Page 1

HSK Nieuwsbrief Partner in psychische gezondheid

Marc Verbraak De HSK Groep is een landelijk opererende organisatie, gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van psychische problematiek. U kunt hierbij denken aan de behandeling van angsten of depressieve klachten, klachten van overspanning, werkstress of burnout, relatieproblemen of klachten die zijn ontstaan na schokkende gebeurtenissen. Onze behandelmethode bestaat uit de cognitieve gedragstherapie. Is er sprake van ziekteverzuim, dan begeleiden wij cliënten zonodig bij hun terugkeer naar het arbeidsproces. Hoofdkantoor HSK Groep Velperweg 67 6824 BG Arnhem Postbus 134 6800 AC Arnhem tel: 0031 (0)26 368 77 00 fax: 0031 (0)26 368 77 01 info@hsk.nl www.hsk.nl HSK Accountbureau Velperweg 67 6824 BG Arnhem Postbus 134 6800 AC Arnhem tel: 0031 (0)26 368 77 50 fax: 0031 (0)26 368 77 51 account@hsk.nl Cure & Care Development Velperweg 67 6824 BG Arnhem Postbus 134 6800 AC Arnhem tel: 0031 (0)26 368 7768 fax: 0031 (0)26 368 77 69 curecare@curecare.nl www.curecare.nl

Overtuigd dat zorg beter kan De inhoudelijke leiding van de HSK Groep is per 1 juli van dit jaar overgenomen door dr. M. (Marc) Verbraak. Hij wordt de opvolger van prof. dr. K. (Kees) Hoogduin, een van de oprichters van HSK, die zich de komende tijd gaat concentreren op strategische ontwikkeling van HSK. Marc Verbraak (43) is bepaald geen onbekende van HSK. Toen hij als psycholoog, in opleiding tot klinisch psycholoog, van 1990 tot 1995 verbonden was aan het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, verrichtte hij al expertises voor HSK. In 1999 promoveerde hij bij Kees Hoogduin, de man die hij nu opvolgt, en volgde hij bij HSK in Nijmegen de opleiding Directieve Therapie. Na een periode als hoofd van de Angstpolikliniek van het Psychiatrisch Centrum Nijmegen (tegenwoordig GGZ Nijmegen) was hij twee jaar volledig in dienst van HSK als manager werknemerszorg/ behandelzaken. In deze functie was hij onder andere verantwoordelijk voor de productontwikkeling, de kwaliteitscontrole

en -verbetering en de standaardisering van de diensten die HSK in de, toen nog elf vestigingen aanbood. Vanaf 1999 werkte hij in de reguliere geestelijke gezondheidszorg als senior klinisch psycholoog, binnen ambulante, deeltijd en klinische settingen, en als P-opleider voor psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog bij de stichting Adhesie MiddenOverijssel. Zijn banden met HSK heeft hij echter nooit helemaal doorgesneden. lees verder op pagina 2

Kees Hoogduin

Verder pionieren met HSK-aanpak Na zestien jaar de dagelijkse, inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de activiteiten van HSK te hebben gedragen, gaat medeoprichter Kees Hoogduin zich de komende tijd bezighouden met de verdere strategische uitbouw van de HSK Groep. ‘Het HSK-model heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. We oogsten alom erkenning voor de kwaliteit en de efficiëntie van ons werk. HSK is een van de weinige private initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg die zo lang succesvol is gebleven. Nu zien we dat allerlei instellingen in de zorg graag met ons samen willen werken. Mijn taak wordt nu de positie van HSK in de gezondheidszorg verder uit te bouwen en te bezien in welke andere disciplines onze aanpak kan worden geïmplementeerd. Denk bijvoorbeeld aan de verslavingszorg of de behandeling van mensen met een eetstoornis. Maar het hoeft niet noodzakelijk beperkt te blijven tot de geestelijke gezondheidszorg; een

geprivatiseerde kliniek die zich specialiseert in de behandeling van nek- en rugklachten, kan ook veel voordeel hebben bij onze aanpak van kwaliteitsborging en benchmarking’, aldus Hoogduin, die als statutair directeur aan HSK verbonden blijft. Promotie Hoewel de functiewisseling ook wel ‘iets met leeftijd’ te maken heeft, is Hoogduin er de man niet naar om rustig naar zijn pensioengerechtigde leeftijd toe te werken. lees verder op pagina 2

HSK Nieuwsbrief nr 6 oktober 2007

1


vervolg ‘Overtuigd dat zorg beter kan’ Sinds 2001 is hij een dag per week bij HSK gedetacheerd als hoofd onderzoek en vanaf 2002 is hij hoofdredacteur van de HSK Krant. Daarnaast is hij sinds januari 2006 werkzaam als Hoofdopleider voor de gezondheidszorg-psychologen binnen SPON opleidingen, onderdeel van het Academisch Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Maar we blijven ook werken aan de verdere verbetering van onze huidige behandelmethoden. Onze gemiddelde resultaten zijn buitengewoon hoog. Maar een hoog gemiddeld resultaat betekent óók, dat voor een aantal cliënten de behandelmethoden nog niet goed genoeg werken. Al betreft dat maar tien procent van onze klanten, dan nog loont het de moeite om onze werkwijze nog verder te verfijnen.’

Onderzoek Onderzoek en onderwijs lopen als een rode draad door de loopbaan van Marc Verbraak, die zich als ‘breed geïnteresseerd’ omschrijft, met daarbij een speciale belangstelling voor het praktijkgericht onderzoek naar angststoornissen en met name dwangstoornissen. Onderzoek zal wat hem betreft ook een belangrijk onderdeel blijven van het werk van de HSK Groep en mag wellicht de komende jaren nog wat extra aandacht krijgen. ‘We moeten nu natuurlijk op de eerste plaats alle zeilen bijzetten om onze krachtige groei in goede banen te leiden. Maar mijn streven is dat we nog verder gaan investeren in onderzoek, in nieuwe instrumenten en interventies. De HSK Groep moet wat mij betreft uitgroeien tot een Center of Excellence op het gebied van onderzoek en behandeling van psychische problematiek. Een organisatie die daarin een leidende voorsprong neemt.’ Zorg kan beter Zijn overstap van de reguliere geestelijke gezondheidszorg naar een marktorganisatie als HSK was niet ingegeven door materiële overwegingen. ‘Er zijn wel gemakkelijker manieren om je geld te verdienen’, lacht Verbraak. ‘Mijn belangrijkste motief is dat ik ervan overtuigd ben dat de geestelijke gezondheidzorg béter kan; dat er meer vernieuwing mogelijk is en dat de zorg tegelijk veel doelmatiger, doelgerichter en doeltreffender kan. Een marktgerichte organisatie als HSK heeft dat de afgelopen jaren aangetoond. HSK heeft een heel expliciete keus gemaakt voor een bepaald type behandelingen. Daar geloven we in, simpel omdat we aan kunnen tonen dat deze behandelingen ook echt werken. Ik kan me helemaal in deze bedrijfsfilosofie vinden. Wij focussen op een doelgerichte, bewezen effectieve behandeling van psychische klachten. Ik weet: er zijn stromingen in de zorg die hier andere opvattingen over hebben, maar onze keuzes zijn glashelder, zowel voor de mensen die bij ons werken als voor onze cliënten.’ Uitbreiding Verbraak verwacht dat het inhoudelijke werkterrein van de HSK Groep zich de komende jaren verder zal ontwikkelen, zowel in de richting van de eerstelijnsbehandelingen als met gespecialiseerde therapieën voor persoonlijkheidstoornissen, eetstoornissen of verslavingszorg. ‘Ook daarin zullen we onderscheidend moeten zijn. HSK zal niet zomaar een nieuwe interventie invoeren zonder dat de effectiviteit daarvan uitvoerig wetenschappelijk is getest. De combinatie van een stevig wetenschappelijk fundament met ons uitgebreide netwerk van regionale vestigingen gaat allerlei nieuwe Marc Verbraak mogelijkheden bieden. 2

HSK Nieuwsbrief nr 6 oktober 2007

vervolg ‘Verder pionieren met HSK-aanpak’ ‘Ik zie deze stap vooral als een promotie. Doordat we Marc Verbraak als inhoudelijk directeur aan ons hebben weten te binden, kan ik me concentreren op de verdere, strategische ontwikkeling van de HSK Kees Hoogduin Groep. HSK is nu een stabiele, goed geoliede organisatie die de snelle groei goed kan opvangen en zich kwalitatief blijft onderscheiden. De tijd is aangebroken om verder te pionieren met onze aanpak in andere sectoren van de zorg.’ Verder blijft Kees Hoogduin voor een aantal klanten speciale projecten begeleiden en zal hij nog regelmatig cliënten met een wat ingewikkelder psychische problematiek persoonlijk blijven behandelen. Wetenschap Hoogduin is buitengewoon tevreden met Marc Verbraak als zijn opvolger in de dagelijkse leiding. ‘Het stond vast dat we op die plek iemand wilden hebben met een sterke wetenschappelijke achtergrond en binding met de universiteit. We willen intensief contact houden met alle wetenschappelijke ontwikkelingen in ons vakgebied. Ik wist al dat we Marc moesten blijven volgen vanaf de tijd dat hij in twee studies cum laude afstudeerde. Het is een veelvuldig begaafde en buitengewoon intelligente man. Ik heb twintig jaar op uiteenlopende manieren met hem samengewerkt en ben verheugd dat hij beschikbaar was om deze functie op zich te nemen.’ Erkenning Hoewel van een afscheid nog lang geen sprake is, wil Kees Hoogduin wel alvast even kort terugblikken op de ontwikkeling van HSK sinds de oprichting in 1991. ‘We werden in de begintijd natuurlijk gezien als een soort cowboys in de gezondheidszorg; snelle jongens die het wel even zouden maken in de commerciële zorg. Inmiddels praat heel Nederland over de noodzaak van een zakelijke en efficiënte organisatie van de zorg en is er veel waardering voor onze aanpak. Het hoogtepunt daarin voor mij was, dat ik door minister Els Borst werd uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst, waarbij zij zich zeer geïnteresseerd toonde in onze werkwijze. Dat vormde voor mij een duidelijke erkenning van ons werk. Nu wil iedereen graag leren hoe wij het doen. Wij hebben geen nieuwe, revolutionaire uitvindingen gedaan, maar wel een stevige voorsprong opgebouwd in de zakelijke en professionele aanpak van de zorg.’


HSK-klant

Verzekeraar let scherp op doelmatigheid zorg De geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt per 1 januari 2008 onderdeel van de zorgverzekeringswet. Vanaf dat moment gaan de zorgverzekeraars de lasten en risico’s dragen van een vorm van zorgverlening waarvan jaarlijks 600.000 Nederlanders Frans Aarts gebruikmaken en waarmee drie miljard euro is gemoeid. Kosten die nu nog gedekt worden door de overheid via de AWBZ. ‘Voor ons als verzekeraars vormt dit een grote uitdaging, maar ik geef ook eerlijk toe dat wij er enige zorg over hebben´, aldus Frans Aarts, adviserend geneeskundige bij zorgverzekeraar Menzis. ´De overheid draagt de verantwoording voor de financiering van de geneeskundige GGZ over aan de verzekeraars. Maar anders dan de AWBZ kent de zorgverzekeringswet geen budgetplafonds. Geestelijke gezondheidszorg is een verzekerd recht geworden, waar patiënten aanspraak op kunnen maken. Dat recht wordt in beginsel dus niet beperkt door budgettaire grenzen. Wanneer straks die budgettaire beperkingen van de AWBZ wegvallen, is niet uit te sluiten dat er een flinke inhaalslag zal komen en dat vele potentiële patiënten zich zullen melden voor een behandeling. Logisch dus dat wij, als verzekeraars, nu meer dan ooit zullen moeten gaan letten op de effectiviteit en doelmatigheid van de geestelijke gezondheidszorg.’ Te weinig stimulans Volgens Frans Aarts ging van de financieringsystematiek binnen de AWBZ te weinig stimulerende werking op de zorgaanbieders uit om doelmatig te werken. ‘Simpel geformuleerd: men werd betaald voor een geleverde inspanning. Veel minder werd er gekeken naar de kwaliteit van

de geleverde zorg en het effect van de behandeling. Dat zal moeten veranderen, willen wij de kostenontwikkeling voor deze zorg beheersbaar houden.’ Menzis is daarom bezig met een evaluatie van de werkwijze van diverse aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. Zo werd ook de werkwijze binnen HSK, waarmee Menzis al enkele jaren een werkrelatie heeft, onderzocht. ‘Wij verlangen van zorgaanbieders dat ze protocollair werken volgens evidence based dan wel best practice behandelmethoden. We kijken daarbij kritisch naar bijvoorbeeld gehanteerde behandelprotocollen, beslisbomen en de opbouw van het cliëntendossier. Verder zien we graag dat zorgaanbieders de eigen werkwijze en resultaten kritisch volgen en leren van de ervaringen. HSK voldoet wat dat betreft op alle onderzochte punten volledig aan wat wij als verzekeraars van zorgaanbieders verwachten. HSK mag in zijn sector gerust een voorbeeld voor anderen worden genoemd.’ Gebroken been Aarts denk dat dit te maken heeft met het feit dat HSK als commerciële organisatie zich vanaf het begin een positie heeft moeten verwerven binnen een zakelijke markt. ‘Wij begrijpen overigens ook wel dat binnen de geestelijke gezondheidszorg niet alles is uit te drukken en te verantwoorden in maat en getal. Voor een psychisch probleem is het vaak niet zo eenvoudig precies aan te geven welke behandeling nodig is, zoals dat meestal voor bijvoorbeeld een gebroken been of een bepaalde infectie wel goed mogelijk is. Maar het heeft in die sector ook aan de stimulans ontbroken daar toch wat exacter mee om te gaan. Je ziet aan een organisatie als HSK dat een zelfkritische houding en een geprotocolleerde werkwijze tot een doelmatige vorm van geestelijke zorg kunnen leiden. En dat is hard nodig willen we de GGZ in Nederland enigszins betaalbaar blijven houden’.

HSK ondersteunt onderwijs bij terugdringen ziekteverzuim HSK is afgelopen jaar intensief betrokken geweest bij het terugdringen van het langdurig ziekteverzuim in het beroeps- en volwassenenonderwijs. In opdracht van de Branchebegeleidingscommissie van het Beroeps- en Volwassenenonderwijs en in samenwerking met het Arbo Servicepunt, kreeg een groot aantal Regionale Opleidingscentra (ROC’s) het aanbod te laten onderzoeken, of hun langdurig zieke werknemers gebaat zouden zijn bij een psychodiagnostisch onderzoek en behandeling. Aanvankelijk richtte de aandacht zich op werknemers die langer dan een jaar afwezig zijn, later werden ook werknemers met een dreigend langdurig of een frequent ziekteverzuim bij het project betrokken. De personeelsdossiers werden – anoniem – gescreend door HSK-directeur Kees Hoogduin, in samenspraak met de betreffende bedrijfsarts. Acht ROC-instellingen gingen in op deze uitnodiging. In eenderde van de gevallen die zij aan-

droegen bleek het zinvol een psychodiagnostisch onderzoek in te stellen. Van de werknemers die zich doorvoor aanmeldden is uiteindelijk ruim de helft bij HSK in behandeling gegaan. Na 15 sessies kon een klachtenreductie worden vast-gesteld van 79 procent. Het gemiddeld werkpercentage – het aantal uren dat het personeelslid nog kon werken – steeg na 20 behandelingen van 14 naar 48 procent. Volgens Sophie Westerink, die voor HSK het project coördineerde, is het duidelijk dat dergelijke onderwijsinstellingen, met een naar verhouding hoog ziekteverzuim, gebaat kunnen bij zijn psycho-diagnostische ondersteuning. Het project bracht ook enkele knelpunten aan het licht in de begeleiding van langdurig zieke werknemers. Er is bijvoorbeeld sprake van een groot verloop onder de bedrijfsartsen en er is onvoldoende ‘warme’ overdracht van dossiers. Ook de lange schoolvakanties hebben een nadelige invloed op de begeleiding van zieke werknemers.

HSK Nieuwsbrief nr 6 oktober 2007

3


Groeistuipen De groei van HSK in 2007 mag absoluut spectaculair worden genoemd. Het aantal aanmeldingen is ten opzichte van 2006 met ruim 50 procent gegroeid tot circa 7.500. Het opvangen van die groei vraagt soms veel inventiviteit en flexibiliteit van onze medewerkers, want voorop blijft staan dat HSK zijn cliënten snel en goed wil blijven behandelen. De toename is deels te danken aan de bedrijvenmarkt, waar we een stijging van het aantal aanmelding zien van 25 tot 30 procent. Maar nog veel groter is de groei van cliënten die voorheen op de reguliere geestelijke gezondheidszorg waren aangewezen en die, dankzij de toekenning van AWBZ-budgetten aan vrijwel alle HSK-vestigingen, na een verwijzing door een (bedrijfs)arts of specialist bij ons een behandeling kunnen volgen. De groeiende naamsbekendheid van HSK betekent niet alleen méér cliënten, maar ook een stijging van de ernst van de klachten. Dat tekent zich vooral af in de groep cliënten die door huisartsen worden doorverwezen en die vaak een lange geschiedenis van psychische problemen hebben. Deze verandering in het cliëntenbestand legt ook een druk op de capaciteit van onze psychiaters, die zich met ernstige persoonlijkheidsstoringen en medicatie bezighouden. Gelukkig zijn we erin geslaagd een aantal gepensioneerde psychiaters te werven die enthousiast bereid blijken om enkele dagen per week cliënten te diagnosticeren en te behandelen. De groei is – zoals valt te verwachten – niet keurig netjes verdeeld over alle vestigingen; sommige vestigingen hebben de afgelopen tijd een toename van meer dan 100 procent moeten opvangen. In een enkel geval komen daardoor de doorlooptijden tijdelijk onder druk te staan. In een organisatie als HSK is het gelukkig zo, dat collega’s van andere vestigingen dan graag bereid zijn tijdelijk bij te springen. De stijging van het aantal cliënten vergt uiteraard een uitbreiding van onze organisatie. Dit jaar zijn er meer dan zestig nieuwe medewerkers in dienst getreden en continu zijn we bezig met het werven en opleiden van nieuwe psychologen. Iedere drie maanden start er een nieuw introductieprogramma en we kunnen inmiddels zestig opleidingsplaatsen tot GZ-psycholoog aanbieden. Ook het aantal locaties groeit gestaag, want we blijven ons principe handhaven dat HSK geen ‘behandelfabriek’ moet worden en dat een vestiging beperkt moet blijven tot circa vijftien ontvangkamers en maximaal twintig therapeuten. Hierdoor houden we betrokken medewerkers en blijven we laagdrempelig voor onze cliënten. Het succes van HSK leidt incidenteel tot enige groeistuipen maar we kunnen – mede dankzij onze sterk decentrale en daardoor flexibele organisatie – nog steeds voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan. Dat woord mag in ons Eddy van Doorn jargon nooit voorkomen. Eddy van Doorn, algemeen directeur HSK Groep

De sterke groei van de klantenkring van HSK vergt een goede begeleiding van onze convenantspartijen. Petra Savelsberg versterkt sinds eind 2006 als manager relatiebeheer het commerciële team van HSK dat de contacten met deze grote cliënten opbouwt en onderhoudt. Zij werkt vanuit het hoofdkantoor van HSK in Arnhem. Petra Savelsberg

4

HSK Nieuwsbrief nr 6 oktober 2007

Vestigingen HSK Groep Hoofdkantoor Accountbureau Alkmaar Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Delft Den Haag Doetinchem Dordrecht Eindhoven Goes Groningen Hengelo Leeuwarden Nijmegen Maastricht Rosmalen Rotterdam Utrecht Zaandam Zwolle

(026) 368 77 00 (026) 368 77 50 (072) 540 84 11 (033) 469 11 81 (020) 689 13 05 (026) 370 59 77 (076) 522 78 48 (015) 257 07 60 (070) 345 16 11 (026) 370 59 77 (010) 460 09 44 (040) 2377655 (076) 522 78 48 (050) 311 02 78 (074) 259 12 55 (050) 311 02 78 (024) 329 52 59 (043) 351 06 00 (073) 523 37 33 (010) 460 09 44 (030) 699 12 30 (075) 681 55 66 (038) 454 80 66

Colofon De HSK Nieuwsbrief is een uitgave van de HSK Groep. Wilt u reageren, andere informatie verkrijgen of kent u iemand die de HSK Nieuwsbrief ook wilt ontvangen? Neem dan contact op via info@hsk.nl Oplage 3.500 Tekst: Paul Baeten, Arnhem Vormgeving: Paul Glaudemans, Arnhem Druk: Drukkerij de Rijn, Velp

HSK oktober 2007  

Hoofdkantoor HSK Groep Velperweg 67 6824 BG Arnhem Postbus 134 6800 AC Arnhem tel: 0031 (0)26 368 77 00 fax: 0031 (0)26 368 77 01 info@hsk.n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you