Page 1

Bonjour, Vind je Frans leuk? Maar wil je eigenlijk meer dan wat er in de reguliere lessen aan bod komt? Zou je bijvoorbeeld meer en beter willen spreken? Dan is het programma ter voorbereiding op de Delf Scolaire examens misschien iets voor jou! Niet alleen leer je zo beter Frans, je laat straks op je CV voor je vervolgopleiding of sollicitatie ook zien dat je iets extra’s in je mars hebt en dat wordt steeds belangrijker. Hier volgt in het kort de opzet van de lessen en het examen:  Op het Emmauscollege kun je extra lessen Frans volgen. Deze lessen worden afgesloten met een officieel examen. Je kunt dan een internationaal erkend certificaat behalen, het zgn. Delf Scolaire. Dit is te vergelijken met de Cambridge Certificates voor Engels.  Je verbetert hiermee je taalvaardigheid op alle onderdelen en je zult er ook in de gewone lessen voordeel van hebben.  De lessen starten na de zomervakantie. In maart is het examen. Je hebt één uur per week extra les, waarin veel aandacht wordt besteed aan spreekvaardigheid. Daarnaast zullen we ruimte maken voor een proefexamen. Aansluitend volgt het examen.  Meedoen aan de lessen betekent automatisch dat je meedoet aan het examen. Ben je gemotiveerd en bereid om je extra in te zetten voor Frans, dan kun je op deze unieke manier een waardevol internationaal erkend diploma halen. Met dit officiële document kun je in de toekomst overal in de wereld jouw daadwerkelijke taalniveau aantonen. Als je je opgeeft, kun je dan automatisch meedoen? Op het inschrijfformulier vragen we je te motiveren waarom je aan de cursus wilt meedoen. De kwaliteit van je motivatie bepaalt of je mee mag doen. Er is plaats voor maximaal twintig leerlingen. Bij meer inschrijvingen zal de motivatie de selectie bepalen. Komen we er op die manier niet uit, dan volgt een loting. Wat zijn de kosten? De kosten voor de cursus bedragen € 150,- voor het A2 niveau, dat is het niveau waar je mee begint. Voor B1 en B2 zijn de kosten € 195,-. De verschillen in prijs hebben te maken met de hoogte van de kosten van deelname aan de examens. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en examenkosten en exclusief eenmalige reiskosten naar de examenlocatie. Wanneer zijn de lessen? Voor de toekomstige derdeklassers: De lessen worden naar alle waarschijnlijkheid ingeroosterd aan het begin of aan het einde van een lesdag. Net zoals de lessen Spaans en mogelijkerwijs Cambridge Engels wanneer dit als extra vak wordt gekozen. Je kunt dus niet zowel extra Frans als een ander extra vak doen. Voor degenen die na de derde klas verder gaan: de lessen vinden plaats tijdens KWT (keuzewerktijd). Heb je nog meer vragen? Zie dan de bijlage of mail naar: rov@emmauscollege.nl Natuurlijk kun je mij ook altijd even aanspreken. Cordialement, mw. drs. M. Roos-van de Velde


Het examen Frans: Delf Scolaire Wat is Delf? Delf examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en die leiden tot een diploma waarmee je je mate van taalbeheersing kunt aantonen. Delf staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française. Delf examens bestaan op vier verschillende niveaus van het Europees Referentie Kader: A1, A2, B1, B2. Voor de hogere niveaus (C1 en C2) bestaan Dalf examens (Diplôme Approfondi de Langue Française). Dit jaar ga je op voor het niveau A2 als je voor het eerst meedoet. Organisatie van Delf Scolaire Sinds 2005 bestaat voor leerlingen de mogelijkheid een Delf examen af te leggen: het Delf Scolaire. De inhoud (niet het niveau) van het toetsmateriaal is aangepast aan de belevingswereld van de doelgroep. Het Europees Platform is belast met de organisatie van de Delf Scolaire examens in Nederland. Op twee verschillende data in het schooljaar bestaat de mogelijkheid om een Delf Scolaire examen te doen. Het Emmauscollege meldt de leerlingen hiervoor aan bij het Europees Platform en de afzonderlijke leerlingen vullen een inschrijfformulier in. Op een examendatum wordt het Delf Scolaire examen afgenomen op verschillende plaatsen in het land. Het examen wordt afgenomen door gecertificeerde examinatoren. Deze examinatoren zijn hiertoe opgeleid aan het Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) in Sèvres of in Nederland tijdens speciale trainingen. Mevrouw Van Oorschot en mevrouw Roos zijn allebei ook Delf examinatoren. Inhoud van de examens Bij een Delf examen worden de vier taalvaardigheden getoetst: leesvaardigheid, luistervaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Voor elke vaardigheid zijn 25 punten te behalen. Ter voorbereiding op een Delf Scolaire examen is het belangrijk dat leerlingen oefenen met Franstalig materiaal, de examenopgaven zijn namelijk geheel in het Frans gesteld. Ook moeten Nederlandse leerlingen vaak wennen aan de manier van toetsen. Delf toetst de taalvaardigheid op communicativiteit. Er worden zoveel mogelijk authentieke documenten gebruikt als toetsmateriaal. Bij het onderdeel luistervaardigheid heeft dit als consequentie dat het gehele document ineens afgespeeld wordt: net als bijvoorbeeld in een ‘echt’ radioprogramma. Meer informatie? Op de site www.ciep.fr vind je informatie over de precieze inhoud en duur van de examens. Ook zijn voorbeeldexamens te downloaden.


delf-scolaire-brief-2014