Page 9

ΠΑΤΡΙΣ Τρίτη 15 Νοεµβρίου 2011

ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο

Το πρόγραµµά µας

Τ

ο Επιµελητήριο υπάρχει και λειτουργεί για να στηρίζει την επιχειρηµατικότητα. Ο όρος Επιχειρηµατικότητα εκφράζει κάθε οικονοµική δραστηριότητα που έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή κέρδους µε οποιαδήποτε µορφή.

Α. Επιχειρηµατική ∆ηµοκρατία

Στόχος µας είναι η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας µε κανόνες που την οριοθετούν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς, µε ρυθµιστικούς κανόνες από την πολιτεία, ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία συνθηκών µονοπωλίων, αθέµιτου ανταγωνισµού και παράνοµων δράσεων.

Β. Επιχειρηµατικός Πολιτισµός

Ο σύγχρονος επιχειρηµατίας που στηρίζεται από το Επιµελητήριό µας, ενεργεί στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισµού, µε σεβασµό στο συµφέρον του καταναλωτή, του εργαζόµενου του και του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Αποδίδει στο κράτος το αναλογούν µερίδιο σε φόρους, µέσα από ένα δίκαιο και διαφανές φορολογικό σύστηµα και απολαµβάνει δίκαια ποσοστά κέρδους, µε την υποχρέωση να επιστρέφει µέρος αυτών στο γεωγραφικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής δράσης του.

Γ. Επιχείρηση και Επιµελητήριο

Το Επιµελητήριο οφείλει να συµπαραστέκεται, να καθοδηγεί και να δίνει διεξόδους σε θέµατα που αφορούν την επιβίωση και κερδοφορία, τη σχέση και οργάνωση της επιχείρησης µε την πολιτεία και την εξασφάλιση υγιούς περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις µέλη του. 1.Το Επιµελητήριο αποκεντρώνεται και πλησιάζει τις επιχειρήσεις µέλη του µε συγκεκριµένες δράσεις όπως: *Εφαρµόζει την ταχυπληρωµή της συνδροµής του, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες µετακινήσεις και χάσιµο χρόνου. *Αξιοποιώντας τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες διασυνδέεται µε τα ΚΕΠ για άµεση και επιτόπια εξυπηρέτηση των µελών του. *∆ηµιουργεί επιστηµονικές οµάδες και δίνει λύσεις µε ηµερίδες στους δήµους της περιφέρειας του. *∆ιεξάγει τις εκλογικές διαδικασίες µε τη δηµιουργία εκλογικών κέντρων στις έδρες των δήµων του νοµού. *Το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, σε συνεργασία µε τους τοπικούς εµπορικούς-επαγγελµατικούς-µεταποιητικούς συλλόγους. *Στηρίζει και δίνει λύσεις επί τόπου στα προβλήµατα της κάθε επιχείρησης διαθέτοντας σε αυτές το κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό. 2. Οι υπηρεσίες του Επιµελητηρίου αναδιατάσσονται για την λειτουργική και παραγωγική αναβάθµισή τους. Έτσι θα δηµιουργηθούν γραφεία ενηµέρωσης, στήριξης και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων, νοµικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ενηµέρωσης σε συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέµατα, στήριξης στην έρευνα των αγορών την παραγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων από τις βιοτεχνικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις. 3. Θα ενθαρρυνθούν και καθοδηγηθούν οι επιχειρήσεις που παράγουν και συσκευάζουν προϊόντα ή προσφέρουν υπηρεσίες να πιστοποιηθούν κατά ISO-HACPAGROCERT τα οποία είναι στην ουσία διαβατήριο για τις αγορές του εξωτερικού. 4. Οι επιχειρήσεις και το τουριστικό προϊόν του Νοµού θα παρουσιάζονται µε τη χρηµατοδότηση και την προτροπή του Επιµελητηρίου σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις ή σε οµάδες επενδυτών. 5. Τα προγράµµατα στήριξης που αφορούν συγκεκριµένες οµάδες επιχειρήσεων θα γνωστοποιούνται απ’ ευθείας σε αυτές, πριν την ισχύ τους, ώστε µε σωστό σχεδιασµό να αυξηθεί η απορροφητικότητα και οι επενδύσεις. 6. Η ∆ιαδικτυακή πύλη του Επιµελητηρίου θα γίνει άµεσα λειτουργική αφού έχουν ήδη δαπανηθεί µεγάλα ποσά για τη δηµιουργία της και σήµερα είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ηµιτελής. 7. Οι σύλλογοι αλλά και οι επιχειρηµατίες θα ενθαρρυνθούν να παρευρίσκονται και να διαλέγονται µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου σε θέµατα ή προβλήµατα που

9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆. Επιµελητήριο και υποδοµές

Ε. Ανάπτυξη και Επιµελητήριο

Ο Νοµός µας χρειάζεται ειδικά προγράµµατα και αυξηµένα κίνητρα αφού σήµερα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ανάπτυξης. Ο Νοµός Ηλείας µπορεί να προσφέρει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα τα οποία θα επεξεργάζονται στον τόπο µας για να φέρνουν εδώ την προστιθέµενη αξία τους και συσκευασµένα µε ετικέτες που η ονοµασία τους µπορεί να είναι αναγνωρίσιµη ανά την υφήλιο, να συµβάλλουν σε ραγδαία αύξηση του εισοδήµατος του Νοµού. Το παραγόµενο τουριστικό προϊόν έχει τεράστιες δυνατότητες αναβάθµισης αφού η Ηλεία µπορεί να γίνει κορυφαίος προορισµός τουριστών υψηλού οικονοµικού επιπέδου γιατί µπορεί να συνδυάσει την τρισχιλιετή ιστορία µας σε όλες τις εποχές της, τον πολιτισµό και ολυµπισµό τη µοναδική φύση µε τα παράλια και ηµιορεινά δάση τον άπλετο ήλιο και τις εξωτικές παραλίες. Η κτηµαταγορά και ο κατασκευαστικός τοµέας είναι µια δυναµική οικονοµική δραστηριότητα που µπορεί συµπληρωµατικά µε τον τουρισµό να φέρουν εισόδηµα αφού η Ηλεία ενδείκνυται σαν ιδανική περιοχή για την απόκτηση εξοχικής κατοικίας από ηµεδαπούς αλλά και από αλλοδαπούς επενδυτές. Το αγροτικό και τουριστικό προϊόν µε τις πολύ καλές προοπτικές στις κατασκευές και την ενέργεια, αν συντονιστούν κατάλληλα και διεκδικηθούν αντίστοιχα επιδοτούµενα προγράµµατα υποστήριξης µε παράλληλη προσέλκυση επενδύσεων σε αυτούς τους

∆όθηκε χθες νερό για άρδευση στο Β’ ΤΟΕΒ

τους αφορούν, ακόµα και µε ειδικές κατά τόπους συνεδριάσεις. Το Επιµελητήριο έχει υποχρέωση να παρεµβαίνει για την υλοποίηση υποδοµών που αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη όπως: *Το αεροδρόµιο Ανδραβίδας σαν βασική υποδοµή που θα υποστηρίζει όχι µόνο τον τουρισµό και τα αγροτικά προϊόντα αλλά και να µπορεί να υπηρετήσει ένα νέο µεγάλο στόχο όπως αυτόν του να γίνει το Κατάκολο λιµάνι εκκίνησης της κρουαζιέρας. Κάτι τέτοιο θα έδινε τη δυνατότητα ώστε τουρίστες µε υψηλό εισόδηµα να παραµένουν στο Νοµό όχι για ώρες όπως συµβαίνει σήµερα αλλά για ηµέρες. *Την αναβάθµιση του λιµένα του Κατακόλου για να δέχεται περισσότερα και µεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια και να υποδέχεται τους επισκέπτες µε υποδοµές αντάξιες της ιστορίας και του πολιτισµού του τόπου µας και µε υπερσύγχρονες παροχές στην εξυπηρέτηση τους. *Το λιµάνι της Κυλλήνης µε τον εκσυγχρονισµό της υποδοµής του για τη δηµιουργία µαρίνας και την αναβάθµιση της υποστήριξης του αλιευτικού στόλου µας. *Η κατασκευή της Ολυµπίας οδού όπως και οριζόντιων δρόµων-αξόνων µεταξύ της Ε.Ο. και της Κυλλήνης, της Αµαλιάδας και της Ε.Ο 111, του Κατακόλου και της Αρχαίας Ολυµπίας - Αρκαδίας και της σύνδεσης του Πύργου µε την Ανδρίτσαινα. *Ο εκσυγχρονισµός και η επαναλειτουργία του σιδηροδροµικού δικτύου µε τη δηµιουργία διπλής κανονικής ηλεκτροδοτούµενης γραµµής µέχρι την Καλαµάτα. *Η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου και στην Ηλεία, ώστε κυρίως η βιοµηχανική παραγωγή του Νοµού µας να παράγει προϊόντα µε χαµηλό ενεργειακό κόστος. *Η υλοποίηση των βασικών σύγχρονων απαραίτητων υποδοµών στους τοµείς της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της διαχείρισης των απορριµάτων, της απορρύπανσης του φυσικού και υδάτινου περιβάλλοντος. *Η αναθεώρηση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, οι σύγχρονες παροχές ∆ηµόσιας Υγείας, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα στο Νοµό Ηλείας, είναι υποδοµές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη, την παιδεία και τον πολιτισµό. *Οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις του Νοµού χρειάζονται και µπορούν να ενταχθούν σε βιοτεχνικά πάρκα, µε ανάληψη πρωτοβουλίας από το Επιµελητήριο για την ίδρυση βιοτεχνικών πάρκων, κέντρων διακίνησης και δηµοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, µόνιµων εκθεσιακών-εµπορικών κέντρων και αγροτικών πάρκων.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

τοµείς µπορούν όχι µόνο να ξεκολλήσουν την Ηλεία από την τελευταία θέση της ανάπτυξης, αλλά να απογειώσουν το τοπικό µας ακαθάριστο προϊόν µε πρωτοφανείς ρυθµούς ανάπτυξης τις συνέπειες της οποίας θα εισπράξουν όλες οι επιχειρήσεις µας. *Το εξειδικευµένο σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της Ηλείας είναι το πρώτο ζητούµενο και η άµεση εκπόνηση και εφαρµογή του είναι κυρίαρχο ζητούµενο και στόχος. *Αυξηµένα κίνητρα για την ποιοτική αναβάθµιση υπαρχουσών επιχειρήσεων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. *Αυξηµένα κίνητρα για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων σε τοµείς αιχµής. *Ενθάρρυνση της νέας γενιάς των επιχειρηµατιών για να µεγιστοποιήσουν τη δηµιουργικότητα τους.

ιαµαρτυρίες εξέφρασαν αρκετοί καλλιεργητές στην Περιφέρεια Πύργου οι οποίοι ζήτησαν νερό για να ποτίσουν µετά την ανοµβρία των τελευταίων ηµερών χωρίς ωστόσο το αίτηµά τους να βρει ανταπόκριση. Όπως τόνισαν δεν υπήρχε θέµα µε τη ∆ΕΗ, καθώς τα αντλιοστάσια ηλεκτροδοτούντο, αλλά µε την παροχή νερού αφού οι κεντρικές διώρυγες ήταν άδειες. Επεσήµαναν µάλιστα ότι οι καλλιέργειες βρίσκονται στα πρόθυρα της ξήρανσης. Για το θέµα αυτό ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Νίκος Φάµελος που ρωτήθηκε επεσήµανε ότι χθες δόθηκε εντολή να µπει νερό στο δίκτυο και να ποτίσουν όσοι ενδιαφέρονται. Τόνισε όµως ότι αυτή την περίοδο δεν υποχρεούται ο Οργανισµός να δίνει νερό αφού έχει λήξει η αρδευτική περίοδος. Οσον αφορά το αντλιοστάσιο Λαστεΐκων επεσήµανε ότι δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει µετά τις καταστροφές που προκάλεσαν άγνωστοι δράστες. Επίσης ανέφερε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό θέµα µε τις οφειλές

του Β’ ΤΟΕΒ και προς το ΓΟΕΒ και προς τη ∆ΕΗ η οποία απειλεί εκ νέου µε διακοπή ηλεκτροδότησης. Τέλος, σε ό,τι αφορά την παροχή του νερού από τον ταµιευτήρα στο Υ/4 εργοστάσιο έγινε γνωστό ότι προβλέπεται από τη µελέτη αλλά παρ’ όλα ταύτα το εργοστάσιο «έκοψε» για να δοθεί το νερό στην άρδευση. Ζ.Μ.

ΣΤ. Επιµελητήριο και Επιχειρηµατικό περιβάλλον

*Το Επιµελητήριο προσπαθεί να δηµιουργήσει φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις µέλη του. *Το Επιµελητήριο παρεµβαίνει στη δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού. *Το Επιµελητήριο παρεµβαίνει σε περιπτώσεις που γίνεται προσπάθεια για τη δηµιουργία Μονοπωλιακών Πρακτικών. *Το Επιµελητήριο πρέπει να παρεµβαίνει στην ανεξέλεγκτη αύξηση των δηµοτικών τελών και φόρων προς τις επιχειρήσεις. *Πρέπει να παρεµβαίνει προς τις τράπεζες και το ΕΤΕΑΝ για την χαµηλότοκη χρηµατοδότηση και την εγγύηση των αναπτυξιακών δράσεων τους. *Το Επιµελητήριο πρέπει να αναλαµβάνει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες ώστε να µεταφέρει αποτελεσµατικά στην πολιτεία τις πραγµατικές ανάγκες των Επιχειρήσεων µελών του και του Νοµού, που υποβαθµισµένος και αγνοηµένος από όλους, βρίσκεται στην τελευταία θέση της ανάπτυξης. *Το Επιµελητήριο πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη συνεννόηση των Ηλείων πολιτικών, φορέων, εκπροσώπων, όπου όλοι µαζί θα βάζουµε στόχους και όλοι µαζί θα επιδιώκουµε την υλοποίηση τους. *Το Επιµελητήριο έχει υποχρέωση να βρεθεί επικεφαλής της προσπάθειας για ένα εξειδικευµένο σχέδιο ανασυγκρότησηςανάπτυξης του νοµού, που θα γίνει πιλότος για όσες περιοχές πλήττονται από σοβαρά φυσικά γεγονότα.

Ζ. Κοινωνία και Επιµελητήριο

Το Επιµελητήριο είναι ο φορέας των Επιχειρηµατιών. Είναι ο φορέας αυτού του κοµµατιού της κοινωνίας που σωστά αποκαλείται η ραχοκοκκαλιά της οικονοµίας. Οι επιχειρηµατίες σαν ένα ενεργό κοµµάτι της κοινωνίας παρεµβαίνουν στα κοινωνικά δρώµενα και ο φορέας τους έχει την υποχρέωση να συµπαρίσταται σε δράσεις που έχουν να κάνουν µε τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, την υποστήριξη αδύναµων οµάδων του πληθυσµού και την παιδεία. Το Επιµελητήριο παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη σε δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισµό, αναβαθµίζουν τον αθλητισµό και στηρίζουν την παιδεία και την κοινωνική µέριµνα µε όλους τους εφικτούς τρόπους. Το Επιµελητήριο αφού συνθέτει τις απόψεις των µελών του, τις καταθέτει σε όλους τους φορείς που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν. Το Επιµελητήριο για εµάς την Ανανεωτική Επιµελητηριακή Κίνηση για την Ανάπτυξη και την Πρόοδο, είναι ένας ζωντανός οργανισµός που παρεµβαίνει σε όλα τα επίπεδα για την ανάπτυξη όχι µόνο της οικονοµίας αλλά και την πρόοδο της κοινωνίας συνολικά.

Από την προηγούµενη συµµετοχή των µαθητών της Ηλείας στις εργασίες του εκπαιδευτικού προγράµµατος που υλοποιείται κάθε 2 χρόνια στο Στρασβούργο.

Εννέα Ηλείοι µαθητές στο «Euroscola 2011-2012»

Α

νάµεσα στους 24 σίας επιλογής των µαθητών µα θητές που θα που θα εκπροσωπήσουν την ε κ π ρ ο σ ω πή σ ο υ ν Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάτα σχολεία της Περιφέρειας δας στο σηµαντικό αυτό εκ∆υτικής Ελλάδας στο Ευπαιδευτικό πρόγραµµα, ο ρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόΠεριφερειακός ∆ιευθυντής γραµµα «Euroscola Πρωτοβάθµιας και ∆ευτερο2011-2012» βρίσκονται βάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτιεννέα Ηλείοι µαθητές. Μαζί κής Ελλάδας Γιώργος µε συµµαθητές τους α π’ Παναγιωτόπουλος, σχοόλη την Ευρώπη θα έχουν λίασε µεταξύ άλλων «Με την ευκαιρία να ζήσουν µια την ολοκλήρωση της διαδιξεχωριστή εµπειρία, στα Ο Περιφερειακός ∆ι- κασίας επιλογής µαθητών έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοι- ευθυντής Εκπαίδευ- για τη συµµετοχή τους στο Γιώργος πρόγραµµα EUROSCOLA νοβουλίου στο Στρα- σης Παναγιωτόπουλος σβούργο, το ∆εκέµβριο. δίνεται η ευκαιρία σε 24 µασχολίασε για το EuroΣτο πλαίσιο της διαδι- scola ότι «Πρόκειται θητές από την Περιφέρεια κασίας επιλογής µαθητών για µια εµπειρία που ∆υτικής Ελλάδος να µεταπου θα συµµετάσχουν στο στοχεύει στη διεύ- βούν στο Στρασβούργο την πρόγραµµα EUROSCOLA ρυνση της γνώσης για 16η ∆εκεµβρίου 2011 προ2011-2012, σύµφωνα µε τις τον τρόπο λειτουργίας κειµένου να γνωρίσουν το οδηγίες της Περιφερειακής της Ευρωπαϊκής Ένω- χώρο του Ευρωπαϊκού Κοι∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης, σης και των θεσµών νοβουλίου, να πληροφορηπραγµατοποιήθηκε ενδοσχο- που τη διέπουν». θούν για τον τρόπο λικός, γραπτός διαγωνισµός λειτουργίας του, αλλά και µε θέµα «Η Συµβολή του Ευρωπαϊκού να εκφράσουν τις απόψεις τους για την Κοινοβουλίου στη µείωση του ∆ηµοκρα- ευρωπαϊκή οικοδόµηση στα πλαίσια τικού Ελλείµµατος στην Ευρωπαϊκή δραστηριοτήτων που θα συµµετέχουν Ένωση» στον οποίο συµµετείχαν 28 µαθητές Λυκείου από τις χώρες-µέλη σχολεία και 309 µαθητές. Από κάθε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για σχολείο εστάλησαν στην Περιφερειακή µια εµπειρία που στοχεύει στη διεύ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης τα τρία καλύ- ρυνση της γνώσης για τον τρόπο λειτερα γραπτά και στην τελική φάση εξε- τουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τάστηκαν από επταµελή, επιστηµονική των θεσµών που τη διέπουν. Οι µαθητές επιτροπή, η οποία επέλεξε τα 24 καλύ- θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωτερα γραπτά. θούν µε τις αξίες της ∆ηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού, αλλά και µε θέΟι µαθητές της Ηλείας µατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εθελονΤην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας τισµού, οικολογικής συνείδησης µε θα εκπροσωπήσουν στις εργασίες του σκοπό να αφοµοιώσουν τα χαρακτηριEuroscola 2011-2012 συνολικά 24 µα- στικά που πρέπει να έχει ένα ενεργός θητές από τους τρεις νοµούς Ηλείας, πολίτης που είναι σε ετοιµότητα για να Αχαϊας και Αιτωλοακαρνανίας. Οι 9 προ- αντιµετωπίσει τις προκλήσεις του µέλέρχονται από τα σχολεία της Ηλείας και λοντος της Ευρώπης». ∆εσµεύτηκε είναι οι Μαρία Πατσούρη-1ο Λ. Πύργου, τέλος ότι η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ιωάννα Παλυβού-1ο Λ. Αµαλιάδας, Εκπαίδευσης θα αξιοποιεί κάθε δυνατόΕυαγγελία Αλεξοπούλου-2ο Λ. Πύργου, τητα που δίδεται στα ευρωπαϊκά πλαίΧρήστος Κωστόπουλος2ο Λ. Αµαλιά- σια στον τοµέα της εκπαίδευσης, δας, Μαρία Παρασκευοπούλου-4ο Λ. προκειµένου να δώσει έναν ευρωπαϊκό Πύργου, Γεράσιµος Λευκαδίτης-Λ. Βαρ- προσανατολισµό στον µαθητικό της θολοµιού, Νικολέττα Πετροπούλου- πληθυσµό και να παρέχει ευκαιρίες συµΛ.Γαστούνης, Νεφέλη µετοχής σε δράσεις που δίνουν στην εκΒούρου-Λ.Λεχαινών και Ελένη Πίκουλα- παίδευση χαρακτήρα εξέλιξης πέρα από Λ.Πελοπίου. τα σύνορά µας. «Έτοιµοι για τις προκλήσεις του µέλλοντος» Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr) Με την ολοκλήρωση της διαδικα-

patris news  

patris,pirgos

Advertisement