Page 1

…Warszawa, …20.03.2012 r… Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 20.03.2012 r.

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 10, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca:

Tłumacz, ul. Kwiatowa 1, 57-400 Warszawa, NIP: 222-22-22-222

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. 0,025 EUR x 146 334 słów tekstu źródłowego = 3658,35 EUR

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ....3658,35 EUR.............................. 2. Kwota uzysku: ..............1829,17 EUR.................................................... 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: .......1829,17 EUR........................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: ..........329,25 EUR...................................... 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: .............3329,1 EUR............................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: ....trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć euro jeden grosz..................)

rachunek do umowy o dzieło  
rachunek do umowy o dzieło  

zadanie realizowane podczas praktyk mlingua

Advertisement