Page 1


 สาระสาคัญ สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่ดี จะช่วยให้เรามีร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจสดชื่น แจ่มใส สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริม สุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค และ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ตัวชี้วัด

มฐ. พ 4.1 ป.6/1 แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ


จุดประสงค์การเรียนรู้  1 อธิบายความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้ (K)  2. เห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพที่ดี (A)  3. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ

สุขภาพ (P)

สาระการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ


เรื่อง ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อาจมี ประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ได้ จะเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติ ทุกชนิดเป็นสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งแวดล้อมบางชนิดก็ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ 1. สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1.1 สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ พืช เป็นต้น 1.2 สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน หิน น้า ภูเขา ท้องฟ้า อากาศ เป็นต้น 2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นสิ่งที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้นและสร้างด้วยฝีมือของมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นวัตถุ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อใช้สอยและอานวยความสะดวก เช่น อาคาร บ้านเรือน เสื้อผ้า ยานพาหนะ ถนน เป็นต้น 2. สิ่งแวดล้อมทางสังคม เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่ วัตถุจึงไม่อาจมองเห็นได้ แต่เป็นสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นตัว กาหนดให้คนในสังคมปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบของการอยู่ร่วมกัน ในสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนะธรรม ศาสนา ข้อบังคับ กฎหมาย ระบบการศึกษาระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง เป็นต้น


คาสั่ง ให้นักเรียนดูภาพที่กาหนดให้แล้วตอบคาถาม

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

คาถาม 1. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ในท้องถิ่นตามภาพที่ 1 จะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ อธิบายให้ละเอียด .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 2. ถ้านักเรียนอาศัยอยู่ในท้องถิ่นตามภาพที่ 2 จะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพ อธิบายให้ละเอียด .................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... 3. ถ้านักเรียนต้องการให้สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตามภาพที่ 1 สะอาดสวยงามควรทาอย่างไร อธิบายให้ละเอียด .................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................


แหล่งอ้างอิง http://www.mindandcare.com/_main/pic_news /07-1.jpg http://image.dek-d.com/pic_warning.gif

sport  

การส่งเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you