Page 17

Περιβάλλον & Καταναλωτής 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 24 Ιουνίου 2012

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

Ο

ι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν καθολική υπηρεσία, στην οποία κάθε ευνοµούµενη Πολιτεία, που οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων, σε προσιτές τιµές. Ο Νόµος 3709/2008, που ψηφίστηκε, δεν κατοχυρώνει, όπως θα έπρεπε, τα δικαιώµατα των επιβατών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Η «Καταναλωτική Συνείδηση» συµβουλεύει ότι πρέπει να γνωρίζουµε τα όποια δικαιώµατά µας και να τα διεκδικούµε, όταν ταξιδεύουµε. ∆ικαιώµατα επιβατών: Α. Ο µεταφορέας πρέπει να µας παρέχει τη θέση ή την καµπίνα, στο συγκεκριµένο πλοίο και ταξίδι, που αναγράφεται, στο εισιτήριο µας. Σε περίπτωση, που δεν µπορεί να µας τα παράσχει, δικαιούµαστε: Ή να ακυρώσουµε το εισιτήριό µας και να µας επιστραφεί ο ναύλος, καθώς και να µας δοθεί αποζηµίωση ίση µε το διπλάσιο του ναύλου. Ή να ταξιδέψουµε, σε θέση κατώτερη, από αυτήν, που πληρώσαµε, λαµβάνοντας αποζηµίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων. Ή να ζητήσουµε να ταξιδέψουµε, σε θέση ανώτερη, από αυτήν, που πληρώσαµε, καταβάλλοντας το µισό της διαφοράς των δυο ναύλων. Β. Τα άτοµα, µε αναπηρία, άνω του 80%, δικαιούνται έκπτωση 50%, επί του ναύλου. Η ίδια έκπτωση χορηγείται, στο συνοδό του ανάπηρου καθώς και στο αναπηρικό όχηµα. Γ. Μπορούµε να µεταφέρουµε χειραποσκευές, µέχρι 50 κιλά. Για επιπλέον βάρος, πληρώνουµε επιπλέον ναύλο. Ο µεταφορέας ευθύνεται, για τυχόν φθορά, απώλεια των αποσκευών µας, µόνο εάν τις έχουµε παραδώσει, για φύλαξη και έχουµε λάβει την σχετική απόδειξη. ∆. Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύσει, από υπαιτιότητα του µεταφορέα (βλάβη ή ζηµιά), µπορούµε: ‘Η να ακυρώσουµε το εισιτήριό µας και να µας επιστραφεί όλο το αντίτιµο. ‘Η να µείνουµε, στο πλοίο και να ταξιδέψουµε, είτε µε το ίδιο πλοίο ή µε άλλο, µε έξοδα και µέριµνα του µεταφορέα. Ε. Εάν, κατά τη διάρκεια του πλου, ή σε κάποιο ενδιάµεσο λιµάνι, το πλοίο πάθει βλάβη ή ζηµιά, µε υπαιτιότητα του µεταφορέα, µπορούµε: Ή να διακόψουµε το ταξίδι µας και µας επιστραφεί η διαφορά του ναύλου, για το υπόλοιπο κοµµάτι της διαδροµής. Ή να συνεχίσουµε το ταξίδι µας. ΣΤ. Αν χάσουµε το πλοίο ανταπόκρισης, που θα µας πήγαινε, στον προορισµό µας, εξαιτίας καθυστέρησης ή διακοπής προηγούµενο δροµολόγιου και έχουµε στα χέρια µας το εισιτήριο, πρέπει να ενηµερώσουµε το µεταφορέα, ο οποίος πρέπει να µας προωθήσει, στον τελικό προορισµό µας, µε δικά του έξοδα και µέριµνα. ∆ικαιούµαστε, επίσης, γεύµατα. Τέλος, δικαιούµαστε και κα-

Η «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

Ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες … τα δικαιώµατα των επιβατών

τάλυµα, µε τις ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για τη διακοπή του ταξιδιού, σε ενδιάµεσο λιµάνι. Ζ. Αν απαγορευτεί ο απόπλους, λόγω καιρού, µπορούµε: Ή να µείνουµε, στο πλοίο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ή να ακυρώσουµε το ταξίδι µας και να µας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος. Η. Αν ακυρωθεί το ταξίδι µας, µε ευθύνη του µεταφορέα, µπορούµε να ζητήσουµε αποζηµίωση, η οποία θα καλύπτει κάθε ζηµιά, που πιστεύουµε ότι έχουµε υποστεί. Εάν ο µεταφορέας δε συµφωνεί, στο ύψος της αποζηµίωσης, τη διαφορά θα λύσουν τα δικαστήρια, είτε της έδρας του µεταφορέα, είτε του τόπου κατοικίας µας, σύµφωνα µε το άρθρο 682 του Κ.Π.∆. ∆εν έχουµε δικαίωµα αποζηµίωσης, εάν: Θ. Ακυρωθεί το ταξίδι µας, λόγω βλάβης

ή ζηµιάς του πλοίου, µπορούµε: Ή να ακυρώσουµε το ταξίδι µας και να πάρουµε πίσω, το αντίτιµο του εισιτηρίου µας. Ή να συµφωνήσουµε να προωθηθούµε, στον προορισµό µας, µε έξοδα και φροντίδα του µεταφορέα, µέσα σε 24 ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο µεταφορέας πρέπει να µας παράσχει τροφή. Επίσης, πρέπει να µας παράσχει και κατάλυµα, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για την καθυστέρηση του απόπλου. ΙΑ. Εάν έχουν εκδοθεί υπεράριθµα εισιτήρια, ο µεταφορέας είναι υποχρεωµένος να αρνηθεί, δηλαδή να µην επιτρέψει την επιβίβαση, σε ορισµένους επιβάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο µεταφορέας πρέπει να αναζητήσει εθελοντές, οι οποίοι δέχονται να µη ταξιδέψουν, µε αντάλλαγµα κάποιες παροχές, που συµφωνούν, µε το µεταφορέα και

επιπλέον τη µεταφορά τους, στον προορισµό τους, µε δαπάνη του µεταφορέα. Αν δε βρεθούν αρκετοί εθελοντές, ο µεταφορέας είναι υποχρεωµένος, για λόγους ασφάλειας, να µην επιτρέψει, σε κάποιους επιβάτες, να ταξιδέψουν. ΙΒ. Για καταγγελίες και παράπονα, κατά τη διάρκεια του πλου, µπορούµε να απευθυνόµαστε, στον αρµόδιο αξιωµατικό του πλοίου. Για κάθε παράπονο, που αφορά τη µη τήρηση των υποχρεώσεων του µεταφορέα ή του εκδότη εισιτηρίου, απευθυνόµαστε, αρχικά, στην πλοιοκτήτρια εταιρία ή στον εκδότη του εισιτηρίου µας, ή στο ναυτικό πράκτορα, που ορίζει ο πλοιοκτήτης. Τα παράπονα των ατόµων µειωµένης κινητικότητας και τυχόν απαντήσεις, από αυτά, διαβιβάζονται, στο συµβουλευτικό όργανο, που αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε αναπηρία και των πλοιοκτητών. Το όργανο αυτό εξετάζει τα προβλήµατα, που αφορούν την πρόσβαση των ΑΜΕΑ, στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και εισηγείται στον Υπουργό, τρόπους επίλυσής τους. ΙΓ. Για να εισπράξουµε το αντίτιµο εισιτηρίου, ή ναύλου, ή την αποζηµίωσή µας, πρέπει να απευθυνθούµε, στο µεταφορέα ή στον εκδότη του εισιτηρίου ή στο ναυτικό πράκτορα του µεταφορέα. Η καταβολή γίνεται, σε µετρητά (µε τραπεζική εντολή ή µε επιταγή γίνεται, µόνο εφόσον συµφωνεί ο επιβάτης), µέσα σε 7 ηµέρες, από την προγραµµατισµένη αναχώρηση του πλοίου και εφόσον παραδώσουµε το σώµα του εισιτηρίου ή το απόκοµµά του.

patris,news  
patris,news  

patris,pirgos