Page 7

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 26 Σεπτεµβρίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Ήρθε η ώρα της τουριστικής ανάπτυξης… ” ∆ηµιουργείται µια νέα ανταγωνιστική µαρίνα για την ευρύτερη περιοχή !

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Σ

το γιγαντιαίο πρόγραµµα για την αναµόρφωση των λιµένων της χώρας που έχει εκπονήσει η Γενική Γραµµατεία Ναυτιλιακής Πολιτικής βρίσκεται και το λιµάνι Κατακόλου. Σύµφωνα µε τις προτάσεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων για το λιµάνι Κατακόλου σχεδιάζεται η κατασκευή προβλητών για την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων για την τουριστική κίνηση έως και το 2025. Τα προγραµµατιζόµενα έργα µέσω της αύξησης της δυναµικότητας του λιµένα δηµιουργούν προυποθέσεις για τη διεύρυνση των οικονοµικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και λοιπών δραστηριοτήτων. Παράλληλα όπως τονίζεται στο πρόγραµµα της Γενικής Γραµµατείας δηµιουργείται µια νέα ανταγωνιστική µαρίνα για την ευρύτερη περιοχή. Συνολικά σε επίπεδο χώρας τα προτεινόµενα έργα για ένταξη στο ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 966,29 εκατ. Ευρώ από τα οποία τα 632

Όπως επισηµαίνει ο γενικός γραµµατέας Ναυτιλιακής Πολιτικής Γιώργος Βλάχος η ολοκληρωµένη πρόταση αφορά τα µεγάλα λιµάνια της χώρας

εκατ. Ευρώ αφορούν λιµενικές υποδοµές και τα υπόλοιπα 334,29 εκατ. Ευρώ κεντρικές δράσεις. Όπως επισηµαίνει ο γενικός γραµµατέας Ναυτιλιακής Πολιτικής Γιώργος Βλάχος η ολοκληρωµένη πρόταση αφορά τα µεγάλα λιµάνια της χώρας όπου το λιµάνι Κατακόλου βρίσκεται µέσα στις πρώτες πέντε θέσεις όπου τα επόµενα χρόνια θα υπάρξει σηµαντική αύξηση επιβατών.

Στο γιγαντιαίο πρόγραµµα για την αναµόρφωση των λιµένων της χώρας που έχει εκπονήσει η Γενική Γραµµατεία Ναυτιλιακής Πολιτικής βρίσκεται και το λιµάνι Κατακόλου

ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΩΛΕΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Αντιπληµµυρικά ενόψει χειµώνα

∆ικαιώνονται τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών

•Σε εξέλιξη αυτή την περίοδο σε Κουτσοχέρα, Γούµερο, Ώλενα και Άγιο Γεώργιο Λατζοΐου Προσπάθεια θωράκισης ενόψει χειµώνα έχει ξεκινήσει ο ∆ήµος Ωλένης σε περιοχές και ∆.∆ που παρουσίασαν προβλήµατα µε κατολισθήσεις, ευελπιστώντας µάλιστα ότι πια θα δοθεί οριστική λύση, αφού έχουν εκπονηθεί και ειδικές µελέτες για τα έργα αυτά. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν «Θα εκµεταλλευτούµε έτοιµες µελέτες για υλοποίαυτό το χρονικό διάηση αντιπληµµυρικών στηµα ώστε να είµαστε έργων, µε χρηµατοδότηση έτοιµοι πριν τις βροχές», από το πρώην «Ταµείο Μο- λέει ο ∆ήµαρχος Ωλένης λυβιάτη» που έπρεπε να Γιάννης Παναγόπουλος. έχουν γίνει – όπως εξήγησε ο ∆ήµαρχος Ωλένης Γιάννης Παναγόπουλος. Σε συνεδρίαση του ∆.Σ του Ταµείου, που πραγµατοποιήθηκε µέσα στον Αύγουστο, εγκρίθηκαν κάποια ποσά και τώρα ο ∆ήµος Ωλένης περιµένει την οριστική εγγραφή των προϋπολογισµών των έργων αυτών σε ΣΑΕ ώστε να µπορέσουν οι εργολάβοι να ξεκινήσουν την κατασκευή τους. Σε εξέλιξη αυτή την περίοδο Αυτή τη χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη αντιπληµµυρικά έργα στα ∆.∆ Κουτσοχέρας, Γουµέρου, Ώλενας και Αγίου Γεωργίου Λατζοϊου. «Έγιναν εργασίες στον αύλειο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Κουτσοχέρας όπου υπάρχουν έντονα προβλήµατα κατολισθήσεων και διαβρωτικών φαινοµένων. Έχει γίνει µια σοβαρή µελέτη από το Πανεπιστήµιο της Πάτρας και νοµίζω θα δοθεί οριστική λύση σε αυτά τα προβλήµατα», σχολίασε ο ∆ήµαρχος Ωλένης Γιάννης Παναγόπουλος, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα αξιοποιηθεί όλο το χρονικό διάστηµα πριν τις βροχές για την ολοκλήρωση αυτών των έργων. -Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Α

νοίγει ο δρόµος για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που δεν κατάφεραν φέτος να εισαχθούν σε Στρατιωτικές Σχολές, αφού µετά τις προσφυγές που κατατέθηκαν στα δικαστήρια για την κατάληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των θέσεων των Ειδικών Κατηγοριών από παιδιά τρίτεκνων οικογενειών, οι δικαστικές αποφάσεις δικαίωσαν τα παιδιά των πολύτεκνων. Τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, επί σειρά ετών, καταλάµβαναν ποσοστό 35% επί του συνόλου των θέσεων, το οποίο είχε θεσπιστεί για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές. Το 2008, µε ειδικό νόµο περιλήφθηκαν για πρώτη φορά στις Ειδικές Κατηγορίες και τα παιδιά των τριτέκνων µε αποτέλεσµα να καταλάβουν τη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων Ειδικών Κατηγοριών – λόγω του µεγάλου αριθµού τους συγκριτικά µε τα παιδιά των πολυτέκνων – τα οποία και εκτόπισαν στην ουσία. ∆ικαιώνονται οι πολύτεκνοι Με το θέµα αυτό ασχολήθηκε το ∆ικηγορικό Γραφείο «Εµµανουήλ και Πέτρου Αγγελάκη» καταθέτοντας σχετικές προσφυγές στα δικαστήρια. Για τις ενέργειές τους αυτές αλλά και για το αποτέλεσµα του δικαστικού αγώνα που δικαιώνει τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών, το ∆ικηγορικό Γραφείο ενηµέρωσε σχετικά και τον Σύλλογο Πολυτέκνων Πύργου και Περιχώρων, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην πρόεδρο Ελένη ∆έλγα. «…Τα δικαστή-

Ανοίγει ο δρόµος για τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που δεν κατάφεραν φέτος να εισαχθούν σε Στρατιωτικές Σχολές, αφού οι δικαστικές αποφάσεις τους δικαιώνουν.

Μετά από προσφυγές που κατατέθηκαν στα δικαστήρια για την κατάληψη των θέσεων Ειδικών Κατηγοριών από παιδιά τρίτεκνων οικογενειών ρια έκριναν ότι η νοµοθετική ρύθµιση που αφορά την εισαγωγή και των τέκνων οικογενειών µε τρία παιδιά στις Στρατιωτικές Σχολές Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών ως Ειδική Κατηγορία προσκρούει στο άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγµατος, που προστατεύει την πολύτεκνη οικογένεια και τούτο διότι υποβαθµίστηκε υπέρµετρα το δικαίωµα των

πολυτέκνων για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή τους στις στρατιωτικές σχολές. Με τις αποφάσεις αυτές, κρίθηκε ότι ο πίνακας των Ειδικών Κατηγοριών έπρεπε να περιλαµβάνει µόνον τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών και όχι και τα τέκνα τριτέκνων οικογενειών. Έτσι, ανοίγει ο δρόµος και για τα τέκνα πολυτέκνων που δεν κατάφεραν να εισαχθούν φέτος σε στρατιωτικές σχολές», επισηµαίνεται στην επιστολή που εστάλη στον Σύλλογο Πολυτέκνων Πύργου και περιχώρων για την ενηµέρωση των υποψηφίων – παιδιών πολύτεκνων οικογενειών – για τις Στρατιωτικές Σχολές. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να επικοινωνήσουν – για ενηµέρωση και διευκρινήσεις – µε το ∆ικηγορικό Γραφείο στα τηλ. 2103213546 και 2103249839. Επιµέλεια Ν.Σ

ΑΝΟΛ

Ενδιαφέρον για το LEADER Έντονο είναι το ενδιαφέρον από τις πρώτες κιόλας ηµέρες που «άνοιξε» η προθεσµία υποβολής προτάσεων στην Αναπτυξιακή Ολυµπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ), στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράµµατος LEADER.(Άξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Ο διευθυντής της ΑΝΟΛ Μπαλτατζής). Αν και η Νίκος Θεοφιλόπουλος. προθεσµία λήγει στις 30 Νοεµβρίου, από το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται φαίνεται ότι ετοιµάζονται αρκετοί φάκελοι. Όπως δήλωσε, µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο διευθυντής της ΑΝΟΛ Νίκος Θεοφιλόπουλος, από τα µέχρι τώρα στοιχεία είναι φανερό ότι το µεγαλύτερο ενδιαφέρον αφορά σε τουριστικά καταλύµατα. Σε ό,τι αφορά στις περιοχές, το ενδιαφέρον κυρίως επικεντρώνεται στην περιοχή Κάστρου-Κυλλήνης, Βαρθολοµιού, Ζαχάρως. Ενδιαφέρον υπάρχει και από την περιοχή Κρεστένων αλλά και από δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου Πύργου. Ενδιαφερόµενοι φαίνεται ότι υπάρχουν και για την δηµιουργία παραδοσιακών καφενείων, εργαστηρίων ζυµαρικών αλλά και βιοτεχνιών παραδοσιακών γλυκισµάτων. Περιοχή παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος αποτελούν οι δήµοι Ανδραβίδας, Αρχαίας Ολυµπίας, Βαρθολοµιού, Βουπρασίας, Βώλακος, Ιάρδανου, Κάστρου Κυλλήνης, Λεχαινών, Τραγανού, Πύργου (εκτός από το Τ.∆ Πύργου), Αµαλιάδας (εκτός από το Τ.∆. Αµαλιάδας), Γαστούνης (εκτός από τις περιοχές εντός σχεδίου του Τ.∆. Γαστούνης), Ζαχάρως (εκτός από τα Τ.∆ Αρτέµιδας, Καλλίδονας,Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Σµέρνας, Ταξιαρχών, Ροδινά, Χρυσοχωρίου και τις περιοχές εντός σχεδίου του Τ∆ Ζαχάρως) και Σκιλλούντος (εκτός από τα Τ.∆ Γραίκα, Πλατιάνα, Τρυπητή και τις εντός σχεδίου περιοχές του Τ.∆ Κρεστένων) . Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος έχουν εγκριθεί συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 7.000.000,00 Ευρώ από τα οποία τα 5.597.700,00Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συµµετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 1.402.300,00 Ευρώ την Εθνική Συµµετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο µε τη µορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό των επιλέξιµων δαπανών του έργου. Η καταληκτική ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών των έργων του τοπικού προγράµµατος είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2015.

Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2010 και ώρα 14.00. Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.∆.: Κρέστενα ∆. Σκιλλούντος είτε ιδιοχείρως, είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά, µε την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράµµατος της Ο.Τ.∆. : Αναπτυξιακή Ολυµπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α». Η αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων θα γίνει από επιτροπή που έχει συγκροτηθεί µε απόφαση της Ε∆Π LEADER. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων διακρίνονται σε κριτήρια επιλεξιµότητας (ελάχιστα απαιτούµενα κριτήρια) και σε κριτήρια επιλογής (βαθµολογούµενα κριτήρια) ανάλογα µε το είδος της προκηρυσσόµενης δράσης. Πέλυ Μπεβούδα

patrisnews  
patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement