Page 1

Š Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


ĒijœģĒ§Ġ

oœËŷœģĒ§Ġ

Ǒó ÅØĺ =‚ŃÅ ɝǑ ı؞ØŃ ĠƧƽ ÅØƠ cƠ‚Ǒĺ ‚ııØƠ OįŐƧƉ tØƠ ØƧ ‚žØƠ ɐĠƠįıĠ«Ę ØƠŃƧƽ ĺØĠŃƽ ĺĠƽ ÅØƠ C‚ƽǑƠ¿ ɝĠØĘƽ žØƧƧØƠ ĠŃ ÅĠØ _ƽ‚ÅƽƉ =áÖ 3†WEĩĽ¾EÖ #EĽĽ¸†ĩ

wĒŷƚſ§Č†äƚſǏŁ§ČË *ŷËËij §ŁijŁĭǕ õ fŷËij¼ſ )‚ĘƠƠŒÅØƠ ɎØƠžØƧƧØƠŃ ZǑ‚ıĠƽŒƽ ÅØƠ _ƽŒÅƽØ ¢ ĝ\؂ÅØƠ Ƨ«ĘŐŃØŃ tŒıÅØƠ ¢ +Őį‚ƠƽƧ ó‚ĘƠØŃ ĺĠƽ _ƽƠŐĺ ¢ ;Ǒɐ‚Ġƽ žØįŐĺĺƽ ÅØŃ ĊƠǗŃƧƽØŃ )ıǑĊʂóØŃ

vËŷþËſſƚ ŷ†ij¼ËijœƷŷþ

f2fA2AAk`f\f2MHµ MA) /=?Ɔ )MfMµ /2? \M`f )o\ w2\f`/)f`wM/

=

ØÅØƠ óǗŃóƽØ ÅØǑƽƧ«ĘØ +ƠŐčƧƽ‚ÅƽžØĝ ɐŐĘŃØƠ¿ ĘØĠčƽ ØƧ ĠŃ hĺóƠ‚ĊØŃ¿ ɐĠıı ĠŃ įıØĠŃØƠØ _ƽŒÅƽØ ŐÅØƠ ĊıØĠ«Ę ‚ǑóƧ =‚ŃÅ ɝĠØĘØŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ Ġĺ OįŐĺĠĝ ıĠØǑ ĊØıƽØŃ _ƽŒÅƽØ ‚ıƧ ıŒƠĺØŃÅØ¿ óØĠŃƧƽ‚Ǒžĝ ɎØƠĊĠóƽØƽØ ǑƠ«ĘĊ‚ŃĊƧƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ¿ ÅØƠØŃ Øĝ ɐŐĘŃØƠ ÅĠØ ŗÅØŃ ɎØƠƧĠØĊØıŃ ǑŃÅ ĺĠƽ =ØǑ«Ęƽƽ‚óØıŃ¿ ĠŃį‚ǑóƧƽØĺžØıŃ ǑŃÅ ;ıĠĝ 傂Ńı‚ĊØŃ ĺ‚ƧƧØŃʂóƽ ŃØƠĊĠØ ɎØƠĝ Ƨ«ĘɐØŃÅØŃƉ ØƠ =؞ØŃƧØŃƽɐǑƠó Ġĺ ĊƠǗŃĝ žǗƠĊØƠıĠ«ĘØŃ Ƨƽ‚žıĠƧĘĺØŃƽ ĊĠžóØıƽ ÅØƧʂıž ŃĠ«Ęƽ ƧØıƽØŃ Ġĺ cƠ‚Ǒĺ¿ ÅØĺ AŐıŐ«Ę ɝǑ ØŃƽĝ óıĠØĘØŃ ê ɎŐĺ XƠØŃɝı‚ǑØƠ ØƠĊ ĠŃ ÅØŃ Ń‚«Ę )ØŃĊ _ĘǑĠ ǑĺĊ؞‚ǑƽØŃ ‚ǑØƠŃĘŐó ĠŃ Ơ‚Ńĝ ÅØўǑƠĊ¿ ĺĠƽ ;ĠØƧØĠŃó‚ĘƠƽ¿ +ØĺǗƧ؞ØØƽ ǑŃÅ -՞žɔƧ«ĘǑžžØŃƉ ĠØƧØ /ÅɔııØ ĘĠŃƽØƠ ;ĠØƧ ĺ‚Ċ ɝɐ‚Ơ ĊƠǗŃ ‚ǑƧƧØĘØŃ¿ т«ĘʂıƽĠĊ ĠƧƽ ƧĠØ ĺØĠƧƽ ŃĠ«ĘƽƉ OįŐıŐĊĠƧ«Ę įŐƠƠØįƽØƧ =؞ØŃ¿ ƧŐ ǗžØƠƠ‚ĝ Ƨ«ĘØŃÅ ØƧ įıĠŃĊƽ¿ ĠƧƽ ĠŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ɎĠØı ØĠŃó‚ĝ «ĘØƠ ê ĭØ ĊƠŗčØƠ ƧĠØ ƧĠŃÅ¿ ÅØƧƽŐ žØƧƧØƠƉ ĠØ h_ĝtĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ =ǑģƧ ØƽƽØŃ«ŐǑƠƽ ǑŃÅ +ØŐóóƠØɔ tØƧƽ ʂžØŃ ÅĠØƧØŃ ~ǑƧ‚ĺĺØŃĝ ʂŃĊ ĠŃ ØĠŃØĺ Ǒĺó‚ŃĊƠØĠ«ĘØŃ ~‚ĘıØŃɐØƠį žØɐĠØƧØŃƉ ~ɐØĠ 9‚ĘƠØ ı‚ŃĊ ʂžØŃ ƧĠØ ‚ƽØŃĝ ƧŒƽɝØ ‚ǑƧ ‚ııØƠ tØıƽ ‚Ń‚ıɔƧĠØƠƽ ǑŃÅ žØĺØƠĝ įØŃƧɐØƠƽØ ~ǑƧ‚ĺĺØŃʌŃĊØ ĊØóǑŃÅØŃ» _Ő ɐØƠÅØŃ _ƽŒÅƽØ ǗžØƠžƠŐžŐƠƽĠŐтı т«ĘʂıƽĠĝ ĊØƠ¿ ĭØ ĺØĘƠ AØŃƧ«ĘØŃ ƧĠ«Ę ÅŐƠƽ ‚ŃƧĠØÅØıŃ¿ ĊıØĠ«Ę ĠŃ ɐØı«ĘØĺ =‚ŃÅ ƧĠØ ıĠØĊØŃ¿ ՞ ‚Ơĺ¿ ƠØĠ«Ę¿ žǑÅÅĘĠƧƽĠƧ«Ę ŐÅØƠ ĺǑƧıĠĺĠƧ«ĘƉ ĠŃØ «ĘƽĝAĠııĠŐŃØŃĝ_ƽ‚Åƽ žØŃŗƽĠĊƽ şý XƠŐɝØŃƽ ɐØŃĠĊØƠ _ƽƠ‚čØŃ¿ \ŐĘƠØ¿ ;‚žØı ǑŃÅ ƧŐŃƧƽĠĊØ /ŃóƠ‚ƧƽƠǑįƽǑƠ ‚ıƧ ɝɐØĠ _ƽŒÅƽØ ĺĠƽ ĭØ ɎĠØƠ AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘŃØƠŃƉ ĠØ ØɐŐĘŃØƠ ÅØƠ «ĘƽĝAĠııĠŐŃØŃĝAØƽƠŐžŐıØ ɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘØŃ ‚Ǒ«Ę ɐØŃĠĊØƠ \ŐĘƧƽŐóóØ ǑŃÅ ŃØƠĊĠØ ‚ıƧ ÅĠØ žØĠÅØŃ įıØĠŃØƠØŃ _ƽŒÅƽØ ǑŃÅ ɎØƠǑƠƧ‚«ĘØŃ ɐØŃĠĊØƠ cƠØĠžĘ‚ǑƧĊ‚ƧØƉ hŃÅ ɐǗƠÅØ ƧĠ«Ę ÅĠØ «ĘƽĝAĠııĠŐŃØŃĝAØƽƠŐžŐıØ ɎØƠÅŐžžØıŃ¿ ƧĠØ ɐŒƠØ ŃŐ«Ęĺ‚ıƧ Ǒĺ şý XƠŐɝØŃƽ ØóóĠɝĠØŃƽØƠƉ ØƧƧØƠ ŃŐ«Ę Ƨ«ĘŃØĠÅØŃ _ƽŒÅƽØ Ġĺ rØƠĝ ĊıØĠ«Ę ɝǑ ıŒŃÅıĠ«ĘØŃ \ØĊĠŐŃØŃ ‚ž» =‚Ǒƽ _ƽǑĝ ÅĠØŃ ÅØƠ =ŐŃÅŐŃ _«ĘŐŐı Őó «ŐŃŐĺĠ«Ƨ žØĝ ı‚ƧƽØƽ ĭØÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ łƧ ;ıĠĺ‚ ĺĠƽ ƠǑŃÅ ɝØĘŃ cŐŃŃØŃ GNj ê ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧ‚ĺØƠĠį‚ĝ ŃØƠ įŐĺĺØŃ ‚Ǒó ó‚Ƨƽ Njý cŐŃŃØŃƉ ĘŃıĠ«Ę žŐĝ ƧĠƽĠɎ ƧØĠ ı‚Ǒƽ ØƽƽØŃ«ŐǑƠƽ ǑŃÅ tØƧƽ ÅØƠ ~Ǒĝ Ƨ‚ĺĺØŃʂŃĊ ɝɐĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚ÅƽĊƠŗčØ ǑŃÅ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧıØĠƧƽǑŃĊ¿ =ŐĘŃŃĠɎ؂Ǒ ǑŃÅ ‚ŃĊØĝ ĺØıÅØƽØŃ X‚ƽØŃƽØŃƉ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

ØƠ _«ĘıǑƧƧ ĠƧƽ» ØƠ tØĊ ĠŃ ØĠŃØ tØıƽ ĺĠƽ ĺØĘƠ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ǑŃÅ ɐØŃĠĊØƠ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃĝ ɎØƠƧ«ĘɐØŃÅǑŃĊ óǗĘƠƽ ĠŃ ÅĠØ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØƉ hŃÅ ‚ĺ ŃÅØ ÅĠØƧØƧ tØĊØƧ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ ‚Ǒó ÅĠØ ĊƠŗčƽØ rŗıįØƠɐ‚ŃÅØƠǑŃĊ ǑŃƧØƠØƠ +Øĝ Ƨ«ĘĠ«ĘƽØ ɝǑƠǗ«įžıĠ«įØŃƉ ‚žØĠ ĺǑƧƧ ØƧ ĊØıĠŃĊØŃ¿ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ı؞ØŃƧĝ ɐØƠƽØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃ¿ ØƽŐŃ ĺĠƽ +ƠǗŃ ‚ǑóɝǑıŐĝ «įØƠŃ ǑŃÅ tŐĘŃØŃ ĺĠƽ ƠžØĠƽØŃ ɝǑ ɎØƠžĠŃĝ ÅØŃƉ ‚Ƨ ɐĠƠÅ ØĠŃØ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽ‚ǑóĊ‚žØ¿ ÅØŃŃ ÅØƠ ŃƧƽǑƠĺ ƽƠĠóóƽ ɎĠØıØ AØƽƠŐžŐıØŃ ǑŃĝ ɎŐƠžØƠØĠƽØƽ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ ƳƄƉ ııØĠŃ XØįĠŃĊ ɐŒ«ĘƧƽ ĭŒĘƠıĠ«Ę Ǒĺ şɡɡ ɡɡɡ AØŃƧ«ĘØŃƉ hŃÅ ‚Ń ÅØƠ ɎØŃĠł ØƠƠĠŃĠ ĠŃ _œŐ X‚ǑıŐ¿ ØĠŃØƠ ÅØƠ cŐžĝrØƠį‚ǑóƧĺØĠıØŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ¿ ƧƽØııØŃ ŃĊØĝ ƧƽØııƽØ ĠĘƠØ ǑƽŐƧ ‚ž ɎĠØƠ hĘƠ ĺŐƠĊØŃƧ ĠŃ ÅØŃ _ØĠƽØŃƧƽƠ‚čØŃ ‚ž¿ įı‚žžØŃ ÅĠØ _ĠƽɝØ Ń‚«Ę ĘĠŃĝ ƽØŃ ǑŃÅ Ƨ«Ęı‚óØŃ¿ žĠƧ ĠĘƠØ _«ĘĠ«Ęƽ žØĊĠŃŃƽƉ ØƠ +ƠǑŃÅ» ØĠ ÅØƠ Xı‚ŃǑŃĊ ÅØƠ rĠØƠƽØıƧ ʂƽĝ ƽØ ŃĠØĺ‚ŃÅ ‚Ń X‚ƠįžıŒƽɝØ ĊØł«ĘƽƉ

`/G\‚/)f\ wHA rĠØıØ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØ ƧĠŃÅ ɎŐŃ ÅØƠ +ØƧ«ĘɐĠŃĝ ÅĠĊįØĠƽ ǗžØƠóŐƠÅØƠƽ¿ ĠŃ ÅØƠ ƧĠØ ɐ‚«ĘƧØŃƉ tĠØ ÅØƠ t‚ŃÅØı ÅØŃŃŐ«Ę ĊØıĠŃĊØŃ į‚ŃŃ¿ ɐØı«ĘØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ı؞ØŃƧɐØƠƽ ĺ‚ĝ «ĘØŃ ǑŃÅ ɐŐ ÅĠØƧØ žØƠØĠƽƧ ØƠžƠ՞ƽ ɐØƠÅØŃ¿ ʂžØŃ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧtŐ«ĘØĝǑƽŐƠØŃ ‚Ǒó ÅØƠ Ċ‚ŃɝØŃ tØıƽ ƠØ«ĘØƠ«ĘĠØƠƽ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ şNjƄƉ Ő«Ę ÅĠØ rØƠŒŃÅØƠǑŃĊØŃ ɐØƠÅØŃ Ƨ«ĘĺØƠɝʂóƽØ X‚Ơ‚ÅĠĊĺØŃɐØ«ĘƧØı ØƠóŐƠĝ ÅØƠŃ» CǑƠ ɐØŃĠĊØ Ę‚žØŃ ƧĠ«Ę ƧŐ ɎĠØıØ +Øĝ łŃįØŃ Å‚ɝǑ ĊØĺ‚«Ęƽ ɐĠØ ÅØƠ -‚ƠɎ‚ƠÅĝ OįŐŃŐĺ Åɐ‚ƠÅ +ı‚ØƧØƠƉ /Ń ƧØĠŃØĺ ƧƧ‚ɔ óŐƠÅØƠƽ ØƠ ‚ǑóɝǑĘŗƠØŃ¿ ƙłƧ ĠĊØŃĘØĠĺ Ġĺ +ƠǗŃØŃ ǑŃŠłƧ ÅŗƠóıĠ«ĘØ =؞ØŃ ɝǑ ĠÅ؂ıĠĝ ƧĠØƠØŃƚ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ NjNjƄƉ ĠŃØ ;ŐŃƧ؃ǑØŃɝ ĺǑƧƧ ƧØĠŃ¿ łƧƧ ɐĠƠ ÅØŃ _ǑžɎØŃƽĠŐŃƧĠƠƠƧĠŃŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ łƧ =؞ØŃ ɝɐĠĝ Ƨ«ĘØŃ ;ǑĘƧƽ‚ıı ǑŃÅ ;ƠØĠƧɎØƠįØĘƠ ƧƽŐžžØŃƉ ‚Ƨ +ØıÅ ĺǑƧƧ ĠŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ óıĠØčØŃ¿ Ǒĺ ƧĠØ ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ¿ ĊƠŗčØƠ ǑŃŠłĺĠƽ т«ĘʂıƽĠĝ ĊØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃ» XØŃÅıØƠž‚ǑƧ«Ę‚ıØŃ žıŐ«įĠØĝ ƠØŃ ÅĠØƧØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƉ Ǒ«Ę ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ǑŃÅ _ƽØǑØƠɎØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ óǗƠ tŐĘŃØĠĊØŃƽǑĺ ƧĠŃÅ ɎŐƠ ÅØĺ -ĠŃƽØƠĊƠǑŃÅ ɎŐŃ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃĝ įтžžĘØĠƽ¿ ØɎŗıįØƠǑŃĊƧɐ‚«ĘƧƽǑĺ ǑŃÅ ;ıĠĝ ĺ‚ɐ‚ŃÅØı ŃǑƠ ŃŐ«Ę ‚įɝØžƽ‚žØı¿ ɐØŃŃ ƧĠØ Å‚Ƨ ǑƠž‚ŃØ =؞ØŃ óŗƠÅØƠŃƉ ØƠ ɐ‚ĘƠØ OįŐ ı؞ƽ ĠŃ ÅØƠ +ƠŐčƧƽ‚ÅƽƉ ǑóƧ =‚ŃÅ ɝĠØĘØŃ ŃǑƠ ŃŐ«Ę )ØĠØƠ‚žØŃÅĝ+ƠǗŃØƉ 

ǂ

`§ČǏËŷŞƷijĠƚµ A˜ËijſǏËŷƚË `ƚ†¼ƚ Ǝ kŷœ†ijĒſĒËŷƷijþ ØɎŗıįØƠǑŃĊƧɐ‚«ĘƧĝ ƽǑĺ¿ hĺɐØıƽžƠ՞ıØĺØ¿ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃĝ ĺ‚ŃĊØı» tĠØ AØƽƠŐžŐıØŃ ÅĠØ XƠ՞ıØĺØ ÅØƠ ~ǑįǑŃóƽ žØɐŒıƽĠĊØŃ ŋƭ vËŷĠËČŷ _ØıžƧƽó‚ĘƠØŃÅØ c‚ɒĠƧ¿ ØıØįƽƠĠĝ Ƨ«ĘØ \ĠØƧØўǑƧƧØ ǑŃÅ ‚ƠƧʂƠĠŃĊ ƧŐııØŃ _ƽ‚ǑžƠ՞ıØĺØ ıĠŃÅØƠŃ ŋõ ijËŷþĒË _Őı‚Ơó‚ƧƧ‚ÅØŃ ǑŃÅ AĠŃĠĝ ɐĠŃÅƠŒÅØƠ ĺ‚«ĘØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ɝǑĺ ;Ơ‚óƽɐØƠį ŋƎ 2ijäŷ†ſƚŷƷĠƚƷŷ rØƠŃØƽɝƽØ _ØŃƧŐƠØŃ ĘØıĝ óØŃ AØƽƠŐžŐıØŃ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØƠ ɝǑ ɐØƠÅØŃ ŋÓ `ËģœſƚǎËŷſŁŷþƷijþ cŐĺ‚ƽØŃ ǑŃÅ ;‚ƠƽŐóóØıŃ ɐ‚«ĘƧØŃ ĠŃ -Ő«ĘʌǑƧØƠŃ ŋĸ A˜ËijſŬƷ†ģĒƚŒƚ )ǑčĊŒŃĊØƠóƠØǑŃÅĝ ıĠ«ĘØ rĠØƠƽØı ʂıƽØŃ ĊØƧǑŃÅ ƭǠ 2ijƚËŷǎĒËǏ fŁijǕ *†ģË ØƠ ĘØó ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƧž‚ƠƽØ žØĠ +ØŃØƠ‚ı ıØ«ƽƠĠ« ǗžØƠ ÅØŃ h垂Ǒ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ƭƭ ËijĠđ†ŷ -‚ƠɎ‚ƠÅĝOįŐŃŐĺ Åɐ‚ƠÅ +ı‚ØƧØƠ Ċı‚Ǒžƽ¿ łƧƧ AØŃƧ«ĘØŃ ŃǑƠ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ Ń‚«ĘʂıƽĠĊ ı؞ØŃ įŗŃŃØŃ ƭƎ *ŷƻijËŷ ZĒŁijĒËŷ ĠŃ ØƠıĠŃØƠ Ơ«ĘĠƽØįƽ Ơ؂įƽĠɎĠØƠƽ =ØĘĺ ‚ıƧ ‚ǑƧƽŐóó ƭÓ 2ijƚËŷǎĒËǏ /ŁǏ†ŷ¼ `ȆŞĒŷŁ ØƠ )ŐƠƧ«ĘØƠ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıƽ ;‚į‚ŐĊØŃØ¿ Ǒĺ ÅØŃ -ǑŃĊØƠ ɝǑ žØƧĠØĊØŃ Ɵƭ *Ëģ¼ tĠØ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ ŃıØĊØƠ ĠŃ ƠĠƧį‚ŃƽØ ĊƠǗŃØ /ŃɎØƧƽĺØŃƽƧ ıŐ«įØŃ Ɵõ 2¼ËËij ČËäŷ˼†ĠƚËƷŷ \Łģ†ij¼ fĒ§ČǕ \˼†ĠƚĒŁij `˜†ſƚĒ†ij G†ƚƚČËſ ŠǎËŷ†ijƚǏŁŷƚģĒ§ČšƆ ĒËƚËŷ ƻŷ†ij¼ ŠZģ†ijƷijþ Ʒij¼ ?ŁŁŷ¼Ēij†ƚĒŁijš¶ ģËǔ†ij¼Ëŷ Ʒſ§Č¶ ZČĒģĒŞŞ =†ŷĠ˶ G†ƚƚČĒ†ſ ?†ĭ޶ fČŁĭ†ſ ?ƷČij¶ ij¼ŷˆſ GËijij¶ ËijІĭĒij \ËƷƚËŷ¶ ŷŤ G†ŷƚĒij \ŁŁſ¶ †ijĒËģ `§ČŅijǏĒƚǜ *Ëſ§ČŒäƚſäƻČŷËij¼Ë \˼†ĠƚËƷŷĒijƕČËäĒij ǎŁĭ ĒËijſƚ ijþËģ† ?ƻŷǜ¼ŅŷäËŷ ŷƚ Ēŷ˧ƚŁŷ /ŁģþËŷ wĒij¼äƷČŷ¶ `ǎËijІ ?ŷƷſË ŠſƚǎŤš *Ëſƚ†ģƚƷijþ ?ŷĒſƚĒijË /ËƚǜËģ Ēģ¼ŷ˼†ĠƚĒŁij `ĒģĠË ĒſËij¶ AËij† )ģ†ĭĭ˶ Z†ƚŷĒ§Ġ `§ČƷ§Č ZŷŁ¼ƷĠƚĒŁij G†ŷĠƷſ Ëŷþ¶ ZËƚŷ† =ˆijËƚƚË `§ČĭĒƚǜ 2ijäŁþŷ†äĒĠ *Ëŷ¼ w˜Ëŷ Ēģ¼œË†ŷœËĒƚƷijþ kǏË `§ČĭĒ¼ƚ¶ Łijſƚ†ijǜË )Ēſ§ČËŷ vËŷģ†þ /†ij¼Ëģſœģ†ƚƚ *ĭœ/ ŠvËŷģËþËŷ Ēĭ `ĒijijË ¼Ëſ ZŷËſſËŷ˧Čƚſš *Ëſ§ČŒäƚſäƻČŷƷijþ G†ŷĒ†ijijË Ņģǜ¶ ŷŤ GĒ§Č†Ëģ `ƚŁģģ†ŷǜ ŷƷ§Ġ AŤHŤ `§Č†ääŷ†ƚČ *ĭœ/ ’ Ł ?*


ĒijœģĒ§Ġ

oœËŷœģĒ§Ġ

Ǒó ÅØĺ =‚ŃÅ ɝǑ ı؞ØŃ ĠƧƽ ÅØƠ cƠ‚Ǒĺ ‚ııØƠ OįŐƧƉ tØƠ ØƧ ‚žØƠ ɐĠƠįıĠ«Ę ØƠŃƧƽ ĺØĠŃƽ ĺĠƽ ÅØƠ C‚ƽǑƠ¿ ɝĠØĘƽ žØƧƧØƠ ĠŃ ÅĠØ _ƽ‚ÅƽƉ =áÖ 3†WEĩĽ¾EÖ #EĽĽ¸†ĩ

wĒŷƚſ§Č†äƚſǏŁ§ČË *ŷËËij §ŁijŁĭǕ õ fŷËij¼ſ )‚ĘƠƠŒÅØƠ ɎØƠžØƧƧØƠŃ ZǑ‚ıĠƽŒƽ ÅØƠ _ƽŒÅƽØ ¢ ĝ\؂ÅØƠ Ƨ«ĘŐŃØŃ tŒıÅØƠ ¢ +Őį‚ƠƽƧ ó‚ĘƠØŃ ĺĠƽ _ƽƠŐĺ ¢ ;Ǒɐ‚Ġƽ žØįŐĺĺƽ ÅØŃ ĊƠǗŃƧƽØŃ )ıǑĊʂóØŃ

vËŷþËſſƚ ŷ†ij¼ËijœƷŷþ

f2fA2AAk`f\f2MHµ MA) /=?Ɔ )MfMµ /2? \M`f )o\ w2\f`/)f`wM/

=

ØÅØƠ óǗŃóƽØ ÅØǑƽƧ«ĘØ +ƠŐčƧƽ‚ÅƽžØĝ ɐŐĘŃØƠ¿ ĘØĠčƽ ØƧ ĠŃ hĺóƠ‚ĊØŃ¿ ɐĠıı ĠŃ įıØĠŃØƠØ _ƽŒÅƽØ ŐÅØƠ ĊıØĠ«Ę ‚ǑóƧ =‚ŃÅ ɝĠØĘØŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ Ġĺ OįŐĺĠĝ ıĠØǑ ĊØıƽØŃ _ƽŒÅƽØ ‚ıƧ ıŒƠĺØŃÅØ¿ óØĠŃƧƽ‚Ǒžĝ ɎØƠĊĠóƽØƽØ ǑƠ«ĘĊ‚ŃĊƧƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ¿ ÅØƠØŃ Øĝ ɐŐĘŃØƠ ÅĠØ ŗÅØŃ ɎØƠƧĠØĊØıŃ ǑŃÅ ĺĠƽ =ØǑ«Ęƽƽ‚óØıŃ¿ ĠŃį‚ǑóƧƽØĺžØıŃ ǑŃÅ ;ıĠĝ 傂Ńı‚ĊØŃ ĺ‚ƧƧØŃʂóƽ ŃØƠĊĠØ ɎØƠĝ Ƨ«ĘɐØŃÅØŃƉ ØƠ =؞ØŃƧØŃƽɐǑƠó Ġĺ ĊƠǗŃĝ žǗƠĊØƠıĠ«ĘØŃ Ƨƽ‚žıĠƧĘĺØŃƽ ĊĠžóØıƽ ÅØƧʂıž ŃĠ«Ęƽ ƧØıƽØŃ Ġĺ cƠ‚Ǒĺ¿ ÅØĺ AŐıŐ«Ę ɝǑ ØŃƽĝ óıĠØĘØŃ ê ɎŐĺ XƠØŃɝı‚ǑØƠ ØƠĊ ĠŃ ÅØŃ Ń‚«Ę )ØŃĊ _ĘǑĠ ǑĺĊ؞‚ǑƽØŃ ‚ǑØƠŃĘŐó ĠŃ Ơ‚Ńĝ ÅØўǑƠĊ¿ ĺĠƽ ;ĠØƧØĠŃó‚ĘƠƽ¿ +ØĺǗƧ؞ØØƽ ǑŃÅ -՞žɔƧ«ĘǑžžØŃƉ ĠØƧØ /ÅɔııØ ĘĠŃƽØƠ ;ĠØƧ ĺ‚Ċ ɝɐ‚Ơ ĊƠǗŃ ‚ǑƧƧØĘØŃ¿ т«ĘʂıƽĠĊ ĠƧƽ ƧĠØ ĺØĠƧƽ ŃĠ«ĘƽƉ OįŐıŐĊĠƧ«Ę įŐƠƠØįƽØƧ =؞ØŃ¿ ƧŐ ǗžØƠƠ‚ĝ Ƨ«ĘØŃÅ ØƧ įıĠŃĊƽ¿ ĠƧƽ ĠŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ɎĠØı ØĠŃó‚ĝ «ĘØƠ ê ĭØ ĊƠŗčØƠ ƧĠØ ƧĠŃÅ¿ ÅØƧƽŐ žØƧƧØƠƉ ĠØ h_ĝtĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ =ǑģƧ ØƽƽØŃ«ŐǑƠƽ ǑŃÅ +ØŐóóƠØɔ tØƧƽ ʂžØŃ ÅĠØƧØŃ ~ǑƧ‚ĺĺØŃĝ ʂŃĊ ĠŃ ØĠŃØĺ Ǒĺó‚ŃĊƠØĠ«ĘØŃ ~‚ĘıØŃɐØƠį žØɐĠØƧØŃƉ ~ɐØĠ 9‚ĘƠØ ı‚ŃĊ ʂžØŃ ƧĠØ ‚ƽØŃĝ ƧŒƽɝØ ‚ǑƧ ‚ııØƠ tØıƽ ‚Ń‚ıɔƧĠØƠƽ ǑŃÅ žØĺØƠĝ įØŃƧɐØƠƽØ ~ǑƧ‚ĺĺØŃʌŃĊØ ĊØóǑŃÅØŃ» _Ő ɐØƠÅØŃ _ƽŒÅƽØ ǗžØƠžƠŐžŐƠƽĠŐтı т«ĘʂıƽĠĝ ĊØƠ¿ ĭØ ĺØĘƠ AØŃƧ«ĘØŃ ƧĠ«Ę ÅŐƠƽ ‚ŃƧĠØÅØıŃ¿ ĊıØĠ«Ę ĠŃ ɐØı«ĘØĺ =‚ŃÅ ƧĠØ ıĠØĊØŃ¿ ՞ ‚Ơĺ¿ ƠØĠ«Ę¿ žǑÅÅĘĠƧƽĠƧ«Ę ŐÅØƠ ĺǑƧıĠĺĠƧ«ĘƉ ĠŃØ «ĘƽĝAĠııĠŐŃØŃĝ_ƽ‚Åƽ žØŃŗƽĠĊƽ şý XƠŐɝØŃƽ ɐØŃĠĊØƠ _ƽƠ‚čØŃ¿ \ŐĘƠØ¿ ;‚žØı ǑŃÅ ƧŐŃƧƽĠĊØ /ŃóƠ‚ƧƽƠǑįƽǑƠ ‚ıƧ ɝɐØĠ _ƽŒÅƽØ ĺĠƽ ĭØ ɎĠØƠ AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘŃØƠŃƉ ĠØ ØɐŐĘŃØƠ ÅØƠ «ĘƽĝAĠııĠŐŃØŃĝAØƽƠŐžŐıØ ɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘØŃ ‚Ǒ«Ę ɐØŃĠĊØƠ \ŐĘƧƽŐóóØ ǑŃÅ ŃØƠĊĠØ ‚ıƧ ÅĠØ žØĠÅØŃ įıØĠŃØƠØŃ _ƽŒÅƽØ ǑŃÅ ɎØƠǑƠƧ‚«ĘØŃ ɐØŃĠĊØƠ cƠØĠžĘ‚ǑƧĊ‚ƧØƉ hŃÅ ɐǗƠÅØ ƧĠ«Ę ÅĠØ «ĘƽĝAĠııĠŐŃØŃĝAØƽƠŐžŐıØ ɎØƠÅŐžžØıŃ¿ ƧĠØ ɐŒƠØ ŃŐ«Ęĺ‚ıƧ Ǒĺ şý XƠŐɝØŃƽ ØóóĠɝĠØŃƽØƠƉ ØƧƧØƠ ŃŐ«Ę Ƨ«ĘŃØĠÅØŃ _ƽŒÅƽØ Ġĺ rØƠĝ ĊıØĠ«Ę ɝǑ ıŒŃÅıĠ«ĘØŃ \ØĊĠŐŃØŃ ‚ž» =‚Ǒƽ _ƽǑĝ ÅĠØŃ ÅØƠ =ŐŃÅŐŃ _«ĘŐŐı Őó «ŐŃŐĺĠ«Ƨ žØĝ ı‚ƧƽØƽ ĭØÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ łƧ ;ıĠĺ‚ ĺĠƽ ƠǑŃÅ ɝØĘŃ cŐŃŃØŃ GNj ê ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧ‚ĺØƠĠį‚ĝ ŃØƠ įŐĺĺØŃ ‚Ǒó ó‚Ƨƽ Njý cŐŃŃØŃƉ ĘŃıĠ«Ę žŐĝ ƧĠƽĠɎ ƧØĠ ı‚Ǒƽ ØƽƽØŃ«ŐǑƠƽ ǑŃÅ tØƧƽ ÅØƠ ~Ǒĝ Ƨ‚ĺĺØŃʂŃĊ ɝɐĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚ÅƽĊƠŗčØ ǑŃÅ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧıØĠƧƽǑŃĊ¿ =ŐĘŃŃĠɎ؂Ǒ ǑŃÅ ‚ŃĊØĝ ĺØıÅØƽØŃ X‚ƽØŃƽØŃƉ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

ØƠ _«ĘıǑƧƧ ĠƧƽ» ØƠ tØĊ ĠŃ ØĠŃØ tØıƽ ĺĠƽ ĺØĘƠ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ǑŃÅ ɐØŃĠĊØƠ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃĝ ɎØƠƧ«ĘɐØŃÅǑŃĊ óǗĘƠƽ ĠŃ ÅĠØ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØƉ hŃÅ ‚ĺ ŃÅØ ÅĠØƧØƧ tØĊØƧ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ ‚Ǒó ÅĠØ ĊƠŗčƽØ rŗıįØƠɐ‚ŃÅØƠǑŃĊ ǑŃƧØƠØƠ +Øĝ Ƨ«ĘĠ«ĘƽØ ɝǑƠǗ«įžıĠ«įØŃƉ ‚žØĠ ĺǑƧƧ ØƧ ĊØıĠŃĊØŃ¿ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ı؞ØŃƧĝ ɐØƠƽØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃ¿ ØƽŐŃ ĺĠƽ +ƠǗŃ ‚ǑóɝǑıŐĝ «įØƠŃ ǑŃÅ tŐĘŃØŃ ĺĠƽ ƠžØĠƽØŃ ɝǑ ɎØƠžĠŃĝ ÅØŃƉ ‚Ƨ ɐĠƠÅ ØĠŃØ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽ‚ǑóĊ‚žØ¿ ÅØŃŃ ÅØƠ ŃƧƽǑƠĺ ƽƠĠóóƽ ɎĠØıØ AØƽƠŐžŐıØŃ ǑŃĝ ɎŐƠžØƠØĠƽØƽ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ ƳƄƉ ııØĠŃ XØįĠŃĊ ɐŒ«ĘƧƽ ĭŒĘƠıĠ«Ę Ǒĺ şɡɡ ɡɡɡ AØŃƧ«ĘØŃƉ hŃÅ ‚Ń ÅØƠ ɎØŃĠł ØƠƠĠŃĠ ĠŃ _œŐ X‚ǑıŐ¿ ØĠŃØƠ ÅØƠ cŐžĝrØƠį‚ǑóƧĺØĠıØŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ¿ ƧƽØııØŃ ŃĊØĝ ƧƽØııƽØ ĠĘƠØ ǑƽŐƧ ‚ž ɎĠØƠ hĘƠ ĺŐƠĊØŃƧ ĠŃ ÅØŃ _ØĠƽØŃƧƽƠ‚čØŃ ‚ž¿ įı‚žžØŃ ÅĠØ _ĠƽɝØ Ń‚«Ę ĘĠŃĝ ƽØŃ ǑŃÅ Ƨ«Ęı‚óØŃ¿ žĠƧ ĠĘƠØ _«ĘĠ«Ęƽ žØĊĠŃŃƽƉ ØƠ +ƠǑŃÅ» ØĠ ÅØƠ Xı‚ŃǑŃĊ ÅØƠ rĠØƠƽØıƧ ʂƽĝ ƽØ ŃĠØĺ‚ŃÅ ‚Ń X‚ƠįžıŒƽɝØ ĊØł«ĘƽƉ

`/G\‚/)f\ wHA rĠØıØ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØ ƧĠŃÅ ɎŐŃ ÅØƠ +ØƧ«ĘɐĠŃĝ ÅĠĊįØĠƽ ǗžØƠóŐƠÅØƠƽ¿ ĠŃ ÅØƠ ƧĠØ ɐ‚«ĘƧØŃƉ tĠØ ÅØƠ t‚ŃÅØı ÅØŃŃŐ«Ę ĊØıĠŃĊØŃ į‚ŃŃ¿ ɐØı«ĘØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ı؞ØŃƧɐØƠƽ ĺ‚ĝ «ĘØŃ ǑŃÅ ɐŐ ÅĠØƧØ žØƠØĠƽƧ ØƠžƠ՞ƽ ɐØƠÅØŃ¿ ʂžØŃ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧtŐ«ĘØĝǑƽŐƠØŃ ‚Ǒó ÅØƠ Ċ‚ŃɝØŃ tØıƽ ƠØ«ĘØƠ«ĘĠØƠƽ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ şNjƄƉ Ő«Ę ÅĠØ rØƠŒŃÅØƠǑŃĊØŃ ɐØƠÅØŃ Ƨ«ĘĺØƠɝʂóƽØ X‚Ơ‚ÅĠĊĺØŃɐØ«ĘƧØı ØƠóŐƠĝ ÅØƠŃ» CǑƠ ɐØŃĠĊØ Ę‚žØŃ ƧĠ«Ę ƧŐ ɎĠØıØ +Øĝ łŃįØŃ Å‚ɝǑ ĊØĺ‚«Ęƽ ɐĠØ ÅØƠ -‚ƠɎ‚ƠÅĝ OįŐŃŐĺ Åɐ‚ƠÅ +ı‚ØƧØƠƉ /Ń ƧØĠŃØĺ ƧƧ‚ɔ óŐƠÅØƠƽ ØƠ ‚ǑóɝǑĘŗƠØŃ¿ ƙłƧ ĠĊØŃĘØĠĺ Ġĺ +ƠǗŃØŃ ǑŃŠłƧ ÅŗƠóıĠ«ĘØ =؞ØŃ ɝǑ ĠÅ؂ıĠĝ ƧĠØƠØŃƚ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ NjNjƄƉ ĠŃØ ;ŐŃƧ؃ǑØŃɝ ĺǑƧƧ ƧØĠŃ¿ łƧƧ ɐĠƠ ÅØŃ _ǑžɎØŃƽĠŐŃƧĠƠƠƧĠŃŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ łƧ =؞ØŃ ɝɐĠĝ Ƨ«ĘØŃ ;ǑĘƧƽ‚ıı ǑŃÅ ;ƠØĠƧɎØƠįØĘƠ ƧƽŐžžØŃƉ ‚Ƨ +ØıÅ ĺǑƧƧ ĠŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ óıĠØčØŃ¿ Ǒĺ ƧĠØ ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ¿ ĊƠŗčØƠ ǑŃŠłĺĠƽ т«ĘʂıƽĠĝ ĊØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃ» XØŃÅıØƠž‚ǑƧ«Ę‚ıØŃ žıŐ«įĠØĝ ƠØŃ ÅĠØƧØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƉ Ǒ«Ę ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ǑŃÅ _ƽØǑØƠɎØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ óǗƠ tŐĘŃØĠĊØŃƽǑĺ ƧĠŃÅ ɎŐƠ ÅØĺ -ĠŃƽØƠĊƠǑŃÅ ɎŐŃ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃĝ įтžžĘØĠƽ¿ ØɎŗıįØƠǑŃĊƧɐ‚«ĘƧƽǑĺ ǑŃÅ ;ıĠĝ ĺ‚ɐ‚ŃÅØı ŃǑƠ ŃŐ«Ę ‚įɝØžƽ‚žØı¿ ɐØŃŃ ƧĠØ Å‚Ƨ ǑƠž‚ŃØ =؞ØŃ óŗƠÅØƠŃƉ ØƠ ɐ‚ĘƠØ OįŐ ı؞ƽ ĠŃ ÅØƠ +ƠŐčƧƽ‚ÅƽƉ ǑóƧ =‚ŃÅ ɝĠØĘØŃ ŃǑƠ ŃŐ«Ę )ØĠØƠ‚žØŃÅĝ+ƠǗŃØƉ 

ǂ

`§ČǏËŷŞƷijĠƚµ A˜ËijſǏËŷƚË `ƚ†¼ƚ Ǝ kŷœ†ijĒſĒËŷƷijþ ØɎŗıįØƠǑŃĊƧɐ‚«ĘƧĝ ƽǑĺ¿ hĺɐØıƽžƠ՞ıØĺØ¿ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃĝ ĺ‚ŃĊØı» tĠØ AØƽƠŐžŐıØŃ ÅĠØ XƠ՞ıØĺØ ÅØƠ ~ǑįǑŃóƽ žØɐŒıƽĠĊØŃ ŋƭ vËŷĠËČŷ _ØıžƧƽó‚ĘƠØŃÅØ c‚ɒĠƧ¿ ØıØįƽƠĠĝ Ƨ«ĘØ \ĠØƧØўǑƧƧØ ǑŃÅ ‚ƠƧʂƠĠŃĊ ƧŐııØŃ _ƽ‚ǑžƠ՞ıØĺØ ıĠŃÅØƠŃ ŋõ ijËŷþĒË _Őı‚Ơó‚ƧƧ‚ÅØŃ ǑŃÅ AĠŃĠĝ ɐĠŃÅƠŒÅØƠ ĺ‚«ĘØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ɝǑĺ ;Ơ‚óƽɐØƠį ŋƎ 2ijäŷ†ſƚŷƷĠƚƷŷ rØƠŃØƽɝƽØ _ØŃƧŐƠØŃ ĘØıĝ óØŃ AØƽƠŐžŐıØŃ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØƠ ɝǑ ɐØƠÅØŃ ŋÓ `ËģœſƚǎËŷſŁŷþƷijþ cŐĺ‚ƽØŃ ǑŃÅ ;‚ƠƽŐóóØıŃ ɐ‚«ĘƧØŃ ĠŃ -Ő«ĘʌǑƧØƠŃ ŋĸ A˜ËijſŬƷ†ģĒƚŒƚ )ǑčĊŒŃĊØƠóƠØǑŃÅĝ ıĠ«ĘØ rĠØƠƽØı ʂıƽØŃ ĊØƧǑŃÅ ƭǠ 2ijƚËŷǎĒËǏ fŁijǕ *†ģË ØƠ ĘØó ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƧž‚ƠƽØ žØĠ +ØŃØƠ‚ı ıØ«ƽƠĠ« ǗžØƠ ÅØŃ h垂Ǒ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ƭƭ ËijĠđ†ŷ -‚ƠɎ‚ƠÅĝOįŐŃŐĺ Åɐ‚ƠÅ +ı‚ØƧØƠ Ċı‚Ǒžƽ¿ łƧƧ AØŃƧ«ĘØŃ ŃǑƠ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ Ń‚«ĘʂıƽĠĊ ı؞ØŃ įŗŃŃØŃ ƭƎ *ŷƻijËŷ ZĒŁijĒËŷ ĠŃ ØƠıĠŃØƠ Ơ«ĘĠƽØįƽ Ơ؂įƽĠɎĠØƠƽ =ØĘĺ ‚ıƧ ‚ǑƧƽŐóó ƭÓ 2ijƚËŷǎĒËǏ /ŁǏ†ŷ¼ `ȆŞĒŷŁ ØƠ )ŐƠƧ«ĘØƠ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıƽ ;‚į‚ŐĊØŃØ¿ Ǒĺ ÅØŃ -ǑŃĊØƠ ɝǑ žØƧĠØĊØŃ Ɵƭ *Ëģ¼ tĠØ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ ŃıØĊØƠ ĠŃ ƠĠƧį‚ŃƽØ ĊƠǗŃØ /ŃɎØƧƽĺØŃƽƧ ıŐ«įØŃ Ɵõ 2¼ËËij ČËäŷ˼†ĠƚËƷŷ \Łģ†ij¼ fĒ§ČǕ \˼†ĠƚĒŁij `˜†ſƚĒ†ij G†ƚƚČËſ ŠǎËŷ†ijƚǏŁŷƚģĒ§ČšƆ ĒËƚËŷ ƻŷ†ij¼ ŠZģ†ijƷijþ Ʒij¼ ?ŁŁŷ¼Ēij†ƚĒŁijš¶ ģËǔ†ij¼Ëŷ Ʒſ§Č¶ ZČĒģĒŞŞ =†ŷĠ˶ G†ƚƚČĒ†ſ ?†ĭ޶ fČŁĭ†ſ ?ƷČij¶ ij¼ŷˆſ GËijij¶ ËijІĭĒij \ËƷƚËŷ¶ ŷŤ G†ŷƚĒij \ŁŁſ¶ †ijĒËģ `§ČŅijǏĒƚǜ *Ëſ§ČŒäƚſäƻČŷËij¼Ë \˼†ĠƚËƷŷĒijƕČËäĒij ǎŁĭ ĒËijſƚ ijþËģ† ?ƻŷǜ¼ŅŷäËŷ ŷƚ Ēŷ˧ƚŁŷ /ŁģþËŷ wĒij¼äƷČŷ¶ `ǎËijІ ?ŷƷſË ŠſƚǎŤš *Ëſƚ†ģƚƷijþ ?ŷĒſƚĒijË /ËƚǜËģ Ēģ¼ŷ˼†ĠƚĒŁij `ĒģĠË ĒſËij¶ AËij† )ģ†ĭĭ˶ Z†ƚŷĒ§Ġ `§ČƷ§Č ZŷŁ¼ƷĠƚĒŁij G†ŷĠƷſ Ëŷþ¶ ZËƚŷ† =ˆijËƚƚË `§ČĭĒƚǜ 2ijäŁþŷ†äĒĠ *Ëŷ¼ w˜Ëŷ Ēģ¼œË†ŷœËĒƚƷijþ kǏË `§ČĭĒ¼ƚ¶ Łijſƚ†ijǜË )Ēſ§ČËŷ vËŷģ†þ /†ij¼Ëģſœģ†ƚƚ *ĭœ/ ŠvËŷģËþËŷ Ēĭ `ĒijijË ¼Ëſ ZŷËſſËŷ˧Čƚſš *Ëſ§ČŒäƚſäƻČŷƷijþ G†ŷĒ†ijijË Ņģǜ¶ ŷŤ GĒ§Č†Ëģ `ƚŁģģ†ŷǜ ŷƷ§Ġ AŤHŤ `§Č†ääŷ†ƚČ *ĭœ/ ’ Ł ?*


 

(

 

" !*.)! ) . *(* ! *."

!$$!,& '$$, & 3,1,-& /,'%1-$$ ",$! !& & ! &/,&%& '&-1%&/& 1& (, &+ - -/6/ ! ,,1,',&!- /!'& $3!& $/,!!/5 &!/!/!3+ /,'% !-/ !& 3!$& !'&& 64, &1, $ -' /1, 4! !& 1,'* 2, -/#& ! /,!, &1, 4&! !& !, &,-/,1#/1,+ ! '$ %,!#- /,'%&/6 #'$$!,& 1!, $- !& -/ $$& &,& &1-/,!$&,&+

 

&"!&$ 8 */ ?( ?# 3* 8 9=== - ,=80/*9( -* 9= 9( = 8 .B -=4 ? * 9 . 8) & /*9 ,0..= */ =?* 9 8 *?8& 8 ,0) /9=*=?=94 / 8 89= --?/& ?/ ?=) E?/& A 8?89(= */ )00,) 8 .*= *) / . 90& ///= / )-/,)*93-D EB8 8?/ >$ *-0&8.. >4 * 89= --?/& A0/ E (/ @( 8/ .*= >FF *= /  $ ?9 8*9(#9 833* 8 + 0( A 8?89(= 9(0/ -# *-0&8.. > ?/ D-*/&) @( 8 8 &- *( / /& *.. 8 /0( / ?/ *-0&8..4 - ,=80/*9( 9 & 8) = * ?9 / *= - - / ,1// / E* ) ( / - *&-*( *. .-== 8/ =80.4 8 +(8-*( . (8 -9 E (/ )00,9 -* 9= 938= 90.*= 3* 8 / 8&* ?/ 8 *(?9&9 8 9@.* 8 / * 8 *?8& 8 089( 84 ) & / 8 8#0-& A0/ ) 8/ ?/ - =) 9 90-- /( */ 8 =?* 9 /#08.=*) 0/9* /9= 9  -- */ */ /  8 3* 8A 88?( ?. >2 80E /= *9 >F2$ 9*/, /4  8 33* 8-09 *=?/&9) ?/ ?(.8,= /*(= A* -- *(= =80=E . (/-*( -/& ?# 9*( B8= / -99= B* 9 33* 8-09 @80 - *= E?B8= /4

 

   ,,6 ,&6 ;6.0(7& 6.%7996 7&>(-$- 7(& ;!7 (&!&663 7 =.6 A&- &6- -;6 (- -=.++ 6+(&' 7@79, 7(- 7 &;9 (- ;6.07 96.' 0.+- <6 #BB3 (7 (79 7 6$-(7 (-6 *9;++- =.- 6 ;6.0(7&- .,,(7' 7(.- $!/669- 9;( <6 409(,(7(-$ (* &6(-$ (- ;6.0- (9(75 1(723 ( 6*9!.67&6 !6$9- 96(6 (# 99- 6;-96 6+.- 6+(- 6(7 ;- .-.-3 &6- (- ;6.07 79- (966 -.& ;-996*9(= 7(- $&/6- 7( (, 79 7 .-9(--97 A;, -.6,+- 96%-(+3 (697&!9+(& &- ( ,(79- &6' 6=6+(&7@79, ++6(-$7 -.& (->*+($- 9- 4 ;9A;-$7' ;- ' $(796(6;-$7$<&6- !79 -( ( 96(7'.#" .)'0)"11#' !)." )##*

;- -=79(9(.-7*.79- *- (79 !<6 ( ,(79- @79, (6$-(- 69 =.;6!(--A(6;-$ -/9($5 67<,(6- ( ;9.6- 6 9;(3 ( &6&(9 6 ' 96(6 -/9($9 ;=-9(.-- (&66 99 (--A(6;-$ ;6& 6;-$ (--&,;6& 6*6;,>(697&!9;-$ (9@' ;9 .6 0.-7.6(-$3 .& 6!.+$ ,(779 7(& +;9 9;( ;& )-7(97 =.- &+- ( @79, -9+79- - /!!-9+(&&=6*&6 6;A(6- :',(77(.-;- =6776- 7 799(7& ,$3 (-, -*(-$ 7 -(7&- &66' $;6;7 ;- .(+(997?069- (*+ .+' =(++'-67- A;!.+$ (79 ,796, ( !&66!&66!6;-+(&79 99 ;6.073 ,796, 7( 46 (-A($ 69 ;! ;-76, +-9- >. .+,(* $$- 7 &66 -(&9 ?(79(695 ,(-9 .+=(++'-' 67-3 - ;97&+-7 796 799 6+(- +$9- ( -7&- (- ,-&999(+- A>6 :" 6.A-9 (&66 9$+(&$796* ;! , + A;6<*3 ( (-!6796;*9;6 7( ).& ;7;!&($3

  /2 ))))0" *." .. ) . %" 0"."& ,. '05/' ........ 7. *-("!( ...... 6. /&*( .......... . *%#*.................. /&#( ................. 3. 9("( ........... 

2. /#0 .................. . *(5/& ............ ). 8&#( ................ ,=. 8-05 ........... 

*/5&( ............ 8&$/ ....... '8/! ........... , . 5*%"*&' ......... ,. &0#(%# ............. *(*( .............. ,2. ( /(#0* .... 

#* (#/* .... 

#( .................. 

7=. ; */% ...........  /5#&5 ;8/( #0 <8 :#/ 8(%5 #( ,6 5!*/#(. #(<8 %'( #0 <8 <;+& *(80-8(%5 9/ #058(!( # (#"5 #( ( 5!*/#( !#&5 ;/(1 8&& *-("!(#<.8

   +'$$'/2$$  

Š Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

  ,     

96.0.+- >99(!6- ;, ( ;-79 6 !&66 ;- ;,77-&!9 (9799(.--3 +& 99 , 6!.+$6(&79- 7(-3

 

!$&"$! 

?= B* ?8(& ,/--= 9 /.( 8 81(/= / 9* */9= ?8( * -- /4 9 *9= /?/ A08 * * / ? 0,8=) / 8=*) 0/ *9= - *9 9? 8 ?/ 3#- & - *(= * #(8= 8 */ - ,=8*9(4 8 8=3-9= @/) ( / (= -9 */ 8 89= / 8=(/ / /?8 /0( ) 8=9 */ =8* 4 8 8 *9 @ 8E ?&= B8 ,09= / ) 8=9 9 89= -- 89 *.0 */ ?/ 8/ .*= *() 8 / 033 -= / - ,=80.0=08 / 8?/ 2F FFF ?80 B(8 / /E*/ 8 #@8 %FFF ?80 E? ( / 9*/4 0( *. ? 8 =8* A 88?(= */ /E*) / 8,8= *9 E? (= ?80 38*= 380 =?/ */ ) 8= /?8 =80. *. 8= A0/ */ . ?804 ( A* 8 (8 /

9*/ * /#/&-*( / (8,09= / -90 B* 8 8*/4 --9 B(8 / ?=0#/9 * ) 8=9 E? - *9 9*/ , */ 80- . * *.0 -99= 9*( */ 08. -)2) 0 8 !) 0=08 /& 8?9( E? 9= -- /4

  

& $ ! ' - &*=79 */ ?B*= 8 *(-*(4 0( ,0) 9=80.6 *(= /?8 9 ,?B*=*9( */*9= ) 8*?. #@8 - ,=8*E*== ?/ 99 8 B*-- E?) ,@/#=*& =80. ?9 0// /,8#= & B*// / " ?( 8 -?&(# / 90-- .*= 0-83/ - / ?# . ( / 8&* #@8 9 */ 8.*/8E ?& /4 9 9* (= 8 -/ 8 0/0/ 8 8(*= ,= / 09= 8 5 8=/ 89 A08 * / 9*&/B == B 8 #@8 / ?B*= /= 8) /=*0/- *8308= & B0// / ( /4 8 -?&(# / 8(-= #@8 * 9 9 0/E 3= -9 89= 8 B -=B *= / 0- 9 (1(9=

* & - #@8 / 8&* ##*E* /E4  / 8 0=0A0-=*,/-& B*8 8 8 *9=1,*& )(?=E)A 8&-9= ?C?9#-?&(# / 8 * -@& - 8(-= / " + 8 2> *-0. = 8 -/& E? . */ >$ = 8 (0( 9 =8*?. 90B* *A 89 *=E09 / .*= */*B99 8#-- / -. / ?/ ( *.*9( / #-/E /4 * 3E*== 90-- A0/ ( ?= 9* / *--*0/ / ?# >$ *--*0/ / *9 / 380 (8 9= *& /4 ?# ?8039 &81'= . -?&(# / =(80B */ 0/0/ B 8 / ;$: *--*0/ / 99) &* 8 & # 8=*&=4

%((

!$$!'&& '&&& 0 / , 4$/,(/ $!%-2&, !& 07)7 %!//!,/+ 1/ % '/-% &-/!/1/ 2, $!%',-1& $!/ - &!/ -' -, % -/!&& '&-1% -'&,& 3', $$% % 1''% 1& %!/ 1 , /$ 1& %&/ !&1-/,!+ !$"$" ,& '&'%5
 

(

 

" !*.)! ) . *(* ! *."

!$$!,& '$$, & 3,1,-& /,'%1-$$ ",$! !& & ! &/,&%& '&-1%&/& 1& (, &+ - -/6/ ! ,,1,',&!- /!'& $3!& $/,!!/5 &!/!/!3+ /,'% !-/ !& 3!$& !'&& 64, &1, $ -' /1, 4! !& 1,'* 2, -/#& ! /,!, &1, 4&! !& !, &,-/,1#/1,+ ! '$ %,!#- /,'%&/6 #'$$!,& 1!, $- !& -/ $$& &,& &1-/,!$&,&+

 

&"!&$ 8 */ ?( ?# 3* 8 9=== - ,=80/*9( -* 9= 9( = 8 .B -=4 ? * 9 . 8) & /*9 ,0..= */ =?* 9 8 *?8& 8 ,0) /9=*=?=94 / 8 89= --?/& ?/ ?=) E?/& A 8?89(= */ )00,) 8 .*= *) / . 90& ///= / )-/,)*93-D EB8 8?/ >$ *-0&8.. >4 * 89= --?/& A0/ E (/ @( 8/ .*= >FF *= /  $ ?9 8*9(#9 833* 8 + 0( A 8?89(= 9(0/ -# *-0&8.. > ?/ D-*/&) @( 8 8 &- *( / /& *.. 8 /0( / ?/ *-0&8..4 - ,=80/*9( 9 & 8) = * ?9 / *= - - / ,1// / E* ) ( / - *&-*( *. .-== 8/ =80.4 8 +(8-*( . (8 -9 E (/ )00,9 -* 9= 938= 90.*= 3* 8 / 8&* ?/ 8 *(?9&9 8 9@.* 8 / * 8 *?8& 8 089( 84 ) & / 8 8#0-& A0/ ) 8/ ?/ - =) 9 90-- /( */ 8 =?* 9 /#08.=*) 0/9* /9= 9  -- */ */ /  8 3* 8A 88?( ?. >2 80E /= *9 >F2$ 9*/, /4  8 33* 8-09 *=?/&9) ?/ ?(.8,= /*(= A* -- *(= =80=E . (/-*( -/& ?# 9*( B8= / -99= B* 9 33* 8-09 @80 - *= E?B8= /4

 

   ,,6 ,&6 ;6.0(7& 6.%7996 7&>(-$- 7(& ;!7 (&!&663 7 =.6 A&- &6- -;6 (- -=.++ 6+(&' 7@79, 7(- 7 &;9 (- ;6.07 96.' 0.+- <6 #BB3 (7 (79 7 6$-(7 (-6 *9;++- =.- 6 ;6.0(7&- .,,(7' 7(.- $!/669- 9;( <6 409(,(7(-$ (* &6(-$ (- ;6.0- (9(75 1(723 ( 6*9!.67&6 !6$9- 96(6 (# 99- 6;-96 6+.- 6+(- 6(7 ;- .-.-3 &6- (- ;6.07 79- (966 -.& ;-996*9(= 7(- $&/6- 7( (, 79 7 .-9(--97 A;, -.6,+- 96%-(+3 (697&!9+(& &- ( ,(79- &6' 6=6+(&7@79, ++6(-$7 -.& (->*+($- 9- 4 ;9A;-$7' ;- ' $(796(6;-$7$<&6- !79 -( ( 96(7'.#" .)'0)"11#' !)." )##*

;- -=79(9(.-7*.79- *- (79 !<6 ( ,(79- @79, (6$-(- 69 =.;6!(--A(6;-$ -/9($5 67<,(6- ( ;9.6- 6 9;(3 ( &6&(9 6 ' 96(6 -/9($9 ;=-9(.-- (&66 99 (--A(6;-$ ;6& 6;-$ (--&,;6& 6*6;,>(697&!9;-$ (9@' ;9 .6 0.-7.6(-$3 .& 6!.+$ ,(779 7(& +;9 9;( ;& )-7(97 =.- &+- ( @79, -9+79- - /!!-9+(&&=6*&6 6;A(6- :',(77(.-;- =6776- 7 799(7& ,$3 (-, -*(-$ 7 -(7&- &66' $;6;7 ;- .(+(997?069- (*+ .+' =(++'-67- A;!.+$ (79 ,796, ( !&66!&66!6;-+(&79 99 ;6.073 ,796, 7( 46 (-A($ 69 ;! ;-76, +-9- >. .+,(* $$- 7 &66 -(&9 ?(79(695 ,(-9 .+=(++'-' 67-3 - ;97&+-7 796 799 6+(- +$9- ( -7&- (- ,-&999(+- A>6 :" 6.A-9 (&66 9$+(&$796* ;! , + A;6<*3 ( (-!6796;*9;6 7( ).& ;7;!&($3

  /2 ))))0" *." .. ) . %" 0"."& ,. '05/' ........ 7. *-("!( ...... 6. /&*( .......... . *%#*.................. /&#( ................. 3. 9("( ........... 

2. /#0 .................. . *(5/& ............ ). 8&#( ................ ,=. 8-05 ........... 

*/5&( ............ 8&$/ ....... '8/! ........... , . 5*%"*&' ......... ,. &0#(%# ............. *(*( .............. ,2. ( /(#0* .... 

#* (#/* .... 

#( .................. 

7=. ; */% ...........  /5#&5 ;8/( #0 <8 :#/ 8(%5 #( ,6 5!*/#(. #(<8 %'( #0 <8 <;+& *(80-8(%5 9/ #058(!( # (#"5 #( ( 5!*/#( !#&5 ;/(1 8&& *-("!(#<.8

   +'$$'/2$$  

Š Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

  ,     

96.0.+- >99(!6- ;, ( ;-79 6 !&66 ;- ;,77-&!9 (9799(.--3 +& 99 , 6!.+$6(&79- 7(-3

 

!$&"$! 

?= B* ?8(& ,/--= 9 /.( 8 81(/= / 9* */9= ?8( * -- /4 9 *9= /?/ A08 * * / ? 0,8=) / 8=*) 0/ *9= - *9 9? 8 ?/ 3#- & - *(= * #(8= 8 */ - ,=8*9(4 8 8=3-9= @/) ( / (= -9 */ 8 89= / 8=(/ / /?8 /0( ) 8=9 */ =8* 4 8 8 *9 @ 8E ?&= B8 ,09= / ) 8=9 9 89= -- 89 *.0 */ ?/ 8/ .*= *() 8 / 033 -= / - ,=80.0=08 / 8?/ 2F FFF ?80 B(8 / /E*/ 8 #@8 %FFF ?80 E? ( / 9*/4 0( *. ? 8 =8* A 88?(= */ /E*) / 8,8= *9 E? (= ?80 38*= 380 =?/ */ ) 8= /?8 =80. *. 8= A0/ */ . ?804 ( A* 8 (8 /

9*/ * /#/&-*( / (8,09= / -90 B* 8 8*/4 --9 B(8 / ?=0#/9 * ) 8=9 E? - *9 9*/ , */ 80- . * *.0 -99= 9*( */ 08. -)2) 0 8 !) 0=08 /& 8?9( E? 9= -- /4

  

& $ ! ' - &*=79 */ ?B*= 8 *(-*(4 0( ,0) 9=80.6 *(= /?8 9 ,?B*=*9( */*9= ) 8*?. #@8 - ,=8*E*== ?/ 99 8 B*-- E?) ,@/#=*& =80. ?9 0// /,8#= & B*// / " ?( 8 -?&(# / 90-- .*= 0-83/ - / ?# . ( / 8&* #@8 9 */ 8.*/8E ?& /4 9 9* (= 8 -/ 8 0/0/ 8 8(*= ,= / 09= 8 5 8=/ 89 A08 * / 9*&/B == B 8 #@8 / ?B*= /= 8) /=*0/- *8308= & B0// / ( /4 8 -?&(# / 8(-= #@8 * 9 9 0/E 3= -9 89= 8 B -=B *= / 0- 9 (1(9=

* & - #@8 / 8&* ##*E* /E4  / 8 0=0A0-=*,/-& B*8 8 8 *9=1,*& )(?=E)A 8&-9= ?C?9#-?&(# / 8 * -@& - 8(-= / " + 8 2> *-0. = 8 -/& E? . */ >$ = 8 (0( 9 =8*?. 90B* *A 89 *=E09 / .*= */*B99 8#-- / -. / ?/ ( *.*9( / #-/E /4 * 3E*== 90-- A0/ ( ?= 9* / *--*0/ / ?# >$ *--*0/ / *9 / 380 (8 9= *& /4 ?# ?8039 &81'= . -?&(# / =(80B */ 0/0/ B 8 / ;$: *--*0/ / 99) &* 8 & # 8=*&=4

%((

!$$!'&& '&&& 0 / , 4$/,(/ $!%-2&, !& 07)7 %!//!,/+ 1/ % '/-% &-/!/1/ 2, $!%',-1& $!/ - &!/ -' -, % -/!&& '&-1% -'&,& 3', $$% % 1''% 1& %!/ 1 , /$ 1& %&/ !&1-/,!+ !$"$" ,& '&'%5
`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ k\H2`2\kH* ¢ Ʈɡ XƠŐɝØŃƽ

‚ııØƠ AØŃƧ«ĘØŃ ɐØƠÅØŃ AĠƽƽØ ÅØƧ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƧ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ı؞ØŃƉ hĺ ÅØŃ ŃƧƽǑƠĺ žØɐŒıƽĠĊØŃ ɝǑ įŗŃŃØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ ÅĠØ AØƽƠŐžŐıØŃ rØƠįØĘƠ¿ ƠžØĠƽ ǑŃÅ tŐĘŃØŃ Ơ‚ÅĠį‚ı ŃØǑ ŐƠĊ‚ŃĠƧĠØƠØŃƉ ĠŃ ǑƧžıĠ«įƉ

*

)MfMµ *ff} 2G*`ƕ)Z

fŒþģĒ§Č þŷƻăƚ ¼Ëŷ GËþ†ſƚ†Ʒ ČĒijËſĒſ§ČË *ŷŁăſƚŒ¼ƚË ǏĒË ČŁijþŬĒijþ ¼ŷŁČËij †ij vËŷĠËČŷ Ʒij¼ œþ†ſËij ǜƷ ËŷſƚĒ§ĠËij

*ŷŅăƚË vŅģĠËŷǏ†ij¼ËŷƷijþ ¼Ëŷ *Ëſ§ČĒ§ČƚË Ƴ

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ƠŗčØƠ įŗŃŃƽØ ÅØƠ ;ŐŃƽƠ‚Ƨƽ ɝɐĠĝ Ƨ«ĘØŃ ƽƠ‚ÅĠƽĠŐŃØııØĺ ǑŃÅ ŃØǑĝ Øĺ _ƽ‚ÅƽĺŐÅØıı į‚Ǒĺ ƧØĠŃƉ Ǒó ÅØƠ ØĠŃØŃ _ØĠƽØ ĘĠтƧ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ XØįĠŃĊ» +‚Ƨ¿ _ƽƠŐĺ ǑŃÅ t‚ƧƧØƠ óǗƠ ÅĠØ Njɡ AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘĝ ŃØƠ ɐØƠÅØŃ įтžžƉ tØĠı žØɝ‚Ęıž‚ƠØ tŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ óØĘıØŃ¿ ʂǑƧØŃ ~ØĘŃƽ‚ǑƧØŃÅØ ĠŃ óØǑ«ĘƽØŃ ;ØııØƠŃ ǑŃÅ ƧƽĠııĊØıØĊƽØŃ =Ǒóƽĝ Ƨ«ĘǑƽɝžǑŃįØƠŃƉ ǑƽՂžĊ‚ƧØ ǑŃÅ ZǑ‚ıĺ ‚ǑƧ ɝ‚ĘııŐƧØŃ ;Ơ‚óƽɐØƠįƧƧ«ĘıŐƽØŃ ɎØƠÅǗƧĝ ƽØƠŃ ÅØŃ -ĠĺĺØıƉ ØƠ rØƠįØĘƠ Ƨƽ‚Ǒƽ ƧĠ«Ę ɝǑ ØŃÅıŐƧØŃ ;ŐıŐŃŃØŃƉ _žŗƽƽØƠ žØɝØĠ«ĘŃØŃ XØįĠŃĊ ‚ıƧ ĊƠŗčƽØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ÅØƠ tØıƽƉ ĠØ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ƧƽØĘƽ ØɒØĺĝ žı‚ƠĠƧ«Ę óǗƠ ÅĠØ XƠ՞ıØĺØ ÅØƠ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØƉ Gž _ʂŃĊʂĠ ‚Ń ÅØƠ GƧƽįǗƧƽØ¿ ~ĘØŃĊɝĘŐǑ Ġĺ =‚ŃÅØƧĠŃŃØƠØŃ ŐÅØƠ ĘŐŃĊĝ ƒĠŃĊ ‚ĺ ƠØĠĝ_«ĘıǑ«ĘƽØŃĝ_ƽ‚Ǒłĺĺ ê ƧĠØ ‚ııØ ÅƠŐĘØŃ ‚ĺ ǑтǑóʂıƽƧ‚ĺØŃ ~ǑƧƽƠŐĺ ɎŐŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑ ØƠƧƽĠ«įØŃƉ ĠŃØ ~ǑĊƧƽǑŃÅØ ƧǗÅŗƧƽıĠ«Ę ɎŐŃ XØįĠŃĊ ØŃƽƧƽØĘƽ ÅØƠ Ơ‚ÅĠį‚ıØ +ØĊØŃØŃƽɐǑƠó» ĠØ ǂɡ ZǑ‚ÅƠ‚ƽįĠıŐĺØƽØƠ ĊƠŐčØ OįŐƧƽ‚Åƽ c‚ŃĊĊǑ¿ ĊØıØĊØŃ ‚ĺ \‚ŃÅØ ɎŐŃ cĠ‚ŃĭĠŃ¿ ØĠŃØƠ rĠØƠĝ AĠııĠŐŃØŃĝĠŃɐŐĘŃØƠĝAØƽƠŐžŐıØ Ń‚ĘØ ÅØƧ ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØØƠØƧƉ ǑƧƧØ ó‚ĘƠØŃ ‚Ǒó ØĠĊØŃØŃ _žǑƠØŃ ǑŃÅ Ę‚žØŃ ƧƽØƽƧ rŐƠó‚ĘƠƽƉ hĺ XƠĠɎ‚ƽ‚ǑƽŐƧ ‚ǑƧ ÅØĺ ~ØŃƽƠǑĺ ĘØƠ‚ǑƧɝǑʂıƽØŃ¿ ĊĠžƽ ØƧ ‚ĺ _ƽ‚ÅƽƠ‚ŃÅ hĺƧƽØĠĊØž‚ƠįžıŒƽɝØ ĠŃ ÅØŃ ŗóĝ óØŃƽıĠ«ĘØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ¿ ØĠŃØ ĠƽɔĝA‚Ǒƽ ĠƧƽ ĠŃ Xı‚ŃǑŃĊƉ tĠŃÅƠŒÅØƠ ǑŃÅ ĊƠŐčóıŒ«ĘĠĊØ _Őı‚ƠįƠ‚óƽɐØƠįØ ÅØ«įØŃ Njɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ ŃØƠĊĠ؞ØłƠóƧƉ )ǗƠ +ØƠĠŃĊɎØƠÅĠØŃØƠ ž‚Ǒƽ ÅĠØ =Őį‚ıɎØƠɐ‚ıƽǑŃĊ ƧǑžɎØŃƽĠŐŃĠØƠƽØ tŐĘĝ ŃǑŃĊØŃƉ ǗƠŐƧ ǑŃÅ )‚žƠĠįĊ؞ŒǑÅØ ĺĠĝ Ƨ«ĘØŃ ƧĠ«Ę ǑтǑóóŒııĠĊ ǑŃƽØƠ ÅĠØ tŐĘўØĝ ž‚ǑǑŃĊ¿ ƧŐłƧƧ ɎĠØıØ ƠžØĠƽƧžıŒƽɝØ ɝǑ )Ǒč ØƠƠØĠ«Ęž‚Ơ ƧĠŃÅƉ hĺĊØƠØ«ĘŃØƽ NjNj AĠııĠ‚ƠÅØŃ ǑƠŐ ƧƽØ«įØŃ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊØŃ ĘĠтƧ ǑŃÅ _ĠŃĊ‚žǑƠƧ ĠŃ ÅĠØƧØ AǑƧƽØƠƧƽ‚Åƽ ǑƠž‚ŃØŃ =؞ØŃƧ¿ įŐŃɝĠĝ žĠØƠƽ óǗƠ ɎŐƠØƠƧƽ ǂýɡ ɡɡɡ ĠŃɐŐĘŃØƠ ê łƧ ĉ

Ʈ


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ k\H2`2\kH* ¢ Ʈɡ XƠŐɝØŃƽ

‚ııØƠ AØŃƧ«ĘØŃ ɐØƠÅØŃ AĠƽƽØ ÅØƧ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƧ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ı؞ØŃƉ hĺ ÅØŃ ŃƧƽǑƠĺ žØɐŒıƽĠĊØŃ ɝǑ įŗŃŃØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ ÅĠØ AØƽƠŐžŐıØŃ rØƠįØĘƠ¿ ƠžØĠƽ ǑŃÅ tŐĘŃØŃ Ơ‚ÅĠį‚ı ŃØǑ ŐƠĊ‚ŃĠƧĠØƠØŃƉ ĠŃ ǑƧžıĠ«įƉ

*

)MfMµ *ff} 2G*`ƕ)Z

fŒþģĒ§Č þŷƻăƚ ¼Ëŷ GËþ†ſƚ†Ʒ ČĒijËſĒſ§ČË *ŷŁăſƚŒ¼ƚË ǏĒË ČŁijþŬĒijþ ¼ŷŁČËij †ij vËŷĠËČŷ Ʒij¼ œþ†ſËij ǜƷ ËŷſƚĒ§ĠËij

*ŷŅăƚË vŅģĠËŷǏ†ij¼ËŷƷijþ ¼Ëŷ *Ëſ§ČĒ§ČƚË Ƴ

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ƠŗčØƠ įŗŃŃƽØ ÅØƠ ;ŐŃƽƠ‚Ƨƽ ɝɐĠĝ Ƨ«ĘØŃ ƽƠ‚ÅĠƽĠŐŃØııØĺ ǑŃÅ ŃØǑĝ Øĺ _ƽ‚ÅƽĺŐÅØıı į‚Ǒĺ ƧØĠŃƉ Ǒó ÅØƠ ØĠŃØŃ _ØĠƽØ ĘĠтƧ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ XØįĠŃĊ» +‚Ƨ¿ _ƽƠŐĺ ǑŃÅ t‚ƧƧØƠ óǗƠ ÅĠØ Njɡ AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘĝ ŃØƠ ɐØƠÅØŃ įтžžƉ tØĠı žØɝ‚Ęıž‚ƠØ tŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ óØĘıØŃ¿ ʂǑƧØŃ ~ØĘŃƽ‚ǑƧØŃÅØ ĠŃ óØǑ«ĘƽØŃ ;ØııØƠŃ ǑŃÅ ƧƽĠııĊØıØĊƽØŃ =Ǒóƽĝ Ƨ«ĘǑƽɝžǑŃįØƠŃƉ ǑƽՂžĊ‚ƧØ ǑŃÅ ZǑ‚ıĺ ‚ǑƧ ɝ‚ĘııŐƧØŃ ;Ơ‚óƽɐØƠįƧƧ«ĘıŐƽØŃ ɎØƠÅǗƧĝ ƽØƠŃ ÅØŃ -ĠĺĺØıƉ ØƠ rØƠįØĘƠ Ƨƽ‚Ǒƽ ƧĠ«Ę ɝǑ ØŃÅıŐƧØŃ ;ŐıŐŃŃØŃƉ _žŗƽƽØƠ žØɝØĠ«ĘŃØŃ XØįĠŃĊ ‚ıƧ ĊƠŗčƽØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ÅØƠ tØıƽƉ ĠØ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ƧƽØĘƽ ØɒØĺĝ žı‚ƠĠƧ«Ę óǗƠ ÅĠØ XƠ՞ıØĺØ ÅØƠ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØƉ Gž _ʂŃĊʂĠ ‚Ń ÅØƠ GƧƽįǗƧƽØ¿ ~ĘØŃĊɝĘŐǑ Ġĺ =‚ŃÅØƧĠŃŃØƠØŃ ŐÅØƠ ĘŐŃĊĝ ƒĠŃĊ ‚ĺ ƠØĠĝ_«ĘıǑ«ĘƽØŃĝ_ƽ‚Ǒłĺĺ ê ƧĠØ ‚ııØ ÅƠŐĘØŃ ‚ĺ ǑтǑóʂıƽƧ‚ĺØŃ ~ǑƧƽƠŐĺ ɎŐŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑ ØƠƧƽĠ«įØŃƉ ĠŃØ ~ǑĊƧƽǑŃÅØ ƧǗÅŗƧƽıĠ«Ę ɎŐŃ XØįĠŃĊ ØŃƽƧƽØĘƽ ÅØƠ Ơ‚ÅĠį‚ıØ +ØĊØŃØŃƽɐǑƠó» ĠØ ǂɡ ZǑ‚ÅƠ‚ƽįĠıŐĺØƽØƠ ĊƠŐčØ OįŐƧƽ‚Åƽ c‚ŃĊĊǑ¿ ĊØıØĊØŃ ‚ĺ \‚ŃÅØ ɎŐŃ cĠ‚ŃĭĠŃ¿ ØĠŃØƠ rĠØƠĝ AĠııĠŐŃØŃĝĠŃɐŐĘŃØƠĝAØƽƠŐžŐıØ Ń‚ĘØ ÅØƧ ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØØƠØƧƉ ǑƧƧØ ó‚ĘƠØŃ ‚Ǒó ØĠĊØŃØŃ _žǑƠØŃ ǑŃÅ Ę‚žØŃ ƧƽØƽƧ rŐƠó‚ĘƠƽƉ hĺ XƠĠɎ‚ƽ‚ǑƽŐƧ ‚ǑƧ ÅØĺ ~ØŃƽƠǑĺ ĘØƠ‚ǑƧɝǑʂıƽØŃ¿ ĊĠžƽ ØƧ ‚ĺ _ƽ‚ÅƽƠ‚ŃÅ hĺƧƽØĠĊØž‚ƠįžıŒƽɝØ ĠŃ ÅØŃ ŗóĝ óØŃƽıĠ«ĘØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ¿ ØĠŃØ ĠƽɔĝA‚Ǒƽ ĠƧƽ ĠŃ Xı‚ŃǑŃĊƉ tĠŃÅƠŒÅØƠ ǑŃÅ ĊƠŐčóıŒ«ĘĠĊØ _Őı‚ƠįƠ‚óƽɐØƠįØ ÅØ«įØŃ Njɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ ŃØƠĊĠ؞ØłƠóƧƉ )ǗƠ +ØƠĠŃĊɎØƠÅĠØŃØƠ ž‚Ǒƽ ÅĠØ =Őį‚ıɎØƠɐ‚ıƽǑŃĊ ƧǑžɎØŃƽĠŐŃĠØƠƽØ tŐĘĝ ŃǑŃĊØŃƉ ǗƠŐƧ ǑŃÅ )‚žƠĠįĊ؞ŒǑÅØ ĺĠĝ Ƨ«ĘØŃ ƧĠ«Ę ǑтǑóóŒııĠĊ ǑŃƽØƠ ÅĠØ tŐĘўØĝ ž‚ǑǑŃĊ¿ ƧŐłƧƧ ɎĠØıØ ƠžØĠƽƧžıŒƽɝØ ɝǑ )Ǒč ØƠƠØĠ«Ęž‚Ơ ƧĠŃÅƉ hĺĊØƠØ«ĘŃØƽ NjNj AĠııĠ‚ƠÅØŃ ǑƠŐ ƧƽØ«įØŃ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊØŃ ĘĠтƧ ǑŃÅ _ĠŃĊ‚žǑƠƧ ĠŃ ÅĠØƧØ AǑƧƽØƠƧƽ‚Åƽ ǑƠž‚ŃØŃ =؞ØŃƧ¿ įŐŃɝĠĝ žĠØƠƽ óǗƠ ɎŐƠØƠƧƽ ǂýɡ ɡɡɡ ĠŃɐŐĘŃØƠ ê łƧ ĉ

Ʈ


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

ĉ ØŃƽƧžƠĠ«Ęƽ ÅØƠ +ƠŗčØ ɎŐŃ Ő«ĘǑĺ ŐÅØƠ

tǑžžØƠƽ‚ıƉ Xı‚ŃǑŃĊƧ«ĘØóĠŃ x‚ŃĊ =ĠǑ ɎØƠĝ óŐıĊƽ ØĠŃ įı‚ƠØƧ ~ĠØı» ƙtĠƠ ɐŐııØŃ žØɐØĠƧØŃ¿ łƧƧ ƧĠ«Ę ĘĠт ƽƠŐƽɝ ÅØƧ Ơ‚žĠÅØŃ t‚«ĘƧĝ ƽǑĺƧ т«ĘʂıƽĠĊ ØŃƽɐĠ«įØıŃ į‚ŃŃƉƚ AĠƽ ÅĠØƧØƠ ĊØɐ‚ıƽĠĊØŃ -ØƠ‚ǑƧóŐƠÅØƠǑŃĊ ƧƽØĘƽ ĘĠт ŃĠ«Ęƽ ‚ııØĠŃƉ AĠƽ ƠǑŃÅ Ƴ¿ą AĠııĠĝ ‚ƠÅØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɐĠƠÅ ƧĠ«Ę ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ _ƽ‚ÅƽžØɐŐĘŃØƠ žĠƧ Njɡýɡ ĊØĊØŃǗžØƠ ĘØǑƽØ ‚ŃьĘØƠŃÅ ɎØƠÅŐžžØıŃ ê ƠǑŃÅ Ʈɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ tØıƽžØɎŗıįØƠǑŃĊ ı؞ƽ łŃŃ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃƉ ııØĠŃ XØįĠŃĊ ɐŒ«ĘƧƽ ĭØÅØƧ 9‚ĘƠ Ǒĺ şɡɡ ɡɡɡ AØŃƧ«ĘØŃ ê ÅĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠɝ‚Ęı ɎŐŃ ŐƽƽžǑƧ ŐÅØƠ cƠĠØƠƉ /Ń /ŃÅĠØŃ ɐØƠÅØŃ Ń‚«Ę _«ĘŒƽɝǑŃĊØŃ ɎŐŃ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠŃ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ Njɡ 9‚ĘƠØŃ ĭØÅØ AĠŃǑƽØ ǂɡ =‚ŃŞØɐŐĘŃØƠ ĠŃ ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ɝĠØĘØŃƉ hĺ ÅĠØƧØŃ ~ǑƧƽƠŐĺ ɝǑ žØɐŒıƽĠĊØŃ¿ ĺǑƧƧ /ŃÅĠØŃ ýɡɡ ŃØǑØ _ƽŒÅƽØ ž‚ǑØŃƉ hŃÅ ÅĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠɝ‚Ęı ʂį‚Ƨ¿ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ‚ŃĊı‚ÅØƧ«ĘƧ¿ ɐĠƠÅ ƧĠ«Ę žĠƧ NjɡNjɡ ĊØĊØŃĝ ǗžØƠ şņƳɡ Ǒĺ ǑŃó‚ƧƧž‚ƠØ ǂýäý XƠŐɝØŃƽ ‚Ǒó ƠǑŃÅ şņ AĠııĠŐŃØŃ ØƠĘŗĘØŃ ƁƧĠØĘØ +Ơ‚óĠįƄƉ )ǗƠ ÅØŃ _ž‚ŃĠØƠ 9Ő‚Ń ıŐƧ¿ ՞ØƠƧƽØƠ _ĠØÅĝ ıǑŃĊƧžı‚ŃØƠ ÅØƠ hC¿ ĠƧƽ ‚ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ÅĠØƧØƠ ĠĺØŃƧĠŐŃØŃ įı‚Ơ» ƙĠØ =‚ŃÅóıǑ«Ęƽ ĠƧƽ ÅĠØ žŐıĠƽĠƧ«Ę ǑŃÅ ŗįŐŃŐĺĠƧ«Ę óŐıĊØŃƠØĠ«ĘƧƽØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ÅØƠ +ØĊØŃɐ‚ƠƽƉƚ AĠƽ ÅØŃ ‚ıƽØŃ ;ŐŃɝØžƽØŃ ɎŐŃ _ƽ‚Åƽžı‚ĝ ŃǑŃĊ ǑŃÅ ĝžŐıĠƽĠį¿ ƧŐ ɎĠØı ƧƽØĘƽ óØƧƽ¿ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ÅØƠ ŃƧƽǑƠĺ ŃĠ«Ęƽ žØĘØƠƠƧ«ĘØŃƉ CØǑØ =ŗƧǑŃĊØŃ ĺǗƧƧØŃ ĘØƠƉ CĠ«Ęƽ ŃǑƠ OįŐ«ĠƽɔƧ¿ ‚Ǒ«Ę ‚žĊ‚Ƨ‚ƠĺØ rØƠįØĘƠƧĝ ǑŃÅ ŃØƠĊĠØĝ ƧɔƧƽØĺØ ŐÅØƠ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽØŃ ÅØƠ _ØıžƧƽɎØƠĝ ƧŐƠĊǑŃĊ ĺĠƽ C‚ĘƠǑŃĊƧĺĠƽƽØıŃƉ

GMfM\ ` wM/A`fH` Ő«Ę ƧŐ ǑŃǗžØƠƧĠ«ĘƽıĠ«Ę ÅĠØ -ØƠ‚ǑƧóŐƠÅØĝ ƠǑŃĊØŃ ‚Ǒó ÅØƠ ØĠŃØŃ _ØĠƽØ ƧĠŃÅ¿ ƧŐ ĊƠŐč ƧĠŃÅ ÅĠØ Ę‚Ń«ØŃ» +ØıĠŃĊƽ ØƧ ÅØŃ _ƽ‚Åƽžı‚ĝ ŃØƠŃ¿ ÅĠØƧØ ĊƠŗčƽØ rŗıįØƠɐ‚ŃÅØƠǑŃĊ ÅØƠ +ØƧ«ĘĠ«ĘƽØ ƧŐɝĠ‚ıĝ ǑŃÅ ǑĺɐØıƽɎØƠƽƠŒĊıĠ«Ę ‚ǑóɝǑó‚ŃĊØŃ¿ ɐĠƠÅ ÅØƠ t‚ŃÅØı ɝǑĺ AŐƽŐƠ ØĠŃØƧ ŃØǑØŃ įǑıƽǑƠØııØŃ ǑŃÅ ŗįŐŃŐĺĠĝ Ƨ«ĘØŃ ŐŐĺƧƉ AĠƧƧĊıǗ«įƽ łĊØĊØŃ ÅØƠ ~ØĠĝ ƽØŃɐØ«ĘƧØı¿ ÅƠŐĘØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ AǗıı¿ rØƠĝ įØĘƠ ǑŃÅ ƠĺǑƽ ɝǑ ɎØƠƧĠŃįØŃƉ ĺ ŃÅØ įŗŃŃƽØŃ ƧĠ«Ę )ƠǑƧƽ ǑŃÅ XØƠƧžØįƽĠɎıŐƧĠĊįØĠƽ ĠŃ ØĠŃØƠ ŃĠØ Å‚ ĊØɐØƧØŃØŃ ɒžıŐƧĠŐŃ ÅØƠ +Øɐ‚ıƽ ØŃƽı‚ÅØŃƉ ØƠ )Ơ‚ŃįóǑƠƽØƠ _ƽ‚Ơ‚Ơ«ĘĠƽØįƽ ıžØƠƽ _žØØƠ Ƨ«ĘƠØĠžƽ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽØŃƽɐĠ«įıǑŃĊ łĘØƠ ØĠŃØ _«ĘıǗƧƧØıƠŐııØ ɝǑ žØĠĺ Ƨ«ĘŐŃØŃÅØŃ hĺĊ‚ŃĊ ĺĠƽ C‚ƽǑƠ¿ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ǑŃÅ ;ıĠĺ‚Ɖ _ØĠŃ hƠƽØĠı» ƙĠØ tØıƽ ʂƽ ŃǑƠ ØƧƽ‚ŃÅ¿ ɐØŃŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ Ń‚«ĘʂıƽĠĊ ɐØƠÅØŃƉƚ ØƠ ĊƠŗčƽØ )ØĘıØƠ ĠŃ ÅØƠ rØƠĊ‚ŃĊØŃĘØĠƽ ɐ‚Ơ ØƧ¿ ÅĠØ ~Ǒɐ‚ŃÅØƠØƠ ɐĠØ ǑŃĊ؞ØƽØŃØ ĠŃÅƠĠŃĊıĠŃĊØ ɝǑ žØʂŃÅØıŃ ǑŃÅ ƧĠØ ĠŃ +Øƽĝ ƽŐƧ ‚Ń ÅØŃ _ƽ‚ÅƽƠŒŃÅØƠŃ ‚žɝǑÅƠŒŃĊØŃ¿ ŐĘĝ

ä

    "'' %  ' & !  !

$ # ! !    (5 % ( .

( (,$+

 ,$+

2 5

(&&5 2555 25(5 2525 2515 255 255

( 25(( +'%',- 3## 

     !% # #

 %   %  ! ! # #  /

/

*/

)/

/

 

  #) ! # /* !

 $ 

#// !

 

+ 

 

 + 

. ( (

 

 +((

 

 

 

" "- $ 

# ! # ! #)/ ! #**& ! # / !

-$ )"% "##"'%%* 2525 2555 (&5 (&.5 ,! 03$ 4'% (&.5 ", 2525

# ** ! # !

3## 

ŃØ ~ǑĊ‚ŃĊ ɝǑĺ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ¿ t‚ƧƧØƠ ǑŃÅ _ƽƠŐĺƉ ØƠ -‚ƠɎ‚ƠÅĝOįŐŃŐĺ Åɐ‚ƠÅ +ı‚ØƧØƠ ƠŒƽ¿ łƧ XƠŐÅǑįƽĠɎį‚žĠƽ‚ı ÅØƠ CØǑ‚ŃįŗĺĺıĠŃĊØ ĊØɝĠØıƽ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ ƙGĘŃØ ǑƠž‚ŃØ ~ØŃƽƠØŃƚ¿ ĺ‚ĘŃƽ ØƠ¿ ƙĊŒžØ ØƧ įØĠŃØŃ tŐĘıƧƽ‚ŃÅƚ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ NjNjƄƉ h_ĝ+ƠŐčƧƽŒÅƽØƠ ƧĠŃÅ +ı‚ØƧØƠƧ ØƠØ«Ęĝ ŃǑŃĊØŃ ɝǑóŐıĊØ Ġĺ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽ ýɡ XƠŐĝ ɝØŃƽ žƠŐÅǑįƽĠɎØƠ ‚ıƧ =‚ŃŞØɐŐĘŃØƠƉ ~‚Ęĝ ıØŃ ÅØƠ GƠĊ‚ŃĠƧ‚ƽĠŐŃ óǗƠ ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØ ~Ǒĝ Ƨ‚ĺĺØтƠžØĠƽ ǑŃÅ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ƁGƄ žØƧƽŒƽĠĊØŃ ÅĠØ ØŃŐƠĺØ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧįƠ‚óƽ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ» -‚ǑžƽƧƽŒÅƽØ ɐĠØ AØɒĠįŐ Ġƽɔ ǑŃÅ _œŐ X‚ǑıŐ ƧƽØǑØƠŃ ƠǑŃÅ ÅĠØ -ŒıóƽØ ɝǑĺ C‚ƽĠŐтıØĠŃįŐĺĺØŃ ĠĘƠØƠ =ŒŃÅØƠ žØĠƉ ĠØ _ƽŒÅƽØ ƧĠŃÅ ĭØÅŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ƠØĠ«ĘØƠ ‚ıƧ ÅØƠ =‚ŃÅØƧÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƉ Ǒ«Ę ĠŃ _‚ĝ «ĘØŃ Oį՞Ġı‚Ńɝ Ƨ«ĘŃØĠÅØŃ ƧĠØ Ń‚«Ę Øĝ ƠØ«ĘŃǑŃĊØŃ ÅØƠ =ŐŃÅŐŃ _«ĘŐŐı Őó «Őĝ

ŃŐĺĠ«Ƨ žØƧƧØƠ ‚ž ê ɝǑĺĠŃÅØƧƽ ĠŃ ÅØŃ ØŃƽĝ ɐĠ«įØıƽØŃ /ŃÅǑƧƽƠĠØıŒŃÅØƠŃ» 9ØÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ Øƽɐ‚ žØı‚ƧƽØƽ łƧ ;ıĠĺ‚ ƠØ«ĘŃØƠĠƧ«Ę ĺĠƽ Øƽɐ‚Ƨ ĺØĘƠ ‚ıƧ ɝØĘŃ cŐŃŃØŃ ;ŐĘıØŃÅĠĝ ŐɒĠÅ ƁGNjƄƭ ÅØƠ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧ‚ĺØƠĠį‚ŃØƠ łĊØĊØŃ ĺĠƽ ó‚Ƨƽ Njý cŐŃŃØŃƉ -‚ǑžƽĊƠǑŃÅ ĠƧƽ¿ łƧƧ _ƽŒÅƽØ ɐØĊØŃ ÅØƠ ĘŐĘØŃ ØɎŗıįØĝ ƠǑŃĊƧÅĠ«ĘƽØ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ĺĠƽ ŃØƠĊĠØ ǑŃÅ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ɝǑ ɎØƠƧŐƠĊØŃ ƧĠŃÅƉ /Ń ÅØŃ ‚ǑóƧƽƠ؞ØŃÅØŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ĘĠĝ тƧ¿ /ŃÅĠØŃƧ ǑŃÅ óƠĠį‚Ƨ ƧƽØĘƽ ÅĠØ ĊƠǗŃØ tØŃÅØ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ŃŐ«Ę ‚ǑƧ ê ĺĠƽ Őóƽ ƽŗÅĝ ıĠ«ĘØŃ )ŐıĊØŃ óǗƠ ĠĘƠØ ØɐŐĘŃØƠƉ =‚Ǒƽ ØĠĝ ŃØƠ ĭǗŃĊƧƽØŃ _«ĘŒƽɝǑŃĊ ÅØƠ tØıƽĊØƧǑŃÅĝ ĘØĠƽƧŐƠĊ‚ŃĠƧ‚ƽĠŐŃ t-G ƧƽØƠžØŃ ĭŒĘƠıĠ«Ę ƠǑŃÅ ɝɐØĠ AĠııĠŐŃØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ‚Ń ɎØƠĝ ÅƠØ«įƽØƠ =ǑóƽƉ CĠ«Ęƽ ŃǑƠ Ǒĺ łƧ ɝǑ ŒŃÅØƠŃ¿ ƧƽØĘØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ɎŐƠ ĊØɐ‚ıƽĠĊØŃ óĠтŃɝĠØııØŃ ŃƧƽƠØŃĝ ĊǑŃĊØŃƉ C‚«Ę ØĠŃØƠ _ƽǑÅĠØ ÅØƠ hŃƽØƠŃØĘĝ ĺØŃƧžØƠ‚ƽǑŃĊ ŐŐɝ “ Ő徂Ńɔ ĺǗƧƧØŃ _ƽŒÅƽØ ɐØıƽɐØĠƽ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ǂɡ 9‚ĘƠØŃ ǂýş ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ĠŃ Ơʂıƽ¿ AŐÅØƠŃĠƧĠØĝ ƠǑŃĊ¿ ǑƧž‚Ǒ ǑŃÅ CǑƽɝǑŃĊ ĠĘƠØƠ /ŃóƠ‚ĝ ƧƽƠǑįƽǑƠ ƧƽØ«įØŃƉ

` ?A2G Z\M)2f2\f ĠØ ĊǑƽØ C‚«ĘƠĠ«Ęƽ» AĠƽ ĊØɝĠØıƽØŃ OįŐĠŃĝ ɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ Øƽɐ‚ ĠŃ +؞ŒǑÅØĠƧŐı‚ƽĠŐŃ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØ rØƠįØĘƠƧƧɔƧƽØĺØ ǑŃÅ ƠØĊØŃØƠ‚ĝ ƽĠɎØ ŃØƠĊĠØŃ įŗŃŃØŃ ÅĠØ ǗƠĊØƠĺØĠƧƽØƠ ÅĠØ =‚Ƨƽ ÅØǑƽıĠ«Ę ĺĠıÅØƠŃƉ _ƽØ«įØŃ ƧĠØ žØĝ ƠØĠƽƧ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ 9‚ĘƠØŃ NjNj ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ĠŃ +ƠØØŃƽØ«Ęĝ/ŃɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ¿ ó‚ııØŃ ı‚Ǒƽ ŐŐɝ ı‚ŃĊóƠĠƧƽĠĊ ŃǑƠ ;ŐƧƽØŃ ɎŐŃ NjņƳ ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ‚ŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ ɐØĠı ĠĘƠØ ŃØƠĊĠØƠØ«ĘŃǑŃĊ ƧĠŃįƽƉ Ǒ«Ę łƧ ;ıĠĺ‚ ɐǗƠÅØ žƠŐóĠƽĠØƠØŃ» +ıŐĝ ž‚ı ɐǗƠÅØŃ Å‚Ńį ÅØƧ ĠŃƧ‚ƽɝØƧ ĊƠǗŃØƠ cØ«ĘŃĠįØŃ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ǂɡ 9‚ĘƠØŃ ĺĠƽ ƠǑŃÅ Njɡɡ +ĠĊ‚ƽŐŃŃØŃ GNj ĊǑƽ ąɡ XƠŐɝØŃƽ ɐØŃĠĊØƠ ;ıĠĺ‚Ċ‚Ƨ ‚ǑƧĊØƧƽŐčØŃƉ =ŒŃĊƧƽ žØƠØĠƽØŃ ƧĠ«Ę ;ŐŃɝØƠŃØ ɐĠØ _ĠØĝ ĺØŃƧ¿ +ØŃØƠ‚ı ıØ«ƽƠĠ« Ɓ+Ƅ¿ ¿ /A ǑŃÅ ĠƧ«Ő ‚Ǒó ÅĠØƧØŃ ĊĠĊ‚ŃƽĠƧ«ĘØŃ h垂Ǒ ɎŐƠ» _ĠØ ØŃƽɐĠ«įØıŃ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØ _ƽƠŐĺŃØƽɝØ¿ ƧØıžƧƽó‚ĘƠØŃÅØ ıØįƽƠՂǑƽŐƧ¿ Ƨĺ‚ƠƽØ +Øĝ žŒǑÅØƽØ«ĘŃĠį¿ /ŃƧƽƠǑĺØŃƽØ óǗƠ т«ĘʂıƽĠĝ ĊØƠØ t‚ƧƧØƠŃǑƽɝǑŃĊ ǑŃÅ ‚ııØƧ ƠǑŃÅ Ǒĺ ĊƠǗŃØ ŃØƠĊĠØØƠɝØǑĊǑŃĊƉ ĠØ A‚ƠįƽóŐƠƧ«ĘØƠ ɎŐŃ / \ØƧ؂Ơ«Ę Ƨ«ĘŒƽɝØŃ¿ łƧƧ NjɡşƳ ĠŃ ÅĠØ ı‚ǑóØŃÅØŃ şɡNj _ĺ‚ƠƽĝĠƽɔĝXƠŐĭØįƽØ įтžž ąɡ AĠııĠ‚ƠÅØŃ Őıı‚Ơ óıĠØčØŃ ɐØƠÅØŃ ê ĊØĊØŃǗžØƠ Øƽɐ‚Ƨ ĺØĘƠ ‚ıƧ ‚«Ęƽ AĠııĠ‚ƠÅØŃ Őıı‚Ơ NjɡşɡƉ _«ĘŐŃ ƧĠØĘƽ ÅØƠ ǑŃÅØƧɎØƠž‚ŃÅ ÅØƠ ØǑƽƧ«ĘØŃ /ŃÅǑƧƽƠĠØ Ɓ/Ƅ ĘĠØƧĠĊØ hŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ ĠŃ ÅØƠ \ŐııØ ØĠŃØƧ tØıƽĺ‚ƠįƽóǗĘĝ ƠØƠƧƉ _ĠØĺØŃƧĝĘØó XØƽØƠ =ŗƧ«ĘØƠ ʂƽ ØƠƧƽ Ġĺ Gįƽ՞ØƠ łƧ ŃØǑØ +ØƧ«ĘŒóƽƧóØıÅ ƙ/ŃóƠ‚ĝ ĉ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

 

       "    

         "     !      !       !!! ! 


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

ĉ ØŃƽƧžƠĠ«Ęƽ ÅØƠ +ƠŗčØ ɎŐŃ Ő«ĘǑĺ ŐÅØƠ

tǑžžØƠƽ‚ıƉ Xı‚ŃǑŃĊƧ«ĘØóĠŃ x‚ŃĊ =ĠǑ ɎØƠĝ óŐıĊƽ ØĠŃ įı‚ƠØƧ ~ĠØı» ƙtĠƠ ɐŐııØŃ žØɐØĠƧØŃ¿ łƧƧ ƧĠ«Ę ĘĠт ƽƠŐƽɝ ÅØƧ Ơ‚žĠÅØŃ t‚«ĘƧĝ ƽǑĺƧ т«ĘʂıƽĠĊ ØŃƽɐĠ«įØıŃ į‚ŃŃƉƚ AĠƽ ÅĠØƧØƠ ĊØɐ‚ıƽĠĊØŃ -ØƠ‚ǑƧóŐƠÅØƠǑŃĊ ƧƽØĘƽ ĘĠт ŃĠ«Ęƽ ‚ııØĠŃƉ AĠƽ ƠǑŃÅ Ƴ¿ą AĠııĠĝ ‚ƠÅØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɐĠƠÅ ƧĠ«Ę ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ _ƽ‚ÅƽžØɐŐĘŃØƠ žĠƧ Njɡýɡ ĊØĊØŃǗžØƠ ĘØǑƽØ ‚ŃьĘØƠŃÅ ɎØƠÅŐžžØıŃ ê ƠǑŃÅ Ʈɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ tØıƽžØɎŗıįØƠǑŃĊ ı؞ƽ łŃŃ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃƉ ııØĠŃ XØįĠŃĊ ɐŒ«ĘƧƽ ĭØÅØƧ 9‚ĘƠ Ǒĺ şɡɡ ɡɡɡ AØŃƧ«ĘØŃ ê ÅĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠɝ‚Ęı ɎŐŃ ŐƽƽžǑƧ ŐÅØƠ cƠĠØƠƉ /Ń /ŃÅĠØŃ ɐØƠÅØŃ Ń‚«Ę _«ĘŒƽɝǑŃĊØŃ ɎŐŃ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠŃ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ Njɡ 9‚ĘƠØŃ ĭØÅØ AĠŃǑƽØ ǂɡ =‚ŃŞØɐŐĘŃØƠ ĠŃ ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ɝĠØĘØŃƉ hĺ ÅĠØƧØŃ ~ǑƧƽƠŐĺ ɝǑ žØɐŒıƽĠĊØŃ¿ ĺǑƧƧ /ŃÅĠØŃ ýɡɡ ŃØǑØ _ƽŒÅƽØ ž‚ǑØŃƉ hŃÅ ÅĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠɝ‚Ęı ʂį‚Ƨ¿ ÅØƠ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ ‚ŃĊı‚ÅØƧ«ĘƧ¿ ɐĠƠÅ ƧĠ«Ę žĠƧ NjɡNjɡ ĊØĊØŃĝ ǗžØƠ şņƳɡ Ǒĺ ǑŃó‚ƧƧž‚ƠØ ǂýäý XƠŐɝØŃƽ ‚Ǒó ƠǑŃÅ şņ AĠııĠŐŃØŃ ØƠĘŗĘØŃ ƁƧĠØĘØ +Ơ‚óĠįƄƉ )ǗƠ ÅØŃ _ž‚ŃĠØƠ 9Ő‚Ń ıŐƧ¿ ՞ØƠƧƽØƠ _ĠØÅĝ ıǑŃĊƧžı‚ŃØƠ ÅØƠ hC¿ ĠƧƽ ‚ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ÅĠØƧØƠ ĠĺØŃƧĠŐŃØŃ įı‚Ơ» ƙĠØ =‚ŃÅóıǑ«Ęƽ ĠƧƽ ÅĠØ žŐıĠƽĠƧ«Ę ǑŃÅ ŗįŐŃŐĺĠƧ«Ę óŐıĊØŃƠØĠ«ĘƧƽØ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ÅØƠ +ØĊØŃɐ‚ƠƽƉƚ AĠƽ ÅØŃ ‚ıƽØŃ ;ŐŃɝØžƽØŃ ɎŐŃ _ƽ‚Åƽžı‚ĝ ŃǑŃĊ ǑŃÅ ĝžŐıĠƽĠį¿ ƧŐ ɎĠØı ƧƽØĘƽ óØƧƽ¿ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ÅØƠ ŃƧƽǑƠĺ ŃĠ«Ęƽ žØĘØƠƠƧ«ĘØŃƉ CØǑØ =ŗƧǑŃĊØŃ ĺǗƧƧØŃ ĘØƠƉ CĠ«Ęƽ ŃǑƠ OįŐ«ĠƽɔƧ¿ ‚Ǒ«Ę ‚žĊ‚Ƨ‚ƠĺØ rØƠįØĘƠƧĝ ǑŃÅ ŃØƠĊĠØĝ ƧɔƧƽØĺØ ŐÅØƠ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽØŃ ÅØƠ _ØıžƧƽɎØƠĝ ƧŐƠĊǑŃĊ ĺĠƽ C‚ĘƠǑŃĊƧĺĠƽƽØıŃƉ

GMfM\ ` wM/A`fH` Ő«Ę ƧŐ ǑŃǗžØƠƧĠ«ĘƽıĠ«Ę ÅĠØ -ØƠ‚ǑƧóŐƠÅØĝ ƠǑŃĊØŃ ‚Ǒó ÅØƠ ØĠŃØŃ _ØĠƽØ ƧĠŃÅ¿ ƧŐ ĊƠŐč ƧĠŃÅ ÅĠØ Ę‚Ń«ØŃ» +ØıĠŃĊƽ ØƧ ÅØŃ _ƽ‚Åƽžı‚ĝ ŃØƠŃ¿ ÅĠØƧØ ĊƠŗčƽØ rŗıįØƠɐ‚ŃÅØƠǑŃĊ ÅØƠ +ØƧ«ĘĠ«ĘƽØ ƧŐɝĠ‚ıĝ ǑŃÅ ǑĺɐØıƽɎØƠƽƠŒĊıĠ«Ę ‚ǑóɝǑó‚ŃĊØŃ¿ ɐĠƠÅ ÅØƠ t‚ŃÅØı ɝǑĺ AŐƽŐƠ ØĠŃØƧ ŃØǑØŃ įǑıƽǑƠØııØŃ ǑŃÅ ŗįŐŃŐĺĠĝ Ƨ«ĘØŃ ŐŐĺƧƉ AĠƧƧĊıǗ«įƽ łĊØĊØŃ ÅØƠ ~ØĠĝ ƽØŃɐØ«ĘƧØı¿ ÅƠŐĘØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ AǗıı¿ rØƠĝ įØĘƠ ǑŃÅ ƠĺǑƽ ɝǑ ɎØƠƧĠŃįØŃƉ ĺ ŃÅØ įŗŃŃƽØŃ ƧĠ«Ę )ƠǑƧƽ ǑŃÅ XØƠƧžØįƽĠɎıŐƧĠĊįØĠƽ ĠŃ ØĠŃØƠ ŃĠØ Å‚ ĊØɐØƧØŃØŃ ɒžıŐƧĠŐŃ ÅØƠ +Øɐ‚ıƽ ØŃƽı‚ÅØŃƉ ØƠ )Ơ‚ŃįóǑƠƽØƠ _ƽ‚Ơ‚Ơ«ĘĠƽØįƽ ıžØƠƽ _žØØƠ Ƨ«ĘƠØĠžƽ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽØŃƽɐĠ«įıǑŃĊ łĘØƠ ØĠŃØ _«ĘıǗƧƧØıƠŐııØ ɝǑ žØĠĺ Ƨ«ĘŐŃØŃÅØŃ hĺĊ‚ŃĊ ĺĠƽ C‚ƽǑƠ¿ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ǑŃÅ ;ıĠĺ‚Ɖ _ØĠŃ hƠƽØĠı» ƙĠØ tØıƽ ʂƽ ŃǑƠ ØƧƽ‚ŃÅ¿ ɐØŃŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ Ń‚«ĘʂıƽĠĊ ɐØƠÅØŃƉƚ ØƠ ĊƠŗčƽØ )ØĘıØƠ ĠŃ ÅØƠ rØƠĊ‚ŃĊØŃĘØĠƽ ɐ‚Ơ ØƧ¿ ÅĠØ ~Ǒɐ‚ŃÅØƠØƠ ɐĠØ ǑŃĊ؞ØƽØŃØ ĠŃÅƠĠŃĊıĠŃĊØ ɝǑ žØʂŃÅØıŃ ǑŃÅ ƧĠØ ĠŃ +Øƽĝ ƽŐƧ ‚Ń ÅØŃ _ƽ‚ÅƽƠŒŃÅØƠŃ ‚žɝǑÅƠŒŃĊØŃ¿ ŐĘĝ

ä

    "'' %  ' & !  !

$ # ! !    (5 % ( .

( (,$+

 ,$+

2 5

(&&5 2555 25(5 2525 2515 255 255

( 25(( +'%',- 3## 

     !% # #

 %   %  ! ! # #  /

/

*/

)/

/

 

  #) ! # /* !

 $ 

#// !

 

+ 

 

 + 

. ( (

 

 +((

 

 

 

" "- $ 

# ! # ! #)/ ! #**& ! # / !

-$ )"% "##"'%%* 2525 2555 (&5 (&.5 ,! 03$ 4'% (&.5 ", 2525

# ** ! # !

3## 

ŃØ ~ǑĊ‚ŃĊ ɝǑĺ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ¿ t‚ƧƧØƠ ǑŃÅ _ƽƠŐĺƉ ØƠ -‚ƠɎ‚ƠÅĝOįŐŃŐĺ Åɐ‚ƠÅ +ı‚ØƧØƠ ƠŒƽ¿ łƧ XƠŐÅǑįƽĠɎį‚žĠƽ‚ı ÅØƠ CØǑ‚ŃįŗĺĺıĠŃĊØ ĊØɝĠØıƽ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ ƙGĘŃØ ǑƠž‚ŃØ ~ØŃƽƠØŃƚ¿ ĺ‚ĘŃƽ ØƠ¿ ƙĊŒžØ ØƧ įØĠŃØŃ tŐĘıƧƽ‚ŃÅƚ ƁƧĠØĘØ _ØĠƽØ NjNjƄƉ h_ĝ+ƠŐčƧƽŒÅƽØƠ ƧĠŃÅ +ı‚ØƧØƠƧ ØƠØ«Ęĝ ŃǑŃĊØŃ ɝǑóŐıĊØ Ġĺ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽ ýɡ XƠŐĝ ɝØŃƽ žƠŐÅǑįƽĠɎØƠ ‚ıƧ =‚ŃŞØɐŐĘŃØƠƉ ~‚Ęĝ ıØŃ ÅØƠ GƠĊ‚ŃĠƧ‚ƽĠŐŃ óǗƠ ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØ ~Ǒĝ Ƨ‚ĺĺØтƠžØĠƽ ǑŃÅ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊ ƁGƄ žØƧƽŒƽĠĊØŃ ÅĠØ ØŃŐƠĺØ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧįƠ‚óƽ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ» -‚ǑžƽƧƽŒÅƽØ ɐĠØ AØɒĠįŐ Ġƽɔ ǑŃÅ _œŐ X‚ǑıŐ ƧƽØǑØƠŃ ƠǑŃÅ ÅĠØ -ŒıóƽØ ɝǑĺ C‚ƽĠŐтıØĠŃįŐĺĺØŃ ĠĘƠØƠ =ŒŃÅØƠ žØĠƉ ĠØ _ƽŒÅƽØ ƧĠŃÅ ĭØÅŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ƠØĠ«ĘØƠ ‚ıƧ ÅØƠ =‚ŃÅØƧÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƉ Ǒ«Ę ĠŃ _‚ĝ «ĘØŃ Oį՞Ġı‚Ńɝ Ƨ«ĘŃØĠÅØŃ ƧĠØ Ń‚«Ę Øĝ ƠØ«ĘŃǑŃĊØŃ ÅØƠ =ŐŃÅŐŃ _«ĘŐŐı Őó «Őĝ

ŃŐĺĠ«Ƨ žØƧƧØƠ ‚ž ê ɝǑĺĠŃÅØƧƽ ĠŃ ÅØŃ ØŃƽĝ ɐĠ«įØıƽØŃ /ŃÅǑƧƽƠĠØıŒŃÅØƠŃ» 9ØÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ Øƽɐ‚ žØı‚ƧƽØƽ łƧ ;ıĠĺ‚ ƠØ«ĘŃØƠĠƧ«Ę ĺĠƽ Øƽɐ‚Ƨ ĺØĘƠ ‚ıƧ ɝØĘŃ cŐŃŃØŃ ;ŐĘıØŃÅĠĝ ŐɒĠÅ ƁGNjƄƭ ÅØƠ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧ‚ĺØƠĠį‚ŃØƠ łĊØĊØŃ ĺĠƽ ó‚Ƨƽ Njý cŐŃŃØŃƉ -‚ǑžƽĊƠǑŃÅ ĠƧƽ¿ łƧƧ _ƽŒÅƽØ ɐØĊØŃ ÅØƠ ĘŐĘØŃ ØɎŗıįØĝ ƠǑŃĊƧÅĠ«ĘƽØ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ĺĠƽ ŃØƠĊĠØ ǑŃÅ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ɝǑ ɎØƠƧŐƠĊØŃ ƧĠŃÅƉ /Ń ÅØŃ ‚ǑóƧƽƠ؞ØŃÅØŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ĘĠĝ тƧ¿ /ŃÅĠØŃƧ ǑŃÅ óƠĠį‚Ƨ ƧƽØĘƽ ÅĠØ ĊƠǗŃØ tØŃÅØ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ŃŐ«Ę ‚ǑƧ ê ĺĠƽ Őóƽ ƽŗÅĝ ıĠ«ĘØŃ )ŐıĊØŃ óǗƠ ĠĘƠØ ØɐŐĘŃØƠƉ =‚Ǒƽ ØĠĝ ŃØƠ ĭǗŃĊƧƽØŃ _«ĘŒƽɝǑŃĊ ÅØƠ tØıƽĊØƧǑŃÅĝ ĘØĠƽƧŐƠĊ‚ŃĠƧ‚ƽĠŐŃ t-G ƧƽØƠžØŃ ĭŒĘƠıĠ«Ę ƠǑŃÅ ɝɐØĠ AĠııĠŐŃØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ‚Ń ɎØƠĝ ÅƠØ«įƽØƠ =ǑóƽƉ CĠ«Ęƽ ŃǑƠ Ǒĺ łƧ ɝǑ ŒŃÅØƠŃ¿ ƧƽØĘØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ɎŐƠ ĊØɐ‚ıƽĠĊØŃ óĠтŃɝĠØııØŃ ŃƧƽƠØŃĝ ĊǑŃĊØŃƉ C‚«Ę ØĠŃØƠ _ƽǑÅĠØ ÅØƠ hŃƽØƠŃØĘĝ ĺØŃƧžØƠ‚ƽǑŃĊ ŐŐɝ “ Ő徂Ńɔ ĺǗƧƧØŃ _ƽŒÅƽØ ɐØıƽɐØĠƽ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ǂɡ 9‚ĘƠØŃ ǂýş ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ĠŃ Ơʂıƽ¿ AŐÅØƠŃĠƧĠØĝ ƠǑŃĊ¿ ǑƧž‚Ǒ ǑŃÅ CǑƽɝǑŃĊ ĠĘƠØƠ /ŃóƠ‚ĝ ƧƽƠǑįƽǑƠ ƧƽØ«įØŃƉ

` ?A2G Z\M)2f2\f ĠØ ĊǑƽØ C‚«ĘƠĠ«Ęƽ» AĠƽ ĊØɝĠØıƽØŃ OįŐĠŃĝ ɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ Øƽɐ‚ ĠŃ +؞ŒǑÅØĠƧŐı‚ƽĠŐŃ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØ rØƠįØĘƠƧƧɔƧƽØĺØ ǑŃÅ ƠØĊØŃØƠ‚ĝ ƽĠɎØ ŃØƠĊĠØŃ įŗŃŃØŃ ÅĠØ ǗƠĊØƠĺØĠƧƽØƠ ÅĠØ =‚Ƨƽ ÅØǑƽıĠ«Ę ĺĠıÅØƠŃƉ _ƽØ«įØŃ ƧĠØ žØĝ ƠØĠƽƧ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ 9‚ĘƠØŃ NjNj ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ĠŃ +ƠØØŃƽØ«Ęĝ/ŃɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ¿ ó‚ııØŃ ı‚Ǒƽ ŐŐɝ ı‚ŃĊóƠĠƧƽĠĊ ŃǑƠ ;ŐƧƽØŃ ɎŐŃ NjņƳ ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ‚ŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ ɐØĠı ĠĘƠØ ŃØƠĊĠØƠØ«ĘŃǑŃĊ ƧĠŃįƽƉ Ǒ«Ę łƧ ;ıĠĺ‚ ɐǗƠÅØ žƠŐóĠƽĠØƠØŃ» +ıŐĝ ž‚ı ɐǗƠÅØŃ Å‚Ńį ÅØƧ ĠŃƧ‚ƽɝØƧ ĊƠǗŃØƠ cØ«ĘŃĠįØŃ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ǂɡ 9‚ĘƠØŃ ĺĠƽ ƠǑŃÅ Njɡɡ +ĠĊ‚ƽŐŃŃØŃ GNj ĊǑƽ ąɡ XƠŐɝØŃƽ ɐØŃĠĊØƠ ;ıĠĺ‚Ċ‚Ƨ ‚ǑƧĊØƧƽŐčØŃƉ =ŒŃĊƧƽ žØƠØĠƽØŃ ƧĠ«Ę ;ŐŃɝØƠŃØ ɐĠØ _ĠØĝ ĺØŃƧ¿ +ØŃØƠ‚ı ıØ«ƽƠĠ« Ɓ+Ƅ¿ ¿ /A ǑŃÅ ĠƧ«Ő ‚Ǒó ÅĠØƧØŃ ĊĠĊ‚ŃƽĠƧ«ĘØŃ h垂Ǒ ɎŐƠ» _ĠØ ØŃƽɐĠ«įØıŃ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØ _ƽƠŐĺŃØƽɝØ¿ ƧØıžƧƽó‚ĘƠØŃÅØ ıØįƽƠՂǑƽŐƧ¿ Ƨĺ‚ƠƽØ +Øĝ žŒǑÅØƽØ«ĘŃĠį¿ /ŃƧƽƠǑĺØŃƽØ óǗƠ т«ĘʂıƽĠĝ ĊØƠØ t‚ƧƧØƠŃǑƽɝǑŃĊ ǑŃÅ ‚ııØƧ ƠǑŃÅ Ǒĺ ĊƠǗŃØ ŃØƠĊĠØØƠɝØǑĊǑŃĊƉ ĠØ A‚ƠįƽóŐƠƧ«ĘØƠ ɎŐŃ / \ØƧ؂Ơ«Ę Ƨ«ĘŒƽɝØŃ¿ łƧƧ NjɡşƳ ĠŃ ÅĠØ ı‚ǑóØŃÅØŃ şɡNj _ĺ‚ƠƽĝĠƽɔĝXƠŐĭØįƽØ įтžž ąɡ AĠııĠ‚ƠÅØŃ Őıı‚Ơ óıĠØčØŃ ɐØƠÅØŃ ê ĊØĊØŃǗžØƠ Øƽɐ‚Ƨ ĺØĘƠ ‚ıƧ ‚«Ęƽ AĠııĠ‚ƠÅØŃ Őıı‚Ơ NjɡşɡƉ _«ĘŐŃ ƧĠØĘƽ ÅØƠ ǑŃÅØƧɎØƠž‚ŃÅ ÅØƠ ØǑƽƧ«ĘØŃ /ŃÅǑƧƽƠĠØ Ɓ/Ƅ ĘĠØƧĠĊØ hŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ ĠŃ ÅØƠ \ŐııØ ØĠŃØƧ tØıƽĺ‚ƠįƽóǗĘĝ ƠØƠƧƉ _ĠØĺØŃƧĝĘØó XØƽØƠ =ŗƧ«ĘØƠ ʂƽ ØƠƧƽ Ġĺ Gįƽ՞ØƠ łƧ ŃØǑØ +ØƧ«ĘŒóƽƧóØıÅ ƙ/ŃóƠ‚ĝ ĉ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

 

       "    

         "     !      !       !!! ! 


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

ĉ ƧƽƠǑįƽǑƠ ǑŃÅ _ƽŒÅƽØƚ ØĠŃĊØƠĠ«ĘƽØƽ¿ Ǒĺ

ÅĠØƧØŃ A‚Ơįƽ¿ ÅØŃ ØƠ ‚Ǒó ĭŒĘƠıĠ«Ę ǂɡɡ AĠııĠĝ ‚ƠÅØŃ ǑƠŐ ƽ‚ɒĠØƠƽ¿ žØƧƧØƠ žØÅĠØŃØŃ ɝǑ įŗŃĝ ŃØŃƉ ĠØ AǗŃ«ĘŃØƠ ĘŐıØŃ Å‚ĺĠƽ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ŃǑƠ т«Ę¿ ɐ‚Ƨ ‚ǑØƠĝ\ĠɎ‚ıØ + ıŒŃĊƧƽ ɎŐııĝ ɝŐĊØŃ Ę‚ƽ ƁƧĠØĘØ /ŃƽØƠɎĠØɐ _ØĠƽØ NjɡƄƉ C؞ØŃ ÅØŃ ;ŐŃɝØƠŃØŃ ɎØƠÅĠØŃØŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚Ń ÅØĺ h垂ǑƉ ĠŃ ØĠƧžĠØı ĠƧƽ ı‚Ǒƽ ŐŐɝĝɒžØƠƽØ CĠ«į XØŃŃØıı ÅĠØ AØƽƠŐĝ žŐıØ ‚ŐÅĠŃĊ¿ ƧǗÅɐØƧƽıĠ«Ę ɎŐŃ XØįĠŃĊƉ ĠØ ıóĝAĠııĠŐŃØŃĝ_ƽ‚Åƽ ʂƽ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ hŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ¿ ÅĠØ hĺɐØıƽĊǗƽØƠ žƠŐÅǑɝĠØƠØŃ¿ ĠŃ ɐØŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ ɎŐŃ Ƴą ‚Ǒó ĺØĘƠ ‚ıƧ Njɡɡ ó‚Ƨƽ ɎØƠɎĠØƠó‚«ĘƽƉ ĠŃØƠ ÅØƠ žØį‚ŃŃƽØƧƽØŃ rØƠƽƠØƽØƠ ÅØƠ ÅŐƠƽĠĊØŃ +ƠØØŃƽØ«Ęĝ/ŃÅǑƧƽƠĠØ ĠƧƽ ÅØƠ _Őı‚ƠĺŐÅǑıĘØƠƧƽØııØƠ xĠŃĊıĠƉ ĠŃØ ƠóŐıĊƧĊØƧ«ĘĠ«ĘƽØ» ĠØ ŃØǑØŃ )ĠƠĝ ĺØŃ Ę‚žØŃ ĠŃ ‚ŐÅĠŃĊ ĺĠŃÅØƧƽØŃƧ şą ɡɡɡ ŃØǑØ 9՞Ƨ ĊØƧ«Ę‚óóØŃ ǑŃÅ ĠĘƠØ hĺƧŒƽɝØ ‚Ǒó ƠǑŃÅ ɎĠØƠ ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ĊØƧ«ĘƠ‚ǑžƽƉ Ő«Ę ØƧ ĊØĘƽ ŃŐ«Ę Ǒĺ ĺØĘƠ» ĠØ h_ĝ_Őĝ ɝĠŐıŐĊĠŃ ǑŃÅ _ƽ‚ÅƽóŐƠƧ«ĘØƠĠŃ _‚ƧįĠ‚ _‚ƧƧØŃ ƠØ«ĘŃØƽ łĺĠƽ¿ łƧƧ ƧĠ«Ę įǗŃóƽĠĊ ŃǑƠ ƧŐı«ĘØ ƽØ«ĘŃŐıŐĊĠƧ«ĘØŃ _ɔƧƽØĺØ ÅǑƠ«ĘƧØƽɝØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ÅØŃ ɎĠØıóŒıƽĠĊØŃ ØÅǗƠóŃĠƧƧØŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽžØɐŐĘŃØƠ ‚Ńž‚ƧƧØŃ įŗŃŃØŃƉ Ƨ ĠƧƽ ØĠŃ óŐƠƽɐŒĘƠØŃÅØƠ _Ǒ«ĘžƠŐɝØƧƧƉ _‚ƧƧØŃ Ċı‚Ǒžƽ¿ łƧƧ ǑƽŐƧ ĠŃ ŃĠ«Ęƽ ‚ııɝǑ óØƠŃØƠ ~Ǒĝ įǑŃóƽ ĠŃ ɎĠØıØŃ _ƽŒÅƽØŃ ɝǑ ØĠŃØĺ žǑƠØŃ XØƠĝ ƧŐŃØўØóŗƠÅØƠǑŃĊƧĺĠƽƽØı ɐØƠÅØŃƉ ~ǑĺĠŃĝ ÅØƧƽ ĠŃ ÅØŃ _ƽ‚ÅƽɝØŃƽƠØŃ įŗŃŃƽØŃ Å‚ŃŃ

2ijǎËſƚĒËŷËij ¼ĒË `ƚŒ¼ƚË ǏËģƚǏËĒƚ

ƭƭ ĒģģĒŁijËij Łģģ†ŷ Ēij þŷƻijË f˧ČijĒĠËij¶

şɡ

įıØĠŃØ ƧØıžƧƽƧƽØǑØƠŃÅØ ıØįƽƠŐĺ՞ĠıØ ÅĠØ ØɐŐĘŃØƠ ɐĠØ ĘØǑƽØ c‚ɒĠƧ ɝǑĺ ĭØɐØĠıƧ ь«ĘƧƽØŃ ~ĠØı ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠØŃƉ _ĠØ ɐŒƠØŃ ƧƽŒŃÅĠĊ ĠŃ ØɐØĊǑŃĊ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ɐĠØ ĘØǑƽØ ÅĠØ ĺØĠƧƽØ ~ØĠƽ ɐØƠƽɎŐııØŃ _ƽ‚ÅƽƠ‚Ǒĺ ‚ıƧ X‚Ơįĝ žı‚ƽɝ ɝǑ ĺĠƧƧžƠ‚Ǒ«ĘØŃƉ

\ fM \ )/\ZAH /Ń ÅØƠ rĠƧĠŐŃ ÅØƧ Ġƽ‚ıĠØŃĠƧ«ĘØŃ /ŃĊØŃĠØǑƠƧ ǑŃÅ Ơ«ĘĠƽØįƽØŃ ‚ƠıŐ \‚ƽƽĠ¿ ÅØƠ ‚ĺ ‚ŃĊØĝ ƧØĘØŃØŃ A‚ƧƧ‚«ĘǑƧØƽƽƧ /ŃƧƽĠƽǑƽØ Őó cØ«Ęĝ ŃŐıŐĊɔ ıØĘƠƽ¿ ÅǑƠ«ĘɝĠØĘØŃ ĠŃ ɐØŃĠĊØŃ 9‚Ęĝ ƠØŃ _ØŃƧŐƠŃØƽɝØ ıǗ«įØŃıŐƧ _ƽƠ‚čØŃ ǑŃÅ +؞ŒǑÅØƉ _ĠØ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠØŃ ƧŒĺƽıĠ«ĘØ rØƠĝ įØĘƠƧƧƽƠŗĺØ ǑŃÅ ıØĠƽØŃ ɝǑĺ ØĠƧžĠØı ŗóĝ óØŃƽıĠ«ĘØ ǑƧƧØ óıØɒĠžØı ÅŐƠƽĘĠŃ¿ ɐŐ ĊØƠ‚ÅØ ÅØƠ Ęŗ«ĘƧƽØ ØłƠó ĘØƠƠƧ«ĘƽƉ )‚ĘƠžıŒŃØ ƧĠŃÅ ž‚ƧƧÛƉ \‚ƽƽĠ ĠƧƽ ǗžØƠɝØǑĊƽ» ƙĠØ ÅĠĊĠƽ‚ıØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØ ØƠ՞ØƠƽ ÅĠØ _ƽŒÅƽØƉƚ _Ő Ę‚ƽ ĠŃ ÅØŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ ÅØŃ +ı՞ǑƧ ØĠŃ ‚ǑóƠØĊØŃÅØƠ tØƽƽžØɐØƠž Ǒĺ ÅĠØ žØƧƽØŃ /ÅØØŃ žØĊŐŃŃØŃƉ ~ǑƠ Ɏ‚ŃƽĊ‚ƠÅØ ĊØĘŗƠƽ ÅĠØ ƧǗŞƠ‚ƧĠıĠ‚ŃĠĝ Ƨ«ĘØ ş¿äĝAĠııĠŐŃØŃĝĠŃɐŐĘŃØƠƧƽ‚Åƽ ǑƠĠƽĠĝ ž‚» tØĠı ÅØƠ _ƽ‚Åƽ łƧ +ØıÅ óǗƠ ɝǑƧŒƽɝıĠ«ĘØ AǗııįĠžžØŃ óØĘıƽØ¿ žØƧ«ĘıŐƧƧ ÅĠØ \ØĊĠØĝ ƠǑŃĊ¿ ĺŗĊıĠ«ĘƧƽ ɎĠØı žó‚ıı ɐĠØÅØƠɝǑɎØƠĝ ɐØƠƽØŃƉ _ØĠƽĘØƠ Ƨ‚ĺĺØıŃ ÅĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠ¿ Ċ‚Ńɝ т«Ę ÅØǑƽƧ«ĘØĺ rŐƠžĠıÅ¿ X‚žĠØƠ¿ ;ǑŃƧƽƧƽŐóóØ ǑŃÅ AØƽ‚ııØ ĠŃ ƧØž‚Ơ‚ƽØŃ cŐŃĝ ŃØŃƉ )ǗƠ ÅĠØ ŒƠĺØƠØŃ ØɐŐĘŃØƠ ĠƧƽ ÅĠØ

ſކŷËij ſĒË œĒſ ƭǠõǠ

éé ĒģģĒŁijËij Łģģ†ŷ Ü

ǎŁŷ †ģģËĭ ǏËþËij þËŷĒijþËŷ ijËŷþĒˆƷſþ†œËij

¼ĒËƚËŷŤ¼ƷËŷ†ij¼šǏĒǏŁŤ¼Ë¶ ĭ†ƚƚČĒ†ſ Ġ†ĭŞ ž ZËĠĒijþ¶ †ģËǔ†ij¼Ëŷ œƷſ§Č ž `›Ł Z†ƷģŁ

wĒË ¼ĒË `ƚŒ¼ƚË ǎŁij ĭŁŷþËij †ƷſſËČËij ĭƻſſËij¶ Ʒĭ †ģģ ¼ĒËſËŷ ZŷŁœģËĭË /Ëŷŷ ǜƷ ǏËŷ¼Ëij¶ Ʒij¼ ǏŁ ¼ĒËſË 2¼ËËij ČËƷƚË ſ§ČŁij ǜƷ ſËČËij ſĒij¼¶ ȆœËij wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČËđGĒƚđ †ŷœËĒƚËŷ †Ʒä ¼Ëŷ þ†ijǜËij wËģƚ ŷ˧ČËŷ§ČĒËŷƚŤ Ʒä ¼Ëij ijŒ§ČſƚËij `ËĒƚËij œËſ§ČŷËĒœËij ¼ĒË ƷƚŁŷËij äƻijä `§ČŷĒƚƚ˶ ĭĒƚ ¼ËijËij GËƚŷŁŞŁģËij ¼Ëij þËǏ†ģƚĒþËij ‚ƷſƚŷŁĭ †ij GËijſ§ČËij Ġ†ij†ģĒſĒËŷËij Ʒij¼ ¼†œËĒ ģ˜ËijſǏËŷƚ¶ ſކŷſ†ĭ Ʒij¼ ſŁǜĒ†ģ ǏËŷ¼Ëij ĠŅijijËijŤ

ĉ

‚Ʒ¼Ëĭ ſĒijĠËij ¼ĒË ĠģĒĭ†ſ§ČŒ¼ģĒ§ČËij MƭđĭĒſſĒŁijËij Ʒĭ

õƭ ZŷŁǜËijƚ

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

   )MfMµ *Hfk\ )Mk`ƕwZH

‚ƷœŷŁƚ ŷ†ſĒģĒ†ijĒſ§ČË Gƻģģſ†ĭĭģËŷ ƚ†Ʒſ§ČËij wËŷƚſƚŁääË þËþËij A˜ËijſĭĒƚƚËģ

AǗııƽƠØŃŃǑŃĊ ɝǑ ØĠŃØƠ ɐĠ«ĘƽĠĊØŃ ĠŃтĘĝ ĺ؃ǑØııØ ĊØɐŐƠÅØŃƉ _ĠØ ØƠʂıƽØŃ Ġĺ +Øĝ ĊØŃɝǑĊ =؞ØŃƧĺĠƽƽØı ǑŃÅ _«ĘǑıĘØóƽØƉ Ǒ«Ę ÅØƠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ cƠ‚ŃƧžŐƠƽ ĠƧƽ ĠŃ Ǒĝ ƠĠƽĠž‚ ØóóĠɝĠØŃƽ ĊØıŗƧƽ» _ƽ‚ƽƽ ǑўØɝ‚Ęıž‚ƠØ hĝ‚ĘŃĝ\ŗĘƠØŃ ǑŃƽØƠ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ɝǑ žØƽŐĝ ŃĠØƠØŃ¿ ıØĊƽØ ƧĠØ Ƨ«ĘŃØııØ ǑƧƽƠ‚ƧƧØŃ ‚ŃƉ Ń ÅØŃ -‚ıƽØƧƽØııØŃ Ƨ«ĘǗƽɝØŃ \ŗĘƠØŃ ‚ǑƧ _ƽ‚Ęı ǑŃÅ XıØɒĠĊı‚Ƨ ÅĠØ )‚ĘƠĊŒƧƽØƉ _ĠØ žØĝ ƧƽØĠĊØŃ ÅĠØ Njä AØƽØƠ ı‚ŃĊØŃ¿ ĺĠƽ ĠŐÅĠØƧØı žØƽ‚ŃįƽØŃ +ØıØŃįžǑƧƧØ ǗžØƠ óǗŃó ŐžžØıĝ ƽǗƠØŃƉ ĠƧ ɝǑ Njýɡ XØƠƧŐŃØŃ ž‚ƧƧØŃ ĠŃ ÅĠØ vv=ĝǑƧƧØƉ ĠØ )‚ĘƠØƠ Ƨ«Ę‚ıƽØŃ žØƠ ;ŃŐžóĝ ÅƠǑ«į ØĠŃØ ĊƠǗŃØ tØııØƉ ~Ǒ _ƽŐčɝØĠƽØŃ Ơ‚ǑƧ«Ęƽ ‚ııØ ýý _ØįǑŃÅØŃ ØĠŃ ǑƧ ĘØƠ‚ŃƉ ŃÅØƠƧ ‚ıƧ ĠŃ ǑƠĠƽĠž‚ ĊŒžØŃ ƧĠ«Ę ɎĠØıØ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ƧƽØƽƧ ŃŐ«Ę ÅØƠ /ııǑƧĠŐŃ ĘĠŃ¿ ÅØƠ ɝǑŃØĘĺØŃÅØŃ ØɎŗıįØƠǑŃĊ ĺĠƽ ØĠŃØĺ t‚«ĘƧƽǑĺ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽóıŒ«ĘØ žØĊØĊŃØŃ ɝǑ ĺǗƧƧØŃ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽ ÅØƠ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊƧóŐƠĝ Ƨ«ĘØƠ 9‚ɔ‚Ńƽ ;‚ı‚ĊŃ‚Ń‚ĺ ‚ǑƧ _ĠŃĊ‚žǑƠƉ Ƨ ĊØĘØ ‚žØƠ łƠǑĺ¿ žØƧƽØĘØŃÅØ ;‚ž‚ɝĠƽŒƽØŃ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØƠ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ ƙĠØ ŃØǑØŃ cØ«Ęĝ ŃĠįØŃ Ƨ«Ę‚óóØŃ Å‚óǗƠ ĭØÅØ AØŃĊØ _žĠØıĝ Ơ‚Ǒĺƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠƉ Ő«Ę žĠƧ ÅØƠ h垂Ǒ ÅØƠ _ƽŒÅƽØ ǗžØƠ‚ıı ‚Ń )‚ĘƠƽ ĊØɐĠŃŃƽ¿ ɐØƠÅØŃ ŃŐ«Ę ØĠŃĠĊØ 9‚Ęĝ ƠØ ɎØƠĊØĘØŃƉ 9‚ĘƠØ¿ ĠŃ ÅØŃØŃ ÅĠØ ØɐŐĘŃØƠ _œŐ X‚ǑıŐƧ óƠǗĘ ‚ǑóƧƽØĘØŃ ĺǗƧƧØŃƉ ŐƠƽ¿ ‚Ń ÅØƠ ɎØŃĠł ØƠƠĠŃĠ¿ ƧžĠØıƽ ƧĠ«Ę ĭØÅØŃ AŐƠĊØŃ ØĠŃ ƧØıƽƧ‚ĺØƧ \ĠƽǑ‚ı ‚ž» _žŒĝ ƽØƧƽØŃƧ ‚ž ɎĠØƠ hĘƠ ƧƽØııØŃ ØƧ«ĘŒóƽĠĊƽØ ÅØƠ ØɒįıǑƧĠɎØŃ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺØĠıØ ĺĠƽ ĠĘƠØŃ ǑƽŐƧ ÅĠØ ɐØŃĠĊØŃ X‚ƠįžıŒƽɝØ ĠŃ ÅØŃ C؞ØŃƧƽƠ‚ĝ čØŃ ɝǑƉ ‚ŃŃ įı‚žžØŃ ƧĠØ ÅĠØ _ĠƽɝıØĘŃØŃ Ń‚«Ę ĘĠŃƽØŃ ǑŃÅ Ƨ«Ęı‚óØŃ ŃŐ«Ę ÅƠØĠ _ƽǑŃĝ ÅØŃ žĠƧ ɝǑĺ ƠžØĠƽƧžØĊĠŃŃƉ ØƠ +ƠǑŃÅ» ıƧ łƧ ~ØŃƽƠǑĺ ĊØžı‚Ńƽ ɐǑƠÅØ¿ ʂƽƽØ Ƨ«ĘıĠ«Ęƽ ŃĠØĺ‚ŃÅ ‚Ń X‚ƠįžıŒƽɝØ ĊØł«ĘƽƉ

! ""   '5 64 %2+ '35  !8%2+2 235))2 9,+ 2*/7*/+ 7+ ,22'52 ' 2 +5:'()7+$ +2$'!"<'+52 '<& 3;35*1 2,"5'2+ 7% ' 9,+ 7+322 2!%27+$ 7+ +53%'+ ' 3'% *'5 '+2  2*/7*/ !82 '+ 7*:)5& !27+)'% %+,),$' ' %++ '3 <7 #= 0 '<+2$'(,35+23/2+'3 '55 7+ ' +%<7 7+%+$'$ 9,+ 35'$++ )& 7+ 3/2'3+ *%5 , '* 77 ,2 )3 ') -37+$ !82 ' +'27+$1 + *'5 $+7$ 2 ,251

!  $  # #!  

 &&& &"&& %%%% #%! +32+ 29' 22'%+ ' '+ 2 '5 9,+ ,+5$ '3 ,++235$ 9,+ 4.# '3 .== %2 7+ 2'5$ 9,+ 4.# '3 .4== %21

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

ĉ ƧƽƠǑįƽǑƠ ǑŃÅ _ƽŒÅƽØƚ ØĠŃĊØƠĠ«ĘƽØƽ¿ Ǒĺ

ÅĠØƧØŃ A‚Ơįƽ¿ ÅØŃ ØƠ ‚Ǒó ĭŒĘƠıĠ«Ę ǂɡɡ AĠııĠĝ ‚ƠÅØŃ ǑƠŐ ƽ‚ɒĠØƠƽ¿ žØƧƧØƠ žØÅĠØŃØŃ ɝǑ įŗŃĝ ŃØŃƉ ĠØ AǗŃ«ĘŃØƠ ĘŐıØŃ Å‚ĺĠƽ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ŃǑƠ т«Ę¿ ɐ‚Ƨ ‚ǑØƠĝ\ĠɎ‚ıØ + ıŒŃĊƧƽ ɎŐııĝ ɝŐĊØŃ Ę‚ƽ ƁƧĠØĘØ /ŃƽØƠɎĠØɐ _ØĠƽØ NjɡƄƉ C؞ØŃ ÅØŃ ;ŐŃɝØƠŃØŃ ɎØƠÅĠØŃØŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚Ń ÅØĺ h垂ǑƉ ĠŃ ØĠƧžĠØı ĠƧƽ ı‚Ǒƽ ŐŐɝĝɒžØƠƽØ CĠ«į XØŃŃØıı ÅĠØ AØƽƠŐĝ žŐıØ ‚ŐÅĠŃĊ¿ ƧǗÅɐØƧƽıĠ«Ę ɎŐŃ XØįĠŃĊƉ ĠØ ıóĝAĠııĠŐŃØŃĝ_ƽ‚Åƽ ʂƽ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ hŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ¿ ÅĠØ hĺɐØıƽĊǗƽØƠ žƠŐÅǑɝĠØƠØŃ¿ ĠŃ ɐØŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ ɎŐŃ Ƴą ‚Ǒó ĺØĘƠ ‚ıƧ Njɡɡ ó‚Ƨƽ ɎØƠɎĠØƠó‚«ĘƽƉ ĠŃØƠ ÅØƠ žØį‚ŃŃƽØƧƽØŃ rØƠƽƠØƽØƠ ÅØƠ ÅŐƠƽĠĊØŃ +ƠØØŃƽØ«Ęĝ/ŃÅǑƧƽƠĠØ ĠƧƽ ÅØƠ _Őı‚ƠĺŐÅǑıĘØƠƧƽØııØƠ xĠŃĊıĠƉ ĠŃØ ƠóŐıĊƧĊØƧ«ĘĠ«ĘƽØ» ĠØ ŃØǑØŃ )ĠƠĝ ĺØŃ Ę‚žØŃ ĠŃ ‚ŐÅĠŃĊ ĺĠŃÅØƧƽØŃƧ şą ɡɡɡ ŃØǑØ 9՞Ƨ ĊØƧ«Ę‚óóØŃ ǑŃÅ ĠĘƠØ hĺƧŒƽɝØ ‚Ǒó ƠǑŃÅ ɎĠØƠ ĠııĠŐŃØŃ Őıı‚Ơ ĊØƧ«ĘƠ‚ǑžƽƉ Ő«Ę ØƧ ĊØĘƽ ŃŐ«Ę Ǒĺ ĺØĘƠ» ĠØ h_ĝ_Őĝ ɝĠŐıŐĊĠŃ ǑŃÅ _ƽ‚ÅƽóŐƠƧ«ĘØƠĠŃ _‚ƧįĠ‚ _‚ƧƧØŃ ƠØ«ĘŃØƽ łĺĠƽ¿ łƧƧ ƧĠ«Ę įǗŃóƽĠĊ ŃǑƠ ƧŐı«ĘØ ƽØ«ĘŃŐıŐĊĠƧ«ĘØŃ _ɔƧƽØĺØ ÅǑƠ«ĘƧØƽɝØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ÅØŃ ɎĠØıóŒıƽĠĊØŃ ØÅǗƠóŃĠƧƧØŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽžØɐŐĘŃØƠ ‚Ńž‚ƧƧØŃ įŗŃŃØŃƉ Ƨ ĠƧƽ ØĠŃ óŐƠƽɐŒĘƠØŃÅØƠ _Ǒ«ĘžƠŐɝØƧƧƉ _‚ƧƧØŃ Ċı‚Ǒžƽ¿ łƧƧ ǑƽŐƧ ĠŃ ŃĠ«Ęƽ ‚ııɝǑ óØƠŃØƠ ~Ǒĝ įǑŃóƽ ĠŃ ɎĠØıØŃ _ƽŒÅƽØŃ ɝǑ ØĠŃØĺ žǑƠØŃ XØƠĝ ƧŐŃØўØóŗƠÅØƠǑŃĊƧĺĠƽƽØı ɐØƠÅØŃƉ ~ǑĺĠŃĝ ÅØƧƽ ĠŃ ÅØŃ _ƽ‚ÅƽɝØŃƽƠØŃ įŗŃŃƽØŃ Å‚ŃŃ

2ijǎËſƚĒËŷËij ¼ĒË `ƚŒ¼ƚË ǏËģƚǏËĒƚ

ƭƭ ĒģģĒŁijËij Łģģ†ŷ Ēij þŷƻijË f˧ČijĒĠËij¶

şɡ

įıØĠŃØ ƧØıžƧƽƧƽØǑØƠŃÅØ ıØįƽƠŐĺ՞ĠıØ ÅĠØ ØɐŐĘŃØƠ ɐĠØ ĘØǑƽØ c‚ɒĠƧ ɝǑĺ ĭØɐØĠıƧ ь«ĘƧƽØŃ ~ĠØı ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠØŃƉ _ĠØ ɐŒƠØŃ ƧƽŒŃÅĠĊ ĠŃ ØɐØĊǑŃĊ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ɐĠØ ĘØǑƽØ ÅĠØ ĺØĠƧƽØ ~ØĠƽ ɐØƠƽɎŐııØŃ _ƽ‚ÅƽƠ‚Ǒĺ ‚ıƧ X‚Ơįĝ žı‚ƽɝ ɝǑ ĺĠƧƧžƠ‚Ǒ«ĘØŃƉ

\ fM \ )/\ZAH /Ń ÅØƠ rĠƧĠŐŃ ÅØƧ Ġƽ‚ıĠØŃĠƧ«ĘØŃ /ŃĊØŃĠØǑƠƧ ǑŃÅ Ơ«ĘĠƽØįƽØŃ ‚ƠıŐ \‚ƽƽĠ¿ ÅØƠ ‚ĺ ‚ŃĊØĝ ƧØĘØŃØŃ A‚ƧƧ‚«ĘǑƧØƽƽƧ /ŃƧƽĠƽǑƽØ Őó cØ«Ęĝ ŃŐıŐĊɔ ıØĘƠƽ¿ ÅǑƠ«ĘɝĠØĘØŃ ĠŃ ɐØŃĠĊØŃ 9‚Ęĝ ƠØŃ _ØŃƧŐƠŃØƽɝØ ıǗ«įØŃıŐƧ _ƽƠ‚čØŃ ǑŃÅ +؞ŒǑÅØƉ _ĠØ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠØŃ ƧŒĺƽıĠ«ĘØ rØƠĝ įØĘƠƧƧƽƠŗĺØ ǑŃÅ ıØĠƽØŃ ɝǑĺ ØĠƧžĠØı ŗóĝ óØŃƽıĠ«ĘØ ǑƧƧØ óıØɒĠžØı ÅŐƠƽĘĠŃ¿ ɐŐ ĊØƠ‚ÅØ ÅØƠ Ęŗ«ĘƧƽØ ØłƠó ĘØƠƠƧ«ĘƽƉ )‚ĘƠžıŒŃØ ƧĠŃÅ ž‚ƧƧÛƉ \‚ƽƽĠ ĠƧƽ ǗžØƠɝØǑĊƽ» ƙĠØ ÅĠĊĠƽ‚ıØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØ ØƠ՞ØƠƽ ÅĠØ _ƽŒÅƽØƉƚ _Ő Ę‚ƽ ĠŃ ÅØŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ ÅØŃ +ı՞ǑƧ ØĠŃ ‚ǑóƠØĊØŃÅØƠ tØƽƽžØɐØƠž Ǒĺ ÅĠØ žØƧƽØŃ /ÅØØŃ žØĊŐŃŃØŃƉ ~ǑƠ Ɏ‚ŃƽĊ‚ƠÅØ ĊØĘŗƠƽ ÅĠØ ƧǗŞƠ‚ƧĠıĠ‚ŃĠĝ Ƨ«ĘØ ş¿äĝAĠııĠŐŃØŃĝĠŃɐŐĘŃØƠƧƽ‚Åƽ ǑƠĠƽĠĝ ž‚» tØĠı ÅØƠ _ƽ‚Åƽ łƧ +ØıÅ óǗƠ ɝǑƧŒƽɝıĠ«ĘØ AǗııįĠžžØŃ óØĘıƽØ¿ žØƧ«ĘıŐƧƧ ÅĠØ \ØĊĠØĝ ƠǑŃĊ¿ ĺŗĊıĠ«ĘƧƽ ɎĠØı žó‚ıı ɐĠØÅØƠɝǑɎØƠĝ ɐØƠƽØŃƉ _ØĠƽĘØƠ Ƨ‚ĺĺØıŃ ÅĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠ¿ Ċ‚Ńɝ т«Ę ÅØǑƽƧ«ĘØĺ rŐƠžĠıÅ¿ X‚žĠØƠ¿ ;ǑŃƧƽƧƽŐóóØ ǑŃÅ AØƽ‚ııØ ĠŃ ƧØž‚Ơ‚ƽØŃ cŐŃĝ ŃØŃƉ )ǗƠ ÅĠØ ŒƠĺØƠØŃ ØɐŐĘŃØƠ ĠƧƽ ÅĠØ

ſކŷËij ſĒË œĒſ ƭǠõǠ

éé ĒģģĒŁijËij Łģģ†ŷ Ü

ǎŁŷ †ģģËĭ ǏËþËij þËŷĒijþËŷ ijËŷþĒˆƷſþ†œËij

¼ĒËƚËŷŤ¼ƷËŷ†ij¼šǏĒǏŁŤ¼Ë¶ ĭ†ƚƚČĒ†ſ Ġ†ĭŞ ž ZËĠĒijþ¶ †ģËǔ†ij¼Ëŷ œƷſ§Č ž `›Ł Z†ƷģŁ

wĒË ¼ĒË `ƚŒ¼ƚË ǎŁij ĭŁŷþËij †ƷſſËČËij ĭƻſſËij¶ Ʒĭ †ģģ ¼ĒËſËŷ ZŷŁœģËĭË /Ëŷŷ ǜƷ ǏËŷ¼Ëij¶ Ʒij¼ ǏŁ ¼ĒËſË 2¼ËËij ČËƷƚË ſ§ČŁij ǜƷ ſËČËij ſĒij¼¶ ȆœËij wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČËđGĒƚđ †ŷœËĒƚËŷ †Ʒä ¼Ëŷ þ†ijǜËij wËģƚ ŷ˧ČËŷ§ČĒËŷƚŤ Ʒä ¼Ëij ijŒ§ČſƚËij `ËĒƚËij œËſ§ČŷËĒœËij ¼ĒË ƷƚŁŷËij äƻijä `§ČŷĒƚƚ˶ ĭĒƚ ¼ËijËij GËƚŷŁŞŁģËij ¼Ëij þËǏ†ģƚĒþËij ‚ƷſƚŷŁĭ †ij GËijſ§ČËij Ġ†ij†ģĒſĒËŷËij Ʒij¼ ¼†œËĒ ģ˜ËijſǏËŷƚ¶ ſކŷſ†ĭ Ʒij¼ ſŁǜĒ†ģ ǏËŷ¼Ëij ĠŅijijËijŤ

ĉ

‚Ʒ¼Ëĭ ſĒijĠËij ¼ĒË ĠģĒĭ†ſ§ČŒ¼ģĒ§ČËij MƭđĭĒſſĒŁijËij Ʒĭ

õƭ ZŷŁǜËijƚ

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

   )MfMµ *Hfk\ )Mk`ƕwZH

‚ƷœŷŁƚ ŷ†ſĒģĒ†ijĒſ§ČË Gƻģģſ†ĭĭģËŷ ƚ†Ʒſ§ČËij wËŷƚſƚŁääË þËþËij A˜ËijſĭĒƚƚËģ

AǗııƽƠØŃŃǑŃĊ ɝǑ ØĠŃØƠ ɐĠ«ĘƽĠĊØŃ ĠŃтĘĝ ĺ؃ǑØııØ ĊØɐŐƠÅØŃƉ _ĠØ ØƠʂıƽØŃ Ġĺ +Øĝ ĊØŃɝǑĊ =؞ØŃƧĺĠƽƽØı ǑŃÅ _«ĘǑıĘØóƽØƉ Ǒ«Ę ÅØƠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ cƠ‚ŃƧžŐƠƽ ĠƧƽ ĠŃ Ǒĝ ƠĠƽĠž‚ ØóóĠɝĠØŃƽ ĊØıŗƧƽ» _ƽ‚ƽƽ ǑўØɝ‚Ęıž‚ƠØ hĝ‚ĘŃĝ\ŗĘƠØŃ ǑŃƽØƠ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ɝǑ žØƽŐĝ ŃĠØƠØŃ¿ ıØĊƽØ ƧĠØ Ƨ«ĘŃØııØ ǑƧƽƠ‚ƧƧØŃ ‚ŃƉ Ń ÅØŃ -‚ıƽØƧƽØııØŃ Ƨ«ĘǗƽɝØŃ \ŗĘƠØŃ ‚ǑƧ _ƽ‚Ęı ǑŃÅ XıØɒĠĊı‚Ƨ ÅĠØ )‚ĘƠĊŒƧƽØƉ _ĠØ žØĝ ƧƽØĠĊØŃ ÅĠØ Njä AØƽØƠ ı‚ŃĊØŃ¿ ĺĠƽ ĠŐÅĠØƧØı žØƽ‚ŃįƽØŃ +ØıØŃįžǑƧƧØ ǗžØƠ óǗŃó ŐžžØıĝ ƽǗƠØŃƉ ĠƧ ɝǑ Njýɡ XØƠƧŐŃØŃ ž‚ƧƧØŃ ĠŃ ÅĠØ vv=ĝǑƧƧØƉ ĠØ )‚ĘƠØƠ Ƨ«Ę‚ıƽØŃ žØƠ ;ŃŐžóĝ ÅƠǑ«į ØĠŃØ ĊƠǗŃØ tØııØƉ ~Ǒ _ƽŐčɝØĠƽØŃ Ơ‚ǑƧ«Ęƽ ‚ııØ ýý _ØįǑŃÅØŃ ØĠŃ ǑƧ ĘØƠ‚ŃƉ ŃÅØƠƧ ‚ıƧ ĠŃ ǑƠĠƽĠž‚ ĊŒžØŃ ƧĠ«Ę ɎĠØıØ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ƧƽØƽƧ ŃŐ«Ę ÅØƠ /ııǑƧĠŐŃ ĘĠŃ¿ ÅØƠ ɝǑŃØĘĺØŃÅØŃ ØɎŗıįØƠǑŃĊ ĺĠƽ ØĠŃØĺ t‚«ĘƧƽǑĺ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽóıŒ«ĘØ žØĊØĊŃØŃ ɝǑ ĺǗƧƧØŃ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽ ÅØƠ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊƧóŐƠĝ Ƨ«ĘØƠ 9‚ɔ‚Ńƽ ;‚ı‚ĊŃ‚Ń‚ĺ ‚ǑƧ _ĠŃĊ‚žǑƠƉ Ƨ ĊØĘØ ‚žØƠ łƠǑĺ¿ žØƧƽØĘØŃÅØ ;‚ž‚ɝĠƽŒƽØŃ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØƠ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ ƙĠØ ŃØǑØŃ cØ«Ęĝ ŃĠįØŃ Ƨ«Ę‚óóØŃ Å‚óǗƠ ĭØÅØ AØŃĊØ _žĠØıĝ Ơ‚Ǒĺƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠƉ Ő«Ę žĠƧ ÅØƠ h垂Ǒ ÅØƠ _ƽŒÅƽØ ǗžØƠ‚ıı ‚Ń )‚ĘƠƽ ĊØɐĠŃŃƽ¿ ɐØƠÅØŃ ŃŐ«Ę ØĠŃĠĊØ 9‚Ęĝ ƠØ ɎØƠĊØĘØŃƉ 9‚ĘƠØ¿ ĠŃ ÅØŃØŃ ÅĠØ ØɐŐĘŃØƠ _œŐ X‚ǑıŐƧ óƠǗĘ ‚ǑóƧƽØĘØŃ ĺǗƧƧØŃƉ ŐƠƽ¿ ‚Ń ÅØƠ ɎØŃĠł ØƠƠĠŃĠ¿ ƧžĠØıƽ ƧĠ«Ę ĭØÅØŃ AŐƠĊØŃ ØĠŃ ƧØıƽƧ‚ĺØƧ \ĠƽǑ‚ı ‚ž» _žŒĝ ƽØƧƽØŃƧ ‚ž ɎĠØƠ hĘƠ ƧƽØııØŃ ØƧ«ĘŒóƽĠĊƽØ ÅØƠ ØɒįıǑƧĠɎØŃ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺØĠıØ ĺĠƽ ĠĘƠØŃ ǑƽŐƧ ÅĠØ ɐØŃĠĊØŃ X‚ƠįžıŒƽɝØ ĠŃ ÅØŃ C؞ØŃƧƽƠ‚ĝ čØŃ ɝǑƉ ‚ŃŃ įı‚žžØŃ ƧĠØ ÅĠØ _ĠƽɝıØĘŃØŃ Ń‚«Ę ĘĠŃƽØŃ ǑŃÅ Ƨ«Ęı‚óØŃ ŃŐ«Ę ÅƠØĠ _ƽǑŃĝ ÅØŃ žĠƧ ɝǑĺ ƠžØĠƽƧžØĊĠŃŃƉ ØƠ +ƠǑŃÅ» ıƧ łƧ ~ØŃƽƠǑĺ ĊØžı‚Ńƽ ɐǑƠÅØ¿ ʂƽƽØ Ƨ«ĘıĠ«Ęƽ ŃĠØĺ‚ŃÅ ‚Ń X‚ƠįžıŒƽɝØ ĊØł«ĘƽƉ

! ""   '5 64 %2+ '35  !8%2+2 235))2 9,+ 2*/7*/+ 7+ ,22'52 ' 2 +5:'()7+$ +2$'!"<'+52 '<& 3;35*1 2,"5'2+ 7% ' 9,+ 7+322 2!%27+$ 7+ +53%'+ ' 3'% *'5 '+2  2*/7*/ !82 '+ 7*:)5& !27+)'% %+,),$' ' %++ '3 <7 #= 0 '<+2$'(,35+23/2+'3 '55 7+ ' +%<7 7+%+$'$ 9,+ 35'$++ )& 7+ 3/2'3+ *%5 , '* 77 ,2 )3 ') -37+$ !82 ' +'27+$1 + *'5 $+7$ 2 ,251

!  $  # #!  

 &&& &"&& %%%% #%! +32+ 29' 22'%+ ' '+ 2 '5 9,+ ,+5$ '3 ,++235$ 9,+ 4.# '3 .== %2 7+ 2'5$ 9,+ 4.# '3 .4== %21

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


Ɵ

`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ ƭ ŋ

Ó õ Ǝ Ƈ

é

ǑƽŐĺ‚ƽĠƧĠØƠƽØ rØƠįØĘƠƧĺĠƽƽØı žƠĠŃĊØŃ ǑŃƧ Ƨ«ĘŃØııØƠ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØƠ ǑŃÅ žØƒǑØĺØƠ ‚ŃƧ ~ĠØıƉ

2

Ń ÅØƠ rŐƠƧƽØııǑŃĊ ɎŐŃ )ŐƠƧ«ĘØƠŃ ƧØĘØŃ ÅĠØ _ƽƠ‚čØŃ ɎĠØıØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ĠŃ ØĠŃ ž‚‚Ơ 9‚ĘƠØŃ ɎŗııĠĊ ‚ŃÅØƠƧ ‚ǑƧ» /Ń ~Ǒĝ įǑŃóƽ¿ ƧŐ Ċı‚ǑžØŃ ƧĠØ¿ ɐØƠÅØ ØƧ įØĠŃØ óØƧƽØŃ tØĊØ ĺØĘƠ óǗƠ ǑƽŐƧ¿ \‚Åó‚ĘƠØƠ ǑŃÅ )Ǒčĝ ĊŒŃĊØƠ Ċ؞ØŃ¿ ɐØĠı ƧĠ«Ę ‚ııØ rØƠįØĘƠƧƽØĠıĝ ŃØĘĺØƠ ÅØŃ Xı‚ƽɝ óıØɒĠžØı ƽØĠıØŃƉ /Ń ÅØŃ _ƽƠ‚čØŃ ØĠŃĊØı‚ƧƧØŃØ =ØǑ«ĘƽÅĠŐÅØŃ ž‚Ƨĝ ƧØŃ ÅĠØ )ıŒ«ĘØŃ Ń‚«Ę ØłƠó óıØɒĠžØı ‚ŃƉ _ƽ‚ǑØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ ǑƽŐƧ Ġĺ ØƠǑóƧɎØƠįØĘƠ¿ ɐØƠÅØŃ ÅĠØ +ØĘɐØĊØ ɎØƠįıØĠŃØƠƽ ê ǑĺĊØĝ įØĘƠƽ¿ ɐØŃŃ ‚žØŃÅƧ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ‚ǑƧ ÅØĺ cĘ؂ƽØƠ ĊØŃ hĝ‚ĘŃ ƧƽƠŗĺØŃƉ ĠŃ žØƧŐŃÅØƠƧ ƧžØįƽ‚įǑıŒƠØƧ ;ŐŃɝØžƽ łóǗƠ ʂƽ ÅØƠ ŌŃĠƧ«ĘØ Ơ«ĘĠƽØįƽ ŃÅƠ؂Ƨ ;ıŐį XØÅØƠƧØŃ ØŃƽɐĠ«įØıƽ» Ơ Ƨ«ĘıŒĊƽ ɎŐƠ¿ ÅĠØ ɎØƠįØĘƠƧıØĠƽØŃÅØŃ =ØǑ«ĘƽÅĠŐÅØŃ ĠŃ ØĠĝ ŃØ ĊıŒƧØƠŃØ GžØƠóıŒ«ĘØ ØĠŃɝǑı‚ƧƧØŃƉ ØƠ +ı‚ƧžŐÅØŃ¿ ÅØƠ ƧĠ«Ę ǗžØƠ )ŐƽŐɎŐıƽ‚ĠįĺŐĝ ÅǑıØ ĺĠƽ _ƽƠŐĺ ɎØƠƧŐƠĊƽ¿ ØƠįØŃŃƽ ĭØÅØŃ )ǑčĊŒŃĊØƠ ǑŃÅ ĺ‚ƠįĠØƠƽ ĠĘŃ ĺĠƽ =Ġ«ĘƽįƠØĠĝ ƧØŃ¿ łĺĠƽ \‚Åó‚ĘƠØƠ ĊØɐ‚ƠŃƽ ƧĠŃÅƉ ǑƽŐƧ įǗŃÅĠĊƽ ÅØƠ ŐÅØŃ ĺĠƽ žı‚ǑØŃ =Ġ«ĘƽžóØĠıØŃ ‚ŃƉ XØƠ ǑƽŐžĠıŐƽ ƧƽØǑØƠŃ ÅĠØ )‚ĘƠɝØǑĊØ ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę ‚Ń -ĠŃÅØƠŃĠƧƧØŃ ɎŐƠžØĠƉ Xı‚ƧƽĠĝĠƽɔ ŃØŃŃƽ Ơ«ĘĠƽØįƽ XØÅØƠƧØŃ ƧØĠĝ ŃØ rĠƧĠŐŃƉ _ĠØ ØƠƧ«ĘØĠŃƽ įǗĘŃ ǑŃÅ ɎØƠĝ

şNj

įŃǗžóƽ ÅŐ«Ę ŃǑƠ cØ«ĘŃĠįØŃ¿ ÅĠØ ıŒŃĊƧƽ ØƠĝ žƠ՞ƽ ɐØƠÅØŃ» _Ő ɐŒ«ĘƧƽ ɐØıƽɐØĠƽ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ _ƽŒÅƽØ¿ ÅĠØ ĺĠƽ _ʂƠØÅ _ž‚«ØƧ¿ ‚ıƧŐ _ƽƠ‚ĝ čØŃ ŐĘŃØ ØĊƠØŃɝǑŃĊØŃ ǑŃÅ rØƠįØĘƠƧĝ Ƨ«ĘĠıÅØƠ¿ ØɒžØƠĠĺØŃƽĠØƠØŃƉ Ǒ«Ę ó‚ĘƠØƠıŐƧØ ǑƽŐƧ ƧƽØǑØƠŃ žØƠØĠƽƧ ǑŃó‚ııóƠØĠ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ¿ ɐĠØ cØƧƽƧ ĠŃ ØƠıĠŃ ĊØɝØĠĊƽ ʂžØŃƉ =ØǑ«ĘƽØŃÅØ _Őı‚ƠƧƽƠ‚čØŃ ɐĠØÅØƠǑĺ ɐØƠĝ ÅØŃ ɎŐĺ _ƽ‚ƠƽǑž _Őı‚Ơ \ՂÅɐ‚ɔƧ ĠŃ ÅØŃ h_ ĊØƽØƧƽØƽ ê ǑŃÅ ĺĠƽ _ØŃƧŐƠØŃ¿ ÅĠØ ĭØÅØŃ tĠŃįØı ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ØƠó‚ƧƧØŃ¿ žØƠØ«ĘŃØƽ =ŐŃĝ ÅŐŃ¿ ɐĠØ ɎĠØı ĠƽɔĝA‚Ǒƽ ɝǑ ɝ‚ĘıØŃ ĠƧƽƉ žƧǑƠÅØƠ ‚ıƧ ÅĠØ rĠƧĠŐŃØŃ ĠƧƽ ØĘ ÅĠØ +Øĝ ĊØŃɐ‚Ơƽ» _œŐ X‚ǑıŐƧ ĭǗŃĊƧƽØƠ \ØįŐƠÅƧƽ‚Ǒ ɐ‚Ơ Njņǂ ;ĠıŐĺØƽØƠ ı‚ŃĊ¿ ƽƠŐƽɝ ɝØĘŃƧžǑƠĠĊØƠ _ƽƠ‚čØŃƉ ~ɐØĠ AĠııĠŐŃØŃ _ƽŒÅƽØƠ ɐØıƽɐØĠƽ ƧƽØƠžØŃ ɎØƠóƠǗĘƽ ‚Ń +Ġóƽ ĠŃ ÅØƠ =ǑóƽƉ Ǒó ÅØƠ ĠŃÅŐŃØƧĠƧ«ĘØŃ /ŃƧØı 9‚Ɏ‚ į‚ĺØŃ ɝǑıØƽɝƽ ‚Ń ØĠŃØĺ ØĠŃɝĠĊØŃ tŐ«ĘØŃØŃÅØ ǂƮä AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ žØĠ rØƠįØĘƠƧǑŃóŒııØŃ ǑĺƧ =؞ØŃƉ ĠØ ‚ǑƽŐĊØƠØ«ĘƽØ _ƽ‚Åƽ ʂƽ ĠĘƠØ +ƠØŃɝØŃ ØƠƠØĠ«ĘƽƉ Ƨ ĺǑƧƧ ĊØıĠŃĊØŃ¿ ‚Ǒó ĊıØĠ«ĘØĺ \‚Ǒĺ ĺØĘƠ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠØŃ ê Ƨ«ĘŃØııØƠ ǑŃÅ įŐĺóŐƠƽ‚žıØƠ ‚ıƧ ĘØǑƽØƉ +ØƠ‚ÅØ ĠŃ /ŃÅĠØŃ ØƠƧ«ĘØĠŃƽ łƧ ‚ıƧ ǑŃıŗƧĝ ž‚ƠØ ǑóĊ‚žØƉ /Ń ÅØŃ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØŃ AǑĺĝ ž‚Ġ¿ ĘØŃтĠ ǑŃÅ ;‚ıįǑƽƽ‚ ĘØƠƠƧ«Ęƽ rØƠĝ įØĘƠƧ«Ę‚ŐƧ ɐĠØ į‚Ǒĺ ƧŐŃƧƽ ‚Ǒó ÅØƠ tØıƽƉ rĠØııØĠ«Ęƽ ƧĠŃÅ ƧĠØ ÅĠØ žØƧƽØŃ GƠƽØ óǗƠ XƠŐĝ ĭØįƽØ ɐĠØ ÅĠØƧØƧ» AØĘƠØƠØ ĠŃÅĠƧ«ĘØ _ƽŒÅƽØ¿ łƠǑŃƽØƠ ØıĘĠ ǑŃÅ ÅĠØ žØт«Ęž‚ƠƽØ _‚ƽØıĝ ıĠƽØŃƧƽ‚Åƽ +ǑƠĊ‚ŐŃ¿ ɐŐııØŃ \՞ŐƽØƠĝc‚ɒĠƧ

ɐĠƠÅ ê ŐĘŃØ =ŒƠĺ ǑŃÅ žĊ‚ƧØƉ /ĺ įŐıǑĺĝ žĠ‚ŃĠƧ«ĘØŃ AØÅØııĠŃ žØóŗƠÅØƠŃ ƧØĠƽ Njɡɡą ƧŐĊ‚Ơ _ØĠıž‚ĘŃØŃ ƁƟƄ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ǑĺɐØıƽĝ óƠØǑŃÅıĠ«Ę ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚ÅƽƉ CǑŃ ƧØƽɝØŃ ‚Ǒ«Ę ØǑƠŐžŒĠƧ«ĘØ _ƽŒÅƽØ ɐĠØ =ŐŃÅŐŃ ǑŃÅ -‚ĺžǑƠĊ ‚Ǒó _ØĠıž‚ĘŃØŃƉ ØƠ _ƽ‚ÅƽɎØƠįØĘƠ ʂƽ ьĺıĠ«Ę ƧŐɐŐĘı ØĠŃ GNjĝ ‚ıƧ ‚Ǒ«Ę ØĠŃ Xı‚ƽɝžƠ՞ıØĺƉ /ĺ žƠ‚ƧĠıĠ‚ŃĠĝ Ƨ«ĘØŃ _œŐ X‚ǑıŐ Øƽɐ‚ įŐĺĺØŃ ‚Ǒó ƠǑŃÅ şņ AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘŃØƠ ƧĠ؞ØŃ AĠııĠŐŃØŃ Ǒĝ ƽŐƧƉ _ƽŒÅƽØ ɐĠØ /Ƨƽ‚ŃžǑı¿ ŐĊŐƽ… ŐÅØƠ _‚Ńƽĝ Ġ‚ĊŐ ÅØ ĘĠıØ ØƠƧØƽɝØŃ ǑƽŐƧžǑƠØŃ Å‚ĘØƠ ÅǑƠ«Ę _«ĘŃØııžǑƧıĠŃĠØŃ¿ ĊØтŃŃƽ ǑƧ \‚žĠÅ cƠ‚ŃƧĠƽƧ ƁõƄƉ +ØƽƠØŃŃƽ ɎŐĺ \ØƧƽɎØƠįØĘƠ¿ ƠŐıĝ ıØŃ \ĠØƧØўǑƧƧØ Ġĺ AĠŃǑƽØŃƽ‚įƽ ‚Ń ‚ııØŃ _ƽ‚ǑƧ ɎŐƠžØĠƉ )‚Ƨƽ ņɡɡ ɡɡɡ /Ƨƽ‚ŃžǑıØƠ ŃǑƽɝØŃ ƧŐı«ĘØ ǑƧƧØ c‚Ċ óǗƠ c‚Ċ¿ ɐØıƽɐØĠƽ ƧĠŃÅ ĠŃ ɐØĠƽØƠØŃ äɡ _ƽŒÅƽØŃ ƧŐı«ĘØ =ĠŃĠØŃ ĊØžı‚ŃƽƉ ØĠ ‚ııØŃ ÅĠØƧØŃ XıŒŃØŃ ɎØƠĊØƧƧØŃ ɎĠØıØ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ÅØŃ _«ĘɐØƠı‚ƧƽɎØƠĝ įØĘƠƉ ‚žØĠ ĊØĘŗƠØŃ ĊØƠ‚ÅØ =‚Ƨƽɐ‚ĊØŃ ɝǑ ÅØŃ ĊƠŗčƽØŃ =ǑóƽɎØƠƧ«ĘĺǑƽɝØƠŃƉ ‚Ƨ Őĝ «ĘǑĺØƠ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ‚ƠĊŐ‚ž ʂƽ ÅØƧĝ ʂıž ØĠŃØ cØ«ĘŃĠį ØŃƽɐĠ«įØıƽ¿ ĺĠƽ ÅØƠ ƧĠ«Ę +ǗƽØƠ ‚ııØƠ Ơƽ ǑŃƽØƠ ÅØƠ ƠÅØ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØĝ

ØĠŃóǗĘƠØŃƉ ĠØƧØ «ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠƽØŃ ;‚ĝ žĠŃØŃ ƁŋƄ óǗƠ ɎĠØƠ žĠƧ ƧØ«ĘƧ XØƠƧŐŃØŃ ɐ‚Ơĝ ƽØŃ ‚Ń -‚ıƽØƧƽØııØŃ ‚Ǒó ĠĘƠØ )‚ĘƠĊŒƧƽØƉ Ǒó ØĠŃØĺ ĠƧžı‚ɔ įŗŃŃØŃ ÅĠØ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ÅĠØ -‚ıƽØƧƽØııØ ‚ǑƧɐŒĘıØŃ¿ Ƨ«ĘŐŃ ƠŐııƽ łƧ c‚ɒĠ ŐĘŃØ _ƽŐžž ÅŐƠƽĘĠŃƉ +ØƽƠØŃŃƽ ɎŐĺ ƠØƧƽıĠĝ «ĘØŃ rØƠįØĘƠ ŐƠĠØŃƽĠØƠØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ ŐĺžǑĝ ƽØƠį‚žĠŃØŃ ĺĠƽ =‚ƧØƠƽØ«ĘŃĠįƉ ~ǑĊıØĠ«Ę ƧĠŃÅ ÅĠØƧØ XØƠƧŐтı \‚žĠÅ cƠ‚ŃƧĠƽ ƁX\cƄ ĊØтŃŃƽØŃ _ɔƧƽØĺØ ıØĠƧØ¿ ó‚ĘƠØŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ ÅĠØ hĘƠ ǑŃÅ ƧŐııØŃ žƠŐ XØƠĝ ƧŐŃ ǑŃÅ ;ĠıŐĺØƽØƠ ɐØŃĠĊØƠ ‚ıƧ ʂıž ƧŐ ɎĠØı ŃØƠĊĠØ ɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘØŃ ɐĠØ ØĠŃ ǑƧƉ +ǑƠĊ‚ŐŃ ØƠɐŒĊƽ¿ ØĠŃØ şɡý ;ĠıŐĺØƽØƠ ı‚ŃĊØ CØǑž‚Ǒĝ ƧƽƠØ«įØ ĺĠƽ şąǂ _ƽ‚ƽĠŐŃØŃ ɝǑ ž‚ǑØŃ¿ ‚Ǒó ÅØƠ ǂşýɡ \՞Őĝc‚ɒĠƧ ƠŐııØŃƉ AǑƽ ĺ‚«ĘØŃ ÅĠØ Ơó‚ĘƠǑŃĊØŃ ɎŐĺ =ŐŃÅŐŃØƠ )ıǑĊʂóØŃ -؂ƽĘƠŐɐ» ŐƠƽ žƠĠŃĊØŃ Njş AĠŃĠƽ‚ɒĠƧ ƧØĠƽ _ØžƽØĺžØƠ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ɎŐĺ X‚Ơįžı‚ƽɝ ɝǑĺ ɎĠØƠ ;ĠıŐĺØƽØƠ ØŃƽóØƠŃƽØŃ cØƠĺĠтıƉ

G2f \ `2A/H ‚kG 2H?k) ĠØ Ę‚Ń«ØŃ óǗƠ ØóóĠɝĠØŃƽØ ıØįƽƠŐó‚ĘƠɝØǑĝ ĊØ ƧƽØĘØŃ ŃĠ«Ęƽ Ƨ«ĘıØ«Ęƽ» ĠØ h óŐƠÅØƠƽ¿ łƧƧ žĠƧ Njɡǂɡ ŃǑƠ ŃŐ«Ę Ę‚ıž ƧŐ ɎĠØıØ ǑƽŐƧ ĺĠƽ óŐƧƧĠıØĺ ;Ơ‚óƽƧƽŐóó Ġĺ _ƽ‚ÅƽɎØƠįØĘƠ ǑŃĝ ƽØƠɐØĊƧ ƧĠŃÅƉ Ǒ«Ę ĠŃ ĘĠт ɐĠƠÅ ŒĘŃıĠ«Ę ĊØƠØ«ĘŃØƽƉ /Ń ÅØƠ ƧǗÅ«ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØĊ‚«Ġĝ ƽɔ _ĘØŃɝĘØŃ ƧĠŃÅ ƽØƧƽɐØĠƧØ ǂɡɡ ıØįƽƠŐƽ‚ɒĠƧ ÅØƧ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ ıØįƽƠŐŃĠįįŐŃɝØƠŃƧ x ǑŃƽØƠɐØĊƧ¿ ǑŃÅ _ʂŃĊʂĠ Ƨ«ĘĠ«įƽ ØƠƧƽØ ıØįƽƠ՞ǑƧƧØ ‚Ǒó ÅĠØ _ƽƠ‚čØ¿ ÅĠØ ‚Ń ÅØƠ -‚ıĝ ƽØƧƽØııØ žØƠ GžØƠıØĠƽǑŃĊ _ƽƠŐĺ ƽ‚ŃįØŃƉ /Ń 9‚į‚Ơƽ‚ ɐĠØÅØƠǑĺ óŒĘƠƽ ØĠŃ ~ǑĊ тĺØŃƧ ØƠŐĺŐɎØı ƁƭƄ¿ ÅØƠ ‚Ǒó ØĠŃØƠ ƧžØɝĠØııØŃ )‚ĘƠƧƽƠØ«įØ žØƠ ƠǑ«įıǑóƽ ‚ŃĊØƽƠĠ؞ØŃ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

ŋž kijƚËŷǏËþſ Ēĭ \ŁœŁđf†ǔĒ

)†ſƚ ŋõ GĒģģĒŁijËij ƷŷŁŞŒËŷ ǏËŷ¼Ëij œĒſ ǜƷĭ =†Čŷ ƭǠƭǠ †Ʒä †ŷſȆŷĒijþđijþ˜ŁƚË ƷĭſƚËĒþËij wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ƠØŃ ı‚ƧƧØŃ» ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠƽØ ;‚žƧØıŃ ƧŐııØŃ X‚ıØƽƽØŃ ÅǑƠ«Ę \ŐĘƠØ ‚ŃƧ ~ĠØı žƠĠŃĝ ĊØŃ ƁéƄƉ ĠŃØ ŐžØƠĠƠÅĠƧ«ĘØ cØƧƽƧƽƠØ«įØ ĊĠžƽ ØƧ ĠŃ Ő«ĘǑĺ žØƠØĠƽƧƉ ĠŃØ \ŗĘƠØ ĺĠƽ ɝɐØĠ )‚ĘƠƧƽƠŒŃĊØŃ ƧŐıı ı‚Ǒƽ ‚ƠĊŐ‚ž žƠŐ ;ĠıŐĝ ĺØƽØƠ Ƴ¿ą AĠııĠŐŃØŃ ǑƠŐ įŐƧƽØŃƉ ĠŃ ;ĠıŐĝ ĺØƽØƠ Ǒƽ՞‚ĘŃ įŐƧƽØƽ ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ Øƽĝ ɐ‚ łƧ rĠØƠó‚«ĘØƉ rŐƠ ‚ııØĺ ĠŃ ‚ııǑŃĊƧĝ ƠŒǑĺØŃ ƧŐıı ƧĠ«Ę ÅØƠ ‚Ǒ ɎŐŃ \ŗĘƠØŃƧƽƠØĝ «įØŃ ƠØ«ĘŃØŃ ǑŃÅ ĊØĊØŃǗžØƠ =įɐƧ ŃØƠĊĠØ Ƨž‚ƠØŃ ǑŃÅ _ƽ‚ǑƧ ɎØƠĘĠŃÅØƠŃƉ

ZAf‚`Z\H kfM` ııØƠÅĠŃĊƧ ƧĠŃÅ ‚Ǒ«Ę ÅƠĠŃĊØŃÅ žı‚ƽɝƧž‚ƠØŃĝ ÅØ ǑƽŐƧ ĊØóƠ‚ĊƽƉ ĠŃØ ŃƽɐŐƠƽ įŗŃŃƽØ Å‚Ƨ ‚ĺ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ A‚ƧƧ‚«ĘǑƧØƽƽƧ /ŃƧƽĠƽǑĝ ƽØ Őó cØ«ĘŃŐıŐĊɔ ØŃƽɐĠ«įØıƽØ -ĠƠĠįŐĝĠƽɔ«‚Ơ ƁƎƄ ƧØĠŃƉ ØƠ ıØįƽƠŐɝɐØĠƧĠƽɝØƠ įı‚žžƽ ƧĠ«Ę ɝǑĺ X‚ƠįØŃ ØĠŃó‚«Ę ɝǑƧ‚ĺĺØŃ ê ǑŃÅ žØĝ ŃŗƽĠĊƽ ŃǑƠ Øƽɐ‚ ɝɐØĠ ƠĠƽƽØı ÅØƠ _ƽ‚ŃÅóıŒ«ĘØ ØĠŃØƧ _ĺ‚ƠƽƧƉ AØĘƠ ‚ıƧ Njɡ AŐÅØııØ ƧŐı«ĘØƠ Ġƽɔ«‚ƠƧ ƧŐııØŃ ı‚Ǒƽ ÅØƠ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƧžØĝ Ơ‚ƽǑŃĊ )ƠŐƧƽ “ _ǑııĠɎ‚Ń Ġĺ 9‚ĘƠ Njɡşǂ ‚Ǒó ÅØĺ A‚Ơįƽ ƧØĠŃƉ CŐ«Ę ǑŃĊØɐŗĘŃıĠ«ĘØƠ ĠƧƽ ÅĠØ /ÅØØ ÅØƧ į‚ıĠóŐƠŃĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚ƠƽǑžƧ =Ġƽ AŐƽŐƠƧ» ØƧƧØŃ ØıØįƽƠĠƧ«ĘØƠ ;‚žĠŃØŃƠŐııØƠ ĝş ƁƇƄ ž‚ı‚Ńĝ «ĠØƠƽ ƧĠ«Ę ƧØıžƧƽ ĺĠƽĘĠıóØ ØĠŃĊ؞‚ǑƽØƠ _ƽ‚žĠĝ ıĠƧ‚ƽŐƠØŃ ‚Ǒó ɝɐØĠ \ØĠóØŃ ê ƧŐĊ‚Ơ Ġĺ _ƽ‚ŃÅƉ _ŐııƽØ Å‚Ƨ )‚ĘƠɝØǑĊ ɐĠØ ĊØžı‚Ńƽ Njɡşą ĺĠƽ ØĠŃØƠ \ØĠ«ĘɐØĠƽØ ɎŐŃ ǂNjɡ ;ĠıŐĺØƽØƠŃ ‚Ǒó ÅØŃ A‚Ơįƽ įŐĺĺØŃ¿ ÅǗƠóƽØ ØƧ XØŃÅıØƠ ıŐĝ «įØŃ¿ ÅĠØ _žƠĠƽ Ƨž‚ƠØŃ¿ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ‚Ǒó _Ġĝ «ĘØƠĘØĠƽ ɎØƠɝĠ«ĘƽØŃ ɐŐııØŃƉ CŐ«Ę ƧĠŃÅ ıØįƽƠՂǑƽŐƧ ƽØǑØƠ ê ‚žØƠ ‚Ǒ«Ę łóǗƠ ĊĠžƽ ØƧ ØĠŃØ =ŗƧǑŃĊ» A‚Ń ŃǑƽɝƽ ÅĠØ

)‚ĘƠɝØǑĊØ ØĠŃó‚«Ę ĊØĺØĠŃƧ‚ĺƉ )ƠŐƧƽ “ _ǑııĠɎ‚Ń Ƨ«ĘŒƽɝƽ¿ łƧƧ ‚ƠƧʂƠĠŃĊĝўĠØƽØƠ žĠƧ NjɡNjɡ ØǑƠŐž‚ɐØĠƽ şą AĠııĠŐŃØŃ ;ǑŃÅØŃ Ę‚žØŃ ǑŃŠłĺĠƽ ƧĠ؞ØŃ AĠııĠ‚ƠÅØŃ ǑƠŐ ǑĺƧØƽɝØŃƉ _ØıžƧƽ ĊƠŐčØ ǑƽŐĘØƠƧƽØııØƠ ɐĠØ At¿ ‚ĠĺıØƠ ǑŃÅ rŐıįƧɐ‚ĊØŃ ƧƽØĠĊØŃ ‚ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ƧŐı«ĘØƠ XŐƽØŃɝĠ‚ıØ ĠŃ Å‚Ƨ +Øĝ Ƨ«ĘŒóƽ ØĠŃƉ XØƠ -‚ŃÅɔ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ÅØƠØŃ =ØĠĘɐ‚ĊØŃ ĠŃ -‚ŃŃŐɎØƠ¿ AǗŃ«ĘØŃ ŐÅØƠ ØƠıĠŃ ŐƠƽØŃ¿ ƧžŐŃƽ‚Ń ĺĠØƽØŃ ǑŃÅ ‚ŃÅØƠƧĝ ɐŐ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ɐĠØÅØƠ ‚žƧƽØııØŃƉ +ØтǑƧŐ žØıĠ؞ƽ ƧĠŃÅ )‚ĘƠƠ‚ÅĺĠØƽƧɔƧƽØĝ ĺØƉ AØĘƠ ‚ıƧ ąɡɡ ÅØƠ‚ƠƽĠĊØ ŃĊ؞ŐƽØ ĊĠžƽ ØƧ žØƠØĠƽƧ ĠŃ ǑƠŐž‚Ɖ hĺ Xı‚ƽɝ ɝǑ Ƨž‚ƠØŃ¿ ž‚Ǒƽ łƧ _ƽ‚ƠƽǑž ĝĠįØ A՞ĠıĠƽɔ ‚ǑƧ A‚Ơįĝ ÅŐƠó ‚ĺ ŐÅØŃƧØØ ŃǑŃ )‚ĘƠƠ‚ÅƽǗƠĺØ ƁÓƄ¿ ÅĠØ žØƠ \՞ŐƽØƠĝǑóɝǑĊ şşNj =ØĠĘƠŒÅØƠ ǗžØƠØĠтŃÅØƠ ‚ǑóŃØĘĺØŃ ǑŃÅ ƧŐĊ‚Ơ ıØįĝ ƽƠŐó‚ĘƠƠŒÅØƠ žØƠ _Őı‚ƠƧƽƠŐĺ ‚Ǒóı‚ÅØŃƉ Góƽ ƠØĠ«Ęƽ ØƧ ؞ØŃ¿ ɎŐƠʂŃÅØŃØ rØƠįØĘƠƧĝ ĺĠƽƽØı ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ -‚ŃÅɔƧ Øĺžĝ óØĘıØŃ ž‚ıÅ ÅĠØ Ƨ«ĘŃØııƧƽØ ŐÅØƠ žƠØĠƧɐØƠĝ ƽØƧƽØ \ŐǑƽØ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ê ǑŃÅ žØɝ‚ĘıØŃ Å‚Ƨ cĠ«įØƽ ɎĠ‚ /ŃƽØƠŃØƽƉ _«ĘŐŃ ĘØǑƽØ įŗŃĝ ŃØŃ _ĺ‚ƠƽžĘŐŃØĝØƧĠƽɝØƠ c‚ɒĠƧ ĺĠƽ ÅØƠ žž Aɔc‚ɒĠ ŐƠÅØƠŃ» /Ń «ĘƽɝØĠƽ ƧØĘØŃ ƧĠØ ‚Ǒó ÅØĺ ĠıÅƧ«ĘĠƠĺ¿ ɐŐ ÅØƠ )‚ĘƠØƠ ĊØƠ‚ÅØ ĠƧƽ ǑŃÅ ɐĠØ ı‚ŃĊØ ØƠ ŃŐ«Ę žƠ‚Ǒ«Ęƽ¿ žĠƧ ØƠ ł ĠƧƽƉ Ǒ«Ę ÅĠØ XŐƧĠƽĠŐŃØŃ ÅØƠ AǗŃ«ĘŃØƠ _ĝ‚ĘŃØŃ ɐØƠÅØŃ ƧØĠƽ 9ǑıĠ ‚Ǒó ØĠŃØƠ ;‚ƠƽØ Ġĺ /ŃƽØƠŃØƽ ‚ŃĊØɝØĠĊƽƉ ØƠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ C‚ĘɎØƠįØĘƠ ɐĠƠÅ ÅǑƠ«Ę łƧ /ŃƽØƠŃØƽ žØƠƧŗŃıĠ«ĘØƠƉ hŃÅ ÅØƠ /ŃÅĠɎĠĝ ÅǑ‚ıɎØƠįØĘƠ ɎĠ‚ ‚ƠƧʂƠĠŃĊ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØƠƉ ĉ †ij¼ŷˆſŤĭËijijšǏĒǏŁŤ¼Ë¶ †ģËǔ†ij¼Ëŷ œƷſ§Č ž `›Ł Z†ƷģŁ¶ ĭ†ƚƚČĒ†ſ Ġ†ĭŞ ž ZËĠĒijþ

şǂ


Ɵ

`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ ƭ ŋ

Ó õ Ǝ Ƈ

é

ǑƽŐĺ‚ƽĠƧĠØƠƽØ rØƠįØĘƠƧĺĠƽƽØı žƠĠŃĊØŃ ǑŃƧ Ƨ«ĘŃØııØƠ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØƠ ǑŃÅ žØƒǑØĺØƠ ‚ŃƧ ~ĠØıƉ

2

Ń ÅØƠ rŐƠƧƽØııǑŃĊ ɎŐŃ )ŐƠƧ«ĘØƠŃ ƧØĘØŃ ÅĠØ _ƽƠ‚čØŃ ɎĠØıØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ĠŃ ØĠŃ ž‚‚Ơ 9‚ĘƠØŃ ɎŗııĠĊ ‚ŃÅØƠƧ ‚ǑƧ» /Ń ~Ǒĝ įǑŃóƽ¿ ƧŐ Ċı‚ǑžØŃ ƧĠØ¿ ɐØƠÅØ ØƧ įØĠŃØ óØƧƽØŃ tØĊØ ĺØĘƠ óǗƠ ǑƽŐƧ¿ \‚Åó‚ĘƠØƠ ǑŃÅ )Ǒčĝ ĊŒŃĊØƠ Ċ؞ØŃ¿ ɐØĠı ƧĠ«Ę ‚ııØ rØƠįØĘƠƧƽØĠıĝ ŃØĘĺØƠ ÅØŃ Xı‚ƽɝ óıØɒĠžØı ƽØĠıØŃƉ /Ń ÅØŃ _ƽƠ‚čØŃ ØĠŃĊØı‚ƧƧØŃØ =ØǑ«ĘƽÅĠŐÅØŃ ž‚Ƨĝ ƧØŃ ÅĠØ )ıŒ«ĘØŃ Ń‚«Ę ØłƠó óıØɒĠžØı ‚ŃƉ _ƽ‚ǑØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ ǑƽŐƧ Ġĺ ØƠǑóƧɎØƠįØĘƠ¿ ɐØƠÅØŃ ÅĠØ +ØĘɐØĊØ ɎØƠįıØĠŃØƠƽ ê ǑĺĊØĝ įØĘƠƽ¿ ɐØŃŃ ‚žØŃÅƧ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ‚ǑƧ ÅØĺ cĘ؂ƽØƠ ĊØŃ hĝ‚ĘŃ ƧƽƠŗĺØŃƉ ĠŃ žØƧŐŃÅØƠƧ ƧžØįƽ‚įǑıŒƠØƧ ;ŐŃɝØžƽ łóǗƠ ʂƽ ÅØƠ ŌŃĠƧ«ĘØ Ơ«ĘĠƽØįƽ ŃÅƠ؂Ƨ ;ıŐį XØÅØƠƧØŃ ØŃƽɐĠ«įØıƽ» Ơ Ƨ«ĘıŒĊƽ ɎŐƠ¿ ÅĠØ ɎØƠįØĘƠƧıØĠƽØŃÅØŃ =ØǑ«ĘƽÅĠŐÅØŃ ĠŃ ØĠĝ ŃØ ĊıŒƧØƠŃØ GžØƠóıŒ«ĘØ ØĠŃɝǑı‚ƧƧØŃƉ ØƠ +ı‚ƧžŐÅØŃ¿ ÅØƠ ƧĠ«Ę ǗžØƠ )ŐƽŐɎŐıƽ‚ĠįĺŐĝ ÅǑıØ ĺĠƽ _ƽƠŐĺ ɎØƠƧŐƠĊƽ¿ ØƠįØŃŃƽ ĭØÅØŃ )ǑčĊŒŃĊØƠ ǑŃÅ ĺ‚ƠįĠØƠƽ ĠĘŃ ĺĠƽ =Ġ«ĘƽįƠØĠĝ ƧØŃ¿ łĺĠƽ \‚Åó‚ĘƠØƠ ĊØɐ‚ƠŃƽ ƧĠŃÅƉ ǑƽŐƧ įǗŃÅĠĊƽ ÅØƠ ŐÅØŃ ĺĠƽ žı‚ǑØŃ =Ġ«ĘƽžóØĠıØŃ ‚ŃƉ XØƠ ǑƽŐžĠıŐƽ ƧƽØǑØƠŃ ÅĠØ )‚ĘƠɝØǑĊØ ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę ‚Ń -ĠŃÅØƠŃĠƧƧØŃ ɎŐƠžØĠƉ Xı‚ƧƽĠĝĠƽɔ ŃØŃŃƽ Ơ«ĘĠƽØįƽ XØÅØƠƧØŃ ƧØĠĝ ŃØ rĠƧĠŐŃƉ _ĠØ ØƠƧ«ĘØĠŃƽ įǗĘŃ ǑŃÅ ɎØƠĝ

şNj

įŃǗžóƽ ÅŐ«Ę ŃǑƠ cØ«ĘŃĠįØŃ¿ ÅĠØ ıŒŃĊƧƽ ØƠĝ žƠ՞ƽ ɐØƠÅØŃ» _Ő ɐŒ«ĘƧƽ ɐØıƽɐØĠƽ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ _ƽŒÅƽØ¿ ÅĠØ ĺĠƽ _ʂƠØÅ _ž‚«ØƧ¿ ‚ıƧŐ _ƽƠ‚ĝ čØŃ ŐĘŃØ ØĊƠØŃɝǑŃĊØŃ ǑŃÅ rØƠįØĘƠƧĝ Ƨ«ĘĠıÅØƠ¿ ØɒžØƠĠĺØŃƽĠØƠØŃƉ Ǒ«Ę ó‚ĘƠØƠıŐƧØ ǑƽŐƧ ƧƽØǑØƠŃ žØƠØĠƽƧ ǑŃó‚ııóƠØĠ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ¿ ɐĠØ cØƧƽƧ ĠŃ ØƠıĠŃ ĊØɝØĠĊƽ ʂžØŃƉ =ØǑ«ĘƽØŃÅØ _Őı‚ƠƧƽƠ‚čØŃ ɐĠØÅØƠǑĺ ɐØƠĝ ÅØŃ ɎŐĺ _ƽ‚ƠƽǑž _Őı‚Ơ \ՂÅɐ‚ɔƧ ĠŃ ÅØŃ h_ ĊØƽØƧƽØƽ ê ǑŃÅ ĺĠƽ _ØŃƧŐƠØŃ¿ ÅĠØ ĭØÅØŃ tĠŃįØı ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ØƠó‚ƧƧØŃ¿ žØƠØ«ĘŃØƽ =ŐŃĝ ÅŐŃ¿ ɐĠØ ɎĠØı ĠƽɔĝA‚Ǒƽ ɝǑ ɝ‚ĘıØŃ ĠƧƽƉ žƧǑƠÅØƠ ‚ıƧ ÅĠØ rĠƧĠŐŃØŃ ĠƧƽ ØĘ ÅĠØ +Øĝ ĊØŃɐ‚Ơƽ» _œŐ X‚ǑıŐƧ ĭǗŃĊƧƽØƠ \ØįŐƠÅƧƽ‚Ǒ ɐ‚Ơ Njņǂ ;ĠıŐĺØƽØƠ ı‚ŃĊ¿ ƽƠŐƽɝ ɝØĘŃƧžǑƠĠĊØƠ _ƽƠ‚čØŃƉ ~ɐØĠ AĠııĠŐŃØŃ _ƽŒÅƽØƠ ɐØıƽɐØĠƽ ƧƽØƠžØŃ ɎØƠóƠǗĘƽ ‚Ń +Ġóƽ ĠŃ ÅØƠ =ǑóƽƉ Ǒó ÅØƠ ĠŃÅŐŃØƧĠƧ«ĘØŃ /ŃƧØı 9‚Ɏ‚ į‚ĺØŃ ɝǑıØƽɝƽ ‚Ń ØĠŃØĺ ØĠŃɝĠĊØŃ tŐ«ĘØŃØŃÅØ ǂƮä AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ žØĠ rØƠįØĘƠƧǑŃóŒııØŃ ǑĺƧ =؞ØŃƉ ĠØ ‚ǑƽŐĊØƠØ«ĘƽØ _ƽ‚Åƽ ʂƽ ĠĘƠØ +ƠØŃɝØŃ ØƠƠØĠ«ĘƽƉ Ƨ ĺǑƧƧ ĊØıĠŃĊØŃ¿ ‚Ǒó ĊıØĠ«ĘØĺ \‚Ǒĺ ĺØĘƠ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠØŃ ê Ƨ«ĘŃØııØƠ ǑŃÅ įŐĺóŐƠƽ‚žıØƠ ‚ıƧ ĘØǑƽØƉ +ØƠ‚ÅØ ĠŃ /ŃÅĠØŃ ØƠƧ«ĘØĠŃƽ łƧ ‚ıƧ ǑŃıŗƧĝ ž‚ƠØ ǑóĊ‚žØƉ /Ń ÅØŃ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØŃ AǑĺĝ ž‚Ġ¿ ĘØŃтĠ ǑŃÅ ;‚ıįǑƽƽ‚ ĘØƠƠƧ«Ęƽ rØƠĝ įØĘƠƧ«Ę‚ŐƧ ɐĠØ į‚Ǒĺ ƧŐŃƧƽ ‚Ǒó ÅØƠ tØıƽƉ rĠØııØĠ«Ęƽ ƧĠŃÅ ƧĠØ ÅĠØ žØƧƽØŃ GƠƽØ óǗƠ XƠŐĝ ĭØįƽØ ɐĠØ ÅĠØƧØƧ» AØĘƠØƠØ ĠŃÅĠƧ«ĘØ _ƽŒÅƽØ¿ łƠǑŃƽØƠ ØıĘĠ ǑŃÅ ÅĠØ žØт«Ęž‚ƠƽØ _‚ƽØıĝ ıĠƽØŃƧƽ‚Åƽ +ǑƠĊ‚ŐŃ¿ ɐŐııØŃ \՞ŐƽØƠĝc‚ɒĠƧ

ɐĠƠÅ ê ŐĘŃØ =ŒƠĺ ǑŃÅ žĊ‚ƧØƉ /ĺ įŐıǑĺĝ žĠ‚ŃĠƧ«ĘØŃ AØÅØııĠŃ žØóŗƠÅØƠŃ ƧØĠƽ Njɡɡą ƧŐĊ‚Ơ _ØĠıž‚ĘŃØŃ ƁƟƄ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ǑĺɐØıƽĝ óƠØǑŃÅıĠ«Ę ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚ÅƽƉ CǑŃ ƧØƽɝØŃ ‚Ǒ«Ę ØǑƠŐžŒĠƧ«ĘØ _ƽŒÅƽØ ɐĠØ =ŐŃÅŐŃ ǑŃÅ -‚ĺžǑƠĊ ‚Ǒó _ØĠıž‚ĘŃØŃƉ ØƠ _ƽ‚ÅƽɎØƠįØĘƠ ʂƽ ьĺıĠ«Ę ƧŐɐŐĘı ØĠŃ GNjĝ ‚ıƧ ‚Ǒ«Ę ØĠŃ Xı‚ƽɝžƠ՞ıØĺƉ /ĺ žƠ‚ƧĠıĠ‚ŃĠĝ Ƨ«ĘØŃ _œŐ X‚ǑıŐ Øƽɐ‚ įŐĺĺØŃ ‚Ǒó ƠǑŃÅ şņ AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘŃØƠ ƧĠ؞ØŃ AĠııĠŐŃØŃ Ǒĝ ƽŐƧƉ _ƽŒÅƽØ ɐĠØ /Ƨƽ‚ŃžǑı¿ ŐĊŐƽ… ŐÅØƠ _‚Ńƽĝ Ġ‚ĊŐ ÅØ ĘĠıØ ØƠƧØƽɝØŃ ǑƽŐƧžǑƠØŃ Å‚ĘØƠ ÅǑƠ«Ę _«ĘŃØııžǑƧıĠŃĠØŃ¿ ĊØтŃŃƽ ǑƧ \‚žĠÅ cƠ‚ŃƧĠƽƧ ƁõƄƉ +ØƽƠØŃŃƽ ɎŐĺ \ØƧƽɎØƠįØĘƠ¿ ƠŐıĝ ıØŃ \ĠØƧØўǑƧƧØ Ġĺ AĠŃǑƽØŃƽ‚įƽ ‚Ń ‚ııØŃ _ƽ‚ǑƧ ɎŐƠžØĠƉ )‚Ƨƽ ņɡɡ ɡɡɡ /Ƨƽ‚ŃžǑıØƠ ŃǑƽɝØŃ ƧŐı«ĘØ ǑƧƧØ c‚Ċ óǗƠ c‚Ċ¿ ɐØıƽɐØĠƽ ƧĠŃÅ ĠŃ ɐØĠƽØƠØŃ äɡ _ƽŒÅƽØŃ ƧŐı«ĘØ =ĠŃĠØŃ ĊØžı‚ŃƽƉ ØĠ ‚ııØŃ ÅĠØƧØŃ XıŒŃØŃ ɎØƠĊØƧƧØŃ ɎĠØıØ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ÅØŃ _«ĘɐØƠı‚ƧƽɎØƠĝ įØĘƠƉ ‚žØĠ ĊØĘŗƠØŃ ĊØƠ‚ÅØ =‚Ƨƽɐ‚ĊØŃ ɝǑ ÅØŃ ĊƠŗčƽØŃ =ǑóƽɎØƠƧ«ĘĺǑƽɝØƠŃƉ ‚Ƨ Őĝ «ĘǑĺØƠ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ‚ƠĊŐ‚ž ʂƽ ÅØƧĝ ʂıž ØĠŃØ cØ«ĘŃĠį ØŃƽɐĠ«įØıƽ¿ ĺĠƽ ÅØƠ ƧĠ«Ę +ǗƽØƠ ‚ııØƠ Ơƽ ǑŃƽØƠ ÅØƠ ƠÅØ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØĝ

ØĠŃóǗĘƠØŃƉ ĠØƧØ «ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠƽØŃ ;‚ĝ žĠŃØŃ ƁŋƄ óǗƠ ɎĠØƠ žĠƧ ƧØ«ĘƧ XØƠƧŐŃØŃ ɐ‚Ơĝ ƽØŃ ‚Ń -‚ıƽØƧƽØııØŃ ‚Ǒó ĠĘƠØ )‚ĘƠĊŒƧƽØƉ Ǒó ØĠŃØĺ ĠƧžı‚ɔ įŗŃŃØŃ ÅĠØ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ÅĠØ -‚ıƽØƧƽØııØ ‚ǑƧɐŒĘıØŃ¿ Ƨ«ĘŐŃ ƠŐııƽ łƧ c‚ɒĠ ŐĘŃØ _ƽŐžž ÅŐƠƽĘĠŃƉ +ØƽƠØŃŃƽ ɎŐĺ ƠØƧƽıĠĝ «ĘØŃ rØƠįØĘƠ ŐƠĠØŃƽĠØƠØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ ŐĺžǑĝ ƽØƠį‚žĠŃØŃ ĺĠƽ =‚ƧØƠƽØ«ĘŃĠįƉ ~ǑĊıØĠ«Ę ƧĠŃÅ ÅĠØƧØ XØƠƧŐтı \‚žĠÅ cƠ‚ŃƧĠƽ ƁX\cƄ ĊØтŃŃƽØŃ _ɔƧƽØĺØ ıØĠƧØ¿ ó‚ĘƠØŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ ÅĠØ hĘƠ ǑŃÅ ƧŐııØŃ žƠŐ XØƠĝ ƧŐŃ ǑŃÅ ;ĠıŐĺØƽØƠ ɐØŃĠĊØƠ ‚ıƧ ʂıž ƧŐ ɎĠØı ŃØƠĊĠØ ɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘØŃ ɐĠØ ØĠŃ ǑƧƉ +ǑƠĊ‚ŐŃ ØƠɐŒĊƽ¿ ØĠŃØ şɡý ;ĠıŐĺØƽØƠ ı‚ŃĊØ CØǑž‚Ǒĝ ƧƽƠØ«įØ ĺĠƽ şąǂ _ƽ‚ƽĠŐŃØŃ ɝǑ ž‚ǑØŃ¿ ‚Ǒó ÅØƠ ǂşýɡ \՞Őĝc‚ɒĠƧ ƠŐııØŃƉ AǑƽ ĺ‚«ĘØŃ ÅĠØ Ơó‚ĘƠǑŃĊØŃ ɎŐĺ =ŐŃÅŐŃØƠ )ıǑĊʂóØŃ -؂ƽĘƠŐɐ» ŐƠƽ žƠĠŃĊØŃ Njş AĠŃĠƽ‚ɒĠƧ ƧØĠƽ _ØžƽØĺžØƠ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ɎŐĺ X‚Ơįžı‚ƽɝ ɝǑĺ ɎĠØƠ ;ĠıŐĺØƽØƠ ØŃƽóØƠŃƽØŃ cØƠĺĠтıƉ

G2f \ `2A/H ‚kG 2H?k) ĠØ Ę‚Ń«ØŃ óǗƠ ØóóĠɝĠØŃƽØ ıØįƽƠŐó‚ĘƠɝØǑĝ ĊØ ƧƽØĘØŃ ŃĠ«Ęƽ Ƨ«ĘıØ«Ęƽ» ĠØ h óŐƠÅØƠƽ¿ łƧƧ žĠƧ Njɡǂɡ ŃǑƠ ŃŐ«Ę Ę‚ıž ƧŐ ɎĠØıØ ǑƽŐƧ ĺĠƽ óŐƧƧĠıØĺ ;Ơ‚óƽƧƽŐóó Ġĺ _ƽ‚ÅƽɎØƠįØĘƠ ǑŃĝ ƽØƠɐØĊƧ ƧĠŃÅƉ Ǒ«Ę ĠŃ ĘĠт ɐĠƠÅ ŒĘŃıĠ«Ę ĊØƠØ«ĘŃØƽƉ /Ń ÅØƠ ƧǗÅ«ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØĊ‚«Ġĝ ƽɔ _ĘØŃɝĘØŃ ƧĠŃÅ ƽØƧƽɐØĠƧØ ǂɡɡ ıØįƽƠŐƽ‚ɒĠƧ ÅØƧ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ ıØįƽƠŐŃĠįįŐŃɝØƠŃƧ x ǑŃƽØƠɐØĊƧ¿ ǑŃÅ _ʂŃĊʂĠ Ƨ«ĘĠ«įƽ ØƠƧƽØ ıØįƽƠ՞ǑƧƧØ ‚Ǒó ÅĠØ _ƽƠ‚čØ¿ ÅĠØ ‚Ń ÅØƠ -‚ıĝ ƽØƧƽØııØ žØƠ GžØƠıØĠƽǑŃĊ _ƽƠŐĺ ƽ‚ŃįØŃƉ /Ń 9‚į‚Ơƽ‚ ɐĠØÅØƠǑĺ óŒĘƠƽ ØĠŃ ~ǑĊ тĺØŃƧ ØƠŐĺŐɎØı ƁƭƄ¿ ÅØƠ ‚Ǒó ØĠŃØƠ ƧžØɝĠØııØŃ )‚ĘƠƧƽƠØ«įØ žØƠ ƠǑ«įıǑóƽ ‚ŃĊØƽƠĠ؞ØŃ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

ŋž kijƚËŷǏËþſ Ēĭ \ŁœŁđf†ǔĒ

)†ſƚ ŋõ GĒģģĒŁijËij ƷŷŁŞŒËŷ ǏËŷ¼Ëij œĒſ ǜƷĭ =†Čŷ ƭǠƭǠ †Ʒä †ŷſȆŷĒijþđijþ˜ŁƚË ƷĭſƚËĒþËij wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ƠØŃ ı‚ƧƧØŃ» ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠƽØ ;‚žƧØıŃ ƧŐııØŃ X‚ıØƽƽØŃ ÅǑƠ«Ę \ŐĘƠØ ‚ŃƧ ~ĠØı žƠĠŃĝ ĊØŃ ƁéƄƉ ĠŃØ ŐžØƠĠƠÅĠƧ«ĘØ cØƧƽƧƽƠØ«įØ ĊĠžƽ ØƧ ĠŃ Ő«ĘǑĺ žØƠØĠƽƧƉ ĠŃØ \ŗĘƠØ ĺĠƽ ɝɐØĠ )‚ĘƠƧƽƠŒŃĊØŃ ƧŐıı ı‚Ǒƽ ‚ƠĊŐ‚ž žƠŐ ;ĠıŐĝ ĺØƽØƠ Ƴ¿ą AĠııĠŐŃØŃ ǑƠŐ įŐƧƽØŃƉ ĠŃ ;ĠıŐĝ ĺØƽØƠ Ǒƽ՞‚ĘŃ įŐƧƽØƽ ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ Øƽĝ ɐ‚ łƧ rĠØƠó‚«ĘØƉ rŐƠ ‚ııØĺ ĠŃ ‚ııǑŃĊƧĝ ƠŒǑĺØŃ ƧŐıı ƧĠ«Ę ÅØƠ ‚Ǒ ɎŐŃ \ŗĘƠØŃƧƽƠØĝ «įØŃ ƠØ«ĘŃØŃ ǑŃÅ ĊØĊØŃǗžØƠ =įɐƧ ŃØƠĊĠØ Ƨž‚ƠØŃ ǑŃÅ _ƽ‚ǑƧ ɎØƠĘĠŃÅØƠŃƉ

ZAf‚`Z\H kfM` ııØƠÅĠŃĊƧ ƧĠŃÅ ‚Ǒ«Ę ÅƠĠŃĊØŃÅ žı‚ƽɝƧž‚ƠØŃĝ ÅØ ǑƽŐƧ ĊØóƠ‚ĊƽƉ ĠŃØ ŃƽɐŐƠƽ įŗŃŃƽØ Å‚Ƨ ‚ĺ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ A‚ƧƧ‚«ĘǑƧØƽƽƧ /ŃƧƽĠƽǑĝ ƽØ Őó cØ«ĘŃŐıŐĊɔ ØŃƽɐĠ«įØıƽØ -ĠƠĠįŐĝĠƽɔ«‚Ơ ƁƎƄ ƧØĠŃƉ ØƠ ıØįƽƠŐɝɐØĠƧĠƽɝØƠ įı‚žžƽ ƧĠ«Ę ɝǑĺ X‚ƠįØŃ ØĠŃó‚«Ę ɝǑƧ‚ĺĺØŃ ê ǑŃÅ žØĝ ŃŗƽĠĊƽ ŃǑƠ Øƽɐ‚ ɝɐØĠ ƠĠƽƽØı ÅØƠ _ƽ‚ŃÅóıŒ«ĘØ ØĠŃØƧ _ĺ‚ƠƽƧƉ AØĘƠ ‚ıƧ Njɡ AŐÅØııØ ƧŐı«ĘØƠ Ġƽɔ«‚ƠƧ ƧŐııØŃ ı‚Ǒƽ ÅØƠ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƧžØĝ Ơ‚ƽǑŃĊ )ƠŐƧƽ “ _ǑııĠɎ‚Ń Ġĺ 9‚ĘƠ Njɡşǂ ‚Ǒó ÅØĺ A‚Ơįƽ ƧØĠŃƉ CŐ«Ę ǑŃĊØɐŗĘŃıĠ«ĘØƠ ĠƧƽ ÅĠØ /ÅØØ ÅØƧ į‚ıĠóŐƠŃĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚ƠƽǑžƧ =Ġƽ AŐƽŐƠƧ» ØƧƧØŃ ØıØįƽƠĠƧ«ĘØƠ ;‚žĠŃØŃƠŐııØƠ ĝş ƁƇƄ ž‚ı‚Ńĝ «ĠØƠƽ ƧĠ«Ę ƧØıžƧƽ ĺĠƽĘĠıóØ ØĠŃĊ؞‚ǑƽØƠ _ƽ‚žĠĝ ıĠƧ‚ƽŐƠØŃ ‚Ǒó ɝɐØĠ \ØĠóØŃ ê ƧŐĊ‚Ơ Ġĺ _ƽ‚ŃÅƉ _ŐııƽØ Å‚Ƨ )‚ĘƠɝØǑĊ ɐĠØ ĊØžı‚Ńƽ Njɡşą ĺĠƽ ØĠŃØƠ \ØĠ«ĘɐØĠƽØ ɎŐŃ ǂNjɡ ;ĠıŐĺØƽØƠŃ ‚Ǒó ÅØŃ A‚Ơįƽ įŐĺĺØŃ¿ ÅǗƠóƽØ ØƧ XØŃÅıØƠ ıŐĝ «įØŃ¿ ÅĠØ _žƠĠƽ Ƨž‚ƠØŃ¿ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ‚Ǒó _Ġĝ «ĘØƠĘØĠƽ ɎØƠɝĠ«ĘƽØŃ ɐŐııØŃƉ CŐ«Ę ƧĠŃÅ ıØįƽƠՂǑƽŐƧ ƽØǑØƠ ê ‚žØƠ ‚Ǒ«Ę łóǗƠ ĊĠžƽ ØƧ ØĠŃØ =ŗƧǑŃĊ» A‚Ń ŃǑƽɝƽ ÅĠØ

)‚ĘƠɝØǑĊØ ØĠŃó‚«Ę ĊØĺØĠŃƧ‚ĺƉ )ƠŐƧƽ “ _ǑııĠɎ‚Ń Ƨ«ĘŒƽɝƽ¿ łƧƧ ‚ƠƧʂƠĠŃĊĝўĠØƽØƠ žĠƧ NjɡNjɡ ØǑƠŐž‚ɐØĠƽ şą AĠııĠŐŃØŃ ;ǑŃÅØŃ Ę‚žØŃ ǑŃŠłĺĠƽ ƧĠ؞ØŃ AĠııĠ‚ƠÅØŃ ǑƠŐ ǑĺƧØƽɝØŃƉ _ØıžƧƽ ĊƠŐčØ ǑƽŐĘØƠƧƽØııØƠ ɐĠØ At¿ ‚ĠĺıØƠ ǑŃÅ rŐıįƧɐ‚ĊØŃ ƧƽØĠĊØŃ ‚ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ƧŐı«ĘØƠ XŐƽØŃɝĠ‚ıØ ĠŃ Å‚Ƨ +Øĝ Ƨ«ĘŒóƽ ØĠŃƉ XØƠ -‚ŃÅɔ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ÅØƠØŃ =ØĠĘɐ‚ĊØŃ ĠŃ -‚ŃŃŐɎØƠ¿ AǗŃ«ĘØŃ ŐÅØƠ ØƠıĠŃ ŐƠƽØŃ¿ ƧžŐŃƽ‚Ń ĺĠØƽØŃ ǑŃÅ ‚ŃÅØƠƧĝ ɐŐ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ɐĠØÅØƠ ‚žƧƽØııØŃƉ +ØтǑƧŐ žØıĠ؞ƽ ƧĠŃÅ )‚ĘƠƠ‚ÅĺĠØƽƧɔƧƽØĝ ĺØƉ AØĘƠ ‚ıƧ ąɡɡ ÅØƠ‚ƠƽĠĊØ ŃĊ؞ŐƽØ ĊĠžƽ ØƧ žØƠØĠƽƧ ĠŃ ǑƠŐž‚Ɖ hĺ Xı‚ƽɝ ɝǑ Ƨž‚ƠØŃ¿ ž‚Ǒƽ łƧ _ƽ‚ƠƽǑž ĝĠįØ A՞ĠıĠƽɔ ‚ǑƧ A‚Ơįĝ ÅŐƠó ‚ĺ ŐÅØŃƧØØ ŃǑŃ )‚ĘƠƠ‚ÅƽǗƠĺØ ƁÓƄ¿ ÅĠØ žØƠ \՞ŐƽØƠĝǑóɝǑĊ şşNj =ØĠĘƠŒÅØƠ ǗžØƠØĠтŃÅØƠ ‚ǑóŃØĘĺØŃ ǑŃÅ ƧŐĊ‚Ơ ıØįĝ ƽƠŐó‚ĘƠƠŒÅØƠ žØƠ _Őı‚ƠƧƽƠŐĺ ‚Ǒóı‚ÅØŃƉ Góƽ ƠØĠ«Ęƽ ØƧ ؞ØŃ¿ ɎŐƠʂŃÅØŃØ rØƠįØĘƠƧĝ ĺĠƽƽØı ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ -‚ŃÅɔƧ Øĺžĝ óØĘıØŃ ž‚ıÅ ÅĠØ Ƨ«ĘŃØııƧƽØ ŐÅØƠ žƠØĠƧɐØƠĝ ƽØƧƽØ \ŐǑƽØ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ê ǑŃÅ žØɝ‚ĘıØŃ Å‚Ƨ cĠ«įØƽ ɎĠ‚ /ŃƽØƠŃØƽƉ _«ĘŐŃ ĘØǑƽØ įŗŃĝ ŃØŃ _ĺ‚ƠƽžĘŐŃØĝØƧĠƽɝØƠ c‚ɒĠƧ ĺĠƽ ÅØƠ žž Aɔc‚ɒĠ ŐƠÅØƠŃ» /Ń «ĘƽɝØĠƽ ƧØĘØŃ ƧĠØ ‚Ǒó ÅØĺ ĠıÅƧ«ĘĠƠĺ¿ ɐŐ ÅØƠ )‚ĘƠØƠ ĊØƠ‚ÅØ ĠƧƽ ǑŃÅ ɐĠØ ı‚ŃĊØ ØƠ ŃŐ«Ę žƠ‚Ǒ«Ęƽ¿ žĠƧ ØƠ ł ĠƧƽƉ Ǒ«Ę ÅĠØ XŐƧĠƽĠŐŃØŃ ÅØƠ AǗŃ«ĘŃØƠ _ĝ‚ĘŃØŃ ɐØƠÅØŃ ƧØĠƽ 9ǑıĠ ‚Ǒó ØĠŃØƠ ;‚ƠƽØ Ġĺ /ŃƽØƠŃØƽ ‚ŃĊØɝØĠĊƽƉ ØƠ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ C‚ĘɎØƠįØĘƠ ɐĠƠÅ ÅǑƠ«Ę łƧ /ŃƽØƠŃØƽ žØƠƧŗŃıĠ«ĘØƠƉ hŃÅ ÅØƠ /ŃÅĠɎĠĝ ÅǑ‚ıɎØƠįØĘƠ ɎĠ‚ ‚ƠƧʂƠĠŃĊ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØƠƉ ĉ †ij¼ŷˆſŤĭËijijšǏĒǏŁŤ¼Ë¶ †ģËǔ†ij¼Ëŷ œƷſ§Č ž `›Ł Z†ƷģŁ¶ ĭ†ƚƚČĒ†ſ Ġ†ĭŞ ž ZËĠĒijþ

şǂ


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

Ɵ

õ Ƈ

ŋ

Ǝ ĸ

Ó

ŋƭ

ƭž ?ŷ†äƚǏËŷĠ GËƚŷŁŞŁģĒſ _Őı‚Ơó‚ƧƧ‚ÅØŃ¿ ĠŐĊ‚Ƨ‚Ńı‚ĊØŃ ǑŃÅ )ıǑƧƧƽǑƠžĠŃØŃ ê _ƽŒÅƽØ ØƠɝØǑĊØŃ ØĠŃØŃ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ cØĠı ĠĘƠØƠ ŃØƠĊĠØ ƧØıžƧƽƉĠØ AĠƽ‚ƠžØĠƽØƠ ÅØƧ Ƨ«ĘɐØÅĠƧ«ĘØŃ _«ĘĠžƧƽØÅĝrØƠı‚ĊƧ ĘØıóØŃ Ƨ«ĘŐŃ žØĠ ÅØƠ ŃįǑŃóƽ ‚Ǒó ÅØĺ _ƽŐ«įĘŐıĺØƠ -‚Ǒžƽž‚ĘŃĘŐó žØĠĺ ŃØƠĊĠØƧž‚ƠØŃƉ ØŃŃ ÅĠØ ;ŗƠžØƠɐŒƠĺØ ÅØƠ X‚ƧƧ‚ŃƽØŃ ĠŃ ÅØŃ ‚ĘŃĘŐóƧʂııØŃ ĘØĠɝƽ łƧ žØт«Ęž‚ƠƽØ rØƠĝ ı‚ĊƧĊ؞ŒǑÅØ» ĠØ ɐ‚ƠĺØ žıǑóƽ ÅØƠ ‚ĘŃĝ ĘŐóƧıǗóƽǑŃĊ ØƠɐŒƠĺƽ ǑŃƽØƠĠƠÅĠƧ«ĘØ t‚ƧƧØƠĝ ƽ‚ŃįƧ ê ǑŃŠłƧ t‚ƧƧØƠ ÅØŃ ǗƠŐįŐĺžıØɒƉ hĺ Njý XƠŐɝØŃƽ įŐŃŃƽØ ÅØƠ rØƠı‚Ċ ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ Ƨ«ĘŐŃ ƧØĠŃØ +‚ƧƠØ«ĘŃǑŃĊ ƧØŃįØŃƉ hŃŠłƧ ĠƧƽ ŃǑƠ ØĠŃØ ɎŐŃ ɎĠØıØŃ ŃØƠĊĠØĝ Ƨž‚ƠĠÅØØŃ ĠŃ ÅØĺ ƠĠØƧĠĊØŃ ǗƠŐįŐĺžıØɒ» _Ő ƧƽØǑØƠƽ ØĠŃ ŐĺžǑƽØƠ ÅĠØ ØıǗóƽǑŃĊ ǑŃÅ ÅĠØ \‚ǑĺƽØĺžØƠ‚ƽǑƠƉ AØıÅØƽ ÅØƠ tØƽƽØƠĝ žØƠĠ«Ęƽ _ŐŃŃØ óǗƠ ÅĠØ AĠƽƽ‚ĊƧɝØĠƽ¿ ƠØĊØıƽ ØƠ Ƨ«ĘŐŃ ĺŐƠĊØŃƧ ÅĠØ -ØĠɝǑŃĊ ĘØƠ‚žƉ ~ǑƠ ;ǗĘıǑŃĊ žǑĺžƽ łƧ -‚ǑƧ t‚ƧƧØƠ ‚ǑƧ ÅØĺ тĘØ ĊØıØĊØŃØŃ )ıǑƧƧ ĠŃ \ŐĘƠØŃ ĘØƠžØĠ¿ ‚Ń ÅØŃØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ )ƠĠƧ«ĘıǑóƽ ‚žįǗĘıƽ¿ žØɎŐƠ ƧĠØ ĠŃ ÅĠØ \ŒǑĺØ Ċ؞ı‚ƧØŃ ɐĠƠÅƉ _ŐĊ‚Ơ ÅĠØ Ǒóĝ ɝǗĊØ ƧžØĠƧØŃ _ƽƠŐĺ ĠŃƧ CØƽɝ¿ ɐØŃŃ ƧĠØ žƠØĺƧØŃ¿ ǑŃÅ ĊØɐĠŃŃØŃ ƠǑŃÅ ØĠŃ rĠØƠƽØı ÅØƠ žØŃŗƽĠĊƽØŃ ŃØƠĊĠØ ɝǑƠǗ«įƉ /ŃƧĊØƧ‚ĺƽ įŐĺĺƽ łƧ rØƠı‚ĊƧĊ؞ŒǑÅØ Ġĺ 9‚ĘƠ ĺĠƽ ýɡ ;ĠıŐɐ‚ƽƽƧƽǑŃÅØŃ _ƽƠŐĺ ǑŃÅ

şą

ƭ

ŋŋ

tŒƠĺØ žƠŐ ZǑ‚ÅƠ‚ƽĺØƽØƠ ‚ǑƧ ê ØĠŃ ŃŐƠĝ ĺ‚ıØƧ ǗƠŐʂǑƧ ɎØƠžƠ‚Ǒ«Ęƽ ÅƠØĠ A‚ı ƧŐ ɎĠØıƉ ƙCĠØĺ‚ŃÅ ɎŐƠ ǑŃƧ ʂƽ ‚ıı ÅĠØƧØ cØ«Ęĝ ŃĠįØŃ ɝǑƧ‚ĺĺØŃĊ؞Ơ‚«Ęƽƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ;ı‚Ƨ 9Őĝ ʂŃƧƧŐŃ¿ hĺɐØıƽžØ‚ǑóƽƠ‚ĊƽØƠ ÅØƧ Ƨ«ĘɐØĝ ÅĠƧ«ĘØŃ /ĺĺ՞ĠıĠØŃįŐŃɝØƠŃƧ 9ØƠŃĘǑƧØŃƉ ƙhŃŠłƧ ĠƧƽ įǑƠĠŐƧ¿ ÅØŃŃ ØƧ Ƨž‚Ơƽ ‚Ǒó ı‚ŃĊØ _Ġ«Ęƽ ØĠŃØ AØŃĊØ +ØıÅƉƚ tŐ ƧĠ«Ę ƠžØĠƽ¿ A՞ĠıĠƽŒƽ¿ tŐĘŃØŃ ǑŃÅ =؞ØŃ ‚Ǒó ØŃĊØĺ \‚Ǒĺ ‚žƧžĠØıØŃ¿ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ŃǑƽɝØŃ ‚ıƧ ĠŃ ɝØƠƧĠØÅØıƽØŃ ;ŐĺĺǑŃØŃ ‚Ǒó ÅØĺ =‚ŃÅƉ žØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØƠ¿ ĺĠƽĘĠıóØ ŃØǑØƠ cØ«ĘŃĠį ØƠɝØǑĊØŃ ƧĠØ ØĠŃØŃ ĠĺĺØƠ ĊƠŗčØƠØŃ cØĠı ĠĘƠØƠ ŃØƠĊĠØ ƧØıžƧƽ» ĺĠƽ )ŐƽŐɎŐıƽ‚Ġį‚Ńı‚ĊØŃ¿ tĠŃÅƽǑƠžĠŃØŃ ǑŃÅ tŒƠĺØƽ‚ǑƧ«ĘØƠŃ¿ ɐĠØ ĠŃ _ƽŐ«įĘŐıĺƉ

`f\``H k` `MA\‚AAH ĠŃØ ÅØƠ ɐĠ«ĘƽĠĊƧƽØŃ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ Ġĺ ;Ơ‚óƽɐØƠį AØƽƠŐžŐıĠƧ įŗŃŃƽØŃ _Őı‚ƠɝØııØŃ ĠŃ )‚ƧƧ‚ÅØŃ ŐÅØƠ Œ«ĘØƠ ƁŋƄ ɐØƠÅØŃƉ ĠØ /ŃƽØĊƠ‚ƽĠŐŃ ĠŃ ÅĠØ +؞ŒǑÅØĘǗııØ Ƨž‚Ơƽ A‚ĝ ƽØƠĠ‚ı ǑŃÅ ɎØƠžĠııĠĊƽ ÅØŃ _ŐŃŃØŃƧƽƠŐĺƉ ĠŃØ =ŐŃÅŐŃØƠ cĘØĺƧ؞ƠǗ«įØ ‚ĺ ‚ĘŃĘŐó ı‚«įóƠĠ‚ƠƧ Øƽɐ‚ ØƠʌıƽ ÅØƠɝØĠƽ ØĠŃ _Őı‚Ơĝ ł«Ę¿ łƧ ÅĠØ -ŒıóƽØ ÅØƧ _ƽƠŐĺɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧ ÅØƠ _ƽ‚ƽĠŐŃ ÅØ«įØŃ ƧŐııƉ =‚Ǒƽ ÅØĺ h_ĝ A‚ƠįƽóŐƠƧ«ĘǑŃĊƧĠŃƧƽĠƽǑƽ C‚ŃŐĺ‚ƠįØƽƧ ƧŐıı ÅØƠ tØıƽĺ‚Ơįƽ óǗƠ ÅĠØƧØ ƧŐĊØтŃŃƽØ ĊØĝ žŒǑÅØĠŃƽØĊƠĠØƠƽØ )ŐƽŐɎŐıƽ‚Ġį ‚Ǒó ä¿Nj AĠııĠĝ ‚ƠÅØŃ Őıı‚Ơ Ġĺ 9‚ĘƠ Njɡşý ɐ‚«ĘƧØŃƉ

‚Ƨ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ _ƽ‚ƠƽǑž _Őı‚Ơ \ՂÅĝ ɐ‚ɔƧ ž‚Ǒƽ Ġĺ h_ĝǑŃÅØƧƧƽ‚‚ƽ /łĘŐ ƧŐĊ‚Ơ ÅØŃ ɐØıƽɐØĠƽ ØƠƧƽØŃ _ƽƠŐĺ ØƠɝØǑĊØŃÅØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ‚ǑƧ _Őı‚ƠĺŐÅǑıØŃƉ t‚Ƨ т«Ę _«Ġĝ ØŃ«Øĝ)Ġ«ƽĠŐŃ įıĠŃĊƽ¿ ĠƧƽ ÅØƠ h_ĝ_ƽƠ‚čØўØĝ ĘŗƠÅØ Ʈýɡ ɡɡɡ Őıı‚Ơ )ŗƠÅØƠĺĠƽƽØı ɐØƠƽƉ ‚ĺĠƽ óØƠƽĠĊØŃ ÅĠØ ŃƽɐĠ«įıØƠ ŃǑŃ ƒǑ‚ÅƠ‚ĝ ƽĠƧ«ĘØ ‚ǑƽØĠıØ ĺĠƽ ƠǑŃÅ ǂ¿Ʈ AØƽØƠ _ØĠƽØŃĝ ıŒŃĊØ¿ ÅĠØ ɎŐƠ GƠƽ ŃǑƠ ŃŐ«Ę ɎØƠıØĊƽ ɐØƠÅØŃ ĺǗƧƧØŃƉ ĠØ GžØƠóıŒ«ĘØ žØƧƽØĘƽ ‚ǑƧ ØĠŃØĺ ØɒƽƠØĺ ʂƠƽØŃ +ı‚Ƨ¿ łƠǑŃƽØƠ ƧĠŃÅ _Őı‚ƠɝØıĝ ıØŃ ‚ŃĊ؞Ơ‚«Ęƽ ǑŃÅ ƧŐĊ‚Ơ ØĠŃ \‚ƧƽØƠ ‚ǑƧ =ĝ=‚ĺžØŃ¿ łƧ rØƠįØĘƠƧĘĠŃɐØĠƧØ ‚Ńĝ ɝØĠĊØŃ į‚ŃŃƉ ĠØ rĠƧĠŐŃ ÅØƠ 9ǑŃĊǑŃƽØƠŃØĘĺØƠ ƧĠŃÅ _ƽƠŐĺ ØƠɝØǑĊØŃÅØ _ƽƠ‚čØŃ ƁƭƄ¿ ÅĠØ Ń‚«Ę Njɡ 9‚ĘƠØŃ ĠĘƠØ ‚Ǒĝ ǑŃÅ A‚ƽØƠĠ‚ıįŐƧƽØŃ ÅǑƠ«Ę ÅØŃ _ƽƠŐĺɎØƠį‚Ǒó ØĠŃĊØƧžĠØıƽ ʂžØŃ Ɖ ‚ɝǑ ĺǗƧƧƽØŃ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ÅĠØ ØóóĠɝĠØŃƽØƧƽØŃ _Őı‚Ơĝ ĺŐÅǑıØ ØĠŃĊØƧØƽɝƽ ɐØƠÅØŃ¿ ƠŒǑĺØŃ ÅĠØ Ơĝ óĠŃÅØƠ ØĠŃƉ žØƠ ‚Ń žƠØĠƧɐØƠƽØƠØŃ ıƽØƠтƽĠɎØŃ ɐĠƠÅ Ƨ«ĘŐŃ ĊØóŐƠƧ«ĘƽƉ ØƠ h_ĝ+ı‚ƧĘØƠƧƽØııØƠ XĠıĝ įĠŃĊƽŐŃ ǑŃŠłƧ ‚ǑƧƽƠ‚ıĠƧ«ĘØ _Őı‚ƠǑŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ ɔØƧŐı Øƽɐ‚ ɐŐııØŃ +ı‚Ƨ ‚ž AĠƽƽØ ÅØƧ 9‚ĘƠɝØĘŃƽƧ ĺĠƽ _Őı‚ƠɝØııØŃ ‚ǑƧ )‚Ơžĝ ƧƽŐóóØŃ žØÅƠǑ«įØŃƉ ØƠ‚ƠƽĠĊØ _Őı‚ƠɝØııØŃ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ĘØǑƽØ Ƨ«ĘŐŃ ƽƠ‚ŃƧž‚ƠØŃƽ ĘØƠĝ ƧƽØııØŃ ǑŃÅ įŗŃŃƽØŃ ÅĠØ )‚ƧƧ‚ÅØŃ ɎŐŃ Ǘĝ ƠŐʌǑƧØƠŃ ɝǑ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĊØŃ ĺ‚«ĘØŃƉ )‚Ơžĝ ƧƽŐóóƧŐı‚ƠɝØııØŃ ƁƟƄ ƧĠŃÅ ɝɐ‚Ơ ŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ƧŐŃÅØƠıĠ«Ę ØóóĠɝĠØŃƽ¿ łóǗƠ ı‚ƧƧØŃ ƧĠØ ƧĠ«Ę ‚Ǒó )‚ƧƧ‚ÅØŃóıŒ«ĘØŃ ØĠŃƧØƽɝØŃ¿ ÅĠØ žĠƧı‚ŃĊ ŃĠ«Ęƽ ɝǑƠ _ƽƠŐĺØƠɝØǑĊǑŃĊ ĊØŃǑƽɝƽ ɐǑƠÅØŃƉ žØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ÅĠØ _ŐŃŃØ¿ ‚Ǒ«Ę ‚ııØ ‚Ńĝ ÅØƠØŃ ØƠŃØǑØƠž‚ƠØŃ ŃØƠĊĠ؃ǑØııØŃ ɐĠØ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

t‚ƧƧØƠ¿ tĠŃÅ ǑŃÅ ƠÅɐŒƠĺØ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ĺĠƽƽØŃ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ŃǑƽɝØŃƉ ŐƽƽƠŐž¿ ƧØĠƽ ;ǑƠɝØĺ AŐÅØııƧƽ‚Åƽ óǗƠ ǑƠĝ ž‚ŃØ ;ıĠĺ‚Ƨ«ĘǑƽɝƽØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ Ġĺ \ǑĘƠĝ Ċ؞ĠØƽ¿ ɐĠıı ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ 9‚ĘƠØŃ ØóóĠɝĠØŃĝ ƽØ ;ıØĠŃɐĠŃÅƠŒÅØƠ ƁõƄ ƽØƧƽØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ‚Ǒó -‚ǑƧŌ«ĘØƠŃ ǑŃÅ ‚Ń ‚ıįŐўƠǗƧƽǑŃĊØŃ ĺŐŃƽĠØƠØŃ ı‚ƧƧØŃƉ AĠƽ ØĠŃ ž‚‚Ơ ;ĠıŐɐ‚ƽƽ =ØĠƧƽǑŃĊ ɎØƠƧŐƠĊØŃ ÅĠØ AĠŃĠƽǑƠžĠŃØŃ ɝɐ‚Ơ ŃǑƠ ØĠŃɝØıŃØ -‚ǑƧʂıƽØ ǑŃÅ ƧĠŃÅ ı‚Ǒƽ ÅØƠ ƠØĺØƠʂɎØŃØƠ A‚ƠįƽóŐƠƧ«ĘǑŃĊ ɐĠŃÅ»ƠØĝ Ƨ؂Ơ«Ę ɐØĊØŃ ÅØƠ ÅØƠɝØĠƽ ŃŐ«Ę ĘŐĘØŃ Ńĝ

2ĭ =†Čŷ ƭǠƭǠ ËŷſËƚǜËij ?ģËĒijǏĒij¼ŷŒ¼Ëŷ Ēij œŷĒƚĒſ§ČËij `ƚŒ¼ƚËij ËĒij þ†ijǜËſ ƚŁĭĠŷ†äƚǏËŷĠ

2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

é

ŋǠ

Ƨ«Ę‚óóǑŃĊƧįŐƧƽØŃ ɎŐŃ ǂɡɡɡ žĠƧ ýɡɡɡ ǑƠŐ ĭØ ;ĠıŐɐ‚ƽƽ =ØĠƧƽǑŃĊ ŃǑƠ ‚Ń ɐĠŃÅƠØĠ«ĘØŃ _ƽ‚ŃÅŐƠƽØŃ ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘƉ ØŃŃŐ«Ę ØƠɐ‚ƠƽØŃ ÅĠØ ɒžØƠƽØŃ¿ łƧƧ ƧŐı«ĘØ Ńı‚ŃĊØŃ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ‚Ń ØÅØǑƽǑŃĊ ĊØɐĠŃŃØŃƉ ØƠ žƠĠƽĠƧ«ĘØ Ơ‚Ń«ĘØŃɎØƠž‚ŃÅ \ØŃØɐ‚žıØh; ƠØ«ĘŃØƽ łĺĠƽ¿ łƧƧ ‚Ǒó ÅØƠ /ŃƧØı žĠƧ NjɡNjɡ AĠŃĠɐĠŃÅƠŒÅØƠ ĺĠƽ ØĠŃØƠ +Øĝ Ƨ‚ĺƽıØĠƧƽǑŃĊ ɎŐŃ ş¿ǂ +ĠĊ‚ɐ‚ƽƽ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠƽ ƧØĠŃ ɐØƠÅØŃ ê ƧŐ ɎĠØı ɐĠØ ØĠŃ ĊƠŐčØƧ ƽŐĺĝ įƠ‚óƽɐØƠįƉ hŃŠłƧ CØɐ xŐƠįØƠ ;ıØĠŃɐĠŃÅĝ ‚Ńı‚ĊØŃĝ_ƽ‚ƠƽǑž hƠž‚Ń +ƠØØŃ ŃØƠĊɔ ʂƽ ƧØĠƽ CØǑØƧƽØĺ ƧŐĊ‚Ơ ØĠŃØ tĠŃÅƽǑƠžĠŃØ Ń‚ĝ ĺØŃƧ _‚Ńɔ‚ _įɔžǑĺž ƁéƄ Ġĺ ŃĊ؞Őƽ¿ ÅĠØ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

‚Ǒó X‚ƠįžıŒƽɝØŃ ØĠŃ ıØįƽƠՂǑƽŐ ĠŃ ɎĠØƠ žĠƧ ‚«Ęƽ _ƽǑŃÅØŃ ı‚ÅØŃ ƧŐıı Ɖ Ǒ«Ę ĠŐĺ‚ƧƧØ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ɝǑƠ ŃØƠĊĠØØƠɝØǑĊǑŃĊ ŃǑƽɝØŃƉ ııØĠŃ ĠŃ ØƠıĠŃ įŐĺĺØŃ ĭŒĘƠıĠ«Ę ąɡɡ ɡɡɡ cŐŃŃØŃ ĠŐĺǗıı ɝǑƧ‚ĺĺØŃƉ ĠØ žó‚ııžØƽƠĠØžØ ž‚ǑØŃ ŃǑŃ ØĠŃØ )ØƠĺØŃƽĠØƠǑŃĊƧ‚Ńı‚ĊØ ƁƎƄ¿ ÅĠØ Å‚Ơ‚ǑƧ ĠŐĊ‚Ƨ ØƠɝØǑĊØŃ ƧŐıı¿ Ǒĺ ÅĠØ şýɡ Ċ‚ƧžØƽƠĠØĝ žØŃØŃ )‚ĘƠɝØǑĊØ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƠØĠŃĠĊǑŃĊ ‚ŃɝǑĝ ƽƠØĠžØŃƉ tØĠı ƧĠ«Ę ĠŐĊ‚Ƨ ĠŃ Å‚Ƨ +‚ƧıØĠĝ ƽǑŃĊƧŃØƽɝ ĺĠƧ«ĘØŃ ıŒƧƧƽ¿ į‚ŃŃ ØƧ ‚Ǒ«Ę ĠŃ ĘŐ«ĘØóóĠɝĠØŃƽØŃ ıŐ«įĘØĠɝįƠ‚óƽɐØƠįØŃ ƁƇƄ ɎØƠóØǑØƠƽ ɐØƠÅØŃ¿ ÅĠØ ĠŃ ÅØŃ ;ØııØƠŃ ɎŐŃ +؞ŒǑÅØŃ tŒƠĺØ ǑŃÅ _ƽƠŐĺ óǗƠ Ċ‚ŃɝØ tŐĘўıŗ«įØ ØƠɝØǑĊØŃƉ _ŐĊ‚Ơ ıĊØŃ ê ĠŃ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ _ØØŃ žĠƧĘØƠ ØĘØƠ ØĠŃ ƠĊØƠŃĠƧ ê įŗŃŃØŃ ɝǑ ØĠŃØĺ cƠØĠžƧƽŐóó ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ɐØƠÅØŃƉ ƠƧƽØ ;ŐŃɝØžĝ ƽØ ƧØĘØŃ ɎŐƠ¿ ƧĠØ ĠŃ ƧžØɝĠØııØŃ c‚ŃįƧ ‚Ǒó Œĝ «ĘØƠŃ ƁÓƄ ŐÅØƠ +ƠǗŃƧƽƠØĠóØŃ ‚ŃɝǑž‚ǑØŃƉ ŃƧ«ĘıĠØčØŃÅ įŗŃŃØŃ ÅĠØ AĠŃĠŐƠĊ‚ŃĠƧĝ ĺØŃ ĺĠƽ ŃØǑØŃ «ĘØĺĠƧ«ĘØŃ AØƽĘŐÅØŃ ĠŃ Oı ŐÅØƠ +‚Ƨ ǑĺĊØɐ‚ŃÅØıƽ ɐØƠÅØŃƉ ØƠ rŐƠƽØĠı» XƠŐ -Øįƽ‚Ơ ØƠĊ؞ØŃ ıĊØŃ žĠƧ ɝǑ ɝØĘŃ A‚ı ĺØĘƠ cƠØĠžƧƽŐóó ‚ıƧ A‚ĠƧ¿ ÅØƠ ÅØƠĝ ɝØĠƽ ɐØıƽɐØĠƽ ɝǑ ĠŐÅĠØƧØı ɎØƠ‚ƠžØĠƽØƽ ɐĠƠÅƉ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ ÅØƠ hŃĠ ĠØıØóØıÅ ɝǗ«Ęĝ ƽØŃ ıĊØŃ¿ ÅĠØ ‚ǑƧ _ŐŃŃØŃıĠ«Ęƽ ǑŃÅ t‚ƧƧØƠ t‚ƧƧØƠƧƽŐóó žƠŐÅǑɝĠØƠØŃƉ ĠØ ƠƽƠŒĊØ ƧĠŃÅ ɝɐ‚Ơ ŃŐ«Ę ƧØĘƠ ĊØƠĠŃĊ¿ ÅŐ«Ę ĘŐóóØŃ ÅĠØ )ŐƠĝ Ƨ«ĘØƠ¿ ĠŃ ØĠŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ Ġĺ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ A‚čƧƽ‚ž ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØŃ cƠØĠžƧƽŐóó óǗƠ ƠØŃŃƧƽŐóóɝØııØтǑƽŐƧ ƁĸƄ ɝǑ ĊØɐĠŃŃØŃƉ _«ĘŃØııØƠ įŗŃŃƽØ ÅĠØ t‚ƧƧØƠįƠ‚óƽ ĠŃ ÅĠØ ǑƠž‚ŃØŃ ~ØŃƽƠØŃ ɝǑƠǗ«įįØĘƠØŃƉ ‚Ƨ ŗƧƽØƠĝ ƠØĠ«ĘĠƧ«ĘØ _ƽ‚ƠƽǑž ƒǑ‚ =ĠžƠØ Ę‚ƽ Ƨ«ĘɐĠĺĝ

ĺØŃÅØ ŐĭØŃ ƁŋǠƄ ĺĠƽ ØĠŃĊ؞‚ǑƽØŃ cǑƠžĠĝ ŃØŃ ØŃƽɐĠ«įØıƽ¿ ÅĠØ ĺĠƽĘĠıóØ ÅØƠ )ıǑƧƧƧƽƠŗĝ ĺǑŃĊ _ƽƠŐĺ ØƠɝØǑĊØŃƉ ĠØ _ƽƠŐĺĝŐĭØ¿ ÅĠØ Njɡşǂ ĠŃ _ØƠĠØŃóØƠƽĠĊǑŃĊ ĊØĘØŃ ƧŐıı¿ ØƠɝØǑĊƽ ‚ıƧ XƠŐƽŐƽɔž ĠŃ ÅØƠ ŐтǑ ǂɡ ;ĠıŐɐ‚ƽƽ =ØĠƧĝ ƽǑŃĊƉ =‚Ǒƽ ƒǑ‚ =ĠžƠØ įŗŃŃƽØŃ ÅĠØ ŐĭØŃ ‚ııØĠŃ ĠŃ ÅØŃ ŗƧƽØƠƠØĠ«ĘĠƧ«ĘØŃ )ıǗƧƧØŃ ĠŃƧĝ ĊØƧ‚ĺƽ ɝɐØĠ cØƠ‚ɐ‚ƽƽƧƽǑŃÅØŃ _ƽƠŐĺ ØƠĝ ɝØǑĊØŃ ê ɐ‚Ƨ ĠŃ Øƽɐ‚ ɝɐØĠ ĊƠŐčØŃ ;ŐĘıØĝ ĺØĠıØƠŃ ØŃƽƧžƠĠ«ĘƽƉ

w\G k` G )Ak``\M/\ ŃØƠĊĠØ ɐĠƠÅ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ÅØƠ ~ǑįǑŃóƽ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØƠɝØǑĊƽ ê ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ɐĠØÅØƠĝ ɎØƠɐØƠƽØƽƉ _Ő Ę‚ƽ łƧ _«ĘɐØĠɝØƠ hŃƽØƠŃØĘĝ ĺØŃ \‚žƽĘØƠĺ ØĠŃ ;‚Ń‚ıƠŐĘƠ ØŃƽɐĠ«įØıƽ¿ łƧ ÅĠØ tŒƠĺØ ÅØƧ _«ĘĺǑƽɝɐ‚ƧƧØƠƧ ‚Ǒó ØĠĝ ŃØŃ t‚ƧƧØƠįƠØĠƧı‚Ǒó ĠŃ ØĠŃØƠ ɝɐØĠƽØŃ \ŐĘƠĝ ıØĠƽǑŃĊ ƁŋŋƄ ǗžØƠƽƠŒĊƽƉ ĠŃ tŒƠĺØƽ‚ǑƧ«ĘØƠ ƧžØĠƧƽ ÅĠØ ŃØƠĊĠØ ĠŃ ØĠŃØ Ń‚ĘØĊØıØĊØŃØ +؞ŒǑÅØĘØĠɝǑŃĊƉ ĠƧ ɝǑ Ʈɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ -ØĠɝŗıƧ ƧŐııØŃ +؞ŒǑÅØ Å‚ĺĠƽ Ƨž‚ƠØŃƉ ‚Ƨ ŐƠƽĺǑŃÅØƠ _ƽ‚ƠƽǑž =‚cĘØƠĺ ɎØƠĝ Ƨ«ĘĠ«įƽ tŒƠĺØ ƧŐĊ‚Ơ ‚Ǒó \ŒÅØƠŃ ê ĠŃ ØĠŃØĺ ŐŃƽ‚ĠŃØƠ ƁŋƭƄ¿ ÅØƠ ĺĠƽ ØĠŃØĺ tŒƠĺØƧžØĠĝ «ĘØƠĺ‚ƽØƠĠ‚ı ĊØóǗııƽ ĠƧƽƉ /Ń ØĠŃØƠ ŐƠƽĺǑŃĝ ÅØƠ ØžŐŃĠØĊ‚Ƨ‚Ńı‚ĊØ Ƨ‚ĺĺØıŃ ÅĠØ ƠóĠŃĝ ÅØƠ žɐŒƠĺØ ØĠŃ¿ ÅĠØ žĠƧĘØƠ ǑŃĊØŃǑƽɝƽ ÅǑƠ«Ę ÅØŃ _«ĘŐƠŃƧƽØĠŃ ĊĠŃĊ¿ ǑŃÅ ƧžØĠƧØŃ ƧĠØ ƧžŒƽØƠ ĠŃ ÅĠØ -ØĠɝǑŃĊƧ‚Ńı‚ĊØ ØĠŃØƧ _«ĘɐĠĺ垂ÅƧ ØĠŃƉ ~ɐØĠ žĠƧ ɎĠØƠ )ǑĘƠØŃ ‚ĺ c‚Ċ ƠØĠ«ĘØŃ óǗƠ ‚ŃĊØŃØĘĺØ Xı‚ŃƧ«Ęĝ ƽØĺžØƠ‚ƽǑƠ ê ǑŃÅ Ƨž‚ƠØŃ Å‚žØĠ т«Ę žɝǑĊ ÅØƧ ĠØƧØıɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧ žØĠĺ cƠ‚ŃƧžŐƠƽ ņɡ XƠŐɝØŃƽ ŃØƠĊĠØƉ ĉ †ij¼ŷˆſŤĭËijijšǏĒǏŁŤ¼Ë

şý


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

Ɵ

õ Ƈ

ŋ

Ǝ ĸ

Ó

ŋƭ

ƭž ?ŷ†äƚǏËŷĠ GËƚŷŁŞŁģĒſ _Őı‚Ơó‚ƧƧ‚ÅØŃ¿ ĠŐĊ‚Ƨ‚Ńı‚ĊØŃ ǑŃÅ )ıǑƧƧƽǑƠžĠŃØŃ ê _ƽŒÅƽØ ØƠɝØǑĊØŃ ØĠŃØŃ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ cØĠı ĠĘƠØƠ ŃØƠĊĠØ ƧØıžƧƽƉĠØ AĠƽ‚ƠžØĠƽØƠ ÅØƧ Ƨ«ĘɐØÅĠƧ«ĘØŃ _«ĘĠžƧƽØÅĝrØƠı‚ĊƧ ĘØıóØŃ Ƨ«ĘŐŃ žØĠ ÅØƠ ŃįǑŃóƽ ‚Ǒó ÅØĺ _ƽŐ«įĘŐıĺØƠ -‚Ǒžƽž‚ĘŃĘŐó žØĠĺ ŃØƠĊĠØƧž‚ƠØŃƉ ØŃŃ ÅĠØ ;ŗƠžØƠɐŒƠĺØ ÅØƠ X‚ƧƧ‚ŃƽØŃ ĠŃ ÅØŃ ‚ĘŃĘŐóƧʂııØŃ ĘØĠɝƽ łƧ žØт«Ęž‚ƠƽØ rØƠĝ ı‚ĊƧĊ؞ŒǑÅØ» ĠØ ɐ‚ƠĺØ žıǑóƽ ÅØƠ ‚ĘŃĝ ĘŐóƧıǗóƽǑŃĊ ØƠɐŒƠĺƽ ǑŃƽØƠĠƠÅĠƧ«ĘØ t‚ƧƧØƠĝ ƽ‚ŃįƧ ê ǑŃŠłƧ t‚ƧƧØƠ ÅØŃ ǗƠŐįŐĺžıØɒƉ hĺ Njý XƠŐɝØŃƽ įŐŃŃƽØ ÅØƠ rØƠı‚Ċ ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ Ƨ«ĘŐŃ ƧØĠŃØ +‚ƧƠØ«ĘŃǑŃĊ ƧØŃįØŃƉ hŃŠłƧ ĠƧƽ ŃǑƠ ØĠŃØ ɎŐŃ ɎĠØıØŃ ŃØƠĊĠØĝ Ƨž‚ƠĠÅØØŃ ĠŃ ÅØĺ ƠĠØƧĠĊØŃ ǗƠŐįŐĺžıØɒ» _Ő ƧƽØǑØƠƽ ØĠŃ ŐĺžǑƽØƠ ÅĠØ ØıǗóƽǑŃĊ ǑŃÅ ÅĠØ \‚ǑĺƽØĺžØƠ‚ƽǑƠƉ AØıÅØƽ ÅØƠ tØƽƽØƠĝ žØƠĠ«Ęƽ _ŐŃŃØ óǗƠ ÅĠØ AĠƽƽ‚ĊƧɝØĠƽ¿ ƠØĊØıƽ ØƠ Ƨ«ĘŐŃ ĺŐƠĊØŃƧ ÅĠØ -ØĠɝǑŃĊ ĘØƠ‚žƉ ~ǑƠ ;ǗĘıǑŃĊ žǑĺžƽ łƧ -‚ǑƧ t‚ƧƧØƠ ‚ǑƧ ÅØĺ тĘØ ĊØıØĊØŃØŃ )ıǑƧƧ ĠŃ \ŐĘƠØŃ ĘØƠžØĠ¿ ‚Ń ÅØŃØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ )ƠĠƧ«ĘıǑóƽ ‚žįǗĘıƽ¿ žØɎŐƠ ƧĠØ ĠŃ ÅĠØ \ŒǑĺØ Ċ؞ı‚ƧØŃ ɐĠƠÅƉ _ŐĊ‚Ơ ÅĠØ Ǒóĝ ɝǗĊØ ƧžØĠƧØŃ _ƽƠŐĺ ĠŃƧ CØƽɝ¿ ɐØŃŃ ƧĠØ žƠØĺƧØŃ¿ ǑŃÅ ĊØɐĠŃŃØŃ ƠǑŃÅ ØĠŃ rĠØƠƽØı ÅØƠ žØŃŗƽĠĊƽØŃ ŃØƠĊĠØ ɝǑƠǗ«įƉ /ŃƧĊØƧ‚ĺƽ įŐĺĺƽ łƧ rØƠı‚ĊƧĊ؞ŒǑÅØ Ġĺ 9‚ĘƠ ĺĠƽ ýɡ ;ĠıŐɐ‚ƽƽƧƽǑŃÅØŃ _ƽƠŐĺ ǑŃÅ

şą

ƭ

ŋŋ

tŒƠĺØ žƠŐ ZǑ‚ÅƠ‚ƽĺØƽØƠ ‚ǑƧ ê ØĠŃ ŃŐƠĝ ĺ‚ıØƧ ǗƠŐʂǑƧ ɎØƠžƠ‚Ǒ«Ęƽ ÅƠØĠ A‚ı ƧŐ ɎĠØıƉ ƙCĠØĺ‚ŃÅ ɎŐƠ ǑŃƧ ʂƽ ‚ıı ÅĠØƧØ cØ«Ęĝ ŃĠįØŃ ɝǑƧ‚ĺĺØŃĊ؞Ơ‚«Ęƽƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ;ı‚Ƨ 9Őĝ ʂŃƧƧŐŃ¿ hĺɐØıƽžØ‚ǑóƽƠ‚ĊƽØƠ ÅØƧ Ƨ«ĘɐØĝ ÅĠƧ«ĘØŃ /ĺĺ՞ĠıĠØŃįŐŃɝØƠŃƧ 9ØƠŃĘǑƧØŃƉ ƙhŃŠłƧ ĠƧƽ įǑƠĠŐƧ¿ ÅØŃŃ ØƧ Ƨž‚Ơƽ ‚Ǒó ı‚ŃĊØ _Ġ«Ęƽ ØĠŃØ AØŃĊØ +ØıÅƉƚ tŐ ƧĠ«Ę ƠžØĠƽ¿ A՞ĠıĠƽŒƽ¿ tŐĘŃØŃ ǑŃÅ =؞ØŃ ‚Ǒó ØŃĊØĺ \‚Ǒĺ ‚žƧžĠØıØŃ¿ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ŃǑƽɝØŃ ‚ıƧ ĠŃ ɝØƠƧĠØÅØıƽØŃ ;ŐĺĺǑŃØŃ ‚Ǒó ÅØĺ =‚ŃÅƉ žØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØƠ¿ ĺĠƽĘĠıóØ ŃØǑØƠ cØ«ĘŃĠį ØƠɝØǑĊØŃ ƧĠØ ØĠŃØŃ ĠĺĺØƠ ĊƠŗčØƠØŃ cØĠı ĠĘƠØƠ ŃØƠĊĠØ ƧØıžƧƽ» ĺĠƽ )ŐƽŐɎŐıƽ‚Ġį‚Ńı‚ĊØŃ¿ tĠŃÅƽǑƠžĠŃØŃ ǑŃÅ tŒƠĺØƽ‚ǑƧ«ĘØƠŃ¿ ɐĠØ ĠŃ _ƽŐ«įĘŐıĺƉ

`f\``H k` `MA\‚AAH ĠŃØ ÅØƠ ɐĠ«ĘƽĠĊƧƽØŃ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ Ġĺ ;Ơ‚óƽɐØƠį AØƽƠŐžŐıĠƧ įŗŃŃƽØŃ _Őı‚ƠɝØııØŃ ĠŃ )‚ƧƧ‚ÅØŃ ŐÅØƠ Œ«ĘØƠ ƁŋƄ ɐØƠÅØŃƉ ĠØ /ŃƽØĊƠ‚ƽĠŐŃ ĠŃ ÅĠØ +؞ŒǑÅØĘǗııØ Ƨž‚Ơƽ A‚ĝ ƽØƠĠ‚ı ǑŃÅ ɎØƠžĠııĠĊƽ ÅØŃ _ŐŃŃØŃƧƽƠŐĺƉ ĠŃØ =ŐŃÅŐŃØƠ cĘØĺƧ؞ƠǗ«įØ ‚ĺ ‚ĘŃĘŐó ı‚«įóƠĠ‚ƠƧ Øƽɐ‚ ØƠʌıƽ ÅØƠɝØĠƽ ØĠŃ _Őı‚Ơĝ ł«Ę¿ łƧ ÅĠØ -ŒıóƽØ ÅØƧ _ƽƠŐĺɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧ ÅØƠ _ƽ‚ƽĠŐŃ ÅØ«įØŃ ƧŐııƉ =‚Ǒƽ ÅØĺ h_ĝ A‚ƠįƽóŐƠƧ«ĘǑŃĊƧĠŃƧƽĠƽǑƽ C‚ŃŐĺ‚ƠįØƽƧ ƧŐıı ÅØƠ tØıƽĺ‚Ơįƽ óǗƠ ÅĠØƧØ ƧŐĊØтŃŃƽØ ĊØĝ žŒǑÅØĠŃƽØĊƠĠØƠƽØ )ŐƽŐɎŐıƽ‚Ġį ‚Ǒó ä¿Nj AĠııĠĝ ‚ƠÅØŃ Őıı‚Ơ Ġĺ 9‚ĘƠ Njɡşý ɐ‚«ĘƧØŃƉ

‚Ƨ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ _ƽ‚ƠƽǑž _Őı‚Ơ \ՂÅĝ ɐ‚ɔƧ ž‚Ǒƽ Ġĺ h_ĝǑŃÅØƧƧƽ‚‚ƽ /łĘŐ ƧŐĊ‚Ơ ÅØŃ ɐØıƽɐØĠƽ ØƠƧƽØŃ _ƽƠŐĺ ØƠɝØǑĊØŃÅØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ‚ǑƧ _Őı‚ƠĺŐÅǑıØŃƉ t‚Ƨ т«Ę _«Ġĝ ØŃ«Øĝ)Ġ«ƽĠŐŃ įıĠŃĊƽ¿ ĠƧƽ ÅØƠ h_ĝ_ƽƠ‚čØўØĝ ĘŗƠÅØ Ʈýɡ ɡɡɡ Őıı‚Ơ )ŗƠÅØƠĺĠƽƽØı ɐØƠƽƉ ‚ĺĠƽ óØƠƽĠĊØŃ ÅĠØ ŃƽɐĠ«įıØƠ ŃǑŃ ƒǑ‚ÅƠ‚ĝ ƽĠƧ«ĘØ ‚ǑƽØĠıØ ĺĠƽ ƠǑŃÅ ǂ¿Ʈ AØƽØƠ _ØĠƽØŃĝ ıŒŃĊØ¿ ÅĠØ ɎŐƠ GƠƽ ŃǑƠ ŃŐ«Ę ɎØƠıØĊƽ ɐØƠÅØŃ ĺǗƧƧØŃƉ ĠØ GžØƠóıŒ«ĘØ žØƧƽØĘƽ ‚ǑƧ ØĠŃØĺ ØɒƽƠØĺ ʂƠƽØŃ +ı‚Ƨ¿ łƠǑŃƽØƠ ƧĠŃÅ _Őı‚ƠɝØıĝ ıØŃ ‚ŃĊ؞Ơ‚«Ęƽ ǑŃÅ ƧŐĊ‚Ơ ØĠŃ \‚ƧƽØƠ ‚ǑƧ =ĝ=‚ĺžØŃ¿ łƧ rØƠįØĘƠƧĘĠŃɐØĠƧØ ‚Ńĝ ɝØĠĊØŃ į‚ŃŃƉ ĠØ rĠƧĠŐŃ ÅØƠ 9ǑŃĊǑŃƽØƠŃØĘĺØƠ ƧĠŃÅ _ƽƠŐĺ ØƠɝØǑĊØŃÅØ _ƽƠ‚čØŃ ƁƭƄ¿ ÅĠØ Ń‚«Ę Njɡ 9‚ĘƠØŃ ĠĘƠØ ‚Ǒĝ ǑŃÅ A‚ƽØƠĠ‚ıįŐƧƽØŃ ÅǑƠ«Ę ÅØŃ _ƽƠŐĺɎØƠį‚Ǒó ØĠŃĊØƧžĠØıƽ ʂžØŃ Ɖ ‚ɝǑ ĺǗƧƧƽØŃ ‚ııØƠÅĠŃĊƧ ÅĠØ ØóóĠɝĠØŃƽØƧƽØŃ _Őı‚Ơĝ ĺŐÅǑıØ ØĠŃĊØƧØƽɝƽ ɐØƠÅØŃ¿ ƠŒǑĺØŃ ÅĠØ Ơĝ óĠŃÅØƠ ØĠŃƉ žØƠ ‚Ń žƠØĠƧɐØƠƽØƠØŃ ıƽØƠтƽĠɎØŃ ɐĠƠÅ Ƨ«ĘŐŃ ĊØóŐƠƧ«ĘƽƉ ØƠ h_ĝ+ı‚ƧĘØƠƧƽØııØƠ XĠıĝ įĠŃĊƽŐŃ ǑŃŠłƧ ‚ǑƧƽƠ‚ıĠƧ«ĘØ _Őı‚ƠǑŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ ɔØƧŐı Øƽɐ‚ ɐŐııØŃ +ı‚Ƨ ‚ž AĠƽƽØ ÅØƧ 9‚ĘƠɝØĘŃƽƧ ĺĠƽ _Őı‚ƠɝØııØŃ ‚ǑƧ )‚Ơžĝ ƧƽŐóóØŃ žØÅƠǑ«įØŃƉ ØƠ‚ƠƽĠĊØ _Őı‚ƠɝØııØŃ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ĘØǑƽØ Ƨ«ĘŐŃ ƽƠ‚ŃƧž‚ƠØŃƽ ĘØƠĝ ƧƽØııØŃ ǑŃÅ įŗŃŃƽØŃ ÅĠØ )‚ƧƧ‚ÅØŃ ɎŐŃ Ǘĝ ƠŐʌǑƧØƠŃ ɝǑ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĊØŃ ĺ‚«ĘØŃƉ )‚Ơžĝ ƧƽŐóóƧŐı‚ƠɝØııØŃ ƁƟƄ ƧĠŃÅ ɝɐ‚Ơ ŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ƧŐŃÅØƠıĠ«Ę ØóóĠɝĠØŃƽ¿ łóǗƠ ı‚ƧƧØŃ ƧĠØ ƧĠ«Ę ‚Ǒó )‚ƧƧ‚ÅØŃóıŒ«ĘØŃ ØĠŃƧØƽɝØŃ¿ ÅĠØ žĠƧı‚ŃĊ ŃĠ«Ęƽ ɝǑƠ _ƽƠŐĺØƠɝØǑĊǑŃĊ ĊØŃǑƽɝƽ ɐǑƠÅØŃƉ žØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ÅĠØ _ŐŃŃØ¿ ‚Ǒ«Ę ‚ııØ ‚Ńĝ ÅØƠØŃ ØƠŃØǑØƠž‚ƠØŃ ŃØƠĊĠ؃ǑØııØŃ ɐĠØ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

t‚ƧƧØƠ¿ tĠŃÅ ǑŃÅ ƠÅɐŒƠĺØ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ĺĠƽƽØŃ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ŃǑƽɝØŃƉ ŐƽƽƠŐž¿ ƧØĠƽ ;ǑƠɝØĺ AŐÅØııƧƽ‚Åƽ óǗƠ ǑƠĝ ž‚ŃØ ;ıĠĺ‚Ƨ«ĘǑƽɝƽØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ Ġĺ \ǑĘƠĝ Ċ؞ĠØƽ¿ ɐĠıı ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ 9‚ĘƠØŃ ØóóĠɝĠØŃĝ ƽØ ;ıØĠŃɐĠŃÅƠŒÅØƠ ƁõƄ ƽØƧƽØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ‚Ǒó -‚ǑƧŌ«ĘØƠŃ ǑŃÅ ‚Ń ‚ıįŐўƠǗƧƽǑŃĊØŃ ĺŐŃƽĠØƠØŃ ı‚ƧƧØŃƉ AĠƽ ØĠŃ ž‚‚Ơ ;ĠıŐɐ‚ƽƽ =ØĠƧƽǑŃĊ ɎØƠƧŐƠĊØŃ ÅĠØ AĠŃĠƽǑƠžĠŃØŃ ɝɐ‚Ơ ŃǑƠ ØĠŃɝØıŃØ -‚ǑƧʂıƽØ ǑŃÅ ƧĠŃÅ ı‚Ǒƽ ÅØƠ ƠØĺØƠʂɎØŃØƠ A‚ƠįƽóŐƠƧ«ĘǑŃĊ ɐĠŃÅ»ƠØĝ Ƨ؂Ơ«Ę ɐØĊØŃ ÅØƠ ÅØƠɝØĠƽ ŃŐ«Ę ĘŐĘØŃ Ńĝ

2ĭ =†Čŷ ƭǠƭǠ ËŷſËƚǜËij ?ģËĒijǏĒij¼ŷŒ¼Ëŷ Ēij œŷĒƚĒſ§ČËij `ƚŒ¼ƚËij ËĒij þ†ijǜËſ ƚŁĭĠŷ†äƚǏËŷĠ

2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

é

ŋǠ

Ƨ«Ę‚óóǑŃĊƧįŐƧƽØŃ ɎŐŃ ǂɡɡɡ žĠƧ ýɡɡɡ ǑƠŐ ĭØ ;ĠıŐɐ‚ƽƽ =ØĠƧƽǑŃĊ ŃǑƠ ‚Ń ɐĠŃÅƠØĠ«ĘØŃ _ƽ‚ŃÅŐƠƽØŃ ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘƉ ØŃŃŐ«Ę ØƠɐ‚ƠƽØŃ ÅĠØ ɒžØƠƽØŃ¿ łƧƧ ƧŐı«ĘØ Ńı‚ŃĊØŃ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ‚Ń ØÅØǑƽǑŃĊ ĊØɐĠŃŃØŃƉ ØƠ žƠĠƽĠƧ«ĘØ Ơ‚Ń«ĘØŃɎØƠž‚ŃÅ \ØŃØɐ‚žıØh; ƠØ«ĘŃØƽ łĺĠƽ¿ łƧƧ ‚Ǒó ÅØƠ /ŃƧØı žĠƧ NjɡNjɡ AĠŃĠɐĠŃÅƠŒÅØƠ ĺĠƽ ØĠŃØƠ +Øĝ Ƨ‚ĺƽıØĠƧƽǑŃĊ ɎŐŃ ş¿ǂ +ĠĊ‚ɐ‚ƽƽ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠƽ ƧØĠŃ ɐØƠÅØŃ ê ƧŐ ɎĠØı ɐĠØ ØĠŃ ĊƠŐčØƧ ƽŐĺĝ įƠ‚óƽɐØƠįƉ hŃŠłƧ CØɐ xŐƠįØƠ ;ıØĠŃɐĠŃÅĝ ‚Ńı‚ĊØŃĝ_ƽ‚ƠƽǑž hƠž‚Ń +ƠØØŃ ŃØƠĊɔ ʂƽ ƧØĠƽ CØǑØƧƽØĺ ƧŐĊ‚Ơ ØĠŃØ tĠŃÅƽǑƠžĠŃØ Ń‚ĝ ĺØŃƧ _‚Ńɔ‚ _įɔžǑĺž ƁéƄ Ġĺ ŃĊ؞Őƽ¿ ÅĠØ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

‚Ǒó X‚ƠįžıŒƽɝØŃ ØĠŃ ıØįƽƠՂǑƽŐ ĠŃ ɎĠØƠ žĠƧ ‚«Ęƽ _ƽǑŃÅØŃ ı‚ÅØŃ ƧŐıı Ɖ Ǒ«Ę ĠŐĺ‚ƧƧØ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ɝǑƠ ŃØƠĊĠØØƠɝØǑĊǑŃĊ ŃǑƽɝØŃƉ ııØĠŃ ĠŃ ØƠıĠŃ įŐĺĺØŃ ĭŒĘƠıĠ«Ę ąɡɡ ɡɡɡ cŐŃŃØŃ ĠŐĺǗıı ɝǑƧ‚ĺĺØŃƉ ĠØ žó‚ııžØƽƠĠØžØ ž‚ǑØŃ ŃǑŃ ØĠŃØ )ØƠĺØŃƽĠØƠǑŃĊƧ‚Ńı‚ĊØ ƁƎƄ¿ ÅĠØ Å‚Ơ‚ǑƧ ĠŐĊ‚Ƨ ØƠɝØǑĊØŃ ƧŐıı¿ Ǒĺ ÅĠØ şýɡ Ċ‚ƧžØƽƠĠØĝ žØŃØŃ )‚ĘƠɝØǑĊØ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƠØĠŃĠĊǑŃĊ ‚ŃɝǑĝ ƽƠØĠžØŃƉ tØĠı ƧĠ«Ę ĠŐĊ‚Ƨ ĠŃ Å‚Ƨ +‚ƧıØĠĝ ƽǑŃĊƧŃØƽɝ ĺĠƧ«ĘØŃ ıŒƧƧƽ¿ į‚ŃŃ ØƧ ‚Ǒ«Ę ĠŃ ĘŐ«ĘØóóĠɝĠØŃƽØŃ ıŐ«įĘØĠɝįƠ‚óƽɐØƠįØŃ ƁƇƄ ɎØƠóØǑØƠƽ ɐØƠÅØŃ¿ ÅĠØ ĠŃ ÅØŃ ;ØııØƠŃ ɎŐŃ +؞ŒǑÅØŃ tŒƠĺØ ǑŃÅ _ƽƠŐĺ óǗƠ Ċ‚ŃɝØ tŐĘўıŗ«įØ ØƠɝØǑĊØŃƉ _ŐĊ‚Ơ ıĊØŃ ê ĠŃ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ _ØØŃ žĠƧĘØƠ ØĘØƠ ØĠŃ ƠĊØƠŃĠƧ ê įŗŃŃØŃ ɝǑ ØĠŃØĺ cƠØĠžƧƽŐóó ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ɐØƠÅØŃƉ ƠƧƽØ ;ŐŃɝØžĝ ƽØ ƧØĘØŃ ɎŐƠ¿ ƧĠØ ĠŃ ƧžØɝĠØııØŃ c‚ŃįƧ ‚Ǒó Œĝ «ĘØƠŃ ƁÓƄ ŐÅØƠ +ƠǗŃƧƽƠØĠóØŃ ‚ŃɝǑž‚ǑØŃƉ ŃƧ«ĘıĠØčØŃÅ įŗŃŃØŃ ÅĠØ AĠŃĠŐƠĊ‚ŃĠƧĝ ĺØŃ ĺĠƽ ŃØǑØŃ «ĘØĺĠƧ«ĘØŃ AØƽĘŐÅØŃ ĠŃ Oı ŐÅØƠ +‚Ƨ ǑĺĊØɐ‚ŃÅØıƽ ɐØƠÅØŃƉ ØƠ rŐƠƽØĠı» XƠŐ -Øįƽ‚Ơ ØƠĊ؞ØŃ ıĊØŃ žĠƧ ɝǑ ɝØĘŃ A‚ı ĺØĘƠ cƠØĠžƧƽŐóó ‚ıƧ A‚ĠƧ¿ ÅØƠ ÅØƠĝ ɝØĠƽ ɐØıƽɐØĠƽ ɝǑ ĠŐÅĠØƧØı ɎØƠ‚ƠžØĠƽØƽ ɐĠƠÅƉ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ ÅØƠ hŃĠ ĠØıØóØıÅ ɝǗ«Ęĝ ƽØŃ ıĊØŃ¿ ÅĠØ ‚ǑƧ _ŐŃŃØŃıĠ«Ęƽ ǑŃÅ t‚ƧƧØƠ t‚ƧƧØƠƧƽŐóó žƠŐÅǑɝĠØƠØŃƉ ĠØ ƠƽƠŒĊØ ƧĠŃÅ ɝɐ‚Ơ ŃŐ«Ę ƧØĘƠ ĊØƠĠŃĊ¿ ÅŐ«Ę ĘŐóóØŃ ÅĠØ )ŐƠĝ Ƨ«ĘØƠ¿ ĠŃ ØĠŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ Ġĺ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ A‚čƧƽ‚ž ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØŃ cƠØĠžƧƽŐóó óǗƠ ƠØŃŃƧƽŐóóɝØııØтǑƽŐƧ ƁĸƄ ɝǑ ĊØɐĠŃŃØŃƉ _«ĘŃØııØƠ įŗŃŃƽØ ÅĠØ t‚ƧƧØƠįƠ‚óƽ ĠŃ ÅĠØ ǑƠž‚ŃØŃ ~ØŃƽƠØŃ ɝǑƠǗ«įįØĘƠØŃƉ ‚Ƨ ŗƧƽØƠĝ ƠØĠ«ĘĠƧ«ĘØ _ƽ‚ƠƽǑž ƒǑ‚ =ĠžƠØ Ę‚ƽ Ƨ«ĘɐĠĺĝ

ĺØŃÅØ ŐĭØŃ ƁŋǠƄ ĺĠƽ ØĠŃĊ؞‚ǑƽØŃ cǑƠžĠĝ ŃØŃ ØŃƽɐĠ«įØıƽ¿ ÅĠØ ĺĠƽĘĠıóØ ÅØƠ )ıǑƧƧƧƽƠŗĝ ĺǑŃĊ _ƽƠŐĺ ØƠɝØǑĊØŃƉ ĠØ _ƽƠŐĺĝŐĭØ¿ ÅĠØ Njɡşǂ ĠŃ _ØƠĠØŃóØƠƽĠĊǑŃĊ ĊØĘØŃ ƧŐıı¿ ØƠɝØǑĊƽ ‚ıƧ XƠŐƽŐƽɔž ĠŃ ÅØƠ ŐтǑ ǂɡ ;ĠıŐɐ‚ƽƽ =ØĠƧĝ ƽǑŃĊƉ =‚Ǒƽ ƒǑ‚ =ĠžƠØ įŗŃŃƽØŃ ÅĠØ ŐĭØŃ ‚ııØĠŃ ĠŃ ÅØŃ ŗƧƽØƠƠØĠ«ĘĠƧ«ĘØŃ )ıǗƧƧØŃ ĠŃƧĝ ĊØƧ‚ĺƽ ɝɐØĠ cØƠ‚ɐ‚ƽƽƧƽǑŃÅØŃ _ƽƠŐĺ ØƠĝ ɝØǑĊØŃ ê ɐ‚Ƨ ĠŃ Øƽɐ‚ ɝɐØĠ ĊƠŐčØŃ ;ŐĘıØĝ ĺØĠıØƠŃ ØŃƽƧžƠĠ«ĘƽƉ

w\G k` G )Ak``\M/\ ŃØƠĊĠØ ɐĠƠÅ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ÅØƠ ~ǑįǑŃóƽ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØƠɝØǑĊƽ ê ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ɐĠØÅØƠĝ ɎØƠɐØƠƽØƽƉ _Ő Ę‚ƽ łƧ _«ĘɐØĠɝØƠ hŃƽØƠŃØĘĝ ĺØŃ \‚žƽĘØƠĺ ØĠŃ ;‚Ń‚ıƠŐĘƠ ØŃƽɐĠ«įØıƽ¿ łƧ ÅĠØ tŒƠĺØ ÅØƧ _«ĘĺǑƽɝɐ‚ƧƧØƠƧ ‚Ǒó ØĠĝ ŃØŃ t‚ƧƧØƠįƠØĠƧı‚Ǒó ĠŃ ØĠŃØƠ ɝɐØĠƽØŃ \ŐĘƠĝ ıØĠƽǑŃĊ ƁŋŋƄ ǗžØƠƽƠŒĊƽƉ ĠŃ tŒƠĺØƽ‚ǑƧ«ĘØƠ ƧžØĠƧƽ ÅĠØ ŃØƠĊĠØ ĠŃ ØĠŃØ Ń‚ĘØĊØıØĊØŃØ +؞ŒǑÅØĘØĠɝǑŃĊƉ ĠƧ ɝǑ Ʈɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ -ØĠɝŗıƧ ƧŐııØŃ +؞ŒǑÅØ Å‚ĺĠƽ Ƨž‚ƠØŃƉ ‚Ƨ ŐƠƽĺǑŃÅØƠ _ƽ‚ƠƽǑž =‚cĘØƠĺ ɎØƠĝ Ƨ«ĘĠ«įƽ tŒƠĺØ ƧŐĊ‚Ơ ‚Ǒó \ŒÅØƠŃ ê ĠŃ ØĠŃØĺ ŐŃƽ‚ĠŃØƠ ƁŋƭƄ¿ ÅØƠ ĺĠƽ ØĠŃØĺ tŒƠĺØƧžØĠĝ «ĘØƠĺ‚ƽØƠĠ‚ı ĊØóǗııƽ ĠƧƽƉ /Ń ØĠŃØƠ ŐƠƽĺǑŃĝ ÅØƠ ØžŐŃĠØĊ‚Ƨ‚Ńı‚ĊØ Ƨ‚ĺĺØıŃ ÅĠØ ƠóĠŃĝ ÅØƠ žɐŒƠĺØ ØĠŃ¿ ÅĠØ žĠƧĘØƠ ǑŃĊØŃǑƽɝƽ ÅǑƠ«Ę ÅØŃ _«ĘŐƠŃƧƽØĠŃ ĊĠŃĊ¿ ǑŃÅ ƧžØĠƧØŃ ƧĠØ ƧžŒƽØƠ ĠŃ ÅĠØ -ØĠɝǑŃĊƧ‚Ńı‚ĊØ ØĠŃØƧ _«ĘɐĠĺ垂ÅƧ ØĠŃƉ ~ɐØĠ žĠƧ ɎĠØƠ )ǑĘƠØŃ ‚ĺ c‚Ċ ƠØĠ«ĘØŃ óǗƠ ‚ŃĊØŃØĘĺØ Xı‚ŃƧ«Ęĝ ƽØĺžØƠ‚ƽǑƠ ê ǑŃÅ Ƨž‚ƠØŃ Å‚žØĠ т«Ę žɝǑĊ ÅØƧ ĠØƧØıɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧ žØĠĺ cƠ‚ŃƧžŐƠƽ ņɡ XƠŐɝØŃƽ ŃØƠĊĠØƉ ĉ †ij¼ŷˆſŤĭËijijšǏĒǏŁŤ¼Ë

şý


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

Ó

Ɵ

ŋ Ƈ õ

é

ŃƽƧŐƠĊǑŃĊ¿ +ØƧǑŃÅĘØĠƽ¿ _Ġ«ĘØƠĘØĠƽ» _ØŃƧŐƠŃØƽɝØ ØƠıØĠ«Ęĝ ƽØƠŃ Å‚Ƨ =؞ØŃ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉĠŐ ÅØ 9‚ŃØĠƠŐ ĠƧƽ žØį‚ŃŃƽØƠĺ‚čØŃ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØĠŃØ ó‚ƧɝĠŃĠØƠØŃÅØ¿ ƧŐŃĝ ÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ØĠŃØ ĊØóŒĘƠıĠ«ĘØ _ƽ‚ÅƽƉ _ØıžƧƽ łƧ ǑƧɐŒƠƽĠĊØ ĺƽ ɐ‚ƠŃƽ ĠŃ ƧØĠŃØŃ \ØĠƧØĘĠŃɐØĠƧØŃ ɎŐƠ ÅØƠ ƙĘŐĘØŃ ;ƠĠĺĠтıĠĝ ƽŒƽƧƠ‚ƽØƚ ǑŃÅ ƙžØɐ‚óóŃØƽØŃ ǑƧØĠтŃÅØƠĝ ƧØƽɝǑŃĊØŃƚ¿ ÅØŃØŃ ƙʌǑóĠĊ ‚Ǒ«Ę hўØƽØĠĝ ıĠĊƽØ ɝǑĺ GžóØƠ ó‚ııØŃƚƉ CǑŃ ‚žØƠ ÅƠŐĘƽ +Øó‚ĘƠ ɎŐŃ ɎŗııĠĊ ǑŃØƠĝ ɐ‚ƠƽØƽØƠ _ƽØııØ» /Ń ÅØŃ ɎØƠĊ‚ŃĊØŃØŃ AŐтĝ ƽØŃ ɐǑƠÅØŃ ĺØĘƠØƠØ AØŃƧ«ĘØŃ ÅǑƠ«Ę Ǒĺĝ ĘØƠóıĠØĊØŃÅØ ;‚Ń‚ıÅØ«įØı Ƨ«ĘɐØƠ ɎØƠıØƽɝƽƉ ‚Ƨ XƠ՞ıØĺ» ĠØ ǑŃƽØƠĠƠÅĠƧ«Ę ɎØƠıØĊƽØŃ +‚ƧıØĠƽǑŃĊØŃ ɐØƠÅØŃ ǑŃÅĠ«ĘƽƉ ~ǑĊıØĠ«Ę Ƨ«Ęı‚ĊØŃ )ǑŃįØŃ ‚ǑƧ ÅØŃ ØžØŃó‚ııƧ ÅŐƠƽ ɎØƠı‚ǑóØŃÅØŃ _ƽƠŐĺıØĠƽǑŃĊØŃƉ ØĠÅØƧ ɝǑĝ Ƨ‚ĺĺØŃ ĺ‚«Ęƽ ÅĠØ _ƽ‚Ęıžı‚ƽƽØŃ ɝǑ ĊØóŒĘƠĝ ıĠ«ĘØŃ +ØƧ«ĘŐƧƧØŃƉ _ØıžƧƽ ‚Ń ÅØƠ Őž‚«‚ĝ ž‚Ń‚¿ ÅØĺ žØƠǗĘĺƽØŃ _ƽƠ‚ŃŞØɝĠƠį ÅØƠ _ƽ‚Åƽ¿ óıŐĊØŃ Ƨ«ĘŐŃ ;‚Ń‚ıÅØ«įØı ĠŃ ÅĠØ =ǑóƽƉ tØŃĠĊØƠ žĠɝ‚ƠƠ¿ ‚žØƠ ĊØтǑƧŐ ÅƠĠŃĊıĠ«Ę ƧĠŃÅ AĠƧƧƧƽŒŃÅØ ĠŃ ɎĠØıØŃ ‚ŃÅØƠØŃ _ƽŒÅƽØŃ» /Ń ØƠıĠŃ Ƨ«Ęɐ‚žžØŃ ÅĠØ žɐ‚ƧƧØƠį‚ŃŒıØ ƠǑŃÅ ǂɡ A‚ı Ġĺ 9‚ĘƠ žØĠ Ƨƽ‚ƠįØŃ \ØĊØŃĊǗƧĝ ƧØŃ ǗžØƠ¿ ÅĠØ ƧƽĠŃįØŃÅØ )ıǑƽ ØƠĊĠØčƽ ƧĠ«Ę ĠŃ ÅĠØ _žƠØØƉ /ĺ ĺ‚ƠŐÅØŃ ŃØƠĊĠØŃØƽɝ ÅØƠ h_ ʌǑóØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ _ƽƠŐĺ‚ǑƧóŒııØƉ hŃÅ

şƳ

‚Ǒó ÅØŃ )ıǗƧƧØŃ ɎŐŃ ;‚ĠƠŐ ƽƠØĠžØŃ cĠØƠį‚ĝ łɎØƠ ɝɐĠƧ«ĘØŃ Xı‚ƧƽĠįĺǗıı¿ ɐØĠı ÅĠØ ıŐį‚ıØ AǗıı‚žóǑĘƠ ÅØĺ ~ǑƧ‚ĺĺØўƠǑ«Ę Ń‚Ę ĠƧƽƉ ĠØ /ŃóƠ‚ƧƽƠǑįƽǑƠ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ ÅØŃ +ı՞ǑƧ ĠƧƽ ĺ‚ƧƧĠɎ ɎØƠ‚ıƽØƽƉ Ǒó į‚Ǒĺ ó‚ƧƧž‚ƠØ ǂýɡ ĠııĠŐŃØŃ h_ĝŐıı‚Ơ Ƨ«ĘŒƽɝƽ łƧ ØƠ‚ƽǑŃĊƧǑŃƽØƠŃØĘĺØŃ ŐŐɝ “ Ő徂Ńɔ ÅØŃ AŐÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊƧžØłƠó óǗƠ ÅĠØ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ǂɡ 9‚ĘƠØ ê łƧ ɐŒƠØ ĺØĘƠ ‚ıƧ łƧ _Ø«ĘƧó‚«ĘØ ÅØƧ ɐØıƽɐØĠƽØŃ ƠǑƽƽŐĝ ĠŃı‚ŃÅƧžƠŐÅǑįƽƧƉ ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ÅĠØƧØƠ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽĝ-ØƠ‚ǑƧĝ óŐƠÅØƠǑŃĊ ƧǑ«ĘØŃ hĺɐØıƽƧ«ĘǗƽɝØƠ¿ _ƽ‚Åƽĝ žı‚ŃØƠ ǑŃÅ rØƠįØĘƠƧóŐƠƧ«ĘØƠ т«Ę tØĊØŃ¿ ÅĠØ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØ ØƠĘ؞ıĠ«Ę ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ǑŃÅ ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ _ĠØ ƧØƽɝØŃ ɎŐƠ ‚ıĝ ıØĺ ‚Ǒó ĺŐÅØƠŃØ ŐĺžǑƽØƠƽØ«ĘŃĠįƉ tĠ«Ęĝ ƽĠĊƧƽØƧ ıØĺØŃƽ łóǗƠ ƧĠŃÅ _ØŃƧŐƠØŃ ĠŃ _ƽƠ‚čØŃ¿ XıŒƽɝØŃ ǑŃÅ +؞ŒǑÅØó‚ƧƧ‚ÅØŃ¿ ÅĠØ Å‚Ƨ ǑƠž‚ŃØ =؞ØŃ ǗžØƠɐ‚«ĘØŃƉ _ĠØ ØƠĝ Ę؞ØŃ /ŃóŐƠĺ‚ƽĠŐŃØŃ ǗžØƠ rØƠįØĘƠƧóıǗƧƧØ¿ ÅØŃ ~ǑƧƽ‚ŃÅ ɎŐŃ t‚ƧƧØƠƠŐĘƠØŃ ŐÅØƠ ÅĠØ )ǑŃįƽĠŐŃƧƽǗ«ĘƽĠĊįØĠƽ ɎŐŃ _ƽƠ‚čØŃı‚ƽØƠŃØŃƉ

o\M`fk/A `/Aff A2/f k` Ǒ«Ę ÅĠØ AǗııØŃƽƧŐƠĊǑŃĊ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ĺĠƽ ÅØƠ cØ«ĘŃĠį ĠŃ ØƠƧƽ‚ǑŃıĠ«ĘØĺ A‚č ŐžƽĠĺĠØƠØŃƉ ĠƧĘØƠ ó‚ĘƠØŃ AǗııɐ‚ĊØŃ ØĠŃØ óØƧƽØ \ŐǑƽØ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ¿ Ǒĺ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ žó‚ııØĠĺØƠ ɝǑ ıØØƠØŃ ê ØĊ‚ı¿ ՞ ÅĠØ Ę‚ıž ɎŐıı ƧĠŃÅ ŐÅØƠ ƧØĠƽ c‚ĊØŃ ǗžØƠƒǑØııØŃƉ ĠØ AĠııĠŐŃØŃƧƽ‚Åƽ XĘĠı‚ÅØıžĘĠ‚ ‚Ń ÅØƠ h_ĝGƧƽįǗƧƽØ Ę‚ƽ łƧ

žØƧƧØƠ ŐƠĊ‚ŃĠƧĠØƠƽ» _ĠØ Ę‚ƽ ƧŐı‚ƠžØƽƠĠ؞ØŃØ AǗııØĠĺØƠ ƁŋƄ ÅØƧ h_ĝ_ƽ‚ƠƽǑžƧ ĠĊØııɔ _Őĝ ı‚Ơ ‚ǑóĊØƧƽØııƽ¿ ÅĠØ žó‚ıı ĺĠƽ ØĠŃØƠ ØĠŃĊØĝ ž‚ǑƽØŃ XƠØƧƧØ įŐĺžƠĠĺĠØƠØŃƉ _ĠŃÅ ƧĠØ ɎŐıı¿ ĺØıÅØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ cŐŃŃØŃ žØƠ A՞ĠıóǑŃį žØĠ ÅØŃ žó‚ııžØƽƠĠ؞ØŃƉ tØĠı ÅĠØ AǗııɐ‚ĊØŃ ŃǑŃ ƧØıƽØŃØƠ ‚ǑƧƠǗ«įØŃ ĺǗƧƧØŃ¿ Ƨž‚ƠƽØ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ Ġĺ ØƠƧƽØŃ 9‚ĘƠ ņɡɡ ɡɡɡ Őıı‚Ơ ‚Ń ØŃĝ ɝĠŃĝ ǑŃÅ XØƠƧŐтıįŐƧƽØŃƉ Ǒ«Ę ǗƧƧØıÅŐƠó ƽØƧƽØƽ ÅØŃ Ƨ«Ęı‚ǑØŃ žó‚ııØĠĺØƠ Ƨ«ĘŐŃƉ ĠŃØƠ ÅØƠ ĊƠŗčƽØŃ ;ŐƧƽØўıŗ«įØ ĠŃ +ƠŐčĝ ƧƽŒÅƽØŃ ‚žØƠ ĠƧƽ ÅĠØ ØıØǑ«ĘƽǑŃĊƉ _ĠØ ɎØƠǑƠĝ Ƨ‚«Ęƽ ĺØĘƠ ‚ıƧ ǂɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ _ƽƠŐĺįŐƧƽØŃ ØĠŃØƠ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØŃ ;ŐĺĺǑŃØƉ Ǒ«Ę ƧĠØ ıĠØčØŃ ƧĠ«Ę ÅƠ‚ƧƽĠƧ«Ę ƧØŃįØŃ ê ĺĠƽ ĠŃƽØıĝ ıĠĊØŃƽØŃ _ƽƠ‚čØŃı‚ƽØƠŃØŃ ƁƭƄ¿ ɐĠØ ƧĠØ ÅĠØ hŃĠ Øıóƽ ØŃƽɐĠ«įØıƽ ʂƽ» _ĠØ ÅĠĺĺØŃ ƧĠ«Ę ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę¿ ɐØŃŃ ĠĘƠØ ØɐØĊǑŃĊƧĺØıÅØƠ įØĠŃØ )ǑčĊŒŃĊØƠ¿ ǑƽŐƧ ŐÅØƠ )‚ĘƠƠ‚Åó‚ĘƠØƠ ‚Ǒó ÅØƠ _ƽƠ‚čØ ĺØĘƠ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠØŃƉ ĠƧ ɝǑ äɡ XƠŐɝØŃƽ _ƽƠŐĺ ƧŐıı łƧ Ƨž‚ƠØŃƉ Ǒ«Ę ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ +؞ŒǑÅØ ǑŃÅ ǗƠŐʌǑĝ ƧØƠ įŗŃŃØŃ ĺĠƽĘĠıóØ ɎŐŃ _ØŃƧŐƠØŃ ĠĘƠØŃ ŃØƠĊĠØɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ƧØŃįØŃ¿ ĺĠƽ ÅØĺ )ǑŃįĝ ƧƽǑĘı ÅØƧ ŃŐƠÅƠĘØĠŃĝɐØƧƽóŒıĠƧ«ĘØŃ ıØįƽƠŐĝ ŃĠįǑŃƽØƠŃØĘĺØŃƧ /Zóɔ ɝǑĺ ØĠƧžĠØıƉ ØƠ ǗƠŐƧƽǑĘı ƁƟƄ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠƽ žØƠ _ØŃƧŐƠ¿ ՞ ÅØƠ AĠƽ‚ƠžØĠƽØƠ ‚ĺ _«ĘƠØĠžƽĠƧ«Ę ƧĠƽɝƽƉ rØƠıŒƧƧƽ ØƠ óǗƠ ıŒŃĊØƠØ ~ØĠƽ ƧØĠŃØŃ Xı‚ƽɝ¿ Ƨ«Ę‚ıƽØƽ ÅØƠ _ØŃƧŐƠ žØƠ )ǑŃį łƧ _«ĘƠØĠžƽĠƧ«ĘıĠ«Ęƽ¿ ÅØŃ AŐŃĠƽŐƠ ŐÅØƠ ÅĠØ ;ıĠ傂Ńı‚ĊØ ‚ǑƧƉ CĠ«ĘƽƧ žıØĠžƽ ĠŃ ÅØƠ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØŃ _ƽ‚Åƽ ÅØĺ ~Ǒó‚ıı ǗžØƠı‚ƧƧØŃ ê łƧ ĊĠıƽ ‚Ǒ«Ę óǗƠ ÅĠØ ;‚Ń‚ıĠƧ‚ƽĠŐŃ» Njɡ žĠƧ ąɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ )ƠĠƧ«Ęɐ‚ƧƧØƠƧ ɎØƠƧĠ«įØƠŃ ĘØǑƽØ ǑŃƽØƠ ÅØŃ _ƽŒÅƽØŃ¿ žØɎŐƠ ØƧ ÅĠØ -‚ǑƧıØĠƽǑŃĊØŃ ØƠĝ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

ƠØĠ«Ęƽ¿ ɐØĠı ÅĠØ \ŐĘƠØ ǑŃÅĠ«Ęƽ ƧĠŃÅƉ t‚ĝ ƧĘĠŃĊƽŐŃ ǑŃÅ žǑ ʂžĠ ı‚ƧƧØŃ Å‚ĘØƠ ÅƠ‚ĘƽıŐƧØ AØƧƧóǗĘıØƠ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠØŃ¿ ÅĠØ ÅØŃ t‚ƧƧØƠÅǑƠ«ĘóıǑƧƧ ǗžØƠɐ‚«ĘØŃƉ ĠØ t‚Ƨĝ ƧØƠžØƽƠĠØžØ ƧžǗƠØŃ Å‚ĺĠƽ ǑŃÅĠ«ĘƽØ _ƽØııØŃ óƠǗĘØƠ ‚Ǒó ǑŃÅ Ƨ«ĘĠ«įØŃ ‚ǑƽƠǑžžƧ ɐØƧØŃƽĝ ıĠ«Ę Ƨ«ĘŃØııØƠ ɝǑƠ \Øž‚Ơ‚ƽǑƠƉ rĠØıØ +؞ŒǑÅØ ɐØƠÅØŃ ƧĠ«Ę ž‚ıÅ ƧØıžƧƽ ĺĠƽ t‚ƧƧØƠ ɎØƠƧŐƠĊØŃ» ĺ ØƠıĠŃØƠ ıØɒ‚Ńĝ ÅØƠžı‚ƽɝ Øƽɐ‚ ƧžØĠ«ĘØƠƽ ØĠŃ ŃØǑØƧ -ŐƽØı ÅØƠ ;ØƽƽØ ƽ‚ž \ØĊØŃɐ‚ƧƧØƠ ƁõƄ ɎŐĺ ‚«Ę ĠŃ c‚ŃįƧ ǑŃÅ ıØĠƽØƽ ØƧ ĠŃ ÅĠØ cŐĠıØƽƽØŃƉ ĠØ ɎØƠĝ ǑƠƧ‚«ĘØŃ ĺĠƽ ąɡ =ĠƽØƠŃ žƠŐ c‚Ċ ǑŃÅ ;Őžó ØĠŃ ƠĠƽƽØı ÅØƧ žƠĠɎ‚ƽØŃ t‚ƧƧØƠɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧƉ ĠØ ØƠıĠŃØƠ -ŐƽØıĠØƠƧ Ƨž‚ƠØŃ ƧŐ Ġĺ 9‚ĘƠ şş ɡɡɡ ǑƠŐ t‚ƧƧØƠĊ؞ǗĘƠØŃƉ

2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

Ɵž kŷœ†ijË 2ijƚËģģĒþËijǜ

ĸ

)2H`fkđvM\/\`*H hŃÅ ÅĠØ ŃŐƠÅƧž‚ŃĠƧ«ĘØ _ƽ‚Åƽ _‚Ńƽ‚ŃÅØƠ ɐĠıı ÅØŃ t‚ƧƧØƠɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ǑŃƽØƠ ‚ŃÅØƠØĺ ƧØŃįØŃ¿ ĠŃÅØĺ ƧĠØ )ǗĘıØƠ Ġĺ ŐÅØŃ ĠŃƧƽ‚ıĝ ıĠØƠƽƉ t‚ƧƧØƠƧžƠĠŃįıØƠ ƁéƄ ĠŃ X‚ƠįƧ ƧŐııØŃ ƧĠ«Ę łŃŃ ŃǑƠ ŃŐ«Ę ØĠŃƧ«Ę‚ıƽØŃ¿ ɐØŃŃ ÅØƠ ŐÅØŃ ƽƠŐ«įØŃ ĠƧƽƉ _‚Ńƽ‚ŃÅØƠ óǗĘƠƽ ĠŃ ǑƠŐĝ ž‚ žØĠĺ ĠŃƧ‚ƽɝ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØƠ _ƽ‚ÅƽƽØ«ĘŃĠįƉ ĠØ _ž‚ŃĠØƠ ɐŐııØŃ ĠŃƧĊØƧ‚ĺƽ Njɡ ɡɡɡ _ØŃĝ ƧŐƠØŃ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠØŃ¿ Ǒĺ ɎØƠƧ«ĘĠØÅØŃƧƽØ ‚ĝ ƽØŃ ɝǑ Ƨ‚ĺĺØıŃ» ɎŐŃ ÅØƠ X‚ƠįʂǑƧ‚ǑƧı‚Ƨĝ ƽǑŃĊ žĠƧ ɝǑƠ cØĺžØƠ‚ƽǑƠ ÅØƠ +ØɐŒƧƧØƠƉ ĠØ Ƨĺ‚ƠƽØ cØ«ĘŃĠį ƧŐıı ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ĺ‚«ĘØŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ĊØƧǗŃÅØƠƉ /A ƽØƧƽØƽ ƧØĠƽ ;ǑƠɝØĺ ØĠŃØ ŃØǑØ _Őóƽɐ‚ƠØ ĠŃ OƧƽØƠƠØĠ«Ę¿ ÅĠØ ØƠƧƽĺ‚ıƧ ‚ƽØŃ ‚ǑƧ =ǑóƽĺØƧƧƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ ǑŃÅ rØƠįØĘƠƧƧØŃƧŐĝ ƠØŃ ƧŐ įŐĺžĠŃĠØƠƽ¿ łƧƧ ƧĠØ )ØĠŃƧƽ‚ǑžɐØƠƽØ óǗƠ ØĠŃɝØıŃØ _ƽƠ‚čØŃ ąä _ƽǑŃÅØŃ Ġĺ rŐƠ‚ǑƧ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ƭ Ǝ

žØƠØ«ĘŃØƽƉ ƠŐĘƽ ÅĠØ Øı‚ƧƽǑŃĊ ɝǑ Ƨƽ‚Ơį ‚Ńĝ ɝǑƧƽØĠĊØŃ¿ įŗŃŃØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ɎŐƠžØǑĊØŃ ê ĠŃÅØĺ ƧĠØ Øƽɐ‚ =‚Ƨƽɐ‚ĊØŃ ǑĺıØĠƽØŃ¿ ÅØŃ rØƠįØĘƠ ĺĠƽ ıŒŃĊØƠØŃ +ƠǗѾʂƧØŃ ƁƎƄ Ƨ«ĘŃØııØƠ óıĠØčØŃ ı‚ƧƧØŃ ŐÅØƠ ǑƧƽĠ«įØƽƧ óǗƠ ÅØŃ c‚Ċ žĠııĠĊØƠ ‚ŃžĠØƽØŃƉ Ǒ«Ę ÅØŃ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ ɐŐıĝ ıØŃ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ŐžƽĠĺĠØƠØŃƉ ǑčØƠʂıž ÅØƠ _ƽŐčɝØĠƽØŃ ƧĠŃÅ ĘØǑƽØ ɎĠØıØ ǑƧƧØ ŃǑƠ ɝǑƠ -ŒıóƽØ ĊØŃǑƽɝƽƉ ĠŃØ rØƠƧ«ĘɐØŃÅǑŃĊ ɎŐŃ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ¿ ÅĠØ ÅØƠ /Aĝ)ŐƠƧ«ĘØƠ 9‚ɔ‚Ńƽ ;‚ı‚ĊŃ‚Ń‚ĺ ‚ǑƧ _ĠŃĊ‚žǑƠ žØØŃÅØŃ ɐĠııƉ

Ʒſ ZŁſĒƚĒŁijſ¼†ƚËij f†ƷſËij¼Ëŷ /†ij¼Ǖſ œËŷ˧ČijËij ŁĭŞƷƚËŷ¶ ǏĒË ƷƚŁſ ŁČijË `ƚ†Ʒ †ijſ ‚ĒËģ ĠŁĭĭËij ØƠ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ ØŃƽɐĠ«įØıƽ ØĠŃ _ɔƧĝ ƽØĺ¿ Å‚Ƨ łƧ )‚ĘƠĊ‚Ƨƽ‚ǑóįŐĺĺØŃ ŗóóØŃƽıĠĝ «ĘØƠ rØƠįØĘƠƧĺĠƽƽØı ĠŃ AĠŃǑƽØтžƧƽŒŃÅØŃ ĺĠƧƧƽ ê ĺĠƽĘĠıóØ ÅØƠ XŐƧĠƽĠŐŃƧłƽØŃ ÅØƠ AŐĝ žĠıƽØıØóŐŃØ¿ ÅĠØ CØƽɝžØƽƠØĠžØƠ ‚ŃŐŃɔĺĠƧĠØƠƽ ɝǑƠ rØƠóǗĊǑŃĊ ƧƽØııØŃƉ \ØĊĠƧƽƠĠØƠƽ ÅĠØ ǑƧĝ ɝØŃƽƠ‚ıØ ƧĠŃįØŃÅØ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠɝ‚ĘıØŃ¿ į‚ŃŃ ƧĠØ įıØĠŃØƠØ )‚ĘƠɝØǑĊØ ‚Ǒó ÅĠØ \ŐǑƽØ Ƨ«ĘĠĝ «įØŃ ǑŃŠłĺĠƽ _žƠĠƽ Ƨž‚ƠØŃƉ hĺĊØįØĘƠƽ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ c‚įƽóƠ؃ǑØŃĝ ɝØŃ ÅØƠ ǑƧƧØ ØƠĘŗĘØŃ¿ ɐØŃŃ Å‚Ƨ _ɔƧƽØĺ ɐ‚«ĘƧØŃÅØ AØŃƧ«ĘØŃĺØŃĊØŃ ǑŃÅ CǑƽĝ

ɝØƠɝ‚ĘıØŃ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠƽ¿ Øƽɐ‚ т«Ę )Ǒ螂ııĝ ƧžĠØıØŃƉ +‚ŃɝØ rØƠįØĘƠƧƧƽƠŗĺØ ıĠØčØŃ ƧĠ«Ę ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ ƧƽØǑØƠŃƉ Ƴɡɡ /ŃÅǑįƽĠŐŃƧƧ«ĘıØĠĝ óØŃ¿ ÅĠØ ǑƽŐƧ ØƠó‚ƧƧØŃ¿ ƧƽØ«įØŃ ‚ııØĠŃ ĠŃ _ƽǑƽƽĊ‚Ơƽ Ġĺ ƧžĘ‚ıƽƉ rØƠįŃǗžóƽ ĺĠƽ ;‚ĺØĝ Ơ‚Ƨ ƁƇƄ ǑŃÅ ÅØŃ XŐƧĠƽĠŐŃƧłƽØŃ ÅØƠ A՞Ġıĝ ƽØıØóŐŃØ¿ ØƠįØŃŃØŃ ŐĺžǑƽØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ _ƽ‚ǑƧ ê ƧĠØ Ƨ‚ĊØŃ ƧĠØ žƠŒɝĠƧØ ɎŐƠ‚ǑƧ¿ óǗƠ ĭØÅØ _ƽƠ‚čØ¿ ĭØÅØŃ tŐ«ĘØŃƽ‚Ċ ǑŃÅ ĭØÅØƧ tØƽƽØƠƉ +ØƧƽǗƽɝƽ ‚Ǒó ƧŐı«ĘØ XƠŐĊŃŐƧØŃ¿ ıØŃįØŃ ØıØįƽƠŐŃĠƧ«ĘØ rØƠįØĘƠƧƧ«ĘĠıÅØƠ ƁÓƄ ÅĠØ Ǒĝ ƽŐƧ ‚Ǒó ǑƧɐØĠ«ĘƠŐǑƽØŃ Ǒĺ¿ ƧžØƠƠØŃ žØĝ ƧƽĠĺĺƽØ _ƽƠ‚čØŃ ŐÅØƠ ɝØĠĊØŃ ØĠŃØ ØƠĘŗĘƽØ ĠƽɔĝA‚Ǒƽ ‚Ń¿ Ǒĺ ǑƽŐó‚ĘƠØƠ ɝǑĺ hĺƧƽĠØĊ ‚Ǒó ‚ŃÅØƠØ \ŐǑƽØŃ ɝǑ žØɐØĊØŃƉ cØĠıŃØĘĝ ĺØƠ ØĠŃØƧ cØ«ĘŃĠįƽØƧƽƧ ĠŃ ÅØƠ ŃĠØÅØƠıŒŃÅĠĝ Ƨ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ĠŃÅĘŐɎØŃ ØƠó‚ĘƠØŃ ƧŐĊ‚Ơ ĊıØĠ«Ę ‚Ǒó ØĠŃØĺ ĠƧžı‚ɔ Ġĺ Ơĺ‚ƽǑƠØŃĝ žƠØƽƽ¿ ɐĠØ ĘŐ«Ę ÅĠØ A‚Ǒƽ ‚Ǒó ÅØƠ _ƽƠØ«įØ ĠƧƽ¿ ÅĠØ ƧĠØ ĊØƠ‚ÅØ žØó‚ĘƠØŃ ê +X_ĝGƠƽǑŃĊ ĺ‚«Ęƽ ØƧ ĺŗĊıĠ«ĘƉ ĠØ cØƧƽØƠ įŗŃŃØŃ Å‚ŃŃ ØŃƽƧ«ĘØĠÅØŃ¿ ՞ ƧĠØ ıĠ؞ØƠ ‚Ǒó žƠØĠƧɐØƠƽØƠØ ǑƧƧØ ǑŃÅ ~ǗĊØ ǑĺƧƽØĠĊØŃƉ /Ń ÅØƠ /ŃŃØŃƧƽ‚Åƽ ɎŐŃ _‚Ń )Ơ‚Ń«ĠƧ«Ő įŗŃŃØŃ ǑƽŐó‚ĘƠØƠ ƧŐĊ‚Ơ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ óƠØĠØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ƁĸƄ žØƠ _ĺ‚ƠƽžĘŐŃØĝžž ƧǑ«ĘØŃ¿ ƧØĠƽ ÅĠØ rØƠįØĘƠƧžØĘŗƠÅØ Ʈɡɡɡ _ƽØııžıŒƽɝØ ĺĠƽ ÅƠ‚ĘƽıŐƧØŃ _ØŃƧŐƠØŃ Ġĺ ƧžĘ‚ıƽ ‚ǑƧĊØƧƽ‚ƽƽØƽ ʂƽƉ ‚Ƨ ƠØÅǑɝĠØƠƽ _Ǒ«Ęó‚ĘƠƽØŃ¿ =ŒƠĺ ǑŃÅ žĊ‚ƧžØı‚ƧƽǑŃĊƉ ‚Ƨ ɝØĠĊƽ» ØɎŐƠ Ƨĺ‚ƠƽØ _ØŃƧŐƠØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ÅØƠ ~ǑįǑŃóƽ ı؞ØŃƧɐØƠƽ ĺ‚«ĘØŃ¿ ž‚Ǒ«Ęƽ ØƧ ØƠƧƽ ØĠŃĺ‚ı Ƨĺ‚ƠƽØ /ÅØØŃƉ ĉ †ij¼ŷˆſŤĭËijijšǏĒǏŁŤ¼Ë¶ ĭ†ƚƚČĒ†ſ Ġ†ĭŞ ž ZËĠĒijþ¶ †ģËǔ†ij¼Ëŷ œƷſ§Č ž `›Ł Z†ƷģŁ

şƮ


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

Ó

Ɵ

ŋ Ƈ õ

é

ŃƽƧŐƠĊǑŃĊ¿ +ØƧǑŃÅĘØĠƽ¿ _Ġ«ĘØƠĘØĠƽ» _ØŃƧŐƠŃØƽɝØ ØƠıØĠ«Ęĝ ƽØƠŃ Å‚Ƨ =؞ØŃ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉĠŐ ÅØ 9‚ŃØĠƠŐ ĠƧƽ žØį‚ŃŃƽØƠĺ‚čØŃ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØĠŃØ ó‚ƧɝĠŃĠØƠØŃÅØ¿ ƧŐŃĝ ÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ØĠŃØ ĊØóŒĘƠıĠ«ĘØ _ƽ‚ÅƽƉ _ØıžƧƽ łƧ ǑƧɐŒƠƽĠĊØ ĺƽ ɐ‚ƠŃƽ ĠŃ ƧØĠŃØŃ \ØĠƧØĘĠŃɐØĠƧØŃ ɎŐƠ ÅØƠ ƙĘŐĘØŃ ;ƠĠĺĠтıĠĝ ƽŒƽƧƠ‚ƽØƚ ǑŃÅ ƙžØɐ‚óóŃØƽØŃ ǑƧØĠтŃÅØƠĝ ƧØƽɝǑŃĊØŃƚ¿ ÅØŃØŃ ƙʌǑóĠĊ ‚Ǒ«Ę hўØƽØĠĝ ıĠĊƽØ ɝǑĺ GžóØƠ ó‚ııØŃƚƉ CǑŃ ‚žØƠ ÅƠŐĘƽ +Øó‚ĘƠ ɎŐŃ ɎŗııĠĊ ǑŃØƠĝ ɐ‚ƠƽØƽØƠ _ƽØııØ» /Ń ÅØŃ ɎØƠĊ‚ŃĊØŃØŃ AŐтĝ ƽØŃ ɐǑƠÅØŃ ĺØĘƠØƠØ AØŃƧ«ĘØŃ ÅǑƠ«Ę Ǒĺĝ ĘØƠóıĠØĊØŃÅØ ;‚Ń‚ıÅØ«įØı Ƨ«ĘɐØƠ ɎØƠıØƽɝƽƉ ‚Ƨ XƠ՞ıØĺ» ĠØ ǑŃƽØƠĠƠÅĠƧ«Ę ɎØƠıØĊƽØŃ +‚ƧıØĠƽǑŃĊØŃ ɐØƠÅØŃ ǑŃÅĠ«ĘƽƉ ~ǑĊıØĠ«Ę Ƨ«Ęı‚ĊØŃ )ǑŃįØŃ ‚ǑƧ ÅØŃ ØžØŃó‚ııƧ ÅŐƠƽ ɎØƠı‚ǑóØŃÅØŃ _ƽƠŐĺıØĠƽǑŃĊØŃƉ ØĠÅØƧ ɝǑĝ Ƨ‚ĺĺØŃ ĺ‚«Ęƽ ÅĠØ _ƽ‚Ęıžı‚ƽƽØŃ ɝǑ ĊØóŒĘƠĝ ıĠ«ĘØŃ +ØƧ«ĘŐƧƧØŃƉ _ØıžƧƽ ‚Ń ÅØƠ Őž‚«‚ĝ ž‚Ń‚¿ ÅØĺ žØƠǗĘĺƽØŃ _ƽƠ‚ŃŞØɝĠƠį ÅØƠ _ƽ‚Åƽ¿ óıŐĊØŃ Ƨ«ĘŐŃ ;‚Ń‚ıÅØ«įØı ĠŃ ÅĠØ =ǑóƽƉ tØŃĠĊØƠ žĠɝ‚ƠƠ¿ ‚žØƠ ĊØтǑƧŐ ÅƠĠŃĊıĠ«Ę ƧĠŃÅ AĠƧƧƧƽŒŃÅØ ĠŃ ɎĠØıØŃ ‚ŃÅØƠØŃ _ƽŒÅƽØŃ» /Ń ØƠıĠŃ Ƨ«Ęɐ‚žžØŃ ÅĠØ žɐ‚ƧƧØƠį‚ŃŒıØ ƠǑŃÅ ǂɡ A‚ı Ġĺ 9‚ĘƠ žØĠ Ƨƽ‚ƠįØŃ \ØĊØŃĊǗƧĝ ƧØŃ ǗžØƠ¿ ÅĠØ ƧƽĠŃįØŃÅØ )ıǑƽ ØƠĊĠØčƽ ƧĠ«Ę ĠŃ ÅĠØ _žƠØØƉ /ĺ ĺ‚ƠŐÅØŃ ŃØƠĊĠØŃØƽɝ ÅØƠ h_ ʌǑóØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ _ƽƠŐĺ‚ǑƧóŒııØƉ hŃÅ

şƳ

‚Ǒó ÅØŃ )ıǗƧƧØŃ ɎŐŃ ;‚ĠƠŐ ƽƠØĠžØŃ cĠØƠį‚ĝ łɎØƠ ɝɐĠƧ«ĘØŃ Xı‚ƧƽĠįĺǗıı¿ ɐØĠı ÅĠØ ıŐį‚ıØ AǗıı‚žóǑĘƠ ÅØĺ ~ǑƧ‚ĺĺØўƠǑ«Ę Ń‚Ę ĠƧƽƉ ĠØ /ŃóƠ‚ƧƽƠǑįƽǑƠ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ƠǑŃÅ Ǒĺ ÅØŃ +ı՞ǑƧ ĠƧƽ ĺ‚ƧƧĠɎ ɎØƠ‚ıƽØƽƉ Ǒó į‚Ǒĺ ó‚ƧƧž‚ƠØ ǂýɡ ĠııĠŐŃØŃ h_ĝŐıı‚Ơ Ƨ«ĘŒƽɝƽ łƧ ØƠ‚ƽǑŃĊƧǑŃƽØƠŃØĘĺØŃ ŐŐɝ “ Ő徂Ńɔ ÅØŃ AŐÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊƧžØłƠó óǗƠ ÅĠØ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ǂɡ 9‚ĘƠØ ê łƧ ɐŒƠØ ĺØĘƠ ‚ıƧ łƧ _Ø«ĘƧó‚«ĘØ ÅØƧ ɐØıƽɐØĠƽØŃ ƠǑƽƽŐĝ ĠŃı‚ŃÅƧžƠŐÅǑįƽƧƉ ŃĊØƧĠ«ĘƽƧ ÅĠØƧØƠ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽĝ-ØƠ‚ǑƧĝ óŐƠÅØƠǑŃĊ ƧǑ«ĘØŃ hĺɐØıƽƧ«ĘǗƽɝØƠ¿ _ƽ‚Åƽĝ žı‚ŃØƠ ǑŃÅ rØƠįØĘƠƧóŐƠƧ«ĘØƠ т«Ę tØĊØŃ¿ ÅĠØ AØĊ‚ƧƽŒÅƽØ ØƠĘ؞ıĠ«Ę ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ǑŃÅ ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ _ĠØ ƧØƽɝØŃ ɎŐƠ ‚ıĝ ıØĺ ‚Ǒó ĺŐÅØƠŃØ ŐĺžǑƽØƠƽØ«ĘŃĠįƉ tĠ«Ęĝ ƽĠĊƧƽØƧ ıØĺØŃƽ łóǗƠ ƧĠŃÅ _ØŃƧŐƠØŃ ĠŃ _ƽƠ‚čØŃ¿ XıŒƽɝØŃ ǑŃÅ +؞ŒǑÅØó‚ƧƧ‚ÅØŃ¿ ÅĠØ Å‚Ƨ ǑƠž‚ŃØ =؞ØŃ ǗžØƠɐ‚«ĘØŃƉ _ĠØ ØƠĝ Ę؞ØŃ /ŃóŐƠĺ‚ƽĠŐŃØŃ ǗžØƠ rØƠįØĘƠƧóıǗƧƧØ¿ ÅØŃ ~ǑƧƽ‚ŃÅ ɎŐŃ t‚ƧƧØƠƠŐĘƠØŃ ŐÅØƠ ÅĠØ )ǑŃįƽĠŐŃƧƽǗ«ĘƽĠĊįØĠƽ ɎŐŃ _ƽƠ‚čØŃı‚ƽØƠŃØŃƉ

o\M`fk/A `/Aff A2/f k` Ǒ«Ę ÅĠØ AǗııØŃƽƧŐƠĊǑŃĊ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ĺĠƽ ÅØƠ cØ«ĘŃĠį ĠŃ ØƠƧƽ‚ǑŃıĠ«ĘØĺ A‚č ŐžƽĠĺĠØƠØŃƉ ĠƧĘØƠ ó‚ĘƠØŃ AǗııɐ‚ĊØŃ ØĠŃØ óØƧƽØ \ŐǑƽØ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ¿ Ǒĺ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ žó‚ııØĠĺØƠ ɝǑ ıØØƠØŃ ê ØĊ‚ı¿ ՞ ÅĠØ Ę‚ıž ɎŐıı ƧĠŃÅ ŐÅØƠ ƧØĠƽ c‚ĊØŃ ǗžØƠƒǑØııØŃƉ ĠØ AĠııĠŐŃØŃƧƽ‚Åƽ XĘĠı‚ÅØıžĘĠ‚ ‚Ń ÅØƠ h_ĝGƧƽįǗƧƽØ Ę‚ƽ łƧ

žØƧƧØƠ ŐƠĊ‚ŃĠƧĠØƠƽ» _ĠØ Ę‚ƽ ƧŐı‚ƠžØƽƠĠ؞ØŃØ AǗııØĠĺØƠ ƁŋƄ ÅØƧ h_ĝ_ƽ‚ƠƽǑžƧ ĠĊØııɔ _Őĝ ı‚Ơ ‚ǑóĊØƧƽØııƽ¿ ÅĠØ žó‚ıı ĺĠƽ ØĠŃØƠ ØĠŃĊØĝ ž‚ǑƽØŃ XƠØƧƧØ įŐĺžƠĠĺĠØƠØŃƉ _ĠŃÅ ƧĠØ ɎŐıı¿ ĺØıÅØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ cŐŃŃØŃ žØƠ A՞ĠıóǑŃį žØĠ ÅØŃ žó‚ııžØƽƠĠ؞ØŃƉ tØĠı ÅĠØ AǗııɐ‚ĊØŃ ŃǑŃ ƧØıƽØŃØƠ ‚ǑƧƠǗ«įØŃ ĺǗƧƧØŃ¿ Ƨž‚ƠƽØ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ Ġĺ ØƠƧƽØŃ 9‚ĘƠ ņɡɡ ɡɡɡ Őıı‚Ơ ‚Ń ØŃĝ ɝĠŃĝ ǑŃÅ XØƠƧŐтıįŐƧƽØŃƉ Ǒ«Ę ǗƧƧØıÅŐƠó ƽØƧƽØƽ ÅØŃ Ƨ«Ęı‚ǑØŃ žó‚ııØĠĺØƠ Ƨ«ĘŐŃƉ ĠŃØƠ ÅØƠ ĊƠŗčƽØŃ ;ŐƧƽØўıŗ«įØ ĠŃ +ƠŐčĝ ƧƽŒÅƽØŃ ‚žØƠ ĠƧƽ ÅĠØ ØıØǑ«ĘƽǑŃĊƉ _ĠØ ɎØƠǑƠĝ Ƨ‚«Ęƽ ĺØĘƠ ‚ıƧ ǂɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ _ƽƠŐĺįŐƧƽØŃ ØĠŃØƠ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØŃ ;ŐĺĺǑŃØƉ Ǒ«Ę ƧĠØ ıĠØčØŃ ƧĠ«Ę ÅƠ‚ƧƽĠƧ«Ę ƧØŃįØŃ ê ĺĠƽ ĠŃƽØıĝ ıĠĊØŃƽØŃ _ƽƠ‚čØŃı‚ƽØƠŃØŃ ƁƭƄ¿ ɐĠØ ƧĠØ ÅĠØ hŃĠ Øıóƽ ØŃƽɐĠ«įØıƽ ʂƽ» _ĠØ ÅĠĺĺØŃ ƧĠ«Ę ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę¿ ɐØŃŃ ĠĘƠØ ØɐØĊǑŃĊƧĺØıÅØƠ įØĠŃØ )ǑčĊŒŃĊØƠ¿ ǑƽŐƧ ŐÅØƠ )‚ĘƠƠ‚Åó‚ĘƠØƠ ‚Ǒó ÅØƠ _ƽƠ‚čØ ĺØĘƠ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠØŃƉ ĠƧ ɝǑ äɡ XƠŐɝØŃƽ _ƽƠŐĺ ƧŐıı łƧ Ƨž‚ƠØŃƉ Ǒ«Ę ŗóóØŃƽıĠ«ĘØ +؞ŒǑÅØ ǑŃÅ ǗƠŐʌǑĝ ƧØƠ įŗŃŃØŃ ĺĠƽĘĠıóØ ɎŐŃ _ØŃƧŐƠØŃ ĠĘƠØŃ ŃØƠĊĠØɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ƧØŃįØŃ¿ ĺĠƽ ÅØĺ )ǑŃįĝ ƧƽǑĘı ÅØƧ ŃŐƠÅƠĘØĠŃĝɐØƧƽóŒıĠƧ«ĘØŃ ıØįƽƠŐĝ ŃĠįǑŃƽØƠŃØĘĺØŃƧ /Zóɔ ɝǑĺ ØĠƧžĠØıƉ ØƠ ǗƠŐƧƽǑĘı ƁƟƄ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠƽ žØƠ _ØŃƧŐƠ¿ ՞ ÅØƠ AĠƽ‚ƠžØĠƽØƠ ‚ĺ _«ĘƠØĠžƽĠƧ«Ę ƧĠƽɝƽƉ rØƠıŒƧƧƽ ØƠ óǗƠ ıŒŃĊØƠØ ~ØĠƽ ƧØĠŃØŃ Xı‚ƽɝ¿ Ƨ«Ę‚ıƽØƽ ÅØƠ _ØŃƧŐƠ žØƠ )ǑŃį łƧ _«ĘƠØĠžƽĠƧ«ĘıĠ«Ęƽ¿ ÅØŃ AŐŃĠƽŐƠ ŐÅØƠ ÅĠØ ;ıĠ傂Ńı‚ĊØ ‚ǑƧƉ CĠ«ĘƽƧ žıØĠžƽ ĠŃ ÅØƠ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØŃ _ƽ‚Åƽ ÅØĺ ~Ǒó‚ıı ǗžØƠı‚ƧƧØŃ ê łƧ ĊĠıƽ ‚Ǒ«Ę óǗƠ ÅĠØ ;‚Ń‚ıĠƧ‚ƽĠŐŃ» Njɡ žĠƧ ąɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ )ƠĠƧ«Ęɐ‚ƧƧØƠƧ ɎØƠƧĠ«įØƠŃ ĘØǑƽØ ǑŃƽØƠ ÅØŃ _ƽŒÅƽØŃ¿ žØɎŐƠ ØƧ ÅĠØ -‚ǑƧıØĠƽǑŃĊØŃ ØƠĝ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

ƠØĠ«Ęƽ¿ ɐØĠı ÅĠØ \ŐĘƠØ ǑŃÅĠ«Ęƽ ƧĠŃÅƉ t‚ĝ ƧĘĠŃĊƽŐŃ ǑŃÅ žǑ ʂžĠ ı‚ƧƧØŃ Å‚ĘØƠ ÅƠ‚ĘƽıŐƧØ AØƧƧóǗĘıØƠ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠØŃ¿ ÅĠØ ÅØŃ t‚ƧƧØƠÅǑƠ«ĘóıǑƧƧ ǗžØƠɐ‚«ĘØŃƉ ĠØ t‚Ƨĝ ƧØƠžØƽƠĠØžØ ƧžǗƠØŃ Å‚ĺĠƽ ǑŃÅĠ«ĘƽØ _ƽØııØŃ óƠǗĘØƠ ‚Ǒó ǑŃÅ Ƨ«ĘĠ«įØŃ ‚ǑƽƠǑžžƧ ɐØƧØŃƽĝ ıĠ«Ę Ƨ«ĘŃØııØƠ ɝǑƠ \Øž‚Ơ‚ƽǑƠƉ rĠØıØ +؞ŒǑÅØ ɐØƠÅØŃ ƧĠ«Ę ž‚ıÅ ƧØıžƧƽ ĺĠƽ t‚ƧƧØƠ ɎØƠƧŐƠĊØŃ» ĺ ØƠıĠŃØƠ ıØɒ‚Ńĝ ÅØƠžı‚ƽɝ Øƽɐ‚ ƧžØĠ«ĘØƠƽ ØĠŃ ŃØǑØƧ -ŐƽØı ÅØƠ ;ØƽƽØ ƽ‚ž \ØĊØŃɐ‚ƧƧØƠ ƁõƄ ɎŐĺ ‚«Ę ĠŃ c‚ŃįƧ ǑŃÅ ıØĠƽØƽ ØƧ ĠŃ ÅĠØ cŐĠıØƽƽØŃƉ ĠØ ɎØƠĝ ǑƠƧ‚«ĘØŃ ĺĠƽ ąɡ =ĠƽØƠŃ žƠŐ c‚Ċ ǑŃÅ ;Őžó ØĠŃ ƠĠƽƽØı ÅØƧ žƠĠɎ‚ƽØŃ t‚ƧƧØƠɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧƉ ĠØ ØƠıĠŃØƠ -ŐƽØıĠØƠƧ Ƨž‚ƠØŃ ƧŐ Ġĺ 9‚ĘƠ şş ɡɡɡ ǑƠŐ t‚ƧƧØƠĊ؞ǗĘƠØŃƉ

2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

Ɵž kŷœ†ijË 2ijƚËģģĒþËijǜ

ĸ

)2H`fkđvM\/\`*H hŃÅ ÅĠØ ŃŐƠÅƧž‚ŃĠƧ«ĘØ _ƽ‚Åƽ _‚Ńƽ‚ŃÅØƠ ɐĠıı ÅØŃ t‚ƧƧØƠɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ǑŃƽØƠ ‚ŃÅØƠØĺ ƧØŃįØŃ¿ ĠŃÅØĺ ƧĠØ )ǗĘıØƠ Ġĺ ŐÅØŃ ĠŃƧƽ‚ıĝ ıĠØƠƽƉ t‚ƧƧØƠƧžƠĠŃįıØƠ ƁéƄ ĠŃ X‚ƠįƧ ƧŐııØŃ ƧĠ«Ę łŃŃ ŃǑƠ ŃŐ«Ę ØĠŃƧ«Ę‚ıƽØŃ¿ ɐØŃŃ ÅØƠ ŐÅØŃ ƽƠŐ«įØŃ ĠƧƽƉ _‚Ńƽ‚ŃÅØƠ óǗĘƠƽ ĠŃ ǑƠŐĝ ž‚ žØĠĺ ĠŃƧ‚ƽɝ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØƠ _ƽ‚ÅƽƽØ«ĘŃĠįƉ ĠØ _ž‚ŃĠØƠ ɐŐııØŃ ĠŃƧĊØƧ‚ĺƽ Njɡ ɡɡɡ _ØŃĝ ƧŐƠØŃ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠØŃ¿ Ǒĺ ɎØƠƧ«ĘĠØÅØŃƧƽØ ‚ĝ ƽØŃ ɝǑ Ƨ‚ĺĺØıŃ» ɎŐŃ ÅØƠ X‚ƠįʂǑƧ‚ǑƧı‚Ƨĝ ƽǑŃĊ žĠƧ ɝǑƠ cØĺžØƠ‚ƽǑƠ ÅØƠ +ØɐŒƧƧØƠƉ ĠØ Ƨĺ‚ƠƽØ cØ«ĘŃĠį ƧŐıı ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ĺ‚«ĘØŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ĊØƧǗŃÅØƠƉ /A ƽØƧƽØƽ ƧØĠƽ ;ǑƠɝØĺ ØĠŃØ ŃØǑØ _Őóƽɐ‚ƠØ ĠŃ OƧƽØƠƠØĠ«Ę¿ ÅĠØ ØƠƧƽĺ‚ıƧ ‚ƽØŃ ‚ǑƧ =ǑóƽĺØƧƧƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ ǑŃÅ rØƠįØĘƠƧƧØŃƧŐĝ ƠØŃ ƧŐ įŐĺžĠŃĠØƠƽ¿ łƧƧ ƧĠØ )ØĠŃƧƽ‚ǑžɐØƠƽØ óǗƠ ØĠŃɝØıŃØ _ƽƠ‚čØŃ ąä _ƽǑŃÅØŃ Ġĺ rŐƠ‚ǑƧ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ƭ Ǝ

žØƠØ«ĘŃØƽƉ ƠŐĘƽ ÅĠØ Øı‚ƧƽǑŃĊ ɝǑ Ƨƽ‚Ơį ‚Ńĝ ɝǑƧƽØĠĊØŃ¿ įŗŃŃØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ɎŐƠžØǑĊØŃ ê ĠŃÅØĺ ƧĠØ Øƽɐ‚ =‚Ƨƽɐ‚ĊØŃ ǑĺıØĠƽØŃ¿ ÅØŃ rØƠįØĘƠ ĺĠƽ ıŒŃĊØƠØŃ +ƠǗѾʂƧØŃ ƁƎƄ Ƨ«ĘŃØııØƠ óıĠØčØŃ ı‚ƧƧØŃ ŐÅØƠ ǑƧƽĠ«įØƽƧ óǗƠ ÅØŃ c‚Ċ žĠııĠĊØƠ ‚ŃžĠØƽØŃƉ Ǒ«Ę ÅØŃ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ ɐŐıĝ ıØŃ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ŐžƽĠĺĠØƠØŃƉ ǑčØƠʂıž ÅØƠ _ƽŐčɝØĠƽØŃ ƧĠŃÅ ĘØǑƽØ ɎĠØıØ ǑƧƧØ ŃǑƠ ɝǑƠ -ŒıóƽØ ĊØŃǑƽɝƽƉ ĠŃØ rØƠƧ«ĘɐØŃÅǑŃĊ ɎŐŃ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ¿ ÅĠØ ÅØƠ /Aĝ)ŐƠƧ«ĘØƠ 9‚ɔ‚Ńƽ ;‚ı‚ĊŃ‚Ń‚ĺ ‚ǑƧ _ĠŃĊ‚žǑƠ žØØŃÅØŃ ɐĠııƉ

Ʒſ ZŁſĒƚĒŁijſ¼†ƚËij f†ƷſËij¼Ëŷ /†ij¼Ǖſ œËŷ˧ČijËij ŁĭŞƷƚËŷ¶ ǏĒË ƷƚŁſ ŁČijË `ƚ†Ʒ †ijſ ‚ĒËģ ĠŁĭĭËij ØƠ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ ØŃƽɐĠ«įØıƽ ØĠŃ _ɔƧĝ ƽØĺ¿ Å‚Ƨ łƧ )‚ĘƠĊ‚Ƨƽ‚ǑóįŐĺĺØŃ ŗóóØŃƽıĠĝ «ĘØƠ rØƠįØĘƠƧĺĠƽƽØı ĠŃ AĠŃǑƽØтžƧƽŒŃÅØŃ ĺĠƧƧƽ ê ĺĠƽĘĠıóØ ÅØƠ XŐƧĠƽĠŐŃƧłƽØŃ ÅØƠ AŐĝ žĠıƽØıØóŐŃØ¿ ÅĠØ CØƽɝžØƽƠØĠžØƠ ‚ŃŐŃɔĺĠƧĠØƠƽ ɝǑƠ rØƠóǗĊǑŃĊ ƧƽØııØŃƉ \ØĊĠƧƽƠĠØƠƽ ÅĠØ ǑƧĝ ɝØŃƽƠ‚ıØ ƧĠŃįØŃÅØ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠɝ‚ĘıØŃ¿ į‚ŃŃ ƧĠØ įıØĠŃØƠØ )‚ĘƠɝØǑĊØ ‚Ǒó ÅĠØ \ŐǑƽØ Ƨ«ĘĠĝ «įØŃ ǑŃŠłĺĠƽ _žƠĠƽ Ƨž‚ƠØŃƉ hĺĊØįØĘƠƽ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ c‚įƽóƠ؃ǑØŃĝ ɝØŃ ÅØƠ ǑƧƧØ ØƠĘŗĘØŃ¿ ɐØŃŃ Å‚Ƨ _ɔƧƽØĺ ɐ‚«ĘƧØŃÅØ AØŃƧ«ĘØŃĺØŃĊØŃ ǑŃÅ CǑƽĝ

ɝØƠɝ‚ĘıØŃ ƠØĊĠƧƽƠĠØƠƽ¿ Øƽɐ‚ т«Ę )Ǒ螂ııĝ ƧžĠØıØŃƉ +‚ŃɝØ rØƠįØĘƠƧƧƽƠŗĺØ ıĠØčØŃ ƧĠ«Ę ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ ƧƽØǑØƠŃƉ Ƴɡɡ /ŃÅǑįƽĠŐŃƧƧ«ĘıØĠĝ óØŃ¿ ÅĠØ ǑƽŐƧ ØƠó‚ƧƧØŃ¿ ƧƽØ«įØŃ ‚ııØĠŃ ĠŃ _ƽǑƽƽĊ‚Ơƽ Ġĺ ƧžĘ‚ıƽƉ rØƠįŃǗžóƽ ĺĠƽ ;‚ĺØĝ Ơ‚Ƨ ƁƇƄ ǑŃÅ ÅØŃ XŐƧĠƽĠŐŃƧłƽØŃ ÅØƠ A՞Ġıĝ ƽØıØóŐŃØ¿ ØƠįØŃŃØŃ ŐĺžǑƽØƠ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ _ƽ‚ǑƧ ê ƧĠØ Ƨ‚ĊØŃ ƧĠØ žƠŒɝĠƧØ ɎŐƠ‚ǑƧ¿ óǗƠ ĭØÅØ _ƽƠ‚čØ¿ ĭØÅØŃ tŐ«ĘØŃƽ‚Ċ ǑŃÅ ĭØÅØƧ tØƽƽØƠƉ +ØƧƽǗƽɝƽ ‚Ǒó ƧŐı«ĘØ XƠŐĊŃŐƧØŃ¿ ıØŃįØŃ ØıØįƽƠŐŃĠƧ«ĘØ rØƠįØĘƠƧƧ«ĘĠıÅØƠ ƁÓƄ ÅĠØ Ǒĝ ƽŐƧ ‚Ǒó ǑƧɐØĠ«ĘƠŐǑƽØŃ Ǒĺ¿ ƧžØƠƠØŃ žØĝ ƧƽĠĺĺƽØ _ƽƠ‚čØŃ ŐÅØƠ ɝØĠĊØŃ ØĠŃØ ØƠĘŗĘƽØ ĠƽɔĝA‚Ǒƽ ‚Ń¿ Ǒĺ ǑƽŐó‚ĘƠØƠ ɝǑĺ hĺƧƽĠØĊ ‚Ǒó ‚ŃÅØƠØ \ŐǑƽØŃ ɝǑ žØɐØĊØŃƉ cØĠıŃØĘĝ ĺØƠ ØĠŃØƧ cØ«ĘŃĠįƽØƧƽƧ ĠŃ ÅØƠ ŃĠØÅØƠıŒŃÅĠĝ Ƨ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ĠŃÅĘŐɎØŃ ØƠó‚ĘƠØŃ ƧŐĊ‚Ơ ĊıØĠ«Ę ‚Ǒó ØĠŃØĺ ĠƧžı‚ɔ Ġĺ Ơĺ‚ƽǑƠØŃĝ žƠØƽƽ¿ ɐĠØ ĘŐ«Ę ÅĠØ A‚Ǒƽ ‚Ǒó ÅØƠ _ƽƠØ«įØ ĠƧƽ¿ ÅĠØ ƧĠØ ĊØƠ‚ÅØ žØó‚ĘƠØŃ ê +X_ĝGƠƽǑŃĊ ĺ‚«Ęƽ ØƧ ĺŗĊıĠ«ĘƉ ĠØ cØƧƽØƠ įŗŃŃØŃ Å‚ŃŃ ØŃƽƧ«ĘØĠÅØŃ¿ ՞ ƧĠØ ıĠ؞ØƠ ‚Ǒó žƠØĠƧɐØƠƽØƠØ ǑƧƧØ ǑŃÅ ~ǗĊØ ǑĺƧƽØĠĊØŃƉ /Ń ÅØƠ /ŃŃØŃƧƽ‚Åƽ ɎŐŃ _‚Ń )Ơ‚Ń«ĠƧ«Ő įŗŃŃØŃ ǑƽŐó‚ĘƠØƠ ƧŐĊ‚Ơ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ óƠØĠØŃ X‚Ơįžı‚ƽɝ ƁĸƄ žØƠ _ĺ‚ƠƽžĘŐŃØĝžž ƧǑ«ĘØŃ¿ ƧØĠƽ ÅĠØ rØƠįØĘƠƧžØĘŗƠÅØ Ʈɡɡɡ _ƽØııžıŒƽɝØ ĺĠƽ ÅƠ‚ĘƽıŐƧØŃ _ØŃƧŐƠØŃ Ġĺ ƧžĘ‚ıƽ ‚ǑƧĊØƧƽ‚ƽƽØƽ ʂƽƉ ‚Ƨ ƠØÅǑɝĠØƠƽ _Ǒ«Ęó‚ĘƠƽØŃ¿ =ŒƠĺ ǑŃÅ žĊ‚ƧžØı‚ƧƽǑŃĊƉ ‚Ƨ ɝØĠĊƽ» ØɎŐƠ Ƨĺ‚ƠƽØ _ØŃƧŐƠØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ÅØƠ ~ǑįǑŃóƽ ı؞ØŃƧɐØƠƽ ĺ‚«ĘØŃ¿ ž‚Ǒ«Ęƽ ØƧ ØƠƧƽ ØĠŃĺ‚ı Ƨĺ‚ƠƽØ /ÅØØŃƉ ĉ †ij¼ŷˆſŤĭËijijšǏĒǏŁŤ¼Ë¶ ĭ†ƚƚČĒ†ſ Ġ†ĭŞ ž ZËĠĒijþ¶ †ģËǔ†ij¼Ëŷ œƷſ§Č ž `›Ł Z†ƷģŁ

şƮ


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ é

Ɵ

Ƈ

ŋ Ó õ

ĸ Ǝ

ƭ

tØĠı ØƧ ;ŐƧƽØŃ ǑŃÅ ŃØƠĊĠØ Ƨž‚Ơƽ¿ ØƠ՞ØƠƽ ÅĠØ =‚ŃÅɐĠƠƽĝ Ƨ«Ę‚óƽ ɐØıƽɐØĠƽ ÅĠØ /ŃŃØŃƧƽŒÅƽØƉ

`

ƽ‚ƽƽ ÅØƧ cƠ‚įƽŐƠƧ ŃĠĺĺƽ ÅØƠ ‚ǑØƠ ĠŃ ~ǑįǑŃóƽ ØƠƧƽ ÅĠØ hĝ‚ĘŃ ǑŃŠłŃŃ ÅØŃ )‚ĘƠƧƽǑĘı¿ Ǒĺ ‚Ǒó ƧØĠŃ )ØıÅ ɝǑ įŐĺĺØŃƉ ØŃŃ A‚ĠƧ¿ ;‚ƠƽŐóóØıŃ ǑŃÅ +ǑƠĝ įØŃ įŗŃŃƽØŃ ž‚ıÅ ĠŃ -Ő«ĘʌǑƧØƠŃ ƁŋƄ ɐ‚«Ęĝ ƧØŃ¿ ĺĠƽƽØŃ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉ ĠŃØƠ ÅØƠ ĊƠŐčØŃ rØƠóØ«ĘƽØƠ ÅĠØƧØƠ /ÅØØ ĠƧƽ ÅØƠ AĠįƠ՞ĠŐıŐĊØ Ġ«įƧŐŃ ØƧžŐĺĺĠØƠ ɎŐŃ ÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ ŐıǑĺžĠ‚ĝhŃĠɎØƠƧĠƽŒƽƉ ƙĠŃØ -Ő«ĘʂǑƧó‚Ơĺ ĠƧƽ ŃĠ«ĘƽƧ ‚ŃÅØƠØƧ ‚ıƧ ǑƽɝØŃÅØ ‚ǑóØĠтŃĝ ÅØƠĊØƧƽ‚žØıƽØ +ØɐŒ«ĘƧʌǑƧØƠƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠƉ -ØǑƽØ ĺǗƧƧƽØŃ =‚ƧƽØƠ C‚ĘƠǑŃĊ ɎŐĺ =‚ŃÅ ǗžØƠ -ǑŃÅØƠƽØ ;ĠıŐĺØƽØƠ ĠŃ ÅĠØ ǑƠž‚ĝ ŃØŃ ~ØŃƽƠØŃ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠØŃ¿ ƠØ«ĘŃØƽ ØƧĝ žŐĺĺĠØƠ ɎŐƠƉ tØıƽɐØĠƽ ıØĊØŃ ÅĠØƧØŃ tØĊ ƽŒĊıĠ«Ę ɝɐØĠ AĠııĠŐŃØŃ cŐŃŃØŃ =؞ØŃƧĺĠƽĝ ƽØı ɝǑƠǗ«į¿ ɐ‚Ƨ şýɡ ɡɡɡ =įɐĝ=‚ÅǑŃĊØŃ ØŃƽĝ ƧžƠĠ«ĘƽƉ ‚Ƨ óǗĘƠØ ɝǑ ØĠŃØĺ ǑŃŃŗƽĠĊØŃ rØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ę ‚Ń \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ɐĠØ ØŃɝĠŃ ǑŃÅ _ƽƠŐĺ óǗƠ ÅĠØ ;ǗĘıǑŃĊ ÅØƠ =‚ĊØƠʌǑƧØƠ¿ óĠŃĝ ÅØƽ ØƧžŐĺĺĠØƠƉ t‚ƠǑĺ ‚ıƧŐ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ )Øıĝ ÅØƠ ɝǑ ÅØŃ rØƠžƠ‚Ǒ«ĘØƠŃ žƠĠŃĊØŃƔ t‚Ƨ ɐĠØ ØĠŃØ rĠƧĠŐŃ ‚ǑƧ ÅØĺ ‚į‚ÅØĺĠĝ Ƨ«ĘØŃ ıóØўØĠŃƽǑƠĺ įıĠŃĊƽ¿ ĠƧƽ ĠŃ ŃƧŒƽɝØŃ žØƠØĠƽƧ \؂ıĠƽŒƽƉ rŐƠƠØĠƽØƠ ƧĠŃÅ ıŐį‚ıØ /ŃĠƽĠ‚ƽĠĝ ɎØŃ¿ ÅĠØ ‚Ǒó óı‚«ĘØŃ -‚ǑƧŌ«ĘØƠŃ ƁƭƄ +ØĺǗĝ ƧØ ɝĠØĘØŃƉ tĠØ ĠŃ CØɐ xŐƠįƧ _ƽ‚ÅƽƽØĠı ƠŐŐįĝ

şä

ıɔŃ» ŐƠƽ ıØĊƽØŃ _ƽ‚Åƽž‚ǑØƠŃ Njɡɡņ ‚Ǒó ÅØĺ ‚«Ę ØĠŃØƧ =‚ĊØƠʂǑƧØƧ ØĠŃØ ąɡɡɡ ZǑ‚ÅƠ‚ƽĝ ĺØƽØƠ ĊƠŐčØ )‚Ơĺ ‚ŃƉ _ĠØ ıĠØóØƠƽ ĭŒĘƠıĠ«Ę ƧĠØĝ žØŃ cŐŃŃØŃ ĠŐĝ_‚ı‚ƽ¿ cŐĺ‚ƽØŃ ǑŃÅ ;ƠŒǑĝ ƽØƠ¿ ÅĠØ ‚Ǒó tŐ«ĘØŃĺŒƠįƽØŃ ɎØƠį‚Ǒóƽ ɐØƠÅØŃ ê ĊØŃǑĊ¿ Ǒĺ ØĠŃØŃ _ŐĺĺØƠ ı‚ŃĊ ÅØŃ rØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ę ɎŐŃ ƠǑŃÅ Njɡɡ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑ ÅØ«įØŃƉ Ǒ«Ę žĊ‚ƧØ Ƨ«ĘØĠŃØŃ ÅØĺ +ØĺǗƧØ ŃĠ«ĘƽƧ ‚ŃɝǑʂžØŃƉ ĠŃØ _ƽǑÅĠØ ÅØƠ h_ĝhŃĠĝ ɎØƠƧĠƽŒƽ CØɐ 9ØƠƧØɔ ØƠĊ‚ž¿ łƧƧ ƽƠŐƽɝ ÅØƧ ǑƽŐɎØƠįØĘƠƧ ÅØƠ ў‚Ǒ ɎŐŃ =؞ØŃƧĺĠƽĝ ƽØıŃ ĠŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ǑўØÅØŃįıĠ«Ę ĠƧƽƉ tØĝ ĊØŃ ÅØƧ rØƠɝĠ«ĘƽƧ ‚Ǒó XØƧƽĠɝĠÅØ ǑŃÅ ;ŐŃĝ ƧØƠɎĠØƠǑŃĊƧƧƽŐóóØ ƧØĠ ÅĠØ _ƽ‚ÅƽØƠŃƽØ ƧŐĊ‚Ơ Őóƽ ĊØƧǗŃÅØƠ ‚ıƧ +ØĺǗƧØ ɎŐĺ =‚ŃÅƉ ĠØ ‚«Ęó‚ƠĺØŃ ƧĠŃÅ ĺĠƽƽıØƠɐØĠıØ ƧŐ ØƠĝ óŐıĊƠØĠ«Ę¿ łƧƧ _ǑžØƠĺŒƠįƽØ Ġĺ ь«ĘƧƽØŃ 9‚ĘƠ ĠŃ ĺØĘƠØƠØŃ h_ĝ_ƽŒÅƽØŃ +ØɐŒ«ĘƧĝ ʌǑƧØƠ ‚Ǒó ĠĘƠØŃ rØƠį‚ǑóƧʂııØŃ ĠŃƧƽ‚ııĠØĝ ƠØŃ ɐŐııØŃƉ +‚ŃɝĭŒĘƠĠĊ ɐǗƠÅØŃ ĠŃ ĭØÅØĺ žĠƧ ɝǑ ǂɡ cŐŃŃØŃ +ØĺǗƧØ ɐ‚«ĘƧØŃƉ

Z\?ZAf‚ ‚k ?\)A/H C؞ØŃ -‚ǑƧŌ«ĘØƠŃ žĠØƽØƽ ‚Ǒ«Ę ƧƽŒÅƽĠĝ Ƨ«ĘØƧ Ơ‚«Ęı‚ŃÅ Xı‚ƽɝ óǗƠ óƠǑ«Ęƽž‚ƠØŃ «įØƠžŐÅØŃ ƁƟƄ ǑŃÅ ƧŐĊ‚Ơ )ĠƧ«Ęó‚ƠĺØŃ ƁõƄƉ /ĺ ~ØŃƽƠǑĺ ɎŐŃ ØƽƠŐĠƽ¿ łƧ Ƨƽ‚Ơį ǑŃƽØƠ Øĝ ɎŗıįØƠǑŃĊƧƧ«ĘɐǑŃÅ ıØĠÅØƽ¿ ɐĠıı łƧ hŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ -‚Ńƽɝ )‚ƠĺƧ ‚Ǒó ØĠŃØƠ )ıŒ«ĘØ ɎŐŃ ąɡ )Ǒ螂ııóØıÅØƠŃ =‚ŃÅɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽ žØƽƠØĠĝ žØŃƉ /Ń įıØĠŃØƠØĺ A‚čƧƽ‚ž ı‚ǑóØŃ ŒĘŃıĠ«ĘØ XƠŐĭØįƽØ ĠŃ =ŐŃÅŐŃ¿ ~ǗƠĠ«Ę ǑŃÅ ØƠıĠŃƉ

+ØıĠŃĊØŃ į‚ŃŃ ÅĠØ rØƠƧŐƠĊǑŃĊ Ċ‚ŃɝØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ɐØĊØŃ ÅØƧ žØĊƠØŃɝƽØŃ Xı‚ƽɝĝ ‚ŃĊ؞ŐƽØƧ ‚žØƠ ŃǑƠ ĺĠƽ ŃØǑØŃ ў‚ǑĺØĝ ƽĘŐÅØŃ ê ĠŃ ĘɔÅƠŐžŐŃĠƧ«ĘØŃ +ØɐŒ«ĘƧʌǑĝ ƧØƠŃ ƁéƄ» ‚Ƨ +ØĺǗƧØ ɐǑƠɝØıƽ ÅŐƠƽ ŃĠ«Ęƽ ĠŃ ƠÅØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ĠŃ ØĠŃØƠ ɐŒƧƧƠĠĊØŃ CŒĘƠıŗĝ ƧǑŃĊ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ƠØ«ɔ«ØıŃ ıŒƧƧƽƉ ĠŃ ƧŐı«ĘØƧ +ØɐŒ«ĘƧʂǑƧ žØƽƠØĠžƽ łƧ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ ĊƠŐĝhŃƽØƠŃØĘĺØŃ r‚ı«ØŃƽ ƧØĠƽ Njɡɡņ Ġĺ ~ŐŐ ÅØƠ ØŃĊıĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ØɎŐŃƉ /Ń c‚Ǒĝ ƧØŃÅØŃ įıØĠŃØŃ cŗžóØŃ ɐŒ«ĘƧƽ žƠŐ 9‚ĘƠ ØĠĝ ŃØ Ę‚ıžØ AĠııĠŐŃ _‚ı‚ƽįŗžóØ¿ ÅĠØ ÅĠØ tŒƠƽØƠ ‚Ń ıØó‚ŃƽØŃ¿ ;‚ĺØıØ ǑŃÅ óóØŃ ɎØƠóǗƽƽØƠŃƉ ‚žØĠ ƠŐƽĠØƠØŃ ÅĠØ cŗžóØ ‚Ǒó ‚«Ęƽ žØŃØŃ ĠŃ ÅØĺ şɡɡ ZǑ‚ÅƠ‚ƽĺØƽØƠ ĊƠŐčØŃ ǑŃÅ ĺØĘĝ ƠØƠØ AØƽØƠ ĘŐĘØŃ +؞ŒǑÅØƉ _Ő žØįŐĺĺƽ ĭØÅØ Xóı‚ŃɝØ ĊıØĠ«Ę ɎĠØı _ŐŃŃØŃıĠ«ĘƽƉ ĠØ _‚ı‚ƽɝǑ«Ęƽ óǗƠ ~ŐŐƽĠØƠØ ɎØƠžƠ‚Ǒ«Ęƽ Ʈ A‚ı ɐØŃĠĊØƠ ŃØƠĊĠØ ƧŐɐĠØ Njɡ A‚ı ɐØŃĠĝ ĊØƠ ŐÅØŃóıŒ«ĘØ ǑŃÅ t‚ƧƧØƠ ‚ıƧ ØĠŃ )ØıÅ ‚Ǒó ÅØĺ =‚ŃÅ¿ ØƠįıŒƠƽ r‚ı«ØŃƽĝĘØó ĘƠĠƧ Ơ‚ÅóŐƠÅƉ cĘØŐƠØƽĠƧ«Ę óǑŃįƽĠŐŃĠØƠƽ łƧ _ɔƧĝ ƽØĺ óǗƠ ‚ııØ ƠƽØŃ ɎŐŃ +ØĺǗƧØ¿ ǑŃÅ ØƧ ıĠØĝ čØ ƧĠ«Ę žØıĠ؞ĠĊ ĠŃ ÅĠØ -ŗĘØ Ƨƽ‚žØıŃƉ AĠŃĝ ÅØƧƽØŃƧ Ʈɡɡɡ ĊƠŐčØ +ØɐŒ«ĘƧʌǑƧØƠ ɐØƠĝ ÅØŃ žØŃŗƽĠĊƽ¿ Ǒĺ ØĠŃØ įŐĺžıØƽƽØ AĠııĠŐĝ ŃØŃƧƽ‚Åƽ ɝǑ ɎØƠƧŐƠĊØŃƉ ĠŃ XƠ՞ıØĺ» ĠØ Xóı‚ŃɝØŃ ĠŃ ÅØƠ AĠƽƽØ ĭØÅØƧ _ƽŐ«įɐØƠįƧ žØįŐĺĺØŃ ŃĠ«Ęƽ ĊØŃǑĊ =Ġ«Ęƽ óǗƠ Ƨ«ĘŃØııØƧ t‚«ĘƧƽǑĺƉ AĠįƠ՞ĠŐıŐĝ ĊØ ØƧžŐĺĺĠØƠ ɐØĠč ĭØÅŐ«Ę \‚ƽ» Ơ ɐĠıı ÅĠØ )ØıÅØƠ ĠŃ ÅØƠ =Ǒóƽ ĺĠƽ ØŃØƠĊĠØØóóĠɝĠØŃƽØŃ =ĝ=‚ĺžØŃ įǗŃƧƽıĠ«Ę žØıØǑ«ĘƽØŃ ê ØĠŃØ AØƽĘŐÅØ¿ ÅĠØ ŃĠØÅØƠıŒŃÅĠƧ«ĘØ cŐĺ‚ƽØŃĝ ɝǗ«ĘƽØƠ ĘØǑƽØ Ƨ«ĘŐŃ ‚ŃɐØŃÅØŃƉ œËijІĭĒijŤŷËƷƚËŷšǏĒǏŁŤ¼Ë

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

éž HËƷËſ †Ʒſ ¼Ëŷ ģƚſƚ†¼ƚ ;ǑƠɝØ tØĊØ¿ ɐØŃĠĊ rØƠįØĘƠ¿ 9՞ Ǒĺ ÅĠØ «įØ» ɐĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ ~ǑįǑŃóƽ ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ ɐØƠÅØŃƉ2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

õ ž fŁĭ†ƚËij ǎŁĭ /Ł§ČȆƷſ

ØƠ GƠƽ ĺĠƽ ÅØƠ ɐŐĘı Ęŗ«ĘƧƽØŃ =Øĝ žØŃƧƒǑ‚ıĠƽŒƽ ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ ıĠØĊƽ ‚Ǒó ØĠŃØĺ ‚ıƽØŃ ;‚ƧØƠŃØŃĊØıŒŃÅØ ĠŃ ÅØƠ Ƨ«ĘɐŒžĠƧ«ĘØŃ XƠŐɎĠŃɝ¿ ɝØĘŃ ǑƧĝ ĺĠŃǑƽØŃ ɎŐĺ ~ØŃƽƠǑĺ cǗžĠŃĊØŃƧ ØŃƽĝ óØƠŃƽƉ -ĠØƠ¿ Ġĺ )Ơ‚ŃɝŗƧĠƧ«ĘØŃ rĠØƠƽØı¿ ĊĠžƽ ØƧ ‚ııØƧ¿ ɐ‚Ƨ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ƧĠ«Ę ɐǗŃƧ«ĘØŃ» įǑƠɝØ tØĊØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ tŐĘŃǑŃĊ¿ ĠŃį‚Ǒó ǑŃÅ ƠžØĠƽ¿ _žĠØıƧƽƠ‚čØŃ óǗƠ ;ĠŃÅØƠ ǑŃÅ ƽƠŐƽɝ įŐ徂įƽØƠ ؞‚ǑǑŃĊ ĭØÅØ AØŃĊØ +ƠǗŃƉ ƙhŃƧØƠ rŐƠžĠıÅ ɐ‚ƠØŃ ÅĠØ ÅĠ«Ęƽ žØĝ ƧĠØÅØıƽØŃ¿ ØǑƠŐžŒĠƧ«ĘØŃ ıƽƧƽŒÅƽØƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ÅØƠ cǗžĠŃĊØƠ ‚ǑžǗƠĊØƠĺØĠƧƽØƠ ŐƠÅ _ŗĘıįØƉ ĠØ ĊØƠŒǑĺĠĊØŃ AØĘƠó‚ĺĠıĠØŃĝ ʌǑƧØƠ ƧƽØĘØŃ ÅĠ«Ęƽ ‚Ń ÅĠ«Ęƽ¿ ŐĘŃØ ƧĠ«Ę =Ǒóƽ ǑŃÅ =Ġ«Ęƽ ɐØĊɝǑŃØĘĺØŃƉ hŃÅ ĠŃ ó‚Ƨƽ ĭØÅØĺ +؞ŒǑÅØ ĊĠžƽ ØƧ +ØƧ«ĘŒóƽØ¿ ǗƠŐƧ ŐÅØƠ ƠɝƽžƠ‚ɒØŃƉ ĠŃ )ǗŃóƽØı ÅØƠ Njýɡɡ Øĝ ɐŐĘŃØƠ ʂƽ ƧØĠŃØŃ ƠžØĠƽƧžı‚ƽɝ žƠ‚įƽĠƧ«Ę Ǒĺ ÅĠØ «įØƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ‚ŃĊØŃØĘĺ óǗƠ ÅĠØ AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ ê ĺĠƽ ĠĘƠØŃ įǑƠɝØŃ tØĊØŃ ØŃƽı‚ƧƽØŃ ÅĠØ cǗžĠŃĊØƠ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ hĺɐØıƽ¿ ɐØĠı ɎĠØıØ ŐĘŃØ ǑƽŐ ɝǑƠ ƠžØĠƽ įŐĺĺØŃƉ _Ő ɎØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ęƽ łƧ rĠØƠƽØı ØĠŃ ƠĠƽƽØı ɐØŃĠĊØƠ \ØƧĝ ƧŐǑƠ«ØŃ ‚ıƧ ØĠŃØ ĺĠƽ XØŃÅıØƠŃ žØƧĠØÅØıƽØ ĠŃɝØıʂǑƧĝŃįı‚ɎØƉ

wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ĠØ ØɐŐĘŃØƠ žıØĠžØŃ ɝǑÅØĺ ‚Ǒó ‚ǑØƠ ĊØƧǗŃÅØƠ» AØŃƧ«ĘØŃ ĠŃ óǑčĊŒŃĊØƠóƠØǑŃÅıĠĝ «ĘØŃ _ƽŒÅƽØŃ ƁƎƄ ıØĠÅØŃ ɐØŃĠĊØƠ ǑŃƽØƠ Ġ‚ĝ žØƽØƧ¿ ıǑƽĘŐ«ĘÅƠǑ«į ǑŃÅ nžØƠĊØɐĠ«Ęƽ¿ ʂžØŃ h_ĝ)ŐƠƧ«ĘØƠ óØƧƽĊØƧƽØııƽƉ hŃÅ ĭØ ɐØĝ ŃĠĊØƠ ŃĊØƧƽØııƽØ žØŃÅØıŃ¿ ÅØƧƽŐ žƠŐÅǑįƽĠĝ ɎØƠ ɐØƠÅØŃ ƧĠØƉ /ĺ )Ơ‚ŃɝŗƧĠƧ«ĘØŃ rĠØƠƽØı ĊĠıƽ łƧ ƧŐĊ‚Ơ óǗƠ ÅĠØ įƽĠɎĠƽŒƽØŃ ĠŃ ÅØŃ _«Ęı‚óɝĠĺĺØƠŃ» ŐƠƽ ɐØƠÅØŃ ØĠŃ ƠĠƽƽØı ĺØĘƠ ;ĠŃÅØƠ Ċ؞ŐƠØŃ ‚ıƧ Ġĺ \ØƧƽ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉ ĠØ žŐƧĠƽĠɎØ Ġı‚Ńɝ ƧžƠĠ«Ęƽ ƧĠ«Ę ĘØƠǑĺ» /Ń A‚ŃŃĘØĠĺ¿ _ƽƠ‚čžǑƠĊ ǑŃÅ =‚ǑƧ‚ŃŃØ ØĠĝ óØƠŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ĠŃɝɐĠƧ«ĘØŃ ÅØĺ Ƨ«ĘɐŒžĠƧ«ĘØŃ rŐƠžĠıÅ Ń‚«ĘƉ tØıƽɐØĠƽ ÅØŃįØŃ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ǑĺƉ ‚Ƨ ‚ıĝ ƽØ /Å؂ı ÅØƠ ‚ǑƽŐĊØƠØ«ĘƽØŃ _ƽ‚Åƽ ĊĠıƽ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠƉ ĠØ ~ǑįǑŃóƽ ĊØĘŗƠƽ ŗįŐıŐĊĠƧ«Ę ‚ǑƧĝ ĊØƠĠ«ĘƽØƽØŃ _ƽŒÅƽØŃ¿ ÅĠØ įĠŃÅØƠóƠØǑŃÅıĠ«Ę ƧĠŃÅ¿ rØƠįØĘƠƧƧƽƠŗĺØ žØĊƠØŃɝØŃ ǑŃÅ ÅĠØ =‚ŃÅƧ«Ę‚óƽ ĠŃ ĠĘƠØ AĠƽƽØ ĘŐıØŃƉ ØƠ =ŐŃÅŐĝ ŃØƠ _ƽ‚Ơ‚Ơ«ĘĠƽØįƽ _ĠƠ CŐƠĺ‚Ń )ŐƧƽØƠ ƧžƠĠ«Ęƽ ÅØŃŃ ‚Ǒ«Ę ɎŐŃ ØĠŃØĺ ƙžŐ«ĘØŃɐØ«ĘƧØıƚƉ ĠŃØ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ŃØǑ ØƠóǑŃĝ ÅØŃ Ę‚žØŃ¿ ĠƧƽ ;ŐıǑĺžĠØŃƧ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ Őĝ ĊŐƽ…» _ĠØ Ę‚ƽ -ǑŃÅØƠƽØ ;ĠıŐĺØƽØƠ \‚ÅɐØĊØ¿ ǗƠĊØƠƧƽØĠĊØ ǑŃÅ ɎØƠįØĘƠƧžØƠǑĘĠĊƽØ _ƽƠ‚ĝ čØŃ ƁƇƄ ĊØƧ«Ę‚óóØŃ¿ łɝǑ şNjɡɡ X‚ƠįƧ ƁÓƄ ǑŃŠłƧ ǑƧƧɔƧƽØĺ cƠ‚ŃƧAĠıØŃĠŐƉ ž Njɡşý ɐĠıı ŐĊŐƽ… ɐŒĘƠØŃÅ ÅØƠ \ǑƧĘĘŐǑƠ ÅØŃ ǑƽŐɎØƠįØĘƠ ɎŐııįŐĺĺØŃ ɎØƠžĠØƽØŃƉ ‚Ƨ ;ŐŃɝØžƽ ØĠŃØƠ ı؞ØŃƧɐØƠƽØŃ _ƽ‚Åƽ Ƨ«ĘıĠØčƽ ØĠŃ¿ ÅĠØ ƧŐɝĠ‚ıØŃ _«ĘĠ«ĘƽØŃ ĠŃ ÅØŃ

_ƽ‚ÅƽɎĠØƠƽØıŃ ƧƽŒƠįØƠ ɝǑ ɎØƠĺĠƧ«ĘØŃ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ƠžØĠƽØƠ ǑŃÅ +ØıØĊØŃĘØĠƽƧĭ՞žØƠ ĠŃ ĘØƠǑŃĝ ƽØƠĊØįŐĺĺØŃØŃ rŐƠŐƠƽØŃ ‚ǑƧɝǑĊƠØŃɝØŃƉ ĠŃØƠ ÅØƠ rŐƠƠØĠƽØƠ ĠƧƽ ÅØƠ /ŃƧØıƧƽ‚‚ƽ _ĠŃĊ‚ĝ žǑƠƉ ĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ ʂƽ ĠŃ ÅØŃ ıØƽɝƽØŃ 9‚Ęĝ ƠØŃ ØĠŃØ AĠııĠŐŃ žØɝǑƧ«ĘǑƧƧƽØ tŐĘŃǑŃĊØŃ óǗƠ ƠžØĠƽØƠ ǑŃÅ ÅĠØ AĠƽƽØıƧ«ĘĠ«Ęƽ Ċ؞‚Ǒƽ» ĠØ ŃØǑØƧƽØŃ ıĠØĊØŃ ĠŃ ÅØƠ cƠØØıŐÅĝ Ċ؛XǑŃĊĊŐı¿ ØĠŃØƠ _ĠØÅıǑŃĊ ĺĠƽ ƧĠ؞ØŃ ɐØĠč ĊØƧƽƠĠ«ĘØŃØŃ -Ő«ĘʌǑƧØƠŃ ĺĠƽ ĭØ şƳ ƽ‚ĊØŃ¿ ØƠƠĠ«ĘƽØƽ ‚Ǒó ĺŒ«ĘƽĠĊØŃ ØƽŐŃƧƽØıĝ ɝØŃƉ hĺ ÅĠØ -ŒǑƧØƠ žØóĠŃÅØŃ ƧĠ«Ę X‚ƠįƧƉ

`fkH \ *k\2AAđ*\fH\ ŃÅØƠƧɐŐ ØŃĊ‚ĊĠØƠØŃ ƧĠ«Ę ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ǗƠĊØƠ ƧØıžƧƽƉ /Ń ÅØŃ h_ ØŃƽƧƽØĘƽ ØĠŃØ ØɐØĊǑŃĊ¿ ÅĠØ ǑŃƽØƠ ÅØĺ =‚žØı ƽ‚įƽĠƧ«ĘØƠ hƠž‚ŃĠƧĝ ĺǑƧ rĠØƠƽØı ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ ĺ‚«ĘØŃ ɐĠııƉ /Ń ɎĠØıØŃ _ƽŒÅƽØŃ žØžóı‚ŃɝØŃ +ǑØƠĠıı‚ĝ+ŒƠƽĝ ŃØƠ ƁĸƄ _ƽƠ‚čØŃ ǑŃÅ XıŒƽɝØ ĺĠƽ ıǑĺØŃ ǑŃÅ _ƽƠŒǑ«ĘØƠŃƉ ĘŃıĠ«ĘØ XƠŐĭØįƽØ ƧĠŃÅ ‚Ǒ«Ę ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ ĠĺĺØƠ ŗóƽØƠ ɝǑ žØ՞‚«ĘƽØŃ¿ Øƽɐ‚ ĠŃ -‚ĺžǑƠĊ ŐÅØƠ ØƠıĠŃƉ ĠØ žĠƧĘØƠ ĊƠŗčƽØ _ƽ‚ÅƽɎØƠƧ«ĘŗŃØƠǑŃĊƧĝ ‚įƽĠŐŃ ÅǑƠ«Ę ØŃĊ‚ĊĠØƠƽØ ǗƠĊØƠ Ċ‚ž ØƧ Njɡşɡ ĠŃ AØĺžĘĠƧ Ġĺ h_ĝǑŃÅØƧƧƽ‚‚ƽ cØŃŃØƧĝ ƧØØ» ĠŃ tŐ«ĘØŃØŃÅØ ı‚ŃĊ žØĺ‚ıƽØŃ¿ ƠØž‚ĝ ƠĠØƠƽØŃ ǑŃÅ žØžóı‚ŃɝƽØŃ şǂ ɡɡɡ )ƠØĠɐĠııĠĊØ ØĠŃØ ĠŃį‚ǑóƧƧƽƠ‚čØ ǑŃÅ ÅØƠØŃ -ŒǑƧØƠ¿ Ǒĺ ÅØŃ ØĘØĺ‚ıĠĊØŃ AĠƽƽØıžǑŃįƽ ĠĘƠØƧ GƠƽƧĝ ɎĠØƠƽØıƧ ɐĠØÅØƠ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ AĠƽ ƠóŐıĊ» Ǒó ÅØƠ ƠŐ‚Å ɎØŃǑØ óı‚ŃĠØĝ ƠØŃ ĘØǑƽØ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠ ŃǑƠ ÅĠØ ŃɐŐĘŃØƠƉ ĠØ _ƽƠ‚čØ ɝĠØĘƽ ĺĠƽ ĠĘƠØŃ +‚ıØƠĠØŃ ǑŃÅ  \ØƧƽ‚ǑƠ‚ŃƽƧ ŃǑŃ ‚Ǒ«Ę cŐǑƠĠƧƽØŃ ‚ŃƉ œËijІĭĒijŤŷËƷƚËŷšǏĒǏŁŤ¼Ë

şņ


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ é

Ɵ

Ƈ

ŋ Ó õ

ĸ Ǝ

ƭ

tØĠı ØƧ ;ŐƧƽØŃ ǑŃÅ ŃØƠĊĠØ Ƨž‚Ơƽ¿ ØƠ՞ØƠƽ ÅĠØ =‚ŃÅɐĠƠƽĝ Ƨ«Ę‚óƽ ɐØıƽɐØĠƽ ÅĠØ /ŃŃØŃƧƽŒÅƽØƉ

`

ƽ‚ƽƽ ÅØƧ cƠ‚įƽŐƠƧ ŃĠĺĺƽ ÅØƠ ‚ǑØƠ ĠŃ ~ǑįǑŃóƽ ØƠƧƽ ÅĠØ hĝ‚ĘŃ ǑŃŠłŃŃ ÅØŃ )‚ĘƠƧƽǑĘı¿ Ǒĺ ‚Ǒó ƧØĠŃ )ØıÅ ɝǑ įŐĺĺØŃƉ ØŃŃ A‚ĠƧ¿ ;‚ƠƽŐóóØıŃ ǑŃÅ +ǑƠĝ įØŃ įŗŃŃƽØŃ ž‚ıÅ ĠŃ -Ő«ĘʌǑƧØƠŃ ƁŋƄ ɐ‚«Ęĝ ƧØŃ¿ ĺĠƽƽØŃ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉ ĠŃØƠ ÅØƠ ĊƠŐčØŃ rØƠóØ«ĘƽØƠ ÅĠØƧØƠ /ÅØØ ĠƧƽ ÅØƠ AĠįƠ՞ĠŐıŐĊØ Ġ«įƧŐŃ ØƧžŐĺĺĠØƠ ɎŐŃ ÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ ŐıǑĺžĠ‚ĝhŃĠɎØƠƧĠƽŒƽƉ ƙĠŃØ -Ő«ĘʂǑƧó‚Ơĺ ĠƧƽ ŃĠ«ĘƽƧ ‚ŃÅØƠØƧ ‚ıƧ ǑƽɝØŃÅØ ‚ǑóØĠтŃĝ ÅØƠĊØƧƽ‚žØıƽØ +ØɐŒ«ĘƧʌǑƧØƠƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠƉ -ØǑƽØ ĺǗƧƧƽØŃ =‚ƧƽØƠ C‚ĘƠǑŃĊ ɎŐĺ =‚ŃÅ ǗžØƠ -ǑŃÅØƠƽØ ;ĠıŐĺØƽØƠ ĠŃ ÅĠØ ǑƠž‚ĝ ŃØŃ ~ØŃƽƠØŃ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠØŃ¿ ƠØ«ĘŃØƽ ØƧĝ žŐĺĺĠØƠ ɎŐƠƉ tØıƽɐØĠƽ ıØĊØŃ ÅĠØƧØŃ tØĊ ƽŒĊıĠ«Ę ɝɐØĠ AĠııĠŐŃØŃ cŐŃŃØŃ =؞ØŃƧĺĠƽĝ ƽØı ɝǑƠǗ«į¿ ɐ‚Ƨ şýɡ ɡɡɡ =įɐĝ=‚ÅǑŃĊØŃ ØŃƽĝ ƧžƠĠ«ĘƽƉ ‚Ƨ óǗĘƠØ ɝǑ ØĠŃØĺ ǑŃŃŗƽĠĊØŃ rØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ę ‚Ń \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ɐĠØ ØŃɝĠŃ ǑŃÅ _ƽƠŐĺ óǗƠ ÅĠØ ;ǗĘıǑŃĊ ÅØƠ =‚ĊØƠʌǑƧØƠ¿ óĠŃĝ ÅØƽ ØƧžŐĺĺĠØƠƉ t‚ƠǑĺ ‚ıƧŐ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ )Øıĝ ÅØƠ ɝǑ ÅØŃ rØƠžƠ‚Ǒ«ĘØƠŃ žƠĠŃĊØŃƔ t‚Ƨ ɐĠØ ØĠŃØ rĠƧĠŐŃ ‚ǑƧ ÅØĺ ‚į‚ÅØĺĠĝ Ƨ«ĘØŃ ıóØўØĠŃƽǑƠĺ įıĠŃĊƽ¿ ĠƧƽ ĠŃ ŃƧŒƽɝØŃ žØƠØĠƽƧ \؂ıĠƽŒƽƉ rŐƠƠØĠƽØƠ ƧĠŃÅ ıŐį‚ıØ /ŃĠƽĠ‚ƽĠĝ ɎØŃ¿ ÅĠØ ‚Ǒó óı‚«ĘØŃ -‚ǑƧŌ«ĘØƠŃ ƁƭƄ +ØĺǗĝ ƧØ ɝĠØĘØŃƉ tĠØ ĠŃ CØɐ xŐƠįƧ _ƽ‚ÅƽƽØĠı ƠŐŐįĝ

şä

ıɔŃ» ŐƠƽ ıØĊƽØŃ _ƽ‚Åƽž‚ǑØƠŃ Njɡɡņ ‚Ǒó ÅØĺ ‚«Ę ØĠŃØƧ =‚ĊØƠʂǑƧØƧ ØĠŃØ ąɡɡɡ ZǑ‚ÅƠ‚ƽĝ ĺØƽØƠ ĊƠŐčØ )‚Ơĺ ‚ŃƉ _ĠØ ıĠØóØƠƽ ĭŒĘƠıĠ«Ę ƧĠØĝ žØŃ cŐŃŃØŃ ĠŐĝ_‚ı‚ƽ¿ cŐĺ‚ƽØŃ ǑŃÅ ;ƠŒǑĝ ƽØƠ¿ ÅĠØ ‚Ǒó tŐ«ĘØŃĺŒƠįƽØŃ ɎØƠį‚Ǒóƽ ɐØƠÅØŃ ê ĊØŃǑĊ¿ Ǒĺ ØĠŃØŃ _ŐĺĺØƠ ı‚ŃĊ ÅØŃ rØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ę ɎŐŃ ƠǑŃÅ Njɡɡ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑ ÅØ«įØŃƉ Ǒ«Ę žĊ‚ƧØ Ƨ«ĘØĠŃØŃ ÅØĺ +ØĺǗƧØ ŃĠ«ĘƽƧ ‚ŃɝǑʂžØŃƉ ĠŃØ _ƽǑÅĠØ ÅØƠ h_ĝhŃĠĝ ɎØƠƧĠƽŒƽ CØɐ 9ØƠƧØɔ ØƠĊ‚ž¿ łƧƧ ƽƠŐƽɝ ÅØƧ ǑƽŐɎØƠįØĘƠƧ ÅØƠ ў‚Ǒ ɎŐŃ =؞ØŃƧĺĠƽĝ ƽØıŃ ĠŃ AØƽƠŐžŐıØŃ ǑўØÅØŃįıĠ«Ę ĠƧƽƉ tØĝ ĊØŃ ÅØƧ rØƠɝĠ«ĘƽƧ ‚Ǒó XØƧƽĠɝĠÅØ ǑŃÅ ;ŐŃĝ ƧØƠɎĠØƠǑŃĊƧƧƽŐóóØ ƧØĠ ÅĠØ _ƽ‚ÅƽØƠŃƽØ ƧŐĊ‚Ơ Őóƽ ĊØƧǗŃÅØƠ ‚ıƧ +ØĺǗƧØ ɎŐĺ =‚ŃÅƉ ĠØ ‚«Ęó‚ƠĺØŃ ƧĠŃÅ ĺĠƽƽıØƠɐØĠıØ ƧŐ ØƠĝ óŐıĊƠØĠ«Ę¿ łƧƧ _ǑžØƠĺŒƠįƽØ Ġĺ ь«ĘƧƽØŃ 9‚ĘƠ ĠŃ ĺØĘƠØƠØŃ h_ĝ_ƽŒÅƽØŃ +ØɐŒ«ĘƧĝ ʌǑƧØƠ ‚Ǒó ĠĘƠØŃ rØƠį‚ǑóƧʂııØŃ ĠŃƧƽ‚ııĠØĝ ƠØŃ ɐŐııØŃƉ +‚ŃɝĭŒĘƠĠĊ ɐǗƠÅØŃ ĠŃ ĭØÅØĺ žĠƧ ɝǑ ǂɡ cŐŃŃØŃ +ØĺǗƧØ ɐ‚«ĘƧØŃƉ

Z\?ZAf‚ ‚k ?\)A/H C؞ØŃ -‚ǑƧŌ«ĘØƠŃ žĠØƽØƽ ‚Ǒ«Ę ƧƽŒÅƽĠĝ Ƨ«ĘØƧ Ơ‚«Ęı‚ŃÅ Xı‚ƽɝ óǗƠ óƠǑ«Ęƽž‚ƠØŃ «įØƠžŐÅØŃ ƁƟƄ ǑŃÅ ƧŐĊ‚Ơ )ĠƧ«Ęó‚ƠĺØŃ ƁõƄƉ /ĺ ~ØŃƽƠǑĺ ɎŐŃ ØƽƠŐĠƽ¿ łƧ Ƨƽ‚Ơį ǑŃƽØƠ Øĝ ɎŗıįØƠǑŃĊƧƧ«ĘɐǑŃÅ ıØĠÅØƽ¿ ɐĠıı łƧ hŃƽØƠĝ ŃØĘĺØŃ -‚Ńƽɝ )‚ƠĺƧ ‚Ǒó ØĠŃØƠ )ıŒ«ĘØ ɎŐŃ ąɡ )Ǒ螂ııóØıÅØƠŃ =‚ŃÅɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽ žØƽƠØĠĝ žØŃƉ /Ń įıØĠŃØƠØĺ A‚čƧƽ‚ž ı‚ǑóØŃ ŒĘŃıĠ«ĘØ XƠŐĭØįƽØ ĠŃ =ŐŃÅŐŃ¿ ~ǗƠĠ«Ę ǑŃÅ ØƠıĠŃƉ

+ØıĠŃĊØŃ į‚ŃŃ ÅĠØ rØƠƧŐƠĊǑŃĊ Ċ‚ŃɝØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ɐØĊØŃ ÅØƧ žØĊƠØŃɝƽØŃ Xı‚ƽɝĝ ‚ŃĊ؞ŐƽØƧ ‚žØƠ ŃǑƠ ĺĠƽ ŃØǑØŃ ў‚ǑĺØĝ ƽĘŐÅØŃ ê ĠŃ ĘɔÅƠŐžŐŃĠƧ«ĘØŃ +ØɐŒ«ĘƧʌǑĝ ƧØƠŃ ƁéƄ» ‚Ƨ +ØĺǗƧØ ɐǑƠɝØıƽ ÅŐƠƽ ŃĠ«Ęƽ ĠŃ ƠÅØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ĠŃ ØĠŃØƠ ɐŒƧƧƠĠĊØŃ CŒĘƠıŗĝ ƧǑŃĊ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ƠØ«ɔ«ØıŃ ıŒƧƧƽƉ ĠŃ ƧŐı«ĘØƧ +ØɐŒ«ĘƧʂǑƧ žØƽƠØĠžƽ łƧ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ ĊƠŐĝhŃƽØƠŃØĘĺØŃ r‚ı«ØŃƽ ƧØĠƽ Njɡɡņ Ġĺ ~ŐŐ ÅØƠ ØŃĊıĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ØɎŐŃƉ /Ń c‚Ǒĝ ƧØŃÅØŃ įıØĠŃØŃ cŗžóØŃ ɐŒ«ĘƧƽ žƠŐ 9‚ĘƠ ØĠĝ ŃØ Ę‚ıžØ AĠııĠŐŃ _‚ı‚ƽįŗžóØ¿ ÅĠØ ÅĠØ tŒƠƽØƠ ‚Ń ıØó‚ŃƽØŃ¿ ;‚ĺØıØ ǑŃÅ óóØŃ ɎØƠóǗƽƽØƠŃƉ ‚žØĠ ƠŐƽĠØƠØŃ ÅĠØ cŗžóØ ‚Ǒó ‚«Ęƽ žØŃØŃ ĠŃ ÅØĺ şɡɡ ZǑ‚ÅƠ‚ƽĺØƽØƠ ĊƠŐčØŃ ǑŃÅ ĺØĘĝ ƠØƠØ AØƽØƠ ĘŐĘØŃ +؞ŒǑÅØƉ _Ő žØįŐĺĺƽ ĭØÅØ Xóı‚ŃɝØ ĊıØĠ«Ę ɎĠØı _ŐŃŃØŃıĠ«ĘƽƉ ĠØ _‚ı‚ƽɝǑ«Ęƽ óǗƠ ~ŐŐƽĠØƠØ ɎØƠžƠ‚Ǒ«Ęƽ Ʈ A‚ı ɐØŃĠĊØƠ ŃØƠĊĠØ ƧŐɐĠØ Njɡ A‚ı ɐØŃĠĝ ĊØƠ ŐÅØŃóıŒ«ĘØ ǑŃÅ t‚ƧƧØƠ ‚ıƧ ØĠŃ )ØıÅ ‚Ǒó ÅØĺ =‚ŃÅ¿ ØƠįıŒƠƽ r‚ı«ØŃƽĝĘØó ĘƠĠƧ Ơ‚ÅóŐƠÅƉ cĘØŐƠØƽĠƧ«Ę óǑŃįƽĠŐŃĠØƠƽ łƧ _ɔƧĝ ƽØĺ óǗƠ ‚ııØ ƠƽØŃ ɎŐŃ +ØĺǗƧØ¿ ǑŃÅ ØƧ ıĠØĝ čØ ƧĠ«Ę žØıĠ؞ĠĊ ĠŃ ÅĠØ -ŗĘØ Ƨƽ‚žØıŃƉ AĠŃĝ ÅØƧƽØŃƧ Ʈɡɡɡ ĊƠŐčØ +ØɐŒ«ĘƧʌǑƧØƠ ɐØƠĝ ÅØŃ žØŃŗƽĠĊƽ¿ Ǒĺ ØĠŃØ įŐĺžıØƽƽØ AĠııĠŐĝ ŃØŃƧƽ‚Åƽ ɝǑ ɎØƠƧŐƠĊØŃƉ ĠŃ XƠ՞ıØĺ» ĠØ Xóı‚ŃɝØŃ ĠŃ ÅØƠ AĠƽƽØ ĭØÅØƧ _ƽŐ«įɐØƠįƧ žØįŐĺĺØŃ ŃĠ«Ęƽ ĊØŃǑĊ =Ġ«Ęƽ óǗƠ Ƨ«ĘŃØııØƧ t‚«ĘƧƽǑĺƉ AĠįƠ՞ĠŐıŐĝ ĊØ ØƧžŐĺĺĠØƠ ɐØĠč ĭØÅŐ«Ę \‚ƽ» Ơ ɐĠıı ÅĠØ )ØıÅØƠ ĠŃ ÅØƠ =Ǒóƽ ĺĠƽ ØŃØƠĊĠØØóóĠɝĠØŃƽØŃ =ĝ=‚ĺžØŃ įǗŃƧƽıĠ«Ę žØıØǑ«ĘƽØŃ ê ØĠŃØ AØƽĘŐÅØ¿ ÅĠØ ŃĠØÅØƠıŒŃÅĠƧ«ĘØ cŐĺ‚ƽØŃĝ ɝǗ«ĘƽØƠ ĘØǑƽØ Ƨ«ĘŐŃ ‚ŃɐØŃÅØŃƉ œËijІĭĒijŤŷËƷƚËŷšǏĒǏŁŤ¼Ë

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

éž HËƷËſ †Ʒſ ¼Ëŷ ģƚſƚ†¼ƚ ;ǑƠɝØ tØĊØ¿ ɐØŃĠĊ rØƠįØĘƠ¿ 9՞ Ǒĺ ÅĠØ «įØ» ɐĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ ~ǑįǑŃóƽ ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ ɐØƠÅØŃƉ2AAk`f\f2MHµ =v2\ G\f2H‚ ‚\\2H

õ ž fŁĭ†ƚËij ǎŁĭ /Ł§ČȆƷſ

ØƠ GƠƽ ĺĠƽ ÅØƠ ɐŐĘı Ęŗ«ĘƧƽØŃ =Øĝ žØŃƧƒǑ‚ıĠƽŒƽ ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ ıĠØĊƽ ‚Ǒó ØĠŃØĺ ‚ıƽØŃ ;‚ƧØƠŃØŃĊØıŒŃÅØ ĠŃ ÅØƠ Ƨ«ĘɐŒžĠƧ«ĘØŃ XƠŐɎĠŃɝ¿ ɝØĘŃ ǑƧĝ ĺĠŃǑƽØŃ ɎŐĺ ~ØŃƽƠǑĺ cǗžĠŃĊØŃƧ ØŃƽĝ óØƠŃƽƉ -ĠØƠ¿ Ġĺ )Ơ‚ŃɝŗƧĠƧ«ĘØŃ rĠØƠƽØı¿ ĊĠžƽ ØƧ ‚ııØƧ¿ ɐ‚Ƨ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ƧĠ«Ę ɐǗŃƧ«ĘØŃ» įǑƠɝØ tØĊØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ tŐĘŃǑŃĊ¿ ĠŃį‚Ǒó ǑŃÅ ƠžØĠƽ¿ _žĠØıƧƽƠ‚čØŃ óǗƠ ;ĠŃÅØƠ ǑŃÅ ƽƠŐƽɝ įŐ徂įƽØƠ ؞‚ǑǑŃĊ ĭØÅØ AØŃĊØ +ƠǗŃƉ ƙhŃƧØƠ rŐƠžĠıÅ ɐ‚ƠØŃ ÅĠØ ÅĠ«Ęƽ žØĝ ƧĠØÅØıƽØŃ¿ ØǑƠŐžŒĠƧ«ĘØŃ ıƽƧƽŒÅƽØƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ÅØƠ cǗžĠŃĊØƠ ‚ǑžǗƠĊØƠĺØĠƧƽØƠ ŐƠÅ _ŗĘıįØƉ ĠØ ĊØƠŒǑĺĠĊØŃ AØĘƠó‚ĺĠıĠØŃĝ ʌǑƧØƠ ƧƽØĘØŃ ÅĠ«Ęƽ ‚Ń ÅĠ«Ęƽ¿ ŐĘŃØ ƧĠ«Ę =Ǒóƽ ǑŃÅ =Ġ«Ęƽ ɐØĊɝǑŃØĘĺØŃƉ hŃÅ ĠŃ ó‚Ƨƽ ĭØÅØĺ +؞ŒǑÅØ ĊĠžƽ ØƧ +ØƧ«ĘŒóƽØ¿ ǗƠŐƧ ŐÅØƠ ƠɝƽžƠ‚ɒØŃƉ ĠŃ )ǗŃóƽØı ÅØƠ Njýɡɡ Øĝ ɐŐĘŃØƠ ʂƽ ƧØĠŃØŃ ƠžØĠƽƧžı‚ƽɝ žƠ‚įƽĠƧ«Ę Ǒĺ ÅĠØ «įØƉ ‚Ƨ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ‚ŃĊØŃØĘĺ óǗƠ ÅĠØ AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ ê ĺĠƽ ĠĘƠØŃ įǑƠɝØŃ tØĊØŃ ØŃƽı‚ƧƽØŃ ÅĠØ cǗžĠŃĊØƠ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ hĺɐØıƽ¿ ɐØĠı ɎĠØıØ ŐĘŃØ ǑƽŐ ɝǑƠ ƠžØĠƽ įŐĺĺØŃƉ _Ő ɎØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ęƽ łƧ rĠØƠƽØı ØĠŃ ƠĠƽƽØı ɐØŃĠĊØƠ \ØƧĝ ƧŐǑƠ«ØŃ ‚ıƧ ØĠŃØ ĺĠƽ XØŃÅıØƠŃ žØƧĠØÅØıƽØ ĠŃɝØıʂǑƧĝŃįı‚ɎØƉ

wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

ĠØ ØɐŐĘŃØƠ žıØĠžØŃ ɝǑÅØĺ ‚Ǒó ‚ǑØƠ ĊØƧǗŃÅØƠ» AØŃƧ«ĘØŃ ĠŃ óǑčĊŒŃĊØƠóƠØǑŃÅıĠĝ «ĘØŃ _ƽŒÅƽØŃ ƁƎƄ ıØĠÅØŃ ɐØŃĠĊØƠ ǑŃƽØƠ Ġ‚ĝ žØƽØƧ¿ ıǑƽĘŐ«ĘÅƠǑ«į ǑŃÅ nžØƠĊØɐĠ«Ęƽ¿ ʂžØŃ h_ĝ)ŐƠƧ«ĘØƠ óØƧƽĊØƧƽØııƽƉ hŃÅ ĭØ ɐØĝ ŃĠĊØƠ ŃĊØƧƽØııƽØ žØŃÅØıŃ¿ ÅØƧƽŐ žƠŐÅǑįƽĠĝ ɎØƠ ɐØƠÅØŃ ƧĠØƉ /ĺ )Ơ‚ŃɝŗƧĠƧ«ĘØŃ rĠØƠƽØı ĊĠıƽ łƧ ƧŐĊ‚Ơ óǗƠ ÅĠØ įƽĠɎĠƽŒƽØŃ ĠŃ ÅØŃ _«Ęı‚óɝĠĺĺØƠŃ» ŐƠƽ ɐØƠÅØŃ ØĠŃ ƠĠƽƽØı ĺØĘƠ ;ĠŃÅØƠ Ċ؞ŐƠØŃ ‚ıƧ Ġĺ \ØƧƽ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉ ĠØ žŐƧĠƽĠɎØ Ġı‚Ńɝ ƧžƠĠ«Ęƽ ƧĠ«Ę ĘØƠǑĺ» /Ń A‚ŃŃĘØĠĺ¿ _ƽƠ‚čžǑƠĊ ǑŃÅ =‚ǑƧ‚ŃŃØ ØĠĝ óØƠŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ĠŃɝɐĠƧ«ĘØŃ ÅØĺ Ƨ«ĘɐŒžĠƧ«ĘØŃ rŐƠžĠıÅ Ń‚«ĘƉ tØıƽɐØĠƽ ÅØŃįØŃ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ǑĺƉ ‚Ƨ ‚ıĝ ƽØ /Å؂ı ÅØƠ ‚ǑƽŐĊØƠØ«ĘƽØŃ _ƽ‚Åƽ ĊĠıƽ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠƉ ĠØ ~ǑįǑŃóƽ ĊØĘŗƠƽ ŗįŐıŐĊĠƧ«Ę ‚ǑƧĝ ĊØƠĠ«ĘƽØƽØŃ _ƽŒÅƽØŃ¿ ÅĠØ įĠŃÅØƠóƠØǑŃÅıĠ«Ę ƧĠŃÅ¿ rØƠįØĘƠƧƧƽƠŗĺØ žØĊƠØŃɝØŃ ǑŃÅ ÅĠØ =‚ŃÅƧ«Ę‚óƽ ĠŃ ĠĘƠØ AĠƽƽØ ĘŐıØŃƉ ØƠ =ŐŃÅŐĝ ŃØƠ _ƽ‚Ơ‚Ơ«ĘĠƽØįƽ _ĠƠ CŐƠĺ‚Ń )ŐƧƽØƠ ƧžƠĠ«Ęƽ ÅØŃŃ ‚Ǒ«Ę ɎŐŃ ØĠŃØĺ ƙžŐ«ĘØŃɐØ«ĘƧØıƚƉ ĠŃØ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ŃØǑ ØƠóǑŃĝ ÅØŃ Ę‚žØŃ¿ ĠƧƽ ;ŐıǑĺžĠØŃƧ -‚ǑžƽƧƽ‚Åƽ Őĝ ĊŐƽ…» _ĠØ Ę‚ƽ -ǑŃÅØƠƽØ ;ĠıŐĺØƽØƠ \‚ÅɐØĊØ¿ ǗƠĊØƠƧƽØĠĊØ ǑŃÅ ɎØƠįØĘƠƧžØƠǑĘĠĊƽØ _ƽƠ‚ĝ čØŃ ƁƇƄ ĊØƧ«Ę‚óóØŃ¿ łɝǑ şNjɡɡ X‚ƠįƧ ƁÓƄ ǑŃŠłƧ ǑƧƧɔƧƽØĺ cƠ‚ŃƧAĠıØŃĠŐƉ ž Njɡşý ɐĠıı ŐĊŐƽ… ɐŒĘƠØŃÅ ÅØƠ \ǑƧĘĘŐǑƠ ÅØŃ ǑƽŐɎØƠįØĘƠ ɎŐııįŐĺĺØŃ ɎØƠžĠØƽØŃƉ ‚Ƨ ;ŐŃɝØžƽ ØĠŃØƠ ı؞ØŃƧɐØƠƽØŃ _ƽ‚Åƽ Ƨ«ĘıĠØčƽ ØĠŃ¿ ÅĠØ ƧŐɝĠ‚ıØŃ _«ĘĠ«ĘƽØŃ ĠŃ ÅØŃ

_ƽ‚ÅƽɎĠØƠƽØıŃ ƧƽŒƠįØƠ ɝǑ ɎØƠĺĠƧ«ĘØŃ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ƠžØĠƽØƠ ǑŃÅ +ØıØĊØŃĘØĠƽƧĭ՞žØƠ ĠŃ ĘØƠǑŃĝ ƽØƠĊØįŐĺĺØŃØŃ rŐƠŐƠƽØŃ ‚ǑƧɝǑĊƠØŃɝØŃƉ ĠŃØƠ ÅØƠ rŐƠƠØĠƽØƠ ĠƧƽ ÅØƠ /ŃƧØıƧƽ‚‚ƽ _ĠŃĊ‚ĝ žǑƠƉ ĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ ʂƽ ĠŃ ÅØŃ ıØƽɝƽØŃ 9‚Ęĝ ƠØŃ ØĠŃØ AĠııĠŐŃ žØɝǑƧ«ĘǑƧƧƽØ tŐĘŃǑŃĊØŃ óǗƠ ƠžØĠƽØƠ ǑŃÅ ÅĠØ AĠƽƽØıƧ«ĘĠ«Ęƽ Ċ؞‚Ǒƽ» ĠØ ŃØǑØƧƽØŃ ıĠØĊØŃ ĠŃ ÅØƠ cƠØØıŐÅĝ Ċ؛XǑŃĊĊŐı¿ ØĠŃØƠ _ĠØÅıǑŃĊ ĺĠƽ ƧĠ؞ØŃ ɐØĠč ĊØƧƽƠĠ«ĘØŃØŃ -Ő«ĘʌǑƧØƠŃ ĺĠƽ ĭØ şƳ ƽ‚ĊØŃ¿ ØƠƠĠ«ĘƽØƽ ‚Ǒó ĺŒ«ĘƽĠĊØŃ ØƽŐŃƧƽØıĝ ɝØŃƉ hĺ ÅĠØ -ŒǑƧØƠ žØóĠŃÅØŃ ƧĠ«Ę X‚ƠįƧƉ

`fkH \ *k\2AAđ*\fH\ ŃÅØƠƧɐŐ ØŃĊ‚ĊĠØƠØŃ ƧĠ«Ę ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ǗƠĊØƠ ƧØıžƧƽƉ /Ń ÅØŃ h_ ØŃƽƧƽØĘƽ ØĠŃØ ØɐØĊǑŃĊ¿ ÅĠØ ǑŃƽØƠ ÅØĺ =‚žØı ƽ‚įƽĠƧ«ĘØƠ hƠž‚ŃĠƧĝ ĺǑƧ rĠØƠƽØı ı؞ØŃƧɐØƠƽØƠ ĺ‚«ĘØŃ ɐĠııƉ /Ń ɎĠØıØŃ _ƽŒÅƽØŃ žØžóı‚ŃɝØŃ +ǑØƠĠıı‚ĝ+ŒƠƽĝ ŃØƠ ƁĸƄ _ƽƠ‚čØŃ ǑŃÅ XıŒƽɝØ ĺĠƽ ıǑĺØŃ ǑŃÅ _ƽƠŒǑ«ĘØƠŃƉ ĘŃıĠ«ĘØ XƠŐĭØįƽØ ƧĠŃÅ ‚Ǒ«Ę ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ ĠĺĺØƠ ŗóƽØƠ ɝǑ žØ՞‚«ĘƽØŃ¿ Øƽɐ‚ ĠŃ -‚ĺžǑƠĊ ŐÅØƠ ØƠıĠŃƉ ĠØ žĠƧĘØƠ ĊƠŗčƽØ _ƽ‚ÅƽɎØƠƧ«ĘŗŃØƠǑŃĊƧĝ ‚įƽĠŐŃ ÅǑƠ«Ę ØŃĊ‚ĊĠØƠƽØ ǗƠĊØƠ Ċ‚ž ØƧ Njɡşɡ ĠŃ AØĺžĘĠƧ Ġĺ h_ĝǑŃÅØƧƧƽ‚‚ƽ cØŃŃØƧĝ ƧØØ» ĠŃ tŐ«ĘØŃØŃÅØ ı‚ŃĊ žØĺ‚ıƽØŃ¿ ƠØž‚ĝ ƠĠØƠƽØŃ ǑŃÅ žØžóı‚ŃɝƽØŃ şǂ ɡɡɡ )ƠØĠɐĠııĠĊØ ØĠŃØ ĠŃį‚ǑóƧƧƽƠ‚čØ ǑŃÅ ÅØƠØŃ -ŒǑƧØƠ¿ Ǒĺ ÅØŃ ØĘØĺ‚ıĠĊØŃ AĠƽƽØıžǑŃįƽ ĠĘƠØƧ GƠƽƧĝ ɎĠØƠƽØıƧ ɐĠØÅØƠ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ AĠƽ ƠóŐıĊ» Ǒó ÅØƠ ƠŐ‚Å ɎØŃǑØ óı‚ŃĠØĝ ƠØŃ ĘØǑƽØ ŃĠ«Ęƽ ĺØĘƠ ŃǑƠ ÅĠØ ŃɐŐĘŃØƠƉ ĠØ _ƽƠ‚čØ ɝĠØĘƽ ĺĠƽ ĠĘƠØŃ +‚ıØƠĠØŃ ǑŃÅ  \ØƧƽ‚ǑƠ‚ŃƽƧ ŃǑŃ ‚Ǒ«Ę cŐǑƠĠƧƽØŃ ‚ŃƉ œËijІĭĒijŤŷËƷƚËŷšǏĒǏŁŤ¼Ë

şņ


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

ĉvŁij `ËijſŁŷËij äŷËĭ¼œËſƚĒĭĭƚĈ 2Hf\v2w ¢ fŁijǕ *†ģË ØƠ ĘØó ÅØƠ +ØŃØƠ‚ıĝıØ«ƽƠĠ«ĝ_ƽ‚ÅƽƧž‚ƠƽØ ǗžØƠ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØ _ƽƠŐĺŃØƽɝØ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ ǑŃÅ ɝǑƠ )Ơ‚ĊØ¿ ɐ‚ƠǑĺ łƧ ĊƠŗčƽØ -ĠŃÅØƠŃĠƧ žØĠĺ ŃØƠĊĠØƧž‚ƠØŃ ÅØƠ AØŃƧ«Ę ĠƧƽƉ

GĒſƚËŷ *†ģ˶ ǏËijij ǏĒŷ Ʒijſ Ēij ǜËČij =†ČŷËij ǜƷ ¼ĒËſËĭ 2ijƚËŷǎĒËǏ Ēij AŁij¼Łij ƚŷËääËij Ǐƻŷ¼Ëij¶ ¼Ëŷ `ƚ†¼ƚ¶ Ēij ¼Ëŷ `ĒË ģ˜Ëij Ʒij¼ †ŷœËĒƚËij¶ Ǐ†ſ ȌƚƚË ſĒ§Č Ēĭ vËŷþģËĒ§Č ǜƷ ČËƷƚË ǎËŷŒij¼Ëŷƚŭ +‚ıØ» ĠØ _ƽ‚Åƽ ɐĠƠÅ ƧØĘƠ ɎĠØı т«ĘʂıƽĠĊØƠ ǑŃÅ ĊƠǗŃØƠ ƧØĠŃ ‚ıƧ ĘØǑƽØƉ Ǒ«Ę ĠŃ =ŐŃÅŐŃ ɐØƠÅØŃ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ¿ ÅĠØ ıŐį‚ıØŃ rØƠɐ‚ıĝ ƽǑŃĊØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ǗƠĊØƠ ŃĠ«Ęƽ łƠǑĺ ĘØƠǑĺĝ įŐĺĺØŃ¿ ƧĠ«Ę ɝɐØĠ ɝØŃƽƠ‚ıØŃ -ØƠ‚ǑƧóŐƠÅØĝ ƠǑŃĊØŃ ɝǑ ƧƽØııØŃ» ĠØ _ƽ‚Åƽ žƠ‚Ǒ«Ęƽ ØĠŃØ ŃØǑØ ŃØƠĊĠØɎØƠƧŐƠĊǑŃĊ¿ ǑŃÅ ƧĠØ ĺǑƧƧ žØĠ ÅØŃ +؞ŒǑÅØŃ ǑŃÅ Ġĺ ØƠØĠ«Ę ÅØƠ /ŃóƠ‚ĝ ƧƽƠǑįƽǑƠ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ɐØƠÅØŃƉ ‚Ƨ ĊĠıƽ ǗžƠĠĝ ĊØŃƧ óǗƠ ‚ııØ AØƽƠŐžŐıØŃ ‚Ǒó ÅØƠ tØıƽƉ †ŷƻœËŷ ǏĒŷ¼ ſËĒƚ =†ČŷËij ǎĒËģ þËŷ˼Ëƚ¶ ކſſĒËŷƚ Ēſƚ ǏËijĒþŤ +‚ıØ» ‚Ƨ ƧƽĠĺĺƽƉ Ƨ ıĠØĊƽ Ƨ«ĘıĠ«ĘƽɐØĊ łĝ Ơ‚Ń¿ łƧƧ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ǑŃÅ XŐıĠƽĠįØƠ ɝǑ ƧØĘƠ ĠŃ ‚ıƽØŃ ;‚ƽØĊŐƠĠØŃ ÅØŃįØŃƉ CØĘĺØŃ _ĠØ ÅĠØ ŃØƠĊĠØɎØƠƧŐƠĊǑŃĊ» -ĠØƠ ĊØıƽØŃ ĊƠŐčØ¿ ɝØŃƽƠ‚ıØ ;Ơ‚óƽɐØƠįØ ĠĺĺØƠ ŃŐ«Ę ‚ıƧ CŐŃĝ žıǑƧǑıƽƠ‚Ɖ CØǑØƠÅĠŃĊƧ óŐƠÅØƠŃ ɎĠØıØ ɒžØƠĝ ƽØŃ ĊƠŐčØ tĠŃÅž‚ƠįƧ ‚Ǒó _ØØƉ `ĒË ijĒ§Čƚŭ +‚ıØ» -ŗĘØƠØ ŃƽØĠıØ ɎŐŃ ØƠŃØǑØƠž‚ƠØĺ _ƽƠŐĺ ØƠƠØĠ«ĘØŃ ɐĠƠ ĠŃ ØĠŃɝØıŃØŃ _ƽ‚ÅƽɎĠØƠĝ ƽØıŃ Ƨ«ĘŃØııØƠ ĺĠƽ įıØĠŃØŃ ÅØɝØŃƽƠ‚ıØŃ Ńĝ ı‚ĊØŃ¿ ÅĠØ +‚Ƨ¿ tĠŃÅ ŐÅØƠ _ŐŃŃØ ŃǑƽɝØŃƉ G†ij§ČË )Łŷſ§ČËŷ œËȆƷŞƚËij¶ ¼ĒË `ƚŒ¼ƚË ¼Ëŷ ‚ƷĠƷijäƚ ǏËŷ¼Ëij ſĒ§Č ĭĒƚ ¼ĒËſËij

Njɡ

GƷƚƚËŷ `ƚ†¼ƚ 2ij ‚ƷĠƷijäƚ Ëijƚſ§ČËĒ¼Ëij ČĒŞſ Ʒij¼ `ËijſŁŷËij¶ Ǐ†ijij þËČËĒǜƚ ǏĒŷ¼

?ģËĒij†ijģ†þËij ǎŁģģſƚŒij¼Ēþ ſËģœſƚ ĭĒƚ `ƚŷŁĭ Ʒij¼ wŒŷĭË ǎËŷſŁŷþËijŤ fËĒģËij `ĒË ¼ĒËſË vĒſĒŁijŭ +‚ıØ» )ǗƠ Ċ‚ŃɝØ AØƽƠŐžŐıØŃ ĠƧƽ łƧ ǑƽŐĝ žĠƧ«ĘƉ žØƠ óǗƠ ØĠŃɝØıŃØ _ƽ‚ÅƽɎĠØƠƽØı óǑŃįĝ ƽĠŐŃĠØƠƽ ØƧƉ kij¼ ǜǏ†ŷ ǏĒËŭ +‚ıØ» hŃƧ Ƨ«Ęɐ؞ƽ ØĠŃØ ıŐį‚ıØ +ƠǑŃÅɎØƠĝ ƧŐƠĊǑŃĊ ÅǑƠ«Ę ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØ AĠŃĠĝ įƠ‚óƽɐØƠįØ ɎŐƠ¿ ÅĠØ ĺĠƽ ƠÅĝ ŐÅØƠ ĠŐĊ‚Ƨ ‚ǑƧ žóŒııØŃ ŐÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃƠØƧƽØŃ _ƽƠŐĺ ǑŃÅ tŒƠĺØ žƠŐÅǑɝĠØƠØŃƉ tØŃŃ ÅĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ ĘŐ«Ę ĠƧƽ¿ Ƨ«Ę‚ıƽØŃ ÅĠØ ıŐį‚ıØŃ ŃØƠĊĠØĺ‚ĝ тĊØƠ tĠŃÅĝ ŐÅØƠ _ŐŃŃØŃƧƽƠŐĺ łɝǑƉ wĒŷ¼ ¼†ſ äƻŷ ¼ĒË vËŷſŁŷþƷijþ ËĒijËŷ GĒģģĒŁđ ijËijſƚ†¼ƚ ǏĒË AŁij¼Łij þËijƻþËijŭ +‚ıØ» =ŐŃÅŐŃ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ƧŐ ŃĠ«Ęƽ ɎØƠƧŐƠĊØŃƉ Ƨ óØĘıƽ ÅØƠ Xı‚ƽɝ óǗƠ tĠŃÅƽǑƠžĠŃØŃ ǑŃÅ _Őĝ ı‚Ơ‚Ńı‚ĊØŃƉ ǑčØƠÅØĺ ĠƧƽ ÅĠØ tĠŃÅƧƽŒƠįØ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ Őóƽ ɝǑ ĊØƠĠŃĊ¿ Ǒĺ ÅĠØ Ńı‚ĊØŃ Øóĝ óĠɝĠØŃƽ ɝǑ žØƽƠØĠžØŃƉ ģſŁ ſ§ČËĒƚËŷƚ ¼ĒË 2¼ËË ËĒijËŷ ĠŁĭŞģËƚƚ þŷƻđ ijËij `ƚŷŁĭǎËŷſŁŷþƷijþ ǎŁij GËþ†ſƚŒ¼ƚËij ǎŁŷ †ģģËĭ †ij ¼Ëŷ ¼Ē§ČƚËij ËſĒ˼ËģƷijþŭ +‚ıØ» _Ő ĠƧƽ ØƧƉ tĠƠ žı‚ŃØŃ ĊØƠ‚ÅØ ØĠŃ XƠŐĝ ĭØįƽ ĠŃ ØĠŃØƠ ØŃĊıĠƧ«ĘØŃ ;ıØĠŃƧƽ‚Åƽ ĺĠƽ Øƽɐ‚ Ƴɡ ɡɡɡ ĠŃɐŐĘŃØƠŃƉ /Ń ÅØĺ GƠƽ ĊĠžƽ ØƧ ɎĠØıØ ǑŃžØž‚ǑƽØ )ıŒ«ĘØŃƉ AĠƽ ØĠŃØƠ -‚ŃÅɎŐıı

ĊƠŐčØƠ tĠŃÅƠŒÅØƠ¿ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĊØŃ ǑŃÅ ØĠŃØƠ +‚ƧƽǑƠžĠŃØ ɐŐııØŃ ɐĠƠ ÅŐƠƽ ÅĠØ -ŒıóƽØ ÅØƧ ŃØƠĊĠØɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧ ÅØ«įØŃƉ `Ł œËſŁij¼Ëŷſ ĠģĒijþƚ ¼†ſ ĞËƚǜƚ ijĒ§ČƚŤ +‚ıØ» ĠØ _ƽ‚Åƽ ɐĠƠÅ ‚ǑčØƠÅØĺ ĺĠƽ ØĠŃØĺ «ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠƽØŃ _ƽƠŐĺŃØƽɝ ê ØĠŃØĺ ƧŐĊØтŃŃƽØŃ _ĺ‚Ơƽ +ƠĠÅ ê ‚ǑƧĊØƠǗƧƽØƽ¿ łƧ ÅĠØ ŃØƠĊĠØžƠŐÅǑįƽĠŐŃ ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę ÅØĺ rØƠžƠ‚Ǒ«Ę ‚Ńž‚ƧƧƽƉ ‚Ƨ XƠ‚įƽĠƧ«ĘØ» tØŃŃ +ØıÅ óǗƠ /ŃɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ ɎŐƠʂŃÅØŃ ĠƧƽ¿ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę łƧ _ɔƧƽØĺ ɐĠØ ØĠŃ ‚Ǒį‚ƧƽØŃ ØƠɐØĠĝ ƽØƠŃƉ _Ő į‚ŃŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ т«Ę ǑŃÅ Ń‚«Ę ɎŐĺ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ CØƽɝ ‚žįŐžžØıŃƉ `ƚŒ¼ƚË ǏËŷ¼Ëij †œËŷ ijĒ§Čƚ ijƷŷ ¼Ʒŷ§Č ĭËČŷ þŷƻijË ijËŷþĒË ij†§ČȆģƚĒþËŷ¶ ſŁij¼Ëŷij ǎŁŷ †ģģËĭ ¼Ʒŷ§Č ǏËijĒþËŷ vËŷœŷ†Ʒ§ČŤ wŁ ģĒËđ þËij ¼ĒË ääĒǜĒËijǜŷËſËŷǎËijŭ +‚ıØ» ‚Ƨ ĊƠŗčƽØ -ĠŃÅØƠŃĠƧ óǗƠ ØĠŃØ ĘŗĘØƠØ ŃØƠĊĠØØóóĠɝĠØŃɝ ĠƧƽ ÅØƠ AØŃƧ«ĘƉ tĠƠ ƧĠŃÅ ŃǑŃ ĺ‚ı ŃĠ«Ęƽ žØƧŐŃÅØƠƧ ĊǑƽ łƠĠŃ¿ ĘĠŃƽØƠ ǑŃƧ łƧ =Ġ«Ęƽ ‚ǑƧɝǑƧ«Ę‚ıƽØŃ ŐÅØƠ ÅĠØ -ØĠĝ ɝǑŃĊ ‚žɝǑÅƠØĘØŃ¿ ɐØŃŃ ɐĠƠ ÅĠØ )ØŃƧƽØƠ ŗóóŃØŃƉ ıƧŐ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ ɐĠƠ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØ¿ ÅĠØ Å‚Ƨ óǗƠ ǑŃƧ ØƠıØÅĠĊƽƉ ØɐØĊǑŃĊƧĺØıÅØƠ įŗŃŃØŃ Ġĺ ~ĠĺĺØƠ =Ġ«ĘƽƧ«Ę‚ıƽØƠ ƧƽØǑØƠŃ ŐÅØƠ _ØŃƧŐƠØŃ Ġĺ )ØŃƧƽØƠƠ‚ĘĺØŃ ÅĠØ -ØĠĝ ɝǑŃĊØŃ ƠØĊØıŃƉ wĒŷ ǏËŷ¼Ëij Ēij ‚ƷĠƷijäƚ †ģſŁ ǎŁij ČĒŞſ Ʒij¼ `ËijſŁŷËij äŷËĭ¼œËſƚĒĭĭƚ¶ ¼ĒË Ëijƚſ§ČËĒđ ¼Ëij¶ Ǐ†ijij þËČËĒǜƚ ǏĒŷ¼ Ʒij¼ Ǐ†ijij ijĒ§Čƚŭ +‚ıØ» 9‚¿ ǑŃÅ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ɐØƠÅØŃ ŃĠ«Ęƽ łƠ‚Ǒó ɎØƠɝĠ«ĘƽØŃ ɐŐııØŃ¿ ɐØĠı ƧĠØ Å‚ĺĠƽ +ØıÅ Ƨž‚ƠØŃƉ ~Ǒĺ ØĠƧžĠØı į‚ŃŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ -ØĠɝǑŃĊ ŐÅØƠ t‚Ƨ«Ęĺ‚Ƨ«ĘĠŃØ ĠĺĺØƠ łŃŃ ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę ‚ŃƧ«Ę‚ıƽØŃ¿ ɐØŃŃ ÅØƠ _ƽƠŐĺ žĠııĠĊ ĠƧƽƉ ĠØ ŃŗƽĠĊØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØ ĠƧƽ ĺ‚ƠįƽƠØĠó¿ ĭØƽɝƽ ĺǗƧƧØŃ ŃǑƠ ŃŐ«Ę ÅĠØ ŃØƠĝ ĊĠØɎØƠƧŐƠĊØƠ ØŃƽƧžƠØ«ĘØŃÅØ _ƽƠŐĺɝŒĘıØƠ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠØŃƉ *ËijËŷ†ģ ģ˧ƚŷĒ§ ſƚËģģƚ Ēij `ȆijþȆĒ þËŷ†¼Ë ¼ĒË ËŷſƚËij A†¼Ëſƚ†ƚĒŁijËij äƻŷ ģËĠƚŷŁ†ƷƚŁſ †ƷäŤ *ŷËĒäËij `ĒË œËĒ ¼Ëŷ ģËĠƚŷŁĭŁœĒģĒƚŒƚ †Ʒ§Č Ēij †ij¼ËŷËij `ƚŒ¼ƚËij †ijŭ +‚ıØ» _ʂŃĊʂĠ ĠƧƽ ØĠŃ XĠıŐƽžƠŐĭØįƽƉ hŃÅ Ǒĺ ØĘƠıĠ«Ę ɝǑ ƧØĠŃ» /«Ę ʂıƽØ ÅØŃ ‚įƽǑØııØŃ -ɔžØ Ǒĺ ÅĠØ ıØįƽƠŐĺ՞ĠıĠƽŒƽ óǗƠ ǗžØƠĝ ƽƠĠ؞ØŃƉ ĠŃØ ĊƠŗčØƠØ ~‚Ęı ɎŐŃ ƧƽƠŐĺĊØĝ ƽƠĠ؞ØŃØŃ ǑƽŐƧ ɐĠƠÅ ØƧ óƠǗĘØƧƽØŃƧ ĠŃ şɡ ŐÅØƠ şý 9‚ĘƠØŃ ĠŃ ÅØŃ _ƽŒÅƽØŃ Ċ؞ØŃƉ ĠŃĝ ó‚«Ę ÅØƧʂıž¿ ɐØĠı ØĠŃ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺŐÅØıı óØĘıƽ¿ Ǒĺ ÅĠØ =‚ÅØƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ ɝǑ óĠтŃɝĠØĝ ƠØŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ ĠƧƽ ØƧ įŐƧƽƧžĠØıĠĊ¿ ÅĠØ ŃŗƽĠĝ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

ĊØŃ ;‚žØı ǑŃƽØƠ ǗƠĊØƠƧƽØĠĊØŃ ǑŃÅ _ƽƠ‚ĝ čØŃ ɝǑ ɎØƠıØĊØŃƉ ĒſČËŷ ČĒËă Ëſ ĒĭĭËŷ ¼ĒË †ƚƚËŷĒËij ¼Ëŷ ƷƚŁſ ſËĒËij ǜƷ ƚËƷËŷŤ =Ëƚǜƚ ſŁģģËij ſĒ§Č †Ʒ§Č ¼ĒË `ƚ˧ĠËŷſƚ†ƚĒŁijËij ijĒ§Čƚ ŷ˧ČijËijŭ +‚ıØ» CĠØĺ‚ŃÅ ɎØƠÅĠØŃƽ ‚Ń ÅØŃ _ƽ‚ƽĠŐŃØŃ Øƽɐ‚Ƨ¿ łƧ ĠƧƽ łƧ XƠ՞ıØĺƉ ĠØ ŃØƠĊĠØɎØƠĝ ƧŐƠĊØƠ ŃĠ«Ęƽ¿ ɐØĠı ØĠŃØ _ƽƠŐĺƽ‚ŃįóǗııǑŃĊ ǗžØƠ ‚«Ęƽ _ƽǑŃÅØŃ ŃǑƠ ƠǑŃÅ ş¿ýɡ ǑƠŐ žƠĠŃĊƽƉ _Ő Å‚ǑØƠƽ ØƧ Njý 9‚ĘƠØ žĠƧ ƧĠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚ƽĠŐŃ ƠØ«ĘŃØƽƉ Ǒ«Ę ÅĠØ ıŐį‚ıØŃ rØƠɐ‚ıĝ ƽǑŃĊØŃ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ žØĊØĠƧƽØƠƽ¿ ɐØĠı ÅĠØ X‚Ơįĝ žıŒƽɝØ óǗƠ ĝ)‚ĘƠɝØǑĊØ ĺØĠƧƽ įŐƧƽØŃıŐƧ ƧĠŃÅ¿ Ǒĺ ƧĠØ óǗƠ _ƽ‚ÅƽžØɐŐĘŃØƠ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ /Ń =ŐŃÅŐŃ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ óØĘıØŃ Å‚ŃŃ žƠŐ c‚Ċ ǑŃÅ X‚Ơįžı‚ƽɝ +؞ǗĘƠØŃ ĠŃ -ŗĘØ ɎŐŃ žĠƧ ɝǑ Ƴɡ ǑƠŐƉ w†ſ ĭƷſſ ކſſĒËŷËijŭ +‚ıØ» GĘŃØ ƧØĘƠ ĘŐĘØ _ǑžɎØŃƽĠŐŃØŃ ɐĠƠÅ ØƧ ɎŐƠØƠƧƽ įØĠŃØ =‚ÅØĠŃóƠ‚ƧƽƠǑįƽǑƠ Ċ؞ØŃ ǑŃÅ ƧŐĺĠƽ į‚Ǒĺ ıØįƽƠՂǑƽŐƧƉ `§ČËĒƚËŷƚ †ģſŁ ¼Ëŷ kĭœ†Ʒ ¼Ëŷ `ƚŒ¼ƚË ǜƷ þŷƻijËij GËƚŷŁŞŁģËij Ēij ‚ƷĠƷijäƚ ¼†ŷ†ij¶ ¼†ſſ äƻŷ ijĒËĭ†ij¼Ëij ËĒij þƷƚËſ *Ëſ§ČŒäƚ ¼†œËĒ ČËŷ†ƷſſŞŷĒijþƚŭ +‚ıØ» ĠØ =‚ÅØƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ ǑƧтĘĝ ĺØƉ tĠƠ ʂžØŃ ĠŃ hŃĊ‚ƠŃ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØ _«ĘǑĝ ıØŃ ĊƠŐčóıŒ«ĘĠĊ ĺĠƽ ŃØƠĊĠØƧž‚Ơı‚ĺžØŃ

‚ǑƧĊØƠǗƧƽØƽƉ +ØįŐƧƽØƽ ʂƽ Ƨ‚ĺƽ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØƠ CØƽɝĝ ƧƽØǑØƠǑŃĊ ÅØƠ ;ıØĠŃƧƽ‚Åƽ ĠŃ Å‚Ƨ ÅĠØ rØƠɐ‚ıƽǑŃĊ ŃĠ«ĘƽƧƉ ŃĊı‚ŃÅ į‚ŃŃ ǗžØƠ‚ıı ‚Ǒó tĠƠ ɐØƠÅØŃ ŃǑƠ ĺĠƽ ÅØŃ ÅØƠ tØıƽ ØĠŃĊØƧØƽɝƽ ɐØƠÅØŃƉ ĠŃƧž‚ƠǑŃĊØŃ žØĠĺ _ƽƠŐĺĝ Ëŷ GĒƚœËþŷƻij¼Ëŷ ǎŁij ɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę žØɝ‚ĘıƽƉ Ǒ«Ę ÅĠØ *ËijËŷ†ģ ģ˧ƚŷĒ§¶ fČŁĭ†ſ Œ«ĘØƠ ÅØƠ _«ĘǑıØŃ ƠǗƧƽØŃ ¼ĒſŁij¶ Ȇƚ ĭĒƚ ſËĒijËŷ ɐĠƠ т«Ę ÅĠØƧØĺ AŐÅØıı ŷäĒij¼Ʒijþ ¼Ëŷ *ģƻȜĒŷijË ĊƠŐčóıŒ«ĘĠĊ ĺĠƽ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĝ wŁČijƷijþËij Ʒij¼ `ƚŒ¼ƚË ĊØŃ ‚ǑƧƉ ‚ƧƧØıžØ ɐǗƠÅØ ËŷģËƷ§ČƚËƚŤ GĒƚ ǏËģ§ČËŷ ‚Ǒ«Ę ĺĠƽ ØóóĠɝĠØŃƽØƠØƠ f˧ČijĒĠ ǏŁģģËij `ĒË ¼ĒË _ƽƠ‚čØўØıØǑ«ĘƽǑŃĊ įı‚žĝ \ `ffđ\Hk\\ `ƚŒ¼ƚË þŷƻijËŷ ĭ†§ČËijŭ žØŃƉ nžØƠ‚ıı¿ ɐŐ ÅĠØƧØ +Øĝ *†ģ˶ éƟ¶ ģËĒƚËƚ ¼ĒË `ކŷƚË +‚ıØ» ĠØ ĊƠŗčƽØŃ )ŐƠƽĝ Ƨ«ĘŒóƽƧĺŐÅØııØ óǑŃįƽĠŐŃĠØĝ Ƨ«ĘƠĠƽƽØ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ Ġĺ Øĝ ƠØŃ¿ ɐØƠÅØŃ ĊƠǗŃØ cØ«ĘŃŐĝ `ƚ†¼ƚĒijäŷ†ſƚŷƷĠƚƷŷ ǎŁij *ËijËŷ†ģ ģ˧ƚŷĒ§Ť ƷăËŷ¼Ëĭ ƠØĠ«Ę _Őóƽɐ‚ƠØ ƧØĘØŃƉ /Ń ıŐĊĠØŃ ĠŃ ÅØŃ įŐĺĺØŃÅØŃ Ēſƚ Ëŷ G†ij†þËŷ ¼Ëſ kijƚËŷđ ŃĊı‚ŃÅ Ę‚žØŃ ɐĠƠ ØƧ ĺĠƽ 9‚ĘƠØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ØƠ՞ØƠŃƉ ijËČĭËijſ äƻŷ ¼ĒË MģǕĭŞĒđ Ëŷ G†ŷĠƚ äƻŷ þŷƻijË 2ijäŷ†đ ØĠŃØĺ «ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠĝ ſ§ČËij `ŞĒËģË Ēij AŁij¼ŁijŤ ſƚŷƷĠƚƷŷ ǏĒŷ¼ ƭǠŋé ǏËģƚđ ƽØŃ A‚Ń‚ĊØĺØŃƽƧɔƧƽØĺ óǗƠ ǏËĒƚ †Ʒä ŷƷij¼ ŋǠǠ GĒģģĒ†ŷđ ~ǗĊØ ĊØƧ«Ę‚óóƽ¿ ƧĠØ Ƨ«ĘŃØıĝ ¼Ëij ƷŷŁ þËſ§ČŒƚǜƚŤ HĒ§Čƚ ijƷŷ *ËijËŷ†ģ ıØƠ ǑŃÅ ĠŃ įǗƠɝØƠØŃ žƧƽŒŃÅØŃ ó‚ĘƠØŃ ɝǑ ģ˧ƚŷĒ§ ǏĒģģ ĭĒƚ ſËĒijËŷ f˧ČijĒĠ ¼†ǎŁij ŞŷŁđ ı‚ƧƧØŃƉ _Ő įŐŃŃƽØŃ ĺØĘƠ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ‚Ǒó äĒƚĒËŷËijŤ Ʒ§Č `ĒËĭËijſ Ȇƚ ĒijǜǏĒſ§ČËij ËĒđ ÅØƠƧØıžØŃ _ƽƠØ«įØ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠƽ ɐØƠÅØŃƉ ijË ËĒþËijË œƚËĒģƷijþ äƻŷ `ƚ†¼ƚĒijäŷ†ſƚŷƷĠƚƷŷ AĠƽƽıØƠɐØĠıØ ɎØƠį‚ǑóØŃ ɐĠƠ łƧ _ɔƧƽØĺ ĠŃ þËþŷƻij¼ËƚŤ †ijþËij `ĒË Ʒĭ 2ČŷË kĭſŒƚǜËŭ ÅĠØ Ċ‚ŃɝØ tØıƽƉ Ƨ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ ǑўØÅĠŃĊƽ +‚ıØ» tĠƠ ʂžØŃ ØĠŃ ƽƠ‚ĊóŒĘĠĊØƧ ǑŃÅ ØƠóŐıĊĝ ŃØǑØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ¿ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ Ń‚«ĘʂıƽĠĝ ƠØĠ«ĘØƧ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺŐÅØıı» ØĠ ‚ııØŃ ǑŃƧØƠØŃ ĊØƠ ĺ‚«ĘØŃƉ ŃƽƧ«ĘØĠÅØŃÅ ĠƧƽ¿ ØɒĠƧƽĠØƠØŃÅØ  XƠŐĭØįƽØŃ ‚«ĘƽØŃ ɐĠƠ łƠ‚Ǒó¿ łƧƧ ƧĠØ ǗžØƠĝ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ įıǗĊØƠ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ œËijІĭĒijŤŷËƷƚËŷšǏĒǏŁŤ¼Ë ƽƠ‚Ċž‚Ơ ƧĠŃÅƉ ĠØ ĊƠǗŃØ ŃØƠĊĠØɎØƠƧŐƠĊǑŃĊ

 &"## #"$ ! ' ! #! # %! $$#  $# '   !#!  ! &"## !#!# $#" "  "! !#! %! " " ## '#'# "# !"# # $ $&! ""# $ # " $# % !# #"$ #! ($    


`§ČǏËŷŞƷijĠƚ `ƚ†¼ƚ

ĉvŁij `ËijſŁŷËij äŷËĭ¼œËſƚĒĭĭƚĈ 2Hf\v2w ¢ fŁijǕ *†ģË ØƠ ĘØó ÅØƠ +ØŃØƠ‚ıĝıØ«ƽƠĠ«ĝ_ƽ‚ÅƽƧž‚ƠƽØ ǗžØƠ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØ _ƽƠŐĺŃØƽɝØ¿ Ƨž‚ƠƧ‚ĺØŃ C‚ĘɎØƠįØĘƠ ǑŃÅ ɝǑƠ )Ơ‚ĊØ¿ ɐ‚ƠǑĺ łƧ ĊƠŗčƽØ -ĠŃÅØƠŃĠƧ žØĠĺ ŃØƠĊĠØƧž‚ƠØŃ ÅØƠ AØŃƧ«Ę ĠƧƽƉ

GĒſƚËŷ *†ģ˶ ǏËijij ǏĒŷ Ʒijſ Ēij ǜËČij =†ČŷËij ǜƷ ¼ĒËſËĭ 2ijƚËŷǎĒËǏ Ēij AŁij¼Łij ƚŷËääËij Ǐƻŷ¼Ëij¶ ¼Ëŷ `ƚ†¼ƚ¶ Ēij ¼Ëŷ `ĒË ģ˜Ëij Ʒij¼ †ŷœËĒƚËij¶ Ǐ†ſ ȌƚƚË ſĒ§Č Ēĭ vËŷþģËĒ§Č ǜƷ ČËƷƚË ǎËŷŒij¼Ëŷƚŭ +‚ıØ» ĠØ _ƽ‚Åƽ ɐĠƠÅ ƧØĘƠ ɎĠØı т«ĘʂıƽĠĊØƠ ǑŃÅ ĊƠǗŃØƠ ƧØĠŃ ‚ıƧ ĘØǑƽØƉ Ǒ«Ę ĠŃ =ŐŃÅŐŃ ɐØƠÅØŃ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ¿ ÅĠØ ıŐį‚ıØŃ rØƠɐ‚ıĝ ƽǑŃĊØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ǗƠĊØƠ ŃĠ«Ęƽ łƠǑĺ ĘØƠǑĺĝ įŐĺĺØŃ¿ ƧĠ«Ę ɝɐØĠ ɝØŃƽƠ‚ıØŃ -ØƠ‚ǑƧóŐƠÅØĝ ƠǑŃĊØŃ ɝǑ ƧƽØııØŃ» ĠØ _ƽ‚Åƽ žƠ‚Ǒ«Ęƽ ØĠŃØ ŃØǑØ ŃØƠĊĠØɎØƠƧŐƠĊǑŃĊ¿ ǑŃÅ ƧĠØ ĺǑƧƧ žØĠ ÅØŃ +؞ŒǑÅØŃ ǑŃÅ Ġĺ ØƠØĠ«Ę ÅØƠ /ŃóƠ‚ĝ ƧƽƠǑįƽǑƠ ØóóĠɝĠØŃƽØƠ ɐØƠÅØŃƉ ‚Ƨ ĊĠıƽ ǗžƠĠĝ ĊØŃƧ óǗƠ ‚ııØ AØƽƠŐžŐıØŃ ‚Ǒó ÅØƠ tØıƽƉ †ŷƻœËŷ ǏĒŷ¼ ſËĒƚ =†ČŷËij ǎĒËģ þËŷ˼Ëƚ¶ ކſſĒËŷƚ Ēſƚ ǏËijĒþŤ +‚ıØ» ‚Ƨ ƧƽĠĺĺƽƉ Ƨ ıĠØĊƽ Ƨ«ĘıĠ«ĘƽɐØĊ łĝ Ơ‚Ń¿ łƧƧ _ƽ‚Åƽžı‚ŃØƠ ǑŃÅ XŐıĠƽĠįØƠ ɝǑ ƧØĘƠ ĠŃ ‚ıƽØŃ ;‚ƽØĊŐƠĠØŃ ÅØŃįØŃƉ CØĘĺØŃ _ĠØ ÅĠØ ŃØƠĊĠØɎØƠƧŐƠĊǑŃĊ» -ĠØƠ ĊØıƽØŃ ĊƠŐčØ¿ ɝØŃƽƠ‚ıØ ;Ơ‚óƽɐØƠįØ ĠĺĺØƠ ŃŐ«Ę ‚ıƧ CŐŃĝ žıǑƧǑıƽƠ‚Ɖ CØǑØƠÅĠŃĊƧ óŐƠÅØƠŃ ɎĠØıØ ɒžØƠĝ ƽØŃ ĊƠŐčØ tĠŃÅž‚ƠįƧ ‚Ǒó _ØØƉ `ĒË ijĒ§Čƚŭ +‚ıØ» -ŗĘØƠØ ŃƽØĠıØ ɎŐŃ ØƠŃØǑØƠž‚ƠØĺ _ƽƠŐĺ ØƠƠØĠ«ĘØŃ ɐĠƠ ĠŃ ØĠŃɝØıŃØŃ _ƽ‚ÅƽɎĠØƠĝ ƽØıŃ Ƨ«ĘŃØııØƠ ĺĠƽ įıØĠŃØŃ ÅØɝØŃƽƠ‚ıØŃ Ńĝ ı‚ĊØŃ¿ ÅĠØ +‚Ƨ¿ tĠŃÅ ŐÅØƠ _ŐŃŃØ ŃǑƽɝØŃƉ G†ij§ČË )Łŷſ§ČËŷ œËȆƷŞƚËij¶ ¼ĒË `ƚŒ¼ƚË ¼Ëŷ ‚ƷĠƷijäƚ ǏËŷ¼Ëij ſĒ§Č ĭĒƚ ¼ĒËſËij

Njɡ

GƷƚƚËŷ `ƚ†¼ƚ 2ij ‚ƷĠƷijäƚ Ëijƚſ§ČËĒ¼Ëij ČĒŞſ Ʒij¼ `ËijſŁŷËij¶ Ǐ†ijij þËČËĒǜƚ ǏĒŷ¼

?ģËĒij†ijģ†þËij ǎŁģģſƚŒij¼Ēþ ſËģœſƚ ĭĒƚ `ƚŷŁĭ Ʒij¼ wŒŷĭË ǎËŷſŁŷþËijŤ fËĒģËij `ĒË ¼ĒËſË vĒſĒŁijŭ +‚ıØ» )ǗƠ Ċ‚ŃɝØ AØƽƠŐžŐıØŃ ĠƧƽ łƧ ǑƽŐĝ žĠƧ«ĘƉ žØƠ óǗƠ ØĠŃɝØıŃØ _ƽ‚ÅƽɎĠØƠƽØı óǑŃįĝ ƽĠŐŃĠØƠƽ ØƧƉ kij¼ ǜǏ†ŷ ǏĒËŭ +‚ıØ» hŃƧ Ƨ«Ęɐ؞ƽ ØĠŃØ ıŐį‚ıØ +ƠǑŃÅɎØƠĝ ƧŐƠĊǑŃĊ ÅǑƠ«Ę ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØ AĠŃĠĝ įƠ‚óƽɐØƠįØ ɎŐƠ¿ ÅĠØ ĺĠƽ ƠÅĝ ŐÅØƠ ĠŐĊ‚Ƨ ‚ǑƧ žóŒııØŃ ŐÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃƠØƧƽØŃ _ƽƠŐĺ ǑŃÅ tŒƠĺØ žƠŐÅǑɝĠØƠØŃƉ tØŃŃ ÅĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ ĘŐ«Ę ĠƧƽ¿ Ƨ«Ę‚ıƽØŃ ÅĠØ ıŐį‚ıØŃ ŃØƠĊĠØĺ‚ĝ тĊØƠ tĠŃÅĝ ŐÅØƠ _ŐŃŃØŃƧƽƠŐĺ łɝǑƉ wĒŷ¼ ¼†ſ äƻŷ ¼ĒË vËŷſŁŷþƷijþ ËĒijËŷ GĒģģĒŁđ ijËijſƚ†¼ƚ ǏĒË AŁij¼Łij þËijƻþËijŭ +‚ıØ» =ŐŃÅŐŃ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ƧŐ ŃĠ«Ęƽ ɎØƠƧŐƠĊØŃƉ Ƨ óØĘıƽ ÅØƠ Xı‚ƽɝ óǗƠ tĠŃÅƽǑƠžĠŃØŃ ǑŃÅ _Őĝ ı‚Ơ‚Ńı‚ĊØŃƉ ǑčØƠÅØĺ ĠƧƽ ÅĠØ tĠŃÅƧƽŒƠįØ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ Őóƽ ɝǑ ĊØƠĠŃĊ¿ Ǒĺ ÅĠØ Ńı‚ĊØŃ Øóĝ óĠɝĠØŃƽ ɝǑ žØƽƠØĠžØŃƉ ģſŁ ſ§ČËĒƚËŷƚ ¼ĒË 2¼ËË ËĒijËŷ ĠŁĭŞģËƚƚ þŷƻđ ijËij `ƚŷŁĭǎËŷſŁŷþƷijþ ǎŁij GËþ†ſƚŒ¼ƚËij ǎŁŷ †ģģËĭ †ij ¼Ëŷ ¼Ē§ČƚËij ËſĒ˼ËģƷijþŭ +‚ıØ» _Ő ĠƧƽ ØƧƉ tĠƠ žı‚ŃØŃ ĊØƠ‚ÅØ ØĠŃ XƠŐĝ ĭØįƽ ĠŃ ØĠŃØƠ ØŃĊıĠƧ«ĘØŃ ;ıØĠŃƧƽ‚Åƽ ĺĠƽ Øƽɐ‚ Ƴɡ ɡɡɡ ĠŃɐŐĘŃØƠŃƉ /Ń ÅØĺ GƠƽ ĊĠžƽ ØƧ ɎĠØıØ ǑŃžØž‚ǑƽØ )ıŒ«ĘØŃƉ AĠƽ ØĠŃØƠ -‚ŃÅɎŐıı

ĊƠŐčØƠ tĠŃÅƠŒÅØƠ¿ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĊØŃ ǑŃÅ ØĠŃØƠ +‚ƧƽǑƠžĠŃØ ɐŐııØŃ ɐĠƠ ÅŐƠƽ ÅĠØ -ŒıóƽØ ÅØƧ ŃØƠĊĠØɎØƠžƠ‚Ǒ«ĘƧ ÅØ«įØŃƉ `Ł œËſŁij¼Ëŷſ ĠģĒijþƚ ¼†ſ ĞËƚǜƚ ijĒ§ČƚŤ +‚ıØ» ĠØ _ƽ‚Åƽ ɐĠƠÅ ‚ǑčØƠÅØĺ ĺĠƽ ØĠŃØĺ «ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠƽØŃ _ƽƠŐĺŃØƽɝ ê ØĠŃØĺ ƧŐĊØтŃŃƽØŃ _ĺ‚Ơƽ +ƠĠÅ ê ‚ǑƧĊØƠǗƧƽØƽ¿ łƧ ÅĠØ ŃØƠĊĠØžƠŐÅǑįƽĠŐŃ ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę ÅØĺ rØƠžƠ‚Ǒ«Ę ‚Ńž‚ƧƧƽƉ ‚Ƨ XƠ‚įƽĠƧ«ĘØ» tØŃŃ +ØıÅ óǗƠ /ŃɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ ɎŐƠʂŃÅØŃ ĠƧƽ¿ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę łƧ _ɔƧƽØĺ ɐĠØ ØĠŃ ‚Ǒį‚ƧƽØŃ ØƠɐØĠĝ ƽØƠŃƉ _Ő į‚ŃŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚Åƽ т«Ę ǑŃÅ Ń‚«Ę ɎŐĺ ŗóóØŃƽıĠ«ĘØŃ CØƽɝ ‚žįŐžžØıŃƉ `ƚŒ¼ƚË ǏËŷ¼Ëij †œËŷ ijĒ§Čƚ ijƷŷ ¼Ʒŷ§Č ĭËČŷ þŷƻijË ijËŷþĒË ij†§ČȆģƚĒþËŷ¶ ſŁij¼Ëŷij ǎŁŷ †ģģËĭ ¼Ʒŷ§Č ǏËijĒþËŷ vËŷœŷ†Ʒ§ČŤ wŁ ģĒËđ þËij ¼ĒË ääĒǜĒËijǜŷËſËŷǎËijŭ +‚ıØ» ‚Ƨ ĊƠŗčƽØ -ĠŃÅØƠŃĠƧ óǗƠ ØĠŃØ ĘŗĘØƠØ ŃØƠĊĠØØóóĠɝĠØŃɝ ĠƧƽ ÅØƠ AØŃƧ«ĘƉ tĠƠ ƧĠŃÅ ŃǑŃ ĺ‚ı ŃĠ«Ęƽ žØƧŐŃÅØƠƧ ĊǑƽ łƠĠŃ¿ ĘĠŃƽØƠ ǑŃƧ łƧ =Ġ«Ęƽ ‚ǑƧɝǑƧ«Ę‚ıƽØŃ ŐÅØƠ ÅĠØ -ØĠĝ ɝǑŃĊ ‚žɝǑÅƠØĘØŃ¿ ɐØŃŃ ɐĠƠ ÅĠØ )ØŃƧƽØƠ ŗóóŃØŃƉ ıƧŐ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ ɐĠƠ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØ¿ ÅĠØ Å‚Ƨ óǗƠ ǑŃƧ ØƠıØÅĠĊƽƉ ØɐØĊǑŃĊƧĺØıÅØƠ įŗŃŃØŃ Ġĺ ~ĠĺĺØƠ =Ġ«ĘƽƧ«Ę‚ıƽØƠ ƧƽØǑØƠŃ ŐÅØƠ _ØŃƧŐƠØŃ Ġĺ )ØŃƧƽØƠƠ‚ĘĺØŃ ÅĠØ -ØĠĝ ɝǑŃĊØŃ ƠØĊØıŃƉ wĒŷ ǏËŷ¼Ëij Ēij ‚ƷĠƷijäƚ †ģſŁ ǎŁij ČĒŞſ Ʒij¼ `ËijſŁŷËij äŷËĭ¼œËſƚĒĭĭƚ¶ ¼ĒË Ëijƚſ§ČËĒđ ¼Ëij¶ Ǐ†ijij þËČËĒǜƚ ǏĒŷ¼ Ʒij¼ Ǐ†ijij ijĒ§Čƚŭ +‚ıØ» 9‚¿ ǑŃÅ ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ɐØƠÅØŃ ŃĠ«Ęƽ łƠ‚Ǒó ɎØƠɝĠ«ĘƽØŃ ɐŐııØŃ¿ ɐØĠı ƧĠØ Å‚ĺĠƽ +ØıÅ Ƨž‚ƠØŃƉ ~Ǒĺ ØĠƧžĠØı į‚ŃŃ ƧĠ«Ę ÅĠØ -ØĠɝǑŃĊ ŐÅØƠ t‚Ƨ«Ęĺ‚Ƨ«ĘĠŃØ ĠĺĺØƠ łŃŃ ‚ǑƽŐĺ‚ƽĠƧ«Ę ‚ŃƧ«Ę‚ıƽØŃ¿ ɐØŃŃ ÅØƠ _ƽƠŐĺ žĠııĠĊ ĠƧƽƉ ĠØ ŃŗƽĠĊØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØ ĠƧƽ ĺ‚ƠįƽƠØĠó¿ ĭØƽɝƽ ĺǗƧƧØŃ ŃǑƠ ŃŐ«Ę ÅĠØ ŃØƠĝ ĊĠØɎØƠƧŐƠĊØƠ ØŃƽƧžƠØ«ĘØŃÅØ _ƽƠŐĺɝŒĘıØƠ ĠŃƧƽ‚ııĠØƠØŃƉ *ËijËŷ†ģ ģ˧ƚŷĒ§ ſƚËģģƚ Ēij `ȆijþȆĒ þËŷ†¼Ë ¼ĒË ËŷſƚËij A†¼Ëſƚ†ƚĒŁijËij äƻŷ ģËĠƚŷŁ†ƷƚŁſ †ƷäŤ *ŷËĒäËij `ĒË œËĒ ¼Ëŷ ģËĠƚŷŁĭŁœĒģĒƚŒƚ †Ʒ§Č Ēij †ij¼ËŷËij `ƚŒ¼ƚËij †ijŭ +‚ıØ» _ʂŃĊʂĠ ĠƧƽ ØĠŃ XĠıŐƽžƠŐĭØįƽƉ hŃÅ Ǒĺ ØĘƠıĠ«Ę ɝǑ ƧØĠŃ» /«Ę ʂıƽØ ÅØŃ ‚įƽǑØııØŃ -ɔžØ Ǒĺ ÅĠØ ıØįƽƠŐĺ՞ĠıĠƽŒƽ óǗƠ ǗžØƠĝ ƽƠĠ؞ØŃƉ ĠŃØ ĊƠŗčØƠØ ~‚Ęı ɎŐŃ ƧƽƠŐĺĊØĝ ƽƠĠ؞ØŃØŃ ǑƽŐƧ ɐĠƠÅ ØƧ óƠǗĘØƧƽØŃƧ ĠŃ şɡ ŐÅØƠ şý 9‚ĘƠØŃ ĠŃ ÅØŃ _ƽŒÅƽØŃ Ċ؞ØŃƉ ĠŃĝ ó‚«Ę ÅØƧʂıž¿ ɐØĠı ØĠŃ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺŐÅØıı óØĘıƽ¿ Ǒĺ ÅĠØ =‚ÅØƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ ɝǑ óĠтŃɝĠØĝ ƠØŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ ĠƧƽ ØƧ įŐƧƽƧžĠØıĠĊ¿ ÅĠØ ŃŗƽĠĝ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

ĊØŃ ;‚žØı ǑŃƽØƠ ǗƠĊØƠƧƽØĠĊØŃ ǑŃÅ _ƽƠ‚ĝ čØŃ ɝǑ ɎØƠıØĊØŃƉ ĒſČËŷ ČĒËă Ëſ ĒĭĭËŷ ¼ĒË †ƚƚËŷĒËij ¼Ëŷ ƷƚŁſ ſËĒËij ǜƷ ƚËƷËŷŤ =Ëƚǜƚ ſŁģģËij ſĒ§Č †Ʒ§Č ¼ĒË `ƚ˧ĠËŷſƚ†ƚĒŁijËij ijĒ§Čƚ ŷ˧ČijËijŭ +‚ıØ» CĠØĺ‚ŃÅ ɎØƠÅĠØŃƽ ‚Ń ÅØŃ _ƽ‚ƽĠŐŃØŃ Øƽɐ‚Ƨ¿ łƧ ĠƧƽ łƧ XƠ՞ıØĺƉ ĠØ ŃØƠĊĠØɎØƠĝ ƧŐƠĊØƠ ŃĠ«Ęƽ¿ ɐØĠı ØĠŃØ _ƽƠŐĺƽ‚ŃįóǗııǑŃĊ ǗžØƠ ‚«Ęƽ _ƽǑŃÅØŃ ŃǑƠ ƠǑŃÅ ş¿ýɡ ǑƠŐ žƠĠŃĊƽƉ _Ő Å‚ǑØƠƽ ØƧ Njý 9‚ĘƠØ žĠƧ ƧĠ«Ę ÅĠØ _ƽ‚ƽĠŐŃ ƠØ«ĘŃØƽƉ Ǒ«Ę ÅĠØ ıŐį‚ıØŃ rØƠɐ‚ıĝ ƽǑŃĊØŃ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ žØĊØĠƧƽØƠƽ¿ ɐØĠı ÅĠØ X‚Ơįĝ žıŒƽɝØ óǗƠ ĝ)‚ĘƠɝØǑĊØ ĺØĠƧƽ įŐƧƽØŃıŐƧ ƧĠŃÅ¿ Ǒĺ ƧĠØ óǗƠ _ƽ‚ÅƽžØɐŐĘŃØƠ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ /Ń =ŐŃÅŐŃ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ óØĘıØŃ Å‚ŃŃ žƠŐ c‚Ċ ǑŃÅ X‚Ơįžı‚ƽɝ +؞ǗĘƠØŃ ĠŃ -ŗĘØ ɎŐŃ žĠƧ ɝǑ Ƴɡ ǑƠŐƉ w†ſ ĭƷſſ ކſſĒËŷËijŭ +‚ıØ» GĘŃØ ƧØĘƠ ĘŐĘØ _ǑžɎØŃƽĠŐŃØŃ ɐĠƠÅ ØƧ ɎŐƠØƠƧƽ įØĠŃØ =‚ÅØĠŃóƠ‚ƧƽƠǑįƽǑƠ Ċ؞ØŃ ǑŃÅ ƧŐĺĠƽ į‚Ǒĺ ıØįƽƠՂǑƽŐƧƉ `§ČËĒƚËŷƚ †ģſŁ ¼Ëŷ kĭœ†Ʒ ¼Ëŷ `ƚŒ¼ƚË ǜƷ þŷƻijËij GËƚŷŁŞŁģËij Ēij ‚ƷĠƷijäƚ ¼†ŷ†ij¶ ¼†ſſ äƻŷ ijĒËĭ†ij¼Ëij ËĒij þƷƚËſ *Ëſ§ČŒäƚ ¼†œËĒ ČËŷ†ƷſſŞŷĒijþƚŭ +‚ıØ» ĠØ =‚ÅØƧƽ‚ƽĠŐŃØŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ ǑƧтĘĝ ĺØƉ tĠƠ ʂžØŃ ĠŃ hŃĊ‚ƠŃ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØ _«ĘǑĝ ıØŃ ĊƠŐčóıŒ«ĘĠĊ ĺĠƽ ŃØƠĊĠØƧž‚Ơı‚ĺžØŃ

‚ǑƧĊØƠǗƧƽØƽƉ +ØįŐƧƽØƽ ʂƽ Ƨ‚ĺƽ ĠŃƽØııĠĊØŃƽØƠ CØƽɝĝ ƧƽØǑØƠǑŃĊ ÅØƠ ;ıØĠŃƧƽ‚Åƽ ĠŃ Å‚Ƨ ÅĠØ rØƠɐ‚ıƽǑŃĊ ŃĠ«ĘƽƧƉ ŃĊı‚ŃÅ į‚ŃŃ ǗžØƠ‚ıı ‚Ǒó tĠƠ ɐØƠÅØŃ ŃǑƠ ĺĠƽ ÅØŃ ÅØƠ tØıƽ ØĠŃĊØƧØƽɝƽ ɐØƠÅØŃƉ ĠŃƧž‚ƠǑŃĊØŃ žØĠĺ _ƽƠŐĺĝ Ëŷ GĒƚœËþŷƻij¼Ëŷ ǎŁij ɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę žØɝ‚ĘıƽƉ Ǒ«Ę ÅĠØ *ËijËŷ†ģ ģ˧ƚŷĒ§¶ fČŁĭ†ſ Œ«ĘØƠ ÅØƠ _«ĘǑıØŃ ƠǗƧƽØŃ ¼ĒſŁij¶ Ȇƚ ĭĒƚ ſËĒijËŷ ɐĠƠ т«Ę ÅĠØƧØĺ AŐÅØıı ŷäĒij¼Ʒijþ ¼Ëŷ *ģƻȜĒŷijË ĊƠŐčóıŒ«ĘĠĊ ĺĠƽ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĝ wŁČijƷijþËij Ʒij¼ `ƚŒ¼ƚË ĊØŃ ‚ǑƧƉ ‚ƧƧØıžØ ɐǗƠÅØ ËŷģËƷ§ČƚËƚŤ GĒƚ ǏËģ§ČËŷ ‚Ǒ«Ę ĺĠƽ ØóóĠɝĠØŃƽØƠØƠ f˧ČijĒĠ ǏŁģģËij `ĒË ¼ĒË _ƽƠ‚čØўØıØǑ«ĘƽǑŃĊ įı‚žĝ \ `ffđ\Hk\\ `ƚŒ¼ƚË þŷƻijËŷ ĭ†§ČËijŭ žØŃƉ nžØƠ‚ıı¿ ɐŐ ÅĠØƧØ +Øĝ *†ģ˶ éƟ¶ ģËĒƚËƚ ¼ĒË `ކŷƚË +‚ıØ» ĠØ ĊƠŗčƽØŃ )ŐƠƽĝ Ƨ«ĘŒóƽƧĺŐÅØııØ óǑŃįƽĠŐŃĠØĝ Ƨ«ĘƠĠƽƽØ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ Ġĺ Øĝ ƠØŃ¿ ɐØƠÅØŃ ĊƠǗŃØ cØ«ĘŃŐĝ `ƚ†¼ƚĒijäŷ†ſƚŷƷĠƚƷŷ ǎŁij *ËijËŷ†ģ ģ˧ƚŷĒ§Ť ƷăËŷ¼Ëĭ ƠØĠ«Ę _Őóƽɐ‚ƠØ ƧØĘØŃƉ /Ń ıŐĊĠØŃ ĠŃ ÅØŃ įŐĺĺØŃÅØŃ Ēſƚ Ëŷ G†ij†þËŷ ¼Ëſ kijƚËŷđ ŃĊı‚ŃÅ Ę‚žØŃ ɐĠƠ ØƧ ĺĠƽ 9‚ĘƠØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ØƠ՞ØƠŃƉ ijËČĭËijſ äƻŷ ¼ĒË MģǕĭŞĒđ Ëŷ G†ŷĠƚ äƻŷ þŷƻijË 2ijäŷ†đ ØĠŃØĺ «ŐĺžǑƽØƠĊØƧƽØǑØƠĝ ſ§ČËij `ŞĒËģË Ēij AŁij¼ŁijŤ ſƚŷƷĠƚƷŷ ǏĒŷ¼ ƭǠŋé ǏËģƚđ ƽØŃ A‚Ń‚ĊØĺØŃƽƧɔƧƽØĺ óǗƠ ǏËĒƚ †Ʒä ŷƷij¼ ŋǠǠ GĒģģĒ†ŷđ ~ǗĊØ ĊØƧ«Ę‚óóƽ¿ ƧĠØ Ƨ«ĘŃØıĝ ¼Ëij ƷŷŁ þËſ§ČŒƚǜƚŤ HĒ§Čƚ ijƷŷ *ËijËŷ†ģ ıØƠ ǑŃÅ ĠŃ įǗƠɝØƠØŃ žƧƽŒŃÅØŃ ó‚ĘƠØŃ ɝǑ ģ˧ƚŷĒ§ ǏĒģģ ĭĒƚ ſËĒijËŷ f˧ČijĒĠ ¼†ǎŁij ŞŷŁđ ı‚ƧƧØŃƉ _Ő įŐŃŃƽØŃ ĺØĘƠ X‚ƧƧ‚ĊĠØƠØ ‚Ǒó äĒƚĒËŷËijŤ Ʒ§Č `ĒËĭËijſ Ȇƚ ĒijǜǏĒſ§ČËij ËĒđ ÅØƠƧØıžØŃ _ƽƠØ«įØ ƽƠ‚ŃƧžŐƠƽĠØƠƽ ɐØƠÅØŃƉ ijË ËĒþËijË œƚËĒģƷijþ äƻŷ `ƚ†¼ƚĒijäŷ†ſƚŷƷĠƚƷŷ AĠƽƽıØƠɐØĠıØ ɎØƠį‚ǑóØŃ ɐĠƠ łƧ _ɔƧƽØĺ ĠŃ þËþŷƻij¼ËƚŤ †ijþËij `ĒË Ʒĭ 2ČŷË kĭſŒƚǜËŭ ÅĠØ Ċ‚ŃɝØ tØıƽƉ Ƨ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ ǑўØÅĠŃĊƽ +‚ıØ» tĠƠ ʂžØŃ ØĠŃ ƽƠ‚ĊóŒĘĠĊØƧ ǑŃÅ ØƠóŐıĊĝ ŃØǑØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ¿ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ Ń‚«ĘʂıƽĠĝ ƠØĠ«ĘØƧ +ØƧ«ĘŒóƽƧĺŐÅØıı» ØĠ ‚ııØŃ ǑŃƧØƠØŃ ĊØƠ ĺ‚«ĘØŃƉ ŃƽƧ«ĘØĠÅØŃÅ ĠƧƽ¿ ØɒĠƧƽĠØƠØŃÅØ  XƠŐĭØįƽØŃ ‚«ĘƽØŃ ɐĠƠ łƠ‚Ǒó¿ łƧƧ ƧĠØ ǗžØƠĝ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØŃ įıǗĊØƠ ɝǑ ŃǑƽɝØŃƉ œËijІĭĒijŤŷËƷƚËŷšǏĒǏŁŤ¼Ë ƽƠ‚Ċž‚Ơ ƧĠŃÅƉ ĠØ ĊƠǗŃØ ŃØƠĊĠØɎØƠƧŐƠĊǑŃĊ

 &"## #"$ ! ' ! #! # %! $$#  $# '   !#!  ! &"## !#!# $#" "  "! !#! %! " " ## '#'# "# !"# # $ $&! ""# $ # " $# % !# #"$ #! ($    


ËijĠđ†ŷ ƽĠŐŃ ɎŐŃ c‚ıØŃƽØŃ ‚Ń ØĠŃØĺ GƠƽ Ƨ«Ę‚óóƽ ÅĠØ ØÅĠŃĊǑŃĊØŃ¿ ĠŃ ÅØŃØŃ ƧĠ«Ę łƧ ɎŐƠʂŃÅØĝ ŃØ tĠƧƧØŃ Ơ‚Ƨ«Ę ɎØƠɎĠØıóŒıƽĠĊƽƉ ĠØ _ƽ‚Åƽ ‚ıƧ CŒĘƠžŐÅØŃ óǗƠ +ØĺØĠŃĝ Ƨ«Ę‚óƽƧıØĠƧƽǑŃĊØŃ ĠƧƽ ŃĠ«ĘƽƧ CØǑØƧƉ _ØĠƽ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽØŃ ɐØƠÅØŃ ĠŃ ÅĠ«Ęƽ žØɎŗıįØƠĝ ƽØŃ _ƽŒÅƽØŃ ŃØǑØ /ÅØØŃ ɎŐŃ XØƠƧŐŃ ɝǑ XØƠĝ ƧŐŃ ɐØĠƽØƠĊØĊ؞ØŃƉ ØƠ ƠóŐıĊ ØĠŃØƠ _ƽ‚Åƽ ƧƽØĘƽ ǑŃÅ óŒııƽ ĺĠƽ ĠĘƠØƠ /ŃŃŐɎ‚ƽĠŐŃƧóŒĘĠĊĝ įØĠƽ ê ÅĠØƧ ĊĠıƽ óǗƠ CØɐ xŐƠį ǑŃÅ =ŐŃÅŐŃ ĊØĝ тǑƧŐ ɐĠØ óǗƠ ‚ŃĊ‚ıŐƠØƉ ĠØ rØƠžƠØĠƽǑŃĊ ɎŐŃ tĠƧƧØŃ ɎŐŃ /ŃĊØŃĠØǑƠ ɝǑ /ŃĊØŃĠØǑƠ¿ ØƧĠĊŃØƠ ɝǑ ØƧĠĊŃØƠ¿ -ŒŃÅıØƠ ɝǑ -ŒŃÅıØƠ ʂƽ ØĠŃØ ØžØŃƧŐ óƠǑ«Ęƽž‚ƠØ tĠƠįǑŃĊ ɐĠØ ÅØƠ /ÅØØтǑƧƽ‚ǑƧ«Ę ɝɐĠƧ«ĘØŃ ;ǗŃƧƽıØƠŃƉ ĠØ ɎĠƽ‚ıØ ;Ơ‚óƽ¿ ÅĠØ CØɐ xŐƠį ǑŃÅ ‚Ńĝ Ċ‚ıŐƠØ ‚ǑƧɝØĠ«ĘŃØƽ¿ žØÅØǑƽØƽ ĭØÅŐ«Ę ŃŐ«Ę ı‚ŃĊØ ŃĠ«Ęƽ¿ łƧƧ ĭØÅØƠ _ƽ‚Åƽ ØĠŃ ŒĘŃıĠ«ĘØƠ ƠóŐıĊƧɐØĊ ɎŐƠĊØɝØĠ«ĘŃØƽ ĠƧƽƉ /ĺ 9‚ĘƠ şņýɡ ɐ‚Ơ ØƽƠŐĠƽ ĺĠƽ ş¿äý AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘŃØƠŃ ÅĠØ óǗŃóƽĊƠŗčƽØ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ _ƽ‚ÅƽƉ Njɡɡä ɐ‚Ơ ƧĠØ ɝ‚ĘıØŃĺŒčĠĊ Ǒĺ ó‚Ƨƽ ÅĠØ -ŒıóƽØ ĊØĝ Ƨ«ĘƠǑĺžóƽ¿ ǑŃÅ ÅØƠ ØɎŗıįØƠǑŃĊƧƧ«ĘɐǑŃÅ ĊØĘƽ ɐØĠƽØƠƉ «Ęƽ ÅØƠ ŃŐ«Ę şņýɡ ĊƠŗčƽØŃ h_ĝ_ƽŒÅƽØ Ę‚žØŃ ƧØĠƽĘØƠ ĺĠŃÅØƧƽØŃƧ ØĠŃ )ǗŃóƽØı ĠĘƠØƠ ĠŃɐŐĘŃØƠ ɎØƠıŐƠØŃƉ ØƠ CĠØÅØƠĊ‚ŃĊ ɎŐŃ ØƽƠŐĠƽ ǑŃÅ ‚ŃÅØĝ ƠØŃ ‚ıƽØŃ¿ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ ~ØŃƽƠØŃ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ

`ƚ†Ʒ †ĭ `§Č†ģƚËŷ kĭ ¼ĒË ‚ƷǏ†ij¼ËŷƷijþ ǜƷ ǎËŷĠŷ†äƚËij¶ œŷ†Ʒ§ČËij `ƚŒ¼ƚË ǏĒË ZËĠĒijþ ģËĒſƚƷijþſäŒČĒþË vËŷĠËČŷſſǕſƚËĭË

``} ¢ ĠØ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ‚ǑóɝǑʂıƽØŃ ê ǑŃŠłƧ ĠƧƽ ĊǑƽ

ƧŐƉ ØƠ -‚ƠɎ‚ƠÅĝOįŐŃŐĺ ¼Ǐ†ŷ¼ *ģ†ËſËŷ žØƧ«ĘƠØĠžƽ¿ ɐ‚ƠǑĺ ǑŃƧ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ƠØĠ«ĘØƠ¿ ĊØƧǗŃÅØƠ ǑŃÅ ĊıǗ«įıĠ«ĘØƠ ĺ‚«ĘØŃ ɐĠƠÅƉĠØ _ƽŒÅƽØ ÅØƠ h_ ĺ‚«ĘØŃ ŃǑƠ ÅƠØĠ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ ĊØƧ‚ĺƽØŃ =‚ŃÅØƧóıŒ«ĘØ ‚ǑƧ¿ ÅŐ«Ę ‚Ǒó ÅĠØƧØŃ ÅƠØĠ XƠŐɝØŃƽ ıØĝ žØŃ ÅĠ«Ęƽ ĊØÅƠŒŃĊƽ Njąǂ AĠııĠŐŃØŃ ĺØƠĠį‚ĝ ŃØƠƉ ǂƳ AĠııĠŐŃØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɐĠØÅØƠǑĺ ıØĝ žØŃ Ġĺ +ƠŐčƠ‚Ǒĺ cŐįĠŐ¿ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıƠØĊĠĝ ŐŃ ĺĠƽ ÅØŃ ɐØıƽɐØĠƽ Ęŗ«ĘƧƽØŃ XƠŐÅǑįƽĠɎĠĝ ƽŒƽƧƠ‚ƽØŃƉ hŃÅ ĺĠŃÅØƧƽØŃƧ ɝɐŗıó AĠııĠŐŃØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɐŐĘŃØŃ ĠŃ ÅØƠ ĠŃÅĠƧ«ĘØŃ AØĝ Ċ‚Ƨƽ‚Åƽ AǑ垂ĠƉ ĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠɝ‚ĘıØŃ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØƠ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧɝØŃƽƠØŃ ɐĠØ _ʂŃĊʂĠ ƧĠŃÅ ó‚Ƨƽ ؞ØŃƧŐ ĘŐ«ĘƉ t‚Ƨ Ƨ‚Ċƽ ǑŃƧ łƧƔ ‚Ƨ Xı‚ƽɝ‚ŃĊ؞Őƽ ‚Ǒó ǑŃƧØƠØĺ Xı‚ŃØƽØŃ ĠƧƽ ƠĠØƧĠĊ ê ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ‚žØƠ ƠǗ«įØŃ ĠŃ ƠĠØƧĠĊØŃ¿ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ ‚ıĝ ıǑŃĊƧɝØŃƽƠØŃ ĠĺĺØƠ ьĘØƠ ɝǑƧ‚ĺĺØŃƉ /Ń ÅØŃ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƧıŒŃÅØƠŃ ɝĠØĘØŃ ĭØÅØŃ AŐтƽ óǗŃó AĠııĠŐŃØŃ ŃØǑØ ~Ǒɐ‚ŃÅØƠØƠ ĠŃ ÅĠØ AØƽƠŐžŐıØŃ ê ĺØĘƠ ‚ıƧ ĭØÅØƠ ɝɐØĠƽØ AØŃƧ«Ę ı؞ƽ ĺĠƽƽıØƠɐØĠıØ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉ ĠØƧØ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ ‚ııǑŃĊƧɝØŃƽƠØŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ ƽƠØĠžØŃÅØ ;Ơ‚óƽ óǗƠ CØǑØƠǑŃĊ ê ǑŃŠłƧ

Ƨ«ĘŐŃ ƧØĠƽ Xı‚ƽŐ ǑŃÅ _ŐįƠ‚ƽØƧ¿ ÅĠØ ‚Ǒó ÅØŃ XıŒƽɝØŃ ƽĘØŃƧ ĠĘƠØ =ØĘƠØŃ ɎØƠžƠØĠƽØƽØŃƉ ĠØ +‚ƧƧØŃ ǑŃÅ tØĊØ ɎŐŃ )ıŐƠØŃɝ ɐĠØÅØƠĝ Ǒĺ ɐ‚ƠØŃ ÅĠØ tĠØĊØ ÅØƠ \ØтĠƧƧ‚Ń«Ø¿ ǑŃÅ ĠŃ ÅØŃ _ƽƠ‚čØŃ ɎŐŃ ĠƠĺĠŃĊʂĺ ØŃƽó‚ıƽØƽØ ƧĠ«Ę ÅĠØ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØ \ØɎŐıǑƽĠŐŃƉ /Ń ÅØŃ ɐŐĘıʂžØŃÅØŃ =ŒŃÅØƠŃ ÅØƠ ɐØƧƽĝ ıĠ«ĘØŃ tØıƽ ĊĠŃĊØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚ǑƧ ÅØŃ Ńƽĝ ɐĠ«įıǑŃĊØŃ ÅØƧ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ ~ØĠƽ‚ıƽØƠƧ ĘØƠɎŐƠ ǑŃÅ ƧĠŃÅ ĘØǑƽØ ƠØĠ«ĘØƠ¿ ĊØƧǗŃÅØƠ ǑŃÅ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎØƠ ÅØŃŃ ĭØƉ /Ń ÅØŃ ŒƠĺØƠØŃ =ŒŃÅØƠŃ Øɒž‚ŃÅĠØƠØŃ ÅĠØ ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ĠŃ ‚ƽØĺžØƠ‚ǑžØŃÅØĺ cØĺžŐ¿ ɐØĠı ÅĠØ ǑƠĝ ž‚ŃØ Ġ«ĘƽØ ÅØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ‚ĺ ØĘØƧƽØŃ Ę‚Ń«ØŃ žĠØƽØƽ¿ ÅØƠ ƠĺǑƽ ɝǑ ØŃƽóıĠØĘØŃƉ ĠØ tØıƽ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ óı‚«Ę¿ ƧĠØ ĠƧƽ ‚ƧžĘ‚ıƽĠØƠƽƉ ĠØ _ƽ‚Åƽ ʂƽ ƽƠĠǑĺžĘĠØƠƽƉ _ĠØ ƧƽØĘƽ óǗƠ ØĠŃ AĠŃĠĺǑĺ ‚Ń ƠŒǑĺıĠ«ĘØƠ ĠƧƽ‚Ńɝ ɝɐĠƧ«ĘØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ǑŃÅ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƉ _ƽŒÅƽØ žØĝ ÅØǑƽØŃ CŒĘØ¿ Ġ«ĘƽØ ǑŃÅ ÅĠƠØįƽØŃ ;ŐŃƽ‚įƽƉ _ĠØ Ƨ«Ę‚óóØŃ ÅĠØ ǗĘŃØ¿ ‚Ǒó ÅØƠ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑƧ‚ĺĺØŃ ‚ƠžØĠƽØŃ¿ ı؞ØŃ ǑŃÅ ƧĠ«Ę ɎØƠĝ

H*AM\` k)`f2* CŐ«Ę şņņɡ ʌƽƽØ ÅØƠ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧ‚ĺØƠĠĝ į‚ŃØƠ ŐÅØƠ ĝØǑƠŐžŒØƠ Ġĺ ~ǑƧ‚ĺĺØŃʂŃĊ ĺĠƽ /ŃÅĠØŃ ‚Ń ƠĺǑƽ ǑŃÅ hŃƽØƠØŃƽɐĠ«įĝ ıǑŃĊ ĊØł«ĘƽƉ -ØǑƽØ ÅØŃįƽ ÅĠØ ĊıØĠ«ĘØ XØƠĝ ƧŐŃ ɎŐıı hўØʂĊØŃ ‚Ń ÅĠØ +Øó‚ĘƠ¿ łƧƧ ƧØĠŃ ŐÅØƠ ĠĘƠ 9՞ Ƨ«ĘŐŃ ÅØĺь«ĘƧƽ ĠŃ ÅĠØ ƧǗÅĠŃÅĠƧ«ĘØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØĘŐ«ĘžǑƠĊ ‚ŃĊ‚ĝ ıŐƠØ ‚ǑƧĊØı‚ĊØƠƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃƽØƉ /ŃÅĠØŃ ĠƧƽ ɝɐ‚Ơ ŃŐ«Ę ĠĺĺØƠ ‚Ơĺ¿ ‚žØƠ ØƧ ɐŒ«ĘƧƽ ĠŃ Ơ‚ƧØŃÅØĺ cØĺžŐ¿ ǑŃÅ ‚ŃĊ‚ıŐƠØ¿ ÅĠØ óǗŃóƽĊƠŗčƽØ _ƽ‚Åƽ /ŃÅĠØŃƧ¿ ĠƧƽ ɝǑĺ _ɔŃŐŃɔĺ óǗƠ ÅØŃ ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ ƠóŐıĊ ÅØƠ Ċ‚ŃɝØŃ C‚ƽĠŐŃ ĊØɐŐƠÅØŃƉ ‚ŃĊ‚ıŐƠØ ɎØƠłŃįƽ ƧØĠŃØ ƠóŐıĊƧĊØĝ Ƨ«ĘĠ«ĘƽØ ŃĠ«Ęƽ ƧØĠŃØƠ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ _ƽŒƠįØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ƧØĠŃØĺ \Ǒó ‚ıƧ /ÅØØŃƧ«ĘĺĠØÅØ óǗƠ -ĠĊĘĝcØ«ĘĝXƠŐÅǑįƽØƉ ĠØ ĘŐĘØ ;ŐŃɝØŃƽƠ‚ĝ

w/\ /RAA žØƠ ƧØıžƧƽ ƠĺǑƽ ĺǑƧƧ ŃĠ«Ęƽ ŃŐƽɐØŃÅĠĝ ĊØƠɐØĠƧØ ØĠŃ ~ØĠ«ĘØŃ óǗƠ _ƽ‚ĊтƽĠŐŃ ƧØĠŃƉ ØƠ ~ǑƧƽƠŐĺ ƧŐɝĠ‚ı Ƨ«Ęɐ‚«ĘØƠ ~Ǒɐ‚ŃÅØƠØƠ ĠŃ _ƽŒÅƽØ ɎŐŃ \ĠŐ žĠƧ \ŐƽƽØƠłĺ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ǑƧÅƠǑ«į ɎŐŃ _«ĘɐŒ«ĘØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ÅØƠ _ƽŒƠĝ įØ ÅĠØƧØƠ ǑƠž‚ŃØŃ \ŒǑĺØƉ _ƽŒÅƽĠƧ«ĘØ ƠĺǑƽ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ ØĠŃƧ ɝǑ ØĠŃƧ ǑƠž‚ŃØĺ \ØĠ«ĘƽǑĺ ĊØĊØŃǗžØƠƧƽØııØŃƉ _ĠØ ĺǑƧƧ ɎŐƠ ÅØĺ -ĠŃƽØƠĊƠǑŃÅ ÅØƠ ƠĺǑƽ ĠŃ ıŒŃÅıĠ«ĘØŃ \ØĊĠŐŃØŃ Ġĺ ĠŃɝǑĊƧĊ؞ĠØƽ ÅØƠ ĭØɐØĠıĠĊØŃ _ƽŒÅƽØ ĊØƧØĘØŃ ɐØƠÅØŃƉ ĠØ _ıǑĺƧ ɎŐŃ \ĠŐ ƧĠŃÅ Ġĺ rØƠĊıØĠ«Ę ĺĠƽ ØĠŃØĺ ɐŐĘıʂžØŃÅØŃ rŐƠŐƠƽ ɎŐŃ ĘĠ«‚ĊŐ ÅĠØ ɐ‚ĘƠØ -ŗııØ¿ ‚žØƠ ÅĠØ ƠĺǑƽƧƠ‚ƽØ ĠŃ \ĠŐ ĠƧƽ ɐØƧØŃƽıĠ«Ę ŃĠØÅƠĠĊØƠ ‚ıƧ Ġĺ ıŒŃÅıĠ«ĘØŃ CŐƠÅŐƧƽØŃ Ơ‚ƧĠıĠØŃƧƉ

ĠŃØŃ Ƨ«ĘŃØııØŃ tØĊ ɝǑĺ \ØĠ«ĘƽǑĺ ĺ‚Ċ ØƧ óǗƠ ÅĠØ ƠĺØŃ ŃĠ«Ęƽ Ċ؞ØŃ¿ ‚žØƠ ƧĠØ Ę‚žØŃ ÅĠØ t‚Ęı ɝɐĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ǑŃÅ =‚ŃÅ¿ ǑŃÅ ɎĠØıØ ɐŒĘıØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ê ǑŃŠłƧ ‚ǑƧ ĊǑƽØĺ +ƠǑŃÅƉ ĠØ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ ‚ııǑŃĊƧĝ ƠŒǑĺØ žØɝĠØĘØŃ ĠĘƠØ ɔтĺĠį ‚ǑƧ ÅØĺ ~ǑɝǑĊ ɎŐŃ \ØĠ«ĘØŃ ǑŃÅ ƠĺØŃƉ \ŒǑĺıĠ«ĘØ CŒĘØ ØƠĘŗĘƽ ĺĠƽǑŃƽØƠ ‚žØƠ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ŃƧƽØ«įǑŃĊƧĊØó‚ĘƠ ÅǑƠ«Ę ;Ơ‚Ńįĝ ĘØĠƽØŃƉ _ØǑ«ĘØŃ¿ ;ƠĠĺĠтıĠƽŒƽ ǑŃÅ ɎØƠĝ ƧƽŐžóƽØ _ƽƠ‚čØŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ XƠ՞ıØĺØ ɐ‚«Ęĝ ƧØŃÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃƉ Ő«Ę ÅĠØ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ıŗƧØŃƉ /Ń ÅØŃ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ _ƽŒÅƽØŃ žØĠĝ ƧžĠØıƧɐØĠƧØ ɎØƠžØƧƧØƠƽØ ƧĠ«Ę ÅĠØ =؞ØŃƧĝ ƒǑ‚ıĠƽŒƽ ɝǑ ØĊĠŃŃ ÅØƧ NjɡƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƧ ÅƠ‚ĺ‚ƽĠƧ«Ę¿ ɐØĠı ÅĠØ _ƽ‚ÅƽɎŒƽØƠ ØŃŐƠĺØ _ǑĺĺØŃ óǗƠ ÅĠØ rØƠƧŐƠĊǑŃĊ ĺĠƽ Ƨ‚ǑžØƠØĺ cƠĠŃįɐ‚ƧƧØƠ ‚ǑóɐØŃÅØƽØŃƉ ĠØƧØ ŃƽɐĠ«įĝ ıǑŃĊ ɝǑ ĺØĘƠ =؞ØŃƧƒǑ‚ıĠƽŒƽ ÅǗƠóƽØ ƧĠ«Ę ĠŃ ÅØŃ +ƠŐčƧƽŒÅƽØŃ ÅØƠ ‚ǑóƧƽƠ؞ØŃÅØŃ ƠĠƽĝ ƽØŃ tØıƽ Ġĺ NjşƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽ ɐĠØÅØƠĘŐıØŃƉ Ƨ ɐ‚Ơ ÅØƠ _ĠØĊ ÅØƠ _ƽŒÅƽØ ǗžØƠ ;Ơ‚Ńįĝ ĘØĠƽ ǑŃÅ ;ƠĠĺĠтıĠƽŒƽ¿ ÅØƠ ƧĠØ ØƠƧƽ ɝǑ GƠƽØŃ žØƠƧŗŃıĠ«ĘØŃ tŐĘıžØóĠŃÅØŃƧ ǑŃÅ ɐĠƠƽĝ Ƨ«Ę‚óƽıĠ«ĘØƠ XƠŐÅǑįƽĠɎĠƽŒƽ ĺ‚«ĘƽØƉ ĠØ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØ ı؞ØŃƧɐØƠƽØ hĺɐØıƽ ǑŃÅ ŗįŐĝ ŃŐĺĠƧ«ĘØ rĠƽ‚ıĠƽŒƽ ĊØƧ«Ę‚óóØŃØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ ØƠįıŒƠƽ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ ĺĠƽ ÅØĺ įтžžØŃ ĉ

) !%$%#'

.) !%+,)%#'

  

"# 

 !% 

 !% 

 # # #  

  )-# +%"", $ %,%/%", !$" ,)%# +&)$ 0$$ + -$$" /%$ -+ !%+,$"%+) -"" $) )$ !$$(  $,0%), " , $ ) +#,0 ),+," ! , ) $"' $ ) !%##, #&&+, )$ $%"% $+ & "' $+) $) +&)$$ )$ $, ",%)$ !."$  0 ,  +,-$+"!,)%$ !  .) +%), ++ ) )1-, ,)%# $-,1) 0 )' -) "!,)%$ + ")! , $" ! , -$ -)+, ) $ +,-$+-$# +%)$ -$+) )%-!, .) $$ $,+ $ /)++),$ )!-$+)'  ,)$ # , 1-) ),+," ! , + $1$ %")!),0)!+ ' ) $%)#, %$$ 1-) #&&+, )$ $%"% $$$  *

 " ) $$ -)

NjNj

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.    )MfMµ Z2fk\đAA2HƕZ/MfM`/MMf

vËŷ¼Ē§ČƚËƚË wËģƚ

ĊŃǗĊØŃƉ /ĘƠØŃ ƠóŐıĊ ɎØƠłŃįØŃ ƧĠØ ÅØĺ ØÅǗƠóŃĠƧ т«Ę CŒĘØ ǑŃÅ ~ǑƧ‚ĺĺØŃʂıƽƉ /Ń ÅØŃ h_ ɎØƠÅĠØŃØŃ ƠžØĠƽØƠ ǑƠž‚ŃØƠ ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ǂɡ XƠŐɝØŃƽ ĺØĘƠ ‚ıƧ ƠžØĠĝ ƽØƠ óØƠтž ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃƉ /Ń ‚ŃÅØƠØŃ ƠØĠĝ «ĘØŃ =ŒŃÅØƠŃ ĠƧƽ łƧ ĠŃįŐĺĺØŃƧĊØóŒııØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ǑŃÅ =‚ŃÅ Ǒĺ ŃĠ«ĘƽƧ ĊØƠĠŃĝ ĊØƠƉ CŐ«Ę ĊƠŗčØƠ ĠƧƽ ÅØƠ žƧƽ‚ŃÅ ĠŃ ŒƠĺØĝ ƠØŃ =ŒŃÅØƠŃƉ ĠØ ĘŐĘØŃ =ŗĘŃØ ɐØƠÅØŃ ɝɐ‚Ơ ÅǑƠ«Ę ĘŗĘØƠØ =؞ØŃƧįŐƧƽØŃ ɐØƽƽĊØĝ ĺ‚«Ęƽ¿ ‚žØƠ łƧ ŒŃÅØƠƽ ŃĠ«ĘƽƧ ‚Ń ÅØƠ c‚ƽƧ‚ĝ «ĘØ¿ łƧƧ ĘŐĘØ =ŗĘŃØ ǑƧÅƠǑ«į ĘŗĘØƠØƠ XƠŐÅǑįƽĠɎĠƽŒƽ ƧĠŃÅƉ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ƧØĘØŃ ƧĠ«Ę Ġĺ ǑƠž‚ŃØŃ \‚Ǒĺ ĺĠƽ ĘŗĘØƠØŃ ƠžØĠƽƧįŐƧƽØŃ ǑŃÅ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įƧžƠØĠƧØŃ įŐŃóƠŐŃƽĠØƠƽƉ ĠØƧØŃ C‚«ĘƽØĠı ŃØĘĺØŃ ƧĠØ ‚žØƠ ĠŃ ;‚Ǒó¿ ɐØĠı _ƽŒÅƽØ XƠŐÅǑįƽĠɎĠƽŒƽƧɎŐƠƽØĠıØ Ƨ«Ę‚óóØŃ¿ ÅĠØ ÅĠØ AØĘƠįŐƧƽØŃ ‚ǑƧĊıØĠ«ĘØŃƉ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊ ǑŃÅ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ƧƽØĘØŃ ÅØƧʂıž ĠŃ Ń‚ĘØɝǑ žØƠóØįƽØĺ ~ǑƧ‚ĺĺØŃĝ ʂŃĊ» tØŃŃ ÅØƠ ŃƽØĠı ÅØƠ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ıØĝ žØŃÅØŃ ØɎŗıįØƠǑŃĊ ØĠŃØƧ =‚ŃÅØƧ Ǒĺ ɝØĘŃ XƠŐɝØŃƽ ƧƽØĠĊƽ¿ ØƠĘŗĘƽ ƧĠ«Ę ÅĠØ XƠŐĝ ;Őžóĝ=ØĠƧƽǑŃĊ ÅØƠ žØƽƠØóóØŃÅØŃ rŐıįƧɐĠƠƽĝ Ƨ«Ę‚óƽ Ǒĺ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«Ę ǂɡ XƠŐɝØŃƽƉ /Ń =ŒŃÅØƠŃ¿ ĠŃ ÅØŃØŃ ÅØƠ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ ØɎŗıĝ įØƠǑŃĊ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ı؞ƽ¿ ĠƧƽ łƧ XƠŐĝ;Őžóĝ ĠŃįŐĺĺØŃ ó‚Ƨƽ ɎĠØƠ A‚ı ƧŐ ĘŐ«Ę ɐĠØ ĠŃ ıŒŃÅıĠ«Ę ĊØžƠŒĊƽØŃ _ƽ‚‚ƽØŃƉ /Ń ĺØƠĠį‚ ǑŃÅ ǑƠŐž‚ óǑŃĊĠØƠØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚ıƧ /ŃŃŐɎ‚ƽĠŐŃƧƽƠØĠžØƠ¿ ɐØĠı ƧĠØ ÅĠØ įıǑĊØŃ ;ŗžóØ ‚Ǒó ØŃĊØĺ \‚Ǒĺ ɝǑƧ‚ĺĝ ĺØўƠĠŃĊØŃƉ ĠŃØ ŃŐ«Ę žØÅØǑƽØŃÅØƠØ \Őıĝ ıØ ƧžĠØıØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ ÅØŃ ‚ǑóƧƽƠ؞ØŃÅØŃ _ƽ‚‚ƽØŃ¿ ɐŐ ƧĠØ ÅĠØ ƠǗ«įØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ AŒƠįĝ ƽØŃ ǑŃÅ ;ǑıƽǑƠØŃ žĠıÅØŃƉ

ØĠŃ ~ØĠ«ĘØŃ ÅØƠ _«ĘɐŒ«ĘØ ɎŐŃ _ƽŒÅƽØŃ Ġĺ ııĊØĺØĠŃØŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ØĠŃ _ɔĺžƽŐĺ óǗƠ ÅĠØ _ƽØƠĠıĠƽŒƽ ØĠŃĠĊØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ¿ ÅĠØ ÅØŃ Ńĝ Ƨ«ĘıǑƧƧ ‚Ń ÅĠØ ZǑØııØŃ ǑƠž‚ŃØƠ ƠŃØǑØĝ ƠǑŃĊƧįƠ‚óƽ ɎØƠıŐƠØŃ Ę‚žØŃƉ ĠØ ƧžØĠƧƽ ƧĠ«Ę ɎŐƠ ‚ııØĺ ‚ǑƧ ÅØƠ ĠıÅǑŃĊ ĠĘƠØƠ ǗƠĊØƠ¿ ØĠĝ ŃØƠ ɎĠØıƧØĠƽĠĊØŃ /ŃÅǑƧƽƠĠØ ǑŃÅ įıØĠŃØŃ¿ ĠŃĝ ŃŐɎ‚ƽĠɎØŃ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƉ _ƽ‚ƽƽ ÅĠØƧ ɝǑ óŗƠĝ ÅØƠŃ¿ ɎØƠƧ«ĘɐØŃÅØŃ ĊØƠ‚ÅØ ÅĠØƧØ _ƽŒÅƽØ ĘŒǑóĠĊ +ØıÅ óǗƠ XƠØƧƽĠĊØžƠŐĭØįƽØƉ


ËijĠđ†ŷ ƽĠŐŃ ɎŐŃ c‚ıØŃƽØŃ ‚Ń ØĠŃØĺ GƠƽ Ƨ«Ę‚óóƽ ÅĠØ ØÅĠŃĊǑŃĊØŃ¿ ĠŃ ÅØŃØŃ ƧĠ«Ę łƧ ɎŐƠʂŃÅØĝ ŃØ tĠƧƧØŃ Ơ‚Ƨ«Ę ɎØƠɎĠØıóŒıƽĠĊƽƉ ĠØ _ƽ‚Åƽ ‚ıƧ CŒĘƠžŐÅØŃ óǗƠ +ØĺØĠŃĝ Ƨ«Ę‚óƽƧıØĠƧƽǑŃĊØŃ ĠƧƽ ŃĠ«ĘƽƧ CØǑØƧƉ _ØĠƽ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽØŃ ɐØƠÅØŃ ĠŃ ÅĠ«Ęƽ žØɎŗıįØƠĝ ƽØŃ _ƽŒÅƽØŃ ŃØǑØ /ÅØØŃ ɎŐŃ XØƠƧŐŃ ɝǑ XØƠĝ ƧŐŃ ɐØĠƽØƠĊØĊ؞ØŃƉ ØƠ ƠóŐıĊ ØĠŃØƠ _ƽ‚Åƽ ƧƽØĘƽ ǑŃÅ óŒııƽ ĺĠƽ ĠĘƠØƠ /ŃŃŐɎ‚ƽĠŐŃƧóŒĘĠĊĝ įØĠƽ ê ÅĠØƧ ĊĠıƽ óǗƠ CØɐ xŐƠį ǑŃÅ =ŐŃÅŐŃ ĊØĝ тǑƧŐ ɐĠØ óǗƠ ‚ŃĊ‚ıŐƠØƉ ĠØ rØƠžƠØĠƽǑŃĊ ɎŐŃ tĠƧƧØŃ ɎŐŃ /ŃĊØŃĠØǑƠ ɝǑ /ŃĊØŃĠØǑƠ¿ ØƧĠĊŃØƠ ɝǑ ØƧĠĊŃØƠ¿ -ŒŃÅıØƠ ɝǑ -ŒŃÅıØƠ ʂƽ ØĠŃØ ØžØŃƧŐ óƠǑ«Ęƽž‚ƠØ tĠƠįǑŃĊ ɐĠØ ÅØƠ /ÅØØтǑƧƽ‚ǑƧ«Ę ɝɐĠƧ«ĘØŃ ;ǗŃƧƽıØƠŃƉ ĠØ ɎĠƽ‚ıØ ;Ơ‚óƽ¿ ÅĠØ CØɐ xŐƠį ǑŃÅ ‚Ńĝ Ċ‚ıŐƠØ ‚ǑƧɝØĠ«ĘŃØƽ¿ žØÅØǑƽØƽ ĭØÅŐ«Ę ŃŐ«Ę ı‚ŃĊØ ŃĠ«Ęƽ¿ łƧƧ ĭØÅØƠ _ƽ‚Åƽ ØĠŃ ŒĘŃıĠ«ĘØƠ ƠóŐıĊƧɐØĊ ɎŐƠĊØɝØĠ«ĘŃØƽ ĠƧƽƉ /ĺ 9‚ĘƠ şņýɡ ɐ‚Ơ ØƽƠŐĠƽ ĺĠƽ ş¿äý AĠııĠŐŃØŃ ĠŃɐŐĘŃØƠŃ ÅĠØ óǗŃóƽĊƠŗčƽØ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ _ƽ‚ÅƽƉ Njɡɡä ɐ‚Ơ ƧĠØ ɝ‚ĘıØŃĺŒčĠĊ Ǒĺ ó‚Ƨƽ ÅĠØ -ŒıóƽØ ĊØĝ Ƨ«ĘƠǑĺžóƽ¿ ǑŃÅ ÅØƠ ØɎŗıįØƠǑŃĊƧƧ«ĘɐǑŃÅ ĊØĘƽ ɐØĠƽØƠƉ «Ęƽ ÅØƠ ŃŐ«Ę şņýɡ ĊƠŗčƽØŃ h_ĝ_ƽŒÅƽØ Ę‚žØŃ ƧØĠƽĘØƠ ĺĠŃÅØƧƽØŃƧ ØĠŃ )ǗŃóƽØı ĠĘƠØƠ ĠŃɐŐĘŃØƠ ɎØƠıŐƠØŃƉ ØƠ CĠØÅØƠĊ‚ŃĊ ɎŐŃ ØƽƠŐĠƽ ǑŃÅ ‚ŃÅØĝ ƠØŃ ‚ıƽØŃ¿ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ ~ØŃƽƠØŃ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ

`ƚ†Ʒ †ĭ `§Č†ģƚËŷ kĭ ¼ĒË ‚ƷǏ†ij¼ËŷƷijþ ǜƷ ǎËŷĠŷ†äƚËij¶ œŷ†Ʒ§ČËij `ƚŒ¼ƚË ǏĒË ZËĠĒijþ ģËĒſƚƷijþſäŒČĒþË vËŷĠËČŷſſǕſƚËĭË

``} ¢ ĠØ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ‚ǑóɝǑʂıƽØŃ ê ǑŃŠłƧ ĠƧƽ ĊǑƽ

ƧŐƉ ØƠ -‚ƠɎ‚ƠÅĝOįŐŃŐĺ ¼Ǐ†ŷ¼ *ģ†ËſËŷ žØƧ«ĘƠØĠžƽ¿ ɐ‚ƠǑĺ ǑŃƧ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ƠØĠ«ĘØƠ¿ ĊØƧǗŃÅØƠ ǑŃÅ ĊıǗ«įıĠ«ĘØƠ ĺ‚«ĘØŃ ɐĠƠÅƉĠØ _ƽŒÅƽØ ÅØƠ h_ ĺ‚«ĘØŃ ŃǑƠ ÅƠØĠ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ ĊØƧ‚ĺƽØŃ =‚ŃÅØƧóıŒ«ĘØ ‚ǑƧ¿ ÅŐ«Ę ‚Ǒó ÅĠØƧØŃ ÅƠØĠ XƠŐɝØŃƽ ıØĝ žØŃ ÅĠ«Ęƽ ĊØÅƠŒŃĊƽ Njąǂ AĠııĠŐŃØŃ ĺØƠĠį‚ĝ ŃØƠƉ ǂƳ AĠııĠŐŃØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɐĠØÅØƠǑĺ ıØĝ žØŃ Ġĺ +ƠŐčƠ‚Ǒĺ cŐįĠŐ¿ ÅØƠ AØƽƠŐžŐıƠØĊĠĝ ŐŃ ĺĠƽ ÅØŃ ɐØıƽɐØĠƽ Ęŗ«ĘƧƽØŃ XƠŐÅǑįƽĠɎĠĝ ƽŒƽƧƠ‚ƽØŃƉ hŃÅ ĺĠŃÅØƧƽØŃƧ ɝɐŗıó AĠııĠŐŃØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ɐŐĘŃØŃ ĠŃ ÅØƠ ĠŃÅĠƧ«ĘØŃ AØĝ Ċ‚Ƨƽ‚Åƽ AǑ垂ĠƉ ĠØ ĠŃɐŐĘŃØƠɝ‚ĘıØŃ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØƠ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧɝØŃƽƠØŃ ɐĠØ _ʂŃĊʂĠ ƧĠŃÅ ó‚Ƨƽ ؞ØŃƧŐ ĘŐ«ĘƉ t‚Ƨ Ƨ‚Ċƽ ǑŃƧ łƧƔ ‚Ƨ Xı‚ƽɝ‚ŃĊ؞Őƽ ‚Ǒó ǑŃƧØƠØĺ Xı‚ŃØƽØŃ ĠƧƽ ƠĠØƧĠĊ ê ÅĠØ AØŃƧ«ĘØŃ ‚žØƠ ƠǗ«įØŃ ĠŃ ƠĠØƧĠĊØŃ¿ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ ‚ıĝ ıǑŃĊƧɝØŃƽƠØŃ ĠĺĺØƠ ьĘØƠ ɝǑƧ‚ĺĺØŃƉ /Ń ÅØŃ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƧıŒŃÅØƠŃ ɝĠØĘØŃ ĭØÅØŃ AŐтƽ óǗŃó AĠııĠŐŃØŃ ŃØǑØ ~Ǒɐ‚ŃÅØƠØƠ ĠŃ ÅĠØ AØƽƠŐžŐıØŃ ê ĺØĘƠ ‚ıƧ ĭØÅØƠ ɝɐØĠƽØ AØŃƧ«Ę ı؞ƽ ĺĠƽƽıØƠɐØĠıØ ĠŃ ÅØƠ _ƽ‚ÅƽƉ ĠØƧØ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ ‚ııǑŃĊƧɝØŃƽƠØŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ ƽƠØĠžØŃÅØ ;Ơ‚óƽ óǗƠ CØǑØƠǑŃĊ ê ǑŃŠłƧ

Ƨ«ĘŐŃ ƧØĠƽ Xı‚ƽŐ ǑŃÅ _ŐįƠ‚ƽØƧ¿ ÅĠØ ‚Ǒó ÅØŃ XıŒƽɝØŃ ƽĘØŃƧ ĠĘƠØ =ØĘƠØŃ ɎØƠžƠØĠƽØƽØŃƉ ĠØ +‚ƧƧØŃ ǑŃÅ tØĊØ ɎŐŃ )ıŐƠØŃɝ ɐĠØÅØƠĝ Ǒĺ ɐ‚ƠØŃ ÅĠØ tĠØĊØ ÅØƠ \ØтĠƧƧ‚Ń«Ø¿ ǑŃÅ ĠŃ ÅØŃ _ƽƠ‚čØŃ ɎŐŃ ĠƠĺĠŃĊʂĺ ØŃƽó‚ıƽØƽØ ƧĠ«Ę ÅĠØ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØ \ØɎŐıǑƽĠŐŃƉ /Ń ÅØŃ ɐŐĘıʂžØŃÅØŃ =ŒŃÅØƠŃ ÅØƠ ɐØƧƽĝ ıĠ«ĘØŃ tØıƽ ĊĠŃĊØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚ǑƧ ÅØŃ Ńƽĝ ɐĠ«įıǑŃĊØŃ ÅØƧ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ ~ØĠƽ‚ıƽØƠƧ ĘØƠɎŐƠ ǑŃÅ ƧĠŃÅ ĘØǑƽØ ƠØĠ«ĘØƠ¿ ĊØƧǗŃÅØƠ ǑŃÅ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎØƠ ÅØŃŃ ĭØƉ /Ń ÅØŃ ŒƠĺØƠØŃ =ŒŃÅØƠŃ Øɒž‚ŃÅĠØƠØŃ ÅĠØ ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ĠŃ ‚ƽØĺžØƠ‚ǑžØŃÅØĺ cØĺžŐ¿ ɐØĠı ÅĠØ ǑƠĝ ž‚ŃØ Ġ«ĘƽØ ÅØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ‚ĺ ØĘØƧƽØŃ Ę‚Ń«ØŃ žĠØƽØƽ¿ ÅØƠ ƠĺǑƽ ɝǑ ØŃƽóıĠØĘØŃƉ ĠØ tØıƽ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ óı‚«Ę¿ ƧĠØ ĠƧƽ ‚ƧžĘ‚ıƽĠØƠƽƉ ĠØ _ƽ‚Åƽ ʂƽ ƽƠĠǑĺžĘĠØƠƽƉ _ĠØ ƧƽØĘƽ óǗƠ ØĠŃ AĠŃĠĺǑĺ ‚Ń ƠŒǑĺıĠ«ĘØƠ ĠƧƽ‚Ńɝ ɝɐĠƧ«ĘØŃ AØŃƧ«ĘØŃ ǑŃÅ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƉ _ƽŒÅƽØ žØĝ ÅØǑƽØŃ CŒĘØ¿ Ġ«ĘƽØ ǑŃÅ ÅĠƠØįƽØŃ ;ŐŃƽ‚įƽƉ _ĠØ Ƨ«Ę‚óóØŃ ÅĠØ ǗĘŃØ¿ ‚Ǒó ÅØƠ AØŃƧ«ĘØŃ ɝǑƧ‚ĺĺØŃ ‚ƠžØĠƽØŃ¿ ı؞ØŃ ǑŃÅ ƧĠ«Ę ɎØƠĝ

H*AM\` k)`f2* CŐ«Ę şņņɡ ʌƽƽØ ÅØƠ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽƧ‚ĺØƠĠĝ į‚ŃØƠ ŐÅØƠ ĝØǑƠŐžŒØƠ Ġĺ ~ǑƧ‚ĺĺØŃʂŃĊ ĺĠƽ /ŃÅĠØŃ ‚Ń ƠĺǑƽ ǑŃÅ hŃƽØƠØŃƽɐĠ«įĝ ıǑŃĊ ĊØł«ĘƽƉ -ØǑƽØ ÅØŃįƽ ÅĠØ ĊıØĠ«ĘØ XØƠĝ ƧŐŃ ɎŐıı hўØʂĊØŃ ‚Ń ÅĠØ +Øó‚ĘƠ¿ łƧƧ ƧØĠŃ ŐÅØƠ ĠĘƠ 9՞ Ƨ«ĘŐŃ ÅØĺь«ĘƧƽ ĠŃ ÅĠØ ƧǗÅĠŃÅĠƧ«ĘØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØĘŐ«ĘžǑƠĊ ‚ŃĊ‚ĝ ıŐƠØ ‚ǑƧĊØı‚ĊØƠƽ ɐØƠÅØŃ įŗŃŃƽØƉ /ŃÅĠØŃ ĠƧƽ ɝɐ‚Ơ ŃŐ«Ę ĠĺĺØƠ ‚Ơĺ¿ ‚žØƠ ØƧ ɐŒ«ĘƧƽ ĠŃ Ơ‚ƧØŃÅØĺ cØĺžŐ¿ ǑŃÅ ‚ŃĊ‚ıŐƠØ¿ ÅĠØ óǗŃóƽĊƠŗčƽØ _ƽ‚Åƽ /ŃÅĠØŃƧ¿ ĠƧƽ ɝǑĺ _ɔŃŐŃɔĺ óǗƠ ÅØŃ ɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ ƠóŐıĊ ÅØƠ Ċ‚ŃɝØŃ C‚ƽĠŐŃ ĊØɐŐƠÅØŃƉ ‚ŃĊ‚ıŐƠØ ɎØƠłŃįƽ ƧØĠŃØ ƠóŐıĊƧĊØĝ Ƨ«ĘĠ«ĘƽØ ŃĠ«Ęƽ ƧØĠŃØƠ ĠŃÅǑƧƽƠĠØııØŃ _ƽŒƠįØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ƧØĠŃØĺ \Ǒó ‚ıƧ /ÅØØŃƧ«ĘĺĠØÅØ óǗƠ -ĠĊĘĝcØ«ĘĝXƠŐÅǑįƽØƉ ĠØ ĘŐĘØ ;ŐŃɝØŃƽƠ‚ĝ

w/\ /RAA žØƠ ƧØıžƧƽ ƠĺǑƽ ĺǑƧƧ ŃĠ«Ęƽ ŃŐƽɐØŃÅĠĝ ĊØƠɐØĠƧØ ØĠŃ ~ØĠ«ĘØŃ óǗƠ _ƽ‚ĊтƽĠŐŃ ƧØĠŃƉ ØƠ ~ǑƧƽƠŐĺ ƧŐɝĠ‚ı Ƨ«Ęɐ‚«ĘØƠ ~Ǒɐ‚ŃÅØƠØƠ ĠŃ _ƽŒÅƽØ ɎŐŃ \ĠŐ žĠƧ \ŐƽƽØƠłĺ ĠƧƽ ŃĠ«Ęƽ ǑƧÅƠǑ«į ɎŐŃ _«ĘɐŒ«ĘØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ÅØƠ _ƽŒƠĝ įØ ÅĠØƧØƠ ǑƠž‚ŃØŃ \ŒǑĺØƉ _ƽŒÅƽĠƧ«ĘØ ƠĺǑƽ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ ØĠŃƧ ɝǑ ØĠŃƧ ǑƠž‚ŃØĺ \ØĠ«ĘƽǑĺ ĊØĊØŃǗžØƠƧƽØııØŃƉ _ĠØ ĺǑƧƧ ɎŐƠ ÅØĺ -ĠŃƽØƠĊƠǑŃÅ ÅØƠ ƠĺǑƽ ĠŃ ıŒŃÅıĠ«ĘØŃ \ØĊĠŐŃØŃ Ġĺ ĠŃɝǑĊƧĊ؞ĠØƽ ÅØƠ ĭØɐØĠıĠĊØŃ _ƽŒÅƽØ ĊØƧØĘØŃ ɐØƠÅØŃƉ ĠØ _ıǑĺƧ ɎŐŃ \ĠŐ ƧĠŃÅ Ġĺ rØƠĊıØĠ«Ę ĺĠƽ ØĠŃØĺ ɐŐĘıʂžØŃÅØŃ rŐƠŐƠƽ ɎŐŃ ĘĠ«‚ĊŐ ÅĠØ ɐ‚ĘƠØ -ŗııØ¿ ‚žØƠ ÅĠØ ƠĺǑƽƧƠ‚ƽØ ĠŃ \ĠŐ ĠƧƽ ɐØƧØŃƽıĠ«Ę ŃĠØÅƠĠĊØƠ ‚ıƧ Ġĺ ıŒŃÅıĠ«ĘØŃ CŐƠÅŐƧƽØŃ Ơ‚ƧĠıĠØŃƧƉ

ĠŃØŃ Ƨ«ĘŃØııØŃ tØĊ ɝǑĺ \ØĠ«ĘƽǑĺ ĺ‚Ċ ØƧ óǗƠ ÅĠØ ƠĺØŃ ŃĠ«Ęƽ Ċ؞ØŃ¿ ‚žØƠ ƧĠØ Ę‚žØŃ ÅĠØ t‚Ęı ɝɐĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ǑŃÅ =‚ŃÅ¿ ǑŃÅ ɎĠØıØ ɐŒĘıØŃ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ê ǑŃŠłƧ ‚ǑƧ ĊǑƽØĺ +ƠǑŃÅƉ ĠØ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ ‚ııǑŃĊƧĝ ƠŒǑĺØ žØɝĠØĘØŃ ĠĘƠØ ɔтĺĠį ‚ǑƧ ÅØĺ ~ǑɝǑĊ ɎŐŃ \ØĠ«ĘØŃ ǑŃÅ ƠĺØŃƉ \ŒǑĺıĠ«ĘØ CŒĘØ ØƠĘŗĘƽ ĺĠƽǑŃƽØƠ ‚žØƠ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ŃƧƽØ«įǑŃĊƧĊØó‚ĘƠ ÅǑƠ«Ę ;Ơ‚Ńįĝ ĘØĠƽØŃƉ _ØǑ«ĘØŃ¿ ;ƠĠĺĠтıĠƽŒƽ ǑŃÅ ɎØƠĝ ƧƽŐžóƽØ _ƽƠ‚čØŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ XƠ՞ıØĺØ ɐ‚«Ęĝ ƧØŃÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃƉ Ő«Ę ÅĠØ ı‚ƧƧØŃ ƧĠ«Ę ıŗƧØŃƉ /Ń ÅØŃ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ _ƽŒÅƽØŃ žØĠĝ ƧžĠØıƧɐØĠƧØ ɎØƠžØƧƧØƠƽØ ƧĠ«Ę ÅĠØ =؞ØŃƧĝ ƒǑ‚ıĠƽŒƽ ɝǑ ØĊĠŃŃ ÅØƧ NjɡƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƧ ÅƠ‚ĺ‚ƽĠƧ«Ę¿ ɐØĠı ÅĠØ _ƽ‚ÅƽɎŒƽØƠ ØŃŐƠĺØ _ǑĺĺØŃ óǗƠ ÅĠØ rØƠƧŐƠĊǑŃĊ ĺĠƽ Ƨ‚ǑžØƠØĺ cƠĠŃįɐ‚ƧƧØƠ ‚ǑóɐØŃÅØƽØŃƉ ĠØƧØ ŃƽɐĠ«įĝ ıǑŃĊ ɝǑ ĺØĘƠ =؞ØŃƧƒǑ‚ıĠƽŒƽ ÅǗƠóƽØ ƧĠ«Ę ĠŃ ÅØŃ +ƠŐčƧƽŒÅƽØŃ ÅØƠ ‚ǑóƧƽƠ؞ØŃÅØŃ ƠĠƽĝ ƽØŃ tØıƽ Ġĺ NjşƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽ ɐĠØÅØƠĘŐıØŃƉ Ƨ ɐ‚Ơ ÅØƠ _ĠØĊ ÅØƠ _ƽŒÅƽØ ǗžØƠ ;Ơ‚Ńįĝ ĘØĠƽ ǑŃÅ ;ƠĠĺĠтıĠƽŒƽ¿ ÅØƠ ƧĠØ ØƠƧƽ ɝǑ GƠƽØŃ žØƠƧŗŃıĠ«ĘØŃ tŐĘıžØóĠŃÅØŃƧ ǑŃÅ ɐĠƠƽĝ Ƨ«Ę‚óƽıĠ«ĘØƠ XƠŐÅǑįƽĠɎĠƽŒƽ ĺ‚«ĘƽØƉ ĠØ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØ ı؞ØŃƧɐØƠƽØ hĺɐØıƽ ǑŃÅ ŗįŐĝ ŃŐĺĠƧ«ĘØ rĠƽ‚ıĠƽŒƽ ĊØƧ«Ę‚óóØŃØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ ØƠįıŒƠƽ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ ĺĠƽ ÅØĺ įтžžØŃ ĉ

) !%$%#'

.) !%+,)%#'

  

"# 

 !% 

 !% 

 # # #  

  )-# +%"", $ %,%/%", !$" ,)%# +&)$ 0$$ + -$$" /%$ -+ !%+,$"%+) -"" $) )$ !$$(  $,0%), " , $ ) +#,0 ),+," ! , ) $"' $ ) !%##, #&&+, )$ $%"% $+ & "' $+) $) +&)$$ )$ $, ",%)$ !."$  0 ,  +,-$+"!,)%$ !  .) +%), ++ ) )1-, ,)%# $-,1) 0 )' -) "!,)%$ + ")! , $" ! , -$ -)+, ) $ +,-$+-$# +%)$ -$+) )%-!, .) $$ $,+ $ /)++),$ )!-$+)'  ,)$ # , 1-) ),+," ! , + $1$ %")!),0)!+ ' ) $%)#, %$$ 1-) #&&+, )$ $%"% $$$  *

 " ) $$ -)

NjNj

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.    )MfMµ Z2fk\đAA2HƕZ/MfM`/MMf

vËŷ¼Ē§ČƚËƚË wËģƚ

ĊŃǗĊØŃƉ /ĘƠØŃ ƠóŐıĊ ɎØƠłŃįØŃ ƧĠØ ÅØĺ ØÅǗƠóŃĠƧ т«Ę CŒĘØ ǑŃÅ ~ǑƧ‚ĺĺØŃʂıƽƉ /Ń ÅØŃ h_ ɎØƠÅĠØŃØŃ ƠžØĠƽØƠ ǑƠž‚ŃØƠ ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ǂɡ XƠŐɝØŃƽ ĺØĘƠ ‚ıƧ ƠžØĠĝ ƽØƠ óØƠтž ÅØƠ AØƽƠŐžŐıØŃƉ /Ń ‚ŃÅØƠØŃ ƠØĠĝ «ĘØŃ =ŒŃÅØƠŃ ĠƧƽ łƧ ĠŃįŐĺĺØŃƧĊØóŒııØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ _ƽ‚Åƽ ǑŃÅ =‚ŃÅ Ǒĺ ŃĠ«ĘƽƧ ĊØƠĠŃĝ ĊØƠƉ CŐ«Ę ĊƠŗčØƠ ĠƧƽ ÅØƠ žƧƽ‚ŃÅ ĠŃ ŒƠĺØĝ ƠØŃ =ŒŃÅØƠŃƉ ĠØ ĘŐĘØŃ =ŗĘŃØ ɐØƠÅØŃ ɝɐ‚Ơ ÅǑƠ«Ę ĘŗĘØƠØ =؞ØŃƧįŐƧƽØŃ ɐØƽƽĊØĝ ĺ‚«Ęƽ¿ ‚žØƠ łƧ ŒŃÅØƠƽ ŃĠ«ĘƽƧ ‚Ń ÅØƠ c‚ƽƧ‚ĝ «ĘØ¿ łƧƧ ĘŐĘØ =ŗĘŃØ ǑƧÅƠǑ«į ĘŗĘØƠØƠ XƠŐÅǑįƽĠɎĠƽŒƽ ƧĠŃÅƉ hŃƽØƠŃØĘĺØŃ ƧØĘØŃ ƧĠ«Ę Ġĺ ǑƠž‚ŃØŃ \‚Ǒĺ ĺĠƽ ĘŗĘØƠØŃ ƠžØĠƽƧįŐƧƽØŃ ǑŃÅ +ƠǑŃÅƧƽǗ«įƧžƠØĠƧØŃ įŐŃóƠŐŃƽĠØƠƽƉ ĠØƧØŃ C‚«ĘƽØĠı ŃØĘĺØŃ ƧĠØ ‚žØƠ ĠŃ ;‚Ǒó¿ ɐØĠı _ƽŒÅƽØ XƠŐÅǑįƽĠɎĠƽŒƽƧɎŐƠƽØĠıØ Ƨ«Ę‚óóØŃ¿ ÅĠØ ÅĠØ AØĘƠįŐƧƽØŃ ‚ǑƧĊıØĠ«ĘØŃƉ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊ ǑŃÅ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ƧƽØĘØŃ ÅØƧʂıž ĠŃ Ń‚ĘØɝǑ žØƠóØįƽØĺ ~ǑƧ‚ĺĺØŃĝ ʂŃĊ» tØŃŃ ÅØƠ ŃƽØĠı ÅØƠ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ıØĝ žØŃÅØŃ ØɎŗıįØƠǑŃĊ ØĠŃØƧ =‚ŃÅØƧ Ǒĺ ɝØĘŃ XƠŐɝØŃƽ ƧƽØĠĊƽ¿ ØƠĘŗĘƽ ƧĠ«Ę ÅĠØ XƠŐĝ ;Őžóĝ=ØĠƧƽǑŃĊ ÅØƠ žØƽƠØóóØŃÅØŃ rŐıįƧɐĠƠƽĝ Ƨ«Ę‚óƽ Ǒĺ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«Ę ǂɡ XƠŐɝØŃƽƉ /Ń =ŒŃÅØƠŃ¿ ĠŃ ÅØŃØŃ ÅØƠ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ ØɎŗıĝ įØƠǑŃĊ ĠŃ _ƽŒÅƽØŃ ı؞ƽ¿ ĠƧƽ łƧ XƠŐĝ;Őžóĝ ĠŃįŐĺĺØŃ ó‚Ƨƽ ɎĠØƠ A‚ı ƧŐ ĘŐ«Ę ɐĠØ ĠŃ ıŒŃÅıĠ«Ę ĊØžƠŒĊƽØŃ _ƽ‚‚ƽØŃƉ /Ń ĺØƠĠį‚ ǑŃÅ ǑƠŐž‚ óǑŃĊĠØƠØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ‚ıƧ /ŃŃŐɎ‚ƽĠŐŃƧƽƠØĠžØƠ¿ ɐØĠı ƧĠØ ÅĠØ įıǑĊØŃ ;ŗžóØ ‚Ǒó ØŃĊØĺ \‚Ǒĺ ɝǑƧ‚ĺĝ ĺØўƠĠŃĊØŃƉ ĠŃØ ŃŐ«Ę žØÅØǑƽØŃÅØƠØ \Őıĝ ıØ ƧžĠØıØŃ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ ÅØŃ ‚ǑóƧƽƠ؞ØŃÅØŃ _ƽ‚‚ƽØŃ¿ ɐŐ ƧĠØ ÅĠØ ƠǗ«įØ ɝɐĠƧ«ĘØŃ AŒƠįĝ ƽØŃ ǑŃÅ ;ǑıƽǑƠØŃ žĠıÅØŃƉ

ØĠŃ ~ØĠ«ĘØŃ ÅØƠ _«ĘɐŒ«ĘØ ɎŐŃ _ƽŒÅƽØŃ Ġĺ ııĊØĺØĠŃØŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ØĠŃ _ɔĺžƽŐĺ óǗƠ ÅĠØ _ƽØƠĠıĠƽŒƽ ØĠŃĠĊØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ¿ ÅĠØ ÅØŃ Ńĝ Ƨ«ĘıǑƧƧ ‚Ń ÅĠØ ZǑØııØŃ ǑƠž‚ŃØƠ ƠŃØǑØĝ ƠǑŃĊƧįƠ‚óƽ ɎØƠıŐƠØŃ Ę‚žØŃƉ ĠØ ƧžØĠƧƽ ƧĠ«Ę ɎŐƠ ‚ııØĺ ‚ǑƧ ÅØƠ ĠıÅǑŃĊ ĠĘƠØƠ ǗƠĊØƠ¿ ØĠĝ ŃØƠ ɎĠØıƧØĠƽĠĊØŃ /ŃÅǑƧƽƠĠØ ǑŃÅ įıØĠŃØŃ¿ ĠŃĝ ŃŐɎ‚ƽĠɎØŃ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƉ _ƽ‚ƽƽ ÅĠØƧ ɝǑ óŗƠĝ ÅØƠŃ¿ ɎØƠƧ«ĘɐØŃÅØŃ ĊØƠ‚ÅØ ÅĠØƧØ _ƽŒÅƽØ ĘŒǑóĠĊ +ØıÅ óǗƠ XƠØƧƽĠĊØžƠŐĭØįƽØƉ


 

ËijĠđ†ŷ

ĉ \‚Ǒĺ‚ŃĊ؞Őƽ ÅØŃ ƧƽØƽĠĊØŃ ŃƧƽĠØĊ ÅØƠ XƠØĠƧØ ĠŃ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎØŃ _ƽŒÅƽØŃƉ CØɐ xŐƠį¿ =ŐŃÅŐŃ ǑŃÅ X‚ƠĠƧ Ƨ«ĘƠŒŃįØŃ ÅĠØ CØǑž‚Ǒĝ ƽŒƽĠĊįØĠƽ ĠŃÅØƧ ɝǑŃØĘĺØŃÅ ØĠŃ¿ ɐŐÅǑƠ«Ę ÅĠØƧØ _ƽŒÅƽØ ĠĺĺØƠ ƽØǑƠØƠ ɐØƠÅØŃƉ c‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ĊĠžƽ ØƧ ĠŃ ǑŃƧØƠØŃ _ƽŒÅƽØŃ ɎĠØı ØƠʂıƽǑŃĊƧɐǗƠÅĠĊØ _ǑžƧƽ‚Ńɝ ê ‚žØƠ ÅĠØ ƠʂıƽǑŃĊ ĘĠƧƽŐƠĠƧ«ĘØƠ ‚ǑƧǑžƧƽ‚Ńɝ ʂƽ ØĠĝ ŃØŃ ĘŐĘØŃ XƠØĠƧƉ ĠŃ ĊǑƽØƧ ØĠƧžĠØı ĠƧƽ ÅĠØ ɐŐĘıĊØŐƠÅŃØƽØ _«ĘŗŃĘØĠƽ ɎŐŃ X‚ƠĠƧƉ ‚Ƨ _ƽ‚ÅƽžĠıÅ žØƧƽĠ«Ęƽ ÅǑƠ«Ę ƧØĠŃØ GƠÅŃǑŃĊ» ÅĠØ žƠØĠƽØŃ ĊØƠ‚ÅØŃ ŐǑıØɎ‚ƠÅƧ¿ žØĠÅƧØĠƽƧ ĊØƧŒǑĺƽ ɎŐŃ ØıØĊ‚Ńĝ ƽØŃ ‚ǑƽØŃ ‚ǑƧ ÅØĺ şņƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƉ tĠƠ įŗŃŃØŃ ÅĠØ ĊƠŐč‚ƠƽĠĊØŃ ;ǑıƽǑƠÅØŃįĺŒıØƠ žØƧƽ‚ǑŃØŃ¿ ɐØĠı ƧĠØ ŃĠ«Ęƽ ĘĠŃƽØƠ ĊĠĊ‚ŃƽĠĝ Ƨ«ĘØŃ CØǑž‚ǑƽØŃ ɎØƠƧ«ĘɐĠŃÅØŃƉ _ØĠŃØ žØØĠŃÅƠǑ«įØŃÅØŃ _Ġ«Ęƽ‚«ĘƧØŃ ɎØƠĝ łŃįƽ X‚ƠĠƧ ÅØƠ c‚ƽƧ‚«ĘØ¿ łƧƧ ĭØÅØƠ ĊØžı‚Ńĝ ƽØ CØǑž‚Ǒ ØĠŃ ı‚ŃĊɐĠØƠĠĊØƧ rØƠó‚ĘƠØŃ ÅǑƠ«ĘıŒǑóƽ¿ ɐ՞ØĠ ÅĠØ ƠʂıƽǑŃĊ žØƧƽØĘØŃĝ ÅØƠ _ǑžƧƽ‚Ńɝ ĊƠǑŃÅƧŒƽɝıĠ«Ę XƠĠŐƠĠƽŒƽ ʂƽƉ ĠØƧØƠ ƠØƧƽƠĠįƽĠɎØ ŃƧ‚ƽɝ ʂƽ łɝǑ ĊØóǗĘƠƽ¿ łƧƧ tŐĘŃØŃ ĠŃ X‚ƠĠƧ ê łƧ ØĠŃƧƽ žØƠǗĘĺƽ ɐ‚Ơ ‚ıƧ ~ǑóıǑ«Ęƽ óǗƠ -ǑŃĊØƠ ıØĠÅØŃÅØ ;ǗŃƧƽĝ ıØƠ ê ŃǑƠ ŃŐ«Ę óǗƠ \ØĠ«ĘØ žØɝ‚Ęıž‚Ơ ĠƧƽƉ `A`f`/2*H ZMA2f2? =ŐŃÅŐŃ ıØĊƽ ŒĘŃıĠ«Ę ĊƠŐčØŃ tØƠƽ ‚Ǒó ÅĠØ ƠʂıƽǑŃĊ ĘĠƧƽŐƠĠƧ«ĘØƠ ‚ǑƧǑžƧƽ‚ŃɝƉ hŃÅ ĠĘƠØ žŃØĠĊǑŃĊ ĊØĊØŃ ĘŐĘØ ‚ǑƽØŃ Ę‚žØŃ ÅĠØ ŃĊıŒŃÅØƠ ŐóóØў‚Ơ ‚Ǒ«Ę т«Ę /ŃÅĠØŃ ØɒžŐƠƽĠØƠƽƉ ııØƠÅĠŃĊƧ ʂžØŃ ÅĠØ ‚Ǒĝ ǑŃÅ -ŗĘØўØƧ«ĘƠŒŃįǑŃĊØŃ ÅŐƠƽ ɐØŃĠĊ _ĠŃŃ ǑŃÅ ƠĠ«ĘƽØŃ ƧŐĊ‚Ơ ɝĠØĺıĠ«ĘØŃ _«Ę‚ÅØŃ ‚ŃƉ AǑ垂Ġ ʂƽ ØĠŃØ ÅØƠ ƠØƧƽƠĠįƽĠɎƧƽØŃ ‚ǑŐƠÅĝ ŃǑŃĊØŃ ĠŃ ÅØƠ ƠĠƽƽØŃ tØıƽƉ ĠØ Ġĺ ~ØŃĝ ƽƠǑĺ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ØƠƠĠ«ĘƽØƽØŃ CØǑž‚ǑƽØŃ Ę‚ƽĝ ƽØŃ Ġĺ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽ ĊØƠ‚ÅØ ØĠŃĺ‚ı ş¿ǂ _ƽŐ«įɐØƠįØƉ t‚Ƨ óǗƠ ØĠŃ t‚ĘŃƧĠŃŃ ê ØĠŃØ óǗƠ rŐƠƧƽ‚Åƽı‚ĊØŃ ƽɔžĠƧ«ĘØ ؞‚ǑǑŃĊƧĝ ÅĠ«ĘƽØ Ġĺ ǑƠž‚ŃØŃ ~ØŃƽƠǑĺ ÅĠØƧØƠ žǑıƧĠØĝ ƠØŃÅØŃ ĠŃÅĠƧ«ĘØŃ AØƽƠŐžŐıØï ĠØƧØ ƧØıžƧƽƧ«ĘŒÅĠĊØŃÅØ XŐıĠƽĠį ʂƽ ØĠŃØ \ØĠĘØ ŃØĊ‚ƽĠɎØƠ )ŐıĊØŃ» ǗžØƠĘŗĘƽØ tŐĘĝ ŃǑŃĊƧžƠØĠƧØ¿ ɝǑ įıØĠŃØ tŐĘŃǑŃĊØŃ¿ rØƠĝ įØĘƠƧƧƽ‚ǑƧ¿ ~ØƠƧĠØÅØıǑŃĊ¿ _ıǑĺƧ ǑŃÅ ;ŐƠĝ ƠǑžƽĠŐŃƉ ĠØ ŐŐĺƧƽ‚Åƽ _ʂŃĊʂĠ ɐŒ«ĘƧƽ ŃŐ«Ę Ƨ«ĘŃØııØƠ ‚ıƧ AǑ垂Ġ¿ ‚žØƠ łƧ =Øĝ žØŃ ĠŃ ÅØƠ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AĠııĠŐŃØŃƧƽ‚Åƽ ĠƧƽ ɐØĠƽ ØƠƧ«ĘɐĠŃĊıĠ«ĘØƠ¿ ɐØĠı łƧ tŐĘŃǑŃĊƧĝ ‚ŃĊ؞Őƽ ĺĠƽ ÅØƠ C‚«ĘóƠ‚ĊØ _«ĘƠĠƽƽ ʌıƽƉ ‚ǑžØƧ«ĘƠŒŃįǑŃĊØŃ óŗƠÅØƠŃ ÅĠØ ~ØƠƧĠØĝ ÅØıǑŃĊ¿ ɐØĠı ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƧɎŐƠʂžØŃ ‚Ń ŗįŐıŐĊĠƧ«Ę ǑŃĊǗŃƧƽĠĊØƠØ _ƽ‚ŃÅŐƠƽØ Ġĺ hĺĝ ı‚ŃÅ ‚žĊØÅƠŒŃĊƽ ɐØƠÅØŃ» ĠØ ɐĠƠįıĠ«Ę Ǒĺĝ ɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØŃ =‚ĊØŃ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ rŐƠĝ ŐƠƽØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ A‚Ńʂƽƽ‚Ń ǑŃÅ ÅĠØ ~ØŃƽƠØŃ ɎŐŃ =ŐŃÅŐŃ ǑŃÅ _ʂŃĊʂĠƉ C‚ƽǑƠıĠØžĘ‚ĝ žØƠ¿ ÅĠØ ǑĺĊ؞ØŃ ɎŐŃ ŒǑĺØŃ ǑŃÅ tĠØƧØŃ

Nją

wĒŷ ĭƻſſËij †ƷäČŅŷËij¶ ¼†ſ ĒþËijČËĒĭ Ēĭ *ŷƻijËij Ʒij¼ ¼†ſ Łŷäđ ģ˜Ëij ǜƷ Ē¼Ë†ģĒſĒËŷËij ɐŐĘŃØŃ¿ įŐŃƧǑĺĠØƠØŃ ɐØĠƽ ĺØĘƠ ŃØƠĊĠØ ‚ıƧ ÅĠØ ØɐŐĘŃØƠ ÅØƠ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ ~ØŃƽƠØŃƉ ØƠ ŗįŐıŐĊĠƧ«ĘØ )Ǒ肞ÅƠǑ«į ØĠŃØƧ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØŃ rŐƠƧƽ‚ÅƽʂǑƧØƧ ØŃƽĝ ƧžƠĠ«Ęƽ ĠŃ Øƽɐ‚ ØĠŃØĺ t‚ŃÅØƠƧ«ĘǑĘ ÅØƠ +ƠŗčØ şý¿ ĭØŃØƠ ØĠŃØƧ ž‚ƠƽĺØŃƽƧ ĠŃ CØɐ xŐƠį ĘĠŃĊØĊØŃ ØĠŃØƠ ɝĠØƠıĠ«ĘØŃ ‚ĺØŃƧ‚Ńĝ łıØƽƽØ ÅØƠ +ƠŗčØ ƳƉ ØƠ GNjĝǑƧƧƽŐč ‚ıƽØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ĠƧƽ ĠŃ ÅØƠ \ØĊØı ĊØƠĠŃĊ¿ ɐØĠı ƠØı‚ƽĠɎ ɐØŃĠĊØ AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ ĠĘƠØ žƠĠɎ‚ƽØŃ ǑƽŐƧ ŃǑƽɝØŃƉ tØŃĠĊØƠ ‚ıƧ ØĠŃ ƠĠƽƽØı ÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ óŒĘƠƽ ĺĠƽ ÅØĺ ǑƽŐ ɝǑƠ ƠžØĠƽƉ žØƠ äƳ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ ‚ĺØƠĠĝ į‚ŃĠƧ«ĘØŃ XØŃÅıØƠ žØŃǑƽɝØŃ Å‚Ƨ ǑƽŐƉ c‚ƽĝ ƧŒ«ĘıĠ«Ę ıĠØĊƽ ÅØƠ XƠŐĝ;ŐžóĝØŃɝĠŃɎØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ę ÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ ÅØǑƽıĠ«Ę ǑŃƽØƠ ÅØĺ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽ ÅØƠ h_ĝ‚ııǑŃĊƧɝØŃƽƠØŃƉ ØƠɝØĠƽ ƧĠŃÅ ÅĠØ /ŃÅØƠ ǑŃÅ ĘĠŃØƧØŃ ĺØĘƠĘØĠƽıĠ«Ę ŃŐ«Ę ɝǑ ‚Ơĺ¿ Ǒĺ ƧĠ«Ę ØĠŃØŃ ‚ǑƽՂžĘŒŃĊĠĊØŃ =؞ØŃƧƧƽĠı ıØĠƧƽØŃ ɝǑ įŗŃĝ ŃØŃƉ _ØıžƧƽ ÅĠØ GNjĝĺĠƧƧĠŐŃØŃ ÅØƠ ĊƠǗŃƧĝ ƽØŃ h_ĝ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ǗžØƠƧƽØĠĊØŃ ÅĠØ ĺĠƧƧĠŐŃØŃ ØĠŃØƠ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØŃ «ĘĠĝ ŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØƽƠŐžŐıØ ŃŐ«Ę ĠĺĺØƠ Ǒĺ ĺØĘƠ ‚ıƧ łƧ ~ØĘŃó‚«ĘØƉ žØƠ ɐØŃŃ ÅØƠ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ÅØƠ /ŃÅØƠ ǑŃÅ ĘĠŃØƧØŃ ƧƽØĠĊƽ¿ ɐĠƠÅ ÅĠØ ØɎŗıįØƠǑŃĊ ɎŐƠ

Ëŷ `ƚ†¼ƚœËŷ˧ČijËŷ ¼Ǐ†ŷ¼ *ģ†ËſËŷ¶ õõ¶ Ēſƚ wĒŷƚſ§Č†äƚſŞŷŁäËſđ ſŁŷ †ij ¼Ëŷ /†ŷǎ†ŷ¼đkijĒǎËŷſĒƚŒƚŤ ŷ œËſ§ČŒäđ ƚĒþƚ ſĒ§Č ĭĒƚ ¼Ëĭ ǏĒŷƚſ§Č†äƚģĒ§ČËij ŷäŁģþ Ʒij¼ GĒſſËŷäŁģþ ǎŁij `ƚŒ¼ƚËij Ʒij¼ ƚŷĒƚƚ äƻŷ ¼ĒË ſŁǜĒ†ģË Ʒŷ§ČĭĒſ§ČƷijþ ǎŁij vĒËŷƚËģij ËĒij¶ Ʒĭ œËij†§ČƚËĒģĒþƚËij =ƷþËij¼ģĒ§ČËij œËſſËŷË ƷäſƚĒËþſ§Č†ij§Ëij ǜƷ ËŷĭŅþģĒ§ČËijŤ `ËĒij Ʒ§Č ŰfŷĒƷĭŞČ Łä ƚČË ĒƚǕű Ëŷſ§ČĒËij ƭǠŋŋ œËĒ ZËijþƷĒij ZŷËſſ¶ ZŷËĒſµ ƭƭ¶ƇǠ ƷŷŁ¶ \˧ČƚË œËĒ wGđijƚËŷƚ†ĒijĭËijƚ

ØĠŃØƠ ĺŗĊıĠ«ĘØƠɐØĠƧØ óŐıĊØŃƧ«ĘɐØƠØŃ t‚Ęı ƧƽØĘØŃƉ tØƠÅØŃ ƧĠØ ÅØĺ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠĝ Ƨ«ĘØŃ rŐƠžĠıÅ óŐıĊØŃ ǑŃÅ ĠŃ ÅĠØ ‚ǑƽŐĠŃƽØŃĝ ƧĠɎØŃ rŐƠƧƽŒÅƽØ ɝĠØĘØŃ¿ ŐÅØƠ ØŃƽƧ«ĘØĠÅØŃ ƧĠØ ƧĠ«Ę óǗƠ ÅĠØ ɐØƧØŃƽıĠ«Ę ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠĝ «ĘØƠØ ĠŃŃØƠƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØ r‚ƠĠ‚ŃƽØƔ _ŐııƽØŃ ÅĠØ GNjĝĺĠƧƧĠŐŃØŃ ĠŃ ĘĠт ǑŃÅ /ŃÅĠØŃ ‚žØƠ ƽ‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ‚Ǒó łƧ CĠɎ؂Ǒ ĠŃ ÅØŃ h_ ƧƽØĠĊØŃ¿ ɐǗƠÅØ ÅĠØƧ ØĠŃØŃ Ńĝ ƧƽĠØĊ ÅØƠ Ċı՞‚ıØŃ GNjĝĺĠƧƧĠŐŃØŃ Ǒĺ şǂņ XƠŐɝØŃƽ žØÅØǑƽØŃƉ ĠØ AŐƽŐƠĠƧĠØƠǑŃĊ ǑŃÅ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊ ĠŃ ÅĠØƧØŃ =ŒŃÅØƠŃ ÅǗƠóƽØ ɝǑ ØĠŃØĺ ÅØƠ ɐĠ«ĘƽĠĊƧƽØŃ hĺɐØıƽƽĘØĺØŃ ÅØƧ NjşƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƧ ɐØƠÅØŃƉ

\k/ H2\2*\ /k`\ ĠŃ ĊØƧǑŃÅØƧ hĺɐØıƽžØɐǑƧƧƽƧØĠŃ ÅƠǗ«įƽ ƧĠ«Ę łƠĠŃ ‚ǑƧ¿ łƧƧ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ՞ØƠØŃ ž‚Ǒĝ ØŃ¿ ɐŐ ‚ǑƽØŃ ÅØŃ ĊØƠĠŃĊƧƽØŃ ŗįŐıŐĊĠĝ Ƨ«ĘØŃ _«Ę‚ÅØŃ ‚ŃƠĠ«ĘƽØŃƉ ĠŃØ ǑĺɐØıƽžØĝ ɐǑƧƧƽØ -‚ıƽǑŃĊ ØƠóŐƠÅØƠƽ ØĠŃØ ĘŗĘØƠØ Øĝ ƠØĠƽƧ«Ę‚óƽ ɝǑĺ žžƠǑ«Ę ŃĠØÅƠĠĊØƠ -ŒǑƧØƠ ĠŃ ÅØŃ _ƽ‚ÅƽɝØŃƽƠØŃ ǑŃÅ ɝǑĺ ‚Ǒ ŃØǑØƠ -Ő«Ęž‚ǑƽØŃ ƧŐɐĠØ ØĠŃØ ĘŒƠƽØƠØ +‚ŃĊ‚Ơƽ ĊØĊØŃǗžØƠ įƽĠɎĠƧƽØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ØĠŃØĺ ØĺĠƧƧĠŐŃƧĺĠŃÅØƠŃÅØŃ _ƽŒÅƽØɐ‚«ĘƧƽǑĺ ØŃƽĊØĊØŃƧƽØııØŃƉ Ƨ ĠƧƽ ‚Ń ÅØƠ ~ØĠƽ¿ łƧƧ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊØŃ ĠĘƠØ _ƽƠ‚ƽØĊĠØ ŒŃÅØƠŃ» CĠ«Ęƽ ÅĠØ žƠŐƽɝĠĊØŃ¿ ĊƠǗŃı‚ŃÅóƠØƧƧØŃÅØŃ )ØƠƽĠĊɎĠııØŃ ĠŃ ÅØŃ rŐƠƧƽŒÅƽØŃ ĊĠıƽ ØƧ ɝǑ óŗƠÅØƠŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ƧƽŒƠĝ įØƠ ɎØƠÅĠ«ĘƽØƽØ )ŐƠĺØŃ ÅØƧ tŐĘŃØŃƧ ĠŃ ĺĠƽƽØıĊƠŐčØŃ¿ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ +؞ĠØƽØŃƉ tØŃŃ ɐĠƠ ǑŃƧØƠØ _ƽŒÅƽØ ɎØƠƧƽØĘØŃ ǑŃÅ įı‚ƠØ Ńƽĝ ɐĠ«įıǑŃĊƧžØƠƧžØįƽĠɎØŃ Ƨ«Ę‚óóØŃ ɐŐııØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ ɐĠƠ ǑŃƧ ÅĠØƧØ t‚ĘƠĘØĠƽØŃ ɎŐƠ Ǒĝ ĊØŃ óǗĘƠØŃ ǑŃÅ Ƨ«ĘŒÅıĠ«ĘØ AɔƽĘØŃ ǗžØƠ ŐƠÅ ɐØƠóØŃƉ /ĺ +ƠǗŃØŃ ı؞ØŃ ǑŃŠłóǗƠ įŒĺžóØŃ¿ łƧƧ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ ĠĘƠØƠ ǑƠƧžƠǗŃĊıĠ«ĘØŃ )ŐƠĺ ØƠʂıƽØŃ žıØĠžØŃ¿ ʂƽ ŃĠ«ĘƽƧ ĺĠƽ Ø«Ęĝ ƽØĺ hĺɐØıƽžØɐǑƧƧƽƧØĠŃ ɝǑ ƽǑŃƉ tĠƠ ĺǗƧĝ ƧØŃ ‚ǑóĘŗƠØŃ¿ łƧ ĠĊØŃĘØĠĺ Ġĺ +ƠǗŃØŃ ǑŃŠłƧ ÅŗƠóıĠ«ĘØ =؞ØŃ ɝǑ ĠÅ؂ıĠƧĠØƠØŃƉ ‚ĺĠƽ ıØĠƧƽØƽ ĺ‚Ń ÅØĺ ‚Ǒ ɎŐŃ rŐƠƧƽ‚Åƽĝ ƧĠØÅıǑŃĊØŃ rŐƠƧ«ĘǑž ǑŃÅ ɎØƠƧŒǑĺƽ ØƧ¿ ÅĠØ rŐƠɝǗĊØ ÅØƧ ǑƠž‚ŃØŃ =؞ØŃƧ ǑŃÅ ɎØƠÅĠ«Ęĝ ƽØƽØƠ tŐĘŃóŐƠĺØŃ ɝǑ ØƠįØŃŃØŃƉ tĠƠ ƧŐııƽØŃ ØŃÅıĠ«Ę žƧ«ĘĠØÅ ŃØĘĺØŃ ɎŐŃ ÅØƠ ƧĠĺžıĠɝĠƧƽĠƧ«ĘØŃ Ǒóó‚ƧƧǑŃĊ¿ ĺ‚Ń įŗŃŃØ ĺĠƽ ÅØƠ rØƠžØƧƧØƠǑŃĊ ÅØƠ ;ŐĺĺǑĝ ŃĠį‚ƽĠŐŃƧĺØÅĠØŃ Å‚Ƨ ØÅǗƠóŃĠƧ т«Ę žĘɔĝ ƧĠƧ«ĘØƠ CŒĘØ ƠØÅǑɝĠØƠØŃ ŐÅØƠ ÅĠØƧØ CŒĘØ Ċ‚Ơ ǗžØƠóıǗƧƧĠĊ ĺ‚«ĘØŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ ‚žØƠ ĺǗƧƧØŃ ɐĠƠ ǑŃƧ įı‚Ơ ɐØƠÅØŃ¿ łƧƧ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ŃĠ«Ęƽ ‚ǑƧ ØƽŐŃ žØƧƽØĘƽ ǑŃÅ ØƧ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ +؞ŒǑÅØ ƧĠŃÅ¿ ÅĠØ ØĠŃØ _ƽ‚Åƽ ‚ǑƧĺ‚«ĘØŃƉ _ƽŒÅƽØ ƧĠŃÅ ‚ǑƧ )ıØĠƧ«Ę ǑŃÅ ıǑƽ ĊØĺ‚«Ęƽ¿ ǑŃÅ ƧĠØ žǑıƧĠØƠØŃ ǑŃÅ ĊØÅØĠĘØŃ Å‚Ńį ÅØƠ  ÅŐƠƽ ı؞ØŃÅØŃ AØŃƧ«ĘØŃƉ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

  !

   

 #    !  !     ! "            #  

!!!  

 

      


 

ËijĠđ†ŷ

ĉ \‚Ǒĺ‚ŃĊ؞Őƽ ÅØŃ ƧƽØƽĠĊØŃ ŃƧƽĠØĊ ÅØƠ XƠØĠƧØ ĠŃ ‚ƽƽƠ‚įƽĠɎØŃ _ƽŒÅƽØŃƉ CØɐ xŐƠį¿ =ŐŃÅŐŃ ǑŃÅ X‚ƠĠƧ Ƨ«ĘƠŒŃįØŃ ÅĠØ CØǑž‚Ǒĝ ƽŒƽĠĊįØĠƽ ĠŃÅØƧ ɝǑŃØĘĺØŃÅ ØĠŃ¿ ɐŐÅǑƠ«Ę ÅĠØƧØ _ƽŒÅƽØ ĠĺĺØƠ ƽØǑƠØƠ ɐØƠÅØŃƉ c‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ĊĠžƽ ØƧ ĠŃ ǑŃƧØƠØŃ _ƽŒÅƽØŃ ɎĠØı ØƠʂıƽǑŃĊƧɐǗƠÅĠĊØ _ǑžƧƽ‚Ńɝ ê ‚žØƠ ÅĠØ ƠʂıƽǑŃĊ ĘĠƧƽŐƠĠƧ«ĘØƠ ‚ǑƧǑžƧƽ‚Ńɝ ʂƽ ØĠĝ ŃØŃ ĘŐĘØŃ XƠØĠƧƉ ĠŃ ĊǑƽØƧ ØĠƧžĠØı ĠƧƽ ÅĠØ ɐŐĘıĊØŐƠÅŃØƽØ _«ĘŗŃĘØĠƽ ɎŐŃ X‚ƠĠƧƉ ‚Ƨ _ƽ‚ÅƽžĠıÅ žØƧƽĠ«Ęƽ ÅǑƠ«Ę ƧØĠŃØ GƠÅŃǑŃĊ» ÅĠØ žƠØĠƽØŃ ĊØƠ‚ÅØŃ ŐǑıØɎ‚ƠÅƧ¿ žØĠÅƧØĠƽƧ ĊØƧŒǑĺƽ ɎŐŃ ØıØĊ‚Ńĝ ƽØŃ ‚ǑƽØŃ ‚ǑƧ ÅØĺ şņƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƉ tĠƠ įŗŃŃØŃ ÅĠØ ĊƠŐč‚ƠƽĠĊØŃ ;ǑıƽǑƠÅØŃįĺŒıØƠ žØƧƽ‚ǑŃØŃ¿ ɐØĠı ƧĠØ ŃĠ«Ęƽ ĘĠŃƽØƠ ĊĠĊ‚ŃƽĠĝ Ƨ«ĘØŃ CØǑž‚ǑƽØŃ ɎØƠƧ«ĘɐĠŃÅØŃƉ _ØĠŃØ žØØĠŃÅƠǑ«įØŃÅØŃ _Ġ«Ęƽ‚«ĘƧØŃ ɎØƠĝ łŃįƽ X‚ƠĠƧ ÅØƠ c‚ƽƧ‚«ĘØ¿ łƧƧ ĭØÅØƠ ĊØžı‚Ńĝ ƽØ CØǑž‚Ǒ ØĠŃ ı‚ŃĊɐĠØƠĠĊØƧ rØƠó‚ĘƠØŃ ÅǑƠ«ĘıŒǑóƽ¿ ɐ՞ØĠ ÅĠØ ƠʂıƽǑŃĊ žØƧƽØĘØŃĝ ÅØƠ _ǑžƧƽ‚Ńɝ ĊƠǑŃÅƧŒƽɝıĠ«Ę XƠĠŐƠĠƽŒƽ ʂƽƉ ĠØƧØƠ ƠØƧƽƠĠįƽĠɎØ ŃƧ‚ƽɝ ʂƽ łɝǑ ĊØóǗĘƠƽ¿ łƧƧ tŐĘŃØŃ ĠŃ X‚ƠĠƧ ê łƧ ØĠŃƧƽ žØƠǗĘĺƽ ɐ‚Ơ ‚ıƧ ~ǑóıǑ«Ęƽ óǗƠ -ǑŃĊØƠ ıØĠÅØŃÅØ ;ǗŃƧƽĝ ıØƠ ê ŃǑƠ ŃŐ«Ę óǗƠ \ØĠ«ĘØ žØɝ‚Ęıž‚Ơ ĠƧƽƉ `A`f`/2*H ZMA2f2? =ŐŃÅŐŃ ıØĊƽ ŒĘŃıĠ«Ę ĊƠŐčØŃ tØƠƽ ‚Ǒó ÅĠØ ƠʂıƽǑŃĊ ĘĠƧƽŐƠĠƧ«ĘØƠ ‚ǑƧǑžƧƽ‚ŃɝƉ hŃÅ ĠĘƠØ žŃØĠĊǑŃĊ ĊØĊØŃ ĘŐĘØ ‚ǑƽØŃ Ę‚žØŃ ÅĠØ ŃĊıŒŃÅØƠ ŐóóØў‚Ơ ‚Ǒ«Ę т«Ę /ŃÅĠØŃ ØɒžŐƠƽĠØƠƽƉ ııØƠÅĠŃĊƧ ʂžØŃ ÅĠØ ‚Ǒĝ ǑŃÅ -ŗĘØўØƧ«ĘƠŒŃįǑŃĊØŃ ÅŐƠƽ ɐØŃĠĊ _ĠŃŃ ǑŃÅ ƠĠ«ĘƽØŃ ƧŐĊ‚Ơ ɝĠØĺıĠ«ĘØŃ _«Ę‚ÅØŃ ‚ŃƉ AǑ垂Ġ ʂƽ ØĠŃØ ÅØƠ ƠØƧƽƠĠįƽĠɎƧƽØŃ ‚ǑŐƠÅĝ ŃǑŃĊØŃ ĠŃ ÅØƠ ƠĠƽƽØŃ tØıƽƉ ĠØ Ġĺ ~ØŃĝ ƽƠǑĺ ÅØƠ _ƽ‚Åƽ ØƠƠĠ«ĘƽØƽØŃ CØǑž‚ǑƽØŃ Ę‚ƽĝ ƽØŃ Ġĺ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽ ĊØƠ‚ÅØ ØĠŃĺ‚ı ş¿ǂ _ƽŐ«įɐØƠįØƉ t‚Ƨ óǗƠ ØĠŃ t‚ĘŃƧĠŃŃ ê ØĠŃØ óǗƠ rŐƠƧƽ‚Åƽı‚ĊØŃ ƽɔžĠƧ«ĘØ ؞‚ǑǑŃĊƧĝ ÅĠ«ĘƽØ Ġĺ ǑƠž‚ŃØŃ ~ØŃƽƠǑĺ ÅĠØƧØƠ žǑıƧĠØĝ ƠØŃÅØŃ ĠŃÅĠƧ«ĘØŃ AØƽƠŐžŐıØï ĠØƧØ ƧØıžƧƽƧ«ĘŒÅĠĊØŃÅØ XŐıĠƽĠį ʂƽ ØĠŃØ \ØĠĘØ ŃØĊ‚ƽĠɎØƠ )ŐıĊØŃ» ǗžØƠĘŗĘƽØ tŐĘĝ ŃǑŃĊƧžƠØĠƧØ¿ ɝǑ įıØĠŃØ tŐĘŃǑŃĊØŃ¿ rØƠĝ įØĘƠƧƧƽ‚ǑƧ¿ ~ØƠƧĠØÅØıǑŃĊ¿ _ıǑĺƧ ǑŃÅ ;ŐƠĝ ƠǑžƽĠŐŃƉ ĠØ ŐŐĺƧƽ‚Åƽ _ʂŃĊʂĠ ɐŒ«ĘƧƽ ŃŐ«Ę Ƨ«ĘŃØııØƠ ‚ıƧ AǑ垂Ġ¿ ‚žØƠ łƧ =Øĝ žØŃ ĠŃ ÅØƠ «ĘĠŃØƧĠƧ«ĘØŃ AĠııĠŐŃØŃƧƽ‚Åƽ ĠƧƽ ɐØĠƽ ØƠƧ«ĘɐĠŃĊıĠ«ĘØƠ¿ ɐØĠı łƧ tŐĘŃǑŃĊƧĝ ‚ŃĊ؞Őƽ ĺĠƽ ÅØƠ C‚«ĘóƠ‚ĊØ _«ĘƠĠƽƽ ʌıƽƉ ‚ǑžØƧ«ĘƠŒŃįǑŃĊØŃ óŗƠÅØƠŃ ÅĠØ ~ØƠƧĠØĝ ÅØıǑŃĊ¿ ɐØĠı ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƧɎŐƠʂžØŃ ‚Ń ŗįŐıŐĊĠƧ«Ę ǑŃĊǗŃƧƽĠĊØƠØ _ƽ‚ŃÅŐƠƽØ Ġĺ hĺĝ ı‚ŃÅ ‚žĊØÅƠŒŃĊƽ ɐØƠÅØŃ» ĠØ ɐĠƠįıĠ«Ę Ǒĺĝ ɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØŃ =‚ĊØŃ ƧĠŃÅ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ rŐƠĝ ŐƠƽØ¿ ƧŐŃÅØƠŃ A‚Ńʂƽƽ‚Ń ǑŃÅ ÅĠØ ~ØŃƽƠØŃ ɎŐŃ =ŐŃÅŐŃ ǑŃÅ _ʂŃĊʂĠƉ C‚ƽǑƠıĠØžĘ‚ĝ žØƠ¿ ÅĠØ ǑĺĊ؞ØŃ ɎŐŃ ŒǑĺØŃ ǑŃÅ tĠØƧØŃ

Nją

wĒŷ ĭƻſſËij †ƷäČŅŷËij¶ ¼†ſ ĒþËijČËĒĭ Ēĭ *ŷƻijËij Ʒij¼ ¼†ſ Łŷäđ ģ˜Ëij ǜƷ Ē¼Ë†ģĒſĒËŷËij ɐŐĘŃØŃ¿ įŐŃƧǑĺĠØƠØŃ ɐØĠƽ ĺØĘƠ ŃØƠĊĠØ ‚ıƧ ÅĠØ ØɐŐĘŃØƠ ÅØƠ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ ~ØŃƽƠØŃƉ ØƠ ŗįŐıŐĊĠƧ«ĘØ )Ǒ肞ÅƠǑ«į ØĠŃØƧ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØŃ rŐƠƧƽ‚ÅƽʂǑƧØƧ ØŃƽĝ ƧžƠĠ«Ęƽ ĠŃ Øƽɐ‚ ØĠŃØĺ t‚ŃÅØƠƧ«ĘǑĘ ÅØƠ +ƠŗčØ şý¿ ĭØŃØƠ ØĠŃØƧ ž‚ƠƽĺØŃƽƧ ĠŃ CØɐ xŐƠį ĘĠŃĊØĊØŃ ØĠŃØƠ ɝĠØƠıĠ«ĘØŃ ‚ĺØŃƧ‚Ńĝ łıØƽƽØ ÅØƠ +ƠŗčØ ƳƉ ØƠ GNjĝǑƧƧƽŐč ‚ıƽØƠ AØƽƠŐžŐıØŃ ĠƧƽ ĠŃ ÅØƠ \ØĊØı ĊØƠĠŃĊ¿ ɐØĠı ƠØı‚ƽĠɎ ɐØŃĠĊØ AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ ĠĘƠØ žƠĠɎ‚ƽØŃ ǑƽŐƧ ŃǑƽɝØŃƉ tØŃĠĊØƠ ‚ıƧ ØĠŃ ƠĠƽƽØı ÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ óŒĘƠƽ ĺĠƽ ÅØĺ ǑƽŐ ɝǑƠ ƠžØĠƽƉ žØƠ äƳ XƠŐɝØŃƽ ÅØƠ ‚ĺØƠĠĝ į‚ŃĠƧ«ĘØŃ XØŃÅıØƠ žØŃǑƽɝØŃ Å‚Ƨ ǑƽŐƉ c‚ƽĝ ƧŒ«ĘıĠ«Ę ıĠØĊƽ ÅØƠ XƠŐĝ;ŐžóĝØŃɝĠŃɎØƠĝ žƠ‚Ǒ«Ę ÅØƠ CØɐ xŐƠįØƠ ÅØǑƽıĠ«Ę ǑŃƽØƠ ÅØĺ ǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽ ÅØƠ h_ĝ‚ııǑŃĊƧɝØŃƽƠØŃƉ ØƠɝØĠƽ ƧĠŃÅ ÅĠØ /ŃÅØƠ ǑŃÅ ĘĠŃØƧØŃ ĺØĘƠĘØĠƽıĠ«Ę ŃŐ«Ę ɝǑ ‚Ơĺ¿ Ǒĺ ƧĠ«Ę ØĠŃØŃ ‚ǑƽՂžĘŒŃĊĠĊØŃ =؞ØŃƧƧƽĠı ıØĠƧƽØŃ ɝǑ įŗŃĝ ŃØŃƉ _ØıžƧƽ ÅĠØ GNjĝĺĠƧƧĠŐŃØŃ ÅØƠ ĊƠǗŃƧĝ ƽØŃ h_ĝ‚ııǑŃĊƧƠŒǑĺØ ǗžØƠƧƽØĠĊØŃ ÅĠØ ĺĠƧƧĠŐŃØŃ ØĠŃØƠ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØŃ «ĘĠĝ ŃØƧĠƧ«ĘØŃ AØƽƠŐžŐıØ ŃŐ«Ę ĠĺĺØƠ Ǒĺ ĺØĘƠ ‚ıƧ łƧ ~ØĘŃó‚«ĘØƉ žØƠ ɐØŃŃ ÅØƠ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ÅØƠ /ŃÅØƠ ǑŃÅ ĘĠŃØƧØŃ ƧƽØĠĊƽ¿ ɐĠƠÅ ÅĠØ ØɎŗıįØƠǑŃĊ ɎŐƠ

Ëŷ `ƚ†¼ƚœËŷ˧ČijËŷ ¼Ǐ†ŷ¼ *ģ†ËſËŷ¶ õõ¶ Ēſƚ wĒŷƚſ§Č†äƚſŞŷŁäËſđ ſŁŷ †ij ¼Ëŷ /†ŷǎ†ŷ¼đkijĒǎËŷſĒƚŒƚŤ ŷ œËſ§ČŒäđ ƚĒþƚ ſĒ§Č ĭĒƚ ¼Ëĭ ǏĒŷƚſ§Č†äƚģĒ§ČËij ŷäŁģþ Ʒij¼ GĒſſËŷäŁģþ ǎŁij `ƚŒ¼ƚËij Ʒij¼ ƚŷĒƚƚ äƻŷ ¼ĒË ſŁǜĒ†ģË Ʒŷ§ČĭĒſ§ČƷijþ ǎŁij vĒËŷƚËģij ËĒij¶ Ʒĭ œËij†§ČƚËĒģĒþƚËij =ƷþËij¼ģĒ§ČËij œËſſËŷË ƷäſƚĒËþſ§Č†ij§Ëij ǜƷ ËŷĭŅþģĒ§ČËijŤ `ËĒij Ʒ§Č ŰfŷĒƷĭŞČ Łä ƚČË ĒƚǕű Ëŷſ§ČĒËij ƭǠŋŋ œËĒ ZËijþƷĒij ZŷËſſ¶ ZŷËĒſµ ƭƭ¶ƇǠ ƷŷŁ¶ \˧ČƚË œËĒ wGđijƚËŷƚ†ĒijĭËijƚ

ØĠŃØƠ ĺŗĊıĠ«ĘØƠɐØĠƧØ óŐıĊØŃƧ«ĘɐØƠØŃ t‚Ęı ƧƽØĘØŃƉ tØƠÅØŃ ƧĠØ ÅØĺ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠĝ Ƨ«ĘØŃ rŐƠžĠıÅ óŐıĊØŃ ǑŃÅ ĠŃ ÅĠØ ‚ǑƽŐĠŃƽØŃĝ ƧĠɎØŃ rŐƠƧƽŒÅƽØ ɝĠØĘØŃ¿ ŐÅØƠ ØŃƽƧ«ĘØĠÅØŃ ƧĠØ ƧĠ«Ę óǗƠ ÅĠØ ɐØƧØŃƽıĠ«Ę ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠĝ «ĘØƠØ ĠŃŃØƠƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØ r‚ƠĠ‚ŃƽØƔ _ŐııƽØŃ ÅĠØ GNjĝĺĠƧƧĠŐŃØŃ ĠŃ ĘĠт ǑŃÅ /ŃÅĠØŃ ‚žØƠ ƽ‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ‚Ǒó łƧ CĠɎ؂Ǒ ĠŃ ÅØŃ h_ ƧƽØĠĊØŃ¿ ɐǗƠÅØ ÅĠØƧ ØĠŃØŃ Ńĝ ƧƽĠØĊ ÅØƠ Ċı՞‚ıØŃ GNjĝĺĠƧƧĠŐŃØŃ Ǒĺ şǂņ XƠŐɝØŃƽ žØÅØǑƽØŃƉ ĠØ AŐƽŐƠĠƧĠØƠǑŃĊ ǑŃÅ hƠž‚ŃĠƧĠØƠǑŃĊ ĠŃ ÅĠØƧØŃ =ŒŃÅØƠŃ ÅǗƠóƽØ ɝǑ ØĠŃØĺ ÅØƠ ɐĠ«ĘƽĠĊƧƽØŃ hĺɐØıƽƽĘØĺØŃ ÅØƧ NjşƉ 9‚ĘƠĘǑŃÅØƠƽƧ ɐØƠÅØŃƉ

\k/ H2\2*\ /k`\ ĠŃ ĊØƧǑŃÅØƧ hĺɐØıƽžØɐǑƧƧƽƧØĠŃ ÅƠǗ«įƽ ƧĠ«Ę łƠĠŃ ‚ǑƧ¿ łƧƧ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ՞ØƠØŃ ž‚Ǒĝ ØŃ¿ ɐŐ ‚ǑƽØŃ ÅØŃ ĊØƠĠŃĊƧƽØŃ ŗįŐıŐĊĠĝ Ƨ«ĘØŃ _«Ę‚ÅØŃ ‚ŃƠĠ«ĘƽØŃƉ ĠŃØ ǑĺɐØıƽžØĝ ɐǑƧƧƽØ -‚ıƽǑŃĊ ØƠóŐƠÅØƠƽ ØĠŃØ ĘŗĘØƠØ Øĝ ƠØĠƽƧ«Ę‚óƽ ɝǑĺ žžƠǑ«Ę ŃĠØÅƠĠĊØƠ -ŒǑƧØƠ ĠŃ ÅØŃ _ƽ‚ÅƽɝØŃƽƠØŃ ǑŃÅ ɝǑĺ ‚Ǒ ŃØǑØƠ -Ő«Ęž‚ǑƽØŃ ƧŐɐĠØ ØĠŃØ ĘŒƠƽØƠØ +‚ŃĊ‚Ơƽ ĊØĊØŃǗžØƠ įƽĠɎĠƧƽØŃ¿ ÅĠØ ƧĠ«Ę ØĠŃØĺ ØĺĠƧƧĠŐŃƧĺĠŃÅØƠŃÅØŃ _ƽŒÅƽØɐ‚«ĘƧƽǑĺ ØŃƽĊØĊØŃƧƽØııØŃƉ Ƨ ĠƧƽ ‚Ń ÅØƠ ~ØĠƽ¿ łƧƧ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊØŃ ĠĘƠØ _ƽƠ‚ƽØĊĠØ ŒŃÅØƠŃ» CĠ«Ęƽ ÅĠØ žƠŐƽɝĠĊØŃ¿ ĊƠǗŃı‚ŃÅóƠØƧƧØŃÅØŃ )ØƠƽĠĊɎĠııØŃ ĠŃ ÅØŃ rŐƠƧƽŒÅƽØŃ ĊĠıƽ ØƧ ɝǑ óŗƠÅØƠŃ¿ ƧŐŃÅØƠŃ ƧƽŒƠĝ įØƠ ɎØƠÅĠ«ĘƽØƽØ )ŐƠĺØŃ ÅØƧ tŐĘŃØŃƧ ĠŃ ĺĠƽƽØıĊƠŐčØŃ¿ ƧƽŒÅƽĠƧ«ĘØŃ +؞ĠØƽØŃƉ tØŃŃ ɐĠƠ ǑŃƧØƠØ _ƽŒÅƽØ ɎØƠƧƽØĘØŃ ǑŃÅ įı‚ƠØ Ńƽĝ ɐĠ«įıǑŃĊƧžØƠƧžØįƽĠɎØŃ Ƨ«Ę‚óóØŃ ɐŐııØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ ɐĠƠ ǑŃƧ ÅĠØƧØ t‚ĘƠĘØĠƽØŃ ɎŐƠ Ǒĝ ĊØŃ óǗĘƠØŃ ǑŃÅ Ƨ«ĘŒÅıĠ«ĘØ AɔƽĘØŃ ǗžØƠ ŐƠÅ ɐØƠóØŃƉ /ĺ +ƠǗŃØŃ ı؞ØŃ ǑŃŠłóǗƠ įŒĺžóØŃ¿ łƧƧ ÅĠØ _ƽŒÅƽØ ĠŃ ĠĘƠØƠ ǑƠƧžƠǗŃĊıĠ«ĘØŃ )ŐƠĺ ØƠʂıƽØŃ žıØĠžØŃ¿ ʂƽ ŃĠ«ĘƽƧ ĺĠƽ Ø«Ęĝ ƽØĺ hĺɐØıƽžØɐǑƧƧƽƧØĠŃ ɝǑ ƽǑŃƉ tĠƠ ĺǗƧĝ ƧØŃ ‚ǑóĘŗƠØŃ¿ łƧ ĠĊØŃĘØĠĺ Ġĺ +ƠǗŃØŃ ǑŃŠłƧ ÅŗƠóıĠ«ĘØ =؞ØŃ ɝǑ ĠÅ؂ıĠƧĠØƠØŃƉ ‚ĺĠƽ ıØĠƧƽØƽ ĺ‚Ń ÅØĺ ‚Ǒ ɎŐŃ rŐƠƧƽ‚Åƽĝ ƧĠØÅıǑŃĊØŃ rŐƠƧ«ĘǑž ǑŃÅ ɎØƠƧŒǑĺƽ ØƧ¿ ÅĠØ rŐƠɝǗĊØ ÅØƧ ǑƠž‚ŃØŃ =؞ØŃƧ ǑŃÅ ɎØƠÅĠ«Ęĝ ƽØƽØƠ tŐĘŃóŐƠĺØŃ ɝǑ ØƠįØŃŃØŃƉ tĠƠ ƧŐııƽØŃ ØŃÅıĠ«Ę žƧ«ĘĠØÅ ŃØĘĺØŃ ɎŐŃ ÅØƠ ƧĠĺžıĠɝĠƧƽĠƧ«ĘØŃ Ǒóó‚ƧƧǑŃĊ¿ ĺ‚Ń įŗŃŃØ ĺĠƽ ÅØƠ rØƠžØƧƧØƠǑŃĊ ÅØƠ ;ŐĺĺǑĝ ŃĠį‚ƽĠŐŃƧĺØÅĠØŃ Å‚Ƨ ØÅǗƠóŃĠƧ т«Ę žĘɔĝ ƧĠƧ«ĘØƠ CŒĘØ ƠØÅǑɝĠØƠØŃ ŐÅØƠ ÅĠØƧØ CŒĘØ Ċ‚Ơ ǗžØƠóıǗƧƧĠĊ ĺ‚«ĘØŃƉ rŐƠ ‚ııØĺ ‚žØƠ ĺǗƧƧØŃ ɐĠƠ ǑŃƧ įı‚Ơ ɐØƠÅØŃ¿ łƧƧ ÅĠØ _ƽ‚Åƽ ŃĠ«Ęƽ ‚ǑƧ ØƽŐŃ žØƧƽØĘƽ ǑŃÅ ØƧ ŃĠ«Ęƽ ÅĠØ +؞ŒǑÅØ ƧĠŃÅ¿ ÅĠØ ØĠŃØ _ƽ‚Åƽ ‚ǑƧĺ‚«ĘØŃƉ _ƽŒÅƽØ ƧĠŃÅ ‚ǑƧ )ıØĠƧ«Ę ǑŃÅ ıǑƽ ĊØĺ‚«Ęƽ¿ ǑŃÅ ƧĠØ žǑıƧĠØƠØŃ ǑŃÅ ĊØÅØĠĘØŃ Å‚Ńį ÅØƠ  ÅŐƠƽ ı؞ØŃÅØŃ AØŃƧ«ĘØŃƉ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

  !

   

 #    !  !     ! "            #  

!!!  

 

      


  

  6 6+(-6 6&(:*: (* /7?$ -:?(6!: <76 <7

&, <- !(-: !=6 A<-&,- <!63 6 :<6<7:/!! 6,0$+(&: 0*/+/$(7&7 /&-- $-A /&- &-(*3<76 <7 &, -*- ( ,(7:- -7&- - 6,<: <-

(::++:63 (&: 7/ (* /7?$3 =6 - 6&(:*:- (7: 7 <6+: :6(+ <7 - /- <- &+<!! 6 -&&+:($ <7:/!! 6 <*<-!: (&: A< $?(--<- 7&7:/!!!6( 6$<+(6: 6 ( <!:' !<&:($*(: 776 +7 ) +(,-+$ ,,: &++ <- 72(&6: <7$A(&-: 6,3 - 7 /&- $6/%- :&-(7&<!?- ?( 6 (- >(+- &<:($- -6' $(726&<76 :6(- ?(6 :? ,(: , (-< (-6 +=!:<-$7-+$3 /7?$ -:?(6!: <7 , +:- <7:/!! 7(: &6- &0&7: -6$(!!(A(-: <76 ,(: *+6- /6,-3 6 -:7:&: ?(6 7/ (- <7 <! (-, (-:6&/! (, 6+(' -6 :::(+ 6(6(&7&(-3 /6: <: 6 #;' &6($ (- &,+($7 7&&<7 A< (' -, 6(7:0*($- &6!,(+(-&<7 <,3 6< /&-+0* <7 - =-!A($6' )&6- <,6(-$- ( <7:++3 6 <' ,(7:6 *<6A $7&/6- 6<- 6 <- 6**(-$)* 7:2!: <6& 6/:6<'  " "&& 

#* )" ) &*" (# (# "+ (  *

-- :7& A(+7:6($ <! (- +: A<3 &7 &=!:&/& <-7:7:/!!:=:- >67266- $ 7/ +7 &:: (- (7 7(- (-' *<! /6: $7:++:3 /7?$ $6(!: ,(: (' - -- &(-(- &, 7:<: <!3 4& - */,,: ,- <& 6' !<&:5 7$: 63 7 ?6 -/& 776 !=6 ( +(,(+-A 7 <7:/!!7 $?7-3 6 7+7: $:6/*-:6 &, >6' 7&+(-$: -<6 (-- 6<&:(+ 6 -6$( ( -0:($: ?(6 <, :? ,-: /6 ($+ &6A<7:++-3 ,-: 6<&: ,' 26:<6- >/- !7: 1"BB 6 ($+ ?6' - ( .BB 6 $6--:3 &, $$?(6 (6*: <7 , /- $?/---3 /6 ++, 6 (: , -:=6+(&<7:/!! +77- 7(& -6$(726- <- $' 7<-7 /&-- >6(--3 -6$(726-' 77(>&<76 (72(+7?(7 7(- +<!:' (&: (-$2*: <, 7( A< (7/+(6-3 (

  -$ 72(+:- 7/+& 7<-&(:772*: (, <- *(- /++3 4 &,< ?6 >6' 7&6(-5 7$: /7?$ 4( <: &:( - (22(7 (- -*/,,<-- ( -*6: (, &, 6<,7:,2!-35 :/- +7 <- ($+ /,(-(6:- ( 6&(:*:<63 67: 6A<$<-$7::6- ?( /7?$ (7: 7 $' +<-$- 6 -:<6-&- <?(7 ,(: (&6 $!

!',Š Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

0;A?8$"0 "+0 /1!"80"9 -1+/'" D> @"8* 499"0 '"9>0! >0! >/A".;9)10"0!5 99 9+) 19A' $8?) $?8 !"0 ;>881)* 9;1$$ "'"+9;"8;" ); @+". /+; 9"+0"8 "8* ->0$; D> ;>05 )10 .9 +0! ).$ "8 9"+0"/ ;"8 "+0"/ >"80 >9 !"/ )"99+9)"0 +"("0 >$ !"/ 8;1$$".$".! 1!"8 "+/ )!"-"0 !"8 )">0"5 ) +;>8 >0! +9)."8.")8" "'00 "8 0 !"8 ")0+9)"0 0+@"89+;; "8.+0 8* )+;"-;>8 D> 9;>!+"8"05 6 ) A1..;" !9 0!A"8- /+; !"/ "9"..9)$;.+)"0 @"8* +0!"07 9'; 19A'5 .9 ;>!"0; );;" "8 D>/ "89;"0 . !+" 2'.+)-"+; /+; ")/ D> >"0 # A)8"0! "+0"9 81,"-;9"/+089 +0 "B+-15 +; !18;+'"0 1//+.+;10"0 "0;* A8$ "8 "8!""09+)"8" "8-9;;;'">!" >9 ")/9;"+0"05

  

     

 

/+$ ( <!: 6 ---6<, ,<77 7:-' ($ =6 (- +=!:<-$7-+$ <7$' :<7&: ?6- ?(+ 7(& 7/-7: <&:($' *(: 7,,+: ( ,(:<-:6 &(,,+ <7' +07:3 /+& &-(* 6 !6(77: :6/,3 &,&<76 */,,- /&- 7/+& /7' :- >6<67&- &-(* <73 ( 6$<' +(6- 7 <,*+(, <- - <!:<7' :<7& <! -:=6+(& (7 ( &,' 7&(&:- 6 <%-?- *0--- $6/%

-$- 776,2! 7/6(6-3 ((+ -:?(&: <6& 7 <6?6* -& <%- 6 7: $&: A<6=* (- - ---' 6<, ?-- /6: (72(+7?(7 -& , =!:- ( <!:!<&:($*(: $7<-*- (7:3 /7?$ */,(-(6: 7(- &,&<76 ,(7: ,(: /+6?6,*/++*:/6- <- ' ,(-- (- -- ( ?/&-6 (, (-:6 A<7:A+(& ,(: /+A &(A- *0---3 6 6(,6-6$(6! (7: <6& -<6 :? &+ 7/ $6/% ?( ( >6$+(&6- <' <:-3 /7?$7 /-A2: 7267, <' 76 /&- =!:<-$7-+$- A< <- !<-*' :(/-(6 A?6 & 6 7(- 6-A- 7$: 6 6&(:*:<626/!77/6 -!6 $$6 >/- 6 &-(7&- -(>67(:: 6,7::3 4(- <++-6$(&<7 *-- /&' - =!:<-$7-+$ -(&: !<-*:(/-(6- ( 6,>6+<7: <6& -7:6+=!:- ?6-- (-!& A< $6/%5 7$: $$63 --/& $6(!- +<: &>6- &, )7 &6 ,&6 0*/+/$(7& ,/:(>(6' : <&66- <! ( )&6&<-6:+: <' :6(:(/- A<6=*3 -< &+- @(7:(6!=6 <:7&+- A?6 -(&:3 6 6- 7&:A: ++6(-$7 77 )&6+(& 6(:7 (' -($ <7- <&66- (&6 <76 ,(: &, 7-(6- <- 726(&: >/- A?(7:++(' $- <?&76:-3 >/- 26/!(:(6: <& (* /7?$3 , 6$7&/77 7 6+(-6 /&<7 /' &:: 6 <!,6*7, ?( ( <66 - <7 +-$- &+<&- <! ( -' $726(:A:- -/& 6(($- &, ,(:

++- 7/6$!+:($ $+::-3 /7?$ (7: ,(: (&' 66 6(: A<!6(-3 4( *=-!:($- (:6 *0--- 7(& !6<-5 7$: 63 - (-, $<: <7$!=&6:- &,< +($ ( 6+:(> <!:!<&:($*(: /,,6 ?( (-:6 */-' 7:-: A?(7&- "B <- 8B 6/A-:3

    "+;)"8 +9; "8 /+; !"/ ")/@+8>9 +0$+D+"8;5 1'8 +0 9"+0"8 "+'"0"0 1)0>0' "B4"8+* /"0;+"8;" "8 /+; !"/ >9;1$$5 0 9"+0"8 ?)" D1' "8 "+0" 0! >9 ")/ "+05 )+); $?8 )+); 9;/4$;" "8 +)0 +9 >0* ;"8 !+" "-" $"9; # >0! .18+"8;" !0) 0 "+0"8 ")0"09)"+!"0"0;D?0!>0'5 "8 !9 "B+-1*81,"-; ."80;" 19A' >) !"0 >+0'"0+">8 )8+9;1$ +"'"8; -"00"0 /+; !"/ "8 )">;" "+0 8)+;"-;>8* ?81 +0 "8.+0 ";8"+;5 +"'"8; >0! 19A' 9+0! !+" $?)8"0!"0 24$" !"8 ")/)>9* "A"'>0' +0 ">;9).0!5 +"." 1.."'"0 >0! 9".9; '>;" 8">0!" )"0 19A'9 "+!"09)$; $?8 ")/ .0* '" ".)".; >0! 9"+0" 81,"-;" +0 0;A+-* .>0'9.0!"80 .9 ".9;"8$)8>0' '";05 ?8 19A' +0!"9 A8"0 9+" >9'0'9* 4>0-; >0! "80D"+; $?8 "+0" 9;"+." 88+"8"5 / +;;"88/"0 0'.!"9) );;" "8 =EE% /+; !"8 8)+;"-;+0 00 "8+0'"8 ")* 8"0/;.+) "+0" 18$9)>." >9 ")/ >0! />9 '">;5 9 81,"-; 9).>' ".."05 A"+ )8" 94;"8 A>8!" !"8 )>.> /+; !"/ +0 !"8 8)+;"-;>89D"0" )1) 0'"9"* )"0"0 '* )0*8"+9 >9'"D"+)0";5 8 48/+"8; '"/"+00?;D+'" >A"8-" +0 !"8 +9./+9)"0 ".;5 "8 ); 9;+"' 19A' @1/ >("09"+* ;"8 D>/ 0"8-00;"0 ")/>"B4"8;"0 >$5 "8 >8)8>) A8 '"9)$$; >0! /+; +)/ -/"0 '81(" >$;8'"5 0 > )+ 90+"8; "8 /+; 9"+0"/ !* /.+'"0 ?8148;0"8 >0;8/ 0-1A9-+ "+0 )+9;18+9)"9 ")/*18; +0 !"8 9"0* 9;!; . +05 +" "9;>0'90.'" A+8! "0;* -"80; >0! D> "+0"/ >9">/ >/'">;5 ?8 0!" >0! >(2!"0 @"8A"0!"; 19* A' ")/ !+" )"8 "!"-; "8 /+; ;//"0 >0! .;;"80 @10 ./"05 "+;"* " " &"").   

8" >$;8'" +0 !"0 /+8;"0 $1.'"05 >.";D; 9+0! 9+" 948.+)"8 '"A18!"0 A"+. 9".9; !+" 8"+)"0 .9)"+)9 0) !"8 '.1."0 +00D-8+9" 9;8-"8 >$ !9 ".! );"05 $?8 .99"0 9+) ,";D; +//"8 /")8 "8.+* 0"8 >0! 80!"0>8'"8 -1)>9"8 >9 1.D "..>.19" >0! ")/ @10 19A' >"05

 #"$ $ $$ * ,$ +$*(-( !" * % % *, #*$%((% %( %, % *

+0"8 @10 +)0"0 +9; ;;)+9 ?.."85 9 >9 !"9 "99">>0;"80")/"89 +0 "+* )"01A !"0 19A' 0 !+"9"/ )/+;* ;' "9>); +.!"; /+; 9"+0"/ 9)8'"0 >.;!) !"0 8+"9+'"0 >"0 >0! !"8 )".."0 "!"80)1.D@"8-."+!>0' "+0"0 "018* /"0 10;89; D> !"0 -."+0?8'"8.+)"0 18-8+"'9)>9"80 !"8 )89)$;5 19A' +9; '"-1//"0 >/ 9+) !+" 8* $)8>0'"0 !"9 >9)"880 0D>)28"05 ?.."8 +9; @1.. !"9 1"95 6".9; "+ "+0"8 )"+("0 >9)" +9; !"8 4+"'". +/ ! 01)

0+" "9).'"07 "8+);"; "8 01) +//"8 !8?"8 "89;>0; !99 !+" ")/A0!" 91 @+". 99"8!/4$ 9).>-"05 >) "+0 0!"8"9 8."0+9 ); "9 +)/ 0'";05 1'8 A"00 !+" 100" +/ 1/* /"8 ;'".0' >$9 ) -0..; 9"+ "9 +/ >9 0+" A8/"8 .9 =& 8!5 19A' "8* -.8; !9 /+; !"0 '>;"0 4"+)"8"+'"0* 9)$;"0 !"9 ")/95 8 0+//; !+" +;D" >$ >0! '+; 9+" 0);9 0 !+" -?)." >* ("0.>$; A+"!"8 # "+0" .+/0.'" +9; ?"8$.?99+'5 "8 '>;"0 >+1.1'+" 9;")"0 "8 >) );"+." '"'"0?"8 A+" +0 ?.."89 >9 !">;.+) A+8!5 ""0 !"8 8"44" +09 "8* '"9)199 -.$$"0 DA"+ 8/.0'" +99" +/ >;D5 +" )"0 9+) '"+.!"; A"+. !"8

")/ 9+) /. A"+;"; /. 9)8>/4$; # ," 0)!"/ A+" $">); !+" >$; +9;5 +9 !"8 81D"99 D>/ ;+..9;0! -1//; -200"0 10;" @"8'")"05 ;;)+9 ?.."8 9;28; !9 0+);5 6 ) 94);"." !+" +99" @10 "+; D> "+; D> !"0 >;D 8?)8 +) 9".9; 057 >) 0!"8" +0'" 9+0! D> ");"05 1 91..;"0 -"+0" 4";"0 >$'"-."; A"8!"0 A"+. !"8 ")/ 9109; 9"+0" !9 >/-.+/ 8"'>.+"8"0!" +'"09)$; "+0?(;5 "8!"0 '". "+0'"9).'"0 +9; !+" "$)8 '81( !99 >;D 4.;D;5 0! ")/A0!" /?9* 9"0 3EE*481D"0;+' '"'"0 >9 !"/ 8!8"+) >$9;"+'"0!" 99" '"9)+8/; 9"+0 9109; -200"0 9+" +09;+. A"8!"05

  +..+' 9+0! !+" -1)>9"8 >9 1.D >0!

")/ ""0$..9 0+);5 19A'9 >9"8 -19;"0 DA+9)"0 3<EE >0! 3%EE >81 ," >!8;/";"85 +" 9+0! !/+; ";A 3% +9 =E 81D"0; ;">8"8 .9 @"8'."+)8" +"!* 8+'"0"8'+")>9"85 $?8 .99"0 9+) !+" >9;1$$" @1..9;0!+' 8"C".05 / "'"0* 9;D D> !"0 8/"@"8>0!9C9;"/"0 !"9 99"0/8-;9 +0 !"0"0 ;C81418 >0! >09;9;1$$" 9;"-"0 6"00 91 "+0 >9 /. '"8+99"0 A+8! +9; !9 10!"8/?..7 9'; 19A'5 "+0 )8'"+D +9; 01) .0'" 0+); '"9;+..;5 "8D"+; A+!/"; "8 9"+0" 0"8'+" !"/ 18* )"0 9"+0 1A*")* 10D"4; $?8 1)0* )>9"8 >$ ?81'">!" D> ?"8;8'"05 19A'9 ?8148;0"8 +"'"8; -"00; +)0 0+); 0!"89 6+-" ); "+0"0 419+;+@"0 +99 >0! @"8$1.'; 9"+0" +"." /+; >0'.>.+)"8 )+'-"+;57 +; 9"+0"0 =% +;8"+;"80 ); "8 01) "+0+'"9 @185 )10 .! /2);" "8 /+; !"/ > !"9 "89;"0 -1?81'">!"9 >9

")/ 9;8;"05 9 A8" "+0 A"+;"8"8 "+."0* 9;"+0 +0 9"+0"8 88+"8"5  $ ( ,,"
  

  6 6+(-6 6&(:*: (* /7?$ -:?(6!: <76 <7

&, <- !(-: !=6 A<-&,- <!63 6 :<6<7:/!! 6,0$+(&: 0*/+/$(7&7 /&-- $-A /&- &-(*3<76 <7 &, -*- ( ,(7:- -7&- - 6,<: <-

(::++:63 (&: 7/ (* /7?$3 =6 - 6&(:*:- (7: 7 <6+: :6(+ <7 - /- <- &+<!! 6 -&&+:($ <7:/!! 6 <*<-!: (&: A< $?(--<- 7&7:/!!!6( 6$<+(6: 6 ( <!:' !<&:($*(: 776 +7 ) +(,-+$ ,,: &++ <- 72(&6: <7$A(&-: 6,3 - 7 /&- $6/%- :&-(7&<!?- ?( 6 (- >(+- &<:($- -6' $(726&<76 :6(- ?(6 :? ,(: , (-< (-6 +=!:<-$7-+$3 /7?$ -:?(6!: <7 , +:- <7:/!! 7(: &6- &0&7: -6$(!!(A(-: <76 ,(: *+6- /6,-3 6 -:7:&: ?(6 7/ (- <7 <! (-, (-:6&/! (, 6+(' -6 :::(+ 6(6(&7&(-3 /6: <: 6 #;' &6($ (- &,+($7 7&&<7 A< (' -, 6(7:0*($- &6!,(+(-&<7 <,3 6< /&-+0* <7 - =-!A($6' )&6- <,6(-$- ( <7:++3 6 <' ,(7:6 *<6A $7&/6- 6<- 6 <- 6**(-$)* 7:2!: <6& 6/:6<'  " "&& 

#* )" ) &*" (# (# "+ (  *

-- :7& A(+7:6($ <! (- +: A<3 &7 &=!:&/& <-7:7:/!!:=:- >67266- $ 7/ +7 &:: (- (7 7(- (-' *<! /6: $7:++:3 /7?$ $6(!: ,(: (' - -- &(-(- &, 7:<: <!3 4& - */,,: ,- <& 6' !<&:5 7$: 63 7 ?6 -/& 776 !=6 ( +(,(+-A 7 <7:/!!7 $?7-3 6 7+7: $:6/*-:6 &, >6' 7&+(-$: -<6 (-- 6<&:(+ 6 -6$( ( -0:($: ?(6 <, :? ,-: /6 ($+ &6A<7:++-3 ,-: 6<&: ,' 26:<6- >/- !7: 1"BB 6 ($+ ?6' - ( .BB 6 $6--:3 &, $$?(6 (6*: <7 , /- $?/---3 /6 ++, 6 (: , -:=6+(&<7:/!! +77- 7(& -6$(726- <- $' 7<-7 /&-- >6(--3 -6$(726-' 77(>&<76 (72(+7?(7 7(- +<!:' (&: (-$2*: <, 7( A< (7/+(6-3 (

  -$ 72(+:- 7/+& 7<-&(:772*: (, <- *(- /++3 4 &,< ?6 >6' 7&6(-5 7$: /7?$ 4( <: &:( - (22(7 (- -*/,,<-- ( -*6: (, &, 6<,7:,2!-35 :/- +7 <- ($+ /,(-(6:- ( 6&(:*:<63 67: 6A<$<-$7::6- ?( /7?$ (7: 7 $' +<-$- 6 -:<6-&- <?(7 ,(: (&6 $!

!',Š Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

0;A?8$"0 "+0 /1!"80"9 -1+/'" D> @"8* 499"0 '"9>0! >0! >/A".;9)10"0!5 99 9+) 19A' $8?) $?8 !"0 ;>881)* 9;1$$ "'"+9;"8;" ); @+". /+; 9"+0"8 "8* ->0$; D> ;>05 )10 .9 +0! ).$ "8 9"+0"/ ;"8 "+0"/ >"80 >9 !"/ )"99+9)"0 +"("0 >$ !"/ 8;1$$".$".! 1!"8 "+/ )!"-"0 !"8 )">0"5 ) +;>8 >0! +9)."8.")8" "'00 "8 0 !"8 ")0+9)"0 0+@"89+;; "8.+0 8* )+;"-;>8 D> 9;>!+"8"05 6 ) A1..;" !9 0!A"8- /+; !"/ "9"..9)$;.+)"0 @"8* +0!"07 9'; 19A'5 .9 ;>!"0; );;" "8 D>/ "89;"0 . !+" 2'.+)-"+; /+; ")/ D> >"0 # A)8"0! "+0"9 81,"-;9"/+089 +0 "B+-15 +; !18;+'"0 1//+.+;10"0 "0;* A8$ "8 "8!""09+)"8" "8-9;;;'">!" >9 ")/9;"+0"05

  

     

 

/+$ ( <!: 6 ---6<, ,<77 7:-' ($ =6 (- +=!:<-$7-+$ <7$' :<7&: ?6- ?(+ 7(& 7/-7: <&:($' *(: 7,,+: ( ,(:<-:6 &(,,+ <7' +07:3 /+& &-(* 6 !6(77: :6/,3 &,&<76 */,,- /&- 7/+& /7' :- >6<67&- &-(* <73 ( 6$<' +(6- 7 <,*+(, <- - <!:<7' :<7& <! -:=6+(& (7 ( &,' 7&(&:- 6 <%-?- *0--- $6/%

-$- 776,2! 7/6(6-3 ((+ -:?(&: <6& 7 <6?6* -& <%- 6 7: $&: A<6=* (- - ---' 6<, ?-- /6: (72(+7?(7 -& , =!:- ( <!:!<&:($*(: $7<-*- (7:3 /7?$ */,(-(6: 7(- &,&<76 ,(7: ,(: /+6?6,*/++*:/6- <- ' ,(-- (- -- ( ?/&-6 (, (-:6 A<7:A+(& ,(: /+A &(A- *0---3 6 6(,6-6$(6! (7: <6& -<6 :? &+ 7/ $6/% ?( ( >6$+(&6- <' <:-3 /7?$7 /-A2: 7267, <' 76 /&- =!:<-$7-+$- A< <- !<-*' :(/-(6 A?6 & 6 7(- 6-A- 7$: 6 6&(:*:<626/!77/6 -!6 $$6 >/- 6 &-(7&- -(>67(:: 6,7::3 4(- <++-6$(&<7 *-- /&' - =!:<-$7-+$ -(&: !<-*:(/-(6- ( 6,>6+<7: <6& -7:6+=!:- ?6-- (-!& A< $6/%5 7$: $$63 --/& $6(!- +<: &>6- &, )7 &6 ,&6 0*/+/$(7& ,/:(>(6' : <&66- <! ( )&6&<-6:+: <' :6(:(/- A<6=*3 -< &+- @(7:(6!=6 <:7&+- A?6 -(&:3 6 6- 7&:A: ++6(-$7 77 )&6+(& 6(:7 (' -($ <7- <&66- (&6 <76 ,(: &, 7-(6- <- 726(&: >/- A?(7:++(' $- <?&76:-3 >/- 26/!(:(6: <& (* /7?$3 , 6$7&/77 7 6+(-6 /&<7 /' &:: 6 <!,6*7, ?( ( <66 - <7 +-$- &+<&- <! ( -' $726(:A:- -/& 6(($- &, ,(:

++- 7/6$!+:($ $+::-3 /7?$ (7: ,(: (&' 66 6(: A<!6(-3 4( *=-!:($- (:6 *0--- 7(& !6<-5 7$: 63 - (-, $<: <7$!=&6:- &,< +($ ( 6+:(> <!:!<&:($*(: /,,6 ?( (-:6 */-' 7:-: A?(7&- "B <- 8B 6/A-:3

    "+;)"8 +9; "8 /+; !"/ ")/@+8>9 +0$+D+"8;5 1'8 +0 9"+0"8 "+'"0"0 1)0>0' "B4"8+* /"0;+"8;" "8 /+; !"/ >9;1$$5 0 9"+0"8 ?)" D1' "8 "+0" 0! >9 ")/ "+05 )+); $?8 )+); 9;/4$;" "8 +)0 +9 >0* ;"8 !+" "-" $"9; # >0! .18+"8;" !0) 0 "+0"8 ")0"09)"+!"0"0;D?0!>0'5 "8 !9 "B+-1*81,"-; ."80;" 19A' >) !"0 >+0'"0+">8 )8+9;1$ +"'"8; -"00"0 /+; !"/ "8 )">;" "+0 8)+;"-;>8* ?81 +0 "8.+0 ";8"+;5 +"'"8; >0! 19A' 9+0! !+" $?)8"0!"0 24$" !"8 ")/)>9* "A"'>0' +0 ">;9).0!5 +"." 1.."'"0 >0! 9".9; '>;" 8">0!" )"0 19A'9 "+!"09)$; $?8 ")/ .0* '" ".)".; >0! 9"+0" 81,"-;" +0 0;A+-* .>0'9.0!"80 .9 ".9;"8$)8>0' '";05 ?8 19A' +0!"9 A8"0 9+" >9'0'9* 4>0-; >0! "80D"+; $?8 "+0" 9;"+." 88+"8"5 / +;;"88/"0 0'.!"9) );;" "8 =EE% /+; !"8 8)+;"-;+0 00 "8+0'"8 ")* 8"0/;.+) "+0" 18$9)>." >9 ")/ >0! />9 '">;5 9 81,"-; 9).>' ".."05 A"+ )8" 94;"8 A>8!" !"8 )>.> /+; !"/ +0 !"8 8)+;"-;>89D"0" )1) 0'"9"* )"0"0 '* )0*8"+9 >9'"D"+)0";5 8 48/+"8; '"/"+00?;D+'" >A"8-" +0 !"8 +9./+9)"0 ".;5 "8 ); 9;+"' 19A' @1/ >("09"+* ;"8 D>/ 0"8-00;"0 ")/>"B4"8;"0 >$5 "8 >8)8>) A8 '"9)$$; >0! /+; +)/ -/"0 '81(" >$;8'"5 0 > )+ 90+"8; "8 /+; 9"+0"/ !* /.+'"0 ?8148;0"8 >0;8/ 0-1A9-+ "+0 )+9;18+9)"9 ")/*18; +0 !"8 9"0* 9;!; . +05 +" "9;>0'90.'" A+8! "0;* -"80; >0! D> "+0"/ >9">/ >/'">;5 ?8 0!" >0! >(2!"0 @"8A"0!"; 19* A' ")/ !+" )"8 "!"-; "8 /+; ;//"0 >0! .;;"80 @10 ./"05 "+;"* " " &"").   

8" >$;8'" +0 !"0 /+8;"0 $1.'"05 >.";D; 9+0! 9+" 948.+)"8 '"A18!"0 A"+. 9".9; !+" 8"+)"0 .9)"+)9 0) !"8 '.1."0 +00D-8+9" 9;8-"8 >$ !9 ".! );"05 $?8 .99"0 9+) ,";D; +//"8 /")8 "8.+* 0"8 >0! 80!"0>8'"8 -1)>9"8 >9 1.D "..>.19" >0! ")/ @10 19A' >"05

 #"$ $ $$ * ,$ +$*(-( !" * % % *, #*$%((% %( %, % *

+0"8 @10 +)0"0 +9; ;;)+9 ?.."85 9 >9 !"9 "99">>0;"80")/"89 +0 "+* )"01A !"0 19A' 0 !+"9"/ )/+;* ;' "9>); +.!"; /+; 9"+0"/ 9)8'"0 >.;!) !"0 8+"9+'"0 >"0 >0! !"8 )".."0 "!"80)1.D@"8-."+!>0' "+0"0 "018* /"0 10;89; D> !"0 -."+0?8'"8.+)"0 18-8+"'9)>9"80 !"8 )89)$;5 19A' +9; '"-1//"0 >/ 9+) !+" 8* $)8>0'"0 !"9 >9)"880 0D>)28"05 ?.."8 +9; @1.. !"9 1"95 6".9; "+ "+0"8 )"+("0 >9)" +9; !"8 4+"'". +/ ! 01)

0+" "9).'"07 "8+);"; "8 01) +//"8 !8?"8 "89;>0; !99 !+" ")/A0!" 91 @+". 99"8!/4$ 9).>-"05 >) "+0 0!"8"9 8."0+9 ); "9 +)/ 0'";05 1'8 A"00 !+" 100" +/ 1/* /"8 ;'".0' >$9 ) -0..; 9"+ "9 +/ >9 0+" A8/"8 .9 =& 8!5 19A' "8* -.8; !9 /+; !"0 '>;"0 4"+)"8"+'"0* 9)$;"0 !"9 ")/95 8 0+//; !+" +;D" >$ >0! '+; 9+" 0);9 0 !+" -?)." >* ("0.>$; A+"!"8 # "+0" .+/0.'" +9; ?"8$.?99+'5 "8 '>;"0 >+1.1'+" 9;")"0 "8 >) );"+." '"'"0?"8 A+" +0 ?.."89 >9 !">;.+) A+8!5 ""0 !"8 8"44" +09 "8* '"9)199 -.$$"0 DA"+ 8/.0'" +99" +/ >;D5 +" )"0 9+) '"+.!"; A"+. !"8

")/ 9+) /. A"+;"; /. 9)8>/4$; # ," 0)!"/ A+" $">); !+" >$; +9;5 +9 !"8 81D"99 D>/ ;+..9;0! -1//; -200"0 10;" @"8'")"05 ;;)+9 ?.."8 9;28; !9 0+);5 6 ) 94);"." !+" +99" @10 "+; D> "+; D> !"0 >;D 8?)8 +) 9".9; 057 >) 0!"8" +0'" 9+0! D> ");"05 1 91..;"0 -"+0" 4";"0 >$'"-."; A"8!"0 A"+. !"8 ")/ 9109; 9"+0" !9 >/-.+/ 8"'>.+"8"0!" +'"09)$; "+0?(;5 "8!"0 '". "+0'"9).'"0 +9; !+" "$)8 '81( !99 >;D 4.;D;5 0! ")/A0!" /?9* 9"0 3EE*481D"0;+' '"'"0 >9 !"/ 8!8"+) >$9;"+'"0!" 99" '"9)+8/; 9"+0 9109; -200"0 9+" +09;+. A"8!"05

  +..+' 9+0! !+" -1)>9"8 >9 1.D >0!

")/ ""0$..9 0+);5 19A'9 >9"8 -19;"0 DA+9)"0 3<EE >0! 3%EE >81 ," >!8;/";"85 +" 9+0! !/+; ";A 3% +9 =E 81D"0; ;">8"8 .9 @"8'."+)8" +"!* 8+'"0"8'+")>9"85 $?8 .99"0 9+) !+" >9;1$$" @1..9;0!+' 8"C".05 / "'"0* 9;D D> !"0 8/"@"8>0!9C9;"/"0 !"9 99"0/8-;9 +0 !"0"0 ;C81418 >0! >09;9;1$$" 9;"-"0 6"00 91 "+0 >9 /. '"8+99"0 A+8! +9; !9 10!"8/?..7 9'; 19A'5 "+0 )8'"+D +9; 01) .0'" 0+); '"9;+..;5 "8D"+; A+!/"; "8 9"+0" 0"8'+" !"/ 18* )"0 9"+0 1A*")* 10D"4; $?8 1)0* )>9"8 >$ ?81'">!" D> ?"8;8'"05 19A'9 ?8148;0"8 +"'"8; -"00; +)0 0+); 0!"89 6+-" ); "+0"0 419+;+@"0 +99 >0! @"8$1.'; 9"+0" +"." /+; >0'.>.+)"8 )+'-"+;57 +; 9"+0"0 =% +;8"+;"80 ); "8 01) "+0+'"9 @185 )10 .! /2);" "8 /+; !"/ > !"9 "89;"0 -1?81'">!"9 >9

")/ 9;8;"05 9 A8" "+0 A"+;"8"8 "+."0* 9;"+0 +0 9"+0"8 88+"8"5  $ ( ,,"
ŷijŒČŷƷijþĠŃ A‚ŃŃ¿ ÅØƠ ĠŃ ØĠŃØƠ )‚ĺĠıĠØ ‚Ǒóĝ ɐŒ«ĘƧƽ¿ ÅĠØ ɝǑĺ ƧƧØŃ A‚ƽĘ؂ǑóĊ‚ĝ žØŃ ıŗƧƽ¿ į‚ŃŃ ŃĠ«Ęƽ Ċ‚Ńɝ ŃŐƠĺ‚ı ɐØƠÅØŃƉ -Őɐ‚ƠÅ _ʂžĠƠŐ įŐĺĺƽ ‚ǑƧ ØĠŃØƠ ƧŐı«ĘØŃ )‚ĺĠıĠØ ê ǑŃÅ ǗžØƠ ĠĘŃ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ɎĠØıØƧ Ƨ‚ĊØŃ¿ ŃĠ«Ęƽ ‚žØƠ¿ łƧƧ ØƠ ŃŐƠĺ‚ı ɐŒĝ ƠØƉ ØƠ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ Xóı‚ŃɝØŃóŐƠƧ«ĘØƠ ɐĠƠÅ ĺĠƽ ƧØĠŃØŃ ı‚ŃĊØŃ ĊƠ‚ǑØŃ -‚‚ƠØŃ ǑŃÅ ÅØĺ žƠǑƧƽı‚ŃĊØŃ ‚Ơƽ ĺ‚ı ‚ıƧ 9ØƧǑƧĝƠĝ Ƨ«ĘØĠŃǑŃĊ žØƧ«ĘƠĠ؞ØŃ ǑŃÅ ĺ‚ı ‚ıƧ ‚ıƽØƠŃĝ ÅØƠ -ĠžžĠØƉ ‚žØĠ ĠƧƽ _ʂžĠƠŐ ‚ııØƧ ‚ŃÅØƠØ ‚ıƧ ØĠŃ ‚žĝ ĊØĘ՞ØŃØƠ ǑƧƧƽØĠĊØƠ¿ ØƠ ĠƧƽ ØĠŃ ɝĠØĺıĠ«Ę žŐÅØŃƧƽŒŃÅĠĊØƠ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ» įƠŒóƽĠĊØƠ -ŒŃÅØÅƠǑ«į¿ óØƧƽØƠ ıĠ«į ê Ƨ«ĘŐŃ įŐĺĺƽ ØƠ ɝǑĺ cĘØĺ‚¿ ƧØĠŃØĺ cĘØĺ‚» ƙƧ ĊĠžƽ ɝɐØĠ ƠƽØŃ ɎŐŃ AØŃƧ«ĘØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠ¿ ƙÅĠØ ØĠŃØŃ ıĠ؞ØŃ cĠØƠØ¿ ÅĠØ ‚ŃÅØƠØŃ Xóı‚ŃɝØŃƉ /«Ę žĠŃ ØĠŃ Xóı‚ŃɝØŃĝcɔžƉƚ hŃÅ ÅØƧʂıž ɎØƠžƠĠŃĊƽ ØƠ ØĠŃØŃ ĊƠŐčØŃ cØĠı ƧØĠŃØƠ ~ØĠƽ łĺĠƽ¿ ÅĠØ +ØŃØ ɎŐŃ ǑŃØƠóŐƠƧ«ĘƽØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ ɝǑ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıŃƉ rØƠĊ‚ŃĊØŃØƧ 9‚ĘƠ ʂƽ ØƠ łƧ ;‚į‚ŐĊØŃŐĺ ØŃƽɝĠóóØƠƽ ǑŃÅ ÅĠØ ƠĊ؞ŃĠƧƧØ ĠŃƧ CØƽɝ ĊØƧƽØııƽƉ ‚ƧƧ _ʂžĠƠŐ ǗžØƠʂǑžƽ ǗžØƠ ƧØĠŃØ Ơĝ žØĠƽ ƧžƠĠ«Ęƽ¿ ĠƧƽ Ƨ«ĘŐŃ ØĠŃ įıØĠŃØƧ tǑŃÅØƠƉ ØŃŃ ÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃóŐƠƧ«ĘØƠ ‚ƠžØĠƽØƽ óǗƠ A‚ƠƧ¿ ÅØŃ ĺĠııĠ‚ƠÅØŃƧ«ĘɐØƠØŃ¿ ó‚ĺĠıĠØŃĝ ĊØóǗĘƠƽØŃ h_ĝ;ŐŃɝØƠŃ» 9ØÅØƠ įØŃŃƽ ƧØĠŃØ _«ĘŐįŐƠĠØĊØıƉ AØĘƠ ‚žØƠ ɐĠƧƧØŃ ÅĠØ ĺØĠƧĝ ƽØŃ ŃĠ«Ęƽ ǗžØƠ łƧ _«ĘŐįŐƠĠØĊØıĠĺžØƠĠǑĺƉ 9‚ĘƠØı‚ŃĊ ɐ‚Ơ ØƧ ɎØƠƧ«ĘɐĠØĊØŃ ɐĠØ ØĠŃ +Øĝ ĘØĠĺÅĠØŃƧƽƉ _ʂžĠƠŐ ɐĠıı łƧ ŒŃÅØƠŃƉ ØƠ A‚ƠƧĝA‚ŃŃ ɐĠıı ƠØÅØŃ» ƙtØĠı ɐĠƠ ÅĠØ tĠƧĝ ƧØŃƧ«Ę‚óƽ ŃǑƠ ɐØĠƽØƠžƠĠŃĊØŃ¿ ɐØŃŃ ɐĠƠ tĠƧƧØŃ ƽØĠıØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠƉ ıƧŐ ƠØÅØŃ ɐĠƠƉ

2Hf\v2w ¢ /ŁǏ†ŷ¼ `ȆŞĒŷŁ ØƠ ;‚į‚Őĝ)ŐƠƧ«ĘØƠ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıƽ Xóı‚ŃɝØŃĊØŃØ¿ Ǒĺ ÅØŃ

-ǑŃĊØƠ ɝǑ žØƧĠØĊØŃƉ AĠƽ ƧØĠŃØĺ tĠƧƧØŃ įŗŃŃØŃ ‚ǑØƠŃ ĠŃ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƧıŒŃÅØƠŃ ĺØĘƠ ǑŃÅ žØƧƧØƠØ )ƠǗ«ĘƽØ ‚Ńž‚ǑØŃƉ t‚Ƨ ƽƠØĠžƽ ÅØŃ A‚ƠƧĝA‚ŃŃ ‚ŃƔ

Njä

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

)MfMµ *\2A /`kH

G†ƚČË ǜƷĭ GĒƚƚ†þ

/Ëŷŷ `ȆŞĒŷŁ¶ `ĒË œËƚŁijËij ĒĭĭËŷ ǏĒ˼Ëŷ¶ ¼†ſſ `ĒË ¼ĒË wËģƚ ĭĒƚ )Łŷſ§ČƷijþ ǎËŷœËſđ ſËŷij ǏŁģģËijŤ *ģ†ƷœËij `ĒË ǏĒŷĠģĒ§Č¶ ¼†ſſ ?†Ġ†Ł ¼†äƻŷ ¼†ſ ǏĒ§ČƚĒþſƚË fČËĭ† Ēſƚŭ _ʂžĠƠŐ» ;‚į‚Ő ĊØĘŗƠƽ ɝǑ ÅØŃ ‚ĺ ĺØĠƧƽØŃ ĊØʂŃÅØıƽØŃ ı‚ŃÅɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ +ǗƽØƠŃ ÅØƠ tØıƽƉ Ń ÅĠØƧØƠ Xóı‚ŃɝØ įŗŃŃØŃ ɐĠƠ ıØƠŃØŃ¿ ɐĠØ ɐĠƠ ‚Ǒ«Ę XƠ՞ıØĺØ žØĠ ɎĠØıØŃ ‚Ńĝ ÅØƠØŃ +ƠǑŃÅтĘƠǑŃĊƧžóı‚ŃɝØŃ ıŗƧØŃ įŗŃĝ ŃØŃ¿ žØĠ ‚Ń‚ŃØŃ ǑŃÅ A‚ŃĠŐį ɝǑĺ ØĠƧžĠØıƉ †ſ ĭƻſſËij `ĒË ËŷĠģŒŷËijŤ _ʂžĠƠŐ» ĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ Ń‚«Ę ;‚į‚Ő ɐŒ«ĘƧƽ Ġĺ ~ǑĊØ ÅØƧ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ tŐĘıƧƽ‚ŃÅØƧ ĠŃ ØĠŃĠĊØŃ \ØĊĠŐŃØŃƉ /Ń ɝØĘŃ 9‚ĘƠØŃ žƠ‚Ǒĝ «ĘØŃ ɐĠƠ ƧŐ ɎĠØı ĺØĘƠ ;‚į‚Ő¿ ɐĠØ ÅĠØ Ċ‚ŃɝØ ıóØўØĠŃįǗƧƽØ ıĠØóØƠƽ¿ ÅØƠ ĘØǑƽØ ĊƠŗčƽØ XƠŐÅǑɝØŃƽƉ Ő«Ę Å‚óǗƠ ĺǗƧƧƽØŃ ê ɐØŃŃ ɐĠƠ ŃĠ«ĘƽƧ ƽǑŃ ê ĊĠĊ‚ŃƽĠƧ«ĘØ )ıŒ«ĘØŃ \Øĝ ĊØŃɐ‚ıÅ ĊØƠŐÅØƽ ɐØƠÅØŃƉ tĠƠ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ Å‚ĘØƠ žØƧƧØƠØ Xóı‚ŃɝØŃ¿ ÅĠØ ‚Ǒó ÅØƠ ɎŐƠĝ ʂŃÅØŃØŃ )ıŒ«ĘØ ĺØĘƠ ƠƽƠ‚Ċ ıĠØóØƠŃ ǑŃÅ ÅØŃŃŐ«Ę ɐØŃĠĊØƠ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ɎØƠžƠ‚Ǒĝ «ĘØŃƉ ĘŃıĠ«Ę ĠƧƽ ÅĠØ _ĠƽǑ‚ƽĠŐŃ žØĠ ‚ııØŃ ɎŐŃ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

\ ??Mđ*k\k `ȆŞĒŷŁ¶ Ǝõ¶ Ēſƚ ČËä ¼Ëŷ œƚËĒģƷijþ Zäģ†ijđ ǜËijäŁŷſ§ČƷijþ œËĒ ¼Ëĭ ä†ĭĒģĒËijþËäƻČŷƚËij A˜ËijſĭĒƚƚËģƷijƚËŷijËČĭËij G†ŷſŤ ŷ †ŷœËĒƚËƚ ſËĒƚ ĭËČŷ †ģſ Ɵé =†ČŷËij Ēĭ ËŷËĒ§Č ij†§Čđ ȆģƚĒþËŷ Zäģ†ijǜËijäŁŷſ§ČƷijþŤ vŁŷ ËĒijËĭ =†Čŷ ſŁŷþƚË Ëŷ ǏËģƚǏËĒƚ äƻŷ ƷäſËČËij¶ †ģſ Ëŷ ¼†ſ *Ëij ¼Ëŷ ?†Ġ†ŁŞäģ†ijǜË Ëijƚſ§ČģƻſſËģƚË Ʒij¼ ¼ĒË ŷþ˜ijĒſſË Ēijſ HËƚǜ ſƚËģģƚËŤ

ÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃɝǗ«ĘƽǑŃĊ ǑŃÅ )ŐƠƧ«ĘǑŃĊ ɎØƠĝ т«ĘıŒƧƧĠĊƽØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ¿ ÅØŃ ƧŐĊØĝ тŃŃƽØŃ ƙCØĊıØ«ƽØÅ ƠŐžƧƚƉ w†ſ ijƷƚǜƚ ¼Ëŷ ģĒ§Ġ Ēij ¼ĒË *ËijËŭ _ʂžĠƠŐ» tØŃŃ ɐĠƠ ɝǗ«ĘƽØŃ¿ ɎØƠƧǑ«ĘØŃ ɐĠƠ Xóı‚ŃɝØŃ ƧŐ ɝǑ įƠØǑɝØŃ¿ łƧƧ ƧĠØ ĊØɐǗŃƧ«Ęĝ ƽØ ĠĊØŃƧ«Ę‚óƽØŃ ØŃƽɐĠ«įØıŃ» ‚ɝǑ ĊØĘŗĝ ƠØŃ žɐØĘƠįƠŒóƽØ ĊØĊØŃ XĠıɝØ¿ ĘŗĘØƠØ Ơĝ ƽƠŒĊØ¿ ĊØƠĠŃĊØƠØƠ t‚ƧƧØƠɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ŐÅØƠ ØĠŃ žØƧƧØƠØƧ ƠŐĺ‚ ÅØƠ ŐĘŃØŃƉ †ſ ȆœËij ‚ƻ§ČƚËŷ ¼Ł§Č ſ§ČŁij ĒĭĭËŷ ſŁ þËĭ†§ČƚŤ _ʂžĠƠŐ» +ØтǑƉ žØƠ žĠƧ ;‚į‚ŐɝǗ«ĘƽØƠ ɐĠƧƧØŃ¿ łƧƧ ƧĠØ ÅĠØ Xóı‚ŃɝØŃ ƠĠ«ĘƽĠĊ ĊØĝ įƠØǑɝƽ ʂžØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ ƧĠØ žĠƧ ɝǑ şý 9‚ĘƠØ ɐ‚ƠƽØŃƉ ƠƧƽ łŃŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ ŒǑĺØ ĊƠŐč ĊØĝ ŃǑĊ¿ Ǒĺ ØƧ žØǑƠƽØĠıØŃ ɝǑ įŗŃŃØŃƉ _ØĠƽ ɐĠƠ łƧ +ØŃŐĺ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıƽ ʂžØŃ¿ įŗŃŃØŃ ɐĠƠ Ƨ«ĘŐŃ ɝǑ ØĠŃØĺ ƧØĘƠ óƠǗĘØŃ ~ØĠƽžǑŃįƽ Ƨ‚ĊØŃ¿ ɐØı«ĘØ _ƽØııØŃ ‚Ǒó ÅØĺ ƠžĊǑƽĝ ƧƽƠ‚ŃĊ óǗƠ ɐØı«ĘØ ĠĊØŃƧ«Ę‚óƽ ÅØƠ Xóı‚ŃɝØ ɎØƠ‚ŃƽɐŐƠƽıĠ«Ę ƧĠŃÅƉ wĒË þËČƚ ¼†ſ þËij†Ʒŭ _ʂžĠƠŐ» /Ń ØĠŃØĺ ƧžØɝĠØııØŃ +ØƠŒƽ įŗŃŃØŃ ~Ǘ«ĘƽØƠ ;‚į‚ŐƧØƽɝıĠŃĊØ ǑŃƽØƠƧǑ«ĘØŃƉ /Ńĝ ŃØƠʂıž įǗƠɝØƧƽØƠ ~ØĠƽ ıĠØóØƠƽ ØĠŃ ƧŐı«ĘØƧ ƧŐĊØтŃŃƽØƧ ƙ\؂ıĝcĠĺØ X\ĝ+ØƠŒƽƚ /Ńĝ óŐƠĺ‚ƽĠŐŃØŃ ǗžØƠ ÅĠØ ĊØŃØƽĠƧ«ĘØ ǑƧƧƽ‚ƽĝ ƽǑŃĊ¿ ‚ŃʂŃÅ ÅØƠØƠ ~Ǘ«ĘƽØƠ ƧØĘØŃ įŗŃĝ ŃØŃ¿ ՞ ĠĘƠØ Xóı‚ŃɝØŃ ÅĠØ ĊØɐǗŃƧ«ĘƽØ Ġĝ ĊØŃƧ«Ę‚óƽØŃ ØŃƽɐĠ«įØıŃ ɐØƠÅØŃ ŐÅØƠ ŃĠ«ĘƽƉ t‚Ƨ óƠǗĘØƠ ĺĠƽǑŃƽØƠ ɝɐØĠ 9‚ĘƠɝØĘŃĝ ƽØ Å‚ǑØƠƽØ¿ ĠƧƽ łĺĠƽ ĘØǑƽØ Ƨ«ĘŐŃ Ń‚«Ę ɐØĝ ŃĠĊØŃ c‚ĊØŃ ØƠıØÅĠĊƽƉ

ĉ2ij ¼Ëij ijŒ§ČſƚËij õǠ =†ČŷËij ĭƻſſËij ǏĒŷ ſŁ ǎĒËģ H†Čđ ŷƷijþ ŞŷŁ¼ƷǜĒËŷËij ǏĒË Ēij ¼Ëij ģËƚǜƚËij ÓǠǠǠ =†ČŷËijĈ

†ſ ?†Ġ†ŁŞŷŁĞËĠƚ Ȇƚ G†ŷſ ŷƷij¼ ǜËČij GĒģģĒŁijËij Łģģ†ŷ þËĠŁſƚËƚ Ü ËĒijË ƚËƷŷË 2ĭ†þËĠ†ĭކþijËŤ _ʂžĠƠŐ» Ƨ ĠƧƽ ɎĠØı ĺØĘƠ ‚ıƧ łƧƉ rŐŃ ÅØƠ /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ ĘŒŃĊƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ łƧ nžØƠı؞ØŃ ĊƠŐčØƠ cØĠıØ ÅØƧ \ØĊØŃɐ‚ıÅƧ ǑŃÅ ÅØƠ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ɎŐŃ ƧØ«ĘƧØĠŃʂıž AĠııĠŐŃØŃ ;‚ĝ į‚Őž‚ǑØƠŃ ‚ž¿ ÅĠØ ĘØǑƽØ Őóƽ ŃĠ«Ęƽ ɎŐŃ ĠĘƠØƠ ƠŃƽØ ı؞ØŃ įŗŃŃØŃ ê ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ɒĠƧƽØŃɝ ǑŃƧØƠØƧ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƧ» /«Ę ɎØƠĝ ƧǑ«ĘØ ƧĠ«ĘØƠɝǑƧƽØııØŃ¿ łƧƧ ØƧ ĠŃ şɡɡ 9‚ĘƠØŃ ǗžØƠʂǑžƽ ŃŐ«Ę ;‚į‚Ő ĊĠžƽƉ Ëŷ ZƷijĠƚ Ēij `†§ČËij Z†ƚČŁſ þËČƚ †ij `ĒËŤ œËŷ Ǐ†ŷƷĭ ſŁģģƚË Ʒijſ ¼Ëŷ ?†Ġ†Ł †Ʒſđ þËČËijŭ _ʂžĠƠŐ» _ØĠƽ 9‚ĘƠØŃ ŃĠĺĺƽ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ ‚ŃĊ؞‚ǑƽØŃ _ŐƠƽØŃ ĠĺĺØƠ ɐØĠƽØƠ ‚ž ê ÅĠØ rØƠžıØĠžØŃÅØŃ ‚žØƠ ɐØƠÅØŃ ĠĺĺØƠ ‚ŃóŒıĝ ıĠĊØƠ óǗƠ ;Ơ‚ŃįĘØĠƽØŃƉ /Ń Ơ‚ƧĠıĠØŃ ɐǑƠÅØ şņäņ ØĠŃ +ƠŐčƽØĠı ‚ııØƠ ;‚į‚Őžóı‚ŃɝØŃ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØŃ ØĠŃɝĠĊØŃ XĠıɝ ɎØƠŃĠ«ĘƽØƽƉ ‚ĝ ĺ‚ıƧ ɐ‚Ơ łƧ =‚ŃÅ ÅØƠ ɝɐØĠƽĊƠŗčƽØ XƠŐÅǑĝ ɝØŃƽ ÅØƠ tØıƽƉ ĘŃıĠ«ĘØƧ į‚ŃŃ ƧĠ«Ę ĭØÅØƠĝ ɝØĠƽ ɐĠØÅØƠĘŐıØŃƉ ØĠĺ ь«ĘƧƽØŃ A‚ı ĠƧƽ ÅĠØ ;Ơ‚ŃįĘØĠƽ ŐÅØƠ ÅØƠ _«ĘŒÅıĠŃĊƧžØó‚ıı ɎĠØııØĠ«Ęƽ ƧŐ ɎØƠŃĠ«ĘƽØŃÅ¿ łƧƧ įØĠŃ ;‚į‚Ő ĺØĘƠ ł ƧØĠŃ ɐĠƠÅƉ GĒƚ ?†Ġ†Ł †ģģËĒij ģŒſſƚ ſĒ§Č †ģſŁ ¼ĒË wËģƚ Ġ†Ʒĭ ŷËƚƚËijŤ _ʂžĠƠŐ» _ƽĠĺĺƽƉ wĒË ¼†ijijŭ _ʂžĠƠŐ» ĠØ ɐĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ AØƽĘŐĝ ÅØŃ¿ ÅĠØ ǑŃƧ ‚Ǒó ÅĠØ _žǑƠ ÅØƧ ;‚į‚ŐĊØĝ ŃŐĺƧ ĊØóǗĘƠƽ ʂžØŃ¿ ØĠĊŃØŃ ƧĠ«Ę ĊƠǑŃÅĝ ƧŒƽɝıĠ«Ę ‚ıƧ AŐÅØıı ɝǑƠ rØƠžØƧƧØƠǑŃĊ ÅØƠ +ØƧǑŃÅĘØĠƽ ǑŃÅ ÅØƧ ƠƽƠ‚ĊƧ ɎŐŃ CǑƽɝĝ ǑŃÅ ;ǑıƽǑƠžóı‚ŃɝØŃƉ tĠƠ ƧĠŃÅ ĭØƽɝƽ łžØĠ¿ ǑŃƧ ÅĠØ ɐĠ«ĘƽĠĊƧƽØŃ Nją CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ óƠĠĝ į‚Ƨ ɎŐƠɝǑŃØĘĺØŃ¿ łƠǑŃƽØƠ ÅĠØ ‚Ń‚ŃØ¿ ÅĠØ +ØƽƠØĠÅØƧŐƠƽØ cØóó ǑŃŠłƧ ĠŃ óƠĠį‚ ؞ØŃó‚ııƧ žŐžǑıŒƠØ tǑƠɝØıĊØɐŒ«ĘƧ x‚ĺƧƉ ‚žØĠ ɎØƠóŐıĊØŃ ɐĠƠ łƧ ~ĠØı¿ ÅØŃ +Øʂıƽ ‚Ń CŒĘƠɐØƠƽØŃ ǑŃÅ AĠįƠŐьĘƠƧƽŐóóØŃ ɝǑ ɎØƠžØƧƧØƠŃƉ ‚Ƨ ƧŐıı łɝǑ žØĠƽƠ‚ĊØŃ¿ ÅĠØ ĠŃ óƠĠį‚ ɐØĠƽɎØƠžƠØĠƽØƽØ¿ ‚ŃłǑØƠŃÅØ -ǑŃĝ ĊØƠƧŃŐƽ ǑŃÅ A‚ŃĊØıØƠьĘƠǑŃĊ ɝǑ ıĠŃÅØƠŃƉ ĠØ hŃƽØƠƧƽǗƽɝǑŃĊ óǗƠ ǑŃƧØƠ rŐƠʂžØŃ ĠƧƽ Ƨ«ĘŐŃ ĘØǑƽØ ǗžØƠɐŒıƽĠĊØŃÅ» C؞ØŃ ąɡ ‚óƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ XƠŒƧĠÅØŃƽØŃ Ę‚žØŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ıĠŃƽŐŃ +ı՞‚ı /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ¿ ÅØƠ tt)¿ /A ǑŃÅ =ĠóØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØƧ ĠĘƠØ -ĠıóØ ɝǑĊØƧ‚ĊƽƉ w†ſ ǏŁģģËij `ĒË ¼†ĭĒƚ ËŷŷËĒ§ČËijŭ _ʂžĠƠŐ» tĠƠ ĺǗƧƧØŃ ĺØĘƠ =؞ØŃƧĺĠƽƽØı ĘØƠƧƽØııØŃ ǑŃÅ Ę‚žØŃ Å‚óǗƠ ɐØŃĠĊØƠ Xı‚ƽɝƉ ‚Ƨ Ƨ«Ę‚óóØŃ ɐĠƠ ŃǑƠ¿ ɐØŃŃ ɐĠƠ ÅØŃ ‚ǑØƠŃ ĠŃ ‚ƠĺØŃ =ŒŃÅØƠŃ ĘØıóØŃ¿ ĘŗĘØƠØ ƠŃƽØØƠĝ ƽƠŒĊØ ɝǑ ØƠɝĠØıØŃƉ `ŁĞ†¶ G†Ēſ Ʒij¼ †ij¼ËŷË HƷƚǜŞäģ†ijǜËij ſĒij¼ ģŒijþſƚ ËŷäŁŷſ§ČƚŤ wĒËſŁ Ȇƚ ¼ĒË Aƻ§ĠË œËĒ ?†Ġ†Ł ’ ŁŤ ſŁ ģ†ijþË ijĒËĭ†ij¼ ËŷĠ†ijijƚŭ ĉ

Njņ


ŷijŒČŷƷijþĠŃ A‚ŃŃ¿ ÅØƠ ĠŃ ØĠŃØƠ )‚ĺĠıĠØ ‚Ǒóĝ ɐŒ«ĘƧƽ¿ ÅĠØ ɝǑĺ ƧƧØŃ A‚ƽĘ؂ǑóĊ‚ĝ žØŃ ıŗƧƽ¿ į‚ŃŃ ŃĠ«Ęƽ Ċ‚Ńɝ ŃŐƠĺ‚ı ɐØƠÅØŃƉ -Őɐ‚ƠÅ _ʂžĠƠŐ įŐĺĺƽ ‚ǑƧ ØĠŃØƠ ƧŐı«ĘØŃ )‚ĺĠıĠØ ê ǑŃÅ ǗžØƠ ĠĘŃ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ɎĠØıØƧ Ƨ‚ĊØŃ¿ ŃĠ«Ęƽ ‚žØƠ¿ łƧƧ ØƠ ŃŐƠĺ‚ı ɐŒĝ ƠØƉ ØƠ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ Xóı‚ŃɝØŃóŐƠƧ«ĘØƠ ɐĠƠÅ ĺĠƽ ƧØĠŃØŃ ı‚ŃĊØŃ ĊƠ‚ǑØŃ -‚‚ƠØŃ ǑŃÅ ÅØĺ žƠǑƧƽı‚ŃĊØŃ ‚Ơƽ ĺ‚ı ‚ıƧ 9ØƧǑƧĝƠĝ Ƨ«ĘØĠŃǑŃĊ žØƧ«ĘƠĠ؞ØŃ ǑŃÅ ĺ‚ı ‚ıƧ ‚ıƽØƠŃĝ ÅØƠ -ĠžžĠØƉ ‚žØĠ ĠƧƽ _ʂžĠƠŐ ‚ııØƧ ‚ŃÅØƠØ ‚ıƧ ØĠŃ ‚žĝ ĊØĘ՞ØŃØƠ ǑƧƧƽØĠĊØƠ¿ ØƠ ĠƧƽ ØĠŃ ɝĠØĺıĠ«Ę žŐÅØŃƧƽŒŃÅĠĊØƠ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ» įƠŒóƽĠĊØƠ -ŒŃÅØÅƠǑ«į¿ óØƧƽØƠ ıĠ«į ê Ƨ«ĘŐŃ įŐĺĺƽ ØƠ ɝǑĺ cĘØĺ‚¿ ƧØĠŃØĺ cĘØĺ‚» ƙƧ ĊĠžƽ ɝɐØĠ ƠƽØŃ ɎŐŃ AØŃƧ«ĘØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠ¿ ƙÅĠØ ØĠŃØŃ ıĠ؞ØŃ cĠØƠØ¿ ÅĠØ ‚ŃÅØƠØŃ Xóı‚ŃɝØŃƉ /«Ę žĠŃ ØĠŃ Xóı‚ŃɝØŃĝcɔžƉƚ hŃÅ ÅØƧʂıž ɎØƠžƠĠŃĊƽ ØƠ ØĠŃØŃ ĊƠŐčØŃ cØĠı ƧØĠŃØƠ ~ØĠƽ łĺĠƽ¿ ÅĠØ +ØŃØ ɎŐŃ ǑŃØƠóŐƠƧ«ĘƽØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ ɝǑ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıŃƉ rØƠĊ‚ŃĊØŃØƧ 9‚ĘƠ ʂƽ ØƠ łƧ ;‚į‚ŐĊØŃŐĺ ØŃƽɝĠóóØƠƽ ǑŃÅ ÅĠØ ƠĊ؞ŃĠƧƧØ ĠŃƧ CØƽɝ ĊØƧƽØııƽƉ ‚ƧƧ _ʂžĠƠŐ ǗžØƠʂǑžƽ ǗžØƠ ƧØĠŃØ Ơĝ žØĠƽ ƧžƠĠ«Ęƽ¿ ĠƧƽ Ƨ«ĘŐŃ ØĠŃ įıØĠŃØƧ tǑŃÅØƠƉ ØŃŃ ÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃóŐƠƧ«ĘØƠ ‚ƠžØĠƽØƽ óǗƠ A‚ƠƧ¿ ÅØŃ ĺĠııĠ‚ƠÅØŃƧ«ĘɐØƠØŃ¿ ó‚ĺĠıĠØŃĝ ĊØóǗĘƠƽØŃ h_ĝ;ŐŃɝØƠŃ» 9ØÅØƠ įØŃŃƽ ƧØĠŃØ _«ĘŐįŐƠĠØĊØıƉ AØĘƠ ‚žØƠ ɐĠƧƧØŃ ÅĠØ ĺØĠƧĝ ƽØŃ ŃĠ«Ęƽ ǗžØƠ łƧ _«ĘŐįŐƠĠØĊØıĠĺžØƠĠǑĺƉ 9‚ĘƠØı‚ŃĊ ɐ‚Ơ ØƧ ɎØƠƧ«ĘɐĠØĊØŃ ɐĠØ ØĠŃ +Øĝ ĘØĠĺÅĠØŃƧƽƉ _ʂžĠƠŐ ɐĠıı łƧ ŒŃÅØƠŃƉ ØƠ A‚ƠƧĝA‚ŃŃ ɐĠıı ƠØÅØŃ» ƙtØĠı ɐĠƠ ÅĠØ tĠƧĝ ƧØŃƧ«Ę‚óƽ ŃǑƠ ɐØĠƽØƠžƠĠŃĊØŃ¿ ɐØŃŃ ɐĠƠ tĠƧƧØŃ ƽØĠıØŃƚ¿ Ƨ‚Ċƽ ØƠƉ ıƧŐ ƠØÅØŃ ɐĠƠƉ

2Hf\v2w ¢ /ŁǏ†ŷ¼ `ȆŞĒŷŁ ØƠ ;‚į‚Őĝ)ŐƠƧ«ĘØƠ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıƽ Xóı‚ŃɝØŃĊØŃØ¿ Ǒĺ ÅØŃ

-ǑŃĊØƠ ɝǑ žØƧĠØĊØŃƉ AĠƽ ƧØĠŃØĺ tĠƧƧØŃ įŗŃŃØŃ ‚ǑØƠŃ ĠŃ ŃƽɐĠ«įıǑŃĊƧıŒŃÅØƠŃ ĺØĘƠ ǑŃÅ žØƧƧØƠØ )ƠǗ«ĘƽØ ‚Ńž‚ǑØŃƉ t‚Ƨ ƽƠØĠžƽ ÅØŃ A‚ƠƧĝA‚ŃŃ ‚ŃƔ

Njä

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

)MfMµ *\2A /`kH

G†ƚČË ǜƷĭ GĒƚƚ†þ

/Ëŷŷ `ȆŞĒŷŁ¶ `ĒË œËƚŁijËij ĒĭĭËŷ ǏĒ˼Ëŷ¶ ¼†ſſ `ĒË ¼ĒË wËģƚ ĭĒƚ )Łŷſ§ČƷijþ ǎËŷœËſđ ſËŷij ǏŁģģËijŤ *ģ†ƷœËij `ĒË ǏĒŷĠģĒ§Č¶ ¼†ſſ ?†Ġ†Ł ¼†äƻŷ ¼†ſ ǏĒ§ČƚĒþſƚË fČËĭ† Ēſƚŭ _ʂžĠƠŐ» ;‚į‚Ő ĊØĘŗƠƽ ɝǑ ÅØŃ ‚ĺ ĺØĠƧƽØŃ ĊØʂŃÅØıƽØŃ ı‚ŃÅɐĠƠƽƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ +ǗƽØƠŃ ÅØƠ tØıƽƉ Ń ÅĠØƧØƠ Xóı‚ŃɝØ įŗŃŃØŃ ɐĠƠ ıØƠŃØŃ¿ ɐĠØ ɐĠƠ ‚Ǒ«Ę XƠ՞ıØĺØ žØĠ ɎĠØıØŃ ‚Ńĝ ÅØƠØŃ +ƠǑŃÅтĘƠǑŃĊƧžóı‚ŃɝØŃ ıŗƧØŃ įŗŃĝ ŃØŃ¿ žØĠ ‚Ń‚ŃØŃ ǑŃÅ A‚ŃĠŐį ɝǑĺ ØĠƧžĠØıƉ †ſ ĭƻſſËij `ĒË ËŷĠģŒŷËijŤ _ʂžĠƠŐ» ĠØ C‚«ĘóƠ‚ĊØ Ń‚«Ę ;‚į‚Ő ɐŒ«ĘƧƽ Ġĺ ~ǑĊØ ÅØƧ ɐ‚«ĘƧØŃÅØŃ tŐĘıƧƽ‚ŃÅØƧ ĠŃ ØĠŃĠĊØŃ \ØĊĠŐŃØŃƉ /Ń ɝØĘŃ 9‚ĘƠØŃ žƠ‚Ǒĝ «ĘØŃ ɐĠƠ ƧŐ ɎĠØı ĺØĘƠ ;‚į‚Ő¿ ɐĠØ ÅĠØ Ċ‚ŃɝØ ıóØўØĠŃįǗƧƽØ ıĠØóØƠƽ¿ ÅØƠ ĘØǑƽØ ĊƠŗčƽØ XƠŐÅǑɝØŃƽƉ Ő«Ę Å‚óǗƠ ĺǗƧƧƽØŃ ê ɐØŃŃ ɐĠƠ ŃĠ«ĘƽƧ ƽǑŃ ê ĊĠĊ‚ŃƽĠƧ«ĘØ )ıŒ«ĘØŃ \Øĝ ĊØŃɐ‚ıÅ ĊØƠŐÅØƽ ɐØƠÅØŃƉ tĠƠ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ Å‚ĘØƠ žØƧƧØƠØ Xóı‚ŃɝØŃ¿ ÅĠØ ‚Ǒó ÅØƠ ɎŐƠĝ ʂŃÅØŃØŃ )ıŒ«ĘØ ĺØĘƠ ƠƽƠ‚Ċ ıĠØóØƠŃ ǑŃÅ ÅØŃŃŐ«Ę ɐØŃĠĊØƠ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ɎØƠžƠ‚Ǒĝ «ĘØŃƉ ĘŃıĠ«Ę ĠƧƽ ÅĠØ _ĠƽǑ‚ƽĠŐŃ žØĠ ‚ııØŃ ɎŐŃ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

\ ??Mđ*k\k `ȆŞĒŷŁ¶ Ǝõ¶ Ēſƚ ČËä ¼Ëŷ œƚËĒģƷijþ Zäģ†ijđ ǜËijäŁŷſ§ČƷijþ œËĒ ¼Ëĭ ä†ĭĒģĒËijþËäƻČŷƚËij A˜ËijſĭĒƚƚËģƷijƚËŷijËČĭËij G†ŷſŤ ŷ †ŷœËĒƚËƚ ſËĒƚ ĭËČŷ †ģſ Ɵé =†ČŷËij Ēĭ ËŷËĒ§Č ij†§Čđ ȆģƚĒþËŷ Zäģ†ijǜËijäŁŷſ§ČƷijþŤ vŁŷ ËĒijËĭ =†Čŷ ſŁŷþƚË Ëŷ ǏËģƚǏËĒƚ äƻŷ ƷäſËČËij¶ †ģſ Ëŷ ¼†ſ *Ëij ¼Ëŷ ?†Ġ†ŁŞäģ†ijǜË Ëijƚſ§ČģƻſſËģƚË Ʒij¼ ¼ĒË ŷþ˜ijĒſſË Ēijſ HËƚǜ ſƚËģģƚËŤ

ÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃɝǗ«ĘƽǑŃĊ ǑŃÅ )ŐƠƧ«ĘǑŃĊ ɎØƠĝ т«ĘıŒƧƧĠĊƽØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ¿ ÅØŃ ƧŐĊØĝ тŃŃƽØŃ ƙCØĊıØ«ƽØÅ ƠŐžƧƚƉ w†ſ ijƷƚǜƚ ¼Ëŷ ģĒ§Ġ Ēij ¼ĒË *ËijËŭ _ʂžĠƠŐ» tØŃŃ ɐĠƠ ɝǗ«ĘƽØŃ¿ ɎØƠƧǑ«ĘØŃ ɐĠƠ Xóı‚ŃɝØŃ ƧŐ ɝǑ įƠØǑɝØŃ¿ łƧƧ ƧĠØ ĊØɐǗŃƧ«Ęĝ ƽØ ĠĊØŃƧ«Ę‚óƽØŃ ØŃƽɐĠ«įØıŃ» ‚ɝǑ ĊØĘŗĝ ƠØŃ žɐØĘƠįƠŒóƽØ ĊØĊØŃ XĠıɝØ¿ ĘŗĘØƠØ Ơĝ ƽƠŒĊØ¿ ĊØƠĠŃĊØƠØƠ t‚ƧƧØƠɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ŐÅØƠ ØĠŃ žØƧƧØƠØƧ ƠŐĺ‚ ÅØƠ ŐĘŃØŃƉ †ſ ȆœËij ‚ƻ§ČƚËŷ ¼Ł§Č ſ§ČŁij ĒĭĭËŷ ſŁ þËĭ†§ČƚŤ _ʂžĠƠŐ» +ØтǑƉ žØƠ žĠƧ ;‚į‚ŐɝǗ«ĘƽØƠ ɐĠƧƧØŃ¿ łƧƧ ƧĠØ ÅĠØ Xóı‚ŃɝØŃ ƠĠ«ĘƽĠĊ ĊØĝ įƠØǑɝƽ ʂžØŃ¿ ĺǗƧƧØŃ ƧĠØ žĠƧ ɝǑ şý 9‚ĘƠØ ɐ‚ƠƽØŃƉ ƠƧƽ łŃŃ ƧĠŃÅ ÅĠØ ŒǑĺØ ĊƠŐč ĊØĝ ŃǑĊ¿ Ǒĺ ØƧ žØǑƠƽØĠıØŃ ɝǑ įŗŃŃØŃƉ _ØĠƽ ɐĠƠ łƧ +ØŃŐĺ ØŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıƽ ʂžØŃ¿ įŗŃŃØŃ ɐĠƠ Ƨ«ĘŐŃ ɝǑ ØĠŃØĺ ƧØĘƠ óƠǗĘØŃ ~ØĠƽžǑŃįƽ Ƨ‚ĊØŃ¿ ɐØı«ĘØ _ƽØııØŃ ‚Ǒó ÅØĺ ƠžĊǑƽĝ ƧƽƠ‚ŃĊ óǗƠ ɐØı«ĘØ ĠĊØŃƧ«Ę‚óƽ ÅØƠ Xóı‚ŃɝØ ɎØƠ‚ŃƽɐŐƠƽıĠ«Ę ƧĠŃÅƉ wĒË þËČƚ ¼†ſ þËij†Ʒŭ _ʂžĠƠŐ» /Ń ØĠŃØĺ ƧžØɝĠØııØŃ +ØƠŒƽ įŗŃŃØŃ ~Ǘ«ĘƽØƠ ;‚į‚ŐƧØƽɝıĠŃĊØ ǑŃƽØƠƧǑ«ĘØŃƉ /Ńĝ ŃØƠʂıž įǗƠɝØƧƽØƠ ~ØĠƽ ıĠØóØƠƽ ØĠŃ ƧŐı«ĘØƧ ƧŐĊØтŃŃƽØƧ ƙ\؂ıĝcĠĺØ X\ĝ+ØƠŒƽƚ /Ńĝ óŐƠĺ‚ƽĠŐŃØŃ ǗžØƠ ÅĠØ ĊØŃØƽĠƧ«ĘØ ǑƧƧƽ‚ƽĝ ƽǑŃĊ¿ ‚ŃʂŃÅ ÅØƠØƠ ~Ǘ«ĘƽØƠ ƧØĘØŃ įŗŃĝ ŃØŃ¿ ՞ ĠĘƠØ Xóı‚ŃɝØŃ ÅĠØ ĊØɐǗŃƧ«ĘƽØ Ġĝ ĊØŃƧ«Ę‚óƽØŃ ØŃƽɐĠ«įØıŃ ɐØƠÅØŃ ŐÅØƠ ŃĠ«ĘƽƉ t‚Ƨ óƠǗĘØƠ ĺĠƽǑŃƽØƠ ɝɐØĠ 9‚ĘƠɝØĘŃĝ ƽØ Å‚ǑØƠƽØ¿ ĠƧƽ łĺĠƽ ĘØǑƽØ Ƨ«ĘŐŃ Ń‚«Ę ɐØĝ ŃĠĊØŃ c‚ĊØŃ ØƠıØÅĠĊƽƉ

ĉ2ij ¼Ëij ijŒ§ČſƚËij õǠ =†ČŷËij ĭƻſſËij ǏĒŷ ſŁ ǎĒËģ H†Čđ ŷƷijþ ŞŷŁ¼ƷǜĒËŷËij ǏĒË Ēij ¼Ëij ģËƚǜƚËij ÓǠǠǠ =†ČŷËijĈ

†ſ ?†Ġ†ŁŞŷŁĞËĠƚ Ȇƚ G†ŷſ ŷƷij¼ ǜËČij GĒģģĒŁijËij Łģģ†ŷ þËĠŁſƚËƚ Ü ËĒijË ƚËƷŷË 2ĭ†þËĠ†ĭކþijËŤ _ʂžĠƠŐ» Ƨ ĠƧƽ ɎĠØı ĺØĘƠ ‚ıƧ łƧƉ rŐŃ ÅØƠ /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ ĘŒŃĊƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ łƧ nžØƠı؞ØŃ ĊƠŐčØƠ cØĠıØ ÅØƧ \ØĊØŃɐ‚ıÅƧ ǑŃÅ ÅØƠ tŐĘıƧƽ‚ŃÅ ɎŐŃ ƧØ«ĘƧØĠŃʂıž AĠııĠŐŃØŃ ;‚ĝ į‚Őž‚ǑØƠŃ ‚ž¿ ÅĠØ ĘØǑƽØ Őóƽ ŃĠ«Ęƽ ɎŐŃ ĠĘƠØƠ ƠŃƽØ ı؞ØŃ įŗŃŃØŃ ê ƧŐŃÅØƠŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ɒĠƧƽØŃɝ ǑŃƧØƠØƧ hŃƽØƠŃØĘĺØŃƧ» /«Ę ɎØƠĝ ƧǑ«ĘØ ƧĠ«ĘØƠɝǑƧƽØııØŃ¿ łƧƧ ØƧ ĠŃ şɡɡ 9‚ĘƠØŃ ǗžØƠʂǑžƽ ŃŐ«Ę ;‚į‚Ő ĊĠžƽƉ Ëŷ ZƷijĠƚ Ēij `†§ČËij Z†ƚČŁſ þËČƚ †ij `ĒËŤ œËŷ Ǐ†ŷƷĭ ſŁģģƚË Ʒijſ ¼Ëŷ ?†Ġ†Ł †Ʒſđ þËČËijŭ _ʂžĠƠŐ» _ØĠƽ 9‚ĘƠØŃ ŃĠĺĺƽ ÅĠØ ~‚Ęı ÅØƠ ‚ŃĊ؞‚ǑƽØŃ _ŐƠƽØŃ ĠĺĺØƠ ɐØĠƽØƠ ‚ž ê ÅĠØ rØƠžıØĠžØŃÅØŃ ‚žØƠ ɐØƠÅØŃ ĠĺĺØƠ ‚ŃóŒıĝ ıĠĊØƠ óǗƠ ;Ơ‚ŃįĘØĠƽØŃƉ /Ń Ơ‚ƧĠıĠØŃ ɐǑƠÅØ şņäņ ØĠŃ +ƠŐčƽØĠı ‚ııØƠ ;‚į‚Őžóı‚ŃɝØŃ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØŃ ØĠŃɝĠĊØŃ XĠıɝ ɎØƠŃĠ«ĘƽØƽƉ ‚ĝ ĺ‚ıƧ ɐ‚Ơ łƧ =‚ŃÅ ÅØƠ ɝɐØĠƽĊƠŗčƽØ XƠŐÅǑĝ ɝØŃƽ ÅØƠ tØıƽƉ ĘŃıĠ«ĘØƧ į‚ŃŃ ƧĠ«Ę ĭØÅØƠĝ ɝØĠƽ ɐĠØÅØƠĘŐıØŃƉ ØĠĺ ь«ĘƧƽØŃ A‚ı ĠƧƽ ÅĠØ ;Ơ‚ŃįĘØĠƽ ŐÅØƠ ÅØƠ _«ĘŒÅıĠŃĊƧžØó‚ıı ɎĠØııØĠ«Ęƽ ƧŐ ɎØƠŃĠ«ĘƽØŃÅ¿ łƧƧ įØĠŃ ;‚į‚Ő ĺØĘƠ ł ƧØĠŃ ɐĠƠÅƉ GĒƚ ?†Ġ†Ł †ģģËĒij ģŒſſƚ ſĒ§Č †ģſŁ ¼ĒË wËģƚ Ġ†Ʒĭ ŷËƚƚËijŤ _ʂžĠƠŐ» _ƽĠĺĺƽƉ wĒË ¼†ijijŭ _ʂžĠƠŐ» ĠØ ɐĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ AØƽĘŐĝ ÅØŃ¿ ÅĠØ ǑŃƧ ‚Ǒó ÅĠØ _žǑƠ ÅØƧ ;‚į‚ŐĊØĝ ŃŐĺƧ ĊØóǗĘƠƽ ʂžØŃ¿ ØĠĊŃØŃ ƧĠ«Ę ĊƠǑŃÅĝ ƧŒƽɝıĠ«Ę ‚ıƧ AŐÅØıı ɝǑƠ rØƠžØƧƧØƠǑŃĊ ÅØƠ +ØƧǑŃÅĘØĠƽ ǑŃÅ ÅØƧ ƠƽƠ‚ĊƧ ɎŐŃ CǑƽɝĝ ǑŃÅ ;ǑıƽǑƠžóı‚ŃɝØŃƉ tĠƠ ƧĠŃÅ ĭØƽɝƽ łžØĠ¿ ǑŃƧ ÅĠØ ɐĠ«ĘƽĠĊƧƽØŃ Nją CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ óƠĠĝ į‚Ƨ ɎŐƠɝǑŃØĘĺØŃ¿ łƠǑŃƽØƠ ÅĠØ ‚Ń‚ŃØ¿ ÅĠØ +ØƽƠØĠÅØƧŐƠƽØ cØóó ǑŃŠłƧ ĠŃ óƠĠį‚ ؞ØŃó‚ııƧ žŐžǑıŒƠØ tǑƠɝØıĊØɐŒ«ĘƧ x‚ĺƧƉ ‚žØĠ ɎØƠóŐıĊØŃ ɐĠƠ łƧ ~ĠØı¿ ÅØŃ +Øʂıƽ ‚Ń CŒĘƠɐØƠƽØŃ ǑŃÅ AĠįƠŐьĘƠƧƽŐóóØŃ ɝǑ ɎØƠžØƧƧØƠŃƉ ‚Ƨ ƧŐıı łɝǑ žØĠƽƠ‚ĊØŃ¿ ÅĠØ ĠŃ óƠĠį‚ ɐØĠƽɎØƠžƠØĠƽØƽØ¿ ‚ŃłǑØƠŃÅØ -ǑŃĝ ĊØƠƧŃŐƽ ǑŃÅ A‚ŃĊØıØƠьĘƠǑŃĊ ɝǑ ıĠŃÅØƠŃƉ ĠØ hŃƽØƠƧƽǗƽɝǑŃĊ óǗƠ ǑŃƧØƠ rŐƠʂžØŃ ĠƧƽ Ƨ«ĘŐŃ ĘØǑƽØ ǗžØƠɐŒıƽĠĊØŃÅ» C؞ØŃ ąɡ ‚óƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ XƠŒƧĠÅØŃƽØŃ Ę‚žØŃ ‚Ǒ«Ę ÅĠØ ıĠŃƽŐŃ +ı՞‚ı /ŃĠƽĠ‚ƽĠɎØ¿ ÅØƠ tt)¿ /A ǑŃÅ =ĠóØ cØ«ĘŃŐıŐĊĠØƧ ĠĘƠØ -ĠıóØ ɝǑĊØƧ‚ĊƽƉ w†ſ ǏŁģģËij `ĒË ¼†ĭĒƚ ËŷŷËĒ§ČËijŭ _ʂžĠƠŐ» tĠƠ ĺǗƧƧØŃ ĺØĘƠ =؞ØŃƧĺĠƽƽØı ĘØƠƧƽØııØŃ ǑŃÅ Ę‚žØŃ Å‚óǗƠ ɐØŃĠĊØƠ Xı‚ƽɝƉ ‚Ƨ Ƨ«Ę‚óóØŃ ɐĠƠ ŃǑƠ¿ ɐØŃŃ ɐĠƠ ÅØŃ ‚ǑØƠŃ ĠŃ ‚ƠĺØŃ =ŒŃÅØƠŃ ĘØıóØŃ¿ ĘŗĘØƠØ ƠŃƽØØƠĝ ƽƠŒĊØ ɝǑ ØƠɝĠØıØŃƉ `ŁĞ†¶ G†Ēſ Ʒij¼ †ij¼ËŷË HƷƚǜŞäģ†ijǜËij ſĒij¼ ģŒijþſƚ ËŷäŁŷſ§ČƚŤ wĒËſŁ Ȇƚ ¼ĒË Aƻ§ĠË œËĒ ?†Ġ†Ł ’ ŁŤ ſŁ ģ†ijþË ijĒËĭ†ij¼ ËŷĠ†ijijƚŭ ĉ

Njņ


ŷijŒČŷƷijþ

į‚Ǒĺ /ŃƽØƠØƧƧØ ĊØɝØĠĊƽ ʂžØŃƉ ;‚į‚Ő ɐĠØ ‚Ǒ«Ę ‚ŃÅØƠØ +ƠǑŃÅтĘƠǑŃĊƧžóı‚ŃɝØŃ ɐØƠĝ ÅØŃ ɎŐŃ ‚ƠĺØŃ ‚ǑØƠŃ ĠŃ óƠĠį‚¿ ƧĠØŃ ǑŃÅ =‚ƽØĠтĺØƠĠį‚ ‚ŃĊ؞‚ǑƽƉ ĠØ įŗŃŃØŃ ƧĠ«Ę ê Ġĺ +ØĊØŃƧ‚ƽɝ ɝǑ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ A‚ĠƧĝ ó‚ƠĺØƠŃ ê įØĠŃØ )ŐƠƧ«ĘǑŃĊ ıØĠƧƽØŃƉ ~ǑÅØĺ žØƧƽØııØŃ ɐØƧƽıĠ«ĘØ ‚ǑØƠŃ Őóƽ ĭŒĘƠıĠ«Ę ŃØǑØƧ _‚‚ƽĊǑƽƉ ;‚į‚ŐžŒǑĺØ Å‚ĊØĊØŃ ƧƽØĝ ĘØŃ 9‚ĘƠɝØĘŃƽØƉ ‚ ĊĠžƽ ØƧ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ óǗƠ _‚‚ƽĊǑƽĘØƠƧƽØııØƠ ɐØŃĠĊØƠ +ØıÅ ɝǑ ɎØƠĝ ÅĠØŃØŃƉ ĘŃıĠ«Ę ƧĠØĘƽ ØƧ žØĠ ÅØŃ ĺØĠƧƽØŃ ‚óƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ ‚ǑƧƉ wĒË ǎĒËģ ĠŁſƚËƚ ¼†ſ ?†Ġ†ŁäŁģþËŞŷŁĞËĠƚŭ _ʂžĠƠŐ» ƽɐ‚ ąɡ AĠııĠŐŃØŃ Őıı‚ƠƉ wĒſſËijſ§Č†äƚģËŷ þģ†ƷœËij¶ ¼†ſſ ǏĒŷ Ēij ËĒijĒđ þËij =†ČŷËij ZˆĠ )ŁŁ¼ Ëŷģ˜Ëij ǏËŷ¼Ëij¶ ¼Ëij ZƷijĠƚ¶ †ij ¼Ëĭ ǏĒŷ ¼ĒË H†ČŷƷijþſđ ĭĒƚƚËģŞŷŁ¼ƷĠƚĒŁij ijĒ§Čƚ ĭËČŷ ǏËĒƚËŷ †Ʒſđ ¼ËČijËij ĠŅijijËijŤ w†ijij ǏËŷ¼Ëij ǏĒŷ ¼ĒËſËij ‚Ʒſƚ†ij¼ ËŷŷËĒ§ČËijŭ _ʂžĠƠŐ» ‚Ƨ ĠƧƽ Ƨ«ĘɐØƠ ɝǑ Ƨ‚ĊØŃƉ tØŃŃ ɐĠƠ ‚žØƠ ĭØƽɝƽ ÅĠØ ƠĠ«ĘƽĠĊØŃ ŃƽƧ«ĘØĠÅǑŃĝ ĊØŃ ƽƠØóóØŃ¿ ɐĠƠÅ ØƧ łɝǑ ɎĠØııØĠ«Ęƽ ŃĠ«Ęƽ įŐĺĺØŃƉ CØĘĺØŃ _ĠØ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ ;‚ĝ į‚Ő» tØıƽɐØĠƽ ıĠØĊƽ ÅĠØ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØ XƠŐÅǑįƽĠŐŃ žØĠ ąýɡ ;ĠıŐĊƠ‚ĺĺ žƠŐ -Øįƽ‚ƠƉ tĠƠ ʂžØŃ ĺĠƽ cØƧƽžóı‚ŃɝØŃ¿ ÅĠØ žØƧƧØƠ ĊØĝ ɝǗ«ĘƽØƽ ɐǑƠÅØŃ¿ Ƨ«ĘŐŃ Ƴɡɡɡ ;ĠıŐ žƠŐ -Øįĝ ƽ‚Ơ ĊØƧØĘØŃƉ ‚Ƨ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ ĠŃ ÅØƠ A‚ƧƧØ ƧŐ ž‚ıÅ ŃĠ«Ęƽ ØƠƠØĠ«ĘØŃƉ ‚Ƨ ~ĠØı ‚žØƠ ĠƧƽ¿ łƧƧ ǑŃƧØƠØ ‚ǑØƠŃ ĠŃ ØĠŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ ‚Ǒó Njɡɡɡ ;ĠıŐ žƠŐ -Øįƽ‚Ơ įŐĺĺØŃƉ ‚Ƨ ɐǗƠÅØ ÅĠØ žØŃŗƽĠĊƽØ )ıŒ«ĘØ Ǒĺ ĺØĘƠ ‚ıƧ ÅĠØ -Œıóĝ ƽØ ƠØÅǑɝĠØƠØŃè ŤŤŤƷij¼ ¼ĒË †ƷËŷij ĠŅijijƚËij ij˜Ëij ?†Ġ†Ł ijŁ§Č †ij¼ËŷË HƷƚǜŞäģ†ijǜËij †ijœ†ƷËijŤ _ʂžĠƠŐ» ‚Ƨ ĠƧƽ łƧ ~ĠØıƉ tĠƠ ĺǗƧƧØŃ ĺØĘƠ ĺĠƽ ɐØŃĠĊØƠ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ĘØƠƧƽØııØŃƉ hŃÅ

ǂɡ

ģģËſ †ij†ijË ĒË †ƷËŷij Ēij †ŷĭËij AŒij¼Ëŷij œŷ†Ʒ§ČËij /Ēģä˶ Ʒĭ ĭËČŷ ËŷijƚËij ǜƷ ĠŅijijËij

łŃŃ ŃŐ«Ę ØĠŃĺ‚ı ɎØƠƧǑ«ĘØŃ¿ ĺĠƽ ɐØŃĠĊØƠ =‚ŃÅ ǑŃÅ ƠžØĠƽ ĺØĘƠ ‚ŃɝǑž‚ǑØŃƉ `ĒË Č†œËij ¼ĒË 2ijäŁŷĭ†ƚĒŁijËij ƻœËŷ ¼†ſ ?†đ Ġ†ŁþËijŁĭ Ēijſ 2ijƚËŷijËƚ þËſƚËģģƚŤ `ƚŅŷƚ Ëſ `ĒË ijĒ§Čƚ¶ ¼†ſſ ijƷij †Ʒ§Č wËƚƚœËǏËŷœËŷ œËſſËŷË `§ČŁĠŁģ†¼Ë ČËŷſƚËģģËij ĠŅijijËijŭ _ʂžĠƠŐ» tĠƠ ʂžØŃ įØĠŃØ ‚ŃÅØƠØ t‚ĘıƉ hŃƧØƠ žĠŐıŐĊĠƧ«ĘØƧ ;‚žĠƽ‚ı ĠƧƽ ž‚ıÅ ɎØƠĝ žƠ‚Ǒ«ĘƽƉ ĠØƧØƧ ĊƠŗčƽØ XƠ՞ıØĺ ǑŃƧØƠØƠ ~ǑįǑŃóƽ įŗŃŃØŃ ɐĠƠ ŃǑƠ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ ĠŃ ŃØǑØŃ¿ ĠŃƽØƠтƽĠŐтı ɎØƠįŃǗžóƽØŃ CØƽɝɐØƠĝ įØŃ ıŗƧØŃƉ ØŃŃ ÅĠØ ŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıǑŃĊ ÅØƧ ;‚į‚ŐĊØŃŐĺƧ ɐ‚Ơ ŃǑƠ ÅØƠ Ńó‚ŃĊƉ ĠØ ØĠĝ ĊØŃƽıĠ«ĘØ ƠžØĠƽ žØĊĠŃŃƽ ØƠƧƽ ĭØƽɝƽƉ wĒË ſĒËČƚ ¼ĒË †Ʒſŭ _ʂžĠƠŐ» _ØĠƽ ɐĠƠ ÅĠØ ƠĊ؞ŃĠƧƧØ ɎŐƠ ØĠŃØĺ 9‚ĘƠ ɎØƠŗóóØŃƽıĠ«Ęƽ ʂžØŃ¿ ɐØƠÅØŃ ƧĠØ ƽŒĊĝ ıĠ«Ę ĊØŃǑƽɝƽƉ nžØƠ ýɡ ɡɡɡ AØŃƧ«ĘØŃ ‚ǑƧ şNjɡ =ŒŃÅØƠŃ Ę‚žØŃ ÅĠØ ‚ƽØŃ ĘØƠǑŃƽØƠĊØĝ ı‚ÅØŃ ê ıŒŃĊƧƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ~Ǘ«ĘƽØƠƉ Ǒ«Ę )ŐƠĝ Ƨ«ĘØƠ ǑŃƽØƠƧ«ĘĠØÅıĠ«ĘØƠ ĠƧɝĠžıĠŃØŃ ŃǑƽĝ ɝØŃ ƧĠØ¿ Ǒĺ łĺĠƽ ɐØĠƽØƠɝǑ‚ƠžØĠƽØŃ¿ ÅØŃŃ Å‚Ƨ ;‚į‚ŐĊØŃŐĺ ĊĠıƽ ƧŐɝǑƧ‚ĊØŃ ‚ıƧ AŐĝ

ĉ2§Č ǎËŷſƷ§ČË ſĒ§ČËŷǜƷſƚËģģËij¶ ¼†ſſ Ëſ Ēij ŋǠǠ =†ČŷËij ƻœËŷȆƷŞƚ ijŁ§Č ?†Ġ†Ł þĒœƚĈ

ſ˜†ſƚĒ†ijŤĭ†ƚƚČËſšǏĒǏŁŤ¼Ë

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

   

          

  

       ""+ 0+ "$* +, $ *%" /*+&* , * $"+",, 0+",,* " !, $,*  -" ++$ ", * $/+,#$,+'  %#&,$1 -$ $$ ! , -$+** #* -+1 $,$ -,%*$ ,$ $$ %&, #" * $, *-$ .* * $"$,+ -$$ # , (%&&",* $ ,) -,$ *,*$ -$ /*$,0%*,-$+0-++,# $"$ $ %$, *",$   $,+ $$ $%*#, %$$ .* +$ 0+$$ *!, - ! ,$ -$ *$+ -$ *, 0*,-$$ ," *,* *%-!, -$ -++ ,$ $-* %$1&,' )MfMµ A2)ƕ\

ĉ _ʂžĠƠŐ» tØĠı ÅĠØ ĊƠŐčØŃ _‚‚ƽĊǑƽóĠƠĺØŃ

ÅØııĊØŃŐĺƉ _ĠØ ƽ‚ǑƧ«ĘØŃ ƧĠ«Ę ǗžØƠ ĠĘƠØ Ơĝ Ċ؞ŃĠƧƧØ ‚ǑƧ ǑŃÅ ıØƠŃØŃ ɎŐŃØĠтŃÅØƠƉ 2ijǏĒËäËŷij ǜ†Čģƚ ſĒ§Č ¼ĒËſËŷ ŁääËijË 2ijijŁǎ†đ ƚĒŁijſŞŷŁǜËſſ †Ʒſŭ _ʂžĠƠŐ» tĠƠ žØįŐĺĺØŃ Ƨ«ĘŃØııØƠ ŃƽɐŐƠĝ ƽØŃ ‚Ǒó ǑŃƧØƠØ )Ơ‚ĊØŃ ê ɐĠØ ‚ǑØƠŃ ĠĘƠØ ;‚į‚Őžóı‚ŃɝØŃ ɐĠÅØƠƧƽ‚ŃÅƧóŒĘĠĊØƠ ĊØĊØŃ _«ĘŒÅıĠŃĊØ ĺ‚«ĘØŃ ƧŐɐĠØ CŒĘƠƧƽŐóóØ ØóóĠĝ ɝĠØŃƽØƠ ŃǑƽɝØŃ ǑŃÅ ƠƽƠŒĊØ ƧƽØĠĊØƠŃ įŗŃĝ ŃØŃƉ ‚Ƨ ʌƽƽØŃ ɐĠƠ ‚ııØĠŃ ŃĠØĺ‚ıƧ ĠŃ ÅØƠ +ØƧ«ĘɐĠŃÅĠĊįØĠƽ ĘØƠ‚ǑƧóĠŃÅØŃ įŗŃŃØŃƉ /«Ę žĠŃ Ġĺ nžƠĠĊØŃ Å‚ɎŐŃ ǗžØƠɝØǑĊƽ¿ łƧƧ ÅĠØ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽ ‚Ǒ«Ę ĠŃ ‚ŃÅØƠØŃ )ØıÅØƠŃ ɎŐŃ ÅĠØƧØĺ ŐóóØŃØŃ /ŃŃŐɎ‚ƽĠŐŃƧžƠŐɝØƧƧ žƠŐóĠƽĠØƠØŃ į‚ŃŃƉ fƷƚ ſĒË Ğ†Ť MŞËij 2ijijŁǎ†ƚĒŁij ǏĒŷ¼ ǎŁij ǎĒËģËij kijƚËŷijËČĭËij Şŷ†ĠƚĒǜĒËŷƚŤ _ʂžĠƠŐ» /ĺ ØƠØĠ«Ę ÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃɝǗ«ĘƽǑŃĊ ƧžĠØıƽ łƧ žĠƧı‚ŃĊ į‚Ǒĺ ØĠŃØ \ŐııØƉ wĒË ſƚËČËij `ĒË ǜƷŷ *Ëijƚ˧ČijĒĠŭ _ʂžĠƠŐ» _ĠØ ĠƧƽ ÅØƠ +ƠǑŃŠłóǗƠ¿ łƧƧ Ġ«Ę ŃŐ«Ę ı؞ØƉ ĠŃĠĊØ ĺØĠŃØƠ AØÅĠį‚ĺØŃƽØ ƧĠŃÅ ŃǑƠ ÅǑƠ«Ę ÅĠØƧØ cØ«ĘŃĠį ĺŗĊıĠ«ĘƉ 2ij ËƷƚſ§Čģ†ij¼ Ēſƚ ſĒË ƷĭſƚŷĒƚƚËijŤ _ʂžĠƠŐ» 9‚Ɖ ØŃŃ ıØƽɝƽıĠ«Ę ıŒǑóƽ ØƧ ‚Ǒó ÅĠØ )Ơ‚ĊØ ĘĠтǑƧ» t‚Ƨ žƠĠŃĊƽ ØƧ ǑŃƧƔ ĠØƧØƠ ĠƧįǑƠƧ ĠƧƽ ɎŐŃ ÅØƠ ɐĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ ‚Ǒó ÅĠØ ØĺŐƽĠŐтıØ _«ĘĠØŃØ ‚žĊØƠǑƽƧ«ĘƽƉ /«Ę žØƠƧŗŃıĠ«Ę ƧØƽɝØ ‚Ǒó ƽƠ‚ÅĠƽĠŐŃØııØ Xóı‚ŃɝØŃĝ ɝǗ«ĘƽǑŃĊƉ ſſËij `ĒË ŁČijË ˼ËijĠËij þËijËƚĒſ§Č ǎËŷđ Œij¼ËŷƚË Zäģ†ijǜËijŭ _ʂžĠƠŐ» Ƨ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ĠŃ ;‚ıĠóŐƠŃĠØŃ¿ ɐŐ Ġ«Ę ɐŐĘŃØ¿ ŃĠ«Ęƽ ɎØƠĺØĠÅØŃƉ ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ =‚ŃÅɐĠƠƽØ ŃǑƽɝØŃ ÅĠØƧØ cØ«ĘŃĠįƉ vĒËģËij ËƷƚſ§ČËij ǏŒŷË ¼†ſ ǜƷ ŷĒſĠ†ijƚŤ _ʂžĠƠŐ» /«Ę žĠŃ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠƉ hŃƧØƠØ ǑóĊ‚žØ ĠƧƽ ØƧ¿ т«Ę ɎŐƠŃ ɝǑ Ƨ«Ę‚ǑØŃƉ tØŃŃ ɐĠƠ ‚Ǒó ÅØĺ _ƽ‚ŃÅ ɎŐŃ şņýɡ ƧƽØĘØŃ Ċ؞ıĠØĝ žØŃ ɐŒƠØŃ¿ ɐǗƠÅØ ØĠŃ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ ĘǑŃĊØƠŃƉ tĠƠ ʂžØŃ įØĠŃØ ‚ŃÅØƠØ Ę‚Ń«Ø¿ ‚ıƧ ØĠŃ ž‚‚Ơ \ĠƧĠįØŃ ØĠŃɝǑĊØĘØŃƉ 2ſƚ ¼†ſ ËĒij ZģŒ¼ŁǕËŷ äƻŷ *Ëijƚ˧ČijĒĠŭ _ʂžĠƠŐ» ØĠ ;‚į‚Ő ǑŃÅ ÅØŃ ‚óƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ ƠØĠ«Ęƽ ØƧ ɎŗııĠĊ ‚ǑƧ¿ ÅĠØƧØ ĺĠƽ ƽƠ‚ÅĠƽĠŐŃØııØŃ ~Ǘ«ĘƽǑŃĊƧĺØƽĘŐÅØŃ ɝǑ ɎØƠĝ žØƧƧØƠŃƉ /ĺ ØƠØĠ«Ę ÅØƠ AØÅĠɝĠŃ įŗŃŃƽØ ǑŃƧ ÅĠØ +ØŃƽØ«ĘŃĠį ‚žØƠ ĘØıóØŃƉ /«Ę Ċı‚Ǒĝ žØ¿ łƧƧ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ ÅĠØ XóıĠ«Ęƽ ʂžØŃ¿ ĠŃ ‚ııØ \Ġ«ĘƽǑŃĊØŃ ɝǑ ÅØŃįØŃƉ ØŃŃ ɐĠƠ ĺǗƧƧØŃ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ąɡ 9‚ĘƠØŃ ƧŐ ɎĠØı C‚ĘƠǑŃĊ ‚Ńž‚ǑØŃ¿ ɐĠØ ĠŃ ÅØŃ ıØƽɝƽØŃ äɡɡɡ 9‚ĘƠØŃ ê ‚Ǒó ÅØƠ ĊıØĠ«ĘØŃ )ıŒ«ĘØ ɐĠØ ĘØǑƽØ¿ ĺĠƽ ɐØŃĠĊØƠ t‚ƧƧØƠ ǑŃÅ ǗŃĊØƠƉ 2ĭĭËŷ ĭËČŷ ĭĒƚ ĒĭĭËŷ ǏËijĒþËŷ ČËŷǜƷſƚËģđ ģËijµ 2ſƚ ¼†ſ ǏĒŷĠģĒ§Č ĭŅþģĒ§Čŭ _ʂžĠƠŐ» /«Ę ĘŐóóØƉ AØĠŃ =؞ØŃ ‚ıƧ tĠƧƧØŃĝ Ƨ«Ę‚óƽıØƠ ɐ‚Ơ ĠĺĺØƠ łÅǑƠ«Ę ĊØžƠŒĊƽ¿ ɝǑ  ɎØƠƧǑ«ĘØŃ¿ ĠŃĊØ žØƧƧØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ

    

   


ŷijŒČŷƷijþ

į‚Ǒĺ /ŃƽØƠØƧƧØ ĊØɝØĠĊƽ ʂžØŃƉ ;‚į‚Ő ɐĠØ ‚Ǒ«Ę ‚ŃÅØƠØ +ƠǑŃÅтĘƠǑŃĊƧžóı‚ŃɝØŃ ɐØƠĝ ÅØŃ ɎŐŃ ‚ƠĺØŃ ‚ǑØƠŃ ĠŃ óƠĠį‚¿ ƧĠØŃ ǑŃÅ =‚ƽØĠтĺØƠĠį‚ ‚ŃĊ؞‚ǑƽƉ ĠØ įŗŃŃØŃ ƧĠ«Ę ê Ġĺ +ØĊØŃƧ‚ƽɝ ɝǑ ‚ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ A‚ĠƧĝ ó‚ƠĺØƠŃ ê įØĠŃØ )ŐƠƧ«ĘǑŃĊ ıØĠƧƽØŃƉ ~ǑÅØĺ žØƧƽØııØŃ ɐØƧƽıĠ«ĘØ ‚ǑØƠŃ Őóƽ ĭŒĘƠıĠ«Ę ŃØǑØƧ _‚‚ƽĊǑƽƉ ;‚į‚ŐžŒǑĺØ Å‚ĊØĊØŃ ƧƽØĝ ĘØŃ 9‚ĘƠɝØĘŃƽØƉ ‚ ĊĠžƽ ØƧ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ óǗƠ _‚‚ƽĊǑƽĘØƠƧƽØııØƠ ɐØŃĠĊØƠ +ØıÅ ɝǑ ɎØƠĝ ÅĠØŃØŃƉ ĘŃıĠ«Ę ƧĠØĘƽ ØƧ žØĠ ÅØŃ ĺØĠƧƽØŃ ‚óƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ ‚ǑƧƉ wĒË ǎĒËģ ĠŁſƚËƚ ¼†ſ ?†Ġ†ŁäŁģþËŞŷŁĞËĠƚŭ _ʂžĠƠŐ» ƽɐ‚ ąɡ AĠııĠŐŃØŃ Őıı‚ƠƉ wĒſſËijſ§Č†äƚģËŷ þģ†ƷœËij¶ ¼†ſſ ǏĒŷ Ēij ËĒijĒđ þËij =†ČŷËij ZˆĠ )ŁŁ¼ Ëŷģ˜Ëij ǏËŷ¼Ëij¶ ¼Ëij ZƷijĠƚ¶ †ij ¼Ëĭ ǏĒŷ ¼ĒË H†ČŷƷijþſđ ĭĒƚƚËģŞŷŁ¼ƷĠƚĒŁij ijĒ§Čƚ ĭËČŷ ǏËĒƚËŷ †Ʒſđ ¼ËČijËij ĠŅijijËijŤ w†ijij ǏËŷ¼Ëij ǏĒŷ ¼ĒËſËij ‚Ʒſƚ†ij¼ ËŷŷËĒ§ČËijŭ _ʂžĠƠŐ» ‚Ƨ ĠƧƽ Ƨ«ĘɐØƠ ɝǑ Ƨ‚ĊØŃƉ tØŃŃ ɐĠƠ ‚žØƠ ĭØƽɝƽ ÅĠØ ƠĠ«ĘƽĠĊØŃ ŃƽƧ«ĘØĠÅǑŃĝ ĊØŃ ƽƠØóóØŃ¿ ɐĠƠÅ ØƧ łɝǑ ɎĠØııØĠ«Ęƽ ŃĠ«Ęƽ įŐĺĺØŃƉ CØĘĺØŃ _ĠØ žØĠƧžĠØıƧɐØĠƧØ ;‚ĝ į‚Ő» tØıƽɐØĠƽ ıĠØĊƽ ÅĠØ ÅǑƠ«ĘƧ«ĘŃĠƽƽıĠ«ĘØ XƠŐÅǑįƽĠŐŃ žØĠ ąýɡ ;ĠıŐĊƠ‚ĺĺ žƠŐ -Øįƽ‚ƠƉ tĠƠ ʂžØŃ ĺĠƽ cØƧƽžóı‚ŃɝØŃ¿ ÅĠØ žØƧƧØƠ ĊØĝ ɝǗ«ĘƽØƽ ɐǑƠÅØŃ¿ Ƨ«ĘŐŃ Ƴɡɡɡ ;ĠıŐ žƠŐ -Øįĝ ƽ‚Ơ ĊØƧØĘØŃƉ ‚Ƨ ɐØƠÅØŃ ɐĠƠ ĠŃ ÅØƠ A‚ƧƧØ ƧŐ ž‚ıÅ ŃĠ«Ęƽ ØƠƠØĠ«ĘØŃƉ ‚Ƨ ~ĠØı ‚žØƠ ĠƧƽ¿ łƧƧ ǑŃƧØƠØ ‚ǑØƠŃ ĠŃ ØĠŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ ‚Ǒó Njɡɡɡ ;ĠıŐ žƠŐ -Øįƽ‚Ơ įŐĺĺØŃƉ ‚Ƨ ɐǗƠÅØ ÅĠØ žØŃŗƽĠĊƽØ )ıŒ«ĘØ Ǒĺ ĺØĘƠ ‚ıƧ ÅĠØ -Œıóĝ ƽØ ƠØÅǑɝĠØƠØŃè ŤŤŤƷij¼ ¼ĒË †ƷËŷij ĠŅijijƚËij ij˜Ëij ?†Ġ†Ł ijŁ§Č †ij¼ËŷË HƷƚǜŞäģ†ijǜËij †ijœ†ƷËijŤ _ʂžĠƠŐ» ‚Ƨ ĠƧƽ łƧ ~ĠØıƉ tĠƠ ĺǗƧƧØŃ ĺØĘƠ ĺĠƽ ɐØŃĠĊØƠ \ØƧƧŐǑƠ«ØŃ ĘØƠƧƽØııØŃƉ hŃÅ

ǂɡ

ģģËſ †ij†ijË ĒË †ƷËŷij Ēij †ŷĭËij AŒij¼Ëŷij œŷ†Ʒ§ČËij /Ēģä˶ Ʒĭ ĭËČŷ ËŷijƚËij ǜƷ ĠŅijijËij

łŃŃ ŃŐ«Ę ØĠŃĺ‚ı ɎØƠƧǑ«ĘØŃ¿ ĺĠƽ ɐØŃĠĊØƠ =‚ŃÅ ǑŃÅ ƠžØĠƽ ĺØĘƠ ‚ŃɝǑž‚ǑØŃƉ `ĒË Č†œËij ¼ĒË 2ijäŁŷĭ†ƚĒŁijËij ƻœËŷ ¼†ſ ?†đ Ġ†ŁþËijŁĭ Ēijſ 2ijƚËŷijËƚ þËſƚËģģƚŤ `ƚŅŷƚ Ëſ `ĒË ijĒ§Čƚ¶ ¼†ſſ ijƷij †Ʒ§Č wËƚƚœËǏËŷœËŷ œËſſËŷË `§ČŁĠŁģ†¼Ë ČËŷſƚËģģËij ĠŅijijËijŭ _ʂžĠƠŐ» tĠƠ ʂžØŃ įØĠŃØ ‚ŃÅØƠØ t‚ĘıƉ hŃƧØƠ žĠŐıŐĊĠƧ«ĘØƧ ;‚žĠƽ‚ı ĠƧƽ ž‚ıÅ ɎØƠĝ žƠ‚Ǒ«ĘƽƉ ĠØƧØƧ ĊƠŗčƽØ XƠ՞ıØĺ ǑŃƧØƠØƠ ~ǑįǑŃóƽ įŗŃŃØŃ ɐĠƠ ŃǑƠ ĊØĺØĠŃƧ‚ĺ ĠŃ ŃØǑØŃ¿ ĠŃƽØƠтƽĠŐтı ɎØƠįŃǗžóƽØŃ CØƽɝɐØƠĝ įØŃ ıŗƧØŃƉ ØŃŃ ÅĠØ ŃƽƧ«ĘıǗƧƧØıǑŃĊ ÅØƧ ;‚į‚ŐĊØŃŐĺƧ ɐ‚Ơ ŃǑƠ ÅØƠ Ńó‚ŃĊƉ ĠØ ØĠĝ ĊØŃƽıĠ«ĘØ ƠžØĠƽ žØĊĠŃŃƽ ØƠƧƽ ĭØƽɝƽƉ wĒË ſĒËČƚ ¼ĒË †Ʒſŭ _ʂžĠƠŐ» _ØĠƽ ɐĠƠ ÅĠØ ƠĊ؞ŃĠƧƧØ ɎŐƠ ØĠŃØĺ 9‚ĘƠ ɎØƠŗóóØŃƽıĠ«Ęƽ ʂžØŃ¿ ɐØƠÅØŃ ƧĠØ ƽŒĊĝ ıĠ«Ę ĊØŃǑƽɝƽƉ nžØƠ ýɡ ɡɡɡ AØŃƧ«ĘØŃ ‚ǑƧ şNjɡ =ŒŃÅØƠŃ Ę‚žØŃ ÅĠØ ‚ƽØŃ ĘØƠǑŃƽØƠĊØĝ ı‚ÅØŃ ê ıŒŃĊƧƽ ŃĠ«Ęƽ ŃǑƠ ~Ǘ«ĘƽØƠƉ Ǒ«Ę )ŐƠĝ Ƨ«ĘØƠ ǑŃƽØƠƧ«ĘĠØÅıĠ«ĘØƠ ĠƧɝĠžıĠŃØŃ ŃǑƽĝ ɝØŃ ƧĠØ¿ Ǒĺ łĺĠƽ ɐØĠƽØƠɝǑ‚ƠžØĠƽØŃ¿ ÅØŃŃ Å‚Ƨ ;‚į‚ŐĊØŃŐĺ ĊĠıƽ ƧŐɝǑƧ‚ĊØŃ ‚ıƧ AŐĝ

ĉ2§Č ǎËŷſƷ§ČË ſĒ§ČËŷǜƷſƚËģģËij¶ ¼†ſſ Ëſ Ēij ŋǠǠ =†ČŷËij ƻœËŷȆƷŞƚ ijŁ§Č ?†Ġ†Ł þĒœƚĈ

ſ˜†ſƚĒ†ijŤĭ†ƚƚČËſšǏĒǏŁŤ¼Ë

*ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

   

          

  

       ""+ 0+ "$* +, $ *%" /*+&* , * $"+",, 0+",,* " !, $,*  -" ++$ ", * $/+,#$,+'  %#&,$1 -$ $$ ! , -$+** #* -+1 $,$ -,%*$ ,$ $$ %&, #" * $, *-$ .* * $"$,+ -$$ # , (%&&",* $ ,) -,$ *,*$ -$ /*$,0%*,-$+0-++,# $"$ $ %$, *",$   $,+ $$ $%*#, %$$ .* +$ 0+$$ *!, - ! ,$ -$ *$+ -$ *, 0*,-$$ ," *,* *%-!, -$ -++ ,$ $-* %$1&,' )MfMµ A2)ƕ\

ĉ _ʂžĠƠŐ» tØĠı ÅĠØ ĊƠŐčØŃ _‚‚ƽĊǑƽóĠƠĺØŃ

ÅØııĊØŃŐĺƉ _ĠØ ƽ‚ǑƧ«ĘØŃ ƧĠ«Ę ǗžØƠ ĠĘƠØ Ơĝ Ċ؞ŃĠƧƧØ ‚ǑƧ ǑŃÅ ıØƠŃØŃ ɎŐŃØĠтŃÅØƠƉ 2ijǏĒËäËŷij ǜ†Čģƚ ſĒ§Č ¼ĒËſËŷ ŁääËijË 2ijijŁǎ†đ ƚĒŁijſŞŷŁǜËſſ †Ʒſŭ _ʂžĠƠŐ» tĠƠ žØįŐĺĺØŃ Ƨ«ĘŃØııØƠ ŃƽɐŐƠĝ ƽØŃ ‚Ǒó ǑŃƧØƠØ )Ơ‚ĊØŃ ê ɐĠØ ‚ǑØƠŃ ĠĘƠØ ;‚į‚Őžóı‚ŃɝØŃ ɐĠÅØƠƧƽ‚ŃÅƧóŒĘĠĊØƠ ĊØĊØŃ _«ĘŒÅıĠŃĊØ ĺ‚«ĘØŃ ƧŐɐĠØ CŒĘƠƧƽŐóóØ ØóóĠĝ ɝĠØŃƽØƠ ŃǑƽɝØŃ ǑŃÅ ƠƽƠŒĊØ ƧƽØĠĊØƠŃ įŗŃĝ ŃØŃƉ ‚Ƨ ʌƽƽØŃ ɐĠƠ ‚ııØĠŃ ŃĠØĺ‚ıƧ ĠŃ ÅØƠ +ØƧ«ĘɐĠŃÅĠĊįØĠƽ ĘØƠ‚ǑƧóĠŃÅØŃ įŗŃŃØŃƉ /«Ę žĠŃ Ġĺ nžƠĠĊØŃ Å‚ɎŐŃ ǗžØƠɝØǑĊƽ¿ łƧƧ ÅĠØ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽ ‚Ǒ«Ę ĠŃ ‚ŃÅØƠØŃ )ØıÅØƠŃ ɎŐŃ ÅĠØƧØĺ ŐóóØŃØŃ /ŃŃŐɎ‚ƽĠŐŃƧžƠŐɝØƧƧ žƠŐóĠƽĠØƠØŃ į‚ŃŃƉ fƷƚ ſĒË Ğ†Ť MŞËij 2ijijŁǎ†ƚĒŁij ǏĒŷ¼ ǎŁij ǎĒËģËij kijƚËŷijËČĭËij Şŷ†ĠƚĒǜĒËŷƚŤ _ʂžĠƠŐ» /ĺ ØƠØĠ«Ę ÅØƠ Xóı‚ŃɝØŃɝǗ«ĘƽǑŃĊ ƧžĠØıƽ łƧ žĠƧı‚ŃĊ į‚Ǒĺ ØĠŃØ \ŐııØƉ wĒË ſƚËČËij `ĒË ǜƷŷ *Ëijƚ˧ČijĒĠŭ _ʂžĠƠŐ» _ĠØ ĠƧƽ ÅØƠ +ƠǑŃŠłóǗƠ¿ łƧƧ Ġ«Ę ŃŐ«Ę ı؞ØƉ ĠŃĠĊØ ĺØĠŃØƠ AØÅĠį‚ĺØŃƽØ ƧĠŃÅ ŃǑƠ ÅǑƠ«Ę ÅĠØƧØ cØ«ĘŃĠį ĺŗĊıĠ«ĘƉ 2ij ËƷƚſ§Čģ†ij¼ Ēſƚ ſĒË ƷĭſƚŷĒƚƚËijŤ _ʂžĠƠŐ» 9‚Ɖ ØŃŃ ıØƽɝƽıĠ«Ę ıŒǑóƽ ØƧ ‚Ǒó ÅĠØ )Ơ‚ĊØ ĘĠтǑƧ» t‚Ƨ žƠĠŃĊƽ ØƧ ǑŃƧƔ ĠØƧØƠ ĠƧįǑƠƧ ĠƧƽ ɎŐŃ ÅØƠ ɐĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıĠ«ĘØŃ ‚Ǒó ÅĠØ ØĺŐƽĠŐтıØ _«ĘĠØŃØ ‚žĊØƠǑƽƧ«ĘƽƉ /«Ę žØƠƧŗŃıĠ«Ę ƧØƽɝØ ‚Ǒó ƽƠ‚ÅĠƽĠŐŃØııØ Xóı‚ŃɝØŃĝ ɝǗ«ĘƽǑŃĊƉ ſſËij `ĒË ŁČijË ˼ËijĠËij þËijËƚĒſ§Č ǎËŷđ Œij¼ËŷƚË Zäģ†ijǜËijŭ _ʂžĠƠŐ» Ƨ ıŒƧƧƽ ƧĠ«Ę ĠŃ ;‚ıĠóŐƠŃĠØŃ¿ ɐŐ Ġ«Ę ɐŐĘŃØ¿ ŃĠ«Ęƽ ɎØƠĺØĠÅØŃƉ ĺØƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØ =‚ŃÅɐĠƠƽØ ŃǑƽɝØŃ ÅĠØƧØ cØ«ĘŃĠįƉ vĒËģËij ËƷƚſ§ČËij ǏŒŷË ¼†ſ ǜƷ ŷĒſĠ†ijƚŤ _ʂžĠƠŐ» /«Ę žĠŃ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠƉ hŃƧØƠØ ǑóĊ‚žØ ĠƧƽ ØƧ¿ т«Ę ɎŐƠŃ ɝǑ Ƨ«Ę‚ǑØŃƉ tØŃŃ ɐĠƠ ‚Ǒó ÅØĺ _ƽ‚ŃÅ ɎŐŃ şņýɡ ƧƽØĘØŃ Ċ؞ıĠØĝ žØŃ ɐŒƠØŃ¿ ɐǗƠÅØ ØĠŃ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ AØŃĝ Ƨ«ĘØŃ ĘǑŃĊØƠŃƉ tĠƠ ʂžØŃ įØĠŃØ ‚ŃÅØƠØ Ę‚Ń«Ø¿ ‚ıƧ ØĠŃ ž‚‚Ơ \ĠƧĠįØŃ ØĠŃɝǑĊØĘØŃƉ 2ſƚ ¼†ſ ËĒij ZģŒ¼ŁǕËŷ äƻŷ *Ëijƚ˧ČijĒĠŭ _ʂžĠƠŐ» ØĠ ;‚į‚Ő ǑŃÅ ÅØŃ ‚óƠĠį‚ŃĠƧ«ĘØŃ CǑƽɝžóı‚ŃɝØŃ ƠØĠ«Ęƽ ØƧ ɎŗııĠĊ ‚ǑƧ¿ ÅĠØƧØ ĺĠƽ ƽƠ‚ÅĠƽĠŐŃØııØŃ ~Ǘ«ĘƽǑŃĊƧĺØƽĘŐÅØŃ ɝǑ ɎØƠĝ žØƧƧØƠŃƉ /ĺ ØƠØĠ«Ę ÅØƠ AØÅĠɝĠŃ įŗŃŃƽØ ǑŃƧ ÅĠØ +ØŃƽØ«ĘŃĠį ‚žØƠ ĘØıóØŃƉ /«Ę Ċı‚Ǒĝ žØ¿ łƧƧ tĠƧƧØŃƧ«Ę‚óƽıØƠ ÅĠØ XóıĠ«Ęƽ ʂžØŃ¿ ĠŃ ‚ııØ \Ġ«ĘƽǑŃĊØŃ ɝǑ ÅØŃįØŃƉ ØŃŃ ɐĠƠ ĺǗƧƧØŃ ĠŃ ÅØŃ ŃŒ«ĘƧƽØŃ ąɡ 9‚ĘƠØŃ ƧŐ ɎĠØı C‚ĘƠǑŃĊ ‚Ńž‚ǑØŃ¿ ɐĠØ ĠŃ ÅØŃ ıØƽɝƽØŃ äɡɡɡ 9‚ĘƠØŃ ê ‚Ǒó ÅØƠ ĊıØĠ«ĘØŃ )ıŒ«ĘØ ɐĠØ ĘØǑƽØ¿ ĺĠƽ ɐØŃĠĊØƠ t‚ƧƧØƠ ǑŃÅ ǗŃĊØƠƉ 2ĭĭËŷ ĭËČŷ ĭĒƚ ĒĭĭËŷ ǏËijĒþËŷ ČËŷǜƷſƚËģđ ģËijµ 2ſƚ ¼†ſ ǏĒŷĠģĒ§Č ĭŅþģĒ§Čŭ _ʂžĠƠŐ» /«Ę ĘŐóóØƉ AØĠŃ =؞ØŃ ‚ıƧ tĠƧƧØŃĝ Ƨ«Ę‚óƽıØƠ ɐ‚Ơ ĠĺĺØƠ łÅǑƠ«Ę ĊØžƠŒĊƽ¿ ɝǑ  ɎØƠƧǑ«ĘØŃ¿ ĠŃĊØ žØƧƧØƠ ɝǑ ĺ‚«ĘØŃƉ

    

   


*Ëģ¼

ŷſƚ þËģŁ§Ġƚ¶ ¼†ijij †œþËǜŁ§Ġƚ

‚Ƨ į‚ŃŃ ‚Ǒ«Ę ŃıØĊØƠŃ ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ ž‚ƧƧĠØƠØŃ» Gž žØĠ /ŃɎØƧƽĺØŃƽƧ ĠŃ ÅØŃįĺ‚ıĝ ĊØƧ«ĘǗƽɝƽØ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ ŐÅØƠ _ŐɝĠ‚ıɐŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ ê ĠĺĺØƠ ɐĠØÅØƠ ʂƽ ÅØƠ _ƽ‚‚ƽ _ƽØǑĝ ØƠɎŐƠƽØĠıØ ŐÅØƠ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ØĠŃį‚ƧƧĠØƠƽ ê ǑŃÅ ĺǑƧƧƽØ Å‚óǗƠ ŃĠ«Ęƽ ĺ‚ı ƠǗ«įɐĠƠįØŃŠłƧ +ØƧØƽɝ ŒŃÅØƠŃ¿ ɐ‚Ƨ ɎØƠó‚ƧƧǑŃĊƧƠØ«Ęƽĝ ıĠ«Ę óƠ‚ĊɐǗƠÅĠĊ ĊØɐØƧØŃ ɐŒƠØƉ ĘŃıĠ«Ę ĊØĘƽ ÅØƠ )ĠƧįǑƧ žØĠ ÅØŃįĺ‚ıĊØĝ Ƨ«ĘǗƽɝƽØŃ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ ɎŐƠ¿ óǗƠ ÅØƠØŃ AŐĝ ÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊ ÅØƠ +ØƧØƽɝĊ؞ØƠ ĊƠŐčɝǗĊĠĊØ žƧ«ĘƠØĠžǑŃĊƧĺŐÅØııØ ĊØɐŒĘƠƽƉ Ƨ ʂŃĝ ÅØıƽ ƧĠ«Ę ‚Ǒó ÅØĺ X‚žĠØƠ Ǒĺ ØĠŃØƧ ÅØƠ ‚ƽĝ ƽƠ‚įƽĠɎƧƽØŃ _ž‚ƠĺŐÅØııØƉ Ő«Ę Å‚ ĺ‚ŃĊØıƧ _ƽØǑØƠƧž‚Ơ‚ıƽØƠтƽĠɎØŃ ĠĺĺØƠ ĺØĘƠ +ØıÅ ĠŃ ƧŐı«ĘØ XƠŐĭØįƽØ óıĠØčƽ¿ Ƨ«ĘĠØčØŃ ÅĠØ )Ġĝ тŃɝŒĺƽØƠ ŗóƽØƠ ƒǑØƠ» _ØıžƧƽ ɐØŃŃ ÅĠØ ØŃįĺ‚ıƧ«ĘǑƽɝžØĘŗƠÅØ ĊƠǗŃØƧ =Ġ«Ęƽ ĊØĝ Ċ؞ØŃ Ę‚ƽƽØ¿ ɎØƠɐØĠĊØƠØ ÅĠØ )ĠтŃɝɎØƠɐ‚ıĝ ƽǑŃĊ ƙĠŃ ɎĠØıØŃ )ŒııØŃ ÅĠØ ØƠĘŗĘƽØŃ žƧØƽĝ ɝǑŃĊØŃƚ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽØ Njɡɡņ ÅØƠ łĺ‚ıĠĊØ ØƠĝ ıĠŃØƠ )ĠтŃɝƠĠ«ĘƽØƠ -‚ŃƧĝ9Ղ«ĘĠĺ Ø«įƉ ‚Ƨ =Ġ؞ıĠŃĊƧ‚ƠĊǑĺØŃƽ ÅØƠ )ĠтŃɝžØĝ ‚ĺƽØŃ» Ƨ ʂŃÅØıØ ƧĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ Ǒĺ ØĠŃØ AŐĝ ÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊ¿ ƧŐŃÅØƠŃ Ǒĺ ØĠŃØŃ CØǑž‚ǑƉ ĠƧɐØĠıØŃ Ę‚žØŃ ƧĠØ ƠØ«ĘƽƉ ØƠ nžØƠĊ‚ŃĊ ɝɐĠƧ«ĘØŃ ØĠŃØƠ AŐÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊ ǑŃÅ ØĠĝ ŃØĺ CØǑž‚Ǒ ĠƧƽ óıĠØčØŃÅƉ tĠØ ĠŃ ɎĠØıØŃ ‚Ńĝ ÅØƠØŃ ØƠØĠ«ĘØŃ ÅØƧ _ƽØǑØƠƠØ«ĘƽƧ ʂžØŃ ÅĠØ )ĠтŃɝŒĺƽØƠ ÅØƧʂıž ƠĺØƧƧØŃƧƧžĠØıĝ Ơ‚Ǒĺ ê ǑŃŠłĺĠƽ ÅĠØ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽ¿ ƧĠ«ĘØƠ ĊØĊı‚ǑžƽØ _ƽØǑØƠɎŐƠƽØĠıØ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØ ƧƽƠØŃĝ ĊØƠØ \ØĊØı‚ǑƧıØĊǑŃĊ ɝǑ ƽŐƠžØÅĠØƠØŃƉ

*AHA* ¢ XŐıĠƽĠįØƠ ǑŃÅ =՞žɔĠƧƽØŃ óŐƠÅØƠŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ óǗƠ ĊƠǗŃØ /ŃɎØƧƽĺØŃƽƧƉ t‚ƠǑĺ

łƧ ØĠŃ /ƠƠɐØĊ ĠƧƽ ê ǑŃÅ ɐØƧʂıž /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ŃĠØ ‚Ǒó Ƨƽ‚‚ƽıĠ«ĘØ ~ǑƧ‚ĊØŃ ɎØƠƽƠ‚ǑØŃ ÅǗƠóØŃƉ2\2`/ `kvHf2MH`?kA t‚Ƨ ØƧ ĘØĠčƽ¿ ɐØŃŃ ÅØƠ _ƽ‚‚ƽ žıŗƽɝıĠ«Ę ~Ǒĝ Ƨ‚ĊØŃ ɝǑƠǗ«įɝĠØĘƽ¿ ØƠı؞ØŃ ĊØƠ‚ÅØ c‚ǑƧØŃĝ ÅØ ŃıØĊØƠ¿ ÅĠØ ĠĘƠ +ØıÅ ĠŃ Ƨž‚ŃĠƧ«ĘØ _Őı‚Ơĝ óŐŃÅƧ ĊØƧƽØ«įƽ ʂžØŃƉ =‚Ǒƽ ØĠŃØƠ тıɔƧØ ÅØƠ \‚ƽĠŃĊ‚ĊØŃƽǑƠ )ØƠĠ ʂžØŃ ÅØǑƽƧ«ĘØ )ŐŃÅƧ‚ŃžĠØƽØƠ Njɡşɡ ǗžØƠ şşä AĠııĠŐŃØŃ ǑƠŐ óǗƠ _Őı‚ƠžƠŐĭØįƽØ ‚Ǒó ÅØƠ /žØƠĠƧ«ĘØŃ -‚ıžĠŃƧØı ØĠŃĊØƧ‚ĺĺØıƽƉ Ǒ«Ę ɐØĠı Ƨ‚ƽƽØ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ɎŐĺ _ƽ‚‚ƽ ɐĠŃįƽØŃƉ ĠŃ ƽŐÅƧĠĝ «ĘØƠØƧ /ŃɎØƧƽĺØŃƽ¿ ƧŐ Ƨ«ĘĠØŃ ØƧƉ

ǂNj

Ëŷ `ƚ††ƚ œŷĒ§Čƚ ſËĒijË `ƷœǎËijƚĒŁijſđ ǎËŷſŞŷ˧ČËij ĒĭĭËŷ ǏĒ˼Ëŷ ĠŃ ƽØǑƠØƠ /ƠƠƽǑĺƉ cƠŐƽɝ ɝ‚ĘıƠØĠ«ĘØƠ Øĝ ĺØŃƽĠƧ į‚žžƽØ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ ÅØƧ Ƨ«ĘǑıÅØŃĝ ĊØžı‚ĊƽØŃ _ǗÅĝ_ƽ‚‚ƽØƧ ŃÅØ Njɡşɡ ÅĠØ Ċ‚ĝ Ơ‚ŃƽĠØƠƽØ ĠŃƧžØĠƧØɎØƠĊǗƽǑŃĊ óǗƠ )ŐƽŐɎŐıĝ ƽ‚ĠįƧƽƠŐĺ ÅǑƠ«Ę ĺØĘƠØƠØ įŐĺžıĠɝĠØƠƽØ Øĝ ƽ‚ĠıƠØĊØıǑŃĊØŃ» ‚ÅǑƠ«Ę Ƨ‚Ńį ÅĠØ ~‚Ęı ɎØƠĝ ĊǗƽØƽØƠ ØƽƠĠ؞ƧƧƽǑŃÅØŃ ê ‚Ǒ«Ę óǗƠ ;Ơ‚óƽĝ ɐØƠįØ¿ ÅĠØ žØƠØĠƽƧ ‚ĺ CØƽɝ ɐ‚ƠØŃƉ ØƽƠŐóóØŃ ĠƧƽ ÅØƠ ƙC‚«ĘʂıƽĠĊįØĠƽƧóŐŃÅƧ ɡşƚ ÅØƧ ØƠıĠŃØƠ ĺĠƧƧĠŐŃƧʂǑƧØƧ tĘĠƽØ Gɐı ‚žĠƽ‚ı ƁtGƄ¿ ĠŃ ÅØŃ ƠǑŃÅ şɡɡɡ ŃıØĝ ĊØƠ ĺØĘƠ ‚ıƧ NjƮ AĠııĠŐŃØŃ ǑƠŐ ĠŃɎØƧƽĠØƠƽ ʂžØŃƉ ǂɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ XŐƠƽóŐıĠŐƧ ɎŐŃ Ńı‚ĝ ĊØŃ¿ ÅĠØ ÅØƠ )ŐŃÅƧ ĊØį‚Ǒóƽ ʂƽ¿ ıĠØóØƠŃ ɎŐƠĝ ØƠƧƽ ĊØƠĠŃĊØƠØ ƠƽƠŒĊØƉ tG ƠØ«ĘŃØƽ žØĠ ĠĘĝ ŃØŃ ĺĠƽ ƙAĠŃÅØƠØĠŃтĘĺØŃ ɎŐŃ ƠǑŃÅ şý XƠŐɝØŃƽƚ ĠŃ ÅØŃ 9‚ĘƠØŃ Njɡşş žĠƧ NjɡşǂƉ ƙAĠƽ ÅØƠ ŃÅØƠǑŃĊ ʂƽ _ž‚ŃĠØŃ ÅĠØ ŃıØĊØƠƠØ«Ęĝ ƽØ ɎØƠıØƽɝƽ ǑŃŠłƧ rØƠƽƠ‚ǑØŃ ĠŃƽØƠтƽĠŐтĝ ıØƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ɝØƠƧƽŗƠƽƚ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽ tGƉ

AĠƽ ǑƽɝØŃÅØŃ /ŃɎØƧƽĺØŃƽĊØƧØııƧ«Ę‚óĝ ƽØŃ ‚ǑƧ ‚ııØƠ tØıƽ ê łƠǑŃƽØƠ ‚Ǒ«Ę ÅØƠ ÅØǑƽĝ Ƨ«ĘØ )ŐŃÅƧ‚ŃžĠØƽØƠ ;+= ê óŐƠÅØƠƽ tG ŃǑŃ ØĠŃØ ŃƽƧ«ĘŒÅĠĊǑŃĊƉ _ž‚ŃĠØŃ Ę‚žØ ØĠŃ ĺǑıƽĠı‚ƽØƠ‚ıØƧ žįŐĺĺØŃ ƁŃØƠĊɔ ʂƠƽØƠ cƠ؂ƽɔ¿ cƄ ɎØƠıØƽɝƽ¿ łƧ ĊƠØŃɝǗžØƠƧ«ĘƠØĠĝ ƽØŃÅØ /ŃɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ Ġĺ ŃØƠĊĠ؞ØƠØĠ«Ę Ƨ«ĘǗƽɝØŃ ƧŐıı¿ Ƨ‚Ċƽ tGĝA‚Ń‚ĊØƠ 9‚Ń ;ŐƠĝ ÅĠƧ«ĘƉ tØŃŃ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ ŃĠ«Ęƽ ØĠŃıØŃįØ¿ ɐØƠÅØ ÅĠØ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧƧŐɝĠØƽŒƽ ııØŃ “ GɎØƠɔ Ġĺ ǑóƽƠ‚Ċ ÅØƠ +ØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ ØĠŃ ĠŃĝ ƽØƠтƽĠŐтıØƧ _«ĘĠØÅƧĊØƠĠ«ĘƽƧɎØƠó‚ĘƠØŃ ØĠŃıØĠƽØŃ ê ŃŐ«Ę ɎŐƠ ÅØŃ Ƨž‚ŃĠƧ«ĘØŃ X‚Ơı‚ĝ ĺØŃƽƧɐ‚ĘıØŃ ‚ĺ NjɡƉ CŐɎØĺžØƠƉ ĠƧ ØĠŃ _«ĘĠØÅƧƧžƠǑ«Ę ɎŐƠıĠØĊƽ¿ ÅǗƠóƽØŃ ı‚Ǒƽ ııØŃ “ GɎØƠɔ 9‚ĘƠØ ɎØƠĊØĘØŃƉ Gž ØƧ óǗƠ ÅĠØ ŃıØĊØƠ ØĠŃ -‚žžɔ ŃÅ ĊĠžƽ¿ ĠƧƽ ‚ıƧŐ ŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ‚žƧØʞ‚ƠƉ ;ı‚Ơ ĠƧƽ ‚žØƠ» ĠØ XŐıĠĝ ƽĠį ʂƽ ÅĠØ ;‚ıįǑı‚ƽĠŐŃ ÅØƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ɎŐƠĝ ØƠƧƽ ǗžØƠ ÅØŃ -‚ǑóØŃ ĊØɐŐƠóØŃƉ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

2AAk`f\f2MHµ f/MG` )k/`

Ƨ Ƨ«ĘØĠŃƽ ØĠŃØ ɐ‚ĘƠØ tǑŃÅØƠɐ‚óóØ ɝǑ ƧØĠŃ¿ ÅĠØ XŐıĠƽĠįØƠ ǑŃÅ =՞žɔĠƧƽØŃ Å‚ ‚ŃžƠØĠƧØŃ» ǑŃÅØƧž‚ǑĺĠŃĠƧƽØƠ XØƽØƠ \‚ĺƧ‚ǑØƠ Ɓ_hƄ žØɝØĠ«ĘŃØƽ ƧĠØ ‚ıƧ ƙØɒɝØıĝ ıØŃƽØ GžƽĠŐŃƚƉ hĺɐØıƽĺĠŃĠƧƽØƠ CŐƠžØƠƽ \ŗƽƽĊØŃ ƁhƄ ı՞ƽ ĠĘƠØ ƙAŐƽĠɎ‚ƽĠŐŃƧįƠ‚óƽƚƉ GƽƽŐ ;ØŃƽɝıØƠ¿ XƠŒƧĠÅØŃƽ ÅØƧ ~ØŃƽƠ‚ıɎØƠĝ ž‚ŃÅØƧ ÅØƧ ØǑƽƧ«ĘØŃ -‚ŃÅɐØƠįƧ¿ žƠŐĊĝ ŃŐƧƽĠɝĠØƠƽ ØĠŃØ ƙƧØĘƠ žŐƧĠƽĠɎØƚ \؂įƽĠŐŃ ÅØƠ ǗƠĊØƠƉ Ǒ«Ę _ƽØžĘ‚Ń ;ŐĘıØƠ¿ ĘØó ÅØƠ ØǑƽƧ«ĘØŃ ŃØƠĊĠØĝĊØŃƽǑƠ¿ ʂƽ ƧĠ«Ę ‚ıƧ ØóǗƠɐŐƠƽØƠ ĊØŐǑƽØƽƉ ĠØ \ØÅØ ĠƧƽ ɎŐŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØŃ óǗƠ ØŃØƠĝ ĊĠØØóóĠɝĠØŃƽØ +؞ŒǑÅØƧ‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ¿ ɎŐƠ ‚ıĝ ıØĺ óǗƠ łƧ ŒĺĺØŃ ɎŐŃ tŒŃÅØŃ ǑŃÅ Œĝ «ĘØƠŃƉ Ƨ įŗŃŃƽØ ‚Ǒ«Ę Ǒĺ ÅĠØ )ŗƠÅØƠǑŃĊ óǗƠ ıØįƽƠՂǑƽŐƧ ŐÅØƠ Ǒĺ OįŐƧƽƠŐĺ ĊØĘØŃƉ t‚ŃŃ ĠĺĺØƠ XŐıĠƽĠįØƠ ĊƠǗŃØ ~ĠØıØ ɎØƠóŐıĝ ĊØŃ¿ ŃØĘĺØŃ ƧĠØ Å‚Ƨ _ƽØǑØƠƠØ«Ęƽ ĠŃƧ rĠƧĠØƠ¿ Ǒĺ ǗƠĊØƠ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ ǑƧƧĠ«Ęƽ ‚Ǒó ØĠŃØ _ƽØǑØƠØƠƧž‚ƠŃĠƧ ɝǑĺ -‚ŃÅØıŃ ɝǑ žØɐØĊØŃƉ _žƠĠƽɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ƧØŃįØŃƔ ‚ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ ɐĠƠ rŐƠƽØĠıØ óǗƠ ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØ ĠØŃƧƽɐ‚ĝ ĊØŃƉ _‚ǑžØƠØƠ _ƽƠŐĺƔ =‚ƧƧƽ ǑŃƧ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĝ ĊØŃ óŗƠÅØƠŃƉ ŃØƠĊĠØØóóĠɝĠØŃƽØ +؞ŒǑÅØƔ -ØƠ ĺĠƽ ĊƠŐčɝǗĊĠĊØŃ žƧ«ĘƠØĠžǑŃĊƧĺŗĊĝ ıĠ«ĘįØĠƽØŃ óǗƠ /ĺĺ՞ĠıĠØŃƧ‚ŃĠØƠØƠƉ _Őı«ĘØ A‚čтĘĺØŃ ƧĠŃÅ ĊØóŒĘƠıĠ«Ę¿ ÅØŃŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ įŗŃŃØŃ ĊØɐ‚ıƽĠĊØ )ØĘı‚ııŐį‚ƽĠŐŃØŃ ‚ǑƧıŗƧØŃƉ ~ǑÅØĺ ɝØĠĊƽ ÅĠØ Ơó‚ĘƠǑŃĊ¿ łƧƧ ÅØƠ _ƽ‚‚ƽ ƧØĠŃØ rØƠƧžƠØĝ «ĘØŃ ĠĺĺØƠ ɐĠØÅØƠ žƠĠ«Ęƽ¿ ĠŃÅØĺ ØƠ _ƽØǑĝ ØƠɎŐƠƽØĠıØ Ń‚«ĘƽƠŒĊıĠ«Ę ‚žØƠįØŃŃƽ ǑŃÅ ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ ÅĠØ ;‚ıįǑı‚ƽĠŐŃ ɎŐŃ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ǗžØƠ ÅØŃ -‚ǑóØŃ ɐĠƠóƽƉ )ǗƠ ŃıØĊØƠ žØÅØǑĝ ƽØƽ łƧ» _ĠØ ÅǗƠóØŃ ŃĠØĺ‚ıƧ ‚ııØĠŃ ‚Ǒó Ƨƽ‚‚ƽıĠĝ «ĘØ )ŗƠÅØƠǑŃĊ ž‚ǑØŃƉ tØƠ ‚ıƧŐ ØĠŃ -‚ǑƧ Ƨ‚ŃĠØƠØŃ ɐĠıı¿ ƧŐııƽØ ƧĠ«ĘØƠ ƧØĠŃ¿ łƧƧ ƧĠ«Ę łƧ /ŃɎØƧƽĺØŃƽ ‚Ǒ«Ę ŐĘŃØ óĠƧį‚ıĠƧ«ĘØŃ Őĝ ŃǑƧ ƠØ«ĘŃØƽ ƁƧĠØĘØ ;‚ƧƽØŃƄƉ

`/M? )o\ 2 HA*\ ØƧŐŃÅØƠƧ žƠǑƽ‚ı ĊĠŃĊ ØƧ ɎŐƠ ØĠŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ Ġĺ ĘŐ«Ę ɎØƠƧ«ĘǑıÅØƽØŃ ØƠıĠŃ ɝǑƉ C‚«Ęĝ ÅØĺ ÅØƠ _Øтƽ ĭ‚ĘƠØı‚ŃĊ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ĠŃ ÅØŃ ƧŐɝĠ‚ıØŃ tŐĘŃǑŃĊƧž‚Ǒ ĊØıŐ«įƽ ʂƽƽØ¿ ƧƽƠĠ«Ę ÅØƠ łĺ‚ıĠĊØ _Xĝ)ĠтŃɝƧØтƽŐƠ cĘĠıŐ _‚ƠƠ‚ɝĠŃ Ńó‚ŃĊ Njɡɡǂ įǑƠɝØƠʂŃÅ ØĠĝ ŃØŃ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØƉ ĠŃ _«ĘŐ«į óǗƠ ~ØĘŃƽ‚ǑƧØŃÅØ ŃıØĊØƠ¿ ÅĠØ ê ĺØĠƧƽ ɎĠ‚ /ĺĝ ĺ՞ĠıĠØŃóŐŃÅƧ ê ĠŃ ØƠıĠŃØƠ tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃɎØƧƽĠØƠƽ ʂƽƽØŃƉ ~Ǒĺ‚ı -‚ǑžƽƧƽ‚ÅƽĝXŐıĠƽĠĝ įØƠ ɐĠØÅØƠĘŐıƽ ɎØƠƧĠ«ĘØƠƽ ʂƽƽØŃ¿ łƧƧ ɐØĠĝ ƽØƠ ĺĠƽ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØŃ ɝǑ ƠØ«ĘŃØŃ ƧØĠƉ \Ø«ĘƽƧĝ ɎØƠžĠŃÅıĠ«ĘØ ~ǑƧ‚ĊØŃ¿ ƧŐ ƧžŒƽØƠ łƧ hƠƽØĠı ĺØĘƠØƠØƠ +ØƠĠ«ĘƽØ¿ ʂžØ ØƧ ŃĠØ ĊØĊ؞ØŃƉ ØĠ ąNjņ /ĺĺ՞ĠıĠØŃóŐŃÅƧ ǑŃÅ Njɡɡ ɐØĠƽØĝ ƠØŃ +ØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ¿ ÅØŃØŃ ĺØĘƠ ‚ıƧ Njý ɡɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃ ØƠıĠŃ ĊØĘŗƠƽØŃ¿ žƠ‚«ĘØŃ ÅĠØ ĠŃтĘĺØŃ ĺĠƽ ÅØĺ tØĊó‚ıı ÅØƠ )ŗƠĝ ÅØƠǑŃĊ Ǒĺ žĠƧ ɝǑ Ʈý XƠŐɝØŃƽ ØĠŃƉ c‚ǑƧØŃÅØ ɎŐŃ ŃıØĊØƠŃ ĺǑƧƧƽØŃ ‚ǑƧ ÅØĺ XƠĠɎ‚ƽɎØƠĝ ĺŗĊØŃ +ØıÅ Ń‚«ĘƧ«ĘĠØčØŃ¿ įŐŃŃƽØŃ ÅĠØ XıØĠƽØ ĠĘƠØƧ )ŐŃÅƧ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ɎØƠĘĠŃÅØƠŃ ǑŃÅ ɎØƠıŐƠØŃ Å‚Ƨ ĠŃɎØƧƽĠØƠƽØ ;‚žĠƽ‚ıƉ ĠŃ ØŃƽƧ«ĘØĠÅØŃÅØƠ +ƠǑŃŠłóǗƠ¿ łƧƧ ÅĠØ )ĠтŃɝɎØƠɐ‚ıƽǑŃĊ ƧŐ Őóƽ ØĠŃƧ«ĘƠØĠƽØƽ» wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

)MH`/?

wŁŷ†Ʒä ijģËþËŷ †§ČƚËij ſŁģģƚËij )Łij¼ſ ſĒij¼ ƷijƚËŷijËČĭËŷĒſ§ČË ËƚËĒģĒđ þƷijþËij¶ œËĒ ¼ËijËij fŁƚ†ģǎËŷģƷſƚ ĭŅþģĒ§Č ĒſƚŤ †ČËŷ ƷijœË¼Ēijþƚ )Łij¼ſŞŷŁſŞËĠƚË ſƚƷ¼ĒËŷËij¶ vŁŷđ Ʒij¼ H†§ČƚËĒģË ŞŷƻäËijŤ )ŁģþËij¼Ë ZƷijĠƚË ſĒij¼ ǏĒ§ČƚĒþµ `Łģ†ŷäŁij¼ſµ ĒijſŞËĒſËǎËŷþƻƚƷijþËij ĠŅijijƚËij þËĠ†ŞŞƚ ǏËŷ¼Ëij Ü ǏĒË ǜƷģËƚǜƚ Ēij `ކijĒËijŤ ijģËþËŷ ſŁģģƚËij ij†§ČȆĠËij¶ Ǐ†ſ \ƻ§ĠþŒijþË äƻŷ ¼ĒË \Ëij¼ĒƚË œË¼ËƷđ ƚËij Ǐƻŷ¼ËijŤ wĒij¼äŁij¼ſµ wĒij¼ſƚŒŷĠËij ſĒij¼ ſ§ČǏËŷ ǎŁŷČËŷǜƷſ†þËijŤ )Łij¼ſ ſŁģģƚËij ĭËČŷËŷË *Ʒƚ†§ČƚËij ËĒijþËČŁģƚ Ʒij¼ ĭĒƚ ¼Ëŷ ijĒ˼đ ŷĒþſƚËij wĒij¼ŞŷŁþijŁſË Ġ†ģĠƷģĒËŷƚ ȆœËijŤ ĒŁþ†ſäŁij¼ſµ ĒijË *Ëä†Čŷ ſĒij¼ ſƚËĒþËijđ ¼Ë ZŷËĒſË äƻŷ G†ƚËŷĒ†ģĒËij ǏĒË /Łģǜ Ł¼Ëŷ G†ĒſŤ ijģËþËŷ ſŁģģƚËij ¼ĒË ?†ģĠƷģ†ƚĒŁij ŞŷƻäËij¶ Ēij¼Ëĭ ſĒË ¼ĒË ŞŷŁþijŁſƚĒǜĒËŷƚËij ĒijĠ†ƷäſŞŷËĒſË ĭĒƚ ¼Ëij †ĠƚƷËģģËij ZŷËĒđ ſËij ǎËŷþģËĒ§ČËijŤ *ËijƷſſŷ˧Čƚ˵ wËŷ ſĒ§Č ŞËŷ *ËijƷſſđ ŷ˧Čƚ †ij ZŷŁĞËĠƚËij œËƚËĒģĒþƚ¶ ǏĒŷ¼ Ēĭ ZģËĒƚËä†ģģ Ëŷſƚ ij†§Č ¼Ëij *ģŒƷœĒþËŷij œË¼ĒËijƚŤ ĒËſ ŷËģ†ƚĒǎĒËŷƚ ¼ĒË ƻŞŞĒþËij ‚ĒijſǎËŷſŞŷ˧ČËij Ēij ¼Ëŷ wËŷœƷijþŤ

_ǑžɎØŃƽĠŐŃØŃ óǗƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ įŐĺĺØŃ ÅØŃ _ƽ‚‚ƽ ĺØĠƧƽ ÅØǑƽıĠ«Ę ƽØǑƠØƠ ɝǑ ƧƽØĘØŃ ‚ıƧ ĊØĝ žı‚ŃƽƉ ‚Ƨ ĊĠıƽ žØƧŐŃÅØƠƧ óǗƠ _ƽØǑØƠɎØƠĝ ĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ¿ ɐĠØ ƧĠØ žØĠ ɎØƠĺØĠŃƽıĠ«Ę т«ĘʂıƽĠĊØŃ rØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ žØƧŐŃÅØƠƧ Őóƽ ÅĠƧįǑƽĠØƠƽ ɐØƠÅØŃƉ ØŃŃ ‚ŃÅØƠƧ ‚ıƧ ÅĠĝ ƠØįƽØ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ƧØĠØŃ ÅĠØƧØ ƙÅØƠ -ŗĘØ Ń‚«Ę ŃĠ«Ęƽ žØĊƠØŃɝž‚Ơƚ¿ ĺ‚ĘŃƽ ÅØƠ XƠŒƧĠĝ ÅØŃƽ ÅØƧ ǑŃÅØƧƠØ«ĘŃǑŃĊƧĘŐóƧ¿ ĠØƽØƠ Ńĝ ĊØıƧƉ hŃÅ ɐØŃŃ ÅĠØ ĠŃтĘĺ؂ǑƧóŒııØ ÅƠ‚ĝ ĺ‚ƽĠƧ«Ę ƧƽØĠĊØŃ¿ ɐŒ«ĘƧƽ óǗƠ )ĠтŃɝžØ‚ĺƽØ ǑŃÅ XŐıĠƽĠįØƠ ؞ØŃ ÅØƠ ŃƠØĠɝ¿ ØĠŃɝǑƧ«ĘƠØĠĝ ƽØŃ ê ıØĠÅØƠ ‚Ǒ«Ę ĺĠƽ Ƨ«ĘĺǑƽɝĠĊØŃ cƠĠ«įƧƉ ‚žØĠ ƽƠŒĊƽ ÅĠØ )ĠтŃɝžƠ‚Ń«ĘØ ĺØĠƧƽ ØĠĝ ŃØ AĠƽƧ«ĘǑıÅƉ ØŃŃ Ƨ՞‚ıÅ XŐıĠƽĠįØƠ ŃØǑØ )ŗƠÅØƠǑŃĊØŃ žØƧ«ĘıĠØčØŃ¿ ØŃƽɐĠ«įØıŃ )Ġĝ тŃɝĭŐŃĊıØǑƠØ ‚ĊĊƠØƧƧĠɎØ Ńı‚ĊØĺŐÅØııØ ĺĠƽ ĺ‚ɒĠĺ‚ıØĺ _ƽØǑØƠžŐŃǑƧƉ _«ĘıĠØčıĠ«Ę ƧĠŃÅ _ƽØǑØƠɎØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ ƧƽØƽƧ ɝǑĊıØĠ«Ę ØĠŃ cŐžĝrØƠį‚ǑóƧ‚ƠĊǑĺØŃƽƉ ĠØ \ŗƽƽĊØŃƧ¿ \‚ĺƧ‚ǑØƠƧ ǑŃÅ ;ØŃƽɝıØƠƧ ĠĊŃŐƠĠØƠØŃ )ØĘı‚ııŐį‚ƽĠŐŃØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ÅƠŐĝ ĘØŃÅØŃ ĠŃтĘĺ؂ǑƧóŒııØ¿ ɐØŃŃ ƧĠØ ĭØƽɝƽ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ óǗƠ ØŃØƠĊØƽĠƧ«ĘØ +؞ŒǑÅØĝ Ƨ‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ óŐƠÅØƠŃƉ Ǒ«Ę ĘĠØƠ ÅǗƠóƽØ ØƧ Ƨ«ĘıĠØčıĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ ı‚ŃĊØ Å‚ǑØƠŃ¿ žĠƧ ÅĠØ ØƠƧĝ

ƽØŃ /ĺĺ՞ĠıĠØŃóŐŃÅƧ ŐÅØƠ ‚ŃÅØƠØ rØĘĠįØı ‚Ǒó ÅØŃ A‚Ơįƽ įŐĺĺØŃ¿ ÅĠØ ĺ‚ɒĠĺ‚ıØ _ƽØǑØƠØƠƧž‚ƠŃĠƧƧØ ĠŃ ǑƧƧĠ«Ęƽ ƧƽØııØŃ ǑŃÅ _«Ę‚ƠØŃ ɎŐŃ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ‚ŃıŐ«įØŃƉ ‚žØĠ ĊĠžƽ ØƧ ĊØŃǑĊ ĺ‚ĘŃØŃÅØ _ƽĠĺĝ ĺØŃ» _Ő ɐ‚ƠŃƽ ÅØƠ ǑŃÅØƧƠØ«ĘŃǑŃĊƧĘŐó ɎŐƠ ĘŐĘØŃ ĠŃтĘĺ؂ǑƧóŒııØŃ ǑŃÅ ɐØĠƧƽ łƠ‚Ǒó ĘĠŃ¿ łƧƧ ÅĠØ )ĠтŃɝŒĺƽØƠ žØƠƧŐŃØıı ŃĠ«Ęƽ łƠ‚Ǒó ɎŐƠžØƠØĠƽØƽ ƧØĠØŃ¿ ɝǑ ǗžØƠžƠǗĝ óØŃ¿ ՞ ØĠŃØ _‚ŃĠØƠǑŃĊ ƽ‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ÅØŃ ƧƽƠØŃĊØŃ hĺɐØıƽįƠĠƽØƠĠØŃ ĊØŃǗĊƽƉ _ŐĺĠƽ įŗŃŃƽØŃ ØƽıĠ«ĘØ cƠĠƽƽžƠØƽƽó‚ĘƠØƠ óǗƠ ŃŐƠĺ‚ĝ ıØ _‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ _ƽØǑØƠɎŐƠƽØĠıØ ĺĠƽŃØĘĺØŃƉ ~ǑÅØĺ žØƧƽØĘƽ ÅĠØ +Øó‚ĘƠ¿ łƧƧ ØƠŃØǑƽ ÅĠØ )‚ıƧ«ĘØŃ žƠŐóĠƽĠØƠØŃƉ ØŃŃ ɐŒĘƠØŃÅ cŐžĝrØƠÅĠØŃØƠ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØ «ıØɎØƠØ /ŃɎØƧƽĝ ĺØŃƽƧƽƠ‚ƽØĊĠØ ĊØɝĠØıƽ ĠĘƠØ _ƽØǑØƠı‚Ƨƽ ƧØŃĝ įØŃ įŗŃŃØŃ¿ ÅǗƠóƽØ ƧŐ ĺ‚Ń«ĘØƠ -‚ǑƧžØƧĠƽĝ ɝØƠ ıØØƠ ‚ǑƧĊØĘØŃƉ

\*AH v\2H)/H \ØŃƽŃØƠŃ Øƽɐ‚ žƠĠŃĊØŃ žƧ«ĘƠØĠžǑŃĊƧĝ ĺŗĊıĠ«ĘįØĠƽØŃ ŃĠ«Ęƽ ɎĠØı¿ ɐØŃŃ ƧĠØ ɐØĊØŃ ŃĠØÅƠĠĊØƠ ı‚ǑóØŃÅØƠ ĠŃįǗŃóƽØ ƧŐɐĠØƧŐ į‚Ǒĺ _ƽØǑØƠŃ ɝ‚ĘıØŃƉ ‚žØĠ žØƧĠƽɝØŃ ĊØƠ‚ĝ ÅØ ƧĠØ Őóƽ ǑŃĺŐÅØƠŃØ -ŒǑƧØƠ ǑŃÅ ĺǗƧƧĝ ƽØŃ ÅØƧʂıž įƠŒóƽĠĊ ĠŃɎØƧƽĠØƠØŃ¿ Ǒĺ ÅĠØ ŃØƠĊĠØƧž‚ƠɝĠØıØ ɝǑ ØƠƠØĠ«ĘØŃƉ +ǑƽɎØƠÅĠØĝ ŃØŃÅØ Å‚ĊØĊØŃ¿ ÅØŃØŃ ĘŐĘØ _ƽØǑØƠɎŐƠƽØĠıØ ɐĠŃįØŃ¿ ƙı؞ØŃ ƧØıƽØŃ ĠŃ ÅØŃ -ŒǑƧØƠŃ ĺĠƽ ÅØĺ ĊƠŗčƽØŃ _‚ŃĠØƠǑŃĊƧžØłƠóƚ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽ =ĠƧ‚ X‚ǑƧƉ ĠØ +ƠǗŃØŃĝXŐıĠƽĠįØƠĠŃ ɐ‚ƠŃƽ łɎŐƠ¿ ƙŐĘŃØ CŐƽ ǑўØóƠĠƧƽØƽØ _ŐŃÅØƠƽ‚ƽĝ žØƧƽŒŃÅØƚ ɝǑ Ƨ«Ę‚óóØŃ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ɐĠØ ‚ŃĊØįǗŃĝ ÅĠĊƽ łƧ _ƽØǑØƠƠØ«Ęƽ ɝǑ ɎØƠØĠŃó‚«ĘØŃƉ _Őı«ĘØ ƠĊǑĺØŃƽØ ǗžØƠĘŗƠØŃ ÅĠØ ØóǗƠĝ ɐŐƠƽØƠ ɎŐŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØŃ ĊØƠŃØ ê ĊØтǑ ɐĠØ ÅĠØ ØóǑŃÅØ ÅØƧ ǑŃÅØƧƠØ«ĘŃǑŃĊƧĘŐĝ óØƧƉ /ĺ )؞ƠǑ‚Ơ óŐƠÅØƠƽØŃ ÅĠØ ؂ĺƽØŃ¿ ÅĠØ _ƽØǑØƠØƠĺŒčĠĊǑŃĊ óǗƠ ʂǑƧʂıƽƧтĘØ ĠØŃƧƽıØĠƧƽǑŃĊØŃ ǑŃÅ -‚ŃÅɐØƠįØƠıØĠƧƽǑŃĝ ĊØŃ ‚žɝǑƧ«Ę‚óóØŃƉ ĠŃØ тıɔƧØ ɝǑƠ Øĝ įŒĺžóǑŃĊ ÅØƠ _«Ęɐ‚Ơɝ‚ƠžØĠƽ ʂžØ ØƠĊØĝ žØŃ¿ łƧƧ ÅĠØ rØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊ ƙɎĠØıó‚«Ę ŃĠ«Ęƽ ĠĘƠ ~ĠØı ØƠƠØĠ«Ęƽ ǑŃÅ ǑŃɎØƠƽƠØƽž‚Ơ ĘŐĘØ AĠƽтĘĺØØóóØįƽØ ‚ǑƧıŗƧƽƚ¿ įŐŃƧƽ‚ƽĠØƠØŃ ÅĠØ Ƨƽ‚‚ƽıĠ«ĘØŃ XƠǗóØƠƉ Ő«Ę ÅĠØ XŐıĠƽĠį Ơ؂ĊĠØƠĝ ƽØ ɐĠØ ĠĺĺØƠ» _ƽ‚ƽƽ ØƠŃƧƽʂóƽ ǗžØƠ ØĠŃØ žĝ Ƨ«Ę‚óóǑŃĊ ɝǑ ÅĠƧįǑƽĠØƠØŃ¿ ł«ĘƽØ hĺɐØıƽĝ ĺĠŃĠƧƽØƠ \ŗƽƽĊØŃ ı‚Ǒƽ łƠǗžØƠ т«Ę¿ ÅØŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝ ƧƽŒƠįØƠ ‚Ǒó ÅĠØ tŒƠĺØŌĺĝ ĺǑŃĊ ɝǑɝǑƧ«ĘŃØĠÅØŃƉ ĠŃØ ıƽØƠтƽĠɎØ ɝǑ _ƽØǑØƠɎØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĝ ĊØŃ ƧĠŃÅ ÅĠƠØįƽØ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ŐÅØƠ ɎØƠžĠııĠĊƽØ ;ƠØÅĠƽØ óǗƠ -‚ǑƧƧ‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ¿ ɐĠØ ƧĠØ ÅĠØ _ƽ‚‚ƽƧž‚Ńį ;ót ıŒŃĊƧƽ ‚ŃžĠØƽØƽƉ tØƠ ÅĠØ ŃØƠĊĠØɐØŃÅØ ɎŐƠ‚ŃƽƠØĠžØŃ ɐĠıı¿ ƧŐııƽØ Å‚Ƨ ;ótĝXƠŐĊƠ‚ĺĺ ‚ǑƧž‚ǑØŃ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ŃØǑØ _ƽØǑĝ  ØƠž‚Ơ‚ĊƠ‚óØŃ ɝǑ ØƠóĠŃÅØŃƉ ¼†ijĒËģ ſ§ČŅijǏĒƚǜ ž ƚ˧ČijĒĠšǏĒǏŁŤ¼Ë

ǂǂ


*Ëģ¼

ŷſƚ þËģŁ§Ġƚ¶ ¼†ijij †œþËǜŁ§Ġƚ

‚Ƨ į‚ŃŃ ‚Ǒ«Ę ŃıØĊØƠŃ ĠŃ ØǑƽƧ«Ęı‚ŃÅ ž‚ƧƧĠØƠØŃ» Gž žØĠ /ŃɎØƧƽĺØŃƽƧ ĠŃ ÅØŃįĺ‚ıĝ ĊØƧ«ĘǗƽɝƽØ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ ŐÅØƠ _ŐɝĠ‚ıɐŐĘĝ ŃǑŃĊØŃ ê ĠĺĺØƠ ɐĠØÅØƠ ʂƽ ÅØƠ _ƽ‚‚ƽ _ƽØǑĝ ØƠɎŐƠƽØĠıØ ŐÅØƠ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ØĠŃį‚ƧƧĠØƠƽ ê ǑŃÅ ĺǑƧƧƽØ Å‚óǗƠ ŃĠ«Ęƽ ĺ‚ı ƠǗ«įɐĠƠįØŃŠłƧ +ØƧØƽɝ ŒŃÅØƠŃ¿ ɐ‚Ƨ ɎØƠó‚ƧƧǑŃĊƧƠØ«Ęƽĝ ıĠ«Ę óƠ‚ĊɐǗƠÅĠĊ ĊØɐØƧØŃ ɐŒƠØƉ ĘŃıĠ«Ę ĊØĘƽ ÅØƠ )ĠƧįǑƧ žØĠ ÅØŃįĺ‚ıĊØĝ Ƨ«ĘǗƽɝƽØŃ /ĺĺ՞ĠıĠØŃ ɎŐƠ¿ óǗƠ ÅØƠØŃ AŐĝ ÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊ ÅØƠ +ØƧØƽɝĊ؞ØƠ ĊƠŐčɝǗĊĠĊØ žƧ«ĘƠØĠžǑŃĊƧĺŐÅØııØ ĊØɐŒĘƠƽƉ Ƨ ʂŃĝ ÅØıƽ ƧĠ«Ę ‚Ǒó ÅØĺ X‚žĠØƠ Ǒĺ ØĠŃØƧ ÅØƠ ‚ƽĝ ƽƠ‚įƽĠɎƧƽØŃ _ž‚ƠĺŐÅØııØƉ Ő«Ę Å‚ ĺ‚ŃĊØıƧ _ƽØǑØƠƧž‚Ơ‚ıƽØƠтƽĠɎØŃ ĠĺĺØƠ ĺØĘƠ +ØıÅ ĠŃ ƧŐı«ĘØ XƠŐĭØįƽØ óıĠØčƽ¿ Ƨ«ĘĠØčØŃ ÅĠØ )Ġĝ тŃɝŒĺƽØƠ ŗóƽØƠ ƒǑØƠ» _ØıžƧƽ ɐØŃŃ ÅĠØ ØŃįĺ‚ıƧ«ĘǑƽɝžØĘŗƠÅØ ĊƠǗŃØƧ =Ġ«Ęƽ ĊØĝ Ċ؞ØŃ Ę‚ƽƽØ¿ ɎØƠɐØĠĊØƠØ ÅĠØ )ĠтŃɝɎØƠɐ‚ıĝ ƽǑŃĊ ƙĠŃ ɎĠØıØŃ )ŒııØŃ ÅĠØ ØƠĘŗĘƽØŃ žƧØƽĝ ɝǑŃĊØŃƚ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽØ Njɡɡņ ÅØƠ łĺ‚ıĠĊØ ØƠĝ ıĠŃØƠ )ĠтŃɝƠĠ«ĘƽØƠ -‚ŃƧĝ9Ղ«ĘĠĺ Ø«įƉ ‚Ƨ =Ġ؞ıĠŃĊƧ‚ƠĊǑĺØŃƽ ÅØƠ )ĠтŃɝžØĝ ‚ĺƽØŃ» Ƨ ʂŃÅØıØ ƧĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ Ǒĺ ØĠŃØ AŐĝ ÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊ¿ ƧŐŃÅØƠŃ Ǒĺ ØĠŃØŃ CØǑž‚ǑƉ ĠƧɐØĠıØŃ Ę‚žØŃ ƧĠØ ƠØ«ĘƽƉ ØƠ nžØƠĊ‚ŃĊ ɝɐĠƧ«ĘØŃ ØĠŃØƠ AŐÅØƠŃĠƧĠØƠǑŃĊ ǑŃÅ ØĠĝ ŃØĺ CØǑž‚Ǒ ĠƧƽ óıĠØčØŃÅƉ tĠØ ĠŃ ɎĠØıØŃ ‚Ńĝ ÅØƠØŃ ØƠØĠ«ĘØŃ ÅØƧ _ƽØǑØƠƠØ«ĘƽƧ ʂžØŃ ÅĠØ )ĠтŃɝŒĺƽØƠ ÅØƧʂıž ƠĺØƧƧØŃƧƧžĠØıĝ Ơ‚Ǒĺ ê ǑŃŠłĺĠƽ ÅĠØ AŗĊıĠ«ĘįØĠƽ¿ ƧĠ«ĘØƠ ĊØĊı‚ǑžƽØ _ƽØǑØƠɎŐƠƽØĠıØ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØ ƧƽƠØŃĝ ĊØƠØ \ØĊØı‚ǑƧıØĊǑŃĊ ɝǑ ƽŐƠžØÅĠØƠØŃƉ

*AHA* ¢ XŐıĠƽĠįØƠ ǑŃÅ =՞žɔĠƧƽØŃ óŐƠÅØƠŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ óǗƠ ĊƠǗŃØ /ŃɎØƧƽĺØŃƽƧƉ t‚ƠǑĺ

łƧ ØĠŃ /ƠƠɐØĊ ĠƧƽ ê ǑŃÅ ɐØƧʂıž /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ŃĠØ ‚Ǒó Ƨƽ‚‚ƽıĠ«ĘØ ~ǑƧ‚ĊØŃ ɎØƠƽƠ‚ǑØŃ ÅǗƠóØŃƉ2\2`/ `kvHf2MH`?kA t‚Ƨ ØƧ ĘØĠčƽ¿ ɐØŃŃ ÅØƠ _ƽ‚‚ƽ žıŗƽɝıĠ«Ę ~Ǒĝ Ƨ‚ĊØŃ ɝǑƠǗ«įɝĠØĘƽ¿ ØƠı؞ØŃ ĊØƠ‚ÅØ c‚ǑƧØŃĝ ÅØ ŃıØĊØƠ¿ ÅĠØ ĠĘƠ +ØıÅ ĠŃ Ƨž‚ŃĠƧ«ĘØ _Őı‚Ơĝ óŐŃÅƧ ĊØƧƽØ«įƽ ʂžØŃƉ =‚Ǒƽ ØĠŃØƠ тıɔƧØ ÅØƠ \‚ƽĠŃĊ‚ĊØŃƽǑƠ )ØƠĠ ʂžØŃ ÅØǑƽƧ«ĘØ )ŐŃÅƧ‚ŃžĠØƽØƠ Njɡşɡ ǗžØƠ şşä AĠııĠŐŃØŃ ǑƠŐ óǗƠ _Őı‚ƠžƠŐĭØįƽØ ‚Ǒó ÅØƠ /žØƠĠƧ«ĘØŃ -‚ıžĠŃƧØı ØĠŃĊØƧ‚ĺĺØıƽƉ Ǒ«Ę ɐØĠı Ƨ‚ƽƽØ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ɎŐĺ _ƽ‚‚ƽ ɐĠŃįƽØŃƉ ĠŃ ƽŐÅƧĠĝ «ĘØƠØƧ /ŃɎØƧƽĺØŃƽ¿ ƧŐ Ƨ«ĘĠØŃ ØƧƉ

ǂNj

Ëŷ `ƚ††ƚ œŷĒ§Čƚ ſËĒijË `ƷœǎËijƚĒŁijſđ ǎËŷſŞŷ˧ČËij ĒĭĭËŷ ǏĒ˼Ëŷ ĠŃ ƽØǑƠØƠ /ƠƠƽǑĺƉ cƠŐƽɝ ɝ‚ĘıƠØĠ«ĘØƠ Øĝ ĺØŃƽĠƧ į‚žžƽØ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ ÅØƧ Ƨ«ĘǑıÅØŃĝ ĊØžı‚ĊƽØŃ _ǗÅĝ_ƽ‚‚ƽØƧ ŃÅØ Njɡşɡ ÅĠØ Ċ‚ĝ Ơ‚ŃƽĠØƠƽØ ĠŃƧžØĠƧØɎØƠĊǗƽǑŃĊ óǗƠ )ŐƽŐɎŐıĝ ƽ‚ĠįƧƽƠŐĺ ÅǑƠ«Ę ĺØĘƠØƠØ įŐĺžıĠɝĠØƠƽØ Øĝ ƽ‚ĠıƠØĊØıǑŃĊØŃ» ‚ÅǑƠ«Ę Ƨ‚Ńį ÅĠØ ~‚Ęı ɎØƠĝ ĊǗƽØƽØƠ ØƽƠĠ؞ƧƧƽǑŃÅØŃ ê ‚Ǒ«Ę óǗƠ ;Ơ‚óƽĝ ɐØƠįØ¿ ÅĠØ žØƠØĠƽƧ ‚ĺ CØƽɝ ɐ‚ƠØŃƉ ØƽƠŐóóØŃ ĠƧƽ ÅØƠ ƙC‚«ĘʂıƽĠĊįØĠƽƧóŐŃÅƧ ɡşƚ ÅØƧ ØƠıĠŃØƠ ĺĠƧƧĠŐŃƧʂǑƧØƧ tĘĠƽØ Gɐı ‚žĠƽ‚ı ƁtGƄ¿ ĠŃ ÅØŃ ƠǑŃÅ şɡɡɡ ŃıØĝ ĊØƠ ĺØĘƠ ‚ıƧ NjƮ AĠııĠŐŃØŃ ǑƠŐ ĠŃɎØƧƽĠØƠƽ ʂžØŃƉ ǂɡ XƠŐɝØŃƽ ÅØƧ XŐƠƽóŐıĠŐƧ ɎŐŃ Ńı‚ĝ ĊØŃ¿ ÅĠØ ÅØƠ )ŐŃÅƧ ĊØį‚Ǒóƽ ʂƽ¿ ıĠØóØƠŃ ɎŐƠĝ ØƠƧƽ ĊØƠĠŃĊØƠØ ƠƽƠŒĊØƉ tG ƠØ«ĘŃØƽ žØĠ ĠĘĝ ŃØŃ ĺĠƽ ƙAĠŃÅØƠØĠŃтĘĺØŃ ɎŐŃ ƠǑŃÅ şý XƠŐɝØŃƽƚ ĠŃ ÅØŃ 9‚ĘƠØŃ Njɡşş žĠƧ NjɡşǂƉ ƙAĠƽ ÅØƠ ŃÅØƠǑŃĊ ʂƽ _ž‚ŃĠØŃ ÅĠØ ŃıØĊØƠƠØ«Ęĝ ƽØ ɎØƠıØƽɝƽ ǑŃŠłƧ rØƠƽƠ‚ǑØŃ ĠŃƽØƠтƽĠŐтĝ ıØƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ɝØƠƧƽŗƠƽƚ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽ tGƉ

AĠƽ ǑƽɝØŃÅØŃ /ŃɎØƧƽĺØŃƽĊØƧØııƧ«Ę‚óĝ ƽØŃ ‚ǑƧ ‚ııØƠ tØıƽ ê łƠǑŃƽØƠ ‚Ǒ«Ę ÅØƠ ÅØǑƽĝ Ƨ«ĘØ )ŐŃÅƧ‚ŃžĠØƽØƠ ;+= ê óŐƠÅØƠƽ tG ŃǑŃ ØĠŃØ ŃƽƧ«ĘŒÅĠĊǑŃĊƉ _ž‚ŃĠØŃ Ę‚žØ ØĠŃ ĺǑıƽĠı‚ƽØƠ‚ıØƧ žįŐĺĺØŃ ƁŃØƠĊɔ ʂƠƽØƠ cƠ؂ƽɔ¿ cƄ ɎØƠıØƽɝƽ¿ łƧ ĊƠØŃɝǗžØƠƧ«ĘƠØĠĝ ƽØŃÅØ /ŃɎØƧƽĠƽĠŐŃØŃ Ġĺ ŃØƠĊĠ؞ØƠØĠ«Ę Ƨ«ĘǗƽɝØŃ ƧŐıı¿ Ƨ‚Ċƽ tGĝA‚Ń‚ĊØƠ 9‚Ń ;ŐƠĝ ÅĠƧ«ĘƉ tØŃŃ ÅĠØ \ØĊĠØƠǑŃĊ ŃĠ«Ęƽ ØĠŃıØŃįØ¿ ɐØƠÅØ ÅĠØ tĠƠƽƧ«Ę‚óƽƧƧŐɝĠØƽŒƽ ııØŃ “ GɎØƠɔ Ġĺ ǑóƽƠ‚Ċ ÅØƠ +ØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ ØĠŃ ĠŃĝ ƽØƠтƽĠŐтıØƧ _«ĘĠØÅƧĊØƠĠ«ĘƽƧɎØƠó‚ĘƠØŃ ØĠŃıØĠƽØŃ ê ŃŐ«Ę ɎŐƠ ÅØŃ Ƨž‚ŃĠƧ«ĘØŃ X‚Ơı‚ĝ ĺØŃƽƧɐ‚ĘıØŃ ‚ĺ NjɡƉ CŐɎØĺžØƠƉ ĠƧ ØĠŃ _«ĘĠØÅƧƧžƠǑ«Ę ɎŐƠıĠØĊƽ¿ ÅǗƠóƽØŃ ı‚Ǒƽ ııØŃ “ GɎØƠɔ 9‚ĘƠØ ɎØƠĊØĘØŃƉ Gž ØƧ óǗƠ ÅĠØ ŃıØĊØƠ ØĠŃ -‚žžɔ ŃÅ ĊĠžƽ¿ ĠƧƽ ‚ıƧŐ ŃŐ«Ę ŃĠ«Ęƽ ‚žƧØʞ‚ƠƉ ;ı‚Ơ ĠƧƽ ‚žØƠ» ĠØ XŐıĠĝ ƽĠį ʂƽ ÅĠØ ;‚ıįǑı‚ƽĠŐŃ ÅØƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ɎŐƠĝ ØƠƧƽ ǗžØƠ ÅØŃ -‚ǑóØŃ ĊØɐŐƠóØŃƉ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

2AAk`f\f2MHµ f/MG` )k/`

Ƨ Ƨ«ĘØĠŃƽ ØĠŃØ ɐ‚ĘƠØ tǑŃÅØƠɐ‚óóØ ɝǑ ƧØĠŃ¿ ÅĠØ XŐıĠƽĠįØƠ ǑŃÅ =՞žɔĠƧƽØŃ Å‚ ‚ŃžƠØĠƧØŃ» ǑŃÅØƧž‚ǑĺĠŃĠƧƽØƠ XØƽØƠ \‚ĺƧ‚ǑØƠ Ɓ_hƄ žØɝØĠ«ĘŃØƽ ƧĠØ ‚ıƧ ƙØɒɝØıĝ ıØŃƽØ GžƽĠŐŃƚƉ hĺɐØıƽĺĠŃĠƧƽØƠ CŐƠžØƠƽ \ŗƽƽĊØŃ ƁhƄ ı՞ƽ ĠĘƠØ ƙAŐƽĠɎ‚ƽĠŐŃƧįƠ‚óƽƚƉ GƽƽŐ ;ØŃƽɝıØƠ¿ XƠŒƧĠÅØŃƽ ÅØƧ ~ØŃƽƠ‚ıɎØƠĝ ž‚ŃÅØƧ ÅØƧ ØǑƽƧ«ĘØŃ -‚ŃÅɐØƠįƧ¿ žƠŐĊĝ ŃŐƧƽĠɝĠØƠƽ ØĠŃØ ƙƧØĘƠ žŐƧĠƽĠɎØƚ \؂įƽĠŐŃ ÅØƠ ǗƠĊØƠƉ Ǒ«Ę _ƽØžĘ‚Ń ;ŐĘıØƠ¿ ĘØó ÅØƠ ØǑƽƧ«ĘØŃ ŃØƠĊĠØĝĊØŃƽǑƠ¿ ʂƽ ƧĠ«Ę ‚ıƧ ØóǗƠɐŐƠƽØƠ ĊØŐǑƽØƽƉ ĠØ \ØÅØ ĠƧƽ ɎŐŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØŃ óǗƠ ØŃØƠĝ ĊĠØØóóĠɝĠØŃƽØ +؞ŒǑÅØƧ‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ¿ ɎŐƠ ‚ıĝ ıØĺ óǗƠ łƧ ŒĺĺØŃ ɎŐŃ tŒŃÅØŃ ǑŃÅ Œĝ «ĘØƠŃƉ Ƨ įŗŃŃƽØ ‚Ǒ«Ę Ǒĺ ÅĠØ )ŗƠÅØƠǑŃĊ óǗƠ ıØįƽƠՂǑƽŐƧ ŐÅØƠ Ǒĺ OįŐƧƽƠŐĺ ĊØĘØŃƉ t‚ŃŃ ĠĺĺØƠ XŐıĠƽĠįØƠ ĊƠǗŃØ ~ĠØıØ ɎØƠóŐıĝ ĊØŃ¿ ŃØĘĺØŃ ƧĠØ Å‚Ƨ _ƽØǑØƠƠØ«Ęƽ ĠŃƧ rĠƧĠØƠ¿ Ǒĺ ǗƠĊØƠ ÅǑƠ«Ę ÅĠØ ǑƧƧĠ«Ęƽ ‚Ǒó ØĠŃØ _ƽØǑØƠØƠƧž‚ƠŃĠƧ ɝǑĺ -‚ŃÅØıŃ ɝǑ žØɐØĊØŃƉ _žƠĠƽɎØƠžƠ‚Ǒ«Ę ƧØŃįØŃƔ ‚ žƠ‚Ǒ«ĘØŃ ɐĠƠ rŐƠƽØĠıØ óǗƠ ǑĺɐØıƽóƠØǑŃÅıĠ«ĘØ ĠØŃƧƽɐ‚ĝ ĊØŃƉ _‚ǑžØƠØƠ _ƽƠŐĺƔ =‚ƧƧƽ ǑŃƧ _Őı‚Ơ‚Ńı‚ĝ ĊØŃ óŗƠÅØƠŃƉ ŃØƠĊĠØØóóĠɝĠØŃƽØ +؞ŒǑÅØƔ -ØƠ ĺĠƽ ĊƠŐčɝǗĊĠĊØŃ žƧ«ĘƠØĠžǑŃĊƧĺŗĊĝ ıĠ«ĘįØĠƽØŃ óǗƠ /ĺĺ՞ĠıĠØŃƧ‚ŃĠØƠØƠƉ _Őı«ĘØ A‚čтĘĺØŃ ƧĠŃÅ ĊØóŒĘƠıĠ«Ę¿ ÅØŃŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ įŗŃŃØŃ ĊØɐ‚ıƽĠĊØ )ØĘı‚ııŐį‚ƽĠŐŃØŃ ‚ǑƧıŗƧØŃƉ ~ǑÅØĺ ɝØĠĊƽ ÅĠØ Ơó‚ĘƠǑŃĊ¿ łƧƧ ÅØƠ _ƽ‚‚ƽ ƧØĠŃØ rØƠƧžƠØĝ «ĘØŃ ĠĺĺØƠ ɐĠØÅØƠ žƠĠ«Ęƽ¿ ĠŃÅØĺ ØƠ _ƽØǑĝ ØƠɎŐƠƽØĠıØ Ń‚«ĘƽƠŒĊıĠ«Ę ‚žØƠįØŃŃƽ ǑŃÅ ‚Ǒó ÅĠØƧØ tØĠƧØ ÅĠØ ;‚ıįǑı‚ƽĠŐŃ ɎŐŃ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ǗžØƠ ÅØŃ -‚ǑóØŃ ɐĠƠóƽƉ )ǗƠ ŃıØĊØƠ žØÅØǑĝ ƽØƽ łƧ» _ĠØ ÅǗƠóØŃ ŃĠØĺ‚ıƧ ‚ııØĠŃ ‚Ǒó Ƨƽ‚‚ƽıĠĝ «ĘØ )ŗƠÅØƠǑŃĊ ž‚ǑØŃƉ tØƠ ‚ıƧŐ ØĠŃ -‚ǑƧ Ƨ‚ŃĠØƠØŃ ɐĠıı¿ ƧŐııƽØ ƧĠ«ĘØƠ ƧØĠŃ¿ łƧƧ ƧĠ«Ę łƧ /ŃɎØƧƽĺØŃƽ ‚Ǒ«Ę ŐĘŃØ óĠƧį‚ıĠƧ«ĘØŃ Őĝ ŃǑƧ ƠØ«ĘŃØƽ ƁƧĠØĘØ ;‚ƧƽØŃƄƉ

`/M? )o\ 2 HA*\ ØƧŐŃÅØƠƧ žƠǑƽ‚ı ĊĠŃĊ ØƧ ɎŐƠ ØĠŃĠĊØŃ 9‚ĘƠØŃ Ġĺ ĘŐ«Ę ɎØƠƧ«ĘǑıÅØƽØŃ ØƠıĠŃ ɝǑƉ C‚«Ęĝ ÅØĺ ÅØƠ _Øтƽ ĭ‚ĘƠØı‚ŃĊ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ĠŃ ÅØŃ ƧŐɝĠ‚ıØŃ tŐĘŃǑŃĊƧž‚Ǒ ĊØıŐ«įƽ ʂƽƽØ¿ ƧƽƠĠ«Ę ÅØƠ łĺ‚ıĠĊØ _Xĝ)ĠтŃɝƧØтƽŐƠ cĘĠıŐ _‚ƠƠ‚ɝĠŃ Ńó‚ŃĊ Njɡɡǂ įǑƠɝØƠʂŃÅ ØĠĝ ŃØŃ +ƠŐčƽØĠı ÅØƠ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØƉ ĠŃ _«ĘŐ«į óǗƠ ~ØĘŃƽ‚ǑƧØŃÅØ ŃıØĊØƠ¿ ÅĠØ ê ĺØĠƧƽ ɎĠ‚ /ĺĝ ĺ՞ĠıĠØŃóŐŃÅƧ ê ĠŃ ØƠıĠŃØƠ tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃɎØƧƽĠØƠƽ ʂƽƽØŃƉ ~Ǒĺ‚ı -‚ǑžƽƧƽ‚ÅƽĝXŐıĠƽĠĝ įØƠ ɐĠØÅØƠĘŐıƽ ɎØƠƧĠ«ĘØƠƽ ʂƽƽØŃ¿ łƧƧ ɐØĠĝ ƽØƠ ĺĠƽ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØŃ ɝǑ ƠØ«ĘŃØŃ ƧØĠƉ \Ø«ĘƽƧĝ ɎØƠžĠŃÅıĠ«ĘØ ~ǑƧ‚ĊØŃ¿ ƧŐ ƧžŒƽØƠ łƧ hƠƽØĠı ĺØĘƠØƠØƠ +ØƠĠ«ĘƽØ¿ ʂžØ ØƧ ŃĠØ ĊØĊ؞ØŃƉ ØĠ ąNjņ /ĺĺ՞ĠıĠØŃóŐŃÅƧ ǑŃÅ Njɡɡ ɐØĠƽØĝ ƠØŃ +ØƧØııƧ«Ę‚óƽØŃ¿ ÅØŃØŃ ĺØĘƠ ‚ıƧ Njý ɡɡɡ tŐĘŃǑŃĊØŃ ĠŃ ØƠıĠŃ ĊØĘŗƠƽØŃ¿ žƠ‚«ĘØŃ ÅĠØ ĠŃтĘĺØŃ ĺĠƽ ÅØĺ tØĊó‚ıı ÅØƠ )ŗƠĝ ÅØƠǑŃĊ Ǒĺ žĠƧ ɝǑ Ʈý XƠŐɝØŃƽ ØĠŃƉ c‚ǑƧØŃÅØ ɎŐŃ ŃıØĊØƠŃ ĺǑƧƧƽØŃ ‚ǑƧ ÅØĺ XƠĠɎ‚ƽɎØƠĝ ĺŗĊØŃ +ØıÅ Ń‚«ĘƧ«ĘĠØčØŃ¿ įŐŃŃƽØŃ ÅĠØ XıØĠƽØ ĠĘƠØƧ )ŐŃÅƧ ‚žØƠ ŃĠ«Ęƽ ɎØƠĘĠŃÅØƠŃ ǑŃÅ ɎØƠıŐƠØŃ Å‚Ƨ ĠŃɎØƧƽĠØƠƽØ ;‚žĠƽ‚ıƉ ĠŃ ØŃƽƧ«ĘØĠÅØŃÅØƠ +ƠǑŃŠłóǗƠ¿ łƧƧ ÅĠØ )ĠтŃɝɎØƠɐ‚ıƽǑŃĊ ƧŐ Őóƽ ØĠŃƧ«ĘƠØĠƽØƽ» wĒŷƚſ§Č†äƚſwŁ§ČË ƇŤŋŋŤƭǠŋŋ *ŷËËij §ŁijŁĭǕ

)MH`/?

wŁŷ†Ʒä ijģËþËŷ †§ČƚËij ſŁģģƚËij )Łij¼ſ ſĒij¼ ƷijƚËŷijËČĭËŷĒſ§ČË ËƚËĒģĒđ þƷijþËij¶ œËĒ ¼ËijËij fŁƚ†ģǎËŷģƷſƚ ĭŅþģĒ§Č ĒſƚŤ †ČËŷ ƷijœË¼Ēijþƚ )Łij¼ſŞŷŁſŞËĠƚË ſƚƷ¼ĒËŷËij¶ vŁŷđ Ʒij¼ H†§ČƚËĒģË ŞŷƻäËijŤ )ŁģþËij¼Ë ZƷijĠƚË ſĒij¼ ǏĒ§ČƚĒþµ `Łģ†ŷäŁij¼ſµ ĒijſŞËĒſËǎËŷþƻƚƷijþËij ĠŅijijƚËij þËĠ†ŞŞƚ ǏËŷ¼Ëij Ü ǏĒË ǜƷģËƚǜƚ Ēij `ކijĒËijŤ ijģËþËŷ ſŁģģƚËij ij†§ČȆĠËij¶ Ǐ†ſ \ƻ§ĠþŒijþË äƻŷ ¼ĒË \Ëij¼ĒƚË œË¼ËƷđ ƚËij Ǐƻŷ¼ËijŤ wĒij¼äŁij¼ſµ wĒij¼ſƚŒŷĠËij ſĒij¼ ſ§ČǏËŷ ǎŁŷČËŷǜƷſ†þËijŤ )Łij¼ſ ſŁģģƚËij ĭËČŷËŷË *Ʒƚ†§ČƚËij ËĒijþËČŁģƚ Ʒij¼ ĭĒƚ ¼Ëŷ ijĒ˼đ ŷĒþſƚËij wĒij¼ŞŷŁþijŁſË Ġ†ģĠƷģĒËŷƚ ȆœËijŤ ĒŁþ†ſäŁij¼ſµ ĒijË *Ëä†Čŷ ſĒij¼ ſƚËĒþËijđ ¼Ë ZŷËĒſË äƻŷ G†ƚËŷĒ†ģĒËij ǏĒË /Łģǜ Ł¼Ëŷ G†ĒſŤ ijģËþËŷ ſŁģģƚËij ¼ĒË ?†ģĠƷģ†ƚĒŁij ŞŷƻäËij¶ Ēij¼Ëĭ ſĒË ¼ĒË ŞŷŁþijŁſƚĒǜĒËŷƚËij ĒijĠ†ƷäſŞŷËĒſË ĭĒƚ ¼Ëij †ĠƚƷËģģËij ZŷËĒđ ſËij ǎËŷþģËĒ§ČËijŤ *ËijƷſſŷ˧Čƚ˵ wËŷ ſĒ§Č ŞËŷ *ËijƷſſđ ŷ˧Čƚ †ij ZŷŁĞËĠƚËij œËƚËĒģĒþƚ¶ ǏĒŷ¼ Ēĭ ZģËĒƚËä†ģģ Ëŷſƚ ij†§Č ¼Ëij *ģŒƷœĒþËŷij œË¼ĒËijƚŤ ĒËſ ŷËģ†ƚĒǎĒËŷƚ ¼ĒË ƻŞŞĒþËij ‚ĒijſǎËŷſŞŷ˧ČËij Ēij ¼Ëŷ wËŷœƷijþŤ

_ǑžɎØŃƽĠŐŃØŃ óǗƠ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ įŐĺĺØŃ ÅØŃ _ƽ‚‚ƽ ĺØĠƧƽ ÅØǑƽıĠ«Ę ƽØǑƠØƠ ɝǑ ƧƽØĘØŃ ‚ıƧ ĊØĝ žı‚ŃƽƉ ‚Ƨ ĊĠıƽ žØƧŐŃÅØƠƧ óǗƠ _ƽØǑØƠɎØƠĝ ĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ¿ ɐĠØ ƧĠØ žØĠ ɎØƠĺØĠŃƽıĠ«Ę т«ĘʂıƽĠĊØŃ rØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ žØƧŐŃÅØƠƧ Őóƽ ÅĠƧįǑƽĠØƠƽ ɐØƠÅØŃƉ ØŃŃ ‚ŃÅØƠƧ ‚ıƧ ÅĠĝ ƠØįƽØ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ƧØĠØŃ ÅĠØƧØ ƙÅØƠ -ŗĘØ Ń‚«Ę ŃĠ«Ęƽ žØĊƠØŃɝž‚Ơƚ¿ ĺ‚ĘŃƽ ÅØƠ XƠŒƧĠĝ ÅØŃƽ ÅØƧ ǑŃÅØƧƠØ«ĘŃǑŃĊƧĘŐóƧ¿ ĠØƽØƠ Ńĝ ĊØıƧƉ hŃÅ ɐØŃŃ ÅĠØ ĠŃтĘĺ؂ǑƧóŒııØ ÅƠ‚ĝ ĺ‚ƽĠƧ«Ę ƧƽØĠĊØŃ¿ ɐŒ«ĘƧƽ óǗƠ )ĠтŃɝžØ‚ĺƽØ ǑŃÅ XŐıĠƽĠįØƠ ؞ØŃ ÅØƠ ŃƠØĠɝ¿ ØĠŃɝǑƧ«ĘƠØĠĝ ƽØŃ ê ıØĠÅØƠ ‚Ǒ«Ę ĺĠƽ Ƨ«ĘĺǑƽɝĠĊØŃ cƠĠ«įƧƉ ‚žØĠ ƽƠŒĊƽ ÅĠØ )ĠтŃɝžƠ‚Ń«ĘØ ĺØĠƧƽ ØĠĝ ŃØ AĠƽƧ«ĘǑıÅƉ ØŃŃ Ƨ՞‚ıÅ XŐıĠƽĠįØƠ ŃØǑØ )ŗƠÅØƠǑŃĊØŃ žØƧ«ĘıĠØčØŃ¿ ØŃƽɐĠ«įØıŃ )Ġĝ тŃɝĭŐŃĊıØǑƠØ ‚ĊĊƠØƧƧĠɎØ Ńı‚ĊØĺŐÅØııØ ĺĠƽ ĺ‚ɒĠĺ‚ıØĺ _ƽØǑØƠžŐŃǑƧƉ _«ĘıĠØčıĠ«Ę ƧĠŃÅ _ƽØǑØƠɎØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊØŃ ƧƽØƽƧ ɝǑĊıØĠ«Ę ØĠŃ cŐžĝrØƠį‚ǑóƧ‚ƠĊǑĺØŃƽƉ ĠØ \ŗƽƽĊØŃƧ¿ \‚ĺƧ‚ǑØƠƧ ǑŃÅ ;ØŃƽɝıØƠƧ ĠĊŃŐƠĠØƠØŃ )ØĘı‚ııŐį‚ƽĠŐŃØŃ ǑŃÅ ÅĠØ ÅƠŐĝ ĘØŃÅØŃ ĠŃтĘĺ؂ǑƧóŒııØ¿ ɐØŃŃ ƧĠØ ĭØƽɝƽ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØ óǗƠ ØŃØƠĊØƽĠƧ«ĘØ +؞ŒǑÅØĝ Ƨ‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ óŐƠÅØƠŃƉ Ǒ«Ę ĘĠØƠ ÅǗƠóƽØ ØƧ Ƨ«ĘıĠØčıĠ«Ę ŃĠ«Ęƽ ı‚ŃĊØ Å‚ǑØƠŃ¿ žĠƧ ÅĠØ ØƠƧĝ

ƽØŃ /ĺĺ՞ĠıĠØŃóŐŃÅƧ ŐÅØƠ ‚ŃÅØƠØ rØĘĠįØı ‚Ǒó ÅØŃ A‚Ơįƽ įŐĺĺØŃ¿ ÅĠØ ĺ‚ɒĠĺ‚ıØ _ƽØǑØƠØƠƧž‚ƠŃĠƧƧØ ĠŃ ǑƧƧĠ«Ęƽ ƧƽØııØŃ ǑŃÅ _«Ę‚ƠØŃ ɎŐŃ /ŃɎØƧƽŐƠØŃ ‚ŃıŐ«įØŃƉ ‚žØĠ ĊĠžƽ ØƧ ĊØŃǑĊ ĺ‚ĘŃØŃÅØ _ƽĠĺĝ ĺØŃ» _Ő ɐ‚ƠŃƽ ÅØƠ ǑŃÅØƧƠØ«ĘŃǑŃĊƧĘŐó ɎŐƠ ĘŐĘØŃ ĠŃтĘĺ؂ǑƧóŒııØŃ ǑŃÅ ɐØĠƧƽ łƠ‚Ǒó ĘĠŃ¿ łƧƧ ÅĠØ )ĠтŃɝŒĺƽØƠ žØƠƧŐŃØıı ŃĠ«Ęƽ łƠ‚Ǒó ɎŐƠžØƠØĠƽØƽ ƧØĠØŃ¿ ɝǑ ǗžØƠžƠǗĝ óØŃ¿ ՞ ØĠŃØ _‚ŃĠØƠǑŃĊ ƽ‚ƽƧŒ«ĘıĠ«Ę ÅØŃ ƧƽƠØŃĊØŃ hĺɐØıƽįƠĠƽØƠĠØŃ ĊØŃǗĊƽƉ _ŐĺĠƽ įŗŃŃƽØŃ ØƽıĠ«ĘØ cƠĠƽƽžƠØƽƽó‚ĘƠØƠ óǗƠ ŃŐƠĺ‚ĝ ıØ _‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ _ƽØǑØƠɎŐƠƽØĠıØ ĺĠƽŃØĘĺØŃƉ ~ǑÅØĺ žØƧƽØĘƽ ÅĠØ +Øó‚ĘƠ¿ łƧƧ ØƠŃØǑƽ ÅĠØ )‚ıƧ«ĘØŃ žƠŐóĠƽĠØƠØŃƉ ØŃŃ ɐŒĘƠØŃÅ cŐžĝrØƠÅĠØŃØƠ ÅǑƠ«Ę ØĠŃØ «ıØɎØƠØ /ŃɎØƧƽĝ ĺØŃƽƧƽƠ‚ƽØĊĠØ ĊØɝĠØıƽ ĠĘƠØ _ƽØǑØƠı‚Ƨƽ ƧØŃĝ įØŃ įŗŃŃØŃ¿ ÅǗƠóƽØ ƧŐ ĺ‚Ń«ĘØƠ -‚ǑƧžØƧĠƽĝ ɝØƠ ıØØƠ ‚ǑƧĊØĘØŃƉ

\*AH v\2H)/H \ØŃƽŃØƠŃ Øƽɐ‚ žƠĠŃĊØŃ žƧ«ĘƠØĠžǑŃĊƧĝ ĺŗĊıĠ«ĘįØĠƽØŃ ŃĠ«Ęƽ ɎĠØı¿ ɐØŃŃ ƧĠØ ɐØĊØŃ ŃĠØÅƠĠĊØƠ ı‚ǑóØŃÅØƠ ĠŃįǗŃóƽØ ƧŐɐĠØƧŐ į‚Ǒĺ _ƽØǑØƠŃ ɝ‚ĘıØŃƉ ‚žØĠ žØƧĠƽɝØŃ ĊØƠ‚ĝ ÅØ ƧĠØ Őóƽ ǑŃĺŐÅØƠŃØ -ŒǑƧØƠ ǑŃÅ ĺǗƧƧĝ ƽØŃ ÅØƧʂıž įƠŒóƽĠĊ ĠŃɎØƧƽĠØƠØŃ¿ Ǒĺ ÅĠØ ŃØƠĊĠØƧž‚ƠɝĠØıØ ɝǑ ØƠƠØĠ«ĘØŃƉ +ǑƽɎØƠÅĠØĝ ŃØŃÅØ Å‚ĊØĊØŃ¿ ÅØŃØŃ ĘŐĘØ _ƽØǑØƠɎŐƠƽØĠıØ ɐĠŃįØŃ¿ ƙı؞ØŃ ƧØıƽØŃ ĠŃ ÅØŃ -ŒǑƧØƠŃ ĺĠƽ ÅØĺ ĊƠŗčƽØŃ _‚ŃĠØƠǑŃĊƧžØłƠóƚ¿ įƠĠƽĠƧĠØƠƽ =ĠƧ‚ X‚ǑƧƉ ĠØ +ƠǗŃØŃĝXŐıĠƽĠįØƠĠŃ ɐ‚ƠŃƽ łɎŐƠ¿ ƙŐĘŃØ CŐƽ ǑўØóƠĠƧƽØƽØ _ŐŃÅØƠƽ‚ƽĝ žØƧƽŒŃÅØƚ ɝǑ Ƨ«Ę‚óóØŃ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ɐĠØ ‚ŃĊØįǗŃĝ ÅĠĊƽ łƧ _ƽØǑØƠƠØ«Ęƽ ɝǑ ɎØƠØĠŃó‚«ĘØŃƉ _Őı«ĘØ ƠĊǑĺØŃƽØ ǗžØƠĘŗƠØŃ ÅĠØ ØóǗƠĝ ɐŐƠƽØƠ ɎŐŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝØŃ ĊØƠŃØ ê ĊØтǑ ɐĠØ ÅĠØ ØóǑŃÅØ ÅØƧ ǑŃÅØƧƠØ«ĘŃǑŃĊƧĘŐĝ óØƧƉ /ĺ )؞ƠǑ‚Ơ óŐƠÅØƠƽØŃ ÅĠØ ؂ĺƽØŃ¿ ÅĠØ _ƽØǑØƠØƠĺŒčĠĊǑŃĊ óǗƠ ʂǑƧʂıƽƧтĘØ ĠØŃƧƽıØĠƧƽǑŃĊØŃ ǑŃÅ -‚ŃÅɐØƠįØƠıØĠƧƽǑŃĝ ĊØŃ ‚žɝǑƧ«Ę‚óóØŃƉ ĠŃØ тıɔƧØ ɝǑƠ Øĝ įŒĺžóǑŃĊ ÅØƠ _«Ęɐ‚Ơɝ‚ƠžØĠƽ ʂžØ ØƠĊØĝ žØŃ¿ łƧƧ ÅĠØ rØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĊ ƙɎĠØıó‚«Ę ŃĠ«Ęƽ ĠĘƠ ~ĠØı ØƠƠØĠ«Ęƽ ǑŃÅ ǑŃɎØƠƽƠØƽž‚Ơ ĘŐĘØ AĠƽтĘĺØØóóØįƽØ ‚ǑƧıŗƧƽƚ¿ įŐŃƧƽ‚ƽĠØƠØŃ ÅĠØ Ƨƽ‚‚ƽıĠ«ĘØŃ XƠǗóØƠƉ Ő«Ę ÅĠØ XŐıĠƽĠį Ơ؂ĊĠØƠĝ ƽØ ɐĠØ ĠĺĺØƠ» _ƽ‚ƽƽ ØƠŃƧƽʂóƽ ǗžØƠ ØĠŃØ žĝ Ƨ«Ę‚óóǑŃĊ ɝǑ ÅĠƧįǑƽĠØƠØŃ¿ ł«ĘƽØ hĺɐØıƽĝ ĺĠŃĠƧƽØƠ \ŗƽƽĊØŃ ı‚Ǒƽ łƠǗžØƠ т«Ę¿ ÅØŃ _ƽØǑØƠ‚ŃƠØĠɝ ƧƽŒƠįØƠ ‚Ǒó ÅĠØ tŒƠĺØŌĺĝ ĺǑŃĊ ɝǑɝǑƧ«ĘŃØĠÅØŃƉ ĠŃØ ıƽØƠтƽĠɎØ ɝǑ _ƽØǑØƠɎØƠĊǗŃƧƽĠĊǑŃĝ ĊØŃ ƧĠŃÅ ÅĠƠØįƽØ ~ǑƧ«ĘǗƧƧØ ŐÅØƠ ɎØƠžĠııĠĊƽØ ;ƠØÅĠƽØ óǗƠ -‚ǑƧƧ‚ŃĠØƠǑŃĊØŃ¿ ɐĠØ ƧĠØ ÅĠØ _ƽ‚‚ƽƧž‚Ńį ;ót ıŒŃĊƧƽ ‚ŃžĠØƽØƽƉ tØƠ ÅĠØ ŃØƠĊĠØɐØŃÅØ ɎŐƠ‚ŃƽƠØĠžØŃ ɐĠıı¿ ƧŐııƽØ Å‚Ƨ ;ótĝXƠŐĊƠ‚ĺĺ ‚ǑƧž‚ǑØŃ¿ Ƨƽ‚ƽƽ ŃØǑØ _ƽØǑĝ  ØƠž‚Ơ‚ĊƠ‚óØŃ ɝǑ ØƠóĠŃÅØŃƉ ¼†ijĒËģ ſ§ČŅijǏĒƚǜ ž ƚ˧ČijĒĠšǏĒǏŁŤ¼Ë

ǂǂ


 

$

 

% "% +0 0>!:D;;!:-:$>D!:- ; D+! !+0 :)!0 $A0->+20+!:> # /+> +!;!/ !:* ;>A0.+)!0 20G!5> D+.. +! ;)D! +;)! 0'!0+!A:$+:/ +0!;>2 +/ !!: >:2/ !:G!A'!06 :;>! :2>2>F5!0 ;2..!0 0);>!;

): C2: !: 02: +:+;)!0 B;>! '!>!;>!> D!: !06 !!5 :!!0 ;2 +): /! !;>!)> A; !+0!: :> !'!. /+> A0>!:'!)0'>!: A:+0!6 !: :)! +;> / !!:!;2 !0 C!:0-!:> +! >:3/A0' !D!'> +)0 !*

*E5!:>!0 ;)>G!0 ;; +0 !0 +! .$>! !: !!0;/+>>!.5:2 A->+20 +/ B.. .0 !>6 B: +! !;;!0;$:!A +'!0 /!:+-* 0!: A0 +):!0 !'D!:$D)0 +;> 0A0 +! :$+0 A0' !+0!: 2/52;>+!:/;)+0! $B: !0 :+C>)A;).> +! 3;A0' A/ +! ;;!0;:!;>! D+! !:GAC!:D!:>!06 ) !/ ; -.+$2:0+;)! >:>A5 *A!. @HH1 $B: :; A0 !;>A:0>; !0 -B).;):0-':2* (!0 +:2A!.!: $B: +! !D+00A0' C20 +2;5:+> A$ !0 :-> '!:)> )> $2.'> ,!>G> !: +:2A;+20 !>2: ; !:> C!:$.B;;+'> ;> >!- A0 !/B;! A0 ;2* ': 2..! +0 GD!+ +0A>!0 +0 A-!:D;;!:6 +!;!; D+: /+> !/ +:2A!.!: 00 +0 >)02. A/'!D0 !.>6 7 !>G> -00 0+)> 0A: +! 0 A;>:+! ;20 !:0 A) ,! !: 5:+* C> ;!+0 >)02. 5:2 AG+!:!0 ;'> *A!.* )2/; A+006 !: :!+; $B: !0 B)!0:!;>!*/D0 .!: ;>!)> 02) 0+)> $!;>6 +0 )055)!0 D+: 9; !: 0+)>6 ..!+0 !: +:2A!.!: -2;>!> ,! 0) A;* ;>>>A0' GD+;)!0 1HHH A0 4@ HHH A:26

    

   

;>0 +' +! A:+0! :!)> ;+) A0 !:* G!A'> 5!: !0!:>2: >:2/6 !: !+0 +/ .>!;!+. +0>!':+!:>!; !. '!.0'> !: 0

0 6 / )2)! :!)G).!0 A0 /+> !+0! 'A>! >:2/A;!A>! GA !:G+!.!0 :!+)> !+0! ;0$>! >:3/A0'6 )20 @H@H ;2..!0 +! 0>!:D;;!: :)!0 +; GA %?H +'D>>;>A0 !0 +/ ): 5:2 AG+!:!06 ; D:! '!0A' A/ +! @<H HHH +0D2)0!: !D;>.!; /+> .!->:+G+>> GA C!:;2:'!06

 

 " # 00!0 +') !) A(!0 2D !) * .; !:;>!: !:;>!..!: +!>!0 +! +!0!: 5!:* 02/ ; 5>25>;)!0 A0 + * B..!0 A; -2/52;>+!::!/ 5+!:C!:A0 />!:+. 06 +!;!; !;>!)> A;;).+!(.+) A; 0)* D);!0 !0 2);>2$$!06 !:0 !: B..!0 +;> !+0 0 D+) A; /!):!* :!0 )+)>!0 5+!: A0 !+0!: +252.F/!:/!/:06 A> !/ +!0!: 0>!:0!)/!0 ;+0 +! -2!>A+; ;2': :!+($!;>6 !: >B-5:!+; ,! 0) :3(! @" +; &" A:26 !0+'!: +! 3-2.2'+;)! 2/520!0>! .; C+!./!): +! 7 !0>+>>8 !: B..!0     /)> $B: 5!:02/ ;*:2 A-> !;+'0!: ):+;>25) 2)0 !0 !>>!D!:;C2:* >!+. A; +! 5>25>;)!0 !:G).!0 +! !;)+)>! +):!; :'!:;6 +! .;;!0 ;+) !;):!+!0 ! :A-!0 !;>!/5!.0 A0 !-.!!06 7+! B..!0 0!)/!0 5A:!0 A$ A0 !:$;;!0 GA/ !+;5+!. $$!!$.!-!06 !: D+: ;):!+!0 A$ +)0!0 2>+G!06 ; /)> A0;!:! :2 A->! !+0G+':>+'8 ;'> !: !;+'0!:6 !+ ;2 C+!. /:-!>+0'.!C!:!: 5A:!0* 02;>.'+! .!+> ..!: +0'; GAD:>!0 2 +! !;):!+:! 5+!:>;)! !0 !.!-* >:20+;)!0 !:>!0 0+)> . !0 0' .; !C2:GA'>!; 5!+)!:/! +A/ .A$>6    " " 

Š Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

                

      


 

$

 

% "% +0 0>!:D;;!:-:$>D!:- ; D+! !+0 :)!0 $A0->+20+!:> # /+> +!;!/ !:* ;>A0.+)!0 20G!5> D+.. +! ;)D! +;)! 0'!0+!A:$+:/ +0!;>2 +/ !!: >:2/ !:G!A'!06 :;>! :2>2>F5!0 ;2..!0 0);>!;

): C2: !: 02: +:+;)!0 B;>! '!>!;>!> D!: !06 !!5 :!!0 ;2 +): /! !;>!)> A; !+0!: :> !'!. /+> A0>!:'!)0'>!: A:+0!6 !: :)! +;> / !!:!;2 !0 C!:0-!:> +! >:3/A0' !D!'> +)0 !*

*E5!:>!0 ;)>G!0 ;; +0 !0 +! .$>! !: !!0;/+>>!.5:2 A->+20 +/ B.. .0 !>6 B: +! !;;!0;$:!A +'!0 /!:+-* 0!: A0 +):!0 !'D!:$D)0 +;> 0A0 +! :$+0 A0' !+0!: 2/52;>+!:/;)+0! $B: !0 :+C>)A;).> +! 3;A0' A/ +! ;;!0;:!;>! D+! !:GAC!:D!:>!06 ) !/ ; -.+$2:0+;)! >:>A5 *A!. @HH1 $B: :; A0 !;>A:0>; !0 -B).;):0-':2* (!0 +:2A!.!: $B: +! !D+00A0' C20 +2;5:+> A$ !0 :-> '!:)> )> $2.'> ,!>G> !: +:2A;+20 !>2: ; !:> C!:$.B;;+'> ;> >!- A0 !/B;! A0 ;2* ': 2..! +0 GD!+ +0A>!0 +0 A-!:D;;!:6 +!;!; D+: /+> !/ +:2A!.!: 00 +0 >)02. A/'!D0 !.>6 7 !>G> -00 0+)> 0A: +! 0 A;>:+! ;20 !:0 A) ,! !: 5:+* C> ;!+0 >)02. 5:2 AG+!:!0 ;'> *A!.* )2/; A+006 !: :!+; $B: !0 B)!0:!;>!*/D0 .!: ;>!)> 02) 0+)> $!;>6 +0 )055)!0 D+: 9; !: 0+)>6 ..!+0 !: +:2A!.!: -2;>!> ,! 0) A;* ;>>>A0' GD+;)!0 1HHH A0 4@ HHH A:26

    

   

;>0 +' +! A:+0! :!)> ;+) A0 !:* G!A'> 5!: !0!:>2: >:2/6 !: !+0 +/ .>!;!+. +0>!':+!:>!; !. '!.0'> !: 0

0 6 / )2)! :!)G).!0 A0 /+> !+0! 'A>! >:2/A;!A>! GA !:G+!.!0 :!+)> !+0! ;0$>! >:3/A0'6 )20 @H@H ;2..!0 +! 0>!:D;;!: :)!0 +; GA %?H +'D>>;>A0 !0 +/ ): 5:2 AG+!:!06 ; D:! '!0A' A/ +! @<H HHH +0D2)0!: !D;>.!; /+> .!->:+G+>> GA C!:;2:'!06

 

 " # 00!0 +') !) A(!0 2D !) * .; !:;>!: !:;>!..!: +!>!0 +! +!0!: 5!:* 02/ ; 5>25>;)!0 A0 + * B..!0 A; -2/52;>+!::!/ 5+!:C!:A0 />!:+. 06 +!;!; !;>!)> A;;).+!(.+) A; 0)* D);!0 !0 2);>2$$!06 !:0 !: B..!0 +;> !+0 0 D+) A; /!):!* :!0 )+)>!0 5+!: A0 !+0!: +252.F/!:/!/:06 A> !/ +!0!: 0>!:0!)/!0 ;+0 +! -2!>A+; ;2': :!+($!;>6 !: >B-5:!+; ,! 0) :3(! @" +; &" A:26 !0+'!: +! 3-2.2'+;)! 2/520!0>! .; C+!./!): +! 7 !0>+>>8 !: B..!0     /)> $B: 5!:02/ ;*:2 A-> !;+'0!: ):+;>25) 2)0 !0 !>>!D!:;C2:* >!+. A; +! 5>25>;)!0 !:G).!0 +! !;)+)>! +):!; :'!:;6 +! .;;!0 ;+) !;):!+!0 ! :A-!0 !;>!/5!.0 A0 !-.!!06 7+! B..!0 0!)/!0 5A:!0 A$ A0 !:$;;!0 GA/ !+;5+!. $$!!$.!-!06 !: D+: ;):!+!0 A$ +)0!0 2>+G!06 ; /)> A0;!:! :2 A->! !+0G+':>+'8 ;'> !: !;+'0!:6 !+ ;2 C+!. /:-!>+0'.!C!:!: 5A:!0* 02;>.'+! .!+> ..!: +0'; GAD:>!0 2 +! !;):!+:! 5+!:>;)! !0 !.!-* >:20+;)!0 !:>!0 0+)> . !0 0' .; !C2:GA'>!; 5!+)!:/! +A/ .A$>6    " " 

Š Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

                

      


 !

Unternehmen&Märkte

Âť fĂźr das jĂźngst auf den Markt gekomme-

         !          © Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

FOTO: MKATTHIAS LĂ&#x153;DECKE

      # #       "  #  ##  "  !         "  

ne iPhone 4S die Flash- und die DramSpeicherchips sowie den speziell fĂźr Apple konzipierten A5-Prozessor â&#x20AC;&#x201C; das wichtigste Bauteil in dem Gerät Ăźberhaupt. â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x153;blicherweise verlässt sich Apple auf mehr als einen Lieferantenâ&#x20AC;&#x153;, sagt Jim McGregor, Chefanalyst beim US-Marktbeobachter In-Stat. Speicherchips etwa beziehe das US-Unternehmen auch von Elpida in Japan und Hynix aus SĂźdkorea. â&#x20AC;&#x17E;Nur beim Prozessor funktioniert das nicht.â&#x20AC;&#x153; Das wird fĂźr Apple zum Problem, seit Samsung mit seiner Galaxy-Reihe und dem Betriebssystem Android des AppleRivalen Google eine preiswerte Alternative zu iPhone und iPad im Programm hat. Doch der schnelle Abschied von den Koreanern fällt schwerer als gedacht. So hat Apple laut BranchengerĂźchten aus Asien zwar die FĂźhler in Richtung alternativer Lieferanten ausgestreckt. Angeblich haben die Amerikaner mit dem taiwanischen Auftragsfertiger TSMC Ăźber die Produktion des A6-Prozessors verhandelt, der in die nächste iPhone-Generation eingebaut werden soll. Sogar eine Testproduktion des A6 soll es bei TSMC gegeben haben. Doch offenbar hat die Chipqualität Apple bisher nicht Ăźberzeugen kĂśnnen. Wie nun durchsickerte, hat Samsung daher doch wieder den Zuschlag fĂźr die Lieferung des A6-Chips bekommen. Damit bleibt Apple bis auf Weiteres der grĂśĂ&#x;te Auftraggeber von Samsung Ăźberhaupt. Laut Schätzung der Investmentbank HMC Investment Securities haben die Koreaner im vergangenen Jahr Bauteile im Wert von 5,7 Milliarden Dollar an die Amerikaner geliefert, rund vier Prozent des Gesamtumsatzes. Im ersten Quartal 2011 stieg der Anteil dank des Booms bei iPhone und iPad auf 5,8 Prozent; aufs Jahr bezogen, kĂśnnte das Geschäftsvolumen sogar auf acht Milliarden Dollar anschwellen. â&#x20AC;&#x17E;Aus diesem Grund ist die grĂśĂ&#x;te Sorge von Samsung, dass Apple seine Aufträge reduzieren kĂśnnteâ&#x20AC;&#x153;, sagt HMC-Analyst Nho Geun-chang. Als Lieferant käme etwa der japanische Konzern Toshiba infrage. Wegen der guten Geschäfte mit Apple hatten die Koreaner lange Zeit gezĂśgert, im Patentkrieg zurĂźckzuschlagen. Aber weil Apple Verkaufsverbote fĂźr die neuesten Samsung-Produkte vor Gericht erstreiten will, gingen die Koreaner zum Gegenangriff Ăźber. Denn die Prozesshanselei von Apple droht die Samsung-Konzernkasse empfindlich zu treffen. Immerhin steuern Smartphones und Tablet-Rechner laut

WirtschaftsWoche 7.11.2011 Nr. 45

5,7

Bauteile im Wert von Milliarden Dollar lieferte Samsung 2010 an Apple â&#x20AC;&#x201C; in diesem Jahr noch mehr Fitch-Analyst Lim bereits 30 Prozent des Umsatzes und 45 Prozent des Betriebsgewinns von Samsung bei. Dagegen schwächelt das traditionelle Geschäft mit Speicherchips, Bildschirmen und Fernsehern. Entsprechend aggressiv treten die SĂźdkoreaner in der Ă&#x2013;ffentlichkeit gegenĂźber ihrem Frenemy in den USA auf. â&#x20AC;&#x17E;Apple ist zu weit gegangenâ&#x20AC;&#x153;, sagt Samsung-Manager Kim. Apple sei nach Samsung ein â&#x20AC;&#x17E;Spätstarter in der Telekommunikationâ&#x20AC;&#x153;, habe â&#x20AC;&#x17E;hier gar kein Know-howâ&#x20AC;&#x153; und mĂźsse deshalb â&#x20AC;&#x17E;vorhandene Technik nutzenâ&#x20AC;&#x153;.

KONFLIKT SOLL NICHT ESKALIEREN Die GrĂźnde der härteren Gangart: Erstens wollen die Koreaner mit ihren Verbotsanträgen fĂźr das iPhone in Japan, Australien, Frankreich und Italien den Druck auf Apple erhĂśhen, sich gĂźtlich zu einigen. Ă&#x153;blich ist in Patentstreitigkeiten, dass sich die Kontrahenten die Nutzung der Urheberrechte zubilligen. Die Bereitschaft dazu signalisierte Samsung Ende September, indem das Unternehmen einen Lizenzvertrag mit Microsoft fĂźr das Google-Betriebssystem Android abschloss. Microsoft hatte Urheberrechte an Android geltend gemacht. FĂźr jedes seiner Smartphones mit Android zahlt Samsung nun geschätzt zwi-

HÜflicher Herrscher Samsung-Chef Choi verschob Handypräsentation nach Jobs-Tod

schen 10 und 15 Dollar an Microsoft. So leicht wird sich Samsung mit Apple jedoch nicht einigen kĂśnnen. Denn KonzerngrĂźnder Jobs hatte Android zu einem Feind erklärt, den er am liebsten in einem â&#x20AC;&#x17E;Atomkriegâ&#x20AC;&#x153; vernichtet hätte. â&#x20AC;&#x17E;Ich wĂźrde den letzten Penny hergebenâ&#x20AC;&#x153;, hatte Jobs kurz vor dem Tod seinem Biografen diktiert, â&#x20AC;&#x17E;damit Android verschwindet.â&#x20AC;&#x153; Die zweite Ă&#x153;berlegung der Koreaner zielt darauf, dass Apple es trotz des Patentstreits nicht riskieren kann, alle Geschäftsfäden zu seinem wichtigsten Zulieferer abzuschneiden. â&#x20AC;&#x17E;Apple kann sich nicht einfach von Samsung trennenâ&#x20AC;&#x153;, sagt SamsungManager Kim. â&#x20AC;&#x17E;Sie brauchen einen adäquaten Ersatz in Qualität, Quantität und Preis, das kann nur langsam gehen.â&#x20AC;&#x153; Samsung bemĂźht sich inzwischen, dem Konflikt langfristig aus dem Wege zu gehen. Auf die Frage, ob die Koreaner ihr Design von Hardware und Software ändern wollen, um neue juristische Probleme mit Apple zu vermeiden, erklärt der Vizepräsident fĂźr Produktstrategie Hong Won-pyo: â&#x20AC;&#x17E;Die kurze Antwort lautet Ja.â&#x20AC;&#x153; Schon im März engagierten die Koreaner deshalb den ehemaligen BMW-Chefdesigner Chris Bangle als â&#x20AC;&#x17E;Master Designerâ&#x20AC;&#x153;. Bangles Mission lässt sich an den neuen Geräten von Samsung erkennen. Das kĂźnftige Smartphone-Flaggschiff der Koreaner Galaxy Nexus unterscheidet sich durch BildschirmgrĂśĂ&#x;e und ein gekrĂźmmtes Gehäuse deutlich vom iPhone. Ebenso bringt Samsung im November einen Rechner namens Slate PC mit Tastatur und DockingStation auf den Markt, der sich auch als Tablet-Computer nutzen lässt â&#x20AC;&#x201C; und klar vom iPad unterscheidet. Samsung-Präsident Lee, ein Enkel des KonzerngrĂźnders, wĂźnscht sich jedenfalls ein gutes Verhältnis zu Apple. Der â&#x20AC;&#x17E;etwas jähzornigeâ&#x20AC;&#x153; Jobs habe ihn zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen und sich eine halbe oder ganze Stunde lang beschwert, trotzdem seien sie Freunde geworden. â&#x20AC;&#x17E;Samsung und Apple sollten Partner in dieser Industrie sein und konkurrierenâ&#x20AC;&#x153;, sagt Lee, â&#x20AC;&#x17E;fair, aber heftig.â&#x20AC;&#x153; n martin.fritz@wiwo.de | Tokio, michael kroker

107

WirtschaftsWoche Green Economy  

WirtschaftsWoche Green Economy ist das Sonderheft der WirtschaftsWoche zum Thema "nachhaltig wirtschaften".

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you