Page 1

1.Definició de hardware i software: hardware:Conjunt de els components que integran la part material de un ordinador. software:Conjunt de programes, instruccions i regles informàtiques per executar determinades tasques a l’ordinador. 2.Elements d’un ordinador des del punt de vista físic. Els perifèrics o elements físics d’un ordinador són aquelles unitats que permeten a l’ordinador comunicar-se amb l’exterior i amb els sistemes que s’encarreguen de la informació. Es divideixen en : CPU (unitat central de processament ): analitza les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. Dispositius d’entrada: (com el teclat o el ratolí) Dispositius de emmagatzematge (memòria USB, disc dur) Dispositius de sortida (com la impressora ) Dispositius de comunicació 3. Definició i elements del sistema operatiu El sistema operatiu és un programa o grup de programes d’un sistema informàtic que s’encarrega d’administrar el hardware i els programes d’aplicació, i d’assegurar l’intercanvi entre la CPU, la memòria i els perifèrics. Està format per: El nucli s’encarrega de les funcions bàsiques: la gestió de la memòria, els processos, els arxius, les entrades i sortides principals i les funcions de comunicació. L’ intèrpret de comandaments possibilita la comunicació amb el sistema operatiu a través d’un llenguatge de control permetent a l’usuari controlar els perifèrics. El sistema d’ arxius permet que els arxius es registrin en una estructura de dades (arbòria).

4. Classificació de software: El software per a ordinadors pot classificar-se en general en dues classes: Software bàsic o de sistema: conjunt de programes imprescindibles per a el funcionament del sistema. Uns exemples serien: Sistemas operatius (Linux, windows, solaris, etc.) Eines de Correcció i Optimització (Norton Systemworks) Servidors (Windows NT, Apache) Software d’aplicació: Conjunt de programes que seran utilitzats per l'usuari per realitzar una determinada tasca com ara gestionar una contabilitat o escriure un text. Uns exemples serien: Processadors de text. (Bloc de Notes)


Editors. (PhotoShop per al Disseny Gràfic) Fulls de Càlcul. (MS Excel) Sistemes gestors de bases de dades. (MySQL) Programes de comunicacions. (MSN Messenger) Paquets integrats. (Ofimàtica: Word, Excel, PowerPoint ...) Programes de disseny assistit per ordinador. (AutoCAD)

5. Definició de xarxa. Avantages de treballar en xarxa. Definició de targeta de xarxa. Xarxa: és el conjunt de ordinadors i altres equips interconectats, que comparteixen informació, recursos i serveis. Aventatges de treballar en xarxa: Aprendre junts: la xarxes ofereixen la possibilitat de intercanviar experiències lliçons que s'han après, així com l'oportunitat de discutir els temes d'interès comú. Unir les diferents facetes d'un mateix problema: un problema de dimensions globals; podem posar en comú idees per resoldre el problema i , per tant, buscar les millors solucions. Treballar per objectius comuns: unint forces és possible assolir objectius més ambiciosos. Definició de trageta de xarxa: Una targeta de xarxa és un tipus de targeta d'expansió que s'inserta la placa mare(que s’ encarrega de conectar tots el components de l’ordinador) o un port com l ‘USB, i que permet connectar un ordinador a una xarxa i així poder compartir recursos (impressores, arxius i internet).

6.tipus de xarxes segon l’extensió: PAN (Personal Area Network): la seva extensió es pocs metres i permet connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth. LAN (Local Area Network): transmissió de dades a poca distancia.La seva extensió seria un edifici. CAN(Campus Area Network): la seva extensió es de diversos edificis de la mateixa universitat. MAN(Metropolitan Area Network):suministra serveis dins d’una area urbana. La seva extensió es de diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana. WAN (Wide Area Network): engloba grup xarxers distribuïdes d’es d’un pais fins a un continent, telefónica, microsoft La clau WEP es un sistema xifrat com a protocol de xifres Wireless que ens pertmt xifrar l’indormació que es transmet.


7. tipus de xarxes segons fisica dels cables amb fotos (esquemes). avantatges i incovenients de cadascuna. Topologia en arbre: Avantatges : - cablejat pun a punt per segments individuals Inconvenients: -La mesura de cada segment va determinada pel tipus de cable utilitzat -Si es ve abaix el segment principal tot el segment es ve abaix -La configuració es mes difícil.

Topologia en estrella Avantatges: - instal·lació ràpida, si falla un segment de la xarxa no influeix a la resta. -No hi ha problemes de col·lisió de dades ,té mes seguretat. Inconvenients: -s’hi ha un erro del concentrador principal influirà a tota la xarxa -molta longitud de cables.


Topologia en anell Avantatge: - poca longitud de cable Inconvenients: -les comunicacions no son iguals de ràpides. -si un node falla, la xarxa sencera també.

Topologia en bus: Avantages: -fàcil d’utilitzar, utiliza poc cable Inconvenients:


-si l cable deixa de funcionar, la xarxa no funcionarà -És més car

·Definició i comparació de switch (commutador) i Hub (concentrador): Switch (commutador) : aquest dispositiu genera en la seva memòria interna una taula on recull que hi ha connectat en cadascun dels seus ports, de forma que és capaç de direccionar la informació que li arriba cap al dispositiu al qual va dirigida. Hub (concetrador) : a diferència del Switch, no disposa de la capacitat de reconèixer quin dispositiu te conectat a cada port, és per això que envia a tots els ports l’informació que va rebent. Cada dispositiu ha de reconèixer si la informació va dirigida a ell o no.

·Mitjans de transmissió (aire i cable). Hardware necessari per fer connexions amb cadascun

-cables: els més utilizats són els aparells trenats, són quatre parells de fils trenats de manrea independent,recoberts d’una capa aïllant externa. -aire: es encesiten instal·lar dos components hardware a la nostra xarxa: · una targeta de xarxa sense fil a traves del port USB · un punt d’acces sense fil connectat a swicth sense fil, que s’encarregarà de de recollir totes les senyals i distribuir-los per a la xarxa.

·Hardware necessari per connectar-se a internet


Si es un ordinador aïllat, es a dir, un ordiandor que no pertany a cap xarxa es necesita per poder connectar-se a internet un módem que s’encarregarà de modular els senyals de l’ordinador. Si tenim un ordinador que es troba en una xarxa local (LAN) s’haura de configuara amb els elements necessaris en cada cas ( hub, switch). · Xarxes sense fil. Connexions wireless SSID Són xarxes d’area local (LAN) que es caracteritzen per el mitja de transmissió ja que fan servir l’aire. Connexions wireless: -infrarojos: permeten la comunicació entre dos equips (portatils) a travès d’uns leds infrarojos, de manera que l’emissor i el receptor s’han de veure. -bluetooth: teconologia amb la qual es poden posar els dispositius sense fil a ús personal ( telèfons, mòbils, ordinadors...) -Wi-Fi: sistema amb la capacitat de connetar hosts (impressores, ordinadors...) a la nostra xarxa, utilizan com a mitja de transmissió l’aire.

8. Protocol de xarxa a windows: un protocol de xarxa és el conjunt de regles que especifiquen l’ intercanvi de dades o d’ ordres durant la comunicació entre els ordinadors que formen part de la xarxa. Els protocols de xarxa que proporciona Windows són els següents: Protocols NetBEUI: s’ utilitza per als sistemes operatius Windows 95 y Windows. Protocol IPX/SPXI: s’ utilitza per a les xarxes locals NetWare. Protocol TCP/IP: s’ utilitza per a tots els ordinadors que es connecten a Internet, perquè puguin comunicar-se entre ells. Adreça IP: Quan el teu navegador o aplicació de correu electrònic demana accedir a una pàgina web o correu electrònic d'un altre ordinador a la xarxa, li facilita a aquest ordinador l'adreça a la que ha d'enviar aquesta pàgina o correu. Aquesta adreça és la "adreça IP" (Protocol d'Internet) del seu ordinador.

informàtica  
informàtica  

informàtica

Advertisement