Page 1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ทั นประจำ ส �ถเดืาอนตุ น ลกาคม า ร2555 ณ์

ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่

w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555 ราคา 10 บาท

ป้ายแดงเถือ่ นวิง่ เกลือ่ นเมือง ขนส่งเร่งดีลเลอร์รบั ป้ายเพิม่ ร่อนจดหมายขอตำ � รวจผ่ อ นผั น นักธุรกิจอุดรฯ ผุดโรงงาน ตลาดรถมือสองอ่วมหนัก ลูกค้าหายรถเก่าล้นเต็นท์ แบกภาระทุนจมดอกงอก

Grand Openning “มิตซูอุดร” : นายนพวัชร สิงห์ศักดา รอง ผวจ.อุดรธานี มร.มูราฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูมิชิประเทศไทย จำ�กัด และ นายประยูร อังสนันท์ ร่วมตัดริบบิ้นเปิด บริษัท มิตซูอุดร จำ�กัด สาขาอุดรธานี อย่างเป็นทางการ โดยมี นายเด่นพร อังสนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมิตซูอุดร จำ�กัด พร้อมผู้มีเกียรติ ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โชว์รูมมิตซูอุดร ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เต็ น ท์ ร ถมื อ สองขอนแก่ น กระอัก รถเก่าล้นเต็นท์ ระบุ โครงการรถยนต์ คั น แรก ทำ�เหตุ งัดโปรโมชั่นลดแลก แจกแถม แต่ ต ลาดยั ง นิ่ ง สุดาพร มาทา ยอดขายรูด 70 - 80% ขณะทีล่ กู ค้าเจอมาตรการ สกรีนเข้มของบริษัทไฟแนนซ์ อ่านต่อหน้า 11

รถคันแรกพ่นพิษยอดขายเกินเป้า ป้าย แดงไม่พอใช้ เหตุผลิตป้ายรถใหม่ไม่ทนั ขนส่งแจงร่อนหนังสือขอตำ�รวจผ่อนผัน ให้ ใ ช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ค่า แผ่ น ป้ า ยแทน ชัว่ คราว เร่งตัวแทนจำ�หน่ายรถยืน่ ขอรับ อ่านต่อหน้า 11 ป้ายแดงเพิ่ม

ผลิ ต กระจกสู ญ ญากาศ

นักธุรกิจเมืองอุดรธานีเทงบกว่า 50 ล้าน บาท ผุดโรงงานผลิตกระจกสูญญากาศ แห่งแรกในภาคอีสาน พร้อมรุกตลาด ประเทศเพือ่ นบ้าน ชีเ้ ป็นประเทศเล็กแต่ มีอนาคตไกล เติบโตเงียบๆ แต่ตอ่ เนือ่ ง

กฟภ.ทุ่มงบกว่า8พันล้านบาท สร้างศูนย์ควบคุมจ่ายไฟอัตโนมัติ กฟภ.สร้างศูนย์สั่งการควบคุมจ่ายไฟฟ้าแบบ ธนพล กองทรัพย์ไพศาล อั ต โนมั ติ ลดปั ญ หาไฟฟ้ า ขั ด ข้ อ ง นำ � ร่ อ ง อุดรธานี เป็นแห่งแรกคุม13 ศูนย์ 8 จังหวัด เผยกรณีไฟฟ้าขัดข้อง ศูนย์สามารถสัง่ แก้ปญ ั หา อ่ า นต่ อ หน้ า 11 ได้ภายใน 3 นาที

อ่านต่อหน้า 11

“ฟินันเซีย”ฟื้นลงทุนตลาดหลักทรัพย์ ยอมรับที่ผ่านมามองศก.อีสานพลาด บริษัทเงินทุนใหญ่จีน จับมือนักลงทุนไทย เปิด ระดมการลงทุนด้านหลักทรัพย์จงั หวัดอุดรธานีเป็น แห่งที่สองของภาคอีสาน ยอมรับที่ผ่านมาพลาด มองข้ามภาคอีสานทั้งที่มีศักยภาพมากกว่าบางภาค เร่งเปิดสาขาให้ทันคู่แข่ง อ่านต่อหน้า 11

เปิดสาขาสาขาขอนแก่น : นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัทหลัก ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) และ ดร. เย่ หู ประธานกรรมการ ธนาคาร ไอ ซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) พร้อมกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) และผู้บริหารธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมพิธี เปิด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ชั้น 2 อาคาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555


หน้า 2

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

ส­ ร้ า ง แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย เปิดประชุมสภาฯทน.ครัง้ แรกหลัง กกต.รับรอง หมอพื้ น บ้ า นให้ เ ข้ ม แข็ ง พร้อมแต่งตัง้ “เรืองชัย” เจ้าเก่านัง่ ประธานสภา

เ มื่ อ วั น ที่ 2 6 ก.ย.2555 ที่ ห้ อ งประชุ ม โรงแรมเจริญโฮเต็ล นพ.วี ระวั ฒ น์ พั น ธ์ ค รุ ฑ รอง เลขาธิ ก าร สปสช. เป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร เ ปิ ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ม ห ก ร ร ม วิ ช าการ ”สร้ างคุ ณค่ า ภูมิปัญญาการแพทย์แผน ไทย และเครื อ ข่ า ยหมอ พื้ น บ้ า นอี ส านตอนบน” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยสำ � นั ก งาน สปสช.เขต 8 อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ใน ครั้งนี้เป็น บุคคลที่เป็นหมอพื้นบ้าน,แพทย์ เภสัช ใน รพ.,นักวิชาการแพทย์แผนไทย และบุคลากร สาธารณสุ ข ในโรงพยาบาลสุขภาพตำ � บล (รพ. สต.) จำ�นวน 270 คน จาก 7 จังหวัดที่สังกัดอยู่กับ สำ�นักงาน สปสช.เขต 8 อุดรธานี ได้แก่ จังหวัด อุดรธานี หนองบัวลำ�ภู เลย บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร และจังหวัดนครพนม นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำ�นวยการ สปสช. เขต ๘ อุดรธานี กล่าวว่าการแพทย์แผนไทย เป็น องค์ความรู้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่ใช้ดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของคน ไทย สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ เห็นความสำ�คัญดังกล่าว ได้ทบทวนข้อมูลด้าน การแพทย์แผนไทย และจัดทำ�ประมาณการต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการแพทย์แผนไทย เพื่อ วางแผนสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนผู้มีสิทธิหลัก ประกัน ได้เข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยทีม่ คี ณ ุ ภาพ และมาตรฐาน ตามความจำ�เป็นอย่างเหมาะสม การพัฒนาการแพทย์แผนไทย และเครือข่าย หมอพืน้ บ้าน อีสานตอนบน เน้นการบริหารจัดการ แบบเครือข่าย ซึ่งมีเครือข่ายที่สำ�คัญประกอบด้วย เครือข่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านแพทย์ แผนไทย เครือข่ายการจัดการความรู้ ด้านการแพทย์ แผนไทย และหมอพื้นบ้าน ๓เครือข่ายการผลิตยา สมุนไพร การพัฒนาจังหวัดต้นแบบแพทย์แผนไทย ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการแพทย์แผน ไทย มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สำ�หรับผลลัพธ์การพัฒนาที่สำ�คัญคือ ได้ ก่อให้เกิดผลงานนวัตกรรม ด้านการแพทย์แผน

ไทยในระบบบริการ และเครือข่ายหมอพืน้ บ้าน ใน ชุมชนอย่างหลากหลาย การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียน รู้ ด้านการแพทย์แผนไทยครั้งนี้ เป็นสร้างคุณค่า ภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย และเครือข่ายหมอ พื้นบ้านอีสานตอน ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานวัตกรรมด้านการแพทย์แผน ไทย ให้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ต่อไป นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็น ความมัน่ คงด้านสุขภาพที่ สปสช. มุง่ มัน่ ให้คนไทย ได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่อยู่ ในครรภ์ และตลอดช่วงชีวิต โดยจัดบริการให้กับ ผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งได้มีการ พัฒนาการมาอย่างต่อเนือ่ ง ภายใต้ความร่วมมือของ เครือข่ายหน่วยบริการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ก่อ ให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ “การแพทย์แผนไทย เป็นอีกหนึ่งความ พยายาม ในการสนับสนุนให้หน่วยบริการและ เครือข่ายหน่วยบริการ ในจัดให้บริการการแพทย์ แผนไทยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประชาชน สามารถเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ การจัดเวทีแลก เปลี่ยนเรียนรู้ นับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการส่ง เสริม ให้เกิดเครือข่ายการจัดการความรู้ ที่มีการ เชื่อมโยงกันอย่างเกื้อกูล ตามบริบทได้อย่างเหมาะ สม และเกิดระบบนวัตกรรมร่วมระหว่างหน่วย งาน ที่ร่วมเป็นเครือข่าย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เกิด ระบบนวัตกรรมแห่งชาติตอ่ ไปในอนาคต ดังนัน้ จึง หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ทุกท่านจะได้น�ำ ประสบการณ์ที่ ดี ไปสานต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ที่มีคุณภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน”

APEC หนุน คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ผศ.ดร.ไมตรี อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผย ถึงการประชุม APEC-Khon Kaen International Symposium 2012 ซึ่ ง คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับ APEC-HRD ว่า โครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือกันศึกษาเพื่อ เตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ ภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ เช่น ที่ ญี่ปุ่นมีภัยสึนามิ ส่วนไทยเกี่ยวกับความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมี ประเทศที่เข้าร่วมโครงการจำ�นวน 19 เขตเศรษฐ กิจเอเปค โครงการนี้ ดำ � เนิ น การต่ อ เนื่ อ งมา 3 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ.2012-2014 เป็นการปฏิรูปการศึกษา เรียนรูห้ ลักสูตรเพือ่ ตอบโจทย์สงั คม ว่าทำ�ไมระบบ การศึกษาไทยจึงไม่พฒ ั นาเท่าทีค่ วร และควรมีการ พัฒนาการศึกษาอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการศึกษาต้องเน้น การมีส่วนร่วม ปรับกระบวนการเรียนรู้ และปรับ

ทัศนคติ ซึง่ การ จะปรั บ ระบบ การศึ ก ษาใน แนวใหม่ได้ เรา ต้องเปิดใจกว้าง ผศ.ดร. ไมตรี กล่าวว่า อย่ า งไรก็ ต าม มี ห ล า ย ส่ ว น เห็ น ว่ า ควรจะ พัฒนาครูผู้สอนใหม่ ซึ่งสาเหตุที่ครูไม่สามารถ พั ฒ นาได้ เนื่ อ งจากครู ป ระจำ � การไม่ ไ ด้ รั บ การ อบรมหรื อ พั ฒ นาตามกระบวนการที่ เ หมาะ สม เพราะกฎหมายไม่ ไ ด้ ร องรั บ ซึ่ ง ต่ า งจาก ญี่ ปุ่ น แต่ ท างศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ทำ � หลั ก สู ต รด้ า นคณิ ต ศาสตร์ สอนใน 2 โรงเรี ย น ในจั ง หวั ด ขอนแก่ น ซึ่ ง ปรากฏว่ า เด็ ก มี ก ารพั ฒ นาได้ ต ามเกณฑ์ ที่ เหมาะสม

“Start the new Engine” ; พล.ต.ท. กวี สุ ภ า นันท์ ผบช.ภ.4 และ นายธนวัฒน์ พลอย โสภณ รอง ผวจ. ขอนแก่น ร่วมแสดง ความยิ น ดี กั บ นาย สมิง ยิ้มศิริ กรรมการ ผู้ จั ด ก า ร บ ริ ษั ท สยามนครขอนแก่ น จำ�กัด ในโอกาสเปิด โชว์รูม “Start the new Engine” บริษัท สยามนครขอนแก่น จำ�กัด และงาน เปิดตัว รถยนต์ไฟฟ้า 100 % “นิสสันลีฟ” คันแรกของโลก ณ โชว์รูมนิสสันสยามนครขอนแก่น วัน ที่ 6 ตุลาคม 2555

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ออกแบบ/ผลิ ต ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์

ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com

ตามได้มีการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีนครขอนแก่น และสมาชิก สภาเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อวัน ที่ 19 สิงหาคม 2555 อาศัยอำ�นาจ ตามความในมาตรา 236(7) ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา10(13) แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะ กรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ.2550 และ มาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติการ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545และข้อ189 ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2555 ประกอบมติคณะ กรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ 99/2555 เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2555 คณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงประกาศผลการเลือกตัง้ อย่างเป็นทางการ คือ นาย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายก เทศมนตรีนครขอนแก่น คนที่ 36 และผู้ได้รับเลือก ตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น (สท.) อย่าง เป็นทางการทั้ง 4 เขต จำ�นวน 24 คน เรียงตามลำ�ดับ ดังนี้ ส.ท. เขต1 นางสาวนั น ทวั ล ย์ ไกรศรี วรรธนะ, นางสาวภาสิณี ธีรภานุ, นายโกเมน กันตว ธีระ, นายเกรียงศักดิ์ สว่างไสว, นายกิตติพล อ้วน ไตร, นางสาวจันทนาภา แสวงการ ส.ท. เขต 2 นาย ปรมินทร์ เลาหะพันธุ์, นายบุญสม วิจารจันทร์, นาย ภาสกร กาญจนวรางกูร, นางสาวนริสศรา เรืองศร, นายมานพ หวังสวัสดิ์โอฬาร, นายบุญฤทธิ์ พานิชย์ รุ่งเรือง ส.ท. เขต 3 นายถนอมทรัพย์ สรรพโส, นา ยกนิษฐ์ อาวัชนาการ, นายปฎลชัย พัฒน์ดำ�รงจิตร, นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล, นางสาวรัชดา

ลีลาสวัสดิ์ชัย, นายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ ส.ท. เขต 4 นายเรืองชัย ตราชู, นายวรินทร์ เอกบุรินทร์, นาย สมภพ วงศ์กอ่ , นายสุพฒั น์ พงษ์เพียจันทร์, ว่าที่ ร้อย ตรี บัญชา สิงห์คำ�ป้อง, นายธณภณ กิตติวิมลชัย ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2555 ที่ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 เทศบาลนครขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวฒั น์สวุ รรณ ผู้ ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมสภา เทศบาลนครขอนแก่น ครัง้ แรก เพือ่ เลือกประธานฯ และรองประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น และ การปฎิ ญ าณตนก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ ข อง สท.นคร ขอนแก่น ต่อสภาเทศบาล และการเลือกเลขานุการ สภาเทศบาล การเลือกคณะกรรมการสามัญประจำ� สภาเทศบาลฯ และการกำ�หนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำ�ปี 2555 และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำ�ปี 2556 โดยมี นายสุภั ฐวิทย์ ธารชัย ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ทำ�หน้าที่ เลขานุการสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ดำ�รงตำ�แหน่ง นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น รองนายกเทศมนตรี นครขอนแก่น 4 ตำ�แหน่ง ได้แก่ นายธวัชชัย รื่นรมย์ สิริ, นายจุลนพ ทองโสภิต, นายมนตรี สิงหปุณณ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ เป็น โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง วางแผนพัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วม ดำ�เนินการตามพระราชดำ�ริ โดยพระองค์เสด็จ พระราชดำ�เนิน ร่วมทรงงานกับหน่วยงานของ รัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่ายพลเรือน ตำ�รวจ ทหารและ ประชาชนไทยทั่วประเทศ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ของสำ � นั ก งานคณะ กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๒๕-๒๕๕๑ มีจำ�นวน ๔,๔๐๔ โครงการ แยกเป็นภาคกลาง ๑,๐๒๔ โครงการ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙๒๙ โครงการ, ภาคเหนือ ๑,๒๒๑ โครงการ, ภาค ใต้ ๘๐๗ โครงการ, ไม่ระบุภาค ๓๔๓ โครงการ

และงบบริหาร ๘๐ โครงการ ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งออกเป็นประเภท ของการโครงการได้ ๘ ประเภท ได้แก่ การพัฒนา แหล่งนํ้า ๑,๕๗๙ โครงการ, การเกษตร ๕๓๖ โครงการ, สิ่งแวดล้อม ๑,๐๓๙ โครงการ, ส่ง เสริมอาชีพ ๓๔๓ โครงการ, สาธารณสุข ๔๙ โครงการ, คมนาคม ๑๑๕ โครงการ, สวัสดิการ สังคม ๑๖๖ โครงการ, โครงการสำ�คัญและอื่นๆ ๕๗๗ โครงการ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริบาง โครงการ มีกิจกรรมเดียว ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ภายในปีเดียว บางโครงการมีหลายกิจกรรมและ ดำ�เนินการต่อเนื่องในปีต่อไป ดังนั้นหน่วยนับ ของโครงการจึงเป็น โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดแต่ละโครงการ จะได้น�ำ เสนอ ในโอกาสต่อไป

ภัทร และนายชัชวาล พรอมรธรรม โดยมี นายเดชา เปรมฤดีเลิศ ดำ�รงตำ�แหน่ง ทีป่ รึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 4 ตำ�แหน่ง ได้แก่ นาย มารุต อ้วนไตร, นายสุเทพ คุณกิตติ, ดร.อรอนงค์ แสวงการ และนายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ นายเรืองชัย ตราชู ประธานสภาเทศบาล นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธาน สภาเทศบาล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 4 ตำ�แหน่ง ได้แก่ นายวิชระ ตราชู, นายพงษ์พชิ ญ์ พัฒน์ ดำ�รงจิตร, นายอัศนีย์ อุ่นแก้ว และนายพานิชย์ เตีย สวัสดิ์ สำ � หรั บ การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสามั ญ จำ�นวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม ได้แก่ นายสมภพ วงศ์ก่อ, น.ส.ภาสินี ธีรภานุ, นายปฎลชัย พัฒน์ดำ�รงจิตร, น.ส.นริส ศรา เรืองศร และนางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ส่ ว น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ป ร ญั ต ติ ร่ า ง เทศบัญญัติงบประมาณ ได้แก่ นายวันชัย ซื่อศิริ สวัสดิ์, นายบุญสม วิจารจันทร์, นายโกเมน กันตว ธีระ, น.ส.จันทนภา แสวงการ และนายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ ในส่ ว นของการแถลงนโยบายในการ บริหารงานของนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นคน ใหม่นั้น จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล ชั้น 2 อาคารป้องกันฯ

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อุดรธานี กล่าวว่า ใน ช่ ว งที่ ผ่ า นมาเกิ ด ภาวะฝนทิ้ ง ช่ ว งทำ � ให้ ห น่ ว ย ปฏิบตั กิ ารฝนหลวงอุดรธานี ซึง่ ตัง้ อยูท่ สี่ นามบิน บน.ที่ 23 อุดรธานี รับชอบพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

หนองบัวลำ�ภู หนองคาย สกลนคร และนครพนม ได้บินทำ�ฝนหลวง วันละ 4 เที่ยวบิน แต่ก็ไม่ได้ส่ง ผลทำ�ให้เกิดฝนตกทั่วพื้นที่แต่อย่างใด ฝนจะตก เป็นหย่อมๆ และทำ�ให้มีฝนตกกระจายในพื้นที่ หลายอำ�เภอของจังหวัดอุดรธานี ส่วนปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าทั้ง 15 แห่ง ของจังหวัดอุดรธานี เฉลี่ยทุกอ่างเก็บนํ้า ระดับ นํ้าตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวง ซึ่งเป็นอ่างเก็บนํ้าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด ซึ่งเป็น แหล่งนํ้าดิบในการทำ�นํ้าประปาในเขตเทศบาล นครอุดรธานีขณะนี้ มีนํ้าเหลืออยู่เพียง 42.85 % ของความจุ สภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ น่าเป็นห่วง ว่าจะเกิดสภาวะแล้ง และในระยะนี้พายุก็ไม่ได้ เกิดขึ้นเลย ที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีเส้นทางเข้ามาทาง ประเทศไทย ซึ่ ง ทำ � ให้ ห น่ ว ยบิ น ทำ � ฝนหลวง เฉพาะกิจ จะต้องอยู่ปฏิบัติการต่อไปอีกถึงวันที่ 15 ต.ค.55

อุดรฯส่อแล้ง นํ้าในอ่างตํ่ากว่าเกณฑ์

เมื่ อ วั น ที่ 25 ก.ย.2555 โครงการ ชลประทานอุดรธานี รายงานสถานการณ์นํ้าใน อ่างเก็บนํา้ ทัง้ ขนาดเล็กขนาดใหญ่ทงั้ 15 แห่ง ของ จังหวัดอุดรธานี ที่มีความจุทั้งสิ้นรวม 258.622 ล้าน ลบ.ม. แต่ในขณะนี้มีนํ้าจุอยู่ในอ่างจำ�นวน 84.304 ล้าน ลบ.ม.(21 ก.ย.) แต่ก็มีอ่างเก็บนํ้า ขนาดเล็กจำ�นวน 4 แห่ง ที่มีความจุรวมที่ตํ่ากว่า 4 ล้าน ลบ.ม.ลงมา ที่มีระดับนํ้าที่สูงกว่าเกณฑ์ กำ�หนด นายไพบูลย์ ไกรสีห์ ผอ.สถานีอุตุวิทยา อุดรธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ขอนํา้ และฝน ในขณะนีข้ องจังหวัดอุดรธานี ทำ�ให้นา่ เป็นห่วงว่า จังหวัดอุดรธานีจะเกิดสภาวะแล้งก่อนทีจ่ ะถึงฤดู หนาว ถึงแม้ว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาจะมีความ

กดอากาศสูงแผ่ลงมาทำ�ให้ บางพื้ น ที่ ข องภาคอี ส าน ตอนบนจะมีสภาพฝนฟ้า คะนอง แต่ฝนก็ตกไม่มาก พอ เป็นการตกกระจายเป็น บางพื้นที่ และมีเพียง 3040% ของพื้นที่เท่านั้น พายุ ลูกล่าสุด “เจลวัตต์” ก็ไม่ได้ ส่งผลต่อประเทศไทยและ ภาคอีสานแต่อย่างใด และ ในช่วงของวันที่ 29 ก.ย.-2 ต.ค. 2555 คาดว่าจะมีพายุเกิดขึ้นอีกลูกหนึ่ง แต่ ก็จะส่งผลต่ออีสานตอนล่างและภาคกลาง ส่วน ภาคอีสานตอนบน ไม่น่าที่จะได้รับผลดังกล่าว นายอนุ ภ าพ ภววั ฒ นานุ ส รณ์ หั ว หน้ า


หน้า 3

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

จังหวัดขอนแก่น กำ � ลั ง เป็ น ที่ จั บ ตามอง ของกลุ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ และ นักลงทุนที่ใช้เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านต่างๆ รวมทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อรองรับ การเปิดประตูสู่อาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงาน ขอนแก่น ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยว ย้อน รอยอารยธรรม และรวบรวมคุณค่า ความน่าสนใจเสนอเป็นเส้นทางท่อง เที่ ย ว รวมถึ ง ประสานความร่ ว มมื อ กับนักธุรกิจท้องถิ่นร่วมนำ�เสนอใน

“เหลือบ” ในคราบนักบุญ

เรียนรูเ้ รือ่ งไดโนเสาร์ทสี่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ในประเทศไทย นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า เส้นทางดังกล่าวจะนำ�พา ทุกคนไปรู้จักไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลก 4 ตัว ที่พบที่นี่เป็นครั้งแรก คือ เจ้ายักษ์คอยาวกินพืช “น้องโย่ง : ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่” ไดโนเสาร์ ปากจระเข้ “น้องแข่ : สยามโมซอรัส สุธีธรนี” ไดโนเสาร์หุ่นนกกระจอกเทศที่ปราดเปรียว “น้อง เปรียว : กินรีมมิ สั ขอนแก่นเอนซิส” และยักษ์ใหญ่ ล่าเนื้อพันธุ์ดุ บรรพบุรุษของ “ทีเร็กซ์” จอมโหด แห่งทวีปอเมริกา “น้องดุ : สยามโมไทรันนัส อีสาน เอนซิส” ซึง่ ททท. ได้ออกแบบไดโนเสาร์ทงั้ 4 ตัวนี้ เป็นตัวการ์ตนู มาสคอต การผลิตสปอตโฆษณาและ

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ ประธานชมรมผู้ผลิตนํ้าบริโภคจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นคนขอนแก่นโดยกำ�เนิด คิดตลอดเวลาว่าต้องทำ�อะไรที่เป็นการตอบแทน คุณแผ่นดิน ตอบแทนสังคม ตอบแทนจังหวัดทีเ่ รา

สื่อสิ่งพิมพ์ ผลิตเกมส์ออนไลน์ไดโนเสาร์สะออน เผยแพร่ผ่านสื่อ social media เพื่อกระตุ้นแบรนด์ ไดโนเสาร์สะออนในรูปแบบต่างๆ และได้รับความ สนใจจากสถานศึกษาและบริษทั นำ�เทีย่ วได้เดินทาง พานักเรียนและนักท่องเที่ยวสำ�รวจศักยภาพเส้น ทาง “ไดโนเสาร์สะออน” เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ททท.สำ � นั ก งานขอนแก่ น ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามสนใจ แบรนด์ “ไดโนเสาร์ ส ะออน” ขอนำ � แบรนด์ ใ ช้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นที่ รู้จักกว้างขวาง โดยล่าสุด คุณยุพิน พงษ์พิศ รอง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จั ง หวั ด ขอนแก่ น และ ประธานชมรมผู้ ผ ลิ ต นํ้ า บริ โ ภคจั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้นำ� แบรนด์ “ไดโนเสาร์ สะออน” ผลิตนํ้าดื่มในรูป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ แ นะนำ� มาสคอตไดโนเสาร์ ส กุ ล ใหม่ ข องโลก ซึ่ ง นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ความร่ ว มมื อ จาก องค์กรภาคเอกชนที่ให้การ สนับสนุนส่งเสริมการท่อง เที่ยวเส้นทาง “ไดโนเสาร์ สะออน ; ขอนแก่ น – กาฬสิ น ธุ์ ” เส้ น ทางท่ อ ง เที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง ไดโนเสาร์ทสี่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ใน ประเทศไทย นายนพรัตน์ฯ กล่าว ด้ า น คุ ณ ยุ พิ น พงษ์พิศ กรรมการผู้จัดการ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด โรงนํ้ า แข็ ง หลอดศรี น วล, รอง

อยู่อาศัย และทำ�มาหากินมา จนถึงปัจจุบัน ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ร่ ว ม คณะกับ ททท. ศึกษาเส้น ทางหลายแห่ ง โดยเฉพาะ เส้ น ทางการเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง ไดโนเสาร์ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด ในประเทศไทยผ่ า นตั ว การ์ตูนมาสคอตที่น่ารัก ทั้ง ท่าน ผอ.นพรัตน์ฯ มีความ มุ่งมั่นตั้งใจอยากให้แบรนด์ สัญลักษณ์ไดโนเสาร์สะออน เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยัง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ น่ า สนใจสำ� หรั บ เยาวชนและ ประชาชนทัว่ ไป จึงขอแบรนด์ไดโนสะออนผลิตเป็น นํ้าดื่ม โดยสั่งดีไซน์รูปแบบขวดขนาด 500 CCใหม่ ทำ�สติกเกอร์ข้างขวดโดยนำ�ชื่อจริง ชื่อที่จดจำ�ง่าย ของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ แนะนำ�แหล่งเรียนรู้ ไดโนเสาร์ทสี่ มบูรณ์ของจังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ความน่ารักและสวยงามของสติก๊ เกอร์ทปี่ รากฏรอบ ขวดนํ้าดื่ม จะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนที่ได้เห็นจดจำ� ความน่ารักของไดโนเสาร์และรูจ้ กั จังหวัดขอนแก่น มากยิ่งขึ้น สำ � หรั บ โรงนํ้ า แข็ ง ศรี น วล ผลิ ต นํ้ า แข็ ง หลอด และนํ้าดื่ม มานานกว่า 20 ปี ในชื่อ “นํ้าดื่ม ศรีนวล” ในส่วนของนํ้าดื่ม “ไดโนเสาร์สะออน” ถือเป็นการช่วยสนับสนุนการท่องเทีย่ วของจังหวัด ขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สำ�หรับร้านค้า หน่วยงาน หรือท่านที่สนใจ ผลิตภัณฑ์นํ้าดื่มไดโน สะออน ซึ่งมีทั้งขนาด 1.5 ลิตร แพ็ค 6 ขวด, ขนาด 500 CC. แพ็ค 12 ขวด และแบบถ้วย 220 CC. ทุก ขวดผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบ อาร์.โอ.-ยูวี-โอโซน และควบคุมการผลิต การบรรจุได้มาตรฐานทุก ขั้นตอน มีจำ�หน่ายทั้งปลีกและส่ง สามารถติดต่อ

สอบถามโดยตรงที่ หจก. โรงนํ้าแข็งหลอดศรีนวล เลขที่ 310 หมู่ที่ 4 ถนนเจนจบทิศ ตำ�บลเมืองเก่า อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043-262071 มือถือ 081-768-2988 หรือ 089-416-9888 ทุก วันไม่เว้นวันหยุด

ตอกยํ้าแบรนด์“ไดโนเสาร์สะออน” ในแบบ “นํ้าดื่ม” หนุนแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง ขอนแก่น-กาฬสินธุ์

รูปแบบต่างๆ นายนพรัตน์ กอกหวาน ผูอ้ �ำ นวยการ ททท. สำ�นักงานขอนแก่น เปิดเผยถึงทีม่ าของ “ไดโนเสาร์ สะออน” ว่า ระยะทาง 260 กิโลเมตร จากภูเวียง จ.ขอนแก่น ไปจรดภูกุ้มข้าวและภูแฝก จ.กาฬสินธุ์ เป็นเส้นทางที่มีเรื่องราวของไดโนเสาร์สัตว์โลก ล้านปีในหลากหลายแง่มมุ ทีเ่ หมาะสำ�หรับเปิดเป็น เส้นทางการเรียนรูเ้ รือ่ งไดโนเสาร์ทสี่ มบูรณ์ทสี่ ดุ ใน ประเทศไทย ที่จะย้อนเข้าไปสัมผัสบรรยากาศโลก ยุคดึกดำ�บรรพ์ซึ่งเสมือนฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง ด้ ว ยความน่ า สนใจดั ง กล่ า ว การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ( ททท.) สำ�นักงานขอนแก่น จึงได้ รวบรวมคุณค่าความน่าสนใจทัง้ หมดเสนอเป็นเส้น ทางท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ “ไดโนเสาร์สะออน ; ขอนแก่น – กาฬสินธุ์” เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการ

สั ม มนาวิ ช าการ ในโอกาส ครบรอบ 44 ปี ธปท. สภอ.

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท. สภอ.) จัดสัมมนา วิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้อง คอนเวนชัน โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพือ่ เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลีย่ น ข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ผู้สื่อ ข่าว และผูส้ นใจทัว่ ไปประมาณ 600 คน สาระสำ�คัญ จากการสัมมนา สรุปได้ดังนี้ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผูว้ า่ การธนาคาร แห่งประเทศไทย แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รู้ทิศ ปรับกระบวนทัศน์ พร้อมรับพลวัตเอเชียใหม่” โดย การรู้ทิศ ด้วยความเข้าใจในแก่นของการรวม กลุ่ม ต่อระบบเศรษฐกิจไทยที่จะเปิดกว้างในการเคลื่อน ย้ายปัจจัยการผลิตอย่างไม่มีขอบเขตประเทศ ความ เชื่อมโยงกันจะมีมากขึ้น โดยที่ประเทศไทยตั้งอยู่ ใจกลางทางภูมิศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน ภาคธุรกิจ จึงควรวางแผนตั้งรับและรู้จักรุกตั้งแต่ วันนี้ โดยเข้าใจถึงบริบทภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อวางแผนสร้างกลยุทธ์ของตนในจังหวะที่เหมาะ สมในการยกระดับของธุรกิจให้เข้าถึงตลาดอาเซียน ก า ร ป รั บ ใ ห้ ทั น ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มจากการปรับกระบวนทัศน์ เพื่อเข้าสู่การเป็น “นักธุรกิจไทย หัวใจ AEC” และ ยกระดับตนเองจากผู้บริหารระดับท้องถิ่นให้เป็นผู้ บริหารระดับภูมิภาค คือต้องมีความตระหนักรู้ และ ขวนขวายในการวางแผนบนกลยุทธ์ รู้เขา และรู้เรา พัฒนาจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของตน รวมถึงการ ปรับทัศนคติ และมองประเทศเพื่อนบ้านด้วยวิสัย ทัศน์ใหม่ด้วยการเลือกใช้แนวทางการดำ�เนินธุรกิจ ที่เอื้อประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย เพื่อการดำ�เนินธุรกิจ อย่างยั่งยืน สำ�หรับ การเสริมรับด้วยภาคการเงิน จะ เป็ น การบรรลุ ถึ ง เป้ า หมายของความสะดวกใน

การเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น ระหว่ า งสมาชิ ก ในกลุ่ ม อาเซียน การสร้างระบบการชำ�ระเงินที่มีมาตรฐาน เดียวกัน การเปิดเสรีของธนาคารพาณิชย์ที่มีเกณฑ์ มาตรฐานเป็ น ที่ ย อมรั บ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น และการให้ความสำ�คัญกับการใช้เงินสกุลท้องถิ่น ในการชำ�ระค่าสินค้าหรือบริการกับประเทศเพื่อน บ้าน อย่างไรก็ดี การที่จะสร้างธุรกิจให้อยู่รอด และ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว หัวใจอยู่ที่การทำ�ธุรกิจที่ สามารถเพิ่มมูลค่าการผลิต โดยพร้อมเสนอแนะ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรม เน้นประสิทธิภาพ การผลิตมากกว่าการใช้แรงงานจำ �นวนมาก การ สนั บ สนุ น การวิ จั ย และค้ น คว้ า เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภาพของประเทศ และปลูกฝังการเป็นเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ อย่างไรก็ดี ความร่วมมือของภูมิภาค คง ต้องมองเลยข้ามการมุ่งหวัง การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรของกันและกันแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควร มุ่งที่จะพัฒนาให้ระดับชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดถึง คุณภาพและฝีมือของแรงงานของทุก ๆ ประเทศให้ สูงขึน้ ไปด้วยพร้อมๆ กันด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์ใน ความยัง่ ยืนของการพัฒนา เนือ่ งจากทรัพยากรต่างๆ เมือ่ ใช้ไปแล้วไม่นานก็จะหมดไป แต่การพัฒนาทีแ่ ท้ จริง จักต้องช่วยให้ทกุ ๆ ฝ่าย ทุกๆ ประเทศก้าวย่างไป พร้อมๆ กันได้ด้วย การอภิปราย เรื่อง “คาบสมุทรอินโดจีนใน บริบทเอเชียใหม่” กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของ เศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในเอเชีย คาบสมุทรอินโดจีน และประเทศไทย เป็นลำ�ดับ โดย เฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของประเทศ จีน ซึ่งกลายเป็นเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ ที่สุดของโลก ทั้งด้านความนำ�สมัย ด้านนวัตกรรม ที่ก้าวหน้า และมีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของเอเชีย ขณะเดียวกันก็เป็นคู่แข่งสำ�คัญ ของกลุ่มประเทศอินโดจีน

ปัจจุบนั สังคมให้ความสำ�คัญ ในการแสวงหา เงินทอง แสวงหาอำ�นาจ บารมี มากกว่าทีจ่ ะให้ความ สำ�คัญทางด้านจิตใจ สังคมในปัจจุบันจึงเสื่อมลง อย่างเห็นได้ชัด ปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย หลายคนมีค�ำ ถามว่าทำ�ไมความวุน่ วายของ สังคมจึงมากนัก การแข่งขันที่ร้อนแรงในทุกๆ ด้าน การเอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส การว่าร้ายเสียด แทง การแก่งแย่งชิงดี ฯลฯ ล้วนแล้วแต่มาจากสา เหตุคล้ายๆ กันคือ ความเห็นแก่ตัว หรือเอาแต่ได้ ในส่วนตนเป็นหลัก ใช่หรือไม่ จึงได้มีคำ�ว่า “จิตอาสา” เกิดขึ้น เป็นการ ปลุ ก คนไทย ออกมาช่ ว ยกั น ดู แ ลสั ง คม ออกมา ดูคนอื่น เห็นใจ เข้าใจคนอื่นกันมากขึ้น ร่วมกัน สร้างสรรค์สงิ่ ดี ทำ�ดีให้เป็นรูปธรรมกันมากขึน้ มิใช่ รอแต่วิจารณ์ ต่อว่า แต่ออกมารับผิดชอบร่วมกัน “จิตอาสา” จึงเป็นการใช้แรงงานและแรง กายทำ�เพื่อส่วนรวม เป็นการทำ�ประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยไม่ใช้ “เงิน” แต่ใช้แรงกายเข้าแลกด้วยความ สมัครใจ เป็นจิตทีค่ ดิ ถึงผูอ้ นื่ ทำ�ด้วยใจเป็นสุข และ ตนเองก็เป็นสุขด้วย ทีผ่ า่ นมาคนไทยอาจเคยชินกับการทำ�ความ ดีด้วยการใช้เงินลงทุน ไม่ค่อยอยากออกแรงช่วย

เหลือ เพราะถือว่า การบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ที่ประสบภัยพิบัตินั้นได้บุญมาก จึงทำ�ให้ เกิด “เหลือบ” ในคราบนักบุญ ที่หากินบนความ ทุกข์ยากของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ตั้งตู้รับบริจาคตามห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เงินทีผ่ ใู้ จบุญหย่อนใส่ตแู้ ทนทีจ่ ะถึงมือผูเ้ ดือดร้อน จริงๆ กลับแปรสภาพเป็นค่าใช้จ่ายในการบำ�รุง บำ�เรอความสุขของ “ประธานศูนย์ฯ” สิน้ ปีจดั งานใหญ่โต ระดมทุนตัง้ กองผ้าป่า สูงที่สุดในโลก สุดท้ายเงินที่ได้เป็นค่าผ่อนงวดรถ ประธานศูนย์ฯ ถุ ง ยั ง ชี พ มู ล นิ ธิ ฯ สิ่ ง ของที่ ไ ด้ จ ากการ บริจาค ก็มีการเล่นแร่แปรธาตุ ใส่รถออกไปขาย ตามตลาดนัดเปิดท้าย ยาสีฟนั บะหมีส่ �ำ เร็จรูป กระ ทั่งนํ้าดื่ม ยังนำ�ไปให้เมียวางขายในร้านค้าตนเอง ลูกทีมเห็นแล้วได้แต่องึ้ กิมกี่ พูดไม่ออก บอกไม่ถกู ว่าจะเลวได้ขนาด “วรนุช” เรียกพี่ ที่ประกาศตัว “ทำ�ดีไม่หวังสิ่งตอบแทน” มันก็เป็นแค่คารมจากปากเน่าๆ เพราะที่ผ่านมา หากินบนคราบนํ้าตาผู้ประสบทุกข์ภัยมาโดยตลอด เวรกรรมมีจริง ไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้แหละจะ ติดจรวดไล่ตาม ขอความวิบตั จิ งมาเยือนในเร็ววัน ...

ลุงเมาขอเม้าท์ด้วยคน (16) : สิทธิกับหน้าที่

คุณยุพินฯ กล่าวต่อไปว่า “นํ้าดื่ม” ถือเป็นสิ่งที่มี ความจำ�เป็นที่สุดของมนุษย์ทุกคน ที่เลือกผลิตนํ้า ดื่มไดโนสะออน คือเรามีต้นทุนโรงงานอยู่แล้ว ถือเป็นโอกาสดีทจี่ ะช่วยสังคม ช่วยประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ทั้งนํ้าดื่มยัง สามารถนำ�ติดตัวไปได้ทุกสถานที่ทั่วโลก การที่นำ� แบรนด์ ไดโนเสาร์สะออนผลิตในรูปแบบนํ้าดื่ม ซึ่งไดโนเสาร์ถือเป็นสัญลักษณ์ความเป็นขอนแก่น และหากนํ้ า ดื่ ม ที่ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ไ ดโนเสาร์ แหล่ ง กำ�เนิด รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่ปรากฏอยู่บนขวด นํ้าดื่มซึ่งไม่เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น นัก ท่องเที่ยวจากหลายประเทศ จะได้เห็นและจดจำ� สัญลักษณ์ทเี่ ป็นรูปการ์ตนู น่ารักรอบขวดนํา้ ดืม่ ทัง้ ยังได้รู้จักชื่อและความเป็นมาของไดโนเสาร์แต่ละ สายพันธ์อีกด้วย เชื่อว่าเป็นการช่วยตอกยํ้า และ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดในอีกรูป แบบหนึง่ ด้วย ทีส่ �ำ คัญคือการตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นความตั้งใจตลอดมา

สุพัตรา ศุขโข ... รายงาน

อย่ า งไรก็ ต าม กลุ่ ม ประเทศอิ น โดจี น ยังมีศักยภาพพัฒนาได้ อี ก มากทั้ ง โอกาสการ ลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานจำ � นวนมากที่ จ ะ เกิดขึ้น รวมถึงการจับ จ่ายใช้สอยที่จะเพิ่มขึ้น เป็นโอกาสอันดีในการ ขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านการค้าชายแดน การลงทุน การส่งออกสินค้า รวมถึงการเป็นฐานการ ผลิตจากแรงงานที่มีค่าจ้างตํ่าในประเทศต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นโอกาสของประเทศในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ที่จะกลับเข้า สูว่ ฏั จักรของการลงทุนรอบใหม่อกี ครัง้ แม้จะได้รบั ผลกระทบจากเศรษฐกิจยุโรปแต่นา่ จะเป็นช่วงสัน้ ๆ

และจะสามารถฟืน้ ตัวได้อย่างรวดเร็วพร้อมทะยานสู่ การเป็นยุคทองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะ ต่อไป แม้ยังมีอุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน กฎหมาย ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทักษะแรงงาน นวัตกรรม และแหล่งเงินทุน ซึ่งเป็นความท้าทาย ต่อการปรับตัวของภาครัฐและการตัดสินใจของภาค เอกชน

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำ�กัด กล่าวถึง การจัดทำ�การวิจัยเกี่ยวกับรถบีอาร์ทีของจังหวัด ขอนแก่น โดยมีเจ้าภาพร่วมคือ องค์การบริหาร จั ง หวั ด ขอนแก่ น เทศบาลนครขอนแก่ น และ สำ�นักงานแผนการขนส่งและการจราจร กระทรวง คมนาคม (สนข.) ว่า จุดประสงค์ขอ การวิจัย เพื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดของจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งกำ�ลังเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นทุกวัน แม้ว่า ทุกฝ่ายจะช่วยกันแก้ไข แต่นับวันตัวเมืองจะขยาย ขึน้ ทุกวัน ซึง่ หากเราไม่มรี ะบบการขนส่งทีด่ รี องรับ ขอนแก่นก็จะเหมือนกับกรุงเทพมหานคร แม้วา่ จะ ถมงบลงไปเท่าไรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สำ�หรับผลการวิจยั ทีอ่ อกมา หากเราวางการ เดินรถบีอาร์ที ไว้ 5 สาย จึงจะช่วยแก้ปญั หา ลดการ ใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ สำ�หรับสายแรกที่วางไว้ คือ บ้านสำ�ราญ-ท่าพระ เป็นสายหลักที่มีคนเดินทาง จำ�นวนมาก และรถโดยสารทีว่ งิ่ ให้บริการมีเพียงระ ยะสั้นๆ เท่านั้น หากเพิ่มจุดบริการที่ระยะทางยาว ขึ้น จะสามารถดึงให้คนหันมาใช้บริการสาธารณะ

มากขึ้น และจะ สามารถประ หยั ด นํ้ า มั น ได้ ด้วย แต่การทำ� บริการรถบีอาร์ ที เ พี ย ง อ ย่ า ง เดี ย วจะทำ � ให้ ลดปัญหาจราจร ได้ เ พี ย ง 20% เท่านั้น ซึ่งหาก จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้จะต้องทำ�ระบบราง อย่างไรก็ตาม การจะจัดทำ�ระบบขนส่ง มวลชนขนาดใหญ่จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่ จะนำ�มาลงทุน ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ขอนแก่น กำ�ลังหารือว่าพวกเราควรจะหาแหล่งเงิน ทุนมาทำ�เองได้หรือไม่ และจะติดขัดข้อกฎหมาย อย่างไรหรือไม่ แต่อนาคตของการพัฒนาจังหวัด เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะเป็นคนดูแล ดังนั้นหาก รอแต่จะให้รัฐบาลจัดงบมาให้อาจจะไม่ทันการณ์ ซึ่งทุกฝ่ายกำ�ลังหารือกันอยู่ขณะนี้

ขอนแก่นระดมสมอง รับมือปัญหาจราจรในอนาคต จับเข่าแก้ปัญหาทั้งงบลงทุนและขบวนการกฎหมาย

ที่หมู่บ้านของลุงเมาหลังจากที่มีการฝึก อปพร. (อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ไป แล้วหลายเดือน สมาชิก อปพร. ก็เริ่มหย่อนยาน ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเหมือนที่ ผ่านมา และก็มักจะถามหาแต่สิทธิอันพึงมีพึงได้ จึงทำ�ให้เมื่อมีเหตุการณ์หรือภัยต่างๆ เกิดขึ้น ก็จะ ไม่ค่อยมีสมาชิก อปพร. ไปช่วยงาน จึงได้มีการนัด พบปะสังสรรค์เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกัน มีสมาชิก อปพร. มาร่วมงานเป็นจำ�นวน มาก มีการดื่มกินและปรึกษาหารือกัน สนุกสนาน กันพอสมควรตามประสาคนคอเดียวกัน สุดท้าย ก็ได้เชิญลุงเมาในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ที่สมาชิก อป พร. ให้ความเคารพนับถือขึ้นมากล่าวสรุปผลการ หารือและให้ข้อคิดให้แนวทางในการทำ�งาน ลุงเมาเองในฐานะ อปพร. รุน่ เก๋า ทหารเก่า ที่ยังไม่ยอมแก่ และเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะ พูด ลุกเดินขึ้นเวทีอย่างองอาจผึ่งผายยืนหน้าไมค์ อย่างมั่นใจ “เพื่อนสมาชิก อปพร. ที่รักทั้งหลาย ผม รู้ สึ ก เป็ น เกี ย รติ แ ละมี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ เพื่อนสมาชิก อปพร. ให้เกียรติผมขึ้นมากล่าวฝาก ข้อคิดในการทำ�งานของพวกเราในวันนี้ ผมก็ขอ ฝาก 2 คำ�สั้นๆ เพื่อให้สมาชิก อปพร. ทุกท่านได้ คิด 2 คำ�ที่ว่านั้นก็คือ สิทธิกับหน้าที่ สิทธิ คือสิ่ง พึงมีพึงได้ หน้าที่ คือสิ่งที่ต้องทำ�ตามสถานภาพที่

ได้รบั การทำ�งานของพวกเราในขณะนีน้ นั้ พวกเรา มักจะถามหาแต่สทิ ธิโดยไม่ค�ำ นึงถึงหน้าที่ หรือจะ พูดอีกอย่างก็คือ รู้จักแต่สิทธิแต่ไม่รู้จักหน้าที่ ผม อยากจะให้พวกเราปรับตัวปรับใจเสียใหม่ โดยให้ ถามหาหน้าที่ รูจ้ กั หน้าทีม่ ากกว่าทีจ่ ะถามหาสิทธิ หรือรูจ้ กั สิทธิ โดยให้คดิ ว่า ความสงบสุข ความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านของเราจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรา ยิ่งพวกเราทำ� หน้าที่ได้ดีมากเท่าใด หมู่บ้านของเรา ญาติพี่น้อง ของเรา ก็จะยิ่งมีความสงบสุขมากขึ้นเท่านั้น ใน ทางตรงกันข้าม หากพวกเราถามหาแต่สิทธิ ถาม หาแต่ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั โดยไม่ค�ำ นึงถึงหน้าที่ โดยไม่ยอมทำ�หน้าที่แล้ว หมู่บ้านของเรา ญาติพี่ น้องของเรา จะมีความสงบสุขได้อย่างไร” ลุงเมา หยุดถอนหายใจ เพื่อนสมาชิก อปพร. นั่งฟังอย่าง ตั้งใจและเงียบกริบ ลุงเมาพูดต่อ “ผมขอฝากเพื่อนสมาชิ อป พร. ทุกท่าน ในการทำ�งาน ขอให้พวกเราถามหา หน้าที่ โดยไม่ต้องไปสนใจสิทธิ หากงานที่เราทำ� มันเสร็จสมบูรณ์และเรียบร้อย สิทธิก็จะมาหาเรา เอง สวัสดี” เพื่อนสมาชิก อปพร.ปรบมือดังลั่น สนั่นห้อง พร้อมกับชมเชยว่า “ลุงเมานี่เก๋าจริงๆ พับผ่าซิเอ้า” “พวกเรา ผู้ที่รักในการทำ�งานทั้งหลาย ก็ จำ�ไว้บ้าง น๊ะครั๊บท่าน”

ป ลู ก ต้ น คู น เฉลิมพระเกียรติ ; โรงแรมโฆษะ จั ด โครงการ “ครอบครัว ไ ท ย ร ว ม ใ จ ป ลู ก ต้ น ร า ช พ ฤ ก ษ์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ” โ ด ย มี วิ ท ย า ลั ย ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น , คณะเภสั ช ฯ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น, สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นคูน 999 ต้น ณ บึง ทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น ประกวดภูมปิ ญ ั ญา ท้ อ ง ถิ่ น ฯ ; นายพงศกร อรรณ นพพร อดี ต รมช. ศึ ก ษาธิ ก าร และ นางดวงแข อรรณ นพพร ส.ส.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการ แข่งขันประกวด ขับ ร้องทำ�นองสรภัญญะ โดยมีนายธรณ์เทพ จงเทพ นายก อบต.หนองสองห้อง ให้การต้อนรับที่บ้าน โนนชาด อ.หนองสองห้อง เมื่อวานนี้ ห มื่ น ด ว ง ใ จ หมื่ น บารมี ร่ ว ม กั น ทำ � ความดี ; นายสมบัติ ตรีวัฒน์ สุวรรณ ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด ขอนแก่ น รั บ เงิ น บริ จ าคจาก ตั ว แทนสายบุ ญ ที่ ออกไปรั บ บริ จ าค กับชาวขอนแก่นใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อร่วมกันทำ�บุญสร้างอาคารรังสีรักษา รพ.ขอนแก่น ตามโครงการ หมื่น ดวงใจ หมื่นบารมี ร่วมกันทำ�ความดี มีผู้บริหารส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และทั้ง แพทย์ พยาบาลของโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันมาเดินรับบริจาค


หน้า 4

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

ชาวนครขอนแก่นร่วมแสดงความยินดี “นายกฯ ธีระศักดิ์ฯ” ; นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

พร้อมคณะผูบ้ ริหาร เข้ารับตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2555 โดยมีตวั แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆ ร่วมแสดงความ ยินดีกบั นายกนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และคณะผูบ้ ริหาร บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุน่ ณ สำ�นักงานเทศบาลนครขอนแก่น

ต้อนรับผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ ; นายสมบัติ ตรีวฒ ั น์สวุ รรณ อดีตผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น และนางสุวรรณี

ตรีวฒ ั น์สวุ รรณ อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ภาครัฐ และภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น และนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คนใหม่ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น


หน้า 5

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

ลิ้นแผนที่ (Geographic tounge) สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ก้าว ทันโลก กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับ นี้เรามาทำ�ความรู้จักกับอาการในช่องปากของ ภาวะ ลิ้นแผนที่นะคะ เป็นลักษณะทีม่ รี อยแดงของลิน้ ขอบขาว เหลืองเปลี่ยนรูปร่างขนาด และย้ายตำ�แหน่งไป เรื่อย ๆ รูปร่างคล้ายแผนที่ สามารถพบได้ในทุก ช่วงอายุ แต่มักพบในผู้ใหญ่ สาเหตุ เป็นสภาวะที่พบได้ทั่วไปโดยไม่ทราบ สาเหตุ บางครั้งพบในครอบครัวเดียวกันหรือ เชื่อว่าถ่ายทอดทางพันธุกรรม อาจพบในผู้ป่วย ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินได้ถึงร้อยละ 4 ผู้ป่วยมักมี อาการแสบลิน้ โดยเฉพาะเมือ่ รับประทานอาหาร รสเปรี้ยว มักพบร่วมกับลักษณะที่ลิ้นเป็นร่อง (fissured tounge) การวินิจฉัย การวินิจฉัยลิ้นแผนที่สามารถทำ�ได้โดย ดูจากลักษณะทางคลินกิ เป็นหลัก ไม่จ�ำ เป็นต้อง ตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตัดชิ้นเนื้อ นอกจากนี้แล้วยังอาจพบลักษณะลิ้นแผนที่ได้

ในโรคกลุ่มอาการไรเตอร์ (Reiter’s syndrome) ควรวินจิ ฉัยแยกออกจากไลเคน พลานัสปละโรค SLE การรักษา ไม่จ�ำ เป็นต้องให้การรักษาใด ๆ ไม่ใช่โรค ร้ายแรง ไม่ใช่โรคติดต่อ ไม่มีผลตามมาจากโรค หรือเปลี่ยนไปเป็นโรคที่ร้ายแรงแต่อย่างใด

สอบถามรายละเอียดได้ที่

รศ.ทพญ.มุขดา ศิริเทพทวี

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202222-41 ต่อ 11181

ชิ ง ช น ะ เ ลิ ศ Cover dance ; ศู น ย์ ส รรพสิ น ค้ า แฟรี่ พ ลาซ่ า ได้ จั ด งานประกวด Cover dance contest รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในวั น เสาร์ ที่ 29 กันยายน 55 และได้ทมี ทีช่ นะเลิศ การแข่งขันเพื่อเป็น ตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ 2 ทีม คือ ทีม Bonitus ที่ได้รางวัลชนะเลิศ และ ทีม Fifinse ที่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เติมเต็มโอกาสการศึกษาสูร่ วั้ มหาลัย นายธนวั ฒ น์ พลอยโสภณ รองผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ขอนแก่ น พร้ อ มด้ ว ย นายพรชัย ชอุม่ ผูช้ ว่ ยผู้ จัดการอาวุโสโครงการ อั น ดามั น และอี ส าน บริ ษั ท ปตท.สำ � รวจ และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จำ�กัด(มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ ปตท.สผ. Tutor Camp ปี 3 ที่หอประชุมอำ�เภอ เมื อ งขอนแก่ น ซึ่ ง บริ ษั ท ปตท.สผ.ได้ จั ด ขึ้ น สำ�หรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ที่เตรียมความพร้อมสอบเข้า ศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีติวเตอร์ชื่อดัง นำ�ทีมโดยครูลิลลี่และติวเตอร์ชื่อดังจากติวเตอร์ ออนไลน์มาติวให้กับน้อง ม. ปลายของจังหวัด ขอนแก่น มีนกั เรียนสมัครเข้าร่วมโครงการนีร้ ว่ ม พันคน นายพรชั ย ชอุ่ ม ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การอาวุ โ ส โครงการอันดามันและอีสาน กล่าวว่า โครงการ นี้ทาง ปตท.สผ.ดำ�เนินการมาแล้วเป็นปีที่ 3 เกิด ขึน้ จากแนวคิดของ ปตท.สผ.ทีม่ งุ่ เน้นดำ�เนินงาน ด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ ว่า จากทรั พ ย์ ใ นดิ น สู่ สิ น ทางปัญ ญา รัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม สำ � หรั บ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น พื้ น ที่ ดำ�เนินการของ ปตท.สผ. ดังนั้นการเข้ามาช่วย เหลือนักเรียน ม.ปลาย ที่จะเป็นเยาวชนในการ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ม.ขอนแก่น คนใหม่ เผยนโยบายขยายฐานบัณฑิตศึกษา เน้น คุณภาพการวิจัย เตรียมจัดทำ�แผนเชิงรุกเพื่อยก ระดับคุณภาพการศึกษา ผศ.มนสิ ช า เพชรานนท์ คณบดี ค ณะ สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ กล่ า วถึ ง นโยบายการ

“มนสิชา”คณบดีสถาปัตย์คนใหม่ เน้นนโยบายหลักพัฒนาการวิจยั และวิชาการ บริหารงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวาระทีไ่ ด้ดำ�รงตำ�แหน่งคณบดีคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คนที่ 6 ซึ่งมีวาระการบริหาร 4 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 14 กันยายน 2555 “สำ�หรับ 4 ปีข้างหน้าภารกิจหลักที่ทีมบริหาร มุ่งหวัง คือ การยกระดับคุณภาพงานด้านวิชาการและวิจัย ของคณะ เน้นการบูรณาการงานบริการวิชาการ การ เรียนการสอน และงานวิจัย กับกิจกรรมของนักศึกษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ของคณะเป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะผู้บริหารเห็นพ้องกันถึง แนวทางทีต่ อ้ งมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบของกิจกรรม และ กิจการนักศึกษา ซึ่งบัณฑิตของเรานอกจากจะเป็นผู้ที่มี คุณภาพตามวิชาชีพแล้ว จะต้องมีความเป็นผู้นำ� มีจิต สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยรวม ด้านการเรียนการสอน จะเน้นการ สร้ า งเอกลั ก ษณ์ ห รื อ อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะของ หลักสูตรเพื่อให้การพัฒนาด้านวิชาการของ คณะที่มีความหลากหลายอยู่เดิม เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน เน้นการจัดการศึกษาและการ ขยายฐานการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิต ศึกษาให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการ สอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ในการพั ฒ นายกระดั บ มาตรฐานและ คุณภาพ การวิจัยของคณะ ด้านการวิจัย เป็นนโยบาย หลั ก ของที ม บริ ห าร โดยเฉพาะการ

ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ สร้างการบูรณาการ งานวิจยั กับการเรียน การสอนและการ บริ ก ารวิ ช าการให้ มากขึ้ น การสร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง ก า ร วิ จั ย กั บ หน่ ว ยงาน ภายนอกทั้ ง ภายใน และต่ า งประเทศ รวมถึ ง การกระตุ้ น และสนั บ สนุ น ให้ ค ณ า จ า ร ย์ มี ก า ร ขอรับทุนสนับสนุน ก า ร วิ จั ย จ า ก ภายนอกให้มากขึ้น งานทางด้านบริการ วิชาการ มุ่งเน้นการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และภูมิปัญญา โดย เชื่ อ มโยงกั บ การ เรี ย นการสอนและ การวิจัยให้มากขึ้นมี การปรั บ ปรุ ง กลไก และระเบียบปฏิบัติ ของการให้ บ ริ ก าร วิชาการให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น สำ � หรั บ การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร มุ่ ง เน้นการดำ�เนินการเชิงรุกให้มากขึ้น มีการจัดทำ� แผนการดำ�เนินการของทุกกลุ่มงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว และทีส่ �ำ คัญคือการทำ�งานในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข” ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา เพชรานนท์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Land Use Planning, Management, and Design จาก Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยก่อนหน้านี้เคยทำ �งานเป็นหัวหน้าภาควิชา ผังเมือง และประธานกรรมการบริหารหลักสูตร การวางแผนภาคและเมื อ งมหาบั ณ ฑิ ต คณะ

ซ้อมอพยพหนีไฟ ; สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พนั ก งานโรงแรม ก่ อ นที่ จ ะโอนย้ า ยไปปฏิ บั ติ ร าชการที่ ค ณะ พู ล แมน ขอนแก่ น สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้า ราชา ออคิ ด ร่ ว ม เกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ช่ ว งระยะเวลา ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟ หนึ่ง และได้ย้ายกลับมาปฏิบัติราชการ ณ คณะ ของโรงแรมฯ ประจำ� สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีก ปี 2555 ครัง้ ที่ 2 โดย ครั้ง ก่อนที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ดำ�รง การฝึกซ้อมครั้งนี้ มี ตำ�แหน่งคณบดีและได้รบั ความเห็นชอบจากสภา มหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2555 ทีผ่ า่ นมา การจั ด เหตุ ก ารณ์ พัฒนาหลักของชาติในอนาคต ให้มีโอกาสได้รับ จำ�ลอง ณ ห้องประชุมของโรงแรมฯ มีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานฝ่ายจัดเลี้ยงมีการเตรียมพร้อม การติวเข้มเพื่อสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ให้ รับสถานการณ์ฉุกเฉินและสร้างความมั่นใจในระบบการระงับอัคคีภัยภายในโรงแรมฯ แก่แขกผู้ ทีมข่าวไทยเสรี...รายงาน นักเรียนในภูมิภาคได้รับการติวกับติวเตอร์ที่มีชื่อ มาใช้บริการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เสียง มีความทัดเทียมกับนักเรียนส่วนกลาง โดย ส นั บ ส นุ น ป้ า ย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภ า ว ะ ผู้ นำ � แ ล ะ ประชาสั ม พั น ธ์ สำ�หรับวิชาที่มาติวเตอร์ครั้งนี้ประกอบ การเป็ น ผู้ บ ริ ห าร ; นายทรงพล ด้ ว ย 5 วิ ช าหลั ก คื อ ภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ มื อ อ า ชี พ ; จำ � ปาพั น ธ์ รองผู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาความถนัดทาง ดร.กษม ชนะวงศ์ ว่ า ราชการจั ง หวั ด วิชาชีพครู และตั้งแต่วันที่ 13 - 16 กันยายน 2555 อธิ ก ารบดี ว ิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น รั บ มอบ สำ�หรับน้องๆ ม.ปลาย สามารถลงทะเบียนเพิ่ม บั ณ ฑิ ต เอเชี ย เข้ า เติมได้อีก และแถมฟรีคอร์สเรียนทางเน็ต 30 วัน เงินจาก คุณอัญชลี ร่ ว ม รั บ ฟั ง ก า ร นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ฤาชา ผู้จัดการศูนย์ ขอนแก่น กล่าวว่า ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของ บรรยายพิ เ ศษจาก ไทยประกั น ชี วิ ต ชาวขอนแก่นที่ได้รับโอกาสดีๆ จากติวเตอร์ชื่อ มิสเตอร์ ไมเคิล ลิม ส า ข า ข อ น แ ก่ น ดังมาติวเข้มให้กับเด็กนักเรียนศึกษาตอนปลายข หั ว ข้ อ “ภาวะผู้ นำ � ตัวแทน บริษัท ไทย องจังหวัดขอนแก่น และขอขอบคุณ ปตท.สผ.ที่ และการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ” พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่กลุ่ม นักศึกษาปริญญาโท สาขา ประกันชีวิต จำ�กัด เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์ที่มุมศาลากลางจังหวัด ซึ่งปีนี้เป็น เอาใจใส่ในการดูแล ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะ บริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย พร้อมนักศึกษากลุ่มอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 13 ที่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับสำ�นักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อ จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ทาง ปตท.สผ.เข้า ณ ห้องวิทยา นงลักษณ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 เป็นผูด้ แู ลป้าย โดยมี นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จงั หวัดขอนแก่น นำ�ทีมงานร่วมต้อนรับ มาดำ�เนินการในปัจจุบัน


หน้า 6

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555


ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

หน้า 7


หน้า 8 ขึ้นค่าแรง 300 บาท ทั่วประเทศ 1 ม.ค.56 อุตฯ ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพือ่ นบ้าน

ปรับค่าแรงขัน้ ตํา่ 300 บาท ทัว่ ประเทศต้นปี 2556 หวั่นสร้างความแตกแยกระหว่างแรงงานใหม่ ที่ได้ค่าจ้างเท่าแรงงานเดิม เตือนผู้ประกอบการท้อง ถิ่น-SME ปรับตัวรับเปิด AEC นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ เลขาธิการหอการค้า จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การที่ประเทศไทยมีการ ปรับเพิม่ ค่าจ้างแรงงานขัน้ ตํา่ เป็น 300 บาท นอกจาก ส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการทีต่ อ้ งเพิม่ รายจ่ายค่า จ้างแรงงานแล้ว ยังต้องปรับตัวสู้กับต้นทุนวัตถุดิบ ที่สูงขึ้นแทบทุกชนิดอีกด้วย ในขณะที่ตลาดมีการ แข่งขันเป็นแรงกดดันจึงไม่สามารถปรับขึ้นราคา สินค้าตามต้นทุนที่สูงขึ้นได้ เมื่อต้นทุนการผลิตสูง ขึ้นค่าจ้างแรงงานสูง ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมาก ที่ สุ ด คื อ ผู้ ป ระกอบการในท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก หลังเปิดเสรีทางการค้า AEC จะเห็นความ แตกต่างที่เปลี่ยนไป จากที่ผ่านมา ผู้ค้าแรงงานจะ แสวงเข้าหาโรงงานอุตสาหกรรม แต่ปัจจุบัน โดย เฉพาะเมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงงาน ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ได้ย้ายฐานการผลิตไป แถบชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้าหาแรงงาน ราคาถูก ซึ่งมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการลดต้นทุน การผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพ ราคาไม่สูงมากส่งเข้าสู่ตลาดการค้าสากล ในขณะ ที่ธุรกิจ SME ต้นทุนไม่พร้อมที่จะย้ายฐานการผลิต ได้ จึงต้องมีการปรับคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ของสินค้าเพื่อการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันธุรกิจ SME โดยเฉพาะธุรกิจอิสระเกิดใหม่ เยอะมาก ทำ�ให้แรงงานกระจายออกไป ซึ่งส่วน ใหญ่เป็นแรงงานที่เลือกงาน หากธุรกิจ SME มีการ ปรับคุณภาพสร้างความแตกต่างและเป็นที่ต้องการ ของตลาด เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบมากนักเมื่อต้อง แข่งขันกับประเทศสมาชิกอาเซียน “สำ�หรับธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น จะมีผลก ระทบด้านแรงงานน้อยมาก เนื่องจากธุรกิจหลาก หลายประเภทไหลเข้ามาเปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ แรงงานมีงานทำ�และสามารถเลือกงานทีต่ นเองถนัด ได้ ส่วนโรงงานขนาดใหญ่ในจังหวัดได้ย้ายฐานการ ผลิตออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว หลังเปิด AEC จะทำ�ให้มีแรงงานต่างชาติไหลเข้ามาในประเทศ ซึ่ง เป็นผลดีสำ�หรับธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานไร้ฝีมือใน จำ�นวนมาก ในขณะที่แรงงานไทยต้องมีการพัฒนา ให้เป็นแรงงานฝีมอื จึงสามารถอยูไ่ ด้” นายเข็มชาติฯ กล่าวและว่า สำ�หรับผูป้ ระกอบการ SME ทีม่ คี วามพร้อม เมื่อเปิดเสรีทางการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ สมบู ร ณ์ เป็ น ประเทศที่ นั ก ลงทุ น ต่ า งจั บ ตามอง และพร้อมที่จะเข้าไปลงทุน จึงนับเป็นโอกาสของผู้ ประกอบการธุรกิจชาวไทยใช้โอกาสนีเ้ พือ่ ขยายสาขา หรือเปิดตัวสินค้าในประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป. ลาว ซึ่งพร้อมเปิดกว้าง ทั้งยังเตรียมงบประมาณสิน เชื่อเพื่อการลงทุนสำ�หรับผู้ประกอบการที่ต้องการ ลงทุนธุรกิจภายในประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องจักรสำ�หรับการเกษตร หรือ โรงงาน ผลิตอาหาร อาทิ โรงงานทำ�เส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการนำ�เข้าวัตถุดิบจาก ประเทศไทย นายเข็มชาติฯ กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป สหภาพยุโรป หรือ EU ได้ประกาศยกเลิก สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี หรื อ GSP กั บ ประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิ GSP ต้องเป็นประเทศ ที่พฒ ั นาน้อยที่สดุ หรือกำ�ลังพัฒนา ประเทศไทยเข้า ข่ายถูกตัดสิทธิ GSP เพราะจัดเป็นประเทศที่มีราย ได้ปานกลางค่อนข้างสูง ดังนั้น สินค้าที่ไทยส่งออก เกือบทุกชนิดจึงถูกเรียกเก็บภาษีประมาณร้อยละ 2 ทำ�ให้สนิ ค้าไทยมีตน้ ทุนสูงขึน้ และอาจเสียดุลการค้า กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเริ่มมีผลกระทบโดยตรง ตั้งแต่ปี 2558 ด้านนายวุฒิไกร สุวรรณวานิช เลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การปรับ ค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท ทั่วประเทศในเดือนมกราคม 2556 นั้น เชื่อว่ามีผลกระทบแรง ลุก ลามมากกว่าที่ คิด ซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการค่าจ้าง แรงงานขั้นตํ่าทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการ สัมมนาผลกระทบจากการปรับค่าแรงในครั้งนี้ โดย มีตวั แทนจากกลุม่ ภาครัฐ ผูป้ ระกอบการ และลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน เข้าร่วมการสัมมนาถึงผลกระทบที่เกิด จากการปรับค่าจ้างขัน้ ตํา่ รอบแรกเมือ่ เดือน เมษายน 55 และมาตรการบรรเทาผลกระทบ รวมทัง้ ข้อเสนอ แนะเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุเป้าหมาย โดยสัมมนา กลุ่มภาคเหนือ ภาคอีสาน ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม กลุ่มภาคกลาง และภาคใต้ ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29-30 ส.ค. 2555 ที่ผ่านมา จากการระดมสมองในการสัมมนาทีม่ กี ารนำ� เสนอผลกระทบ และคาดว่าปัญหาจะลุกลามมากขึน้ อีก เมื่อต้องปรับค่าแรงขั้นตํ่าทุกจังหวัดให้เป็น 300 บาท ในเดือน มกราคม 2556 ซึ่งความคิดเห็นของ ผู้ประกอบการธุรกิจไม่มีความมั่นใจนโยบายจาก รัฐบาล โดยเฉพาะค่าครองชีพ ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาได้ รวมทั้ง โครงการธงฟ้าราคาถูกที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด หาก ปรับค่าจ้างขั้นตํ่าเป็น 300 บาทต่อวัน อาจทำ�ให้ แรงงานไม่มีการพัฒนาทักษะฝีมือ ไม่พัฒนาความ รู้ เนื่องจากได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเท่ากัน ทั้งยังเป็นการ สร้างความแตกแยกระหว่างพนักงานใหม่ที่ได้ค่า จ้างเท่าพนักงานเดิมทีม่ คี วามชำ�นาญก่อนแล้ว และที่ สำ�คัญ ผูป้ ระกอบการจำ�เป็นต้องย้ายฐานการผลิตไป ประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงตํ่ากว่า มีผลให้แรงงาน ในประเทศตกงาน กลายเป็นปัญหาสังคมทีอ่ าจก่อให้ เกิดอาชญากรรมตามมา มีผลกระทบต่อความเป็น อยู่ แ ละความมั่ น คงของ ประเทศในอนาคต น า ย วุ ฒิ ไ ก ร ฯ กล่ า วต่ อ ไปว่ า ผลกระ ทบที่คาดว่าจะตามมาใน ปี 2556 สำ�หรับแรงงาน ซึ่งเสถียรภาพการทำ�งาน ของลู ก จ้ า งไม่ มี ค วาม มัน่ คง โดยเฉพาะแรงงาน ไร้ฝีมือ อาจถูกกีดกัน ลด

สวัสดิการ ลดชั่วโมงการทำ�งาน และเปลี่ยนมา ใช้แรงงานต่างด้าวมาทดแทน หากต้องจ่ายวันละ 300 บาท เท่าแรงงานไทย เท่ากับซํ้าเติมนายจ้าง ในการเพิ่มต้นทุน ทั้งที่ตลาดการแข่งขันกว้างขึ้น เป็นไปได้วา่ ผูป้ ระกอบการหันมาใช้เครือ่ งจักรแทน แรงงานคน ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมยังพบว่าแรงงานไม่พอใจกับ รายได้ที่รัฐบาลเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยังไม่ประกาศขึ้น ค่าจ้างครบทุกจังหวัด แต่ราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น ทันทีทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้น รายได้ จึงยังไม่มีความสมดุลพอดีกับรายจ่าย การปรับค่า จ้างเพิ่มจึงไม่มีผลใดๆ กับผู้ใช้แรงงานเนื่องจาก ต้นทุนค่าครองชีพยังสูงกว่ารายได้ นอกจากไม่มี เงินเหลือเก็บแล้ว ยังเท่ากับรัฐบาลผลักภาระให้กบั ประชาชนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย “จากการสัมมนาทั่วประเทศยังพบว่า ผู้ ประกอบการไม่เห็นด้วยกับการปรับค่าแรงแบบ ก้าวกระโดดอัตราเดียวทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ตัวแทนกลุม่ สหภาพแรงงานมากกว่าหนึง่ ร้อยแห่ง ได้นำ�เสนอให้กำ�หนดค่าแรงแบบลอยตัว รัฐบาล ไม่ควรเข้าไปแทรกแซงการทำ�งานของไตรภาคี ที่ สำ�คัญคือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกินขีดความสามารถ ที่รัฐบาลจะเข้ามาแก้ไขได้ แม้รัฐบาลอ้างมาตรการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการปรับเพิ่ม ค่าแรงเมื่อ เดือนเม.ย.55 ซึ่งรัฐบาลยังให้ความช่วย เหลือน้อยมากและไม่ชัดเจน แต่ผลกระทบและ ความเดือดร้อนที่ได้รับมากกว่าผู้ประกอบการคือ ประชาชนระดับรากหญ้าผู้บริโภคกว่า 60 ล้านคน ทีแ่ บกรับภาระต้นทุนทัง้ ค่าแรงทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ และ ยังต้องบวกวัตถุดิบที่สูงขึ้น ทุกอย่างเข้าไปรวมใน ราคาสินค้า ซึ่งประชาชนจำ�เป็นต้องจ่ายในการซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภค” นายวุฒิไกรฯ กล่าวและว่า กลุม่ เกษตรกรมากกว่าสิบล้านคนทีเ่ ป็นทัง้ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการต้องรับภาระวัตถุดิบ ต้นทุนการทำ�การเกษตรที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ไม่ สามารถขึ้นราคาสินค้าตัวเองได้ ดังนั้นในปี 2556 เกษตรกรอาจมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าเท่าตัว ในขณะที่นโยบายรัฐบาลประกาศเดินหน้าแล้วคง ยากจะถอยหลัง วิกฤตเศรษฐกิจที่กำ�ลังเป็นดั่งไฟ สุมขอนอาจมีการประทุรุกลามดุจไฟไหม้ป่าที่ยาก ต่อการแก้ไข คงต้องขึ้นอยู่กับประชาชนคนไทยที่ จะช่วยกันแก้ปัญหาอย่างไร ก่อนที่ประเทศไทยจะ เข้าสู่การเป็น AEC

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 18 ; นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด มอบของรางวัลให้กับผู้บริจาค โลหิต ที่บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง คณะ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับบริจาคโลหิต เพื่อสร้างสถิติให้ครบ 999 ถุง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 2 บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด เมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2555

สดจริงเทสโก้ โลตัส เรารับประกัน ; ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ ผู้อำ�นวย การฝ่ายบริหารระบบงานธุรกิจค้าปลีก (ที่ 2 จากซ้าย)ร่วมกับคุณพรเพ็ญ นาถ พิริยรัตน์ ผู้อำ�นวยการเทคนิคและควบคุมคุณภาพ เทสโก้ โลตัส (ที่ 3 จาก ซ้าย) ประกาศรับประกันคุณภาพอาหารสดแบบไม่มเี งือ่ นไขเป็นเจ้าแรกของ ค้าปลีกไทย ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 เมื่อเร็วๆ นี้

เยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนาชาติ ; นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัด ขอนแก่นประจำ�ปี 2555 ในงานมีการมอบรางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และ รางวัลเด็กเยาวชนผูม้ ผี ลงานดีเด่นประจำ�ปี เพือ่ เป็นการยกย่องและเป็นกำ�ลัง ใจในการทำ�ความดี ณ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555

ภาครัฐ-เอกชน พร้อมรับ AEC ; นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รอง ผวจ. ขอนแก่น เป็นประธานประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น (กรอ.ขอนแก่น) โดย ในการประชุมได้มี การเสนอจัดตั้ง บริษัทกลางพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการในนาม KHON KAEN POWER INTER TRADE, โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการแสดงสินค้าในนาม ASEAN WORLD, เปิดเส้นทางการบิน ขอนแก่น-หนานหนิง ขอนแก่น-ฮานอย ขอนแก่น-โฮจิ มินห์ , สัมปทานเส้นทางเดินรถโดยสารปรับอากาศ ขอนแก่น-มุกดาหาร-สะ หวันนะเขต-ดานัง โดยโครงการทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพิจารณา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ช่วยเหลือสังคม ; นายเด่นพร อังสนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซู อุดร จำ�กัด มอบเงินให้กับ นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุดรธานี เพือ่ สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสเปิดบริษทั มิต ซูอุดร จำ�กัด สาขาอุดรธานี อย่างเป็นทางการ ณ โชว์รูมมิตซูอุดร ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี สุดยอดเชฟอีสาน ; นายนพรัตน์ กอกหวาน ผูอ้ �ำ นวยการการท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย สำ�นักงานขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “Thailand The Chef Battle 2012 by Foodstylist” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเชฟอาหารทั่วประเทศไทย โดยมี คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น และ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธี เปิดงาน ณ ลานข้าวเหนียว ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ขอนแก่น เมื่อวัน ที่ 30 กันยายน 2555 ส่งมอบรถมาสด้า BT-50 ; คุณวัชรี วรรณกิจชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ขอนแก่นยนต์ จำ�กัด พร้อมพนักงานบริษทั ฯ ร่วมแสดงความยินดีและส่งมอบ รถยนต์มาสด้า BT-50 ให้กับลูกค้า ณ โชว์รูม บริษัท ขอนแก่นยนต์ จำ�กัด (โค้วยูฮ่ ะมาสด้า) ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมือ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2555

สนับสนุนกิจการตำ�รวจ ; นายสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้บัญชาการตำ�รวจ ภูธรภาค ๔ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของ ตำ�รวจภูธรภาค ๔ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภาค ๔ เมื่อวัน ที่ ๒ ต.ค.๕๕

อวยพรวันเกิด ; ทีมผู้บริหารโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เข้า พบและมอบเค้กจากเบเกอร์ บาสเก็ต เพื่ออวยพรวันเกิดแก่ท่านผู้ใหญ่ของ จังหวัดขอนแก่นในเดือนกันยายนพล.ต.วีรพงศ์ คงเกษม ผบ.มทบ.23 นาย ธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น และ พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร รองผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4

ต่อต้านคอร์รัปชั่น 2555 ; นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่ง นายดุสิต นนทะนาคร อดีต ประธานหอการค้าไทย ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว ได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา โดย Young K-Com กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมขึ้น ณ ตลาด เวิรค์ ช้อปทำ�หมวกไหมพรม ; กิจกรรมพิเศษสำ�หรับลูกค้าวีไอพี ศูนย์สรรพ ต้นตาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น สินค้าแฟรี่ พลาซ่าโดยเฉพาะ ซึ่งคราวนี้เป็นกิจกรมเวิร์คช้อปทำ�หมวกไหม พรม ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 ที่บริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ห้างแฟรี่พลาซ่า พิเศษสำ�หรับลูกค้าวีไอพี แฟรี่ พลาซ่า กิจกรรมดีๆ แบบ นี้ฟรีแน่นอน !

ปล่อยคาราวานขยะอันตราย ; นายสิทธิกุล ภูคำ�วงศ์ รองนายก อบจ. ขอนแก่น เป็นประธานในพิธปี ล่อยคาราวานขนส่งขยะอันตราย โดยมีผบู้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ.ขอนแก่น ร่วมในพิธี ไปสู่บริษัท เบตเตอร์ เวิลล์กรี น จำ�กัด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึง่ เป็นโรงงานทีร่ บั กำ�จัดขยะอันตรายดังกล่าว การดำ�เนินการขนส่งขยะอันตราย เป็นความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบจ. ขอนแก่น และ อปท.จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 57 แห่ง ร่วมบริหารจัดการ ขยะอันตราย โดย อบจ.ขอนแก่น เป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในการรวบรวมในพืน้ ที่ และในปีแรกนีร้ วบรวมขยะอันตรายได้ทงั้ สิน้ 7,742 กิโลกรัม ใช้งบประมาณ จำ�นวน 79,112 บาท

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศ ; นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนการบุคคล ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง (ซ้ายสุด) และ นายฉลอง กะโห้ทอง เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง (กลาง) บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ เข้ารับรางวัลสถาน ประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” (ระดับ ประเทศ) ประจำ�ปี 2555 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (ขวาสุด) เป็นผู้มอบรางวัล ทั้งนี้บริษัท ฟิ นิคซฯ ได้รบั รางวัลนีต้ อ่ เนือ่ ง 8 ปีตดิ ต่อกัน ซึง่ แสดงถึงการมีแรงงานสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างบริษทั และพนักงาน รวมทัง้ ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจอย่างสมํา่ เสมอในการ ดูแลเอาใจใส่พนักงาน พิธมี อบจัดขึน้ เมือ่ เร็วๆ นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี


ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

หน้า 9


หน้า 10

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

ตำ�รวจอีสานตอนบน จัดพิธรี บั –ส่ง “สวั ส ดี ค่ ะ ” หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยเสรี ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ “สายตรงโรงพัก” ฉบับประจำ�เดือนตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ฉบับ นี้เราขอแนะนำ�ท่านผู้อ่านให้รู้จักกับคนในแวดวงสี กากี คือ “ตำ�รวจ” หรือ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ใน พื้นที่ภาคอีสานเช่นเคยค่ะ เราขอแนะนำ�ท่านให้รู้จักกับ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 คนใหม่ เพิ่ง ขยับขึ้นนั่งแท่นบิ๊กสีกากีสูงสุดของกองบัญชาการ ตำ�รวจภูธรภาค 4 หมาดๆ มีหน้าที่ควบคุมบริหารการ ดูแลงานตำ�รวจในพื้นที่ 12 จังหวัดอีสานตอนบน อัน ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม มุ ก ดาหาร ร้ อ ยเอ็ ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำ�ภู อุดรธานี นครพนม และบึงกาฬ หลัง จากที่ครองตำ�แหน่งรองผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 อาวุโสอันดับ 1 มานานถึง 6 ปีเต็มค่ะ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ.4 เกิดเมื่อ วันที่ 21 ก.พ.2501 ปัจจุบันอายุ 54 ปี รับราชการ มานานกว่า 31 ปีแล้ว โดยสมรสกับ นางปทุมทิพย์ สุภานันท์ รับราชการในตำ�แหน่ง พยาบาลชำ�นาญ การ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มี บุตรธิดา 2 คน คือ นายศุภวุฒิ สุภานันท์ อาจารย์ ประจำ� Wellington Technology College ประเทศ New Zealand และ น.ส.ปภาวี สุภานันท์ กำ�ลังศึกษา อยู่สถาบันกฎหมายเนติบัณฑิตไทย ประวัติการศึกษา - ประถมศึ ก ษา โรงเรี ย นเมื อ งคง อ.คง จ.นครราชสีมา - มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ นครราชสีมา - มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นราชสี ม า วิทยาลัย - จบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจรุ่นที่ 33 - จบปริ ญ ญาโทสั ง คมศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยมหิดล - จบหลักสูตรผู้กำ�กับการรุ่นที่ 25 - จบหลักสูตรการบริหารตำ�รวจชัน้ สูง รุน่ ที่ 18 - จบหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 37 - Crical Incident Management จาก สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2546 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชนปีการศึกษา 2551-2552 จากวิทยาลัย ป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร สถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ ประวัติรับราชการ - 1 เม.ย.2523 รอง สวส.สน.หัวหมาก - 4 พ.ค.2525 รอง สวป.สน.หัวหมาก - 1 ต.ค.2525 รอง สว.จร.สน.หัวหมาก - 1 ธ.ค.2526 รอง สวส.สภ.ภูเวียง จว.ขอนแก่น - 30 ม.ค.2527 รอง สวส.สภ.เมืองขอนแก่น - 1 เม.ย.2528 ผบ.มว.ร้อย 1 กก.1 รร.นรต. - 2 ต.ค.2530 นว.ผบก.รร.นรต.(พล.ต.อ.โกศล รัตนาวะดี) - 5 ม.ค.2533 ผบ.ร้อย 1 กก.1 รร.นรต. - 20 ม.ค.2534 ผบ.ร้อย 3 กก.1 รร.นรต. - 5 มี.ค.2535 ผบ.ร้อย งานปกครอง 1 ฝ่าย ปกครอง 2 บก.ปค. รร.นรต. - 2 ต.ค.2535 รอง ผกก.ส่วนวิชาสังคมศาสตร์ และทั่วไป บก.วก.รร.นรต. - 17 ต.ค.2537 ผกก.ส่วนวิชาสังคมศาสตร์และ ทั่วไป บก.วก.รร.นรต. - 16 เม.ย.2540 รอง ผบก.หน.ส่ ว นวิ ช า สังคมศาสตร์และทั่วไป รร.นรต. - 1 พ.ค.2542 รองผูบ้ งั คับการอำ�นวยการตำ�รวจ ภูธรภาค 4 - 16 มิ.ย.2545 รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริม งานสอบสวน - 1 ต.ค.2546 ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด กาฬสินธุ์ - 1 ต.ค.2549 รองผูบ้ ญั ชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 - 1 ต.ค.2555 ผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ นอกจากนัน้ ยังมีประสบการณ์การทำ�งานต่างๆ ดังนี้

- เป็ น คณะ ทำ � ง า น ก่ อ ตั้ ง ศปก.ตร.เมื่ อ ปี 2 5 4 1 ร่ ว ม กั บ พล.ต.อ.อดุ ล ย์ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ แสงสิงแก้ว - เข้ า อบรม หลักสูตรการบริหารเหตุการณ์วิกฤต จากประเทศ สหรัฐอเมริกา พ.ศ.2543 - เป็นหัวหน้าทีมในการรักษาความปลอดภัย การประชุมสุดยอดผู้นำ�ประเทศความร่วมมือทาง เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปก) 2003 เป็นกลุ่ม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ สมาชิกทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ ที่กรุงเทพมหานคร - เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม โครงการสุ ภ าพบุ รุ ษ หมู่ บ้ า นใน จ.กาฬสินธุ์ โดยนำ�เอาเยาวชนผู้ติดยาเสพติด นักเลง อันธพาล และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่จะสร้างปัญหากับ สังคมต่างๆ เข้ารับการอบรมเพื่อกลับเป็นคนดีคืนสู่ สังคม และนำ�กลุ่มเยาวชนเหล่านั้นช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจตำ�รวจ - วางรากฐานระบบเลือกตั้ง ภ.จว.บึงกาฬ ใน เรื่ อ งการจั ด สร้ า งอาคารสถานที่ การบริ ห ารงบ ประมาณ การบริหารกำ�ลังพล และงานอืน่ ในภารกิจ ตำ�รวจ โดยส่งทีมงานที่มีความรู้ ความชำ�นาญเป็นพี่ เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งระบบ - เป็นผูร้ เิ ริม่ และดำ�เนินโครงการก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 หลังใหม่ ซึ่งได้รับ งบประมาณจัดสรร จำ�นวน 70 ล้านบาท - พัฒนาข้าราชการตำ�รวจให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นในด้านการสืบสวนจับกุม การสังเกตจดจำ� ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศควบคู่กับระบบโปรแกรม UNODC - เป็นผู้อำ�นวยการชุดเฉพาะกิจ ปราบปราม การกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการปลอมปนนํ้ามันเชื้อเพลิง ตำ�รวจภูธรภาค4 (ผอ.ปนม.ภ.4) - เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน เรื่องการสอบสวน ของตำ�รวจภูธรภาค 4 ปิ ด ท้ า ยคอลั ม น์ พล.ต.ท.กวี สุ ภ านั น ท์ ผบช.ภ.4 ได้กล่าวว่า ตามทีไ่ ด้มกี ารประกาศพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและพระราชทานยศ ให้ผมดำ�รงตำ�แหน่ง ผบช.ภ.4 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2555 เป็นต้นไปนั้น การทำ�งานในตำ�แหน่ง ผบช.ภ.4 จะสัมฤทธิผลตามนโยบายของรัฐบาล และ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) จำ�เป็นอย่างยิ่งจะ ต้องได้รบั ความร่วมแรงและร่วมใจจากพีน่ อ้ งตำ�รวจ ทุกคน ดังนั้น ในห้วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.2555 ตำ�รวจ ภูธรภาค 4 จึงได้กำ�หนดนโยบายเร่งด่วนที่จะต้อง ดำ�เนินการเพื่อเป็นแนวทางให้กับข้าราชการตำ�รวจ ทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บังคับการ และ หัวหน้าสถานี ยึดถือกรอบในการทำ�งาน ดังนี้ คือ 1. ปลุกจิตวิญญาณความเป็นตำ�รวจทีซ่ กุ ซ่อน อยู่ ภ ายในให้ ตื่ น ขึ้ น ด้ ว ยการฝึ ก อบรมโยธา เพื่ อ พัฒนาข้าราชการตำ�รวจให้มนั่ คงอยูใ่ นวินยั มีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย ดำ�รงตนอย่างพอเพียงและเตรียมกำ�ลังพล ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ 2. พัฒนาหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานี ตำ � รวจให้ มี ค วามสวยงาม สะอาดเรี ย บร้ อ ยตาม สมควร ทั้งอาคารที่ทำ�การ บ้านพัก ห้องนํ้า และ บริเวณโดยรอบ เพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการให้บริการ ประชาชน 3. ปรั บ ปรุ ง ระบบการทำ � งาน โดยให้ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ กต.ตร.ภ.จว. และสภ. เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาและ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบงานอย่างจริงจัง ตำ�รวจจะต้องทำ�งานแบบเข้าใจและเข้าถึงประชาชน และ 4.ได้กำ�หนดคำ�นิยมขององค์กรในปี 2556 ดังนี้ “ตำ�รวจภาค 4 มีวนิ ยั ลดภัยอาชญากรรมและ ยาเสพติด เป็นมิตรกับประชาชน เตรียมกำ�ลังพลสู่ AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)” สำ�หรับสายตรงโรงพักฉบับนี้ ต้องขอลา ท่านผู้อ่านไปก่อน ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าเดือน พฤศจิกายนนะคะ “สวัสดีค่ะ”

เพ็ญศิริ นาคทน ...รายงาน

มอบหน้าที่ ผบช.ภ.4 อย่างสมเกียรติ

สืบเนือ่ งจาก พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผบช.ภ.4 ครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. 2555 และได้มีประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำ�รวจ และ เรื่องพระราชทานยศ ตำ�รวจชัน้ นายพล ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 แจ้งว่ามี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ง ตั้งข้าราชการตำ�รวจให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ จำ�นวน 57 ราย โดยแต่งตั้งให้ พล.ต.ต.กวี สุภานันท์ รอง ผบช.ภ.4 ดำ�รงตำ�แหน่ง ผบช.ภ.4 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 เป็นต้นไป เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 28 ก.ย.ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ณ ลานฝึกหน้าศาลาตรวจพล ศูนย์ฝึก อบรมตำ�รวจภูธร ภาค 4 กองบังคับการอำ�นวย การตำ�รวจภูธรภาค 4 ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่งมอบ หน้าที่ การอำ�ลาหน่วยของผู้บัญชาการตำ�รวจภูธร ภาค 4 พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผบช.ภ.4 ซึ่ง จะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 กับ พล.ต.ต.กวี สุภานันท์ รอง ผบช.ภ.4 โดย มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย รอง ผบช.ภ.4 ผบก.

ตร. ภ.จว.ในสังกัดตำ�รวจภูธรภาค 4 ผู้บังคับการ สืบสวนสอบสวนตำ�รวจภูธรภาค 4 ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภาค 4 ผู้บังคับการประจำ� ตำ�รวจภูธรภาค 4 ผู้บังคับการอำ�นวยการตำ�รวจ ภูธรภาค 4 รองผู้บังกับการตำ�รวจภูธรภาค 4 รองผู้ บังการตำ�รวจภูธรในสังกัดตำ�รวจภูธรภาค 4 และ ข้าราชการตำ�รวจในสังกัดตำ�รวจภูธรภาค 4 รวมทัง้ มีกองกำ�ลังผสมตำ�รวจกองเกียรติยศจาก 4 จังหวัด ในสังกัดตำ�รวจภูธรภาค 4 ตั้งแถวกองเกียรติยศ ในพิธีรับ – ส่งมอบหน้าที่ การอำ�ลาหน่วยของผู้ บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 อย่างสมเกียรติ โดยพล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผบช.ภ. 4 ได้ขอบคุณข้าราชการตำ�รวจทุกนายที่ร่วมกัน ทำ�งานด้วยความขยันหมั่นเพียรตลอดมา ในระยะ เวลาทีม่ าดำ�รงตำ�แหน่งผูบ้ ญ ั ชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการตำ�รวจทุกคน ทำ�ให้การปฏิบัติงานของตำ�รวจภูธรภาค 4 เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามแผนปฏิบตั งิ านและได้รบั คำ� ชมเชยจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากสำ�นักงาน

ฉลองซุม้ ประตูโขง ; พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสนาธิ ก ารทหารบก เป็นประธานยกยอด ฉัตร ฉลองซุ้มประตู โขง วั ด ป่ า ปิ ย ราช ต.ทรายมู ล อ.นํ้ า พอง จ.ขอนแก่น เมื่อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2555 ที่ผ่านมา โดย มี พล.ต.วีระพงษ์ คงเกษม ผบ.มทบ.23 พร้อมคณะข้าราชการ มทบ.23 และประชาชนชาวอำ�เภอนํ้า พอง จ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การต้อนรับคณะ ง า น มุ ทิ ต า จิ ต ; พ ล . ต . ท . ส ม พ ง ษ์ คงเพชรศั ก ดิ์ อดี ต ผ บ ช . ภ . ๔ พ ร้ อ ม พล.ต.ท.กวี สุ ภ า นันท์ ผบช.ภ.4 พร้อม รอง ผบช.ภ.๔ และ ข้ า ราชการตำ � รวจ ในสั ง กั ด ตำ � รวจภู ธ ร ภ า ค ๔ ร่ ว ม ง า น แ ส ด ง มุ ทิ ต า จิ ต ผู้ ครบเกษียณอายุราชการประจำ�ปี ๒๕๕๕ ณ ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ แสดงความยิ น ดี ; พล.ต.ต.ศักดา เตชะ เ ก รี ย ง ไ ก ร ร อ ง ผู้ บัญชาการตำ�รวจภูธร ภาค 4 มอบช่อดอกไม้ ให้กับ พล.ต.ต.จตุพล ป า น รั ก ษ า ร อ ง ผู้ บัญชาการตำ�รวจภูธร ภาค 4 ในโอกาสเข้า รับตำ�แหน่งใหม่ โดย มีข้าราชการตำ�รวจในสังกัดตำ�รวจภูธรภาค 4 ร่วมแสดงความยินดี ณ ภัตตาคารจีนไทคูน โรงแรม เจริญธานี ขอนแก่น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 แ ล ก เ ป ลี่ ย น ข้ อ คิ ด เ ห็ น ; พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เจ้าของ/บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยเสรี พร้ อ มที ม งานไทย เสรี อ อนไลน์ เรดดา กอน ร่วมปรึกษาแลก เปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ นายประวิ วั ฒ น์ พะ ขุนทศ ประธานเครือข่ายอาชญากรรม ณ ศูนย์รณยุทธ ชุมชนสามเหลี่ยม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555

ตำ�รวจแห่งชาติ สำ�หรับการที่ข้าราชการตำ�รวจ ภาค 4 ได้มาร่วมในพิธรี บั – ส่งมอบหน้าที่ การอำ�ลาหน่วยของผู้บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 ในวันนี้ เปรียบเสมือนข้าราชการตำ�รวจทุกคนได้ ช่วยกันส่งผูบ้ ญ ั ชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 ขึน้ ฝัง่ อย่าง สง่างาม หลังได้ปฏิบัติภารกิจรับใช้ประเทศชาติ มาเป็นเวลายาวนาน อย่างสมเกียรติด้วยความภาค ภูมิใจ ขอให้ข้าราชการตำ�รวจภูธรภาค 4ทุกคนตั้งใ จทำ�งานเพือ่ ประเทศชาติบา้ นเมืองให้ดที สี่ ดุ พร้อมใ ห้ก�ำ ลังใจตำ�รวจทุกคนขอให้ท�ำ งานด้วยความเสียส ละและไม่ยอ่ ท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ ถึงแม้วา่ จะ เกษียณอายุราชการไปแล้วก็พร้อมทีจ่ ะให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�รุ่นน้องๆทุกคน ต่ อ มา พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศั ก ดิ์ ผบช.ภ.4 (เดิม) และ พล.ต.ต.กวี สุภานันท์ ผบช.ภ. 4 (ใหม่ ) ได้ ป ระกอบพิ ธี ก ารรั บ มอบธงประจำ � ตำ�แหน่ง ผบช.ภ.4 และการส่งมอบหน้าที่ ผบช.ภ. 4 พร้ อ มกั บ พล.ต.ท.สมพงษ์ อำ � ลาหน่ ว ยของผู้

บัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 4 หลังได้ปฏิบัติภารกิจ รับใช้ประเทศชาติมาเป็นเวลายาวนาน พล.ต.ท.กวี สุ ภ านั น ท์ ผบช.ภ.4 (คน ใหม่) กล่าวว่า ตนได้รับมอบหน้าที่ ผบช.ภ.4 จาก พล.ต.ท.สมพงษ์ เรียบร้อยแล้ว และขอเป็นตัวแทน ข้าราชการตำ�รวจภูธรภาค 4พัฒนาและนำ�หน่วยงา นให้อยู่ระดับแนวหน้าของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งช าติ และการทำ�งานจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องได้รับ ความร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อนข้าราชการตำ�รวจ ทุกคน และการทำ�งานของตำ�รวจจะประสบความ สำ�เร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้อง ประชาชนด้วย และตำ�รวจภูธรภาค 4 จะต้องช่วยกัน สร้างภาพลักษณ์ของการเป็นตำ�รวจทีด่ ี มีหวั ใจของ ผู้ให้บริการ ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนด้วย จิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง

ส นั บ ส นุ น โ ร ต า รี ข อ น แ ก่ น ; นายอุดมศักดิ์ โสมคำ� บมจ.แอดวานซ์ อิ น โฟร์เซอร์วิส มอบเสื้อ ยืดเอไอเอส จำ �นวน 5 0 0 ตั ว ใ ห้ กั บ สโมสรโรตารี่จังหวัด ขอนแก่ น เพื่ อ นำ � ไป ใช้ในโครงการ “อบรม ผู้นำ�เยาวชน” ( Youth Leadership โรตารี ) โดยมีตัวแทนจากโรตารี่ขอนแก่นเป็นผู้รับมอบเสื้อ ณ อาคารสำ�นักงาน AIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา วั น ศรี น คริ น ทร์ ; คุ ณ อ รุ ณ ว ร ร ณ ห า ญ เ จ ริ ญ ศั ก ดิ์ นายกสโมสรซอน ต้ า สากลขอนแก่ น นำ � คณะกรรมการ บริหาร ร่วมพิธีถวาย ราชสักการะ และวาง พวงมาลา เนื่ อ งใน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธีวางพวง มาลาอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต้ อ น รั บ พ่ อ เ มื อ ง ค น ใ ห ม่ ; นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุ ด รธานี ในฐานะ ตั ว แทนข้ า ราชการ และประชาชนชาว จังหวัดอุดรธานี กล่าว ต้ อ นรั บ พร้ อ มมอบ กระเช้ า ดอกไม้ แ ก่ นายเสนีย์ จิตติเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ นางช่อผกา จิตติเกษม นายกเหล่ากาชาด ในโอกาสเดินทางมารับ ตำ�แหน่ง โดยมีคณะข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ แ ส ว ง ห า มิ ต ร ; พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ เจ้าของ/บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยเสรี พร้อมทีมงานไทยเสรี ออนไลน์ เรดดรากอน ร่วมปรึกษาแนวทาง การทำ�งานกับ นายนิ รันดร์ อุดมแก้ว รอง ประธานศูนย์กู้ภัยตำ�รวจทางหลวง และนายนนท์ พระคุณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน เพื่อ สานสัมพันธ์การทำ�งานร่วมกัน ณ ศูนย์กู้ภัยตำ�รวจทางหลวงขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555


หน้า 11

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555 ป้ายแดงเถื่อน

• ต่อจากหน้า 1 รถใหม่ก็ต้องมีการขอเลขทะเบียนรถกับขนส่ง มือสองแทบทุกเต็นท์มีอัตราเพิ่มขึ้นราว 2-3 เท่า ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ.ได้ดำ�เนินการปรับปรุงระบบ ให้ลูกค้าที่ต้องการใช้กระจกที่มีความสวยงาม ย์ เจียรวนนท์ ถือหุ้น 9.46% บริษัท RAFFLES

นายกนก ศิ ริ พ านิ ช กร ขนส่ ง จั ง หวั ด ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากโครงการคืนเงินภาษีรถ คันแรกของรัฐบาล ทำ�ให้ประชาชนต่างใช้สิทธิ ซึง่ สามารถกระตุน้ ยอดขายเกินเป้าหมายทีก่ �ำ หนด รวมทัง้ มียอดการจดทะเบียนรถยนต์สงู กว่าทุกปีที่ ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ ผู้แทนจำ�หน่ายรถยนต์ แต่ละค่ายมีแผ่นป้ายทะเบียนแดงหมุนเวียนให้ ลูกค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งประชาชน หลายรายนำ�แผ่นป้ายทะเบียนแดงปลอม มาติดใช้ แทน ซึง่ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังยากต่อการ ติดตามตรวจสอบ หากเกิดกรณีรถสูญหายหรือนำ� ไปก่ออาชญากรรม ปัญหาป้ายทะเบียนแดงปลอม เหตุเกิด ขึ้นจากการที่ผู้รับเหมาผลิตป้ายทะเบียนส่งให้ ขนส่งทางบกไม่ทัน และบางส่วนไม่ได้คุณภาพ ตามกำ�หนด แผ่นป้ายแตกลายงา ตั้งแต่ปลายปี 2554 จึงต้องจัดประกวดราคาหาผูร้ บั จ้างผลิตป้าย ทะเบียนในระบบอี-ออคชั่น รายใหม่ ซึ่งดำ�เนิน การเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2555 ปัญหาต่างๆ น่าจะหมดไป นายกนก กล่าวต่อว่า เมื่อป้ายทะเบียน แดงขาดแคลน จึงทำ�ให้ประชาชนซือ้ ป้ายทะเบียน ปลอมที่ผลิตขายทั่วไปในราคาป้ายละ 100-150 บาท รวมทั้งยังมีประชาชนบางส่วนที่รับแผ่น ป้ายทะเบียนแดงจากบริษทั แล้ว ไม่สง่ คืนบริษทั ฯ เพราะมีผลถึงราคาขายต่อ หากยื้อใช้ป้ายแดงได้ นานข้ามปี หนังสือคู่มือจะแสดงวันที่จดทะเบียน เท่ า นั้ น โดยไม่ ร วมถึ ง การใช้ ป้ า ยแดงมาแล้ ว กี่ เดือนกีป่ ี่ โดยเสียเฉพาะค่าเช่าแผ่นป้ายทะเบียนรถ จำ�นวน 200 บาท เท่านัน้ ทำ�ให้ปา้ ยแดงไม่สามารถ นำ�มาหมุนเวียนให้กับลูกค้ารายใหม่ได้ รวมทั้ง บริษัทฯ ผู้แทนจำ�หน่ายรถยนต์ ไม่ยอมรับป้าย ทะเบียนแดงจากขนส่งไปใช้เท่าที่มีความจำ�เป็น อีกด้วย ปัจจุบนั ขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้รบั แผ่น ป้ายทะเบียนแดงชุดใหม่จากกรมขนส่งทางบก มาแล้วจำ�นวนหนึ่ง ซึ่งน่าจะพอกับความต้องการ จึงขอความร่วมมือบริษัทฯ หรือตัวแทนจำ�หน่าย รถให้มาขอรับป้ายทะเบียนแดงเพิ่มเติม เพื่อการ หมุนเวียนป้ายแดงใช้ในระบบเพียงพอต่อความ ต้ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ ปริ ม าณการจำ � หน่ า ย รถยนต์ ซึ่งเชื่อว่าแผ่นป้ายทะเบียนแดงที่มีอยู่จะ เพียงพอต่อความต้องการ นายกนก กล่าวต่อไปว่า ในส่วนกรณีที่ ประชาชนร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการ ใช้รถใหม่ป้ายแดง หรือรถใหม่ไม่ติดแผ่นป้าย ทะเบียนและถูกเจ้าหน้าที่ตำ �รวจเรียกตรวจจับ และปรับ นั้น กรมการขนส่งทางบกได้ทำ�หนังสือ ประสานขอความร่วมมือไปยังสำ�นักงานตำ�รวจ แห่งชาติ ในการผ่อนผันให้เจ้าของรถสามารถ ใช้ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า แผ่ น ป้ า ยทะเบี ย นรถแทน เป็นการชั่วคราว จนกว่ากรมการขนส่งทางบกจะ สามารถดำ�เนินการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถเพื่อ จ่ายให้เจ้าของรถได้ครบถ้วน “อยากให้ ตำ � รวจจราจรได้ ผ่ อ นผั น การ จับกุมรถยนต์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รวมถึง รถยนต์ที่ใช้ป้ายแดงนาน เนื่องจากเกิดปัญหาใน การส่งมอบป้ายทะเบียนจากเอกชน จึงไม่สามารถ มอบให้เจ้าของรถยนต์ได้ทันท่วงที ประกอบกับ ช่วงนี้ประชาชนซื้อรถใหม่เป็นจำ�นวนมากกว่า ปกติ จนป้ า ยทะเบี ย นที่ มี อ ยู่ ไ ม่ พ อ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ประชาชนเดื อ ดร้ อ น ซึ่ ง กรมขนส่ ง ทางบกมี เอกสารมอบให้ผู้ขับขี่ที่ดำ �เนินการขอทะเบียน และจดทะเบียนรถเรียบร้อย สามารถใช้เป็นหลัก ฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้” นายกนก กล่าว และว่า ส่วนเจ้าของรถทีใ่ ช้ปา้ ยแดง โดยไม่ด�ำ เนิน การจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก จะไม่อยู่ใน ข่ายทีจ่ ะได้รบั การผ่อนผันจากกรณีดงั กล่าว คาดว่า จะสามารถดำ�เนินการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถให้ แล้วเสร็จ และทยอยจ่ายให้เจ้าของรถทีจ่ ดทะเบียน ในกรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 นี้ และ ในส่วนภูมิภาคเป็นลำ�ดับต่อไป ด้ า น นายโชคชั ย คุ ณ วาสี กรรมการผู้ จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้รถป้ายทะเบียนแดง เมื่อซื้อ

ทางบก ซึ่งมีขั้นตอนและเวลาในการดำ�เนินการ ดังนั้นเมื่อลูกค้านำ�รถยนต์ออกจากโชว์รูมจะติด ป้ายทะเบียนสีแดง มากับรถคันใหม่พร้อมสมุด คู่ มื อ ที่ ผู้ ใ ช้ ต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดการใช้ ร ถทุ ก ครั้ง และการใช้รถที่ติดป้ายทะเบียนสีแดง จะมี กำ�หนดบอกชัดเจนว่าสามารถใช้รถได้เฉพาะช่วง พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือเฉพาะเวลา กลางวันเท่านั้น หากมีความจำ�เป็นต้องใช้รถช่วง เวลากลางคืน หรือต้องขับรถทีย่ งั ติดป้ายแดงไปใช้ งานต่างจังหวัด ออกนอกพืน้ ที่ รวมถึงการบรรทุก สัมภาระสิ่งของต่างๆ จะต้องขออนุญาตจากนาย ทะเบียนประจำ�จังหวัด และลงบันทึกบนสมุดคูม่ อื เพือ่ ชีแ้ จงแก่เจ้าพนักงาน มิฉะนัน้ ถือว่ากระทำ�ผิด กฎหมาย แต่ปจั จุบนั ผูใ้ ช้รถป้ายทะเบียนแดง จะไม่ ใส่ใจรักษากฎระเบียบวินยั ทีป่ ฏิบตั มิ า ทัง้ ยังนำ�รถ ป้ายแดงออกขับทัง้ วันทัง้ คืน ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริง กฎหมายยังบังคับใช้ครบถ้วนแต่เจ้าหน้าที่ต�ำ รวจ ส่วนใหญ่จะอนุโลมให้ และยังอนุโลมถึงการก รอกรายการที่ใช้รถในเล่มทุกครั้งที่มีการเดินทาง จนแทบไม่มีใครลงรายการใดๆ ในสมุดบันทึก เลย เพราะหากมีการกรอกข้อมูลตามจริง ไม่กี่วัน สมุดก็หมดเล่ม ต้องเสียค่าธรรมเนียมทุกครั้งเมื่อ เปลี่ยนสมุดเล่มใหม่ การอนุโลมผ่อนผันจากผู้ถือ กฎหมายทำ�ได้เพียงครั้งคราว ไม่สามารถเปลี่ยน ตัวบทกฎหมายที่เดิมมีอยู่แล้วได้ ดังนั้น หากผู้ใช้ รถป้ายทะเบียนแดงทำ�ผิดกฎหมายแล้วถูกจับกุม ก็ไม่สามารถร้องเรียนหรือโวยวายได้ จนกว่าจะมี การแก้ไขกฎหมายใหม่ นายโชคชัย กล่าวต่อว่า สำ�หรับการจด ทะเบียนเป็นแผ่นป้ายขาวนั้น จะใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือ 60 วัน ซึ่งบริษัทผู้แทนจำ�หน่าย รถยนต์ทุกค่ายต้องเร่งดำ�เนินการให้เรียบร้อยอยู่ แล้ว เพราะมีผลกับบริษัทผู้แทนจำ�หน่ายด้วย แต่ อาจมีล่าช้าบ้าง หากลูกค้าบางรายต้องการรอเลข จองหรือเลขประมูลทะเบียนสวย แต่อาจมีลูกค้า บางรายใช้เป็นข้ออ้างมากกว่าที่จะเร่งดำ�เนินการ อย่างแท้จริง เพราะต้องการยืดระยะเวลาในการ จดทะเบียนออกไป ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำ�เนิน การใดๆ ได้ เพราะไม่มีกำ�หนดว่าจะต้องคืนเล่ม ทะเบียนและป้ายแดงเมื่อไร ซึ่งอยากให้ผู้รักษา กฎหมายมีการตรวจจับปรับ ได้พจิ ารณาระยะเวลา ที่ระบุในใบรับรถวันแรก ซึ่งกระบวนการเพื่อขอ จดทะเบียนไม่ควรเกิน 45 วัน หรือ 60 วัน “ที่บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำ�กัด ได้ซื้อ แผ่นป้ายแดงไว้ให้บริการลูกค้าที่ซื้อรถใหม่เพียง 300 คู่ ยังไม่เพียงพอกับจำ�นวนรถยนต์ที่นำ�ส่ง ลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งกรมการขนส่งก็ไม่มีแผนทำ� แผ่นป้ายแดงเพิ่ม แต่ทั้งนี้ คงต้องตรวจสอบอีก ครั้งว่า กรมการขนส่งได้ทำ�แผ่นป้ายแดงออกมา ใหม่เพียงพอกับจำ�นวนปริมาณรถยนต์ที่ลูกค้า สั่งจองไว้หรือไม่ แต่ทั้งนี้ หากลูกค้าที่ไม่สามารถ จองแผ่นป้ายแดงจากบริษัทได้ ก็ไม่ควรติดป้าย แดงปลอม เพราะนอกจากผิดกฎหมายแล้ว ยังเข้า ข่ายกระทำ�ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารทาง ราชการ ซึ่งมีโทษถึงขั้นจำ�คุกตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้น ไป ปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้ง ปรับ” นายโชคชัย กล่าว

ตลาดรถมือสอง

ตัว โดยไม่สามารถขายออกได้ ถึงแม้จะมีรายการ จัดโปรโมชั่นมากมาย ขายในราคาทุน ไม่มีดาวน์ และยังมีแจกแถม ทัง้ ยังช่วยดำ�เนินการกับสถาบัน การเงิน ทัง้ นี้ เพือ่ ต้องการปล่อยรถให้เร็ว เพราะไม่ ต้องการแบกภาระต้นทุนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ มากนัก แต่ก็ ยังไม่สามารถดึงดูด หรือจูงใจลูกค้าได้ “เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจไปซื้อ รถยนต์ใหม่ป้ายแดงตามโครงการคืนภาษีรถยนต์ คันแรก เพราะจะได้ส่วนลดภาษีถึง 100,000 บาท ทำ � ให้ ร าคารถยนต์ ป้ า ยแดงมี ร าคาที่ ไ ม่ ต่ า งกั บ รถยนต์มือสองมากนัก จึงทำ�ให้ผู้บริโภคต้องรีบ ตัดสินใจซื้อภายในปีนี้ก่อนที่โครงการจะสิ้นสุด ซึ่งคนกลุ่มนี้อาจมีความเสี่ยงเรื่องหนี้สินได้ใน อนาคต โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งทำ�งานใหม่” คุณสุดาพร กล่าวต่อว่า จากประสบการณ์ ทีซ่ อื้ -ขายรถยนต์มอื สองมามากกว่า 20 ปี ยอมรับ ว่ า ไม่ เ คยเจอสภาพตลาดรถมื อ สองเงี ย บเหงา เช่นนี้มาก่อน เป็นช่วงที่มองไม่เห็นอนาคต คาด การณ์ไม่ได้ว่าจะมีแนวโน้มไปทิศทางใด และยัง ไม่รวู้ า่ ตนเองจะแบกรับภาระทุนจมแต่ดอกเบีย้ สูง พอกพูนได้นานแค่ไหน ก่อนหน้านี้ อาจมีบางช่วง ที่รถมือสองมีอัตราการซื้อขายลดลง แต่เป็นไป ตามกลไกความต้องการของตลาด ซึ่งไม่มีผลกระ ทบมากนัก เป็นธุรกิจที่เดินไปได้เรื่อยๆ ในแต่ละ เดือนจะต้องปล่อยรถออกอย่างน้อยทีส่ ดุ ไม่ตาํ่ กว่า 20-40 คัน ในขณะที่ปัจจุบัน รถมือสองแทบหยุด ชะงัก หากมีลกู ค้าต้องการซือ้ รถทางร้านจะให้การ ช่วยเหลือ เพียงขอให้มคี วามจริงใจทีอ่ ยากได้รถไป ใช้งาน มีหลักแหล่งมั่นคง หลักฐานชัดเจน เราก็ พร้อมจะขายให้ในราคาถูก หากเก็บไว้นานเท่ากับ เพิ่มภาระหนี้สินดอกเบี้ยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่วนแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือตลาด รถมือสอง คุณสุดาพร กล่าวต่อว่า สามารถทำ�ได้ หากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะให้การช่วยอย่าง จริงจัง เพราะปัญหาหลักที่ทำ�ให้ลูกค้าไม่สามารถ ซื้อรถมือสองได้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกิน ไป สถาบันการเงินไม่ปล่อยเงินกู้ หรือเรือ่ งทีล่ กู ค้า ถูกขึน้ บัญชีด� ำ ซึง่ น่าจะมีการตรวจสอบเจตนาเป็น รายๆ ไป ไม่ใช่การเหมารวม บางรายต้องการปล่อย ให้เป็นหนีส้ ญ ู หรือมีความจำ�เป็นบางช่วงบางเวลา รวมทั้งลูกค้าบางรายที่ค้างชำ�ระหรือชำ�ระไม่ตรง ตามกำ�หนด แต่ได้ชำ�ระแล้ว ควรปรับลบบัญชีดำ� เพื่อให้มีสามารถทำ�ธุรกรรมทางการเงินใหม่ได้ เชื่อว่าหากสถาบันการเงินให้การช่วยเหลือบ้าง จะทำ�ให้ตลาดรถมือสองฟื้นจากความซบเซาได้ อีกครั้ง “การที่รัฐบาลจัดโครงการคืนเงินภาษีรถ คันแรก 100,000 บาท เพิ่มค่าแรงงานทั่วประเทศ 300 บาท หรือแม้แต่เพิ่มเงินเดือน 15,000 บาท ล้วนเป็นเพียงนโยบายทีน่ �ำ เงินภาษีของประชาชน มาใช้เพื่อหาเสียงให้กับพรรคการเมือง โดยไม่ มองผลกระทบหรือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับ ประชาชนส่วนใหญ่ ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช่จ่าย ที่เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจากนโยบายที่รัฐบาลคิด แต่ประชาชนเป็นจ่ายเพื่อสนองตอบนโยบายของ รัฐบาล” คุณสุดาพรฯ กล่าว

กฟผ.ทุ่มงบ

คุณสุดาพร มาทา กรรมการผู้จัดการ จิ ระศักดิ์ คาร์เซ็นเตอร์ ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จิระศักดิ์ คาร์เซ็นเตอร์ เปิด ร้านซือ้ -ขายรถยนต์ทงั้ เก่าและรถใหม่ทกุ ประเภท ซึ่งกลุ่มลูกค้าจะมีหลากหลายแทบทุกสาขาอาชีพ เป็ น การซื้ อ มาขายไป ส่ ว นใหญ่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ รถยนต์ประเภทอเนกประสงค์ หากเป็นชาวต่าง ชาติจะชอบรถขนาด 7 ที่นั่ง หรือเป็นข้าราชการ วัยทำ�งาน นิยมใช้รถเก๋ง รถที่ได้รับความสนใจ และขายดีที่สุดจะเป็นรถกระบะซึ่งลูกค้ามีความ ต้องการสูง ขายเร็วราคาไม่ตก จากนโยบายที่รัฐบาลคืนเงินภาษีรถคัน แรก ทำ�ให้ประชาชนตื่นตัวซึ่งลูกค้าหลายรายนำ� รถทีใ่ ช้อยูม่ าให้ทางร้านตีราคาเพือ่ นำ�เงินไปดาวน์ รถในโครงการรถคันแรก โดยอ้างว่า บริษัทฯ ที่ จำ�หน่ายรถยนต์สามารถทำ�ให้ได้ ทำ�ให้ปริมาณรถ

• ต่อจากหน้า 1 นักธุรกิจอุดรฯ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2555 มีพิธีเปิดอาคาร ที่ ทำ � การศู น ย์ สั่ ง การควบคุ ม การจ่ า ยไฟฟ้ า (Supervisory Control and Data Asquisition : SCADA) ทีส่ �ำ นักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี โดยมี นายวีระชัย โกยกุล รอง ผวก.การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย เป็นประธานใน พิธี โดยมีผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดิ์ นอภ.เมืองอุดรธานี ในฐานะผูแ้ ทนของผูว้ า่ ราชการจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนร่วมในพิธี นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย ผช.ผวก.การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า กล่าว ถึงความเป็นมาของอาคารศูนย์ควบคุมการจ่าย ไฟฟ้าว่า เนื่องจากว่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปัจจุบันนี้ มักเกิดปัญหา ขัดข้องไฟฟ้าดับอยูเ่ ป็นประจำ� การแก้ไขปัญหาใช้ เวลานาน เนือ่ งจากต้องใช้การตรวจของเจ้าหน้าที่

• ต่อจากหน้า 1

จ่ายกระแสไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ไม่ เกิดปัญหา สามารถมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้อย่างต่อ เนือ่ ง โดยจัดตัง้ ศูนย์สงั่ การจ่ายไฟและควบคุมการ จ่ายไฟแบบอัตโนมัติ เพือ่ สัง่ การควบคุมสัง่ การจ่าย ไฟระยะไกล ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่ง กฟภ.ได้ ดำ�เนินการโครงการทัง้ ระบบ ด้วยงบประมาณการ ลงทุนจำ�นวน 8,427 ล้านบาท การดำ�เนินงานการก่อสร้างศูนย์สั่งการ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในช่วงปี 2543-2548 ทำ�การก่อสร้างศูนย์ สั่งการควบคุมการจ่ายไฟฟ้า จำ�นวน 6 ศูนย์ คือ ที่ สำ�นักงานใหญ่ กฟภ.กรุงเทพฯ จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครปฐม และจังหวัด เพชรบุรี ระยะที่ 2 ได้ดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ.2554 จำ�นวน 7 ศูนย์คือ เขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบนที่ จ.ลำ�พูนและ จ.พิษณุโลก, พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำ�นวน 3 ศูนย์ ได้ แ ก่ ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี จ.อุ บ ลราชธานี และ จ.นครราชสีมา โดยศูนย์ที่จังหวัดอุดรธานีนั้น มี พื้นที่ รับผิดชอบจำ�นวน 13 หน่วยงานในพื้นที่ที่ มีสถานีไฟฟ้าย่อยตั้งอยู่ คือ จ.อุดรธานี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร หนองคาย เลย หนองบัวลำ�ภู บึงกาฬ และ อ.บ้านไผ่ ชุมแพ พังโคน หนองหาน และ อ.กุมภวาปี นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เขตภาคใต้ อีก 2 แห่งคือ จ.นครศรีธรรมราชและ จ.สงขลา ซึ่ ง การเปิ ด ศู น ย์ สั่ ง การควบคุ ม การจ่ า ยไฟฟ้ า ( SCADA) ที่จังหวัดอุดรธานีนี้ เป็นการเปิดศูนย์ แรกของโครงการระยะที่ 2 นายวีระชัย โกยกุล รอง ผวก.การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า สำ�หรับศูนย์ ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า เขต 1 ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จ.อุดรธานี เป็นศูนย์แห่งแรกที่ได้ทำ�การ เปิดการใช้อย่างเป็นทางการ ในจำ�นวนศูนย์ฯที่ ก่อสร้างตามโครงการ ระยะที่ 2 ทัง้ 7 ศูนย์ โดยศูนย์ การควบคุมสัง่ จ่ายไฟฟ้าดังกล่าวทัง้ 7 แห่งนี้ จะนำ� เอาเทคโนโลยีดา้ นระบบสัง่ การทีท่ นั สมัยเข้ามาใช้ งาน ควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้า เพื่อลดการขัดข้อง ของไฟฟ้า รองรับงานการควบคุมการสั่งจ่ายไฟ ให้มีประสิทธิภาพ บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้สะดวก รวดเร็ว และรองรับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานภายใน พร้อมประสานการสั่ง การควบคุมการจ่ายไฟฟ้าของศูนย์อกี 12 ศูนย์ เพือ่ ให้สามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว นายวีระชัยฯ เปิดเผยถึงความสำ�คัญของ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าว่า เนื่องจากไฟฟ้าเป็น ปัจจัยที่สำ�คัญสำ�หรับประชาชน การเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ทัง้ นีก้ ารดำ�เนินการติดตัง้ ระบบ การควบคุมสั่งจ่ายถือว่าเป็นเรื่องที่สำ�คัญและมี ความจำ�เป็นมาก เพราะจะทำ�ให้การสั่งจ่ายไฟฟ้า ที่เกิดการขัดข้องลดลงมาเหลือไม่เกิน 3 นาที ก็ สามารถสั่งจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ได้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำ�เนิน การไปครบทั้ง 12 ศูนย์ทั่วประเทศแล้ว และที่ สำ�คัญศูนย์ควบคุมฯดังกล่าว ก็ยงั จะสามารถเชือ่ ม โยงเข้าไปกับโครงการระบบไฟฟ้าขนาดเล็กของ ภาคเอกชนได้ทุกแห่งอีกด้วย

• ต่อจากหน้า 1

นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล กรรมการผู้ จัดการ บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำ�กัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ลงทุนกว่า 50 ล้านบาท ในการตัง้ โรงงานและนำ�เข้าเครือ่ งจักร ผลิตกระจกสำ �หรับตกแต่งอาคารที่พักอาศัย สำ�นักงาน ในระดับไฮเกรดหรือระดับพรีเมี่ยม ตั้งแต่ระดับกึ่งนิรภัยไปจนถึงกระจกระบบสูญ ญากาศ หรือ กระจกอินซูเล็ต เป็นอีกไลน์หนึ่ง ธุรกิจในด้านวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สำ � หรั บ บริ ษั ท สแตนดาร์ ด พลั ส เซอร์วิส จำ�กัด เป็นตัวแทนจำ�หน่ายอลูมิเนียม กระจกและอุปกรณ์วัสดุการก่อสร้าง ตกแต่ง ภายนอก ภายใน อาคารทุกชนิด มีตลาดการ จำ�หน่ายทั้งในภาคอีสานตอนบน และตลาดใน ประเทศ สปป.ลาว ล่าสุดทางบริษัทได้ลงทุน ก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตกระจกสำ�หรับตกแต่ง อาคารในระดับไฮเกรดหรือ พรีเมีย่ ม คือ กระจก ระบบสูญญากาศ หรือ กระจกอินซูเล็ต เพื่อ

ปลอดภัยและประหยัดพลัง คือกระจกระบบ สูญญากาศ หรือกระจกอินซูเล็ต สำ�หรับในการ ติดตัง้ ตกแต่งอาคารและบ้านพักอาศัย นอกจาก นี้แล้วก็ผลิตกระจกกึ่งนิรภัยและกระจกนิรภัย สำ � หรั บ วงการก่ อ สร้ า งและอาคารใหม่ ๆ ที่ ต้องการความปลอดภัยอีกด้วย ซึง่ จากการทีท่ าง บริษัทสามารถผลิตกระจกชนิดดังกล่าวได้ใน พืน้ ที่ ก็จะทำ�ให้ตลาดความต้องการของลูกค้ามี โอกาสใช้วสั ดุทมี่ คี ณ ุ ภาพดีเพิม่ ขึน้ และมีราคาที่ จะถูกลงในอนาคต นายธนพลฯ ให้รายละเอียดที่เกี่ยวกับ การผลิตกระจกระบบสูญญากาศ หรือกระจก อินซูเล็ตว่า ถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกในภาค อีสานที่สามารถทำ�กระจกชนิดดังกล่าวได้ โดย ใช้ เ ครื่ อ งจั ก รและเทคโนโลยี จ ากทั้ ง ประเทศ อิ ต าลี เยอรมั น และประเทศจี น ในการผลิ ต เพราะปกติกระจกชนิดดังกล่าวจะต้องสั่งตรง จากโรงงานที่กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษ เพราะ มีราคาแพงกว่ากระจกธรรมดาถึง 5-7 เท่าตัว แต่ก็มีความโดดเด่นของคุณภาพคือ เป็นกระ จกชนิดทีใ่ ช้กระจกประกบกัน 2 แผ่น ตรงกลาง จะเป็นช่องว่าง มีเฟรมอลูมิเนี่ยมพิเศษอยู่ตรง กลาง และตรงกลางก็จะใส่แก๊สเฉื่อย ทำ�ให้เกิด สูญญากาศ และเป็นกระจกที่ประหยัดพลังงาน กันความร้อนได้ดี เนื่องจากว่าเป็นกระจกชนิด พิ เ ศษ ไม่ ได้ มี จำ� หน่ า ยในตลาดทั่ ว ไป ดั ง นั้ น ลูกค้าที่ต้องการใช้จะต้องสั่งให้มีการผลิตตาม ที่ต้องการเท่านั้น ทางบริษัทจึงจะผลิตให้ นายธนพลฯ กล่าวถึงข้อดีของการใช้ กระจกระบบสูญญากาศ หรือกระจกอินซูเล็ตว่า มีคณ ุ ภาพทีส่ ามารถประหยัดพลังงาน และความ ร้อนได้มากกว่า 80% ซึ่งกระจกชนิดนี้เป็นกระ จกทีผ่ ผู้ ลิตตูเ้ ย็น หรือตูแ้ ช่ จะนำ�เอาไปใช้ท�ำ บาน ประตู เพื่อให้เกิดความสวยงามและประหยัด พลังงาน ซึง่ ในปัจจุบนั บริษทั ได้ท�ำ การติดตัง้ ให้ อาคารและบ้านพักอาศัยทั้งในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงในประเทศ สปป.ลาว คืออาคารสำ�นักงาน ร้านค้า ที่กรุงเวียงจันทน์ และที่เมืองหลวงพระบาง “สำ�หรับความเติบโตทางด้านธุรกิจของ บริษัทนั้น ในปี 2554 ที่ผ่านมามีความเติบโต มากกว่าปี 2553 ประมาณ 10-15% และในปี 2555 นี้ก็คาดหมายว่าตัวเลขความเติบโตของ ธุรกิจ ก็น่าที่จะไม่มากไปกว่าในปีที่แล้วคือ 1015% อย่างไรก็ตามในปีหน้า (2556) ทางบริษัท ได้ตงั้ เป้าหมายว่าจะให้มคี วามเติบโตอยูท่ ี่ 15%” นายธนพลฯกล่าว นอกจากนี้แล้ว นายธนพลฯ กล่าวว่า สำ�หรับการรุกเข้าไปเปิดตลาดในประเทศ สปป. ลาว นัน้ บริษทั ได้เข้าไปตัง้ เป็นออฟฟิศสาขาใน ลักษณะของการรับคำ�สั่งซื้อ-ขาย และรับจ้าง ติดตั้งตกแต่งอาคาร และตนมองว่าในปัจจุบัน การเติบโตของประเทศ สปป.ลาว ในด้านต่างๆ นั้น เป็นไปอย่างแบบก้าวกระโดด ค่อนข้างสูง แต่เติบโตเงียบๆ แต่ก็ต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบ กับจำ�นวนประชากรของประเทศ คนต่างชาติ อยากที่จะเข้าไปทำ�ธุรกิจในประเทศ สปป.ลาว เพราะอาจจะเป็ น เพราะเป็ น ประเทศที่ เ ชื่ อ ม ต่อกับประเทศไทย โดยหลายประเทศในเอเชีย เข้าไปลงทุนในสาขาต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก ทั้ง ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และอีกหลาย ประเทศ

ฟินันเซีย

• ต่อจากหน้า 1

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และกรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท หลัก ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผย ในโอกาสที่เดินทางไปทำ�การเปิดที่ทำ�การสาขา จั ง หวั ด อุ ด รธานี ว่ า บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ นั น เซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) เกิดจากการรวม กิจการระหว่าง บริษัท หลักทรัพย์ ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั หลักทรัพย์ สินเอเชีย จำ�กัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ คือ บริษัท ฟินันซ่า จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้น 25.24% บริษัท ไอซีบี ซี (ไทย) จำ�กัด (มหาชน) 24.36% นายชัยวาล

NOMINEES(PTE) LIMITED ถือหุ้น 9.45% นางสุพร วัธนเวคิน ถือหุ้น 3.56% และผู้ถือ หุ้นรายย่อยอื่นๆ 27.93% มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ จำ�นวน 39 สาขา สาขาอุดรธานีเป็นสาขาที่ 39 และเป็นสาขาที่ 4 ในภาคอีสาน โดยก่อนหน้า มีการเปิดสาขาที่จังหวัดขอนแก่นแล้วจำ�นวน 3 สาขา มีส่วนแบ่งในการตลาดถึง 5.73% ณ สิ้น เดือนกรกฎาคม 2555 โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 5 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษา การลงทุ น การจั ด จำ � หน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ และ การเป็นยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และได้รับให้ ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม อีก 3 ประเภท คือ ที่ ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนซื้อขายคือหน่วย ลงทุน และธุรกิจซื้อขายสัญญาขายล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จับมือกับบริษัทนายหน้าหลัก ทรัพย์ชั้นนำ�ของประเทศสิงคโปร์ ร่วมมือกัน เปิดบริการ Global Trading เพือ่ เพิม่ ช่องทางการ ซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้ทั่วโลก นายช่วงชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การ ที่ทางบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ฟีนันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) ตัดสินใจเข้ามาเปิดสาขาใน พื้นที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ เนื่องว่าจังหวัด อุดรธานีถูกกำ�หนดให้เป็นเมือง AEC ของภาค อีสาน และมีศักยภาพที่สุดในภาคอีสานตอน บน อีกประการหนึ่งต้องยอมรับบริษัท เงินทุน หลักทรัพย์ฟินัน เซีย ไซรัส จำ�กัด(มหาชน) ยัง ขาดเครือข่ายในภาคอีสาน ทั้งๆ ที่ภาคอีสานมี นักลงทุนด้านหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพมาก อาจจะเรียกได้ว่ามีศักยภาพมากกว่าของ ภาคเหนือเสียอีกด้วย และการเจริญเติบของภาค อีสานเป็นไปในลักษณะเติบโตแบบก้าวกระโดด ถือว่า บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ฟินัน เซีย ไซ รัส จำ�กัด (มหาชน) พลาดไปในอดีตที่ผ่านมา มี ห ลายจั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ ง สาขา อาทิ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี หรือ บุรีรัมย์ จึงต้องพยายามตามให้ทนั คูแ่ ข่งในภาคอีสานใน เชิงรุก โดยในพื้นที่ใดที่มีธนาคาร ICBC ตั้งอยู่ ทางบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด(มหาชน) จะขอไปเข้าร่วมในการใช้สถาน ที่ และมีแผนการที่จะทำ�การขยายสาขาในภาค อีสานอีก 2 แห่ง โดยกำ�ลังศึกษาพื้นที่อยู่ “โอกาสการเจริญเติบโตของธุรกิจการ ลงทุนด้านหลักทรัพย์ของภาคอีสานในอนาคต ยังมีอีกมาก เพราะคนในภาคอีสานมีศักยภาพ ด้านการเงินที่มั่นคงมาก แต่ว่าจะเข้ามาลงทุน ในธุรกิจด้านหลักทรัพย์หรือไม่เท่านั้น ตรงนี้ คือโจทก์ทบี่ ริษทั หลักทรัพย์ตา่ งๆจะต้องทำ�การ บ้าน และโปรโมทให้ถูกทาง ที่ขาดอยู่ในขณะ นี้คือเครือข่าย และการทำ�การตลาด (มาร์เก็ต ติ้ง) ให้เป็นตัวเชื่อมให้กับนักลงทุน เมื่อก่อน เรื่องระบบ ไอที อาจจะมีปัญหา แต่ปัจจุบันนี้ ระบบไอที มีระบบที่ดี ทำ�ให้ความเสียเปรียบ และโอกาสของนั ก ลงทุ น ในภู มิ ภ าคกั บ ส่ ว น กลาง มีโอกาสเท่าๆกันแล้ว ทำ�ให้นักลงทุนใน ภูมภิ าคเพิม่ จำ�นวนขึน้ เรือ่ ย และอาจจะทีท่ ะลุจำ� นวนเดิมๆด้วย เพราะคนมีมลู ค่าความมัง่ คัง่ ของ คนในภูมิภาคมีมาก เพียงแต่รอโอกาสเท่านั้น” นายช่วงชัยฯกล่าว

สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ คุณสุพัตรา โทร. 08-1545-5594

E-mail :

thaisaeree@gmail.com thaisaeree@yahoo.com


หน้า 12

ปีที่ 11 ฉบับที่ 102 ประจำ�เดือนตุลาคม 2555

ที่ ป รึ ก ษา พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร,ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ,รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด,ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์,วิวัฒน์ หมื่นกันยา,สิทธิโชค บุญโท,สุวรรณ ไตรมาลัย,พีระ วีระชัย ,ยงยุทธ ขาวโกมล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผูพ ้ มิ พ์และผูโ้ ฆษณา สุพตั รา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,สิทธิชยั สีดาน้อย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ ชาญเจริญ,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำ�นักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ที่ปรึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำ�นักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอื้อดีไซน์ 08-3417-0363

หนังสือพิมพ์ไทยเสรีฉบับที่ 102  

หนังสือพิมพ์ข่าวท้องถิ่นอีสาน ขอนแกน อุดรฯ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you