Page 1

HORNEANDO_ LA_ VI DA

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR


BARRI O -

Set r a t adeunaf a mi l i amuyc onoc i daenel ba r r i o, Ma nuel el hi j o, per t enec ey aal ac ua r t a g ener a c i óndel osMa es t r eobr a dor es

-

Subi s a buel oMa nuel , f ueel f unda doren1 902del obr a dorMa es t r e, c omenz ót r a ba j a ndoc omo a pr endi zdepa na der opa r aung a l l eg oquev i noaCa r t a g ena , pos t er i or ment emont os upr opi o obr a dorenel a c t ua l l oc a l

-

Sues t r ec har el a c i ónc onel ba r r i ol l ev aal osv ec i nosac onfia renl apa na der í ac omounl ug a rdonde g ua r da rc os a squeot r osv ec i nospa s a nar ec og er , c omol l a v es . Losv ec i nosl epr eg unt a ns i hapa s a do pora l l í a l g únv ec i noa l quebus c a n

-

Qui er enma nt eneres aes t r ec har el a c i ónc onel ba r r i opudi endov erqui enpa s aporl apuer t a

-

Al fina l l apa na der í as ec onc i bec omounf oc oder el a c i oness oc i a l esent r ev ec i nos

-

Losc l i ent es , ens uma y or í av ec i nosdel ba r r i o, s ondet oda sl a seda des , des dev ec i nosquel ov i er on c r ec erc onunaeda dde7 0a ños , ha s t aes t udi a nt esuni v er s i t a r i osc onl osqueempi ez aaent a bl a r c onfia nz a

-

Al g unosv ec i nosc ompr a nys ev a n, ot r osut i l i z a nl apa na der í ac omounl oc a l deenc uent r o, dondea l fina l t er mi na nha bl a ndodedi v er s ost ema s

-

Nosc uent aqueel bust ur í s t i c odeCa r t a g enahal l eg a doapa r a renl apuer t a , ba j a ndoat odosl os t ur i s t a spa r ac ompr a rl ost í pi c osr ol l osqueel a bor a n

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR


PANADERÍ A/ OBRADOR -

Hor a r i odet r a ba j ode4: 00ha1 4: 30h/ /1 7 : 30ha 2 0: 30h, porl ama ña napr oduc enl ospr oduc t osy v enden, porl at a r des ol ov endenpr oduc t os

-

Pr ec i s a ndeunl ug a rdedes c a r g adema t er i a l es

-

Unf r ent edet r a ba j odondea ma s a r

-

Unac á ma r af r i g or í fic adondema nt enerl ospr oduc t os

-

El hor nohi s t ór i c odel eña

-

Ex i g ec ons er v a rel hor no

-

Lanuev apa na der í adebet eneruna s pec t oquer ec uer deal aa r t es a ní a des uspr oduc t oss i ndej a rdel a dol a snuev a sa da pt a c i onesdel os t i emposa c t ua l es

-

Ma nt enerunes c a pa r a t ec onpr oduc t osdel apa na der í a

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR


VI VI ENDA

- Uni ónent r ev i v i endayl oc a l pa r as uc omodi da ddebi doaques et r a s l a daaa l t a shor a sdel a ma dr ug a daporl a sc a l l esdeCa r t a g enapa r aa c udi ras ua c t ua l pa na der í a - Pr ec i s ade3dor mi t or i os , unopa r aél ys umuj er( 4442a ños , r es pec t i v a ment e) , ot r opa r as uhi j a ( 8a ños )yunt er c erdor mi t or i opa r ai nv i t a dos - Leg us t a r í at eneruna mpl i os a l óndondepoderr el a j a r s eens usdí a sl i br esdet r a ba j oques on l oss á ba dosporl at a r deyl osdomi ng ost odoel dí a , ydondepuedar euni r s ec onl af a mi l i a , a mi g os , et c , yc ua ndoha g amej ort i empol l ev a rl as obr emes aaunat er r a z a á t i c odondepoder des c onec t a rdel t r a ba j o - El c a l orquedes pr endeel hor no, s es uel et r a ns mi t i ral apl a nt as uper i ordev i v i enda - Debi doaques ev aador mi raúl t i mahor adel at a r de, apa r t i rdel a s2 0: 00h, nec es i t aun dor mi t or i oquel epr ot ej adel r ui doex t er i orydel al uz - ALol a , s umuj er , l eg us t al oses pa c i osl umi nos os

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR

habitante casa Maestre  

más información sobre el habitante de la casa Maestre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you