Page 1

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองป่าตอง

JOURNAL OF PATONG MUNICIPALITY ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ November 2019 l Issue 2


FEATURE

ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดไตรตรัง เพิม ่ พื้นที่สีเขียวให้เมืองป่าตอง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหเมืองปาตองถือเปนอีกหนึ่งนโยบาย ทางดานสิง่ แวดลอมทีน่ างสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรี เมืองปาตองใหความสําคัญ โดยเมือ่ ป ๒๕๖๑ ไดมกี ารจัดสรรงบประมาณ ในการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น บ ริ เ วณหาดไตรตรั ง ให เ ป น สวนสาธารณะเพื่อเปนพื้นที่สีเขียว สําหรับการพักผอนหยอนใจ แกพี่นองชาวปาตองและนักทองเที่ยว นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรีเมืองปาตอง เปดเผยวา เมื่อป ๒๕๖๑ ทางเทศบาลเมืองปาตองไดรับอนุมัติงบจาก สภาเทศบาลเมืองปาตอง เพื่อมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เปนสวนสาธารณะ

ป่าตองสาร

ซึ่งการกอสรางจนถึงตอนนี้คืบหนาไปแลวกวา ๙๐ เปอรเซ็นต คาดวา ภายในเดือนธันวาคมป ๒๕๖๒ การกอสรางก็จะแลวเสร็จ พี่นอง ประชาชนรวมถึ ง นั ก ท อ งเที่ ย วก็ ส ามารถเข า มาใช พื้ น ที่ ต รงนี้ เปนที่พักผอนได อย า งไรก็ ต ามอยากฝากพี่ น  อ งประชาชนช ว ยกั น ดู แ ล โดยเฉพาะเรือ่ งความสะอาด ทิง้ ขยะในทีท่ ที่ างเทศบาลฯ จัดเตรียมไว เพื่ อ ให ส วนสาธารณะหาดไตรตรั ง สะอาด สวยงาม ประทั บ ใจ แกผูมาเยือน นางสาวเฉลิมลักษณฯ กลาวทิ้งทาย


MAYOR’S TALK

เทศบาลเมืองป่าตองเปิดศูนย์ควบคุมและสัง่ การ ระบบรักษาความปลอดภัยเมืองป่าตอง

พร้อมดูแลประชาชนตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เรื่ อ งความปลอดภั ย ถื อ เป น อี ก หนึ่ ง นโยบายที่ เ ทศบาล เมืองปาตองภายใตการนําของ นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรีเมืองปาตอง ใหความสําคัญดวยวิสัยทัศน “ปาตอง ปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง” เทศบาลเมืองปาตองจึงไดจัดสรรงบประมาณ ในการติดตัง้ กลอง CCTV ทุกพืน้ ทีใ่ นเมืองปาตอง และลาสุดไดเปดใช “ศู นย ค วบคุ ม และสั่ ง การระบบรักษาความปลอดภัยเมืองปาตอง” เปนที่เรียบรอยแลว

นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรีเมืองปาตอง เปดเผยวา จากการที่เทศบาลฯ ไดดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพื่อทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยว และดูแลเรื่อง สิ่งแวดลอมของเมืองปาตองไปแลวกอนหนานี้ แตยังไมมีศูนยควบคุม อยางเปนระบบซึง่ เปนสิง่ จําเปนทีต่ อ งมี เทศบาลฯ จึงไดจดั สรรงบประมาณ เพื่อสรางเปนศูนยควบคุมและสั่งการระบบรักษาความปลอดภัย เมืองปาตอง เพื่อทําหนาที่ในการรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาแสดงผล ที่หองควบคุมแหงนี้ ใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถมองเห็น สามารถนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหใชในการบริหารจัดการ สูก ารแกไข ปญหาในเมืองปาตอง ที่สําคัญศูนยแหงนี้ยังเปดใหบริการประชาชน ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณทไี่ มพงึ ประสงค ประชาชนสามารถเขามาขอดู ขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนไดอีกดวย ป่าตองสาร


NEWS UPDATE

งาน “เปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตอง ครัง้ ที่ ๓๓ ประจําปี ๒๕๖๒” วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ บริเวณถนนทวีวงศ หาดปาตอง นายเขมพล อุย ตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีวา การกระทรวงการทองเทีย่ ว และกีฬา เปนประธานเปดงาน “เปดฤดูการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดปาตอง ครัง้ ที่ ๓๓ ประจําป ๒๕๖๒” โดยมี นายวงศกร นุน ชูคนั ธ รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายก เทศมนตรีเมืองปาตอง คณะผูบ ริหาร สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ เทศบาลเมืองปาตอง ประชาชนและนักทองเที่ยว รวมในพิธีเปด และรวมชมขบวนพาเหรดทีส่ ดุ อลังการจากหนวยงานตางๆ ทีม่ ารวม สร า งสี สั น ให กั บ การเป ด ฤดู ก ารท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง งาน “เปดฤดูการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดปาตอง ครั้งที่ ๓๓ ประจําป ๒๕๖๒” จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ภายใตแนวคิด Cheerful Beach Variety Phuket : รื่นเริงหาดทราย หลากหลายทะเลภูเก็ต

ป่าตองสาร


NEWS UPDATE วันที่ ๑ พฤศจิกายน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน

พิธเี ปิดงานและร่วมรับชม ขบวนพาเหรดจากหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรมดํานํ้าเก็บขยะ, สาธิตการประดิษฐ์ “มาคราเม่”, สาธิตเครือ ่ งประดับจากเศษขยะทางทะเล

วันที่ ๓ พฤศจิกายน

วันที่ ๔ พฤศจิกายน

วันที่ ๕ พฤศจิกายน

PATONG COSPLAY BEACH RUN 2019

การสาธิตประกอบอาหารจากร้านทีไ่ ด้รบ ั MICHELIN GUIDE PHUKET 2019 / คอนเสิรต ์ วง ZEED

การแสดงจากกลุ่มไลน์แดนซ์ จังหวัดภูเก็ต คอนเสิรต ์ เอ๊ะ จิรากร

สํ าหรั บ กิ จกรรมงาน “เปิ ด ฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวัด ภูเก็ต ณ หาดป่าตอง ครัง้ ที่ ๓๓ ประจําปี ๒๕๖๒” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑-๕ พฤศจิ กายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

ป่าตองสาร


NEWS UPDATE

ทอดกฐินสามัคคี ประจําปี ๒๕๖๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ วัดสุวรรณคีรีวงก เทศบาลเมืองปาตอง พรอมกับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปาตอง รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๖๒ โดย นางสาว เฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรีเมืองปาตอง เปนประธาน ในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนา สวนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองปาตอง และประชาชน ในพื้นที่เขารวม ซึ่งการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มีผูมีจิตศรัทธา รวมทําบุญเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๕,๗๖๘.๗๕ บาท

ป่าตองสาร


NEWS UPDATE

ประเพณี ลอยกระทง ประจําปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ลานบางลา หาดปาตอง นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรีเมืองปาตอง เปนประธานเปดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๒ พรอมดวยคณะผูบ ริหาร สมาชิกสภา หัวหนาสวนราชการ เทศบาล เมืองปาตอง รวมในพิธีเปด โดยมีประชาชนในพื้นที่ปาตองและใกลเคียง รวมถึง นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติเขารวมงานเปนจํานวนมาก สําหรับประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองปาตอง รวมกับชมรมผูป ระกอบการสถานบันเทิงหาดปาตอง การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดภูเก็ต สมาคมโรงแรมหาดปาตอง สถานีตํารวจภูธรปาตอง จัดขึ้นเพื่อเปนการอนุรักษ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยู โดยกิจกรรม ภายในงาน ประกอบดวย การมอบทุนการศึกษาจํานวน ๕๐ ทุน จากชมรม ผูป ระกอบการสถานบันเทิงหาดปาตอง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป การประกวด กระทง และการประกวดนางนพมาศ

ป่าตองสาร


NEWS UPDATE

ประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมพระพิศิษฐกรณีย เทศบาล เมื อ งป า ตอง นายธานิ น ทร อรรถทรั พ ย ประธานสภาเทศบาลเมื อ งป า ตอง ไดเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองปาตอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมี นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย นายกเทศมนตรีเมืองปาตอง พรอมดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ เขาประชุม โดยพรอมเพียง โดยมีวาระการประชุมทั้งหมด ๔ วาระ ประกอบดวย ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปาตอง ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ญัตติการขอใชพื้นที่สาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองเลิกใชประโยชน รวมกัน “ที่สงวนเลี้ยงสัตวควนเขาไตรตรัง” (กองชาง) มติในที่ประชุมเห็นดวย ๑๔ เสียง ครบองคประชุมระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ป่าตองสาร


COMPLAINT RESOLUTION

เทศบาลเมืองป่าตอง แก้ปัญหาข้อร้องเรียน

ทิ้งไขมันลงบนถนน จากกรณีประชาชนในพืน้ ทีเ่ มืองปาตองไดรอ งเรียนมายังเทศบาล เมืองปาตอง เรื่องมีการลักลอบทิ้งไขมันจากรานอาหารลงบนถนน ทําให พี่นองประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงไดรับความเดือดรอน โดยหลังจากไดรับ เรื่องรองเรียน เทศบาลเมืองปาตอง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดลงพื้นที่ตรวจสอบ พรอมทั้งแจงตักเตือนเจาของรานใหดําเนินการ ปรับปรุงแกไขเปนที่เรียบรอย สําหรับพีน่ อ งประชาชนในพืน้ ทีป่ า ตอง หากไดรบั ความเดือดรอน สามารถรองเรียน รองทุกข ไดที่ ศูนยดาํ รงธรรมเทศบาลเมืองปาตอง (ชัน้ ๒) สํานักงานเทศบาลเมืองปาตอง หมายเลขโทรศัพท ๐ ๗๖๓๔ ๔๒๕๕

ป่าตองสาร


CONTACT US

งานประชาสัมพั นธ์ โทร. ๐ ๗๖๓๔ ๔๒๗๕

ติดตามขอมูลขาวสารของเทศบาลเมืองปาตอง ไดตามชองทางสือ่ ตางๆ ดังนี้ • facebook.com/patongcity.pr • facebook.com/prpatong.municipality • Website : www.patongcity.go.th • Application “เทศบาลเมืองปาตอง” ทั้ง Android และ IOS ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองป่าตอง/ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตําบล

ใหบริการดานขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งประชาชนสามารถมาคนควาหาขอมูลขาวสารของราชการได ในวันและเวลาราชการ ไดที่บริเวณ ชั้น ๑ สํานักงานเทศบาลเมืองปาตอง หรือทาง www.oic.go.th/INFOCENTER18/1866/

Profile for patongcity.pr

ป่าตองสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  

ป่าตองสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562  

Advertisement