Page 1


ปมปาสารูปไม

เลาดี

คิงงามคําสิงคี

หางบาย

นบไหวปูจามี

สุขสู เชยบาน

หวังจักเปนทางคลาย สูหอง เมืองบน


๒ พระเจาไม เมืองละกอน

ประวัติวัดที่พบ

พระพุทธรูปไม

ใน ตําบลบานเปา จ.ลําปาง

วัดแมกง วัดแม่ก๋ง ตังอยู ้ เ่ ลขที่ ๓๖๕ บ้ านแม่ก๋ง หมูท่ ี่ ๓ ตําบลบ้ านเป้า อําเภอ เมืองลําปาง จังหวัด ลําปาง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตังวั ้ ด มีเนื ้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จรดถนนและบ้ านเรือนราษฎร ทิศใต้ จรดถนนและบ้ านเรือนราษฎร ทิศตะวันออก จรดถนนและบ้ านเรือนราษฎร ทิศตะวันตกจรดถนน และ บ้ านเรือนราษฎร อาคารเสนาสนะประกอบด้ วย อุโบสถ ศาลา การเปรียญ กุฏิ และศาลาโรงครัว ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูป ๓ องค์ วัดแม่ก๋ง สร้ างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๘ ได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมา วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐


๓ พระเจาไม เมืองละกอน

วัดทุงมานเหนือ วัดทุ่งม่านเหนือ ตังอยู ้ เ่ ลขที่ ๓๓๖ บ้ านทุ่งม่านเหนือ หมูท่ ี่ ๒ ตําบลบ้ านเป้า อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตังวั ้ ดมีเนื ้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวาอาณาเขต ทิศเหนือจรดบ้ านเรือนราษฎร ทิศใต้จรดที่วา่ งเปล่า ทิศตะวันออก จรดลําเหมือง ทิศ ตะวันตก จรดถนนที่ธรณีสงฆ์จํานาน ๒ แปลง เนื ้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๔ ตารางวาอาคารเสนาสนะประกอบด้ วย อุโบสถศาลาการเปรียญและกุฏิ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองสําริด และ โบราณวัตถุ ฆ้ องวง วัดทุ่งม่านเหนือ สร้ างเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๗ ได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมาวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๒


๔ พระเจาไม เมืองละกอน

วัดบานเปา วัดบ้ านเป้า ตังอยู ้ ่เลขที่ ๖๖ บ้ านเป้า ตําบลบ้ านเป้า อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน ตังวั ้ ดมีเนื ้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวาอาณาเขต ทิศเหนือจดลําคลอง ทิศใต้ จดถนนใหญ่ ทิศตะวันออก จดถนน ทิศตะวันตก จด ถนน อาคารเสนาสนะประกอบด้ วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญและ กุฏิ ๒ หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองเหลืองแบบสิงห์ ๓วัดบ้ าน เป้า สร้ างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมาวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙


๕ พระเจาไม เมืองละกอน

วัดสบไพร วัดสบไพร ตังอยู ้ ่เลขที่ ๑๘๓ บ้ านสบไพร หมูท่ ี่ ๔ ตําบลบ้ านเป้า อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ชื่อเดิม วัดสัมพันธ์ธาราลํา เพราะแม่นํ ้า ๒ สายไหลมา พบกัน ที่ดินตังวั ้ ดมีเนื ้อที่ ๑ ไร่ ๒งาน ๑๕ ตารางวาอาณาเขตทิศเหนือ จดที่ดนิ ของเอกชน ทิศใต้ จดถนน ทิศตะวันออกจดลําธาร ทิศตะวันตก จดที่ดินของเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้ วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิ ปูชนียวัตถุมพี ระพุทธรูปวัดสบไพรสร้ างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓


๖ พระเจาไม เมืองละกอน

อานิสงส การสรางพระเจาไม อานิสงส์

หมายถึงผลแห่งกุศลกรรมหรื อประโยชน์อนั

จะได้ รับจากการได้ ทําบุญหรือได้ สร้ างประโยชน์ไว้ คนลัานนาเชื่อ ว่า การทําบุญทํากุศลอันมีเจตนาบริ สทุ ธิ์ ย่อมจะได้ รับผลแห่งบุญ นันตอบแทน ้

แม้ สิ่งที่ทําจะมีมลู ค่าเล็กน้ อยก็ตามเกี่ยวกับความ

เชื่อในเรื่องอานิสงส์ตา่ ง ๆ นัน้ จะเห็นได้ วา่ สิ่งใดก็ตามถ้ าถวายเป็ น พุทธบูชาหรือถวายไว้ แก่พระศาสนาแล้ วย่อมได้ รับอานิสงส์ทงสิ ั ้ ้น ดังนันจึ ้ งมีธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ตา่ ง ๆ มากมาย เช่น อานิสงส์การ ถวายทางทุง อานิสงส์การถวายทานประทีป เป็ นต้ น


๗ พระเจาไม เมืองละกอน

พระเจ้ าไม้ วัดแม่ก๋ง มีการประดับด้ วยกระจกจืน

การสร้ างพระเจ้ าไม้ ถวายวัดหรือสร้ างด้ วยวัสดุใด ๆ นัน้ คนล้ านนาเชื่อว่าการจะได้ รับอานิสงส์มากน้ อยก็ขึ ้นอยูก่ บั วัสดุที่ใช้ สร้ าง วัสดุที่หายากและราคาแพง

จะได้ รับอานิสงส์ การสร้ าง

มากกว่าวัสดุที่หาง่าย หรือมีราคาถูก แต่ไม่ได้ หมายความว่าค่า ของอานิสงส์วดั กันด้ วยราคา คงจะหมายถึงการเสียสละหรือความ ตังมั ้ น่ ในการหาปัจจัยมาสร้ างมากกว่า คือถ้ าขวนขวายหาวัสดุหา ยาก ก็ย่อมแสดงถึงความตังใจมั ้ น่ ใจในการสร้ างนัน่ เอง


๘ พระเจาไม เมืองละกอน

พระเจ้ าไม้ แก่นจันทร์ วัดทุง่ ม่านเหนือ


๙ พระเจาไม เมืองละกอน

ไมที่ใชสรางพระเจา ไม้ มงคล คือ ไม้ ที่นํามาใช้ ประโยชน์ได้ถกู ต้ องตรงกับงาน และ อีกลักษณะหนึ่ง คือไม้ ที่มีนาม อันเป็ น มงคล เช่น ไม้ สกั นอกจาก จะเป็ นไม้ ที่กนั ปลวก และเนื ้อไม้ ไม่เหนียว หรือ เปราะ เกินไป สามารถนํามาแกะลวดลายต่าง ๆ ได้ ง่าย มีลายเนื ้อ สวยงามแล้ ว คําว่า สัก ยังพ้ องเสียงกับคําว่า ศักดิ์ ซึ่งถือเป็ น นามมงคลอีกด้ วย คติเกี่ยวกับไม้ มงคลที่นํามาสร้ างพระเจ้ านัน้ อาจเป็ นไป ได้ ที่รับความเชื่อมาจากไม้ โพธิ์คือไม้ ที่พระพุทธเจ้ าทุกพระองค์ ที่ ทรงประทับใต้ ร่มไม้ นนๆ ั ้ เพื่อตรัสรู้ ในตํานานมูลศาสนา สํานวนล้ านนา (บําเพ็ญ ระวิน,๒๕๓๘ ข: ๑๙-๒๘) ได้ กล่าวถึงไม้ มหาโพธิ์ของพระพุทธเจ้ าแต่ละองค์ไว้ มีไม้ ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้ ไม้ กวาว (ทองกวาว) ไม้ แคฝอย ไม้ ไร (อ่านไฮ คือ ต้ นไทร มีอยู่หลายชนิด) ไม้ สาลกัลป์ยาณะ


๑๐ พระเจาไม เมืองละกอน

พระเจ้ าไม้ ปางมารวิชยั วัดบ้ านเป้า

ไม้ นาวกาน ไม้ บนุ นาค ไม้ ชะล่อ ไม้ หมากเกลือ ไม้ เดื่อกา ไม้ จวง ไม้ สะเลียม ไม้ ซางคํา ไม้ ประเหียง ไม้ จมั ปา ไม้ ฝาง ไม้ กัณณิการ์ ไม้ ดลู่ าย ไม้ มะขามป้อม ไม้ มว่ งขาวในส่วนพระพุทธเจ้ า ๕ พระองค์นนั ้ มีไม้ มหาโพธิด์ งั นี ้ พระพุทธเจ้ ากกุสนั ธะ ไม้ คะเซาะ พระพุทธเจ้ าโกนาคมนะ ไม้ เดื่อ พระพุทธเจ้ ากัสสปะ ไม้ นิโครธ พระพุทธเจ้ าโคตรมะ ไม้ โพ พระพุทธเจ้ าศรีอารยะเมตไตรย ไม้ บุนนาค


๑๑ พระเจาไม เมืองละกอน

การจารึกฐานพระเจาไม การจารึกข้ อความที่ฐานพระเจ้ าไม้ มีอยู่ ๒ วิธีคือ วิธีแรก เมื่อเตรียมพื ้นผิวที่ฐานไว้ จนเรี ยบร้ อยแล้ วก็ลงรัก ลงชาด ปิ ดทอง แล้ วใช้ หมึกจารลงไปซึ่งมักจะลบเลือนง่าย วิธีการต่อมาคือใช้ เหล็ก จาร (เหล็กที่จารคัมภีร์ใบลาน คล้ ายดินสอมีไส้ เป็ นเหล็กแหลม) จารึกข้ อความบนพื ้นผิวที่เตรียมไว้ วิธีนี ้จะได้ ตวั อักษรคมชัดมาก เพราะสีดําของรัก หรื อสีแดงของชาด ที่อยู่ลกึ ลงไปจะตัดกับสีทอง ของทองคําเปลวปิ ดอยู่สว่ นบนสุดของพื ้นผิว บางองค์รกั และชาด ยังไม่แห้ งสนิท รักและชาด จะไหลลบร่องจารึก ทําให้ อกั ษร ลบเลือน คําจารึกฐานพระเจ้ าไม้ สว่ นมาก มักมีใจความเหมือนกัน หรือคล้ าย ๆ กัน เป็ นขนบของการจารึก กล่าวคือ มักมีข้อความ เรียงตามลําดับตามนี ้ วัน เดือน ปี ที่สร้ าง เจ้ าศรัทธาหรือนาม ผู้สร้ างพร้ อมคณะ สิ่งที่สร้ าง เจตนาการสร้ างคําปรารถนาของ ผู้สร้ าง และคําบาลี บางองค์อาจมีเพียงตอนใดตอนหนึ่ง เช่น มีแต่ ปี ที่สร้ าง หรือนามผู้สร้ าง


๑๒ พระเจาไม เมืองละกอน

พระเจ้ าไม้ ที่มีฐานจารึก เกี่ยวกับผู้สร้ าง

จารึก ที่ฐานพระเจ้ าไม้


Phrajaow_Mai_maung_La_gorn  
Phrajaow_Mai_maung_La_gorn  

Phrajaow_Mai_maung_La_gorn