Page 1

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85สะพานข้ ประจำ�เดือานพฤษภาคม 2554 มโขง นครพนม

า1 เปิ ด ปลายปี 5 4 .. น.3 ไถ่ ชี วิ ต กระบื อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล หน้ ... น.5

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554 ราคา 10 บาท

ห่วงสถานการณ์ยดื เยือ้ เหตุปะทะไทย-กัมพูชา ส่งผลกระทบธุรกิจ นักธุรกิจเมืองขอนแก่น ห่วงสถานการณ์ ไทยกัมพูชา ยืดเยื้อ กระทบ การค้า การลงทุน หาก นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ข าด ความเชื่ อ มั่ น ย้ า ยไป ลงทุ น ประเทศเพื่ อ น บ้าน ยากจะกลับคืนมา เหมือนเดิม อ่านต่อหน้า 11

หอการค้าอุดรธานี รือ้ ฟืน้ กกร.ใหม่ ดั น โครงการก่ อ สร้ า งศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงนิทรรศการ ที่เคยได้รับ ความเห็ น ชอบ และหาแนวทาง ย้ า ยคลั ง นํ้ า มั น ปตท.ออกไปอยู่ นอกเมือง อ่านต่อหน้า 11

3กระทรวงประสานมือ

แก้ปัญหาคนไทย ในต่างประเทศ

กรมการกงสุล ลงพืน้ ทีห่ ารือ จัดหางาน และพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เปิดคอร์ดระยะสั้นเพียง 3 วัน ให้ความรูแ้ ก่คนทีจ่ ะเดินทางไปทำ�งานยังต่างประเทศ อ่านต่อหน้า 11 กันถูกหลอกเป็นเหยื่อขนยาเสพติด

แม่ ค้ า ข้ า วแกงโอด

ผู้ประกอบการร้านอาหาร เดือดร้อนหนัก วอนรัฐบาลเร่งแก้ไข ปัญหาราคาไข่ไก่และเนื้อหมูโคตรแพง หลังเนื้อหมูขึ้นราคาเป็น 150 บาทต่อ กก. เลี่ยงเมนูไข่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกรงขึ้น อ่านต่อหน้า 11 ราคาหวั่นลูกค้าหาย

วางศิลาฤกษ์ สปข.1 ; นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายก รัฐมนตรี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารสำ�นักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น หลังใหม่ ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ถนนนิกรสำ�ราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น หลัง ประสบกับเหตุความไม่สงบเมื่อช่วงกลางปีก่อน ทำ�ให้อาคารและอุปกรณ์ได้รับ ความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

ไ ข่ ม ด แ ด ง สร้ า งรายได้ เตือนเปิบดิบ หมูแพงทำ�กุนเชียง-ของฝาก เ สี่ ย ง ต า ย ยอดขายตกฮวบ50% “เจ๊รชั ” ร้านขายของฝากชือ่ ดังเมือง

ข่อยฮักขอนแก่น ; รวมพลศิลปินคนขอนแก่น นำ�โดย โฬม รัชตะ และเวียร์ ศกลวัฒน์ เปิดตัวเอ็มวีเพลงคนขอนแก่น ที่เป็นการรวมศิลปินที่เป็นคนขอนแก่นมาร่วมร้องเพลง แสดงความรักความสามัคคี ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวของคนขอนแก่น และร่วมสำ�นึกรัก บ้านเกิด ที่ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

ยอดขายลดกว่ า ครึ่ ง จี้รัฐแก้“ไข่-หมู”แพง

หออุดรฯ ฟื้นกกร.

แสดงพลังปกป้องสถาบัน ; นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่น นำ�ชาวจังหวัดขอนแก่นจากทั้ง 26 อำ�เภอ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดง พลังจากทุกภาคส่วนทั้ง ข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี เพื่อนำ�บ้านเมืองให้รอดพ้นวิกฤต ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ชาวบ้านว่างจากการทำ�นาช่วง หน้าแล้ง หันยึดอาชีพเก็บไข่ มดแดงขายสร้ า งรายได้ เ สริ ม กว่า 500 บาทต่อวัน ขณะทีน่ กั วิชาการ มข.เตือนเปิบไข่มดแดงดิบเสี่ยงตายได้

หมอแคน โอดครวญ หมูแพง กระทบยอดขายตกฮวบเกื อ บ 50% ทำ�ให้ต้องลดการผลิตลง ขณะที่ต้นทุนเพิ่มจากเดิม 5060 บาท แต่ปรับราคาขึ้นเพียง กก.ละ 10 บาท อ่านต่อหน้า 11 มารุต อ้วนไตร


หน้า 2 ไข่มดแดง

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554 • ต่อจากหน้า 1

นายคำ� สอนศิริ ชาวบ้านหนองหิน ตำ�บล ศิลา อำ�เภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ช่วง นี้ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ เนือ่ งจากเกิดความแห้งแล้ง ปลูกพืชผักไม่ได้ ไม่มนี ํ้ ารด  ต้องหันมาทำ�อาชีพหาไข่มดแดงโดยตระเวน หาไข่มดแดงไปให้ภรรยานั่งขายริมทางตลาดบ้าน หนองหิน ซึ่งหาเกือบทั้งวันได้ไข่มดแดงเกือบเต็ม กระติ๊ปก็ประมาณ 1 กิโลกรัม ราคาขายของไข่ มดแดงจะใช้วธิ ใี ส่จานหรือวางบนใบตอง ราคาจาน ใหญ่ 50 บาท จานเล็ก 20 บาท ซึ่งก็ทำ�รายได้ดีวัน ละ 500-1,000 บาท พอสำ�หรับเลี้ยงครอบครัวไป จนหมดแล้งนี้    นางสมร ชาวบ้าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีในพืน้ ทีป่ า่ ภายใน หมูบ่ า้ นของตนเองจะมีมดแดงขึน้ ไปทำ�รังวางไข่อยู่ บนต้นสะเดาและต้นมะม่วงเป็นจำ�นวนมาก เมื่อ ว่างเว้นจากการทำ�นาหรือยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยว ผลผลิต จะออกตระเวนไปตามป่าในหมู่บ้านซึ่งมี ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อไปหาเก็บไข่มดแดงมาขาย พร้อมทำ�เมี่ยงมดแดงวางขายบริเวณหน้าหมู่บ้าน “ในแต่ ล ะวั น ที่ อ อกไปหาไข่ ม ดแดง จะ สามารถเก็บไข่มดแดงได้มากถึงวันละ 5-6 กิโลกรัม เลยทีเดียว ทัง้ นีไ้ ข่มดแดงและตัวมดแดงจะแยกขาย ซึ่งไข่มดแดงจะขายในราคากิโลกรัมละ 300 บาท

ส่วนตัวมดแดงสดจะขายในราคากิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งในแต่ละวันทำ�ให้มีรายได้ไม่ตํ่ากว่า 500 บาทต่อวัน แต่หากมีชาวบ้านสั่งทำ�เมี่ยงมดแดง ก็จะทำ�ให้มีรายได้มากถึง1,000 บาทต่อวันเลยที่ เดียว” นางตุ้ม กล่าว นางปอน แม่ ค้ า ตลาดบางลำ � พู อ.เมื อ ง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ปกติรับผักตามฤดูกาลมาขาย เป็นประจำ� ไข่มดแดง เป็นอาหารเฉพาะฤดูกาลจะ เริม่ มีจ�ำ หน่ายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือน เมษายน เท่านัน้ และเป็นช่วงเดียวกับผักหวานออก มาก จึงกลายเป็นเมนูที่ปรุงอาหารร่วมกัน “ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึง่ ไข่มดแดงเริม่ ออก สู่ท้องตลาดนั้น ราคาค่อนข้างสูง ราคาส่ง กก.ละ 400 บาท และจำ�หน่ายในราคา กก.ละ 500 บาท แบ่ง ขายปลีกกองละ 50 บาท เมื่อมีไข่มดแดงออกสู่ท้อง ตลาดมากขึ้น ราคาจะลดลงเรื่อยๆ ในเดือนเมษายน ซึง่ เป็นช่วงทีห่ าไข่มดแดงแทบไม่ได้เลยและลักษณะ ไข่ไม่สวย ราคาลดลงเหลือ 250 บาท เมื่อแบ่งขาย ปลีกจะอยู่ที่กองละ 20 บาท แต่ละวันจะขายไข่ มดแดงได้ 10-15 กก.ต่อวัน” นางปอน กล่าว นายแมน คุณนที พ่อค้าอาหารทะเลตลาด บางลำ�พู กล่าวว่า ตนเองเป็นคนที่ชื่นชอบการรับ ประทานไข่มดแดง เพราะในรอบ 1 ปี จะมีโอกาส ไม่นานนัก ไม่ได้มใี ห้บริโภคตลอดทัง้ ปี เหมือนเนือ้ สัตว์ ช่วงแรกราคาสูงจะซือ้ น้อยไม่บอ่ ยนัก แต่ระยะ

หลังเมื่อราคาลดลง จึงซื้อบ่อยๆ เป็นคนชอบทำ� อาหารด้วยแล้ว จึงสามารถนำ�มาปรุงได้หลายชนิด ทีช่ อบมากทีส่ ดุ เป็น ก้อยไข่มดแดง รสชาติ แปลกดี ส่วนผักหวานเป็นเมนูที่ปรุงคู่กันจนขึ้น ชื่อแล้ว แต่ไข่มดแดงยังสามารถทำ�อาหารได้อีก มากมายหลากหลาย อย่างเช่นไข่เจียวใส่ไข่มดแดง ถึงแม้ไม่ใช่คนอีสานโดยกำ�เนิด แต่เมื่อลองทานไข่ มดแดงแล้วเชื่อว่าทุกคนอาจชอบเหมือนกัน ด้าน รศ.พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดี ฝ่ายขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ มข. ในฐานะนักวิชาการ ด้ า นโภชนวิ ท ยา กล่ า วว่ า การบริ โ ภคดิ บ เป็ น พฤติกรรมความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่อาจนำ�มาซึ่งการ ติดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะคนอีสานที่ยัง นิยมการบริโภคเนื้อสัตว์ดิบ เช่นเนื้อวัว เนื้อปลา และสัตว์อื่นๆ โดยจะพบเห็นได้ทั่วไปในชนบท หรือแม้แต่ในชุมชนเมืองก็ยังมีการบริโภคอาหาร ดิบ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเชื่อว่าอาหารดิบที่ผ่านการปรุง รสด้วยเครือ่ งปรุงรสทีม่ รี สจัด หรือมะนาว อาจช่วย ให้อาหารมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ ในช่วงฤดูรอ้ นทีม่ กั มีการะบาดของโรคทาง เดินอาหาร และเป็นช่วงเวลาที่มีการหาไข่มดแดง มาประกอบอาหารกันมาก ซึ่งไข่มดแดงถือได้ว่า เป็ น อาหารพื้ น เมื อ งที่ มี คุ ณ ค่ า ทางอาหารและมี โปรตีนสูง ไข่มดแดงมีรสชาติอร่อย และมีราคาสูง ขึ้นตามความนิยมของท้องตลาด สิ่งที่น่าเป็นห่วง

คือยังพบเห็นการบริโภคไข่มดแดงที่ไม่ได้ผ่านการ ทำ�ให้สุก หรือสะอาดก่อนนำ�มารับประทาน ใน ลักษณะของ ก้อย หรือการบริโภคโดยตรง ผู้ บ ริ โ ภคอาจเข้ า ใจว่ า ไข่ ม ดแดงมี สี ข าว สะอาดอยู่ในรังที่สูงจากพื้นดินจึงน่าจะปลอดภัย จากเชื้อโรค ซึ่งโดยหลักการแล้วมดแดงที่อาศัยใน รังถือเป็นแมลงชนิดหนึง่ ทีอ่ าศัยหากินตามพืน้ ดิน และยังนิยมกินซาก สิง่ สกปรก รวมทัง้ มูลสัตว์ และ กรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครเป็นราชอาณาจักรของไทยมาตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช 2325 อุจจาระของมนุษย์ ทีถ่ า่ ยไว้ตามสวน หรือป่าใกล้ๆ ถึงปัจจุบนั ปีพทุ ธศักราช 2554 เป็นระยะเวลา 229 ปี มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขถึง ณ ปัจจุบนั บ้าน โอกาสที่เชื้อโรคที่อยู่ตามสิ่งสกปรกจะติดไป 9 พระองค์หรือ 9 รัชกาล ดังนี้ กับลำ�ตัวและขาของมดแดงจะมีมาก โดยเป็นพาหะ พาเชื้อโรคในลักษณะเดียวกับแมลงวัน เมื่อไปเห ยียบยํา่ บนไข่ในรังก็จะมีการปนเปือ้ นได้ ซึง่ หากไม่ ได้ท�ำ ความสะอาดก่อนบริโภคจะได้รบั เชือ้ ดังกล่าว เข้าสู่ร่างกาย “แม้ยังไม่มีผลการศึกษาที่ชัดเจนในเรื่อง การเป็นพาหะนำ�โรคของมดแดงที่ได้รับเชื้อ ซึ่ง อยู่ ใ นตั ว ของมดก่ อ นที่ จ ะมี ก ารวางไข่ และ ทำ�ให้เชื้อโรคปะปนแทรกตัวอยู่ในไข่ แต่ก็ควร ระมัดระวัง เพราะการติดเชื้อที่รุนแรงและไม่ได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษามี อั น ตรายถึ ง ชี วิ ต ซึ่ ง ทางที่ ดี ที่สุดคือการปรุงให้สุกก่อนบริโภค หลีกเลี่ยงการ กินดิบทุกชนิด หากมีอาการผิดปกติของร่างกาย จากการรับประทานอาหารควรรีบไปพบแพทย์” รศ.พิษณุ กล่าว

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เอไอเอสจัดเต็ม“อุน่ ใจได้แต้มปี3”ลุน้ หมืน่ ทุกวันลุน้ ล้านทุกเดือน ฉลอง 21 ปีทมุ่ 21 ล้านตอบแทนลูกค้าทัว่ ประเทศตลอดปี 54 เอไอเอส เผยกลยุทธ์ดูแลลูกค้าปี 2554 ภายใต้แนวคิด Quality DNAs เพิ่มคุณภาพเข้ม ข้นในทุกมิติด้วย Special Service ให้ลูกค้าได้รับ ความพิเศษในทุกวันทีใ่ ช้งาน ล่าสุดจัดเต็ม Special Reward กับแคมเปญ “อุ่นใจได้แต้มปี 3” ต่อเนื่อง ให้ลกู ค้าได้ ลุน้ หมืน่ ทุกวัน ลุน้ ล้านทุกเดือน พร้อม ของรางวัลอืน่ อีกมากมาย ฉลองเอไอเอสครบ 21 ปี รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาท ง่ายๆ เพียงกด *544# แล้วโทรออก (ฟรี) ตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 2554 นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก หัวหน้าคณะผู้ บริหารด้านปฏิบัติการ เอไอเอส กล่าวว่า ที่ผ่าน มาเอไอเอสได้มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการมาอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปี 2554 นี้เรามุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ พร้อมลงลึกรายละเอียดในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด Quality DNAs เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเป็นผูน้ �ำ ด้านการให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบครบวงจร (Total Solution to customers) และปัจจัยสำ�คัญที่ ผลักดันให้เกิดการเติบโตในเชิงธุรกิจคือลูกค้า เมือ่ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจย่อมเกิดการใช้งานต่อเนือ่ ง ดั ง นั้ น การบริ ห ารงานลู ก ค้ า หรื อ S (Service) หนึ่ง Quality DNAs จึงเป็นอีกหนึ่งใน กลยุทธ์ที่เอไอเอสให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งและทำ� อย่างจริงจังผ่านโปรแกรมการดูแลลูกค้า ส่งผลให้ ในปีทผี่ า่ นมาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวม (Overall Customers Satisfaction) สูงถึง 89% และมีจำ�นวน ลูกค้าไหลออกจากระบบลดลง (Churn Reduction)

ถึง 55% โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อลูกค้าสัมผัสได้ถึงความ พิเศษเหล่านี้แล้ว จะทำ�ให้เกิดความพึงพอใจและไว้ วางใจเลือกใช้งานเอไอเอส โดยไม่คิดเปลี่ยนระบบ นางวิลาสินี พุทธิการันต์ รองกรรมการผู้ อำ�นวยการ สายงานบริหารลูกค้า และการบริการ เอไอเอส กล่าวเสริมว่า ในปีนี้ เอไอเอสภายใต้ “S” วางกลยุทธ์การครองใจลูกค้าด้วยการมอบ Special Service ใน 3 ด้านคือ 1.Service Excellence รวมบริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ ทั้ ง ในส่ ว นของการดู แ ล ประสบการณ์ครบวงจร ตั้งแต่วันแรกของการเป็น ลูกค้า ไม่ว่าจะเรื่องการซื้อเครื่องและแพคเกจการ ใช้งาน อีกทั้งยังพัฒนา Experience Shop ให้ลูกค้า สัมผัสและทดลองมือถือและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ก่ อ นใคร พร้ อ มมี ผู้ เ ชี่ ย วชาญคอยให้ คำ � แนะนำ � ตลอดการใช้งาน นอกจากนีย้ งั ดูแลให้บริการลูกค้า คอเน็ตผ่าน Online Service อาทิ eService และ Social Media ต่างๆ 2.Service Accountability ความใส่ ใ จ เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา อาทิ การให้ความ ช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤติประสบภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ โดยลูกค้าเอไอเอสยังสามารถติดต่อ ถึงคนที่รักและครอบครัวได้อย่างไร้กังวลทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ และ 3.Benefit & Rewards เราได้มอบความพิเศษทีม่ ากกว่าผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Birthday Special ให้ลูกค้าโทรฟรี ในวันเกิด, การมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าซื้อมือถือ

นิทรรศการศิลปะ ยาตรา ; นาย ส ม บั ติ ต รี วั ฒ น์ สุวรรณ ผูว้ า่ ราชการ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น ประธานเปิ ด ง า น นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ะ ย า ต ร า “ภาพพระภู มิ ฟ้ า น้ อ มโน้ ม โลมดิ น ” เป็ น การจั ด แสดง ภาพวาดพระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ โดยอาจารย์ ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ (อาจารย์กวง) ประธานชมรมธุลีไท ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ได้ในราคาพิเศษ รวม ถึ ง สิ ท ธิ พิ เ ศษต่ า งๆ ในโครงการเอไอเอส พลั ส โดยได้ ร่ ว มกั บ พั น ธ มิ ต ร ที่ ห ล า ก หลายมากขึ้ น พร้ อ ม ขยายจำ � นวนการใช้ สิ ท ธิ์ เ พื่ อ ใ ห้ ต อ บ โจทย์ลูกค้าทั้งในเรื่อง การใช้ชีวิตประจำ�วัน และความชอบในเชิง ไลฟ์ ส ไตล์ ข องลู ก ค้ า ได้อย่างแท้จริง ทำ�ให้ปัจจุบันมีสิทธิพิเศษที่มอบ ให้กว่า 6,000 ร้านค้า และลูกค้าตอบรับสิทธิพิเศษ มากถึง 5 ล้านครั้ง เพิ่มเป็น 43% จากปีที่ผ่านมา และอีกหนึง่ โครงการความพิเศษทีม่ ากกว่า และประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างมากคือ “อุน่ ใจได้ แต้ม” โครงการตอบแทนลูกค้าเอไอเอส (Rewards) ภายใต้ แ นวคิ ด ให้ ทุ ก การใช้ ง านปกติ ข องลู ก ค้ า มีมูลค่าเพิ่ม ผ่านการมอบรางวัลที่มีคุณค่าอย่าง ทองคำ� ซึ่งนับวันยิ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง ที่ผ่านมามีลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างมาก วัด จากการกดสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำ�นวนกว่า 7 ล้านหมายเลข ซึง่ เพิม่ ขึน้ คิดเป็น 75% จากปีทแี่ ล้ว ล่าสุด เอาใจลูกค้าต่อเนื่องอีกครั้งเป็นปี ที่ 3 ยิ่งใหญ่กว่าเดิมฉลองเอไอเอสครบรอบ 21 ปี

ด้วยแนวคิด “ลุ้นหมื่นทุกวัน ลุ้นล้านทุกเดือน 21 ปี 21 ล้าน” โดยลูกค้าสามารถร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี รับสร้อยคอทองคำ�พร้อมจีน้ อ้ งอุน่ ใจมูลค่า 10,000 บาทได้ทุกวัน และลุ้นรับรางวัลใหญ่ตุ๊กตาน้องอุ่น ใจทองคำ�มูลค่า 1,000,000 บาททุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีของรางวัลอืน่ ๆ อีกมากมาย ภายใต้กติกาเดิมคือ กดสมัครเข้าร่วมโครงการเพียงครั้งเดียวที่ *544# แล้วโทรออก (ฟรี) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 2554 “เรามั่นใจว่าแนวทางการดูแลลูกค้าเอไอ เอสจะประสบความสำ�เร็จได้ต้องเกิดจากการตอก ยํ้า สร้างความต่อเนื่อง และลงลึกในรายละเอียด ของลูกค้า เพือ่ ให้รสู้ กึ ได้วา่ การเป็นลูกค้าเอไอเอสน อกเหนือจากคุณภาพแล้วยังรับสิ่งที่พิเศษมากกว่า เสมอ” นางวิลาสินี กล่าว

ต้อนรับลูกเสือชาว บ้ า น ; นายสุ ช าติ โคตรทุ ม รองปลั ด อบจ.ขอนแก่น เป็น ประธานต้อนรับคณะ ชมรมลู ก เสื อ ชาว บ้านและวิทยากรลูก เสือชาวบ้านจังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่ง เดิ น ทางมาศึ ก ษาดู งานในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจ ภูธร ภาค 4

ให้การขนชักลากสะดวก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ ทำ � การยึ ด ปื น แก๊ ป ยาวแบบไทยประดิ ษ ฐ์ 1 กระบอก เพราะสงสัยว่าคนที่นำ�เอาปืนไปเดินใน บริเวณดังกล่าว น่าที่จะเป็นสายให้กับพวกที่จ้าง มาสำ�รวจดูต้นไม้ที่ต้องการ ก่อนที่จะมีการเข้ามา ลักลอบตัดโค่นภายหลัง นายปราโมทย์ เปิดเผยว่า เป็นการนำ�เอา มาตรการเร่งด่วนตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี มาดำ�เนินการทำ�ลายเส้นทางขน ชักลากไม้ที่ถูกผู้ลักลอบตัดโค่นออกจากป่า และ มาตรการในการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันปลูก ต้นไม้เสริมลงในพื้นที่ป่าที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในการประชุมกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านประจำ�เดือน ทาง อำ�เภอได้มอบให้ก�ำ นัน ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมู่ ทุกตำ�บล ไปแจ้งต่อราษฎรในพื้นที่ว่า หากผู้ใดสามารถให้ เบาะแสถึงผู้กระทำ�ความผิดตัดโค่น ทำ�ลายป่า จะ ได้รับรางวัลเป็นเงินสดจำ�นวน 5,000 บาท และ หากว่ า ศาลดำ � เนิ น คดี ถึ ง ที่ สุ ด ก็ จ ะได้ รั บ รางวั ล 10,000 บาท พร้อมกันนี้ก็ได้มีการปลูกป่าเสริมใน พื้นที่ดังกล่าวกว่า 350 ต้น “ในระยะยาว ทางอำ � เภอจะร่ ว มกั บ เจ้ า หน้าที่ป่าไม้และราษฎรในพื้นที่ นำ�เอาเยาวชนใน

พื้นที่ อ.โนนสะอาด เข้ามาดูพื้นที่ที่ถูกทำ�ลาย เพื่อ ให้เยาวชนเหล่านั้นเกิดจิตสำ�นึกความหวงแหนป่า ไม้ที่ยังเหลืออยู่ พร้อมกันนั้นก็จะทำ�เป็นโครงการ ในการปลู ก ป่ า เสริ ม ในพื้ น ที่ และอาจจะมี ก าร จัดการแข่งขันกีฬาเชิงนิเวศน์” ซึ่ ง ผู้ สื่ อ ข่ า วได้ รั บ การเปิ ด เผยจากแหล่ ง ข่าวในพื้นที่ว่า การตัดโค่นไม้ในพื้นที่ป่าทม ป่าข่า ในขณะนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะว่าผู้ลักลอบได้คัด เลือกตัดโค่นเอาเฉพาะต้นประดู่ขนาดใหญ่เท่านั้น คาดว่าน่าจะเอาไปทำ�เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งที่กล่าวว่าน่า เป็นห่วง เพราะในบริเวณป่าดังกล่าวนี้ เป็นทั้งป่า ปลูก และป่าธรรมชาติ โดยเฉพาะต้นประดู่ที่ทาง กรมป่ า ไม้ ไ ด้ ล งทุ น ปลู ก เอาไว้ จำ � นวนหลายพั น ไร่ กำ�ลังเจริญเติบโต ซึ่งน่าที่จะเป็นเป้าหมายต่อ ไป ส่วนที่เป็นไม้ตามธรรมชาติเองนั้นก็มีความ สมบูรณ์ของป่า และยังมีอยูจ่ ำ�นวนมาก โดยผูท้ ขี่ นึ้ มาลักลอบตัดโค่นนัน้ น่าทีจ่ ะเป็นผูท้ อี่ ยูต่ า่ งถิน่ ตัด แล้วก็ขนชักลากลงจากป่าไปยังพืน้ ทีท่ ตี่ ดิ กับอำ�เภอ โนนสะอาด และ อ.กุมภวาปี นายลิขิต หน.สนง.ป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 7 อ.ศรีธาตุ เปิดเผยว่า การทำ�ลายเส้นทางดังกล่าวนัน้ เป็นเพียงการทำ�ลายความสะดวกของขบวนการ

ท รู มู ฟ ทุ่ ม ทุ น ขยายเครื อ ข่ า ยกว่ า 3,000 ล้ า นบาท เพิ่ ม ศั ก ยภาพการสื่ อ สาร ครอบคลุ ม ภาคอี ส าน และทั่ ว ประเทศ โดย ติดตั้งเสาสัญญาณใหม่ กว่ า 1,200 สถานี มุ่ ง เน้นขยายเครือข่ายภาค อีสานเป็นพิเศษถึง 564 เสาสัญญาณ พร้อมจัด แคมเปญ “สัญญานทรูมฟู ไปถึงคุณ ตรงถึงใจ” เปิด ตัว “ซิมฮักกัน” ค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์ ทุกเครือ ข่ายตลอด 24 ชั่วโมง นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองหัวหน้า กลุ่ ม คณะผู้ บ ริ ห ารด้ า นการพาณิ ช ย์ บริ ษั ท ทรู คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด เปิดเผยว่า การที่ทรูมูฟเดิน หน้าขยายสัญญาณเพือ่ เตรียมรองรับลูกค้าทีจ่ ะเพิม่ ขึ้นถึง 22 ล้านราย และพัฒนาขยายบริการ 3G โดย ลูกค้าสามารถใช้งานคอนเทนต์และมัลติมเิ ดียอย่าง มีประสิทธิภาพผ่าน EDGE/GPRS ทั่วประเทศ ด้ า นนายวิ ฑู ร ย์ เจี ย มศิ ริ ก าญจน์ รองผู้ อำ�นวยการ ธุรกิจพรีเพด บริษทั ทรูมฟู จำ�กัด กล่าว

ว่า เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคอีสาน รวมทั้งประชากรชาวอีสานที่กระจายในทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การ สร้างความใกล้ชิดมีโอกาสได้พูดคุยติดต่อสื่อสาร สะดวกยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของแคมเปญ “สัญญา นทรูมูฟ ไปถึงคุณ ตรงถึงใจ” พร้อมเปิดตัว “ซิม ฮักกัน” ทีม่ โี ปรโมชัน่ มอบให้ชาวอีสานโดยเฉพาะ กับค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์ทกุ เครือข่ายตลอด 24 ชม.หรือเติมเงิน 10 บาท รับวันใช้งาน นาน 60 วัน การจัดโปรให้ถกู ใจเพือ่ เป็นการเปลีย่ นภาพเดิม เติม เต็มสัญญาณให้ครอบคลุม

สื บ ส า น ศิ ล ป วั ฒ นธรรมอี ส าน ; สำ � นั ก ง า น ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ จังหวัดขอนแก่น จัด เวที เ สวนาสื บ สาน ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อี ส านเพื่ อ ให้ อ ยู่ คู่ ชาวอี ส านและให้ เยาวชนรุ่ น หลั ง ได้ นำ�ไปเป็นแบบอย่าง และสืบสานรักษาไว้ ทีห่ อประชุมองค์การบริหารส่วนตำ�บลโคกสี อ.เมืองขอนแก่น โดยมี นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำ�เนินการเสวนา

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อุดรฯใช้มาตรการเข้มทำ�ลายเส้นทางขนไม้เถือ่ น เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 นายคมสัน เอกชัย ผวจ.อุดรธานี ได้ร่วมประชุมกับหน่วย งานรั ก ษาป่ า ไม้ และนายปราโมทย์ ธั ญ ญพื ช นอภ.โนนสะอาด และนายขจร หลิ่มวานิช นอภ. กุมภวาปี เพื่อหามาตรการในการยับยั้งและลด ปั ญ หาการตั ด ไม้ ทำ � ลายป่ า ในพื้ น ที่ ป่ า ทมป่ า ข่า ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีพื้นที่ประมาณ 3 หมื่นไรเศษ และมีพื้นที่ติดต่อ 3 จังหวัด คือ อ.โนนสะอาด, อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี, อ.เขาสวน กวาง จ.ขอนแก่น และ อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ โดย นายคมสันฯ ได้ก�ำ ชับให้หามาตรการในการยับยัง้ และลดปัญหาตัดไม้ทำ�ลายป่า ต่ อ มา นายปราโมทย์ ธั ญ ญพื ช นอภ. โนนสะอาด พร้ อ มกั บ นายลิ ขิ ต ปล่ อ งนิ ร าศ หน.สนง.ป้ อ งกั น รั ก ษาป่ า ไม้ อด.7 อ.ศรี ธ าตุ จ.อุดรธานี ได้นำ�ร่องในการดำ�เนินการมาตรการ เป็นอำ�เภอแรก ด้วยการนำ�เอากำ�ลังลูกจ้าง และ กำ�ลัง อสทป.ต.ทมนางาม อีกจำ�นวนหนึ่ง พร้อม ด้วยรถไถขนาดใหญ่ เดินทางไปยังบริเวณป่าทม ป่าข่า ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ 3 บ้านทมนางาม เพื่อทำ�ลายเส้นทางการขนชักลากไม้เถื่อน ด้วย การใช้รถไถมาไถให้เป็นร่องขนาดใหญ่ เพื่อไม่

True move ขยายเครือข่ายมัดใจชาวอีสาน

บริ ก ารออกแบบ ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์

ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com

คงจะไม่ ไ ด้ ผ ลร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ เ ต็ ม ในส่ ว นของมาตรการระยะยาวนั้ น นายลิขิตฯ ยอมรับว่าแม้กรมป่าไม้จะมีมาตรการเข้มข้นเพียงใดก็ต้องมี อุปสรรค โดยยกตัวอย่าง หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ 7 มีข้าราชการเพียง 1 คน ลูกจ้างอีก 8 คน มีรถยนต์กระบะเก่าๆ 1 คัน มีที่ตั้งอยู่ที่อำ�เภอศรีธาตุ แต่มีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ 4 อำ�เภอ คือ อ.ศรีธาตุ ,โนนสะอาด ,กุมภวาปี และ อ.ประจักษ์ศลิ ปาคม และป่าทม ป่าข่า ป่าโพธิศ์ รีส�ำ ราญ มีพนื้ ทีม่ ากกว่า 34,000 ไร่เศษ แม้จะออกตรวจตลอดทั้งปีก็คงไม่ทั่วถึงอย่างแน่นอน


หน้า 3

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

สะพานข้ามแม่นํ้า โขงแห่งที่ 3 นครพนม กำ � หนดเปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการในวันที่ 11 เดือน 11 ปีค.ศ.2011 (11.11.11) จังหวัดเตรียมพัฒนารองรับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นเริ่มที่บริเวณทางขึ้นสะพานนำ�ร่อง เผยจะ เป็นเส้นทางที่สำ�คัญทั้งด้านการค้า การลงทุน การ ท่องเทีย่ ว จะเป็นการเปิดประตูของภาคอีสานออก ไปสู่ประเทศกลุ่มอินโดจีนและจีนตอนใต้ และ เสริมโครงข่ายการคมนาคมที่ยังขาดอยู่ให้มีความ สมบูรณ์มากขึ้น

ประโยชน์เกิดขึ้นตามมาหลายด้านทั้งการค้า การ ลงทุน การท่องเที่ยวและการเดินทาง เพราะตาม สภาพภูมศิ าสตร์แล้วบริเวณส่วนนีข้ องภูมปิ ระเทศ จากจังหวัดนครพนม ข้ามไปยังแขวงคำ�ม่วน ไปถึง เมืองฮาตินห์ ท่าเรืองวุ่งอ๋าง มีระยะทางเพียง 300 ก.ม.เศษเท่านั้น ซึ่งจะสามารถสร้างผลทางการค้า การลงทุน การเดินทางท่องเทีย่ ว และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ จะเป็นเส้นทางระบายสินค้าจากภาคอีสานของไทย ไปลงเรือบรรทุกสินค้าทีท่ า่ เรือวุง่ อาง และสามารถ วกขึน้ ไปตามเส้นทางหมายเลข 1 ของเวียดนามผ่าน ฮานอย ไปยังเมืองหนานนิง๋ ของจีนได้ภายในระยะ

กรมทางหลวง และ บริษัท เอฟซีลอน จำ�กัด ทำ� หน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ผลงานการ ก่อสร้างดำ�เนินการไปได้เร็วกว่าแผนงานคือ ผล งานก่อสร้างรวม 83.94 % เร็วกว่าแผนงาน 7.94 % นอกจากนี้ แ ล้ ว ยั ง มี ก ารก่ อ สร้ า งด่ า น ศุ ล กากรทั้ ง 2 ฝั่ ง โดยมี รู ป สถาปั ต ยกรรมการ ก่อสร้างทีค่ ล้ายๆ กันทัง้ ฝัง่ ไทยและฝัง่ สปป.ลาว คือ มีรปู แบบก่อสร้างแบบล้านช้าง ซึง่ เป็นการถ่ายทอด เอกลักษณ์วดั ในจังหวัดนครพนม ซึง่ น้อมนำ�ทำ�เป็น ยอดธาตุ รูปบัวเหลีย่ ม ในส่วนของฝัง่ สปป.ลาวก็มี รูปแบบทีค่ ล้ายๆ กัน ผิดกันแต่ชว่ งจากสะพานมายัง ตัวด่านศุลกากร จะมีถนนไขว้สลับทาง เพื่อเปลี่ยน การเดินรถ เนื่องจากในประเทศ สปป.ลาว ใช้กฎ จราจรขับรถชิดด้านขวามือ นายมงคล ตันสุวรรณ ประธานหอการค้า

สามารถที่จะเดินทางสู่ทะเลจีนใต้ของประเทศ เวียดนาม ตามเส้นทางหมายเลข 12 ได้ใกล้ที่สุด ซึ่ ง ตรงนี้ ก็ เ ชื่ อ ว่ า จะทำ � ให้ เ กิ ด เส้ น ทางเดิ น ทาง ท่องเที่ยวเส้นทางทางใหม่ ที่จะทำ�การเชื่อมโยง วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ ไปยังแหล่ง วัฒนธรรมการท่องเที่ยว แหล่งมรดกโลก ทั้งของ สปป.ลาว และเวียดนาม ต่ อ มาก็ เ ป็ น เรื่ อ งของการค้ า การลงทุ น สะพานแห่งที่ 3 นี้ ก็จะเป็นเส้นทางลำ�เลียงสินค้า นานาชนิ ด จากประเทศไทยผ่ า นภาคอี ส าน สู่ ทะเลจีนใต้ของเวียดนามที่ ท่าเรือวุ่งหอ้าง ซึ่งตรง จุดนี้ทางประเทศเวียดนามจะมีท่าเรือ 2 แห่ง คือ ท่าเรือวุ่งอ๋างเป็นท่าเรือพาณิชย์ และห่างไปเล็ก น้อยก็จะเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมเยื่องเติ้น และ ใกล้ๆ กันนี้ทางประเทศเวียดนามกำ�ลังมีโครงการ นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในขณะ เดีย วกั นในทางกลั บ กั นภาคอี ส านก็ มี ความต้ อ งการสิ น ค้ า หลายชนิ ด เช่ น อาหารทะเล ก็สามารถจะนำ�เอาอาหาร ทะเลจากเวียดนาม เข้ามาสู่ภาคอีสาน ในระยะเวลาที่สั้นกว่าที่จะนำ�เอามาจาก ฝั่งตะวันออกของประเทศ หรือสินค้า การเกษตรของไทย จากภาคอีสานไปยัง จั ง หวั ด นครพนม เปิ ด เผยว่ า สะพานข้ า ม ประเทศจีนตอนใต้ หรือจากเมืองหนานนิ่งมายัง แม่ นํ้ า โขงแห่ ง ที่ 3 ที่ จั ง หวั ด นครพนม เป็ น โครงการที่เกิดจากความ ริ เ ริ่ ม ของ พล.อ.ชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ อดี ต นายก รัฐมนตรี ที่ต้องการให้มี การก่อสร้างสะพานข้าม แม่นาํ้ โขงระหว่างจังหวัด นครพนม-แขวงคำ �ม่วย สปป.ลาว เพือ่ ให้เป็นเส้น ทางส่งเสริมการค้า การ ลงทุนและการท่องเที่ยว ระหว่ า งประเทศไทยสปป.ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภาคอีสานก็จะใช้เวลาเพียงสองวันก็ถึงแล้ว ซึง่ โครงการดังกล่าว เป็นโอกาสทีด่ แี ละยิง่ ด้านการรองรับในอนาคตนั้น ทาง ใหญ่ของชาวภาคอีสานในการเปิดประตูสู่เพื่อน จังหวัดนครพนมได้มีการเตรียมรองรับสถานการณ์ บ้านกลุ่มประเทศอินโดจีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะใกล้และไกล และออกไปสูท่ ะเลจีนใต้ทใี่ กล้ทสี่ ดุ กว่าทุกเส้นทาง หลายอย่าง ที่เร่งดำ�เนินการอยู่ในขณะนี้ก็คือการส่ง ที่เมืองวินห์ ตอนกลางของเวียดนาม ระยะทาง เสริมให้มกี ารเรียนภาษาเวียดนาม ภาษาจีน โดยภาษา ประมาณ 300 กิโลเมตรเศษ ที่สำ�คัญที่สุดจะเป็น จีนนัน้ จังหวัดนครพนมมีโรงเรียนทีส่ อนภาษาจีนอยู่ เส้นทางทีน่ �ำ สินค้าจากประเทศไทยไปสู่ สปป.ลาว แล้วคือ โรงเรียนตงเจีย่ ซึง่ ก็ได้เปิดการสอนภาษาจีน เวียดนาม และจีนตอนใต้ ส่วนอื่นๆ ของจีนและ ระยะสั้น ส่วนภาษาเวียดนาม จังหวัดนครพนมก็ ประเทศต่างๆ ได้ โดยทีไ่ ม่จ�ำ เป็นทีว่ กลงไปใช้ทา่ เรือ ถือว่าเป็นพืน้ ทีช่ าวไทยเชือ้ สายเวียดนามอาศัยอยูม่ าก ที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประการสุดท้าย พอสมควรก็มกี ารสอนภาษาเวียดนามกันอยูแ่ ล้ว ใน คือจะเป็นเส้นทางการเปิดรับ AEC ในปี 2015 ส่วนของการส่งเสริมให้ชาวเวียดนามมาเรียนภาษา นายมงคล กล่ า วถึ ง ความสำ � คั ญ ของ ไทยก็มีสถาบันหลายแห่ง ได้รับเอานักศึกษาเข้ามา สะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 3 นครพนม ว่า ที่ผ่าน ศึกษาในหลายระดับทั้งมัธยมถึงอุดมศึกษา มาตั้งแต่เริ่มต้นความคิดและโครงการมีการผลัก นายวิชุกร กุหลาบศรี ผอ.สำ�นักงาน ททท. ดันโครงการดังกล่าวนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะ จังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2553 ที่ผ่าน มามี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางผ่านด่านนครพนม ออกไปประมาณ 3-4 หมืน่ คน ซึง่ เมือ่ สะพาน ข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 3 นครพนม สร้ า งเสร็ จ และเปิดใช้แล้วนั้น จะ มีการเปลี่ยนแปลงด้าน นี้อย่างมาก จะเหมือน กับการเปิดใช้สะพาน ข้ามแม่นํ้าโขงที่จังหวัด มุกดาหาร ที่มีนักท่อง บุคคลสำ�คัญคือ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายก เที่ยวเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเลยทีเดียว รัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมาในอดีตนั้น การคมนาคม แม้ในขณะนี้นักท่องเที่ยวก็หันมาใช้เส้น ระหว่างจังหวัดนครพนม-แขวงคำ�ม่วน สปป.ลาว ทางนครพนม-แขวงคำ�ม่วน-เมืองกวางบิ่นห์ ผ่าน ใช้การข้ามแม่นาํ้ โดยแพขนานยนต์ เมือ่ สะพานข้าม ทางหมายเลข 8 และ12 ของลาวกันมากขึ้นแล้ว แม่นํ้าโขงแห่งนี้มีการเปิดใช้ในเดือนพฤศจิกายน เพราะมีระยะสั้นและมีความสะดวกกว่า เป็นเส้น นี้ ก็จะเป็นเส้นทางที่สำ�คัญมากสำ�หรับการระบาย ทางที่ไม่มีเขาสูง และตามเส้นทางดังกล่าวของ สินค้าต่างๆ จากประเทศไทย คือ สินค้าอุปโภค สปป.ลาว ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลาย บริโภค อุตสาหกรรม วัสดุกอ่ สร้าง เครือ่ งจักร และ แห่ง และเมื่อไปเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข อุปกรณ์เพื่อการเกษตร และ ฯลฯ ออกไปสู่ สปป. 1 ของเวียดนาม ก็เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวไทย ลาวตอนกลางได้สะดวก และออกไปสู่ประเทศ นิยมเดินทางกันอยู่ คือ เว้ห์ ดานัง และหากขึน้ เหนือ เวียดนามตามเส้นทางหมายเลข 8 และหมายเลข ก็ไปอ่าวฮาลอง ฮานอย นอกจากนีก้ ย็ งั สามารถเดิน 12 สู่เมืองวินห์ ที่ถนนหมายเลข 1 ของเวียดนาม ทางต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้อีก ส่วนจังหวัดนครพนมจะได้อะไร ส่งผลกระ “อนาคตเส้นทางนี้ ก็จะเป็นเส้นทางการ ทบอะไร จากโครงการดังกล่าวนัน้ นายมงคล กล่าว ท่องเที่ยวที่มีระยะสั้น เพราะจากเมืองท่าแขกไป ว่า ไม่อยากจะพูดว่าเป็นของชาวจังหวัดนครพนม ถึงด่านชายแดนลาว-เวียดนาม มีระยะทางเพียง แต่อยากจะพูดว่า เป็นโอกาสของชาวภาคอีสาน 150 ก.ม.เท่านั้น และต่อจากนั้นก็อีก 150 ก.ม. ก็ ทั้งภาคเลยทีเดียว ที่จะได้รับผลประโยชน์อย่าง ถึงชายทะเลของเวียดนาม” มากมายจากสะพานดั ง กล่ า ว ทั้ ง ในด้ า นการค้ า ยงยุทธ ขาวโกมล...รายงาน การลงทุน การท่องเที่ยวและการเดินทาง คือเมื่อ สะพานแห่งนี้เปิดใช้ประโยชน์แล้วนั้น คนอีสาน

สะพานข้ามโขง 3 นครพนม

เปิดประตูอสี านไปสูจ่ น ี ตอนใต้ นายเริ ง ศั ก ดิ์ มหาวิ นิ จ ฉั ย มนตรี ผวจ. นครพนม เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้าม แม่นํ้าโขงแห่งที่ 3 นครพนม จะเป็นสิ่งที่นำ�ความ เปลี่ยนแปลงในหลายด้านมาสู่จังหวัดนครพนม และภาคอี ส านอย่ า งมหาศาล หลั ง จากเปิ ด ใช้ ประโยชน์อย่างเป็นทางการแล้ว จะเป็นเส้นทาง ลำ�เลียงสินค้าออกจากประเทศไทยสู่ชายทะเลจีน ใต้ที่ตอนกลางของประเทศเวียดนามที่มีระยะสั้น ทีส่ ดุ และสามารถนำ�ไปยังจีนตอนใต้ได้ภายในเวลา 2 วัน เผยผลงานการก่อสร้างเร็วกว่ากำ�หนดคาดว่า จะเสร็จในเดือนสิงหาคม นี้ และสามารถเปิดได้ใน เดือนพฤศจิกายน จากการติ ด ตาม การก่ อ สร้ า งโครงการ ท ร า บ ว่ า มี ผ ล ง า น ก่อสร้างทีเ่ ร็วกว่ากำ�หนด ตามแผนงานโดยรวม และมี ก ารคาดหมายว่ า โครงการจะแล้วเสร็จใน เดือนสิงหาคมนี้ และใน ส่ ว นการก่ อ สร้ า งส่ ว น ประกอบได้แก่อาคารด่าน ศุลกากรทั้ง 2 ฝั่ง ก็มีผลงานโดยรวมประมาณ 90 % แล้ว ซึ่งจากตรงนี้เองก็ได้มีการกำ�หนดว่าจะทำ�การ เปิดการใช้ประโยชน์สะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 3 ในวันที่ 11 เดือน 11 ค.ศ. 2011 ซึ่งจะเป็นไปตามที่ ทุกฝ่ายกำ�หนดไว้เพราะถือว่าเป็นตัวเลขสวย ทัง้ นีใ้ นส่วนของประเทศไทย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่ง ก็ทราบว่า ทางกรมทางหลวง ได้ทำ�เรื่องกราบทูล เชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานฝ่ายไทย ส่วนทางประเทศ สปป.ลาวนั้น กำ�ลังดำ�เนินการในเรื่องนี้อยู่ นายเริ ง ศั ก ดิ์ กล่ า วต่ อ ไปว่ า ความ เปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดใช้สะพานแห่งนี้แล้ว สิ่ง แรกคือ การใช้แพขนานยนต์ที่เคยให้บริการข้าม ไป-มาติดต่อกัน ก็จะต้องหยุดให้บริการไป ความ เปลีย่ นแปลงต่อมาได้แก่บริเวณทางขึน้ สะพานทัง้ 2 ฝัง่ ก็จะมีอาคาร ศูนย์บริการต่างๆ เกิดขึน้ ตามมา ใน ส่วนของทางจังหวัดนครพนมเอง ก็ได้มีการจัดหา งบประมาณปี 2555 จำ�นวน 70 ล้านบาท มาทำ�การ ก่อสร้างศูนย์รวมกระจายสินค้าในพื้นที่เกือบ 100 ไร่ เพื่อบริการขนถ่ายสินค้า และอีก 12 ล้านบาท สำ�หรับการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ตามมาหลั ง จากที่ โครงการสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 3 นครพนม เปิ ด ใช้ แ ล้ ว นั้ น นายเริ ง ศั ก ดิ์ ได้ ก ล่ า วว่ า จะมี

2 วัน ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสินค้าที่ส่งไปเมืองหน่านนิ๊ง ก็ใช้เส้นทางนีอ้ ยู่ และหากว่ามีสะพานก็ยงิ่ จะทำ�ให้ การขนส่งเพิ่มความรวดเร็วขึ้น นายอิ ท ธิ วั ต ร์ กฤษณะวณิ ช นายช่ า ง โครงการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการก่อสร้าง ของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่ง ที่ 3 นครพนม-แขวงคำ�ม่วน ว่า โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นโดยนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการส่งเสริม การพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจลักษณะ เมืองคู่แฝด ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาความร่วม

มื อ ระหว่ า งประเทศ ไทย-ลาว จากแผนปฏิ บั ติ การ ACMECS หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง โดยสะพาน ข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 3 นครพนมแห่งนี้ เมื่อเสร็จ แล้ว จะเป็นสิ่งช่วยเสริมโครงข่ายถนนเชื่อมจาก ภาคอีสาน ต่อไปยังประเทศ สปป.ลาว ตอนกลาง ตามถนนหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ออกไปสู่ ประเทศเวียดนาม ตอนกลางที่ ถนนหมายเลข 1 ที่ มีระยะทางใกล้ที่สุด พืน้ ทีข่ องโครงการทีฝ่ งั่ ประเทศไทยเริม่ ต้น ทีบ่ ริเวณหลัก ก.ม.ที่ 8.488 บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมื อ งนครพนม ทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม-ท่าอุเทน ทิศเหนือของตัวเมืองนครพนม และจุ ด ลงที่ ด้ า นฝั่ ง สปป.ลาว ที่ บ ริ เ วณ หลั ก ก.ม.ที่ 12.94 ถนนหมายเลข 13 ระหว่างบ้านเวิน ใต้-บ้านนาตาด แขวงคำ�ม่วน ซึ่งช่วงนี้ของแม่นํ้า โขงเป็นช่วงที่มีความกว้าง แคบมากที่สุดประมาณ 700 เมตร โครงสร้างสะพานเป็นคอนกรีตอัดแรง รูปกล่อง (Box Grider) ข้ามลำ�นํ้ากว้าง 780 เมตร แบ่งเป็น 5 ช่วง ช่วงกลางแม่นํ้า 3 ช่วงๆ ละ 180 เมตร ช่วงริมแม่นํ้า 2 ช่วงๆ ละ 120 เมตร มีช่อง ลอดกลางสะพานสำ�หรับเรือกว้าง 60 เมตร สูงจาก พื้นนํ้า 10 เมตร 2 ช่วง ความกว้างสะพาน 13 เมตร 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไป-กลับ ไหล่ทาง กว้างข้างละ 1 เมตร ทางเท้าช้างละ 1.05 เมตร ไม่มี ทางรถไฟ งบประมาณ 1,723.234 บาท โดยมีบริษัท อิตา เลี่ยนไทย ดีเวลล๊อปเม้น ท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็น ผู้ดำ�เนินการก่อสร้าง มี ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วั น มี สำ � นั ก ก่ อ สร้ า ง สะพาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และ กรมขั ว ทาง กระทรวง โยธาธิ ก ารและขนส่ ง สปป.ลาว เป็ น หน่ ว ย งานรับผิดชอบโครงการ มีสำ�นักก่อสร้างสะพาน

ฟินิคซฯ เปิดเวทีรับฟังความเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท ฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จำ�กัด ใน เครือ เอสซีจี. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะจากชุมชนในการทบทวนร่างรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สำ � หรั บ โครงการผลิ ต สาธารณู ป โภคไอนํ้ า และ ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล ณ ห้องศรีจนั ทร์บอลลูน โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยมี ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชาวบ้าน ผู้นำ�ชุมชน จาก 4 ตำ�บลในเขต อ.นํ้าพอง อ.อุบลรัตน์ และนัก วิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน ใน จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 500 คน ร่วมแสดงความ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการเปิ ด เวที ป ระชา พิจารณ์ การติดตั้งระบบสาธารณูปโภคไอนํ้า และ

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวลของ บริษทั ฟินคิ ซฯ ภาย หลังจากมีการติดตั้งระบบบำ�บัดของเสียจากเชื้อ เพลิงชีวมวล ในการแก้ไขปัญหามลพิษทัง้ จากกลิน่ และฝุ่นละอองให้กับชาวชุมชนโดยรอบโรงงาน นายอำ�นวย ผลพืช กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) กล่าว ว่า ตามที่บริษัท ฟินิคซ ยูทิลิตี้ส์ จำ�กัด ในเครือ เอส ซีจี. ได้ทำ�โครงการผลิตสาธารณูปโภคไอนํ้าและ ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล โดยโครงการดังกล่าวตั้ง อยูใ่ นอาณาเขตเดียวกับโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษของ บริษทั ฟินคิ ซฯ จึงได้จดั เวทีรบั ฟังความคิดเห็นฯ ขึน้ เพื่อนำ�ข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ผลประเมิน ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และมาตรการด้านสิ่ง แวดล้อมและสุขภาพ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ประชาชน

และผู้มีส่วนได้เสีย ได้นำ�เสนอประเด็นที่ห่วงกังวล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มีต่อร่างรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อ ทำ�ให้การศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งโครงการผลิตสาธารณูปโภคไอนํ้าและ ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นการติดตั้งหม้อต้ม นํ้ายาเคมีกลับคืน และเครื่องกำ�เนิดกระแสไฟฟ้า แบบกังหันไอนํ้า เพื่อทดแทนหม้อต้มนํ้ายาเคมี กลับคืนเดิม ของบริษทั ฟินคิ ซฯ มาใช้เป็นเชือ้ เพลิง และจำ�หน่ายไอนํ้าและไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้แก่บริษัท ฟินิคซฯ “ในเดือน พ.ค.2554 นี้ โรงงานเตรียมเปิด ระบบบำ�บัดของเสียอย่างเต็มกำ�ลัง ซึ่งในขณะนี้ สามารถทีแ่ ก้ไขปัญหาเรือ่ งกลิน่ ได้แล้วทัง้ หมด และ

จากการตรวจสอบของนักวิชาการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ยังคงไม่พบมลภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก การบำ�บัดของเสียจากทางโรงงานฯ แต่อย่างใด พร้อมทั้งยืนยันว่านํ้าที่ถูกบำ �บัดออกมาจากการ ที่ผลิตเยื่อกระดาษนั้น มีการบำ�บัดด้วยกรรมวิธี ที่ ถู ก ต้ อ ง และสามารถนำ � กลั บ ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ทั้ ง การนำ � ไปเลี้ ย งปลาในกระชั ง และใช้ ใ น ภาคการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรโดยรอบชุมชน อย่างไรก็ตาม ระบบบำ�บัดของเสียของเรานั้นไม่ได้ ปล่อยลงแหล่งนํ้าสาธารณะแต่อย่างใด” นายอำ�นวย กล่าวต่อว่า บริษัทจะนำ�ความ คิดเห็นของประชาชนที่ได้รับ มากำ�หนดขอบเขต และแนวทาง เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น การแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ

ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัวเอง เคยได้ยินประโยคนี้ไหม “ดูหนังดูละคร แล้วย้อนดูตัวเอง ยิ้มเยาะเล่นหัว เต้นยั่วเหมือน ฝัน” เป็นคำ�กล่าวที่ให้คิดตามได้ว่า เราต้องหันมา ย้อนดูตัวเองอย่างไร เพื่ออะไร เพราะหนั ง หรื อ ละครนั่ น ก็ คื อ สิ่ ง ที่ สื่ อ สะท้อนสังคมออกมาให้เราเห็นนั่นเอง บางคนอาจ มองเห็น บางคนอาจไม่เห็น เพราะดูแค่เพียงความ บันเทิง และสิ่งนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่แยกความไม่ เหมือนกันของมนุษย์ทนี่ อกเหนือจากรูปร่างหน้าตา สิ่งที่แต่ละคนจะได้รับจากหนังเรื่องหนึ่ง ก็ต่างกันไป มีคนว่าไว้..หนังหรือละคร สร้างมาจาก ชีวิตจริงของคนเราทั้งนั้น “ดอกส้มสีทอง” เป็นละครซึ่งมีเนื้อหา บางส่วนสะท้อนพฤติกรรมทางชู้สาวที่ไม่เหมาะ สมกั บ สั ง คมไทย ยั่ ว ยุ ใ ห้ ผิ ด ศี ล ธรรม ก้ า วร้ า ว ด่าทอผู้ให้กำ�เนิด โดยเฉพาะบทการแย่งสามีคน อื่นของ “เรยา” ตัวละครเอกของเรื่อง ขนาดที่ ว่ า วั น ที่ ด าวเที ย มไทยคม 5 สัญญาณล่ม แฟนละครเรือ่ งนีต้ า่ งกระวนกระวาย ใจกระสับกระส่าย เกรงว่าสัญญาณจะมาไม่ทัน ละครฉาย มีประชาชนจำ�นวนหนึ่งทนไม่ได้ ร้อง เรียนผ่านทางกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาศูนย์ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ได้เรียกร้องให้ถอดหรือ ปรับเปลีย่ นบทละครดังกล่าว เพราะเกรงจะทำ�ให้ เด็กและเยาวชนที่รับชมเกิดการเลียนแบบ แต่ในเวลาเดียวกัน ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก อย่างเฟชบุ๊ก ก็ได้เห็นว่ามีผู้ชมส่วนหนึ่งที่ไม่ได้

ปฏิ เ สธบทบาทอั น ไม่ เ หมาะสมของตั ว ละคร หลายคนกล้าแสดงออกว่าอยากเป็นตัวละครนัน้ ๆ ทำ�ให้เห็นว่า คนที่พอใจ และกล้าแสดงออกถึง ความในใจ โดยไม่แคร์ความรู้สึกของคนอีกส่วน หนึ่งในสังคม ก็เป็นอีกจุดที่น่าห่วงใย เพราะแท้จริงคงมิใช่ละครเรือ่ งนีท้ �ำ ให้เกิด การเลียนแบบ แต่เรือ่ งราวทำ�นองเดียวกันนีน้ า่ จะ มีคนสนใจและกล้าแสดงออกอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเป็น เช่นนี้จริง ละครทำ�นองเดียวกันคงมีออกมาอีก เพราะมีคนสนใจ การผลิตและแพร่ภาพละครที่มีเนื้อหา บทบาทการแสดงทีข่ ดั ต่อวัฒนธรรม ความรูส้ กึ ที่ ดีงามของสังคมไทยเกิดขึ้นได้ ก็เพราะมีคนสนใจ ยอมรับชม เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงให้การ สนับสนุน นอกจากการออกมากระตุ้ น เตื อ นให้ สังคมตระหนักในสิ่งที่ดี ที่เหมาะสม พร้อมกับ ร้องขอให้ปรับบท ลดเนือ้ หาทีล่ อ่ แหลม แต่กค็ วร พัฒนา เผยแพร่ แนวทางสร้างสรรค์ ทำ�ให้เข้าใจ และยอมรับในสิง่ ดีๆ ให้มมี ากกว่า หรืออย่างน้อย ก็ท�ำ ให้คนทีช่ อบบทบาทของละครบางตัวไม่กล้า ออกมาท้าทายอยากเป็นเหมือนตัวละครนั้น ๆ เมือ่ เรียนรูจ้ ากสีขาวแล้ว ก็ตอ้ งเรียนรูจ้ าก สีดำ�ด้วย อย่ า ดู ห นั ง หรื อ ละครเพี ย งเพื่ อ ความ บันเทิง แต่ให้มองถึงข้อคิดที่มีอยู่ในเนื้อหาของ เรื่องด้วย เมื่อดูจบแล้ว แก่นของเรื่องจะเป็นตัว สอนคนดูได้อย่างดี เสมือนนิทานตอนจบที่ต้อง มีประโยคที่ว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า …...

ลุงเมาขอเม้าท์ด้วยคน (12) : ปั้นนํ้าเป็นตัว

มีกระทาชายนายหนึง่ เข้ามาในร้านอาหาร ดินแดนของลุงเมา สัง่ เหล้าและกับแกล้มมานัง่ กิน อยู่คนเดียว ท่าทางเหมือนมีเรื่องกลุ้มอยู่ไม่น้อย เพราะดูหน้าดำ�ครํ่าเครียด ท่าทางไม่เป็นมิตรเอา ซะเลย พฤติกรรมของชายหนุ่มคนดังกล่าว หาได้ รอดพ้นสายตาของลุงเมาผู้เป็นเจ้าถิ่นไม่ แม้ว่าแก จะเป็นคนขีเ้ หล้าเมายา แต่ทว่าแกก็เป็นคนหูไวตา ไวโดยเฉพาะหากมีบคุ คลแปลกหน้าเข้ามาในร้าน อาหารแห่งนี้ ลุงเมาแกเห็นพฤติกรรมของชาย หนุม่ ผูน้ แี้ ล้วแกก็อดเป็นห่วงไม่ได้ แกจึงเดินเข้าไป หาหวังผูกมิตรไมตรี แกทักทายด้วยความสุภาพและนอบน้อม ว่า “พ่อหนุ่ม ขอลุงนั่งคุยเป็นเพื่อนด้วยคนได้มั๊ย” ชายหนุ่มเห็นท่าทางอันเป็นมิตรของลุงเมาก็พยัก หน้าตอบรับ ลุงเมานั่งลงตรงข้ามพร้อมกับเรียก เด็กในร้านให้ไปเอาเหล้าและกับแกล้มที่โต๊ะของ แกมาสมทบ และเอื้อนเอ่ยกับชายหนุ่มขึ้นว่า “ดู พ่อหนุม่ มีเรือ่ งไม่สบายใจ มีปญ ั หาอะไรหรือเปล่า บอกลุงได้มยั๊ เผือ่ ว่าลุงจะช่วยได้” ชายหนุม่ พูดขึน้ ช้าๆ ว่า “ตั้งแต่ผมมาทำ�งานที่โรงนํ้าแข็ง พรรค พวกเพื่อนฝูงของผมก็หายหน้าหายตาและมักจะ พูดว่า ผมเป็นคนทีค่ บไม่ได้ เป็นพวกปัน้ นํา้ เป็นตัว ว่างั้น” ลุงเมาได้ฟังจึงอธิบายว่า “แสดงว่าเพื่อนๆ ของพ่อหนุ่มเป็นพวกที่ไม่รู้จริง” ลุงเมาอธิบายต่อว่า “เดิมทีคนไทยเราไม่รู้ จักนํ้าแข็งหรอก เมืองไทยรู้จักนํ้าแข็งกันเมื่อราว

150 ปี มานี้ มีคนซื้อนํ้าแข็งใส่หีบหมกขี้เลื่อยใส่ เรือเมล์ชอื่ เจ้าพระยา จากสิงคโปร์ มาถวายรัชกาล ที่ 4 ซึ่งพระองค์ก็ได้มีรับสั่งให้ตอกนํ้าแข็งออก แจกจ่ายให้ข้าราชบริพารได้ชิมรส ตื่นเต้นกันเป็น อย่างมาก เมื่อข่าวนํ้าแข็งแพร่หลายไปข้างนอก ชาวบ้านส่วนใหญ่ ไม่เชื่อว่าจะมีคนเอานํ้ามาปั้น เป็นนํ้าแข็งได้ คนไม่เชื่อก็บอกว่าโกหก บอกว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนปั้นนํ้าเป็นตัว การปั้นนํ้า เป็นตัวจึงเป็นเรื่องโกหก สำ�นวน ปั้นนํ้าเป็นตัว จึงเกิดขึ้นในเวลานั้น แล้วเป็นยังไง ทุกวันนี้คน เราเอานํ้ามาปั้นเป็นตัวได้ตั้งมากมายหลายอย่าง แล้วจะบอกว่าพวกปั้นนํ้าเป็นตัว เป็นการโกหก ได้ยังไง จะต้องบอกว่าเป็นคนมีความสามารถสูง ถึงจะถูก เอ็งว่าจริงหรือเปล่า” พ่อหนุ่มพยักหน้า ตอบรับอย่างเข้าใจ และเข้าใจดีซะด้วย จากการอธิบายของลุงเมา ทำ�ให้พ่อหนุ่ม คนนั้น มีความภาคภูมิใจ และมีความมั่นใจว่า เรา ทำ�ในสิ่งที่ทำ�ได้ยาก เราทำ�ให้สิ่งที่คนอื่นทำ�ไม่ได้ พร้อมกันนั้นก็ขอบคุณลุงเมาเป็นการใหญ่ที่ช่วย ให้ความกระจ่าง และในใจพ่อหนุ่มก็กระหยิ่มยิ้ม ย่องว่า “ข้าจะอธิบายให้คนที่ชอบว่าข้าเป็นคนที่ คบไม่ได้ ได้รู้ความจริงซะทีว่า ข้านี่แหละเป็นคน ทีท่ �ำ ในสิง่ ทีค่ นอืน่ ทำ�ไม่ได้” พร้อมกันนัน้ ก็ชมเชย ว่า “ลุงเมานี่เป็นผู้รอบรู้เสียจริงๆ อาหารมื้อนี้ผม ขอเลี้ยงนะลุง” แหมลุงเมานี่ลาภปาก จริงๆ..... ค ร บ ร อ บ 7 8 ปี เทศบาลนคร ขอนแก่ น ; นายพี ระพล พั ฒ นพี ร ะเดช นายกเทศมนตรี น คร ขอนแก่น พร้อมคณะผู้ บริหาร ข้าราชการและ พนักงานเทศบาล ร่วม พิธที �ำ บุญเลีย้ งพระเพือ่ เป็นสิริมงคล เนื่องใน วั น เทศบาล และครบ รอบ 78 ปีของเทศบาล นครขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 ณ บริเวณหน้าอาคารสำ�นักงานเทศบาลฯ โดยมีหัวหน้า ส่วนงาน ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฝ่ายต่างๆ และชาวชุมชนร่วมงานคับคั่ง จริงใจ ความโปร่งใสของบริษัท และการเน้นการมีสว่ นร่วมของ ประชาชนเป็นหลัก สิ่งที่แตก ต่ า งจากโครงการอื่ น ๆ ที่ เ คย ดำ�เนินการมาคือ มีการเข้ามา ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ว่ า ขอบเขตการศึกษาของโครงการ ควรจะไปในทิ ศ ทางไหนถึ ง จะเป็ น ที่ พ อใจของประชาชน โดยขณะนี้ ได้ มี ก ฎหมายตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ที่ออกมาเพื่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของประชาชน ว่า ถ้ามีโครงการทีส่ ง่ ผลกระ ทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ต้องทำ� รายงานผลกระทบสิง่ แวดล้อม (อีไอเอ) และสุขภาพ (เอชไอเอ) โดยสุขภาพนั้นต้องมีทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญา ด้วย

ขณะเดียวกัน ในส่วน ของประชาชนที่ ม าเข้ า ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ต่อโครงการดังกล่าว มีทั้ง ข้าราชการ ผู้นำ�ชุมชน และ ประชาชนทีส่ ว่ นใหญ่มาจาก อ.นํ้าพอง และ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ต่างเห็นด้วยกับ แนวคิ ด ที่ บ ริ ษั ท หั น มาให้ ความสำ�คัญ กับการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ซึ่ ง เห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ที่ บริษัทให้ความสำ�คัญกับชุมชนรอบโรงงาน โดย ได้แก้ไขปัญหาเดิมทัง้ ในเรือ่ งของกลิน่ นํา้ อากาศ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ที่มีปัญหาเรื่อยมา มา เป็นเครื่องชี้วัด เพื่อวางกรอบในการที่จะดำ�เนิน การต่อไป


หน้า 4

ทำ � ดี เ พื่ อ แผ่ น ดิ น ; นายสุ ร พล ปั ต ตานี รองปลั ด กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบธงสัญลักษณ์แก่นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์  ประธานโฆษะกรุ๊ป ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “ทำ�ดี เพื่อแผ่นดิน ผลึกพลังขอนแก่นลดโลกร้อนเทิดไท้ องค์ราชัน ๘๔ พรรษา มหามงคล” ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

เบิร์ดเดย์ เซอร์ไพร์ พลัส ; ศูนย์สรรพสินค้า แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น จัด งานวัดเกิดให้กบั ลูกค้า V.I.P ทีเ่ กิดในเดือน เมษายน 2554 โดยมีลกู ค้ามา ร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก ที่ร้านอาหารชื่อดัง Chester Girll ภายในงานมี ผู้บริหารมาร่วมเป่าเค้กวันเกิด และมอบของพรีเมี่ยมสำ�หรับลูกค้า V.I.P สำ�หรับงานเบิร์ดเดย์ เซอร์ไพร์ พลัส จะจัดขึ้นสำ�หรับลูกค้า V.I.P ที่เกิด ในเดือนต่างๆ ทุกเดือน

มอบของขวัญให้เยาวชน ; นายประเสริฐ บุญชู รองผู้จัดการใหญ่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ร่วมเปิดงาน “โครงการอบรม เยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน” ณ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำ�มัสยิดนูรลู้ ฮิดายะฮ์ (คุม้ หนองคู) และได้มอบของขวัญจากทางโรง แรมฯ สำ�หรับเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระ วันที่ระลึกพิธีบรมราชาภิเษก ; นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ. สังฆราช มอบโล่เกียรติคุณ แด่ ดร.จรรยา แสวงการ ผู้รับใบอนุญาต ขอนแก่น นำ�ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี มหาวิทยาลัยอีสาน โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจและกลุ่มโรงเรียนใน ถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม ณ ศูนย์ประชุมอเนก เครือ ทีใ่ ห้การสนับสนุนโครงการ “เข้าวัดทุกวันอาทิตย์ ใกล้ชดิ พระพุทธ ประสงค์กาญจนาภิเษก มข. ศาสนา” ที่ จั ด ขึ้ น โดย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณ์ ร าชวิ ท ยาลั ย วิทยาเขตขอนแก่น

ท่องเที่ยวประจำ�ปี ; ดร.วิญญู คุวานันท์ ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท โค้วยู่ฮะ นำ�คณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 200 คน ท่องเที่ยวประจำ�ปี 2554 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 3 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2554 ในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์และ มอบของรางวัลมากมายให้กบั พนักงาน ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนาน ที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

เสวนาโต๊ะกลม 7 องค์กรธุรกิจ ; นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธาน หอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการหอการค้า ร่วมเสวนาโต๊ะ กลมกับเครือข่าย 7 องค์กรธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชยั ไตรรัตน์ศริ ชิ ยั อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนา ณ สำ�นักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้

วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ; นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น นำ�ข้าราชการ พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมพิธีงาน วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ห้องประชุมหลังใหม่ อำ�เภอเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมของพระองค์ท่าน

ส่งตรงถึงใจ : ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา ผู้อ�ำ นวยการด้านการขาย และบริการ ทรูมูฟ นำ�ขบวนคาราวาน “สัญญาณ ทรูมูฟไปถึงคุณตรง ถึงใจ” ให้พี่น้องชาวอีสานได้คุยกันอย่างม่วนหลาย พร้อมแนะนำ�“ซิม ฮักกัน” ค่าโทรนาทีละ 75 สตางค์ ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง พร้อม เพิม่ ความคุม้ ค่ากับโปรเสริม โทรฟรีไม่อนั้ 3 วัน เพียง 9 บาท แถมยังควง 2 ศิลปินขวัญใจชาวอีสาน ไผ่-พาทิศ และ เปรี้ยว AF 2 สร้างสีสันและ ความสนุกสนานมากมาย ภายในเขตย่านการค้าทีส่ �ำ คัญ ของ จ.อุดรธานี

สุขภาพดี 24 ชม. ; คุณสัญชัย ชินจตุรภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นโทซ่า จำ�กัด มอบช่อดอกไม้ให้กบั ณเดช คูกมิ ยิ ะ ดารานักแสดง ทีม่ า ร่วมกิจกรรมสุดยอดมหกรรม สุขภาพดี 24 ชม. กับโฟร์โมสต์ ณ บริเวณ รับมอบตำ�แหน่งนายกฯ ; คุณโฉมสุดา วโนทยาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้าแฟรี่ พลาซ่า ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ สมาคม องค์กร หน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นโทซ่า เมื่อเร็วๆ นี้ จีนในจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น หลังเข้ารับมอบตำ�แหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย ขอนแก่น

มากกว่า คำ�ว่า ... ให้

สืบสานประเพณีไทย รดนํ้าขอพร เนื่องในเทศกาล วันสงกรานต์ ปี ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยอีสาน จัดงานเลี้ยงฉลองในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ดร.อัษฏางค์ แสวงการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสาน และพบปะสังสรรค์ ม่วนซื่นโฮแซว กับ “ผู้ชายคนนี้ มีมากกว่าคำ�ว่าให้” ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอีสาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554


หน้า 5

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

ภาวะปากแห้ง (xerostomia)

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ก้าว ทันโลก กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนีเ้ รา มาทำ�ความรู้จักกับอาการที่พบบ่อยสำ�หรับชีวิต ประจำ�วันของเรานะคะ ซึ่งก็คืออาการปากแห้ง อาการปากแห้ ง อาจจะไม่ ใ ช่ โ รค แต่ เป็นอาการแสดงของความผิดปกติของการทำ� หน้าที่ของต่อมนํ้าลายทั้งแบบถาวรหรือชนิด หายกลับเป็นปกติได้ โรคติดเชื้อของต่อมนํ้าลาย เช่น คางทูม ทำ�ให้เกิดภาวะปากแห้งแบบชั่ว ขณะ เมื่อโรคหายไปการไหลของนํ้าลายก็กลับ มาเป็นปกติเหมือนเดิม ในขณะที่โรคบางอย่าง เช่น Mikulicz’s disease หรือกลุ่มอาการโจเกรน (Sjogren) ทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงชนิดผันกลับ ไม่ได้ เป็นผลให้เกิดการลดลงของการผลิตนํา้ ลาย การฉายแสงบริเวณศีรษะและลำ�คอเป็นเหตุให้ เกิดการฝ่อลีบของต่อมนํา้ ลายในคนสูงอายุยงั ลด ปริมาณนํ้าลายที่ผลิตขึ้นด้วย การใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง ยาทางจิตเวชพวก ยารักษาอาการซึมเศร้าและยาแอนตี้อีสตามีน ก็ มีอาการปากแห้งเป็นผลข้างเคียง ในกรณีของภาวะปากแห้งเพียงเล็กน้อย เพียงชั่วขณะ ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ ในรายที่เป็น รุนแรงผูป้ ว่ ยจะมีค�ำ บ่นถึงอาการปากแห้งหรือปวด แสบปวดร้อน พูด เคี้ยว และใส่ฟันปลอมลำ�บาก เยือ่ เมือกในช่องปากจะฝ่อลีบและมีสแี ดงหม่น บาง รายทีเ่ ป็นรุนแรงจะมีรอยถลอกลึก และแผลเกิดขึน้ ร่วมกับการอักเสบของเยื่อเมือก นอกจากนี้ยังพบ ฟันผุทั้งปาก (Rampant caries) ด้วย

สำ�หรับผู้ป่วย Mikulicz’s disease หรือ กลุ่มอาการโจเกรนปฐมภูมิ (primary sjogren’s syndrome) จะมีอาการปากแห้งร่วมกับตาแห้งด้วย ส่วนผูป้ ว่ ยกลุม่ อาการโจเกรนทุตยิ ภูมิ (secondary Sjogren’s Syndrome) จะมีภาวะปากแห้ง, ตาแห้ง และโรคของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอื่นๆ ร่วมด้วย การวินิจฉัยแยกโรค การซักประวัติจะช่วยในการวินิจฉัยโรค และทราบถึงสาเหตุของการปากแห้ง สำ�หรับ Sjogren Syndrome ซึ่ ง เป็ น โรคภู มิ ต้ า นทาน เนื้ อ เยื่ อ ตั ว เอง จะพบ autoantibodies เช่ น antinuclear antibodies ได้แก่ anti-Sjogren’s Syndrome-A (SS-A) (Ro) และ anti-Sjogren’s syndrome-B (SS-B) (La) หรืออาจทำ�การตัดชิ้น เนื้อบริเวณต่อมนํ้าลายขนาดเล็ก (minor salivary gland) โดยเฉพาะบริเวณริมฝีปากส่งตรวจจะ พบการฝ่ อ ลี บ ของต่ อ มที่ ผ ลิ ต นํ้ า ลายและการ แทรกซึมของเซลล์ลิมโฟชัยท์ การรักษา โดยให้นาํ้ ลายเทียมและรักษาสุขภาพช่อง ปากให้ดี ส่วน Sjogren’s Syndrome ควรปรึกษา แพทย์ร่วมด้วยซึ่งแพทย์อาจให้การรักษาด้วยเส ตียรอยด์ หรือยาที่มีผลต้านระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆ

สังคมไทยดั้งเดิมเป็นสังคมเกษตรกรรม เน้นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ อาศัยธรรมชาติเป็น ปัจจัยเกื้อกูลการผลิต รวมถึงแรงงานของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงบางชนิด เช่น ช้าง ม้า วัว กระบือ วิถี ชีวิตของคนไทย จึงผูกพันใกล้ชิดอยู่กับธรรมชาติ

ไถ่ชีวิตกระบือมอบเกษตรกร

น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

สอบถามรายละเอียดได้ที่

รศ.ทพญ.มุขดา ศิริเทพทวี

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 043-202222-41 ต่อ 11181

ม.อีสานชี้แจงการขอยกเลิกผลการศึกษา

ด ร . อั ษ ฎ า ง ค์ แ ส ว ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย การ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย อีสานได้ประชุมกลั่นกรองผลการ อีสาน เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวการ ศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซื้อขายประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ซึ่งมหาวิทยาลัยอีสานจึงสามารถ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามที่ เ ป็ น ข่ า ว ออกหนังสือรับรองผลการศึกษา จนกระทั่ ง รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ ได้ แต่ในหนังสือรับรองจะต้อง กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ไม่มีคำ�ว่า “ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ สำ � นั ก งานคณะกรรมการการ อนุมัติให้ประกาศนียบัตรบัณฑิต อุ ด มศึ ก ษา เข้ า ตรวจสอบ และ ดร.อัษฎางค์ แสวงการ วิชาชีพครูแล้ว” หลังจากนั้นต้อง สภามหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง นำ�บัญชีรายชื่อผู้สำ�เร็จการศึกษา รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ ขอนแก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ดร.อัษฎางค์ แสวง ประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย ส่งให้คณะกรรมการตรวจ การ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน สอบก่อนนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้ ดร.อั ษ ฎางค์ กล่ า วว่ า ขอแสดงความ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ยินดีกับ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดี ซึ่งการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนนั้น จำ�เป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาและมหาวิ ท ยาลั ย เองจะมี ก าร ตำ�แหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสาน แทนตนเอง ประชุ ม สองเดื อ นต่ อ หนึ่ ง ครั้ ง แต่ นั ก ศึ ก ษาเอง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา และ ทราบว่า จะมีการเปิดรับสมัครครูทั่วประเทศในวัน พร้อมให้ความร่วมมือกับอธิการคนใหม่เพื่อผลัก ที่ 10 เมษายน 2554 จึงเป็นเหตุให้นักศึกษาเร่งรัด ดันให้มหาวิทยาลัยอีสานมีความเจริญก้าวหน้า และ ขอรับหนังสือรับรอง แต่กระบวนการอนุมตั จิ ะต้อง ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศต่อไป ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้น การ ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาการซื้อ ที่มหาวิทยาลัยอีสานเร่งออกหนังสือให้นักศึกษา ใบประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ครู นั้ น ดร.อั ษ ฎางค์ เพื่ออำ�นวยความสะดวก จึงเป็นเหตุให้เกิดความผิด ชี้แจงว่า ได้มีหนังสือถึงคุรุสภา ขอยกเลิกหนังสือ พลาดขึ้น มิได้เป็นการทำ�ให้นักศึกษาเสียโอกาสแต่ รับรองผลการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร อย่างใด บัณฑิตวิชาชีพครู เนื่องจากความผิดพลาดของ ดร.อั ษ ฎางค์   กล่ า วต่ อ ไปว่ า   การยกเลิ ก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน ซึ่งนำ�แบบฟอร์มหนังสือ หนังสือรับรองผลการศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำ� รับรองที่ใช้สำ�หรับกรณีรับรองผลการศึกษาที่ได้ หนั ง สื อ ดั ง กล่ า วมาติ ด ต่ อ กั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ฯ รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วมาใช้ ซึ่ง และนำ�เสนอให้สภามหาวิทยาลัยอีสานอนุมัติให้ ข้อเท็จจริง นักศึกษายังไม่ผ่านการอนุมัติให้รับ ถูกต้อง เพราะมหาวิทยาลัยอีสานมีการจัดการเรียน ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูแต่อย่างใด โดย การสอนจริง และยังมีนักศึกษาอีกจำ�นวนหนึ่งที่ สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมตามปกติเมื่อวันที่ 25 ได้รับหนังสือรับรองผลการศึกษาที่ไม่ชอบตามที่ มีนาคม 2554 ซึ่งขณะนั้น นักศึกษาในหลักสูตร เป็นข่าว รวมทั้งยังมีนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานยัง ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ยังไม่สำ�เร็จการ ไม่ครบกำ�หนด ซึ่งตนเองจะเสนอให้มหาวิทยาลัย ศึกษาตามหลักสูตรแต่อย่างใด แก้ไขปัญหาร่วมกับนักศึกษา และขอให้ผสู้ �ำ เร็จการ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต ร ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู บัณฑิตวิชาชีพครูจะสำ�เร็จการศึกษาโดยการเรียน เข้าติดต่อกับมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อรวบรวมราย ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร และคณะกรรมการ ชื่อให้อธิการนำ�เสนอสภามหาวิทยาลัยหรือคณะ

เป็นอย่างมาก “กระบือ” หรือ “ควาย” เป็นสัตว์เลีย้ ง คู่ชีวิตของคนไทยมาช้านาน แม้จะหาหลักฐานยืนยันไม่ได้ว่า มนุษย์ เริ่มจับควายป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงและมาใช้แรงงาน ตั้งแต่ยุคใด แต่ความผูกพันระหว่างคนกับควายก็ แนบแน่นมาตลอด คนไทยได้อาศัยประโยชน์จาก ควายในหลายๆ ด้าน ทั้งเป็นเพื่อนคลายเหงา เป็น แรงงานในการผลิต เช่น การทำ�ไร่ ทำ�สวน ทำ�นา เป็นอาหาร เป็นแหล่งปุย๋ เป็นพาหนะเดินทาง เป็น สินค้า เป็นองค์ประกอบเสริมบารมี เป็นสินสอดใน การแต่งงาน รวมทั้งใช้ในการทำ�ศึกสู้รบ จนเป็น ตำ�นานเล่าขานจนถึงปัจจุบัน จากสถิติของกรมปศุสัตว์ ทำ�ให้ทราบว่า เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ ประเทศไทยมีกระบือหรือควาย ๔ล้านตัว หลังจากนั้น ๑๐ ปี คือปี พ.ศ.๒๕๔๐ มีกระบือเหลือเพียง ๑.๖ ล้านตัว และในปัจจุบัน มีเหลือประมาณ ๘ แสนกว่าตัว จะเห็นได้ว่าใน อนาคตอันใกล้นี้ กระบือไทยอาจสูญพันธ์ได้ หาก

พวกเรา ไม่ ช่ ว ยกั น อนุรักษ์ไว้ กระบือไทย อาจหมดสิ้ น ไปจาก แผ่นดินไทย และเมื่อ ถึ ง เวลานั้ น ลู ก หลาน ไ ท ย ค ง ไ ด้ เ ห็ น แ ต่ กระบือหรือควายเพียง ในรูปภาพหรือในสวน สัตว์เท่านั้น พล.ต.วี ร ะพงศ์ คงเกษม ผบ.มทบ. ๒๓ กล่าวว่า เนื่องใน วโรกาสที่ พ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พี่ น้ อ งชาวไทยทั้ ง มวล ต่ า งสำ � นึ ก ในพระ มหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น ที่พระองค์ท่าน ทรง ห่ ว งใยในความเป็ น อยู่ ข อง พสกนิ ก รอย่ า งทั่ ว ถึ ง และตลอดมา จึ ง ได้ จั ด ทำ � โครงการไถ่ ชี วิ ต กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ สำ � คั ญ เพื่ อ เป็นการสนองตอบพระราชปณิธานของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย พระวรกายเพือ่ พสกนิกรตลอดมา ทรงพระราชทาน โครงการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนของพระองค์ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลใน วโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เจริ ญ พระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา เพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรทีย่ ากจน และมีความประสงค์จะมีกระบือ ไว้เลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม และขยาย

พันธุต์ อ่ ไป สนับสนุนนโยบาย ของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ไขปัญหา ความยากจนของเกษตรกร และ เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ก ระบื อ ไทยให้ ค งอยู่ คู่ สังคมไทยตลอดไป การไถ่ชวี ติ กระบือครัง้ นี้ เป็นครัง้ ที่ ๑๔ โดยมอบให้สมาชิกโครงการศิลปาชีพ จังหวัด สกลนคร จำ�นวน ๑๖ ตัว สมาชิกโครงการศิลป าชีพ จังหวัดนครพนม จำ�นวน ๑๐ ตัวและจังหวัด เชียงราย จำ�นวน ๙ ตัว ราษฎรที่ยากจน จังหวัด ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, หนองบัวลำ�ภู และจังหวัดนครราชสีมา จำ�นวน ๕๐ ตัว และมีผู้ บริจาคเพิ่มเติม จำ�นวน ๖ ตัว รวมเป็นจำ�นวนทั้ง สิ้น ๙๑ ตัว สำ�หรับโครงการไถ่ชีวิตกระบือ ซึ่งพลเอก วิชติ ยาทิพย์ และคณะ ได้ด�ำ เนินการมาแล้ว จำ�นวน ๑๓ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ จำ�นวน ๔๒ ตัว กองพัน ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ จ.อุดรธานี ครั้งที่ ๒ จำ�นวน ๔๘ ตัว ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ครัง้ ที่ ๓ จำ�นวน ๗๓ ตัว ศูนย์สง่ เสริม ศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ครั้งที่ ๔ จำ�นวน ๗๘ ตัว โครงการลุ่มนํ้าห้วยบาง ทรายตอนบน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ครั้งที่ ๕ จำ�นวน ๙ ตัว ค่ายพระยอดเมือง จ.นครพนม ครั้งที่ ๖ จำ�นวน ๒๐ ตัว ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ครั้งที่ ๗ จำ�นวน ๘๐ ตัว บ้านหนอง ปลาค้ อ เฒ่ า อ.ปลาปาก จ.นครพนม ครั้ ง ที่ ๘ จำ�นวน ๑๓๐ ตัว ศูนย์อนุรักษ์กระบือไทย ค่าย พระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ครั้งที่ ๙ จำ�นวน ๘๑ ตัว ศูนย์อนุรักษ์กระบือไทย ค่ายพระยอดเมือง ขวาง จ.นครพนม ครั้งที่ ๑๐ จำ�นวน ๙๙ ตัว ที่

ว่าการอำ�เภอเมือง จ.นครพนม ครั้งที่ ๑๑ จำ�นวน ๗๗ ตัว ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ครั้งที่ ๑๒ จำ�นวน ๘๓ ตัว ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ครัง้ ที่ ๑๓ จำ�นวน ๑๕ ตัว อำ�เภอเมือง จ.เชียงราย และครั้ง นี้เป็นครั้งที่ ๑๔ จำ�นวน ๙๑ ตัว เมื่อรวมจำ�นวน กระบือที่มอบจะเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น ๙๒๖ ตัว พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ อดีตรองผู้บัญชาการ ทหารบก กล่ า วว่ า ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยเกี่ยว กับการประกอบอาชีพของราษฎรเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชทานโครงการต่างๆ เพือ่ ฝึกวิชาชีพให้ กับราษฎร ทรงพระราชทานคำ�แนะนำ� แนวทาง และวิธกี ารประกอบอาชีพ ให้กบั พีน่ อ้ งเกษตรกร นานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบัน วิถีชีวิตของ สั ง คมไทยที่ เ ปลี่ ย นไป แต่ ก่ อ นบรรพบุ รุ ษ ใช้ แรงงานจากกระบือในการทำ�นา ปัจจุบันเปลี่ยน ไปใช้เครื่องจักรกลแทน ทำ�ให้กระบือลดจำ�นวน ลงไปเรือ่ ยๆ นอกจากนัน้ ยังมีการลักลอบส่งออก ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ขอนแก่นไม่สน สั่งผู้รับเหมาเร่งปรับพื้นที่ สร้ า งฐานพระประธานพุ ท ธมณฑลอี ส าน ความคืบหน้าการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน ประจำ� จ.ขอนแก่น ภายในที่ดินสาธารณะประโยชน์ หนองอีเลิง ในเขตพื้นที่ตำ�บลศิลา และตำ�บลสำ�ราญ อ.เมืองขอนแก่น บนเนื้อที่รวมกว่า 645 ไร่ ซึ่งได้ งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท เบื้องต้นได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จำ�นวน 108 ล้านบาท ล่าสุดหลังได้ประกอบพิธีเททอง และพิธี พุทธาภิเษกพระพุทธรูปองค์พระประธานประจำ� กรรมการควบคุมอนุมัติต่อไป “สำ � หรั บ กรณี ที่ มี ข้ อ ความกล่ า วหาว่ า มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานนั้น ตน ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยอีสานมีการจัดการศึกษา ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากการสำ�นักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร ในเรื่อง นี้ อยากให้นักข่าวไปขอคำ�ยืนยันกับนายองค์กร ดู เพราะในอดีตที่ผ่านมานายองค์กร ก็เคยร่วม งานกับมหาวิทยาลัยอีสานที่เป็นวิทยาลัยบัณฑิต บริหารธุรกิจมาด้วยดีตลอด” ดร.อัษฎางค์ กล่าว

พุทธมณฑลอีสานเมือ่ วันที่ 31 มี.ค.ทีผ่ า่ นมา ทีบ่ ริเวณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น ถึงแม้ว่า นายอกนิษฐ์ ป้อง ภัย กรรมการเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม (กป.อพช.) ภาคอีสาน ทำ�หนังสือร้อง คัดค้านการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น โดยอ้างว่าเป็นการบุกรุกหนองอีเลิง และฝืนมติ ครม. พื้นที่ชุ่มนํ้าก็ตาม ต่อเรือ่ งดังกล่าว ทางจังหวัดได้เร่งรัดให้ผรู้ บั เหมาก่อสร้างเร่งขุดและถมดินบริเวณก่อสร้างพุทธ มณฑลอีสาน ขนาดความกว้าง 120 x 120 เมตร ให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ เพื่อให้ทันสำ�หรับ การตอกเสาเข็มเพือ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ในลักษณะเดียวกันกับกับพระพุทธรูปพระประธาน ประจำ�พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทีม่ คี วามสูง 18 เมตร (ไม่รวมฐาน) ส่วนพื้นที่ที่ขุดดินเพื่อนำ�มาถมพื้นที่ โดยรอบ จะใช้เป็นสระนํ้ารอบพุทธมณฑลฯ ซึ่งมี ความยาว 5 กิโลเมตร สำ�หรับพุทธมณฑลอีสานแห่งนี้ เมื่อสร้าง เสร็จแล้วจะเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาใน

ภาคอีสาน เพราะสถานที่ ก่อสร้างการเดินทางไปมา สะดวก ติดถนนเลี่ยงเมือง จ.อุดรธานี และ จ.กาฬสินธุ์ เป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรม และศูนย์รวมจิตใจของพระ ภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนในภาคอีสาน ทั้งเป็น สถานที่ศึกษาธรรมวินัย พระธรรมคำ�สั่งสอนของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกด้วย ส่วนพื้นที่ที่ถูกชาวบ้านในละแวกนั้นบุกรุก ทำ � เป็ น พื้ น ที่ ทำ � กิ น นั้ น จากการที่ ค ณะกรรมการ จังหวัดได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ไม่สามารถเข้ามาทำ�กิน ได้ ทำ�ให้ชาวบ้านเชือ่ ฟังและขณะนีช้ าวบ้านได้ทยอย ขนข้าวของย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ส่วนกรณีที่ นายอกนิษฐ์  ป้องภัย กรรมการ เครื อ ข่ า ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (กป.อพช.) ภาคอีสาน ได้ทำ�หนังสือร้องคัดค้าน การก่ อ สร้ า งพุ ท ธมณฑลอี ส าน จ.ขอนแก่ น

ต่ อ รองเลขาธิ ก ารสำ � นั ก งานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอ้างว่า เป็นการบุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณะหนองอีเลิง และฝืนมติ ครม.พื้นที่ชุ่มนํ้า จนสร้างความไม่พอใจให้กับชาว บ้านทัง้ 2 ตำ�บล และชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่าง มาก ถึงกับมีการรวมพลออกมาประท้วงกรรมการ เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กป. อพช.) ภาคอีสาน ทีห่ น้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เมือ่ วันที่ 21 เม.ย.54 ทีผ่ า่ นมา ในขณะทีท่ างจังหวัดก็ ไม่ได้ให้ความสนใจต่อกรณีการคัดค้านฯ ดังกล่าวแต่ อย่างใด ทั้งยังได้เร่งรัดให้ผู้รับเหมาเดินหน้าทำ�การ ก่อสร้างฯ ต่อไปอย่างเร่งด่วนแล้ว


หน้า 6

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

หน้า 7


หน้า 8

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

ซิลเวอร์สตาร์ไบค์ รุกตลาดบิก๊ ไบค์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เวลา16.00น.เป็นพิธเี ปิด ร้านซิลเวอร์สตาร์ไบค์อย่าง เป็นทางการ มีสมาชิกชมรม ซิ ล เวอร์ ส ตาร์ ชมรมรถมอ เตอไซค์ต่างๆ มากมายทั้งใน ขอนแก่นและจากต่างจังหวัด สมาคมท่องเทีย่ วและโรงแรม ไบค์เกอร์ และผู้สนใจมาร่วม เป็ น เกี ย รติ เ ป็ น จำ � นวนมาก โดยมี พล.ต.ท.สมพงศ์ คง เพชรศักดิ์ ผบช.ภ.4 ให้เกียรติขับรถจักรยานยนต์ ฮาเล่ย์เดวิดสัน มาเป็นประธานในพิธี ร้านซิลเวอร์สตาร์ไบค์ได้ถอื กำ�เนิดมาตัง้ แต่ ปลายปี 2010 โดยกลุ่มนักขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใน จังหวัดขอนแก่นโดยมี พล.ต.ต.กวี สุภานันท์ รอง ผบช.ภ.4 กับสมาชิกกลุ่มชมรมรถมอเตอร์ไซค์ ขอนแก่นเป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ เพือ่ เปิดช่องใหม่สำ�หรับ ผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ฮาเล่ย์เดวิดสัน ซึ่งถือว่า เป็นสุดยอดแบรนด์ระดับโลกให้ชาวขอนแก่นและ จังหวัดใกล้เคียง ได้มีทางเลือกในการซื้อหาเพิ่ม ขึ้น และรับบริการแสนสะดวกในราคาที่เหมาะ สม และยังสรรค์สร้างให้รา้ นเป็นทีพ่ บปะสังสรรค์

ของผูท้ ชี่ นื่ ชอบรถจักรยานยนต์ดว้ ยกันโดยไม่จำ�กัด ประเภท ยีห่ อ้ หรือค่ายใดๆ มาแลกเปลีย่ นทัศนะใน การขับขี่ การใช้รถฯ รวมทัง้ กิจกรรมงานต่างๆ ชาว ไบค์เกอร์ทมี่ สี ว่ นอย่างมากในการส่งเสริมการท่อง เที่ยวของจังหวัดไปในตัว ร้านซิลเวอร์สตาร์ไบค์ ตั้งอยู่ที่ 291/21 หมู่ ที่ 17 ตำ�บลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-324-422, 083-666-7637 (ตรงข้ามบิก๊ ซี) ได้เปิด ให้บริการแล้ว จึงขอเชิญลองแวะมาชมสินค้า และ บรรยากาศสไตล์ไบค์เกอร์ พร้อมศูนย์บริการซ่อม บำ�รุ งและร้านคาเฟ่ ได้ทุกวัน เวลาทำ�การ 10.0020.00 น.

ฝรั่งใจบุญ ; ส.จ.แม็ ค พา Dr.william Brown ผู้ แทนจาก สโมสร โรตารี่ ไ ช น่ า เ ล ค แ ค ริ ฟ อ เนี ย สำ � รวจโรงเรี ย นที่ ขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เครื่ อ งดื่ ม นํ้ า คอมพิ ว เตอร์ จาน ดาวเทียม เพื่อช่วยเหลือ โรงเรียน ในเขตบ้านไผ่ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ทัง้ นี้ Dr.William ได้มอบเงินสมทบในการสร้างศาลาห้องสมุดให้กบั ชาวบ้านอีกด้วย

รางวัลอายุงาน ; มร.โอเล่ นี ล Fairy Fantasia 5 ; เซ่ น ผู้ จั ด การใหญ่ ศู น ย์ ส รรพสิ น ค้ า แฟรี่ โ ร ง แ ร ม พู ล แ ม น พลาซ่า ขอนแก่น จัดโครงการ ขอนแก่ น ราชา ออ Fairy Fantasia 5 (The คิด เป็นประธานในพิธี Showcase) รอบชิงชนะเลิศ มอบเกียรติบัตร และ เงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 รางวัลอายุงาน ประจำ� บาท ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ปี 2554 ให้กบั พนักงาน ได้แก่ นายธนันพัชร หงษ์ทอง โรงแรมฯ ที่ปฏิบัติงาน โดยมี คุณนพดล พัฒนพีระ มาครบ 3 ปี 5 ปี 10 ปี เดช กรรมการผู้จัดการฝ่าย และ 15 ปี ณ ห้องออคิด บอลลูม โดยมีคณะผู้บริหารของโรงแรมฯ และเพื่อนพนักงาน ร่วมแสดง ขายและการตลาด ศูนย์สรรพ ความยินดี เมื่อเร็ว ๆ นี้ สินค้า แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

เชื่อเถอะไม่ว่า แต่อย่าเชื่ออย่าง โง่ ๆ

ไม่แปลกใจอะไรเลย กับข่าวแม่ชแี ก้กรรม ที่กำ�ลังอยู่ในกระแสของสื่อมวลชนขณะนี้ แต่ หนักใจกับคนไทย ที่จิตใจยังไม่พัฒนาและยังไม่มี ใครใส่ใจกับเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ศาสนาพุทธ ศาสนา ที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือ มีหลักเกณฑ์คำ�สอน อย่างวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ แต่สังคมไทยกลับมี พฤติกรรมสวนทาง เพราะความอ่อนแอของ”สติ” จึงเผลอไผลลุ่มหลงอยู่กับความเชื่อที่มองไม่เห็น และยึดมาเป็นที่พึ่ง... เรื่ อ งความเชื่ อ ศรั ท ธานี่ เป็ น เรื่ อ งส่ ว น บุคคล ทีพ่ อได้เชือ่ แล้วก็ยากทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง แล้ว เจ้าความเชือ่ ความศรัทธานีก้ ม็ หี ลากหลายประเภท แต่ก็พอแบ่งคร่าวๆ ได้ตามคุณลักษณะดังนี้ ลำ � ดั บ แรกที่ เ ห็ น มี ค นเชื่ อ กั น มากๆ  ก็ คงจะหนีไม่พ้นความเชื่อ ความเลื่อมใสศรัทธา ในตัวบุคคล ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบุคคลสำ�คัญๆ เช่น กษัตริย์ นักรบ นักปรัชญาเมธี นักวิทยาศาสตร์ นักการเมือง ฯลฯ และรวมถึงศาสดากับนักบุญ เจ้าของลัทธิต่าง ๆ ด้วย... ถั ด มาก็ สื บ เนื่ อ งมาจากตั ว บุ ค คล นั่ น คือศาสนา ลัทธิ (ลัทธิจะมีความหมายแคบกว่า

ศาสนา) ปรัชญาในอุดมคติ ทฤษฎีทางการเมือง อย่างนีเ้ ป็นต้น ความเลือ่ มใสศรัทธาในลัทธิปรัชญา นี้ มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในโลกนี้มาก จนบางครั้งก่อ ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งและความสูญเสียอย่าง มากมายมหาศาล... ยังมีความเชื่อศรัทธาอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้น มาควบคู่กับความเลื่อมใสในลำ�ดับต้นๆ ความเชื่อ ที่ว่านี้ก็ คือความเชื่อในกฤดาภินิหาร เป็นความเชื่อ ความลุม่ หลงในสิง่ ทีม่ องไม่เห็น ไม่มตี วั ตน ไม่มกี าร พิสจู น์หรือยืนยันกับผลทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างชัดเจน ทีแ่ ม้ เมื่อเทียบกับความเชื่อข้างต้นแล้วมีจำ�นวนน้อยมาก แต่ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมอย่างรุนแรง... ลัทธิความเชื่อ ความเลื่อมใสศรัทธา เป็น พฤติกรรมของมนุษย์ทมี่ ที งั้ ด้านดีและเลว ทัง้ นีก้ อ็ ยู่ ที่ตัวเจ้าของลัทธิความเชื่อนั้น เช่นพระศาสดาของ ศาสนาที่มีอยู่ ต่างก็มุ่งเน้นให้ศาสนิกชนประพฤติ ดีประพฤติชอบเพื่อความสุขสงบ หรือผู้นำ�บาง คนที่ต้องการให้ผู้อยู่ใต้การปกครองอยู่อย่างสันติ เสมอภาค ในทางกลับกันก็มีคนบางจำ�พวกที่อาศัย หรือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาเพื่อประโยชน์แห่ง

ลุ้นรับโชค 2 ชั้น ; คุ ณ นภดล พั ฒ น พีระเดช กรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ า ยขายและการตลาด ศู น ย์ ส รรพสิ น ค้ า แฟรี่ พลาซ่ า ขอนแก่ น มอบ รางวั ล รถมอเตอร์ ไ ซด์ เวสป้ารุ่น LX-150 มูลค่า 99,000 บาท ให้กับ คุณเก ตบงกช บำ�รุงเกียรติ ผู้โชค ดี จากกิจกรรม vintage ลุ้นรับโชค 2 ชั้น ลุ้นรับโชค 2 ชั้น จับรางวัลผู้โชคดีที่ส่งคูปองลุ้นรับจักรยาน LA Color of ride มูลค่า 4,900 บาท ทุกสัปดาห์

SENTOSA THANK YOU ; คุณกุลยา ล้อศิริ ผู้บริหาร ห้างสรรพ สิ น ค้ า เซ็ น โทซ่ า มอบช่ อ ดอกไม้ ใ ห้ กับ อนันดา เอเวอร์ ริ่ ง แฮม ดารานั ก แสดง ที่มาร่วมงาน SENTOSA THANK YOU SALE 2011

ตน เช่นนักการเมืองหรือผูน้ �ำ มวลชนบางคนของ บ้านเรา ที่สร้างศรัทธาประชานิยมมามอมเมาจน เกิดความลุ่มหลงงมงาย จนคลั่งไคล้ขัดแย้ง เพื่อ นำ�ไปสู่อำ�นาจและความมั่งคั่ง ที่ดูจะหนักหนา สาหัสก็เห็นจะเป็นพวกทีช่ อบอ้างตัวเป็นเจ้าลัทธิ มีกฤดาภินิหาร โดยอาศัยพื้นฐานความเชื่อทาง ศาสนาของผู้คนในสังคม มาเบี่ยงเบนให้เลื่อมใส คลั่งไคล้ต่อตน โดยให้เข้าใจว่าเป็นผู้ปลดเปลื้อง ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. เมื่อเร็วๆ นี้ ความทุกข์ทงั้ มวลได้ และเกือบร้อยทัง้ ร้อยของคน ผลงานนักศึกษา ; พวกนี้ มีเจตนาทีไ่ ม่บริสทุ ธิท์ งั้ สิน้ ในสยามก็มมี า รศ.ดร.กิตติชัย แล้วอย่าง กบฏผีบุญ หรือปัจจุบันลัทธิยันตระ ไ ต ร รั ต น ศิ ริ ชั ย กรณีแม่ชแี ก้กรรม ทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นกระแสนี่ อ ธิ ก า ร บ ดี ก็คงไม่แตกต่าง จึงอยากแนะนำ�ตักเตือนว่า อย่าไป ม ห า วิ ท ย า ลั ย เชือ่ อะไรงมงายสุดขีดสุดขัว้ นัก ให้ใช้สติยบั ยัง้ เอา ข อ น แ ก่ น เ ป็ น ไว้บ้าง แม้ไม่ทั้งหมด ขอสักเสี้ยวก็ยังดี อย่างน้อย ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ยังได้รู้ทัน เพราะถ้าทุ่มสุดตัวมันมีแต่เสียกับเสีย นิ ท ร ร ศ ก า ร ก า ร ลำ�พังเสียทรัพย์ยังรับได้ จะยิ่งเสียใจเมื่อต้องเสีย แสดงและประกวด ตัว ที่สำ�คัญคือนอกจากเสียทรัพย์เสียตัวแล้ว ยัง ผลงาน เครื อ ข่ า ย เสียศักดิ์ศรีความเป็นคนด้วย ที่โง่ให้เค้าเอาเชือก สหกิ จ ศึ ก ษาภาค มาสนตะพาย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง      ...อังคาร คชา ๒๙ เม.ย.๕๔ เหนือตอนบน ครัง้ ที่ 2 ณ ลานโปรโมชัน่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เมือ่ เร็วๆ นี้

ไอเดีย กรีนจับมือโรบินสัน ชวนน้องรักษ์ธรรมชาติ เอสซีจี เปเปอร์ ร่วมกับโรบินสัน จัดกิจกรรมเชิญชวน น้องๆ ร่วมบอกเล่าแนวทางในการดูแลรักษาธรรมชาติตาม ความคิดของตัวเอง ด้วยการเขียนไอเดียรักษ์โลกเก๋ ๆ ชิงรางวัล จากไอเดีย กรีน นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ผู้จัดการธุรกิจโฮมแอนด์ ออฟฟิศโซลูชั่น เอสซีจี เปเปอร์ ผู้ผลิตกระดาษถ่ายเอกสารไอ เดีย กรีน เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ เอส ซีจี เปเปอร์ ได้จับมือกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในการร่วม สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนัก ถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งตรงกับแนวคิดการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมของไอเดีย กรีน “Think for the better” จึงอยากเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมบอกเล่าแนวทางรักษ์ ธรรมชาติ ด้วยการเขียนไอเดียรักษ์โลกเก๋ๆ ลงบนโปสการ์ด แล้วนำ�มาแปะลงบนต้นไม้กระดาษจากไอเดียกรีนที่จำ �ลอง ขึ้นมา 100 ไอเดียที่โดนใจคณะกรรมการ รับรางวัลจากไอเดีย กรีน ใช้กระดาษฟรีจนถึงสิ้นปี โดยจะประกาศผลในวันที่ 31 พฤษภาคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ กิจกรรมส่งเสริมทักษะ และความรู้อีกมากมาย ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขา ทั่วประเทศ


ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

หน้า 9


หน้า 10

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

“วิฑูรย์” ส้มหล่น

“สวั ส ดี ค่ ะ ” หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยเสรี ขอ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ “สายตรงโรงพัก” ฉบับประจำ�เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2554 เดือนนี้มีวันสำ�คัญดังนี้ เริ่มต้นวันแรกของเดือน คือ วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคล ส่วน วันที่ 13 พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคล และวันที่ 17 พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาที่มีความสำ�คัญกับ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศค่ะ สายสืบสาวสีบานเย็น รีบมารายงานตัว ด่วนจี!๋ เพือ่ เป็นสือ่ กลางนำ�ท่านมาพบกับเรือ่ งราว ของแวดวงสีกากีในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน มุง่ สร้างความ เข้าใจอันดีระหว่าง ตำ�รวจ “ผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์” กับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ ** เริ่ ม ด้ ว ยโครงการสร้ า งสรรค์ ที่ พล.ต.ต.นิคม อินเฉิดฉาย ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น ร่วมกับ นายศราวุธ พรรณดวงเนตร ผู้จัดการ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยยนต์ขอนแก่น จำ�กัด ตัวแทน จำ�หน่ายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิ จัดโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยใน การขับขีย่ านพาหนะ ลดความสูญเสียจากอุบตั เิ หตุ ทางท้ อ งถนน ประเดิ ม โครงการที่ สภ.เมื อ ง ขอนแก่น เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากนั้น ได้เดินสายไปตามโรงพักต่างๆ ทั่วภาคอีสาน ขอ ให้ประสบความสำ�เร็จตามเป้านะคะ** * * ไ ป ที่ เ มื อ ง พ ญ า แ ล จ . ชั ย ภู มิ พ.ต.ท.ปราโมทย์ พลหงส์ รอง ผกก.สส.สภ.จัตรุ สั ยึดมั่นในอุดมการณ์ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ใน การรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยใจ จนชาวบ้านใน พืน้ ทีต่ า่ งกล่าวขานฝากชืน่ ชมในผลงานมายังสาย สืบสาวสีบานเย็น ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงาน ให้สังคมได้รับทราบโดยทั่วกันค่ะ ** ** นี่ก็บริหารงานได้ใจชาวบ้านเหมือน กัน พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ โสดามรรค ผกก.โนนศิลา จ.ขอนแก่น หลังโยกขึ้นนั่งเก้าอี้ ผกก.ฯ ไม่นาน ก็ แสดงผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ทวั่ พืน้ ที่ ด้วยการเน้น นโยบายให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ไล่มาตัง้ แต่ รอง ผกก., สว.หลักนำ�ทีมลูกน้องออกกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืน จน

ปลอดโจรผู้ร้ายไปมากโข ชาวบ้านเลยนอนหลับ สบายใจไปเลยค่ะ ** ** ด้าน พ.ต.ท.สมคิด ทิพยจักรพงศ์ รอง ผกก.3 บก.ปทส.แถลงข่าวระดมกำ�ลังเข้าตรวจ สอบโรงงานแปรรูปไม้ บริษัทแปซิฟิก ลอคโฮม จำ�กัด ตัง้ อยู่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร มีนายทรงศักดิ์ สิงห์หาด เป็นกรรมการบริษัท พร้อมนำ�หมายค้น เข้าตรวจค้น จึงได้ตรวจยึดเครื่องจักรของโรงงาน กว่า 22 รายการ ไว้ตรวจสอบ และดำ�เนินการตาม กฎหมายต่อไปค่ะ ** ** นี่ ก็ ม าแรงไม่ เ บากั บ ผลการทำ � งาน พ.ต.ท.สรภพ หมื่ น กั น ยา สว.สส.สภ.เมื อ ง ขอนแก่ น ล่ า สุ ด นำ � ที ม ลู ก น้ อ งสื บ สวนชุ ด “พยัคฆ์” จับกุมตัวนายประสงค์ วงษ์จำ�นง หลัง รั บ แจ้ ง มี เ หตุ วิ่ ง ราวทรั พ ย์ ที่ ร้ า นขายของชำ � ใน คุ้มโนนสวรรค์ แถวสามเหลี่ยม เทศบาลนคร ขอนแก่น แต่ทตี่ ก๊ กะใจพบของกลางแค่บหุ รีก่ รอง ทิพย์ 1 กล่อง มูลค่า 535 บาท จึงควบคุมตัวส่ง ร.ต.ท.อรรคพล เอีย่ มสำ�อาง ร้อยเวรฯ ไว้สอบสวน ดำ�เนินคดี … โดยผู้ต้องหาให้การว่าเป็นพนักงาน บริษัทแห่งหนึ่ง แต่เงินไม่พอใช้จ่ายชนเดือน อีก 1 สัปดาห์จะสิน้ เดือนจึงย่องมาลักของในร้านของ เจ้าของหอพักทีต่ นเช่าอยู่ จนถูกแจ้งตำ�รวจตามจับ ได้หลังก่อเหตุเพียง 20 นาที เข้าข่ายโจรกระจอก มือใหม่หัดลักเล็กขโมยน้อยค่ะเจ้านาย!...** ** ปิดท้ายที่ พ.ต.ท.สวัสดิ์ ศรีแสนยง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น เบอร์ 1 นำ�ทีม สวป.อีก 3 นายขานรับนโยบาย พ.ต.อ.คณิต ดวงหัสดี ผกก. และ พ.ต.ท.คมกฤช สุขไทย รอง ผกก.ป.ร่วม กับอำ�เภอเมืองขอนแก่น และเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ออกตรวจสถานบันเทิงยามคํ่าคืนอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปีเข้าไปเทีย่ ว อย่าง เข้มงวดกวดขัน “เป็นรูปธรรม” ทำ�ให้ผู้ปกครอง อบอุ่นใจไปตามๆ กันค่ะ ** สำ � หรั บ ฉบั บ นี้ เ ดื อ นนี้ สายสื บ สาวสี บานเย็นต้องขอลาท่านผูอ้ า่ นไปก่อน เอาไว้พบกัน ใหม่ฉบับหน้าเดือนมิถุนายนนะคะ “สวัสดีค่ะ”

สายสืบสาวสีบานเย็น

ม.ขอนแก่ น ส่ ง ผู้ ท รง คุณวุฒิ เข้ากูว้ กิ ฤติ ม.อีสาน

ม.ขอนแก่น ส่ง 3 ผู้ทรง คุณวุฒิ นำ�โดย รศ.ดร.สุมนต์ สกล ไชย อดีตอธิการบดี ม.ขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.ชูชาติ อารีจิตรา นุสรณ์ และ ผศ.วินัย ใจขาน นั่ง เก้าอี้ผู้บริหาร ม.อีสาน หวังปรับ โฉมใหม่ ฟื้นฟูความเชื่อมั่นจาก สาธารณชน จ า ก ก ร ณี ก า ร ซื้ อ ข า ย ใบประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ครู (ป.บัณฑิต) ของ ม.อีสาน ขณะนี้การดำ�เนินการ ดังกล่าวบางส่วน ได้ถูกส่งไปยังกรมสอบสวน คดีพิเศษ (DSI) ให้ดำ�เนินการต่อผู้เกี่ยวข้อง สภา มหาวิทยาลัย รวมถึงให้คณะผูบ้ ริหาร ม.อีสาน พ้น จากตำ�แหน่ง ในส่วนของการดำ�เนินการในด้านต่างๆ ของ ม.อีสาน ภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงาน คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ซึ่ ง ได้ มี การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม ม.อี ส านขึ้ น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติ จำ�นวน 14 ท่าน นำ�โดย นายสมนึก  พิมลเสถียร อดีตรอง ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งบประมาณ เป็ น ประธาน คณะกรรมการ และได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ รศ.ดร. สุ ม นต์   สกลไชย  อดี ต อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่น 2 วาระติดต่อกัน นักบริหารสถาบันการ ศึกษามืออาชีพ การรันตีด้วยรางวัลครุฑทองคำ� ผู้ บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสาน พร้อมด้วย รศ.ดร. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ อาจารย์ประจำ�คณะเทคนิค การแพทย์ และ ผศ.วินยั  ใจขาน อาจารย์ประจำ�คณะ เกษตรศาสตร์  ร่วมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีสาน ชุดใหม่ โดยได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ที่ ห้องประชุม คณะ นิติศาสตร์ ม.อีสาน รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในการเข้าไปบริหาร งานของ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย พร้อมด้วย รศ.ดร. ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ์  และ ผศ.ดร.วินัย ใจขาน เป็นการไปปฏิบัติราชการภายใต้คำ�สั่งของ สกอ. และในฐานะที่ ม.ขอนแก่น เป็นประธานเครือข่าย สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี สมาชิกประกอบด้วย มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล  รวมถึงวิทยาเขตต่างๆ และมหาวิทยาลัย

นั่งรองประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น หลั ง จากที่ คณะกรรมการ ได้ รั บ ทราบถึ ง ภารกิ จ หลั ก ใน ธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด ขอนแก่ น การทำ�งานตามกรอบ พ.ศ. 2552 (ก.ธ.จ.) มีมติให้ นายศักดา อ้อพงษ์ โดยเฉพาะมาตรา 157 คือสอด อดี ต ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก่ น ส่องดูแล องค์กรของรัฐ หรือ เจ้า และรองประธานคณะกรรมการ หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ธ.จ.) อย่างโปร่งใสเป็นธรรม ละเว้น พ้นจากการเป็นรองประธาน ก.ธ.จ. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ ขอนแก่น เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่ ภารกิจที่ต้องทำ�ประสานควบคู่ เหมาะสม ขัดต่อการดำ�รงตำ�แหน่ง วิฑูรย์ กมลนฤเมธ กันไป คือการยกย่องเชิดชูองค์กร ก.ธ.จ.ขอนแก่นอย่างชัดเจน ทำ�ให้การ หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั ิ ตรวจสอบการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐได้หยุดชะงัก หน้าที่ด้วยความเสียสละ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู ลงไป ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นมา ทั้งนี้ได้ประชุมและวางแผนเริ่มดำ�เนินการทันที เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ผู้ตรวจสำ�นัก ธรรมาภิบาล คือ การปกครอง การบริหาร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือก การจัดการการควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไป รองประธาน ก.ธ.จ. ขอนแก่น หลังจากไม่มีผู้ดำ�รง ในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหาร ตำ�แหน่งนี้เกือบหนึ่งปีเต็ม คณะกรรมการมีมติให้ จัดการทีด่ ี ซึง่ สามารถนำ�มาใช้บริหารงานในปัจจุบนั นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธานสภาอุตสาหกรรม อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะ ช่วยสร้างสรรค์และ จังหวัดขอนแก่น รับตำ�แหน่ง รองประธานคณะ ส่ ง เสริ ม องค์ ก รให้ มี ศั ก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ กรรมการธรรมาภิบาลอีกหนึ่งตำ�แหน่ง ซึ่งหลังได้ ทำ�ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กร รับการแต่งตัง้ จึงเรียกประชุมคณะกรรมการเพือ่ รับ โปร่งใส ได้รับความไว้วางใจ ตรวจสอบได้ เพื่อให้ ทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสภา เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและประชาชน ตลอด อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 29 เมษายน จนส่งผลดีตอ่ เสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญ 2554 เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบการข้อเท็จจริงจาก ก้าวหน้าของประเทศ การร้องเรียนของประชาชนในการทำ�งานของหน่วย หากหน่วยงาน หรือประชาชนที่ต้องการ งานภาครัฐอย่างเช่น เทศบาล และ อบต.บางแห่ง ที่ ร้องเรียนให้คณะธรรมาภิบาลเข้าตรวจสอบหน่วย ส่งเข้ามารอแล้วราว 7-8 เรื่อง งานภาครัฐที่สงสัยประพฤติปฏิบัติงานโดยมิชอบ นายวิ ฑู ร ย์ กมลนฤเมธ ประธานสภา สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ สำ�นักงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และรองประธาน ขอนแก่น หรือสำ�นักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าว ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ทุก ว่า เพื่อให้องค์กรหน่วยงานภาครัฐและประชาชน วัน เวลาราชการ 

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 54 พ.อ.อำ � นวย จุ ล โนนยาง เสนาธิ ก ารมณฑลทหารบก ที่ 24 อุดรธานี ได้เดินทางไป ตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัย แล้ง ในพื้นที่บ้านดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี และ ได้น�ำ นํา้ สะอาดจำ�นวน 36,000 ลิตร ไปมอบให้กับราษฎรได้ ใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่ ง เป็ น การบรรเทาความ เดือดร้อนให้กับราษฎรในเบื้องต้น ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ซึ่งเป็นความ ร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยกรม ทรัพยากรนํ้าบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การ ปิ โ ตรเลี ย มแห่ ง ประเทศไทย การประปาส่ ว น ภูมิภาค และกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี จึงได้ตั้ง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยขึน้ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ ผูป้ ระสบภัยแล้งในพืน้ ที่ โดยพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี เอกชน รวม 27 แห่ง ที่อยู่ในความดูแล ซึง่ บทบาทของ ม.ขอนแก่น นัน้ ต้องให้การ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ในส่ ว นที่ เ ราสามารถช่ ว ย เหลือได้ และในการปฏิบัติงานของคณาจารย์จาก ม.ขอนแก่น ทั้ง 3 ท่าน ในครั้งนี้ ก็เป็นความช่วย เหลือจาก ม.ขอนแก่น ในบทบาทของมหาวิทยาลัย แม่ข่าย ภายใต้ความเห็นชอบของ สกอ.โดยระยะ เวลาของการปฏิบัติงานของทั้ง  3 ท่าน ก็ขึ้นกับ สถานการณ์ในด้านต่างๆ ของ ม.อีสานจะดีขนึ้ และ ได้มาตรฐานตามที่ สกอ.กำ�หนด ซึ่งสุดท้ายหาก ม.อีสานไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือ พัฒนาได้  ก็ ต้องปิดตัวลงตามกฎระเบียบที่ สกอ.วางไว้ ด้าน  รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยอีสาน เปิดเผยว่า ในการเข้ารับตำ�แหน่ง ในครั้งนี้ เกิดจากวิกฤติที่เกิดขึ้นกับ ม.อีสาน กรณี การซื้อขายใบ ป.บัณฑิต ซึ่งได้สร้างความเสียหาย ให้กับทั้งมหาวิทยาลัยและตัวนักศึกษาเป็นอย่าง มาก เรื่องที่ผ่านไปแล้ว เราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้

บวชเฉลิมพระเกียรติ ; พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ ศรี ผบ.ตร. เป็นประธาน ในโครงการอุ ป สมบท ห มู่ ข้ า ร า ช ก า ร ตำ � ร ว จ เฉลิมพระเกียรติพระบาท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว เนื่ อ งในมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 84 พรรษา จำ�นวน 193 รูป ระหว่าง วันที่ 27 เม.ย. - 4 พ.ค. 2554 ณ วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภาค 4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 จิตอาสาช่วยเข็นเปล ; พล.ต.วี ร ะพงศ์ คง เกษม ผบ.มทบ.23 ตรวจเยี่ ย มกำ � ลั ง พล ม ณ ฑ ล ท ห า ร บ ก ที่ 23 ใน โครงการจิ ต อาสาช่วยเข็นเปล เพื่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรง พยาบาลศรี น คริ น ทร์ โดย รศ.นพ.ชาญชั ย พ า น ท อ ง วิ ริ ย ะ กุ ล ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ และ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า รอง ผอ.รพ.ฝ่ายบริการผู้ป่วยนอก ให้การต้อนรับ มอบเงินสินไหม : พ.อ.วร ทั ต สุ พั ฒ นานนท์ รอง ผบ.มทบ.23 เป็นประธาน รั บ มอบเงิ น ค่ า สิ น ไหม ทดแทนในการประกันชีวิต จาก คุ ณ กั น ทิ ม า แทน เตย์ ผจก.ภาค บริษัทไทย ประกันชีวิต จำ�กัด สาขา ขอนแก่น และมอบต่อให้ กับ นางสงวน ชินเนหันหา ภรรยา ส.อ.วัฒนชัย ชินเน หันหา สังกัด มทบ.23 ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ณ กองบัญชาการ มทบ.23

ขอนแก่น ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉิน

เคียงข้างทหารชายแดนไทย–กัมพูชา

มณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี รับผิดชอบ จังหวัด หนองคาย กรมทหารราบที่ 13 เป็นผู้รับผิดชอบ และจังหวัดหนองบัวลำ�ภู กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 13 เป็นผู้รับผิดชอบ หากหมู่ บ้ า นใดได้ รั บ ผลกระทบจากภั ย แล้ง สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี หรือโทรศัพท์ไปได้ที่ 081-8737777

จากสถานการณ์ ไ ม่ ส งบ บริ เ วณชายแดนไทย – กั ม พู ช า จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ที่ มี เ หตุ สู้ ร บกั น อย่ า งหนั ก ระหว่ า งทหารไทย และทหารกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2554 เป็ น ต้ น มา เป็ น เหตุ ใ ห้ มี ท หารบาดเจ็ บ แล้ ว นำ � ส่ ง รพ.พนมดงรั ก หลายนาย รพ.ขอนแก่น จึงได้ส่งหน่วยปฏิบัติ การการแพทย์ฉกุ เฉิน จำ�นวน 8 คน พร้อมรถ Ambulance 1 คัน และรถกระบะขน เวชภัณฑ์ 1 คัน เพื่อไปปฏิบัติงานที่ รพ.พนมดง รัก มี นพ.นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ ศัลยแพทย์ เป็น หัวหน้าทีม โดยออกเดินทาง จาก รพ.ขอนแก่น เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น. ถึงอำ�เภอ ปราสาท เวลาประมาณ 23.00 น. รับทราบ นโยบาย จาก นพ.คำ�รณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต13 พร้อมกับทีมจาก รพ.มหาราช นครราชสีมา และ รพ.พิมาย โดยทัง้ 2 โรงพยาบาล ได้รบั มอบหมายให้ดแู ลผูป้ ว่ ยตามศูนย์อพยพต่างๆ ส่วน รพ.ขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้มาประจำ� การที่ รพ.พนมดงรัก ซึ่งเป็นจุดแรกที่จะรับผู้ป่วย จากสนามรบก่อนที่จะกระจายไปยังโรงพยาบาล ต่างๆ รศ.นพ.ชาญชั ย พานทองวิ ริ ย ะกุ ล ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ แ ละเป็ น ประธานSLTAE ได้สงั่ การให้ทมี ช่วยเร็ว (Medical Emergency Response Team: MERT) ซึง่ เป็นอาสา สมัครบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เข้าไปช่วยเหลือ

ทางการแพทย์ที่ค่ายชายแดนประเทศเขมร โดยที ม กู้ ชี พ ขั้ น สู ง รพ.ศรี น คริ น ทร์ ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน พยาบาล 1 คน เวช กรฉุกเฉิน 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน มีภารกิจ ปฏิบัติงานชุดละ 3 วัน เดินทางโดยรถพยาบาลซึ่ง มีอปุ กรณ์ส�ำ หรับการช่วยเหลือทางการแพทย์อย่าง ครบครัน ปฏิบตั งิ านโดยการกำ�กับดูแลของสถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน ทีมแรกได้ออกเดินทางในเช้า วันที่ 30 เม.ย. 54 มี นพ.กรกฎ อภิรัตน์วรกุล เป็น หัวหน้าทีม จะเข้าร่วมสมทบกับ รพ.ขอนแก่น และ รพ.อำ�เภอพนมดงรัก เข้าช่วยกู้ชีพผู้ประสบภัยจาก การปะทะกันที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ รพ.ศรีนครินทร์ จะมีการประชุม เพื่อวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหา แนวทางในการช่วยเหลือขั้นต่อไป และประสาน งานกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และกระทรวง สาธารณสุข โดยมี ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ รอง ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริการผู้ป่วยในและ คุณศิริพร มงคลถาวรชัย รองหัวหน้าพยาบาล ฝ่าย บริการคลินิก เป็นผู้ประสานงานหลัก

แต่เราสามารถทำ�ปัจจุบันและอนาคตให้ดีได้ ใน ด้านการดำ�เนินคดีกต็ อ้ งดำ�เนินการไปตามกฎหมาย และระเบียบราชการ ด้านการเยียวยานักศึกษาผู้ ได้รับผลกระทบโดยสุจริต ได้มีกระบวนการตรวจ สอบและให้ความเป็นธรรม ภายใต้การกำ�กับดูแล ของ สกอ.เพื่อหาทางออกอย่างดีที่สุด ภารกิจเร่งด่วน ที่ตนต้องรีบแก้ไขในขณะ นี้ นั้นคือ การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ ม.อีสาน ต่อ สาธารณชน ให้มีความไว้วางใจในมาตรฐานการ ศึกษา และการดำ�เนินการแก้ไข ปรับปรุง เยียวยา ปัญหาจากผลกระทบในกรณีที่เกิดขึ้น  และจาก ประสบการณ์ของตน ผนวกกับความตั้งใจจริง ใน การอาสาเข้ามาทำ�งานในครั้งนี้ อยากให้ทุกคน ทุก ฝ่ายช่วยกัน เพื่อให้สถาบันการศึกษาเอกชนระดับ ชั้นนำ�ของจังหวัดขอนแก่น ได้เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำ� ตรี  สาขาต่างๆ ที่เคยรับนักศึกษาอยู่แล้วต่อไป อุดมศึกษากำ�หนด ในส่วนระดับปริญญาโทจะงด ปีการศึกษา 2554 ของ ม.อีสาน ยังเปิดรับตาม แต่อาจปรับจำ�นวนลงบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับ รับในปีการศึกษา 2554 ปกติ โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญา ศักยภาพมาตรฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการ


หน้า 11

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

การที่หมูมีชีวิตหน้าฟาร์มได้มีการปรับราคาสูงขึ้น ญหาชายแดนจะเป็นในระบบลูกโซ่ทจี่ ะได้รบั องค์กรเอกชนทีม่ ปี ระโยชน์มาก ภาคเอกชนทุกส่วน ที่จะมีการแก้ไขที่ต้นเหตุ คือการแก้ไขก่อนที่คนไทย พี่-น้อง จึงทำ�ให้ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก ปะทะไทย-กัมพูชา • ต่อจากหน้า 1 ของปั ผลกระทบต่อเนือ่ งกันมาจนถึงภาคเกษตรกร และผู้ น่าที่จะใช้ประโยชน์จากองค์กรดังกล่าวให้มาก ใน จะเดินทางไปทำ�งาน หรืออยู่ต่างประเทศมากกว่า ปกติจะต้องซื้อเนื้อหมูวันละ 1,800-2,000 ทำ�ให้ราคาหมูหน้าเขียงสูงขึ้นถึง กก.ละ 130 บาท

นายสุ ร พล ทวี แ สงสกุ ล ไทย ประธาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมทวีขอนแก่น จำ�กัด กล่าวว่า ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ปัจจุบนั แบ่งออก เป็นสองส่วน คือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และประชาชน ทั่วไป ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเป็นประชาชนและผู้ที่ ทำ�ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศบริเวณชายแดน ที่ ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาควาย บ้านหนอง คันนา อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเหตุ ปะทะกัน แต่ในส่วนบริเวณจุดผ่านแดนอื่นๆ ยังคง สามารถค้าขายได้ตามปกติ จึงมองว่าได้รบั ผลกระทบ เฉพาะแห่ง และจะไม่ขยายวงกว้างมากนัก ฉะนั้นผลกระทบและความเชื่อมั่นของนัก ลงทุนจะมีเฉพาะทีท่ �ำ การค้าบริเวณด่านนีเ้ ท่านัน้ แต่ บริเวณด่านผ่านแดนอืน่ ๆ ยังสามารถทำ�ธุรกิจค้าขาย ได้เหมือนเดิม และประชาชนยังจำ�เป็นต้องกินต้องใช้ การค้าจึงต้องดำ�เนินต่อไป ถึงแม้จะไม่สะดวกเท่าที่ ควร รวมทัง้ สินค้า และเครือ่ งบริโภคอืน่ ๆ กัมพูชายัง จำ�เป็นต้องอาศัยวัตถุดบิ จากประเทศไทย ประชาชน บริเวณแนวชายแดนไม่มีปัญหาซึ่งกันและกัน แต่ หากปล่อยไว้นานย่อมส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง “รัฐบาลไม่ควรใช้ความสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนเป็นการลงทุน ควรแก้ ปัญหาด้วยการเจรจายุติความรุนแรงโดยเร็ว เพื่อ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งชาว ไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์” นายสุรพล กล่าวและว่า ขณะที่การค้าชายแดนยังได้รับผลกระทบ ไม่มากนัก เนื่องจากการค้าระหว่างไทยและกัมพูชา ส่วนใหญ่ผ่านทางตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว และ จ.ตราด ซึ่งยังคงเปิดการค้าขายกันตามปกติ ดังนั้น คาดว่าจะเป็นผลกระทบในระยะสั้น หากไม่มีเหตุ ปะทะเกิดขึน้ อีก โดยขณะนีก้ องทัพของสองประเทศ ได้มีการเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ร่วมกันแล้ว ดังนั้นคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆ นี้ “หากรัฐบาลไทยและกัมพูชา มีการเจรจา กันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ได้เร็ว เชื่อว่าผลกระ ทบจะมีแค่ระยะสั้น แต่ก็ต้องติดตามว่าจะมีเหตุ ปะทะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ หากเกิดการปะทะอีกและ สถานการณ์ลากยาวไปเป็นเดือน ความเสียหายจะ สูงขึ้นแน่นอน” นายสุรพล กล่าว นายวั น ชั ย กาญจนศิ ริ ผู้ อำ � นวยการ สำ�นักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนาคารธน ชาต และ ผู้ อำ � นวยการ ธนาคารธนชาต สาขา ขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา หากปล่อยไว้ในระยะยาวจะมีผลกระทบ ทั้งการ ค้ า การลงทุ น เศรษฐกิ จ และความเติ บ โตของ ประเทศ เพราะนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ล้วนต้องการความมัน่ ใจ ความเสีย่ งน้อย โดยเฉพาะ ประเทศเพือ่ นบ้าน เป็นตัวเลือกในการลงทุนทีจ่ ะได้ รับอานิสงค์จากเกมการเมืองที่ไม่นิ่งของไทย ปัญหาเหตุปะทะแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระยะแรกมีผลกระทบเพียงแนวชายแดนเท่านัน้ แต่ หากรัฐยังไม่สามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ไม่แก้ปญ ั หา ให้เกิดความชัดเจน รวดเร็ว อาจลุกลามในระดับ ประเทศได้ ในส่วนของภูมภิ าค โดยเฉพาะขอนแก่น เหตุปะทะแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เชือ่ ว่ามีผลกระ ทบน้อยมาก การค้าหรือธุรกิจส่วนใหญ่รวมทัง้ การ ส่งออกจะเน้นไปที่ สปป.ลาวมากกว่า นายวันชัย กล่าวต่อว่า ไม่ว่าประเทศใดหาก เศรษฐกิจดีย่อมมีนักลงทุนนำ�เงินเข้ามาขยายฐาน ธุรกิจ จังหวัดขอนแก่น เป็นจุดศูนย์กลางที่นักลงทุน เข้ามาใช้พื้นที่เป็นคลังกระจายสินค้า เป็นเส้นทางโล จิสติค ถึงแม้ปัญหาชายแดนจะไม่ส่งผลกระทบใน ระดับจังหวัดมากนัก แต่หากปล่อยไว้ยอ่ มเป็นจุดเสีย่ ง ทีส่ ร้างความไม่มนั่ ใจต่อการลงทุน ประเทศเพือ่ นบ้าน อย่าง สปป.ลาวจึงเป็นทางเลือกที่ดี และได้รับความ สนใจในการลงทุนซึ่งจะสร้างความเจริญเติบโตอย่าง รวดเร็ว และอาจลํ้าหน้าประเทศไทยได้ในที่สุด “ไม่ ว่ า จะเป็ น สงคราม หรื อ ภั ย ทาง ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ย่อมไม่เป็นผลดีต่อประเทศ นั้นๆ อย่างเช่น สึนามิที่เกิดในประเทศญี่ปุ่น เป็น ความสูญเสียของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ระยะ เวลาในการแก้ปัญหา ฟื้นฟูในทุกๆด้าน ในส่วน ของ ธนาคารธนชาติ มีลูกค้าได้รับผลกระทบจาก ภาคอุ ต สาหกรรมมากกว่ า หนึ่ ง ล้ า นราย และมี การปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือและ บรรเทาภาระทางการเงินที่ขาดหายไป แต่ในส่วน

ใช้แรงงานรวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนที่ส่ง ออกขายตามแนวชายแดน” นายวันชัย กล่าว นายวิ ฑู ร ย์ กมลนฤเมธ ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เมือ่ มีเหตุปะทะ แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ตอ้ งมีการปิดด่านนัน้ ๆ แต่ ยังมีอีกหลายด่านไม่ว่าจะเป็น สระแก้ว อรัญประเทศ หรือตลาดโรงเกลือ ล้วนยังทำ�การค้าขายอย่างปกติ แต่ ด่านทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ ซึง่ ถือว่าเป็นด่านทีเ่ ล็ก มี ตัวเลขประเมินในด้านการค้าขายไม่เกิน 50 ล้านบาท จึง มองว่าการค้าขายมีลดลงบ้างแต่ไม่มากนัก จังหวัดขอนแก่นแทบไม่ได้รับผลกระทบ ใดๆ เพราะผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะเป็นแถบยุโรป และอเมริกาเป็นหลัก มีเพียงส่วนน้อยที่ทำ�การค้า ส่งออกที่กัมพูชา รวมทั้งไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของนักลงทุน เพราะเป็นเพียงความขัดแย้งในกรณี พิพาทแนวชายแดนบางแห่ง ไม่ใช่การประกาศ สงคราม ถ้าเป็นการประกาศสงครามแล้วย่อมส่ง ผลกระทบต่อทุกภาคส่วนไม่เฉพาะธุรกิจเท่านั้น นายวิฑรู ย์ กล่าวต่อว่า ธุรกิจกับสงคราม ไป ด้วยกันไม่ได้แน่นอน เมือ่ เกิดสงครามธุรกิจก็ตอ้ งมี ปัญหา ในแง่ของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่าง ชาติ อาจมีผลกระทบบ้างสำ�หรับผู้ที่ก�ำ ลังคิดขยาย ฐานการลงทุนเข้าประเทศกัมพูชา ซึ่งจะชะลอการ ลงทุนเพื่อความมั่นใจ ในบ้านเรามีธุรกิจการ์เม้น ที่กำ�ลังขยายฐานการผลิตไปที่ชายแดนเนื่องจาก ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งโรงงานนํ้าตาลที่ เข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว ใน ส่วนนี้จะได้รับผลกระทบแน่นอน สำ�หรับการแก้ปญ ั หา การใช้หลักการเจรจา ของรัฐบาลน่าจะเป็นทางเลือกทีถ่ กู ต้องทีส่ ดุ เพราะ ยังไม่เห็นว่าจะมีวิธีไหนแก้ปัญหาได้ดีกว่าการพูด คุยเจรจาซึ่งกันและกัน สงครามจะยุติได้มีเพียงเหตุ เดียวคือการเจรจา แต่ขอ้ เท็จจริงคือการไม่ท�ำ ตามใน สิง่ ทีเ่ คยเป็นมา คงเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะปล่อยให้กมั พูชา ล่วงลํา้ เขตแดน ซึง่ จำ�เป็นต้องมีการตอบโต้บา้ งเพือ่ เป็นการรักษาอธิปไตยของไทยเรา แต่ไม่ใช่การเข้า ยึดประเทศอย่างทีภ่ าคส่วนบางแห่งยุยงส่งเสริมให้ เกิดเหตุบานปลายและกลายเป็นสงครามได้ ไม่เห็น ด้วยและไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า ห่วงสถานการณ์ ปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา จะยืดเยื้อจนถึงขั้นต้องปิดด่านช่องสะงำ�และช่อง จอม ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การค้ า การลงทุ น ที่ บริเวณแนวชายแดนอย่างมาก ซึ่งหากสถานการณ์ ลุกลามยืดเยื้อ กัมพูชาก็อาจจะหันไปนำ�เข้าสินค้า จากประเทศอื่ น ๆ เช่ น เวี ย ดนาม จี น มาเลเซี ย แทน ซึ่งทุกวันนี้กัมพูชาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ ประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว “อย่าให้ยืดเยื้อ ถ้าจบยากจนต้องปิดด่าน ก็ สูญการค้าหายไปซีกหนึง่ เลย หายไปแล้วกลับมายาก ด้วย ทั้งของกินของใช้ วัสดุก่อสร้าง นํ้ามัน สินค้า เกษตรบางชนิดที่เข้าทางชายแดนกัมพูชาทุกด่าน ถ้ายกเลิกนำ�เข้าสินค้าจากไทย กัมพูชาก็ยังสามารถ นำ�เข้าสินค้าจากประเทศอื่นๆ ได้” นายวิฑูรย์ กล่าว

การทำ�ธุรกิจต่างๆ กกร.เองก็เป็นองค์กรที่จะนำ�เอา ปัญหาต่างๆ มาพูดคุย และบูรณาการกันในเบือ้ งต้น หากสามารถแก้ไขได้ก็จะแก้ไขให้เสร็จสิ้น แต่หาก เป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเกีย่ วข้อง ก็จะผลักดันเข้าไปสู่ กรอ.เพื่อการผลักดันแก้ไข” นายสวาท กล่าวต่อไปว่า สำ�หรับ กกร. จังหวัดอุดรธานีรูปแบบใหม่นี้ จะมีการเปิดกว้าง ต่อภาคเอกชนในจังหวัด ให้เข้ามามีส่วนร่วมกัน อย่างกว้างขวาง ไม่มกี ารจำ�กัดอยูเ่ ฉพาะสำ�หรับบาง หน่วยงานเท่านั้น หน่วยงานหรือภาคส่วนใดที่คิด ว่าสามารถทีจ่ ะทำ�ประโยชน์ให้กบั จังหวัดอุดรธานี ได้ ก็สามารถทีจ่ ะมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ� ร่วมกัน ผลักดัน เพื่อความเจริญของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งจากการพูดคุยกันในที่ประชุมอย่างไม่ เป็นทางการ ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นมา นั้น ที่ประชุมก็มีความเห็นที่ กกร.จังหวัดอุดรธานี จะต้องทำ�การผลักดันหรือเสนอต่อหน่วยราชการ ทั้งในพื้นที่และสังกัดส่วนกลางให้เข้ามาจัดการ แก้ไข หรือศึกษาหาแนวทางความเป็นไปได้ว่า จะ เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารแบ่งปัญหา โครงการและแนวทางการผลักดันออกเป็นระยะเร่ง ด่วน ระยะกลาง และระยะยาว นายสวาท ได้ยกตัวอย่างปัญหาทีจ่ ะต้องเร่ง แก้ไขกันในส่วนของจังหวัดคือ การขอจดทะเบียน รถตู้ และปั ญ หาของรถแท็ ก ซี่ ส าธารณะไม่ ใ ช้ มิเตอร์ในการคิดค่าโดยสาร ซึง่ ก็จะได้เสนอเรือ่ งไป ให้ทางสำ�นักงานขนส่งจังหวัดและส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามมีโครงการที่ เร่งด่วนทีจ่ ะต้องมีการผลักดันคือ โครงการก่อสร้าง ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการ ของกระทรวง ท่องเทีย่ วและกีฬา ทีเ่ คยได้ท�ำ การศึกษาและมีความ เห็นชอบให้จังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นที่การก่อสร้าง มาแล้ว แต่เรื่องก็ได้เงียบหายไป ซึ่งจะต้องมาเร่ง ผลักดันกันใหม่อีกครั้ง โดยในคราวนี้ก็จะเข้าไป ร่วมในการใช้พื้นที่ของหนองแด ที่ทาง อบจ.จะใช้ เป็นพืน้ ทีก่ อ่ สร้างศูนย์วฒ ั นธรรมและโรงเรียนกีฬา เพราะงบประมาณการก่อสร้างจะต้องเพิม่ สูงขึน้ ไป มากเนื่องจากระยะเวลาที่ทิ้งช่วงมาหลายปี นอกจากนี้แล้วจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาทำ�การศึกษาหาแนวทางความเป็นไปได้ใน การย้ายคลังนํ้ามัน ปตท.อุดรธานี ที่ตั้งอยู่หน้า สถานี ร ถไฟในพื้ น ที่ ข องที่ ดิ น ราชพั ส ดุ ซึ่ ง ใน ปัจจุบันนี้ความเจริญและการขยายตัวของชุมชน เข้าไปหาพื้นที่ดังกล่าว จนทำ�ให้คลังนํ้ามัน ปตท. อุดรธานี อยู่ในพื้นที่เขตชุมชน หากเกิดเหตุก็จะ ทำ�ให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ทั้งๆ ที่เดิม นั้นตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร “เดิมทีนั้นทางหอการค้าเคยให้คำ�แนะนำ� และข้อเสนอว่า ให้ย้ายคลังนํ้ามัน ปตท.อุดรธานี ออกไปตั้งใหม่อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟที่บริเวณ สถานีรถไฟบ้านหนองตะไก้ ต.โนนสูง อ.เมือง อุดรธานี ทั้งนี้เพราะหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เสนอผลักดันให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์การ ขนส่งทางรางของจังหวัดอุดรธานี ที่เคยได้รับการ เข้าไปในแผนจังหวัดอุดรธานีแล้ว แต่เรื่อง หออุดรฯฟืน ้ กกร. • ต่อจากหน้า 1 บรรจุ ก็ชะลอเอาไว้ ก็จะต้องมีการรื้อฟื้นโครงการขึ้นมา นายสวาท ธี ร ะรั ต นนุ กู ล ชั ย ประธาน ใหม่อีกครั้งด้วยเช่นกัน” นายสวาท กล่าว หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ในฐานะที่ 3กระทรวงประสานมือ • ต่อจากหน้า 1 หอการค้าจังหวัดเป็นองค์กรเอกชนหลักของจังหวัด เมื่ อ วั น ที่ 22 เม.ย.2554 ที่ ห้ อ งประชุ ม อุดรธานี ได้ร่วมกับองค์กรเอกชนหลักอีก 3 องค์กร ได้แก่ ชมรมธนาคารอุดรธานี สภาอุตสาหกรรม สำ � นั ก งานแรงงานจั ง หวั ด อุ ด รธานี ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว จังหวัดอุดรธานี นายจักร บุญ-หลง อธิบดีกรมการ จังหวัดอุดรธานี หันกลับมาริเริ่มองค์กรเอกชนใน กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมประชุม รูปแบบของ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนอุดรธานี หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด้ า นการ คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ เช่น สำ�นักงาน (กกร.) ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ อ งค์ ก รเอกชนในรู ป แรงงานจั ง หวั ด , สำ � นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด , แบบของ กกร. ในภาคอีสานเหลือเพียงที่จังหวัด สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อุดรธานีเพียงจังหวัดเดียว และที่ผ่านมาเป็นเวลา จังหวัด ในการหาแนวทางที่จะให้การช่วยเหลือ กว่า 2 ปี กกร.อุดรธานี ก็ไม่ได้มกี ารประชุม เพือ่ ขับ คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ นายจั ก ร เปิ ด เผยว่ า จากการที่ ก รมการ เคลื่อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐ เอกชน (กรอ.) อะไรเลย และขาดหายไป กงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การช่วย ที่องค์กรเอกชนหลักของจังหวัดอุดรธานีหันกลับ เหลื อ และคุ้ ม ครองคนไทยในต่ า งประเทศ จน มาเริ่มรื้อฟื้นการทำ�งานของ กกร.ใหม่ครั้งนี้ ก็เชื่อ สามารถลดปัญหาลงมาได้จนเป็นที่น่าพอใจใน ว่าจะทำ�ให้ปญ ั หาด้านต่างๆ จะได้รบั การแก้ไข ผลัก ระดับหนึ่ง กล่าวคือ ในปี พ.ศ.2553 ปัญหาการช่วย ดันโครงการทีเ่ ป็นปัญหาของท้องถิน่ ไปสู่ กรอ.เพือ่ เหลือลดลงจากเดิม ลงมาเหลือจำ�นวน 1,800 กรณี แก้ไขให้ลุล่วง และเป็นเอกภาพ แต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาทีผ่ า่ นมานัน้ ถือว่ายัง “สำ�หรับองค์กร กกร.และ กรอ.ถือว่าเป็น เป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ ลายเหตุ และมีความคิดว่าน่า

จากการทีไ่ ด้มกี ารปรึกษาหารือในระดับส่วน กลาง ก็มีความเห็นสอดคล้องกันที่จะทำ�การแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่ต้นเหตุ จึงได้มีการเดินทางออกมา พบปะหารือกับทุกหน่วย ทุกฝ่ายทีท่ �ำ หน้าทีค่ มุ้ ครอง คนไทยในต่างประเทศ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งจากที่ได้มี การพูดคุยกับหน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ล้วนัน้ มีความเห็นที่ สอดคล้องกันว่า จะต้องมีการร่วมมือกัน 3 กระทรวง คือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, กรม จัดหางาน กระทรวงแรงงาน และ กรมพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์ ในการทีจ่ ะให้ความรูด้ า้ น ต่างๆ ทัง้ สภาพภูมศิ าสตร์ ประเพณีวฒั นธรรม สังคม และด้านอื่นๆ ที่จำ�เป็นแก่คนที่จะเดินทางไปทำ�งาน หรือไปอยู่อาศัยในประเทศเหล่านั้น สำ � หรั บ กลุ่ ม เป้ า หมายของโครงการดั ง กล่าวมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานที่จะต้องเดินทาง ไปทำ�งานในต่างประเทศ และกลุ่มผู้หญิงที่จะต้อง เดินทางไปอยูอ่ าศัยในต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่นการไปทำ�งานตามร้านอาหาร สถานสปา หรือ แต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง นั้น ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีปัญหามาก เพราะมีการเดิน ทางออกไปอยู่ต่างประเทศในหลายรูปแบบ นายจักร ได้ยกตัวอย่าง เช่น กลุม่ ทีเ่ ดินทางไป ทำ�งานตามร้านนวด ร้านอาหาร สถานสปา แล้วถูก บังคับให้ขายบริการทางเพศ หากไม่ยอมทำ�ตามก็จะ ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง กลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่แต่งงานกับ ชาวต่างชาติแล้วเดินทางไปอยูก่ บั สามีในต่างประเทศ กลุ่มนี้ก็มีปัญหามาก เช่น ปัญหาความแตกต่างของ ประเพณีวัฒนธรรม การสื่อสารด้านภาษา ปัญหา ความเป็นอยูใ่ นสังคม มีผหู้ ญิงบางคนทีถ่ กู หลอกให้ เข้าไปอยู่ในเส้นทางการขนยาเสพติด และบางคนก็ เข้าไปโดยความต้องการเงินก็มี ทำ�ให้ผู้หญิงไทยถูก จับติดคุกอยู่ที่เมืองกวางโจว จำ�นวน 13 คน ซึ่งบาง คนต้องโทษติดคุกตลอดชีวติ และบางรายเพือ่ รอการ ประหารชีวิตตามกฎหมายของประเทศจีน “แม้ว่าปัญหาการหลอกลวงแรงงานจะลด น้อยลง หากมีการเดินทางไปทำ�งานกับบริษทั ทีม่ นั่ คง แต่ปจั จุบนั ผูท้ เี่ กิดปัญหาแรงงานในต่างประเทศส่วน ใหญ่จะเดินทางไปในลักษณะนักท่องเที่ยวไปทำ�งาน แล้วโดนหลอกหรือทำ�งานให้เงินเดือน 2-3 เดือนแล้ว ไม่ให้ หรือโดนหลอกให้ถอื กระเป๋าเดินทางแล้วถูกจับ ในกระเป๋าพบยาเสพติดทำ�ให้คนไทยหลายคนโดนคดี ยาเสพติดในต่างประเทศ ในบางประเทศคดียาเสพติด โทษถึงประหารชีวิต” นายจักร กล่าวต่อไปว่า สำ�หรับการอบรม ให้ความรู้กับคนที่จะเดินทางไปทำ�งานหรือไปอยู่ใน ต่างประเทศนั้น จะมีการนำ�เอาหลักสูตรที่กรมการ กงสุลเคยทำ�ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็น หลักสูตร 3 สัปดาห์ มาทำ�การปรับเปลีย่ นดัดแปลงให้ เป็นหลักสูตรระยะสัน้ เพียง 3 วัน แต่จะให้ครอบคลุม ทุกด้านความรู้ที่เกี่ยวกับประเทศเหล่านั้น สำ � หรั บ งบประมาณที่ จ ะใช้ ใ นโครงการ นี้ ก็จะนำ�มาจากทั้ง 3 กระทรวงดังกล่าว โดยจะ ทำ�การอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้สถานที่ของศูนย์พัฒนา ฝี มื อ แรงงานจั ง หวั ด ที่ มี อ ยู่ ทุ ก จั ง หวั ด อยู่ แ ล้ ว และมีความพร้อมในทุกด้านทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง จะทำ � ให้ ปั ญ หาที่ ป ลายทางจะสามารถลดลงได้ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน “ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานได้ ล งพื้ น ที่ ทำ � การ ประชาสัมพันธ์ว่า การไปทำ�งานยังต่างประเทศต้อง ไปอย่างถูกกฎหมาย และประชาชนในภาคอีสานก็ โดนหลอกมาก โดยเฉพาะการไปทำ�งานในประเทศ ไม่ค่อยคุ้นเช่น ในยุโรปหรืออเมริกา ต้องกระตุ้นครัว เรือนของชาวชนบทให้เข้าถึงข้อมูลการไปทำ�งานต่าง ประเทศ เพือ่ ป้องกันการถูกหลอกลวง และเพือ่ ให้เข้า ถึงช่องทางการช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาในต่าง ประเทศ รวมทั้งให้ตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ และขบวนการหลอกลวงแรงงาน” นายจักร กล่าว

แม่ค้าโอด

• ต่อจากหน้า 1

นางศรีชนันท์ ศรีตระกูล เจ้าของร้านอาหาร พี่เบญ ตลาดทุ่งสร้าง ต.ศิลา จ.ขอนแก่น กล่าวว่า เปิดร้านขายอาหารประเภท ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ หมูกรอบ และ ก๋วยเตี๋ยวหมู มานานกว่า 5 ปี โดย เช่าพื้นที่บริเวณตลาดทุ่งสร้างซึ่งค่าเช่าหน้าร้าน ราคาไม่สงู มากนัก และเป็นการช่วยกันขายระหว่าง

บาทต่อวัน นำ�มาแบ่งทำ�หมูแดง, หมูกรอบ, ขาหมู และก๋วยเตีย๋ ว โดยซือ้ ทุกวัน เนือ้ หมูจะขึน้ ราคา 2-3 วันครัง้ จาก 110 บาทต่อ กก. ขึน้ เรือ่ ยๆ จนทุกวันนี้ ซื้อเนื้อหมูที่ 150 บาทต่อ กก. จึงต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย เฉพาะเนื้อหมูเป็น 2,500-3,000 บาทต่อวัน แต่ได้ ปริมาณลดลง นอกจากเนือ้ หมูแล้ว เครือ่ งปรุง เช่น พริกป่น นํา้ มันพืช นํา้ ตาล รวมทัง้ อุปกรณ์ทใี่ ช้ เช่น กล่องโฟม, หนังยาง, ช้อนพลาสติก และถุง ล้วนขึน้ ราคาทุกอย่าง ยังดีทแี่ ก๊สยังไม่ขนึ้ ราคาซํา้ เติมอีก จึง ทำ�ให้ยังขายในราคาเดิมได้ นางศรีชนันท์ กล่าวต่อไปว่า ยังยืนหยัดขาย ราคาเดิม คือ ข้าวหมูแดง, ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยวหมู ขายที่ราคา 30-35 บาท นํ้าแข็งและนํ้าเปล่า ไม่คิดเงิน เป็นการบริการให้ลกู ค้า เพราะทานข้าวต้องดืม่ นํา้ หาก จะคิดค่านํา้ แข็งและนํา้ อีก ก็เห็นใจคนหาเช้ากินคํา่ เช่น เดียวกัน เข้าใจลูกค้าทุกคนรายได้ยังเท่าเดิม หากต้อง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็อาจหายหน้าไปเลย จึงลดปริมาณ อาหารลงนิดหน่อย กำ�ไรลดลง 30-40% ก็คดิ ว่าเป็นการ กินอยู่ในครอบครัว รวมทั้งประหยัดค่าจ้างแรงงาน ยังพอรับไหวก็รับไป แต่หากราคาหมูขึ้นสูงมากกว่านี้ รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่ต่างทยอยกันขึ้นราคาทุกชนิดคง อยู่ไม่ได้ จำ�เป็นต้องปรับราคาขึ้นด้วยเช่นกัน นางจิตติมา ยืนยาว เจ้าของร้านไส้กรอก ต้นตาล หน้าวัดศรีนวลขอนแก่น กล่าวว่า หลัง สงกรานต์มานี้ หมูขึ้นราคาสูงมาก ไม่น่าเชื่อว่า ราคาหมูจะสูงได้ขนาดนี้ โดยปกติซื้อเป็นประจำ� ทุกวัน วันละประมาณ 50-60 กก.ต่อวัน เคยซื้อใน ราคาขายส่ง จากราคา กก.ละ 115 บาท และขึน้ แทบ ทุกวัน โดยขึน้ วันละ 3-5 บาท ทุกวันนีถ้ งึ แม้จะเป็น ราคาส่งตก กก.ละ 135-150 บาท โดยใช้เนือ้ หมูเกรด เอ ซึง่ ราคาแพงกว่าการใช้เศษเนือ้ หมูมารวมกันปรุง เป็นไส้กรอก จึงทำ�ให้รสชาติของไส้กรอกไม่เหมือน ใคร ซึ่งแม่ค้าเขียงหมูก็ให้คำ�แนะนำ�ว่าการใช้เนื้อ หมูเกรดเอจะทำ�ให้ไม่เหลือกำ�ไรเลย แต่จำ�เป็นต้อง ใช้เพราะเป็นคุณภาพที่เคยทำ�มาเป็นประจำ� ถึงแม้ การใช้เศษเนื้อหมูต้นทุนจะลดลงแต่คุณภาพและ รสชาติของไส้กรอกจะเปลี่ยนไป จึงไม่กล้าใช้เศษ เนื้อหมู แต่ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจากเนื้อหมู ขึ้นราคามากที่สุด โดยยังไม่รู้ว่าจะรับสภาพต้นทุน สูง แต่ยังขายในราคาเดิมได้นานเท่าไร ทุกวันนีไ้ ส้กรอกหน้าร้าน ขายข้อละ 5 บาท แบบพิเศษ 10 บาท นอกจากเนือ้ หมูทขี่ นึ้ ราคาแล้ว ยังมีเครือ่ งเคียงทีร่ บั ประทานกับไส้กรอก อย่างเช่น ขิงบรรจุถุงละ 5 กก. จากเดิม ราคา 250-260 บาท จะขึ้นราคามาเรื่อยๆ ปัจจุบัน ขิงบรรจุถุง 5 กก. ราคา 400-450 บาท พริก ขึ้นราคา 3-5 บาทต่อ กก. ถุงพลาสติกทั้งถุงหูหิ้วและถุงร้อน ไม้ไผ่ ล้วนขึ้น ราคาอีก 5-10 บาท ถ่านที่ใช้ในการปิ้งย่างไส้กรอก ยังขึ้นราคา จาก 200 บาท เป็น 250 บาท สำ�หรับลูกค้าที่รับไปขายต่อ ก็ลดปริมาณ การสั่งไปขายลงด้วยเช่นกัน จากเดิมเคยรับไปขาย วันละ 80-100 กก.ต่อวัน ก็จะลดปริมาณลงเหลือ 50-70 กก.ต่อวัน หรือ 2-3 วันมารับครัง้ โดยบอกว่า ขายไม่ได้บา้ ง ลูกค้าหายไปบ้าง และทีเ่ คยซือ้ ประจำ� ก็ลดปริมาณการซื้อลง ทำ�ให้ขายลำ�บากมาก “ในส่ ว นหน้ า ร้ า นที่ ต นเองขาย ถึ ง แม้ ยั ง ขายราคาเดิม แต่จะอธิบายให้ลูกค้าทุกคนได้รับ ทราบว่า เราลดปริมาณลงนิดหน่อย แต่ยังไม่ปรับ เพิ่มราคาเกรงจะกระทบและทำ�ให้ลูกค้าเสียความ รู้สึก แต่หากสินค้ายังขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ต้นทุน สูงเกินกว่าจะแบกรับภาระขาดทุนได้ ก็ต้องปรับ ราคาหน้าร้านด้วยเช่นกัน” นางจิตติมา กล่าว

หมูแพง

• ต่อจากหน้า 1

จากการออกสำ�รวจของผู้สื่อข่าว พบว่า ราคาเนื้อหมูในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น มีราคาที่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยราคาอยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 140150 บาท ได้ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อาหารพื้น เมือง ทีเ่ ป็นของฝากหลายอย่าง เช่น กุนเชียง ตัง้ แต่ หลังสงกรานต์ที่ผ่านมา ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 220 บาท ส่วนหมูหยองปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่ 460 บาท และหมูแผ่นปรับขึ้นเป็น 650 บาท อย่างไร ก็ตาม สินค้าของฝากอีกหลายอย่าง เตรียมปรับ ราคาขึ้นอีกตามราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น เนื่องจาก ผู้ ผลิตทนแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว นายมารุต อ้วนไตร ผู้จัดการร้านเจ๊รัช ร้าน ขายของฝากของที่ระลึก จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จาก

ได้ส่งผลกระทบยอดการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหาร ซึ่งเป็นสินค้าของฝากชื่อดังของ จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะที่ร้านเจ๊รัชซึ่งเป็นร้านขายของฝากของที่ ระลึก ทีไ่ ด้รบั รองมาตรฐานสินค้าส่งออกสัญลักษณ์ “THAILAND BRAND” จากกรมส่งเสริมการส่ง ออก กระทรวงพาณิชย์ เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2542 ถือเป็นอาหารพื้นบ้านเพียงรายเดียวในส่วนภูมิภาค ของไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้ประทับตรานี้ นัก ท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ก่อนเดินทาง กลับมักจะแวะซื้อเพื่อนำ�ไปเป็นของฝาก วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ คื อ เนื้ อ หมู ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญในการแปรรูปเป็น กุนเชียง, หมูหยอง, หมูแผ่น, หมูกรอบ และอืน่ ๆ ใน แต่ละวันจำ�เป็นต้องใช้หมูเป็นจำ�นวนมาก วันละไม่ ตํ่ากว่า 2 ตัน ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา หมูจะขยับขึ้น ราคามาตลอดครั้งละ 2 - 4 บาท อาจไม่กระทบมาก นักถ้าใช้จำ�นวนน้อย แต่เมื่อซื้อในปริมาณมากๆ ได้ รับผลกระทบแน่นอน เพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ ปริมาณที่ได้เท่าเดิม ช่วงขึ้นราคาแรกๆ ยังพอรับ และได้มีการขยับขึ้นที่ละน้อย ทำ�ให้รายได้ลดลง เกือบ 50 % จึงต้องมีการปรับลดกำ�ลังการผลิตลง นายมารุต กล่าวต่อว่า เมือ่ ปลายปี 53 ปัญหา นํ้ า มั น พื ช ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบที่ สำ � คั ญ ในการ แปรรูปอาหาร นับเป็นปัญหาหนักทีร่ บั ภาระต้นทุน สูงขึ้น แต่ยังไม่มีการปรับราคาสินค้าหน้าร้าน แต่ เมื่อหลังสงกรานต์ 54 เนื้อหมูถีบตัวสูงขึ้นจากเดิม ทันทีถงึ 20% เป็นสถิตทิ สี่ งู ทีส่ ดุ ในการขึน้ ราคาเนือ้ หมูครั้งเดียวมากขนาดนี้ สะโพกหมูขึ้นจากเดิม 20 กว่าบาท มันแข็ง, เนื้อแดงเพิ่มขึ้น 50 บาท ทุกส่วน ของหมูขนึ้ ราคาหมด เมือ่ นำ�มาแปรรูปแล้วนํา้ หนัก จะหายไป 3 ส่วน ทำ�ให้ต้นทุนเพิ่มสูงจากเดิมราว 50-60 บาทต่อกก. “ต้ อ งยอมรั บ ว่ า เกิ ด ความกั ง วลมากตั้ ง แต่ เปิดร้านมา ต้องใช้ปริมาณเนื้อหมูสดไม่ตํ่ากว่าวันละ 2 ตัน ทำ�ให้มีต้นทุนสูงที่สุด แต่เป็นอาชีพหลักของ ครอบครัวที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการต่อไป การจำ�หน่าย สิ น ค้ า ต้ อ งมี กำ � ไรจึ ง อยู่ ไ ด้ เ พราะมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ บริหารจัดการร้าน มีลูกจ้างแรงงานที่ต้องช่วยเหลือ ให้มอี าชีพ มีงานทำ� แต่ไม่ตอ้ งการผลักให้ผบู้ ริโภคต้อง แบกรับภาระในการขึ้นราคาสินค้าทั้งหมด ต้นทุนที่ เพิ่มจากเดิม 50-60 บาท แต่ปรับขึ้นเพียง 10 บาท” นายมารุต กล่าวต่อว่า หลังสงกรานต์ราคา ต้นทุนหมูขึ้น 20% เมื่อรวมกับนํ้ามันพืช และวัตถุ ดิบอืน่ ๆ ทีข่ นึ้ ราคาตัง้ แต่กอ่ นปีใหม่แล้ว เมือ่ หมูขนึ้ ราคาพรวดเดียวอีก 20% ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม สูงขึ้นถึง 50% ซึ่งร้านไม่สามารถปรับราคาสูงตาม ต้นทุนการผลิตได้ เหมือนผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ บริโภค จึงปรับราคาขายหน้าร้านเพิม่ ขึน้ เพียง 10% เพราะถือว่า “เจ๊รัช” เป็นแบรนด์ที่ได้สร้างชื่อเสียง มายาวนานจึงสำ�คัญกว่ารายได้ทลี่ ดลง ส่วนคุณภาพ ยังเหมือนเดิมทุกประการ “ร้านเจ๊รัช จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้น บ้านแปรรูป อาทิ กุนเชียงหมู กุนเชียงไก่ หมูหยอง หมูเส้นทอง หมูแผ่น หมูอบนํ้าผึ้ง หมูยอ แหนม ธรรมดา แหนมซี่โครงหมู แหนมข้อไก่ แหนมใบ มะยม ไส้กรอกอีสาน หมํา่ หมู หมํา่ เนือ้ ปลาส้ม หมู ตั้ง หมูแดดเดียว เนื้อแดดเดียว และแคบหมู ยอด จำ�หน่ายปกติจะขายได้เรื่อยๆ แต่ถ้าเป็นเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ที่มีการซื้อของฝากก่อนเดิน ทางกลับจะมียอดจำ�หน่ายเพิ่มขึ้น โดยสงกรานต์ที่ ผ่านมาขายดีมาก สินค้าที่ทำ�เก็บไว้ จำ�หน่ายเกือบ หมด แต่หลังสงกรานต์ ยอดจำ�หน่ายหายไปกว่า 50% จึงลดจำ�นวนการผลิตลง” นายมารุต กล่าวต่อว่า ปัญหาราคาหมูที่ขึ้น ทันทีเกือบ 50 บาท ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานภาครัฐได้ มีการตรวจสอบหรือไม่ ปัญหาอาหารสัตว์ขนึ้ ราคา ทำ�ให้กระทบต้นทุนการเลี้ยงหมูเกิดจากสาเหตุใด ปัญหาสินค้าที่ขึ้นราคาแล้วเกือบทุกประเภท และ กำ�ลังทยอยขึ้นอีกหลายรายการ นับเป็นความเดือด ร้อนของประชาชน ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ อย่างมากในการจ่ายค่าครองชีพสูงขึ้น และยังไม่มี การดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ปัญหา จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ คุณสุพัตรา

thaisaeree@gmail.com thaisaeree@yahoo.com


หน้า 12

ปีที่ 9 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

ร่วมแสดงความยินดี ; ฯพณฯ นายชัยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย ท่านอำ�นาจ ผการัตน์ ผู้ว่า ร่วมแสดงความยินดี ; ท่านสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ท่านสุวรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัด ราชการจังหวัดสกลนคร (ซ้ายสุด) ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ขวาสุด) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณ ขอนแก่น มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ และครอบครัว ในงานเลี้ยงแสดงความยินดี “ร้อยดวงใจ ร่วมยินดี ปลื้มปรีดา” บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับพระราชทานปริญญาบัตร ; ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย นายกมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (คนกลาง) พร้อมด้วย ท่านธีรเดช วงษ์ราช อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ; คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร /ประธานกรรมการบริษัทอุดรพัฒนา (1994) จำ�กัด ร่วมถ่ายภาพกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ (คนที่ 2 จากซ้าย) ท่านวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ (ซ้ายสุด) และท่านพรเทพ ศักดิ์สุจริต (ขวาสุด) กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บุตรสาวฝาแฝด คุณเบญญาภา ฉัตรไพฑูรย์ (ขวา) และคุณบุญญาภร ฉัตรไพฑูรย์ (ซ้าย) ในชุดนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งบุตรสาวทั้งสองกำ�ลัง ทั้ง 2 ท่าน ร่วมถ่ายภาพกับคุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ (คนที่ 2 จากขวา) จะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 39 ปีการศึกษา 2554

ที่ปรึกษา พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร,ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ,รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด,อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์,วิวัฒน์ หมื่นกันยา,เมธี สมสีมี,สุวรรณ ไตรมาลัย,พีระ วีระชัย ,ยงยุทธ ขาวโกมล เจ้าของ/ บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา สุพัตรา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ บุญโท,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำ�นักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ่ รึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำ�นักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอือ้ ดีไซน์ 08-3417-0363 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 08-1545-4515 ทีป

หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ฉบับที่ 85  

ฉบับที่ 85 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ.ขอนแก่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you