Page 1

Nieuwsbrief 07 Onderzoek: Behoefte aan bedrijvenpark blijft De huidige recessie vergt een aanpassing van het

‘Afslag 38 kan verkeer veilig en adequaat afwikkelen’ Standpunt College Overbetuwe na verkeersstudie

economische toekomstscenario voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Maar ook in dit minder optimistische

Als het aan het College van Burgemeester en Wethouders

toekomstbeeld blijft er voldoende marktvraag voor het

van de gemeente Overbetuwe ligt, wordt het verkeer van

Betuws Bedrijvenpark.

en naar het Betuw Bedrijvenpark afgewikkeld via de huidige afslag 38 op de snelweg A15. Deze afslag moet daartoe in

T

ot die conclusie komt het onderzoeksbureau STEC in

fasen worden aangepast.

een geactualiseerd onderzoek naar vraag en aanbod

de vraag naar bedrijfslocaties in de Stadsregio voor de

O

periode tot en met 2025 op 402 tot 422 hectare. Hier

rijbaan van de A15, nieuwe verkeerslichten, extra opstelstroken

tegenover staat een aanbod van 328 hectare, waardoor er

en een derde rijbaan over het bestaande viaduct. Fietsverkeer

een marktbehoefte blijft bestaan voor het Betuws

in beide richtingen zal volgens dit voorstel aan de oostkant van

Bedrijvenpark van 74 tot 94 hectare. De conclusie van het

de Rijksweg-Zuid/Griftdijk (tussen de rotonde Reethsestraat en

rapport is dat er nog steeds voldoende marktvraag is voor

de rotonde Stationsstraat) worden geleid. Hiervoor is de bouw

het Betuws Bedrijvenpark, dat maximaal 85 hectare netto

van een nieuwe fietsbrug over de A15 noodzakelijk.

uitgeefbare grond omvat.

Met de aanpassing van de afslag 38 is een investering van

Overheden houden bij het ontwikkelen van ruimtelijke

12,7 miljoen euro gemoeid. Het College is door een

plannen rekening met de economische toekomstscenario’s

aanvullende verkeersstudie van het bureau Goudappel en

van het Centraal Planbureau. Tot eind vorig jaar werd

Coffeng er van overtuigd geraakt, dat het verkeer van en naar

hiervoor het Global Economic-scenario gebruikt. De

het toekomstige Betuws Bedrijvenpark op deze wijze op een

ontwikkelingen in de wereldeconomie waren eind 2008

veilige en adequate manier kan worden afgewikkeld.

aanleiding dit toekomstbeeld te vervangen door een

Doorstroming en verkeersveiligheid voldoen aan alle daarvoor

minder optimistisch Transatlantic Market scenario.

geldende eisen.

De berekeningen van STEC op basis van dit scenario laten

Mede op verzoek van het Overlegplatform is ook een andere

een daling van de vraag naar bedrijventerreinen zien van

variant onderzocht waarbij er een tweede viaduct over de A15

467 naar 327 hectare in de periode 2007-2025. Volgens

zou worden aangelegd en de op- en afrit van de noordelijke

het onderzoek moet behalve met deze uitbreidingsvraag

rijbaan van de A15 zouden worden ‘omgeklapt’ naar de

(de ruimte die nodig is voor de daadwerkelijke groei van

westzijde. De vergelijking van beide varianten leverde in de

bedrijven) van 327 hectare, ook met een vervangingsvraag

ogen van het gemeentebestuur geen doorslaggevend voordeel

rekening worden gehouden. Deze ontstaat door

op voor het model met twee viaducten. De wachttijden voor

herstructurering, onder andere wanneer verouderde

autoverkeer op de kruisingen zou iets korter zijn, maar voor de

bedrijventerreinen worden getransformeerd naar

belasting van het lokale wegennet en de veiligheid van het

woningbouw of andere functies.

totale verkeersaanbod zijn de verschillen te verwaarlozen. De

Voor de Stadsregio als totaal wordt de vervangingsvraag

aanleg van een tweede viaduct heeft ook nadelen: volgens

tot en met 2025 geraamd op 45 hectare netto. STEC

Rijkswaterstaat kan een tweede viaduct een visuele barrière

adviseert om, gezien de ligging van het Betuws Bedrijven-

gaan vormen voor het zicht op de autosnelwegsignalering en

park, ook rekening te houden met een extra vervangings-

een extra ‘botsobstakel’ gaan vormen. De aanleg van een

vraag van 10 tot 20 hectare in verband met een aantal

tweede viaduct vraagt bovendien een extra investering van

specifieke grote herstructurering- en revitaliseringprojecten

8,3 miljoen euro. ■

van bedrijventerreinen in de regio. In totaal becijfert STEC

m het verkeer goed te kunnen verwerken komen er onder meer nieuwe op- en afritten naar de zuidelijke

in de regio, zoals in Arnhem en Nijmegen. Vervolg op pagina 2. Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

1


Vervolg van pagina 1. Verder is het volgens STEC reëel om

Vraag

rekening te houden met een extra bovenregionale vraag van

Prognose op basis Transatlantic Marketscenario

20 tot 30 hectare naar bedrijfslocaties vanwege de geplande

Extra bovenregionale vraag

investeringen in infrastructuur (o.a. doortrekking A15 en het

Vervangingsvraag (incl. extra vervangingsvraag)

Rail Opstap Punt) die dit gebied extra aantrekkelijk maken voor

Totaal vraag

bedrijfsvestiging. ■

Aanbod bedrijventerreinen Stadsregio

Netto hectares 327 20-30 55-65 402-422

Netto behoefte

328 74-94

Opzet van het verkeersonderzoek Het verkeersmodel dat gebruikt is voor de berekening van

spitsperiode. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen

de verkeersontsluiting van het bedrijvenpark heet de

personenauto’s en vrachtauto’s. Een vrachtwagen telt in de

Regionale Verkeer Milieu Kaart (RVMK). Alle gemeenten in

berekeningen mee voor drie personenauto’s.

de Stadsregio Arnhem-Nijmegen maken hiervan gebruik.

Het verkeersmodel berekent ook de ritverdeling: waar begint

Het is een instrument om verkeersstromen te voorspellen

de autorit en waar gaat deze naar toe? Als dit bekend is

aan de hand van toekomstige aantallen inwoners en

worden die ritten verdeeld over het beschikbare wegen-

arbeidsplaatsen.

netwerk. Vervolgens wordt de vereiste capaciteit van de kruisingen berekend, zoals het aantal opstelvakken bij

D

e gegevens over de huidige situatie zijn geactualiseerd

verkeerslichten. Per kruispunt wordt duidelijk welke cyclus-

tot en met 2007. De huidige verkeersbewegingen

tijden (wachttijden) er nodig zijn om het verkeer volgens de

worden vastgesteld door vaste meetpunten in het wegdek,

geldende normen voor doorstroming en veiligheid af te

zoals op de Rijksweg-Zuid (net ten noorden van de afrit A15)

wikkelen. Dat geldt niet alleen voor het autoverkeer, maar ook

en de Stationsstraat nabij de aansluiting op de Griftdijk.

voor fietsers en voetgangers.

Ook de verkeerstellingen van de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland zijn in het verkeers-

Betrouwbaarheid

model verwerkt. 2007 geldt als de ‘huidige situatie’ en 2017

Verkeersmodellen worden gebruikt om de effecten van

als het prognosejaar. Er is een tweede prognosejaar 2020

verkeersmaatregelen en ruimtelijke ontwikkelingen zo goed

opgesteld, omdat in 2017 de Waalsprong en het Bedrijvenpark

mogelijk in ‘harde cijfers’ uit te drukken. Ze bieden altijd een

nog niet volledig zijn voltooid.

vereenvoudigde weergave van de complexe werkelijkheid en

Bij het verkeersonderzoek is onder andere rekening gehouden

zullen nooit in staat zijn een exacte voorspelling te geven van

met de ontwikkeling van de Waalsprong, de woningbouw- en

het aantal verkeersbewegingen op een bepaald wegvak of

verkeersplannen in de gemeente Overbetuwe zelf, het

kruising.

verwachte aantal werknemers op het bedrijvenpark (4.837) en

Wel wordt het model voortdurend getoetst aan de

overige ontwikkelingen, zoals het tankstation aan de Rijksweg-

werkelijkheid. Als het model wordt opgezet, gebeurt dat op

Zuid, het ROP, de doortrekking en verbreding van de A15 en

basis van concrete verkeerstellingen op de belangrijkste

de verbreding van de A50. Een ander uitgangspunt is een

wegen. Vervolgens wordt met het model de verkeerssituatie

algemene mobiliteitsgroei van 12-19%

van dat moment ‘nagespeeld’ en worden de uitkomsten vergeleken met de daadwerkelijke wegbelasting uit de

Capaciteit kruisingen

verkeerstellingen. Wijken de uitkomsten te ver af, dan wordt

Op basis van al deze gegevens berekent het model hoeveel

het verkeersmodel aangepast. Pas als het model goed werkt, is

autoritten worden gemaakt op een gemiddelde werkdag of

het klaar om er prognoses mee te maken.

2

Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


Uitkomsten van het verkeersonderzoek Prognose hoeveelheid verkeer

D

e prognoses over de toekomstige verkeers-

Model één viaduct

bewegingen op de wegvakken rondom

afslag 38 in 2020 zijn in tabel 1 weergegeven. De cijfers geven het aantal bewegingen van motorvoertuigen aan in één werkdag-etmaal aan. De 1e kolom is de situatie in het basisjaar 2007. De tweede kolom laat de voorspellingen over de verkeersontwikkeling zien zónder de komst van het bedrijvenpark (autonome groei) en de derde inclusief het bedrijvenpark. De totale verkeersproductie van het Betuws Bedrijvenpark bedraagt volgens de prognoses 15.671 voertuigbewegingen per werkdagetmaal. Het grootste deel daarvan (83 %) betreft

Model twee viaducten

personenwagens, bestelbusjes en vergelijk-bare voertuigen. Van de totale verkeerstroom van en naar het bedrijvenpark betreft 17 % middel-zwaar en zwaar vrachtverkeer. De totale toename van het autoverkeer in 2020 zal echter minder groot zijn dan de verkeersproductie van het bedrijvenpark zelf. Het onderzoek toont aan dat aanmerkelijke toename van het doorgaand verkeer op de A15 een deel van dit verkeer alternatieve routes zal zoeken (bijvoorbeeld via de A50 naar de A12) waardoor het effect van het bedrijvenpark, zoals onderstaande tabel laat zien, ‘gedempt’ wordt van ruim 15.000 naar circa 10.000 voertuigbewegingen.

Model ‘één viaduct’ Wegvak

2007

2020

2020

zonder BBP

met BBP

De zuidelijke aansluiting van afslag 38 wordt gewijzigd zodat verkeer van en naar de zuidelijke rijbaan van de A15 een

Oprit A15- noordzijde

5.441

8.060

10.816

directe verbinding krijgt met het bedrijvenpark. Daarvoor

Afrit A15 noordzijde

3.618

7.200

10.448

moeten worden de op- en afrit van de A15 worden

Oprit A15 zuidzijde

2.825

6.424

9.688

Afrit A15 zuidzijde

5.949

7.985

10.566

11.907

tussen BBP en de Griftdijk. Het verkeer van en naar de noordelijke rijbaan van de A15 blijft gebruik maken van het

Rijksweg-zuid (ten noorden van noordelijke aansluiting A15)

‘omgebogen’ en aangesloten op een nieuwe verbindingsweg

19.545

20.174

bestaande viaduct. Dit model heeft dus twee directe en twee indirecte verbindingen van het bedrijvenpark met de A15.

Weg door bedrijventerrein de Grift

0

7.076

7.173

Model ‘twee viaducten’

griftdijk (ten zuiden van zuidelijke aansluiting A15)

14.692

10.661

10.749

In dit model worden de noordelijke op- en afrit van de A15

Totaal

46.439

68.971

79.614

‘omgeklapt’ van het oosten naar het westen van het bestaande

Tabel 1: verkeersbewegingen autonoom 2007 en 2020 en autonoom + Betuws Bedrijvenpark

viaduct en maakt het verkeer van/naar het Betuws Bedrijvenpark geen gebruik meer van de kruising op de Rijksweg-Zuid. Via een nieuw viaduct over de autoweg wordt het bedrijvenpark aangesloten op de noordelijke rijbaan van de

Eén of twee viaducten

A15. Model ‘2 viaducten’ beschikt derhalve over vier directe

In het onderzoek zijn twee modellen uitgewerkt voor de

verbindingen van het BBP met de A15. Dit model was ook

hoofdontsluiting van het bedrijvenpark. Het belangrijkste

voorgesteld door het Overlegplatform.

verschil is het aantal viaducten.

Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

3


Vergelijking van de twee modellen

naar de noordelijke rijbaan van de A15 (v.v.) hoeft dit viaduct

In de vergelijking van de twee modellen is naar de volgende

immers niet meer te gebruiken. Het aantal verkeers-

criteria gekeken:

bewegingen op de kruising ten noorden van de A15 zal bij het

• De belasting van het lokale wegennet • de bereikbaarheid van Oosterhout / Slijk Ewijk • de doorstroming op het wegvak Elst-Lent • het fietsverkeer (met name verkeersveiligheid)

model met twee viaducten 14% minder groeien (5.900 voertuigen per etmaal). Voor de kruising ten zuiden van de A15 zal de groei van het aantal voertuigen 25% lager zijn. (8.500 voertuigen per etmaal). De vraag was vervolgens of deze afname van de verkeers-

Belasting van het lokale wegennet

bewegingen – en dus de aanleg van een tweede viaduct –

Op de onderstaande kaart is aangegeven op welke wegvakken

voor een acceptabele doorstroming en verkeersveiligheid

is gekeken wat het verschil in effecten is in verkeersbelasting

noodzakelijk is. Criterium voor de doorstroming zijn de

tussen de beide modellen:

wachttijden bij de stoplichten op beide kruisingen. Berekend is wat de toename zal zijn van de wachttijden bij de beide kruisingen met en zonder extra viaduct. Als er geen bedrijvenpark zou komen bedraagt de maximale wachttijd ’s ochtends in 2020 bij de kruising aan de noordkant van het viaduct 55 seconden, met één viaduct 66 seconden en met twee viaducten 45 seconden. Bij de kruising op de Griftdijk zijn de toekomstige wachttijden zonder bedrijvenpark 44 seconden, met één viaduct 59 seconden en met twee viaducten 44 seconden. Maatgevend of een cyclustijd (wachttijd) acceptabel is, is de landelijk gehanteerde norm (CROW) voor een maximale cyclustijd voor een verkeerslicht van 120 sec. Voor zowel met ‘één viaduct’ als met twee viaducten’ blijven de cyclustijden

Meetpunten lokaal wegennet

voor de ochtend- en avondspits binnen deze norm. Dit betekent dat de doorstroming voor beide modellen op basis

Het verschil in verkeersbelasting voor beide modellen is in

van de geldende normen acceptabel is.

onderstaande tabel weergegeven.

Voor de verkeersveiligheid zijn twee factoren van invloed, namelijk het totale verkeersaanbod en het aantal kruisende

Wegvak

2020 met BBP, 1 viaduct

2020 met BBP, 2 viaducten

bewegingen. Het totale verkeersaanbod blijft in beide modellen gelijk. Met twee viaducten zouden de verkeers-

Stationsstraat (bij Griftdijk)

7.477

7.465

stromen van en naar het bedrijvenpark maximaal worden

‘Beugel’ Oosterhoutsestraat

4.622

4.592

gescheiden van het doorgaande verkeer tussen Elst en Lent. Voor de scheiding is echter wel een tweede kruising nodig.

Oosterhoutsestraat (binnen kern Oosterhout)

3.794

3.768

Oosterhoutsestraat nabij Slijk Ewijk

1.110

1108

Effect op (veiligheid) fietsverkeer

Dorpsstraat

1.791

1.809

In beide modellen moet het fietsverkeer aan één zijde van de

Waaldijk t.h.v. kern Oosterhout

2.761

2.782

Rijksweg Zuid / Griftdijk worden geconcentreerd. Vanuit

Tabel 2: vergelijking verkeersbelasting onderliggend wegennet

verkeersveiligheid is de oostkant van dit tracé hiervoor het meest geschikt. Fietsers gaan dan over bestaande viaduct van

Op basis van deze tabel kan worden geconcludeerd, dat de

de Betuweroute (over de parallel rijbaan aan de oostzijde) en

aanleg van een tweede viaduct geen invloed van betekenis

een nieuwe fietsbrug naast het huidige viaduct over de A15.

heeft op de routekeuze van het verkeer van en naar het

Wat betreft de veiligheid voor fietsverkeer wordt het volgende

bedrijvenpark. Daarom levert dat vrijwel geen vermindering

geconstateerd:

van de belasting van het lokale wegennet op. Dit is ook goed te verklaren: de verschillen tussen beide modellen hebben

Eén viaduct:

alleen betrekking op de kruisingen nabij de aansluitingen van

Langs het traject van Griftdijk en Rijksweg Zuid komt tussen

de A15. Er is geen sprake van nieuwe routes van en naar het

de rotondes van de Stationsstraat en de Reethsestraat één

bedrijvenpark.

kruising voor: de (huidige) noordelijke oprit en afrit van de A15. Deze oversteek is beveiligd met een tussensteunpunt

Effect op de doorstroming en veiligheid Duidelijk is dat met twee viaducten er minder verkeer gaat over het bestaande viaduct. Het verkeer van het bedrijvenpark

4

en verkeerslichten.

De zichtlijnen voor fietsers en autoverkeer op deze kruising worden niet belemmerd.

Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


De cyclustijd van de verkeersregeling (ochtendspits: 66 sec. en avondspits 65 sec) blijft beneden de norm van 120 seconden en is daardoor aanvaardbaar. De fietsers krijgen in principe één keer groen licht per cyclus.

Mocht er sprake zijn van veel fietsers (bv. ’s morgens), dan kan desgewenst in de verkeersregeling een extra ‘groen licht’ voor de fietsers worden geboden om de wachttijd te bekorten. Dit veroorzaakt op dat moment een korte vertraging voor autoverkeer. Op kruising (op- en afrit) is met name in het ochtendspitsuur veel verkeer, waardoor fietsers minder snel de neiging zullen hebben het rode licht te negeren.

Conclusie is dat de veiligheid voor fietsverkeer in model ‘één viaduct’ op deze oversteek goed is en voldoet aan de landelijke richtlijnen voor veiligheid.

Twee viaducten:

Langs de Griftdijk en Rijksweg Zuid komt op het traject tussen de rotondes van de Stationsstraat en de Reethsestraat door de concentratie van het fietsverkeer aan de oostzijde geen kruising meer voor met de op- en afritten van de A15 of de verbindingswegen met het BBP.

Fietsverkeer met bestemming BBP steekt ter hoogte van de zuidelijke verbindingsweg van het bedrijvenpark de Griftdijk over. Deze oversteek is beveiligd met een tussensteunpunt en verkeerslichten. De wachttijd voor fietsers blijft door de relatief lage cyclustijden van de verkeersregeling kort, waardoor fietsers minder snel de neiging zullen hebben het rood licht te negeren.

Fietstunnel niet haalbaar Een tunnel voor het fietsverkeer in plaats van een gelijkvloerse kruising aan de noordzijde van het viaduct is onderzocht, maar blijkt technisch niet haalbaar. Tussen het viaduct van de Betuwelijn en de op- en afrit van de A15 is te weinig ruimte om de noodzakelijke daling van circa 3,50 meter (ten opzichte van de weg) te overbruggen. Alleen door deze noordelijke hellingbaan evenwijdig aan de spoorlijn te leggen, is die ruimte te vinden (aanbrengen van een lus in het fietspad). Zo’n tunnel is echter niet aantrekkelijk voor fietsers. Er zou direct voor het tunneldeel een bocht van 90 graden in het fietspad moeten komen; dit is lastig bij het naar beneden rijden. Bovendien moeten fietsers dan voor hun gevoel een omweg van ten minste 175 meter maken. De noodzakelijke bocht aan de noordzijde van de tunnel maakt het doorzicht onmogelijk, wat een onveilig gevoel kan geven.

Fasering verkeersmaatregelen Het is niet noodzakelijk dat bij meteen bij de uitgifte van de eerste kavel de volledige verkeersoplossing is gerealiseerd. Er is daarom een fasering van de verkeersoplossing uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij dat de noodzakelijke maatregelen tijdig worden getroffen.

Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

Fietsroute langs de oostzijde (model één viaduct)

5


De feitelijke ontwikkeling van de verkeersbewegingen van en naar het bedrijvenpark zal daarom worden gevolgd door het uitvoeren van tellingen. Op basis van een vooraf bepaald verkeersaanbod, wordt besloten wanneer de uitvoering van de volgende fase in de verkeersontsluiting moet worden gestart. De maatregelen moeten zijn

Is er, mede in het licht van de economische crisis, eigenlijk nog wel behoefte aan een nieuw bedrijvenpark in de Overbetuwe? Drie voorstanders van de aanleg van het bedrijvenpark geven hun mening.

uitgevoerd voordat er verkeersproblemen ontstaan. De gemeente heeft voldoende juridische instrumenten om de ontwikkeling van het bedrijvenpark te koppelen aan de feitelijke ontwikkeling van het verkeer. Bij de verlening van bouwvergunningen wordt de eis gesteld dat de verkeersontsluiting toereikend is. Zo niet, dan wordt er geen vergunning verleend voor nieuwe

Hou het vizier gericht op de toekomst

Elisabeth Tuijnman, burgemeester en

gebouwen (opschortende werking). Zo kunnen eventuele

portefeuillehouder Economische Zaken

dreigende verkeersproblemen worden voorkomen en kan

van de gemeente Overbetuwe.

de gebiedsontwikkelaar gehouden worden aan zijn ‘Het is natuurlijk begrijpelijk dat in

medewerking aan de benodigde verkeersmaatregelen.

deze moeilijke omstandigheden soms

Conclusie

de vraag rijst of er nog behoefte is

Het verkeersrapport van Goudappel Coffeng toont naar

aan nieuwe bedrijventerreinen, nu

de overtuiging van het College van Burgemeester en

veel ondernemingen een lastige tijd doormaken en in heel het

Wethouders aan, dat op het gebied van

land er steeds meer bordjes ‘te koop’ of ‘te huur’ te zien zijn.

verkeersveiligheid, doorstroming en fietsveiligheid de

Maar bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen – die volgens

modellen met één viaduct en twee viaducten

een recent rapport van de Sociaal Economische Raad

vergelijkbaar zijn. Er zijn geen essentiële verkeerskundige

Gelderland gemiddeld acht tot vijftien jaar vergt! – moet

verschillen. De toekomstige ontwikkelingen op Rijksweg

vooral de lange termijn in de gaten gehouden worden. De

A15, in combinatie met de faseerbaarheid maakt dat het

langetermijnvoorspellingen laten zien dat na 2020 de vraag

model met één viaduct bovendien beter inpasbaar is.

naar bedrijventerreinen afneemt, in het ene economische

Verder blijkt dat de investering in twee viaducten

scenario wat sneller dan in het andere.

aanzienlijk hoger is en een extra financiële last van

Maar diezelfde voorspellingen geven óók aan, dat er tot die

8,3 miljoen euro betekent.

tijd uitbreiding van het aanbod nodig is om de regionale

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat bezwaren gemaakt tegen

economie soepel te laten functioneren.

de aanleg van een tweede viaduct. Dat zal volgens

Het regionale bedrijfsleven is de motor van werkgelegenheid

Rijkswaterstaat ‘op de A15 een visuele barrière gaan

en economische groei. Regionale bedrijven die willen

vormen voor het zicht op de autosnelwegsignalering.

verhuizen, uitbreiden of moderniseren moeten daar toe in

Ook zal een extra viaduct, ook al is deze goed

staat worden gesteld. Niet ongebreideld, maar verantwoord en

afgeschermd met bijvoorbeeld een geleiderail, toch een

weloverwogen. Zo is in de Stadsregio afgesproken dat we

extra botsobstakel worden. Verder ontstaat er een extra

zorgvuldig om willen gaan met de beschikbare ruimte en

kruisingsvlak. De afrit op de noordzijde van de A15 zal

daarom nieuwe bedrijventerreinen zoveel mogelijk

korter zijn waardoor er minder opstelruimte is en er

concentreren in drie gebieden, waaronder de A15-zone in de

sneller in geval van extra verkeersaanbod het verkeer al

gemeente Overbetuwe. Dat betekent voor onze gemeente dat

op de A15 tot stilstand zal komen’, aldus Rijkswaterstaat.

we naar verhouding een zwaardere ruimtelijke opgave hebben

De gemeente Nijmegen heeft geen voorkeur gesproken

dan andere. Maar dat betekent ook, dat we hiermee een

voor één van beide modellen.

belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van

Het Overlegplatform heeft de stellige overtuiging dat met

versnippering en ‘verrommeling’ van het landschap wanneer

twee viaducten er een veiliger oplossing wordt bereikt.

de ruimte voor nieuwe bedrijvigheid door iedere gemeente

Beide modellen voldoen echter ruimschoots aan alle, in

afzonderlijk gezocht moet worden.

den lande gehanteerde, richtlijnen rondom betreffende

Vereist het moed nu te gaan zeggen dat het bedrijvenpark

criteria verkeersveiligheid, doorstroming en

overbodig is? Het vereist juist moed om in deze onstuimige

fietsveiligheid. ■

tijden het vizier op de toekomst gericht te houden, regionaal en niet lokaal te denken en oplossingen te blijven zoeken waarbij leefbaarheid, natuur, milieu en bedrijvigheid hand in hand kunnen gaan.’ ■

6

Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


Geen sprake van overaanbod of leegstand

Overtuigd van economische kracht van Stadsregio

Christan Heerings,

John de Beijer, directeur Betuws

bedrijvencontactfunctionaris bij de

Bedrijvenpark BV

gemeente Overbetuwe ‘Allereerst dit: ons bedrijf loopt een ‘Na 2010 zijn we in de Overbetuwe

fors financieel risico met de

door de beschikbare grond heen. We

ontwikkeling van het Betuws

moeten nu niet alle ontwikkelingen

Bedrijvenpark. Als wij er niet in

stilleggen omdat we tijdelijk in een

zouden geloven, dan zouden we het

crisis zitten. De economie zal weer opkrabbelen en daarmee

zeker niet doen. Ik ga er als ondernemer van uit dat de

ook de vraag naar bedrijventerrein.

economie op een gegeven moment weer zal herstellen en de

Je moet niet alleen naar tabelletjes kijken met gemiddelden

vraag naar bedrijfslocaties zal opleven. Natuurlijk maken veel

maar ook rekening houden met de specifieke situatie van een

bedrijven nu even pas op de plaats en stellen ze hun eventuele

gemeente. Gemiddeld neemt de vraag naar bedrijven-

verhuis- of uitbreidingsplannen uit. Maar ondernemers denken

terreinen in de Stadsregio na 2022 af. Licht je de gemeente

vooral vooruit en oriënteren zich nu al volop op de

Overbetuwe er uit, dan blijkt dat met uitzondering van het

mogelijkheden die ze krijgen als de economie straks weer

allersomberste economische scenario er zeker tot 2034 vraag

aantrekt. Je kunt natuurlijk zeggen: het is niks en het wordt

blijft.’

nooit iets meer en we blijven maar schuilen onder een grote

De huidige voorraad bedrijventerreinen neemt snel af. In de

paraplu. Maar dat sta je op achterstand als de boel weer op

Poort van Midden-Gelderland-Zuid bij Heteren zijn van de

gang komt. Juist dan moet je klaar staan om het bedrijfsleven

22 hectare nog maar zes hectare niet verkocht. Het bedrijven-

te faciliteren en de economie te stimuleren. Bij dergelijke

terrein De Merm in Elst heeft van de 10,5 hectare nog maar

ontwikkelingen moet je niet twee, maar vijftien jaar vooruit

2 hectare vrij beschikbaar. Ook de leegstand van bedrijfs-

kijken.‘

panden is zeer beperkt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat op

‘We zouden natuurlijk heel onverstandig zijn als we niet

bedrijventerrein De Aam in Elst een leegstand is van 6 procent,

zouden kijken naar de veranderingen in de markt. Heel recent

waar een percentage van 4 of 5 normaal is voor een goed

heeft de gemeente Overbetuwe opnieuw de marktbehoefte

functionerende markt. De provincie Gelderland en Nederland

aan dit bedrijventerrein laten doorrekenen. Daarbij is van een

scoren met 10% leegstand beduidend hoger. Er is dus geen

minder ambitieus economisch scenario uitgegaan. Dan blijkt

sprake van een overaanbod of problematische leegstand.

inderdaad dat de marktvraag lager is dan in het meest

Het economisch belang van de gemeente Overbetuwe reikt

optimistische scenario. Maar voor een toplocatie als het

veel verder dan de gemeentegrenzen. Van de 17.000 arbeids-

Betuws Bedrijvenpark, pal aan de A15 en in het hart van de

plaatsen in onze gemeente wordt 55 procent vervuld door

Stadsregio Arnhem-Nijmegen, wordt wel degelijk nog

werknemers die elders wonen. En meer dan de helft van de

voldoende vraag voorspeld. Ook op langere termijn. En dat is

Overbetuwse beroepsbevolking werkt zelf ook buiten de

niet alleen statistiek, wij merken ook wekelijks in gesprekken

gemeentegrenzen.

met bedrijven dat er voldoende interesse is om op termijn

Overbetuwe ligt op een strategische locatie die van groot

hierheen te komen. Regionaal georiënteerde bedrijven willen

belang is voor de Stadsregio en zelfs voor de hele provincie.

graag in het hart van de Stadsregio zitten.

Kijk bijvoorbeeld naar Iveco dat eind 2008 z’n Nederlandse

Zelf ben ik overtuigd van de kracht van de Stadsregio Arnhem-

hoofdkantoor heeft verplaatst van Breda naar bedrijventerrein

Nijmegen in de concurrentiestrijd die er tussen regio’s zal

De Schalm. De ligging aan de A15, die straks ook nog eens

ontstaan. We hebben al een fantastische leefomgeving en een

doorgetrokken gaat worden naar de A12, is van ongelooflijk

goede infrastructuur, die alleen maar beter wordt wanneer

groot economisch belang en we merken nu al dat er veel

straks de A15 is doorgetrokken naar de A12. Maar als al mijn

belangstelling is voor het toekomstige Betuws Bedrijvenpark.

voorspellingen niet waar blijken te zijn, de economie jarenlang

Bedrijven komen ook op onze gemeente af onder andere

in het slop blijft en de vraag naar bedrijventerreinen veel lager

vanwege de ligging nabij de voorzieningen en de grote

is, dan zal ook blijken dat we hier een hele goede richting zijn

arbeidsmarkt van Arnhem en Nijmegen terwijl ze qua logistiek

ingeslagen. We hebben het bedrijventerrein zo opgezet dat we

hier de drukte van de stad kunnen vermijden. Wanneer wij hier

flexibel in kunnen spelen op actuele marktontwikkelingen,

zouden stoppen met het ontwikkelen van geschikte locaties

zonder dat we tornen aan de afspraken die we met de

voor bedrijven, zou dat niet alleen nadelig zijn voor de onze

omgeving hebben gemaakt. Duurzaam ontwikkelen betekent

eigen ondernemers en beroepsbevolking, maar voor de hele

namelijk ook dat je plannen flexibel zijn.’ ■

regio.’ ■

Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

7


Verdere Informatie Gemeente Overbetuwe Projectleider: Else Wever, (0481) 36 21 90, e.wever@overbetuwe.nl Betuws Bedrijvenpark BV Projectleider: Martijn Bax, (026) 376 05 35, mbax@giesbersgo.nl

Gemeenten Stadsregio stemmen beleid bedrijventerreinen af De Provincie Gelderland werkt momenteel aan een geactualiseerde visie op bedrijventerreinen. Hiervoor hebben alle Gelderse regio’s een zogeheten Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument (EPO) opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd over de (her)ontwikkeling en programmering van bedrijventerreinen in de regio.

D

e gemeenten in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben onlangs dit document samengesteld en

onderling afspraken gemaakt over de toekomst van bedrijventerreinen. De provincie gaat – zoals ook elders in deze nieuwsbrief is te

Commerciële informatie: Eling Wissink, (026) 376 05 35, ewissink@giesbersgo.nl Overlegplatform secretariaat: Diny Graven, (0487) 50 17 44 info@moresupport.nl colofon Deze nieuwsbrief wordt door de gemeente Overbetuwe en het Betuws Bedrijvenpark BV huis-aan-huis verspreid in de dorpskernen Oosterhout, Slijk-Ewijk en Reeth om de bewoners op de hoogte te houden over de ontwikkeling van het bedrijvenpark en de landschapsvisie De Danenberg. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie uit deze nieuwsbrief is tevens te vinden op de website www.betuwsbedrijvenpark.nl. Tekst: Paul Baeten, Arnhem Vormgeving: Paul Glaudemans, Arnhem Foto’s: Paul Baeten, Henriëtte Hoffs Druk: Drukkerij De Rijn, Velp Verspreiding: Gerto, Dodewaard Oplage: 1600

lezen – voor de toekomst van de Gelderse economie uit van het zogenaamde Transatlantic Market-scenario. Dat is een iets minder optimistisch toekomstbeeld dan het Global Economyscenario dat tot voor kort ten grondslag lag aan het beleid

Vervolgstappen

voor bedrijventerreinen.

Het College van Burgemeester en wethouders heeft

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft een ambitie

geconcludeerd dat de plannen voor het Betuws Bedrijven-

geformuleerd die uitstijgt boven dit Transatlantic Market-

park en de daarmee samenhangende Landschapsvisie

scenario (TM) en ziet een aantal ‘plussen’ van deze regio die

De Danenberg voldoen aan alle 17 voorwaarden die de

van invloed zullen zijn op de toekomstige vraag naar

gemeenteraad daarbij enkele jaren geleden heeft gesteld.

bedrijventerreinen, namelijk:

• • • • • •

Stadsregio als economisch kerngebied van Gelderland; Extra bedrijvigheid en extra werkgelegenheid door

D

aarom wil het College nu een volgende fase ingaan: het ondertekenen van een Samenwerkingsovereenkomst

doortrekking A15 tot aan de A12 bij Zevenaar;

tussen de gemeente en de initiatiefnemer, Betuws

Overloopfunctie vanuit de Randstad;

Bedrijvenpark BV. Daarin zijn gedetailleerde afspraken

Erkenning van de Stadsregio als logistieke hotspot;

opgenomen over de verdere realisatie van het Betuws

Extra ruimtevraag door thematische bedrijventerreinen zoals

Bedrijvenpark en de concrete uitvoering van de maatregelen in

Roelofshoeve II in Duiven;

het kader van de Landschapsvisie De Danenberg. Voordat het

Forse transformatieopgaven in de regio.

college daadwerkelijk de Samenwerkingsovereenkomst gaat tekenen, krijgt de gemeenteraad gelegenheid op de inhoud

Binnen de Stadsregio zijn al afspraken gemaakt om een

van deze Samenwerkingsovereenkomst te reageren (‘wensen

eventueel overaanbod van bedrijventerreinen te verminderen.

en bedenkingen’).

Het ondnerscheid tussen lokale en regionale terreinen blijft

In de vergadering van de commissie Ruimte en op 8 juli en

gehandhaafd. Lokale terreinen zijn bestemd voor bedrijven uit

van de gemeenteraad op 8 september worden zowel de

de eigen gemeenten die op hun eigen locatie niet meer

Samenwerkingsovereenkomst als de Milieu Effecten

kunnen groeien. Andere bedrijven die ruimte zoeken worden

Rapportage besproken. Wanneer de raad hiervoor het licht op

doorverwezen naar een van de drie regionale terreinen in de

groen zet, zal vervolgens het ontwerpbestemmingsplan in

Stadsregio. ■

procedure gaan. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels voor inspraak en krijgen burgers en andere belanghebbenden wederom de gelegenheid tot reageren. ■

8

Nieuwsbrief 07 l juli 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

Nieuwsbrief 7, juli 09  

gaan vormen voor het zicht op de autosnelwegsignalering en herstructurering, onder andere wanneer verouderde het toekomstige Betuws Bedrijve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you