Page 1

I NTE RI ORDE S I GN

PRO PATRICIA RAMÍREZDE OCÁRIZ PORTF OL I O


CURRI CUL UM VI TAE


I nf or maci ón per s onal

J ul i o2011/s ept i embr e2011–babys i s t er E ner o2011/j uni o2011Pr act i casenes t udi odeAr qui t ect ur a J ul i o2010/oct ubr e2010–auxi l i ardel í nea( Dant z a) J ul i o2009/oct ubr e2009–auxi l i ardel í nea( Dant z a) J ul i o2008/oct ubr e2008auxi l i ardel í nea( Dant z a) 2010/ 2011Ti t ul oPr opi oAr qui t ect ur adeI nt er i or es E s ne( Ov i edo,As t ur i as ) 2008S el ect i v i dadUni v er s i dadPúbl i caPampl ona( NAv ar r a) 2007/ 2008Bachi l l er at oE s cuel adear t es( Cor el l a,Nav ar r a E s pañol:I di omamat er no I ngl és: Ot r osi di omas Domi nodeAut odes k3dsMaxDes i gn;Aut ocad;Phot oS hop,Pr es t o,Gant t ,Of i mat í ca:I nf or mát i cas Cur s éBachi l l erAr t í s t i co:Capaci dadesycompet enci asar t í s t i cas Per mi s odeconduci rB,cochepr opi o:Per mi s odeconducci ón

E xper i enci al abor al

E ducaci ónyf or maci ón Capaci dadesycompet enci asper s onal es


RE F ORMAYRE HABI L I TACI ÓN

CAS A/BAR

NAVEI NDUS TRI AL / CAS A


RE F ORMAYRE HABI L I TACI ÓN_CAS A/BAR

PL ANO Ref or madeunacas aant i guaen unbar . L acas acons t adedospi s os ,yl a act uaci óns e cent r a enelpi s o i nf er i or . E lbarcons t a de una z ona de mes as ,z ona de bar r a y un pequeño es cenar i o alf i naldel l ocalpar apos i bl esact uaci ones .


RE F ORMAYRE HABI L I TACI ÓN_CAS A/BAR

I NF OGRAF Í AS L ai dea esdej arl oses paci os abi er t osi nt ent andoel i mi narl a mayorpar t edel osel ement os quel odel i mi t aban. Con l osmat er i al ess e bus ca cr earun j uego de cont r as t es par a el l oss ehanes cogi dol a mader ayelacer o,yaquel a mader a es cal i da y cl ás i ca;yelacer oapor t a un t oquemasv anguar di s t ayf r í o. S ehancons er v adol osmur osde pi edr a delant i guo edi f i ci oy apr ov echandoqueels uel oer a de cement o,s e ha dado una capademi cr ocement o.


RE F ORMAYRE HABI L I TACI ÓN_NAVE/CAS A

PL ANOS Ref or mayr ehabi l i t aci óndeuna nav ei ndus t r i alenunacas a. L a nav e di s poní a de al t ur a s uf i ci ent epar a poderponerun pi s os uper i or . Uno de l oscondi ci onant esde es t epr oyect oesquenos epodí a abr i r ni nguna v ent ana en l a f achada,porl oques ehi z ouna dobl eal t ur av ol cadaaels al ón par a apr ov echasl al uz de l os gr andesv ent anal es .


RE F ORMAYRE HABI L I TACI ÓN_NAVE/CAS A

I NF OGRAF Í AS Aes t av i v i endas el equer í adar un t oque moder no y a l av ez cal i doporl oquel osmat er i al es queel egi mosf uer nonl amader a j unt oconl oscol or esr oj oyamar l l i , que apor t a cal i dez , y el acer o ademásdelbl anco y el negr oquecr eanuncont r as t ey apor t anes et oquemoder noque s ebus caba. L osmuebl ess ondel í neaspur asy r ect ascas imi ni mal i s t asdonde t odoquedaes condi do,nos ev en es t aner i as ni el ment os que r ompanl acont i nui dadv i s ualdel es paci o.


E S PACI OSE F Í ME ROS

E X POS I CI ÓN E S NE


E S CPACI OSE F Í ME ROS_E X POS I CI ÓNE S NE

PL ANOS Di s eñodeuns i s t emaexpos i t i v o, adapt abl e a di f er ent es es paci os ,ques i r v apar amos t r ar l ost r abaj oss el ecci onadosdel os al umnosde l ascuat r o car r er as deE S NEenl aexpos i ci ónf i nalde cur s o. E s t edi s eñoescapazder eci bi r modi f i caci onesen f unci ón del es paci odeexpos i ci ón. L os mat er i al es ut i l i z ados s on r eci cl ados y económi cos , ademásdef aci l ment epor t abl es yde f áci lyr api dpdemont aj e.


E S CPACI OSE F Í ME ROS_E X POS I CI ÓNE S NE

I NF OGRAF Í AS E ls i s t emaexpos i t i v os ebas aen l ascar r er asques edes ar r ol l aen E S NEs el ecci onandounel ement o r epr es ent at i v o de cada una de el l as . E l egi mos l os cabal l et es como el ement ocons t r uct i v opors erun s i s t ema cons t r uct i v o f áci ly r ápi dodemont ar . E ls i s t ema expos i t i v ov er t i cals e cons t r ui r áat andol osel ement os di f er enci ador esdecadacar r er a ( enmodal oshi l os ,endi s eñode i nt er i or es el met r o, di s eño gr áf i col oscabl esconr at onesy env i deoj uegoss er áncabl escon cd´ s ) ,al ascol umnas .


DI S E ÑODEE S CE NOGRAF Í A PAS ARE L A CI BE L E S

CONCI E RTONI N


DI S E ÑOE S CE NOGRAF Í A_PAS ARE L ACI BE L E S

PL ANOS Di s eño de una pas ar el a par a el ev ent o " E nt r amados " en col abor aci ónconl acar r er ade Di s eñodeModa. L a pas ar el a debe t ener dos f unci ones : pas ar el a y mes a r edona. S edebedes t acarl ai mpor t anci a del car áct er Uni v er s i t ar i o e I nt er naci onaldel af or maci ónen els ect ordel aModayelDi s eño as ícomo a l a neces i dad de pot enci arl ar el aci ón Uni v er s i dad – E mpr es a dent r o de es t e s ect or ,y ademáspr omoci onar del aMar caE s paña.


DI S E ÑOE S CE NOGRAF Í A_PAS ARE L ACI BE L E S

I NF OGRAF Í AS Y MAQUE TAS Par t i endo a l a i dea de “i nt er naci onal i z aci ón” hemos enf at i z adol ai deadel amar ca E s paña r edi s eñamosl ost ópi cos es pañol es .E lr oj o,uncol ort an es pañol ,s ecombi naconcol or es másneut r oscomoelnegr oyel bl anco,par acr earunai magen másmoder nayhacerr ef er enci a al oscol or esdeE S NE . L oscubosdel apas ar el amar can elr ecor r i dodeldes f i l e. Al ahor a de hacerl a mes ar edonda,s e col ocar án f or mando un cubo al eat or i oenf or mayal t ur apar a que l os par t i ci pant es s e col oquens obr eel l os .


DI S E ÑOE S CE NOGRAF Í A_E S CE NARI ONI N

R

PL ANOS Di s eñodeunes cenar i opar al a gi r amundi aldelgr upoNi neI nch Nai l s( NI N) . Al s er una gi r a i nt er naci onal debecont arcons u i mpl ement aci ón en di s t i nt os ent or nos que modi f i car án di mens i ones y di s pos i ci ón del mi s mo. Tambi én s e di s eñar al o v i s ual , es deci r :i l umi naci ón, pos i bl espr oyecci ones ,ef ect os , et c. Todoeldi s eño es t aenf ocadoa r epr es ent arl amús i caydar l eun v al orext r aales pect ácul ov i s ual de es t e gr upo en concr et o,en es t e cas ol a mús i ca esf uent e abs ol ut adei ns pi r aci ón.


DI S E ÑOE S CE NOGRAF Í A_E S CE NARI ONI N

I NF OGRAF Í AS E les cenar i os es i t uar á en el cent r o y es t a r eal i z ado con pos t esyal ambr ada de es pi no. S obr ees t es edi s pondr ánell ogo del gr upo s obr e el que s e r eal i z ar a di f er ent es pr oyecci ones .L asj aul ases t r án col gadasa l ol ar godet odoel r eci nt o y en el l as s e r et r opr oyect r an i magenes del conci er t oys usv i di ocl i ps ,es t as j aul ass i guenl ami s maes t ét i ca deles cenar i ocent r al . Alf i naldelconci er t os ebaj ar a una t el a de pr oyecci on y as i s i mul ar a el i ncendi o del es cenar i o.


DI S E テ前DEMOBI L I ARI O ARMARI O PARAS I NGL E

ME S AOF I CI NA


DI S E ÑODEMOBI L I ARI O_ARMARI OPARAS I NGL E

I NF OGRAF Í AS E suna s ol uci ónút i lyalmi s mo t i empoat r act i v aalpr obl emadel al macenaj e en l os pequeños es paci osur banosact ual es .S eha cons egui do l a mayorcant i dad de es paci o par a al macenaj e ocupandoelmenores paci oút i l pos i bl e. E s t ái ns pi r ado en l asant i guas mal et as de v i aj e, s i endo s us mat er i al espi els i nt et i capar ael ext er i ory t abl er osde DM de col or cr ema par a eli nt er i or . L aspuer t asdi s poneneder uedas par af aci l i t ars uaper t ur a.


DI S E ÑODEMOBI L I ARI O_ME S APARAOF I CI NA

I NF OGRAF Í AS E sunames adodul arenl aque puedesi rañadi endoonomes as s egún l as neces i dadades de cadaus uar i o. E ldi s eñoesdef or masor gáni cas par acr earunaci cul aci ónf l ui da enl aof ci na.E s t ai ns pi r adaenl a nat ur al ez a. Cadames adi s ponede3pat as conr uedaspar a podermov er l a con f aci l i dad.Tambi én s e ha di s eñado elel ement o ques i r v e de nexo par a poderponerl as mes asdeuna maner a cont i nua en di f er ent esdi r ecci ones .


MAQUE TAS E DI F I CI OBBV

PAS ARE L A E S NE


MAQUE TA_E DI F I COBBV( MADRI D) Real i z aci óndeunamaquet adel edi f i ci oBBVs i t uadoenA. Z. C. A en Madr i d par a un t r abaj o de i nt er v enci ón en 5 pl ant as de di cho edi f i ci o. L a maquet as e cons t r uyó con car t ónpl uma,acet at oehi l os . S e des ar r ol l ol a pr i mer a mi t ad deledi f i ci o par a ent enderel f unci onami ent o de es t eys u es t r uct ur a.L aspl ant asquees t án s i nl a“f achada”s onl aspl ant as en l as que r eal i z amos l a i nt er v enci ón.


MAQUE TA_PAS ARE L ACI BE L E S Real i z aci 贸ndeunamaquet ade l a pas ar el a Ci bel es par a un ev ent odeE S NE . L a maquet as e cons t r uy贸 con car t 贸n pl uma,car t 贸n e hi l osy ci nt as . L oscubosdi s pues t osa l ol ar go de l a pas ar el as er eal i z ar on a una es cal a mayorpar a poder apr eci arelent r amado de hi l os y par a poder r eal i z ar l as di f er ent es pos i bi l i dades de mont aj epar al ames ar edonda.


DI BUJ OS

CARBONCI L L O

PRE S PE CTI VAS AL ÁPI Z

PAS TE LY PI NTURAACRÍ L I CA


DI BUJ OS_CARBONCI L L O Aqui podemos v er al gunos de mi s di buj os de anat omĂ­ a r eal i z adosa car bonci l l o par a l aas gnat ur adedi buj oat Ă­ s t i co. L osmodel oser andees cayol a.


DI BUJ OS_PRE S PE CTI VASAL รPI Z E s t as s on al gunas de mi s per s pect i v asdi buj adasal รกpi z conl ucesys ombr as .


DI BUJ OS_PAS TE LYPI NTURAACRÍ L I CA E l pr i mer cuadr o de l a i z qui er daesundi buj oapas t el deuncuadr odeManet . E lcuadr o de l a der echa es t á pi nt adosconpi nt ur a acr í l i ca. E sunes t udi os obr eelcol orcon l ai magendeuni nt er i or .Uno es t á r eal i z ado con col or es compl ement ar i os , ot r o con Tonosf r í osyelúl t i mocont onos . cal i dos


F OTOGRAF Í A


F OTOGRAF Í A L af ot ogr af í a par a miesuna f or ma de expr es i ón, una maner apar apodermos t r aral mundomif or madev er l oyl o quemet r ans mi t e. Aquí podemos v er al gunas de l asf ot ogr f í asque he i do t omando en mi sv i aj es ( L a L aguna Negr a en S or i a;Coni l del aF r ont er a; Al hambr aen Gr anda) .


CONTACTO pat r i ci a. r ami r ez deocar i z @gmai l . com

GMAI L

ht t p: / / pat r i ci ar ami r ez deocar i z . bl ogs pot . com. es /

BOL G

Pat r i ci aRamí r ezdeOcár i z

F ACE BOOK

Pat r i ci aRamí r ezdeOcár i z

L I NKE DI N

Portfolio  

Portfolio Inetrior Desing PRO

Advertisement