Page 1

Trigonometry Massage Hassock PATTHARAT KOCHKONG


ทีม่ าและความสาคัญ “Office syndrome” เกิดจากการนัง่ ทางาน ด้วยท่าทางซ้ าๆ การแก้ เช่นการนวดแผนไทย แต่อาจไม่มีเวลา ในการทา มีเก้าอี้รองรับสรี ระร่ างกาย เก้าอี้นวดไฟฟ้า แต่ราคาสู ง จึงสร้างเบาะนวดให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น และ ใช้ของที่หาง่าย ราคาถูก


วัตถุประสงค์ ของโครงงาน เพื่อสร้างเบาะนวดโดยใช้ความรู ้อตั ราส่ วนตรี โกณมิติ และทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการคานวณองศาและ การหาความยาวด้าน

เพื่อสร้างเบาะนวดจากวัสดุเหลือใช้และหาได้ ในท้องถิ่น


วัสดุอุปกรณ์ 1.เศษไม้

6.กรรไกร

2.ผ้า

7.เข็มและด้ายเย็บผ้า

3.ตะปู

8.ฟิ วเจอร์บอร์ด

4.ลูกปัด

9.ใยสังเคราะห์

5.กาว

10.เชือก


วิธีการดาเนินงาน

ศึกษาท่านัง่ ที่ถูกต้อง พบว่าให้เอนไป ด้านหลังประมาณ 100 – 110 องศา

ศึกษาระยะของ ระยะห่างระหว่างก้น และพนักพิงเก้าอี้ใน ขณะที่นงั่ เต็มก้นได้ ระยะห่างประมาณ 8 เซนติเมตร

ออกแบบเบาะนวด สาหรับรองหลังกับ พนักพิง 2 แบบ คือ แบบ 100 องศา และ แบบ 110 องศา โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์


วิธีการดาเนินงาน

คานวณขนาดของความ ยาวแต่ละด้านโดยใช้ ความรู ้เรื่ องอัตราส่ วน ตรี โกณมิติและทฤษฎี บทพีทาโกรัส

ทาเบาะนวดสาหรับ รองหลังกับพนักพิง แบบ 100 องศา และ แบบ 110 องศา

คณะผูจ้ ดั ทานาเสนอ ต่อครู ที่ปรึ กษาโครงงาน เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องและแก้ไขตาม คาแนะนา


ผลการดาเนินงาน

แบบ 100 องศา

แบบ 110 องศา


ผลการดาเนินงาน


อ้ างอิง อาการออฟฟิ ศซิ นโดรม

https://www.bumrungrad.com

วิธีการนัง่ ที่ถูกต้อง

https://th.wikihow.com


THANKS FOR YOUR ATTENTION

Trigonometry massage hassock  
Trigonometry massage hassock  
Advertisement