Page 1

// E1 //

Esco la Tè c nic a S upe r io r d’ A r quite c t ur a d el Val l ès

Bases per al Projecte II / TAP II quatrimestre de tardor 2012-13

1 4’ 30-19’ 50

coordinació: benjamín pleguezuelos equip docent: luis beriain · professor associat / víctor bonet · professor associat / pau hormigo · col·laborador / marc martí · col·laborador

E1 // ANÀLISI PROJECTES TAP2_12SET_2012T_E1 //

LLIURAMENT // 12 SETEMBRE AL FINAL DE LA CLASSE LLISTAT DE PROJECTES

1. Torre Valentina en Sant Antoni de Calonge, de J.A.Coderch 2. Ciudad Blanca en Alcudia, de F.J.Saenz de Oiza 3. Apartaments Cala Viña a Salou, de A. Bonet Castellana 4. Townhouses en Seijo-Tokyo, de K. Sejima

TASQUES DE L’EXERCICI

Analitzar els quatre projectes proposats. Amb l’informació gràfica de les fitxes que es proporciona de cadascun dels projectes i la documentació que l’alumne pugui trobar a la biblioteca o la xarxa, ha de desenvolupar un anàlisi arquitectònic del projecte en qüestió. L’anàlisi es realitzarà en base a els següents dibuixos: A.- un dibuix representant de l’orientació u orientacions del projecte. Estudi d’assoleig mitjançant ombres. B.- un dibuix representant la solució en secció del projecte respecte a la topografia del lloc i les seves corbes de nivell. C.- un dibuix representant les circulacions del projecte. D.- un dibuix dels espais negatius. Els espais lliures no construits de la proposta.

Cada dibuix anirà acompanyat de la seva llegenda, un breu comentari de text i croquis i esquemes que es considerin adients.

FORMAT DIN A4 o DIN A3 plegat a DIN A4. Extensió lliure. Mínim 1 A3 o 2 A4 per projecte.

// E1 // L L I URAME NT 12 SE T 2012

BPP II // TAP II B LO G / / b p p 1 2 . b l og s p ot. com


// E1 //

Esco la Tè c nic a S upe r io r d’ A r quite c t ur a d el Val l ès

Bases per al Projecte II / TAP II quatrimestre de tardor 2012-13

1 4’ 30-19’ 50

E1 // ANÀLISI PROJECTES TAP2_12SET_2012T_E1 //

TORRE VALENTINA @ ST. ANTONI DE CALONGE . de J.A. CODERCH

e 1:400

// E1 // L L I URAME NT 12 SE PT 2 012

BPP II // TAP II B LO G / / b p p 1 2 . b l o g s p ot. com


Esco la Tè c nic a S upe r io r d’ A r quite c t ur a d el Val l ès

// E1 //

Bases per al Projecte II / TAP II quatrimestre de tardor 2012-13

1 4’ 30-19’ 50

E1 // ANÀLISI PROJECTES TAP2_12SET_2012T_E1 //

CIUDAD BLANCA EN ALCUDIA, DE F.J.SAENZ DE OIZA

// E1 // L L I URAME NT 12 SE T 2012

BPP II // TAP II B LO G / / b p p 1 2 . b l og s p ot. com


Esco la Tè c nic a S upe r io r d’ A r quite c t ur a d el Val l ès

// E1 //

Bases per al Projecte II / TAP II quatrimestre de tardor 2012-13

1 4’ 30-19’ 50

E1 // ANÀLISI PROJECTES TAP2_12SET_2012T_E1 //

APARTAMENTS CALA VIÑA a SALOU, de ANTONIO BONET CASTELLANA

// E1 // L L I URAME NT 12 SE T 2012

BPP II // TAP II B LO G / / b p p 1 2 . b l og s p ot. com


// E1 //

Esco la Tè c nic a S upe r io r d’ A r quite c t ur a d el Val l ès

Bases per al Projecte II / TAP II quatrimestre de tardor 2012-13

1 4’ 30-19’ 50

E1 // ANÀLISI PROJECTES TAP2_12SET_2012T_E1 //

SEIJO TOWNHOUSES @ TOKYO . de KAZUYO SEJIMA

'bW\SH )5

/bW\SH %5

1bW\SH 75

*bW\SH 0%5

+bW\SH 0%5

/bW\SH '.

,bW\SH 0%5

'bW\SH '.

(bW\SH '.

/bW\SH /5

%bW\SH )5

'bW\SH 0%5

(bW\SH 0%5

$bW\SH &<

$bW\SH '.

%bW\SH :5

-bW\SH 0%5

)bW\SH '.

%bW\SH '.

%bW\SH &<

)bW\SH )5

%bW\SH /5

%bW\SH 0%5

BR

)bW\SH 0%5

secció longitudinal

.bW\SH 0%5

BR M type MBR

TR

TR L type MBR

TR

N type MBR

K type MBR

TR

BR

planta soterrani

BR

planta baixa

H type DK

G type DK

I type DK

M type DK

J type DK

N type DK

LR LR

LR

LR

K type DK

L type DK

MBR MBR

planta +1

MBR

MBR

H type BR

I type BR

G type BR

J type BR

BR MBR

BR

C type LR

MBR

E type MBR

DK

BR F type MBR DK

e 1:750

// E1 // L L I URAME NT 12 SE PT 2 012

CY

B type DK

CY

LR

MBR

planta +2

D type MBR

CY

A type LR

BPP II // TAP II B LO G / / b p p 1 2 . b l o g s p ot. com

E1 TAP-II 2012  

Ejercicio 1 // Exercici 1

E1 TAP-II 2012  

Ejercicio 1 // Exercici 1