Page 1

เดือน ลาทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาล 3


 1. นักเรียนบอกประเภทของดินได้  2. นักเรียนบอกลักษณะของดินได้  3.นักเรียนบอกประโยชน์ของดินได้


ดินเหนียว

ดินเหนียว เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตก ออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้้าแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ เหนียวเหนอะหนะ ติดมือ เป็นดินที่มีการระบายน้้าและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุ้ม น้้า ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี เหมาะที่จะใช้ท้า นาปลูกข้าวเพราะเก็บน้้าได้นาน


ดินร่วน

ดินร่วน เป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งจะจับ กันเป็นก้อนแข็งพอประมาณ ในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้าง เมื่อ สัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือแต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อก้าดินให้แน่นในฝ่ามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็นก้อนไม่ แตกออกจากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้้าได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อ ดินที่มีความเหมาะสมส้าหรับการเพาะปลูก


ดินทราย

ดินทราย เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า ร้อยละ 85 เนื้อดินมีการเกาะตัวกันหลวมๆ มองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ได้ ถ้าสัมผัสดินที่อยู่ในสภาพแห้งจะรู้สึกสากมือ เมื่อลองก้าดินที่แห้งนี้ไว้ ในอุ้งมือแล้วคลายมือออกดินก็จะแตกออกจากกันได้ แต่ถ้าก้าดินที่อยู่ ในสภาพชื้นจะสามารถท้าให้เป็นก้อนหลวมๆ ได้ แต่พอสัมผัสจะแตก ออกจากกันทันที


ดินเหนียว ดินเหนียว เป็นดินเนื้อละเอียด ซึ่งมีคุณสมบัติ ทึบน้้า เหนียว เมื่อให้น้าในปริมาตรที่เหมาะสม จะสามารถน้ามาปั้นเป็น รูปทรงต่าง ๆ ได้ เมื่อน้าไปเผาจะแปรสภาพเป็นวัตถุแข็ง ไม่ เปลี่ยนรูป


ดินร่วน เป็นดินที่มีส่วนผสมของส่วนประกอบขนาดทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียด มีสีด้า หรือสีน้าตาลเข้ม เนื่องจากมีฮิวมัสผสมอยู่ในปริมาณมาก จึง เหมาะส้าหรับการเพาะปลูก มีการระบายน้้าดีปานกลาง


เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า ร้อยละ 85 ลักษณะโดยทั่วไปจะเกาะตัวกันหลวมๆ และ มองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆ ได้ ถ้าสัมผัสดินที่อยู่ในสภาพแห้งจะรู้สึกสากมือ เมื่อลองก้าดินที่ แห้งนี้ไว้ในอุ้งมือแล้วคลายมือออกดินก็จะแตกออกจากกันได้ แต่ถ้าก้าดินที่อยู่ในสภาพชื้นจะสามารถท้าให้เป็นก้อนหลวมๆ ได้ แต่พอสัมผัสจะแตกออกจากกันทันที ดินทรายเป็นดินที่มี การระบายน้้าและอากาศดีมาก แต่มีความสามารถในการอุ้ม น้้าต่้า มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เพราะความสามารถในการดูด ยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย พืชที่ขึ้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งธาตุ อาหารและน้้า เนื้อดินที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ดินทราย ดินทรายปนดินร่วน และดินร่วนปนทราย


พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว 1 ข้าว 5.5-6.0 2 ผักกาดหัว กะหล่้าดอก ขึ้นฉ่าย ถั่วลันเตา ผักกาดหอม 6.07.0 3 กะหล่้าปลี แครอท คะน้า 5.7-7.0 4 ยาสูบ 5.4-5.7 5 มันเทศ 5.5-7.0 6 ฝ้าย 6.0-8.0 7 สับปะรด 5.0-6.0


 

1. กล้วย 2. มะม่วง 3. ถั่ว


1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

แตงกวา แตงโม ผักบุ้ง มะเขือเทศ พริก ไผ่ มันฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่ง


จง x ทับข้อที่ถูกต้อง 1. ดินปลูกข้าวเป็นดินประเภทใด ก. ดินเหนียว ข. ดินร่วน ค. ดินทราย 2. ดินร่วนปลูกพืฃชนิดใดได้ผลดีที่สุด ก. ข้าว ข. ถั่ว ค. บัว 3. ดินชนิดใดมีลักษณะหยาบ ก. ดินร่วน ข. ดินทราย ค. ดินเหนียว 4. ดินเหนียวมีประโยชน์อย่างไร ก. ท้าเครื่องปั้นดินเผา ข. ท้าของเล่น ค. ท้าขนม 5. แหล่งอาหารที่ส้าคัญของพืชคือ ก. น้้า ข. ดิน ค. อากาศ


http://www.thaikasetsart.com/w pcontent/uploads/2012/04/kaset 16.jpg สืบค้นวันที่ 5 ต.ค.55

วิทยาศาสตร์  

เรื่องของดิน