Page 1

PORTFOLIO


ª×èÍ ¸ÕÃÀÑ·¸ ¹ÒÁÊ¡ØÅ äªÂ¨Ñ¹ÅÒ ÍÒÂØ 21 »‚ Çѹà¡Ô´ 29.07.1991 â·Ã. 085-327-0710 E-mail lumglay-pt@hotmail.com »ÃÐÇѵԡÒÃÈÖ¡ÉÒ ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ âçàÃÕ¹͹غÒÅä¾â蹏 ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ µÍ¹µŒ¹ âçàÃÕ¹ÌÍÂàÍç´ÇÔ·ÂÒÅÑ µÍ¹»ÅÒ ÇÔ·ÂÒÅÑÂÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒÃŒÍÂàÍç´ á¼¹¡ÈÔÅ»¡¡ÃÁ ¡ÒÃÍ͡Ẻ »˜¨¨ØºÑ¹¡ÓÅѧÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ªÑé¹»‚ 3 ¤³ÐÈÔÅ»¡ÃÃÁÈÒʵÏ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÍ͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡Ãا෾

CHAILUNLA


PORTFOLIO


CORPORATE IDENTITY LOGIO DESIGN INFORMATION DESIGN EDITORIAL DESIGN PACKAGING DESIGN PHOTOGRAPHY


PORTFOLIO


CORPORATE IDENTITY LOGIO DESIGN INFORMATION DESIGN EDITORIAL DESIGN PACKAGING DESIGN PHOTOGRAPHY


˜¦µ­´¨´„¬–r

TIP : ‡ª¦Äo˜¦µ­´¨´„¬–rĜ­´—­nªœš¸ÉÁ®¤µ³­¤Å¤n…¥µ¥­´¨´„¬–r脻˜¦³Ä®nÁ„·œÅž ‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ř


‡ªµ¤®¤µ¥…°Š˜¦µ­´¨´„¬–r

vž¦³˜¼­µÁ„˜»œ‡¦w

‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ÁžÈœ‹´Š®ª´—Äœ¦·Áª–¨»n¤Â¤nœo¶¸Äœ£µ‡°¸­µœ…°ŠÅš¥š¸É°—¸˜Á‡¥ÁžÈœÁ¤º°Šš¸É¤¸‡ªµ¤Á‹¦·¦»nŠÁ¦º°Š¤µ„n°œ¥»‡ „n°œž¦³ª´˜·«µ­˜¦r×¥ž¦µ„’ºÉ°Äœ˜¶œµœ°»¦´Š‡›µ˜»ªnµ­µÁ„˜œ‡¦®¦º°Á¤º°Š¦o°¥Á°È‹ž¦³˜¼°´œÁœºÉ°Š¤µ‹µ„ÁžÈœÁ¤º°Šš¸É¤¸‡ªµ¤Á‹¦·¦»nŠ Á¦ºÉ°ŠÃ—¥š¸É¤¸Á¤º°Š…¹Êœ‹¶œªœ¤µ„Ž¹ÉŠ­¤´¥œ´Êœ‡Š‹³Á¦¸¥„ªnµ­µÁ„˜œ‡¦Á¤º°Š­·Á°È—Ÿ´„˜¼­·Âž—žn°ŠÁ°¸Ê¥¤ŽµªÁ„oµÂ¤n‡´ÉœÅ—˜µ¤¨´„¬–³ š¸É¤¸Á¤º°Š…¹Êœš¸É¤¸Á­oœšµŠ˜·—˜n°Á…oµ°°„řřÁ¤º°Š®¦º°řřž¦³˜¼®¦º°°¸„Äœ‡ªµ¤ÁºÉ°®œ¹ÉŠ„ÈÁ®Èœªnµ‡Š‹³¤¸ª·®µ¦„¨µŠÁ¤º°ŠÁžÈœª·®µ¦Å¤oś´Êœ š¸É¤¸řřž¦³˜¼řŠ®œoµ˜nµŠŚš…´Êœ´œÅ—

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—Ś


‡ªµ¤®¤µ¥…°Š˜¦µ­´¨´„¬–r

v—°„°·œšœ·¨w °·œšœ·¨ÁžÈœÁžÈœ¡¦¦–Ťoš¸Éšœ˜n°­£µ¡Âª—¨o°¤Â¨³Á‹¦·Á˜·Ã˜Äœš»„£µ‡…°Šž¦³Áš«Åš¥ÁžÈœ¡´œ›r¨´„¬–³š¸É—¸ ¤¸‡ªµ¤®¤µ¥™¹Š‡ªµ¤Á‹¦·¦»nŠÁ¦º°Š°µ¥»¥ºœœµœÄ­¸Á…¸¥ªÁ…o¤¨´„¬–³ÄÁ—¸É¥ª—°„­¸¤nªŠ¤nªŠ¤¡¼¤¸Œµ¥µœµ¤ªnµÁžÈœ¦µ·œ¸—°„Ťo 4XHHQ V)ORZHU ´„Ÿ¨Å¤n¥°¤š·ÊŠ˜oœ¤¸­µ¥¡´œ›r°¸„®¨µ¥œ·—ÄœªŠ‡rÁ—¸¥ª¤¸—°„ÁžÈœ¨´„¬–³4HHQ VFUDSHP\UWOHÁnœ˜³Â„Á­¨µ ¨³¥¸ÉÁ…nŠÁžÈœ4UDSHP\UWOHÁ®¤º°œ„´œ

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ś


˜¦µ­´¨´„¬–rĜ¦¼žÂ˜nµŠÇ

TIP ‡ª¦Äo˜¦µ­´¨´„¬–rĜ­´—­nªœš¸ÉÁ®¤µ³­¤Å¤n…¥µ¥­´¨´„¬–rÄ®nÁ„·œÅž ‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—Ŝ


­´—­nªœ…°Š˜¦µ­´¨´„¬–r

&OHDUVSDFH]RQH

TIP : x ‡º°…œµ—š¸É˜o°Š„µ¦×¥˜o°Š…¥µ¥­nªœ°ºÉœÇÄ®o­°—‡¨o°Š„´[—´Šš¸É„¶®œ—

×¥ÁŒ¡µ³…œµ—…°Š˜´ª°´„¬¦„´­´¨´„¬–r脻˜¦³ FOHDUVSDFH]RQHÁ¡ºÉ°„¶®œ—…°Á…˜ž¨°—£´¥…°Š˜¦µ­´¨´„¬–r

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ŝ


­¸š¸Éčo­¶®¦´˜¦µ­´¨´„¬–r

DS 152-3C

TIP ‡nµ­¸°µ‹¤¸„µ¦‡¨µ—Á‡¨ºÉ°œÅ—o˜µ¤¨´„¬–³­ºÉ°š¸Éčo…°Ä®oÁš¸¥„´­¸š¸É™¼„˜o°ŠÄœ‡¼n¤º°œ¸ÊŪo

ץĮo¤¸‡ªµ¤Ä„¨oÁ‡¸¥Š¤µ„š¸É­»—

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´µ¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—Ş


TYPE )$&(

TIP‡ª¦Äo)RQW%URZDLLLD1HZ„´Šµœ¡·¤¡rš»„œ·—Á¡ºÉ°­¦oµŠ„µ¦‹—‹¶

˜´ª°¥nµŠ)RQW…°Š®œ´Š­º°¡·¤¡rŚ¥¦´“ÁžÈœÁ°„¨´„¬–rÁ¡¦µ³ž¦µ„’­¼n­µ¥˜µÁ­¤°Ç ¨³­µ¤µ¦™ªµŠ)RQW·——oµœŽoµ¥®¦º°—oµœ…ªµÅ—o˜nŤn‡¦ªªµŠªµŠÄœÂœª„¹ÉŠ„¨µŠ ‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ş


ª·›¸„µ¦ÄoŠµœ˜¦µ­´¨´„¬–rœ¡ºÊœ®¨´Šš¸ÉÁžÈœ­¸ œ¡ºÊœ®¨´ŠÂ¨³¦¼ž£µ¡­¸°n°œ­µ¤µ¦™ÄoèÄoŚ­¸Å—o

TIP ‡ª¦Äo­¸¡ºÊœ®¨´Š…œµ—‡ªµ¤°n°œ…°ŠRSDFLW\ŝب³Å¤n‡ªœ°n°œ®¦º°Á…o¤Á„·œÅž ‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—Š


ª·›¸„µ¦ÄoŠµœ˜¦µ­´¨´„¬–rœ¡ºÊœ®¨´Šš¸ÉÁžÈœ­¸ œ¡ºÊœ®¨´ŠÂ¨³¦¼ž£µ¡­¸Á…o¤‡ª¦Á‹µ³Ã¨Ã„oÁžÈœ­¸…µª

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—š


…o°®oµ¤Äœ„µ¦ÄoŠµœ Ťn‡ª¦ÄoèÄoªµŠœ¡ºÊœ­¸š¸ÉÁžÈœ­¸Á—¸¥ª„´œ„´­¸Ä—­¸®œ¹ÉŠ…°ŠÃ¨Ã„o

®oµ¤ž¦´­´—­nªœÄ—­´—­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š˜¦µ­´¨´„¬–rĜš»„š·«šµŠ ®oµ¤ž¦´­¸µŠ­nªœ…°Š˜¦µ­´¨´„¬–r

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řŘ


¦¼žÂŠµœ„¦µ¢·„¨³Šµœ°°„ RXWOLQHJUDSKLF

TIP Á­oœRXWOLQHJUDSKLF­µ¤µ¦™ªµŠš´®¦º°Žo°œœ¦¼ž£µ¡Â¨³˜´ª°´„¬¦Å—o¨³­µ¤µ¦™ž¦´

VWURNH®¦º°RSDFLW\ŗo˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤¨³œ¶Á°µÁ­oœRXWOLQHJUDSKLFއ¦°ž¦¼ž£µ¡Å—o ‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řř


„µ¦Äo„¦µ¢¢·„š¸ÉŤn™¼„˜o°Š ®oµ¤ž¦´­´—­nªœÄ—­´—­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠRXWOLQHJUDSKLFĜš»„š·«šµŠ ®oµ¤ž¦´­¸µŠ­nªœ…°ŠRXWOLQHJUDSKLF

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řŚ


˜´ª°¥nµŠ„µ¦ªµŠ˜¦µ­´¨´„¬–r POSTCARD

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řś


POSTCARD

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řŜ


POSTER

ROI-ET FASTIVAL Áš«„µ¨šn°ŠÁš¸É¥ª¦o°¥Á°È—

Á·

šn°ŠÁš¸É¥ª¦o°¥Á°È—¡¦o°¤­´„„µ¦³

«µ¨Á‹oµ¡n°®¨´„Á¤º°Š

­·Á°È—ž¦³˜¼Á¤º°ŠŠµ¤Á¦º°Šœµ¤¡¦³­¼ŠÄ®nŸoµÅ®¤­µÁ„˜» »Ÿ³Á®ª—ž¦³Á¡–¸¤®µÁ‹—¸¥r´¥¤Š‡¨Šµ¤®œoµ¥¨¹Š¡¨µ´¥ Á…˜„ªoµŠÅ„¨š»nŠ„»¨µ脨º°µ…oµª®°¤¤³¨·

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řŞ


%,//%2$5'

WELCOME TO ROI-ET ­·Á°È—ž¦³˜¼Á¤º°ŠŠµ¤Á¦º°Šœµ¤¡¦³­¼ŠÄ®nŸoµÅ®¤­µÁ„˜»»Ÿ³Á®ª—ž¦³Á¡–¸¤®µÁ‹—¸¥r´¥¤Š‡¨ Šµ¤®œoµ¥¨¹Š¡¨µ´¥Á…˜„ªoµŠÅ„¨š»nŠ„»¨µ脨º°µ…oµª®°¤¤³¨·

-)/$*

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řş


Ÿnœ¡´

‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È— ‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ÁžÈœ‹´Š®ª´—®œ¹ÉŠš¸É¤¸«´„¥£µ¡ —oµœ„µ¦šn°ŠÁš¸É¥ªÅ¤n¤µ„œ´„Á¤ºÉ°Áž¦¸¥Áš¸¥„´‹´Š®ª´—°ºÉœÇ °´œÁžÈœŸ¨¤µ‹µ„‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ŤnŗoÁžÈœÁ­oœšµŠŸnµœš¸­É ¶‡´ ĜÁ­oœšµŠšn°ŠÁš¸¥É ª…°Š£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°ž¦³„°„´ …¸—‡ªµ¤‹¶„´—…°Š„µ¦¨Šš»œ—oµœ„µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª…°Š‹´Š®ª´— ¦o ° ¥Á°È — š¸ É ¤ ¸ ° ¥¼ n ® ¨µ¥ž´ ‹ ‹´ ¥ „µ¦Å¤n ¤ ¸  ®¨n Š šn ° ŠÁš¸ É ¥ ªšµŠ ›¦¦¤µ˜· …µ—®¨n ŠÃ¦µ–­™µœš¸ É œn µ ­œÄ‹ž¦³„°„´ ž¦³Á¡–¸  ¨³ª´ • œ›¦¦¤„È Å ¤n  ˜„˜n µ Š‹µ„‹´ Š ®ª´ — °º É œ Ç …°Š£µ‡˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÁ®œº°°¥nµŠÁ—nœ´—

‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È— šn°ŠÁš¸É¥ª¦o°¥Á°È—¡¦o°¤­´„„µ¦³

«µ¨Á‹oµ¡n°®¨´„Á¤º°Š

­·Á°È—ž¦³˜¼Á¤º°ŠŠµ¤Á¦º°Šœµ¤¡¦³­¼ŠÄ®nŸoµÅ®¤­µÁ„˜» »Ÿ³Á®ª—ž¦³Á¡–¸¤®µÁ‹—¸¥r´¥¤Š‡¨Šµ¤®œoµ¥¨¹Š¡¨µ´¥ Á…˜„ªoµŠÅ„¨š»nŠ„»¨µ脨º°µ…oµª®°¤¤³¨·

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řŠ


„µ¦ÄoŠµœ„´…°Šš¸É¦³¨¹„¨³Ÿ¨·˜£´–”r˜nµŠÇ

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—řš


PORTFOLIO

¦·¬š´ ¨³„¨»¤n ›»¦„·‹ÄœÁ‡¦º°

‹°„ªoµŠ¢·¨¤r śŞŝ¢·¨¤r ­ª´­—¸šª¸­…»


‹¸Á°È¤Á°È¤Ś®´®¦º°š¸Éœ·¥¤Á¦¸¥„˜µ¤˜´ª¥n°ªnµ‹¸š¸Á°ÁžÈœ¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜Â¨³‹¶®œnµ¥£µ¡¥œ˜¦rŚ¥ ÁžÈœ‡nµ¥®œ´ŠÄœÁ‡¦º°‹¸Á°È¤Á°È¤„¦¤¤¸É¤»nŠÁœoœ­¦oµŠ£µ¡¥œ˜¦rŚ¥°¥nµŠ‡¦ªŠ‹¦„µ¦‹´—„µ¦š¸É¤¸¤µ˜¦“µœ ­µ„¨Ÿ¨ž¦³Ã¥œr š ¸ É Á žÈ œ ›¦¦¤˜n ° ‡œš¶ŠµœÂ¨³¡¦o ° ¤š¸ É ‹ ³—¼  ¨×¥¥¹ — ®¨´ „ śž¦³„µ¦‡º ° v­—Ä®¤n‡»–£µ¡‹¦·ŠÄ‹wŽ¹ÉŠš´ÊŠ­µ¤ž¦³„µ¦Áž¦¸¥Á­¤º°œ‡»–¨´„¬–³…°Šš´ÊŠ­µ¤¦·¬´šš¸É¤¸¤µoµœµœ ץŗoªµŠÁžoµŸ¨·˜®œ´ŠÅš¥Äœv„¦³Â­®¨´„w¨³ÁžÈœ®œ´Šš¸É­¦oµŠ‡ªµ¤¡¹Š¡°Ä‹Ä®o„´¤ª¨œ

CORPORATE IDENTITY LOGIO DESIGN INFORMATION DESIGN EDITORIAL DESIGN PACKAGING DESIGN PHOTOGRAPHY

Ÿ¼„o ¶„´£µ¡¥œ˜¦rĜ­´Š„´— ‹·¦³¤³¨·„¨» Á„oŠ

¥Š¥»š›š°Š„°Šš»œ ­·œ

‡¤„§¬˜¦¸ª¤· ¨ Á°­

¦¦‹Šž·­ ´ ›œ³„¼¨ ØoŠ

í£–«´„—µ¡·«¬· ’r ‹·¤

¥œ¡»ž¦³„° ®¤¼

œ´“ª»•· ¡¼œ¡·¦¥· ³ µ­

²¨²


˜¦µ­´¨´„¬–r

‹¸Á°È¤Á°È¤¡·‡Á‹°¦rŗo¤µ‹µ¦·¬´š„¦¤¤¸É£µ¡¥œ˜¦r®¦º°„¦¤¤¸É¢·¨r¤Ž¹ÉŠ„n°˜´ÊŠÁ¤ºÉ°¡«ŚŝśŠ¡«ŚŝŜś ×¥¥» š ›œµ¤» „ —µ­œ· š ¤¸ £ µ¡¥œ˜¦r Á ¦º É ° ŠÂ¦„‡º ° ‡¼ n „ ¦¦¤×¥¤¸ ›ŠÅ¥¤‡°· œ Ř¥r °µ£µ«· ¦ · œ· ˜ · ¡ œ „¶„´„µ¦Â­—ŠÃ—¥¥»š›œµ¤»„—µ­œ·š¡´œ›»r›´¤¤rš°Š­´Š…r¨³œ·¡œ›rŸ·ªÁ–¦Ž¹ÉŠš´ÊŠŚ‡¦´ÊŠÅ—o¦´¦µŠª´¨ £µ¡¥œ˜¦r¥°—Á¥¸É¥¤¦µŠª´¨˜»p„˜µš°ŠÅžš´ÊŠ‡¼n ŚÁ°ÈœÁ˜°¦rÁšœÁ¤œ˜rÁžÈœ¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜Â¨³‹¶®œnµ¥£µ¡¥œ˜¦rŚ¥ĜnªŠž¸¡«ŚŝŚŠ¡«ŚŝŜş —oª¥„µ¦Ÿ¨·˜£µ¡¥œ˜¦rš¸É‹´„¦³Â­…°Š„¨»n¤Ážoµ®¤µ¥ª´¥¦»nœÅ—o˜¦Š‹»—¤¸Šµœ­¦oµŠ‡»–£µ¡°¥nµŠ¡·™¸¡·™´œ š´œ­¤´¥ŤnÁ®¤º°œÄ‡¦×¥Á¦·É¤­¦oµŠ£µ¡¥œ˜¦rÁ¦ºÉ°ŠÂ¦„‡º°vŽ¹¤œo°¥®œn°¥„³¨n°œ¤µ„®œn°¥w

®´  îo ®· Ê œ ‡» – ‹· ¦ ³¤³¨· „ » ¨ ¦n ª ¤„n ° ˜´ Ê Š ¦· ¬ ´ š Ÿ¨· ˜ ®œ´ Š ɬ–µ¦n ª ¤„´  ‹¸ œ n µ 𭙫· ¨ žr ž¦³Á­¦·“ª·ª´•œµœœšr¡Š¬r¨³¥Š¥»š›š°Š„°Šš»œÁ®¨nµœ·­·˜¦´Êª‹µ¤‹»¦¸„n°œš¸É®´Ã®o®·Êœ‹³Â˜„Ũœr¢·¨r¤ ¨³¤¸Ÿ¨ŠµœÁ¦·É¤˜oœš¸É­¦oµŠºÉ°Å—o°¥nµŠv­˜¦¸Á®¨È„wš¸ÉŸ¨ŠµœÃ—nŠ—´ŠÅžš´ÊŠÄœÂ¨³˜nµŠž¦³Áš«ºÉ°Á­¸¥Š…°Š

TIP : ‡ª¦Äo˜¦µ­´¨´„¬–rĜ­´—­nªœš¸ÉÁ®¤µ³­¤Å¤n…¥µ¥­´¨´„¬–r脻˜¦³Ä®nÁ„·œÅž œ´„­—Š®¨´„Äœ­´Š„´— µ¥

Ž´œœ¸É ­»ª¦¦–Á¤›µœœšr Ž´œœ¸ É ¡Š«›¦‹Šª·¨µ­ ÁŸº°„ µ¨¸ئ¦´˜œr œp„ «·¦´Á‹¸¥¦™µª¦ ŤÁ‡·¨

‡¼n¤º°„µ¦Äo¦³Á°„¨´„¬–r­´¨´„¬–r‹´Š®ª´—¦o°¥Á°È—ř ›œµ„¦·œ„¼¨ Ý

–´’“¡Š¬rµ˜·¡Š¬r ¢¦°¥—r

Œ´œšª·r›œ³Á­ª¸ Á˜q°

ÁŒ¨·¤¡¨š·‰¤´ ¡¦›¸¦ªŠ«r ‹p‡


‡‘Ÿ˜žÖ“žw—ØÐ

»‡‡¨­¶‡´ Ÿ¼o°¶œª¥„µ¦­¦oµŠ nµ¥¦·®µ¦ Å¡¼¨¥r—¶¦Š´¥›¦¦¤ ž¦³›µœ„¦¦¤„µ¦¤‹‹¸Á°È¤Á°È¤„¦¤¤¸É

­µ¥š·¡¥r¤œ˜¦¸„»¨–°¥»›¥µ (ž¦³›µœ„¦¦¤„µ¦¤‹‹¸Á°È¤Á°È¤¤¸Á—¸¥

ª·­¼˜¦¡¼¨ª¦¨´„¬–r ž¦³›µœÁ‹oµ®œoµš¸É¦·®µ¦‹„‹¸Á°È¤Á°È¤Ś®´

‹·œµ𭙫·¨žr „¦¦¤„µ¦Ÿ¼o‹´—„µ¦‹„‹¸Á°È¤Á°È¤Ś®´

Ÿ¼o°¶œª¥„µ¦­¦oµŠ ‹·¦³¤³¨·„»¨ Á„oŠ Ÿ¼o„¶„´Þ¦—·ªÁŽ°¦r ¥Š¥»š›š°Š„°Šš»œ ­·œ Ÿ¼o„¶„´Þ¦—·ªÁŽ°¦r ž¦³Á­¦·“ª·ª´•œµœœšr¡Š«r Ánœœœ¸­»œš¦«µ¦š¼¨

œ´„­—Š®¨´„Äœ­´Š„´— ®·Š

žµ–·­¦µ¡·¤¡rž¦» 𞰨r »˜¤· µš¸ž³œµ™ ˜nµ¥ ℴ­‹¸¦³„»¨ ℴ­

°´Š«»¤µ¨·œ­·¦£´š¦«´„—·ÁÍ ¤›µ ¡š˜¸ Ê

£´š¦«¥µÁ‡¦º°­»ª¦¦–«·¦· ¡¸‡

‹¦·œš¦r¡¦‹»œÁ„¸¥¦˜· Á˜o¥


PORTFOLIO

œµ—µªµŠ„°„‹¸šÁ¸ °śŞŘ­˜¼—÷ °‹¸šÁ¸ °°°œÂ°¦r

Ÿ¨Šµœ£µ¡¥œ˜¦r ¢œŒ´œ ś˜»¨µ‡¤ŚŝŜŞ ´˜Á˜°¦r„—˜·—ª·µ– š„´œ¥µ¥œŚŝŜş ­µ¥¨n°¢oµ ş˜»¨µ‡¤ŚŝŜş ‹qª Śś›´œªµ‡¤ŚŝŜş ¤®µ ¨´¥Á®¤º°ŠÂ¦n ŚŞ¡§¬£µ‡¤ŚŝŜŠ

ª´¥°¨ªœŜ˜´¤Ê ðq¦¸Áš·¦œr ŚŠ„¦„‘µ‡¤ŚŝŜŠ

Á¡º°É œ­œ·š ޘ»¨µ‡¤ŚŝŜŠ

Á—È„®° Śś„»¤£µ¡´œ›rŚŝŜš „pŠ³œ¸„´ °¸Â° řś„¦„‘µ‡¤ŚŝŜš Ä¥Á™°³Ã¥¤ ś­·Š®µ‡¤ŚŝŜš 6HDVRQV&KDQJHÁ¡¦µ³°µ„µ«Áž¨¸¥É œÂž¨Šn°¥ śř­·Š®µ‡¤ŚŝŜš

®¤µ„Á˜³¦¸Áš·¦œr řš˜»¨µ‡¤ŚŝŜš

Á„qµÁ„qµ Ŝ›´œªµ‡¤ŚŝŜš

)LQDO6FRUHśŞŝª´œ˜µ¤˜·—¸ª˜· Á—È„Á°Èœšr ř„»¤£µ¡´œ›rŚŝŝŘ

 — Śš¤¸œµ‡¤ŚŝŝŘ 

¦´„şž¸—¸ş®œ£µ¡¥œ˜¦rŒ¨°Š‡¦¦°şž¸*7+


žª¸–£¼¦‹· ˜· ž´µ „°¨r¢

°—·­¦–r˜¦¸­¦· Á· „¬¤ ž·ŠË

œ·›ª· • ´ œr›¦µ›¦ ˜oœ

£µ‡£¼¤· ªŠ«r£¤¼ · ðq

ª·š¥µš°Š°¥¼¥n Š °¨

ª·¡´¦rċ·ªÌ Á—¸¥ª

í¦¥µœµ‡³­»ª¦¦– °œ

¥»š›Á¨·«­·žž£µ‡ ˜o°¤

Á¤¬›¦µ›¦ Á¤¬

 ˜´—Ë ­¼¢o —» řš„¦„‘µ‡¤ŚŝŝŘ ­µ¥¨´‹´oµœÁ¨È„ Ş„´œ¥µ¥œŚŝŝŘ °—¸Ê «¡řš Ŝ˜»¨µ‡¤ŚŝŝŘ „°— Śř„»¤£µ¡´œ›rŚŝŝř

ž·—Áš°¤Ä®n®´ªÄ‹ªoµª»œn ŚŘ¤¸œµ‡¤Śŝŝř ­¸ÂÉ ¡¦nŠ ŚŜÁ¤¬µ¥œŚŝŝř ¦´„­µ¤Á«¦oµ řš¤·™œ» µ¥œŚŝŝř ަ„¦¤®œoµª·µ–°µ‰µ˜ śŘ˜»¨µ‡¤Śŝŝř ‡ªµ¤‹¶­´œÊ ˜n¦„´ Œ´œ¥µª ŝ¤¸œµ‡¤ŚŝŝŚ ®œ¸˜µ¤„µ¨·Á¨Ã° Śś„¦„‘µ‡¤ŚŝŝŚ ®oµÂ¡¦nŠ š„´œ¥µ¥œŚŝŝŚ ¦™Å¢¢oµ¤µ®µœ³Á›° řŝ˜»¨µ‡¤ŚŝŝŚ oµœŒ´œ˜¨„Ūo„°n œ ¡n°­°œÅªo řř¤¸œµ‡¤Śŝŝś „ªœ¤¹œñ řš­·Š®µ‡¤Śŝŝś „¦³—¹Ë Ś›´œªµ‡¤Śŝŝś 

CORPORATE IDENTITY LOGIO DESIGN INFORMATION DESIGN EDITORIAL DESIGN PACKAGING DESIGN PHOTOGRAPHY

œ·‡»–®¦Áª„»¨ ‡»–

ŚŜ¤·™»œµ¥œ¡«Śŝśř „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦

œ´„­—Šœ´„¦o°Šœµ¥Â¡·›¸„¦ Ś30-<3(QWHUWDLQPHQW


°—·­¦–r˜¦¸­¦· Á· „¬¤ ž·ŠË ¦´»­»¦³‹¦´­ ªnµœ

­»ª„· ¦¤°´¤¦³œ´œšœr Áž°¦r

‹·¦µ¥»¨³°°Š¤–¸ Á„oµ

¡¦‹·¦µ›·ª• ´ œr ¡¸

›ª´¡¦¦´˜œž¦³Á­¦·“ Á°·¦›r

–£´š¦͇‹·œ—µ´¥ šÈ°ž

¤µ—µ¤¤— ‹»”µª»•· £´š¦„¶¡¨ ¤µ¦r

ª·šª´­­·Š®r¨¶¡°Š °¨

œ·¤˜· ¦¨´„¬¤¸¡Š«r p°¸ Ê ª·œ¨·…˜· Á‹¦·¡Š¬r Á¢¤ 

6XFN6HHG®nª¥…´œÊ Áš¡ řş¤¸œµ‡¤ŚŝŝŜ ¨´——µÂ¨œ—r ŚŠÁ¤¬µ¥œŚŝŝŜ 7RS6HFUHWª´¥¦»œn ¡´œ¨oµœ ŚŘ˜»¨µ‡¤ŚŝŝŜ $70Á°°¦´„Á°°Á¦n° řš¤„¦µ‡¤Śŝŝŝ ¦´„şž¸—¸ş®œ ŚŞ„¦„‘µ‡¤Śŝŝŝ 

£µ¡¥œ˜¦rš¶¦µ¥Å—oš³¨»řŘبoµœµš ¢œŒ´œš¶¦µ¥Å—ořśşş¨oµœµš´˜Á˜°¦r„—˜·—ª·µ–š¶¦µ¥Å—ořŘşř¨oµœµš ®oµÂ¡¦nŠš¶¦µ¥Å—ořřŜ¨oµœµš¦™Å¢¢oµ¤µ®µœ³Á›°š¶¦µ¥Å—ořŜş¨oµœµš „ªœ¤¹œñš¶¦µ¥Å—ořŚŝ¨oµœµš ¨´——µÂ¨œ—r š¶¦µ¥Å—ořřş¨oµœµš $70Á°°¦´„Á°°Á¦n°š¶¦µ¥Å—ořŝŚ¨oµœµš

Ž´œœ¸ÉŽ¸­»ª¦¦–Á¤›µœœšr Ž´œœ ¸É ¦·řŠ¡§¬£µ‡¤¡«ŚŝŚŜ ¬š´ ¨³„¨»¤n ›»¦„·‹ÄœÁ‡¦º° „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ œ´„­—Š ¥‹µ„£µ¡¥œ˜¦rÁ¡ºÉ°œ­œ·š ŚŝŜŠ

‹°„ªoµŠ¢·Å…n¨¥¤r o°śŞŝ¢· ¨¤r ­ª´­—¸šª¸­…»


¥»ªœµ™°µ¦³¥µœ·¤˜· ­„»¨ œµ™

«·¦œ· ®°ª´Š ‡¦·­

®œ¹ŠÉ ›·—µí£– ®œ¼œµ

–·µ¡´¦r‹µ¦»¦˜´ œªµ¦¸ ‹¸œµn

–´“µœª¨Â‹n¤ œš

ª¨´œ¨´„¬–r‡»¤o ­»ª¦¦– ¤»„Å®¤

ž¦¸µ¡Š¬r›œµœ·„¦ Å°Žr

«œ´œ›Œ´˜¦›œ¡´•œr¡«· µ¨ œo¶ œ

žª¸–œr » ¡nŠœ‡¦ ž»„q „¸ Ê

z¥hÞ›wŸ‘­i‘Ý‹‹ª›w“žw—ØИžÖ“žw—ØÐ}ž|™•ž†˜¤‘¡Ù‰‘Ð

řŞŘ¨oµœµš £µ¡¥œ˜¦rš¶¦µ¥Å—oš³¨»řŘبoµœµš řŜبoµœµš

řŚŘ¨oµœµš

‹¸Á°È¤Á°È¤Ś®´®¦º°š¸Éœ·¥¤Á¦¸¥„˜µ¤˜´ª¥n°ªnµ‹¸š¸Á°ÁžÈœ¦·¬´šŸ¼oŸ¨·˜Â¨³‹¶®œnµ¥£µ¡¥œ˜¦rŚ¥ ÁžÈœ‡nµ¥®œ´ŠÄœÁ‡¦º°‹¸Á°È¤Á°È¤„¦¤¤¸É¤»nŠÁœoœ­¦oµŠ£µ¡¥œ˜¦rŚ¥°¥nµŠ‡¦ªŠ‹¦„µ¦‹´—„µ¦š¸É¤¸¤µ˜¦“µœ ­µ„¨Ÿ¨ž¦³Ã¥œr š ¸ É Á žÈ œ ›¦¦¤˜n ° ‡œš¶ŠµœÂ¨³¡¦o ° ¤š¸ É ‹ ³—¼  ¨×¥¥¹ — ®¨´ „ śž¦³„µ¦‡º ° v­—Ä®¤n‡»–£µ¡‹¦·ŠÄ‹wŽ¹ÉŠš´ÊŠ­µ¤ž¦³„µ¦Áž¦¸¥Á­¤º°œ‡»–¨´„¬–³…°Šš´ÊŠ­µ¤¦·¬´šš¸É¤¸¤µoµœµœ řŘبoµœµš ץŗoªµŠÁžoµŸ¨·˜®œ´ŠÅš¥Äœv„¦³Â­®¨´„w¨³ÁžÈœ®œ´Šš¸É­¦oµŠ‡ªµ¤¡¹Š¡°Ä‹Ä®o„´¤ª¨œ

«·¦·œ®°ª´Š ‡¦·­

Ÿ¼„o ŝ„¦„‘µ‡¤ŚŝŚś ¶„´£µ¡¥œ˜¦rĜ­´Š„´— „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ ‹·¦³¤³¨·„¨» Á„oŠ

¥Š¥»š›š°Š„°Šš»œ ­·œ

œ´„­—Š—¸Á‹¡·›¸„¦œµŠÂ ‡¤„§¬˜¦¸ª¤· ¨ Á°­

¦¦‹Šž·­ ´ ›œ³„¼ ¨ Øo Š

Á®¤¥¨¸ É‹µ„£µ¡¥œ˜¦r ¦™Å¢¢oµ¤µ®µœ³Á›° ŚŝŝŚ

š¦Š¥«­»…¤µ„°œ´œ˜r ¥oŠ

í£–«´„—µ¡·«¬· ’r ‹·¤

¥œ¡»ž¦³„° ®¤¼

œ´“ª»•· ¡¼œ¡·¦¥· ³ µ­

²¨²

1


PORTFOLIO


CORPORATE IDENTITY LOGIO DESIGN INFORMATION DESIGN EDITORIAL DESIGN PACKAGING DESIGN PHOTOGRAPHY


6Śş­·Š®µ‡¤ „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦¡·›„¸ ¦œ´„­—Š

27

6 12 18 26

26

8

7


řŞ›´œªµ‡¤¡«ŚŝŚŜ „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ °µ¸¡

œ´„­—Š¡·›¸„¦—¸Á‹œ´„¦o°Š

‹·Ì¤—¶‹µ„£µ¡¥œ˜¦r‹qª ŚŝŜş

20

14

18

22

12

21

13

19

15


PORTFOLIO

Śš˜»¨µ‡¤¡«ŚŝśŠ ¦³¥°Š

œ´„­—Šœµ¥Â œµ—µªµŠ„°„‹¸šÁ¸ °śŞŘ­˜¼—÷ °‹¸šÁ¸ °°°œÂ°¦r »š·ÊŠ‹µ„˜¶œµœ­¤Á—È‹¡¦³œÁ¦«ª¦

Ÿ¨Šµœ£µ¡¥œ˜¦r ¢œŒ´œ ś˜»¨µ‡¤ŚŝŜŞ ´˜Á˜°¦r„—˜·—ª·µ– š„´œ¥µ¥œŚŝŜş ­µ¥¨n°¢oµ ş˜»¨µ‡¤ŚŝŜş ‹qª Śś›´œªµ‡¤ŚŝŜş ¤®µ ¨´¥Á®¤º°ŠÂ¦n ŚŞ¡§¬£µ‡¤ŚŝŜŠ

ª´¥°¨ªœŜ˜´¤Ê ðq¦¸Áš·¦œr ŚŠ„¦„‘µ‡¤ŚŝŜŠ

Á¡º°É œ­œ·š ޘ»¨µ‡¤ŚŝŜŠ

Á—È„®° Śś„»¤£µ¡´œ›rŚŝŜš „pŠ³œ¸„´ °¸Â° řś„¦„‘µ‡¤ŚŝŜš Ä¥Á™°³Ã¥¤ ś­·Š®µ‡¤ŚŝŜš 6HDVRQV&KDQJHÁ¡¦µ³°µ„µ«Áž¨¸¥É œÂž¨Šn°¥ śř­·Š®µ‡¤ŚŝŜš

®¤µ„Á˜³¦¸Áš·¦œr řš˜»¨µ‡¤ŚŝŜš

Á„qµÁ„qµ Ŝ›´œªµ‡¤ŚŝŜš

)LQDO6FRUHśŞŝª´œ˜µ¤˜·—¸ª˜· Á—È„Á°Èœšr ř„»¤£µ¡´œ›rŚŝŝŘ

 — Śš¤¸œµ‡¤ŚŝŝŘ 

¦´„şž¸—¸ş®œ£µ¡¥œ˜¦rŒ¨°Š‡¦¦°şž¸*7+­¼…n ª´ª·ª¦„·‹ …ª´


œ·›ª· • ´ œr›¦µ›¦ ˜oœ

£µ‡£¼¤· ªŠ«r£¤¼ · ðq

ª·š¥µš°Š°¥¼¥n Š °¨

ª·¡´¦rċ·ªÌ Á—¸¥ª

í¦¥µœµ‡³­»ª¦¦– °œ

¥»š›Á¨·«­·žž£µ‡ ˜o°¤

Á¤¬›¦µ›¦ Á¤¬

­»š´˜˜µ°»—¤«·¨žr ž´œž´œ

ŝ¤·™»œµ¥œŚŝŜŘ

œ´„­—Š œœ¨´——µÂ¨œ—r

 ˜´—Ë ­¼¢o —» řš„¦„‘µ‡¤ŚŝŝŘ ­µ¥¨´‹´oµœÁ¨È„ Ş„´œ¥µ¥œŚŝŝŘ °—¸Ê «¡řš Ŝ˜»¨µ‡¤ŚŝŝŘ „°— Śř„»¤£µ¡´œ›rŚŝŝř

ž·—Áš°¤Ä®n®´ªÄ‹ªoµª»œn ŚŘ¤¸œµ‡¤Śŝŝř ­¸ÂÉ ¡¦nŠ ŚŜÁ¤¬µ¥œŚŝŝř ¦´„­µ¤Á«¦oµ řš¤·™œ» µ¥œŚŝŝř ަ„¦¤®œoµª·µ–°µ‰µ˜ śŘ˜»¨µ‡¤Śŝŝř ‡ªµ¤‹¶­´œÊ ˜n¦„´ Œ´œ¥µª ŝ¤¸œµ‡¤ŚŝŝŚ ®œ¸˜µ¤„µ¨·Á¨Ã° Śś„¦„‘µ‡¤ŚŝŝŚ ®oµÂ¡¦nŠ š„´œ¥µ¥œŚŝŝŚ ¦™Å¢¢oµ¤µ®µœ³Á›° řŝ˜»¨µ‡¤ŚŝŝŚ oµœŒ´œ˜¨„Ūo„°n œ ¡n°­°œÅªo řř¤¸œµ‡¤Śŝŝś „ªœ¤¹œñ řš­·Š®µ‡¤Śŝŝś „¦³—¹Ë Ś›´œªµ‡¤Śŝŝś 

œ·‡»–®¦Áª„»¨ ‡»–

ŚŜ¤·™»œµ¥œ¡«Śŝśř „¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦

CORPORATE IDENTITY LOGIO DESIGN INFORMATION DESIGN EDITORIAL DESIGN PACKAGING DESIGN PHOTOGRAPHY

œ´„­—Šœ´„¦o°Šœµ¥Â¡·›¸„¦ Ś30-<3(QWHUWDLQPHQW

ž–·­¦µ¡·¤¡rž¦» 𞰨 r


ࢌÒËÇÁ»ÃСǴ packaging ZiiiT


PORTFOLIO

„¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ 

¡·›„¸ ¦œ´„­—Š


„¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ °µ¸¡

œ´„­—Š¡·›¸„¦—¸Á‹œ´„¦o°Š

‹·Ì¤—¶‹µ„£µ¡¥œ˜¦r‹qª ŚŝŜş

CORPORATE IDENTITY LOGIO DESIGN INFORMATION DESIGN EDITORIAL DESIGN PACKAGING DESIGN PHOTOGRAPHY


port  

lunglay.pt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you