Page 1

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91ทัประจำ น �สเดืถอนพฤศจิ า น กกายน า ร 2554 ณ์

ติ ด ต า ม ข่ า ว ส า ร ไ ด้ ที่

w w w . t h a i s a e r e e .หน้ c oาm1

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554 ราคา 10 บาท

คนตืน่ นํา้ ท่วมแห่ตนุ อาหาร ค้าภายในขอนแก่นขู่เอาผิด ฉวยโอกาสกักตุน-ขายแพง

สิ น ค้ า หลายรายการหายจาก ชั้นวางในห้างชื่อดัง หลังได้ รับผลกระทบจากนํ้าท่วมภาค กลาง และปริมณฑล ขณะ การค้าภายในส่งเจ้าหน้าที่ออก ตรวจห้า งร้า นค้ า ปลีกและค้า ส่ง ป้องปรามผู้ประกอบการ ฉวยโอกาสกักตุนและปรับขึ้น นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมืองอุดร เปิดตัวบ้านจัดสรรสไตล์ ราคาเอาเปรียบ ปชช. หากพบ โมเดิร์น รองรับโครงการบ้านหลังแรก ชี้ตลาดบ้านจัดสรร อ่านต่อหน้า 11 ยังเป็นทีต่ อ้ งการอีกมาก เผยทีต่ งั้ โครงการอยูท่ ศิ ทางเดียว มีโทษทั้งจำ�ทั้งปรับ

เปิดตัว“บ้านคชา”ฉีกแนว ธุ ร กิ จ บ้ า นจั ด สรรภู ธ ร ทาวน์เฮ้าส์สไตล์โมเดิร์น

ประมูลเลขทะเบียนรถสวย ; นายอดุล จันทนปุ่ม ปลัดจังหวัดอุดรธานี และนายบัณฑูรย์ ยุววัฒน์ ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว ประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 5 หมวด อักษร กน ในวันที่ 26-27 พ.ย.54 ที่ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี โดย แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูล จะมีสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย หอนางอุษา ไหพันปีบ้านเชียง และดอกกล้วยไม้ อุดรซันไซน์

กับความเจริญของเมืองจะขยายออกไป

นั ก ธุ ร กิ จ อุ ด รเดิ น สายโรดโชว์ ดึงจีน/เวียดนาม ลงทุนในพื้นที่ อุดรธานี เนื้อหอม นักลงทุนจากเมือง เสิน้ เจิน้ สนใจมาตัง้ โรงงานผลิตชิน้ ส่วน อีเลคทรอนิค เหตุค่าแรงในจีนมีแนว โน้มสูงขึ้น ด้านนักธุรกิจเวียดนาม จับ มือนักธุรกิจชาวไทย เชื้อสายเวียดนาม กว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่ ริมถนนสาย พรเทพ ศักดิ์สุจริต หลักทั้ง 4 ด้าน อ่านต่อหน้า 11

อ่านต่อหน้า 11

พิ ษ นํ้ า ท่ ว มเมื อ งกรุ ง กระทบธุ ร กิ จ โรงแรม

ผูผ้ ลิตนํา้ ดืม่ จวกรัฐไม่เห็นหัว

“โฮมฮับ”ขยายฐานรุกขอนแก่น สั่งนำ�เข้านํ้าดื่มจาก ตปท. เปิดศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างแนวใหม่ มีผู้เชี่ยวชาญให้คำ�ปรึกษาก่อนซื้อ

นักธุรกิจวัสดุก่อสร้างเมืองดอกบัว ทุ่มทุนกว่า 500 ล. เนรมิตทำ�เลทอง 29 ไร่ บนถนน มิตรภาพ เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ เฟอร์นเิ จอร์ และตบแต่งบ้าน ครบวงจร ภายใต้ ชาตรี ตั้งมิตรประชา แนวคิด “มาโฮมฮับ ประทับใจ” อ่านต่อหน้า 2

จวกเละ รัฐบาลจ่อนำ�เข้านํ้าดื่ม จากต่างประเทศ แก้ปัญหาขาด แคลนช่วงนํ้าท่วม ทั้งที่ผู้ผลิต ในประเทศยื น ยั น มี ศั ก ยภาพ พอ เผยโรงงานในต่างจังหวัด ยังสามารถผลิตนํ้าดื่มได้ และ สามารถนำ�มาจำ�หน่ายในพื้นที่ วิฑูรย์ กมลนฤเมธ นํ้าท่วมได้ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย นํ้ า ท่ ว ม ; คุณชุติมา สงวนตระกูล คุณสุชาดา คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บ.โตโย ต้าขอนแก่นฯ ได้มอบเงินบริจาคช่วย เหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย นํ้ า ท่ ว ม จำ�นวน เงิ น 100,000 บาท ให้ กั บ นางสุ วรรณี ตรีวัฒน์สุวรรณ นายกเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทน รับมอบ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ที่ผ่าน มา ณ สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่น

ยอดจองหายกว่า50% โบว์ลิ่งการกุศล ; นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งเป็นถ้วยเกียรติยศของ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร จัด โดยชมรมทหารเรือขอนแก่น ณ SF Strike Bowl ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 พ.ย.54

โรงแรมขอนแก่นครวญยอด จองห้องพักหายไปกว่า 50% ยันไม่ได้รับอานิสงค์ประชาชน หนีนํ้าท่วมจากกรุงเทพฯ ชี้มี เพียง 1-2% เท่านั้นที่เดิน ทางมา เหตุอยู่ไกลเดินทางไม่ อ่านต่อหน้า 11 สะดวก


หน้า 2 โฮมฮับ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554 • ต่อจากหน้า 1

นายชาตรี ตั้ ง มิ ต รประชา ผู้ อำ � นวยการ บริหาร บริษัท โฮมฮับ จำ�กัด เปิดเผยว่า บริษัท โฮมฮับ จำ�กัด ภายใต้การบริหารจัดการธุรกิจวัสดุ ก่อสร้างในรูปแบบใหม่ เน้นให้บริการกับลูกค้า ทุกกลุ่มที่เข้ามาใช้บริการ จึงต้องขยายสาขาเพื่อ ให้ลูกค้ามีความใกล้ชิดกับโฮมฮับมากยิ่งขึ้น โดย เฉพาะจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีความเจริญ เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางโลจิสติค ที่มี เส้นทางเชือ่ มโยงจังหวัดในภาคอีสานและประเทศ เพื่อนบ้าน รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยัง มีดีมานด์เพิ่มขึ้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนัก ลงทุนทีใ่ ห้ความสนใจเข้ามาประกอบธุรกิจในเมือง ขอนแก่นอย่างต่อเนือ่ ง ทำ�ให้ขอนแก่นมีการเติบโต แบบก้าวกระโดด “โฮมฮับ” สาขาขอนแก่น ได้ใช้งบประมาณ กว่า 500 ล้านบาท เปิดศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างที่ครบ วงจร ทันสมัย ในรูปแบบ one stop service บนพืน้ ที่ รวม 29 ไร่ ริมถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นพืน้ ทีโ่ ชว์สนิ ค้าขนาดใหญ่ ห้องดีซายน์เซ็นเตอร์ ที่พร้อมให้บริการออกแบบบ้าน, ตกแต่ง ซึ่งลูกค้า สามารถขอคำ�ปรึกษากับวิศวกร เพื่อให้ตรงใจใน สไตล์ที่ชื่นชอบและลงตัว ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ สินค้า นอกจากการพัฒนาและยกระดับความเป็น มาตรฐานให้กบั ธุรกิจทีม่ คี วามหลากหลายและครบ เครื่องในสถานที่เพียงแห่งเดียวแล้ว ความสะดวก สบายและปลอดภัย สำ�หรับสถานที่จอดรถยนต์ สามารถรองรับได้มากกว่า 300 คัน นายชาตรี กล่าวต่อไปว่า โฮมฮับ สาขา ขอนแก่น ได้เปิดให้บริการแล้ว แต่ยงั ไม่เต็มรูปแบบ ยังเหลือพื้นที่บางส่วนที่ต้องเก็บงาน เพื่อใช้เป็น โชว์รูมสำ�หรับสินค้าที่มีปริมาณมากและมีขนาด ใหญ่ อาทิ โชว์รมู กระเบือ้ งเซรามิคทีม่ รี ปู แบบและ ลวดลายให้เลือกถึง 50 ห้อง ห้องครัวหลากหลาย สไตล์ ห้องดีซายน์เซ็นเตอร์ ที่ให้บริการออกแบบ โดยลูกค้าสามารถเลือกการออกแบบบ้าน,ออกแบบ สี รวมถึงการวางรูปแบบเฟอร์นเิ จอร์ ทัง้ ยังสามารถ รับคำ�แนะนำ�เพือ่ ปรับแต่ง ให้เหมาะกับสถานทีจ่ ริง ควบคูก่ บั สถาปนิก เพือ่ ให้ตรงใจในสไตล์ทชี่ นื่ ชอบ และลงตัวก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า “การประกอบธุรกิจต้องสร้างความประทับ ใจให้กบั ลูกค้า โดยไม่เน้นทีร่ าคาถูกเพียงอย่างเดียว แต่ “เราจะต้องเป็นผู้นำ�ด้านการให้บริการในธุรกิจ ค้าวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านที่ครบวงจร” รวม ทั้งมอบความสำ�คัญโดยเอื้อประโยชน์ต่อ ลูกค้า, องค์กร, คู่ค้า และสังคมที่ดำ�รงอยู่ ดังนั้น ในส่วน ของลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการที่ โฮมฮับ ถือ เป็นผูท้ มี่ พี ระคุณ ทีใ่ ห้การอุปการคุณต่อบริษทั และ พนักงานให้ประสบความสำ�เร็จ ซึง่ บริษทั ฯ ถือเป็น หน้าทีท่ ตี่ อ้ งให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงกิจกรรมทีต่ อ้ งตอบแทนสังคมและชุมชนใน พื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2554 นี้ เป็นที่รู้ ว่าอุทกภัยเกิดขึน้ ทัว่ ทัง้ ประเทศ ในส่วนของบริษทั โฮมฮับ สาขาอุบลราชธานี ได้จดั ถุงยังชีพและถังนํา้ มูลค่ารวม 200,000 บาท ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบ ภัยนํ้าท่วม และถือเป็นวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่นำ� ความสุขส่งคืนให้กบั สังคม ทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส” นาย ชาตรี กล่าวและว่า ในการเปิดประเทศเสรีอาเซียน (AEC) ที่ จะมาถึงในอีก 4 ปีข้างหน้า หากทุกองค์กรมีความ พร้อม เน้นการคัดคนที่คุณภาพ มีผลตอบแทน เหมาะสม เท่ากับป้องกันไม่ให้เกิดสมองไหล ซึ่ง ในปัจจุบัน ประเทศไทยและโรงงานอุตสาหกรรม หลายแห่งยังมีความต้องการแรงงานฝีมืออีกเป็น จำ�นวนมาก ซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบงาน ประเภทนี้ ก็เป็นโอกาสดีสำ�หรับผู้ประกอบการ ที่สามารถคัดเลือกพนักงาน หรือแรงงานฝีมือได้ อย่างเสรี ซึ่งอาจทำ�ให้ปัญหาแรงงานหมดไป “ในอนาคต อยากให้คนไทยทุกคนมีความ ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์เลี้ยง ซึ่งล้วนเป็นธรรมชาติที่จะทำ�ให้ผู้อยู่ ใกล้ชิดมีจิตใจที่สงบ ร่มเย็น และมีความเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน โดย โฮมฮับ ขอเป็นสื่อกลางในการ ยกธรรมชาติมาไว้ใกล้ๆ ตัวคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ สัมผัส และพร้อมให้คำ�ปรึกษาออกแบบและสร้าง ธรรมชาติในแบบทีค่ ณ ุ ต้องการภายในบ้านของคุณ เอง” นายชาตรี กล่าว ย้อนหลังไปเมือ่ ปี พ.ศ.2519 นายองอาจ ตัง้ มิตรประชา เปิดร้าน “สีรงุ้ ” จำ�หน่ายสี และอุปกรณ์ ทาสีทุกชนิด บริเวณใจกลางเมืองอุบลราชธานี ซึ่ง ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี จึงขยาย กิจการโดยเพิ่มสินค้าประเภทสีพ่นรถยนต์, เครื่อง มือช่าง, ประดับยนต์และอุปกรณ์ก่อสร้าง และ เมื่อปี พ.ศ.2543 ได้ขยายสาขาที่ อ.วารินทร์ชำ�ราบ พร้อมจดทะเบียนใหม่ในชื่อ “สีรุ้งโฮมโปร” ซึ่ง ลูกค้าให้การตอบรับ ทำ�ให้กิจการเจริญก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง เมื่อ ปี พ.ศ.2548 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “สีรุ้งโฮมโปร” มาเป็น “โฮมฮับ” ให้ความหมายถึง

การเป็นศูนย์รวมทุกชนิด มีการบริหารจัดการในรูป แบบใหม่เพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดใน อนาคต รวมทัง้ ขยายสาขาเพิม่ ที่ บ้านทัพไท และใน ปี 2554 ได้เปิดสาขาขอนแก่น “โฮมฮับ” สาขาขอนแก่น ฉลองเปิดให้ บริการอย่างเป็นทางการ ในรูปแบบ one stop service ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2554 นี้ จัดโปร โมชัน่ สุดพิเศษ ทีไ่ ม่เหมือนใคร ลด-แลก-แจก-แถม สร้างเซอร์ไพร์สให้กับผู้ร่วมงานทุกวัน รวมทั้ง กิจกรรมแบบครอบครัว เพื่อสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัด ใกล้เคียง

นํา้ ดืม่ จาก ตปท.

• ต่อจากหน้า 1

นายวิฑรู ย์ กมลนฤเมธ รองประธานชมรม ผู้ผลิตนํ้าดื่มแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ รัฐบาลนำ�เข้านํ้าดื่มเพื่อมาบรรเทาปัญหาขาดแค ลนนํ้าในประเทศว่า หลังจากที่ได้ออกมาแสดง ความคิดเห็นส่วนตัวว่าไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะ สั่งนํ้าดื่มจากประเทศมาเลเซียทั้งๆ ที่ประเทศไทย ยังมีผู้ประกอบการนํ้าดื่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจา กนํ้าท่วมประมาณ 7,000 ราย และมีศักยภาพใน การผลิตนํ้าดื่มอยู่ ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวหาก รั ฐ บาลประสานไปยั ง ผู้ ป ระกอบการทั้ ง 7,000 คน ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและ ขนาดกลางผลิตนํ้าดื่มโดยนำ�มารวมในจุดเดียวกัน อย่างศาลากลางจังหวัด แล้วส่งเข้ากรุงเทพฯ ก็ จะสามารถบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นของพี่ น้ อ ง ประชาชนได้บ้าง เมื่ อ วั น ที่ 28 ต.ค.54 จึ ง ได้ มี ก ารเรี ย กผู้ ประกอบการผลิตนํ้าดื่มที่มีอยู่ในจังหวัดประมาณ 100 ราย เข้ามาพูดคุยและหาข้อเหมาะสมในการ ดำ �เนินการตามที่กล่าวมา โดยการค้าภายในจะ เป็นผู้จัดซื้อและออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังผู้ ประสบภัยที่กรุงเทพฯ ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ จะช่วยเหลือประชาชนได้ และหากประสบความ สำ�เร็จ จังหวัดอื่นๆ ก็สามารถที่จะดำ�เนินการได้ หากจังหวัดขอนแก่นทำ�เพียงจังหวัดเดียวก็ช่วย พี่น้องประชาชนได้แต่เพียงเล็กน้อย แต่ถ้าทำ�ทั้ง ประเทศ ก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบได้มากยิ่งขึ้น นายวิฑูรย์ กล่าวต่อไปว่า ผลการประชุมได้ ข้อสรุปว่า ผู้ผลิตนํ้าดื่มในจังหวัดขอนแก่นจำ�นวน 20 กว่าราย สามารถจัดส่งนํ้าดื่มบรรจุขวดเข้าไปใน พื้นที่กรุงเทพฯ ได้จำ�นวน 300,000 กว่าขวด หรือ จำ�นวน 41,000 แพ็ค เพื่อบรรเทาการขาดแคลนนํ้า ดื่ ม ในขณะนี้ โดยจำ � หน่ า ยผ่ า นสำ � นั ก งานการค้ า ภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งจะรับผิดชอบค่า ขนส่ง และเป็นเจ้าภาพรับซื้อนํ้าดื่มบรรจุขวดจากผู้ ประกอบการไม่อั้น คาดว่าจะดำ�เนินการได้ภายใน 1 สัปดาห์นี้ โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อประมาณ 30 คัน สำ�หรับขนส่งจากจังหวัดขอนแก่นไปยังกรุงเทพฯ สำ�หรับราคานํ้าดื่มบรรจุขวด 300,000 กว่าขวดที่จะ จัดส่งไปนัน้ นายวิฑรู ย์ กล่าวว่า ทีป่ ระชุมได้ขอ้ ตกลง ร่วมกับผู้ประกอบการว่าจะจำ �หน่ายในราคาท้อง ตลาดก่อนสภาวะวิกฤติ คือ ขนาด 1,500 ซีซี ราคาแพ็ คละ 50 บาท, ขนาด 750 ซีซี ราคาแพ็คละ 60 บาท, ขนาด 600 ซีซี ราคาแพ็คละ 45 บาท และแบบบรรจุ ขวดขาวขุ่น ขนาด 800 ซีซี ราคา แพ็คละ 37 บาท ทัง้ นี้ การจัดส่งนํา้ ดืม่ จากจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ จะตอบโจทย์อีก 50 กว่าจังหวัดที่ผลิตนํ้า ดื่ม เพื่อเป็น “ขอนแก่นโมเดล” หรือต้นแบบให้ ผู้ประกอบการต่างจังหวัดผลิตนํ้าดื่มไปยังพื้นที่ ขาดแคลน โดยที่รัฐบาลไม่จำ�เป็นต้องสั่งนำ�เข้านํ้า ดื่มจากต่างประเทศ ขณะนี้จังหวัดที่ยังไม่ประสบ อุทกภัย โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา มีผผู้ ลิตนํา้ ดื่ม 300 กว่าราย และจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ผลิตนํ้า ดื่ม 400 กว่าราย สองจังหวัดนี้มีผู้ประกอบการ มากที่สุดในประเทศ แต่ขณะนี้รัฐบาลกลับสั่งนำ� เข้านํ้าดื่มจากประเทศมาเลเซียและส่งมอบสินค้า เรียบร้อยแล้ว นายวิฑรู ย์ กล่าวต่อว่า การแก้ไขปัญหาของ รัฐบาลในภาพรวมถือว่าดี แต่การแก้ไขปัญหาสินค้า ประเภทเครื่องดื่มหรือนํ้าดื่มนั้น ตนเห็นว่ารัฐบาล แก้ปัญหาไม่ถูกจุด ทำ�ไมต้องสั่งนำ�เข้านํ้าดื่มจาก ต่างประเทศ ทั้งที่ผู้ผลิตนํ้าดื่มในประเทศที่อยู่ต่าง จังหวัดจำ�นวนกว่า 7 พันราย ยังมีศักยภาพมีความ สามารถและผลิตนํา้ ดืม่ ได้ตามปกติ ทำ�ไมไม่ให้ความ สำ�คัญกับผู้ประกอบการต่างจังหวัดบ้าง ส่วนทีข่ าดตลาดหรือไม่มวี างขายในห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซือ้ เป็นยีห่ อ้ ทีม่ บี ริษทั อยูส่ ว่ นกลาง ซึง่ มีผลกระทบจากนํา้ ท่วมไม่สามารถผลิตได้คดิ เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ของการผลิตทั่วประเทศ ซึ่งห้างส่วน ใหญ่เป็นคูค่ า้ กับผูป้ ระกอบการส่วนกลาง เมือ่ สินค้า จากส่วนกลางขาดก็ไม่มกี ารติดต่อกับผูป้ ระกอบการ ท้องถิ่นเพื่อชดเชยในส่วนที่ขาด ขณะเดียวกันคนต่างจังหวัด ยังคงมีนํ้าดื่ม บริโภคไม่เดือดร้อนเพราะขณะนีโ้ รงงานผลิตนํา้ ดืม่

หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลา ซ.1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ออกแบบ/ผลิ ต ป้ายไวนิล ป้ายโฆษณา ธงญี่ปุ่น สติ๊กเกอร์ นามบัตร

ใบปลิว การ์ด ตรายาง แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ถ่ายเอกสาร ปริ๊นงาน รับ-ส่งแฟกซ์

ติดต่อ ยิ้ม 0834170363 E-mail : smile7738@gmail.com

ในต่างจังหวัด มีการผลิตนํา้ ดืม่ ป้อนตลาดในอัตราที่ ก่อนเกิดปัญหานํา้ ท่วม และมีระบบโลจิสติกส์ของ เพิม่ ขึน้ หลายโรงงานมีออเดอร์เพิม่ ขึน้ จากปกติบา้ ง บริษัทบิ๊กซีเป็นผู้ขนส่งสินค้าให้ อย่างไรก็ตาม นายวิฑูรย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ “ตอนนี้ มี สิ่ ง ที่ กั ง วลใจอยู่ เ รื่ อ งเดี ย ว คื อ ปัญหาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ เพราะทางผู้ผลิตนํ้าดื่ม ผูป้ ระกอบการผลิตนํา้ ดืม่ บรรจุขวดภายในประเทศ นัน้ ไม่ได้เป็นผูผ้ ลิตขวดบรรจุเอง แต่ตอ้ งซือ้ มาจาก กำ�ลังประสบปัญหาขวดบรรจุขาดแคลนอย่างหนัก ผู้ผลิตขวดอีกทีหนึ่ง ซึ่งทางผู้ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ แม้จะสามารถผลิตนํา้ ดืม่ ได้ไม่อนั้ ก็ตาม โดยโรงงาน ได้แจ้งมาว่า ตอนนีเ้ กรงว่าเม็ดพลาสติกทีจ่ ะต้องนำ� เป่าขวดแจ้งว่ามีปัญหาขาดแคลนเม็ดพลาสติก ไม่ มาผลิตขวดอาจจะมีปญ ั หาไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของ สามารถผลิตขวดป้อนให้กับลูกค้าโรงงานผลิตนํ้า การขนส่งซึ่งอาจจะล้าช้า หรือไม่มีเม็ดพลาสติก ดื่มได้ตามต้องการ จึ ง อยากเรี ย กร้ อ งให้ รั ฐ บาลแก้ ปั ญ หาดั ง สำ�หรับผลิตขวด ก็จะทำ�ให้เกิดปัญหาขึ้นได้” นาย กล่าวอย่างเร่งด่วน เพราะหากรัฐบาลต้องการให้ วิฑูรย์ กล่าว ล่าสุด เมื่อวันที่ 3 พ.ย.54 นํ้าดื่มบรรจุขวด กระบวนการผลิตนํา้ ดืม่ ภายในประเทศเดินหน้าได้ตอ่ ล็อตแรกกว่า 3 แสนขวด จากผู้ผลิตในขอนแก่น เนือ่ งไม่ให้กระทบกับผูป้ ระสบภัยนํา้ ท่วม ต้องเข้ามา ได้จัดส่งมอบให้กับรัฐบาลแล้ว โดยมีกรมพัฒนา ช่วยเหลือหาสาเหตุที่แท้จริง ว่า เหตุใดเม็ดพลาสติก ชุมชนเป็นผู้ประสานรับซื้อในราคาปกติ คือ ราคา จึงมีไม่เพียงพอ หรือต้นเหตุที่แท้จริงคืออะไร กำ� ลั ง ใ จ ; เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ ที ม ผู้ บริ ห ารโรงแรมพู ล แ ม น ข อ น แ ก่ น ราชา ออคิ ด ได้ นำ�สิ่ ง ของอุ ป โภค บริ โ ภค เข้ า เยี่ ย ม แ ล ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ พนั ก งานของโรง แรมฯ ที่กำ�ลังประ สบปั ญ หานํ้ า ท่ ว ม ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และมอบกำ�ลังใจให้กับพนักงานที่ประสบอุทกภัย ได้มีขวัญ กำ�ลังใจ ช่ ว ยผู้ ป ระสบภั ย นํ้ า ท่ ว ม ; น า ย จิ ร วุ ฒิ คุ ว า นั น ท์ รองประธานบริหาร บ ริ ษั ท โ ค้ ว ยู่ ฮ ะ มอเตอร์ จำ�กัด นำ� ที ม ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ พนักงาน ออกมอบ ถุ ง ยั ง ชี พ ให้ กั บ ผู้ ประสบอุ ท กภั ย นํ้ า ท่วม ในเขตจังหวัด ขอนแก่น เพื่อสร้าง ขวัญและกำ�ลังใจให้กบั ชาวบ้านทีเ่ ดือดร้อน ให้มกี ำ�ลังใจต่อสูก้ บั ภัยทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สร้างความปลาบปลืม้ ให้กับผู้ที่มารอรับถุงยังชีพเป็นอย่างมาก ท้องถิ่นไทยไม่ทิ้ง กัน ; นายเรืองชัย หลักคำ� รองนายก เ ท ศ ม น ต รี เ มื อ ง หนองสำ�โรง เป็ น ประธานเปิ ด ศู น ย์ รั บ บริ จ าค เครื่ อ ง อุปโภค บริโภค และ ของใช้ทจี่ ำ�เป็น จาก พี่น้องประชาชน ใน เขตเทศบาลเมื อ ง หนองสำ�โรง ที่ ม า ร่วมกันจัดกิจกรรม“วันหนองสำ�โรงรวมใจ ท้องถิน่ ไทยไม่ทงิ้ กัน” เพือ่ นำ�ไปมอบให้กบั ผูป้ ระสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ที่สำ�นักงานเทศบาลเมืองหนองสำ�โรง อ.เมือง จ.อุดรธานี นํ้ า ใจจากวิ ริ ย ะ ; บ . วิ ริ ย ะ ป ร ะ กั น ภั ย จำ�กั ด สาขา ข อ น แ ก่ น โ ด ย ผู้ จั ด ก า ร ส า ข า ขอนแก่น คุณชูศักดิ์ ท้าวนิล มอบหมาย ให้พนักงานร่วมช่วย เหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย นํ้าท่วมในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น ระหว่าง วันที่ 18 - 20 ต.ค. 2554 โค้ ว ยู่ ฮ ะมอบถุ ง ยังชีพ ; นายประยูร อังสนันท์ กรรมการ ผู้จัดการบริษัท โค้ว ยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด นำ�ผู้ บ ริ ห ารและ พนั ก งาน นำ� ถุ ง ยังชีพไปมอบให้กับ ชาวบ้านที่ประสบอุ ทกภัยนํ้าท่วม บ้าน ห้ ว ย ชั น ต . ศิ ล า อ.เมือง จ.ขอนแก่น วั น ส ถ า ป น า ธนาคาร ธ.ก.ส. ; น า ย เ ด ช บุ ญ ชู ผ อ . ฝ่ า ย กิ จ ก า ร ส า ข า ภ า ค ต ะ วั น ออกเฉียงเหนือตอน บน เป็ น ประธาน จัดงานวันสถาปนา ธนาคาร ธ.ก.ส. ปีที่ 45 ของ สำ�นักงาน ธ . ก . ส . จั ง ห วั ด อุดรธานี โดยมี นาย บุญรัตน์ ประทุม ผอ.สำ�นักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี และผูบ้ ริหารสำ�นักงาน ธ.ก.ส.ทุกแห่งในพืน้ ที่ จังหวัดอุดรธานี รวมไปถึงสมาชิกของ ธ.ก.ส. จากอำ�เภอต่างๆ มาร่วมในงานดังกล่าวเป็นจำ�นวน มาก เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2554 ที่บริเวณที่ทำ�การสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.อุดรธานี จำ�กัด (ส.ก.ต.อุดรธานี) ริมถนนสายอุดรธานี-หนองคาย บ้านท่าตูม ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี

วันลอยกระทง

ใกล้ถึงเทศกาลวันลอยกระทงแล้ว เชื่อ ว่ า หลายคนคงเตรี ย มตั ว ควงหวานใจ หรื อ พา ครอบครัวไปลอยกระทงร่วมกันที่ใดที่หนึ่งแล้ว แต่ก่อนที่จะไปลอยกระทงกันนั้น เรามาทำ�ความ รู้จักประเพณีลอยกระทงให้ถ่องแท้กันก่อนดีกว่า จะได้เข้าใจถึงจุดมุง่ หมายของประเพณีอย่างแท้จริง วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึน้ 15 คํ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้า เป็นปฏิทนิ จันทรคติลา้ นนาจะตรงกับเดือนยี่ และ หากเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศจึง เย็นสบาย และอยูใ่ นช่วงฤดูนาํ้ หลาก มีนาํ้ ขึน้ เต็ม ฝัง่ ทำ�ให้เห็นสายนํา้ อย่างชัดเจน อีกทัง้ วันขึน้ 15 คํา่ เป็นวันทีพ่ ระจันทร์เต็มดวง ทำ�ให้สามารถเห็น แม่นาํ้ ทีม่ แี สงจันทร์สอ่ งกระทบลงมา เป็นภาพที่ ดูงดงามเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่ง ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐาน ระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณี นี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำ�แหง เรียกประเพณีลอย กระทงนีว้ า่ “พิธจี องเปรียญ” หรือ “การลอยพระ ประทีป” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำ�ให้เชื่อกันว่างานดัง กล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน ประเพณีลอยกระทงสืบต่อกันเรื่อยมา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจน ขุนนางนิยมประดิษฐ์กระทงใหญ่เพื่อประกวด ประชั น กั น ซึ่ ง ต้ อ งใช้ แ รงคนและเงิ น จำ � นวน มาก พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิก การประดิษฐ์กระทงใหญ่แข่งขัน และโปรดให้ พระบรมวงศานุวงศ์ทำ�เรือลอยประทีปถวายองค์ ละลำ�แทนกระทงใหญ่ และเรียกชื่อว่า “เรือลอย ประทีป” ต่อมาในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้ ทรงฟืน้ ฟูพระราชพิธนี ขี้ นึ้ มาอีกครัง้ ปัจจุบนั การ ลอยพระประทีปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หัวฯ ทรงกระทำ�เป็นการส่วนพระองค์ตามพระ ราชอัธยาศัย ในปัจจุบันมีการจัดงานลอยกระทงทุก จังหวัด ซึ่งจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปในแต่ละ สถานที่ แต่กิจกรรมที่มีเหมือนๆ กันก็คือ การ ประดิษฐ์กระทง โดยนำ�วัสดุตา่ งๆ ทัง้ หยวกกล้วย ใบตอง หรือจะเป็นกาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว ฯลฯ มาประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เครื่องสักการบูชา ให้เป็นกระทงที่สวยงาม ภาย หลังมีการใช้วัสดุโฟมที่สามารถประดิษฐ์กระทง ได้ง่าย แต่จะทำ�ให้เกิดขยะที่ย่อยสลายยากขึ้น จึง มีการรณรงค์ให้เลิกใช้กระทงโฟมเพื่อพิทักษ์สิ่ง แวดล้อม ก่อนจะมีการดัดแปลงวัสดุทำ�กระทง ให้หลากหลายขึ้น เช่น กระทงขนมปัง กระทง กระดาษ กระทงพลาสติกชนิดพิเศษ เพื่อให้ย่อย สลายง่ายและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม เมือ่ เราได้ยนิ เสียงเพลง “วันเพ็ญเดือนสิบ สอง นํ้านองเต็มตลิ่ง...” นั่นเป็นสัญญาณว่าใกล้ จะถึงวันลอยกระทงแล้ว ซึ่งเพลงนี้เป็นที่คุ้นหู ของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพราะในต่าง ประเทศมักเปิดเพลงนี้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อ แสดงถึงความเป็นประเทศไทย เพลงรำ�วงวันลอย กระทง แต่งโดยครูแก้ว อัจฉริยกุล ผู้ให้ทำ�นอง คือ ครูเอื้อ สุนทรสนาน แห่งวงสุนทราภรณ์ ซึ่ง ครูเอือ้ ได้แต่งเพลงนีต้ งั้ แต่ ปี พ.ศ.2498 ขณะทีไ่ ด้ ไปบรรเลงเพลงทีบ่ ริเวณคณะบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และมีผู้ขอเพลงจากครูเอื้อ ครูเอื้อ จึงนั่งแต่งเพลงนี้ที่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ในระยะ เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงจึงเกิดเป็นเพลง “รำ�วงลอย กระทง” ที่ติดหูกันมาทุกวันนี้ สำ�หรับวันลอยกระทงในปี 2554 ตรง กับวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน ใครที่ยังไม่มี โปรแกรมไปเทีย่ วทีไ่ หน ก็อย่าลืมชวนครอบครัว หรือเพือ่ นๆ มาร่วมกันสานต่อประเพณีทดี่ งี ามนี้ ไว้ และอย่าลืมใช้กระทงที่ทำ�จากวัสดุธรรมชาติ ด้ ว ยล่ ะ เพราะนอกจากจะไปลอยกระทงเพื่ อ อนุรักษ์ประเพณีแล้ว ยังจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ ธรรมชาติไว้อีกต่อหนึ่งด้วย

ผลิตจุลินทรีย์ก้อนส่งแก้นํ้าเน่าเหม็น เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2554 ที่ บ ริ เ วณสถานี พัฒนาทีด่ นิ อุดรธานี ริม ถนนสายอุดรธานี-จอน แก่น ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี น.ส.นุชจรีย์ กองพลพรหม ผอ.สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น อุ ด รธานี แ ล ะ พ ญ . ณั ช ช า ว ดี สิงหวราช พลเสน นาย แพทย์ชำ�นาญการพิเศษ รพ.ศูนย์อดุ รธานี ได้น�ำ กำ�ลังอาสาสมัครจากหน่วย งานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อสม.ใน พื้นที่ ต.โนนสูง, บ้านหนองหมื่นท้าว, จนท.ศูนย์ สุขภาพชุมชนเขตเมือง, จนท.สถานีพัฒนาที่ดิน อุดรธานี,นักศึกษาแพทย์ รพ.ศูนย์อุดรธานี และ อาสาสมัครภาคประชาชนกว่า 100 คน ระดมกำ�ลัง ช่วยกันปัน้ และผลิตก้อนจุลนิ ทรีย์ พ.ด.6 ก้อน เพือ่ จัดส่งไปช่วยเหลือวิกฤตินาํ้ ท่วมทีจ่ งั หวัดภาคกลาง น.ส.นุ ช รี ย์ ฯ ผอ.สถานที่ พั ฒ นาที่ ดิ น อุดรธานี เปิดเผยว่า สำ�หรับการเร่งผลิตก้อน พ.ด. 6 ครั้งนี้ เพื่อนำ�เอาไปช่วยเหลือในการแก้ปัญหา นํ้าเน่าเสียในพื้นที่ที่มีนํ้าท่วมในหลายจังหวัดใน ภาคกลางอยู่ในขณะนี้ ซึ่งก้อน พ.ด.6 นี้สามารถ ช่ ว ยในการปรั บ สภาพของนํ้ า ที่ มี ก ลิ่ น และเน่ า เสีย มีคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายวัสดุต่างๆได้ เป็นอย่างดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดการ

เติบโตของยุงได้อีกด้วย ส่ ว นเป้ า หมายที่ ทำ � การผลิ ต นั้ น ยั ง ไม่ มี การกำ�หนด หากแต่ว่าได้ผลิตไปเรื่อยๆ ตามกำ�ลัง ของอาสาสมัครและวัตถุดิบที่มีอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนผสมส่วนหนึ่งได้รับการอนุเคราะห์ จากโรงสีศรีไทยใหม่ โรงเลื่อยในพื้นที่ และภาค เอกชนหลายแห่ง ส่วนนํ้าหมักจุลินทรีย์นั้นทาง สถานีได้ผลิตสำ�รองเอาไว้มากพอ พญ.ณัชชาวดีฯ กล่าวว่าสำ�หรับจุลินทรีย์ พ.ด.6 ก้อนนี้ เมื่อผลิตได้จำ�นวนมากพอแล้วนั้น ก็จะขนส่งลงไปให้ส่วนกลาง เพื่อที่จะได้นำ�เอาไป ช่วยเหลือในการปรับสภาพนํ้าท่วมและในส่วนที่ ที่มีกลิ่นเหม็นและเน่าเสียอยู่ในหลายพื้นที่ โดยจะ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกระจาย พ.ด.6 ก้อน เหล่านี้ไปตามพื้นที่ต่างๆ

ธกส.ขอนแก่ ​น พั ก ชำ � ระหนี้

ลู ก ค้ า ป ร ะ ส บ ภั ย นํ้ า ท่ ว ม

ธกส.ขอนแก่น คาดพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตรของ ลูกค้าเสียหายจากภาวะนํ้าท่วมประมาณ 27,000 ไร่ เสนอให้ลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อน รวมกลุ่ม ส่งตัวแทนแจ้งความเสียหาย ก่อนนำ�เข้าโครงการ พักชำ�ระหนี้และปรัปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อยืดเวลา ใช้หนี้ออกไป นายสามารถ เผ่ า ภู ไ ทย ผู้ อำ � นวยการ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จั ง หวั ด ขอนแก่น เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของ ธกส.ขอนแก่น ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภาวะนํา้ ท่วม ว่า ในเบือ้ งต้น ธกส.ได้น�ำ ถุงยังชีพไปมอบให้ลกู ค้า ที่ถูกนํ้าท่วมบ้านจำ�นวนประมาณ 6,000 คน แต่ คาดว่าจะมีลกู ค้าทีถ่ กู นํา้ ท่วมบ้านทัง้ หมดประมาณ 10,000 คน ส่วนลูกค้าที่ถูกนํ้าท่วมที่ทำ�กินคาดว่า จะมีประมาณ 10,000 – 15,000 ครอบครัว คิดเป็น ประมาณ 10% จากลูกค้า ธกส.ขอนแก่นทั้งหมด ที่มีจำ�นวนประมาณ 150,000 ครอบครัว หรือมีนา ข้าวของเกษตรกร ลูกค้า ธกส.จำ�นวนประมาณ 27,000 ไร่ ส่วนมาตรการช่วยเหลือสำ�หรับลูกค้า ที่ ถู ก นํ้ า ท่ ว มที่ ทำ � กิ น ได้ แ ก่ การพั ก ชำ � ระหนี้ ใ ห้ กับลูกค้าเป็นเวลา 3 ปี โดยรัฐบาลจะเป็นคนจ่าย ดอกเบี้ยแทนเกษตรกรในระยะเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ธกส.ก็ยงั มีเงินกูเ้ พือ่ ฟืน้ ฟูอาชีพ ทีเ่ ราจะให้ลกู ค้าขอกูเ้ พือ่ ทำ�การผลิตหรือเพาะปลูก ใหม่ในวงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ย 4% ซึ่งอายุการคืนเงินกู้ดังกล่าวจะมีเวลา ปีต่อปี เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ต้องการทุนในการ เริ่มผลิตหรือเพาะปลูกใหม่ ได้อีกครั้ง “แม้วา่ ลูกค้า ธกส.ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากนํา้ ท่วมจะไม่สามารถชดใช้หนี้ได้ในช่วงที่พักชำ�ระ หนี้ 3 ปี แต่รัฐบาลได้จ่ายชดเชยให้กับ ธกส.แทน ดังนั้นจำ�นวนยอดหนี้เสียหรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด รายได้(เอ็นพีแอล) จึงไม่กระทบ แต่จะมีผลต่อราย ได้ทลี่ ดลงบ้าง ซึง่ ก็เป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องช่วยกัน เพราะ ลูกค้าเราเจอกับภัยธรรมชาติ ที่ใครๆ ก็ไม่อยากให้ เกิดขึ้น” ผอ.ธกส.ขอนแก่น กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม ตนอยากให้เกษตรกรที่เป็น ลูกค้า ธกส.ที่มีพื้นที่ในเขตเดียวกัน หากหลังนํ้า ลด ช่วยรวมตัวกันและแจ้งให้กับทาง ธกส.ทราบ เพือ่ เราจะได้สง่ เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปสำ�รวจความเสียหาย เพื่อจะนำ�ลูกค้าที่ถูกนํ้าท่วมเข้าโครงการพักชำ�ระ หนี้และปรับปรุงหนี้ เพื่อยืดระยะเวลาการชดใช้ หนี้ออกไป ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ เกษตรกรนั่นเอง


หน้า 3

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

แบงค์ชาติชน ี้ าํ้ ท่วมกระทบเศรษฐกิจ แนวโน้มโรงงานย้ายฐานผลิตชัดขึน ้ แบงค์ ช าติ อี ส านยื น ยั น นํ้ า ท่ ว มกระทบ เศรษฐกิจอีสานไม่มาก พื้นที่เกษตรถูกนํ้าท่วม คาด ผลผลิตข้าวลดฮวบกว่า 3.2 แสนตัน ชีแ้ นวโน้มโรงงาน ย้ายฐานผลิตลงทุนในอีสานเด่นชัดขึ้น แนะเตรียม แรงงานคุณภาพ พัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับ ดร.พิชิต ภัทรวิมลพร ผู้อำ�นวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจภาคอีสานในไตรมาส ที่ 3 ปี 2554 นี้ ยังคงขยายตัวเทียบเท่ากับระยะ เดียวกันของปีก่อนและยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แม้ว่าการขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยด้าน ภาคการผลิต อย่างอุตสาหกรรมนัน้ ยังอยูใ่ นเกณฑ์ที่ ดีอยู่ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวจากระยะ เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.3 เป็นผลจากการผลิต ในอุตสาหกรรมนํ้าตาลโดยเฉพาะนํ้าตาลทรายขาว ผลิตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนกว่า 2 เท่า เนือ่ งจากมีปริมาณอ้อยเข้าสูโ่ รงงานมากกว่าปีทแี่ ล้ว ประกอบกับความต้องการจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนและอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 ส่ ว นภาคเกษตรกรรมสู ง ขึ้ น จากระยะ เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.2 ขยายตัวตํ่ากว่า ไตรมาสก่อน โดยดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อนตามการขยายตัว ของผลผลิตข้าวเป็นสำ�คัญ ขณะทีด่ ชั นีราคาพืชผล ทางการเกษตรลดลงร้อยละ 3.2 ตามราคาหัวมัน สำ�ปะหลังเป็นสำ�คัญ ในขณะด้ า นอุ ป สงค์ อย่ า งการอุ ป โภค บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชนมี การขยายตัวแต่น้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยพื้นที่ การอนุญาตก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7 ตามการ เพิ่มขึ้นของการก่อสร้างทุกประเภท มูลค่าเงินทุน จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมทีป่ ระกอบกิจการ ใหญ่ขยายตัว 2.2 เท่า ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า โรงงานผลิตยางเครป และยางแท่ง ในขณะที่รายได้ของภาครัฐเพิ่มขึ้น จากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.3 แต่เพิ่ม ขึ้นน้อยกว่าทุกประเภทภาษี แต่สำ�หรับการเบิก

จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของ ปีก่อนร้อยละ 33.5 สำ�หรับอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อย ละ 3.8 ลดลงจากไตรมาสก่อน ดร.พิชิต กล่าวต่อว่า ส่วนในเรื่องของผลก ระทบทางเศรษฐกิจจากอุทกภัยในภาคอีสานมี 8 จังหวัด รวมพื้นที่ประสบภัย 4.5 ล้านไร่ และคาด ว่าจะความเสียหาย 4.3 ล้านไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นที่ นาประมาณ 3.9 ล้านไร่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 และพืชไร่ประมาณ 0.4 ล้านไร่ หรือสัดส่วนร้อยละ 9 ของพื้นที่คาดว่าจะเสียหายทั้งหมด รวมราษฎรได้ รับความเดือดร้อน 2,853,351คน ซึง่ สถานการณ์โดย รวมเริม่ คลีค่ ลายลงเป็นลำ�ดับ สะท้อนจากปริมาณฝน ตกน้อยลง ทำ�ให้การระบายนํา้ ออกจากเขือ่ นสำ�คัญใน ภาคอีสานน้อยลง ณ วันที่ 30 ต.ค. 54 มีปริมาณนํ้าที่ ระบายจากเขือ่ นสำ�คัญ 44.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบ กับปริมาณนํา้ ทีร่ ะบายออกจากเขือ่ นในช่วงต้นเดือน ต.ค. ทีม่ ากถึงวันละประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยระบายนํ้าออกจากเขื่อนสูงสุดในวันที่ 8 ต.ค.54 ด้วยปริมาณนํ้า 105.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่ ง คาดว่ า ผลกระทบนี้ จ ะส่ ง ผลต่ อ ภาค เกษตรกรรม โดยเฉพาะผลผลิ ต ข้ า วที่ ล ดลง ประมาณ 300,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของ ผลผลิ ต ข้ า วเปลื อ กทั้ ง หมดของภาคที่ ผ ลิ ต ได้ ประมาณ 12.4 ล้านตัน ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาค อีสานหดตัวลงร้อยละ 0.2-0.3 ส่วนในภาคอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ได้รับ ผลกระทบจากภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่จะนำ�เข้า

ช่วยผู้ประสบภัย ; นายพีระพล พัฒน พี ร ะ เ ด ช น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร ขอนแก่ น รั บ มอบ เงิ น บริ จ าค จาก พ.ต.ต.สุรนิ ทร์ เขียว สด นายชวลิต นันท เสน นายรั ง สรรค์ พวงแก้ ว ตั ว แทน ชมรมกิจกรรมผู้สูง อายุ ชราโอเกะ นำ�รายได้จากการแสดงกิจกรรมถนนฅนเดินขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้า ท่วม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระ สบภั ย นํ้ า ท่ ว ม ; นายสุ ภั ฐ วิ ท ย์ ธาร ชั ย ปลั ด เทศบาล นครขอนแก่น พร้อม พนั ก งานเทศบาล นครขอนแก่น มอบ ผ้าถุง 190 ผืน หมอ นขิ ด 300 ใบ เสื่ อ ยางพารา 100 ผืน และนํ้ า ดื่ ม 1 ลิ ต ร จำ�นวน 125 โหล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,200 บาท โดยมีนายอนุกูล ตั้งคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนรับมอบ เพือ่ นำ�สิง่ ของไปช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํา้ ท่วมศูนย์อพยพจังหวัด สระบุรี ม อ บ ถุ ง ยั ง ชี พ ช่ ว ย เ ห ลื อ ; นายธี ร ะศั ก ดิ์ ฑี ฆ า ยุ พั น ธุ์   รองนายก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร ขอนแก่ น   สมาชิ ก สภาเทศบาล และ พนั ก งานเทศบาล นครขอนแก่ น   ร่ ว ม มอบถุ ง ยั ง ชี พ ช่ ว ย เหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย นํ้ า ท่ ว ม  ชุ ม ชนทุ่ ง เศรษฐี ,ชุมชนมิตรสัมพันธ์1 และชุมชนหนองใหญ่4 รวม 284 ครัวเรือน วันที่ 18 ตุลาคม 2554   ส ร้ า ง ข วั ญ ใ ห้ กำ� ลั ง ใ จ ; น า ย จุ ล น พ ท อ ง โสภิ ต รองนายก เ ท ศ ม น ต รี น ค ร ขอนแก่ น สมาชิ ก สภาเทศบาล และ พนั ก งานเทศบาล นครขอนแก่ น ร่ ว ม ทำ�โรงทานเพื่อเลี้ยง อาหารเที่ยงร่วมเป็น ขวัญและกำ�ลังใจแก่ ชุมชนหนองใหญ่ 4 ซึ่งประสบภัยนํ้าท่วม ได้รับความยากลำ�บากในการดำ�รงชีพ เนื่องจากบ้านเรือน จำ�นวนกว่า 30 หลังคาเรือน จมนํ้าและไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านของตนได้

จากพื้นที่ในภาคกลางที่ประสบอุทกภัย และเริ่มมี การปรับแผนโดยหันมาผลิตที่ภาคอีสานมากขึ้น ทางด้านภาคการค้า สินค้าอุปโภคบริโภคในร้าน สะดวกซือ้ และห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เริม่ ขาดแคลน โดยเฉพาะนํา้ ดืม่ อาหารกระป๋อง นม เครือ่ งปรุงรส และกระดาษชำ�ระ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งจากยอด การบริจาค และผู้ประสบภัยจากต่างจังหวัดที่อพยพ ในพืน้ ทีอ่ สี านเพิม่ มากขึน้ ประกอบกับเป็นผลมาจาก ที่สินค้าบางชนิดหยุดการผลิตรวมทั้งศูนย์กระจาย สินค้าบางแห่งในภาคกลางถูกนํ้าท่วม นอกจากนี้ การลงทุนและการก่อสร้าง ได้รับผลกระทบการ ขาดแคลนสินค้าที่ผลิตในเขตอุทกภัยในภาคกลาง และประสบปัญหาด้านการขนส่ง ส่งผลให้ต้นทุน เพิ่มขึ้น จึงอาจจะส่งผลให้ภาคการก่อสร้างยืดระยะ เวลาการส่งมอบออกไปอีก1-2 เดือน โดยเฉพาะการ ก่อสร้างในส่วนที่ต้องใช้โครงสร้างที่ทำ�จากเหล็ก นอกจากนีค้ า่ ขนส่งสินค้าสูงขึน้ เพราะระยะ ทางทีย่ าวขึน้ จากการทีต่ อ้ งหลีกเลีย่ งเส้นทางทีต่ อ้ งถู กนํา้ ท่วม ต้นทุนผูป้ ระกอบการสูงขึน้ และอาจส่งผล ให้มีการปรับราคาสินค้า รวมถึงราคาสินค้าประเภท ผักสดและผลไม่ และสินค้าบางประเภท โดยเฉพาะ ที่ส่งมาจากภาคกลางมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ส่วนในเรื่องแรงงานอีสานที่ได้รับกระทบ จากนํ้าท่วมในภาคกลางมีประมาณ 8,500 คน แต่ ในขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์กลับได้รบั การ ตอบรับเป็นอย่างดี เพราะอุทกภัยในครั้งนี้ได้ทำ�ให้

แนวโน้มความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยในภาคอีสานเพิม่ สูงขึ้น โดยเฉพาะทางด้านโครงการบ้านจัดสรรที่ มีชอื่ เสียง มียอดจองสูงขึน้ มาก และน่าสังเกตว่าใน จังหวัดขอนแก่นเองมีแนวโน้มทีม่ กี ารซือ้ ขายทีด่ นิ จากผูซ้ อื้ ทีม่ าจากส่วนกลางมากขึน้ ไม่วา่ จะเพือ่ อยู่ อาศัยหรือการลงทุน ดร.พิชิต กล่าวอีกว่า คาดว่าแนวโน้มใน ไตรมาส 4 จะชะลอตัวตามเศรษฐกิจ โดยส่วนรวม ซึ่งเป็นผลกระทบจากนํ้าท่วม แต่อย่างไรก็ดีหาก ทางหน่วยงานภาครัฐดำ�เนินการช่วยเหลือได้อย่าง รวดเร็วและภาคเอกชนสามารถตอบสนองได้อย่าง ทันการณ์ ก็จะสามารถบรรเทาผลกระทบลงได้บา้ ง แต่แนวโน้มในระยะยาว คาดว่า อุตสาหกรรมบาง ประเภทจะมีการย้ายฐานการผลิตจากส่วนกลางสู่ ภูมภิ าคมากขึน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจากอุทกภัย ซึง่ จะ ทำ�ให้ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในภาคอีสาน มีราคาที่สูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีความต้องการ ซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแห่งที่ 2 เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ จังหวัดทีม่ คี วามพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค และ สิ่งอำ�นวยความสะดวกใกล้เคียงกับที่กรุงเทพ การย้ายฐานการผลิตเข้ามายังจังหวัดใน ภาคอีสาน เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนนํ้าท่วมใหญ่ เมื่อเกิดปัญหานํ้าท่วมภาคกลางรุนแรงขึ้น ทำ�ให้ กระแสการย้ายฐานผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม มีความเด่นชัดขึน้ มีแนวโน้มทีโ่ รงงานต่างๆ จะย้าย ฐานการผลิตเข้ามาในภาคอีสาน มากขึ้น โดยปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้นักลงทุน สนใจย้ า ยฐานผลิ ต เข้ า มาในพื้ น ที่ ภ าคอี ส าน ประกอบด้วย โครงการสร้างรถไฟความเร็วสูง และการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ เบื้องต้นจังหวัด ขอนแก่นมีแผนผลักดันจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสี เขียว รองรับการลงทุนย้ายฐานการผลิต แต่จงั หวัด ขอนแก่ น จะต้ อ งเตรี ย มแรงงานฝี มื อ ในจำ � นวน ที่ ม ากพอรองรั บ การผลิ ต ทั้ ง ต้ อ งพั ฒ นาระบบ สาธารณูปโภค การจัดวางผังเมือง-สิ่งแวดล้อม และที่สำ�คัญต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้

ทีมข่าวไทยเสรี...รายงาน

นครขอนแก่น ระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยใน ทุกพื้นที่ของประเทศ  จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำ � ให้ นํ้ า เอ่ อ ล้ น ตลิ่ ง เข้ า ท่ ว มพื้ น ที่ ลุ่ ม ริ ม ลำ � นํ้ า พอง รวมถึงคลองร่องเหมืองในเขตเทศบาลนคร ขอนแก่น ด้วยระดับนํ้าที่สูงขึ้นทำ�ให้ประชาชน ในเขตเทศบาลได้รับผลกระทบทั้งบริเวณชุมชน หนองใหญ่ 1   ชุ ม ชนหนองใหญ่ 4   หมู่ บ้ า นทุ่ ง เศรษฐี  หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์  ชุมชนซอยประชา สโมสร 46, 48 และ 52  เทศบาลนครขอนแก่นได้ระดมกำ�ลังช่วย เหลือบรรเทาทุกข์แล้วในเบื้องต้น  และสำ�หรับ นอกพื้นที่นั้น ทางเทศบาลนครขอนแก่นก็ไม่ได้ นิง่ นอนใจระดมสิง่ ของเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่นกัน  โดยเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการ

งาน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลออกหน่วยเดิน รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมตาม ถนนสายหลัก ได้แก่  ถนนหน้าเมือง  ถนนกลาง เมือง ถนนหลังเมือง และถนนศรีจันทร์  ซึ่งพลัง นํ้าใจของพี่น้องในครั้งนี้ทำ�ให้ได้รับเงินบริจาค ถึง 176,885.50 บาท และสิ่งของประเภทข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และอื่นอีกรวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท โดยในระหว่างวันที ่ 26 - 28 ตลุ าคมทีผ่ า่ นมา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการ พนักงานเทศบาล นครขอนแก่ น และพี่ น้ อ งชุ ม ชนภาคประชา สังคม  ร่วมออกคาราวาน “คนขอนแก่นไม่ทอด ทิ้งกัน” ส่งมอบนํ้าใจให้กับเทศบาลตำ�บลสำ�ราญ องค์การบริหารส่วนตำ�บลศิลา เทศบาลตำ�บลพระ ลับ และศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำ�บลโคกสี

ล ง แ ข ก เ กี่ ย ว ข้ า ว ไ ร่ แ ก้ จ น

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นนำ�ชาวอำ�เภอ บ้านแฮดลงแขกเกี่ยวข้าวไร่แก้จน ซึ่ง ปีนใี้ ห้ผลผลิตสูงแม้พนื้ ทีป่ ลูกข้าวนาปี จะเสียหายจากนํ้าท่วมหลายหมื่นไร่ นายสมบั ติ ตรี วั ฒ น์ สุ ว รรณ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น ประธานเปิดโครงการ วันรณรงค์เก็บ เกีย่ วข้าวไร่แก้จนแบบคนบ้านแฮด ซึง่ จัดขึน้ ทีแ่ ปลงข้าวไร่บา้ นวังหว้า ตำ�บล วังสวรรค์ จากนัน้ นำ�ชาวอำ�เภอบ้านแฮด กว่า 400 คน ลงแขกเกี่ยวข้าวไร่อนุรักษ์ประเพณี ดัง้ เดิมของชาวบ้านจำ�นวน 10 ไร่เสร็จในเวลาไม่นาน สำ�หรับอำ�เภอบ้านแฮดได้นำ�พันธุ์ข้าวไร่ พันธุ์สกลนครซิวแม่จัน และข้าวเหนียวดำ� มข. มาปลูกสลับกับอ้อยและมันสำ�ปะหลัง เพื่อแก้ไข ปัญหาการขาดแคลนข้าวบริโภคและเสริมรายได้ จนทำ�ให้โครงการปลูกข้าวไร่ของอำ�เภอบ้านแฮด สามารถแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนได้ และมี เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จากเคยทำ�มาประมาณ 500 - 600 ไร่ ปัจจุบันมีการปลูกในพื้นที่จำ�นวนหมื่น กว่าไร่เหลืองอร่ามเต็มพืน้ ที่ สูง-ตํา่ สลับกับไร่ออ้ ย ไร่มันสำ�ปะหลัง ทำ�ให้ข้าวไร่ที่อำ�เภอบ้านแฮด ถือว่าเป็นแหล่งผลิตข้าวไร่ทสี่ ำ�คัญในประเทศไทย และข้าวไร่ก็เก็บเกี่ยวได้ก่อนข้าวนาปีเป็นเดือน

และปีนี้ผลผลิตก็เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฝนดีทำ�ให้ คนอำ�เภอบ้านแฮดนิยมปลูกเพิ่มมากขึ้น เพราะ อำ�เภอบ้านแฮดเป็นอำ�เภอหนึ่งที่ราษฎรประสบ ปัญหาอุทกภัยนํ้าท่วมทุกปี นาข้าวนาปีเสียหายปี ละกว่า 20,000 ไร่ ทำ�ให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวไร่ มากขึน้ พร้อมทัง้ มีการรวมกลุม่ จัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริม และผลิตพันธุข์ า้ วชุมชน เป็นแหล่งผลิตพันธุข์ า้ วไร่ พันธุด์ อี อกจำ�หน่ายปีละกว่า 100 ตัน และบางส่วน ก็จะนำ�ไปให้กบั พืน้ ทีท่ ปี่ ระสบภัยนํา้ ท่วมปลูกเป็น ข้าวนาปรังในฤดูการผลิตปีนี้ด้วย จากจุดเริ่มต้นการปลูกข้าวไร่แก้จนที่บ้าน วังหว้าจนเป็นที่ประจักษ์เกษตรกรทั่วไป และขยาย ครอบคลุ ม ทั้ ง อำ � เภอ และเปลี่ ย นสโลแกนใหม่ เป็นการปลูกข้าวไร่แก้จนแบบคนบ้านแฮด ทำ�ให้ขา้ ว ไร่ของอำ�เภอบ้านแฮดเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย

ทหารของประชาชน

จากวิ ก ฤติ นํ้ า ท่ ว มที่ กำ � ลั ง ทวี ค วาม รุนแรงเป็นอย่างมากในขณะนี้ ส่งผลให้บรรดา ประชาชนหลายพื้นที่ และหลายจังหวัด รวมถึง ในกรุงเทพมหานคร ต่างประสบความเดือดร้อน กันอย่างถ้วนหน้า บางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะไร่ นา และที่อยู่อาศัยต้องจมอยู่ใต้บาดาล แต่ทั้งนี้ใน ความเดือดร้อนดังกล่าว ก็ยังมีสิ่งดีๆ ซ่อนอยู่นั่น ก็คือ ความห่วงใย และมีนํ้าใจแก่เพื่อนพี่น้องชาว ไทยทั้งหลาย ทั้งแรงใจ แรงกาย ที่หลั่งไหลเข้ามา อย่างไม่ขาดสาย ถึงแม้ว่าสถานการณ์นํ้าท่วมจะรุนแรง หรือเลวร้ายขนาดไหน ก็ยังมีสิ่งดีๆ นั่นก็คือ “นํ้า ใจ” ทีค่ นไทยทุกคนต่างหยิบยืน่ ให้กนั ในยามทุกข์ ยากมาตลอด กลุ่ ม คนกลุ่ ม หนึ่ ง ตั้ ง แต่ เ กิ ด วิ ก ฤติ ก า รณ์นาํ้ ท่วม พวกเขาไม่เคยทิง้ เรา คอยอยูข่ า้ งเรามา ตลอด และยืน่ มือช่วยเหลือโดยทีไ่ ม่ปริปากบ่นเลย สักครั้ง... พวกเขาเหล่านั้นก็คือ “ทหาร” สิ่งที่เขา ทำ�มันไม่ใช่เพียงหน้าที่ แต่มนั เป็นสิง่ ทีเ่ ขาทำ�ด้วย

ใจ เพราะทุกลมหายใจเข้าออกของพวกเขา นั้นก็ คือ “การดูแลประชาชน” และไม่ ว่ า มั น จะต้ อ งแลกมาด้ ว ยหยาด เหงื่อแรงกายสักเท่าไร แต่เพื่อให้ประชาชนได้ คลายกังวล นอนหลับสบาย และถึ ง จุ ด หมาย ปลายทางอย่างปลอดภัย เขาก็พร้อมและเต็มใจ ที่จะทำ� บางคนขนาดบ้านถูกนํ้าท่วม แต่ก็ยังมา ช่วยประชาชน เขาบอกว่ามันคือภารกิจเพราะ ประชาชนต้องมาก่อน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ “ทหาร” ทุกคน ต่างทำ�งานโดยไม่มีวันหยุด บางคนต้องอดหลับ อดนอน เป็นทัง้ เวรยาม คอยเฝ้าระวัง สถานการณ์ ต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ได้ อีกทัง้ ยังคอยช่วย เหลือประชาชน ต่อทุกความเดือดร้อน โดยไม่มี ข้อยกเว้น แม้จะเหนือ่ ยยากลำ�บากสักเท่าไรก็ตาม ทุกครั้งที่ประเทศไทยประสบภัย ทหารเป็นที่พึ่ง ได้เสมอ ทหารไม่ได้เป็นแค่รั้วของชาติ แต่เป็น กำ�ลังของชาติดว้ ย เพราะทหารก็คอื ลูกหลานของ คนไทยนั้นเอง ...

สบาย –ไม่ต้องทำ�อะไร

วัดแห่งหนึ่ง จัดงานทำ�บุญกฐินประจำ� ปี มีญาติโยมผู้เลื่อมใสศรัทธามาร่วมทำ�บุญเป็น จำ�นวนมาก ได้เงินเข้าวัดก็หลายแสนบาท หลัง จากทำ�บุญ รับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อย ญาติโยมผูใ้ จบุญทัง้ หลายก็เดินเทีย่ วชมสถานทีอ่ นั สงบและร่มรื่นของวัดแห่งนี้ มีญาติโยมกลุ่มหนึ่ง เป็นเศรษฐีมาจาก เมืองกรุง นำ�โดยท่านฮิ่มผู้มั่งคั่ง เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้เดินเทีย่ วชมไปบริเวณด้านหลังวัด ซึง่ เป็นทุง่ นา นาข้าวเขียวขจี ข้าวออกรวงเต็มเม็ดอย่างสวยงาม ระหว่างเที่ยวชมนาข้าวอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้น ก็เหลือบไปเห็นลุงบ้านนอกคนหนึ่ง แกชื่อลุงมี (แม้แกจะไม่ค่อยมีอะไรสมชื่อก็ตาม) นั่งตกปลา อยู่ขอบบ่อกลางทุ่งนา จึงเข้าไปทักทายด้วยความ เป็นมิตร พร้อมกับถามว่า “ทำ�อะไรล่ะลุง” ลุงมีเงย หน้าหันมายังต้นเสียงพร้อมกับตอบว่า “ตกปลา” ท่านฮิม่ ถามต่อ “ได้เยอะรึยงั ” ลุงมีตอบ “ยังหรอก ตกเล่นๆ ไม่มีอะไรทำ�” คำ�ตอบของลุงมีท�ำ เอาท่านฮิม่ และพวกถึง กับอึง้ กับคำ�ว่า “ไม่มอี ะไรทำ�” จึงพูดกับลุงมีในเชิง ตำ�หนิว่า “ทำ�ไมไม่รู้จักทำ�การทำ�งาน” ลุงมีทำ�ท่า งงๆ เหมือนจะไม่เข้าใจ จึงถามกลับว่า “ทำ�งาน ไปทำ�ไม” ท่านฮิ่มตอบ “ทำ�งานหาเงิน จะได้มี เงินเยอะๆ” ลุงมีถามต่อว่า “มีเงินเยอะๆ แล้วมัน เป็นยังไง” ท่านฮิ่มอธิบายต่อว่า “มีเงินเยอะๆ จะ ได้สบาย” ลุงมีถามต่อ “สบายมันเป็นยังไง” ท่าน ฮิ่มและพวกแย่งกันตอบ “สบายคือ ไม่ต้องทำ� อะไร” ลุงมีสงสัย “ไม่ตอ้ งทำ�อะไร มันเป็นยังไง” ท่านฮิ่มตอบ “ไม่ต้องทำ�อะไรก็คือ ไม่ต้องทำ�งาน ทำ�การ ไม่ตอ้ งลำ�บาก ไม่ตอ้ งหาเงิน อยากทำ�อะไร ก็ท�ำ ” ลุงมีพดู ต่อ “ต้องมีเงินเยอะๆ ด้วยหรือจึงจะ สบาย จึงจะไม่ต้องทำ�อะไร” ท่านฮิ่มตอบอย่างฉะฉานและชัดเจนว่า

“ใช่ซิลุง เหมือนพวกเรานี่ไง มีเงินเยอะอยากทำ� อะไรก็ได้ทำ�” ลุงมีแกก็พูดอย่างมั่นใจของแกเช่น กันว่า “อย่างลุงนี่ มันแตกต่างกันตรงไหน แม้ว่า ลุ ง จะไม่ มี เ งิ น มี ท องเยอะเหมื อ นเศรษฐี มหา เศรษฐีทงั้ หลาย แต่ทว่า ลุงก็ไม่เห็นจะลำ�บากตรง ไหน ลุงอยากทำ�อะไรลุงก็ท�ำ เหมือนกับลุงกำ�ลังตก ปลาอยู่นี่ไง” เจอมุขนี้ ท่านฮิ่มและพวกถึงกับอึ้ง ไปเหมือนกัน พร้อมกับคิดในใจว่า “ลุงแกแกล้ง โง่ หรือว่าแกโง่จริงๆ ว๊ะเนี่ย....” ท่านฮิ่มกับลุงมี มีจุดหมายปลายทางที่ เหมือนกันคือ อยากสบายไม่ต้องทำ�อะไร และก็ เชื่อว่า ทุกคนก็ต้องการเช่นนั้นเช่นกัน แต่ทว่าวิธี การคงจะเหมือนกันยังกับสูตรสำ�เร็จ คงไม่ใช่ แต่ สิง่ หนึง่ ทีน่ า่ จะเหมือนกันได้ และนำ�ไปสูจ่ ดุ หมาย ปลายทางที่ต้องการได้เช่นเดียวกัน คือ การรู้จัก ตนเอง รู้จักประมาณตน รู้จักความพอเพียง ความ พอดี ดังคำ�กล่าวที่ว่า “รินนํ้าแต่พอดื่ม อยู่แต่พอ สมฐานะ” ถ้าไปดูตามหมู่บ้าน ชนบท ซึ่งคนเมือง มองว่า เป็นถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้ า นมี ค วามอดอยากและยากจน แต่ ห าก ศึกษาจริงๆ แล้ว ถึงจะยังไม่เจริญ ถึงจะไม่มีเงิน มีทอง ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ลำ�บากเหมือนพวก เราชาวคนเมื อ งหรอก วิ ถี ชี วิ ต คนเมื อ งกั บ วิ ถี ชีวิตคนชนบท แตกต่างกันมาก วิถีชีวิตคนเมือง ยุ๊บยิ๊บๆ อยู่ตลอดเวลา เหมือนกองทัพมด วิถีชีวิต คนชนบทนัน้ ราบเรียบ เหมือนทะเลยามไม่มคี ลืน่ ความสุข สงบ เย็น จะต้องราบเรียบ ชีวิตถึงจะ ร่มรื่นและมีความสุข ลดการแข่งขัน ลดความ ทะยานอยาก รูจ้ กั ประมาณตน รูจ้ กั ความพอดี ชีวติ นี้ มีความสุขแน่นอน เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แล..สาธุ..สาธุ.. สาธุ !!.

ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานจากจั ง หวั ด อุ ด รธานี ว่า ในขณะนี้ทางจังหวัดอุดรธานี โดยสำ�นักงาน การค้าภายในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงาน พร้อมแล้วที่จะเริ่มรับจำ�นำ�ข้าว จากเกษตรกร อคส.อนุมัติโรงสีที่สมัครเข้าร่วม โครงการจำ�นวน 10 แห่ง นายสมยงค์ ตระกู ล จึ ง การค้ า ภายใน จังหวัดอุดรธานี ในฐานะอนุกรรมการและผูช้ ว่ ย เลขานุการคณะกรรมการติดตามดูแลกำ�กับจำ�นำ� ระดับจังหวัด เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะนี้ทาง อคส.ได้อนุมัติโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงการรับ จำ�นำ�ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555แล้ว จำ�นวน 10 แห่ง ซึ่งต่อไปทางโรงสีทุกแห่งที่เข้า ร่วมโครงการฯจะต้องทำ�หนังสือคํ้าประกันกับ ทางธนาคาร และทำ�ประกันในกรณีอาจจะเกิด ความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากนั้น ทางคณะทำ�งานระดับจังหวัด ก็จะออกไปทำ�การ ตรวจสอบสถานที่ นายสมยงค์ฯ กล่าวต่อไปอีกว่า สำ�หรับ โครงการรั บ จำ � นำ � ข้ า วเปลื อ กนาปี ปี ก ารผลิ ต 2554/2555 นี้ ได้มกี ารกำ�หนดโครงการฯตัง้ แต่วนั ที่ 7 ต.ค.2554 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และให้ มีการรับจำ�นำ�เฉพาะใบประทวนอย่างเดียว ไม่มี การรับจำ�นำ�ที่ยุ้งฉาง เหมือนกับที่ผ่านๆ มา วิธีการก็คือ เกษตรกรที่ประสงค์นำ�ข้าว ไปจำ�นำ�ต้องทำ�การขนข้าวไปที่โรงสีที่เข้าร่วมโค รงการฯ ซึง่ จะมีธงสีฟา้ ปักแสดงให้เห็นว่าเป็นโรง สีทเี่ ข้าร่วมโครงการฯเท่านัน้ หลังจากนัน้ เมือ่ ผ่าน กรรมวิธกี ารต่างๆ ตามคัน่ ตอนทีก่ �ำ หนดแล้ว ทาง โรงสีก็จะออกใบประทวนสินค้าให้กับเกษตรกร เกษตรกรก็จะนำ�เอาใบประทวนสินค้าดังกล่าว

ไปขอรับเงินได้จากธนาคาร ธกส.ทุกแห่งภายใน พื้นที่ นายสมยงค์ ฯ ยั ง กล่ า วอี ก ว่ า สำ � หรั บ จั ง หวั ด อุ ด รธานี มี พื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก ข้ า ว ประมาณ 2.3 ล้านไร่ ประมาณการว่าจะมีผลผลิต ข้าวออกมาในฤดูกาลเก็บเกีย่ วประมาณ 1 ล้านตัน ข้าวเปลือก แยกเป็นข้าวเหนียวประมาณ 840,000 ตัน ข้าวเจ้าประมาณ 190,000 ตัน แต่ที่ผ่านมามี เหตุนํ้าท่วมพื้นที่การเกษตร ส่งผลให้เกิดความ เสียหายเฉพาะข้าวประมาณ 7 % จึงประมาณการ ว่าจะเหลือผลผลิตข้าวประมาณ 930,000 ตันข้าว เปลือก และจะมีขา้ วเปลือกออกสูต่ ลาดประมาณ 750,000 ตัน เพราะส่วนหนึ่งเกษตรกรจะเก็บ อาไว้บริโภคในครัวเรือน และคาดการณ์ว่าจะมี เกษตรกรนำ�ข้าวไปจำ�นำ�กับโครงการฯประมาณ 250,000 ตัน ส่วนทีเ่ หลืออีก 500,000 ตัน ก็จะเข้า สูร่ ะบบตลาดตามปกติ คือ เกษตรกรนำ�เอาไปขาย ให้กับแหล่งรับซื้อต่างๆ เช่น โรงสี หรือสถานที่ รับซื้อข้าวรายย่อยๆ สำ�หรับโรงสีข้าวในจังหวัดอุดรธานี ที่ สมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการแล้ ว ในขณะนี้ จำ � นวน 10 แห่ง คือ โรงสีอุดรศิริสวัสดิ์, โรงสีข้าวอุดร ศิริไพศาล, โรงสีข้าวอุดรเอกศิริ, โรงสีข้าวอุดร เพิ่มสิน, โรงสีข้าวอุดรประเสริฐผล, โรงสีข้าว อุดรชัยธนาสินเจริญ, โรงสีข้าวอุดรสินไพบูลย์, โรงสีขา้ วอุดรเจ๊กง้วน, โรงสีขา้ วอุดรไรซ์ และโรง สีขา้ วหนองหานอุดรไทยง่วน และมีโรงสีขา้ วทีม่ ี โกดังเก็บข้าวที่สมัครเป็นโกดังกลางเพื่อเก็บข้าว 3 แห่ง คือ บริษัท อุดรไรซ์ จำ�กัด, บริษัท โรงสี ข้าวหนองหานไทยง่วน จำ�กัด และ บริษัทอุดร ชัยธนาสินเจริญ จำ�กัด

อุ ด ร ฯ พ ร้ อ ม รั บ จำ � นำ � ข้ า ว ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง รั ฐ บ า ล


หน้า 4

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

เสนอแนะแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ; รศ.ดร.อำ�นวย คำ�ตื้อ ผอ.ศูนย์ บริการวิชาการ มข., ผศ.นพดล มีไชยโย, ดร.วิรงรอง มงคลธรรม รอง สุขสันต์วันเกิด ; นายประเสริฐ บุญชู รองผู้จัดการใหญ่โรงแรมพูลแมน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ ประชุม เพื่อ ขอนแก่น ราชา ออคิด นำ�ทีมฝ่ายขายและการตลาด มอบเค้ก กระเช้า ขอรับข้อเสนอแนะ ในการจัดทำ�แผนการให้บริการวิชาการแก่สังคม แม่ดีเด่นประจำ�ภาค ; คุณอรุณวรรณ หาญเจริญศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ขอนคอนกรีต จำ�กัด พร้อมครอบครัวจัดงานฉลองรางวัลแม่ดี ผลิตภัณฑ์จากเบเกอร์ บาสเก็ต และการ์ดอวยพรวันเกิดแก่ นายสมบัติ ประจำ�ปี 2555 โดยมีผแู้ ทนสือ่ มวลชน ผูน้ ำ�ชุมชน ผูบ้ ริหารและบุคลากร เด่นประจำ�ภาคสภาสังคมสงเคราะห์ ภาค 6 จังหวัดขอนแก่น “แม่ผู้บำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสังคม” โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักธุรกิจ และ ศูนย์บริการวิชาการ จำ�นวน 50 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 17-19 ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อนพ้อง ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะเพื่อนเก่า คุณดาวใจ ไพจิตร ที่มาร่วมแสดงความยินดี โดยมิได้นัดหมาย พร้อมโชว์พลัง ตุลาคม 2554 ณ จุลดิศ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เสียงในการขับร้องเพลงร่วมสมัย ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554

แสดงความยินดี ; บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จำ�กัด สาขาขอนแก่น มีความ ยินดีอย่างยิง่ กับตัวแทนกิตติมศักดิ์ คุณทองสุข ลีธนศักดิส์ กุล ตัวแทนใน พืน้ ที่ จ. ร้อยเอ็ด ทีไ่ ด้รบั รางวับตัวแทนดีเด่นครบวงจร และได้เข้ารับมอบ รางวัลจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันงานประกันภัย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

สถานประกอบการดี เ ด่ น ; นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน มอบรางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า น แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2554 ให้กับ นายเทอดศักดิ์ ยุทธนาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนการบุคคล และนายสุขสันติ์  วงษ์นอก ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

จอง มาสด้า 3 วันนี้ รับรถได้ทันที

ฟรีทะเบียน พรบ. ประกันภัยชั้น 1

นํ้าท่วม พ่ายนํ้าใจ ; นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น รับมอบเงินจาก นายมีชัย ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ โรงแรม แก่นอินน์ ขอนแก่น เพือ่ นำ�ไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยนํา้ ท่วม จำ�นวน มหากฐิน 54 ; นายจิรวุฒิ คุวานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร ในกลุ่มบริษัท โค้วยู่ฮะ นายประยูร อังสนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้วยู่ฮะ 200,000 บาท ณ ห้องปฏิบตั งิ าน ศาลากลางชัน้ 4 จังหวัดขอนแก่น เมือ่ มอเตอร์ จำ�กัด ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน นำ�กองมหากฐินไปถวายที่วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

เบิรด์ เดย์ เซอร์ไพรพลัส ; ศูนย์สรรพสินค้า แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น ได้จดั วันเกิดให้ลกู ค้า V.I.P ทีเ่ กิดในเดือนตุลาคมเพือ่ เป็นการคืนกำ�ไรให้กบั ลูกค้า ยกเสาเอก ; นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานยก ทีร่ า้ นอาหารชือ่ ดังอย่าง Chester Girll ขึน้ ทุกเดือน สำ�หรับลูกค้า V.I.P โดย เสาเอกของโครงการกัลปพฤกษ์ ขอนแก่น เพื่อความเป็นศิริมงคล และถือปฏิบัติตามประเพณีที่ดี พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้บริหารและพนักงาน ใน ภายในงานลูกค้าจะได้รบั ของพรีเมีย่ มและของรางวัลต่างๆ โดยมี คุณนัฐภูมิ หงส์สวรรค์ ผูจ้ ดั การฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ มาร่วมแสดงความยินดีภายในงาน การสร้างขวัญกำ�ลังใจการดำ�เนินงานโดยให้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสำ�เร็จยิ่งขึ้น ต่อไป


หน้า 5

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

ไข้สุกใส-งูสวัด

(Chickenpox-herpes zoster) สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ก้าว ทันโลก กับโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้ เรามาทำ�ความรูจ้ กั กับอาการทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ ไวรัสในช่องปากทีพ่ บบ่อยสำ�หรับชีวติ ประจำ�วัน ของเรานะคะนั่นคือ โรคไข้สุกใส-งูสวัด ไข้สุกใส (chickenpox หรือ varicella) เป็นโรคติดต่อที่ไม่รุนแรงเกิดจากเชื้อ Varicella zoster virus พบมากในเด็ก การติดเชื้อซํ้า หรือ การกระตุน้ ไวรัสทีแ่ ฝงตัวอยูใ่ นร่างการทำ�ให้เกิด โรคงูสวัด (herpes zoster หรือ shingles) พยาธิกำ�เนิด การติดต่อของไข้สกุ ใสมักจะผ่านทางการ ไอหรื อ จาม ส่ ว นน้ อ ยจะผ่ า นทางการสั ม ผั ส โดยตรง มีระยะฟักตัวประมาณ 2 สัปดาห์ ภาย หลังการหายจากอาการ เชื้อไวรัสจะแฝงอยู่ใน ปมประสาท เมื่อไวรัสถูกกระตุ้นเช่น ในภาวะที่ ภูมคิ มุ้ กันตํา่ ไวรัสจะออกมาตามเส้นประสาทรับ ความรู้สึก (sensory nerve) ก่อให้เกิดการอักเสบ ขึ้นที่ประสาทสมอง Trigeminal หรือประสาท ไขสันหลังข้างใดข้างหนึ่งและไปยังผิวหนังที่ เส้ น ประสาทนั้ น มาเลี้ ย งเกิ ด เป็ น ตุ่ ม นํ้ า ใสขึ้ น ตรงบริเวณผิวหนังที่เส้นประสาทไปเลี้ยงเรียก ว่า งูสวัด อาการ ไข้สุกใส จะมีอาการของไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลียและปวดศีรษะ ต่อมามีผื่นขึ้นที่ลำ�ตัว คอและศีรษะ ผื่นจะกลายเป็นตุ่มใสต่อมาแตก เป็ น แผล และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะ ใน ระยะต่างๆ จาก macule papule ตุ่มใส (vesicle), ตุ่มหนอง (pustule) และสะเก็ด (crust) อาการใน ช่องปากจะพบแผลทีเ่ กิดจากตุม่ นํา้ ใสแตก อาการ แทรกซ้อนที่สำ�คัญคือ ปอดบวม (pneumonitis) สมองอักเสบ (encephalitis) งูสวัด ระยะฟักตัวของงูสวัดไม่แน่นอน

ขึ้ น อยู่ กั บ ภาวการณ์ ถู ก กระตุ้ น ของเชื้ อ ไวรั ส อาการเริ่มแรกที่แสดงคือ มีไข้ตํ่าๆ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย เจ็บที่ผิวหนังบริเวณที่ผื่นจะขึ้น ต่อ มาจะมี ผื่ น แดงและตุ่ ม นํ้ า ในขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ลักษณะคล้ายตุ่มของไข้สุกใส แต่มีขนาดใหญ่ กว่าและรวมอยูเ่ ป็นกลุม่ ตามแนวทางเดินของเส้น ประสาทที่มาเลี้ยงผิวหนังและเยื่อเมือกในช่อง ปากข้างเดียว การติดเชือ้ varicella zoster ของเส้น ประสาทสมองคูท่ ี่ 7 และ 8 (Facial และ auditory) ทำ�ให้เกิดกลุ่มอาการ Ramsay Hunt ซึ่งประกอบ ไปด้วยอัมพาตของใบหน้า (facial paralysis) ตุ่ม นํ้าใสที่หูส่วนนอก เสียงดังในหู (tinnitus) หู หนวก และการทรงตัวลำ�บาก ภาวะแทรกซ้อน ที่สำ�คัญคือ อาการปวดตามเส้นประสาท (Post herpetic neuralgia) การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 1. ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดา โดยการขูดเอาเซลล์จากฐานของตุ่มนํ้าใสมาป้าย บนแผ่นสไลด์แล้วทำ�ให้ติดแน่นด้วยเมธานอล จากนั้นนำ�ไปย้อมสี Giemsa หรือ Wright stain เพื่อตรวจดูเซลล์ที่มี multinucleated giant cell และเซลล์บุผิวที่มี intranuclear inclusion body 2. การเพาะเลี้ยงเชื้อ 3. การตรวจทางซีรมั วิทยา เป็นการตรวจ เพื่อหาระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในซีรัม การรักษา 1. รักษาตามอาการเหมือนเริม 2. ใช้ยาต้านเชือ้ ไวรัสพวกอะซัยโคลเวียร ชนิดทาหรือรับประทาน

สอบถามรายละเอียดได้ที่

รศ.ทพญ.มุขดา ศิริเทพทวี

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043-202222-41 ต่อ 11181 ช่​วยเหลือผู้​ประสบภัย ; นายจักราวุธ สอนโกษา รอง ผอ.สพม.25 รั บ มอบเงิ น จากนายกวี มาลีทิพย์วรรณ รองผู้ อำ�นวยการโรงเรี ย น ขอนแก่นวิทยายน ในนาม คณะครู นักเรียนโรงเรียน ขอนแก่ น วิ ท ยายน เพื่ อ นำ�ไปช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบ อุทกภัย ณ สำ�นักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เมื่อเร็วๆ นี้

ปัญหานํ้าเน่าเสียเป็นเรื่องใหญ่สำ�หรับสิ่ง แวดล้อมในบ้านเรา และวิธีที่ใช้แก้ไขปัญหา คือ การใช้ “จุลินทรีย์บอล” เพื่อเป็นการแก้ปัญหานํ้า เสีย จากการแก้ปัญหาแบบนี้ จึงมีหน่วยงานหนึ่ง คิดที่จะนำ�เอาวิธีการใช้ “จุลินทรีย์บอล” มาบำ�บัด นํ้าเสีย จากภัยนํ้าท่วม นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี นครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่น ได้ รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ ครอบคลุ ม พื้นที่ชุมชนทุ่งเศรษฐี ชุมชนมิตรสัมพันธ์1ชุมชน หนองใหญ่1 และชุมชนหนองใหญ่ 4 มีผู้ได้รับ ผล กระทบมากกว่า 284 ครัวเรือน และคาดการณ์ ว่ า สภาวะนํ้ า ท่ ว มจะสิ้ น สุ ด ในช่ ว งกลางเดื อ น พฤศจิกายน 2554 สภาวะนํ้าท่วมขังเป็นเวลานานจนเน่าเสีย นอกจากเกิดกลิ่นเหม็นแล้วยังเป็นแหล่งสะสม ของเชื้อโรค เนื่องจากปริมาณของออกซิเจนมีไม่ เพียงพอต่อจุลินทรีย์ธรรมชาติที่ช่วยย่อยของเสีย ปริมาณของเสียในนํ้าจึงเป็นแหล่งผลิตก๊าซพิษ เมื่อสูดดมเข้าไปทำ�ให้เกิดการระคายเคือง หายใจ ติดขัด เกิดการระคายเคืองของเยื่อนัยน์ตา จมูก ลำ�

ปั้ น จุ ลิ น ทรี ย์ ​บ อล

ช่วยบำ�บัดนํ้าเสีย ป้องกัน

การแพร่กระจายของเชือ้ โรค คอ และเริ่มมีผลต่อระบบอื่นๆ ในร่างกาย ซึ่งอาจ เป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ นายพีระพล กล่าวว่า เพื่อเป็นการฟื้นฟู และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยวิธี การที่ ดี แ ละประหยั ด ที่ สุ ด คื อ การใช้ จุ ลิ น ทรี ย์ บำ�บัด เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ทำ� “โครงการ สิง่ แวดล้อม สุขภาพดี ด้วยจุลนิ ทรียธ์ รรมชาติ” ขึน้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณสวน ดอกคูน เทศบาลนครขอนแก่น มีเป้าหมายในการ ปั้นให้ได้กว่า ๑๐,๐๐๐ ก้อน เพื่อช่วยบรรเทาความ เดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย โดยมีหน่วยงานและ ภาคประชาชนมาร่วมมือปั้นจุลินทรีย์บอล จำ�นวน ประมาณกว่า 200 คน โ ค ร ง ก า ร สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพดี ด้ ว ย จุ ลิ น ทรี ย์ ธ รรมชาติ เป็ น โครงการที่สนับสนุนให้ เจ้า หน้าที่เทศบาล ประชาชน ทั่วไป และอาสาสมัคร ได้ มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ นํ้ า ที่ ท่ ว มขั ง เน่าเหม็นส่งผลกระทบต่อ สุ ข ภาพ ของประชาชนที่ อยู่ ใ นพื้ น ที่ นํ้ า ท่ ว ม และ พื้นที่ใกล้เคียง โดยการปั้น จุลินทรีย์บอล “ เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ป้องกันการเกิดสภาพนํา้ เสีย ที่อาจขยายวงกว้างออกไป จึงมีความจำ�เป็นต้องได้รับ การบำ�บัดและปรับสภาพนํา้ ไม่ให้ก่อผลกระทบต่อผู้อยู่ อาศัย ด้วยวิธกี ารใช้จลุ นิ ทรีย์

บำ�บัด โดยองค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง เที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ได้ พั ฒ นาทดลองใช้ และมี ก าร ขยายผลการใช้ในแหล่งนํ้าจืด รวมทั้งมีการพัฒนาสูตรต่างๆ และนำ�มาใช้ในการบำ�บัดนํา้ เสีย ในช่วงนํ้าท่วมอย่างแพร่หลาย” นายพีระพล กล่าว เทคนิ ค การปั้ น จุ ลิ น ทรี ย์ บ อล ไม่ ยุ่ ง ยาก ซั บ ซ้ อ น สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ วั ส ดุ ที่ มี ใ นพื้ น ที่ ดำ�เนินการได้ โดยมีสว่ นผสมดังนี้ ส่วนที่ 1ปุย๋ คอก ปริมาณ 17.5 ลิตร (ประมาณ 5 ถังผสมปูน) แกลบ ดิน ปริมาณ 17.5 ลิตร (ประมาณ 5 ถังผสมปูน) ดิน ร่วมปนเหนียว ปริมาณ 17.5 ลิตร (ประมาณ 5 ถัง ผสมปูน) รำ�อ่อน ปริมาณ 8.75 ลิตร (ประมาณ 2.5 ถังผสมปูน) ส่วนที่ 2 นํ้าจุลินทรีย์สูตรหมัก พด. 6 ปริมาณ 1 ลิตร กากนํ้าตาล ปริมาณ 2 ลิตร นํ้า สะอาด ปริมาณ 20 ลิตร ผสมวัตถุดิบในส่วนที่ 1 คลุกเคล้าให้เข้า กันแล้วค่อยๆ ราดส่วนผสมในส่วนที่ 2 ผสมให้เข้า กัน บีบดูว่าไม่แห้งและไม่เหลวจนเกินไปสามารถ ปั้นเป็นก้อนขนาดเท่ากำ�ปั้น ตากไว้ให้ลมโกรกมี ความชืน้ พอประมาณ กรณีเร่งด่วน 3 วัน ก็สามารถ นำ�ไปใช้ได้ หรือทิ้งไว้ ประมาณ 1 อาทิตย์ ทิ้งไว้ให้ เกิดเชื้อราสีขาวขึ้นทั่วก้อน วิธีการเก็บรักษา เก็บ ไว้ในกระสอบป่านสามารถเก็บไว้ได้นาน 8 เดือน ถึง 1 ปี วิธีใช้ประโยชน์ ใช้ในการโยนบำ�บัดนํ้าเสีย

สุพัตรา ศุขโข... รายงาน

ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยนํ้าท่วมครบวงจร

รศ.ดร.กิ ต ติ ชั ย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น เปิ ด เผยว่ า จากการที่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ล งพื้ น ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบภั ย นํ้ า ท่ ว ม ใน บริ เ วณพื้ น ที่ ตำ � บลศิ ล า และตำ � บลพระลั บ พบ ว่ า มี ป ริ ม าณนํ้ า ท่ ว มสู ง ชาวบ้านไม่สามารถดำ�รง เอสซีจี เปเปอร์ มอบทุน ชีวิตได้ตามปกติ ประสบ การศึกษา ; นายสมบัติ ตรี ความเดือดร้อนอย่างมาก วัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการ ประกอบกับสถานการณ์นํ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกขณะ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น ทั ศ นศึ ก ​ษ าเวี ย ​ด นาม ; และมีฝนตกเป็นระยะ ๆ ประธานมอบทุนการศึกษา ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น ใ น ฐ า น ะ “โครงการทุนการศึกษาฟิ ผอ.หลักสูตร ศึกษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ของภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ นิคซฯ เพื่อชุมชน” ครั้งที่ มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิต พร้ อ มที่ จ ะเป็ น ที่ พึ่ ง ของสั ง คม ตระหนั ก ถึ ง 12 ปีการศึกษา 2554 ให้ เอเซีย จ.ขอนแก่น นำ�คณะ ความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีนโยบายใน แก่ เ ยาวชนในชุ ม ชนรอบ นักศึกษา หลักสูตรปริญญา การเปิดพื้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะ โรงงานที่ มี ผ ลการเรี ย นดี โทบริ ห ารการศึ ก ษา และ เกษตรศาสตร์ เป็ น ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย แต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ คณาจารย์ ร วม40คนเดิ น นํ้าท่วม เปิดรับผู้ประสบภัยจากทุกพื้นที่ โดยจัด จำ�นวน 372 ทุน พร้อมกับ ทางไปศึกษาดูงานโรงเรียน สถานทีพ่ กั อาศัย สุขาเคลือ่ นที่ และโรงทาน พร้อม มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประถมและมัธยม Hermann มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดย ของมูลนิธิซิเมนต์ไทยให้แก่นักเรียนทุนรอบโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ของมูลนิธิฯ จำ�นวน 3 ทุน รวม Gmeriner School ณ ประชาชนผู้ประสบภัยนํ้าท่วมจนไม่สามารถพัก 375 ทุน รวมเป็นเงิน 1,140,500 บาท โดยมี นายเจษฎา แซ่เหลี่ยง ผู้อำ�นวยการโรงงาน บริษัท ประเทศเวียดนาม ระหว่าง อาศัยในบ้านเรือนได้ สามารถแจ้งไปยัง อบต.ใกล้ ฟินคิ ซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด (มหาชน) ในเอสซีจี เปเปอร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุม วันที่ 25-28 ต.ค.54 โดยมี ผศ.สุกิจจา จันทะชุม รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ให้เกียรติ บ้าน ซึ่ง อบต.ก็จะนำ�ส่งผู้ประสบภัยนํ้าท่วมมายัง บริษัท ฟินิคซฯ จ.ขอนแก่น ร่วมเดินทาง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม มหาวิทยาลัย

ร่ ว ม ช่ ว ย ด้ ว ย ใ จ ; นางสุวรรณี ตรีวฒ ั น์สวุ รรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ขอนแก่ น รั บ มอบเครื่ อ ง อุปโภคและบริโภค จำ�นวน 300 ชุ ด จาก ดร.จรรยา แสวงการ ผู้รับใบอนุญาต มหาวิ ท ยาลั ย อี ส าน และ น.ส.อรทั ย เชิ ม ชั ย ภู มิ อาจารย์ ร.ร.ขอนแก่ น บริหารธุรกิจ เพื่อนำ�ไปช่วย เหลือผูป้ ระสบภัยนํา้ ท่วมใน เขตจังหวัดขอนแก่น 

(นํ้านิ่งขัง) อัตราส่วน 1 ก้อนต่อนํ้า 10 ลูกบาศก์ เมตร เพื่อเป็นการเติมอากาศ เพิ่มออกซิเจน นายพีระพล กล่าวต่อว่า สำ�หรับ กิจกรรมการปั้น จุลนิ ทรียบ์ อลจะดำ�เนินการถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 จากนั้นจะนำ�ไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆ ที่ ประสบปัญหานํา้ ท่วมขัง หรือหากท่านใดมีความ ประสงค์ขอรับจุลินทรีย์บอลไปใช้ ก็มาติดต่อ ขอรับได้ที่เทศบาลนครขอนแก่น ภายใต้เงื่อนไข เมื่อรับไปแล้วต้องปั้นทดแทนของเดิม เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน รวมถึงภาคประชาชน ทีม่ คี วามประสงค์มาทำ�กิจกรรมการปัน้ จุลนิ ทรีย์ บอล สู้ นํ้ า เน่ า เพื่ อ ช่ ว ยบำ � บั ด นํ้ า เสี ย ในพื้ น ที่ ประสบอุทกภัย สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตงั้ แต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปหรือติดต่อได้ที่ สำ�นัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคร ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-225514

ขอนแก่น โดยโทรแจ้งมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-3398077 อธิ ก ารบดี มข. กล่ า วต่ อ ว่ า สำ � หรั บ แ ผ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย นํ้ า ท่ ว ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำ�แผนทั้งในระยะเร่ง ด่วน โดยการมอบถุงยังชีพ ออกหน่วยลงพืน้ ทีใ่ ห้ ความช่วยเหลือ และในระยะเยียวยา (ช่วงหลังนํา้ ลด) ให้ความช่วยเหลือด้านพันธุพ์ ชื การซ่อมแซม บ้านเรือนการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และการ ออกตรวจสุขภาพสัตว์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังเปิด รับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ผ่านหมายเลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชือ่ บัญชี รวมนํ้าใจ มข. ช่วยนํ้าท่วม หมายเลขบัญชี 402734360-3


หน้า 6

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554


ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

หน้า 7


หน้า 8

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

นักธุรกิจชุดกีฬาท้องถิน่ นำ�ร่อง Office DEPOT รุ ก อี ส าน สร้างแบรนด์ใหม่แข่งยี่ห้อดัง ยกเฮาส์แบรนด์การันตีมาตรฐาน

นักธุรกิจเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาท้องถิ่น ผันตัวเองจากดีลเล่อร์ขายส่งเสื้อผ้ากีฬา จับมือนัก สร้างแบรนด์ดัง และโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬาใน ส่วนกลาง สร้างแบรนด์ใหม่ ตั้งเป้าปี 55 ให้ได้ 1 ล้านตัว นายสหรัก โชคศิริวัฒนานนท์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เอสทีม อินสไปเรชั่น จำ�กัด ผู้ก่อ ตั้งสมเกียรติสปอร์ต ผู้แทนจำ�หน่ายเสื้อผ้ากีฬาราย ใหญ่ของภาคอีสานตอนบน และจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยในโอกาสที่เปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้ากีฬา”เอส ทีม” ว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้รับความกรุณาจากนัก สร้างแบรนด์ชอื่ ดังทีม่ ผี ลงานทีเ่ คยสร้างแบรนด์ให้ กับธุรกิจชัน้ นำ�ของประเทศ สร้างแบรนด์”เอสทีม” ให้กับบริษัท และได้ลงนามทำ�สัญญาผลิตเสื้อผ้า นักกีฬาแบรนด์”เอสทีม” กับโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า สำ�เร็จรูปยี่ห้อดังแห่งหนึ่ง เป็นผู้ตัดเย็บเสื้อผ้ากีฬา ภายใต้ยี่ห้อ ”เอสทีม” ให้ ระยะแรกเป็นเวลา 3 ปี นายสหรักฯ กล่าวให้รายละเอียดสำ�หรับ แบรนด์ แ ละโลโก้ ข องเสื้ อ กี ฬ า”เอสที ม ”ต่ อ ไป อีกว่า มีจุดเริ่มต้นจากการที่ตนเองทำ�ธุรกิจเป็น ตัวแทนจำ�หน่ายเสื้อผ้ากีฬา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2550 ได้พบกับ นายสอน จงศรีจันทร์ ซึ่งเป็นนักสร้าง แบรนด์ชั้นนำ�ของประเทศไทย โดยที่ผ่านมามีผล งานการสร้างแบรนด์มากมาย รวมทัง้ บางแบรนด์ใน

จังหวัดอุดรธานีด้วย จึงขอให้สร้างแบรนด์สำ�หรับ เสื้อผ้ากีฬาให้กับทางบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเสื้อผ้า กีฬารายแรกของภาคอีสานตอนบน แต่ก็ยังเป็น ตัวแทนจำ�หน่ายเสื้อกีฬายี่ห้ออื่นๆ อยู่เหมือนเดิม ในนามของ หจก.สมเกียรติสปอร์ต ส่วนเสือ้ ผ้ากีฬา แบรนด์”เอสทีม”นั้น บริษัท เอสทีม อินสไปเรชั่น จำ�กัด เป็นผู้จัดจำ�หน่าย โดยทำ�สัญญาว่าจ้างโรงงาน ผลิตเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูปแห่งหนึง่ ทีก่ รุงเทพฯ เป็นผูผ้ ลิต ป้อนให้ ทัง้ นีด้ ว้ ยสาเหตุทวี่ า่ โรงงานดังกล่าวมีความ พร้อมในด้านศักยภาพในการผลิตและขนส่ง นายสหรักฯ กล่าวถึงส่วนแบ่งการตลาดของ เสื้อผ้ากีฬา”เอสทีม”ในตลาดภาคอีสานตอนบนว่า ในขณะนีค้ าดว่ามีสว่ นแบ่งตลาดอยูท่ ปี่ ระมาณ 10 % และพยายามกระจายส่วนแบ่งให้ได้ 20 % ในเวลา 2 ปี และได้มีการตั้งเป้าการจัดจำ�หน่ายในปี พ.ศ.2555 ให้ได้ 1 ล้านตัว โดยจะพยายามกระจายตลาดออก ไปให้ได้ทุกจังหวัดของภาคอีสาน และส่วนหนึ่งก็ จะเข้าไปทำ�การตลาดเพิ่มเติมในประเทศ สปป.ลาว จากเดิมที่มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว พร้อม กันนี้ก็ตั้งเป้าให้แบรนด์ “เอสทีม” มีความเติบโตอยู่ ที่ประมาณ 20 % ต่อปี เนื่องจากว่าเสื้อผ้ากีฬาของ เอสทีม ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับสวมใส่ เล่นกีฬาและสามารถสวมใส่ลำ�ลองในงานสปอร์ต และงานทั่วๆ ไปได้อีกด้วย

โลตัสเตรียมเปิดศูนย์กระจายสินค้า ทั่วอีสานที่ขอนแก่นสิ้นปี

เผยโลตัสเตรียมแผนเปิดศูนย์กระจายสินค้า ทั่วอีสานส่งให้กับ โลตัสเอ็กซ์เพรส ที่ขอนแก่น สิ้นปีนี้ เหตุหนีนํ้าท่วม ชี้ลักษณะภูมิประเทศเป็น ศูนย์กลางอีสานทั้งยังไม่มีมีนํ้าท่วมและแผ่นดิน ไหวในพื้นที่ เหมาะแก่การกระจายสินค้า นายยอดยิ่ง จันทนะพิมพ์ นายกเทศมนตรี ตำ�บลศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า มอง ว่าการมาเปิดโลตัสแห่งที่ 2 บนเนื้อที่ 30 ไร่ ซึ่ง อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นโอกาสของคน ขอนแก่นมากกว่า เนื่องจากทางเราได้เสนอไปว่า อยากให้รับพนักงานที่อยู่ในท้องถิ่นก่อน หากคน ของเราไม่สามารถทำ�งานตรงนั้นได้ก็สามารถรับ จากทีอ่ นื่ ก็ได้ ซึง่ ตอนนีท้ างโลตัสเองก็เปิดรับสมัคร พนักงานประมาณ 500 คน ดังนั้นจึงเป็นการเปิด โอกาสให้คนในพืน้ ทีอ่ ย่างตำ�บลศิลาและในจังหวัด ได้มงี านทำ�มากยิง่ ขึน้ รวมถึงผูป้ ระกอบการรายเล็ก ก็สามารถมาซื้อสินค้าไปจำ�หน่ายได้ในพื้นที่ของ ตนเองได้เช่นกัน ในส่ ว นของนายนริ ศ ร จรรยานิ ทั ศ น์ เลขานุ ก ารชมรมผู้ ค้ า ปลี ก และประกอบอาชี พ อิสระ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ความคิดเห็นส่วนตัว มองว่าห้างต่างชาติที่เข้ามาเปิดในขอนแก่นนั้น มีเยอะเกินไปจนเกินความจำ�เป็นของประชาชน ที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอย แต่จะห้ามเหมือนเมื่อ ก่อนก็ไม่ได้แล้วแต่เพียงอยากให้ควบคุมพื้นที่ให้ เหมาะสมเป็นโซนไม่ใช่กระจายทั่วเมืองอย่างนี้ ยอมรับว่าการทีม่ หี า้ งสรรพสินค้ามาเปิดนัน้ มีผลก ระทบต่อผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยและกลาง ของขอนแก่นอย่างแน่นอน ดังนั้นตอนนี้กลุ่มผู้ ประกอบการค้าปลีกก็ต้องปรับตัวปรับรูปแบบ และทำ�ร้านให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น แหล่งข่าว เปิดเผยว่า หลังจากทีเ่ กิดภาวะนํา้ ท่ ว มในหลายพื้ น ที่ ข องประเทศโดยเฉพาะภาค

กลาง จนทำ�ให้ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่าง ประเทศต่างจับตามองมาที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.ขอนแก่ น ที่ มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ ไ ด้ เ ปรี ย บ จังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียง อย่างทางด้านการขนส่งที่ สามารถเดินทางไปภาคอื่นของประเทศได้สะดวก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างเวียดนาม ลาว และ กัมพูชา ก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก เนือ่ งจาก จ.ขอนแก่นเป็นจังหวัดทีอ่ ยูศ่ นู ย์กลางภาคอีสาน ทัง้ ยังไม่มีปัญหานํ้าท่วม รวมถึงแผ่นดินไหวในพื้นที่ โดยตอนนี้ทราบมาว่าทางโลตัสที่เตรียม จะมาเปิดโลตัสแห่งที่ 2 หรือเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ ตร้า บริเวณ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในเดือน พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ได้เพิ่มแผนที่จะใช้สถานที่ ของเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ตรงนี้เป็นศูนย์กระจาย สินค้าให้กับ โลตัสเอ็กซ์เพรส ที่เริ่มเปิดกิจการ กระจายทั่วอีสาน เหมือนกับศูนย์กระจายสินค้า ของเซเว่น - อีเลฟเว่น ทีม่ าตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าให้ กับสาขาทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีอ่ สี านทีข่ อนแก่นเช่นเดียวกัน โดยมีแผนการทีจ่ ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสิน้ ปี นี้ แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าอาจจะมีการเปิดเร็วกว่าที่ วางเป้าไว้เนื่องจากเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า เชือ่ ว่าการมาเปิดศูนย์ กระจายสินค้าที่ จ. ขอนแก่นในครัง้ นีม้ ที งั้ ข้อดีและ ข้อเสีย ในส่วนข้อดีคอื ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกสินค้าได้ มากขึ้น และผู้ประกอบการรายอื่นก็ไม่สามารถจะ ขึ้นราคาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคได้โดยง่ายซึ่งจะ ส่งผลดีต่อผู้บริโภค แต่ในขณะเดียวกันผู้ประกอบ การขนาดกลางและขนาดย่อยก็อาจจะได้รบั ผลกระ ทบตรงนีเ้ ป็นอย่างมากเ พราะประชาชนมีทางเลือก เพิม่ ขึน้ ดังนัน้ สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการเหล่านีจ้ ำ�เป็นต้อง ทำ�คือการปรับกลยุทธ์ ปรับระบบร้านค้าให้มคี วาม ทันสมัย รวมถึงงานบริการ เพื่อดึงลูกค้าเข้าร้าน

“อิตลั ไทย” รุกตลาดเครือ่ งกลหนักอีสาน วางเป้าเปิดสาขาขอนแก่นกลางปีหน้า

“อิ ตั ล ไทย” ยกที ม ผู้ บริ ห ารบุ ก อี ส าน บู ม ตลาด เครื่ อ งจั ก รกลหนั ก แบนด์ “VOLVO” ทีข่ อนแก่น เตรียม เปิดสาขา-ศูนย์บริการย่อยใน ประเทศเพิ่ม พร้อมขยายฐาน ตลาดต่อที่ลาว น า ย อ ติ พ ง ศ์ พ ง ศ์ หว่าน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิ บั ติ ก าร พร้ อ มด้ ว ย นาย ศรั น ย์ เวี ย งสงค์ ผู้ อำ � นวย การฝ่าย นายสมศักดิ์ เลิศวิทยาทาน, ผู้จัดการฝ่าย อาวุโส Mr.Keith Ken Mr.Alvin Lim ตัวแทน Volvo East Asia ได้ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมเปิด ตัวเครื่องจักรกลตัวใหม่ภายใต้ยี่ห้อ VOLVO ให้ กับลูกค้าในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับชมสมรรถนะ ของเครื่องจักรกลหนัก และ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งกล ณ ราชาวดีรสี อร์ทแอนด์โฮเต็ล จ.ขอนแก่น นายอติพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อิตัลไทย อุตสาหกรรม มีธุรกิจ 4 กลุ่ม ทั้งกลุ่มแมชีนเนอ รี่ โซลูชั่น หรือกลุ่มเครื่องจักรกลหนัก กลุ่มธุรกิจ พลังงานและการขนส่ง กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่อง ดื่ม ซึ่งทุกกลุ่มที่ผ่านมา มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่ม ขึ้นทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องจักรกลหนัก ตั้งแต่ ต้นปี 54 บริษทั สามารถจำ�หน่ายได้ถงึ 70 ตัว มูลค่า ร่วม 2,000 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้ตงั้ เป้าการจำ�หน่าย จนถึงสิ้นปีไว้ที่ 3,000 ล้านบาท “เราคาดว่า จะสามารถครองตลาดลูกค้า

ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลหนั ก ให้ ไ ด้ 100% จาก ปัจจุบันสามารถครองตลาดได้แล้วกว่า 80% และ จากการดูเศรษฐกิจในขณะนี้บริษัทมั่นใจว่าจะยัง สามารถขยายตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้อีก” ดังนัน้ ทางบริษทั จึงได้ขยายฐานของตลาด ไปยังประเทศลาว โดยตั้งสาขาที่เวียงจันทน์ เป็น แห่งแรก และก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จน ทำ�ให้ขณะนี้เครื่องจักรกลหนัก VOLVO ได้เป็นผู้ ถือครองตลาดในประเทศลาวเกือบทั้งหมดแล้ว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลูกค้า นอกจากบริษัทจะขยายฐานลูกค้าและขยาย การตลาดแล้ว ทางบริษัทยังได้สร้างเครือข่ายหรือ สาขา รวมถึงสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อดูแล ลูกค้า โดยวางแผนขยายศูนย์บริการทั่วประเทศ เพิ่มอีก 3-5 สาขา จากเดิมมีอยู่แล้ว 5 สาขา พร้อม ทั้งเพิ่มศูนย์บริการย่อยให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ภายใน 2 ปีนี้

นายสมบั ติ ตรี วั ฒ น์ สุ ว รรณ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก่ น กล่ า วในงานเปิ ด “ออฟฟิศ ดีโป “ อย่างเป็นทางการ ณ ตึกคอม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ ผ่านมาว่า จังหวัดขอนแก่น เป็น ยุทธศาสตร์ที่นักลงทุนเล็งเห็น ความสำ�คัญและมีการลงทุนขยาย ธุรกิจซึ่งนับเป็นการเจริญเติบโต ของเมืองขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง การที่ บริษทั ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จำ�กัด เห็นความสำ�คัญและเปิด ศูนย์รวมอุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำ�นักงาน อย่ า งครบวงจร จึ ง นั บ เป็ น การให้ บ ริ ก ารทั้ ง ชาว จังหวัดขอนแก่น และ ประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน ให้ได้ใช้สินค้าและอุปกรณ์สำ�นักงานที่มีมาตรฐาน เดียวกันทัว่ ประเทศ โดยไม่ตอ้ งเสียเวลาในการสัง่ ซือ้ สินค้าจากกรุงเทพฯ ซึง่ นอกจากเสียค่าใช้จา่ ยในการ ขนส่งแล้ว ยังอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางอีกด้วย ด้านนายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จำ�กัด และ ผู้บริหาร ออฟฟิศ ดีโป เปิดเผยว่า ขอนแก่นนับเป็น จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพในการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งและ รวดเร็วมาก โดยเฉพาะความเป็นศูนย์กลางของภาค อีสาน จึงมีการขยายตัวลงทุนในธุรกิจต่างๆ มากมาย ดังนั้น ออฟฟิศ ดีโป ซึ่งเป็นผู้นำ�อันดับหนึ่งในการ จัดและจำ�หน่ายอุปกรณ์สำ�นักงานแบบครบวงจรที่ ทันสมัยมากที่สุด ทั้งยังกระจายสาขาไปที่หัวเมือง ใหญ่เกือบทั่วประเทศไทย จึงเลือกเข้ามาปักธงที่ จังหวัดขอนแก่น เป็นสาขาที่ 33 และเป็นแห่งแรก ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยนำ�สินค้าเฮาส์แบรนด์ การัน ตีความเป็นมาตรฐานสินค้าเดียวกันทั่วทั้งประเทศ และจะขยายให้ได้ครบ 35 สาขาภายในปี 2554 นี้ เชือ่ มัน่ ว่า จะไม่มผี ลกระทบจากวิกฤตหุน้ หรือการเมือง แต่เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ SME และ SML ในภูมิภาค

มหกรรมนั ก ถ่ า ย ภาพภาคอีสาน ; นายวี ร ะ เฉลี ย ว ปิยะสกุล ผู้จัดการ ฝ่ า ย ก า ร ต ล า ด ส่ ว น ง า น ค อ น ซู เ มอร์ อิ ม เมจจิ้ ง แอนด์ อิ น ฟอร์ เ ม ชั่ น บริ ษั ท แคน นอน มาร์ เ ก็ ต ติ้ ง (ไทยแลนด์ ) เป็ น ประธานเปิ ด การ แข่งขัน “Canon Photo Marathon Thailand 2009” ณ ลานข้าวเหนียว ห้างเซ็นทรัลขอนแก่น เปิ ด ตั ว อี ซู ซุ รุ่ น ใ ห ม่ ห ม ด ; น า ย ป ร ะ ยู ร อั ง สนั น ท์ กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท โค้ ว ยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด มอบโชคให้กบั ลูกค้า ที่มาร่วมงานในการ เปิดตัว รถ อี ซู ซุ รุ่ น ใหม่หมดในงาน “อี ซูซุ รุน่ ใหม่หมด เดย์” ณ โชว์รูม บริษัทโค้ว

ในช่วงของการเปิดสาขาใหม่ที่ ตึกคอม ขอนแก่น ออฟฟิศ ดีโป นำ�ทีม “ฮักนะ ขอนแก่น” พร้อมโปรโมชัน่ สุดคุม้ มอบให้เฉพาะชาวขอนแก่น เท่านั้น โดยเลือกซื้อสินค้าราคาเริ่มต้นที่ 8 บาท 88 บาท 888 บาท และ 8,888 บาท โดยสินค้าราคา พิเศษนี้มีจำ�นวนจำ�กัดที่จะนำ�มามอบให้ในแต่ละ วัน และสำ�หรับท่านที่สมัครสมาชิกในช่วงเปิด ร้านใหม่ มีโอกาสเป็นเจ้าของ ทีวแี อลซีดี ขนาด 40 นิว้ และ ไอแพต2 โดยสมัครสมาชิกได้ที่ ออฟฟิศ ดี ยู่ฮะมอเตอร์ จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ โป ตึกคอมขอนแก่น ชัน้ B-1 ระหว่างวันที่ 21 -31 ตุลาคม 2554 นี้ พิ ม านกรุ๊ ป ..เปิ ด “ในเรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การภายใน ตัวโครงการ เมท สำ � นั ก งาน ไม่ ว่ า จะเป็ น เครื่ อ งเขี ย น อุ ป กรณ์ โทร คอนโด ตึก A ; เครื่องใช้สำ�นักงาน เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ หรือ พิมานกรุ๊ป..เปิดตัว เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน ทุกชนิด ออฟฟิศ ดีโป เป็น โครงการ เมทโทร ผู้นำ�อันดับหนึ่งในการจัดและจำ�หน่ายอุปกรณ์ คอนโด ตึก A เมื่อ สำ�นักงานแบบครบวงจรที่ทันสมัยมากที่สุด โดย วันที่ 14-16 ต.ค. 54 จำ�หน่ายทั้งปลีกและส่ง รวมทั้งการรับออเดอร์ ทีผ่ า่ นมา เชิญลูกค้า ผ่านหลายทางเลือก ทัง้ โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่าน มารับมอบห้องและ ทาง เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตออนไลน์ เพื่อเป็นการ เปิดให้ลูกค้าทั่วไป เพื่อช่องทางความสะดวกสำ�หรับลูกค้าจากทุก ได้ เ ข้ า ชมห้ อ งจริ ง กลุ่มและทุกภาคส่วน ทั้งจะเป็นการสร้างความ ภายในงานมี ก าร ประทับใจให้กบั ลูกค้าทีต่ อ้ งการความสะดวกและ ออกบูธของห้างร้านต่างๆ อาทิ โรบินสัน ,Index living Mall ,TV Direct, TT&T และมีบริการนวด รวดเร็วอีกด้วย” นายสมชัย กล่าว      ผ่อนคลายให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมห้องจริงได้แล้ววันนี้ ณ โครงการเมท โทร คอนโด ถนนมิตรภาพ เยื้องห้างเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น

ผู้ว่าฯขอนแก่นเล็งฟื้นฟูเมืองหลังนํ้าลด ผวจ.ขอนแก่น เตรียมวางแผนฟื้นฟูเมือง ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายหลังนํา้ ลดและจิตใจของชาว บ้าน รวมถึงจ่ายเงินช่วยเหลือนํ้าท่วมครอบครัว ละ 5,000บาท ขณะที่ได้ข่าวดี เขื่อนอุบลรัตน์ลด ปริมาณการปล่อยนํ้า นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์นํ้าท่วม ในจังหวัดขอนแก่นว่า ขณะนี้นํ้าได้เริ่มลดลง แล้ ว ซึ่ ง พื้ น ที่ ท างการเกษตรได้ รั บ ความเสี ย หายจำ�นวนประมาณ 300,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 400 ล้านบาท ส่วนประชาชนที่เดือด ร้อนขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขจาก อำ�เภอต่างๆ โดยอำ�เภอที่แจ้งมาแล้วมีอำ�เภอ ชนบทมีจำ�นวนประมาณ 1,700 คน ทางการได้ จัดเงินช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 569 ครอบครัว โดยจ่ายให้ตามที่รัฐบาลกำ�หนด คือ ครอบครัว ละ 5,000 บาท

ร่วมใจสู้ภัยนํ้าท่วม ; อย่างไรก็ตาม หลังจากนํ้าลด มาตรการ นายธี ร ะศั ก ดิ์ ธี ฆ า ช่วยเหลือและแผนฟื้นฟูต่างๆ จะต้องดำ�เนินการ ยุ พั น ธุ์ ป ร ะ ธ า น โดยเร็ว ทั้งในเรื่องการเกษตร การซ่อมแซมถนน ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด โดยเร็วที่สุด แต่คาดว่าการดำ�เนินการดังกล่าวน่า ข อ น แ ก่ น ค ณ ะ จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน การดำ�เนินการถึงจะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ เ จ้ า สำ�เร็จ สำ�หรับงบประมาณทีจ่ ะใช้จะเป็นงบในท้อง ห น้ า ที่ ห อ ก า ร ค้ า ฯ ถิน่ และเป็นงบจากส่วนกลางทีเ่ ราจะทำ�เรือ่ งเสนอ มณฑลทหารบกที่ 23 เข้าไป โดยแผนฟื้นฟูนี้เราจะมีการประชุมกับคณะ หน่วยงานภาคเอกชน กรรมการที่เกี่ยวข้องในวันที่ 25 ต.ค.นี้ นักธุรกิจ บริษัทฯ ห้าง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวอีกว่า ส่วนการเข้าไป ร้าน และ 21 องค์กร เยียวยาฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจประชาชนนั้น ขณะ จีนในจังหวัดขอนแก่น นี้ทางสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้ ร่วมบริจาคเงิน, เครือ่ งอุปโภค บริโภค สิง่ ของใช้ทจี่ ำ�เป็นในชีวติ ประจำ�วัน มอบให้กบั ชุมชนทีย่ งั ได้รบั เข้าไปดำ�เนินการแล้ว ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพ ความเดือดร้อนจากอุทกภัยนํา้ ท่วม ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น ณ บ้านห้วยซัน และ บ้านโคกสี อ.เมือง ประชาชน การป้องกันระวังโรคจากนํ้าท่วมขัง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554 และการฟื้ น ฟู จิ ต ใจชาวบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ซึ่งขอนแก่นเองเสียหายไม่มาก การฟื้นฟูให้กลับ เ ท ศ ก า ล วั น สภาพปกติจึงน่าจะทำ�ได้เร็ว ข อ บ คุ ณ พ ร ะ เ จ้ า ; วั น ข อ บ คุ ณ พ ร ะ เ จ้ า (Thanksgiving)เป็ น การ แสดงความขอบคุ ณ ต่ อ พระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว ในวั น ขอบคุ ณ พระเจ้ า นี้ ชาวอเมริกันจะใช้เวลาอยู่ ร่ ว มกั บ ครอบครั ว และรั บ ประทานอาหารมื้ อ ใหญ่ ด้ ว ยกั น ซึ่ ง คุ ณ สามารถ มาสั ม ผั ส กั บ อาหารของ เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า ได้ที่ ห้องอาหารพาวิเลี่ยน คาเฟ่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอเชิญชวนนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติ มาสัมผัสกับไก่งวงอบ หมูสนั นอกย่าง กั้งย่าง ขาแฮมอบ ซุ้มอาหารเอเชี่ยน ของหวานนานาชนิด ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา18.00 – 22.30 น.ห้องอาหารพาวิเลี่ยน คาเฟ่

นายจ้างเมืองหมอแคน พร้อมรับแรงงานคืนถิ่น ขอนแก่นแก้ปัญหา คนว่างงานคืนถิ่น ซับนํ้าตา แรงงานตกงาน จากหลาย นิ ค มอุ ต สาหกรรมภาค กลางที่ถูกนํ้าท่วม เบื้องต้น มี ตำ � แหน่ ง งานกว่ า 5,000 ตำ�แหน่ง จาก 100 บริษัท เ มื่ อ วั น ที่ 4 พ . ย . 5 4 ที่ สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด ขอนแก่ น นายสมบั ติ ตรี วั ฒ น์ สุ ว รรณ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ขอนแก่ น พร้อมด้วยนายเรืองยศ ตรีวกุล จัดหางานจังหวัด ขอนแก่น และนายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ประธาน สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ขอนแก่ น จั ด แถลง ข่าวโครงการ “แรงงานคืนถิ่น : คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ว่างงาน จากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด ขอนแก่ น กล่ า วว่ า เพื่ อ บรรเทาความ เดื อ ดร้ อ นให้ ป ระชาชนที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ทั้ ง ใน จ.ขอนแก่น และหลายจังหวัดในภาคกลาง เนื่องจากสถานประกอบการหยุดกิจการ จึงมี แรงงานชาวขอนแก่ น เดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลำ � เนา และประสบปัญหาไม่มงี านทำ� ทำ�ให้แรงงานและ ครอบครัวขาดรายได้ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำ�นักงานจัดหา งานจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่นและหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการ “แรงงานคืนถิ่น : คนขอนแก่นไม่ ทอดทิง้ กัน” เริม่ ดำ�เนินโครงการตัง้ แต่วนั จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 54 ถึง 7 ธันวาคม 54 เปิดรับสมัคร งานจากแรงงาน เบื้องต้นมีนายจ้างกว่า 100 แห่ง

เข้าร่วมโครงการ มีต�ำ แหน่งงานไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ตำ�แหน่ง นอกจากนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าว ยังได้ จัดกิจกรรม การฝึกอบรมประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำ�ที่บ้าน การทำ�งานบางช่วงเวลา รวมถึงการทำ�งานชั่วคราว เป็นทางเลือกในการ สร้างงานสร้างรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนให้ กับผู้ว่างงานได้ “กรณีนํ้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมหลาย แห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา คาดว่าจะต้องใช้ ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน กว่าโรงงานในพืน้ ที่ นิคมอุตสาหกรรม จะกลับมาเดินเครื่องผลิตตาม ปกติ แรงงานสามารถเข้าร่วมโครงการทำ�งานใน จ.ขอนแก่น ในช่วงรองานได้” ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ขอนแก่น กล่าวและว่า แม้อตั ราค่าจ้างในพืน้ ทีข่ อนแก่น กำ�หนด ไว้ที่ 167 บาท/วัน ไม่ถึงวันละ 300 บาท ตาม นโยบายของรัฐบาล และอยูใ่ นเกณฑ์ตาํ่ กว่าอัตรา ค่าจ้างที่แรงงานเคยได้รับในพื้นที่กรุงเทพฯและ ปริมณฑล แต่ก็สามารถแก้ปัญหาว่างงาน สร้าง งานและรายได้ให้กับครอบครัว และเชื่อว่า จะ มีตำ�แหน่งงานเพิ่มอีกมาก จากบริษัทเอกชนที่ เตรียมเข้าร่วมโครงการอีกหลายบริษัท

งานเทศกาลไหม ปี 2554 ไม่ เ ก็ บ เงิ น ค่ า ผ่ า นประตู

นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานเทศกาล ไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดประจำ�ปี 2554 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะจัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ที่บริเวณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดมา ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา โดยปีนี้จะมีการจัดขบวน แห่ที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งรูปแบบการจัดงานที่เน้นศิลป วั ฒ นธรรมอี ส านรั ก ษาขนบธรรมเนี ย มการผู ก เสี่ยวที่เป็นวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมาหลายชั่ว อายุคนในภาคอีสานและกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในหลวงครบรอบ 84 พรรษา มีการรับบริจาค สิ่งของช่วยกาชาดเพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ประสบ ภัย และงานเทศกาลไหมปีนี้ จังหวัดขอนแก่น ไม่ เก็บเงินค่าผ่านประตู เพื่อให้ชาวขอนแก่นมาท่อง เที่ยวตามประเพณีหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งปี นี้นาข้าวก็เสียหายหลายแสนไร่ และชาวขอนแก่น ต้องเจอกับปัญหานํา้ ท่วมมานานเป็นเดือนแล้ว จึง ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานเทศกาลไหม ประเพณีผูก

เสี่ยวและงานกาชาดประจำ�ปี 2554 สำ�หรับพิธีเปิดงานในวันที่ 29 พ.ย. 2554 จะมีขบวนแห่ทยี่ งิ่ ใหญ่ แห่จากกลางเมืองขอนแก่น เข้าสู่สนามหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมในงาน ตลอด 12 วัน 12 คืน ก็จะมีการแสดงจากศิลปิน นักร้องชั้นนำ�ของประเทศ การแสดงดนตรีศิลป วัฒนธรรมอีสาน การประกวดศิลปวัฒนธรรม อีสาน การผูกเสี่ยว การแข่งขันพิณ แคน โหวด กลองยาวที่ศาลาผูกเสี่ยว และศาลาไหมที่รวมผ้า ไหมที่มีลวดลายสวยงามในจังหวัดขอนแก่นและ ในภาคอีสานมาแสดงและจำ�หน่ายในงานนี้รวม ทั้งสินค้าโอท็อปมากมาย พร้อมทั้งมีการประกวด นางงามไหมขอนแก่นที่มีสาวงามจากทั่วประเทศ มาร่วมประชันความงามบนเวทีประกวดทีโ่ ดดเด่น สวยงามที่ถือว่าเป็นเวทีประกวดสาวงามที่สำ�คัญ ของประเทศไทยแห่งหนึ่ง และมาร่วมทำ�บุญกับ กาชาดขอนแก่นในกิจกรรมธารากาชาดลุน้ โชคลุน้ รางวัลมากมาย


หน้า 9

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

บุญกฐินสามัคคี

นายสารทูล นิรมัยถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองเก่า เฟอร์นิเจอร์ 1999 จำ�กัด เป็นเจ้าภาพจัดตั้งองค์กฐินสามัคคี โดยได้รับ ความเมตตาและความอนุเคราะห์จากท่านผูม้ เี กียรติจากหลายสาขาอาชีพร่วมเป็นเจ้าภาพ รวมทัง้ ผูม้ จี ิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองกฐิน เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 2,216,257 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ทอดถวาย ณ วัดกลาง เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2554 เพือ่ หาเงินรายได้สมทบทุนสร้าง เจดียพ์ ระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลาประชาธรรมเมือง ขอนแก่น) เจ้าภาพพร้อมคณะกรรมการและคณะสงฆ์ วัดกลาง ขอกราบขอบพระคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทรัพย์, ตั้งโรงทาน, รวมทั้งสละเวลา ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยให้งานบุญกฐินในครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดับ ณ ยอดพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ (ศาลาประชาธรรมเมืองขอนแก่น) ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูสมุห์วุฒิพัน โสภโน เจ้าอาวาสวัดกลาง โทร. 086-8552734 พระมหาคชานนท์ จิรวทุฒโน เลขาเจ้าอาวาส โทร.081-7999363

รวมนํ้าใจ “โรบินสัน” ; ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ขอนแก่น ร่วมกับ B2S, Super spot และ Power Buy ได้นำ�เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ส่วน ตัว ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง นํ้าดื่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค และที่นอน นำ�ไป บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น ซึง่ มีหมูบ่ า้ นทีเ่ สียหายหลายหลังคาเรือนรวมทัง้ สิน้ 3 หมูบ่ า้ น 387 ครัวเรือน

MC Jeans Super Model Contest 2011 ; ศูนย์สรรพสินค้า แฟรี่ พลาซ่า ได้จดั โครงการ MC Jeans Super Model Contest 2011 เพือ่ ค้นหาสุดยอด นางแบบและนายแบบขึน้ ทีเ่ วทีศนู ย์อาหารชัน้ 2 และได้รบั ความสนใจจาก ลูกค้าเป็นจำ�นวนมาก โดยในรอบนี้เป็นรอบ Semi final เพื่อหาผู้ที่เข้ารอบ 35 คนสุดท้าย ในวันชิงชนะเลิศในวันที่ 11 ธันวาคม 2554

นํ้าท่วม พ่ายนํ้าใจ

นายสุวรรณ ไตรมาลัย ทีป่ รึกษา นสพ.สยามรัฐ/ประธานชมรม สื่อสร้างสรรค์ และ พ.ต.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการบริหาร ไทย เสรี/เลขาชมรมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกชมรมสื่อสร้างสรรค์ ขอนแก่น นำ�ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้ที่จำ�เป็น ไปให้กับผู้ทีป ระสบอุทกภัย ณ บ้านป่าม่วง ต.โคกสำ�ราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

บริจาคหนังสือเพื่อการศึกษา ; อ. กัลยารัตน์ หัสโรค์ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก วิทยบริการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสาน ได้ร่วมกันนำ�อุปกรณ์การ ศึกษา สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้กับโรงเรียนโนน สว่างวิทยาสรรค์ ต.ห้วยหินเกิ้ง อ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ในโครงการ “บริจาคหนังสือเพื่อการศึกษา และสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการ ศึกษา”

ผู้ให้การสนับสนุน ; นายชาญไชย เปรื่องคำ� ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาเก็ตติ้ง จำ�กัด ร่วมแสดงความยินดี พร้อมนำ�ผลิตภัณฑ์ MERIDIAN V.S.O.P. ให้การสนับสนุนการจัดงาน “ก้าวย่างสู่ปีที่ 21 21 องค์กรจีน จังหวัดขอนแก่น” ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว วิทยาลัย ขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554


หน้า 10 “สวัสดีค่ะ” หนังสือพิมพ์ไทยเสรี ขอ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ “สายตรงโรงพัก” ฉบับประจำ�เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2554 เดือนนี้มีวันสำ�คัญสำ�หรับพี่น้องชาวไทย โดยใน วันที่ 10 พฤศจิกายนตรงกับขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 เป็นวันลอยกระทง ทั่วทุกภูมิภาคทั้งประเทศได้ จัดกิจกรรมการลอยกระทง ตามบึงและหนองนํ้า ลำ � คลองขนาดใหญ่ เพื่ อ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน พร้อมสืบสาน วั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทยให้ ค งอยู่ สื บ ไปชั่ ว ลู ก หลาน สายสืบสาวสีบานเย็น รีบมารายงานตัว ด่วนจี!๋ เพือ่ เป็นสือ่ กลางนำ�ท่านมาพบกับเรือ่ งราว ของแวดวงสีกากีในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน มุง่ สร้างความ เข้าใจอันดีระหว่าง ตำ�รวจ “ผูพ้ ทิ กั ษ์สนั ติราษฎร์” กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ ** เริม่ ทีจ่ ากภาวะนํา้ ท่วมทัว่ ประเทศทาง ภาครัฐต้องเร่งระดมให้ความช่วยเหลืออย่างทัน ท่วงทีเพื่อซับนํ้าตาพี่น้องชาวไทยให้บรรเทาและ สู้ชีวิตกันต่อไป โดยบิ๊กสีกากีภาค 4 พล.ต.ท.สม พงษ์ คงเพชรศั ก ดิ์ ผบช.ภ.4 พร้ อ มคณะนาย ตำ�รวจในสังกัดได้ตั้งจุดรับบริจาคพร้อมให้ความ ช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบอุทกภัย และไม่นงิ่ นอนใจได้ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มและแจกของให้กบั ผูป้ ระสบอุทกภัยนํ้าท่วม อย่างขยันขันแข็งอีกด้วยค่ะ ** **ในส่ ว นของ สภ.เมื อ งขอนแก่ น พ.ต.อ.คณิ ต ดวงหั ส ดี ผกก.ฯ ได้ นำ � ที ม นาย ตำ�รวจในโรงพัก โดยจับมือกับนายสัญชัย ชินจตุร ภัทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นโทซ่า จำ�กัด ขอนแก่น ตั้งจุดรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย-นํา้ ท่วม ที่บริเวณหน้า สภ.เมืองขอนแก่น ปรากฏ ว่าเพียงวันเดียวมีพี่น้องประชาชนมาร่วมบริจาค สิ่งของกันเป็นจำ�นวนมากค่ะ ** ** ขณะเดียวกัน พล.ต.ต.คณิสร น้อยนาค ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นำ�ข้าราชการตำ�รวจทั้งชั้น สัญญาบัตรและชั้นประทวน ร่วมบริจาคเงินและ สิง่ ของช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ผ่านศูนย์ปฏิบตั กิ าร ช่วยเหลือแก่ผปู้ ระสบอุทกภัย (ศปภ.) โดยมี ถาวร

สถานการณ์ ข องฟุ ต บอลไทยลี ก ตอนนี้ บอกได้ คำ � เดี ย วว่ า ยาว จากการเลื่ อ นโปรแกรม การแข่งขันออกไปเป็นเดือน เนื่องจากต้องหลีก ทางให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กำ�ลังลุ้นกันอย่าง หนักกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ซึ่ง สถานการณ์ตอนนีถ้ อื ว่าดีพอสมควร รวมทัง้ ชัว่ โมง นี้เมืองไทยต้องเจอกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุด ในรอบหลายสิบปี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุก ๆ ประเภทอย่างที่เราทราบกัน รวมทั้งการแข่งขัน ฟุตบอลไทยลีกด้วย หลายคูต่ อ้ งเลือ่ นการแข่งออก ไปเพราะพิษของนํ้าท่วมหลายเขตใน กทม. แต่ก็ ถือว่าเป็นโอกาสของทีมต่างๆ ที่ได้มีเวลาพักนัก เตะและได้มีเวลาซ้อมแผนการเล่นมากขึ้น ทีมขอนแก่น FC ของเราก็เช่นเดียวกัน หลังจากที่ดึงโค้ช พิเชษฐ์ สุโพธิ์เมือง อดีตโค้ช ขอนแก่ น สมั ย โปรลี ก กลั บ มาช่ ว ยสร้ า งความ แข็งแกร่ง โดยทางสโมสรได้ให้โค้ช ณรงค์ ท่วม ไธสง เป็นฝ่ายเทคนิคของทีมต่อไป ผลงาน 3 นัด ล่าสุดของขอนแก่น FC หลังจากมีการปรับเปลีย่ น

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

กุลโชติ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบค่ะ ** ** ด้ า น พ.ต.ท.ทวนทอง พุ ท ธเสน สว.สส.สภ.เมืองเลย เข้ารับมอบโล่เกียรติยศจาก ตร.ภ.4 และใบประกาศเกียรติคุณจากสำ�นักงาน ตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) หลังได้รับการคัดเลือก ให้เป็นข้าราชการตำ�รวจดีเด่น โดยงานนี้ พรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นตัวแทนมอบ ให้ เมื่อไม่นานมานี้** ** ชมกันมาเยอะ สำ�หรับ พ.ต.ท.มนตรี ฉิมพาลี รอง ผกก.ป.สภ.พังโคน จ.สกลนคร ลุย งานเข้ ม แข็ ง ออกตรวจพื้ น ที่ เ คี ย งคู่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ลดอาชญากรรมและดู แ ลความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จนทำ�ให้ชาวบ้าน อบอุ่นใจกันถ้วนหน้า นอนตาหลับทุกวัน** ** ส่วน พ.ต.อ.พงษ์ศิริ เพ็ชรหว้าโง๊ะ ผกก.สภ.เมืองนครพนม เดินหน้านโยบายของ คณะกรรมการตำ�รวจระดับ จ.นครพนม เข้มงวดกวดขันการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถ จยย. เพือ่ สร้างความปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนน ลดการ บาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆ** ** พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผู้การฯ จ.หนองคาย ร่วมงานเปิดธนาคารเกียรตินาคิน สาขาหนองคายสาขาที่ 69 โดยมี วิเชียร ปิยะวรา กร รองผู้ว่าฯ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีผู้จัดการ สาขาพร้อมพนักงานธนาคารฯ ให้การต้อนรับ อย่างอบอุ่น ** **ปิดท้ายด้วย พ.ต.อ.ชัยพร พานิชย์อตั รา รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์ บริการประชาชน ต.ม่วงหวาน อ.นํ้าพอง โดยมี พนม เย็นสบาย นายกเทศมนตรีต�ำ บลม่วงหวาน ให้การต้อนรับ ณ บ้านโนนพยอม ริม ถ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.นํ้าพอง จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ ค่ะ** สำ � หรั บ ฉบั บ นี้ เ ดื อ นนี้ สายสื บ สาวสี บานเย็นต้องขอลาท่านผูอ้ า่ นไปก่อน เอาไว้พบกัน ใหม่ฉบับหน้าเดือนธันวาคมนะคะ “สวัสดีค่ะ”

สายสืบสาวสีบานเย็น

ท อ ด ก ฐิ น พ ร ะ ​ร า ช ท า น ; พล.ต.ท.สมพงษ์ คง เพชรศักดิ์ ผบช.ภ.๔ เป็นประธานร่วมทอด กฐินพระราชทาน ณ วั ด สว่ า งโนนเพี ย ง ตำ� บ ล ส ว่ า ง โ น น เพียง อำ�เภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา วั น สวรรคตสมเด็ จ พระ ศรีพัชรินทรา ; พล.ต.วีระ พงศ์ คงเกษม ผบ.มทบ. 23 เป็ น ประธานพิ ธี ว าง พวงมาลาถวายราชสักกา ระ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตสมเด็จพระศรีพัชริ นทรา บรมราชินีนาถ ครบ รอบปีที่ 92 ณ พระราชานุ สาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชริ นทรา บรมราชินีนาถ ค่าย ศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น เมื่อ 20 ตุลาคม 2554

เป็นผู้กล่าวนำ� ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร จ.ขอนแก่น

ถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณ ; พล.ต.วี ร ะพงศ์ คงเกษม ผบ.มทบ.23 เป็ น สั ก ขี พยานในพิ ธี ถ วายสั ต ย์ ป ฏิ ญ า ณ ข อ ง ตุ ล า ก า ร ทหาร ศาลมณฑลทหาร บกที่ 23 ของตุ ล าการที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ใหม่ ต่ อ พระบรมฉายาลักษณ์ โดยมี พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย หัวหน้ากองกำ�ลังพล มทบ. 23 ในฐานะ ตุลาการอาวุโส

พิ ธี อำ�ลาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ; พลตรี ชุ ม พล กากแก้ ว ผู้ บั ญ ชาการมณฑลทหารบก ที่ 24 อุดรธานี เป็นประธาน ในพิ ธี อำ�ลาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ของทหารกองประจำ�การผลัด ที่ 2 รุ่ น ปี 2554 ที่ จ ะปลด ออกจากกองประจำ�การ เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 54 ที่ลาน อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ ศีลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 จ.อุดรธานี

พิธปี ลดทหารกองประจำ� บริจาคโลหิตถวาย การ ; พล.ต.วีระพงศ์ คง เป็นพระราชกุศล ; เกษม ผู้บัญชาการมณฑล พ.อ.กฤตั ช ญ์ สรวม ทหารบกที่ 23 เป็นประธาน ศิริ รอง ผบ.มทบ.24 ในพิธีอำ�ลาผู้บังคับบัญชา ให้กำ�ลังใจข้าราชการ ของทหารกองประจำ�การ มณฑลทหารบกที่ ผลัดที่ 2 รุ่นปี 2554 ที่จะ 24 อุ ด รธานี และ ปลดออกจากกองประจำ� ร.13 อุ ด รธานี ที่ การ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ได้ ม าบริ จ าคโลหิ ต 2554 นี้ ที่ ล านหน้ า กอง ใ ห้ กั บ สำ� นั ก ง า น บั ญ ชาการ มณฑลทหาร เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด บกที่ 23 จ.ขอนแก่น เมื่อ อุดรธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 นี้ ที่สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศีลปาคม จ.อุดรธานี ได้ยอดโลหิต วันที่ 31 ตุลาคม 54 หลังจากที่เข้ามารับใช้ชาติจนครบกำ�หนด อย่างสมเกียรติ เพื่อให้ทหารเหล่านี้ได้ เกิดความภาคภูมิใจ จำ�นวน 22,500 ซีซี

ป ล า ย ท า ง ชี วิ ต ; พล.ต.ท.พิชยั สุนทรสัจบูลย์ สว.อุดรธานี เป็นประธานใน พิ ธี ฌ าปนกิ จ ศพ คุ ณ ยาย ลาวั ล ย์ มหาดไทย โดยมี พล.ต.ต.กวี สุภานันท์ รอง ผบช.ภ.4 และครอบครั ว เป็ น เจ้ า ภาพและให้ ก าร ต้อนรับ ณ วัดโพธิ์ บ้านโนน โค้ช บอกได้เลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ 2 ทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมือ่ โค้ชผนึกกำ�ลังกัน วันที่ 27 ตุลาคม 2554 เริม่ จากการเสมอ กรูปรีอนั ตราย ศรีสะเกษ เมืองไทย FC อย่างสุดมัน 1 : 1 เหนือความคาด ขณะนี้ขอนแก่น FC ยังคงเป็นทีมบ๊วยของตาราง หมาย หลังจากนั้นขอนแก่น FC ออกไปเยือน ทีม คะแนน ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นกันต่อไป โดย กว่างซ้ง เชียงราย ยูไนเต็ด ที่กลับไปใช้รังเหย้าเดิม มี 21 คะแนน ตามหลัง ศรีราชา FC อยู่ 1 คะแนน เป็นครั้งแรกและหวังว่าจะคว้าชัยเป็นการฉลอง และตามหลังทีมอันดับ 16 อย่างทีมราชนาวี อยู่ 2 การกลับรังอีกด้วย แต่ขอนแก่น FC ก็ทำ�ให้แฟน คะแนน ยังมีโอกาสลุน้ กันทัง้ 3 ทีมเพราะทีมอันดับ บอลช็อคไปเล็กน้อยหลังจากขึ้นนำ�ก่อน แต่ครึ่ง 15 อย่าง TOT SC มีคะแนนอยู่ 25 แต้มเท่านั้น ระหว่ า งพั ก การแข่ ง ขั น ทางสโมสร หลังก็โดนตีเสมอจนได้ จากการเสียจุดโทษของหลี่ เซียง แถมโดนใบเหลืองแดงไล่ออกอีกด้วย 1 แต้ม ขอนแก่น FC ร่วมกับแฟนคลับได้มีการรับบริจาค สิง่ ของ เพือ่ จะนำ�ไปแจกจ่ายให้กบั ผูป้ ระสบอุทกภัย ก็เพียงพอสำ�หรับทีมเยือน หลังจากนั้นขอนแก่น FC ได้กลับมาเฝ้ารัง ในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบของนํ้าชี เหย้าของตัวเองพร้อมฉลองการเตะเวลา 18.00 น. ที่ขึ้นไหลท่วมหมู่บ้าน โดยรอบแรกได้นำ�นักเตะ เป็นครั้งแรกด้วยไฟใหม่ ต้อนรับการมาเยือนของ และแฟนคลับนั่งรถขนาดใหญ่ไปแจกจ่ายสิ่งของ ทีม Army United แฟนบอลแห่ไปจับจองทีน่ งั่ ตัง้ แต่ ถึงสถานที่เลยทีเดียว และได้จัดฟุตบอลการกุศล 5 โมงเย็น แต่ถึงเวลาเตะสายฝนก็กระหนํ่าตกอย่าง หาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมอีกครั้ง โดย แรง แต่เกมก็ยังคงดำ�เนินต่อไป พร้อมกับกองเชียร์ เปิดรังเหย้าต้อนรับนักเตะ All Star ประเทศ แคม ที่ใจรักยืนเชียร์ตากฝนกันอย่างสนุก เหล่านักเตะ เมอรูน นำ�โดย กัตตุโซ่ พร้อมเพื่อนๆ ชาติเดียวกัน ก็ ไ ม่ ทำ � ให้ แ ฟนบอล ที่มาค้าแข้งในเมืองไทยในทุกระดับ ต้ อ งผิ ด หวั ง จบเกม โดยนัดนี้มีการเตะ 2 คู่ คู่แรกเป็นการเตะ ขอนแก่น FC เอาชนะ ของทีม VIP ขอนแก่น นำ�โดย ดร.กษม ชนะวงษ์ Army United ไปได้ 2 พบกับ ทีม VIP แฟนคลับ ผลการแข่งขันเสมอกัน : 0 เก็บ 3 แต้มแรกใน ไปอย่างสุดมัน 2 : 2 หลังจากนั้นเป็นการแข่งขัน รอบหลายเดือน ฉลอง ของทีม ขอนแก่น FC นำ�โดย “โจ้ 5 หลา” ศรายุทธ กันท่ามกลางสายฝน ชัยคำ�ดี กองหน้าตัวเก่งทีมชาติไทย ของทีม BG หลั ง จากนั้ น ต้ อ ง บางกอกกล๊าส เอฟซี เป็นการกลับมาสวมชุดทีม ไปเตะกั น อี ก ที ก ลาง ขอนแก่นอีกครั้งเพื่อพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยนํ้า เดือนพฤศจิกายน โดย ท่วมครั้งนี้โดยเฉพาะ ผลการแข่งขันเป็นทีมเจ้า

ปิ ด ก า ร ฝึ ก น ศ ท . ม ท บ . 2 3 ; พ.อ.วรทั ต สุ พั ฒ นา นนท์ รอง ผบ.มทบ.23 เป็นประธานปิดการฝึก นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารชั้ น ปี ที่ 4,5 ประจำ�ปี ก าร ศึกษา 2554 ณ ลานฝึก ศู น ย์ ก ารฝึ ก นั ก ศึ ก ษา วิชาทหาร มณฑลทหาร บกที่ 23

วิ ศ วะ ม.อี ส าน ฝ่ า นํ้ า ท่ ว มสอน

ทำ � แผงโซลาร์ เ ซลล์ กู้ ภั ย ส่ อ งสว่ า ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อีสาน คิดค้น “แผงโซลาร์เซลล์” โดยการใช้นํ้ามันพืชแทนและ พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกันตัง้ จุดสอนทำ�ชุดโซลา เซลล์ ข นาดเล็ ก เพื่ อ กู้ ภั ย ฉุ ก เฉิ น ส่ อ งสว่ า ง และ ติดต่อสื่อสาร ชาร์จมือถือ วิทยุรับส่ง ว. เพื่อนำ�ไป แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายพี ร ะพงษ์ ภั ท รพั น ธุ์ ชั ย อาจารย์ ประจำ � คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บ้านเป็นฝ่ายเอาชนะ All Star แคมเมอรูน ไปได้ 3:1 ระหว่างการแข่งขันมีการประมูลเสื้อของนักเตะ และการบริจาคเงินช่วยเหลือจากกลุม่ นักธุรกิจของ จังหวัดขอนแก่น โดยได้เงินทั้งหมด 276,730.50 บาท แมตย์ ต่ อ ไปที่ ที ม ขอนแก่ น FC จะเตะคื อ วั น ที่ 19 พ.ย.54 โดยจะเปิดบ้านต้อนรับทีมโอสถสภา M150 สระบุรี ร่วมให้กำ�ลังใจนักเตะทุกคนได้ที่ สนาม อบจ.ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. และ สามารถติดตามข่าวสารของสโมสรและแฟนคลับ ได้ที่ www.khonkaenfc.net “ชนะก็เชียร์ เสมอก็ เชียร์ แพ้ยิ่งต้องเชียร์”

อีสาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์นํ้าท่วมที่เกิดขึ้น อยู่ ณ ขณะนี้ หลายๆหน่วยงานต่างระดมกำ�ลัง เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากเหตุ อุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ม.อีสาน ได้นำ�นักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดย ไปสมทบที ม ร่ ว มกั บ ภาควิ ช าเทคโนโลยี ช นบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ นำ�โดย อาจารย์ ผศ.ดร. ธนิท เรือง รุ่งชัยสกุล และอาจารย์นันท์ ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้าน พลังงานทดแทนที่ไม่ต้องพึ่งพานํ้ามัน โดยการใช้นํ้ามันพืชแทนและพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกันตั้งจุดสอนทำ�ชุดโซลาเซลล์ขนาดเล็กเพื่อ กู้ภัยฉุกเฉินส่องสว่าง และติดต่อสื่อสาร ชาร์จมือ ถือ วิทยุรับส่ง ว. เพื่อนำ�ไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ ประสบภัย ครั้งนี้ได้มีอาสาสมัครผู้สนใจเข้าร่วม อบรมอย่างหลายหลายตั้งแต่ กัปตันสายการบิน, เจ้ า หน้ า ที่ D SI, ทหารจากกองบั ญ ชาการทหาร พัฒนา, ครู อาจารย์ พนักงานบริษทั และทีน่ า่ สนใจ ก็คือ มีนักเรียนจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ทราบข่าว จากรายการโทรทัศน์ เดินทาง มาช่วยงานนี้ และ

พักอยู่รวมกับทีมงานอาสา ทัง้ นี้ คณะวิศวะ ม.อีสาน ได้เตรียมแผนที่ จะกลับลงไปให้ความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งหลัง จากที่ระดมอุปกรณ์บริจาคอย่างเพี ย งพอแล้ ว หากผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ อ.ธนิท เรืองรุง่ ชัยสกุล หมายเลขโทรศัพท์088-2751956, 02-564-4440 ถึ ง 79 ต่ อ 2300, 2054 คณะ วิ ท ยาศาสตร์ ภาควิ ช าเทคโนโลยี ช นบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ฝั่งด้านใกล้ AIT (สำ�หรับกรุงเทพและใกล้เคียง) อ.พีระพงษ์ ภัทรพันธุช์ ยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย อีสาน หมายเลขโทรศัพท์043-255461 #116, 0835990104, 086-4562975 E-mail : info@en.esu. ac.th


หน้า 11

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554 คนตืน ่ นํา้ ท่วม

หนึ่งที่เป็นตัวการทำ�ให้สินค้าขาดตลาด อาจเนื่อง ทิศเดียวกับโครงการ นายพิบูลย์ ธนะปุระ ประธานกรรมการ บริหาร บริษทั รุง่ เรืองดีลเวลลอปเมนท์ จำ�กัด และ ภัยนํ้าท่วม” นายประเสริฐ กล่าว ส่ ว นกรณี ผั ก ที่ มี ร าคาแพงขึ้ น นั้ น นาย นายจตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้ ประเสริฐ กล่าวว่า ผักราคาแพง เพราะแหล่งเพาะ ดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ในพืน้ ทีท่ จี่ งั หวัด ปลูกบางส่วนถูกนํ้าท่วม ทำ�ให้มีราคาแพง และ อุดรธานีรายใหญ่รายหนึง่ ของจังหวัดอุดรธานี ร่วม ตลาดไท ก็ถูกนํ้าท่วม ทำ�ให้การกระจายสินค้ามี กันเปิดเผย ในโอกาสที่เปิดตัวโครงการหมู่บ้าน น้อย แต่ก็สามารถซื้อผักประเภทอื่นไปทดแทน จัดสรร”คชา” ซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านทาวน์เฮ้าส์ กันได้ไม่ได้ขาดแคลนมากจนไม่เหลืออะไรให้เลือก ชั้ น เดี ย วสไตล์ โ มเดิ ร์ น เป็ น แห่ ง แรกในจั ง หวั ด ซื้อเลย ส่วนข้าวสารนั้นรับรองว่าไม่ขาดแน่นอน อุดรธานีว่า บริษัทได้เปิดโครงการแห่งใหม่ บ้าน เพราะข้าวสารในพื้นที่ภาคอีสานยังมีอยู่มาก ไม่มี จัดสรรสำ�หรับข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่ ต้องการบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ดินขนาด 35 ไร่ ริม ขาดแคลน อย่ า งไรก็ ต าม คาดการณ์ ว่ า ภาวการณ์ ถนนสายอุดรธานี-หนองบัวลำ�ภู ซึ่งเป็นถนนสาย ขาดแคลนสิ น ค้ า จะคลี่ ค ลายลงและเข้ า สู่ ภ าวะ หลักของจังหวัดอีกสายหนึ่งและเชื่อมต่อไปสู่ภาค ปกติภายในกลางเดือน พ.ย.นี้ เพราะขณะนี้ทาง เหนือได้ด้วย เป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียวสไตล์โม กระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการนำ�เข้าสินค้าบาง เดิร์น และบ้านเดี่ยว จำ�นวน 234 ยูนิต นายจตุรงค์ฯ กล่าวต่อไปอีกว่า สำ�หรับ ชนิ ด จากต่ า งประเทศ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาสิ น ค้ า ที่ พื้ น ที่ โ ครงการดั ง กล่ า ว เป็ น อี ก หนึ่ ง ในหลายๆ ขาดแคลนแล้ว นายประเสริฐ กล่าวต่ออีกว่า ขอแจ้งเตือน โครงการที่อยู่ภายใต้การบริหารดำ �เนินงานของ ผู้ประกอบการทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ไม่ให้มีการ บริษัท รุ่งเรือง ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ กักตุนหรือฉวยโอกาสปรับขึน้ ราคาสินค้าแพงเกิน ดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งในส่วนกลาง ความเป็นจริงในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ หากพบว่า และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการรายใดมีพฤติกรรมกักตุนหรือปรับ บริ ษั ท ใช้ ง บประมาณดำ � เนิ น การในโครงการ ขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบผู้บริโภค ก็จะถูกดำ�เนิน หมูบ่ า้ นจัดสรร ”คชา” ประมาณ 270 ล้าน เป็นบ้าน การเอาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า จัดสรรทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดี่ยวขนาด 25.5 ตร.ว.หน้า และบริการ พ.ศ.2542 มีโทษจำ�คุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ กว้าง 6 ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า พื้นที่ใช้สอย ไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ทั้งนี้ หาก 60 ตร.ม.ราคาเริ่มต้นที่ 799,000 บาท, ขนาด 28 ประชาชนรายใดถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้อง ตร.ว.หน้ากว้าง 8 ม. 2 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า พื้นที่ เรียนได้ที่สำ�นักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น ใช้สอย 80 ตร.ม.ราคาเริ่มต้นที่ 899,000 บาท และ ได้ทันที เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปตรวจสอบเอาผิด มีบ้านเดี่ยวจำ�นวน 36 ยูนิต โดยโครงการได้รับการ สนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคาร กับห้างร้านดังกล่าวต่อไป น.ส.ชณิกาญจน์ ปุกคำ� ผู้จัดการทั่วไป ห้าง ไทยพาณิชย์ โครงการได้ เ น้ น ในการออกแบบบ้ า น แม็คโคร สาขาขอนแก่น กล่าวว่า สำ�หรับ แม็คโคร สาขาขอนแก่น ยังมีสนิ ค้าเพียงพอกับความต้องการ ในโครงการ ให้เป็นแบบสไตล์โมเดิร์น ซึ่งเป็น ของประชาชน เพราะสต็ อ กกระจายสิ น ค้ า อยู่ โครงการแรกของบ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานีที่ จังหวัดชลบุรี จึงยังไม่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม ฉีกการออกแบบบ้านในรูปแบบดังกล่าว เพือ่ ให้รปู ในครัง้ นี้ แต่ยอมรับว่าช่วงนีอ้ าจมีสนิ ค้าบางยีห่ อ้ ที่ แบบบ้านมีความทันสมัย และสามารถใช้สอยพืน้ ที่ ขาดหายไป แต่ก็มีสินค้ายี่ห้ออื่นเข้ามาทดแทน ซึ่ง ได้อย่างเหมาะสม สำ�หรับการเปิดตัวโครงการเมื่อ ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของประชาชนที่ชอบ วันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 ทีผ่ า่ นมา ปรากฏว่าได้รบั ซื้อสินค้าที่มีการประชาสัมพันธ์ จึงทำ�ให้สินค้า การตอบรับจากผู้ที่ต้องการมีบ้านขนาดพอเหมาะ หมดเร็วกว่ายี่ห้ออื่น แต่ยังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก กับครอบครัวและราคาไม่สูงมากนัก ประกอบ เพราะสินค้าในสต็อกยังพอเหลือ ถึงแม้วา่ สินค้าจะ กับได้มีแคมเปญสำ�หรับลูกค้าที่เข้าจองในวันดัง ลดน้อยลงเนือ่ งจากไม่มสี นิ ค้าใหม่มาทดแทนก็ตาม กล่าวเพียง 5,000 บาท วางดาวน์อีก 5,000 บาท “ขณะเดียวกัน ห้างแม็คโคร ได้ประชุม และสามารถผ่อนส่งดาวน์ 10% กับโครงการได้ เพื่อปรับแผนการตลาดใหม่ โดยให้ผู้ผลิตในพื้นที่ 12 เดือน นอกจากนี้แล้วผู้ที่ทำ�สัญญากับโครงการ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงนำ�สินค้าที่ ในวันดังกล่าวยังได้รบั สิทธิพเิ ศษ เป็นส่วนลดทันที ขาดตลาดมาทดแทน โดยสินค้าในแม็คโครที่เริ่ม ถึง 100,000 บาท และอยู่ในโครงการบ้านหลังแรก มีปัญหาคือ นํ้าดื่ม ปลากระป๋อง นํ้าตาล ข้าวสาร และดอกเบี้ย 0% อีกด้วย นายจตุรงค์ กล่าวต่ออีกว่า สำ�หรับโครงการ และมาม่า ได้มีการประสานงานติดต่อแหล่งผลิต จากโรงงานต่างๆ ในพื้นที่ขอนแก่น และจังหวัด บ้านจัดสรร”คชา” นี้ เป็นโครงการบ้านจัดสรรที่ ใกล้เคียง ให้นำ�สินค้าที่ขาดไป มาวางจำ�หน่ายและ เน้นไปที่ราคาตัวบ้านไม่ได้สูงมากนัก เหมาะสม พร้อมให้บริการกับลูกค้าได้เหมือนเดิมแล้ว” คุณ กับข้าราชการ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถ ผ่ อ นกั บ โครงการได้ ใ นราคาเหมื อ นกั บ บ้ า นเช่ า ชณิกาญจน์ฯ กล่าว น.ส.กมลชนก ธนะสูตร รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป เพียงเดือนละ 5 พันกว่าบาท เข้ากับแคมเปญของ บริษทั ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า สำ�หรับ โครงการที่ว่า “เช่าบ้านแพงไปทำ�ไม มาเป็นเจ้าของ “เซเว่นอีเลฟเว่น” นัน้ มีโกดังอยูท่ จี่ งั หวัดขอนแก่น บ้านคชาดีกว่า ผ่อนเพียงเดือนละ 5 พันบาทเท่านัน้ ” โครงการบ้าน “คชา” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยจะกระจายสินค้าไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาค อีสาน ซึ่งตอนนี้สินค้ายังเพียงพออยู่แต่จะมีเพียง อยู่ในพื้นที่ด้านที่แนวโน้มความเจริญของเมือง สินค้าบางตัวทีข่ าดตลาด อย่าง ข้าวกล่อง ซาลาเปา กำ�ลังที่จะขยายออกไป ใกล้สถานศึกษาขนาดใหญ่ มาม่า โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่ อาทิ โรงเรียนอุดรพิชยั รักษ์, โรงเรียนสตรีราชินทู ศิ , ภาคกลางและได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมทำ �ให้ โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู เพียงไม่ถงึ 5 นาที นอกจาก โรงงานปิด แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าสินค้าในสต๊อก นีแ้ ล้วยังตัง้ อยูใ่ กล้กบั สนามบินนานาชาติอดุ รธานี ยังสามารถ รองรับได้เพียงพอ เพราะตอนนี้ทางเรา และอยู่ตรงกันข้ามกับห้างบิ๊กซี นาดี, ห้างโลตัส 2, ก็ได้มีทางเลือกในการหาสินค้าจากในพื้นที่มารอง ตั้งงี่สุ่น ซุปเปอร์สโตร์ และอุดรสำ�เพ็ง นาดี “สำ�หรับตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ของ รับ ไม่ว่าจะเป็น นํ้าสิงห์ และอื่นๆที่มีแหล่งผลิตที่ จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมนั้น ในขณะนี้ยังมี นี้ แทนการสั่งสินค้าจากทางกรุงเทพฯ นไปได้อยู่เรื่อยๆ มีลูกค้าทั้งในพื้นที่และ บ้านคชา • ต่อจากหน้า 1 ความเป็ จากต่างถิน่ มีความต้องการบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยอยูเ่ รือ่ ยๆ บริษทั อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในพืน้ ที่ ฉีก จุดเด่นของโครงการบ้าน”คชา” คือ การคมนาคมมี แนวธุรกิจบ้านจัดสรรในภูมภิ าค นำ�การตลาดบ้าน ความสะดวก เพราะอยู่ริมถนนสายหลักของเมือง จัดสรรสไตล์โมเดิรน์ ด้วยการเปิดตัวโครงการล่าสุด และตัง้ อยูใ่ กล้สถานศึกษาและห้างสรรพสินค้า ซึง่ การออกแบบบ้านทาวน์เฮ้าส์ชนั้ เดียวราคาเริม่ ต้นที่ โครงการบ้านคชาคาดว่าจะสามารถปิดโครงการได้ 7.9 แสนบาท ด้วยการใช้แคมเปญว่า”เช่าบ้านแพง ในเวลา 2 ปี” นายจตุรงค์ กล่าว ไปทำ�ไม มาเป็นเจ้าของบ้านด้วยการผ่อนเพียงเดือน นายพิบูลย์ กล่าวอีกว่า สำ�หรับธุรกิจของ ละ 5 พันกว่าบาทเท่านั้น” และเข้าโครงการบ้าน บริษัท รุ่งเรือง ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด ยังมีแผนขยาย หลังแรกอีกด้วย พร้อมชี้ตลาดบ้านจัดสรรภูมิภาค โครงการหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดอุดรธานีอีก 2 ยังเป็นปัจจัยที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคอีก โครงการเป็นอย่างน้อย คือ โครงการบ้านจัดสรร มาก และเผยว่าโครงการดังกล่าวรองรับการขยาย รุ่งเรือง โครงการ 5 ซึ่งมีพื้นที่โครงการอยู่ใกล้ๆ กับ ตัวของเมืองทีก่ �ำ ลังมีแนวโน้มขยายออกไปทางด้าน โครงการหมู่บ้านคชา โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ

• ต่อจากหน้า 1 มาจากประชาชนซือ้ เพือ่ นำ�ไปมอบให้กบั ผูป้ ระสบ

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า เนือ่ งจากในช่วงนีไ้ ด้เกิด เหตุการณ์นาํ้ ท่วมในประเทศ โดยเฉพาะภาคกลางที่ ได้รับผลกระทบเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ประชาชน ในจังหวัดมีกังวลว่าสถานการณ์นํ้าท่วมในครั้งนี้ จะทำ�ให้สินค้าขาดตลาด แต่เมื่อตรวจสอบจาก การค้าภายใน นั้นพบว่ามีเพียงสินค้าบางยี่ห้อที่มี แหล่งผลิตอยูใ่ นภาคกลางเท่านัน้ ทีข่ าดตลาด แต่ยงั สามารถนำ�สินค้ายี่ห้ออื่นมารองรับความต้องการ ของประชาชนได้เหมือนเดิม ในช่วงนีจ้ งึ อยากขอร้องผูป้ ระกอบการอย่า ขายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งจะเป็นการเอา เปรียบและซํา้ เติมประชาชนทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน ในส่วนของประชาชนเองก็อย่าตืน่ ตัวจนซือ้ สินค้า กักตุน เพราะสินค้าในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นห้างร้าน หรือค้าปลีกทั่วไปยังสามารถรองรับความต้องการ ของประชาชนในจังหวัดได้อีกหลายเดือน หาก สถานการณ์นํ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ นอกจากนี้ทางด้านสินค้าเกษตร จังหวัด ขอนแก่นก็ได้รับผลกระทบเพราะพื้นที่ที่ถูกนํ้า ท่วมส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตร ไม่วา่ จะเป็นนา ข้าว หรือผัก ตอนนี้ทางเราซื้อผักจากที่เพชรบูรณ์ มาทดแทน ดังนั้นราคาสินค้าในช่วงนี้อาจจะแพง ขึ้น 5-10 บาท แต่คาดว่าจะสักระยะหนึ่ง นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา การค้าภายใน จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึง ผลกระทบจากภาวะนํา้ ท่วมทั่วประเทศ และทำ�ให้สินค้าบางตัวราคาแพง และขาดตลาดว่า ขณะนีส้ นิ ค้าบางตัวมีปญ ั หาเรือ่ ง การขนส่ง ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�มาส่งเพื่อจำ�หน่าย ได้ และบางตัวมีราคาแพงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการ ขนส่งต้องนำ�รถใหญ่เข้าไปบรรทุกทำ�ให้ต้นทุน สิ น ค้ า เพิ่ ม ขึ้ น แต่ รั บ รองว่ า สินค้าไม่ขาดแคลน แน่นอน แม้วา่ สินค้าบางตัวในชัน้ วางจำ�หน่ายของ ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งจะหายไป แต่รับรองว่า ไม่ได้ขาดแคลนหรือหมด เพียงแต่สินค้านำ�มาส่ง ให้ไม่ทันเท่านั้น และมีเพียงสินค้าบางตัวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปยี่ห้อ มาม่า และ ปลากระป๋องตราสามแม่ครัว ที่ขาดตลาดเพราะ โรงงานผลิตมีปญ ั หา แต่กม็ บี ะหมีก่ งึ่ สำ�เร็จรูปยีห่ อ้ อื่น และปลากระป๋องยี่ห้ออื่นวางจำ�หน่ายแทน “รับรองว่าสินค้าไม่ได้ขาดแคลน แต่บาง ยี่ห้อไม่มีจำ�หน่ายเท่านั้น แต่ผู้บริโภคก็สามารถ เลือกซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นได้ เพื่อนำ�มาทดแทนกัน และสินค้าบางตัวมีการจำ�กัดปริมาณการซื้อเพื่อ ต้องการให้สินค้ากระจาย อย่าง ปลากระป๋อง นํ้า มันพืช แต่หากจะมีการซื้อปริมาณมากเพื่อนำ�ไป บริจาค หรือช่วยเหลือนํ้าท่วม ก็สามารถซื้อใน ปริมาณมากได้” นายประเสริฐ กล่าว ในส่ ว นของกระทรวงพาณิ ช ย์ การค้ า ภายในจังหวัดขอนแก่น ได้เชิญผูป้ ระกอบการ และ ร้านค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ แม็คโค, โลตัส, บิ๊กซี, 7-11 รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่น เข้า ร่วมประชุม พร้อมทัง้ ออกสำ�รวจสินค้าภายในห้าง สรรพสินค้า และพบว่ามีเพียงสินค้าบางยี่ห้อที่มี แหล่งผลิตอยู่ในภาคกลางเท่านั้นที่ขาดตลาด แต่ ยังมีสินค้าประเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกัน แต่ยี่ห้อ อื่น มีรองรับความต้องการของประชาชนได้เพียง พอ ส่วนทางด้านราคาสินค้าได้มีการจำ�หน่ายตาม ปกติ และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ในการขึ้นราคาสินค้าแต่อย่างใด เพือ่ ให้ประชาชนมีความมัน่ ใจว่าสินค้าไม่ขาด ตลาดอย่างแน่นอน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุม อาทิ เซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งมีคลังเก็บและกระจายสินค้า ในพืน้ ทีภ่ าคอีสานอยูท่ ี่ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยื น ยั น ว่ า มี สิ น ค้ า เพี ย งพอที่ จ ะกระจายอย่ า งทั่ ว ถึ ง สามารถรองรับประชาชนได้มากพอ ในส่วนของนํ้า ดื่มในขอนแก่นมีโรงงานผลิตหลายแห่งซึ่งนอกจาก ผลิตให้กับประชาชนในพื้นที่แล้ว ยังสามารถผลิตนํ้า ดื่มส่งให้กับประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งภาคกลาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง วิกฤตนี้ได้อย่างพอเพียง “ขอให้ ผู้ ป ระกอบการจำ � หน่ า ยสิ น ค้ า ในราคาที่ไม่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบและซํ้าเติม ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ในส่ ว นของ ประชาชนเองก็ไม่ควรตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ และซือ้ สินค้ากักตุน อาจเป็นการทำ�ให้สถานการณ์ ที่สามารถแก้ไขได้กลับเลวร้ายเพิ่มขึ้น และส่วน

25 ไร่ สร้างบ้านเดี่ยวขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องนํ้า พื้นที่ 80 ตร.ว. ราคาเริ่มต้นที่ 1.79 ล้านบาท โดยมี ของแถมเป็นแอร์คอนดิชนั่ ติดห้องนอนใหญ่ 1 เครือ่ ง “นอกจากนี้แล้วก็ยังมีแผนที่จะใช้พื้นที่อีก แปลงหนึ่งประมาณ 11 ไร่ ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันนี้ทำ� โครงการบ้านจัดสรรสำ�หรับลูกค้าที่ต้องการบ้าน ระดับราคาสูงกว่า 3 ล้านบาทอีกแห่งหนึ่ง จำ�นวน 36 หน่วย โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลงโครงการ ได้หลังจากที่ปิดโครงการบ้านคชาเรียบร้อยแล้ว” นายพิบูลย์ กล่าว

นักธุรกิจจีน

• ต่อจากหน้า 1

นายพรเทพ ศั ก ดิ์ สุ จ ริ ต ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะ นี้ได้มีนักลงทุนด้านอีเลคทรอนิคจากเมืองเสิ้น เจิ้น ประเทศจีน ให้ความสนใจในการที่จะเข้ามา ลงทุ น ตั้ ง โรงงานผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นอี เ ลคทรอนิ ค ใน จังหวัดอุดรธานี อย่างไรก็ตามยังหารายละเอียดกฎ ระเบียบของทางการไทยอยู่ เ นื่ อ ง จ า ก ต น เ ป็ น ผู้ นำ � ด้ า น ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมโดยเฉพาะในด้ า นของอี เ ลคทรอ นิค จึงเกิดความคิดต้องการที่จะสร้างให้จังหวัด อุดรธานีเป็นศูนย์การผลิตอุตสาหกรรมด้านอีเลค ทรอนิคขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้นำ�เอาความ คิดไปเสนอให้กับนักธุรกิจต่างชาติทุกครั้งที่ได้มี โอกาสเดินทางไปพบปะพูดคุยกันมาโดยตลอด ทั้งที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน ซึ่งก็ได้รับผล ตอบรับเป็นทีน่ า่ พอใจ เพราะทีผ่ า่ นมาก็มนี กั ธุรกิจ ลงทุนด้านอิเลคทรอนิคจากทั้ง 2 ประเทศนี้ ให้ ความสนใจและมีการสอบถามข้อมูลพืน้ ทีจ่ งั หวัด อุดรธานีและใกล้เคียง นายพรเทพฯ กล่าวต่อว่า โดยเฉพาะนัก ธุรกิจลงทุนด้านอีเลคทรอนิคจากเมืองเสิ้นเจิ้น ประเทศจีนที่ให้ความสนใจพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และภาคอีสานตอนบน เป็นพิเศษ ทัง้ นีด้ ว้ ยเหตุผล ที่ว่า ในปัจจุบันนี้ภาวการณ์ลงทุนในประเทศจีน มีแนวโน้มว่า จะมีการย้ายฐานไปหาแหล่งลงทุน ในประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าในประเทศจีนมากขึ้น โดยเฉพาะนั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศที่ จ ะลงทุ น ใน ประเทศจีน ต้องจัดหาที่พัก อาหาร ให้กับลูกจ้าง ซึ่งในหลายประเทศของกลุ่มอาเซียนไม่มีระเบียบ ข้อดังกล่าว ซึ่ ง นั ก ลงทุ น ต่ า งประเทศที่ ล งทุ น ใน จี น หรื อ แม้ แ ต่ นั ก ลงทุ น ของจี น เอง ก็ ไ ด้ เ ล็ ง ประเทศที่ลงทุนใหม่ๆ คือ ประเทศเวียดนาม และ ประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นพื้นที่อาจจะได้ เปรียบประเทศเวียดนามในขณะนี้ และเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนมากกว่าเพราะ สามารถต่อเนื่องการผลิตไปยังโรงงานหรือผู้รับ สินค้ามากกว่า แต่ว่าอัตราการเจริญเติบโตของ เวียดนามในสายตาของนักลงทุนมีมากกว่าของ ประเทศไทย จึ ง อยากให้ ท างการของไทยมอง ปัญหาดังกล่าวให้ละเอียดและมีการทบทวนกฎ ระเบี ย บต่ า งๆ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สภาวะ ที่เป็นจริง จากเหตุผลที่ทางฝ่ายสภาอุตสาหกรรม จังหวัด หอการค้าจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เคยเดินทางไปทำ�การโรดโชว์ในประเทศจีนมา หลายครั้งและหลายเมืองอย่างเป็นทางการ และ กึ่งทางการมาแล้ว จึงเกิดความคิดต่ออีกว่าจะต้อง มีการสานต่อเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเป็นรูป ธรรม ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้า จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รวมกันเป็นกลุม่ เดิน ทางไปทำ�การโรดโชว์และพบปะกับนักลงทุนของ จีนอีกสักครัง้ หรือสองครัง้ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ นายพรเทพฯ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามา ลงทุนในพื้นที่ได้นั้น พื้นที่เองก็ต้องมีปัจจัยเสริม ด้วย โดยเฉพาะระบบการขนส่งหรือโลจิสติกส์ที่ ดีและมีความพร้อม ซึ่งจังหวัดอุดรธานีก็มีปัจจัย ดังกล่าวนั้นค่อนข้างพร้อมมากที่สุด กล่าวคือ มี สนามบิ น ขนาดใหญ่ ส ามารถรองรั บ เครื่ อ งบิ น ขนส่งขนาดใหญ่ได้อย่างสบายๆ ปัจจุบันก็มีสาย การบินต่างๆ มาใช้บริการ มีเทีย่ วบินเกือบ 10 เทีย่ ว บินต่อวัน “ตรงนีก้ อ็ ยากให้มกี ารเปิดเส้นทางการบิน จากอุดรธานี ไปยังเมืองเสิ้นเจิ้น หรือฮ่องกง ซึ่งก็ จะเป็นส่วนทีเ่ สริมให้เกิดความสะดวกต่อการเดิน

ทาง ซึ่งตรงนี้เองจะกลายเป็นปัจจัยในการตัดสิน ใจของนักลงทุนได้ง่ายขึ้น เพราะชัยภูมิที่ตั้งของ จังหวัดอุดรธานี มีขอ้ ได้เปรียบกว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ มาก” นายพรเทพฯกล่าว นอกจากนี้สำ�หรับการขนส่งทางบก ก็มี เส้นทางถนนหลวงแผ่นดินจากจังหวัดอุดรธานี ติดต่อกับจังหวัดโดยรอบได้อย่างสะดวก และเลย ออกไปยังกลุ่มประเทศอินโดจีนได้ที่ด่านจังหวัด หนองคาย ด่านมุกดาหาร และล่าสุดในวันที่ 11 เดือน 11 ปี ค.ศ,11 นี้ สะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่ง ที่ 3 ที่จังหวัดนครพนม-แขวงคำ�ม่วน สปป.ลาว ก็ จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งก็มีถนนทางหลวง เอเชี ย 15 ทะลุ อ อกไปยั ง ประเทศ สปป.ลาว เวียดนาม ที่มีระยะทางใกล้ที่สุด และยังสามารถ ต่อไปยังประเทศจีนตอนใต้ได้อีกด้วย ด้านนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธาน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวเปิดเผยว่า สืบ เนื่องมาจากการที่ได้มีการประชุมสัมมนาความ ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งนั ก ธุ ร กิ จ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เวี ย ดนาม โดยกลุ่ ม ธนาคารการลงทุ น เพื่ อ การ พัฒนาแห่งเวียดนาม( BIDV: Bank For Investment and Development of VIETNAM) เมื่ อ เดื อ น สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่ากลุ่มนัก ลงทุนจากเมืองดานัง จำ�นวนหนึ่งที่เข้าไปลงทุน ในประเทศ สปป.ลาว ให้ความสนใจทีจ่ ะขยายการ ลงทุนเข้ามาลงทุนทำ�อุตสาหกรรมในพื้นที่หลาย ด้าน เช่น อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป คือข้าว ยางพารา มันสำ�ปะหลัง โดยสินค้าเหล่านี้เป็นที่ ต้องการของทางประเทศเวียดนามอยู่มาก แม้ว่า ทางประเทศเวียดนามจะสามารถผลิตได้ นอกจาก นี้ก็เป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยที่จะร่วม การลงทุนกับคนไทย เชื้อสายเวียดนามในพื้นที่ นายสวาทฯ กล่าวอีกว่า ระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่ก็เป็นตัวเสริมให้เกิดการลงทุนมาก ซึ่งใน ครั้งนั้นทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในฐานะ ตัวแทนของภาคเอกชนและท่าอากาศยานอุดรธานี และสายการบินแอร์แม่โขง ของดานัง ก็ได้มกี ารลง นามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อที่จะเริ่มทำ�การบิน ในเส้นทาง อุดรธานี-ดานัง-อุดรธานี ในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำ�คัญ เพราะเป็นการขนคน ขน สินค้า ที่ค่อนข้างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในขั้นนี้ก็ ต้องหันมาดูความพร้อมของภาครัฐในด้านความ พร้อมของ ตม. ศุลกากรและอื่นๆ ว่ามีมากน้อย แค่ไหน ซึ่งในด้านความก้าวหน้าของการเปิดเส้น ทางบิ น ระหว่ า งอุ ด รธานี - ดานั ง -อุ ด รธานี นั้ น คาดว่าหลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานข้ามแม่นํ้า โขง แห่งที่ 3 นครพนม-แขวงคำ�ม่วน สปป.ลาว ในเดือนธันวาคมแล้ว ทางจังหวัดอุดรธานีโดย ทางภาคเอกชน ก็จะมีการเดินทางไปเยี่ยมดานัง เป็นการแลกเปลี่ยน หลังจากที่ทางดานังเคยเดิน ทางมาเยีย่ มจังหวัดอุดรธานีมาแล้ว เพือ่ สานต่อใน เรื่องต่างๆ ที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ กันแล้ว จากการติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มทุน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานีเพือ่ รองรับกลุม่ ลงทุนจาก เวียดนามครั้งนี้ พบว่าได้มีการเตรียมความพร้อม ด้านพื้นที่ด้วยการรวบรวมที่ดินให้เป็นแปลงใหญ่ จำ�นวนหลายสิบไร่ ถึงกว่า 100 ไร่ ในบริเวณริม ถนนสายหลักที่ออกจากตัวเมืองอุดรธานีไปทั้ง 4 ด้าน คือ บริเวณถนนสายอุดรธานี-หนองคาย ตั้งแต่บริเวณ หลัก ก.ม.ที่ 3 (หนองแด) ไปจนถึง หลัก ก.ม.ที่ 18 (บ้านนาข่า ต.นาข่า), ด้านทิศใต้ สายอุดรธานี-ขอนแก่น ตั้งแต่ด้านนอกถนนเลี่ยง เมือง ไปจนถึงเขตตำ�บลโนนสูง, ด้านทิศตะวันตก สายอุดรธานี-หนองบัวลำ�ภู ตั้งแต่หลัก ก.ม. 3 (บ้านหนองหิน) ไปจนถึงหลัก ก.ม.10 (บ้านปากดง ต.นิคมสงเคราะห์) และด้านทิศตะวันออก สาย อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม ตัง้ แต่รอบนอกถนน เลี่ยงเมือง ไปจนถึงเขต อ.หนองหาน “อย่างไรก็ตามขณะนี้ การเดินทางทางบก ก็มีความสะดวกมาก และที่สำ�คัญเมื่อการเปิดใช้ สะพานข้ามแม่นํ้าโขงแห่งที่ 3 นครพนม-แขวง คำ�ม่วน แล้วนั้น การเดินทางจากภาคอีสานของ ไทย ก็จะยิ่งสะดวกยิ่งขึ้น มีช่องทางให้เลือกเดิน ทางขึ้นมาอีกเส้นทางหนึ่ง ตรงนี้เองก็เป็นช่อง ทางเสริมการลงทุนของกลุ่มลงทุนจากเวียดนาม ให้เดินทางเข้ามาในภาคอีสานและจังหวัดอุดรธานี ได้เพิ่มขึ้น” นายสวาทฯกล่าว

พิษนํ้าท่วม

• ต่อจากหน้า 1

นายจั ก รกฤษณ์ ศิ ริ พ านิ ช ย์ เจ้ า ของ โรงแรมบุษราคัม กล่าวว่า ตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์นํ้า ท่วม ทำ�ให้ยอดจองห้องพักและประชุมสัมมนา หายไปมากกว่า 50% ตอนนี้ก็ยังมีประชาชนเดิน ทางมาจองห้องพักอยู่บ้างแต่ไม่มากนักประมาณ 40% คาดว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งจน กว่านํ้าจะลดลงแต่ไม่รู้ว่าจะลดลงเมื่อไหร่แน่ ซึ่ง หลายโรงแรมในภาคอีสานต่างก็มปี ญ ั หาเดียวกัน หมด นอกจากทางโรงแรมใหญ่ๆ ทีม่ กี ารประสาน งานกันอยู่แล้ว ส่ ว นประชาชนที่ เ ดิ น ทางออกจาก กรุงเทพฯ หนีนํ้าท่วมก็มีเดินทางเข้ามาบ้างแต่ ไม่มากประมาณ 1-2% เท่านั้น ซึ่งจะเป็นพวกที่ มีญาติหรือเพื่อนอยู่ที่นี้ โดยจะพักค้างคืนหนึ่ง วัน แล้วเดินทางไปจังหวัดอื่นต่อ หรือค้างคืน 10 วัน จนถึงเป็นเดือนก็มี แต่จำ�นวนประชาชนที่ เดินทางเข้ามาก็ยังไม่มากเท่ากับจังหวัดใกล้เคียง กรุงเทพฯ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วมอย่าง พัทยา ระยอง เพราะการเดินทางสะดวก ซึ่งถ้า จะมาภาคอีสานนั้นการเดินทางอาจจะไม่ค่อย สะดวก ทั้งยังไกลจากกรุงเทพฯ และที่สำ�คัญใน ช่วงนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มมาก ขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติเพราะต้องเลี่ยงเส้นทางที่ นํ้าท่วม “ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมส่ ว นใหญ่ ยอมรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ เกิดขึ้น และต่างก็ปรับกลยุทธการให้บริการเพื่อ ดึงดูดลูกค้าไปจนกว่าระดับนํา้ จะลดลง และมีการ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญตามจังหวัดต่างๆ ที่ ถูกนํา้ ท่วมให้กลับคืนสูส่ ภาพปกติ เชือ่ ว่าในไม่ชา้ นักท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างประเทศจะกลับเข้ามา ท่องเที่ยว และใช้บริการที่พัก โรงแรมอย่างเช่นที่ ผ่านมา” นายจักรกฤษณ์ กล่าว ด้านนายชูศักดิ์ สิงห์สัตย์ ผู้ช่วยประธาน กรรมการบริ ห าร โฆษะกรุ๊ ป กล่ า วว่ า ถึ ง แม้ ในช่ ว งนี้ จ ะมี ป ระชาชนเดิ น ทางออกมาจาก กรุงเทพฯ เพือ่ หนีนาํ้ ท่วม แต่ทจี่ ะมาในภาคอีสาน ที่ขอนแก่นนั้นนับว่าน้อยมาก นอกจากแรงงาน คนอีสานที่ไปทำ�งานที่กรุงเทพฯ ดังนั้นในส่วน ของโรงแรมโฆษะเองจึงไม่ได้รับผลกระทบจาก ตรงนี้มากนัก ซึ่งอาจจะมีบ้างประมาณ 1-2% ส่วนหนึง่ น่าจะมาจากเส้นทางทีจ่ ะมาทีภ่ าคอีสาน นั้นไกล ไม่สะดวกเพราะถนนในบางช่วงจาก กรุงเทพฯ มายังภาคอีสานถูกตัดขาด ทำ�ให้หากจะ เดินทางมาต้องใช้เส้นทางอ้อมจึงเป็นการเสียเวลา มาก และเท่าที่ทราบส่วนใหญ่ประชาชนจะเดิน ทางไปทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกมากกว่า เพราะเส้นทางสะดวกและใกล้กับกรุงเทพฯ แต่อย่างไรก็ตามทางโรงแรมเองได้มีการ ลดราคาให้ กั บ ผู้ ที่ ป ระสบภั ย ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มา พักในโรงแรมซึ่งสามารถต่อได้กับทางโรงแรม โดยปกติ แ ล้ ว ลู ก ค้ า ของโรงแรมเองเป็ น กลุ่ ม ประชุมสัมมนามากกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว และ กลุ่มสัมมนาส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคกลางเป็น หลัก ดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่นํ้าเริ่มเข้าท่วม กรุงเทพฯและภาคกลางที่ผ่านมาจนถึง ณ ขณะนี้ ทำ�ให้ลกู ค้าหายไปกว่า 30-40 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ก็ ถือว่ายังโชคดีอยูบ่ า้ งทีย่ งั มีหน่วยงานราชการและ เอกชนในจังหวัดที่ยังมีการจัดประชุมสัมมนา “เชื่ อ ว่ า หลั ง นํ้ า ลด ทั้ ง รั ฐ บาลและภาค เอกชนจะร่วมกันฟื้นฟูผลกระทบและความเสีย หายที่เกิดขึ้นให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่ง จะทำ�ให้การท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรมฟื้น ตัวได้อีกครั้ง” นายชูศักดิ์ กล่าว

สนใจพื้นที่โฆษณา ติดต่อ คุณสุพัตรา โทร. 08-1545-5594

E-mail :

thaisaeree@gmail.com thaisaeree@yahoo.com


หน้า 12

ปีที่ 9 ฉบับที่ 91 ประจำ�เดือนพฤศจิกายน 2554

มอบของที่ระลึก ; ฯพณฯ วิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทย ประจำ�กรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว (คนที่ 2 จากขวา) รับมอบของที่ระลึกจาก ร่วมแสดงความยินดี ; อาจารย์แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ พงศ์พานิช ผู้อำ�นวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 7 จากขวา) รับมอบแจกันดอกไม้จาก คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสให้ความไว้วางใจเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเอกอุดร คุณจิตรา เลิศสุบนิ ผูจ้ ดั การพยาบาลโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากซ้าย) และคณะหัวหน้าแผนก พยาบาล เจ้าหน้าทีร่ ว่ มแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาส เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2554

ฉลองครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร ; คุณวิเชียร ชมดง ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสูทสีเข้ม) คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหาร มอบสร้อยคอทองคำ� ; อาจารย์แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ พงศ์พานิช ผู้อำ�นวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (สูทขาว) มอบสร้อยคอทองคำ�ให้กับ โรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีฟ้า) อาจารย์นายแพทย์รัชนัย ยศสิงห์ สูตินรีแพทย์ประจำ�โรงพยาบาลเอกอุดร ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณแม่ลูกเอกที่เข้า Mrs.Soukita Hueangpheng0hn (ชุดฟ้า) หนึง่ ในคุณแม่ผโู้ ชคดีจากการจับรางวัลสร้อยคอทองคำ� เนือ่ งในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปีโรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลแห่งความไว้วางใจ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ร่วมพิธีจับรางวัลสร้อยคอทองคำ�ให้กับผู้โชคดี เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554

มอบสร้อยคอทองคำ� ; คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากขวา) มอบสร้อยคอทองคำ�ให้กับคุณนิตยา ชื่นวิเศษ มอบสร้อยคอทองคำ� ; อาจารย์นายแพทย์รัชนัย ยศสิงห์ สูตินรีแพทย์ประจำ�โรงพยาบาลเอกอุดร (ซ้าย) มอบสร้อยคอทองคำ�ให้กับคุณจารุวรรณ สุขรมย์ (เสื้อสีม่วง) หนึ่งในคุณแม่ผู้โชคดีจากการจับรางวัล เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลแห่งความไว้วางใจ (คนกลาง) หนึ่งในคุณแม่ผู้โชคดีจากการจับรางวัลสร้อยคอทองคำ�เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลแห่งความ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ไว้วางใจ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554

มอบสร้อยคอทองคำ� ; คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ซ้าย) มอบสร้อยคอทองคำ�ให้กับคุณวิไลพร แดนดี (คนกลาง) มอบสร้อยคอทองคำ� ; อาจารย์นายแพทย์ตรอง มณีวัฒนา สูตินรีแพทย์ประจำ�โรงพยาบาลเอกอุดร (ขวาสุด)มอบสร้อยคำ�ทองคำ�ให้กับคุณทิพอนคำ� ตรัน หนึ่งในคุณแม่ผู้โชคดีจากการจับรางวัลเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลแห่งความไว้วางใจ เมื่อวันที่ (คนที่ 2 จากซ้าย) หนึ่งในคุณแม่ผู้โชคดีจากการจับรางวัลเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 14 ปี โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลแห่งความไว้วางใจ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 20 ตุลาคม 2554

ที่ ป รึ ก ษา พล.ต.ต.ศั ก ดา เตชะเกรี ย งไกร,ดร.สมเกี ย รติ แพทย์ คุ ณ ,รศ.ดร.ธี ร ะ ฤทธิ ร อด,ดร.อาทิ ต ย์ ฉั ต รชั ย พลรั ต น์ , วิ วั ฒ น์ หมื่ น กั น ยา,เมธี สมสี มี , สุ ว รรณ ไตรมาลั ย ,พี ร ะ วี ร ะชั ย ,ยงยุ ท ธ ขาวโกมล เจ้าของ/บรรณาธิการบริหาร พ.ต.พิสษิ ฐ์ ชาญเจริญ บรรณาธิการ/ผูพ ้ มิ พ์และผูโ้ ฆษณา สุพตั รา ศุขโข กองบรรณาธิการ เพ็ญศิริ นาคทน,พงษ์พชิ ญ์ อ่อนละมัย,มณฑล ศุขโข,รณชิต ชาญเจริญ,นาฏยาภรณ์ บุญโท,

ประคอง หนูราช,พันธ์ศักดิ์ วีระชัย,เสริมศักดิ์ ขาวโกมล สำ�นักงาน 76 ม.20 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 08-9422-0228 โทรสาร 0-4324-4584 E-mail : Thaisaeree@gmail.com, Thaisaeree@yahoo.com ศูนย์อุดรธานี 152/3 ถ.อุดรดุษฏี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 08-6864-0678 โทรสาร 0-4224-7905 E-mail: ps_veerachai@hotmail.com ศูนย์หนองคาย 78 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ์ ต.เมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 ที่ปรึกษากฎหมาย สังคม พุทธา สำ�นักงานทนายความประสพสุขธุรกิจและกฎหมาย ออกแบบ/กราฟฟิค เอื้อดีไซน์ 08-3417-0363

หนังสือพิมพ์ไทยเสรีฉบับที่ 91  

หนังสือพิมพ์ข่าวท้องถิ่น อีสาน ขอนแก่น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you