Page 1

Ar t yk u l y /

d o d a t k o we


F o t o a l b u my Sper s onal i z owanaf or ma,z ac howani aWas z yc hws pomni eń. Aut or s kaokł adkanapapi er z ekl as yc z ni ebł ys z c z ąc ym l ubel eganc ki m mat owyl ami nac i e,dowybor u.Gr ubekar t ywyk onanenapapi er z es r ebr owym ( os t r ukt ur z e j edwabl ubmet al l i c ) ,poł ąc z onez es obąnowat or s kąt ec hni kąt er moi nt r ol i gat or s ką, s t anowi ąs z t ywnekar t yogr amat ur z e800g/ m2. T r wał y ,ef ekt owny ,nal at a!

2 9 0z ł 3 3 0z ł 3 9 0z ł

-20X20-doda t k owar oz kł a dówka40z ł -25X25-doda t k owar oz kł a dówka40z ł -30X30-doda t k owar oz kł a dówka40z ł


/


Pu d e ł k on az d j e c i a , 8 9z ł

-15x 23c m -zgr a fikąj a ka l bum


Od b i t k i

1 , 5 0z Ĺ‚

-wydr uknapa pi er z es a t ynowym 15x 23c m( c enaz a1s z t )


K a l e n d a r z A5

8 5z ł

-ka l enda r zks i ą ż k owy , A5zi ndywi dua l nym pr oj ekt em, bą dźgot owągr a fiką , t wa r daopr a wa , naj ednej s t r oni e, j edendz i eń.


Mi n i a l b u mi k i

6 0z ł

-ma l ut ki 3, 50x 2, 75c m, ga dż et , kt ór ymoż es ł uż yćj a k oor ygi na l nynapomys łpr ez ent , pomi moni ewi el ki c hr oz mi a r ówj a k oś ćwyk or z ys t a nyc hma t er i a ł ówj es tt a kas a ma j a kwpr of es j ona l nyc ha l buma c h.


Ca n v a s o b r a z n ap ł ó t n i e + r a ma 7 5z ł 1 1 5z ł 1 9 0z ł

-40x 60c m -60x 90c m -100x 100c m

I dea l ner oz wi ą z a ni e. J a k opr ez ent . J a k ooz dobaś c i a nwdomu, mi es z ka ni u. . . Moż l i woś ćwydr ukuwi nnyc hf or ma t a c h.


www. paul awal c z ak. pl

Profile for Paula Walczak FOTOGRAFIA

Atykuły dodatkowe - www.paulawalczak.pl  

Fotografia Przyjazna - Konin

Atykuły dodatkowe - www.paulawalczak.pl  

Fotografia Przyjazna - Konin

Advertisement