Page 1

Nieuwsbrief 06 Beperking van lichthinder Bij het ontwerp van het Betuws Bedrijvenpark wordt ook rekening gehouden met het voorkomen van lichthinder. Het uitgangspunt daarbij is dat het donker moet zijn waar het donker kan zijn. Verlichting wordt alleen toegepast op de plaatsen en de tijden dat het nodig is.

B

ij het verlichten van wegen en bedrijventerreinen treedt vaak veel lichtverlies op door de uitstraling van het licht

naar boven. Steeds vaker wordt er daarom gebruik gemaakt van armaturen die deze ongewenste uitstraling praktisch tot nul reduceren (Full Cutt Off-armaturen). De foto’s hieronder laten zien wat het effect van dit soort armaturen is bij een provinciale weg in Ermelo. Deze armaturen zullen worden toegepast langs de Rietgraaf-route op het bedrijvenpark.

‘Verkeer en windmolens zijn onze grootste zorgen’

Verder wordt er onder andere gedacht aan de toepassing van LED-verlichting en beperking van de verlichting op

Bestuurslid Dorpsraad Oosterhout maakt de

parkeerterreinen.

tussenbalans op

Deze nieuwsbrief behandelt diverse aspecten van (het voorkomen van) hinder. Binnenkort verschijnt de Milieu Effect Rapportage waarin al deze onderwerpen in detail worden behandeld. ■

E

rik Kempen is als bestuurslid van de Dorpsraad Oosterhout (tot vorig jaar secretaris) en als lid van het

Overlegplatform Betuws Bedrijvenpark / Landschapsvisie De Danenberg al jaren intensief betrokken bij deze ontwikkelingen. Voordat het proces een nieuwe fase ingaat, maakt hij vast de stand van zaken op.

• Leeft de komst van het bedrijvenpark sterk onder de bewoners van Oosterhout? ‘De mensen die in de directe omgeving wonen, met name langs de Oosterhoutsestraat, zijn hier natuurlijk al jaren bijna constant mee bezig. Voor de mensen in ons buurtje (hij woont aan De Breeacker, red) leeft het natuurlijk iets minder, maar je merkt nu wel dat naarmate het plan reëler wordt het steeds vaker onderwerp van gesprek is Zo gaat dat vaak met dit soort dingen: aanvankelijk houdt vooral een kleine groep zich er intensief mee bezig en als er dan een officiële stap gezet wordt – zoals nu met het voorontwerp bestemmingsplan – gaat iedereen daar zich een mening over vormen.’

• Wat zijn nu de grootste bezwaren die leven bij de Oosterhoutse bevolking? ‘Dat is toch echt absoluut het verkeer. Lees verder op pagina 2 Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

1


Vervolg van pagina 1

verplaatsen van de oost- naar de westzijde van dat nieuwe

Daar heeft iedere bewoner van ons dorp vrijwel dagelijks mee

viaduct. Anders moet het verkeer nog steeds de Rijksweg

te maken. Positief is dat we bereikt hebben dat het verkeer van

oversteken. Onze belangrijkste eis is dat het verkeer van het

en naar het bedrijvenpark niet door de dorpskern of de andere

bedrijvenpark geen negatieve invloed mag hebben op de

lokale wegen gaat rijden. Maar daarmee verschuift het

bereikbaarheid en verkeersveiligheid – ook voor fietsers – in

probleem wel naar de snelweg A15 en de op- en afritten

ons dorp.’

daarvan. Vrijwel iedereen in het dorp maakt zowat dagelijks gebruik van die op- en afritten. Het is zowat de voordeur van ons dorp. En we kunnen allemaal dagelijks zien dat het – om het maar eens in gewoon Nederlands te zeggen – in de spits

• Tijdens de informatieavond in december kwamen er ook veel reacties op de plannen voor de vier windturbines aan de rand van het bedrijvenpark.

een zootje is. Ik bracht laatst mijn zoontje nog weg naar zijn

‘Voor een deel is dat verzet tegen windturbines heel

zwemles in Elst. Als je dan tegen uur of vijf over de Griftdijk en

persoonlijk. Dat hangt er ook vanaf hoe je denkt over energie

het viaduct rijdt zie je links en rechts van je dat de hele A15,

en milieu versus het esthetische aspect. Het is natuurlijk ook

van Valburg tot Ressen compleet vol staat. Het verkeer dat het

niet niks. een rij van negen windturbines – want Nijmegen zet

dorp in wil staat tot op de snelweg in de file. Levensgevaarlijk.

er ook een aantal neer langs De Grift – van meer dan 100

Dát is de referentie die de mensen in dit dorp hebben: het

meter hoog. Ik maak me zelf het meeste zorgen over het

staat nu al vast en dan moet daar straks nog al dat verkeer van

geluid dat die turbines produceren. Dat zal echt heel goed

het bedrijvenpark bij?’

uitgezocht moeten worden. Ik heb bijvoorbeeld weleens gehoord dat bij bepaalde windsnelheden je vlakbij zo’n

• Maar ook zonder de komst van het bedrijvenpark zal het verkeer rond die afslag toch fors toenemen?

windmolen niet veel hoort, maar dat het geluid dan een paar kilometer verder neerdaalt. Als daar onduidelijkheden over

‘Wanneer je, zoals wij ,van heel dichtbij alle onderzoeken en

blijven bestaan, dan moet het besluit over de windturbines

rapporten volgt, dan wordt het inderdaad duidelijk dat ook

maar worden losgeknipt van het besluit over het bedrijvenpark

zonder het bedrijvenpark het verkeer misschien wel twee keer

en later aan de orde komen.’

zo druk wordt. En dus ook dat er sowieso iets moet gebeuren. Maar je kunt van de burgers niet verwachten dat ze allemaal denken als een verkeersdeskundige. De meeste mensen

• Zien de bewoners van Oosterhout ook positieve ontwikkelingen in de plannen voor het bedrijvenpark?

redeneren heel begrijpelijk op een andere manier: ‘het is nu

‘Ik durf natuurlijk niet namens alle 2.500 bewoners van

veel te druk en door dat bedrijventerrein wordt het alleen

Oosterhout te spreken. Ik denk dat een deel altijd tegen zal

maar drukker. Zorg dus maar dat wij geen last hebben van het

blijven. Een ander deel lijkt de komst van het bedrijvenpark

verkeer van het bedrijvenpark.’

min of meer geaccepteerd te hebben en er is gelukkig veel

Daarom moet er niet alleen een technisch goede

over gecommuniceerd. Maar ik durf wel te stellen dat wij via

verkeersoplossing komen, maar ik zou haast zeggen ook een

het Overlegplatform echt mee hebben kunnen denken, heel

emotioneel goede oplossing, die duidelijk maakt dat het

veel informatie hebben gekregen en overal onze mening over

verkeer van het bedrijvenpark geen effect heeft op onze

hebben kunnen geven. En dat heeft absoluut de plannen

verbinding met de buitenwereld. Daarom hebben wij als

verbeterd. We hebben ook gewezen op onderdelen van het

alternatief voorgesteld om een tweede viaduct aan te leggen

plan waar anders misschien niet aan gedacht was. Zo denk ik

en aan de noordkant bij de Rijksweg-Zuid de op- en afritten te

dat er mede dankzij de inzet van het Overlegplatform een heel redelijke oplossing is gevonden voor de visuele afscheiding van het bedrijvenpark door de Groene Buffer ten noorden van de Oosterhoutsestraat. Ik maak me nog wel wat zorgen over de bomen die daar op de taluds en nieuwe dijkjes komen te staan. Die zijn de eerste jaren natuurlijk nog niet zo hoog dat je het bedrijvenpark aan het zicht onttrekt. Ook wat betreft de beperking van de geluidsoverlast heb ik de indruk dat er goed naar de zorgen van het dorp is geluisterd – alleen het geluid van de windturbines blijft voor mij een groot twijfelpunt. En wat het verkeer betreft is ons standpunt duidelijk: het verkeer van het bedrijvenpark mag geen overlast in het dorp veroorzaken, Oosterhout moet bereikbaar blijven en de veiligheid – vooral van fietsers – moet worden gegarandeerd. Ons alternatief biedt die oplossing.’ ■

2

Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


gerealiseerd. In 2005 heeft de gemeente met haar

Vragen over windturbines

buurgemeenten en de provincie afspraken gemaakt om de

Het voornemen om vier windturbines (‘windmolens’)

mogelijkheid voor het plaatsen van windturbines in zone langs

aan de noordelijke rand van het Betuws Bedrijvenpark

de A15 te onderzoeken. Dit uitgangspunt is vervolgens ook

langs de A15 te plaatsen, heeft de afgelopen tijd veel

vastgelegd in het Provinciaal Structuurplan van 2006. Het

vragen opgeroepen. In dit artikel wordt een aantal

onderzoek naar de haalbaarheid van de plaatsing van

veelgestelde vragen beantwoord.

windmolens is nu uitgevoerd in samenhang met de plannen voor het bedrijvenpark. Bij het bepalen van de exacte locatie is

Waarom komen er eigenlijk windturbines op deze

ook rekening gehouden met de vijf windmolens die de

locatie?

gemeente Nijmegen bij De Grift wil plaatsen.

D

e overheid vindt windenergie een belangrijke vorm van duurzame en schone energie. Het streven is om in 2010

Hoe hoog worden die windmolens?

vijf en in 2020 tien procent van alle energie die Nederland

In het bestemmingsplan en het milieuonderzoek (MER) wordt

verbruikt uit duurzame energiebronnen te halen. Daarover zijn

uitgegaan van vier windmolens waarvan de rotoras op

al geruime tijd geleden afspraken gemaakt met onder andere

maximaal 100 meter hoogte zit. De rotor zelf is maximaal

de provincies en gemeenten.

80 meter in doorsnee, het allerhoogste punt (de zogenoemde

Wil Gelderland hieraan zijn aandeel leveren, dan moet voor

tiphoogte) komt dus uit op maximaal circa 140 meter. Deze

2010 60 megaWatt windenergievermogen worden

afmetingen zijn in het binnenland nodig om voldoende

gerealiseerd. Daarvoor zijn, met de huidige techniek, grofweg

elektriciteitsproductie te verkrijgen. Dergelijke windmolens

120 windmolens nodig, verspreid over de hele provincie. De

leveren per stuk 2 megawatt vermogen. De hoogte van de

provincie heeft een aantal ‘zoekgebieden’ aangewezen waar

windmolens heeft uiteraard een grote invloed op het

de windturbines het beste kunnen komen. Dit zijn meestal

landschap. Bij helder weer zijn ze tot een afstand van

plekken nabij een snelweg of een bedrijventerrein of langs een

30 kilometer nog duidelijk als windmolens herkenbaar, bij

dijk of een kanaal (lijnopstelling). In 2003 en 2004 heeft de

heiig weer zijn te op een afstand van 10 kilometer nog net te

gemeente Overbetuwe de beleidsnotitie Windenergie

onderscheiden. De maximale hoogte zoals deze is opgenomen

vastgesteld. Hierin staat aangegeven onder welke voorwaarden

in het bestemmingsplan is een gangbare hoogte in Nederland.

er windmolens binnen de gemeentegrenzen mogen worden

Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

Lees verder op pagina 4

3


Vervolg van pagina 3

windsnelheid. De windsnelheid waar in het onderzoek van uit

Er wordt steeds gezegd dat het bedrijvenpark

is gegaan, is 8 meter per seconde (op 10 meter boven

zorgvuldig wordt ingepast in het landschap. Dat

maaiveld). Omdat bij hogere windsnelheid niet alleen het

wordt nu toch door vier van die hoge windmolens

geluid van de windmolen toeneemt, maar ook dat van andere

teniet gedaan?

geluidsbronnen (autoverkeer bijvoorbeeld) moet de berekende

Het visuele aspect van de plaatsing van windmolens leidt

geluidbelasting gecorrigeerd worden voor het effect van deze

vrijwel altijd tot veel discussie. Sommige mensen vinden

zogeheten achtergrondbelasting.

windmolens ronduit lelijk, anderen laten de milieuvoordelen

Voor het geluid van windmolens op woningen geldt als

prevaleren en weer anderen vinden windmolens ook

wettelijke norm een zogeheten voorkeurswaarde van 50 dB(A)

indrukwekkend en interessant in het landschap. Er is wel

(decibel). Als er woningen zijn die te maken krijgen met een

uitvoerig nagedacht over de beste manier om de windmolens,

hogere geluidsbelasting kan daarvoor een ontheffing worden

in samenhang met de ‘Nijmeegse’ molens een plaats te geven

aangevraagd, zolang het geluid maar onder de 55 db(A) blijft.

in het landschap. Maar het blijft natuurlijk een kwestie van

Het onderzoek naar de geluidsproductie van de windmolens

persoonlijke smaak wat men van het uiterlijk van de

laat zien dat voor slechts één woning in het gebied zo’n

windmolens vindt. In het algemeen blijkt dat opstellingen van

ontheffing moet worden aangevraagd en dat bij alle andere

windturbines langs bestaande infrastructurele werken

woning de geluidsbelasting binnen de wettelijke normen blijft.

landschappelijk de voorkeur hebben. In de praktijk is ook gebleken dat op den lange duur de gewenning aan en

Wordt er ook rekening gehouden met de extra

waardering voor de molens toeneemt.

geluidsbelasting door de windmolens ’s avonds en ’s nachts, wanneer het verder relatief rustig is?

Is bekend hoeveel geluid de windmolens gaan

Bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van de

produceren?

geluidsbelasting geldt voor de avondlijke en nachtelijke uren

Het geluid van de windturbines wordt veroorzaakt door de

een strengere norm dan overdag. Dit wordt de Letmaal-waarde

bewegende delen (mechanisch geluid) en de rotorbladen

genoemd waarbij de norm voor geluidsbelasting overdag

(aerodynamisch geluid) en is sterk afhankelijk van de

50 dB(A) is, ’s avonds 45 dB(A) en ’s nachts 40 dB(A).

4

Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


Is bekend dat windmolens een storend laagfrequent

bij een snelheid van 22 omwentelingen per minuut. Dit

geluid kunnen produceren?

betekent voor een turbine met drie bladen een

Het type windmolens dat hier zal worden toegepast

flikkerfrequentie van 66 per minuut of 1,1 per seconde.

produceert nauwelijks laagfrequent geluid. Hoewel laagfrequent geluid buiten hoorbaar kan zijn, zal er alleen in

Zijn windmolens schadelijk voor vogels?

zeer bijzondere gevallen aanleiding zijn om omwonenden

Vogels kunnen tegen de rotorbladen van windmolens

daartegen te beschermen. Normaliter zullen de gewone

aanvliegen en het geluid van de molens kan de rust in een

grenswaarden voor geluid afdoende zijn om hinder tot een

broedgebied verstoren. Het onderzoek dat hiervoor is

redelijk niveau te beperken.

uitgevoerd laat zien dat voor de vogelsoorten die onder de Natuurbeschermingswet vallen de risico’s verwaarloosbaar zijn.

Hoeveel slagschaduw gaan de windmolens

De meeste broedvogels in de omgeving foerageren overdag en

veroorzaken?

hebben geen gerichte foerageervluchten die botsingen met

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de slagschaduwwerking

turbines kunnen opleveren. Verwacht mag worden dat in een

van de windmolens. Daaruit blijkt dat er twee woningen zijn

zone tot 200 â 400 meter rond de turbines een lager aantal

aan de noordzijde van de A15 (aan de Rheetsestraat) waar de

broedvogels aanwezig zal zijn dan in de huidige situatie het

norm voor de jaarlijkse hinderduur wordt overschreden

geval is. Er is in deze zone al een behoorlijke verstoring door

(strenge interpretatie van de norm: gemiddelde duur minder

de A15 en de Betuwelijn, waardoor de dichtheid van

dan 6 uur per jaar). Om dat te voorkomen wordt de

broedvogels laag is. De aanwezigheid van twee kolonies

betreffende windmolen voorzien van een automatische

roeken op De Grift is wel een aandachtspunt. Het is denkbaar

stilstandregeling, zodat de molen bij overschrijding van de

dat het broedsucces van deze kolonies gaat teruglopen door

jaarlijkse hinderduur van 6 uur niet meer draait. Onderzoek

plaatsing van de turbines.

heeft overigens uitgewezen dat de hinder van slagschaduw

Onderzoek laat verder zien dat er geen significante nadelige

ontstaat bij flikkeringen met een frequentie van 2,5 tot 14 keer

effecten te verwachten zijn voor de vogelsoorten die

per seconde. Moderne windturbines halen deze frequentie

beschermd zijn in de twee nabijgelegen Nature 2000-

niet. Het volle vermogen van een windturbine wordt gehaald

gebieden. ■

Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

5


Hogere milieuambities bij ontwerp bedrijvenpark Bij de ontwikkeling van het Betuws Bedrijvenpark is gestreefd naar een zo gering mogelijke impact van het bedrijvenpark op de omgeving, met name voor Oosterhout. Dat is op een andere manier gedaan dan gebruikelijk. Het is gebruikelijk dat er eerst een plan wordt ontwikkeld en vervolgens wordt gekeken welke effecten dit op de omgeving zou hebben. Daarna worden allerlei maatregelen bedacht om de effecten te verzachten of weg te nemen.

B

ij de ontwikkeling van de plannen voor het Betuws

Afbeelding 1

Bedrijvenpark is de omgekeerde weg bewandeld. Eerst

is er uitvoerig onderzoek verricht naar alle aspecten waarop het

indeling in milieucategorieën die per bedrijfssoort aangeeft

bedrijvenpark invloed zou kunnen hebben (geluid, geur,

wat de minimale afstand is tot de woningen.

veiligheid, ecologie, waterhuishouding etc.). Deze huidige situatie is als uitgangspunt genomen. Bij het ontwerp van het

Verdeling milieucategorieën

bedrijvenpark is er vervolgens naar gestreefd de (milieu)-

Wat zeggen die categorieën? Deze vraag is in de afgelopen tijd

waarden die nu in het gebied voorkomen te behouden of zelfs

meermalen gesteld. Vaak is daar aangekoppeld de vraag welke

te versterken.

bedrijven zitten nu in welke categorie? Een eenduidig antwoord is hier niet op te geven, wel is er een zeer

Opeenstapeling geluid

uigebreide lijst door de Vereniging van Nederlandse

Wat betreft stof, geur en (externe) veiligheid zijn bij het

gemeenten opgesteld die in bestemmingsplannen veel worden

ontwerp de minimale afstanden tussen woningen en bedrijven

gebruikt. De categorieën zeggen niets meer en niets minder

gebruikt die de Vereniging van Nederlandse Gemeente

over welke afstand een bedrijf ten opzichte van een andere

voorschrijft voor ‘rustige gebieden/buitengebied’. Dit is de

bestemming (bijvoorbeeld wonen) in acht moet nemen. Je ziet

strengste norm die gehanteerd kan worden. Wat betreft de

dan ook dat bij de lagere categorieën een minder grote

geluidsoverlast gaat het project nog een stap verder.

afstand hoort dan bij de hogere en dat in de lagere

Volgens de wet zou het bedrijvenpark een geluidsbelasting van

categorieën dus ook minder milieubelastende bedrijven zitten.

maximaal 50 decibel op de woningen in de omgeving mogen

Ter illustratie categorie 2: afstand 30 meter, categorie 3.1:

opleveren. Dit is de zogenaamde voorkeurswaarde. Die houdt

afstand 50 meter, categorie 3.2: afstand 100 meter, categorie

echter alleen rekening met het geluid dat door de bedrijven

4.1: afstand 200 meter categorie 4.2: afstand 300 meter,

op het bedrijvenpark zelf wordt geproduceerd (de ‘individuele

Het Betuws Bedrijvenpark is een regionaal bedrijventerrein

bron’). Omwonenden hebben echter ook te maken met geluid

waar volgens regionaal beleid ruimte moet zijn voor bedrijven

dat niet door het bedrijvenpark zelf wordt veroorzaakt, maar

tot en met de categorieën 3 en 4 (wanneer er uitsluitend

bijvoorbeeld door het autoverkeer op de A15. Aan deze

bedrijven in de categorie 1 en 2 zouden komen is er formeel

opeenstapeling (cumulatie) van geluid door verschillende

geen sprake is van een bedrijvenpark, maar van een kantoren-

bronnen stelt de wet geen beperkingen.

locatie). De Raad van Gemeente Overbetuwe heeft wel als eis

Besloten is echter bij het ontwerp en de inrichting van het

gesteld dat een concreet voorstel uitgewerkt wordt voor de

bedrijvenpark ook rekening te houden met deze cumulatieve

ruimte die aan categorie 3 en 4 geboden wordt. Dit voorstel is

geluidsbelasting op de woningen in een zone van 200 meter

op basis van de hier beschreven onderzoeken uitgewerkt.

ten noorden van de Oosterhoutsestraat/Stationsstraat en op de woningen aan de Nieuwe Dijk, met uitzondering van enkele

Wanneer voor de geluidsoverlast alleen de wettelijke norm zou

dicht op het bedrijvenpark gelegen (bedrijfs- of dienst)-

worden gehanteerd, zou vrijwel geen wettelijke beperkingen

woningen.

zijn voor het situeren van milieucategorie 4 op het terrein,

De ambitie is dat in die zone de cumulatieve geluidsbelasting

zoals afbeelding 1 laat zien.

op de woningen met maximaal 1 dB ten opzichte van de

Afbeelding 2 laat het verschil zien wanneer de strengere

huidige situatie zal toenemen. Om dit te bereiken, moet het

geluidsnorm wordt gehanteerd en rekening wordt gehouden

aantal bedrijven dat geluidsoverlast veroorzaakt verder worden

met de strengste eisen voor de minimale afstand tussen

beperkt en op grotere afstand geplaatst worden van de

bedrijven en woningen als het gaat om geuroverlast, en

dorpskern Oosterhout. Daarvoor wordt gebruik gemaakt een

fijnstofoverlast en externe veiligheid. Hierbij is ook rekening

6

Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg


Afbeelding 2 gehouden met een vijftal woningen aan de Nieuwe Dijk en

Afbeelding 3

Legenda

met de komst van enkele woonlandgoederen in de groene

Categorie 1

rand om het bedrijventerrein (De Groene Buffer).

Categorie 2

Deze milieuruimte is vervolgens vertaald naar het stedenbouw-

Categorie 3.1

kundig plan in een milieuzonering. Ook dit leverde een

Categorie 3.2

verdere beperking op van de spreiding van milieucategorieën over het terrein. Dit wordt zichtbaar op afbeelding 3.

Categorie 4.1 Categorie 4.2 Ambitie Landgoederen wonen

Bedrijvenlijst

Max 50 dB(A)

Kunnen alle bedrijven die onder een bepaalde milieucategorie vallen zich nu zondermeer op de aangegeven gebieden vestigen? Nee, aan het bestemmingsplan wordt een lijst toegevoegd van bedrijfsactiviteiten die per categorie in beginsel kunnen worden toegelaten. Bedrijven die in milieucategorie 5 en 6 vallen kunnen zich niet op het Betuws Bedrijvenpark vestigen. Daarnaast is in de categorieën 4.1 en 4.2 een aantal bedrijfsactiviteiten aangewezen waarvoor een apart goedkeuringsbesluit nodig van het College van Burgemeester en Wethouders. ■

Enkele andere conclusies uit de hinderonderzoeken Geluid

dat wegverkeer, en de verwachte afname van de achtergrond-

De berekeningen laten zien dat de te ontwikkelen bedrijvig-

concentraties in de komende jaren. Voor het bedrijvenpark is

heid op het Betuws Bedrijvenpark niet waarneembaar zal gaan

bovendien een worst-case scenario berekend, met de grootste

bijdragen aan de geluidbelasting voor het gehele plangebied.

emissies. Dit scenario kan in werkelijkheid niet voorkomen,

De autonome ontwikkeling (groei van het verkeer op de A15

omdat het bestemmingsplan dit niet toestaat. Toch zouden

en de Betuwelijn) is van veel grotere invloed. De toename in

zelfs dan de wettelijke normen niet overschreden worden.

de geluidsbelasting door de verkeersaantrekkende werking van het Betuws Bedrijvenpark is eveneens zeer beperkt. Hiermee

Veiligheid

blijft het bedrijvenpark ruimschoots binnen de normen.

Door toename van gevaarlijke transporten langs de weg en over het spoor neemt het zogenoemde plaatsgebonden risico

Luchtkwaliteit

toe. Door de extra werknemers die in de kantoorgebouwen en

Realisatie van het Betuws Bedrijvenpark heeft een beperkte

bedrijven langs de A15 werken zal het groepsrisico voor zowel

invloed op de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit ten gevolge van

het wegtransport als het spoortransport van gevaarlijke stoffen

het wegverkeer wordt ondanks de groei van het verkeer over

toenemen. Het groepsrisico blijft echter ook bij de relatief

de A15 in het gehele gebied beter. Dit wordt veroorzaakt door

hoge werknemersdichtheden langs de A15 ruim binnen de

de verwachte grote afname in verontreinigende emissies door

oriëntatiewaarde.

Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

7


Verdere Informatie Gemeente Overbetuwe Projectleider: Else Wever, (0481) 36 21 90, e.wever@overbetuwe.nl

Beantwoording vragen en inspraakreacties Diverse mensen hebben geïnformeerd naar de beantwoording van de vragen die gesteld zijn tijdens de informatieavond van december en de schriftelijke inspraakreacties. De inspraakreacties zijn verzameld en worden, zoals vastgelegd in de gemeentelijke inspraaknotitie, beantwoord in een zogenaamde reactienota.

D

ie wordt vrijgegeven op het moment dat het project zijn volgende fase ingaat, namelijk de behandeling van

het ontwerpbestemmingsplan door het college, vermoedelijk eind mei, begin juni. Tussentijds is op de website www.betuwsbedrijvenpark.nl al een rubriek Veelgestelde Vragen gezet. Uiteraard probeert ook deze nieuwsbrief steeds weer extra informatie te verschaffen.

Betuws Bedrijvenpark BV Projectleider: Martijn Bax, (026) 376 05 35, mbax@giesbersgo.nl Commerciële informatie: Eling Wissink, (026) 376 05 35, ewissink@giesbersgo.nl Overlegplatform secretariaat: Diny Graven, (0487) 50 17 44 info@moresupport.nl colofon Deze nieuwsbrief wordt door de gemeente Overbetuwe en het Betuws Bedrijvenpark BV huis-aan-huis verspreid in de dorpskernen Oosterhout, Slijk-Ewijk en Reeth om de bewoners op de hoogte te houden over de ontwikkeling van het bedrijvenpark en de landschapsvisie De Danenberg. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie uit deze nieuwsbrief is tevens te vinden op de website www.betuwsbedrijvenpark.nl. Tekst: Paul Baeten, Arnhem Vormgeving: Paul Glaudemans, Arnhem Foto’s: Erik van ’t Hullenaar, Nijmegen Druk: Drukkerij De Rijn, Velp Verspreiding: Gerto, Dodewaard Oplage: 3000

Extra woningen Nieuwe Dijk? Op de overzichtskaart (‘integrale gebiedsontwikkelingskaart’) die onder andere tijdens de informatieavond werd getoond

Bedrijvenpark omvat, maar ook de groene randen er omheen

en gepubliceerd werd in de vorige de nieuwsbrief, staat ten

en diverse particuliere kavels. Het bestemmingsplan omvat niet

oosten van de Nieuwe Dijk een aantal woningen aangegeven.

Landschapsvisie De Danenberg. Voor dit gebied worden aparte

Dit is een eerste indicatie van wat daar wellicht aan nieuwe

procedures doorlopen, ieder relevant voor de verschillende

woningbouw mogelijk zou zijn ter versterking van het woon-

deelprojecten waar de Landschapsvisie uit bestaat.

gebied ten westen van het bedrijvenpark.

Het in procedure brengen van het bestemmingsplan De

Het is op dit moment niet meer dan een suggestie. De

Nieuwe Rietgraaf e.o. zal naar verwachting begin juni

ingetekende woninglocaties vallen niet onder dit

gebeuren. Op dat moment zijn ook alle bijbehorende

bestemmingsplan. De komende tijd zal nader onderzoek

documenten klaar zoals de beheersstructuur van het

verricht worden naar de wenselijkheid van extra woningbouw

bedrijvenpark (het Landlord-model), het Realisatie- en

op deze locatie. Daarvoor zal hoe dan ook een aparte

Beheerplan voor De Danenberg, het Beeldkwaliteitplan en het

planologische procedure gevolgd moeten worden. Overigens

definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het bedrijvenpark

gaat het in deze visie om uitbreiding van de woningvoorraad

plus de samenwerkingsovereenkomst waarin alle afspraken

via de zogenaamde Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

tussen het Betuws Bedrijvenpark BV en de gemeente worden

regeling. Dit betekent dat woningen alleen ontwikkeld kunnen

vastgelegd. Na vaststelling van de samenwerkings-

worden als daar de sloop of aanpassing van een grotere

overeenkomst, wordt de procedure voor het ontwerp-

hoeveelheid agrarische bebouwing tegenover staat.

bestemmingsplan De Nieuwe Rietgraaf e.o. gestart, de

Ook zijn veel vragen gesteld en inspraakreacties gekomen op

zogenoemde zienswijzeprocedure. De publicatie van de

Landschapsvisie De Danenberg. Die valt evenwel niet onder

zienswijzeperiode zal worden gemeld in Het Gemeentenieuws.

het voorontwerpbestemmingsplan en daarvoor zal een aparte

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook dan weer gedurende

procedure doorlopen.

een periode van 6 weken ter inzage op het gemeentehuis in Elst en Andelst. ■

Vervolgstappen De volgende stap in het ontwikkelingsproces van het Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg is het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan dat de naam draagt: “De Nieuwe Rietgraaf e.o.”. Voor deze naam is gekozen omdat het bestemmingsplan niet alleen het Betuws

8

Nieuwsbrief 06 l april 2009 Betuws Bedrijvenpark en Landschapsvisie De Danenberg

BBP nieuwsbrief-6  
BBP nieuwsbrief-6  

naar boven. Steeds vaker wordt er daarom gebruik gemaakt Verder wordt er onder andere gedacht aan de toepassing vaker onderwerp van gesprek...

Advertisement