Page 1

รายงานการฝึ กอบรมและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย UIDS รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อผู้เข้ าร่ วมศึกษาดูงาน 1.นายชัยณรงค์ หลายสุ ทธิ สาร 2. นายสุ ริยน ั ต์ สายสิ งห์ เรี ยน ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมวัดนายโรง หัวข้อ เรื่ อง การฝึ กอบรม ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการศึกษาดูงาน ประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื้อหาที่ได้รับจากการอบรม ศึกษาดูงาน 1. การฝึ กทักษะการออกเสี ยง 2. การพัฒนาทักษะการสร้าง คา วลี และประโยค 3. การสนทนาโดยใช้กิจกรรม จาก Real times และ Survivor language 4. การศึกษาการจัดการเรี ยนการสอน ระดับ High School ในสหรัฐอเมริ กา 5. การฝึ กทักษะการฟังการบรรยายทางวิชาการ จากนักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการ ั 6. ศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการดารงชีวติ ของชาวอเมริ กน สิ่ งที่ได้นามาพัฒนาโรงเรี ยน 1. การฝึ กทักษะการ ออกเสี ยง ฟัง พูด อ่านเขียน สร้างประโยค ได้นามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การ อบรมนักเรี ยน 2. การใช้ทกั ษะการสนทนาเพื่อการสื่ อสารกับชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาติดต่อกับโรงเรี ยน โดยเฉพาะชาวอาเซี ยน ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการเรี ยนการสอน 3. นาประสบการณ์ท้ งั ด้านการจัดการศึกษา วัฒนธรรม และเทคโนโลยี มาใช้ทางานและเผยแพร่ พัฒนาเพื่อนครู ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

หมายเหตุ


รูป ประกอบคาบรรยาย

สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัย UIDS และสถาบันภาษา International Linguistics มหาวิทยาลัย UTA

Dallas Arington Texas.


การDiscuss ใน Class และการหลบพายุทอร์ นาโด

ศึกษาดูงานที่โรงเรียน Hamshir Finest High School Bueamont

Texas USA


ทาอาหารไทยเลี ้ยงอาลาที่บ้าน โฮสท์


แสดงศิลปมวยไทยให้ เด็กๆใน ลาเบลล์ เชิร์ช


ติดต่อฝากเงินที่ เวล ฟาโก แบงค์


ร่วมแชร์ ความรู้กบั นักศึกษาปริ ญญาเอก


ฟั งบรรยายเรื่ องยุคน ้าแข็งจากนักวิทยาศาสตร์


นักวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ และพยายามแย่งหลักฐานกัน


ศึกษาดูงานที่องค์การนาซา


ศึกษาระบบนิเวศ ที่หลุยส์เซียนา และแชงกลิลา

รายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงานtexas usa  
รายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงานtexas usa  
Advertisement