Page 1

โรงเรียนพัฒนาวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรูท้ ี่ 9 การตวง เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง ครูผู้สอน นางสาวสุชาดา ชัยยะ


สาระสาคัญ

หน่วยการตวงทีเ่ ป็นมาตรฐานมีความสัมพันธ์ กันสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ คือ ปริมาณความจุ 1,000 มิลลิลิตร เท่ากับ ปริมาณหรือความจุ 1 ลิตร ปริมาณหรือความ จุ 1 มิลลิลิตรเท่ากับปริมาณ หรือ ความจุ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร


สาระที่ 2 การวัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการ วัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการ

วัดตัวชี้วัด

มฐ ค 2.1 ป.4/1 บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด ความยาว น้าหนัก ปริมาตรหรือความจุ และเวลา


จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ - เมื่อกาหนดปริมาณ หรือความจุหน่วยการตวงเป็น มาตรฐาน สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ปริมาณ หรือความจุได้ ด้านทักษะกระบวนการ 1. ใช้วิธกี ารที่หลากหลายแก้ปญ ั หา 2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปญ ั หาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม 3. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม


ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.เมื่อกาหนดกิจกรรมให้ปฏิบตั ิ มีความสนใจใน การปฏิบตั กิ จิ กรรม 2.มีความกระตือรือร้นในการทางาน 3.มีความรับผิดชอบและมีนาใจต่ ้ อเพื่อน

สาระการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง


กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1.ดูแผนภูมิหน่วยการตวงระบบเมตริก ร่วมกัน อภิปรายเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง เปรียบเทียบกับระบบไทย เช่น 1 ถัง เท่ากับ 20 ลิตร เป็นต้น จากนั้นให้นักเรียนอ่านแผนภูมิ 2.ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปลีย่ นหน่วยการวัดที่ เรียนผ่านมา สรุปว่า มี 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 เปลี่ยนแปลงหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ และวิธีที่ 2 เปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยย่อย


3. แบ่งกลุม่ เป็น 2 กลุ่ม เพื่อศึกษาวิธเี ปลี่ยนหน่วยการ ตวง โดย - กลุ่มที่ 1เปลี่ยนหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่ - กลุ่มที่ 2 เปลี่ยนหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อย 4. ตัวแทนกลุ่มนาเสนอโดยการสาธิตการทา แล้วสนทนา ซักถามความเข้าใจ วิธีการเปลี่ยนหน่วยการตวงทีถ่ ูกต้อง ถ้านักเรียนรายงานผลการทากิจกรรมไม่ถูกต้องให้ครูเฉลย คาตอบทีถ่ ูกต้อง 5. ให้นักเรียนทาแบบฝึกเสริมทักษะ 6. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน


ใบความรู้ เรื่อง เครื่องมือการตวง การตวง เป็นการวัดปริมาณของสิง่ ของต่างๆ หรือหาความจุของภาชนะต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าสิง่ ของชนิด นั้น มีปริมาณเท่าไร หรือภาชนะนี้มคี วามจุเท่าไร เครื่องตวงเครือ่ งตวงทีเ่ ป็นมาตรฐาน มีหลายประเภท ดังนี้


ใบความรู้

เรื่อง หน่วยตวง หน่วยตวงทีเ่ ป็นหน่วยมาตรฐาน ที่เรานิยมใช้ มีอยู่หลายลักษณะ เช่น


1 1,000 1 1,000,000 1,000,000 1 100

1 1 1,000 1 1 20 1


จงตอบคาถาม

แบบฝึกเสริมทักษะ

1. สีทาบ้าน 1 ลิตร เป็นกีม่ ิลลิลติ ร 2. ยาสระผม 2,000 มิลลิลิตร เป็นกีล่ ติ ร 3. น้ายาซักแห้ง 3,500 มิลลิลิตร เป็นกี่ ลิตร กี่มิลลิลติ ร 4. น้ากลัน่ 2 ลิตร 250 มิลลิลิตร เป็นกี่ มิลลิลิตร 5. น้ามันมะพร้าวครึง่ ลิตรเป็นกีล่ กู บาศก์ เซนติเมตร


เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะ 1. 2. 3. 4. 5.

1,000 มิลลิลิตร 2 ลิตร 3 ลิตร 500 มิลลิลิตร 2,250 มิลลิลิตร 500 ลุกบาศก์เซนติเมตร


แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  http://www.youtube.com/watch?v=P _L4LY7hD6o  http://www.youtube.com/watch?v=CL ucOPmNhI8  http://www.youtube.com/watch?v=ke kLIL1V_pg

Math  

เรื่อง ความสัมพันธ์ของหน่วยการตวง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you