Page 1

HORNEANDO_ LA_ VI DA

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR


BARRI O -

Set r a t adeunaf a mi l i amuyc onoc i daenel ba r r i o, Ma nuel el hi j o, per t enec ey aal ac ua r t a g ener a c i óndel osMa es t r eobr a dor es

-

Subi s a buel oMa nuel , f ueel f unda doren1 902del obr a dorMa es t r e, c omenz ót r a ba j a ndoc omo a pr endi zdepa na der opa r aung a l l eg oquev i noaCa r t a g ena , pos t er i or ment emont os upr opi o obr a dorenel a c t ua l l oc a l

-

Sues t r ec har el a c i ónc onel ba r r i ol l ev aal osv ec i nosac onfia renl apa na der í ac omounl ug a rdonde g ua r da rc os a squeot r osv ec i nospa s a nar ec og er , c omol l a v es . Losv ec i nosl epr eg unt a ns i hapa s a do pora l l í a l g únv ec i noa l quebus c a n

-

Qui er enma nt eneres aes t r ec har el a c i ónc onel ba r r i opudi endov erqui enpa s aporl apuer t a

-

Al fina l l apa na der í as ec onc i bec omounf oc oder el a c i oness oc i a l esent r ev ec i nos

-

Losc l i ent es , ens uma y or í av ec i nosdel ba r r i o, s ondet oda sl a seda des , des dev ec i nosquel ov i er on c r ec erc onunaeda dde7 0a ños , ha s t aes t udi a nt esuni v er s i t a r i osc onl osqueempi ez aaent a bl a r c onfia nz a

-

Al g unosv ec i nosc ompr a nys ev a n, ot r osut i l i z a nl apa na der í ac omounl oc a l deenc uent r o, dondea l fina l t er mi na nha bl a ndodedi v er s ost ema s

-

Nosc uent aqueel bust ur í s t i c odeCa r t a g enahal l eg a doapa r a renl apuer t a , ba j a ndoat odosl os t ur i s t a spa r ac ompr a rl ost í pi c osr ol l osqueel a bor a n

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR


PANADERÍ A/ OBRADOR -

Hor a r i odet r a ba j ode4: 00ha1 4: 30h/ /1 7 : 30ha 2 0: 30h, porl ama ña napr oduc enl ospr oduc t osy v enden, porl at a r des ol ov endenpr oduc t os

-

Pr ec i s a ndeunl ug a rdedes c a r g adema t er i a l es

-

Unf r ent edet r a ba j odondea ma s a r

-

Unac á ma r af r i g or í fic adondema nt enerl ospr oduc t os

-

El hor nohi s t ór i c odel eña

-

Ex i g ec ons er v a rel hor no

-

Lanuev apa na der í adebet eneruna s pec t oquer ec uer deal aa r t es a ní a des uspr oduc t oss i ndej a rdel a dol a snuev a sa da pt a c i onesdel os t i emposa c t ua l es

-

Ma nt enerunes c a pa r a t ec onpr oduc t osdel apa na der í a

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR


VI VI ENDA

- Uni ónent r ev i v i endayl oc a l pa r as uc omodi da ddebi doaques et r a s l a daaa l t a shor a sdel a ma dr ug a daporl a sc a l l esdeCa r t a g enapa r aa c udi ras ua c t ua l pa na der í a - Pr ec i s ade3dor mi t or i os , unopa r aél ys umuj er( 4442a ños , r es pec t i v a ment e) , ot r opa r as uhi j a ( 8a ños )yunt er c erdor mi t or i opa r ai nv i t a dos - Leg us t a r í at eneruna mpl i os a l óndondepoderr el a j a r s eens usdí a sl i br esdet r a ba j oques on l oss á ba dosporl at a r deyl osdomi ng ost odoel dí a , ydondepuedar euni r s ec onl af a mi l i a , a mi g os , et c , yc ua ndoha g amej ort i empol l ev a rl as obr emes aaunat er r a z a á t i c odondepoder des c onec t a rdel t r a ba j o - El c a l orquedes pr endeel hor no, s es uel et r a ns mi t i ral apl a nt as uper i ordev i v i enda - Debi doaques ev aador mi raúl t i mahor adel at a r de, apa r t i rdel a s2 0: 00h, nec es i t aun dor mi t or i oquel epr ot ej adel r ui doex t er i orydel al uz - ALol a , s umuj er , l eg us t al oses pa c i osl umi nos os

NAVARRETELÓPEZ, RUBÉN PALOMERABOSQUE, PI LAR

habitante casa Maestre  
habitante casa Maestre  

más información sobre el habitante de la casa Maestre

Advertisement