkerk.nl Historische Kring Oosterhout - Slijk-Ewijk contactpersoon: Frans Spaan, (0481) 48 19 10 frspaan@planet.nl Bezorgd Oosterhout contactpersoon: Martin Gouda, (0481) 48 15 67, martin.gouda@kpnplanet.nl

4.000 vierkante meter. Er wordt in dit onderzoek onder andere gezocht naar vindplaatsen uit de vroege prehistorie. Dergelijk onderzoek heeft alleen zin wanneer in hoofdlijnen duidelijk wordt waar het landschap door de komst van het bedrijvenpark precies verstoord gaat worden. Met andere woorden: waar er straks zal worden gebouwd en gegraven. Daarom starten de boringen pas nadat het Voorontwerp-bestemmingsplan op hoofdlijnen gereed is en wordt het afgerond vóór het gereedkomen van het Ontwerp-bestemmingsplan. I

colofon Deze nieuwsbrief wordt door de gemeente Overbetuwe en het Betuws Bedrijvenpark BV huis-aan-huis verspreid in de dorpskernen Oosterhout, Slijk-Ewijk en Reeth om de bewoners op de hoogte te houden over de ontwikkeling van het bedrijvenpark en de landschapsvisie De Danenberg. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie uit deze nieuwsbrief is tevens te vinden op de website www.betuwsbedrijvenpark.nl. Tekst: Paul Baeten, Arnhem Vormgeving: Paul Glaudemans, Arnhem Druk: Drukkerij De Rijn, Velp Verspreiding: Gerto, Dodewaard Oplage: 3000

8

Nieuwsbrief 04 l april 2008 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

Nieuwsbrief_4_2.0  

platform waar steeds concretere uitwerkingen worden de complexiteit van deze plannen op een zorgvuldige aantal bewoners van de percelen aan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you