Page 1

อาหาร

โดย นางปราณีต นางขนิษฐา

ทองชูดา โพธิ์สง่า

วิชา เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนพัฒนาวิทยา ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี


1. เพื่อให้เด็กได้รู้เกี่ยวกับชื่อของอาหาร 2. เพื่อให้เด็กสามารถจาแนกอาหารที่ควรรับประทาน และไม่ควรรับประทานได้ 3. เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ และโทษของอาหาร


ทุกคนจาเป็นต้องทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สาหรับอาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้ 1. โปรตีน ได้แก่ น้้านม ปลา หอย ก้ง ปู ไข่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ เมล็ดพิช เช่น เมล็ดถั่วเหลือง ถั่วลิสง มีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและให้พลังงาน และอาหารประเภท โปรตีนทั้งหมด ไข่เป็ด เนื้อสัน เครื่องในสัตว์ ถั่วเหลือง มี โปรตีนมากกว่าสิ่งอื่นที่ใกล้เคียงกัน


2. คาร์โบไฮเดรท ได้แก่ ธัญพืช เผือกมัน กล้วยน้้าว้า ข้าวโพด น้้าตาล ขนมปัง น้้าอัดลมที่ปรุงเจือน้้าตาล ขนมและอาหารแปรรูปที่ท้าจากธัญพืชทุกชนิด มีประโยชน์ท้าให้ร่างกายมีก้าลังหรือเกิด พลังงาน ให้ไตท้างานไม่พิการ ให้เลือดไม่เป็น พิษ


3. วิตามิน

แบ่งออกได้เป็นหลายชนิด เช่น

วิตามิน A.

มีในน้ามันตับปลา, นม, ครีม, เนย, ไข่แดง, ผัก, แตงโม, ผลไม้, ตับ ช่วยให้ ร่างกายเจริญเติบโต ช่วยรักษาเนื้อเยือ ้ ของจมูก หู ตา ปาก และโพรงกระดูก ให้แข็งแรง ช่วยระบบทางเดินอาหารและการหายใจ

วิตามิน B1

มีในเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว, หอยนางรม, ผักสีเขียว, เนื้อสัน เครื่องในสัตว์, ถั่ว, นม, ไข่, ผลไม้สด, กล้วยหอม, เงาะ มะละกอสุก ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา ช่วยให้ระบบประสาท ทางานตามปกติ ช่วยให้เกิดอยากอาหาร ช่วยการย่อยอาหาร ช่วยให้เกิดแรงไม่เหนื่อยง่าย


4. เกลือแร่

แบ่งออกได้เป็น 5 ชนิด คือ

ก. แคลเซี่ยม มีในผักต่าง ๆ เช่น กะล่าปลี ผักคะน้า แตงกวา มะเขือ มะระ ต้นหอม ต้นกระเทียม ฝักทอง พริก ไข่ กุ้งปูปลา นม เมล็ดพืช ช่วยสร้างกระดูกและฟัน ให้แข็งแรง ช่วยให้โลหิตแข็งตัว ควบคุม การเต้นของหัวใจ การหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อ

ข. ฟอสพอรัส มีในไข่ นม ปลา เมล็ดพืช ช่วยในการสร้างกระดูก และฟันให้แข็งแรง


ค. เหล็ก

มีในเลือด ไข่ หอยนางรม ตับ เนื้อสันผักใบเขียว ถั่ว ช่วยในการสร้างเม็ดโลหิต แดง

ง. โซเดียมและโปรตัสเซี่ยม มีในพืช ผัก อาหารทะเลเกลือ ช่วยในการรักษาระดับน้้าในเลือด และควบคุมภาวะการเป็นกรดหรือด่างของสารเคมีในร่างกาย


จ. ไอโอดีน มีในอาหารทะเล เกลือ ช่วยควบคุมการท้างานของ ต่อมธัยรอยด์ ในการเผาผลาญให้อาหารเกิด ประโยชน์แก่ร่างกาย ถ้าขาดจะเกิดโรคคอพอก


5. ไขมัน ได้แก่ไขมันสัตว์ ถั่วหลายชนิด (เว้นถั่วเหลือง) น้้ามันพืช เนย เนื้อ ไข่ มีประโยชน์ให้พลังความ ร้อน แต่ให้มากกว่าคาร์โบไฮเดรทถึง 2 เท่า


อาหารที่มีประโยชน์ และควรรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์จะทาให้ร่างกายเจริญเติบโต และ แข็งแรง เช่น อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ และอาหารที่สะอาด


อาหารที่มีโทษ และไม่ควรรับประทาน อาหารที่มีโทษ และไม่ควร รับประทาน เช่น ลูกกวาด น้าอัดลม ขนมหวาน เพราะ จะทาให้ฟันผุ และเป็นโรคอ้วน อาหารที่ไม่สะอาด อาหารมีแมลงวันตอม อาหารที่ ใส่สีจัด ๆ จะทาให้ท้องเสีย อาเจียน

เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  

อาหารหลัก 5 หมู่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you