Page 1

แผนการตลาด บริษทั ซีพี 1.สถานการณ์ ทางการตลาดในปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั นั้น มีลกั ษณะที่สำคัญอยูห่ ลำยประกำรด้วยกัน กล่ำวคือ เศรษฐกิจไทยยัง ขยำยตัวในอัตรำค่อนข้ำงต่ ำ หลังวิกฤตกำรเงิ น 2540 เนื่ องจำกกำรลงทุนของประเทศยังต่ำมำก เศรษฐกิ จ ไทยมีแนวโน้มพึ่งพิงกำรส่ งออกสู งขึ้น อำจมีปัญหำเสถี ยรภำพเกิดขึ้นได้ง่ำย หำกเศรษฐกิ จโลกมีควำมผัน ผวนรุ นแรง ขณะเดียวกัน ภำคกำรผลิตของประเทศเปลี่ยนไปมำกโดยภำคเกษตร หดตัวลงในช่วง 30 ปี จำก ร้อยละ 20 เหลือเพียงร้อยละ 8 ของ GDP ในขณะที่ยงั ใช้แรงงำนสู งถึงร้อยละ 43 ของแรงงำนทั้งหมด บ่ง ชี้ ให้เห็ นว่ำ ภำคเกษตรโดยรวมยัง มี ป ระสิ ทธิ ภำพต่ ำ นอกจำกนี้ เศรษฐกิ จไทยยังมี จุดอ่ อนที่ สำคัญหลำย ประกำร เช่น ต้นทุนโลจิสติกส์ สูงมำก ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรวิจยั และพัฒนำต่ ำกว่ำนำนำประเทศอย่ำงน่ ำตกใจ รวมทั้งกำรกระจำยรำยได้ยงั คงมีควำมเหลื่อมล้ ำสู ง เช่นเดียวกับที่เคยเป็ นในช่วง 20 ปี ที่ผำ่ นมำ น อ ก จ ำ ก นี้ กำรรวมตัวเป็ นประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC) ในปี 2558 จะทำให้ไทยสำมำรถใช้ประโยชน์จำก AEC ได้หลำยด้ำนทั้งด้ำนกำรตลำด กำรใช้ปัจจัยกำรผลิ ตที่ ถูกลง ขณะเดี ยวกันหำกไม่เตรี ยมตัวให้พร้ อม ทั้ง ภำครัฐและเอกชน ก็ตอ้ งเผชิญกับกำรแข่งขันที่เข้มข้นและรุ นแรงขึ้น

2.การวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง 1.บริ ษทั ประกอบด้วยพนักงำนและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เนื่ องจำก7-Eleven ได้ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนมำอย่ำงต่อเนื่อง 2.มีกำรส่ งเสริ มกำรศึกษำและพัฒนำบุคลำกรที่มีคุณภำพเพื่อรองรับกำรขยำยสำขำ และรองรับกำร แข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่ งเป็ นส่ วนสำคัญในกำรผลักดันให้ 7-Eleven ประสบควำมสำเร็ จได้ สำมำรถมีสำขำร้ำนค้ำ มำกมำย 3.บริ ษทั ย่อยมี รำยได้รวม 104,873 ล้ำ นบำท เพิ่มขึ้ นจำกปี 2548 คิดเป็ น ร้ อยละ 6 ซึ่ งเป็ นรำยได้ ธุ รกิจร้ำนสะดวกซื้ อ สัดส่ วนร้อยละ 64 รำยได้จำกธุ รกิจร้ ำนค้ำปลีกขนำดใหญ่ในประเทศจีน สัดส่ วนร้อย ละ 30 และรำยได้จำกธุ รกิจอื่น ๆ ในประเทศ สัดส่ วนร้อยละ 6 กลุ่มธุ รกิจร้ำนค้ำสะดวกซื้ อมียอดขำยสุ ทธิ รวม 65,055 ล้ำ นบำท ซึ่ ง เพิ่ มขึ้ นจำกปี ที่ แล้ว 14,975 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 29 ซึ่ งกำรเพิ่ม ขึ้ นของ ยอดขำยสุ ทธิ มีสำเหตุมำจำกกำรขยำยสำขำ และยอดขำยเฉลี่ ยต่อร้ ำนต่อวันเพิ่มขึ้น ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่ำ 7-


eleven มีควำมแข็งแกร่ งเรื่ องเงิ นทุนและมีศกั ยภำพในกำรขยำยสำขำ และเพิ่มยอดขำยให้สูงขึ้น เป็ นอย่ำง มำก 4.บริ ษทั มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทนั สมัยมำใช้ในกำรดำเนินธุ รกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำม ต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ ว โดยยึดถือควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก 5.มีกระบวนกำรคัดสรรและตรวจสอบคุณภำพของสิ นค้ำ ให้ได้คุณภำพสม่ำเสมอ และเพื่อสร้ำง ควำมมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค 6.บริ ษทั ได้จดั กระบวนกำรพัฒนำสิ นค้ำ ร่ วมกับผูผ้ ลิต โดยมีกำรตรวจสอบสิ นค้ำตั้งแต่ข้ นั ตอนกำร ผลิต กำรจัดส่ ง กำรเก็บรักษำ เพื่อให้ได้มำซึ่ งสิ นค้ำที่มีคุณภำพ 7.โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษทั ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และ ผูบ้ ริ หำร มี กำรแบ่งขอบเขตอำนำจหน้ำที่ อย่ำงชัดเจน ซึ่ งคณะกรรมกำร บริ ษ ัท ประกอบไปด้ว ยบุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทัก ษะ และประสบกำรณ์ ใ นกำรท ำงำนจำก หลำกหลำยสำขำที่เป็ นที่ยอมรับในระดับประเทศ 8.มีควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ที่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นอย่ำงดี และมีวฒั นธรรมองค์กรของบริ ษทั คือ กำรทำงำนเป็ นทีม โดยมีค่ำนิยม 7 Values เป็ นค่ำนิยมพื้นฐำนสำหรับพนักงำนทุกคนในองค์กร และ 11 Leadership เป็ นค่ำนิยมสำหรับผูบ้ ริ หำรทุกคนยึดถือและนำไปปฏิบตั ิในกำรดูแลเอำ ใจใส่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชำ อย่ำงมีคุณธรรม 9.บริ ษทั มีทำเลที่ต้ งั ที่ค่อนข้ำงได้เปรี ยบเนื่องจำกได้เลือกทำเลที่ต้ งั ในแหล่งชุมชนมีผคู ้ นสัญจรผ่ำน ไปมำตลอด จึงสำมำรถเข้ำถึงผูบ้ ริ โภค ได้ง่ำย อีกทั้ง มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ และมีมำตรฐำนคุณภำพสิ นค้ำ ไว้อย่ำงชัดเจน 10. มีกำรสุ่ มตรวจคุณภำพสิ นค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำรสรรหำผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยแตกต่ำง จำกคู่แข่งขันอยูเ่ สมอ โดยมีเป้ ำหมำยหลักคือกำรตอบสนองตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ 11. ใช้ประเมินสภำวะแวดล้อมและสถำนภำพขององค์กรโดยเน้นศักยภำพและควำมพร้อมที่องค์กร มีอยูแ่ ละพยำยำมหลีกเลี่ยงภัยคุกคำมหรื อควำมเสี่ ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกรวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนของ องค์กรด้วยเนื่ องจำกปั จจัยเหล่ำนี้มีโอกำสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มมำกขึ้น 12.นำไปใช้ปรับปรุ งแนวคิดและแนวปฏิบตั ิของกำรจัดทำแผนงำนหรื อโครงกำรของหน่วยงำนให้ มีโอกำสสร้ำงควำมสำเร็ จมำกขึ้น 13.ทำให้ทรำบถึงกลยุทธ์ในกำรปรับปรุ งกำรทำงำนควำมก้ำวหน้ำและขีดจำกัดด้ำนบุคลำกร งบประมำณ และระบบงำนเป็ นกำรป้ องกันกำรแทรกแซงกำรทำงำนจำกปั จจัยภำยนอกได้มำกขึ้น


14.บริ ษทั เป็ นผูน้ ำในเรื่ องของร้ำนสะดวกซื้ อ

ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไป

เพรำะเมื่อนึกถึงร้ำน

สะดวกซื้ อ อับดับแรกที่คนนึ กถึงคือ 7-Eleven 15.กำรเป็ นที่ยอมรับและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ เนื่องจำกมีสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของ ลูกค้ำและมีควำมสะดวกเนื่องจำกมีสำขำกระจำยทัว่ ไปในแหล่งชุมชน

ตลอดจนควำมเชื่อมัน่ ในคุณภำพ

สิ นค้ำ จุดอ่ อน 1.กำรที่พนักงำนและบุคลำกร ของ 7-Eleven มีควำมรู้ควำมสำมำรถ อำจเป็ นช่องทำงให้บริ ษทั คู่แข่ง ธุ รกิจเดียวกันเข้ำมำซื้ อตัวพนักงำน

โดยอำจเสนออัตรำเงินเดือน

และผลตอบแทนที่สูงกว่ำเพื่อดึงดูด

พนักงำนของ 7-Eleven ได้ เพรำะปั จจุบนั นี้กำรแข่งขันที่สูง หำกมีบุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถมำร่ วม แรงร่ วมใจพัฒนำองค์กร จะทำให้ธุรกิจประสบควำมสำเร็ จไปกว่ำครึ่ งแล้ว 2.บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจำนวนประมำณร้อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิ จำก กำรดำเนิ นงำนหลังภำษีเงินได้ ซึ่ งนโยบำยนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งกำรขยำยสำขำเพิ่มขึ้นนั้นมีส่วนทำ ให้กำไรสุ ทธิ ลดลง เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรชำยและบริ หำรที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุน้ ี อำจทำให้กำรจ่ำยเงินปั น ผลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เปลี่ยนไป อำจสร้ำงควำมไม่พึงพอใจให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ได้ 3.เนื่ องจำกบริ ษทั 7-Eleven มี สำขำกระจำยอยู่ทวั่ ทั้งประเทศ กำรติดต่อสื่ อสำรมักใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ เป็ นส ำคัญ หำกระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศมี ปั ญ หำ ก็ จ ะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ กำร บริ หำรงำน 4.กำรที่บริ ษทั มีคณะกรรมกำรบริ ษทั มำกถึง 13 คน อำจส่ งผลให้กำรตัดสิ นใจในบำงเรื่ องล่ำช้ำกว่ำ ที่ควร อำนำจกำรตัดสิ นใจมีนอ้ ย ต้องอำศัยเสี ยงส่ วนใหญ่ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งในกำรดำเนินงำนปั จจุบนั ต้องมี กำรตัดสิ นใจที่รวดเร็ วทันต่อเหตุกำรณ์ที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ ว 5.ปั จจุบนั ร้ำนค้ำปลีกข้ำมชำติขนำดใหญ่มีกำรแข่งขันทำงกำรตลำดสู งมำก ต่ำงนำกลยุทธ์ต่ำง ๆ มำ ใช้เช่น กำรขำยสิ นค้ำรำคำพิเศษ กำรมีของสมนำคุณพิเศษ กำรแจกคูปองเงินสดเพื่อใช้เป็ นส่ วนลดในกำรซื้ อ สิ นค้ำ ซึ่ งกำรแข่งขันเช่นนี้สำมำรถดึงดูดผูซ้ ้ื อได้มำก เนื่องจำกปั จจุบนั นี้ ผซู ้ ้ื อมักมองถึงควำมคุม้ ค่ำ ประหยัด ซึ่ งทำงบริ ษทั เองต้องหำวิธีกำรจัดรำยกำรโปรโมชัน่ เพื่อดึงดูดใจผู ้ แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่มีผลกระทบต่อ บริ ษทั ในระยะยำว 6.องค์กรต้องกำหนดก่อนว่ำ องค์กรต้องกำรที่จะทำอะไร 7.กำรวิเครำะห์โอกำสและอุปสรรคต้องกระทำในช่วงเวลำขณะนั้น


โอกาส 1.ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ให้ควำมสำคัญต่อกำรสรรหำพนักงำนมำกพอ ๆ กับกำรพัฒนำศักยภำพของ พนักงำน โดยให้ควำมสำคัญต่อกำรคัดเลือกคนดีมำกกว่ำคนเก่ง ซึ่ งผูบ้ ริ หำรเชื่อว่ำพนักงำนที่รับเข้ำมำใหม่ ยังไม่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถในระดับที่เรี ยกว่ำ “คนเก่ง” ก็สำมำรถพัฒนำภำยหลังได้ แต่กำรสร้ำงคนให้เป็ น คนดีตอ้ งใช้เวลำนำน วิธีกำรสรรหำของบริ ษทั ใช้วธิ ี กำรหลำยรู ปแบบด้วยกัน เช่นกำรประกำศรับสมัครทำง สื่ อต่ำง ๆ กำรคัดเลือกนักศึกษำที่จบใหม่จำกมหำวิทยำลัย กำรเข้ำร่ วมงำนนัดพบแรงงำน และกำรรับสมัคร ใน Internet เป็ นต้น ซึ่งทำให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลมีโอกำสที่จะคัดเลือกพนักงำนได้มำก 2. 7-Eleven เป็ นร้ำนค้ำสะดวกซื้ อที่เป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป หำกมีควำมจำเป็ นในกำรระดมทุนเพิ่ม ก็มี ควำมสำมำรถในกำรระดมทุนได้ง่ำย อีกทั้งกำรขยำยเพิ่มของแฟรนไชส์ จะช่วยให้บริ ษทั ไม่ตอ้ งลงทุนใน กำรเพิ่มสำขำมำกนัก แต่สำมำรถมีสำขำเพิ่มขึ้นได้ 3.บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรพัฒนำสิ นค้ำ กำรคัดเลือกผลิตภัณฑ์ และพัฒนำสิ นที่ที่มี คุณภำพ อีกทั้งมีควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่ องในกำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำนเพื่อส่ งมอบสิ่ งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ำ และตรงควำมต้องกำรของลูกค้ำ อีกทั้งนำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้ในกำรผลิต ควบคุม และกำรวำงแผน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนไปของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค 4.ตำมโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ล้วนเป็ นบุคคลที่มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ที่หลำกหลำย

และเป็ นผูท้ ี่มีวสิ ัยทัศน์กว้ำงไกล

ย่อมสำมำรถนำพำให้องค์กรประสบควำมสำเร็ จในกำร

ดำเนินธุ รกิจได้เป็ นอย่ำงดี สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งขันรำยใหญ่ ๆ ได้ 5. 7-Eleven มีโอกำสที่เข้ำถึงชุมชนได้มำกกว่ำร้ำนค้ำปลีกข้ำมชำติขนำดใหญ่ เนื่ องจำกกำรมีสำขำที่ ครอบคลุมทัว่ ประเทศไทย อีกทั้งเป็ นร้ำนสะดวกซื้ อที่อยูใ่ นชุมชน และไม่ถูกต่อต้ำนจำกชุมชนเนื่องจำกว่ำ เป็ นร้ำนค้ำของคนไทยไม่ใช่ต่ำงชำติ ซึ่ งจำกข้อได้เปรี ยบนี้ทำให้ 7-Eleven สำมำรถขยำยสำขำครอบคลุมได้ มำกขึ้น อุปสรรค 1.เนื่องจำก 7-Eleven มีคณะกรรมกำรที่มีอำนำจในกำรตัดสิ นใจ เรื่ องนโยบำยต่ำง ๆ หลำยท่ำน ซึ่ ง คณะกรรมกำรเหล่ำนี้มำจำกกำรแต่งตั้งโดยใช้เสี ยงข้ำงมำก จำกกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งสำมำรถถอดถอนได้ โดยใช้มติที่ประชุม ซึ่ งหำกมีกำรเปลี่ยนคณะกรรมกำรบ่อย จะทำให้กำรตัดสิ นใจล่ำช้ำไม่ทนั ต่อเหตุกำรณ์ ได้


2.ปั จจุ บนั ค่ำครองชี พที่สูงขึ้ น ส่ งผลให้อตั รำค่ำเช่ ำร้ ำนสู งขึ้ นมำก อีกทั้งแหล่งทำเลที่ต้ งั ร้ ำนตำม ชุ มชนต่ำง ๆ มีรำคำแพง ซึ่ งจะส่ งผลทำให้ค่ำใช้จ่ำยของร้ ำนโดยรวมสู งขึ้น และจะส่ งผลให้กำไรสุ ทธิ ของ บริ ษทั ลดน้อยลง 3.พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ ว ฉะนั้นกำรวำงแผนด้ำนต่ำง ๆ ต้องกระทำอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อให้ทนั ต่อเหตุกำรณ์ และสภำวะ กำรณ์ที่เปลี่ยนไป 4.ในภำวะตลำดปั จ จุ บ นั มี ก ำรแข่ ง ขันค่ อ นข้ำ งสู ง ไม่ ว่ำ จะเป็ นตลำดในประเทศ หรื อในตลำด ต่ำงประเทศ ล้วนเป็ นแรงผลักดันให้บริ ษทั ต้องแสดงควำมสำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำร สร้ ำงควำมแข่ง แกร่ ง และมีควำมพร้อมสำหรับกำรฝ่ ำฟันอุปสรรคต่ำง ๆ ได้ 5.ในปั จจุบนั กำรแข่งขันทำงกำรค้ำค่อนข้ำงสู ง กำรที่ร้ำนค้ำปลีกข้ำมชำติขนำดใหญ่ได้ขยำยสำขำ ไปตำมเมืองใหญ่ และพยำยำมหลีกเลี่ยงกฎหมำยโดยกำรขยำยสำขำที่มีขนำดเล็กลง และเริ่ มเข้ำไปในชุ มชน ซึ่ งล้วนเป็ นคู่แข่งทำงกำรค้ำของ 7-Eleven ได้

3.วัตถุประสงค์ 1.วิสัยทัศน์และกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำร กำรที่บริ ษทั สำมำรถขยำยกิจกำรร้ำนสำขำ 7-Eleven ได้อย่ำงรวดเร็ วและสำมำรถบริ หำรร้ำนสำขำให้อยูร่ อด และเจริ ญเติบโต เป็ นผลมำจำกควำมกล้ำในกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และกำรเลือกทำเลในกำรเปิ ด ร้ำนสำขำที่เหมำะสม กำรตัดสิ นใจที่แม่นยำและทันเวลำนี้ เกิดจำกกำรสร้ำงสมประสบกำรณ์ ของผูบ้ ริ หำร ทำให้มีวสิ ัยทัศน์ที่กว้ำงไกลและมีควำมสำมำรถในกำรมองโอกำสที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต 2.ทีมงำนที่มีคุณภำพ กำรมีทีมงำนที่มีพลังและมีคุณภำพ ช่ วยสำนต่อวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หำรให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมและนำองค์กรสู่ ควำมส ำเร็ จ นั้น เป็ นผลมำจำกกำรสรรหำบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภำพ แลควำมมุ่ ง มั่น ของผู ้บ ริ หำรในกำรให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำพนักงำนในรู ปแบบต่ำง ๆ เป็ นปั จจัยสำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรนำไปสู่ ควำมสำเร็ จ 3. กำรยอมรับและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ร้ำนสำขำทุกแห่งของ 7-Eleven เป็ นที่นิยมของลูกค้ำ เนื่องจำกมีสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และมีควำมสะดวก เนื่องจำกมีสำขำกระจำยอยูท่ วั่ ไปในแหล่งชุมชน ตลอดจนควำมเชื่ อมัน่ ในคุณภำพสิ นค้ำ ซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกและตรวจสอบสิ นค้ำที่มีคุณภำพที่จะนำมำวำงขำยในร้ำน สำขำ


4.กลยุทธ์ ทางการตลาด บริ ษทั มีแผนกลยุทธ์ในกำรสร้ำงกำรเติบโตและผลกำไรอย่ำงยัง่ ยืน สร้ำงสรรค์สินค้ำและบริ กำรที่ เพิ่มคุณค่ำให้กบั ลูกค้ำและสังคมผ่ำนกระบวนกำรทำงำนที่เน้นคุณภำพและควำมคล่องตัวให้กบั องค์กร และ สนับสนุนวัฒนธรรมกำรเรี ยนรู้และพัฒนำของพนักงำน S = เน้นผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ T = เน้นประชำกรทุกเพศทุกวัย P = จะมีสินค้ำและบริ กำรมีควำมแตกต่ำงชัดเจนจำกผูแ้ ข่งขันตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อสร้ำงควำม ได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน

5.แผนการดาเนินงาน บริ ษทั มีเป้ ำหมำยที่จะเป็ นผูน้ ำในธุ รกิจร้ำนค้ำสะดวกซื้ อในประเทศไทยที่สำมำรถตอบสนองควำม ต้องกำรของลูกค้ำที่เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลำ โดยเน้นจุดเด่นของกำรนำเสนอ “ควำมสะดวก” ให้กบั ลูกค้ำ สำหรับกำรซื้ อสิ นค้ำและใช้บริ กำรต่ำง ๆ ด้วยทำเลร้ำน 7-Eleven ที่กระจำยครอบคลุมพื้นที่กว้ำงขวำงและ ส่ วนใหญ่จะเปิ ดให้บริ กำรตลอด 24 ชัว่ โมง ทั้งนี้ บริ ษทั มีแผนที่จะเปิ ดร้ำน 7-Eleven ในปี 2550-2551 ปี ละ ประมำณ 400-450 สำขำโดยบริ ษทั ยังวำงตำแหน่งร้ำน 7-Eleven ให้เป็ นร้ำนค้ำสะดวกซื้ อที่ให้บริ กำรอำหำร และเครื่ องดื่ มที่ ค รบวงจร โดยเน้นกำรขำยสิ นค้ำบริ โภคมำกกว่ำ สิ นค้ำ อุ ป โภค เนื่ องจำกสิ นค้ำบริ โภค โดยทัว่ ไปมีอตั รำผลตอบแทนที่สูงกว่ำสิ นค้ำประเภทอุปโภค และเป็ นกำรวำงตำแหน่งร้ ำน 7-Eleven ให้ แตกต่ำงจำกร้ำนค้ำปลีกประเภท ในขณะเดียวกันบริ ษทั จะใช้ประโยชน์จำกเครื อข่ำยร้ำน 7-Eleven ในกำร ให้บริ กำรเสริ มต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ อำทิเช่น กำรเป็ นตัวแทนชำระค่ำสิ นค้ำและบริ กำรของ เคำน์เตอร์เซอร์วสิ

6.แผนการเงิน ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั มีร้ำน 7-Eleven ทัว่ ประเทศรวม 7,429 สำขำ โดยเป็ นร้ำนในกรุ งเทพฯ และ ปริ มณฑล 3,395 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 46) เป็ นร้ำน ในต่ำงจังหวัด 4,034 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 54) เมื่อแบ่ง ตำมประเภทของร้ำนพบว่ำ มีร้ำนสำขำบริ ษทั 3,248 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 44) ส่ วนที่เหลือเป็ นร้ำนแฟรน ไชส์ 3,593 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 48) และร้ำนค้ำที่ได้รับ สิ ทธิ ช่วงอำณำเขต 588 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 8) ปัจจุบนั มีลูกค้ำเข้ำร้ำน 7-Eleven เฉลี่ยวันละ 9.2 ล้ำนคน ทั้งนี้ในปี 2556 บริ ษทั ได้ขยำยสำขำร้ำน 7-Eleven อย่ำงต่อเนื่องรวม 607 สำขำ ทั้งในรู ปแบบของ ร้ำน ในทำเลปกติ และร้ำนในสถำนีบริ กำรน้ ำมันของบริ ษทั ปตท. จำกัด (มหำชน) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่


ของลูกค้ำ กลุ่มเป้ ำหมำยทั้งในกรุ งเทพฯ และต่ำงจังหวัด โดย ณ สิ้ นปี 2556 บริ ษทั มีร้ำนในทำเลปกติ 6,373 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 86) และร้ำนในสถำนีบริ กำรน้ ำมัน ปตท. 1,056 สำขำ (คิดเป็ นร้อยละ 14) และบริ ษทั มี แผนขยำยสำขำเพิ่มขึ้นปี ละประมำณ 600 สำขำ เพื่อมุ่งสู่ เป้ ำหมำย 10,000 สำขำ ภำยในปี 2561 และมุ่งเน้น กลยุทธ์กำรเป็ นร้ำนอิ่มสะดวกของคนไทย โดยให้ควำมสำคัญกับอำหำรพร้อมทำนที่สด สะอำด ปลอดภัย และกำรพัฒนำสิ นค้ำใหม่ร่วมกับคู่คำ้ เพื่อนำเสนอสิ นค้ำใหม่ที่หลำกหลำย มีจำหน่ำยเฉพำะที่ร้ำน 7-Eleven

7.แผนควบคุมการปฏิบัติงาน บริ ษทั ซี พี ออลล์ จำกัด (มหำชน) นำหลักกำรกำรกำกับดู แลกิ จกำรที่ ดีมำใช้เป็ นนโยบำยในกำร บริ หำรงำนของบริ ษทั อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งไม่เพียงแต่เป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ว่ำ กำร ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เปี่ ยมไปด้ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบ โปร่ ง ใส สำมำรถ ตรวจสอบได้ มีควำมเท่ำเทียมและเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม แต่ยงั เป็ นกำรสะท้อนให้เห็นถึงควำม รับผิดชอบต่อสังคม ที่บริ ษทั มีเพื่อกำรอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่ำงยัง่ ยืน

Profile for Pattamawan Sodpong

แผนการตลาด บริษัทซีพีpdf  

แผนการตลาด บริษัทซีพีpdf  

Advertisement