Page 1

50

Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika Zdravniški koncerti Professor Janez Plečnik Memorial Meetings Concerts of Medical Doctors

Nina Gale

Alenka Vizjak

Zvonka Zupanič Slavec

Dušan Ferluga


50


50

Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika Koncerti zdravnikov Professor Janez Plečnik Memorial Meetings Concerts of Medical Doctors

Nina Gale

Alenka Vizjak

Zvonka Zupanič Slavec

Dušan Ferluga


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 005.745:616"1970/2019" MEMORIALNI sestanki profesorja Janeza Plečnika, zdravniški koncerti = Professor Janez Plečnik memorial meetings, Concerts of Medical Doctors / Nina Gale ... [et al.] ; [prevod v angleščino Martin Cregeen]. - Ljubljana : Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2019 ISBN 978-961-6502-39-9 1. Vzp. stv. nasl. 2. Gale, Nina COBISS.SI-ID 302494464

Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika Professor Janez Plečnik Memorial Meetings Zlati jubilej Golden Jubilee Koncerti zdravnikov Concerts of Medical Doctors Avtorji /Authors Nina Gale, Alenka Vizjak, Zvonka Zupanič Slavec, Dušan Ferluga Tehnični urednik /Tehnical Editor Metod Perme Oblikovanje /Design Pikto Prevod v angleščino /Translation to English Martin Cregeen Lektorica slovenskega jezika /Reader Cvetana Tavzes Tisk /Print R-tisk Založnik /Published by Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Naklada /Print run 800 izvodov Ljubljana 2019


zlati jubilej golden jubilee


Kazalo

Index

P RED G OVO R

FO R E WORD

Ob zlatem jubileju Plečnikovih memorialov

On the Golden Jubilee of Plečnik Memorials

08

Uvod

Introduction

12

Janez Plečnik in njegova naslednika

Janez Plečnik and his successors

21

Viri in literatura

Sources and Literature

26

Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika s simpozijem

Professor Janez Plečnik Memorial Meetings with the symposium

1970 Heilognatopalatoshiza Cheilognathopalatoschisis 29

1975 Kronični glomerulonefritis Chronic Glomerulonephritis 46

1971 Ciroza jeter Liver Cirrhosis 34

1976 Maligni limfomi Malignant Lymphomas 49

1972 Cerebrovaskularni insult Cerebrovascular Insult 38

1977 Ulkusna bolezen želodca in dvanajstnika Gastric and Duodenal Ulcer Disease 52

1973 Endometrijski karcinom Endometrial Carcinoma 41

1978 Dihalna stiska pri novorojencu Respiratory Distress in the Newborn 54

1974 Pljučni karcinom Lung Cancer 43

1979 Živčno-mišične bolezni Neuromuscular Diseases 57

29


1980 Bolezni sečnega mehurja Diseases of the Urinary Bladder 59

1990 Eksperiment­alna medicina Experimental Medicine 92

1981 Bolezni grla v luči nacionalne patologije Diseases of the Larynx in the Light of National Pathology 62

1991 Molekularna genetika v medicini Molecular Genetics in Medicine 95

1982 Virusni hepatitis Viral Hepatitis 65

1992 Skeletna mišica Skeletal Muscle 99

1983 Revmatoidni artritis Rheumatoid Arthritis 67

1993 Ščitnica in njene bolezni Thyroid and its Diseases 101

1984 Slovenska medicinska beseda Slovene Medical Terminology 70

1994 Tumorji ledvic Kidney Tumours 104

1985 Pljučne granulomatoze Lung Granulomatoses 74

1995 Difuzni nevroendokrini sistem Diffuse Neuroendocrine System 109

1986 Maligni tumorji mehkih tkiv Malignant Soft Tissue Tumours 77

1996 Gastritis in z njim povezane bolezni Gastritis and Gastritis Associated Diseases 114

1987 Transplantacija Transplantation 79

1997 Zdravniška napaka Medical Error 118

1988 AIDS 82

1998 Kardiovaskularne bolezni Cardiovascular Diseases 123

1989 Imunologija Immunology 86

1999 Avtoimunske sistemske bolezni Autoimmune Systemic Diseases 126


2000 Epitelijski tumorji glave in vratu Epithelial Tumours of the Head and Neck 130

2010 Novosti v patologiji Advances in Pathology 173

2001 Kardiovaskularne bolezni Cardiovascular Diseases 134

2011 Tumorji v povezavi z okužbo s človeškimi virusi papiloma (HPV) Human Papilloma­viruses (HPV) Related Tumours 181

2002 Sodobna diagnostika malignih limfomov An Update of Diagnostic Approach to Malignant Lymphomas 137

2012 Novosti v citopatologiji: most med kliniko in diagnostično patologijo Advances in Cytopathology: A Bridge between Clinicians and Diagnostic Pathology 189

2003 Profesionalna etika pri delu z ljudmi Professional Ethics in Work with People 141

2013 Novosti v urološki patologiji Update in Uropathology 196

2004 Virusni hepatitis Viral Hepatitis 143

2014 Kronična vnetna črevesna bolezen Inflammatory Bowel Disease 201

2005 Molekularna diagnostika v medicini Molecular Diagnostics in Medicine 148

2015 Novosti na področju ustnih bolezni Advances in Oral Diseases 206

2006 Demence Dementias 154

2016 Okvara zaradi zdravil Drug Induced Injury 211

2007 Pljučni rak, današnje stanje in perspektive Lung Cancer, State of Art and Perspectives 159

2017 Novosti v diagnostiki in zdravljenju limfomov Lymphoma Update 217

2008 Tumorji debelega črevesa in danke Colorectal Tumours 164

2018 Novosti v ginekološki patologiji New Concepts in Gynaecological Pathology 222

2009 Novosti v dermato­patologiji Update in Dermato­pathology 168

2019 Molekularna patologija Molecular Pathology 226

Viri in literatura

Sources and Literature

228


P O L S TO L E T J A G LAS B EN EG A U STVA RJ A N J A Z D R AV N I ŠT VA O B P L E Č N I KOV E M MEMO R I ALU

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

H A L F A CEN T U RY O F M EDICA L M U S ICA L CREAT I VI T Y AT T HE PL EČN I K M EM ORI A L

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

Prejemniki Diplome profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke pri predmetih anatomija, histologija z embriologijo in patologija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

The Professor Janez Plečnik Diploma awarded to students with excellent achievements in the subjects anatomy, histology with embryology and pathology at the Faculty of Medicine University of Ljubljana.

Prejemniki Priznanja profesorja Franceta Hribarja za pomemben prispevek k razvoju in ugledu patologije v Sloveniji in/ali z vrhunskimi dosežki v stroki in znanosti.

The Professor France Hribar Award for significant contribution to the development and prestige of pathology in Slovenia and/ or through top professional and scientific achievements.

Povzetek

Summary

230

275

277

278


Pr e d go v o r

For ewor d

Ob zlatem jubileju Plečnikovih memorialov

On the Golden Jubilee of Plečnik Memorials

Letos mineva sto let, kar je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani in ob njej tudi Medicinska fakulteta. S tema jubilejema sovpada še en, ki je tudi pomemben: leta 1970 je skupina fakultetnih učiteljev prvič izpeljala memorialno srečanje Janeza Plečnika in letos slavimo že petdeseto izvedbo. Gre za srečanje, ki je postavilo temelje kulturi slovenskih strokovnih srečanj na področju medicine in predstavlja eno najstarejših strokovnih srečanj slovenskih zdravnikov. Plečnikovi memoriali so si s svojo odličnostjo z leti pridobili vlogo osrednje strokovno-znanstvene in kulturne prireditve naše Medicinske fakultete v Tednu Univerze.

This year marks the centenary of the founding of the University of Ljubljana and its Faculty of Medicine. Another important jubilee coincides with it; in 1970, a group of faculty teachers organised the first Memorial Meeting to Janez Plečnik, and this year we are celebrating the fiftieth Memorial. It is a meeting that laid the foundations for the culture of Slovene professional meetings in the field of medicine and is one of the oldest professional meetings of Slovene doctors. Plečnik Memorials have earned over the years the role of central professional, scientific and cultural event for our Faculty of Medicine in the University of Ljubljana Week.

Srečanja so skozi desetletja skrbela za prenašanje novosti v znanosti v medicinsko stroko. Ob prebiranju zbornikov vidimo, kako se je v tem času razvila medicinska znanost. Kot taki predstavljajo zanimiv prikaz razvoja medicinske znanosti in stroke na tem področju.

Over the decades, the meetings have been concerned with the transfer of advances in science to the medical profession. In reading the Proceedings, it can be seen how medical science has evolved during this time. As such, they represent an interesting account of the development of medical science and the profession.

Marsikateri avtorji prispevkov niso več med živimi, s svojim delom pa so zapustili neizbrisen spomin v zgodovini slovenske medicine. Ne bi bilo prav, če bi jih pozabili. Ideja, da bi ob zlatem jubileju izdali monografijo, ki bi naredila pregled skozi to dolgo obdobje, je hvalevredna. Na tak način bomo lahko iztrgali pozabi pomemben del zgodovine slovenske medicine. Ob prebiranju zbornika nam bo še bolj postalo jasno, kako ponosni smo lahko na slovenske zdravnike, ki so bili nosilci tega razvoja.

Predgovor

Many of the authors of the contributions are no longer with us but, with their work, they have left an indelible memory in the history of Slovene medicine. It would not be right to forget them. The idea of publishing a monograph to mark the Golden Jubilee, which will provide a review of this long period, is laudable. We will thus be able to save from oblivion an important part of the history of Slovene medicine. Reading the Proceedings, it becomes ever clearer how proud we

Foreword


Pri tem me posebej veseli, da so Plečnikovi dnevi skozi vse obdobje ohranili tesno povezavo z Medicinsko fakulteto, kar je njihova posebna značilnost, prav tako kot tesna povezanost kulturnega in strokovnega programa. Srečanja, ki se jih lahko udeležijo študentje in vsi drugi udeleženci brezplačno, že ves čas potekajo v prostorih fakultete, tudi kot del dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja. Ob njih tudi podelimo priznanja študentom za izjemne študijske dosežke. Organizatorji srečanja so že ves čas inštituti in katedre naše fakultete, skozi vsa desetletja z vodilno vlogo Inštituta za patologijo. Vsa ta dolga leta so srečanja ohranila znanstveno odličnost in nam kažejo pogled v prihodnost, kar je naloga akademske inštitucije. Želim si, da bi tudi v prihodnosti zadržali strokovno kakovost srečanj in povezanost z delom fakultete. Glede na izkušnje iz preteklosti ni nobenega dvoma, da se bo to tudi zgodilo.

can be of the Slovene physicians who have led this development. I am particularly pleased that the Plečnik Memorials have maintained throughout the period such a close link with the Faculty of Medicine, which is a special feature of them, as well as maintaining a close link between the cultural and professional programs. The meetings, which can be attended by students and all other participants free of charge, have already been held in the premises of the faculty, including as part of undergraduate and postgraduate education. We also present diplomas at them to students with outstanding academic achievements. The organisers of the meeting are the institutes and chairs of our faculty, with the Institute of Pathology playing the leading role over the decades. The meetings have maintained scientific excellence throughout and provide us with a vision for the future, which is precisely the task of an academic institution. It is my wish that we retain such a high professional quality of the meetings in the future and such a link with the work of the faculty. Given the experience of the past, there can be no doubt that this will happen.

Predgovor

Prof. dr. I G O R ŠVA B, dr. med.

Professor IG O R ŠVA B , M.D., Ph.D.

Dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Dean of the Faculty of Medicine, University of Ljubljana

Foreword


Pr e d go v o r

For ewor d

Letos obeležujemo 50. izvedbo Plečnikovega memoriala in z njim neločljivega Koncerta zdravnikov. Izvorna zamisel Memoriala je bila povezovanje med predkliničnimi in kliničnimi strokami v medicini, pri čemer ima patologija osrednjo povezovalno vlogo. Memoriali so postajali z leti vse bolj mednarodni, s sodelovanjem vrhunskih strokovnjakov iz tujine. Skladno s spreminjajočimi se časi se je v določeni meri spreminjal tudi format Memorialov. S skokovitim razvojem patologije v zadnjih letih, še posebej novih molekularnih spoznanj, postaja patologija vse pomembnejši in vse širši most med novimi spoznanji v medicini in njihovo uporabo pri obravnavi in zdravljenju bolnikov.

This year marks the 50th anniversary of Plečnik Memorials and the accompanying Concerts of Medical Doctors. The original idea of the memorial was to link preclinical and clinical disciplines in medicine, with pathology playing a central connecting role. The memorials have become increasingly international over the years, with the participation of top experts from abroad. In keeping with changing times, the format of the memorials has also to some extent changed. With the rapid development of pathology in recent years, especially new molecular knowledge, pathology has become an increasingly important and growing bridge between new findings in medicine and their use in the management and treatment of patients.

Na Inštitutu za patologijo Medicinske Fakultete Univerze v Ljubljani smo ponosni, da smo dediči in nosilci vizionarskih zamisli naših učiteljev. Zamisli, ki v ospredje postavljajo sodelovanje med različnimi strokami v medicini, med različnimi inštituti znotraj Medicinske fakultete, z uglednimi ustanovami v tujini. Zamisli, ki ob bok medicini postavlja umetnost. Vse to je v današnjem digitalnem in hitrem svetu, ko je znanje na videz dostopnejše, v resnici pa pogosto vse bolj ekskluzivno, še mnogo pomembnejše in večji izziv kot pred pol stoletja.

At the Institute of Pathology of the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, we are proud to be the heirs and bearers of the visionary ideas of our teachers. Ideas that stress cooperation among the different disciplines in medicine, among different institutes within the Faculty of Medicine, and with eminent institutions abroad. The idea that places art at the side of medicine. In today’s digital and fast-paced world, when knowledge is apparently more accessible but in fact is often ever more exclusive, all of this is much more important and more challenging than half a century ago.

Predgovor

Foreword


Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki ste v pol stoletja prispevali k temu, da se je Plečnikov memorial ohranil in razvijal in da so Koncerti zdravnikov postali osrednji in nepogrešljivi kulturni dogodek med slovenskimi zdravniki in v širši javnosti. Ne gre spregledati vloge Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je Plečnikov memorial in Koncert zdravnikov že zelo zgodaj prepoznala kot njena osrednja dogodka. V prihodnje se Plečnikov memorial in Koncert zdravnikov, v izvorni zamisli in moderni obliki, lahko ohranita le ob nadaljnjem razvoju vrhunske medicine znotraj Medicinske fakultete in partnerskih univerzitetnih zdravstvenih ustanov – Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter Onkološkega inštituta Ljubljana. Upam, da to ne bo nikoli vprašanje in da bodo nove generacije nekoč prebirale zbornik ob 100. obletnici Memoriala in Koncerta.

I would like to take this opportunity to thank all of you who have contributed over the half century to the preservation and development of Plečnik Memorials, and to the Concerts of Medical Doctors becoming a central and irreplaceable cultural event among Slovene physicians and the general public. The role of the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana, which very early on recognized the Plečnik Memorials and Concerts of Medical Doctors as central events, should not be overlooked. In the future, Plečnik Memorials and Concerts of Medical Doctors, in their original concept but in modern form, can only be preserved with the further development of top medicine within the Faculty of Medicine and partner university medical institutions - the University Medical Centre Ljubljana and the Institute of Oncology Ljubljana. I hope that this will never be in question and that new generations will someday read the Proceedings of the 100th Anniversary Plečnik Memorial and Concerts of Medical Doctors.

Izr. prof. dr. J O Ž E PI Ž E M, dr. med.

Assoc. Professor JO Ž E P IŽ E M , M.D., Ph.D.

Predstojnik Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

Head of the Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

Predgovor

Foreword


D U ŠA N FE R LU G A A L E N KA V IZ JA K N I N A G A LE

Uvod

Introduction

Ivan F. Lenart se je po šestletnem delovanju na sosednjem Inštitutu za anatomijo vrnil na Inštitut za patološko morfologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani leta 1966 kot profesor in predstojnik ter z veliko zavzetostjo začel podpirati sodelovanje s kliničnimi ustanovami, kar je rodilo nesluten razmah biopsijske dejavnosti. Že v naslednjem letu je z inštitutskimi sodelavci pripravil vrsto prispevkov o klinični in eksperimentalni patologiji, ki so bili objavljeni v dvojni številki Zdravstvenega vestnika. Kmalu se mu je porodila sijajna zamisel, da bi na Medicinski fakulteti v Ljubljani organizirali srečanja, na katerih bi fakultetni in inštitutski strokovnjaki in raziskovalci predstavljali svoja znanja in raziskovalne dosežke v soočenju z znanji in praktičnimi izkušnjami kliničnih kolegov. Zamisel je dobila takojšnjo podporo ne le na domači ustanovi od takratnega dekana farmakologa Franca Erjavca in drugih inštitutskih predstojnikov, ampak tudi širše, od takratnega predsednika Slovenskega zdravniškega društva sodnega medicinca Antona Dolenca in tudi takratnega direktorja Kliničnega centra Janeza Zemljariča, ki sta ob dekanu sprejela vlogo pokroviteljev prvega spominskega srečanja. Z enakim razumevanjem in navdušenjem je bila sprejeta zamisel, da bi srečanja posvetili Janezu Plečniku, enemu izmed ustanoviteljev ljubljanske medicinske fakultete, svojemu vzorniku in učitelju prvih 22 generacij slovenskih študentov medicine. V skladu z zasnovo srečanja je vsem znana njego-

After six years at the neighbouring Institute of Anatomy, in 1966 Ivan F. Lenart returned to the Institute of Pathological Morphology at the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana, as professor and head, and with great enthusiasm began to support cooperation with clinical institutions, which gave rise to an unprecedented expansion of biopsy activity. Already in the following year, he and his colleagues collaborated in a series of papers on clinical and experimental pathology, which were published in a double issue of Zdravniški vestnik. He soon came up with the brilliant idea of organising meetings at the Faculty of Medicine in Ljubljana, at which faculty and institute experts and researchers would present their knowledge and research achievements in conjunction with the knowledge and practical experience of clinical colleagues. The idea received immediate support, not only at the home institution from the then Dean, pharmacologist Franc Erjavec, and other heads of institutes, but also more broadly, from the then President of the Slovenian Medical Association Anton Dolenc, forensic pathologist and also the then Director of the Clinical Centre, Janez Zemljarič, who, together with the Dean, accepted the role of patron of the first Memorial Meeting. The idea of dedicating the meetings to Janez Plečnik, one of the founders of the Ljubljana Faculty of Medicine, a role model and teacher of the first 22 generations of Slovene medical students, was adopted with the same understanding and enthusiasm. The meeting was planned in keeping with his well-known


va daljnosežna vizija, da je ključnega pomena za razvoj medicine povezovanje med temeljnimi in kliničnimi strokami ter za učinkovito delovanje zdravstva interdisciplinarno sodelovanje. Prvi Plečnikov memorial je potekal v stari predavalnici Inštituta za anatomijo 5. decembra 1970 kot spominski dogodek natanko 30 let po smrti Janeza Plečnika. Strokovni program je bil posvečen orisu vseh vidikov heilognatopalatoshiz, od anatomskih in histoloških osnov razvoja obraza ter heterogenosti patologije v predavanjih inštitutskih strokovnjakov, do predstavitev etiologije, klinične slike in zdravljenja v predavanjih kliničnih zdravnikov. Svečana otvoritev na začetku memoriala je vključevala kulturno-glasbeni program z nastopom članov Akademskega pevskega zbora, uvodno predavanje s predstavitvijo življenja in dela nepozabnega Janeza Plečnika in pozdravni nagovor organizatorja. Najboljšima študentoma je bila podeljena spominska Plečnikova diploma, poleg tega tudi prva Plečnikova štipendija. Vabilo za udeležbo na 1. Plečnikov memorial je doživelo nepozaben odziv. Ohranjena fotodokumentacija prikaže v nabito polni predavalnici poleg organizatorjev, pokroviteljev in predavateljev številne znane obraze uglednih fakultetnih profesorjev, doma in v svetu uveljavljenih kliničnih zdravnikov, pa tudi mlajših medicincev. Od vsega začetka je bil memorial spontano sprejet tudi kot druženje vseh generacij ljubljanske medicinske fakultete in kot zgled, kako organizirati prihodnja srečanja, ki so kmalu postala zavidljiva vsakoletna tradicija. Naslednjih sedem memorialov, z izjemo šestega, je potekalo v isti predavalnici stavbe treh inštitutov na Zaloški cesti, ki se je spričo težko predstavljive finančne podhranjenosti medicinske fakultete gradila skoraj 20 let in se je iz bednih prostorov nekdanje prosekture Plečnikov anatomski inštitut uspel vanjo preseliti šele leto dni pred smrtjo njegovega prvega predstojnika. Plečnikovi memoriali, šesti leta 1975 ter od devetega do dvanajstega, so bili organizirani v predavalnici novozgrajene stavbe Kliničnega centra v Ljubljani. Od leta 1982 dalje pa Plečnikova spominska srečanja potekajo v veliki predavalnici inštitutov Medicinske fakultete, sprva v novo zgrajeni stavbi še pred preselitvijo inštitutov in uradno otvoritvijo. Prvih sedem Plečnikovih spominskih srečanj je bilo enodnevnih, kasneje je bila večina dvodnevnih. Posamezna z zelo obsežnim strokovno-znanstvenim programom, kot sta bila 15. Plečnikov memorial leta 1985, posvečen slovenski medicinski besedi, in 20. Plečnikov memorial leta 1989, posvečen imunologiji, so bila tridnevna. Pravilnik o Plečnikovem memorialu kot strokovni in kulturni prireditvi v počastitev spomina na enega od njenih ustanoviteljev je slaba dva tedna po 12. Plečnikovem memorialu, 24. 12. 1981, sprejel fakultetni svet Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V dopolnjenem Pravilniku o Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika z dne 20. 11. 2000 pa je bil memorial tudi formalnopravno opredeljen kot vsakoletna osrednja prireditev Medicinske fakultete, s katero ta praznuje obletnico svoje ustanovitve, memorial pa se vključuje med prireditve Tedna Univerze v

Uvod

far-reaching view that interdisciplinary collaboration, linking fundamental and clinical disciplines, is key to the development of medicine and to the effective functioning of healthcare. The first Plečnik Memorial was held in the old lecture hall of the Institute of Anatomy on December 5, 1970, as a commemorative event exactly 30 years after the death of Janez Plečnik. The professional program was devoted to outlining all aspects of cheilognathopalatoschisis, from the anatomical and histological bases of facial development and the heterogeneity of pathology in the lectures of institutes experts, to presentations of the etiology, clinical manifestation and treatment in lectures by clinical physicians. The inaugural ceremony at the beginning of the memorial included a cultural musical program, with a performance by members of the Academic Choir, an introductory lecture presenting the life and work of the unforgettable Janez Plečnik and an address of welcome by the organiser. The year’s best students were awarded the Plečnik Memorial Diploma, and the first Plečnik Scholarship was presented. The invitation to attend the 1st Plečnik Memorial received a notable response. In addition to the organisers, patrons and lecturers, the preserved photo-documentation shows in the packed lecture room many well-known faces of distinguished faculty professors, eminent clinical physicians recognised at home and internationally, as well as junior medics. From the beginning, the memorial was spontaneously accepted as a gathering place for all generations of the Ljubljana Faculty of Medicine and as an example of how to organise future meetings, which soon became an enviable annual tradition. The next seven memorials, with the exception of the sixth, took place in the same lecture hall of the three institutes on Zaloška cesta, which had been built over almost 20 years, due to the chronic financial malnutrition of the Faculty of Medicine, and had managed to move there from the miserable premises of the former autopsy rooms of Plečnik’s Institute of Anatomy only a year before the death of its first chairman. Plečnik Memorials, the sixth in 1975 and from the ninth to the twelfth, were held in the lecture hall of the newly constructed building of the Clinical Centre in Ljubljana. Since 1982, Plečnik Memorial Meetings have been held in the large lecture hall of the institutes of the Faculty of Medicine, initially in the newly constructed building even before the relocation of the institutes and its official opening. The first seven Plečnik Memorial Meetings were one-day, most of them were later two-day. Individual ones with a very large professional program, such as the 15th Plečnik Memorial in 1985, devoted to Slovene medical terminology, and the 20th Plečnik Memorial in 1989, devoted to immunology, were three days long. The Regulation on the Plečnik Memorial, as a professional and cultural event to commemorate one of the faculty’s founders, was adopted by the Faculty Council of the Faculty of Medicine, University of Ljubljana on 24.12.1981, almost two weeks after the 12th Plečnik Memorial. In the amended Regulation on the Professor Janez Plečnik Memorial Meeting of November 20, 2000, the memorial was also formally defined as the central annual event of the Facul-

Introduction

13


Ljubljani. Zadnji pravilnik o memorialu z manjšimi dopolnitvami je bil sprejet 20. 9. 2010. Organizatorji Plečnikovih memorialov so bili vedno v skladu z osnovnimi določili, formalno opredeljenimi v sprejetih pravilnikih, Inštitut za patologijo, Inštitut za anatomijo, Inštitut za histologijo z embriologijo in Inštitut za sodno medicino, ki glede na izbrano strokovno-znanstveno temo povabijo k sodelovanju druge fakultetne inštitute in klinične katedre, lahko tudi druge zdravstvene ali znanstveno-raziskovalne ustanove. Vsakoletno spominsko srečanje pripravi Organizacijski odbor, v katerem so predstavniki organizatorjev s predsednikom, ki je praviloma predstojnik Inštituta za patologijo. Inštitut za patologijo je od prvih začetkov prevzel ključno vlogo pri načrtovanju in izvedbi Plečnikovih memorialov, saj je patologija dejansko most, ki povezuje temeljne medicinske vede s kliničnimi strokami različnih usmeritev. Šele s Pravilnikom iz leta 2000 je bilo jasno opredeljeno, da Organizacijski odbor imenuje glede na izbrano temo člane Strokovno-znanstvenega odbora s predsednikom. Ti izdelajo podroben program strokovno-znanstvenega simpozija ter skrbijo za njegovo izvedbo in izdajanje tiskanega gradiva. Izbira tem strokovno-znanstvenih simpozijev je v domeni Organizacijskega odbora. Upoštevajo se pomembne teme za nacionalno patologijo, strokovni in raziskovalni mednarodno odmevni dosežki inštitutov in klinik, aktualnost tem, njihov pomen za razvoj medicinske stroke in znanosti, najnovejša odkritja v medicini, nove metode diagnostike in zdravljenja, uravnotežena zastopanost različnih področij medicine in jubileji organizatorjev. Pri oblikovanju strokovno-znanstvenega programa naj bi organizator skušal vključiti tako osnovna znanja o določeni temi kot tudi najnovejše strokovne in znanstvene dosežke, tako da je udeležba v sklopu procesa izobraževanja koristna za splošne zdravnike, celo študente, in tudi za ožje usmerjene zdravnike specialiste in druge v medicini delujoče strokovnjake. Izbira doslej obravnavanih simpozijskih tem je bila v skladu s predstavljenimi smernicami pestra. Nekatere od izbranih tem so bile ožje usmerjene, npr. endometrijski karcinom na enodnevnem 4. Plečnikovem memorialu leta 1973, pljučni karcinom na 5. Plečnikovem memorialu leta 1974, zaradi aktualnosti ponovno na 38. spominskem srečanju leta 2007 ter virusni hepatitis na 13. Plečnikovem memorialu leta 1984 in ponovno na 36. memorialu leta 2004. Druge simpozijske teme so bile precej širšega značaja, kot je slovenska medicinska beseda na 15. Plečnikovem memorialu, ki je poleg medicincev vključil tudi druge strokovnjake naravoslovce in jezikoslovce. Široke teme so bile tudi imunologija na 20. Plečnikovem memorialu leta 1989, novosti v patologiji na 41. memorialu in molekularna genetika na 22. memorialu leta 1991, zaradi aktualnosti teme ponovljena leta 2005 na 36. in ponovno leta 2019 na jubilejnem 50. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika. Od leta 1990 Inštitut za sodno medicino organizira neposredno pred vsakole-

Uvod

14

ty of Medicine, which celebrates the anniversary of its foundation, and the memorial is included in the events of Ljubljana University Week. The last regulation on the memorial, with minor amendments, was adopted on September 20, 2010. The organisers of the Plečnik Memorials, in accordance with the basic provisions formally defined in the adopted regulations, have always been the Institute of Pathology, the Institute of Anatomy, the Institute of Histology with Embryology and the Institute of Forensic Medicine, which invite other faculty institutes and clinical chairs to cooperate, depending on the chosen professional and scientific topic, and also other healthcare or scientific research institutions as necessary. The annual memorial meeting is arranged by an Organising Committee, which includes representatives of the organisers, with a president who is usually the head of the Institute of Pathology. From the very beginning, the Institute of Pathology has taken a key role in the planning and implementation of Plečnik Memorials, since pathology is actually the bridge that connects basic medical sciences with clinical disciplines of various orientations. It was only by the 2000 Regulation that it was made clear that the Organising Committee appoints members of the Scientific Committee, with its chairman, in relation to the chosen theme. They prepare a detailed program of the scientific symposium and take care of its implementation and the publication of printed material. The choice of theme of scientific symposia is within the domain of the Organising Committee. Important themes for national pathology, notable international professional and research achievements of institutes and clinics, the topicality of themes, their importance for the development of the medical profession and science, recent advances in medicine, new methods of diagnostics and treatment, a balanced representation of different fields of medicine, and anniversaries of the organisers are taken into consideration. When planning the scientific program, the organisers should seek to incorporate both basic knowledge on a particular theme and the latest professional and scientific achievements, so that participation in the context of the educational process is beneficial for general practitioners, even students, as well as for narrowly oriented medical specialists and other experts working in medicine. The choice of the symposium themes dealt with so far, in accordance with these guidelines, has been varied. Some of the themes chosen have been narrowly oriented, e.g., endometrial carcinoma at the one-day 4th Plečnik Memorial in 1973, lung cancer at the 5th Plečnik Memorial in 1974, due to topicality again at the 38th Memorial Meeting in 2007, and viral hepatitis at the 13th Plečnik Memorial in 1984 and again at the 36th Memorial in 2004. Other symposium themes have been of a much broader nature, such as Slovene medical terminology at the 15th Plečnik Memorial, which included other experts from natural science and linguistics. Immunology at the 20th Plečnik Memorial in 1989, advances in pathology at the 41st Memorial and molecular genetics at the 22nd Memorial in 1991 were also broad themes; because of the topicality of the last named theme it was repeated in

Introduction


tnim Plečnikovim memorialom enodnevno ali dvodnevno Spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega pod okriljem Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1997 sta se 28. Plečnikov memorial in 7. Spominsko srečanje Janeza Milčinskega povezala s skupno temo Zdravniška napaka. Podobno se je zgodilo leta 2003, v letu Evropskega kongresa za patologijo v Ljubljani, ko so na skupnem, 34. Plečnikovem memorialu in 13. memorialu Janeza Milčinskega prevzeli breme organizacije sodni medicinci, na čelu z Jožetom Balažicem in s strokovno temo Profesionalna etika pri delu z ljudmi. Izvedba strokovno-znanstvenih simpozijev je večinoma temeljila na tradicionalnih predavanjih, razdeljenih v tematske sklope. Ob koncu tematskih sklopov so bile na nekaterih simpozijih organizirane usklajene razprave. Pedagoško inovativen je bil simpozij o ščitnici in njenih boleznih na 24. Plečnikovem memorialu leta 1993, ki ga je Miroslav Kališnik s sodelavcema organiziral brez tradicionalnih predavanj, pač pa v obliki dveh usklajenih razprav in dveh delavnic. Od leta 2010 do vključno 2016 so bile v simpozije ob koncu vključene tudi sekcije s posterji z vodenim ogledom in podelitvami nagrad najboljšim posterjem. Leta 2014, 2016 in 2017 so bili poleg predavanj v program vključeni tudi seminarji s prikazom zanimivih primerov. Predavatelji na strokovno-znanstvenih simpozijih so bili sprva le zdravniki ter drugi strokovnjaki in raziskovalci inštitutov ljubljanske medicinske fakultete in ljubljanskih kliničnih ustanov. Na 9. Plečnikovem memorialu leta 1978, posvečenem dihalni stiski pri novorojencu, so kot predavatelji in razpravljavci v večjem številu sodelovali tudi strokovnjaki iz bolnišnic in celo zdravstvenih domov v Sloveniji. Na 10. Plečnikovem memorialu leta 1979, posvečenem živčno-mišičnim boleznim, je sodeloval Milan R. Dimitrijević iz Houstona v ZDA, ki je pred preselitvijo v tujino v Ljubljani opravil pionirsko delo pri razvoju nevrofiziologije. Na 13. Plečnikovem memorialu leta 1982, posvečenem virusnemu hepatitisu, so bili v program vključeni tudi uveljavljeni strokovnjaki iz Beograda, Zagreba in Novega Sada. Na 18. Plečnikovem memorialu leta 1987, posvečenem transplantaciji, je kot gostujočega predavatelja o ciklosporinski nefrotoksičnosti organizatorju uspelo pridobiti svetovno uveljavljenega Michaela J. Mihatscha iz Basla v Švici. Od tega leta naprej skoraj ni bilo več memoriala brez gostujočih predavateljev iz tujine. Še več, njihovo število se je postopoma večalo. Na 29. Plečnikovem memorialu leta 1998, posvečenem boleznim srca in ožilja v organizaciji Marjete Zorc, je bil poleg predavateljev iz ZDA in Švice znameniti srčni kirurg Rene Favaloro iz Argentine. Na jubilejnem 30. Plečnikovem memorialu leta 1999 s strokovno-znanstvenim simpozijem o avtoimunskih sistemskih boleznih veziva so poleg že mednarodno uveljavljenih domačih strokovnjakov sodelovali gostujoči predavatelji iz tujine, med njimi zlasti izstopajoča po ugledu v strokovno-znanstvenih krogih J. Charles Jennette iz ZDA in Yehuda Scho-

Uvod

2005 at the 36th and again in 2019 at the Jubilee 50th Professor Janez Plečnik Memorial Meeting. Since 1990, the Institute of Forensic Medicine has organised a one- or two-day Academician Janez Milčinski Memorial Meeting, under the auspices of the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana, immediately before the annual Plečnik Memorial. In 1997, the 28th Plečnik Memorial and the 7th Janez Milčinski Memorial Meeting related to the common theme of medical error. A similar thing happened in 2003, the year of the European Congress of Pathology in Ljubljana, when the burden of organisation at the joint 34th Plečnik Memorial and 13th Janez Milčinski Memorial was taken by the Institute of Forensic Medicine, led by Jože Balažic, with the professional theme of professional ethics in work with people. The implementation of the scientific symposia was mostly based on traditional lectures, divided into thematic sessions. At the end of the thematic sessions, panel discussions were organised at some symposia. There was a pedagogically innovative symposium on thyroid and its diseases at the 24th Plečnik Memorial in 1993, organised by Miroslav Kališnik and his colleagues, without traditional lectures but in the form of two panel discussions and two workshops. From 2010 to 2016 inclusive, the symposiums also included sessions with guided viewing of posters and best poster awards. In 2014, 2016 and 2017, in addition to lectures, seminars presenting interesting cases were also included in the program. Lecturers at the scientific symposia initially were only physicians and other experts and researchers from the Ljubljana Faculty of Medicine and Ljubljana clinical institutions. At the 9th Plečnik Memorial in 1978, devoted to respiratory distress in neonates, experts from hospitals and even health centres in Slovenia also participated as lecturers and discussants. At the 10th Plečnik Memorial in 1979, devoted to neuromuscular diseases, Milan R. Dimitrijević from Houston, USA, took part, who had done pioneer work in the development of neurophysiology in Ljubljana before moving abroad. At the 13th Plečnik Memorial in 1982, devoted to viral hepatitis, well-established experts from Belgrade, Zagreb and Novi Sad were included in the program. At the 18th Plečnik Memorial in 1987, devoted to transplantation, the organiser managed to acquire the world-renowned Michael J. Mihatsch from Basel, Switzerland, as guest lecturer on cyclosporine nephrotoxicity. From that year on, there was almost no memorial without guest speakers from abroad. Moreover, their numbers gradually increased. At the 29th Plečnik Memorial in 1998, devoted to cardiovascular disease, organised by Marjeta Zorc, in addition to eminent lecturers from the US and Switzerland, there was the renowned heart surgeon Rene Favaloro from Argentina. The 30th Plečnik Memorial in 1999, with a symposium on autoimmune systemic connective tissue diseases, was attended by visiting international lecturers in addition to already internationally recognized domestic experts, including the most prominent in scientific circles, J. Charles Jennette from the USA and Yehuda Schoenfeld from Israel. The 29th Memorial in 1998 and the 32nd Me-

Introduction

15


enfeld iz Izraela. Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije gospoda Milana Kučana so potekali 29. memorial leta 1998 in 32. memorial leta 2001, slednji posvečen spominu tragično preminulega Reneja Favalora, oba pa s strokovno temo o kardiovaskularnih boleznih, ter 31. Plečnikov memorial leta 2000 v počastitev 80-letnice uglednega otorinolaringologa Vinka Kambiča. Leta 2002 je 33. Plečnikov memorial vključeval temo o sodobni diagnostiki malignih limfomov in imel med 13 predavatelji kar 12 gostov iz tujine, v dodatnih 4 delavnicah s prikazom diagnostično zanimivih primerov pa so prevladovali domači patologi. Med vabljenimi predavatelji je bilo vsako leto več uglednih in v svetu priznanih patologov in drugih strokovnjakov, kot so bili predsedniki Evropskega društva za patologijo Guido Coggi (1991), Gianni Bussolati (1995), Antonio Cardesa (2000 in 2011) in Han van Krieken (2002, 2008), priznani patolog na področju bolezni jeter Peter J. Scheuer (2004), uveljavljena patologa za pljučne bolezni Bryan Corrin in Helmut Popper (2007), nadalje odlična dermatopatologa Eduardo Calonje in Thomas Brenn, eksperta za področje urološke patologije Gregor Mikuz in Rodolfo Montironi, molekularna patologa Heinz Höfler in Giorgio Stanta ter številni drugi. Najuglednejši gost Plečnikovih memorialov je bil vsekakor Nobelov nagrajenec za medicino leta 2008 virolog Harald zur Hausen z zelo odmevnim predavanjem Rak pri človeku, povezan z okužbami, na memorialu leta 2011. Prav po zaslugi tako uglednega gosta in številnih drugih pomembnih strokovnjakov, je bil 42. Plečnikov memorial z naslovom Tumorji v povezavi z okužbo s človeškimi virusi papiloma doslej daleč najodmevnejši. Očitno je, da so Plečnikovi memoriali dosegli zavidljivo mednarodno uveljavitev.

morial in 2001 were held under the honorary patronage of his Excellency Milan Kučan, the President of the Republic of Slovenia, the latter memorial was dedicated to the memory of the tragically deceased Rene Favaloro, and both had the professional theme of cardiovascular diseases, and the 31st Plečnik Memorial in 2000, dedicated to the 80th anniversary of the distinguished otolaryngologist Vinko Kambič. In 2002, the 33rd Plečnik Memorial covered the topic of modern diagnostics of malignant lymphomas and had as many as 12 foreign guests among the 13 lecturers, while local pathologists predominated in the additional 4 workshops presenting diagnostically interesting cases. There were several distinguished and recognized pathologists and other experts among the invited lecturers each year, such as the Presidents of the European Society of Pathology, Guido Coggi (1991), Gianni Bussolati (1995), Han van Krieken (2002, 2008) and Antonio Cardesa (2000 and 2011), the recognized pathologist in the field of liver diseases, Peter J. Scheuer (2004), renowned lung pathologists Bryan Corrin and Helmut Popper (2007), as well as excellent dermatopathologists Eduardo Calonje and Thomas Brenn, experts on uropathology Gregor Mikuz and Rodolfo Montironi, molecular pathologists Heinz Höfler and Giorgio Stanta and many others. The most prominent guest of Plečnik’s Memorials, however, was the 2008 Nobel Laureate in Medicine, virologist Harald zur Hausen (2011), with a highly acclaimed lecture on infections causing human cancers. Thanks to such a distinguished guest and many other important experts, the 42nd Plečnik Memorial entitled Human Papillomaviruses Related Tumours was by far the most outstanding. It is obvious that Plečnik Memorials had achieved enviable international recognition.

Tiskano gradivo Plečnikovih memorialov obsega program memoriala, program zdravniškega koncerta in zbornik strokovno-znanstvenih prispevkov simpozija ali vsaj knjigo povzetkov, kar se udejanja v dolgoletni praksi. Prispevki prvih 12 Plečnikovih memorialov, razen prvega in petega, so bili objavljeni v obliki recenziranih člankov v rednih ali posebnih številkah Zdravniškega vestnika. Zaradi težav pri financiranju takega tiska, še posebej, ker je z leti strmo naraščalo število simpozijskih prispevkov, so se organizatorji 13. do 19. Plečnikovega memoriala odločili, da jih izdajo v obliki posebnih številk revije Medicinski razgledi. Za ponazoritev razsežnosti simpozijskih objav naj navedemo, da so bili članki o slovenski medicinski besedi z jubilejnega 15. Plečnikovega memoriala v letu 1984 objavljeni na preko 1000 straneh v treh zvezkih posebne številke Medicinskih razgledov. Dela 20., 21. in 23. Plečnikovega memoriala so bila objavljena le v obliki povzetkov. Prispevki s 24. Plečnikovega memoriala so bili v obliki recenziranih člankov objavljeni leta 1993 v reviji Radiology and Oncology. Od leta 1994 so bili simpozijski prispevki praviloma dokumentirani z objavo v obliki recenziranih člankov v zbornikih, katerih izdajatelj je bil Inštitut za patologijo, večinoma z mednarodnim uredniškim odborom in kataložnim zapisom o

The printed material of Plečnik Memorials includes the program of the memorial, the program of the Concert of Medical Doctors and the Proceedings of the symposiums, or at least a book of abstracts, which has been done in practice in many years. The contributions of the first 12 Plečnik Memorials, except the first and the fifth, were published in the form of peer-reviewed articles in regular or special issues of Zdravniški vestnik. Due to difficulties in financing such publication, especially since the number of symposium contributions steadily increased over the years, the organisers of the 13th to 19th Plečnik Memorials decided to publish them in the form of special issues of the journal Medicinski razgledi. To illustrate the magnitude of the symposium publications, it is worth noting that articles on Slovene medical terminology from the Jubilee 15th Plečnik Memorial in 1984 were published on over 1000 pages, in three volumes of a special issue of Medicinski razgledi. Contributions from the 20th, 21st and 23rd Plečnik Memorials were published only in the form of abstracts. Contributions from the 24th Plečnik Memorial were published in 1993 in the journal Radiology and Oncology, in the form of peer-reviewed articles. Since 1994, symposium contributions have generally been documented through the publication of peer-reviewed papers in Proceedings, published by the Institute of Pathology, mostly with an international editorial board and a catalogue record of publication in the National and

Uvod

Introduction

16


publikaciji v Narodni in univerzitetni knjižnici. Prispevki s simpozijev, katerih uradni jezik je bila angleščina, kar je bilo v zadnjem času pravilo, so bili v angleškem jeziku tudi objavljeni v zbornikih. Ob 30. Plečnikovem memorialu so bili vsi simpozijski prispevki objavljeni v zborniku in dodatno izbrani prispevki v dopolnjeni obliki v letu 2000 v dvojni redni številki Wiener Klinische Wochenschrift, mednarodne revije z dolgoletno tradicijo. Razširjeni povzetki predavanj s 37. Plečnikovega memoriala leta 2006, posvečenega obravnavi demenc, so bili objavljeni v ugledni reviji Clinical Neuropathology. Izbrana predavanja 44. Plečnikovega memoriala leta 2013 so bila objavljena v reviji Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopatology v letu 2015. V zadnjih štirih letih so bila predavanja dostopna na zgoščenki ali v elektronski obliki na spletni strani Inštituta za patologijo. Kulturni program je bil poleg strokovno-znanstvenega simpozija ter podelitve diplom in priznanj že od svojih prvih začetkov pomemben sestavni del Plečnikovih memorialov. Na prvih dveh memorialih so bili glasbeni nastopi na slavnostni otvoritvi, že s 3. Plečnikovim memorialom pa se je kulturni program po obsegu in pomenu bistveno razširil. Po zaključku strokovno-znanstvenega simpozija je bil v polno zasedeni mali dvorani Narodne galerije Koncert zdravnikov – glasbenikov, na katerem je bil med nastopajočimi kot violončelist tudi Ivan F. Lenart, pobudnik in glavni organizator prvih spominskih srečanj. Koncerti zdravnikov so v sklopu vsakoletnega Plečnikovega memoriala z vse bolj bogatim in bolj kvalitetnim glasbenim programom, slavnostnim uvodnim delom s podelitvijo Plečnikovih diplom najboljšim študentom in Hribarjevih priznanj uspešnim patologom, odprti tudi za širšo javnost in vedno vzbujajo veliko zanimanje in občudovanje. Že od 4. Plečnikovega memoriala se je Koncert zdravnikov preselil v veliko dvorano Narodne galerije, sedaj je že vrsto let glede na zanimanje premajhna velika Kozinova dvorana Slovenske filharmonije. Od leta 1979 potekajo zdravniški koncerti v organizaciji takrat ustanovljenega Kulturno umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher s prvim predsednikom Antonom Dolencem (1979–1982), v letih 1989–1993 Pavletom Kornhauserjem in v letih 1993-2017 predsednico Zvonko Zupanič Slavec ob sodelovanju Organizacijskega odbora Plečnikovega memoriala in njegovega predsednika. Tako kot Plečnikovi memoriali v celoti so še posebej tradicionalni Koncerti zdravnikov zavidanja vredna tradicija, ki po vsej verjetnosti nima primere v svetu. Po zaključku koncerta je družabno srečanje generacij slovenskih medicincev, katerega gostitelj je dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Kulturni program memorialov občasno obogatijo še slikarske razstave medicincev likovnih umetnikov.

University Library. Papers from symposia whose official language was English, which has recently been the general rule, have also been published in the Proceedings in English. At the 30th Plečnik Memorial, all symposium contributions were published in the Proceedings and, additionally, selected contributions in supplemented form in 2000 in a double regular number of Wiener Klinische Wochenschrift, an international journal with a long tradition. Extended lecture summaries from the 37th Plečnik Memorial in 2006, dedicated to dementia, were published in the renowned journal Clinical Neuropathology. Selected contributions from the 44th Plečnik Memorial in the year 2013 were published in international journal Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology in the year 2015. For the past four years, lectures have been available on CD or electronically on the Institute of Pathology’s website.

Predsedniki organizacijskih odborov, takratni predstojniki inštituta za patologijo, so vsak na svoj način zaznamovali obdobja petdesetih let tradicionalnih spominskih srečanj. Posebej je bila opisana bistvena vloga Ivana F. Lenarta,

Presidents of the Organising Committees, the current heads of the Institute of Pathology, each characterized their period of the fifty years of traditional memorial meetings in their own way. The essential role of Ivan F. Lenart, the initiator and organiser of

Uvod

Introduction

Cultural program, in addition to the scientific symposium and the presenting of diplomas and awards, this has been an important part of Plečnik Memorials since their inception. The first two memorials featured musical performances at the formal opening, and with the 3rd Plečnik Memorial, the cultural program expanded significantly in scope and importance. Following the conclusion of the scientific symposium, a Concert of Medical Doctors - musicians was held in the packed small auditorium of the National Gallery, at which Ivan F. Lenart, the initiator and main organiser of the first memorial meetings, was among the performers as violoncellist. The Concerts of Medical Doctors have been part of the annual Plečnik Memorial with an ever richer and higher quality musical program, a formal introductory part with the presentation of Plečnik Diplomas to the best students of the year and Hribar Awards to successful pathologists and are open to the general public. They always arouse great interest and admiration. After the 4th Plečnik Memorial, the Concerts of Medical Doctors moved to the large auditorium of the National Gallery, and for a number of years now the large Kozina auditorium of the Slovenian Philharmonic has been too small, due to interest. Since 1979, the Concerts of Medical Doctors have been organised by the Dr. Lojz Kraigher Culture and Arts Society of the Clinical Centre and Faculty of Medicine, founded at that time, with the first president Anton Dolenc (1979–1982), Pavle Kornhauser in the years 1989–1993 and from 1993–2017 Zvonka Zupanič Slavec, with the cooperation of the Organising Committee of the Plečnik Memorial and its president. As with the Plečnik Memorials in their entirety, the traditional medical concerts have been a tradition worthy of envy, which is in all likelihood without compare in the world. After the concerts, there is a social gathering of generations of Slovenian medics, hosted by the Dean of the Faculty of Medicine University of Ljubljana. The cultural program of memorials has occasionally been enriched by an exhibition of paintings by medical artists.

17


pobudnika in organizatorja teh prireditev v obdobju 1970–1976. Goreč zagovornik, promotor in požrtvovalen organizator v obdobju 1977–1987 je bil Anton Dolenc, ki ostaja v posebnem spominu po spodbujanju svojih mlajših sodelavcev ter po izredno zahtevni organizaciji in svojih številnih prispevkih na tridnevnem 15. Plečnikovem memorialu, posvečenem zelo pomembni temi o slovenskem medicinskem izrazju. Dušan Ferluga je v obdobju 1988–1999 kot predsednik Združenja patologov Jugoslavije (1976–1981) in Evropskega društva za patologijo (1981–1983) ter nato leta 2003 organizator 19. Evropskega kongresa za patologijo v Ljubljani uspel privabiti prve ugledne predavatelje iz drugih univerzitetnih središč v Jugoslaviji in še posebej iz tujine. Spodbujal je svoje sodelavce, da se vključijo v raziskovalne projekte, kar jim je omogočilo predstavljati svoje dosežke in vzpostaviti mednarodne povezave. Nina Gale je bila v svojem obdobju (2000–2013) požrtvovalna in dosledna organizatorica memorialov in je v povezavi z uglednim otorinolaringologom Vinkom Kambičem postala prodorna in uspešna raziskovalka. Kmalu se je vključila v ekipo vodilnih strokovnjakov v Evropi za področje patologije glave in vratu ter omogočila raziskovalne dosežke tudi svojim sodelavkam. Jože Pižem je še mlad leta 2013 prevzel predstojništvo Inštituta za patologijo in s tem tudi glavno vlogo pri organizaciji Plečnikovih memorialov. Kot odličen, zelo sistematičen organizator vnaša novosti, ki prispevajo k modernizaciji ne le v delovanju inštituta, ampak tudi v organizaciji memorialov.

these events in the period 1970-1976, has been individually described. Anton Dolenc was an ardent advocate, promoter and self-sacrificing organiser from 1977 to 1987. He remains held in special memory for encouraging his younger colleagues, and for his extremely demanding organisation and his numerous contributions at the three-day 15th Plečnik Memorial devoted to the very important topic of Slovene medical terminology. In the period 1988-1999, Dušan Ferluga, as President of the Association of Pathologists of Yugoslavia (1976-1981) and the European Society of Pathology (1981-1983), and then in 2003 the organiser of the 19th European Congress of Pathology in Ljubljana, managed to attract the first distinguished lecturers from other university centres in Yugoslavia, and especially from abroad. He encouraged his colleagues to become involved in research projects, which allowed them to present their achievements and establish international contacts. During her period (2000-2013), Nina Gale was a dedicated and consistent organiser of memorials. In conjunction with renowned otolaryngologist Vinko Kambič, she was a progressive and successful researcher. She soon became part of a team of leading experts in Europe in the field of head and neck pathology, and also facilitated the research achievements of her colleagues. Jože Pižem took over as head of the Institute of Pathology in 2013 and has thus played a major role in organising Plečnik Memorials. As an excellent, highly systematic organiser, he has brought innovations that have contributed to modernization not only in the functioning of the institute, but also in the organisation of the memorials.

Častnega predsednika Plečnikovega memoriala po določilih Pravilnikov imenuje za nedoločen čas dekan Medicinske fakultete na predlog inštitutov organizatorjev. Po določilih Pravilnika je njegova naloga, da skrbi za ohranjanje strokovne in organizacijske tradicije Memorialnih sestankov profesorja Janeza Plečnika. Za obdobje od leta 1972 do leta 1997, od 3. do 27. Plečnikovega memoriala je bila častna predsednica Valentina Kobe, Plečnikova najtesnejša sodelavka in njegova naslednica na mestu predstojnice Inštituta za anatomijo. Ivan Lenart je postal častni predsednik 1999, v letu svoje smrti. Od leta 2000 je častni predsednik Plečnikovih memorialov patolog Dušan Ferluga.

The Honorary President of the Plečnik Memorials under the Regulation is appointed by the Dean of the Faculty of Medicine, on the proposal of the organising institutes, for an indefinite period. Under the provisions of the Regulation, he is responsible for preserving the professional and organisational tradition of the Professor Janez Plečnik Memorial Meetings. For the period from 1972 to 1997, from the 3rd to the 27th Plečnik Memorial, the Honorary President was Valentina Kobe, Plečnik’s closest associate and his successor in the position of head of the Institute of Anatomy. Ivan Lenart became Honorary President in 1999, in the year of his death. Since 2000, the Honorary President of the Plečnik Memorials has been pathologist Dušan Ferluga.

Diplomo profesorja Janeza Plečnika najboljšim študentom je že ob prvem Plečnikovem memorialu uvedel njegov pobudnik Ivan F. Lenart. Želel je, da bi bili tudi najmlajši medicinci vključeni v vsakoletno sestajanje in druženje vseh generacij slovenskih medicincev. Obenem naj bi bile podelitve nagrada za odlično opravljeno študijsko delo in spodbuda za nadaljnje študijske uspehe v procesu oblikovanja celovite osebnosti zdravnika. Po določilih leta 2000 dopolnjenega Pravilnika Diplomo profesorja Janeza Plečnika v obliki spominske listine, denarne in knjižne nagrade prejme(jo) študent(je), ki je (so) z odlično oceno opravil(i) izpite iz morfoloških predmetov anatomija I, anatomija II, histologija z embriologijo in patologija. V zadnjem obdobju Plečnikovih memorialov smo priča očitnemu porastu števila vsakoletnih nagrajencev.

The Professor Janez Plečnik Diploma for the best students was introduced at the first Plečnik Memorial by its initiator, Ivan F. Lenart. He wanted the youngest medics to be involved in the annual meeting and gathering of all generations of Slovenian medics. At the same time, the diplomas were intended as a reward for excellence in studies and an incentive to further academic success in the process of forming the complete personality of a physician. According to the provisions of the amended Regulation of 2000, the Professor Janez Plečnik Diploma, in the form of a diploma and a monetary and book prizes, is awarded to student(s) who have passed the exams in the morphology subjects anatomy I, anatomy II, histology with embryology and pathology with excellence. In the recent period of Plečnik

Uvod

Introduction

18


Posebno priznanje profesorja Janeza Plečnika za izjemne zasluge pri udejanjanju Plečnikovih sporočil v slovenski medicini so v prazničnem vzdušju ob 20. Plečnikovem memorialu leta 1989 prejeli Ivan F. Lenart, Valentina Kobe, Anton Dolenc in Pavle Kornhauser. Jubilejno priznanje za dolgoletno požrtvovalno in uspešno delovanje pri organizaciji Plečnikovih memorialov in tradicionalnih zdravniških koncertov so ob 25. spominskem srečanju in praznovanju 75-letnice Medicinske fakultete leta 1994 prejeli Ivan F. Lenart, Anton Dolenc in Pavle Kornhauser. Priznanje profesorja Franceta Hribarja, v spomin na ustanovitelja Inštituta za patološko morfologijo leta 1940, je bilo prvič podeljeno ob praznovanju 40. obletnice ustanovitve inštituta na 11. Plečnikovem memorialu leta 1980 in na posebnem srečanju v marcu naslednjega leta. Priznanja so prejeli Ivan F. Lenart, Smiljana Didek, inštitutska akademska slikarka in Hribarjeva tesna sodelavka, Valentin Kušar, Hribarjev naslednik v Mariboru, Janez Milčinski, prvi Hribarjev asistent na inštitutu, in Dušan Ferluga, Hribarjev tesni sodelavec v njegovem zadnjem obdobju. Podelitev Priznanj profesorja Franceta Hribarja je bila sprva priložnostna, od leta 1999 naprej pa vsakoletna. Priznanje prejmejo posamezniki, ki so s svojim strokovnim, raziskovalnim in pedagoškim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu patologije na Slovenskem in njeni uveljavitvi v svetu. Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika so brez kotizacije, na kar smo lahko ponosni. Kljub podpori matične ustanove in njenih inštitucij so se organizatorji memorialov pogosto soočali s težavami financiranja prireditev in kritja stroškov tiska. Kljub vsemu pa tradicionalna prireditev od prvih začetkov ohranja edinstveno posebnost, da udeleženci ne plačajo nobenih denarnih prispevkov za svojo udeležbo na memorialu, prejmejo brezplačno vse tiskano gradivo v zvezi s prireditvijo in ne plačajo vstopnice za zaključni Koncert zdravnikov. Od leta 1993 so Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika tudi uradno vključeni v program podiplomskega izobraževanja zdravnikov kot ga priznava Zdravniška zbornica Slovenije. Slovesnosti ob jubilejih in druga posebna obeležja krasijo nekatere izmed petdesetih Memorialnih sestankov profesorja Janeza Plečnika. Na svečanem zdravniškem koncertu ob zaključku 4. Plečnikovega memoriala leta 1973 in 5. Plečnikovega memoriala leta 1974 je bila slovesnost v počastitev prejemnikov najvišje državne nagrade AVNOJ-a Janeza Milčinskega, karizmatičnega sodnega medicinca, rektorja Univerze v Ljubljani in dolgoletnega predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter Božene Ravnihar, mednarodno uveljavljene onkologinje in takratne direktorice ljubljanskega onkološkega inštituta. Na zdravniškem koncertu ob zaključku 5. Plečnikovega memoriala je bila tudi posebna počastitev 80-letnice v svetu priznanega dermatologa Franja Kogoja. V počastitev 80-letnice v svetu uveljavlje-

Uvod

Memorials, there has been a clear increase in the number of annual winners. Special Professor Janez Plečnik Awards for outstanding merit in realising Plečnik’s message in Slovenian medicine were given to Ivan F. Lenart, Valentina Kobe, Anton Dolenc and Pavle Kornhauser in the festive atmosphere of the 20th Plečnik Memorial in 1989. Jubilee awards for the many years of self-sacrificing and successful work in organising Plečnik Memorials and traditional medical concerts were given in 1994 to Ivan F. Lenart, Anton Dolenc and Pavle Kornhauser, on the occasion of the 25th Memorial Meeting and celebration of the 75th anniversary of the founding of the Faculty of Medicine. Professor France Hribar Awards, in memory of the founder of the Institute of Pathological Morphology in 1940, were first presented in celebration of the 40th anniversary of the institute’s establishment, at the 11th Plečnik Memorial in 1980 and at a special meeting in March the following year. The awards were presented to Ivan F. Lenart, Smiljana Didek, the institute’s academic painter and Hribar’s close associate, Valentin Kušar, Hribar’s successor in Maribor, Janez Milčinski, Hribar’s first assistant at the institute, and Dušan Ferluga, Hribar’s close associate in his last period. The Professor France Hribar Award was initially occasional but since 1999 it has been an annual event. The award is given to individuals who, through their professional, research and pedagogical work, have made a significant contribution to the development and reputation of pathology in Slovenia and its standing in the world. Professor Janez Plečnik Memorial Meetings are free of charge, of which we can be proud. Despite the support of the parent institution and its institutes, the memorial organisers have often faced difficulties in financing the events and in covering printing costs. However, from the very beginning, the traditional meeting has retained the unique peculiarity that participants do not pay any monetary contributions for their participation in the memorial, receive all printed material related to the event free, and do not pay for a ticket to the concluding Concert of Medical Doctors. Since 1993, Professor Janez Plečnik Memorial Meetings have also been formally included in the postgraduate doctoral education program, recognized by the Medical Chamber of Slovenia. Jubilee celebrations and other special features have enriched a number of the fifty Professor Janez Plečnik Memorial Meetings. At the inauguration of the Concerts of Medical Doctors at the conclusion of the 4th Plečnik Memorial in 1973 and the 5th Plečnik Memorial in 1974, the ceremony honoured recipients of the highest state award, the AVNOJ Award: Janez Milčinski, charismatic forensic pathologist, Rector of the University of Ljubljana and long-time President of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, and Božena Ravnihar, an internationally recognized oncologist and at that time Director of the Ljubljana Oncology Institute. At the medical concert at the conclusion of the 5th Plečnik Memorial, there was also a special commemoration of the 80th anniversary

Introduction

19


nega otorinolaringologa Vinka Kambiča je bil 31. Plečnikov memorial leta 2000 z odlično mednarodno udeležbo in predstavitvijo vrhunskih domačih raziskovalnih dosežkov posvečen vsestranski obravnavi epitelijskih tumorjev glave in vratu. Posebnost so bila jubilejna Plečnikova spominska srečanja in počastitve obletnic v delovanju ustanov, povezanih s Plečnikovimi memoriali, tako npr. 40 let od smrti Janeza Plečnika 40. obletnica ustanovitve Inštituta za patologijo leta 1980. Zavidljivi dosežki inštituta so bili predstavljeni tudi na posebnem srečanju in objavljeni v posebni številki Medicinskih razgledov pod naslovom Biopsije v sodobnem zdravljenju. Ob 70-letnici otorinolaringologije v Sloveniji je bil 12. Plečnikov memorial leta 1981 posvečen boleznim grla v luči nacionalne patologije. Ob 60-letnici ortopedije v Sloveniji je bila tema 14. Plečnikovega memoriala leta 1983 posvečena osvetlitvi vseh vidikov revmatoidnega artritisa, vključno z operativnimi posegi ortopedov za preprečevanje invalidnosti zaradi te pogosto hude, napredujoče bolezni. Ob 50. obletnici delovanja Inštituta za patologijo je bil drugi dan dvodnevnega 21. Plečnikovega spominskega srečanja leta 1990 posvečen obravnavi novih smeri v razvoju patologije. Četrt stoletna svetla tradicija Plečnikovih spominskih memorialov je ob 25. Plečnikovem memorialu leta 1994 sovpadala s počastitvijo 75-letnice Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 1999 so jubilejni 30. Plečnikov memorial in 80-letnico Medicinske fakultete na slovesnosti pred pričetkom tradicionalnega zdravniškega koncerta z nagovori počastili Janez Podobnik, predsednik Državnega zbora, Marjan Jereb, minister za zdravstvo in z nepozabnimi mislimi o lepoti glasbe France Bernik, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2010 je bil 41. Plečnikov Memorial posvečen 70-letnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Ob tem jubileju je bilo uspešno delovanje inštituta s široko razvejano dejavnostjo prikazano v dveh tematskih sklopih: tumorska patologija z najobsežnejšo kazuistiko, in bolezni, ki jih povzročajo virusi. Ob 60-letnici Oddelka za citopatologijo Onkološkega inštituta je bila leta 2012 na 43. Memorialnem sestanku profesorja Janeza Plečnika Marija Us-Krašovec za svoje pionirske dosežke, razvoj in uveljavitev citopatologije v svetu odlikovana s častnim članstvom in priznanjem Združenja za patologijo in sodno medicino Slovenskega zdravniškega društva. Ob počastitvi zlatega jubileja Memorialnih sestankov profesorja Janeza Plečnika v Tednu Univerze v Ljubljani, ki v letu 2019 sovpada z velikim praznikom 100. obletnice njene ustanovitve, bomo na jubilejnem 50. Plečnikovem memorialu, zaključenim s tradicionalnim svečanim Koncertom zdravnikov, gotovo nazdravili s kozarcem penine. Verjetno v svetu ni podobnega srečanja z dolgoletno tradicijo, ki ob negovanju čuta pripadnosti različnim generacijam ljubljanske medicinske šole tako izvrstno usklajuje biomedicinske znanosti in klinično prakso s kulturnimi dogodki. Na to smo lahko ponosni in upamo, da se bo tradicija nadaljevala in da prireditelji Plečnikovih

Uvod

20

of the world-renowned dermatologist, Franjo Kogoj. The 31st Plečnik Memorial in the year 2000, with excellent international participation and the presentation of top domestic research achievements, was devoted to the comprehensive treatment of epithelial tumours of the head and neck, to honour the 80th anniversary of world-renowned otorhinolaryngologist Vinko Kambič. Jubilee Plečnik Memorial Meetings and the commemoration of anniversaries of the functioning of institutions connected with Plečnik Memorials, such as 40 years since the death of Janez Plečnik the 40th anniversary of the founding of the Institute of Pathology in 1980, were particularities. The enviable achievements of the institute were also presented at a special meeting and published in a special issue of Medicinski razgledi under the title Biopsies in Modern Treatment. On the occasion of the 70th anniversary of otorhinolaryngology in Slovenia, the 12th Plečnik Memorial in 1981 was devoted to throat diseases in the light of national pathology. On the occasion of the 60th anniversary of orthopaedics in Slovenia, the 14th Plečnik Memorial in 1983 was devoted to illuminating all aspects of rheumatoid arthritis, including orthopaedic surgery to prevent disabilities due to this often severe, progressive disease. On the 50th anniversary of the Institute of Pathology, the second day of the two-day 21st Plečnik Memorial Meeting in 1990 was devoted to discussing new directions in the development of pathology. The quarter-century-old bright tradition of Plečnik Memorials coincided at the 25th Plečnik Memorial in 1994 with the commemoration of the 75th anniversary of the founding of the University of Ljubljana, Faculty of Medicine. In 1999, at the jubilee 30th Plečnik Memorial and the 80th anniversary of the Faculty of Medicine, we were honoured before the start of the traditional Concert of Medical Doctors by speeches by Janez Podobnik, President of the National Assembly, Marjan Jereb, Minister of Health and with unforgettable thoughts of the beauty of music by France Bernik, President of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. In 2010, the 41st Plečnik Memorial was dedicated to the 70th anniversary of the Institute of Pathology of the Faculty of Medicine, University of Ljubljana. On the occasion of this anniversary, the successful functioning of the Institute, with a wide spectrum of activity, was presented in two thematic sessions: tumour pathology, with the most extensive casuistics, and virus-induced diseases. On the occasion of the 60th anniversary of the Department of Cytopathology of the Institute of Oncology in 2012, Marija Us-Krašovec was honoured at the 43rd Professor Janez Plečnik Memorial Meeting for her pioneering achievements and the development and recognition of cytopathology in the world, with honorary membership of and an award from the Association of Pathology and Forensic Medicine of the Slovenian Medical Association. To celebrate the golden anniversary of Professor Janez Plečnik Memorial Meetings in University of Ljubljana Week, which in 2019 coincides with the major celebration of the centenary of its founding, we will surely raise a toast with a glass of champagne at the jubilee 50th Plečnik Memorial Meeting, concluding with the traditional Concert of Medical Doctors. There is probably no similar meeting in the

Introduction


spominskih srečanj tudi v prihodnje ne bodo sledili zgledom po vsem svetu skoraj vsakodnevno organiziranih strokovnih sestankov, na katerih vabljeni predavatelji posredujejo predvsem ozko usmerjenim strokovnjakom svoja najnovejša, za diagnostično prakso pomembna spoznanja. Želimo si, da bi se v svetovnem merilu edinstvena tradicija vsakoletnih svečanih Koncertov zdravnikov in Plečnikovih memorialov nadaljevala in postopoma dograjevala, vselej v duhu daljnosežne vizije našega učitelja in vzornika o pomenu za delovanje in razvoj zdravstva bistvenega povezovanja temeljnih medicinskih ved, biomedicinskih znanosti in klinične prakse na temeljih najširšega interdisciplinarnega sodelovanja. Svečani Koncerti zdravnikov in tako organizirana Plečnikova spominska srečanja morajo ostati v najširšem pomenu vsakoletna osrednja prireditev Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, posvečena praznovanju obletnice njene ustanovitve.

world with a long tradition that, while nurturing a sense of belonging to different generations of the Ljubljana Medical School, so excellently harmonises biomedical sciences and clinical practice with cultural events. We can be proud of this and hope that the tradition will continue and that the organisers of Plečnik Memorial Meetings will not follow examples throughout the world of organising almost daily professional meetings, at which the invited lecturers transmit their most recent knowledge important for diagnostic practice, primarily to narrowly oriented experts. We would like to see this tradition of annual Concerts of Medical Doctors and Professor Janez Plečnik Memorials, unique in the world, to continue and to be gradually supplemented, always in the spirit of the far-reaching vision of our teacher and role model of the importance for the functioning and development of healthcare, of the essential integration of basic medical sciences, biomedical sciences and clinical practice, based on the broadest interdisciplinary collaboration. The closing Concerts of Medical Doctors and Professor Janez Plečnik Memorial Meetings organised in this way must remain, in the broadest sense, the central annual event of the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana, dedicated to celebrating the anniversary of its founding.

Janez Plečnik in njegova naslednika

Janez Plečnik and his successors

Janez Plečnik (30. junij 1875 – 5. december 1940) je kot njegov starejši brat, najpomembnejši slovenski arhitekt Jože Plečnik, promoviral na Dunaju. Specializiral je patologijo na slovitem dunajskem patološko-anatomskem inštitutu. Pomagal je pri odkritju krvnih skupin takratnemu inštitutskemu asistentu Karlu Landsteinerju, ki je leta 1930 za ta dosežek prejel Nobelovo nagrado za medicino. Po začetnem službovanju v Černovicah na Češkem se je Plečnik vrnil v Ljubljano. Kot prvi na Slovenskem delujoči univerzitetno izšolani patolog je od leta 1917 opravljal delo prosektorja Kranjske deželne bolnišnice. Ob zdravniku in pisatelju Alojzu Kraigherju ter nevrologu in anatomu Alfredu Šerku je bil med pobudniki in ustanovitelji Medicinske fakultete v Ljubljani leta 1919. Po prvem navdušenju je prišlo do razočaranja Slovencev nad odločitvijo, da ostane fakulteta nepopolna z le prvima dvema letnikoma in izjemno borno denarno podporo jugoslovanske vlade iz Beograda. Janez Plečnik, leta 1919 izvoljen za izrednega, že naslednje leto pa za rednega profesorja anatomije, je moral v zelo skromnih in majhnih prostorih mrtvašnice in prosekture deželne bolnišnice v Ljubljani postaviti na noge Anatomski inštitut. V prenapolnjenih prostorih pritličnega poslopja so

Janez Plečnik (June 30, 1875 – December 5, 1940) completed university study in Vienna, just like his elder brother, the most important Slovene architect, Jože Plečnik. He specialized in pathology at the renowned Vienna Institute of Pathological Anatomy. He assisted in the discovery of blood groups by the then institute assistant, Karl Landsteiner, who was awarded the Nobel Prize in Medicine in 1930 for this achievement. After his initial service in Černovice in Bohemia, Plečnik returned to Ljubljana. As the first university-educated pathologist working in Slovenia, he was employed as prosector at the Carniolan Regional Hospital. Together with the doctor and writer, Alojz Kraigher, and the neurologist and anatomist, Alfred Šerko, he was among the initiators and founders of the Faculty of Medicine in Ljubljana in 1919. After initial enthusiasm, the Slovenes were disappointed with the decision to remain incomplete, with only the first two years of studies, and the extremely meagre financial support of the Yugoslav government in Belgrade. In 1919, Janez Plečnik, who was elected associate, and the following year full professor of anatomy, had to set the Institute of Anatomy on its feet in the very modest small rooms of the morgue and prosecture of the regional hospital in Ljublja-

Uvod

Introduction

21


JAN E Z P L E ČNIK

ob prosektorski dejavnosti dopoldan potekala predavanja, popoldan secirne vaje za študente medicine, vmes pa še izpiti. Zaradi kroničnega pomanjkanja denarnih sredstev je šele leta 1939 uspela preselitev v nove inštitutske prostore v stavbi na Zaloški cesti, katere gradnja se je neposredno ob prosektorskem poslopju pričela že v zgodnjih dvajsetih letih. Janez Plečnik je kot učitelj vzgojil 22 generacij slovenskih medicincev. Študenti so ga imeli radi in ga občudovali, ne le kot odličnega predavatelja, ampak tudi zaradi njegove široke razgledanosti, duhovitosti in domoljubja. Njegova predavanja so bila na visoki strokovni ravni, duhovita in življenjsko modra kramljanja strokovnjaka, ki je imel znanje polihistorja, srce pravega človekoljuba in domoljuba, velike življenjske izkušnje, možato odkritost in izjemno prefinjen občutek za bogastvo maternega jezika. Janez Plečnik ima pomembno mesto med utemeljitelji slovenske medicinske terminologije, zlasti na področju anatomskega izrazja. Prav zato ne štejemo njegovega kratkega repetitorija anatomije kot prevod Breitensteinovega repetitorija v slovenščino, ampak kot njegovo izvirno delo. V Mladiki so izhajali njegovi nadvse zanimivi poljudnoznanstveni članki s slovenskim medicinskim izrazjem za širšo javno rabo. Bil je tudi sodnomedicinski izvedenec in je v svoji že tako preobremenjeni anatomski predavalnici imel predavanja tudi za študente pravne fakultete. Vrsto let je bil prodekan in večkrat dekan ljubljanske medicinske fakultete. Janez Plečnik je bil kulturno zelo razgledan, rad je imel glasbo, odlično je igral klavir in tudi violino. Znano je bilo, da je včasih v prosekturi zaigral kakšno skladbo. Umrl je zaradi pljučnega raka 5. decembra 1940 v ljubljanskem Leonišču. Pokopan je na ljubljanskih Žalah, obeleženih z arhitekturnimi stvaritvami njegovega brata Jožeta Plečnika, ki je tam zasnoval tudi njegov zadnji dom.

na. In the overcrowded rooms of the ground floor building, lectures were held in the morning, with dissection exercises for medical students in the afternoon, and exams in between. Due to the chronic lack of funds, it was not until 1939 that it succeeded in moving to new premises in a building on Zaloški cesta, whose construction had begun right next to the prosecture in the early twenties. As a teacher, Janez Plečnik nurtured 22 generations of Slovenian medics. The students loved and admired him, not only as an excellent lecturer, but also for his wide vision, wit and patriotism. His lectures were on a high professional level, humorous and with discussions full of the wisdom of life with an expert who had the knowledge of a polyhistorian, the heart of a true philanthropist and patriot, great life experience, admirable openness and an extremely refined sense of the richness of his mother tongue. Janez Plečnik has an important place among the founders of Slovenian medical terminology, especially in the field of anatomical terms. His short manual of anatomy is thus not regarded as a translation of Breitenstein’s manual into Slovene but as his original work. Mladika published his interesting, above all popular scientific articles with Slovene medical terms for general public use. He was a forensic expert, too, and he also gave lectures for students from the Faculty of Law in his already congested anatomy lecture room. For many years, he was Vice-dean and several times Dean of the Faculty of Medicine in Ljubljana. Janez Plečnik was culturally very well educated; he loved music and played both the piano and violin excellently. He was known to play the occasional composition at times in the autopsy room. He died of lung cancer on December 5, 1940 in Leonišče, Ljubljana. He is buried in Ljubljana Žale, marked by the architectural creations of his brother, Jože Plečnik, who also designed his final resting place there.

Uvod

Introduction

22


FRANCE H RI BAR

France Hribar (1895–1976) in Janez Plečnik sta bila povezana, družili sta ju tudi podobni življenjski usodi. Oba sta bila študenta ugledne dunajske medicinske šole in opravila specializacijo iz patologije na slovitem dunajskem inštitutu za patološko anatomijo, nato nabirala praktične strokovne izkušnje kot patologa v bolnišničnih prosekturah, Plečnik v Černovicah na Češkem in nato v Ljubljani, Hribar pa v Mariboru. Oba sta v skrajno skromnih razmerah drug za drugim v presledku dvajsetih let opravila tako rekoč iz nič pionirsko delo ustanovitve svojih inštitutov v prostorih mrtvašnice in prosekture Kranjske deželne bolnišnice v Ljubljani, predavala svojim študentom in več kot 20 generacijam ostala v trajnem spominu. France Hribar je bil eden prvih študentov, ki mu je takoj po ustanovitvi nepopolne Medicinske fakultete v Ljubljani Janez Plečnik predaval anatomijo. Kasneje je bil prav na pobudo Janeza Plečnika, takratnega dekana in nato prodekana Medicinske fakultete v Ljubljani povabljen iz Maribora, da prevzame kot izvoljeni redni profesor patologije tudi dolžnosti predstojnika leta 1940 novoustanovljenega Inštituta za patološko morfologijo v Ljubljani. Težko si je zdaj predstavljati, kakšni napori in odrekanja so bili potrebni, ko je moral v turbulentnih časih vojaške okupacije naše dežele takoj pričeti s poukom patologije v na novo vključenem tretjem letniku medicine in v skrajno neugodnih razmerah ustanoviti in spraviti v pogon Inštitut in Katedro za patološko morfologijo v nadvse skromni stavbi Plečnikove prosekture, ki so ji po preselitvi Plečnikovega anatomskega inštituta samo nadzidali prvo nadstropje. France Hribar je tako kot njegov prvi učitelj in vzornik Janez Plečnik, seveda s časovnim zamikom, oral ledino na področju slovenskega medicinskega izrazja. Napisala in podarila sta svojim študentom prva učbenika v slovenskem jeziku, Janez Plečnik »Kratek repetitorij anatomije«, izdan v snopičih v letih 1924 do 1928, in France Hribar s posvetilom svojemu učitelju

France Hribar (1895–1976) and Janez Plečnik were linked, joined by similar life destinies. They were both students of a prominent Viennese medical school and completed their specialization in pathology at the renowned Vienna Institute of Pathological Anatomy, then gained practical professional experience as pathologists in hospital prosectures, Plečnik in Černovice in Bohemia and then in Ljubljana and Hribar in Maribor. In extremely modest circumstances, both of them, over a span of twenty years, so to speak from scratch, performed the pioneering work of establishing their own institutes in the premises of the morgue and prosecture of the Carniolan Regional Hospital in Ljubljana, lecturing their students and remaining in permanent memory to more than 20 generations. France Hribar was one of the first students to be taught anatomy by Janez Plečnik, immediately after the founding of the incomplete Faculty of Medicine in Ljubljana. Later, on the initiative of Janez Plečnik, Dean and then Vice-dean of the Faculty of Medicine in Ljubljana, he was invited to move from Maribor to take over as elected full professor of pathology, as well as to take over the responsibility of head of the newly founded Institute of Pathological Morphology in Ljubljana in 1940. It is difficult to imagine now what efforts and sacrifices were needed when, in the turbulent times of the military occupation of Slovenia, he immediately had to begin teaching pathology in the newly included third year of medicine and, in extremely unfavourable circumstances, set up and launch the Institute and Chair of Pathological Morphology in the extremely modest building of Plečnik’s prosecture, with the first floor super-structure only after the relocation of Plečnik’s Institute of Anatomy. Like his first teacher and role model, Janez Plečnik, of course with a time lag, France Hribar broke new ground in the field of Slovenian medical terminology. They wrote and presented to their students the first textbooks in the Slovene language, Janez

Uvod

Introduction

23


Plečniku leta 1951 »Uvod v splošno patologijo in patološko anatomijo«. France Hribar je bil prvi in obenem zadnji patolog na Slovenskem, ki je lahko ob bogatih praktičnih izkušnjah obvladal celotno patologijo, čeprav se je v kasnejšem obdobju strokovnega delovanja in raziskovanja na biopsijskem področju že tudi on ožje usmerjal v ginekološko patologijo. Nepozabni so spomini na Franceta Hribarja vseh, ki so ga poznali. Spomin živi v nas tudi ob podelitvah njemu posvečenih priznanj posameznikom, ki so pomembno prispevali k razvoju in ugledu patologije v Sloveniji in svetu. Ivan F. Lenart (1917–1999), pobudnik in organizator začetnih Plečnikovih memorialov, je že kot študent medicine visoko cenil in občudoval svojega profesorja anatomije Janeza Plečnika, ki je kmalu postal njegov vzornik. Leta 1954 je opravil specialistični izpit iz patologije in do leta 1960 služboval kot asistent na ljubljanskem Inštitutu za patološko morfologijo, nato šest let na Inštitutu za anatomijo in se po uspešnem zagovoru doktorata znanosti vrnil na Inštitut za patološko morfologijo v vlogi predstojnika v obdobju 1966–1976. Imel je posluh za revolucionarne novosti v razvoju patologije. Spodbujal je inštitutske sodelavce pri uvajanju novih preiskovalnih metod, zlasti histokemije, imunohistokemije, elektronske mikroskopije in histomorfometrije. Zavzeto je podpiral tesno povezovanje s kliničnimi zdravniki pri obravnavi biopsij notranjih organov. Sam je sodeloval z uveljavljenim otorinolaringologom Vinkom Kambičem in s svojo soprogo maksilofacialno kirurginjo Vero Lenart pri vrsti mednarodno odmevnih raziskav o kancerogenezi v grlu in ustni votlini. Pomembni so tudi njegovi raziskovalni dosežki s področja eksperimentalne patologije in sodelovanje pri oblikovanju slovenskega medicinskega izrazja. Po sledeh svojega vzornika Janeza Plečnika so bila tudi njegova predavanja anatomije in pato-

Plečnik “A Brief Manual of Anatomy”, published in parts from 1924 to 1928, and France Hribar, with a dedication to his teacher Plečnik, in 1951 “An Introduction to General Pathology and Pathological Anatomy”. France Hribar was the first and, at the same time, the last pathologist in Slovenia, who, with his extensive practical experience, was able to master the whole of pathology, although in the later period of professional activity and research in the biopsy field, he was already narrowly focused on gynaecological pathology. Everyone who knew him has unforgettable memories of France Hribar. The memory also lives on in us with the award, dedicated to him, to individuals who have made a significant contribution to the development and reputation of pathology in Slovenia and the world.

Ivan F. Lenart (1917–1999), the initiator and organiser of the first Plečnik Memorials, even as a medical student highly valued and admired his professor of anatomy, Janez Plečnik, who soon became his role model. In 1954, he passed the specialist exam in pathology and until 1960 served as an assistant at the Ljubljana Institute of Pathological Morphology, then for six years at the Institute of Anatomy. After successfully defending his doctorate of science, he returned to the Institute of Pathological Morphology as head, from 19661976. He had an ear for revolutionary innovations in the development of pathology. He encouraged his colleagues at the institute to introduce new investigative methods, in particular histochemistry, immunohistochemistry, electron microscopy and histomorphometry. He enthusiastically supported close liaison with clinical physicians in the examination of internal organ biopsies. He collaborated with his wife, maxillofacial surgeon Vera Lenart, and with the eminent otorhinolaryngologist Vinko Kambič, in a series of internationally recognised studies on throat and oral carcinogenesis. His re-

IVA N F. L E NART

Uvod

24

Introduction


logije za študente polna domislic, odražala so ne le poglobljeno strokovno znanje, ampak tudi njegovo široko razgledanost in duhovitost z vpletanjem dogodkov iz vsakdanjega življenja, glasbe, zgodovine in filozofije. Podobno kot Janez Plečnik je bil velik ljubitelj umetnosti, zlasti glasbe, kar se je odražalo tudi že v zasnovi Plečnikovih memorialov, ki so poleg strokovno-znanstvenega simpozija praviloma vključevali tudi družabni in kulturni program z glasbenimi nastopi in koncerti. V svojem kabinetu na Inštitutu za patološko morfologijo je znal prijeti svoj instrument violončelo in zaigrati kak priljubljen glasbeni odlomek. Zaigral je tudi v duetu za violončelo z Janezom Jančarjem na prvem zdravniškem koncertu ob zaključku strokovnega programa v mali dvorani Narodne galerije leta 1972, ko je iz navdušenja po uspešnem nastopu dvignil v zrak svojega glasbenega partnerja. Nepozabno je, s kakšnim navdihnjenjem in tenkočutnostjo za naš jezik je izbiral besede v svojih nagovorih na otvoritvah Plečnikovih spominskih srečanj in Koncertih zdravnikov.

search achievements in the field of experimental pathology and cooperation in the creation of Slovenian medical terminology are also important. Following in the footsteps of his role model, Janez Plečnik, his lectures on anatomy and pathology for students were full of imagination, reflecting not only in-depth expertise but also his broad vision and wit in incorporating events from daily life, music, history and philosophy. Like Janez Plečnik, he was a great lover of the arts, especially music, which was reflected in the planning of the Plečnik Memorials, which, in addition to the scientific symposiums, generally included a social and cultural program with musical performances and concerts. In his office at the Institute of Pathological Morphology, he was known to grasp his cello and play some popular fragment of music. He also played a cello duet with Janez Jančar at the first medical concert at the conclusion of the professional program, in the small auditorium of the National Gallery in 1972, when, in enthusiasm, he lifted his musical partner up after their successful performance. The inspiration and sensitivity for Slovenian language with which he chose the words in his speeches at the inaugurations of Plečnik Memorial Meetings and Concerts of Medical Doctors are unforgettable.

Uvod

Introduction

25


Viri in literatura

Sources and Literature

Landsteiner K. Ueber Agglutinationserscheinungen normalen menschlichen Blutes. Wien Klin Wochenschr 1901; 46: 1132-1134.

Smerdu F. Oris zgodovine medicinskih terminoloških prizadevanj na Slovenskem. Zdrav Vestn 1976; 45: 137139.

Pintar I. Prof. dr. Janez Plečnik. Zdrav Vestn 1940; 12: 398.

Ferluga D. Ob simpoziju o malignih limfomih. Zdrav Vestn 1977; 46: 409-410.

Logar I. Ob 10. obletnici smrti prof. dr. Janeza Plečnika. Zdrav Vestn 1950; 19: 248.

Dolenc A. Ulkusna bolezen želodca in dvanajstnika (Uvodno razmišljanje). Zdrav Vestn 1977; 46 (Supl. II): II-1-II-4.

Logar I. Ob 20. obletnici smrti prof. dr. Janeza Plečnika. Zdrav Vestn 1961; 30: 91-92. Lenart I. in Ferluga D. O smernicah za razvoj klinične patomorfologije. Zdrav Vestn 1967; 36 (11-12): 349-350. Lenart I. In memoriam prof. dr. Franc Hribar (1895– 1967). Zdrav Vestn 1968; 37: 25. Tavčar D. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Zdrav Vestn 1973; 42: 77-78. Dolenc A, Jakša I. Nagrada AVNOJ slovenski zdravnici, prof. dr. Boženi Ravnihar, 80 let akademika profesorja dr. Franja Kogoja, Zdravniški koncert in Plečnikov memorial. Zdrav Vestn 1975; 44: 190-193. Jakša I. Šesti spominski sestanek prof. Janeza Plečnika. Naši razgledi 1976; XXV (1): 7.

26

Dolenc A. Zapis ob zaključku XI. Plečnikovega memoriala. Zdrav Vestn 1980; 49: 255-257. Dolenc A. 40 let obstoja in delovanja Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. V: Vizjak A, ur. Inštitut za patologijo 1940-1980. V Ljubljani: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete; 1981. str. 5-13. Lenart I. Profesor doktor Janez Plečnik. V: Vizjak A, ur. Inštitut za patologijo 1940–1980. V Ljubljani: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete; 1981. str. 18-22. Milčinski J. Plečnik in Hribar. V: Vizjak A, ur. Inštitut za patologijo 1940–1980. V Ljubljani: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete; 1981. str. 23-27. Dolenc A. Profesor doktor Ivan Lenart, predstojnik inštituta od 1966 do 1976. V: Vizjak A, ur. Inštitut za patologijo 1940–1980. V Ljubljani: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete; 1981. str. 28-31.


Ferluga D. V spomin na profesorja Hribarja. V: Vizjak A, Zaletel L, ur. Biopsije v sodobnem zdravljenju. Ob 40-letnici obstoja in delovanja Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Med Razgl 1981; 20 (Supl. III): 2-7. Ferluga D. Obrazložitev in prikaz dela Hribarjevih nagrajencev. V: Vizjak A, Zaletel L, ur. Biopsije v sodobnem zdravljenju. Ob 40-letnici obstoja in delovanja Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Med Razgl 1981; 20 (Supl. III): 8-15. Dolenc A. Zapis o prvem simpoziju na temo Biopsije v sodobnem zdravljenju. Zdrav Vestn 1981; 50: 699-700. Brumen F. Profesor Plečnik (Iz zbirke »Črtice belega plašča«). Zdrav Vestn 1983; 52: 545-546. Dolenc A. Predgovor. Slovenska medicinska beseda. XV. jubilejni memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. I., II., III. del. Dolenc A, Dolenc P, Pavlin R, Suhadolnik S, Weiss P, Fliser D, Meh D, ur. Med razgl 1984; 23 (Supl. 8): 3-6. Dolenc A. Ob XV. Jubilejnem spominskem srečanju profesorja doktorja Janeza Plečnika. Zdrav Vestn 1985; 54: 234-235. Dolenc A. Ob otvoritvi razstave dr. Roberta Hlavatyja. V: Muršič-Battelino T, Smukavec A, Jan K, ur. Transplantacija. XVIII. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Med razgl 1988; 27 (Supl. 3): 3-5.

Sadnikar N. Spomini na profesorja Janeza Plečnika. Zapis Ferlan-Marolt V. na podlagi ustnega pričevanja; 2004 Zupanič Slavec Z, Rott T. Plečnikovi memoriali z zdravniškimi koncerti skozi čas. V: Rott T, Luzar B, ur. Pljučni rak – današnje stanje in perspektive. V Ljubljani: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete; 2007. str. 223–233.  Rott T. Prof. dr. Janez Plečnik in memorialni sestanki v njegov spomin. ISIS December 2009; 29-33. Kornhauser P. Spomini na rojstvo ljubljanskega KUD-a Kliničnega centra in Medicinske fakultete. ISIS November 2009; 74-76. Gale N, Zidar N. Inštitut in Katedra za patologijo. Institute and Chair of Pathology. V: 90 let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: 2009; 117-125 Gale N. Ob 70-letnici Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V: Luzar B, Vizjak A, Volavšek M, Popović M, Franchi A, ur. Novosti v patologiji. Advances in pathology. 41. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2010. p. XI-XVI. Luzar B, Volavšek M, Kern I. Slovenian Society of Pathology and Forensic Medicine. European Society of Pathology Newsletter 2016; 14-18.

Kornhauser P. Koncert zdravnikov, 13. decembra 1991, velika dvorana Narodne galerije v Ljubljani. Zdrav Vestn 1992; 61: 559-560. Kornhauser P. Jubilejni zdravniški koncert ob Plečnikovem memorialu. Narodna galerija v Ljubljani, 3. decembra 1999. Zdrav Vestn 2000; 69: 274-276. Prijatelj A. Janez Plečnik 1875–1940. V: Urlep F, Kališnik M, Borisov P, ur. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1945. Zgodovinski zbornik. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Zdravniška zbornica Slovenije; 2003. p. 95-101. Plečnik J. Spominek. V: Urlep F, Kališnik M, Borisov P, ur. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1945. Zgodovinski zbornik. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Zdravniška zbornica Slovenije; 2003. p. 102-103. Ferluga D. France Hribar 1895–1967. V: Urlep F, Kališnik M, Borisov P, ur. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919 –1945. Zgodovinski zbornik. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Zdravniška zbornica Slovenije; 2003. p. 189-196. Pipan N. Hubert Pehani 1900–1994. V: Urlep F, Kališnik M, Borisov P, ur. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1945. Zgodovinski zbornik. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Zdravniška zbornica Slovenije; 2003. p. 219-221. Ravnik D. Valentina Kobe 1905–1998. V: Urlep F, Kališnik M, Borisov P, ur. Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–1945. Zgodovinski zbornik. Ljubljana: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Zdravniška zbornica Slovenije; 2003. p. 223-226.

27


50

28


1 5. december

1970

5 December

1. M e m o r ialni s es ta nek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

1st Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Heilognato‑ palatoshiza

Cheilognatho‑ palatoschisis

Sestanek je bil organiziran na pobudo

The meeting was organised on the in-

in po zamisli Ivana F. Lenarta kot spomin-

itiative and on the basis of the concept of

sko srečanje ob 30. obletnici smrti nepo-

Ivan F. Lenart, as a commemorative meet-

zabnega učitelja in vzornika Janeza Plečni-

ing on the 30th anniversary of the death of

ka. Potekal je v stari predavalnici Inštituta

the unforgettable teacher and role model,

za anatomijo. Pod pokroviteljstvom deka-

Janez Plečnik. It was held in the old lecture

na Medicinske fakultete Franca Erjavca

hall of the Institute of Anatomy and was

in predsednika Slovenskega zdravniškega

organised by the Institutes of Anatomy, of

društva Antona Dolenca so srečanje orga-

Histology with Embryology, of Pathological

nizirali Inštituti za anatomijo, za histolo-

Morphology and of Forensic Medicine, in

gijo z embriologijo, za patološko morfolo-

cooperation with the Department of Max-

gijo in za sodno medicino v sodelovanju

illofacial Surgery, under the auspices of

z Oddelkom za maksilofacialno kirurgijo

the Dean of the Faculty of Medicine, Franc

Stomatološke klinike. Nabito polna preda-

Erjavec, and the President of the Slove-

valnica z znanimi obrazi prvih profesorjev

nian Medical Association, Anton Dolenc.

na tedanji edini slovenski medicinski fa-

The jam-packed lecture room, with the

kulteti, uveljavljenih kliničnih zdravnikov

well-known faces of the first professors at

in raziskovalcev, pa tudi mladih zdravni-

the only Slovenian Medical Faculty of the

kov in študentov na ohranjenih fotografi-

time, eminent clinicians and researchers,

jah pričajo, da je bilo že prvo Plečnikovo

as well as young doctors and students, that

spominsko srečanje sprejeto s splošnim

appear in preserved photographs, testify


odobravanjem. Svečano otvoritev je ople-

that the first Plečnik Memorial was well

menitil kulturni program z nastopom pev-

received, with general approval. The inau-

cev Akademskega pevskega zbora, ki jih je

guration was enhanced by a cultural pro-

pripeljal tedanji študent Tomaž Rott. O živ-

gram, with a performance by the singers

ljenju in delu svojega učitelja in vzornika

of Akademski pevski zbor, brought by then

Janeza Plečnika je govorila njegova nekda-

student, Tomaž Rott. The life and work of

nja študentka in na Inštitutu za anatomijo

her teacher and role model, Janez Plečnik,

njegova naslednica Valentina Kobe. Poleg

was presented by his former student and

Plečnikove štipendije sta bili podeljeni

successor at the Institute of Anatomy,

spominski Plečnikovi diplomi najboljšima

Valentina Kobe. In addition to the Plečnik

študentoma Dušanu Kebru, kasneje uve-

scholarship, memorial Plečnik Diplomas

ljavljenemu zdravniku internistu in mini-

were awarded to the year’s best students,

stru za zdravstvo ter Janezu Sketlju, kas-

Dušan Keber, later eminent clinician and

neje na njegovi poklicni poti mednarodno

minister of health, and Janez Sketelj, later

priznanemu patofiziologu in predstojniku

in his career an internationally established

inštituta. Glavni organizator Ivan Lenart

pathophysiologist and head of the insti-

je v svojem nagovoru na otvoritvi razložil,

tute. In his opening address, the key organ-

kaj je namen spominskih srečanj in kakšni

iser, Ivan Lenart, explained the purpose

so načrti za prihodnja leta. Strokovni del

of the commemorative meetings and the

srečanja je bil posvečen heilognatopalato-

plans for the coming years. The profession-

shizi, posebej zaradi pogostnosti in razno-

al part of the meeting was devoted to chei-

likosti izražanja zelo pomembnem priroje-

lognathopalatoschisis, especially because

nem razcepu ustnice, čeljustnega grebena

of the frequency, diversity of expression

in neba. Predavanja so zajela osnovno zna-

and importance of congenital cleft lip, jaw

nje, potrebno za razumevanje tematike,

ridge and palate. The lectures covered the

prav tako tudi najnovejše dosežke stroke

basic knowledge needed to understand the

doma in v svetu. Ob predstavitvi anato-

subject, as well as the latest achievements

mije (Anton Širca) in histomorfologije (Ra-

of the profession at home and abroad. The

divoj Ozvald) je bil prikazan razvoj obra-

presentation of anatomy (Anton Širca) and

znih in ustnih struktur. Patomorfologijo je

histomorphology (Radivoj Ozvald) showed

predstavil Ivan Lenart ob sodelovanju sop-

the development of facial and oral struc-

roge Vere Lenart, uveljavljene maksilofaci-

tures. The pathomorphology was present-

alne kirurginje, s katero so ga povezovale

ed by Ivan Lenart, in collaboration with his

tudi skupne objave dosežkov v domačih

wife, the eminent maxillofacial surgeon

in tujih revijah. Bogate izkušnje o kliniki

Vera Lenart, with whom he was also linked

in zdravljenju je predstavil v osrednjem

by joint publication of their achievements

spominskem predavanju Franc Čelešnik

in domestic and foreign journals. The

ustanovitelj in dolgoletni vodja Kliničnega

rich experience of the clinical aspects and

oddelka za čeljustno kirurgijo. O etiologi-

treatment was presented in a key memori-

ji je govoril Marjan Jurca, o ortodontskem

al lecture by Franc Čelešnik, founder and

zdravljenju Peter Oblak, oba s Stomatolo-

long-time head of the Clinical Department

ške klinike, o foniatričnem obravnavanju

of Maxillofacial Surgery. Marjan Jurca dis-

bolnikov pa Zlata Hribar z Otorinolaringo-

cussed the etiology, Peter Oblak orthodon-

loške klinike.

tic treatment, both from the Dental Clinic, and Zlata Hribar from the Otorhinolaryngology Clinic presented the phoniatric treatment of patients.

30

1970


1,2

3,4

5,6

7

1 Zadnji dom Janeza Plečnika na ljubljanskih Žalah je zasnoval njegov brat Jože Plečnik.

their respects to Janez Plečnik's memory at his grave, at the time of the first Plečnik Memorial.

The last resting place of Janez Plečnik in Ljubljana Žale cemetary was designed by his brother, Jože Plečnik.

3 Na svečani otvoritvi memoriala je Valentina Kobe obudila spomine na Janeza Plečnika. V avditoriju so v prvi vrsti z desne Janez Zemljarič, Anton Dolenc, Franc Erjavec, Vera in Ivan F. Lenart; v drugi vrsti med drugimi Jože Jeras, Jože Satler, Andrej O. Župančič, Branko Palčič, Franc Čelešnik in Bogdan Brecelj.

2 Ob prvem Plečnikovem memorialu so se ob grobu Janeza Plečnika njegovemu spominu poklonili Valentina Kobe, Ivan F. Lenart s soprogo Vero Lenart, Janez Milčinski in Anton Dolenc. Valentina Kobe, Ivan F. Lenart with his wife Vera Lenart, Janez Milčinski and Anton Dolenc pay

Valentina Kobe recalled memories of Janez Plečnik at the inauguration of the

Memorial. In the auditorium in the front row from right Janez Zemljarič, Anton Dolenc, Franc Erjavec, Vera and Ivan F. Lenart; in the second row among others Jože Jeras, Jože Satler, Andrej O. Župančič, Branko Palčič, Franc Čelešnik and Bogdan Brecelj.

5 Dekan Franc Erjavec je pozdravil udeležence v imenu Medicinske fakultete, glavnega pokrovitelja.

7 Diplomo profesorja Janeza Plečnika sta kot najboljša študenta prejela Dušan Keber in Janez Sketelj.

Dean Franc Erjavec welcomed participants on behalf of the Faculty of Medicine, the main sponsor.

Dušan Keber and Janez Sketelj received the Professor Janez Plečnik Diploma as the best students.

4 Številne udeležence je pred začetkom strokovnoznanstvenega programa nagovoril Ivan F. Lenart.

6 Na svečani otvoritvi je v kulturnem programu nastopilo 12 članov Akademskega pevskega zbora.

Ivan F. Lenart addressed the many participants before the start of the scientific program.

Twelve members of the Academic Choir performed in the cultural program at the inauguration.

1970

31


8 V prepolni predavalnici Anatomskega inštituta so med udeleženci pokrovitelji prvega spominskega srečanja, številni profesorji, med njimi ustanovitelji popolne ljubljanske medicinske fakultete, številni ugledni inštitutski raziskovalci in klinični zdravniki, pa tudi mlajši, asistenti in študenti. V prvi vrsti z desne so Radivoj Ozvald, Janez Milčinski, Janez Zemljarič, direktor Kliničnega centra, Anton Dolenc, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, Franc Erjavec; v drugi vrsti Jože Rant, Vekoslav Schmidt, NN, Ivo Antolič, Bojan Varl, Jože

32

Jeras, Jože Satler, Andrej O. Župančič, Branko Palčič; v tretji vrsti Zlatica Hribar, Milan Žumer, Lojze Brenčič, Martin Benedik, Janko Pompe, NN, NN Danilo Tavčar; v četrti vrsti Vladimir Trampuž, Lea Trampuž, NN, Stanislav Mahkota, Bogomil Vargazon, Drago Mušič, NN, NN, NN, Miro Pleterski, Zoran Poljšak, Vladimir Žakelj; v peti vrsti Božena Ravnihar, Stanko Hernja, NN, Peter Kartin, NN, Ivo Obrez, Edvard Pohar; v šesti vrsti Branko Volavšek, nad Obrezom Franjo Zdravič, desno od njega Darinka Soban;

v sedmi vrsti med drugimi Peter Borisov, Srečko Rainer, Marija Us-Krašovec; v zadnji vrsti pod uro Dušan Ferluga, sedanji častni predsednik Plečnikovih memorialov. In the packed lecture room of the Institute of Anatomy among the participants are the sponsors of the first Memorial Meeting, many professors, including the founders of the complete Ljubljana Faculty of Medicine, many eminent researchers from the institutes and clinical physicians, as well as younger, assistents and students.

In the front row from right are Radivoj Ozvald, Janez Milčinski, Janez Zemljarič, Director of the Clinical Center, Anton Dolenc, President of the Slovene Medical Association, Franc Erjavec; in the second row Jože Rant, Vekoslav Schmidt, NN, Ivo Antolič, Bojan Varl, Jože Jeras, Jože Satler, Andrej O. Župančič, Branko Palčič; in the third row Zlatica Hribar, Milan Žumer, Lojze Brenčič, Martin Benedik, Janko Pompe, NN, NN Danilo Tavčar; in the fourth row Vladimir Trampuž, Lea Trampuž, NN, Stanislav Mahkota, Bogomil Vargazon, Drago

1970

Mušič, NN, NN, NN, Miro Pleterski, Zoran Poljšak, Vladimir Žakelj; in the fifth row Božena Ravnihar, Stanko, Hernja, NN, Peter Kartin, NN, Ivo Obrez, Edvard Pohar; in the sixth row Branko Volavšek, above Obrez Franjo Zdravič, right from him Darinka Soban; in the seventh row among others Peter Borisov, Srečko Rainer, Marija Us-Krašovec; in the last row under the clock Dušan Ferluga, current Honorary President of the Plečnik Memorials.


9

9 V odmorih ob skromni zakuski druženje udeležencev spominskega srečanja raznih generacij ljubljanske medicinske fakultete. Participants of the Memorial Meeting from different generations of Ljubljana Medical Faculty socialise during breaks with modest snacks. 10 10 V pogovoru Drago Mušič (v sredini) in Franc Čelešnik (na desni), ki je imel v znanstvenem programu memorialno predavanje. Discussion between Drago Mušič (centre) and Franc Čelešnik (right) who had a memorial lecture in the scientific program. 11 V pogovoru Alija Košir in Stanko Banič. Alija Košir and Stanko Banič in discussion. 12 Ob zakuski prisrčen pogovor Bogdana Breclja z Valentino Kobe, v ozadju Ivo Kordaš.

11

Warm discussion between Bogdan Brecelj and Valentina Kobe during a snack, Ivo Kordaš in the background.

12

1970

33


2 11. december

1971

11 December

2. M e m o r ialni s es ta nek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

2n d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Ciroza jeter

Liver Cirrhosis

Sestanek je bil po zgledu uspešne-

Following the model of the success-

ga prvega ponovno enodnevno srečanje

ful first Memorial Meeting, it was again a

pod pokroviteljstvom tedaj edine sloven-

one-day symposium, under the auspices

ske medicinske fakultete in Slovenskega

of the then only Slovenian medical facul-

zdravniškega društva. Organizatorji so bili

ty and the Slovenian Medical Association.

že prej navedeni inštituti. Ivan Lenart je

The organisers were again the institutes

bil vse do leta 1975 spiritus movens memo-

mentioned above. Until 1975, Ivan Lenart

riala, ki so ga generacije slovenskih medi-

was the spiritus movens of the memorial,

cincev sprejele za svojo tradicijo. V sveča-

which was adopted as a tradition by gen-

ni otvoritveni del je bil ponovno vključen

erations of Slovenian medics. A cultural

kulturni program z nastopom godalnega

program was again included in the open-

kvarteta Mašera. Kot tema strokovnega

ing ceremony, with a performance by the

dela srečanja je bila izbrana ciroza jeter,

Mašera String Quartet. Liver cirrhosis,

sicer poznana že iz tradicionalne obduk-

already familiar from traditional autopsy

cijske patologije kot končna okvara z ne-

pathology as final failure with irreversi-

povratnim preustrojem organa. Na izbor

ble organ remodelling, was chosen as the

teme je vplivalo dejstvo, da je v Ljubljani

theme of the professional part of the meet-

v tesni povezavi s kliniko že zgodaj prišlo

ing. The choice of theme was influenced

do usmeritve v sicer tehnično in strokov-

by the fact that in Ljubljana, in close con-

no zahtevno biopsijsko diagnostiko notra-

nection with clinicians, there was an early

njih organov, ki je med drugim omogočila

focus on the technically and professionally


vpogled, kako ciroza nastane. V povezavi

demanding biopsy diagnostics of internal

z internističnimi vejami medicine je oral

organs, which among other things provid-

ledino Dušan Ferluga, ki je na memorialu

ed an insight into how cirrhosis occurs.

predstavil histomorfološko klasifikacijo ci-

In conjunction with internal medicine

roz in njihovo heterogeno etiopatogenezo.

branches, Dušan Ferluga had broken new

Uvodna predavanja so vključevala osnov-

ground, and he presented at the memori-

no znanje o anatomiji (Valentina Kobe),

al the histomorphological classification of

histomorfologiji (Radivoj Ozvald) in tudi

cirrhosis and its heterogeneous etiopatho-

novejša spoznanja o ultrastrukturi jeter

genesis. Introductory lectures included

(Nada Pipan). Osrednje memorialno pre-

basic knowledge of anatomy (Valentina

davanje o kliniki, diagnostiki in terapiji

Kobe), histomorphology (Radivoj Ozvald),

alkoholne ciroze jeter je imel predstojnik

as well as recent insights into the ultras-

gastroenterološke interne klinike Jože Sa-

tructure of the liver (Nada Pipan). The cen-

tler. Različne klinične vidike diagnostike in

tral memorial lecture on clinical aspects,

terapije so predstavili ugledni strokovnjaki

diagnostics and therapy of alcoholic liver

raznih ljubljanskih kliničnih ustanov, med

cirrhosis was delivered by the head of the

njimi v svetu uveljavljeni kardiovaskular-

Gastroenterology Internal Clinic, Jože Sat-

ni kirurg Miro Košak. Kot predavatelj je bil

ler. Various clinical aspects of diagnostics

vključen v program tudi izkušeni hepato-

and therapy were presented by eminent

log Herbert Zaveršnik iz celjske splošne

experts from various clinical institutions

bolnišnice. Memorialne predstavitve so

in Ljubljana, including world-renowned

bile objavljene v obliki recenziranih član-

cardiovascular surgeon, Miro Košak. The

kov v letu 1972 v redni številki Zdravniške-

experienced

ga vestnika.

veršnik, from Celje General Hospital, was

hepatologist,

Herbert

Za-

included in the program as a lecturer. Memorial presentations were published in the form of peer-reviewed articles in 1972 in a regular issue of Zdravniški vestnik.

1971

35


1,2

3

4

10

1 Pod umetniškim reliefom Janeza Plečnika udeležence pozdravlja dekan Franc Erjavec v imenu Medicinske fakultete, glavnega pokrovitelja 2. spominskega srečanja; ob njem je Ivan F. Lenart. Under a relief of Janez Plečnik, the Dean, Franc Erjavec, welcomes participants on behalf of the Faculty of Medicine, main sponsor of the 2nd Memorial Meeting; beside him is Ivan F. Lenart.

36

2 Na svečani otvoritvi stoji z Ivanom F. Lenartom in Valentino Kobe najboljši študent Ivan Gril, prejemnik Diplome profesorja Janeza Plečnika. V kulturnem programu je nastopil godalni kvartet v sestavi Igor Kranjec, Jure Lenard, Andrej Mašera in Janez Jančar (z leve). At the inauguration, the best student Ivan Gril, recipient of the Professor Janez Plečnik Diploma, stands with Ivan F. Lenart and Valentina Kobe. A string quartet consisting of Igor Kranjec, Jure Lenard,

Andrej Mašera and Janez Jančar (from left) performed in the cultural program. 3 Na svečani otvoritvi sta v avditoriju tudi predavatelja strokovno-znanstvenega simpozija o cirozi jeter, v drugi vrsti Jože Satler (memorialno predavanje) in Herbert Zaveršnik. At the inauguration, lecturers of the scientific symposium on cyrrhosis of the liver are in the auditorium; in the second row Jože Satler (memorial lecture) and Herbert Zaveršnik.

4 V avditoriju na svečani otvoritvi so med drugimi v prvi vrsti z desne Hubert Pehani, Miroslav Kališnik, Srečko Rainer, Radivoj Ozvald, Anton Dolenc, Valentina Kobe; v drugi vrsti Stanislav Mahkota, Janez Milčinski; v tretji vrsti Nada Pipan, Mladen Est; v četrti vrsti Vladimir Žakelj; in v zadnjih vrstah predvsem mlajši udeleženci. In the auditorium at the inuaguration are, among others, in the front row from right Hubert Pehani,

1971

Miroslav Kališnik, Srečko Rainer, Radivoj Ozvald, Anton Dolenc, Valentina Kobe; in the second row Stanislav Mahkota, Janez Milčinski; in the third row Nada Pipan, Mladen Est; in the fourth row Vladimir Žakelj; and in the back rows mainly younger participants.


5

7

5,6 5 Prisrčen pogovor Ivana F. Lenarta in Antona Dolenca. Warm discussion of Ivan F. Lenart and Anton Dolenc. 6 Za družabni del spominskega srečanja pripravljeni mizi s skromno zakusko. Tables prepared with modest snack for the social part of the Memorial Meeting.

1971

7 Na družabnem delu srečanja levo ob mizi Valentina Kobe in Franc Erjavec, ob koncu mize v razgovoru Stanislav Mahkota, Vladimir Žakelj in Jože Satler. At the social part of the meeting, on the left by the table Valentina Kobe and Franc Erjavec; at the end of the table, in discussion, Stanislav Mahkota, Vladimir Žakelj and Jože Satler.

37


3 9. december

1972

9 December

3. M e m o r ialni s es ta nek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

3r d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Cerebro­ vaskularni insult

Cerebro­­­‑ vascular Insult

Srečanje je bilo nadaljevanje začete

This was a continuation of the already

uspešne tradicije, vendar z nekaterimi no-

established successful tradition but with

vostmi. Na svečani otvoritvi je udeležence

some innovations. In addition to Ivan Le-

poleg Ivana Lenarta nagovorila Valentina

nart, Valentina Kobe also addressed the

Kobe, prvič v vlogi častne predsednice me-

participants at the formal opening, for the

morialov. Na otvoritvi je nastopila 15-letna

first time as the Honorary President of the

flavtistka Irena Grafenauer, ki je kasneje

memorial Meetings. The opening ceremo-

zaslovela v glasbenem svetu. Plečnikovo

ny featured the 15-year-old flautist, Ire-

diplomo sta prejela kot najboljša študen-

na Grafenauer, who later earned fame in

ta Andreja Fatur in Bojan Čerček, ki se je

the world of music. Plečnik’s diploma was

kasneje uveljavil v ZDA kot internist in

awarded to the year’s best students, An-

vrhunski znanstvenik. Kulturni program

dreja Fatur and Bojan Čerček, the latter of

memoriala je bil dodatno obogaten z zak-

whom later established himself in the USA

ljučnim večernim Koncertom zdravnikov

as an internist and top scientist. The cultur-

in medicincev v mali dvorani Narodne

al program of the memorial was further en-

galerije, na katerem sta poleg godalnega

riched by a closing evening concert by phy-

kvarteta Mašera nastopila kot čelista Ivan

sicians and medics in the small auditorium

Lenart in Janez Jančar, kot pianist pa je

of the National Gallery, where, in addition

vstopil na sceno pediater Pavle Kornha-

to the Mašera String Quartet, cellists Ivan

user, kasneje vrsto let spiritus movens

Lenart and Janez Jančar performed, and

edinstvene slovenske tradicije vsakoletnih

the pianist paediatrician Pavle Kornhauser


zdravniških koncertov. Strokovni program

first appeared, for many years the spiritus

simpozija o cerebrovaskularnem insultu,

movens of the unique Slovene tradition of

možganski kapi kot enem najpogostejših

annual medical concerts. The professional

vzrokov smrti, je v največji možni meri od-

program of the symposium on cerebrovas-

ražal pomen interdisciplinarnega sodelo-

cular insult, or stroke, as one of the most

vanja pri obravnavi bolnikov. Memorialno

common causes of death, reflected as much

predavanje o etiopatogenezi je imel Danilo

as possible the importance of interdiscipli-

Tavčar, ki je sicer postavil temelje razvoja

nary collaboration in the management of

ljubljanske nevropatologije v sodelovanju

patients. A memorial lecture on etiopatho-

z mednarodno uveljavljenim zagrebškim

genesis was given by Danilo Tavčar, who

nevropatologom Nenadom Grčevićem in

laid the foundations for the development

slovitimi

nevropatologi,

of neuropathology in Ljubljana, in collab-

potem ko se je pol leta strokovno izpopol-

oration with the internationally renowned

njeval v Bostonu. Tavčar je na obsežnem

Zagreb neuropathologist, Nenad Grčević,

avtopsijskem materialu ljubljanskega in-

and after completing his six-months fur-

štituta za patomorfologijo zaključil svojo

ther professional training in Boston also

doktorsko disertacijo. Na memorialu je

in collaboration with eminent Harward

predstavil izvirne izsledke o nastanku mo-

neuropathologists. Tavčar completed his

žganskega infarkta kot posledici ateroskle-

doctoral dissertation on the extensive au-

roze večjih arterij in o masivni krvavitvi

topsy material of the Ljubljana Institute of

v vzročni povezavi s hialinozo arteriol in

Pathomorphology. At the memorial, he pre-

malih arterij. Predavatelji z ljubljanske

sented original findings on the onset of cer-

Nevrološke klinike so predstavili pest-

ebral infarct as a result of atherosclerosis

rost klinične slike (Marjeta Povše-Trojar),

of the major arteries and massive haemor-

pomen sodobne laboratorijske diagno-

rhage, in causal connection with hyalinosis

stike (Franc Hrastnik) in bogate izkušnje

of the arterioles and small arteries. Lectur-

o možnosti konservativnega zdravljenja

ers from the Ljubljana Neurological Clinic

vključno s preventivo (Peter Kartin). Kar-

presented the diversity of clinical picture

diokirurga Miro Košak in Jolanda Jezer-

(Marjeta Povše-Trojar), the importance

nik-Leskovšek sta predavala o kirurškem

of modern laboratory diagnostics (Franc

zdravljenju zoženj ali zapore velikih mo-

Hrastnik) and extensive experience on

žganskih žil, nevrokirurg Milan Žumer pa

the possibility of conservative treatment,

o nevrokirurškem pristopu pri spontanih

including a preventive approach (Peter

intracerebralnih hematomih. Vsi prispevki

Kartin). Cardiac surgeons Miro Košak and

so bili objavljeni leta 1973 v posebni števil-

Jolanda Jezernik-Leskovšek gave lectures

ki Zdravniškega vestnika.

on the surgical treatment of constrictions

harvardskimi

or obstruction of large cerebral vessels, and neurosurgeon Milan Žumer on a neurosurgical approach in spontaneous intracerebral haematomas. All contributions were published in 1973 in a special issue of Zdravniški vestnik.

1972

39


1,2

1 Na simpoziju o cerebrovaskularnem inzultu v okviru 3. Plečnikovega spominskega srečanja je memorialno predavanje imel Danilo Tavčar, pionir slovenske nevropatologije. At the symposium on cerebrovascular insult in the framework of the 3rd Plečnik Memorial Meeting, Danilo Tavčar, pioneer of Slovene neuropathology, gave the memorial lecture.

40

2 Na simpoziju o cerebrovaskularnem insultu je Peter Kartin predstavil konservativno zdravljenje bolezni in preventivo. At the symposium on cerebrovascular insult, Peter Kartin presented conservative treatment of the disease and preventive measures.

1972


4

1973

8. december

8 December

4. M e m o r ialni s es ta nek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

4t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Endometrijski karcinom

Endometrial Carcinoma

Memorial

je

pod

pokrovi-

The memorial was held under the auspic-

Medicinske

potekal

fakultete

es of the Dean of the Faculty of Medicine, Če-

Čedomirja Ravnika in predsednika Sloven-

domir Ravnik, and the President of the Slo-

skega zdravniškega društva Antona Do-

venian Medical Association, Anton Dolenc.

lenca ter častnim predsedstvom Valentine

Valentina Kobe was Honorary President. At

Kobe. Na otvoritvi sta Plečnikovo diplomo

the inauguration, Plečnik Diplomas were

kot najboljša študenta prejela Marija Pfe-

presented to the year's best students, Marija

ifer in Pavel Poredoš, kasneje uveljavljena

Pfeifer and Pavel Poredoš, later established

zdravnika internista. Strokovni program je

internalists. The professional program was

bil ponovno monotematski, posvečen en-

again monothematic, dedicated to endome-

dometrijskemu karcinomu. Vsi predavatelji

trial carcinoma. All lecturers were from the

so bili z iste ljubljanske klinične ustanove,

same clinical institution in Ljubljana, but

vendar z različnimi strokovnimi usmeritva-

with different professional backgrounds. At

mi. Univerzitetna klinika za ginekologijo s

that time, the University Clinic for Obstetrics

porodništvom je tedaj pod vodstvom Fran-

and Gynaecology, under the leadership of

ca Novaka postala eno od svetovnih središč

Franc Novak, became one of the world cen-

ginekološke kirurgije. Pri analizi 864 bolnic

tres for gynaecological surgery. In an analy-

so na kliniki ugotovili dvakratni porast inci-

sis of 864 patients, the clinicians found a two-

dence endometrijskega karcinoma v desetih

fold increase in the incidence of endometrial

letih (Draško Vilfan in sod.). Franc Novak,

carcinoma over ten years (Draško Vilfan et

priznan po izvirni modifikaciji Wertheimo-

al.). Recognized for his original modification

teljstvom

dekana

41


ve operacije in učbeniku ginekološke kirur-

of Wertheim’s surgery and for a textbook

gije, izdanem v petih svetovnih jezikih, je

of gynaecological surgery, published in five

v preglednem predavanju predstavil svoje

languages, Franc Novak presented his views

poglede glede kirurškega zdravljenja malig-

on the surgical treatment of uterine malig-

nomov maternice in opozoril na nujnost so-

nancies in a keynote lecture and highlighted

delovanja z onkologi, zlasti zaradi vključitve

the need for collaboration with oncologists,

obsevalne terapije. V strokovnem progra-

especially because of the inclusion of radi-

mu je imel pomembno vlogo tudi ginekolog

ation therapy. Gynaecologist Srečko Rainer,

Srečko Rainer, vodja pestre laboratorijske

head of the clinic’s diverse laboratory activ-

dejavnosti klinike, obenem patolog, ki je pri-

ities, also played an important role in the

dobil prvo znanje iz ginekološke patologije

professional program. He was a pathologist

od svojega spoštovanega učitelja Franceta

who had acquired his first knowledge of

Hribarja, začetnika te biopsijske usmeritve

gynaecological pathology from his respect-

na Slovenskem. Predavanja memoriala so

ed teacher, France Hribar, the initiator of

bila objavljena v redni številki Zdravniške-

this biopsy orientation in Slovenia. The me-

ga vestnika februarja 1974. Odlično obiskan

morial lectures were published in a regular

zaključni večerni koncert v izvedbi sluša-

issue of Zdravniški vestnik, February 1974.

teljev Akademije za glasbo v veliki dvorani

An excellently attended closing evening

Narodne galerije je veljal tudi počastitvi pre-

concert, given by students of the Academy

jemnika prestižne nagrade AVNOJ-a, akade-

of Music in the large auditorium of the Na-

mika Janeza Milčinskega.

tional Gallery, was also in honour of the recipient of the prestigious AVNOJ Award, Academician Janez Milčinski.

1 Na svečanem koncertu, prvič v veliki dvorani Narodne galerije, sedijo med poslušalci v prvi vrsti z leve Janez Milčinski, leta 1973 prejemnik najvišje državne nagrade AVNOJ-a, Franc Novak, častni predavatelj

42

in organizator strokovnoznanstvenega simpozija o endometrijskem karcinomu, Pavle Kornhauser in Dušan Ferluga s soprogami. At the inauguration of the concert, for the first time in the large auditorium of the National National Gallery,

1973

sitting among the audience in the front row from left Janez Milčinski, recipient of the highest state award in 1973, the AVNOJ Award, Franc Novak, honorary lecturer and organiser of the scientific symposium on endometrial carcinoma, Pavle Kornhauser and Dušan Ferluga with wives.


5 7. december

1974

7 December

5. M e m o r ialni s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč ni k a s s im po z ije m

5t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Pljučni karcinom

Lung Cancer

Ob kulturnem programu je memorial

In addition to the cultural program,

vključeval strokovno temo o izjemno po-

the memorial included the professional

gosti maligni bolezni z visoko smrtnostjo.

theme of an extremely common malignan-

Razen Miroslava Kališnika, ki je na sim-

cy with high mortality. With the exception

poziju predstavil temeljno znanje o karci-

of Miroslav Kališnik, who presented basic

nogenezi, so bili vsi predavatelji različnih

knowledge of carcinogenesis at the sym-

usmerjenosti vključeni v sistem interdisci-

posium, all the lecturers of various pro-

plinarnega pristopa pri diagnostiki, zdra-

fessional orientations were involved in

vljenju in raziskovanju te bolezni na In-

the system of interdisciplinary approach

štitutu za pljučne bolezni in tuberkulozo

in the diagnostics, treatment and research

Golnik. V uvodnem predavanju je dolgo-

of this disease at the Institute of Pulmo-

letni direktor te klinične ustanove Bojan

nary Diseases and Tuberculosis, Golnik.

Fortič poudaril, da je tudi v Sloveniji pljuč-

In his introductory lecture, the long-time

ni karcinom pri moških po pogostnosti in

director of this clinical institution, Bojan

smrtnosti na prvem mestu med malignomi

Fortič, emphasized that, in terms of both

in pokazal na očitno vzročno povezavo s

frequency and mortality, male lung cancer

kajenjem. Milivoj Mermolja je predstavil

is the number one malignancy in Slovenia

pomen citološke diagnostike pri zgodnji

and highlighted the obvious causal link to

detekciji. Patolog Dušan Ferluga je opozo-

smoking. Milivoj Mermolja presented the

ril na pomembno vlogo prekanceroznih

importance of cytological diagnostics in

sprememb in predvsem natančne histopa-

early detection. Pathologist Dušan Ferluga


tološke opredelitve vrste pljučnega raka,

stressed the significance of precancerous

ki odloča o izbiri najustreznejšega načina

lesions and particularly the key role of a

zdravljenja in o prognozi. O klinični sliki in

precise histopathological classification of

diagnostiki sta govorila golniška pulmolo-

the type of lung cancer, which determines

ga Judita Mešič in Jurij Šorli. Kirurške pris-

the choice of the most appropriate treat-

tope zdravljenja je predstavil ljubljanski

ment and prognosis. Clinical imaging and

torakalni kirurg Janez Orel, možnosti radi-

diagnostics were discussed by pulmolo-

oterapije in kemoterapije pa onkolog Miha

gists Judita Mešič and Jurij Šorli. Surgical

Debevec. Novost je bila usklajena razprava

treatment approaches were presented

ob zaključku simpozija. Koncert z bogatim

by the Ljubljana thoracic surgeon, Janez

sporedom v izvedbi slovenskih zdravnikov

Orel, while the possibilities of radiothera-

in odličnih glasbenikov je navdušil števil-

py and chemotherapy were presented by

ne poslušalce v veliki dvorani Narodne

oncologist, Miha Debevec. An innovation

galerije. Ni bil samo izjemen zaključek

was a panel discussion at the conclusion

memoriala, ampak obenem tudi počastitev

of the symposium. The closing concert,

prejemnice najprestižnejšega državnega

with a rich program performed by Slove-

odlikovanja, nagrade AVNOJ-a, direktorice

nian physicians and excellent musicians,

Onkološkega inštituta Božene Ravnihar, in

delighted the many listeners in the large

80-letnice mednarodno visoko cenjenega

auditorium of the National Gallery. It was

dermatologa Franja Kogoja.

not only a remarkable conclusion to the memorial, but at the same time honoured the recipient of the prestigious AVNOJ Award, the Director of the Institute of Oncology, Božena Ravnihar, and marked the 80th anniversary of the internationally renowned dermatologist, Franjo Kogoj.

44

1974


1,2

3,4

1 Bojan Fortič je na simpoziju 5. Plečnikovega memoriala predaval o epidemiologiji pljučnega karcinoma. Bojan Fortič gave a lecture on the epidemiology of lung cancer at the symposium of the 5th Plečnik Memorial. 2 Miroslav Kališnik je govoril o kancerogenezi. Miroslav Kališnik spoke on cancerogenesis.

3 Dušan Ferluga je predstavil patomorfologijo pljučnega karcinoma. Dušan Ferluga presented the pathomorphology of lung cancer. 4 Na simpoziju je Judita Mešič prikazala klinično sliko pljučnega karcinoma. Judita Mešič showed the clinical picture of lung cancer at the symposium.

1974

45


6 6. december

1975

6 December

6. M e m o r ialni s es ta nek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

6t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Kronični glomerulo‑­ nefritis

Chronic Glomerulo‑ nephritis

Srečanje zaznamujejo nekatere poseb-

The meeting was marked by a number

nosti. Potekalo je v predavalnici Kliničnega

of particularities. The meeting was held

centra, katerega direktor Zdravko Krvina

in the lecture room of the Clinical Centre,

se je priključil obema že tradicionalnima

whose director, Zdravko Krvina, joined

pokroviteljema prireditve. V spominu je

the two traditional sponsors of the event.

prisrčen nastop otroškega pevskega zbora

The performance by a children’s choir at

na svečani otvoritvi. Prispevki, objavljeni

the opening ceremony was memorable.

v letu 1976 v redni številki Zdravniškega

Contributions published in 1977 in a regu-

vestnika pričajo, da so v Ljubljani z zgo-

lar issue of Zdravniški vestnik testify that,

dnjo uvedbo igelne biopsije ledvice v dia-

with the early introduction of kidney nee-

gnostiko tvorno delovali že od pionirskih

dle biopsy in diagnostics, they had worked

časov razvoja sodobne nefrologije in ne-

creatively in Ljubljana since pioneering

fropatologije, ko je prišlo do revolucionar-

times in the development of modern neph-

nih sprememb glede razumevanja narave

rology and nephropathology, when revolu-

številnih novo odkritih zvrsti glomeru-

tionary changes occurred in understand-

lonefritisa. Osnovno znanje za razumeva-

ing the nature of many newly discovered

nje snovi, vključno s pomembnimi novimi

types of glomerulonephritis. Basic knowl-

spoznanji o strukturi in funkciji glomeru-

edge for understanding the topic, includ-

la, so predstavili patolog Andrej Mašera,

ing important new insights into glomeru-

Olga Vraspir Porenta z Inštituta za histo-

lar structure and function, was presented

logijo in embriologijo ter klinični zdravnik

by the pathologist Andrej Mašera, Olga


z nefrološko usmeritvijo Jože Drinovec.

Vraspir Porenta from the Institute of His-

Slednji je nato v sodelovanju s patologom

tology and Embryology, and a nephrolog-

Tomažem Rottom in Alenko Vizjak, ki je pri

ical clinician, Jože Drinovec. The latter, in

nas postavila trdne temelje razvoja imuno-

collaboration with pathologist Tomaž Rott

patologije, predstavil dokaze, da nastane

and Alenka Vizjak, who laid a solid foun-

pretežna večina glomerulonefritisov zara-

dation for the development of immunopa-

di iztirjenega imunskega odziva na tuje ali

thology here, then presented evidence that

celo na lastne antigene. Dušan Ferluga je

the vast majority of glomerulonephritis

v skromnih razmerah na Inštitutu za pa-

occur due to aberrant immune responses

tologijo skupaj z mlajšimi sodelavci že leta

to foreign or even their own antigens. In

1966 uvedel zahtevno tritirno obdelavo bi-

modest circumstances, Dušan Ferluga, at

opsijskih vzorcev ledvice, primerljivo z di-

the Institute of Pathology, together with his

agnostično obdelavo v vrhunskih centrih v

younger colleagues, had introduced a so-

svetu. Na simpoziju je predstavil poglede

phisticated three-tier examination of kid-

na biopsijsko diagnostiko in klasifikaci-

ney biopsy specimens in 1966, comparable

jo glomerulonefritisa, ki so bili podprti z

to the diagnostic approach in the world’s

lastnimi izkušnjami ob temeljiti obravna-

top centres. At the symposium, he present-

vi vseh punktiranih ledvičnih bolnikov na

ed views on biopsy diagnostics and classi-

vsakotedenskih klinično-patoloških konfe-

fication of glomerulonephritis, which were

rencah. Slednje imajo zdaj na že vrsto let

supported by his own experiences while

mednarodno uveljavljenem inštitutskem

thoroughly presenting all kidney patients

nefropatološkem oddelku več kot 50-letno

at weekly clinicopathological conferences.

tradicijo. Saša Luzar, starosta med slo-

The latter have a tradition of more than 50

venskimi nefrologi in vodja nefrološkega

years at the institute’s nephropathology

kliničnega oddelka, ki je pri nas uvedel

department, already internationally recog-

igelno biopsijo ledvice v klinično prakso,

nized for many years. Saša Luzar, an elder

je na simpoziju prikazal epidemiologijo,

of Slovenian nephrologists and head of the

klinično sliko in potek biopsijsko oprede-

clinical nephrology department, who in-

ljenih različnih oblik kroničnega glome-

troduced renal needle biopsy into clinical

rulonefritisa. Njegov sodelavec z bogatimi

practice here, presented at the symposi-

kliničnimi izkušnjami Pavle Jezeršek je po-

um the epidemiology, clinical picture and

leg pregleda podpornega in nadomestnega

course of various biopsy-defined forms of

zdravljenja bolnikov z različnimi oblikami

chronic glomerulonephritis. His associate

glomerulonefritisa razpravljal o možno-

with extensive clinical experience, Pavle

stih specifično usmerjene protivnetne in

Jezeršek, in addition to reviewing support-

imunosupresivne terapije. Iztok Jakša, pi-

ive and replacement treatment of patients

onir moderne nefropediatrije pri nas, je

with various forms of glomerulonephritis,

predstavil izkušnje z bolniki, ki so zboleli

discussed the possibilities of specifically

za različnimi oblikami kroničnega glome-

targeting anti-inflammatory and immuno-

rulonefritisa v otroškem obdobju. Simpozij

suppressive therapy. Iztok Jakša, a pioneer

se je zaključil z usklajeno razpravo, ki sta

of modern nephropaediatry in our coun-

jo vodila Dušan Ferluga in Saša Luzar.

try, presented his experience with patients with various forms of chronic glomerulonephritis in childhood. The symposium concluded with a panel discussion chaired by Dušan Ferluga and Saša Luzar.

1975

47


1,2

3,4

5,6

1 Na svečani otvoritvi 6. Plečnikovega memoriala, prvič v predavalnici novo zgrajene stavbe Kliničnega centra v Ljubljani, je bil v kulturnem programu prisrčen nastop pevskega zbora z zelo velikim številom otrok. At the inauguration of the 6th Plečnik Memorial, for the first time in the new building of the Clinical Center in Ljubljana, a choir with a large number of children gave a warm performance during the cultural program. 2 Udeležence je pozdravil Zdravko Krvina, direktor Kliničnega centra, sopokrovitelja spominskega srečanja. Zdravko Krvina, director of the Clinical Center, co-sponsor of the memorial Meeting, welcomed participants.

48

3 Dekan Medicinske fakultete Čedomir Ravnik med nagovorom na otvoritvi; med udeleženci sta v prvi vrsti Andrej Mašera in Janez Jančar, v drugi vrsti Dušan Ferluga in Iztok Jakša. Dean of the Faculty of Medicine Čedomir Ravnik during his speech at the inauguration; among the particpants are Andrej Mašera and Janez Jančar in the front row, and Dušan Ferluga and Iztok Jakša in the second row. 4 Navdihujoč je bil na otvoritvi nagovor Ivana F. Lenarta, zadnjič v vlogi glavnega organizatorja memoriala.

5 V avditoriju so na svečani otvoritvi predavatelji strokovno-znanstvenega simpozija o kroničnem glomerulonefritisu Dušan Ferluga, Iztok Jakša, Pavle Jezeršek (v drugi vrsti), v prvi vrsti z leve pa sedijo Vera Lenart, Danilo Tavčar, Čedomir Ravnik, Valentina Kobe in Zdravko Krvina.

6 Ivan F. Lenart, Valentina Kobe in najboljša študentka Maja Primic, ki prejema Diplomo profesorja Janeza Plečnika. Ivan F. Lenart, Valentina Kobe and Maja Primic, who received the Professor Janez Plečnik Diploma as best student.

In the auditorium at the inauguration are the lecturers at the scientific symposium on chronic glomerulonephritis Dušan Ferluga, Iztok Jakša, Pavle Jezeršek (in second row), in first row from left are sitting Vera Lenart, Danilo Tavčar, Čedomir Ravnik, Valentina Kobe, Zdravko Krvina.

Ivan F. Lenart’s speech at the inauguration was inspiring; he was the main organiser of the memorial for the last time.

1975


7 4. december

1976

4 December

7. M e m o r ialni s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč ni k a s s im po z ije m

7t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Maligni limfomi

Malignant Lymphomas

Memorial je potekal pod pokrovi-

The memorial was held under the aus-

teljstvom dekana Medicinske fakultete

pices of the Dean of the Faculty of Medi-

Mihe Likarja, predsednika Slovenskega

cine, Miha Likar, the President of the Slo-

zdravniškega društva Bojana Varla in Bo-

venian Medical Association, Bojan Varl,

žene Ravnihar, direktorice Onkološkega

and Božena Ravnihar, Director of the In-

inštituta. Večina predavateljev na simpozi-

stitute of Oncology, from which most of

ju je bila s tega inštituta. Kulturno-glasbe-

the lecturers in the professional program

ni program je na svečani otvoritvi zazna-

came. The cultural program at the open-

moval nastop violinista Tomaža Lorenza

ing ceremony was notable for the perfor-

skupaj s kitaristom Igorjem Sajetom. Janez

mance of violinist Tomaž Lorenz, together

Milčinski je imel memorialno predavanje

with guitarist Igor Saje. Janez Milčinski

z naslovom Bolnik z maligno boleznijo, v

gave a memorial lecture entitled A Pa-

katerem je z njemu lastno tenkočutnostjo

tient with Malignant Disease, in which he

in strokovno objektivnostjo razkril števil-

demonstrated with his own sensitivity and

ne pravne in deontološko-etične dileme v

professional objectivity the numerous le-

soočenju zdravnika z bolnikom z neozdra-

gal and deontological-ethical dilemmas in

vljivo boleznijo. Topografijo limfatičnega

dealing with a patient with an incurable

sistema je predstavil Anton Širca z Inštitu-

disease. The topography of the lymphatic

ta za anatomijo, normalno strukturo bez-

system was presented by Anton Širca from

gavke, kjer je izhodišče večine malignih

the Institute of Anatomy, while the nor-

limfomov, pa Miroslav Kališnik z Inštituta

mal structure of the lymph node, where


za histologijo in embriologijo. Rastko Golo-

most malignant lymphomas originate,

uh je prikazal splošno sprejeto histopatolo-

was presented by Miroslav Kališnik from

ško klasifikacijo Hodgkinovega malignega

the Institute of Histology and Embryology.

limfoma z dvema osnovnima oblikama,

Rastko Golouh demonstrated the generally

klasično s histološkimi podtipi in nodu-

accepted histopathological classification of

larno sklerozo. Na veliko nedorečenosti in

Hodgkin’s malignant lymphoma with two

razhajanja glede klasifikacije ne-Hodgki-

basic forms, classical form with histolog-

novih malignih limfomov je opozoril Ja-

ic subtypes, and nodular sclerosis. Much

nez Jančar, po mnenju Stojana Plesničarja

confusion and disagreement regarding

in Marije Us-Krašovec pa naj bi napredek

the classification of non-Hodgkin’s ma-

ponujale obetavne citološke in imunocito-

lignant lymphomas was noted by Janez

kemijske preiskave. Gabrijela Petrič-Grab-

Jančar, and promising cytological and im-

nar in Tatjana Šumi-Križnik sta prikazali

munocytochemical

uspešnost zdravljenja z radioterapijo in

suggested by Stojan Plesničar and Marija

novejšimi kemoterapevtiki, vendar sta

Us-Krašovec. Gabrijela Petrič-Grabnar and

opozorili tudi na njihove stranske učinke.

Tatjana Šumi-Križnik demonstrated the

Prispevki predavateljev so bili objavljeni

success of radiotherapy and recent chemo-

leta 1977 v redni dvojni številki Zdravniš-

therapy treatments, but also highlighted

kega vestnika.

their side effects. The contributions of the

investigations

were

lecturers were published in 1977 in a regular double issue of Zdravniški vestnik.

1,2

1 Udeležence 7. Plečnikovega memoriala je nagovoril Dušan Ferluga, prvič v vlogi glavnega organizatorja. Dušan Ferluga addressed participants of the 7th Plečnik Memorial, for the first time in the role of main organiser. 2 V kulturnem programu sta na svečani otvoritvi nastopila znani violinist Tomaž Lorenz in kitarist Igor Saje. Well-known violinist Tomaž Lorenz and guitarist Igor Saje performed in the cultural program at the inauguration.

50

1976


3,5

4

6

7

3 Dušan Ferluga izroča šopek cvetja častni predsednici memoriala Valentini Kobe. Dušan Ferluga hands a bouquet of flowers to the Honorary President of the Memorial, Valentina Kobe. 4 Prežet z originalnostmi in duhovitostmi je bil nagovor Ivana F. Lenarta, kar se zrcali v obrazni mimiki Božene Ravnihar, Janeza Milčinskega, Valentine Kobe, Radivoja Ozvalda in Dušana Ferluge (v prvi vrsti z desne) ter Draga Mušiča, Stanka Baniča, Andreja Mašere in Alenke Vizjak (v drugi vrsti z desne). Ivan F. Lenart’s speech was full or originality and wit, which is mirrored in the facial expressions of Božena Ravnihar, Janez Milčinski, Valentina Kobe, Radivoj Ozvald and Dušan Ferluga (front row from right) and Drago Mušič, Stanko Banič, Andrej Mašera and Alenka Vizjak (second row from right).

5

untreatable illnesses.

Božena Ravnihar je nagovorila udeležence memoriala kot direktorica Onkološkega inštituta, katerega zdravniki raziskovalci so prevzeli glavno breme izvedbe strokovnoznanstvenega simpozija o malignih limfomih. Božena Ravnihar addressed participants of the Plečnik Memorial as Director of the Institute of Oncology, whose medical researchers took over the main burden of organising the scientific symposium on malignant lymphomas. 6 Janez Milčinski je imel memorialno predavanje o pravnih in deontoloških etičnih dilemah v soočenju z bolnikom z neozdravljivo boleznijo.

7 Med predavatelji o malignih limfomih so bili v prvi vrsti z desne zdravniki raziskovalci z Onkološkega inštituta Marija Us-Krašovec, Rastko Golouh, Tatjana Šumi-Križnik, medtem ko je Miroslav Kališnik predaval o normalni strukturi bezgavke. Among lecturers on malignant lymphomas were, in the front row from right physician researchers of the Institute of Oncology Marija Us-Krašovec, Rastko Golouh and Tatjana Šumi-Križnik, while Miroslav Kališnik lectured on the normal structure of the lymph gland.

Janez Milčinski gave the memorial lecture on legal and deontological ethical dilemmas in dealing with patients with

1976

51


8

1977

9. december

9 December

8. Memorial ni sestanek profesorja Janeza Plečnika s simpozijem

8th Professor Janez Plečnik Memorial Meeting with the symposium

Ulkusna bolezen želodca in dvanajstnika

Gastric and Duodenal Ulcer Disease

strokovno-znanstveno

As a one-day professional and scientif-

srečanje s kulturnim in družabnim pro-

ic meeting with a cultural and social pro-

gramom je potekalo pod organizacijskim

gram, it was held for the first time under

vodstvom novega predstojnika Inštituta za

the organisational leadership of the new

patologijo Antona Dolenca, ki je na sveča-

head of the Institute of Pathology, Anton

ni otvoritvi imel uvodno besedo. Prvič je

Dolenc, who gave the introductory ad-

nastopil na Inštitutu za patologijo osnovan

dress at the opening ceremony. A vocal

pevski kvintet. Iz programa simpozija in

quintet formed at the Institute of Pathol-

sočasne objave vseh prispevkov v poseb-

ogy performed for the first time. The key

ni številki Zdravniškega vestnika v letu

importance of a highly interdisciplinary

1977 je razbrati ključni pomen izrazito

approach in the treatment of patients with

interdisciplinarnega pristopa pri obrav-

this common disease, and in research and

navi bolnikov s to pogosto boleznijo, pri

postgraduate education, can be seen from

raziskavah in v sklopu podiplomskega izo-

the symposium program and the simulta-

braževanja. Kot predavatelji so v uvodnem

neous publication of all the contributions

delu sodelovali ne le podobno kot doslej

in a special issue of Zdravniški vestnik in

predstavniki fakultetnih morfoloških inšti-

1977. Not only representatives of faculty

tutov (Alenka Dekleva, Miroslav Kališnik,

morphological institutes (Alenka Dekleva,

Albert Juteršek, Jože Goljar), ampak tudi

Miroslav Kališnik, Albert Juteršek, Jože

Ljubica Kamarić z Inštituta za patofiziolo-

Goljar) participated as previously in the in-

gijo in Ivan Kastelic z Inštituta za higieno.

troductory part, but also Ljubica Kamarić

Enodnevno


Predstavili so epidemiologijo, normalno in

from the Institute of Pathophysiology and

bolezensko strukturo ter funkcijo želodca

Ivan Kastelic from the Institute of Hygiene.

in dvanajstnika. Klinična slika in konser-

They presented the epidemiology, normal

vativno zdravljenje sta bila v domeni stro-

and disease structure, and the function of

kovnjakov z ljubljanske gastroenterološke

the stomach and duodenum. Clinical im-

interne klinike z uspešnim vodjo Jožetom

aging and conservative treatment were in

Satlerjem, zlasti v pionirsko delo uveljavi-

the domain of experts from the Ljubljana

tve endoskopije usmerjenim in tudi ročno

Gastroenterology Clinic, with its success-

nadvse spretnim Ivanom Matkom ter z

ful head, Jože Satler, and Ivan Matko, es-

Igorjem Križmanom in Tomažem Thaler-

pecially oriented into the pioneering work

jem. Tematiko kirurškega zdravljenja sta

of endoscopy and also highly skilled man-

osvetlila Vladimir Žakelj in Metka Uršič,

ually, and with Igor Križman and Tomaž

rentgensko diagnostiko Stanko Hernja s

Thaler. The issue of surgical treatment was

sodelavci, rehabilitacijo Herbert Zaveršnik

highlighted by Vladimir Žakelj and Metka

iz Zdravilišča Rogaška Slatina, ulkusne bo-

Uršič, X-ray diagnostics by Stanko Hernja

lezni pri otrocih Henrik Peče s sodelavci in

and colleagues, rehabilitation by Herbert

vpliv psihičnih dejavnikov Miklavž Pete-

Zaveršnik from Rogaška Slatina Spa, ulcer

lin. Sprostitev in uživanje ob glasbi je bil

disease in children by Henrik Peče and col-

zaključni svečani Koncert zdravnikov v ve-

leagues and the influence of psychic fac-

liki dvorani Narodne galerije.

tors by Miklavž Petelin. The music at the closing Concert of Medical Doctors in the large auditorium of the National Gallery was relaxing and enjoyable.

1977

53


9 8.—9. december

1978

8—9 December

9. Memorial ni sestanek profesorja Janeza Plečnika s simpozijem

9th Professor Janez Plečnik Memorial Meeting with the symposium

Dihalna stiska pri novorojencu

Respiratory Distress in the Newborn

Memorial se je ob sledenju že ustaljeni

As well as following the established

tradiciji odlikoval po nekaterih posebnos-

tradition, the memorial was distinguished

tih. Šlo je za srečanje z obsežnim dvodnev-

by a number of special features. The meet-

nim strokovnim programom, v petek z

ing had an extensive two-day professional

otvoritvenim nagovorom Antona Dolenca

program, on Friday with an opening ad-

in v soboto z zaključnim svečanim Kon-

dress by Anton Dolenc and on Saturday

certom zdravnikov. Med pokrovitelji je

with a closing Concert of Medical Doctors.

bil prvič Franc Šifkovič, novi direktor Kli-

Among the honorary sponsors was for the

ničnega centra v Ljubljani, kjer je potekal

first time Franc Šifkovič, the new Director

strokovni program. Pri predstavitvi vseh

of the Clinical Centre in Ljubljana, where

vidikov tematike so kot predavatelji in tudi

the professional program was held. Ex-

kot pisci člankov, objavljenih v posebni šte-

perts from the institutes of the Ljubljana

vilki Zdravniškega vestnika v novembru

Faculty of Medicine and clinics and clinical

1978, sodelovali strokovnjaki fakultetnih

departments participated as lecturers in

inštitutov ter klinik in kliničnih oddelkov

the presentation of all aspects of the top-

Ljubljane. Prvič je bilo med njimi tudi iz-

ic, as well as being the authors of articles

stopajoče veliko zdravstvenih delavcev

published in a special issue of Zdravniški

iz splošnih bolnišnic v Sloveniji in celo iz

vestnik in November 1978. Many health

nekateri zdravstvenih domov. Vseh v krat-

professionals from both general hospitals

kem prikazu ni možno navesti. V začetnem

and some health centres in Slovenia were

delu strokovnega programa so inštitutski

prominent for the first time. Not everyone


strokovnjaki in raziskovalci predstavili ra-

can be mentioned in this short review. In

zvoj in normalno zgradbo novorojenčkovih

the initial part of the professional program,

pljuč, fiziologijo in patofiziologijo ter pato-

experts and researchers from various in-

logijo v perinatalnem obdobju (Radivoj Oz-

stitutes presented the development and

vald, Marija Velepič, Rudi Pavlin, Martin

normal structure of a neonate’s lungs, and

Ačko, Tatjana Perković). Klinično simpto-

physiology, pathophysiology and patholo-

matiko in diagnostiko v povezavi z lastnimi

gy in the perinatal period (Radivoj Ozvald,

izkušnjami so predstavili Zora Konjajev s

Marija Velepič, Rudi Pavlin, Martin Ačko,

sodelavci (Klinična bolnišnica za pediatri-

Tatjana Perković). Clinical symptomatolo-

jo), Glavica Pentek s sodelavci (Ginekolo-

gy and diagnostics in connection with their

ška klinika) in Meta Derganc s sodelavci

own experience were presented by Zora

(Pediatrični oddelek kirurških služb). Kot

Konjajev and colleagues (Clinical Paediat-

najpogostejši vzrok akutne dihalne stiske

ric Hospital), Glavica Pentek and colleagues

pri zrelih novorojencih je bila predstavlje-

(Gynaecology Clinic) and Meta Derganc

na aspiracija mekonija. Posebej je bila po-

and colleagues (Paediatric Department of

udarjena bistveno večja ogroženost nedo-

the Division of Surgery). Meconium aspi-

nošenčkov zaradi znatno večje pogostnosti

ration was presented as the most common

sindroma dihalne stiske in večje umrljivos-

cause of acute respiratory distress in ma-

ti (Nela Baldani in sod., Zavod SRS za zdra-

ture neonates. Particular emphasis was

vstveno varstvo) ter hujših oblik posledič-

placed on the significantly increased risk to

nih možganskih okvar (Milivoj Veličkovič

preterm infants due to the markedly higher

in sod., Oddelek za razvojno nevrologijo

incidence of respiratory distress syndrome

Klinične bolnišnice za pediatrijo). Pojas-

and higher mortality (Nela Baldani et al.,

njeno je bilo, da se prva oskrba po porodu

SRS Institute for Healthcare) and more se-

bistveno ne razlikuje od tiste pri čilem no-

vere forms of consequential brain damage

vorojencu (Igor Japelj s sodelavci, Porodni-

(Milivoj Veličkovič et al., Department of De-

ški oddelek Splošne bolnišnice Maribor).

velopmental Neurology, Paediatric Clinical

Napredek pri zdravljenju hudih oblik je bil

Hospital). It was explained that initial post-

dosežen z vključitvijo umetne ventilacije

partum care was not significantly differ-

s posebnimi respiratorji (Meta Derganc in

ent from that for a vigorous neonate (Igor

sod.). O pravnih in etičnih vidikih, zlasti v

Japelj et al., Maternity Department of Mari-

zvezi z reanimacijo, sta ob koncu strokov-

bor General Hospital). Progress in the treat-

nega programa svoje poglede predstavila

ment of severe forms has been achieved by

Štefan Stražiščar in Janez Milčinski z Inšti-

incorporating artificial ventilation with

tuta za sodno medicino.

special respirators (Meta Derganc et al.). At the end of the professional program, Štefan Stražiščar and Janez Milčinski, from the Institute of Forensic Medicine, presented their views on legal and ethical aspects, especially regarding resuscitation.

1978

55


1

1 Andrej O. Župančič in Marjan Brecelj na uvodnem delu svečanega Koncerta zdravnikov ob zaključku 9. Plečnikovega memoriala. Andrej O. Župančič and Marjan Brecelj in the introductory part of the Concert of Medical Doctors at the conclusion of the 9th Plečnik Memorial. 2 Na zdravniškem koncertu je v veliki dvorani Narodne galerije pred številnim občinstvom nastopil Pavle Kornhauser kot pianist in povezovalec.

2

Pavle Kornhauser appeared as pianist and presenter at the medical concert in the large auditorium of the National Gallery in front of a large audience. 3 Na koncertu je nastopil zdravniški pevski kvintet v sestavi (z leve) Matej Mis, Matjaž Vrtovec, Tomo Brezovar, Anton Cerar in Tomaž Rott. A medical vocal quintet consisting of (from left) Matej Mis, Matjaž Vrtovec, Tomo Brezovar, Anton Cerar and Tomaž Rott performed at the concert.

3

56

1978


10 6.—7. december

1979

6—7 December

10. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika s simpozijem

10th Professor Janez Plečnik Memorial Meeting with the symposium

Živčno-mišične bolezni

Neuromuscular Diseases

Sestanek je v letu praznovanja 60. oble-

In the year of celebrating the 60th an-

tnice ustanovitve Medicinske fakultete v

niversary of the founding of the Faculty

Ljubljani potekal v Kliničnem centru in se

of Medicine in Ljubljana, the meeting was

zaključil z večernim svečanim Koncertom

held at the Clinical Centre and ended with

zdravnikov v Viteški dvorani Križank. Med

an evening gala Concert of Medical Doc-

pokrovitelji je bil novo izvoljeni dekan Vin-

tors in Križanke Knights Hall. The newly

ko Kambič. Ob 10. obletnici svoje ustano-

elected Dean, Vinko Kambič, was among

vitve je Inštitut za klinično nevrofiziologijo

the patrons. On the 10th anniversary of its

Kliničnega centra s hvaležnostjo sprejel

founding, the Institute for Clinical Neuro-

ponudbo morfoloških inštitutov, da v so-

physiology of the Clinical Centre gratefully

delovanju s Klinično bolnišnico za pedia-

accepted the offer of morphological insti-

trijo, Ortopedsko kliniko in Inštitutom za

tutes, in collaboration with the Paediatric

patofiziologijo prevzame organizacijo me-

Clinical Hospital, the Orthopaedic Clinic

moriala s strokovnim programom, posve-

and the Institute of Pathophysiology, to or-

čenim živčno-mišičnim boleznim. Ob po-

ganise a Memorial Meeting with a profes-

membni podpori Andreja O. Župančiča in

sional program dedicated to neuromuscu-

v sodelovanju z raziskovalno usmerjenim

lar diseases. With the significant support

Inštitutom za patofiziologijo je Inštitut za

of Andrej O. Župančič and in collaboration

nevrofiziologijo leta 1969 ustanovil Milan

with the research-oriented Institute of

R. Dimitrijević, ki se je kmalu mednaro-

Pathophysiology, the Institute of Neuro-

dno uveljavil in postal profesor za klinično

physiology was founded in 1969 by Milan


nevrofiziologijo v Houstonu v ZDA. V svo-

R. Dimitrijević, who soon established him-

jem prispevku, objavljenem skupaj s član-

self internationally and became Professor

ki drugih predavateljev v posebni številki

of Clinical Neurophysiology in Houston,

Zdravniškega vestnika v decembru 1979

USA. In his contribution, published with

(Jože Trontelj, Janez Faganel, sourednika),

the papers of other lecturers in a special

je obudil spomine na skromno znanje v

issue of Zdravniški vestnik, December

preteklosti, na velik napredek ne le v raz-

1979 (Jože Trontelj, Janez Faganel, co-ed-

iskovanju, ampak tudi pri obravnavi po-

itors), he recalled the modest knowledge

gosto hudo prizadetih bolnikov in nakazal

in the past and great progress not only

smernice za prihodnost. Ljubljanski inšti-

in research but also in dealing with often

tut za nevrofiziologijo, vpet pri svojem bo-

severely affected patients, and outlined

gato razvejanem uspešnem raziskovalnem

guidelines for the future. The Ljubljana In-

delu v tesne povezave z vrhunskimi centri

stitute of Neurophysiology, involved in its

v svetu, je razvil moderno diagnostiko zlas-

rich extensive successful research work, in

ti na področju elektrofizioloških preiskav,

close links with top centres in the world,

osnoval pa je tudi Center za mišične in

developed modern diagnostics, especially

živčno-mišične bolezni, ki koordinira me-

in the field of electrophysiological inves-

dicinsko in socialno delo. Znatno število

tigations, and also established the Centre

predavanj in objav je predstavljalo izvir-

for Muscular and Neuromuscular Diseas-

ne slovenske raziskovalne dosežke, med

es, which coordinates medical and social

katerimi so bila temeljna raziskovanja

work. A considerable number of lectures

acetilholinesteraze na Inštitutu za patofizi-

and publications presented original Slove-

ologijo (Miro Brzin, Janez Sketelj, Marjan

nian research achievements, among which

Kordaš, Tomaž Kiauta) ter histokemične in

were basic research on acetylcholinest-

ultrastrukturne analize na Anatomskem

erase at the Institute of Pathophysiology

inštitutu (Anton Širca, Alenka Dekleva).

(Miro Brzin, Janez Sketelj, Marjan Kordaš,

V prispevkih in usklajeni razpravi je bilo

Tomaž Kiauta) and histochemical and

prikazano tudi klinično delo z živčno-mi-

ultrastructural analyses at the Institute

šičnimi bolniki od prvega srečanja z zdrav-

of Anatomy (Anton Širca, Alenka Dekle-

nikom do diagnoze in zdravljenja ter ha-

va). The papers and panel discussion also

bilitacije in rehabilitacije (Jože V. Trontelj,

demonstrated clinical work with neuro-

Janez Faganel, Anton Lavrič, Ivica Tivadar,

muscular patients, from the first meeting

Valentina Sršen, Drago Vončina in sod.).

with the physician to diagnosis and treatment, and habilitation and rehabilitation (Jože V. Trontelj, Janez Faganel, Anton Lavrič, Ivica Tivadar, Valentina Sršen, Drago Vončina et al.).

58

1979


11 5. december

1980

5 December

11. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

11t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Bolezni sečnega mehurja

Diseases of the Urinary Bladder

Srečanje je potekalo v predavalnici Kli-

The meeting was held in the lecture

ničnega centra ob 40. obletnici smrti nepo-

room of the Clinical Centre on the occasion

zabnega učitelja in vzornika in se je zaklju-

of the 40th anniversary of the death of the

čilo z večernim Koncertom zdravnikov v

unforgettable teacher and role model and

polno zasedeni veliki dvorani Narodne ga-

concluded with an evening medical concert

lerije. Na svečani otvoritvi koncerta so bila

in the fully occupied large auditorium of the

prvič podeljena Hribarjeva priznanja za

National Gallery. At the inauguration cere-

uspehe pri delu in pri razvoju patologije v

mony of the concert, Hribar Awards were

Sloveniji Ivanu F. Lenartu, mariborskemu

first presented for success in the work and

patologu Valentinu Kušarju, nasledniku

development of pathology in Slovenia; to

Franceta Hribarja v prosekturi mariborske

Ivan F. Lenart, Maribor pathologist Valentin

bolnišnice, in akademski slikarki Smiljani

Kušar, Franc Hribar’s successor at the Mari-

Didek, Hribarjevi sodelavki na Inštitutu

bor hospital, and academic painter Smiljana

za patološko morfologijo v Ljubljani. Leta

Didek, a co-worker of Hribar at the Institute

1980 je Inštitut za patologijo praznoval 40.

for Pathological Morphology in Ljubljana.

obletnico ustanovitve in jo dodatno zazna-

In 1980, the Institute of Pathology celebrat-

moval v marcu 1981 na srečanju, posveče-

ed the 40th anniversary of its founding and

nem biopsijam v sodobnem zdravljenju.

further commemorated it in March 1981

Ob tej priložnosti je Hribarjevo priznanje

at a meeting dedicated to biopsies in mod-

prejel Janez Milčinski, ki je svojo profesio-

ern treatment. On this occasion, the Hribar

nalno pot pričel kot mlad zdravnik asistent

Award was presented to Janez Milčinski,

na novo ustanovljenem Inštitutu za pato-

who began his professional career as a young

loško morfologijo. Dušan Ferluga, novo iz-

assistant physician at the newly established


voljeni predsednik Jugoslovanskega zdru-

Institute of Pathological Morphology. Dušan

ženja za patologijo, je prejel Hribarjevo

Ferluga, the newly elected President of the

priznanje za svoje pionirsko delo in uspehe

Yugoslav Association of Pathology, received

na področjih biopsijske diagnostike jeter,

the Hribar Award for his pioneering work

ledvic in pljuč. Ob tej priložnosti objavljena

and success in the field of biopsy diagnostics

dela v posebni številki Medicinskih razgle-

of liver, kidney and lungs. On this occasion,

dov v letu 1981 (Alenka Vizjak, Lijana Za-

the papers published in a special issue of

letel, urednici) pričajo o razviti inštitutski

Medicinski razgledi in 1981 (Alenka Vizjak,

biopsijski dejavnosti tudi na področjih oto-

Lijana Zaletel, editors) testify to the devel-

rinolaringopatologije (Nina Gale), gastroe-

oped biopsy activities of the institute also

nteropatologije (Albert Juteršek), uropato-

in the fields of otorhinolaryngopathology

logije (Andrej Mašera) in nevropatologije

(Nina Gale), gastroenteropathology (Albert

(Danilo Tavčar) ter uporabi modernih teh-

Juteršek), uropathology (Andrej Mašera),

nologij imunohistokemije (Alenka Vizjak)

neuropathology (Danilo Tavčar), the use of

in elektronske mikroskopije (Anastazija

modern immunohistochemistry technolo-

Hvala). Če se vrnemo k 11. Plečnikovemu

gies (Alenka Vizjak) and electron micros-

memorialu, predavanja so bila v obliki

copy (Anastazija Hvala). Returning to the

člankov objavljena v redni številki Zdrav-

11th Plečnik Memorial, the lectures were

niškega vestnika novembra 1980. Za bolj-

published in a regular edition of Zdravniški

še razumevanje tematike in v skladu s

vestnik in November 1980. For a better un-

tradicijo predhodnih memorialov je bilo

derstanding of the topic and in accordance

predavanje o normalni strukturi sečnega

with the tradition of the previous Memori-

mehurja (Marija Velepič, Olga Vraspir-Po-

als, there was a lecture on the normal struc-

renta). Fiziologijo mikcije, patofiziologijo

ture of the bladder (Marija Velepič, Olga

in farmakološko zdravljenje mikcijskih

Vraspir-Porenta). The physiology of miction

motenj je predstavil Janez Janež. Pregled

and the pathophysiology and pharmacolog-

klinike bolezni sečnega mehurja, vključno

ical treatment of micturition disorders were

s prikazom modernih diagnostičnih me-

presented by Janez Janež. An overview of

tod, kot posebej pomembno cistoskopijo z

clinical aspects of the urinary bladder dis-

biopsijo, je podal Ludvik Ravnik, predstoj-

eases, including a presentation of modern

nik Urološke klinike. Z iste klinike sta bila

diagnostic methods, with particular refer-

predavatelja o kirurškem zdravljenju bo-

ence to the importance of cystoscopy with

lezni sečnega mehurja (Miloš Kralj, Fedor

biopsy, was given by Ludvik Ravnik, head

Fritsch). Za prognozo in odločitev o zdra-

of the Urology Clinic. The lecturers on sur-

vljenju pomembno histološko klasifikacijo

gical treatment of the urinary bladder dis-

tumorjev sečnega mehurja je predstavil

eases (Miloš Kralj, Fedor Fritsch) were from

Andrej Mašera, ki je s sodelavko Zdenko

the same clinic. An important histological

Ovčak na Inštitutu za patologijo leta 1981

classification of bladder tumours for prog-

kot suplement Medicinskih razgledov obja-

nosis and treatment decisions was given by

vil učbenik Patologija sečnih poti in moške-

Andrej Mašera who, with a colleague at the

ga spolovila. O možnostih citodiagnostike,

Institute of Pathology, Zdenka Ovčak, had

radioterapije in kemoterapije so predavali

published a textbook in 1981, Pathology of

strokovnjaki Onkološkega inštituta (Marija

the Urinary Tract and the Male Genitalia, as

Us-Krašovec, Marjan Naglas).

a supplement to Medicinski razgledi. The possibilities of cytodiagnostics, radiotherapy and chemotherapy were presented by experts from the Institute of Oncology (Marija Us-Krašovec, Marjan Naglas).

60

1980


1 Ob praznovanju 40-letnice Inštituta za patologijo so bila prvič podeljena Priznanja profesorja Franceta Hribarja za pomemben prispevek k razvoju in ugledu patologije; France Hribar, slika olje na platnu, delo akad. slikarja Zorana Didka. At the celebration of the 40th anniversary of the Institute of Pathology, Professor France Hribar Awards for significant contribution to the development and reputation of pathology were first presented; France Hribar, picture oil on canvas, the work of acad. painter Zoran Didek. 2 Predno so se odprla vrata občinstvu v veliko dvorano Narodne galerije na levi slika Franceta Hribarja, na desni Janeza Plečnika

2,3

1

Before they opened the doors to the audience in the large auditorium of the National Gallery, on the left a picture of France Hribar, on the right Janez Plečnik. 3 Prejemnika Priznanja profesorja Franceta Hribarja mariborski patolog Valentin Kušar in Hribarjeva sodelavka akad. slikarka Smiljana Didek, sredi med njima Valentina Kobe. Recipients of the Professor France Hribar Award, Maribor pathologist Valentin Kušar and Hribar’s associate acad. painter Smiljana Didek, in the middle between them Valentina Kobe. 4 Na sliki so prikazane v tedanjem času sprejete tri histomorfološke oblike glomerulonefritisa (z leve) akutni, subakutni in kronični, kot jih je v mikroskopu videla Smiljana Didek.

4

On the picture are shown the three histomorphological forms of glomerulonephritis accepted at that time: (from left) acute, subacute and chronic, as seen in the microscope by Smiljana Didek.

1980

61


12

1981

10.—11. december

10—11 December

12. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

12t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Bolezni grla v luči nacionalne patologije

Diseases of the Larynx in the Light of National Pathology

znamenju

The memorial commemorated the 70th

proslave 70-letnice otorinolaringologije v

anniversary of otorhinolaryngology in Slo-

Sloveniji. Predstojnik klinike Vinko Kam-

venia. The head of the clinic, Vinko Kam-

bič, ugleden in v svetu priznan otorinola-

bič, an eminent, world-recognised otorhi-

ringološki kirurg, je skupaj s kolegi izbral

nolaryngologic surgeon, together with his

temo o boleznih grla zaradi naraščanja

colleagues, chose the topic of laryngeal

teh bolezni v Sloveniji in bogatega, med-

diseases because of the increase of these

narodno priznanega raziskovalnega dela

diseases in Slovenia and the rich, interna-

v povezavi z različnimi boleznimi grla.

tionally recognized research work related

Na simpoziju so predstavili prerez skozi

to various laryngeal diseases. At the sym-

laringologijo s poudarkom na vrhunskih

posium, they presented a cross-section of

dosežkih te ozko specializirane medicin-

laryngology, focusing on the peak achieve-

ske veje, vendar tako, da so bili izsledki

ments of this narrow medical branch but

pri obravnavanju bolnika uporabni tudi za

in such a way that the findings were also

zdravnike splošne medicine. Na simpoziju

useful for general practitioners when

so predstavili epidemiologijo bolezni grla v

treating a patient. The symposium present-

Sloveniji, diagnostične možnosti za odkri-

ed the epidemiology of laryngeal diseases

vanje patoloških sprememb v grlu, pri ka-

in Slovenia, diagnostic options for detect-

terih vedno sodelujejo tudi rentgenologi in

ing pathological changes in the larynx, in

Memorial

je

potekal

v


patologi. Prav na področju patologije glave

which both radiologists and pathologists

in vratu je po upokojitvi predstojnika Inšti-

are always involved. It was precisely in

tuta za patologijo Ivana Lenarta leta 1976

the field of head and neck pathology that a

nastala vrzel, ki se je počasi zapolnjevala

gap was created after the retirement of the

od 1979 naprej, ko je bil ustanovljen pose-

head of the Institute of Pathology, Ivan Le-

ben oddelek za otorinolaringološke biopsi-

nart, in 1976, which was slowly filled from

je. Tako je Nina Gale na simpoziju predsta-

1979 onwards, when a special department

vila temo Histološka ocena biopsij grla na

for otorhinolaryngological biopsies was

Inštitutu za patologijo v letih 1979 in 1980

established. Nina Gale thus presented at

z najpogostejšimi diagnozami ploščatoce-

the symposium the topic of histological

lični karcinom in njegovimi predstopnja-

assessment of laryngeal biopsies at the In-

mi. Predrakave spremembe so vrednotili

stitute of Pathology in 1979 and 1980, with

po lastni, Kambič-Lenartovi klasifikaciji iz

the most common diagnoses of squamous

leta 1971, predhodnici Ljubljanske klasifi-

cell carcinoma and its precursors. Precan-

kacije. Uporabnost in zanesljivost te razde-

cerous changes were evaluated according

litve so kazali dobri rezultati zdravljenja,

to the 1971 Kambič-Lenart classification,

ki ga neposredno narekuje histološka oce-

the precursor of the Ljubljana Classifica-

na sprememb na sluznici grla. Samo kla-

tion. The usefulness and reliability of this

sifikacijo je predstavil njen avtor, Vinko

division is shown by the good results of

Kambič. Za zdravljenje teh sprememb je

treatment, which is directly dictated by

bila po njegovem mnenju metoda izbora

histological evaluation of changes in the

odluščenje sluznice (stripping) na glasil-

larynx. The classification itself was pre-

kah. Na simpoziju so predstavili tudi naj-

sented by its author, Vinko Kambič. In his

modernejše kirurške metode za zdravlje-

opinion, the method of choice for treat-

nje malignih tumorjev grla, mnoge od njih,

ment of these changes is stripping the mu-

sprejete tudi v svetu, so se rodile prav na

cous membranes of the vocal cords. The

ljubljanski otorinolaringološki kliniki. Go-

symposium also presented state-of-the-art

vorili so tudi o zdravljenju akutnih in kro-

surgical methods for the treatment of ma-

ničnih stenoz grla, o benignih tumorjih v

lignant laryngeal tumours, many of which,

grlu, o fonatornih motnjah in govorni re-

accepted worldwide, were developed at

habilitaciji. Prispevki s simpozija so bili

the Otorhinolaryngology Clinic in Ljublja-

objavljeni v Zdravniškem vestniku novem-

na. They also discussed the treatment of

bra 1981, sourednik je bil Vinko Kambič.

acute and chronic stenoses of the larynx, benign tumours in the larynx, phonatory disorders and speech rehabilitation. The papers from the symposium were published in Zdravniški vestnik, November 1981, co-edited by Vinko Kambič.

1981

63


1

2

1 Ob Valentini Kobe, častni predsednici 12. Plečnikovega memoriala, posvečenega boleznim grla v luči nacionalne patologije in v znamenju praznovanja 70-letnice otorinolaringologije v Sloveniji, sta Vinko Kambič in Nina Gale. Vinko Kambič and Nina Gale next to Valentina Kobe, Honorary President of the 12th Plečnik Memorial, devoted to diseases of the larynx in the light of national pathology and marking the 70th anniversary of otorinolaringology in Slovenia.

64

2 Po svečani otvoritvi na družabnem srečanju Vinko Kambič (z desne) v pogovoru z direktorjem Kliničnega centra Francem Šifkovičem. At the social gathering after the inauguration, Vinko Kambič (right) in discussion with the director of the Clinical Center, Franc Šifkovič.

1981


13 9.—10. december

1982

9—10 December

13. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

13t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Virusni hepatitis

Viral Hepatitis

Sestanek je prvič potekal v veliki preda-

The symposium was held for the first

valnici novogradnje inštitutov Medicinske

time in the large lecture hall of the new

fakultete že pred njenim uradnim odprtjem.

building of the institutes of the medical fac-

V slovesnem vzdušju je Anton Dolenc v

ulty, even before its official opening. Anton

svojem nagovoru na otvoritvi memoriala

Dolenc, in his address at the inauguration

napovedal dolgo pričakovano preselitev v

of the Memorial Meeting, announced the

nove prostore takoj, ko jih bo uspelo ustre-

long-awaited relocation to the new prem-

zno opremiti. Organizacija strokovnega

ises as soon as they could be properly fur-

programa o zelo aktualni temi virusnega

nished. The organisation of a professional

hepatitisa je bila zaupana za obdobje 1981–

program on the very topical theme of viral

1983 izvoljenemu predsedniku Evropskega

hepatitis was entrusted to the President of

društva za patologijo Dušanu Ferlugi, ki je

the European Society of Pathology elected

na Inštitutu za patologijo ob svojih sodelav-

for the period 1981-1983, Dušan Ferluga,

kah Veri Ferlan-Marolt in Anastaziji Hvala

who, together with his colleagues Vera Fer-

razvil sodobno jetrno biopsijsko diagnostič-

lan-Marolt and Anastazija Hvala, developed

no dejavnost v sodelovanju z ljubljanskimi

the modern liver biopsy diagnostic activity

klinikami in bolnišnicami v Sloveniji. Po-

at the Institute of Pathology, in collaboration

membna je bila tudi raziskovalna usmer-

with Ljubljana clinics and hospitals through-

jenost. Na področju virusnega hepatitisa

out Slovenia. The research orientation was

je v sodelovanju z mednarodno uveljavlje-

also important. In collaboration with inter-

nim infektologom Jankom Lešničarjem in

nationally renowned infectologist, Janko


njegovim timom dobil posebno priznanje s

Lešničar and his team, he received special

prestižno nagrado Sklada Borisa Kidriča v

recognition in the field of viral hepatitis with

letu 1978. V prvem delu strokovnega pro-

the prestigious Boris Kidrič Award in 1978.

grama, katerega prispevki so bili objavljeni

In the first part of the professional program,

v posebni številki Medicinskih razgledov

contributions to which were published in

1983 (Dušan Ferluga, Vera Ferlan Marolt,

a special issue of Medicinski razgledi, 1983

Dragica Kosec, souredniki), so sodelavci s

(Dušan Ferluga, Vera Ferlan Marolt, Dragica

predkliničnih inštitutov predstavili osnove

Kosec, co-editors), colleagues from preclin-

zgradbe jeter ter virusov in z virusi oku-

ical institutes presented the basics of liver

žene jetrne celice (Radivoj Ozvald, Alenka

structure and viruses and virus-infected

Dekleva, Saša Markovič, Ljubica Kamarić,

liver cells (Radivoj Ozvald, Alenka Dekleva,

Borut Drinovec, Primož Schauer). Dušan

Saša Markovič, Ljubica Kamarić, Borut Dri-

Ferluga je s sodelavkami predstavil histo-

novec, Primož Schauer). Dušan Ferluga and

morfologijo in histomorfogenezo virusnega

his colleagues presented the histomorpholo-

hepatitisa, Janko Lešničar in Gorazd Lešni-

gy and histomorphogenesis of viral hepati-

čar kliniko akutnega, Jože Satler in Saša

tis, Janko Lešničar and Gorazd Lešničar the

Markovič pa kliniko kroničnega virusnega

clinical aspects of acute, and Jože Satler and

hepatitisa. Pomembno so prispevala k celo-

Saša Markovič presented clinical aspects of

vitosti obravnavane problematike virusne-

chronic viral hepatitis. Lectures by promi-

ga hepatitisa predavanja uglednih strokov-

nent experts and researchers from infection

njakov in raziskovalcev z infekcijskih klinik

clinics in Zagreb (Vitomil Burek, Zvonimir

v Zagrebu (Vitomil Burek, Zvonimir Košu-

Košutić), Belgrade (Ratko Kaljalović, Puniša

tić), Beogradu (Ratko Kaljalović, Puniša Mi-

Mijušković) and Novi Sad (Vera Mudrić, Bo-

jušković) in Novem sadu (Vera Mudrić, Bo-

riša Vuković, Zorica Šeguljev) contributed

riša Vuković, Zorica Šeguljev). Ob zaključku

significantly to the complete presentation

so se tradicionalnega Koncerta zdravnikov

of the issue of viral hepatitis. At the conclu-

udeležili tudi pokrovitelji memoriala dekan

sion, the patrons of the Memorial Meeting,

Medicinske fakultete Miloš Kobal, direktor

the Dean of the Faculty of Medicine, Miloš

Univerzitetnega kliničnega centra Franc Ši-

Kobal, the Director of the University Medi-

fkovič in predsednik Slovenskega zdravniš-

cal Centre, Franc Šifkovič, and the President

kega društva Vasja Klavora.

of the Slovenian Medical Association, Vasja Klavora, also took part in the traditional Concert of Medical Doctors.

1 Na 13. Plečnikovem memorialu je bila ob koncu simpozija o virusnem hepatitisu usklajena razprava, ki so jo vodili Janko Lešničar, Dušan Ferluga in Herbert Zaveršnik (z desne sredina omizja). At the 13th Plečnik Memorial, at the end of the symposium on virus hepatitis there was a panel discussion lead by Janko Lešničar, Dušan Ferluga and Herbert Zaveršnik (from right in the middle of the table).

66

1982


14 8.—9. december

1983

8—9 December

14. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

14t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Revmatoidni artritis

Rheumatoid Arthritis

Anton Dolenc je v uvodnem nagovoru

The introductory address at the inau-

ob otvoritvi poudaril povezanost mem-

guration was given by Anton Dolenc, in

oriala s praznovanjem 60. obletnice or-

which he emphasized the connection of

topedije na Slovenskem, ki se je pričela z

the memorial with celebration of the 60th

ustanovitvijo Ortopedskega pododdelka

anniversary of orthopaedics in Slovenia,

Kirurgičnega oddelka Deželne bolnice v

which began with the establishment of the

Ljubljani leta 1923. Ključno vlogo pri ra-

Orthopaedic Sub-department of the Sur-

zvoju ortopedske dejavnosti je imel vrsto

gical Department of Ljubljana Regional

let Bogdan Brecelj, ki je leta 1945 postal

Hospital in 1923. Bogdan Brecelj played a

prvi predstojnik novo ustanovljene Orto-

key role in the development of orthopae-

pedske klinike. Organizatorja strokovnega

dic activity for many years, and in 1945

programa sta bila Blaž Rozman z Revmato-

became the first head of the newly estab-

loške klinike za splošni in klinični del ter

lished Orthopaedic Clinic. The organisers

France Vrevc z Univerzitetne ortopedske

of the professional program were Blaž

klinike za kirurško zdravljenje in reha-

Rozman from the Rheumatology Clinic, for

bilitacijo. Prispevki na simpoziju so bili

the general and clinical part, and France

objavljeni v posebni številki Medicinskih

Vrevc from the University Orthopaedic

razgledov novembra 1983 (Blaž Rozman,

Clinic, for surgical treatment and rehabili-

France Vrevc, sourednika). Bogomil Varga-

tation. The papers at the symposium were

zon in France Vrevc sta v uvodnem refe-

published in a special issue of Medicinski

ratu poudarila, da je revmatoidni artritis

razgledi, November 1983 (Blaž Rozman,


najpomembnejša in najpogostejša bolezen

France Vrevc, co-editors). Bogomil Varga-

s področja kroničnega revmatizma, za ka-

zon and France Vrevc emphasized in an

tero trpi ob visoki stopnji invalidnosti 20

introductory paper that rheumatoid ar-

000 bolnikov. Vargazonova sodelavca z

thritis was the most important and com-

Revmatološke klinike Blaž Rozman in Ma-

mon chronic rheumatic disease, in which

rija Presetnik sta predstavila svoje poglede

20,000 patients suffered from a high de-

na patogenezo, klinično sliko v raznih sta-

gree of disability. Vargazon's collabora-

dijih revmatoidnega artritisa z različicami

tors from the Rheumatology Clinic, Blaž

in laboratorijsko diagnostiko. Izkušnje z

Rozman and Marija Presetnik, presented

zahtevnim konservativnim zdravljenjem

their views on the pathogenesis, the clini-

te kronične napredujoče bolezni so prika-

cal picture at various stages of rheumatoid

zali Cvetka Kastelic-Klasinc in sodelavci.

arthritis, with variants, and laboratory di-

Revmatolog in specialist za fizikalno medi-

agnostics. Cvetka Kastelic-Klasinc and col-

cino iz Maribora Zmago Turk je poudaril,

leagues presented their experience in the

kako pomembno je vseživljenjskemu zdra-

demanding conservative treatment of this

vljenju priključiti fizioterapijo in socialno

chronic progressive disease. Rheumatol-

rehabilitacijo. France Vrevc in sodelavci

ogist and specialist in physical medicine

so prikazali pomen interdisciplinarnega

from Maribor, Zmago Turk, emphasized

pristopa in zlasti sodelovanja z revmatolo-

the importance of integrating physiother-

gi pri odločitvah o kirurškem zdravljenju

apy and social rehabilitation into lifelong

bolnikov z revmatoidnim artritisom, ki je

treatment. France Vrevc and colleagues

usmerjeno v zmanjšanje tarčnega organa

demonstrated the importance of an inter-

s sinovektomijo, zmanjšanje bolečine, iz-

disciplinary approach and, in particular,

boljšanje funkcije in preprečevanje invali-

of collaborating with rheumatologists in

dnosti. Med prikazi možnosti operativnih

surgical treatment decisions for patients

posegov na različnih prizadetih sklepih je

with rheumatoid arthritis, aimed at re-

treba izpostaviti predavanje plastičnega

ducing the target organ with synovecto-

kirurga Rafaela Šabca, ki je bil v Sloveniji

my, reducing pain, improving function

pionir operativnega zdravljenja revmatič-

and preventing disability. Among the

ne roke. V zaključku je na svečanem Kon-

presentations of the possibility of surgical

certu zdravnikov prevladovala zborovska

procedures in the various affected joints,

vokalna glasba.

the lecture by plastic surgeon Rafael Šabec should be highlighted. He was the pioneer of surgical treatment of rheumatic hand in Slovenia. The closing Concert of Medical Doctors was dominated by choral music.

1 Na 14. Plečnikovem memorialu, povezanim s praznovanjem 60-letnice ortopedije na Slovenskem, je o jubileju spregovoril Franc Srakar. At the 14th Plečnik Memorial, connected with celebration of the 60th anniversary of orthopaedics in Slovenia, Franc Srakar talked about the jubilee.

68

1983


2 V predsedstvu simpozija o revmatoidnem artritisu so Bogomil Vargazon, uvodni predavatelj, Blaž Rozman, soorganizator strokovne teme, in Mojca Kos Golja.

2

The chairs of the symposium on rheumatoid arthritis are Bogomil Vargazon, introductory lecturer, Blaž Rozman, coorganiser of the professional theme, and Mojca Kos Golja. 3 V avditoriju ob Miroslavu Kališniku v prvi vrsti sedi France Vrevc, soorganizator strokovne teme in uvodni predavatelj. In the auditorium in the front row beside Miroslav Kališnik is France Vrevc, coorganiser of the professional theme and introductory lecturer. 4 V avditoriju sedita v ospredju Tomaž Rott in Pavle Jezeršek, predavatelja na strokovnoznanstvenem simpoziju. In the auditorium sitting in the front are Tomaž Rott and Pavle Jezeršek, lecturers in the scientific symposium. 5 Prireditelje je s svojim prihodom na Svečano otvoritev počastil akad. slikar Božidar Jakac, v zdravniških krogih znan tudi kot avtor slike Janeza Plečnika, ki na spominskih srečanjih krasi avditorij. Acad. painter Božidar Jakac honoured the organisers with his presence at the inauguration. He is known in medical circles as the author of the picture of Janez Plečnik that ornaments the auditorium at Plečnik Memorials.

3,4,5

1983

69


15

1984

5.—7. december

5—7 December

15. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

15t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Slovenska medicinska beseda

Slovene Medical Terminology

Srečanje z izjemno obsežnim in po-

The symposium had a very extensive

je

and important professional program, and

krasila dvojna likovna slikarska razstava

the memorial was enriched by a double art

zdravnice Zore Lampreht-Rijavec in ab-

exhibition, by Zora Lampreht-Rijavec and

solventke stomatologije Zorice Svatina. Na

dental student Zorica Svatina. At the open-

svečani otvoritvi je po glasbenem nastopu

ing ceremony, after a musical performance

ženskega zbora Ortopedske klinike pred-

by female choir of the Orthopaedic Clinic,

sednik Organizacijskega odbora Anton

the President of the Organising Committee,

Dolenc prikazal, kako so dvoletna prip-

Anton Dolenc, explained how two years of

ravljalna prizadevanja združila zdravni-

preparatory efforts had brought together

ke, naravoslovce, slaviste in jezikoslovce

doctors, natural scientists, Slavic scholars

v skupnih prizadevanjih, da bi spregovo-

and linguists in a concerted effort to pres-

rili in razpravljali o slovenski medicinski

ent and discuss Slovene medical terminol-

besedi. Posebej se je za podporo zahvalil

ogy. He especially thanked the members of

članom Častnega odbora ter organizaci-

the Honorary Committee and organisations

jam za moralno in materialno podporo.

for moral and material support. In honour

V počastitev stoletnice rojstva enega naj-

of the centenary of the birth of one of the

vidnejših slovenskih medicinskih termi-

most eminent Slovene medical terminol-

nologov Mirka Černiča je pred začetkom

ogists, Mirko Černič, his former colleague

strokovnega programa spregovoril njegov

Eman Pertl spoke before the beginning of

nekdanji sodelavec Eman Pertl.

the professional program. All contributions

membnim

strokovnim

programom


Vsi prispevki so bili v obliki člankov ob-

were published in three volumes in as many

javljeni v treh zvezkih na kar 1002 straneh

as 1002 pages of a special issue of Medicin-

posebne številke Medicinskih razgledov

ski razgledi, 1984 (Anton Dolenc, co-editor).

leta 1984 (Anton Dolenc, sourednik). Od

From the first beginnings in old folk medi-

prvih začetkov v starih ljudsko-medicin-

cine records (Anton Dolenc), through the

skih zapisih (Anton Dolenc), preko prve

first professional medical book, a textbook

strokovne medicinske knjige, učbenika za

for midwives by the obstetrician Anton Ma-

babice porodničarja Antona Makovica (Pe-

kovic (Peter Borisov), it is possible to read

ter Borisov), je iz prispevkov razbrati trud

from the contributions the efforts of many

mnogih, da bi ohranili in razvijali sloven-

to help preserve and develop Slovene medi-

sko medicinsko izrazje tako za laično jav-

cal terminology for the lay public, as well as

nost, kot za razvejane usmeritve stroke.

for the ramified fields of the profession. The

Naveden je bil tudi pomemben pionirski

important pioneering contribution of Janez

prispevek Janeza Plečnika k anatomskemu

Plečnik to anatomical terminology (Anton

izrazju (Anton Širca, Radivoj Ozvald). Vse-

Širca, Radivoj Ozvald) was also mentioned.

lej so bila pri uvajanju in uporabi sloven-

There have always been disagreements in

skega medicinskega izrazja tudi razhaja-

the introduction and use of Slovenian med-

nja. Tako o očitku nekaterih jezikoslovcev

ical terminology. There was thus no gener-

o premalo dosledni uporabi slovenskih

al consensus about the reproach of some

izrazov v strokovnih besedilih namesto

linguists on the lack of consistent use of

sloveniziranih latinskih (Jože Toporišič)

Slovene terms in professional texts instead

ni bilo splošnega soglasja. Pri razpravah je

of Slovenicised Latin (Jože Toporišič). The

kljub vsemu uspelo uskladiti smernice za

discussions nevertheless managed to har-

prihodnost. Med sadovi tega usklajevanja

monize guidelines for the future. Among

je bil kot izjemen dosežek izid Slovenskega

the fruits of this harmonization was the

medicinskega slovarja Miroslava Kališni-

outstanding achievement of the Slovenian

ka in številnih sodelavcev v letu 2002.

Medical Dictionary by Miroslav Kališnik and numerous associates in 2002.

2

1 Na svečani otvoritvi jubilejnega 15. Plečnikovega memoriala je nastopil ženski zbor Ortopedske klinike. The female choir of the Orthopaedic Clinic performed at the inauguration of the jubilee 15th Plečnik Memorial.

1984

Ob druženju v avli pred predavalnico so udeleženci občudovali slike zdravnice Zore Lampreht-Rijavec in absolventke stomatologije Zorice Svatina na razstavi, povezani s Plečnikovim memorialom. While socialising in the foyer in front of the lecture room, participants admired the pictures of physician Zora Lampreht-Rijavec and dental student Zorica Svatina in the exhibition connected with the Plečnik Memorial.

71


3

3 Udeležence memoriala – zdravnike, naravoslovce, slaviste in jezikoslovce je pozdravil Anton Dolenc, spiritus movens in glavni organizator simpozija o pomembni temi Slovenska medicinska beseda. Anton Dolenc, spiritus movens and main organiser of the symposium on the important theme of Slovene medical terminology welcomed participants of the memorial – physicians, natural scientists, Slavic scholars and linguists.

4

4 V živahnem pogovoru (z leve) Valentina Kobe, Anton Širca, Radivoj Ozvald, Janez Milčinski in Srečko Rainer. In lively discussion (from left) Valentina Kobe, Anton Širca, Radivoj Ozvald, Janez Milčinski and Srečko Rainer. 5 Nagovor Antona Dolenca na svečanem Koncertu zdravnikov v polno

5

zasedeni veliki dvorani Narodne galerije. Speech of Anton Dolenc to the Concert of Medical Doctors in the packed large auditorium of the National Gallery.

6

6 V uvodnem delu koncerta dekan Medicinske fakultete Miloš Kobal izroča Diplomo profesorja Janeza Plečnika najboljšemu študentu Marku Noču. In the introductory part of the concert, the Dean of the Faculty of Medicine, Miloš Kobal, presented the Professor Janez Plečnik Diploma to best student Marko Noč.

72

1984


9

7

8

7 Prejemnik Diplome profesorja Janeza Plečnika, najboljši študent Sandi Poteko, posluša utemeljitev, ki jo bere Anton Dolenc. Recipient of the Professor Janez Plečnik Diploma, best student Sandi Poteko, listens to the reasoning, read by Anton Dolenc. 8 Valentina Kobe, dekan Miloš Kobal in Anton Dolenc ob izročitvi Diplome profesorja Janeza Plečnika tretjemu najboljšemu študentu Andreju Zoretu.

9 Številne poslušalce svečanega Koncerta zdravnikov je navdušil zdravnik violinist Marko Zupan z odlično izvedbo Bachovega Adagia. The large audience at the Concert of Medical Doctors was enthusiastic about the excellent performance of Bach's Adagio by physician violinist Marko Zupan.

Valentina Kobe, Dean Miloš Kobal and Anton Dolenc presenting the Professor Janez Plečnik Diploma to the third best student, Andrej Zore.

1984

73


16 12.—13. december

1985

12—13 December

16. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

16t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Pljučne granulomatoze

Lung Granulomatoses

Memorial je potekal ob 40. obletnici

The memorial was held on the occasion

popolne Medicinske fakultete. Tradicio-

of the 40th anniversary of the full Faculty

nalnim organizatorjem strokovno-znan-

of Medicine. The traditional organisers of

stvenega simpozija se je priključil Inštitut

the professional scientific symposium were

za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik,

joined by Golnik Institute of Pulmonary

ki je slavil 60 let organizirane in uspešne

Diseases and Tuberculosis, which was cel-

protituberkulozne dejavnosti. V vsaki stro-

ebrating 60 years of organised and success-

kovni razpravi o pljučnih granulomatozah

ful anti-tuberculosis activity. Tuberculosis

ostaja še vedno kot prevladujoča tuberku-

still remains predominant in any expert

loza, ki je bila, kot je poudaril v uvodu An-

discussion of pulmonary granulomatosis,

ton Dolenc, najbolj usodna in opozoril na

which, as Anton Dolenc stressed in the

zmotno prepričanje, da je izkoreninjena.

introduction, was most fatal and he high-

Simpozijski prispevki so bili objavljeni v

lighted the mistaken belief that it had been

posebni številki Medicinskih razgledov de-

eradicated. The symposium papers were

cembra 1985 (Tomaž Rott, sourednik). Epi-

published in a special issue of Medicin-

demija tuberkuloze se je v Evropi pojavila

ski razgledi, December 1985 (Tomaž Rott,

kot sopotnik preobrazbe fevdalne družbe

co-editor). The tuberculosis epidemic in Eu-

v kapitalistično, v Sloveniji, kot je v svoji

rope appeared alongside the transforma-

izčrpni študiji poudaril Bojan Fortič, ob za-

tion of feudal society into a capitalist one;

pozneli industrializaciji s skoraj stoletnim

in Slovenia, as Bojan Fortič pointed out in

zamikom za Anglijo. Šele leta 1882 je Koch

his comprehensive study, due to delayed


odkril povzročitelja, ko se je epidemija v

industrialization, with almost a century lag

zahodni Evropi že umirjala, pri nas z za-

behind England. It was not until 1882 that

mikom šele okoli leta 1930, še očitneje pa

Koch discovered the causative agent, when

po drugi svetovni vojni ob uvedbi preven-

the epidemic in western Europe subsided,

tivnih ukrepov množične radiografije in

in Slovenia with a delay, only around 1930

besežiranja in dodatno uspešne kemotera-

and more obviously after World War II,

pije (Helena Prlja). Tomaž Rott s sodelavci

with the introduction of preventive meas-

z Inštituta za patologijo je ob prikazu ob-

ures, mass radiography and BCG vaccina-

dukcijske kazuistike v zvezi s tuberkulozo

tion, and additionally successful chemo-

in sarkoidozo predstavil histomorfologijo

therapy (Helena Prlja). Tomaž Rott and

in poglede na patogenezo vnetnih granu-

colleagues from the Institute of Pathology

lomov, povezanih z različnimi bakterijski-

presented the histomorphology and views

mi in glivičnimi okužbami, tujki in imun-

on the pathogenesis of inflammatory gran-

skimi dogajanji. Bojan Fortič, Aleksandra

ulomas associated with various bacterial

Skralovnik-Štern in Anton Štern so v svojih

and fungal infections, foreign bodies and

raziskavah epidemiologije in kliničnega

immune events. Bojan Fortič, Aleksandra

poteka pri bolnikih z večinoma biopsij-

Skralovnik-Štern and Anton Štern found in

sko potrjeno diagnozo sarkoidoze ugoto-

their research an average annual incidence

vili povprečno letno incidenco v Sloveniji

in Slovenia of 5.1/100,000 in patients with a

5,1/100 000, ugoden potek z ozdravitvijo v

mainly biopsy-confirmed diagnosis of sar-

63 % in neugoden potek z napredovanjem

coidosis, a favourable course of recovery

v 11 %. Na memorialu so bile prikazane

of in 63% and an unfavourable course of

tudi nekatere druge neprimerno redkejše

progression in 11%. The memorial also fea-

oblike pljučne granulomatoze, med njimi

tured some other rare forms of pulmonary

silikoza zaradi vdihavanja kremenčeve-

granulomatosis, including silicosis due to

ga prahu (Zlata in Janez Remškar, Tomaž

the inhalation of silica dust (Zlata and Jan-

Rott) in Wegenerjeva granulomatoza (Dra-

ez Remškar, Tomaž Rott) and Wegener’s

go Prlja s sod.). Na zaključnem svečanem

granulomatosis (Drago Prlja et al.). The

koncertu zdravnikov so kot gostje prvič na-

Zagreb Medical Doctors Singers performed

stopili Zagrebački liječnici pjevači.

for the first time at the concluding Concert of Medical Doctors.

1 Na strokovno-znanstvenem simpoziju o pljučnih granulomatozah je v okviru 16. Plečnikovega memoriala predaval Branko Štangl z Golnika. Branko Štangl from Golnik lectured at the scientific symposium on lung granulomatosis at the 16th Plečnik Memorial.

1985

75


2,3

2 Branko Štangl, ki je v Sloveniji uveljavil moderne metode meritve pljučne funkcije, je na simpoziju prikazal spremembe pri bolnikih s sarkoidozo. Branko Štangl, who introduced modern methods of measuring lung function in Slovenia demonstrated changes in patients with sarcoidosis at the symposium. 3 Ema Mušič z Inštituta za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik je predavala o razvoju pljučne fibroze pri granulomskih boleznih. Ema Mušič from Golnik Institute of Lung Diseases and Tuberculosis lectured on the development of lung fibrosis in granulomatous diseases.

3,4

76

1985

4 Med udeleženci simpozija sta v prvi vrsti z leve mikrobiolog Stanko Banič in patolog Albert Juteršek. Among the participants at the symposium, in front row from left are microbiologist Stanko Banič and pathologist Albert Juteršek. 5 Fotografija častne predsednice Valentine Kobe ob skodelici kave v odmoru po svečani otvoritvi zelo spominja na ikonsko sliko Kofetarica Ivane Kobilce. The photograph of Honorary President Valentina Kobe with a cup of coffee in a break after the inauguration is very reminiscent of the iconic picture The Coffee Drinker, by Ivana Kobilca.


17 11.—12. december

1986

11—12 December

17. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

17t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Maligni tumorji mehkih tkiv

Malignant Soft Tissue Tumours

Fakultetnim inštitutom kot tradicional-

Faculty institutes, as the traditional or-

nim organizatorjem se je pri oblikovanju

ganisers, were joined in the design and or-

in izvedbi strokovno-znanstvenega simpo-

ganisation of the scientific symposium by

zija pridružil Onkološki inštitut, katerega

the Institute of Oncology, whose successful

uspešno delovanje in mednarodna uvelja-

operation and international recognition

vitev sta se pričela v nadvse skromnih raz-

began in the very modest conditions of the

merah tako imenovane šempetrske kasar-

Šempeter barracks in 1938. Stojan Plesničar,

ne leta 1938. Stojan Plesničar je v svojem

in his introductory paper in a special De-

uvodnem prispevku v posebni decembrski

cember issue of Medicinski razgledi, 1986

številki Medicinskih razgledov leta 1986

(Rastko Golouh, Janez Lamovec, co-editors),

(Rastko Golouh, Janez Lamovec, souredni-

highlighted among the characteristics of sar-

ka) med značilnostmi sarkomov izpostavil

comas the prevalence of younger age groups

prevladovanje mlajših starostnih skupin

of patients and the great advances in diag-

bolnikov ter velik napredek pri diagnosti-

nostics and treatment achieved at the Insti-

ki in zdravljenju, dosežen na Onkološkem

tute of Oncology over the last 30 years. Ac-

inštitutu v zadnjih 30 letih. Po analizi Vere

cording to Vera Pompe-Kirn’s analysis, there

Pompe-Kirn je bilo v letih 1973–1982 na

were only 385 newly registered patients at

Onkološkem inštitutu le 385 novo regi-

the Institute of Oncology from 1973-1982,

striranih bolnikov, vendar je bila njihova

but their diagnostic and therapeutic pro-

diagnostična in terapevtska obravnava

cess was very challenging. Rastko Golouh

zelo zahtevna. Rastko Golouh je s svojimi

and his colleagues from the Department


sodelavci z Oddelka za patologijo prikazal

of Pathology demonstrated the complexity

zahtevnost in pasti histopatološke klasifi-

and pitfalls of the histopathological classifi-

kacije sarkomov v 15 zvrsti glede na celič-

cation of sarcomas into 15 types by cell or-

no poreklo in še znatno število podzvrsti

igin, and a significant number of sub-types,

ter opozoril na diagnostični pomen imuno-

and highlighted the diagnostic significance

histokemije, medtem ko je Marija Us-Kra-

of immunohistochemistry, while Marija Us-

šovec, sicer med pionirji razvoja citologije

Krašovec, among the pioneers of cytology

v svetu, poudarila pomen citodiagnostike

development in the world, emphasized the

in elektronske mikroskopije. Mednarodno

importance of cytodiagnostics and electron

uveljavljeni ekspert Janez Lamovec je v

microscopy. Internationally eminent expert

svojem prispevku podrobno obravnaval di-

Janez Lamovec discussed in detail in his pa-

agnostiko in klinični potek najpogostnejših

per the diagnostics and clinical course of the

zvrsti malignih tumorjev mehkih tkiv. Vin-

most common types of malignant soft tis-

ko Kambič in Nina Gale sta prikazala lastne

sue tumours. Vinko Kambič and Nina Gale

izkušnje pri obravnavi bolnikov z maligni-

presented their own experience in treating

mi tumorji mehkih tkiv v nosni votlini. Ma-

patients with malignant soft tissue tumours

tjaž Zwitter in Alenka Vodnik-Cerar sta ob

of the nasal cavity. Matjaž Zwitter and Alen-

standardnem operativnem zdravljenju na-

ka Vodnik-Cerar discussed chemotherapy

vedla kemoterapijo in izpostavila možnosti

together with standard surgical treatment

radioterapije. Berta Jereb je s sodelavkama

and highlighted the potential for radiother-

v svoji raziskavi ugotovila, da se je preži-

apy. In her research, Berta Jereb and her

vetje otrok bistveno izboljšalo s kombini-

colleagues found that the survival of chil-

ranjem operativnega posega, obsevanja in

dren was significantly improved by combin-

kemoterapije. Posebnost zaključnega sve-

ing surgery, radiation and chemotherapy. A

čanega Koncerta zdravnikov je bil nastop

special feature of the concluding Concert

godalnega ansambla Medikus Srbskega

of Medical Doctors was the performance of

zdravniškega društva.

the Medikus string ensemble of the Serbian Medical Society.

1 Po svečani otvoritvi memorialnega sestanka so se častna predsednica Valentina Kobe, Anton Širca in Radivoj Ozvald poklonili spominu na svojega vzornika s tradicionalnim obiskom ljubljanskih Žal, kjer je Janez Plečnik ob svojem bratu Jožetu pokopan v družinski grobnici. After the inauguration of the Plečnik Memorial, Honorary President Valentina Kobe, Anton Širca and Radivoj Ozvald pay honour to the memory of their exemplar with the traditional visit to Ljubljana Žale, where Janez Plečnik is buried beside his brother Jože in the family tomb.

78

1986

2 Na simpoziju o malignih tumourjih mehkih tkiv je bila večina predavateljev z Onkološkega inštituta, med njimi sedi patolog Rastko Golouh v prvi vrsti z leve. At the symposium on malignant tumours of soft tissue, the majority of lecturers were from the Institute of Oncology, among them pathologist Rastko Golouh is sitting in the front row, left.


18 16.—18. december

1987

16—18 December

18. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

18t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Transplantacija

Transplantation

Srečanje z zelo obsežnim programom

This was a three-day meeting with a

je bilo tridnevno. Na otvoritveni slovesno-

very comprehensive program. At the open-

sti je udeležence v imenu pokroviteljev

ing ceremony, participants were welcomed

pozdravila dekanica Lidija Andolšek-Je-

on behalf of the sponsors by the Dean,

ras. V nagovoru je nato Anton Dolenc v

Lidija Andolšek-Jeras. In his address, An-

imenu organizatorjev povabil k otvoritvi

ton Dolenc, on behalf of the organisers,

likovne razstave tržaškega zdravnika in

invited participants to the opening of an

priljubljenega slikarja »primorskega slav-

art exhibition by the Trieste physician and

čka v akvarelu« Roberta Hlavatyja. Tradi-

popular painter, the “nightingale in water-

cionalnim organizatorjem se je pri izvedbi

colour from Primorska”, Robert Hlavaty.

strokovno-znanstvenega simpozija o zelo

The traditional organisers were joined by

aktualni temi transplantacije pridružila

the University Nephrology Clinic in hold-

Univerzitetna nefrološka klinika. Več kot

ing a scientific symposium on the very

40 prispevkov je bilo objavljenih na več kot

topical theme of transplantation. More

600 straneh v posebni številki Medicinskih

than 40 contributions were published on

razgledov v decembru 1988. Janez Milčin-

more than 600 pages in a special issue of

ski je v svojih razmišljanjih omenil, da

Medicinski razgledi, December 1988. Janez

naš vzornik Janez Plečnik sicer ni doživel

Milčinski mentioned in his reflections that,

razmaha presaditev, vendar se je gotovo s

although our role model, Janez Plečnik, did

ponosom spominjal sodelovanja pri Lan-

not experience the growth of transplants,

dsteinerjevem odkritju krvnih skupin, ki

he certainly remembered with pride his

je privedlo do uvedbe transfuzije krvi kot

involvement with Landsteiner’s discovery

najbolj množične presaditve tkiva s člove-

of blood groups, which led to the introduc-

ka na človeka. Tako pri obravnavi v sim-

tion of blood transfusions as the most mass

pozijskem programu, kot pri raziskovanju

transplantation of tissue from human to


in udejanjanju transplantacije v klinični

human. The symposium program presenta-

praksi je bil očitno nujen kar najširši inter-

tions, as well as research and implementa-

disciplinarni pristop, kar je tudi v skladu s

tion of transplantation in clinical practice

Plečnikovo vizijo. Tematika je bila razdelje-

clearly required the widest possible inter-

na v tri vsebinsko zaključene sklope pre-

disciplinary approach, which is also in line

davanj z usklajenimi, vsebinsko bogatimi

with Plečnik’s vision. The theme was divid-

razpravami, katerih objave obstajajo kot

ed into three contextually rounded sessions

pomemben dokument časa. Usklajevalec

of lectures, with substantive panel discus-

prvega sklopa, posvečenega pravnim in

sions, publication of which remains as an

etičnim vprašanjem, je bil Anton Dolenc,

important document of the time. The co-

kot predavatelja in razpravljavca sta med

ordinator of the first session, dealing with

drugimi sodelovala ugledna pravnika Aloj-

legal and ethical issues, was Anton Dolenc,

zij Finžgar in Dragica Wedam-Lukić. V

with distinguished lawyers Alojzij Finžgar

drugem sklopu o histomorfološko imuno-

and Dragica Wedam-Lukić as lecturers and

loških vprašanjih je bil usklajevalec Dušan

discussants. In the second session, on histo-

Ferluga, ki je s svojimi sodelavci Tomažem

morphological immunology issues, the co-

Rottom, Alenko Vizjak in Anastazijo Hvala

ordinator was Dušan Ferluga, who, togeth-

prikazal vso pestrost patologije ledvičnega

er with his colleagues, Tomaž Rott, Alenka

presadka s posebnim poudarkom na bio-

Vizjak and Anastazija Hvala, showed the

psijski diagnostiki različnih oblik zavrnit-

full diversity of kidney transplant pathol-

ve, kar je za kliničnega zdravnika najbolj

ogy, with special emphasis on biopsy diag-

natančno vodilo za vodenje imunosupresij-

nostics of various forms of rejection, which

skega zdravljenja. Ustvarjene mednarodne

is the most accurate guide for clinicians in

povezave so pripomogle, da je na Plečniko-

the management of immunosuppression

vem memorialu nastopil svetovno uveljav-

therapy. The international links that had

ljen nefropatolog iz Basla v Švici Michael

been made helped in the attendance at the

J. Mihatsch s prikazom neželenih učinkov

Plečnik Memorial of the world-renowned

najpomembnejšega

ci-

nephropathologist from Basel, Switzerland,

klosporina. V tretjem sklopu o kliničnih

Michael J. Mihatsch, who demonstrated the

vprašanjih z usklajevalcem in predavate-

side effects of the most important immuno-

ljem Jožetom Drinovcem ter Sašo Luzarjem

suppressant, cyclosporine. The third ses-

in njunimi sodelavci so bili prikazani zgo-

sion, covering clinical questions, with coor-

dovinski vidiki, tedanje stanje in kirurški

dinator and lecturer Jože Drinovec, as well

vidiki ­transplantacije ledvice, spremljanje

as Saša Luzar and their colleagues, present-

poteka z možnimi zapleti in čim bolj urav-

ed historical aspects, the current state and

novešena aplikacija imunosupresivov. Vr-

surgical aspects of kidney transplantation,

sta domačih strokovnjakov je predstavila

monitoring possible complications and the

svoje izkušnje s presaditvijo drugih orga-

most balanced possible application of im-

nov. V zaključku memoriala, na slovesnosti

munosuppressants. A number of local ex-

pred tradicionalnim Koncertom zdravni-

perts presented their experience with oth-

kov je priznanje profesorja Franceta Hri-

er organ transplants. At the conclusion of

barja prejel Danilo Tavčar za svoje zasluge

the memorial, at the ceremony before the

pri razvoju patologije na Slovenskem, zlasti

traditional Concert of Medical Doctors, the

za njegovo pionirsko delovanje na podro-

Professor France Hribar Award was pre-

čju nevropatologije.

sented to Danilo Tavčar for his contribu-

imunosupresiva

tion to the development of pathology in Slovenia, especially for his pioneering work in the field of neuropathology.

80

1987


1 Bogat kulturni program 18. Plečnikovega memoriala je poleg nastopa Mešanega pevskega zbora dr. Bogdan Derč vključeval tudi razstavo akvarelov tržaškega zdravnika in slikarja Roberta Hlavatyja.

1

The rich cultural program of the 18th Plečnik Memorial, in addition to a performance by the Dr. Bogdan Derč Mixed Choir, also included an exhibition of watercolours by the Trieste physician and painter Robert Hlavaty. youthful freshness and Latin-american rhythm. 2

2 Na otvoritvi razstave »primorskega slavčka v akvarelu« Roberta Hlavatyja stojijo z leve njegova hči Marjanca Hlavaty, glavni tajnik fakultete Marjana ŠoukalRibičič, Janez Milčinski in Lidija Andolšek-Jeras. At the opening of the exhibition by the »nightingale in watercolours from Primorska«, Robert Hlavaty, from the left standing are his daughter Marjanca Hlavaty, Principal Secretary of the Faculty Marjana Šoukal-Ribičič, Janez Milčinski and Lidija Andolšek-Jeras.

3

3 Udeležence spominskega srečanja je pozdravila Lidija Andolšek-Jeras, dekanica Medicinske fakultete. Lidija Andolšek-Jeras, Dean of the Faculty of Medicine welcomed participants of the Plečnik Memorial. 4 Na simpoziju o transplantaciji je prvič nastopil gostujoči predavatelj iz tujine Michael J. Mihatsch, svetovno uveljavljeni nefropatolog iz Basla.

4

Guest lecturer from abroad Michael J. Mihatsch, internationally established nephropathologist from Basel, first appeared at the symposium on transplantation.

1987

81


19 22.—23. december

1988

22—23 December

19. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

19t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

AIDS

AIDS

Na svečani otvoritvi je Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč zapel Prešernovo Zdravljico, ki je bila naslednje leto tudi uradno sprejeta za himno Republike Slovenije, ob koncu pa akademsko himno Gaudeamus igitur. Pozdravna nagovora sta imela dekanica Lidija Andolšek-Jeras in Dušan Ferluga v imenu organizatorjev srečanja z nadvse aktualno temo na strokovno-znanstvenem simpoziju. Sledilo je memorialno predavanje Mihe Likarja »AIDS – globalni vidiki«, v katerem je opisal, kako se je nenadoma v pandemični obliki pojavila nova strašna bolezen v času, ko smo živeli v prepričanju, da nalezljive bolezni za razviti svet niso več nevarne. Po njegovem prepričanju je optimizem vlivala nagla reakcija znanosti, saj je v nekaj letih po odkritju prvega bolnika leta 1981 pojasnila bistvene značilnosti epidemije, izoliran je bil novi virus humane imunske pomanjkljivosti – HIV, izdelan je bil krvni test za odkrivanje protiteles, prepoznane so bile tarče v človekovem telesu. Na simpoziju je bilo

At the inauguration, the Dr. Bogdan Derč Mixed Choir sang Prešeren’s The Toast, which was also officially adopted the following year as the anthem of the Republic of Slovenia and, at the end, the academic anthem Gaudeamus igitur. Welcome speeches were given by the Dean, Lidija Andolšek-Jeras, and Dušan Ferluga on behalf of the organisers of the Memorial Meeting, with a very topical theme of the scientific symposium. This was followed by a memorial lecture by Miha Likar on “AIDS - Global Aspects”, in which he described how a new terrible disease suddenly appeared in pandemic form at a time when we were living in the belief that infectious diseases were no longer dangerous to the developed world. According to him, optimism was instilled by the speedy reaction of science, since the essential features of the epidemic were clarified in a few years after the first patient was discovered in 1981, a new human immunodeficiency virus – HIV was isolated, a blood test was


developed to detect antibodies, and targets in the human body were identified. At the symposium, 46 lectures were organised into three thematic sessions. All contributions, including the panel discussion, were published as a valuable document in a special issue of Medicinski razgledi, 1989. The memorial was able for the first time to attract a large number of visiting lecturers from abroad. Giulio Constanzi from Milan presented his experience on the pathology of AIDS, Harold J. Sobel from Newark, USA, on electron microscopic findings, Vojislav D. Vuzevski from Rotterdam on Kaposi’s sarcoma in AIDS patients and Boris Velimirović from Graz, Austria, on social aspects of AIDS. Boriša Vuković from Novi Sad, in his lecture on AIDS epidemiology, stated that according to the World Health Organisation, more than 150,000 cases were reported worldwide by 1989, of which 80 were in Yugoslavia. Among the lecturers from the Institute of Microbiology, Borut Drinovec presented the characteristics of the viruses HIV, Stanislava Ovčak laboratory diagnostics, especially antibody testing, and Vladimir Kotnik infection of target CD4+ T helper lymphocytes, with consequently impaired immune response in the development of AIDS. Among the lecturers from the Institute of Pathology, Mara Popović described histopathological changes in the nervous system as an important target of HIV infection. Ludvik Vidmar from the University Clinic for Infectious Diseases and Fever Conditions detailed the stages in the multi-year development of the disease after HIV infection and described a variety of resulting opportunistic infections and tumours. Janez Tomažič, from the same clinic, presented optimistic prospects for the introduction and expected further development of specific antiviral treatment for basic HIV infection, and specifically elaborated the treatment of secondary opportunistic infections. Lecturers from a range of other clinical institutions demonstrated the involvement of different organs and organ systems in patients with AIDS. At the introductory ceremony to the traditional Concert of Medical Doctors, the Professor Franc Hribar Award was presented to Marija Us-Krašovec for her successful pioneering activity and the development of cytology at home and in the world.

46 predavanj razvrščenih v treh tematskih sklopih. Vsi prispevki, vključno z zaključno usklajeno razpravo, so bili kot dragocen dokument objavljeni v posebni številki Medicinskih razgledov leta 1989. Prvič je uspelo pridobiti večje število gostujočih predavateljev iz tujine. Giulio Constanzi iz Milana je predstavil svoje izkušnje o patologiji AIDS-a, Harold J. Sobel iz Newarka v ZDA o elektronskomikroskopskih ugotovitvah, Vojislav D. Vuzevski iz Rotterdama o Kaposijevem sarkomu pri bolnikih z AIDS-om in Boris Velimirović iz Graza o socialnih vidikih AIDS-a. Boriša Vuković iz Novega Sada je v svojem predavanju o epidemiologiji AIDS-a navedel, da je bilo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije do leta 1989 v svetu prijavljenih več kot 150 000 primerov, v Jugoslaviji pa 80. Med predavatelji z Mikrobiološkega inštituta je Borut Drinovec predstavil značilnosti virusov HIV, Stanislava Ovčak laboratorijsko diagnostiko, predvsem testiranje protiteles, Vladimir Kotnik pa okužbo tarčnih CD4+ limfocitov T pomagalk s posledično, za razvoj AIDS-a bistveno porušeno imunsko odzivnostjo. Med predavatelji z Inštituta za patologijo je Mara Popović prikazala histopatološke spremembe živčevja kot pomembne tarče okužbe z virusom HIV. Ludvik Vidmar z Univerzitetne klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja je podrobno razčlenil faze v večletnem razvoju bolezni po okužbi z virusom HIV in opisal pestrost posledičnih oportunističnih infekcij in novotvorb. Janez Tomažič z iste klinike je predstavil optimistične obete uvedbe in pričakovanega nadaljnjega razvoja specifičnega antivirusnega zdravljenja osnovne okužbe z virusom HIV, posebej pa razčlenil terapijo sekundarnih oportunističnih infekcij. Predavatelji iz vrste drugih kliničnih ustanov so prikazali prizadetost različnih organov in organskih sistemov pri bolnikih z AIDS-om. Na uvodni slovesnosti ob tradicionalnem Koncertu zdravnikov je Priznanje profesorja Franceta Hribarja prejela Marija Us-Krašovec za uspešno pionirsko dejavnost in razvoj citologije doma in v svetu.

1988

83


1

2,3

4,5

6

7,8

84

1988


1 V času memoriala je predavalnico krasila podoba Janeza Plečnika, ki jo je naslikal Božidar Jakac, pod njo pa lovorov venec in šopek cvetja.

4 V kulturno-umetniškem programu sta na svečani otvoritvi požela aplavz udeležencev memoriala violinist Marko Zupan in kitarist Igor Saje.

During the time of the Plečnik Memorial, the lecture room was ornamented by the picture of Janez Plečnik, painted by Božidar Jakac, and below it a laurel wreath and floral bouquet.

Participants of the Memorial applauded violinist Marko Zupan and guitarist Igor Saje during the cultural program at the inauguration.

2 Med izvajanjem Prešernove Zdravljice na svečani otvoritvi 19. Plečnikovega memoriala stojita v prvi vrsti z leve Janez Fettich in Miha Likar. During the performance of Prešeren's The Toast at the inauguration of the 19th Plečnik Memorial, standing in the front row from left are Janez Fettich and Miha Likar. 3 Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč med izvajanjem Prešernove Zdravljice. Dr. Bogdan Derč Mixed Choir performing Prešeren's The Toast.

5 Na svečani otvoritvi so v prvi vrsti z desne dekanica Lidija Andolšek-Jeras, Marija Us-Krašovec, prejemnica Priznanja profesorja Franceta Hribarja, Janez Milčinski, Valentina Kobe, Tina Tomlje, predsednica Fakultetnega sveta Medicinske fakultete, Jože Lokar in Vinko Leskovšek, minister za zdravstvo; v drugi vrsti z leve Ljerka Glonar; v tretji vrsti z desne Marko Demšar, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, Miroslav Kališnik in Alenka Dekleva. At the inauguration are (front row from right) Dean Lidija Andolšek-Jeras, Marija Us-Krašovec, recipient of the Professor France Hribar Award, Janez Milčinski,

Valentina Kobe, Tina Tomlje, President of the Faculty Council, Jože Lokar and Vinko Leskovšek, Minister of Health; (second row from left) Ljerka Glonar; (third row from right) Marko Demšar, President of the Slovene Medical Society, Miroslav Kališnik and Alenka Dekleva. 6 Miha Likar je imel na strokovno-znanstvenem simpoziju memorialno predavanje z naslovom »AIDS – globalni vidiki«. Miha Likar gave the memorial lecture at the scientific symposium, entitled »AIDS – Global Aspects«. 7 Od predavateljev na simpoziju v avditoriju sedijo v prvi vrsti Miha Likar, v tretji vrsti infektolog Ludvik Vidmar in v četrti vrsti virolog Borut Drinovec. Of the lecturers at the scientific symposium in the auditorium, Miha Likar is sitting in the front row, infectologist Ludvik Vidmar in the third row and virologist Borut Drinovec in the fourth row.

8 Boris Velimirovć iz Graza je imel uvodno predavanje o socialnih vidikih AIDS-a, v predsedstvu pa so bili Ljerka Glonar, Branko Cvjetanović iz Zagreba in Boriša Vuković iz Novega Sada.

Stražar, Dunja PiškurKosmač, Boriša Vuković, Borut Drinovec, Jože Drinovec in Anton Dolenc.

Boris Velimirovć from Graz gave the introductory lecture on social aspects of AIDS, in the chair were Ljerka Glonar, Branko Cvjetanović from Zagreb and Boriša Vuković from Novi Sad. 9 Gostujoči predavatelj na simpoziju je bil tudi Vojislav D. Vuzevski iz Rotterdama (v prvi vrsti z desne), nad njim Alenka Vizjak. Vojislav D. Vuzevski from Rotterdam (front row right) was also a guest lecturer at the symposium, above him Alenka Vizjak. 10 Ob koncu simpozija o AIDS-u je bila živahna usklajena razprava s številnimi razpravljalci, med njimi z leve Boris Velimirović, Jože Lokar, Dušan Ferluga, Miha Likar, Zvezdana Dolenc-

9,

At the end of the symposium on AIDS there was a lively discussion with numerous participants, including from the left Boris Velimirović, Jože Lokar, Dušan Ferluga, Miha Likar, Zvezdana Dolenc-Stražar, Dunja Piškur-Kosmač, Boriša Vuković, Borut Drinovec, Jože Drinovec and Anton Dolenc. 11 Dušan Ferluga je nagovoril številno občinstvo na slovesnosti pred pričetkom tradicionalnega Koncerta zdravnikov v veliki dvorani Narodne galerije. Dušan Ferluga addressed the large audience at the ceremony before the start of the traditional Concert of Medical Doctors in the large auditorium of the National Gallery.

10

11

1988

85


20

1989

13.—15. december

13—15 December

20. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

20t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Imunologija

Immunology

Memorial je bil jubilejni, z bogatim kul-

This was a jubilee memorial, with a rich

turnim programom na svečani otvoritvi.

cultural program at the inauguration cere-

Nastopila sta Mešani pevski zbor dr. Bog-

mony, at which the Dr. Bogdan Derč Mixed

dan Derč in vrhunski violinist Marko Zu-

Choir and top violinist Marko Zupan per-

pan. Anton Dolenc je v počastitev Plečniko-

formed. Anton Dolenc opened an exhibition

vega memoriala odprl razstavo akvarelov

of watercolours by academic painter Leon

akademskega slikarja Leona Koporca v avli

Koporc in honour of the Plečnik Memori-

Medicinske fakultete in predstavil memori-

al, in the lobby of the Faculty of Medicine

alno predavanje Ob jubileju Ženevskih kon-

and presented a memorial lecture At the

vencij. V obsežnem strokovnem programu

Anniversary of the Geneva Conventions.

zelo aktualne teme, ki povezuje skoraj vse

There were six thematic sessions in the ex-

veje medicine, je bilo šest tematskih sklo-

tensive professional program on the very

pov z 78 predavanji in ob zaključku uskla-

topical theme, which connects practically

jena razprava. V sklopu o osnovah imuno-

all branches of medicine, with 78 lectures

logije so predavatelji predstavili zgradbo

and a concluding panel discussion. In the

imunskega sistema (Radivoj Ozvald, Mar-

session on the basics of immunology, the

jana

Vraspir-Porenta)

lecturers presented the structure of the

in njegovo zapleteno delovanje (Stanko

immune system (Radivoj Ozvald, Marjana

Banič, Marjan Vozelj, Vladimir Kotnik,

Hribernik, Olga Vraspir-Porenta) and its

Srečko Koren, Alojz Ihan, Branka Wraber-

complex functioning (Stanko Banič, Marjan

-Herzog). Posebej velja izpostaviti Marjana

Vozelj, Vladimir Kotnik, Srečko Koren, Alojz

Vozlja, ki je kot pionir razvoja imunologije

Ihan, Branka Wraber-Herzog). Particularly

na Slovenskem napisal prvo knjigo Temelji

noteworthy was the contribution of Marjan

Hribernik,

Olga


imunologije v slovenskem jeziku. Na sim-

Vozelj who, as a pioneer in the development

poziju je govoril o organizaciji imunskega

of immunology in Slovenia, wrote The Foun-

sistema. V sklopu o osnovah imunopatolo-

dations of Immunology, the first such book in

gije so predavali o različnih mehanizmih

the Slovene language. He spoke at the sym-

iztirjenega imunskega odziva, ki so vzrok

posium on the organisation of the immune

za nastanek številnih imunsko povzroče-

system. As part of the basics of immunopa-

nih bolezni (Marjana Kuhar, Alenka Vizjak,

thology, the various mechanisms of aber-

Nina Zidar). Prvi dan simpozija se je zaklju-

rant immune response, which are the cause

čil s sklopom o imunologiji v laboratorijski

of many immune-mediated diseases, were

diagnostiki. Zdravniki in drugi strokovnja-

presented (Marjana Kuhar, Alenka Vizjak,

ki so predstavili vrsto sodobnih imuno-

Nina Zidar). The first day of the symposium

loških metod, ki omogočajo spremljanje

concluded with a session on immunology in

imunskega odziva in diagnostiko imunsko

laboratory diagnostics. Physicians and other

povzročenih bolezni. Sledila so predavanja

professionals introduced a range of modern

s tematiko imunskega odziva pri okužbah

immunological methods that enable moni-

in tumorjih. Predstavili so klinične vidike

toring of the immune response and diagnosis

imunosti pri bakterijskih, glivičnih in pa-

of immune-mediated diseases. This was fol-

razitskih okužbah, zapleten imunski odziv,

lowed by lectures on the theme of immune

ki ga sprožijo virusne okužbe in novejše

response in infections and tumours. Clini-

smeri v razvoju virusnih vakcin. Tomaž

cal aspects of immunity in bacterial, fungal

Rott in Zvone Rudolf sta govorila o komple-

and parasitic infections, a complex immune

ksni vlogi imunskega sistema pri obrambi

response triggered by viral infections, and

pred tumorji. Pokazala sta nove možnosti

recent advances in the development of viral

uporabe specifičnega in nespecifičnega

vaccines were presented. Tomaž Rott and

imunskega zdravljenja bolnikov s tumorji.

Zvone Rudolf spoke about the complex role

Patologi so na svojih področjih usmeritve

of the immune system in defence against

predstavili uporabo imunohistokemijskih

tumours. They demonstrated new possibil-

metod za natančno diagnostiko tumorjev

ities of using specific and non-specific im-

(Rastko Golouh, Nina Gale, Andrej Mašera,

mune treatment for patients with tumours.

Mara Popović in drugi). V sklopu o kliniki

Pathologists in their own fields of speciali-

in patologiji avtoimunskih bolezni, ki lah-

sation then presented the use of immuno-

ko prizadenejo skoraj vse organe, so kliniki

histochemical methods for accurate diag-

revmatologi in patologi soočili svoja dog-

nosis of tumours (Rastko Golouh, Nina Gale,

nanja pri obravnavi bolnikov z različnimi

Andrej Mašera, Mara Popović and others).

oblikami vaskulitisov in sistemskih bolez-

In the session on the clinical aspects and

ni veziva, zlasti sistemskim eritematoznim

pathology of autoimmune diseases, which

lupusom (Blaž Rozman, Dušan Ferluga,

can affect virtually all organs, clinicians

Matija Tomšič, Mojca Kos-Golja, Dušan

and pathologists presented their experienc-

Logar in drugi). V zadnjem sklopu o klini-

es in the treatment of patients with various

ki in patologiji imunsko povzročenih bo-

forms of vasculitis and systemic connective

lezni so klinični zdravniki in patologi zelo

tissue diseases, especially systemic lupus er-

različnih usmeritev obravnavali bolezni

ythematosus (Blaž Rozman, Dušan Ferluga,

posameznih organov, tako pljuč, glave in

Matija Tomšič, Mojca Kos-Golja, Dušan Log-

vratu, želodca in požiralnika, tankega in

ar and others). In the last session, on clinical

debelega črevesa, žlez z notranjim izloča-

aspects and the pathology of immune-medi-

njem, srca, krvnih celic, kože, oči, kar ne-

ated diseases, clinicians and pathologists of

kaj predavanj pa je bilo posvečenih ledvici,

various specialisations presented diseases of

1989

87


zlasti ledvičnemu telescu, ki je najpogosteje

individual organs, such as lungs, head and

tarča bolezenskih dogajanj zaradi iztirje-

neck, stomach and oesophagus, small and

nega imunskega odziva (Jana Furlan, Ema

large intestine, glands with internal secre-

Mušič, Vinko Kambič, Jože Drinovec, Du-

tion, heart, blood cells, skin and eyes, and

šan Ferluga in drugi). Ob koncu simpozija

several lectures were devoted to the kidney,

so v usklajeni razpravi predstavili novosti

especially the renal corpuscle, which is most

iz imunoterapije in imunološke laborato-

often the target of pathological mechanisms

rijske diagnostike (Jože Drinovec, Vlado

because of aberrant immune response (Jana

Kotnik, Blaž Rozman in drugi). Prispevki so

Furlan, Ema Mušič, Vinko Kambič, Jože Dri-

bili objavljeni v knjigi povzetkov. Na sveča-

novec, Dušan Ferluga and others). At the end

nem Koncertu zdravnikov v Narodni gale-

of the symposium, new topics in immuno-

riji so poleg spominske Diplome profesorja

therapy and immunological laboratory diag-

Janeza Plečnika najboljšim študentom po-

nostics were presented in a panel discussion

delili tudi posebno priznanje profesorja Ja-

(Jože Drinovec, Vlado Kotnik, Blaž Rozman

neza Plečnika fakultetnim učiteljem Ivanu

and others). The papers were published in a

F. Lenartu, Valentini Kobe, Antonu Dolen-

book of abstracts. At the Concert of Medical

cu in Pavletu Kornhauserju za njihove iz-

Doctors in the National Gallery, in addition

jemne zasluge pri udejanjanju Plečnikovih

to Professor Janez Plečnik Memorial Diplo-

sporočil v slovenski medicini.

mas to the best students, special Professor Janez Plečnik Awards were presented to faculty teachers Ivan F. Lenart, Valentina Kobe, Anton Dolenc and Pavel Kornhauser for their exceptional contribution in realising Plečnik’s message in Slovenian medicine.

88

1989


1

1 Dušan Ferluga, predsednik organizacijskega odbora 20. Plečnikovega memoriala je na svečani otvoritvi nagovoril udeležence, med njimi v prvi vrsti z desne Radivoj Ozvald, dekanica Lidija Andolšek-Jeras, Martin Janko, Ivan F. Lenart, v drugi vrsti Marko Demšar, v tretji vrsti Blaž Rozman. Dušan Ferluga, President of the Organising Committee of the 20th Plečnik Memorial addressed participants at the inauguration, including Radivoj Ozvald, Dean Lidija Andolšek-Jeras, Martin Janko, Ivan F. Lenart in first row from right, Marko Demšar in second row, and Blaž Rozman in the third.

2

2 Udeležence je pozdravil Janez Milčinski, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Janez Milčinski, President of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, welcomed participants. 3 3 Dinko Leskovšek, minister za zdravstvo, je 20. Plečnikovemu memorialu ob jubileju zaželel uspešno nadaljevanje tradicije. Dinko Leskovšek, Minister of Health, on the jubilee of the 20th Plečnik Memorial wished a successful continuation of the tradition. 4 V imenu Slovenskega zdravniškega društva je udeležence memoriala pozdravil predsednik Marko Demšar. On behalf of the Slovenian Medical Association, its President, Marko Demšar, welcomed participants of the Memorial.

4

1989

89


6

8

5,7

5 Anton Dolenc je imel na svečani otvoritvi memorialno predavanje z naslovom Ob jubileju Ženevskih konvencij. Anton Dolenc gave the memorial lecture at the inauguration, entitled On the Jubilee of the Geneva Conventions. 6 Na svečani otvoritvi sedijo z desne v prvi vrsti Radivoj Ozvald, Lidija AndolšekJeras, Martin Janko, Ivan F. Lenart, Stanko Banič, Alenka Dekleva in na koncu Anton Dolenc; v drugi vrsti Tina Tomlje, predsednica Fakultetnega sveta, in na koncu Marjan Prodan, Jože Balažic in Vladislav Pegan; v tretji vrsti Anton Širca, Bogomil Vargazon, Srečko Koren in Marija Gubina. At the inauguration, sitting in first row from right are Radivoj Ozvald, Lidija Andolšek-Jeras, Martin Janko, Ivan F. Lenart, Stanko Banič, Alenka Dekleva and Anton Dolenc at the end; in second row Tina Tomlje, President

90

9 Jana Furlan je na simpoziju predstavila klinično sliko alergijskih bolezni spodnjih dihal.

of the Faculty Council, and Marjan Prodan, Jože Balažic and Vladislav Pegan at the end; in third row Anton Širca, Bogomil Vargazon, Srečko Koren and Marija Gubina.

Jana Furlan presented the clinical picture of allergic diseases of the lower respiratory tract.

7 Prijetno druženje v odmoru po svečani otvoritvi, z desne Valentina Kobe, Alenka Dekleva, Lidija Andolšek-Jeras. Friendly socialising in a break after the inauguration, from right Valentina Kobe, Alenka Dekleva and Lidija Andolšek-Jeras. 8 Iztok Jakša, Jože Drinovec in Marko Lunder so na strokovno-znanstvenem simpoziju predsedovali seji o kliniki in patologiji imunsko povzročenih bolezni. Iztok Jakša, Jože Drinovec and Marko Lunder chaired the session on clinical aspects and pathology of immune-mediated diseases at the scientific symposium.

9

1989


10

11

12

13

10 Ob zaključku simpozija so usklajeno razpravo vodili Blaž Rozman, Jana Kralj, Dušan Ferluga, Alenka Vizjak, Vladimir Kotnik in Tanja Kveder (z leve). At the conclusion of the symposium, the panel discussion was chaired by (from left) Blaž Rozman, Jana Kralj, Dušan Ferluga, Alenka Vizjak, Vladimir Kotnik and Tanja Kveder.

14

11 Na slovesnosti pred pričetkom Koncerta zdravnikov v Narodni galeriji je dekanica Lidija Andolšek-Jeras podelila Diplomo profesorja Janeza Plečnika najboljšemu študentu, kasnejšemu uspešnemu revmatologu Alešu Ambrožiču. At the ceremony before the start of the Concert of Medical Doctors in the National Gallery, the Dean, Lidija Andolšek-Jeras presented the Professor Janez Plečnik Diploma to the best student, later the successful rheumatologist Aleš Ambrožič.

1989

12 Posebno priznanje profesorja Janeza Plečnika so na svečanem Koncertu zdravnikov prejeli Anton Dolenc, Ivan F. Lenart, Valentina Kobe in Pavle Kornhauser. Anton Dolenc, Ivan F. Lenart, Valentina Kobe and Pavle Kornhauser received special Professor Janez Plečnik Awards at the concert. 13 Dušan Ferluga izroča Plečnikovo priznanje Valentini Kobe, desno Zvezdana Dolenc-Stražar s šopkom za nagrajenko. Dušan Ferluga presented the Plečnik Award to Valentina Kobe, on the right Zvezdana DolencStražar with a bouquet for the award winner. 14 Na svečanem Koncertu zdravnikov so bili med nastopajočimi v klavirskem triu kardiokirurg Borut Pirc ter Helena in Polona Burja. The piano trio of heart surgeon Borut Pirc and Helena and Polona Burja, were among the performers at the Concert of Medical Doctors.

91


21 13.—14. december

1990

13—14 December

21. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

21st Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Eksperiment­alna medicina

Experimental Medicine

Na svečani otvoritvi po glasbenemu

The Vice-dean of the Faculty of Medi-

nastopu Medicinskega okteta je udeležen-

cine Dušan Sket, gave a speech of welcome

ce v imenu Medicinske fakultete pozdra-

at the opening ceremony, after a musical

vil prodekan Dušan Sket. Uvodno besedo

performance by the Medical Octet. The

je imel Radivoj Ozvald, ki je bil ob Anto-

opening address was given by Radivoj Oz-

nu Cerarju in Dušanu Ferlugi organizator

vald, who, together with Anton Cerar and

strokovnega programa prvega dne mem-

Dušan Ferluga, organised the profession-

oriala, posvečenega eksperimentalni me-

al program of the first day of the memo-

dicini, s prispevki, objavljenimi v knjigi

rial, devoted to experimental medicine,

povzetkov. V prvem delu so Franc Erjavec,

with contributions published in a book of

Dušan Sket, Boštjan Žekš in Janez Sketelj

abstracts. In the first part, Franc Erjavec,

predstavili raziskovalno dejavnost kot

Dušan Sket, Boštjan Žekš and Janez Sketelj

pomemben del aktivnosti vsake visoko-

presented research activity as an impor-

šolske ustanove s poudarkom na stanju in

tant element of the activities of all higher

perspektivah raziskovanja na Medicinski

education institutions, with an emphasis

fakulteti. V drugem sklopu so Radivoj Oz-

on the status and prospects of research

vald, Anton Dolenc in Srečko Rainer pou-

at the Faculty of Medicine. In the second

darili nujnost upoštevanja etičnih načel

session, Radivoj Ozvald, Anton Dolenc and

pri delu s poskusnimi živalmi in pri klinič-

Srečko Rainer emphasized the need to re-

nih raziskavah, še posebej pri biomedicin-

spect ethical principles in working with

skih raziskavah na ljudeh. Pri tem je bila

experimental animals and in clinical re-


poudarjena pomembna vloga Republiške

search, especially in biomedical research

komisije za medicinsko etična vprašanja,

on humans. The important role of the Re-

ustanovljene na pobudo Janeza Milčin-

public Commission on Medical Ethical Is-

skega. V tretjem sklopu so Urška Batista,

sues, established on the initiative of Janez

Gregor Serša, Leon Šenk in Anton Cerar

Milčinski, was emphasized. In the third

opisali nekatere eksperimentalne modele

session, Urška Batista, Gregor Serša, Leon

in vitro in in vivo ter zahteve za vzrejo ek-

Šenk and Anton Cerar described some ex-

sperimentalnih živali in izvajanje posku-

perimental models in vitro and in vivo, as

sov na njih, še vedno pri nas pomanjkljivo

well as the requirements for breeding and

razvitega področja raziskovanja. V zad-

carrying out experiments on experimen-

njih dveh tematskih sklopih je Matija Hor-

tal animals, still a poorly developed field

vat predstavil osnovna izhodišča kliničnih

of research here. In the last two thematic

raziskav, več drugih predavateljev pa svoje

sessions, Matija Horvat presented the ba-

klinične raziskovalne dosežke. Drugi dan

sic starting points of clinical research and

21. Plečnikovega memoriala, posvečen slo-

several other lecturers presented their

vesnosti ob 50-letnici Inštituta in Katedre

clinical research achievements. On the

za patologijo, sta se predstojnika Dušan

second day of the 21st Plečnik Memorial,

Ferluga in Andrej Mašera spomnila skraj-

commemorating the 50th anniversary of

no skromnih razmer v samo nekoliko raz-

the Institute and Chair of Pathology, their

širjenih prostorih mrtvašnice in prosektu-

heads, Dušan Ferluga and Andrej Mašera,

re Kranjske deželne bolnice, v katerih je v

recalled the extremely modest circum-

osamljenosti pričel orati ledino njun usta-

stances in only little dispersed rooms of

novitelj France Hribar. Ob 50-letnici delo-

the morgue and autopsy room of Kranjs-

vanja je bil 70-članski kolektiv ponosen na

ka Regional Hospital, in which its founder,

svoje uspehe na strokovnem, pedagoškem

Franc Hribar, began to work in isolation.

in raziskovalnem področju in kljub vsem

On its 50th anniversary of operation, the

težavam, ki so pestile tako zdravstvo kot

70-member collective was proud of its suc-

prosveto, je z optimizmom gledal na svojo

cesses in the professional, pedagogical and

prihodnost. V strokovnem programu so o

research fields and, despite all the difficul-

novih smereh v patologiji pri 15 predava-

ties that plagued both healthcare and edu-

njih s predstavitvijo izbranih inštitutskih

cation, it viewed its future with optimism.

dosežkov sodelovali z večjim ali manjšim

All institute staff, including those who

deležem vsi inštitutski uslužbenci, tudi tis-

have mostly remained anonymous, such

ti, ki so največkrat ostajali anonimni, kot

as technical and administrative colleagues,

so tehnični in administrativni sodelavci.

participated to a greater or lesser extent in

Na strokovno-znanstvenem simpoziju so

the professional program on new direc-

bile predstavljene tudi novosti iz patologi-

tions in pathology, in 15 lectures present-

je tumorjev, patologije vnetij in modernih

ing selected achievements of the institute.

tehnologij ter načrtovane smernice razvo-

The scientific symposium also presented

ja. Ob svečanem Koncertu zdravnikov sta

new developments in tumour pathology,

Priznanje profesorja Franceta Hribarja

the pathology of inflammation and mod-

prejela Rastko Golouh in Andrej Mašera.

ern technologies, as well as planned development guidelines. At the concluding Concert of Medical Doctors, Rastko Golouh and Andrej Mašera received the Professor France Hribar Award.

1990

93


2

4

7

1,3,5,6

1 Na svečani otvoritvi 21. Plečnikovega memoriala pred simpozijem o eksperimentalni medicini je udeležence v imenu Medicinske fakultete pozdravil prodekan Dušan Sket; v predsedstvu sedijo Dean Ravnik, Dušan Ferluga, Anton Dolenc in Miroslav Kališnik. At the inauguration of the 21st Plečnik Memorial before the symposium on experimental medicine, participants were welcomed on behalf of the Faculty of Medicine by Vice-dean Dušan Sket; Dean Ravnik, Dušan Ferluga, Anton Dolenc and Miroslav Kališnik were in the chair.

94

2 Na simpoziju o eksperimentalni medicini je kot predavatelj in razpravljavec sodeloval Anton Cerar. Anton Cerar participated at the symposium on experimental medicine as lecturer and discussant. 3 Na 21. Plečnikovem memorialu so ob praznovanju 50-letnice Inštituta za patologijo s simpozijsko temo Nove smeri v razvoju patologije eni izmed sej predsedovali Nina Gale, Andrej Mašera in Tomaž Rott. One of the sessions at the 21st Plečnik Memorial on the celebration of the 50th

anniversary of the Institute of Pathology, with the symposium theme of new directions in the development of pathology, was chaired by Nina Gale, Andrej Mašera and Tomaž Rott. 4 Na simpoziju v živahni razpravi Albert Juteršek in Vera Ferlan Marolt, ob njej Martin Ačko, nad njim v četrti vrsti Anton Cerar. In lively discussion at the symposium, Albert Juteršek and Vera Ferlan Marolt, beside her Martin Ačko, above him in the fourth row Anton Cerar. 5 Ob razpravi na simpoziju v prvi vrsti z leve Anton

Zimolo, ugledni gost iz Zagreba, v tretji vrsti Alenka Vizjak, Dušan Ferluga, Petar Spasić iz Beograda, nad njim Anastazija Hvala in Tatjana Kobenter.

In the introductory part of the Concert of Medical Doctors, the Dr. Bogdan Derč Mixed Choir sang the medical anthem by Rudolf Matz, Carmen medicorum.

During discussion at the symposium (front row from left) Anton Zimolo, a distinguished guest from Zagreb, in the third row Alenka Vizjak, Dušan Ferluga, Petar Spasić from Belgrade, above them Anastazija Hvala and Tatjana Kobenter.

7 Na svečanem Koncertu zdravnikov sta Priznanje profesorja Franceta Hribarja prejela Andrej Mašera in Rastko Golouh, ob njiju sedijo v prvi vrsti Valentina Kobe, Lidija Andolšek-Jeras.

6 V uvodnem delu svečanega Koncerta zdravnikov je Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč zapel zdravniško himno Rudolfa Matza Carmen medicorum.

1990

At the Concert of Medical Doctors, Andrej Mašera and Rastko Golouh received the Professor France Hribar Award, beside them sitting in the front row are Valentina Kobe and Lidija Andolšek-Jeras.


22 12.—13. december

1991

12—13 December

22. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

22n d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Molekularna genetika v medicini

Molecular Genetics in Medicine

Na svečani otvoritvi je v glasbenem

At the inauguration, at which the Dr.

sporedu nastopil Medicinski sekstet dr. Ja-

Janez Plečnik Medical Sextet performed,

neza Plečnika, udeležence pa je v imenu

the participants were greeted on behalf of

pokroviteljev pozdravil dekan Mitja Bar-

the patrons by the Dean, Mitja Bartenjev.

tenjev. Miroslav Kališnik je ob stoletnici

On the centenary of the birth of Alija Košir,

rojstva obudil spomin na življenje in sko-

Miroslav Kališnik recalled his life and al-

raj pet desetletij plodnega delovanja Alije

most five decades of fruitful work as a pio-

Koširja, pionirja histoembriologije, eks-

neer of histoembryology, an experimental

perimentalnega onkologa svetovnega slo-

oncologist of world renown and one of

vesa in enega naših vodilnih slovenskih

our leading Slovenian medical terminol-

medicinskih terminologov. V imenu orga-

ogists. On behalf of the organisers of the

nizatorjev memoriala z nadvse sodobno

memorial, memorial, with an up-to-date

simpozijsko temo o molekularni genetiki v

symposium topic on molecular genetics in

medicini je Dušan Ferluga v uvodnih raz-

medicine, Dušan Ferluga presented in his

mišljanjih predstavil razvoj preučevanja

introductory reflections the development

celice od odkritja mikroskopa v 17. stole-

of cell research, from the discovery of the

tju do sodobne ultrastrukturne analize z

microscope in the 17th century to modern

elektronskim mikroskopom, od klasičnih

ultrastructural analysis with an electron

metod barvanja tkivnih rezin, preko his-

microscope, from classical methods of tis-

tokemije, imunohistokemije do klasične

sue section staining through histochem-

citogenetike in leta 1953 odkritja Watso-

istry, immunohistochemistry to classical


na in Cricka o dvovijačni zgradbi DNK, ki

cytogenetics and, in 1953, the discovery of

je sprožilo razvoj molekularne genetike z

Watson and Crick on the double-stranded

vsemi njenimi izjemnimi raziskovalnimi

structure of DNA, which triggered the de-

in tudi praktičnimi diagnostičnimi mo-

velopment of molecular genetics, with all

žnostmi. Predavanja, objavljena v sim-

its outstanding research as well as prac-

pozijskem zborniku, so predstavili poleg

tical diagnostic possibilities. The lectures,

domačih strokovnjakov, med katerimi sta

published in the Symposium Proceedings,

bila raziskovalca z Inštituta Jožef Stefan

were presented by domestic experts, in-

Vito Turk in Franc Gubenšek ter Roman

cluding researchers from the Jožef Stefan

Jerala s Kemijskega inštituta, tudi medna-

Institute, Vito Turk and Franc Gubenšek,

rodno uveljavljena molekularna genetika

and Roman Jerala from the Chemical Insti-

Georgi D. Efremov iz Skopja in Krešimir

tute, as well as internationally recognized

Pavelić iz Zagreba ter ugledna patologa

molecular geneticists Georgi D. Efremov

iz Milana Giuseppe Viale in Guido Coggi.

from Skopje and Krešimir Pavelić from Za-

V prvem uvodnem delu simpozija je Kris-

greb and renowned pathologists from Mi-

tijan Jezernik predstavil organizacijo člo-

lan, Giuseppe Viale and Guido Coggi. In the

veškega genoma, Radovan Komel gensko

first introductory part of the symposium,

tehnologijo v medicinskih raziskavah in

Kristijan Jezernik presented the organisa-

diagnostiki, Giuseppe Viale pa pomen ana-

tion of the human genome, Radovan Komel

lize nukleinskih kislin v patologiji. V nas-

gene technology in medical research and

lednjem sklopu o molekularni diagnostiki

diagnostics, and Giuseppe Viale the impor-

infekcijskih agensov je imel uvodni pre-

tance of nucleic acid analysis in pathology.

gled Miha Likar, Mario Poljak, Nina Gale

In the next session, on molecular diagnos-

in Tatjana Avšič-Županc pa so predstavili

tics of infectious agents, Miha Likar gave

lastne izsledke glede odkrivanja in doka-

an introductory review and Mario Poljak,

zovanja EBV v tkivnih vzorcih nazofarin-

Nina Gale and Tatjana Avšič-Županc pre-

gealnega karcinoma in hantavirusov v

sented their own findings regarding the

tkivnih vzorcih ledvice pri hantanski ne-

detection and proving EBV in tissue sam-

fropatiji. Georgi D. Efremov je v uvodnem

ples of nasopharyngeal carcinoma and

predavanju naslednjega sklopa predstavil

hantaviruses in kidney tissue specimens

svoje poglede na molekularne osnove de-

with Hantan nephropathy. In the introduc-

dnih bolezni izhajajoč iz modela hemofili-

tory lecture of the next session, Georgi D.

je. V naslednjem tematskem sklopu o mo-

Efremov presented his views on the mo-

lekularnih osnovah bolezni in diagnostiki

lecular basis of hereditary diseases, based

je Guido Coggi imel uvodno predavanje

on the model of haemophilia. In the next

o onkogenih in tumorskih supresorskih

thematic session, on the molecular basis

genih. V zadnjem tematskem sklopu o bi-

of disease and diagnostics, Guido Coggi

otehnologiji in molekularni genetiki je

gave an introductory lecture on oncogenes

Radovan Komel razložil gensko inženir-

and tumour suppressor genes. In the last

stvo, Miklavž Grabner pa je v zaključku

thematic session, on biotechnology and

predstavil svetle perspektive molekularne

molecular genetics, Radovan Komel ex-

genetike v medicini in na sorodnih pod-

plained genetic engineering and Miklavž

ročjih. Udeleženci memoriala in drugo ob-

Grabner presented the bright prospects of

činstvo so uživali in se sprostili na zaključ-

molecular genetics in medicine and relat-

nem Koncertu zdravnikov.

ed fields. Attendees of the memorial and other audiences relaxed at the concluding Concert of Medical Doctors.

96

1991


3

5

1,2,4

1 Na otvoritvi 22. Plečnikovega memoriala ob petju Prešernove zdravljice, slovenske državne himne, stojijo z desne v prvi vrsti Miroslav Kališnik, Mitja Bartenjev, Janez Milčinski, Matija Horvat; v drugi vrsti Andrej Mašera, Mario Poljak, v tretji vrsti Giuseppe Viale, gostujoči predavatelj iz Milana, v četrti vrsti Dušan Ferluga. At the inauguration of the 22nd Plečnik Memorial, during the singing of Prešeren's The Toast, the Slovene national anthem, (standing, first row from right) Miroslav Kališnik, Mitja Bartenjev, Janez

Milčinski, Matija Horvat; (second row) Andrej Mašera, Mario Poljak; (third row) Giuseppe Viale, guest lecturer from Milan; in the fourth row Dušan Ferluga. 2 Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč ob petju Prešernove zdravljice, slovenske državne himne. Mixed choir dr. Bogdan Derč singing Prešeren's The Toast, the Slovene national anthem. 3 V imenu pokrovitelja, Medicinske fakultete, je udeležence pozdravil dekan Mitja Bartenjev. On behalf of the sponsor,

the Faculty of Medicine, the Dean, Mitja Bartenjev, welcomed participants. 4 Ob koncu svečane otvoritve je Miroslav Kališnik ob stoletnici rojstva obudil spomin na življenje in delo Alije Koširja. At the end of the inauguration, Miroslav Kališnik awakened memories of the life and work of Alija Košir on the centenary of his birth.

Pajntar; v drugi vrsti Marko Demšar, Radivoj Ozvald; v peti vrsti Anton Dolenc, Gojmir Južnič; v šesti vrsti Vinko Kambič. Among participants of the Plečnik Memorial at the inauguration are (front row from left) Lidija AndolšekJeras, Alenka Dekleva and Marjan Pajntar; in second row Marko Demšar, Radivoj Ozvald; in fifth row Anton Dolenc, Gojmir Južnič; in sixth row Vinko Kambič.

5 Med udeleženci memoriala so na otvoritvi z leve v prvi vrsti Lidija Andolšek-Jeras, Alenka Dekleva, Marjan

1991

97


6,7

9

8

6 Eni izmed sej simpozija Molekularna genetika v medicini so predsedovali (z leve) Krešimir Pavelić, gostujoči predavatelj iz Zagreba, Jana Kralj, Mateja Bohinjec in Rastko Golouh. One of the sessions of the symposium Molecular Genetics in Medicine was chaired by (from left) Krešimir Pavelić, guest lecturer from Zagreb, Jana Kralj, Mateja Bohinjec and Rastko Golouh.

98

7 Na strokovno-znanstvenem simpoziju so v prvi vrsti Miha Likar, v drugi vrsti Srečko Rainer, v tretji vrsti Kristijan Jezernik in Radovan Komel. At the scientific symposium, in the front row is Miha Likar, in the second row Srečko Rainer, in the third row Kristijan Jezernik and Radovan Komel.

8 Guido Coggi iz Milana je imel uvodno predavanje o oncogenih in tumour supresorskih genih. Guido Coggi from Milan gave the introductory lecture on oncogenes and tumour supressor genes.

9 Pozoren poslušalec na simpoziju je bil Hubert Pehani, biolog in zdravnik, prvi profesor biologije na popolni Medicinski fakulteti. Hubert Pehani, biologist and medical doctor, first professor of biology at the complete Faculty of Medicine, was an attentive listener at the symposium.

1991


23 10.—11. december

1992

10—11 December

23. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

23r d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Skeletna mišica

Skeletal Muscle

Simpozijska strokovno-znanstvena tema je

The professional scientific theme of the

bila izbrana na predlog Inštituta za anatomijo.

symposium was chosen on the proposal of the

Tradicionalnim organizatorjem sta se pridruži-

Institute of Anatomy. The traditional organis-

la Inštitut za patološko fiziologijo in Inštitut za

ers were joined by the Institute of Pathological

klinično nevrofiziologijo. Novost so bila odprta

Physiology and the Institute of Clinical Neuro-

vrata Inštituta za anatomijo z razpravo v sekciji

physiology. An innovation was the Institute of

s posterji, posvečeno rasti, razvoju in regene-

Anatomy open door, with a discussion in the

raciji skeletne mišice. Predavanja na strokov-

poster session on skeletal muscle growth, de-

no-znanstvenem simpoziju so bila objavljena v

velopment and regeneration. The lectures at

knjigi izvlečkov. V prvem tematskem sklopu je

the symposium were published in a book of

Stefano Schiafino iz Padove predstavil tipe mi-

abstracts. In the first thematic session, Stefano

ozina in mišičnih vlaken v skeletni mišici, med-

Schiafino from Padua presented types of myo-

tem ko je Alenka Dekleva predavala o razliko-

sin and muscle fibres in skeletal muscle, while

vanju tipov mišičnih vlaken z ultrastrukturnimi

Alenka Dekleva lectured on the differentiation

parametri. Duška Meh je prikazala morfologijo

of muscle fibre types using ultrastructural pa-

in fiziologijo mišičnih vreten, Miroslav Brzin je

rameters. Duška Meh demonstrated the mor-

predaval o holinesterazi v motoričnih ploščicah,

phology and physiology of muscle spindles, and

kar je bila vrsto let glavna raziskovalna usmeri-

Miroslav Brzin lectured on cholinesterase of the

tev Inštituta za patološko fiziologijo. Vito Turk

motor end plates, which for many years was a

z Inštituta Jožef Stefan je govoril o mišični at-

key research direction of the Institute of Patho-

rofiji in za to odgovornih cisteinskih proteina-

logical Physiology. Vito Turk, from the Jožef Ste-


zah. V naslednjem tematskem sklopu je Janez

fan Institute discussed muscle atrophy and the

Sketelj predaval o regeneraciji skeletnih mišic

responsible cysteine proteinases. In the next

po poškodbi. V naslednjem sklopu je Dirk Pette

thematic session, Janez Sketelj gave a lecture

iz Kostanze v Nemčiji predaval o plastičnosti

on skeletal muscle regeneration after injury. In

skeletne mišice. V zadnjem tematskem sklopu,

the following session, Dirk Pette from Kostanza,

posvečenem mišičnim boleznim, je bilo med 13

Germany, lectured on skeletal muscle plasticity.

predavanji zanimivo predavanje Theodorosa

In the last thematic session, on muscle diseases,

Kyriakidosa o distrofinopatijah na Cipru. Dušan

of the 13 lectures Theodoros Kyriakidos’s lecture

Sket s sodelavci je imel predavanje o mehaniz-

on dystrophinopathies in Cyprus was particu-

mih miopatije pri zastrupitvah z organofosfati.

larly interesting. Dušan Sket and his colleagues

Tanja Perković in Alenka Vizjak sta prikazali

gave a lecture on the mechanisms of myopathy

morfološke in imunofluorescenčne spremembe

in organophosphate poisoning. Tanja Perković

mišic pri avtoimunskih sistemskih boleznih ve-

and Alenka Vizjak presented morphological and

ziva, Blaž Rozman s sodelavci pa avtoprotitele-

immunofluorescence changes in muscle in au-

sa pri sistemskih miozitisih. Borut Peterlin je s

toimmune systemic connective tissue diseases,

sodelavci v svojem predavanju razpravljal o po-

and Blaž Rozman and colleagues demonstrat-

menu molekularne genetike pri obravnavi živč-

ed autoantibodies in systemic myositis. In his

no-mišičnih bolezni. Omeniti velja, da je bila ob

lecture, Borut Peterlin and his colleagues dis-

zaključku memoriala na Koncertu zdravnikov

cussed the importance of molecular genetics in

prvič izvedena himna Votum Hippocratis, ki jo

the treatment of neuromuscular diseases. It is

je spesnil in uglasbil ugledni mariborski kirurg

worth mentioning that, at the conclusion of the

Janko Držečnik.

memorial, the anthem Votum Hippocratis, written and put to music by well-known Maribor surgeon, Janko Držečnik, was first performed at the Concert of Medical Doctors.

100

1992


24 10.—11. december

1993

10—11 December

24. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

24t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Ščitnica in njene bolezni

Thyroid and its Diseases

Tradicionalnim organizatorjem mem-

The traditional organisers of the me-

oriala so se pridružili Klinike za nuklear-

morial were joined by the Clinical Centre

no medicino, za torakalno kirurgijo in za

Clinics for Nuclear Medicine, for Thoracic

ginekologijo Kliničnega centra, Onkološki

Surgery and for Gynaecology, the Oncology

inštitut in Inštitut za varovanje zdravja

Institute and the Institute of Public Health

Republike Slovenije, organizacijskemu od-

of the Republic of Slovenia. Dušan Ferluga

boru pa je predsedoval Dušan Ferluga. Tra-

chaired the Organising Committee. The tra-

dicionalnim pokroviteljem se je pridružila

ditional patrons were joined by the Medi-

Zdravniška zbornica Slovenije, vsem sodelujočim na memorialu pa je bila priznana aktivna udeležba pri podiplomskem izobraževanju zdravnika. Organizator strokovnega programa, posvečenega boleznim ščitnice, Miroslav Kališnik s sodelavcema Miranom Porento in Rastkom Golouhom je zagotovil pravočasno objavo vseh 34 simpozijskih prispevkov v obliki recenziranih člankov v posebni številki revije Radiology and Oncology leta 1993 (M. Kališnik, M. Janko, sourednika). Objavljeni članki preglednega, strokovnega ali raziskovalnega

cal Chamber of Slovenia, and the active participation of all participants in the memorial was acknowledged for the purpose of postgraduate medical education. The organiser of the professional program devoted to thyroid diseases, Miroslav Kališnik, with colleagues Miran Porenta and Rastko Golouh, ensured timely publication of all 34 symposium presentations in the form of peer-reviewed papers in a special issue of the journal Radiology and Oncology, 1993 (M. Kališnik, M. Janko, co-editors). The published articles of a review, profes-


značaja so bili v reviji razdeljeni v štiri po-

sional or research character were divided

glavja: ortologija ščitnice, epidemiologija

into four chapters in the journal: thyroid

ščitničnih bolezni v Sloveniji, patologija

orthology, epidemiology of thyroid dis-

ščitnice in klinika ščitničnih bolezni. Na

eases in Slovenia, thyroid pathology and

strokovno-znanstvenem simpoziju avtorji

clinical aspects of thyroid diseases. The organisers decided that the authors had no

po mnenju organizatorjev niso imeli pot-

need to read their papers at the scientific

rebe, da bi svoje prispevke brali, torej niso

symposium, so there were no traditional

imeli tradicionalnih predavanj. V petek,

lectures. On Friday, the first day, they par-

prvega dne, so sodelovali v programu, ki je

ticipated in a program that took the form

potekal v obliki dveh usklajenih razprav.

of two panel discussions. The morning dis-

Dopoldanska razprava je bila posvečena

cussion focused on non-malignant thyroid

nemalignim boleznim ščitnice in popoldan-

diseases and in the afternoon malignant

ska malignim boleznim ščitnice. V soboto,

thyroid diseases. On Saturday, December

11. decembra, sta vzporedno potekali dve

11, two workshops were held in parallel.

delavnici. Na bolniškem oddelku Klinike

At the hospital’s Department of Nuclear

za nuklearno medicino Kliničnega centra

Medicine, the Clinical Centre, there was a

so bile demonstracija preiskav ščitnice (ul-

demonstration of thyroid tests (ultrasound,

trazvok, scintigrafija in citologija), inter-

scintigraphy and cytology), interpretation

pretacija rezultatov in razprava pod vod-

of the results, and a discussion led by Jurij

stvom Jurija Avčina s sodelavcema. Druga

Avčin and colleagues. Another workshop,

delavnica pod vodstvom Sergeja Hojkerja

led by Sergej Hojker and colleagues, dis-

in sodelavcev je obravnavala endokrino

cussed endocrine ophthalmopathy, with a

oftalmopatijo s prikazom kazuistike in lju-

presentation of casuistics and the Ljublja-

bljanske šole zdravljenja ter se zaključila z

na school of treatment and concluded with

razpravo. Na usklajenih razpravah prvega

a panel discussion. At the panel discussions

dne v sklopu ortoloških tem je Miroslav

of the first day, in the session on ortholo-

Kališnik opisal mikroskopsko zgradbo fo-

gous topics, Miroslav Kališnik described

likularnih in parafolikularnih celic ter

the microscopic structure of follicular and

strome vključno z njihovim funkcionalnim

parafollicular cells and stroma, including

pomenom, Ljubica Kamarić pa biosintezo

their functional significance, and Ljubica

tiroksina. V razpravi o epidemiologiji ščit-

Kamarić described the biosynthesis of thy-

ničnih bolezni sta bili poudarjeni visoka

roxine. The discussion on the epidemiolo-

prevalenca golše v Sloveniji, kljub 40-letni

gy of thyroid diseases highlighted the high

jodni profilaksi (Miran Porenta), ob relativ-

prevalence of goitre in Slovenia, despite

no majhnem tveganju zbolevanja za rakom

a 40-year iodine prophylaxis (Miran Por-

(Vera Pompe-Kirn). Med kar 17 prispevki o

enta), with a relatively low risk of cancer

patologiji ščitnice so dokazi Marije Us-Kra-

(Vera Pompe-Kirn). Among 17 papers on

šovec in Marije Auersperg, da je aspiracij-

thyroid pathology, Marija Us-Krašovec and

ska biopsija zanesljiva, praktična in varna

Marija Auersperg presented evidence that

metoda. Rastko Golouh in Janez Lamovec s

102

aspiration biopsy is a reliable, practical

sodelavci z Oddelka za patologijo Onkolo-

and safe method. Rastko Golouh and Janez

škega inštituta so predstavili klasifikacijo

Lamovec and colleagues from the Depart-

ščitničnih tumorjev v povezavi z lastnimi

ment of Pathology of the Institute of Oncol-

diagnostičnimi izkušnjami in raziskoval-

ogy presented the classification of thyroid

nimi dosežki. V tematskem sklopu o klini-

tumours in relation to their own diagnos-

ki ščitničnih bolezni je Jurij Avčin razpra-

tic experience and research achievements.

vljal o sodobnih tiroloških diagnostičnih

In the thematic session on clinical aspects

1993


metodah, Janez Orel in Jože Jerman sta

of thyroid diseases, Jurij Avčin discussed

izčrpno obravnavala načela operativnega

modern diagnostic methods in thyrology,

zdravljenja golše, Marija Auersperg pa je

Janez Orel and Jože Jerman comprehen-

predstavila svoje izkušnje s kemoterapijo

sively discussed the principles of operative

in radioterapijo napredovalih karcinomov.

treatment of goitre, and Marija Auersperg

Memorial je dosegel svoj osnovni namen

presented her experience in chemotherapy

ponuditi slovenskim zdravnikom raznih

and radiotherapy in advanced cancers. The

specialnosti zaokrožen sodoben pregled

Memorial Meeting achieved its primary purpose of offering Slovenian physicians

znanj o temi, pomembni za nacionalno pa-

of various specialities a complete contem-

tologijo in razvoj medicinske znanosti, v

porary overview of knowledge on a topic

govorjeni in tiskani obliki.

relevant to national pathology and the development of medical science, in spoken and printed form.

1 Miroslav Kališnik je bil na 24. Plečnikovem memorialu glavni organizator izvirno zasnovanega strokovnega programa o ščitnici in njenih boleznih. At the 24th Plečnik Memorial, Miroslav Kališnik was the main organiser of the originally planned professional program on thyroid and its diseases.

1993

103


25 1.—2. december

1994

1—2 December

25. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

25t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Tumorji ledvic

Kidney Tumours

Jubilejni Plečnikov memorial je sovpadal

The jubilee Memorial coincided with the

s 75-letnico Medicinske fakultete Univerze v

75th anniversary of the Faculty of Medicine

Ljubljani, o čemer je na otvoritvi govoril de-

of the University of Ljubljana. The inaugura-

kan Mitja Bartenjev, medtem ko je predse-

tion was addressed by the Dean, Mitja Bar-

dnik Organizacijskega odbora Dušan Ferlu-

tenjev, and the President of the Organising

ga obudil spomine na četrt stoletja srečanj,

Committee, Dušan Ferluga, recalled a quar-

posvečenih spominu na profesorja Janeza

ter-century of meetings dedicated to the

Plečnika, enega od ustanoviteljev fakultete

memory of Professor Janez Plečnik, one of

in vzornika generacij slovenskih zdravni-

the founders of the faculty and a role model

kov. Svečano otvoritev je oplemenitil kultur-

for generations of Slovenian physicians. The

ni program z nastopom Godalnega ansam-

inauguration was enhanced by a cultural

bla Camerata Medica Labacensis. Glede na

program with a performance by the Cam-

izbrano tematiko strokovno-znanstvenega

erata Medica Labacensis string ensemble.

simpozija o tumorjih ledvic so se tradicio-

In accordance with the chosen theme of the

nalnim organizatorjem srečanja pridružili

symposium on kidney tumours, the tradi-

Urološka klinika, Pediatrična klinika in In-

tional organisers of the meeting were joined

štitut za radiologijo Kliničnega centra ter

by the Urology Clinic, Paediatric Clinic and

Onkološki inštitut. Organizator interdisci-

the Institute of Radiology of the Clinical Cen-

plinarno razčlenjenega strokovnega pro-

tre and the Oncology Institute. The organis-

grama je bil Andrej Mašera. V prvem delu

er of the interdisciplinary professional pro-

so predavatelji s fakultetnih morfoloških

gram was Andrej Mašera. In the first part,


inštitutov predstavili anatomijo (Marija Hri-

lecturers from the morphological institutes

bernik, Dean Ravnik), histomorfologijo in

of the faculty presented anatomy (Marija

nefrogenezo (Olga Vraspir-Porenta, Marjeta

Hribernik, Dean Ravnik), histomorphology

Zorc, Ruda Zorc) in osvetlili karcinogenezo

and nephrogenesis (Olga Vraspir-Porenta,

v luči novih spoznanj molekularne geneti-

Marjeta Zorc, Ruda Zorc) and clarified car-

ke (Dušan Ferluga, Aleksandar Vodovnik,

cinogenesis in the light of new knowledge of

Nina Gale, Vinko Kambič). Andrej Mašera je

molecular genetics (Dušan Ferluga, Aleksan-

predstavil tumorje ledvic, njihovo histološko

dar Vodovnik, Nina Gale, Vinko Kambič). An-

klasifikacijo vključno s praktičnimi diagno-

drej Mašera presented kidney tumours, their

stičnimi pastmi s poudarkom na tipih renal-

histological classification, including practi-

nega karcinoma, katerega pogostnost naj bi

cal diagnostic pitfalls, with an emphasis on

bila pri nas med malignomi po navedbi v

types of renal carcinoma, whose incidence

predavanju Vere Pompe-Kirn okoli 3 %. Go-

among malignancies in our country was es-

stujoči predavatelj iz Heidelberga v Nemčiji

timated in Vera Pompe-Kirn’s lecture to be

Gyula Kovacs je predstavil lastne izsledke o

around 3%. Guest lecturer from Heidelberg,

pomenu molekularnogenetskih zaznamo-

Germany, Gyula Kovacs, presented his own

valcev različnih vrst ledvičnega karcinoma.

findings on the importance of molecular

Radovan Hojs, Tomaž Rott s sodelavci in

genetic markers in various types of kidney

Aleksandar Vodovnik s sodelavci so obrav-

cancer. Radovan Hojs, Tomaž Rott and col-

navali karcinogenezo v povezavi s prido-

leagues and Aleksandar Vodovnik and col-

bljeno cistično boleznijo ledvic in balkansko

leagues discussed carcinogenesis in relation

endemsko nefropatijo. O klinični sliki in dia-

to acquired cystic kidney disease and Balkan

gnostiki ter kirurškem in radiološkem zdra-

endemic nephropathy. Clinical imaging and

vljenju ledvičnih tumorjev so v svojih preda-

diagnostics, and surgical and radiological

vanjih razpravljali Ciril Oblak, Darja Babnik

treatment of renal tumours were discussed

Peskar s sodelavci, Miloš Kralj ter Marija

in their lectures by Ciril Oblak, Darja Babnik

Stanovnik in Franc Marolt. V zadnjem delu

Peskar and colleagues, Miloš Kralj, Marija

simpozija je nastopil gost iz Mannheima v

Stanovnik and Franc Marolt. The last part of

Nemčiji Dietmar Schmidt z uvodnim pre-

the symposium featured a guest from Man-

davanjem o patologiji in molekularni bio-

nheim, Germany, Dietmar Schmidt, with an

logiji Wilmsovega tumorja. Vrsta domačih

introductory lecture on the pathology and

strokovnjakov (Majda Benedik Dolničar in

molecular biology of Wilms’ tumour. A num-

sod., Živa Župančič, Marija Us-Krašovec in

ber of local experts (Majda Benedik Dolničar

sod., Bojan Tršinar, Berta Jereb) je prikazala

et al., Živa Župančič, Marija Us-Krašovec et

svoje izkušnje o klinični sliki in diagnostiki

al., Bojan Tršinar, Berta Jereb) presented

ter prognozi ob uspehih kirurškega in radi-

their experiences in clinical imaging and

ološkega zdravljenja zbolelih otrok z nave-

diagnostics, and prognosis in relation to the

denim tumorjem. Predstavljena dela so izšla

success of surgical and radiological treat-

v zborniku leta 1994 (Boštjan Luzar, Andrej

ment of diseased children with the indicated

Mašera, Zdenka Ovčak, Alenka Vizjak, Nina

tumour. The contributions were published

Zidar, uredniki). Jubilejna priznanja za dol-

in Proceedings, 1994 (Boštjan Luzar, An-

goletno požrtvovalno in uspešno delovanje

drej Mašera, Zdenka Ovčak, Alenka Vizjak,

pri organizaciji Memorialnih sestankov

Nina Zidar, editors). Ivan F. Lenart, Anton

profesorja Janeza Plečnika in tradicional-

Dolenc and Pavle Kornhauser received spe-

nih Koncertov zdravnikov so ob jubilejnem

cial awards at the closing concert, for their

praznovanju prejeli Ivan F. Lenart, Anton

long-standing commitment in organizing

Dolenc in Pavle Kornhauser.

the Janez Plečnik Memorial Meetings and traditional Concerts of Medical Doctors.

1994

105


1,2

3 4,5

1 Dušan Ferluga je na svečani otvoritvi obudil spomin na četrt stoletja Memorialnih sestankov profesorja Janeza Plečnika. Dušan Ferluga at the inauguration awakened memories of the quarter century of Professor Janez Plečnik Memorial Meetings. 2 Na svečani otvoritvi so z desne v prvi vrsti Matija Horvat, Katja Breskvar, Primož Rode, Marjana Šoukal-Ribičič, Mitja Bartenjev, Miha Tišler, rektor Univerze v Ljubljani, Lidija Andolšek-Jeras; v drugi vrsti Bogomil Vargazon, Branko Volavšek, Ivo Pavšič, Ivo Antolič, Ludvik Ravnik; v tretji vrsti Saša Luzar.

106

At the inauguration, in the front row from right Matija Horvat, Katja Breskvar, Primož Rode, Marjana Šoukal-Ribičič, Mitja Bartenjev, Miha Tišler, Rector of the University of Ljubljana, Lidija AndolšekJeras, in the second row Bogomil Vargazon, Branko Volavšek, Ivo Pavšič, Ivo Antolič and Ludvik Ravnik, in the third row Saša Luzar. 3 Dekan Mitja Bartenjev je na otvoritvi govoril o 75-letnici Medicinske fakultete. Dean Mitja Bartenjev spoke at the inauguration about the 75th anniversary of the Faculty of Medicine.

4 Na svečani otvoritvi sedijo z desne v prvi vrsti Anton Zimolo, gost iz Zagreba, Marija Gubina, Nastja Babšek Omahen, glavni tajnik Medicinske fakultete, Matija Horvat, Katja Breskvar; v drugi vrsti Miroslav Kališnik, Bojan Varl, Franc Košir, direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije; v tretji vrsti Zdenka Ovčak, Gyula Kovacs, gostujoči predavatelj iz Heidelberga in Dean Ravnik.

Varl, Franc Košir, Director of the Institute of Health Insurance of Slovenia, (third row) Zdenka Ovčak, Gyula Kovacs, guest lecturer from Heidelberg and Dean Ravnik. 5 Pozdravni nagovor je imel na svečani otvoritvi Primož Rode, direktor Kliničnega centra v Ljubljani. Primož Rode, Director of the Clinical Center in Ljubljana, gave the speech of welcome at the inauguration.

At the inauguration (sitting front row from right) Anton Zimolo, a guest from Zagreb, Marija Gubina, Nastja Babšek Omahen, Principal Secretary of the Faculty of Medicine, Matija Horvat, Katja Breskvar, (second row) Miroslav Kališnik, Bojan

1994


6 Med udeleženci 25. Plečnikovega memoriala so v prvi vrsti z leve, v pogovoru Ivan F. Lenart in Anton Dolenc, Kurt Kancler, prvi predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, v drugi vrsti Srečko Rainer, Alenka Dekleva, v tretji vrsti Ivo Antolič, Ivo Pavšič in Branko Volavšek.

6

Among participants of the 25th Plečnik Memorial (first row from left) in discussion Ivan F. Lenart and Anton Dolenc, Kurt Kancler, first President of the Chamber of Medicine of Slovenia, (second row) Srečko Rainer, Alenka Dekleva, (third row) Ivo Antolič, Ivo Pavšič and Branko Volavšek.

7

7 V pogovoru Miroslav Kališnik in Bojan Varl (z desne). Miroslav Kališnik and Bojan Varl (from right) in discussion. 8 Druženje po svečani otvoritvi, z leve Anton F. Lenart, Janko Kostnapfel in Anton Zimolo. Socialising after the inauguration, from left Anton F. Lenart, Janko Kostnapfel and Anton Zimolo.

8

9 Na strokovno-znanstvenem simpoziju o tumourjih ledvic je Marija Us-Krašovec govorila o svojih izkušnjah o predoperativni citopatološki diagnozi nefroblastoma. At the scientific symposium on kidney tumours, Marija Us-Krašovec spoke of her experience in preoperative cytopathological diagnosis of nephroblastoma.

9

1994

107


10,11

12,

13

14

10 Svečani Koncert zdravnikov je bil v nabito polnem atriju Narodnega muzeja. The Concert of Medical Doctors was in the packed atrium of the National Museum.

11 Dušan Ferluga utemeljuje podelitev Priznanja profesorja Franceta Hribarja patologu iz Novega mesta Janu Struharju; v ozadju Mešani pevski zbor dr. Bogdan Derč. Dušan Ferluga read the reasoning of the Professor France Hribar Award to the pathologist from Novo mesto Jan Struhar; the Dr. Bogdan Derč Mixed Choir in the background.

108

12 Na Koncertu zdravnikov sedi prvi z leve Janez Lamovec, prejemnik Priznanja profesorja Franceta Hribarja. At the Concert of Medical Doctors, Janez Lamovec, recipient of the Professor France Hribar Award, sitting first from left.

13 Jubilejna priznanja so na svečanem koncertu prejeli Ivan F. Lenart, Anton Dolenc in Pavle Kornhauser, slednji na sliki ob zahvalnem nagovoru. Jubilee Awards were presented at the concert to Ivan F. Lenart, Anton Dolenc and Pavle Kornhauser, the latter on the picture during speech of thanks.

1994

14 Ob druženju po zdravniškem koncertu nazdravljajo patologi, z desne slavljenec Tomaž Rott, prejemnik Priznanja profesorja Franceta Hribarja, Zdenka Ovčak, Anastazija Hvala, Nina Gale in Andrej Mašera, uspešni organizator strokovnega programa simpozija. During socialising after the concert, pathologists raising a toast, from right Tomaž Rott, recipient of the Profesor France Hribar Award, Zdenka Ovčak, Anastazija Hvala, Nina Gale and Andrej Mašera, successful organiser of the professional program of the symposium.


26

1995

7.—8. december

7—8 December

26. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

26t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Difuzni nevroendokrini sistem

Diffuse Neuroendocrine System

Sestanek je bil posvečen boleznim di-

The meeting was devoted to diseases of

fuznega nevroendokrinega sistema, ki je

the diffuse neuroendocrine system, which

razširjen po skoraj vsem telesu, nevroe-

is spread throughout the whole body, and

ndokrine celice pa z izločanjem biološko

neuroendocrine cells regulate the proper

učinkovitih snovi uravnavajo pravilno

functioning of the body by secreting bio-

delovanje organizma. Tomaž Rott, ki je bil

logically effective substances. Tomaž Rott,

predsednik Znanstvenega odbora sreča-

chairman of the Scientific Committee of

nja, je v uvodu zapisal, da so v zborniku

the meeting, wrote in his introduction that

predavanj želeli odgovoriti na vprašanja,

in the Proceedings they wanted to answer

kaj predstavlja difuzni nevroendokrini sis-

questions on what constitutes the diffuse

tem, kaj so in kaj povezuje ali ločuje nevro-

neuroendocrine system, what are and what

endokrine in nevroektodermalne tumorje,

links or distinguishes neuroendocrine and

kako pogoste so bolezni nevroedokrinega

neuroectodermal tumours, how common

sistema ter kakšne so diagnostične smer-

are diseases of the neuroedocrine system,

nice in možnosti zdravljenja teh bolezni.

and what are the diagnostic guidelines

Na sestanku so poleg številnih domačih

and treatment options for these diseases.

predkliničnih

zdravnikov

The meeting involved the participation of

(Saša Markovič, Erika Brenčič, Tomaž Rott

a number of local pre-clinical and clinical

in sod., Boris Vodopivec in sod., Vera Fer-

physicians (Saša Markovič, Erika Brenčič,

lan Marolt in Boštjan Luzar, Živa Pohar-

Tomaž Rott et al., Boris Vodopivec et al.,

-Marinšek in Marija Us-Krašovec, Franc

Vera Ferlan-Marolt and Boštjan Luzar, Živa

in

kliničnih


Jelenc in Stane Repše in drugi) sodelovali

Pohar-Marinšek and Marija Us-Krašovec,

najuglednejši tuji strokovnjaki: Gianni

Franc Jelenc and Stane Repše and others)

Bussolati (Torino), Vincenzo Eusebi (Bolo-

as well as very eminent foreign experts:

gna), Sture E. Falkmer in Ursula G. Falkmer

Gianni Bussolati, Turin, Vinenzo Eusebi,

(Stockholm) in Victor E. Gould (Chicago).

Bologna, Sture E. Falkmer and Ursula G.

Uvodni sklop prispevkov je bil namenjen

Falkmer, Stockholn, and Victor E. Gould,

osnovnim podatkom o nevroendokrilnem

Chicago. The introductory session of con-

sistemu in najpomembnejšim diagnostič-

tributions was devoted to basic informa-

nim metodam za odkrivanje sprememb v

tion on the neuroendocrine system and

tem sistemu. Sledili so večji sklopi prispev-

the most important diagnostic methods for

kov o tumorjih nevroendokrinega sistema

detecting changes in this system. This was

prebavil, trebušne slinavke in obščitnic in

followed by major sessions on neuroendo-

njihovem zdravljenju. Več prispevkov je

crine tumours of the gastrointestinal tract,

bilo namenjenih tudi redkejšim lokaliza-

pancreas and parathyroid glands and their

cijam nevroendokrinih tumorjev v jetrih,

treatment. A number of contributions

sečniku, koži, sredici nadledvičnic in hipo-

were also devoted to rarer localities of

fizi ter značilnostim sindromov multiplih

neuroendocrine tumours, in the liver, uri-

endokrinih neoplazij (MEN I in MEN II), ki

nary bladder, skin, adrenal medulla and

so kljub svoji redkosti za bolnika zelo po-

pituitary gland, and the characteristics of

membni, saj pravilna zgodnja diagnoza z

multiple endocrine neoplasia syndromes

najnovejšimi genetskimi spoznanji omogo-

(MEN I and MEN II), which, despite their

ča ustrezno ukrepanje še pred nastopom

rarity, are extremely important for a pa-

razvite klinične slike in zapletov (Maria Pia

tient, since correct early diagnosis with the

Foschini, Bologna, Marija Pfeifer, Andrej

aid of the latest genetic knowledge enables

Mašera in Zdenka Ovčak, Rastko Golouh,

appropriate action before the onset of the

Janez Preželj in drugi). Simpozij je vklju-

developed clinical picture and complica-

čil tudi področje o centralnih in perifernih

tions (Maria Pia Foschini, Bologna, Marja

primitivnih nevroektodermalnih tumorjih

Pfeifer, Andrej Mašera and Zdenka Ovčak,

(PNET), za katere je ob izraženosti več in-

Rastko Golouh, Janez Preželj and others).

termediranih filamentov značilna tudi po-

The symposium also included the field of

vezanost z nevroendokrinimi označevalci.

central and peripheral primitive neuroec-

Pomemben poudarek je bil namenjen tudi

todermal tumours (PNET), characterized

napotkom za kirurško zdravljenje nevroe-

by the association of neuroedocrine mark-

ndokrinih tumorjev.

ers with the expression of several intermediate filaments. Significant emphasis was also given to guidelines for the surgical treatment of neuroendocrine tumours.

110

1995


1 Avditorij med simpozijem, z leve proti desni Alenka Vizjak, Rastko Golouh, Vincenzo Eusebi, Italija, in Janez Lamovec. Auditorium during the symposium from left to right Alenka Vizjak, Rastko Golouh, Vincenzo Eusebi, Italy, and Janez Lamovec. 2 V pogovoru med odmorom Rastko Golouh in Gianni Bussolati, Italija. Rastko Golouh and Gianni Bussolati, Italy, in discussion during a break.

1995

111


3 Delavno predsedstvo simpozija, Dušan Ferluga, Andreja Kocijančič in Tomaž Rott. Chairs of the symposium Dušan Ferluga, Andreja Kocijančič and Tomaž Rott. 4 Udeleženci simpozija med odmorom, spredaj Sergej Hojker in Andreja Kocijančič, zadaj Andrej Mašera in Miha Žargi. Participants of the symposium during a break, front Sergej Hojker and Andreja Kocijančič, behind Andrej Mašera and Miha Žargi. 5 Udeleženci simpozija Andrej Mašera, Dušan Ferluga in Tomaž Rott. Participants of the symposium Andrej Mašera, Dušan Ferluga and Tomaž Rott.

3,4,5

112

1995


6,7

8,9

10

6 Alenka Vizjak v pogovoru z Victorjem E. Gouldom, ZDA. Alenka Vizjak in discussion with Victor E. Gould, USA.

7 Vera Ferlan-Marolt je sodelovala s prispevkom o nevroendokrinih tumorjih prebavne cevi. Vera Ferlan-Marolt presented neuroendocrine tumours of the gastrointestinal tract.

8 Vincenzo Eusebi med predavanjem. Vincenzo Eusebi lecturing.

9,10 Udeleženca simpozija Marija Us-Krašovec (10) in Ivan Lenart (9). Participants of the symposium Marija Us-Krašovec (10) and Ivan Lenart (9).

1995

113


27 5.—6. december

1996

5—6 December

27. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

27t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Gastritis in z njim povezane bolezni

Gastritis and Gastritis Associated Diseases

Simpozij je bil posvečen revolucio-

The symposium was devoted to the

narnemu odkritju dveh avstralskih raz-

ground-breaking discovery of two Aus-

iskovalcev, patologa Johna R. Warrena

tralian researchers, pathologist John R.

in gastroenterologa Barrya J. Marshalla,

Warren and gastroenterologist Barry J.

ki sta skupaj z mikrobiologi v osemdese-

Marshall, who, together with microbiol-

tih letih dokazala vzročno povezavo med

ogists, demonstrated in the 1980s a causal

okužbo z bakterijo Helicobacter pylori

link between Helicobacter pylori (HP) in-

(HP) in gastritisom ter peptičnimi ulceraci-

fection and gastritis and peptic ulceration.

jami. Pomen tega odkritja je dobil še veliko

The significance of this discovery gained

večjo veljavo s spoznanjem, da je okužba

much greater prominence with the recog-

s HP povezana z želodčnim limfomom

nition that HP infection is associated with

tipa MALT in razvojem karcinoma inte-

gastric MALT type lymphoma and the de-

stinalnega tipa. Za to epohalno odkritje

velopment of intestinal type carcinoma.

sta znanstvenika prejela Nobelovo nagra-

The scientists received the Nobel Prize in

do za fiziologijo ali medicino leta 2005. V

Physiology or Medicine in 2005 for this

dvodnevnem simpoziju se je ponovno izka-

landmark discovery. The two-day symposi-

zala pomembnost Plečnikove vizije inter-

um reaffirmed the importance of Plečnik’s

disciplinarnega pristopa za celovit prikaz

vision of an interdisciplinary approach for

aktualnega problema v medicini. Prispev-

a comprehensive account of current prob-

ki so zajemali znanja in lastne izkušnje s

lems in medicine. The contributions cov-

področja anatomije, histologije, patologije,

ered knowledge and experience of anat-


mikrobiologije, imunologije, molekularne

omy, histology, pathology, microbiology,

biologije, farmakologije, pediatrije, interne

immunology, molecular biology, pharma-

in kirurške gastroenterologije in sodne me-

cology, paediatrics, internal and surgical

dicine. Predstavljena je bila Sidneyska his-

gastroenterology and forensic medicine.

tološka klasifikacija gastritisov (Anton Ce-

The Sydney Histological Classification of

rar in Boris Vodopivec), največji poudarek

Gastritis (Anton Cerar and Boris Vodopiv-

v celotnem simpoziju pa je bil namenjen

ec) was presented, with a major emphasis

najpogostejšemu gastritisu, ki ga povzroča

throughout the symposium on the most

bakterija HP (Maria Gubina in sod., Mario

common HP gastritis (Maria Gubina et al.,

Poljak in sod., Vera Ferlan-Marolt, Albert

Mario Poljak et al., Vera Ferlan-Marolt,

Juteršek in sod., Bojan Tepeš in sod., Gor-

Albert Juteršek et al. Bojan Tepeš et al.,

dana Logar-Car in sod.). Predstavljeni so

Gordana Logar-Car et al.). Gastritis with

bili tudi gastritisi z drugačno etiopatoge-

different etiopathogeneses, such as granu-

nezo, kot so granulomski, refluksni in av-

lomatous, reflux and autoimmune gastritis,

toimunski gastritis ter reaktivni gastritis,

as well as reactive gastritis, which is often

ki ga pogosto povzroča uživanje zdravil

caused by drug use, were also presented

(Zvezdana Dolenc-Stražar, Rado Janša in

(Zvezda Dolenc-Stražar, Rado Janša and

Anton Cerar, Cvetka Pernat in Marjan Ska-

Anton Cerar, Cvetka Pernat and Marjan

licky, Nina Zidar in Maja Jerše). Ugledni

Skalicky, Nina Zidar and Maja Jerše). A dis-

gost iz Italije Enrico Solcia (Pavia) je v pre-

tinguished guest from Italy, Enrico Solcia,

davanju Gastritis in karcinogeneza povzel

in a lecture on gastritis and carcinogenesis,

izsledke, ki jih je objavil istega leta v Am J

summarized the findings he had published

Surg Pathol 1996; 20 (Suppl. 1): 8–22. Opi-

the same year in Am J Surg Pathol 1996; 20

sal je dve glavni patogenetski poti razvoja

(Suppl. 1): 8–22. He described two major

želodčnega karcinoma, ki se začenjata z

pathogenic pathways for the development

gastritisom, povzročenim z bakterijo HP.

of gastric carcinoma, which originate in

Prva vključuje intestinalno metaplazijo

HP gastritis. The first involves type III in-

tipa III, spremembo gena p53 in displazi-

testinal metaplasia, p53 gene mutation and

jo, ki se razvije v karcinom intestinalnega

dysplasia that develops into intestinal type

tipa. Pri drugem tipu se difuzni karcinom

carcinoma. In the second, diffuse carcino-

razvije iz hiperplastičnih, včasih atipičnih

ma develops from hyperplastic, sometimes

vratov nemetaplastičnih želodčnih žlez.

atypical necks of non-metaplastic gastric

Pri tem razvoju so vključeni geni, ki vpliva-

glands. Genes that affect intercellular bind-

jo na medcelične vezne beljakovine in ve-

ing proteins and proteins binding between

zne beljakovine med epitelijskimi celicami

epithelial cells and the matrix are involved

in matriksom. Praktična navodila zdravni-

in this development. Practical instructions

kom pri vsakodnevnem delu v ambulanti

to physicians in their daily work in the out-

za obravnavo (diagnostiko in zdravljenje)

patient clinic for the diagnosis and treat-

bolnikov z gastritisom so bila prav tako po-

ment of patients with gastritis were also an

membno poslanstvo simpozija.

important aim of the symposium.

1996

115


1 Dušan Ferluga, predsednik Organizacijskega odbora simpozija v pozdravnem nagovoru. V predsedstvu Metka Zorc, Dejan Ravnik, Vladislav Pegan, Igor Križman in Anton Dolenc.

1

Dušan Ferluga, President of the Organising Committee of the symposium, giving the welcome speech. The chairs were Metka Zorc, Dejan Ravnik, Vladislav Pegan, Igor Križman and Anton Dolenc. 2 V razpravi na simpoziju Anton Cerar, v prvi vrsti Albert Juteršek.

2

Anton Cerar in discussion at the symposium, in first row Albert Juteršek. 3 Marija Gubina in Dušan Ferluga z gostom iz Itaije Enricom Solcio. Marija Gubina and Dušan Ferluga with the guest from Italy, Enrico Solcio. 4 Med simpozijem Ivan Lenart in Srečko Rainer, v drugi vrsti Anton Dolenc in Saša Markovič. During the symposium, Ivan Lenart and Srečko Rainer, in second row Anton Dolenc and Saša Markovič.

3

4

116

1996


5 5 Albert Juteršek je začetnik razvoja patologije prebavnega trakta na Inštitutu za patologijo v Ljubljani.

6 Dušan Ferluga je podelil Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke študentu Andreju Repežu.

Albert Juteršek was the initiator of the development of pathology of the gastrointestinal tract at the Institute of Pathology in Ljubljana.

Dušan Ferluga presented the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements to student Andrej Repež.

7 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejela Nina Gale. Nina Gale received the Professor France Hribar Award.

6,7

1996

117


28 4.—5. december

1997

4—5 December

28. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m i n 7. Spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega

28t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m an d 7th Academician Janez Milčinski Meeting

Zdravniška napaka

Medical Error

Sodelavci Inštituta za patologijo in In-

Members of the Institute of Pathology

štituta za sodno medicino so prvič pripra-

and the Institute of Forensic Medicine for

vili skupni simpozij o zdravniški napaki.

the first time prepared a joint symposi-

To vedno aktualno temo so strokovnjaki

um on medical errors. This always topical

obravnavali s stališča zakonodaje in mo-

theme was addressed by experts from the

ralno-etičnega vidika. V širšem razpravlja-

point of view of legislation and moral and

nju se je Iztok Jakša opredelil do pojma

ethical aspects. In a broad discussion, Iztok

zdravniške napake, ki je posledica malo-

Jakša defined the concept of medical error

marnosti ali težkega neznanja s težjimi ali

as a result of negligence or severe igno-

usodnimi posledicami. Menil je, da je tre-

rance, with serious or fatal consequences.

ba ločiti zdravniško napako od strokovnih

He considered it necessary to distinguish

napak, medicinskih zmot, slabosti v orga-

medical error from professional mistakes,

nizaciji zdravstva ali zdravstvenih zavo-

medical uncertainties, or organisational

dov. Razpravljal je o zunanjih in notranjih

weaknesses in health care or health insti-

varovalnih mehanizmih pred napakami v

tutions. He discussed external and inter-

procesu zdravljenja. Številni predavatelji

nal protective mechanisms against errors

so predstavili tudi posamične primere iz

in the treatment process. A number of

prakse, tako s Kliničnega oddelka za trav-

lecturers also presented specific case re-

matologijo Univerzitetnega kliničnega cen-

ports, both from the University Medical

tra Ljubljana ter iz kazuistike Inštituta za

Centre, Department of Traumatology Lju-

sodno medicino (Martin Tonin in Simon

bljana and from the casuistry of the Insti-


Herman, Jože Balažic in Jože Lovšin). V

tute of Forensic Medicine (Martin Tonin

sklopu Zagotavljanje kakovosti dela v pa-

and Simon Herman, Jože Balažic and Jože

tologiji so patologi Inštituta za patologijo

Lovšin). As part of quality assurance in pa-

predstavili več prispevkov, od pomena av-

thology, pathologists from the Institute of

topsije v medicini (spremljanje zbolevnosti

Pathology presented several contributions,

in smrtnosti, ocena kakovosti zdravljenja,

ranging from the importance of autopsy in

izobraževanje in raziskave) do zagotavlja-

medicine (monitoring morbidity and mor-

nja kvalitete biopsijske dejavnosti, kjer je

tality, assessment of treatment quality, ed-

patolog odgovoren za delo v biopsijskem

ucation and research) to quality assurance

postopku od sprejema tkivnih vzorcev do

of biopsy activities, in which the patholo-

končnega izvida (Tomaž Rott in Maja Jerše,

gist is responsible for working according

Vera Ferlan-Marolt, Boris Vodopivec in An-

to biopsy procedure, from receiving tissue

ton Cerar). Kvalitetno biopsijsko dejavnost

samples to final reports (Tomaž Rott and

pa lahko zagotovi le tesno sodelovanje kli-

Maja Jerše, Vera Ferlan-Marolt, Boris Vo-

nika in patologa na vseh stopnjah biopsije,

dopivec and Anton Cerar). Quality biopsy

od načrtovanja do interpretacije izvidov

activity, however, can only be ensured by

na klinično patoloških sestankih. Vse pasti

the close involvement of the clinician and

in možnosti zmot v diagnostični nefropa-

the pathologist through all procedures of

tolgiji je v obsežnem prispevku predstavil

the biopsy, from planning to interpretation

Dušan Ferluga, eden najuglednejših nefro-

of the findings at clinical pathologic meet-

patologov v svetu. Avtor prispevka je skle-

ings. Dušan Ferluga, one of the most re-

nil svoje predavanje z mislijo, da standar-

spected nephropathologists in the world, in

dizacije postopkov in diagnostike v skladu

an extensive contribution presented all the

z uveljavljenimi mednarodnimi merili, ki

pitfalls and possibilities of error in diagnos-

imajo tudi pomembno varovalno vlogo, v

tic nephropathology. He concluded his lec-

univerzitetnih središčih ne bi smeli obrav-

ture with the idea that standardization of

navati zelo togo, ampak jih je treba sproti

procedures and diagnostics in accordance

izgrajevati in dopolnjevati v skladu z razvo-

with established international criteria,

jem in s potrebami zdravstva in znanosti.

which also play an important protective role, should not be treated very rigidly at university centres, but should be continually developed and supplemented in accordance with developments and health needs.

1997

119


1

1 Pozdravne besede predsednik SAZU Franceta Bernika. Words of welcome from the President of SASA France Bernik. 2 Avditorij med simpozijem, v prvi vrsti z leve proti desni Anton Dolenc, France Bernik, Pavle Poredoš, Črt Marinček in Andrej O. Župančič.

2

Auditorium during the symposium, from left to right Anton Dolenc, France Bernik, Pavle Poredoš, Črt Marinček in Andrej O. Župančič. 3 Avditorij med simpozijem, v prvi vrsti Jože Lovšin, v drugi vrsti Ivan Lenart in Srečko Rainer, v tretji vrsti drugi in tretji z leve Miroslav Brzin in Lev Milčinski. Auditorium during the symposium, in first row Jože Lovšin, in second row Ivan Lenart and Srečko Rainer, in third row, second and third from left Miroslav Brzin and Lev Milčinski.

3

4 Bernd Brinkmann, Nemčija, med predavanjem o zdravniški odgovornosti v Nemčiji. Bernd Brinkmann, Germany, lecturing on medical liability in Germany. 5 Anton Dolenc je razpravljal o vsebinski opredelitvi zdravniške napake. Anton Dolenc discussed the conceptual definition of medical error.

4

5

120

1997


6 Matjaž Zwitter je govoril o zdravniški napaki in nivojih etične odgovornosti.

6

Matjaž Zwitter spoke on physician's malpractice and levels of ethical responsibility. 7 Enega od sklopov simpozija so vodili z leve proti desni Iztok Jakša, Martin Tonin in Tomaž Jančigaj. One of the sessions of the symposium was chaired by, from left to right Iztok Jakša, Martin Tonin and Tomaž Jančigaj. 8 Iztok Jakša med predavanjem o širšem pojmovanju zdravniške napake in njene prevencije.

7

Iztok Jakša lecturing on a wider understanding of medical error and its prevention. 9 Vojko Flis je razpravljal, ali naj ima zdravniška napaka posebno mesto pri obravnavi človeških napak. Vojko Flis discussed whether medical error should have special treatment in the field of human errors. 8

9

1997

121


10

10

Tanja Perković je predavala o pomenu molekularne patologije za natančno diagnozo. Tanja Perković lectured on the importance of molecular pathology for exact diagnosis. 11 Na Koncertu zdravnikov v Narodnem muzeju sta bila Ivan Lenart in Vinko Kambič imenovana za častna člana Združenja za patologijo in sodno medicino. At the Concert of Medical Doctors in the National Museum, Ivan Lenart and Vinko Kambič were appointed Honorary Members of the Society of Pathology and Forensic Medicine.

12 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejel Franc Rogel.

11

12

Franc Rogel received the Professor France Hribar Award.

122

1997


29 3.—5. december

1998

3—5 December

29. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

29t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Kardiovaskularne bolezni

Cardiovascular Diseases

Simpozij so pripravili sodelavci Inšti-

This symposium was prepared by mem-

tuta za histologijo in embriologijo. Svoje

bers of the Institute of Histology and Em-

prispevke so predstavili številni ugledni

bryology. Many prominent local and for-

domači in tuji kardiologi, kardiovasku-

eign cardiologists, cardiovascular surgeons,

larni kirurgi, patologi in drugi znanstveni

pathologists and other research associates

sodelavci, ki so se posvetili vsem vidikom

presented their contributions on all aspects

zdravljenja bolezni koronarnih arterij,

of the treatment of coronary artery disease,

tako internističnega kot kirurškega (Dušan

both internal medicine and surgical (Dušan

Keber, Pavle Poredoš, Metka Zorc, Peter

Keber, Pavle Poredoš, Metka Zorc, Peter

Rakovec, Mišo Šabovič in drugi). V sklopu

Rakovec, Mišo Šabovič and others). In the

30 let koronarne bolezni je imel častno pre-

session, 30 years of coronary artery disease,

davanje Rene Favaloro, argentinski srčni

Rene Favoloro, an Argentine heart surgeon

kirurg in pionir kirurgije koronarnih ob-

and pioneer of coronary bypass surgery,

vodov z naslovom Preteklost, sedanjost in

had an honorary lecture entitled The past,

prihodnost kirurgije srca in ožilja. V tem

present and future of coronary surgery.

sklopu so sodelovali z odmevnimi preda-

The renowned cardiac surgeons Ninoslav

vanji tudi priznani srčni kirurgi Ninoslav

Radovanović et al., Switzerland, Tone Ga-

Radovanović in sod. (Švica), Tone Gabri-

brijelčič, Jacob Shani et al., USA, and others

jelčič, Jacob Shani in sod. (ZDA) in drugi. V

also participated with notable lectures in

naslednjem sklopu so številni strokovnjaki

this session. In the next session, a number

povzeli nove možnosti zdravljenja pri srč-

of experts summarized new treatment op-


nem popuščanju in srčni odpovedi (Robert

tions for heart failure (Robert E. Hobbs, USA,

E. Hobbs iz ZDA, Metka Zorc, Miran F. Ken-

Metka Zorc, Miran F. Kenda, Norman Ratliff,

da, Norman Ratliff iz ZDA, Darko Zorman

Darko Zorman et al., Dušan Ferluga et al.,

in sod., Dušan Ferluga in sod. in drugi). Po-

and others). An important session was also

memben sklop je bil namenjen tudi prepre-

devoted to the prevention of coronary artery

čevanju koronarne bolezni (Josip Turk,

disease (Josip Turk, Zlatko Fras, Dražigost

Zlatko Fras, Dražigost Pokorn in drugi).

Pokorn and others).

1 Dušan Ferluga je pozdravil udeležence simpozija, zadaj predsednica Organizacijskega odbora Metka Zorc. Dušan Ferluga addressed the symposium participants, behind is Metka Zorc, president of the Organizing Committee. 2 Predavatelji na simpoziju, Tone Gabrijelčič, Rene Favaloro, slaven kardiovaskularni kirurg iz Argentine, in Miran F. Kenda. Symposium lecturers Tone Gabrijelčič, Rene Favaloro, a distinguished cardiovascular surgeon from Argentina and Miran F. Kenda. 3 Udeleženci simpozija z leve proti desni slikar Viktor Pogačnik, Metka Zorc, Charles Hahn, Švica, Robert Hobbs, ZDA, in Miladin Đorđević. Participants of the symposium, from left to right: the painter Viktor Pogačnik, Metka Zorc, Charles Hahn, Switzerland, Robert Hobbs, USA, and in Miladin Đorđević.

1,2,3

124

1998


4 V predsedstvu sklopa Nove možnosti kirurškega zdravljenja terminalnega srčnega popuščanja sta bila Borut Geršak in Charles Hahn, Švica, skupaj s predavateljem Ninoslavom Radovanovićem. The chairs of the session on new possibilities in surgical treatment of heart failure were Borut Geršak and Charles Hahn, Switzerland, together with lecturer Ninoslav Radovanović.

5 Razprava po predavanjih, z leve proti desni Rene Favaloro, Miran Kenda, Robert E. Hobbs, ZDA, Ninoslav Radovanović in Jacob Shani, ZDA. Discussion after the lectures, from left to right Rene Favaloro, Miran Kenda, Robert E. Hobbs, USA, Ninoslav Radovanović and Jacob Shani, USA.

1998

125


30 2.—3. december

1999

2—3 December

30. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

30t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Avtoimunske sistemske bolezni

Autoimmune Systemic Diseases

Simpozij z zelo aktualno temo, posve-

A symposium devoted to a very topi-

čeno avtoimunskim sistemskim boleznim,

cal theme, autoimmune systemic diseas-

je izstopal kot jubilejni in s tem že kar s

es, marked the jubilee Memorial, thus

častitljivo tradicijo. Bil je uspešen v vseh

already a venerable tradition. It was suc-

ozirih in je na najboljši možni način ude-

cessful in all respects and in the best pos-

janjal Plečnikovo vizijo o pomenu interdi-

sible way actualised Plečnik's vision of the

sciplinarnega sodelovanja in povezovanja

importance of interdisciplinary collabo-

pri strokovnem delu, razvoju in napredku

ration and linkage in professional work,

medicine. Svoje dolgoletne izkušnje in

development and progress in medicine.

dosežke so na simpoziju v soočenju s tu-

Many local physicians and other experts

jimi predstavili številni domači zdravniki

at the symposium presented their years

in drugi strokovnjaki, kar 12 z različnimi

of experiences and achievements. Twelve

strokovnimi usmeritvami jih je bilo z lju-

of them, with various professional orien-

bljanskega Inštituta za patologijo, med

tations, were from the Ljubljana Institute

njimi kot pobudnika tedaj že mednarodno

of Pathology, including as the initiators,

uveljavljena na področju obravnavane

the already internationally recognized ex-

tematike Dušan Ferluga in Alenka Vizjak.

perts in the field in question, Dušan Fer-

Oddelek za nefropatologijo je imel dolga

luga and Alenka Vizjak. The Department

leta na Inštitutu za patologijo v Ljubljani

of Nephropathology has for many years

vodilno vlogo na področju raziskovalne

played a leading role in research at the In-

dejavnosti. Tesna povezanost pri strokov-

stitute of Pathology. Close links in profes-


nem delu in raziskovanju s kolegi iz vrste

sional work and research with colleagues

ljubljanskih kliničnih ustanov na čelu z

from a number of Ljubljana clinical in-

mednarodno uveljavljenim revmatologom

stitutions, above all the internationally

Blažem Rozmanom se je na simpoziju od-

renowned rheumatologist, Blaž Rozman,

ražala tudi v udeležbi številnih kliničnih

was also reflected in the participation of

zdravnikov. Na širšo povezanost in sodelo-

many clinicians at the symposium. The

vanje navaja aktivna udeležba strokovnja-

active involvement of experts from oth-

kov iz drugih centrov v Sloveniji in tedanji

er centres in Slovenia and the then state

državi Jugoslaviji. Zahvaljujoč mednaro-

of Yugoslavia is a further indication of

dni uveljavitvi domačih strokovnjakov in

broader links and cooperation. Thanks to

njihovim mednarodnim povezavam so na

the international recognition of domestic

simpoziju nastopili tudi številni vrhunski

experts and their international contacts,

strokovnjaki iz tujine. V svetu uveljavljeni

many top experts from abroad participat-

patolog J. Charles Jennette, ZDA, utemelji-

ed at the symposium. World-renowned pa-

telj moderne klasifikacije vaskulitisov, je

thologist J. Charles Jennette, USA, founder

v svojem prikazu posebej poudaril pomen

of the modern classification of vasculitis,

na novo odkritih protiteles proti nevtrofil-

emphasized in his presentation the im-

nim granulocitom (ANCA) za klasifikacijo

portance of newly discovered antibodies

in razumevanje patogeneze vaskulitisov

against neutrophil granulocytes (ANCA)

v soočenju z nekaterimi izvirnimi dosežki

for the classification and understanding

ljubljanske raziskovalne skupine na tem

of the pathogenesis of vasculitis in rela-

področju. Priznana ameriška nefropatolo-

tion to some of the original achievements

ginja Surya V. Seshan, ZDA, je predstavi-

of the Ljubljana research team in this

la prizadetost žil pri sistemskih boleznih

field. Distinguished American nephrop-

veziva in izpostavila različne histomorfo-

athologist Surya V. Seshan, USA, presented

loške oblike žilnih sprememb pri sistem-

vascular involvement in systemic connec-

skem lupusu eritematozusu, ki so bile prav

tive tissue diseases and highlighted vari-

tako predmet večletnih odmevnih študij

ous histomorphologic forms of vascular

ljubljanskih raziskovalcev. V strokovnih

changes in systemic lupus erythemato-

krogih vsem znana Cees G. M. Kallenberg

sus, which have also been the subject of

z Nizozemske in Yehuda Schoenfeld iz Iz-

years of high-profile studies by Ljubljana

raela sta govorila o kliniki in patofiziolo-

researchers. Familiar to everyone in ex-

giji heterogene skupine vaskulitisov in pri

pert circles, Cees G.M. Kallenberg from

tem posebej poudarila pomen biopsije za

the Netherlands and Yehuda Schoenfeld

natančno opredelitev diagnoze in progno-

from Israel discussed the clinical aspects

ze ter izbiro najustreznejšega zdravljenja.

and pathophysiology of a heterogeneous

Kot posebnost tega jubilejnega memoriala

group of vasculitis, emphasizing the im-

pa so bila izbrana dela domačih in tujih av-

portance of biopsy in accurately deter-

torjev v dopolnjeni obliki objavljena v nas-

mining the diagnosis and prognosis and

lednjem letu v dvojni številki mednarodno

selecting the most appropriate treatment.

odmevne revije z več kot stoletno tradicijo,

As a special feature of this anniversary

Wiener Klinische Wochenschrift.

memorial, selected works by domestic and foreign authors were published in the following year in a double issue of the internationally renowned journal with more than a hundred years of tradition, Wiener Klinische Wochenschrift.

1999

127


1

1 Dušan Ferluga, predsednik Organizacijskega odbora simpozija. Dušan Ferluga, President of the Organising Committee. 2 Avditorij med svečano otvoritvijo, v prvi vrsti z leve proti desni Pavle Poredoš, Andrej O. Župančič in Bogomil Vargazon. V tretji vrsti prva z leve ugledna gosta iz ZDA J. Charles Jennette in Surija V. Seshan ter Bela Ivany, Madžarska. Auditorium during the inauguration, in front row from left to right Pavle Poredoš, Andrej O. Župančič and Bogomil Vargazon. In third row from left, distinguished guests J. Charles Jennette and Surija V. Seshan, USA and Bela Ivany, Hungary.

2

3 Med predavanji, v tretji vrsti prva z leve J. Charles Jennette in Surija V. Seshan ter Bela Ivany, v drugi vrsti Dušan Ferluga in P. Maddison, Velika Britanija, v prvi vrsti Andrej Mašera in Nina Gale. During lectures, in third row first from left, J. Charles Jennette and Surija V. Seshan and Bela Ivany, in second row, Dušan Ferluga and P. Maddison, Great Britain, in first row, Andrej Mašera and Nina Gale.

3

4,5 Med predavanji, Blaž Rozman, Yehuda Shoenfeld, Izrael, Andrej Mašera, Cees G. M. Kallenberg, Nizozemska, in P. Maddison (4).

4

Trije predavatelji v avditoriju, Yehuda Shoenfeld, Cees G. M. Kallenberg in P. Maddison (5). During lectures, Blaž Rozman, Yehuda Shoenfeld, Izrael, Andrej Mašera, Cees G. M. Kallenberg, The Netherlands, and P. Maddison (4). Three lecturers in the auditorium, Yehuda Shoenfeld, Cees G. M. Kallenberg and P. Maddison (5).

5

128

1999


6 Nagovor dekana Mihe Žargija z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajenim študentom.

6

Speech of the Dean, Miha Žargi, to students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements. 7 Na Koncertu zdravnikov v Narodni galeriji so prejeli Priznanja profesorja Franceta Hribarja Alenka Vizjak, Vera Ferlan-Marolt in Boris Kavčič (desno). At the Concert of Medical Doctors in the National Gallery, Alenka Vizjak, Vera Ferlan-Marolt and Boris Kavčič (right) received the Professor France Hribar Award.

7

8 Vsako leto po zaključku simpozija obišče grob Janeza Plečnika delegacija predstavnikov vseh štirih morfoloških inštitutov, v tem letu z leve proti desni Branko Ermenc, Nina Gale, Dejan Ravnik in Ruda Zorc-Pleskovič. After the conclusion of the symposium, a delegation of representatives of all four morphological institutes visits the grave of Janez Plečnik, from left to right Branko Ermenc, Nina Gale, Dejan Ravnik and Ruda Zorc-Pleskovič.

8

9 Ob 30. Plečnikovem memorialu je bil uveden logotip ljubljanskega zmaja s pogledom v mikroskop, ki ga je oblikoval Božo Kos, fizik in uveljavljen slovenski ilustrator in karikaturist. The logotype of the Ljubljana dragon gazing into a microscope was designed at the time of the 30th Plečnik Memorial by Božo Kos, physicist and established Slovene illustrator and caricaturist.

9

1999

129


31 7.—8. december

2000

7—8 December

31. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

31st Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Epitelijski tumorji glave in vratu

Epithelial Tumours of the Head and Neck

Leta 2000 je praznoval osemdesetle-

In 2000, Academician Vinko Kambič,

tnico akademik Vinko Kambič, zaslužni

Professor Emeritus, an internationally

profesor, v svetu priznan otorinolaringo-

recognized otorhinolaryngologist, honor-

log, častni član Združenja za patologijo in

ary member of the Association of Patholo-

sodno medicino Slovenskega zdravniške-

gy and Forensic Medicine of the Slovenian

ga društva ter velik zagovornik sodelova-

Medical Association, and a great advocate

nja med patologijo in kliniko. Zato je bila

of cooperation between pathology and

izbrana tema o epitelijskih tumorjih gla-

clinicians, celebrated his eightieth anni-

ve in vratu, katerim je jubilant posvetil

versary in 2000. We therefore chose the

glavnino svojega strokovnega in razisko-

topic of epithelial tumours of the head and

valnega dela in v katerega so bili v veliki

neck, to which Vinko Kambič had devot-

meri vključeni tudi sodelavci Inštituta za

ed most of his professional and research

patologijo. Dvodnevni simpozij je bil pod

work, and in which members of the Insti-

častnim pokroviteljstvom predsednika dr-

tute of Pathology were greatly involved.

žave Slovenije Milana Kučana. Ob sodelo-

The two-day symposium was under the

vanju uglednih tujih patologov in drugih

honorary patronage of His Excellency,

strokovnjakov (Leslie Michaels, Velika Bri-

Milan Kučan, the President of the Repub-

tanija, Antonio Cardesa, Španija, Hartwig

lic of Slovenia. With the participation of

Kosmehl, Nemčija, Krešimir Pavelić, Hr-

distinguished foreign pathologists and

vaška, Jozef Kobos, Poljska, Paul Nagy, Ma-

other experts (Leslie Michaels, UK, An-

džarska, Swen Seiwerth in sod., Hrvaška

tonio Cardesa, Spain, Hartwig Kosmehl,


in drugi) ter kliničnih zdravnikov (Andrea

Germany, Krešimir Pavelić, Croatia, Jozef

Bosatra, Italija, Gerhard Friedrich, Avstrija,

Kobos, Poland, Paul Nagy, Hungary, Swen

Hans E. Eckel, Nemčija, Jenö Czigner, Ma-

Seiwerth et al., Croatia, and others) and

džarska, itd.) in številnih domačih strokov-

clinicians (Andrea Bosatra, Italy, Gerhard

njakov obeh vej medicine (Nina Gale in sod.,

Friedrich, Austria, Hans E. Eckel, Germa-

Nina Zidar in sod., Primož Strojan in sod.,

ny, Jenö Czigner, Hungary and others) and

Ana Pogačnik, Lojze Šmid in sod., Avgust

numerous local experts from both branch-

Župevc in sod., Mario Poljak in sod., Irena

es of medicine (Nina Gale et al., Nina Zidar

Hočevar Boltežar in Miha Žargi, in drugi),

et al., Primož Strojan et al., Ana Pogačnik,

so pripravili celosten pregled o novostih pri

Lojze Šmid et al., August Župevc et al.,

benignih in malignih tumorjih glave in vra-

Mario Poljak et al., Irena Hočevar Boltežar

tu, s poudarkom na papilomih grla, epide-

and Miha Žargi and others), a comprehen-

miologiji, etiologiji, molekularno-genetskih

sive review of innovations in benign and

spremembah karcinomov glave in vratu,

malignant tumours of the head and neck

novostih v diagnostiki in zdravljenju teh

was prepared, with an emphasis on laryn-

malignomov ter možnostih rekonstrukcij

geal papillomas, the epidemiology, etiolo-

po korenitih kirurških operacijah. Sodelav-

gy and molecular and genetic changes in

ci ljubljanskega Inštituta za patologijo so se

head and neck carcinomas, innovations in

z devetimi od petdesetih predavanj uspeš-

diagnostics and treatment of these malig-

no predstavili z najnovejšimi raziskovalni-

nancies and the potential for reconstruc-

mi dosežki na področju diagnostike tumor-

tions after radical surgery. With nine out

jev glave in vratu in s tem tudi pokazali, da

of fifty lectures, members of the Ljubljana

se Oddelek za patologijo glave in vratu raz-

Institute of Pathology successfully pre-

vija v enega najuspešnejših na ustanovi. Na

sented the latest research achievements

simpoziju so tudi prvič predstavili rezulta-

in the field of the diagnosis of head and

te odkrivanja Epstein-Barrovega virusa v

neck tumours, thus showing that the De-

seriji karcinomov nosnega dela žrela z me-

partment of Head and Neck Pathology is

todo hibridizacije in situ, ki je bila v celoti

developing into one of the most success-

izvedena v aparatu, kar omogoča, da se z

ful at the institution. The symposium also

avtomatiziranem postopku izognemo mo-

presented for the first time the results of

rebitnim subjektivnim vplivom na rezulta-

the detection of Epstein-Barr virus in a

te. Ta metoda je zdaj nepogrešljiva v rutin-

series of nasopharygeal carcinoma of the

ski diagnostiki tumorjev in drugih bolezni,

epipharynx using the in situ hybridization

ki so etiološko povezani z različnimi virusi

method, which was completely carried out

in pri dokazovanju bolezni s patološkim

in an automated instrument that allows

odlaganjem beljakovin (proteinopatijah).

the avoidance of any subjective effects on the results. This method is indispensable today in the routine diagnosis of tumours and other diseases that are aetiologically associated with various viruses and in the detection of diseases with pathological protein deposition (proteinopathies).

2000

131


1 Nagovor častnega predsednika Plečnikovih memorialov Dušana Ferluge.

1

Speech of the Honorary President of the Plečnik Memorials Dušan Ferluga. 2,3 Slavnostni začetek simpozija, v prvi vrsti z leve proti desni predsednik SAZU France Bernik, Lidija AndoljšekJeras, Vinko Kambič, rektor Univerze v Ljubljani Jože Mencinger, Katja Breskvar, dekan Miha Žargi in Dušan Ferluga (2). Nina Gale in Miha Žargi čestitata Vinku Kambiču ob njegovi 80-letnici (3).

2

Inauguration of the symposium, (front row from left to right) President of the SASA France Bernik, Lidija Andoljšek-Jeras, Vinko Kambič, Rector of the University of Ljubljana Jože Mencinger, Katja Breskvar, Dean Miha Žargi and Dušan Ferluga (2). Nina Gale and Miha Žargi congratulate Vinko Kambič on his 80th anniversary (3). 4 Antonio Cardesa, Barcelona, je v imenu tujih predavateljev pozdravil simpozij. V prvi vrsti z leve proti desni Jože Mencinger, Katja Breskvar, Miha Žargi, Nina Gale in Dušan Ferluga.

3

Antonio Cardesa, Barcelona, greeted the symposium on behalf of foreign lecturers. In front row from left to right Jože Mencinger, Katja Breskvar, Miha Žargi, Nina Gale and Dušan Ferluga.

4

132

2000


5 Na otvoritvi simpozija France Bernik, Lidija Andoljšek-Jeras in Vinko Kambič.

5

France Bernik, Lidija Andoljšek-Jeras and Vinko Kambič at the inauguration of the symposium. 6 Pogovor dveh akademikov, Vinka Kambiča in Franceta Bernika. Discussion between two academicians, Vinko Kambič and France Bernik. 7 Člani Organizacijskega in Znanstvenega odbora Nina Gale, Boštjan Luzar in Miha Žargi, skupaj s slavljencem Vinkom Kambičem.

6

Members of the Organising and Scientific Committees, Nina Gale, Boštjan Luzar and Miha Žargi, together with the celebrant Vinko Kambič.

7

2000

133


32 6.—8. december

2001

6—8 December

32. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

32n d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Kardiovaskularne bolezni

Cardiovascular Diseases

Simpozij z istim naslovom Kardiova-

Members of the Institute of Histolo-

skulane bolezni kot leta 1998, so sodelav-

gy and Embryology dedicated the second

ci Inštituta za histologijo in embriologijo

symposium of the cardiovascular diseas-

leta 2001 posvetili tragično preminulemu

es to the tragically deceased friend, the

prijatelju, priznanemu srčnemu kirurgu

eminent cardiac surgeon, Rene Favaloro

Reneju Favaloru (1923–2000), Argentina,

(1923-2000), Argentina, and Charles Hahn,

in Charlesu Hahnu, Švica. Tudi v drugem

Switzerland. This symposium also includ-

simpoziju o boleznih srca in ožilja so so-

ed numerous local (Danijel Petrovič, Metka

delovali številni domači (Danijel Petrovič,

Zorc, Miran F. Kenda, Peter Rakovec, Igor

Metka Zorc, Miran F. Kenda, Peter Rako-

Zupan, Irena Keber, Marko Noč, Dušan Šta-

vec, Igor Zupan, Irena Keber, Marko Noč,

jer and Nina Zidar, Tomaž Rott et al., Zoran

Dušan Štajer in Nina Zidar, Tomaž Rott in

Miloševič et al. and others) and foreign

sod., Zoran Miloševič in sod. in drugi) in

(Ninoslav Radovanović et al., Yugoslavia,

tuji strokovnjaki (Ninoslav Radovanović

Magdi Jacoub, UK, Igor Gregorič, USA, Ba-

in sod. iz Novega Sada, Magdi Yacoub, Ve-

beth Rabinowitz, Israel, Enrique P. Gurf-

lika Britanija, Igor Gregorič, ZDA, Babeth

inkel, Argentina, and others) experts. The

Rabinowitz Izrael, Enrique P. Gurfinkel,

theme of cardiovascular disease was di-

Argentina, in drugi). Temo kardiovasku-

vided into several sessions: from basic re-

larne bolezni so razdelili v več sklopov,

search to clinical practice in heart failure

od bazičnih raziskav do klinične prakse

and coronary atherosclerosis, progress in

pri srčnem popuščanju in koronarni ate-

the new millennium, carotid artery ather-


rosklerozi, razpravljali so o napredkih v

osclerosis, Chlamydia pneumoniae infec-

zdravljenju v novem tisočletju, o ateroskle-

tion and atherosclerosis and prevention in

rozi karotidnih arterij, okužbi z bakterijo

cardiology. An interdisciplinary approach

Chlamydia pneumoniae in aterosklerozi

was also shown in this symposium to be

ter o preventivi v kardiologiji. Interdisci-

an indispensable guide to progress in the

plinarni pristop se je tudi v tem simpoziju

profession and in science. Both symposia

izkazal kot nepogrešljiv vodnik napredka

of the cardiovascular diseases were organ-

v stroki in znanosti. Častno pokroviteljstvo

ised under the honorary patronage of His

pri obeh simpozijih o kardiovaskularnih

Excellency, Milan Kučan, the President of

boleznih je prevzel predsednik države Slo-

the Republic of Slovenia.

venije Milan Kučan.

1 Aktivni udeleženci simpozija Metka Zorc, Enrique Furfinke , Argentina in Ninoslav Radovanović, Jugoslavija. Active participants at the symposium, Metka Zorc, Enrique Furfinkel, Argentina, and Ninoslav Radovanović, Yugoslavia. 2 Slavnostna otvoritev simpozija. Inauguration of the symposium.

2001

135


6

3,4,5

3 Sklop o koronarni aterosklerozi sta vodila Enrique Gurnfinkel in Marko Noč. The session on coronary ateroschlerosis was chaired by Enrique Gurnfinkel and Marko Noč.

136

4 Aktivni udeleženci simpozija z leve proti desni, Enrique Gurnfinkel, Metka Zorc, Ninoslav Radovanović, Miran Kenda, Babeth Rabinowitz, Izrael in Robert E. Hobbs, ZDA. Active participants at the symposium from left to right among others Enrique Gurnfinkel, Metka Zorc, Ninoslav Radovanović, Miran Kenda, Babeth Rabinowitz, Izrael, and Robert E. Hobbs, USA.

5 Glavna promotorja simpozija Metka Zorc in Ninoslav Radovanović. Main promotors of the symposium, Metka Zorc and Ninoslav Radovanović.

6 Metka Zorc, predsednica Organizacijskega odbora simpozija med predavanjem v spomin Reneja Favalora in Charlesa Hahna. Metka Zorc, President of the Organising Committee of the symposium during the lecture in memory of Rene Favaloro and Charles Hahn.

2001


33 5.—6. december

2002

5—6 December

33. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

33r d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Sodobna diagnostika malignih limfomov

An Update of Diagnostic Approach to Malignant Lymphomas

Tuji gostje in domači strokovnjaki so

Foreign guests and local experts this

na tem simpoziju predstavili eno najzah-

year presented at the symposium one of the

tevnejših področji v humani patologiji s

most challenging areas in human patholo-

poudarkom na novi klasifikaciji malignih

gy, with an emphasis on the new classifi-

limfomov, objavljeni v knjigi Svetovne

cation of malignant lymphomas, published

zdravstvene organizacije (WHO) leta 2001.

in the 2001 World Health Organization

Najvplivnejši evropski hematopatologi in

(WHO) book. The most influential Europe-

hematologi Hans Konrad Müller-Herme-

an haematopathologists and haematolo-

link, Nemčija, Hanneke C. Kluin-Nelemans,

gists, Hans Konrad Müller-Hermelink, Ger-

Philp M. Kluin, Johan H. J. M. van Krieken,

many, Hanneke C. Kluin-Nelemans, Philp

vsi Nizozemska, Lorenzo Cerroni, Avstri-

M. Kluin, Johan H.J.M. van Krieken, all of

ja, Mara Dominis, Hrvaška in drugi so se

them The Netherlands, Lorenzo Cerroni,

v prispevkih posvetili osnovnim načelom

Austria, Mara Dominis, Croatia, and others

nove klasifikacije, njenemu kliničnemu

addressed the basic principles of the new

pomenu, interpretaciji in tehničnim ome-

classification, its clinical significance, in-

jitvam molekularnobioloških metod, nuj-

terpretation and the technical limitations

nih za diagnozo malignih limfomov. Drugi

of molecular biological methods necessary

dan simpozija so predstavili posebnosti

for the diagnosis of malignant lymphomas.


malignih limfomov v prebavilih, koži, vra-

On the second day of the symposium, the

nici in kostnem mozgu. V zaključku je bila

particularities of malignant lymphomas

na sporedu delavnica s prikazom izbranih

in the gastrointestinal tract, skin, spleen

primerov malignih limfomov. Kombinacija

and bone marrow were presented. In con-

klinične slike, morfologije, fenotipskih last-

clusion, a workshop was held to show se-

nosti in molekularno-genetske značilnosti

lected cases of malignant lymphoma. The

limfomov so odločilni elementi za diagno-

combination of clinical presentation, mor-

zo posamezne vrste bolezni, razvoj bolezni

phology, phenotypic features and molecu-

in odziv na zdravljenje. Kompleksna bio-

lar-genetic characteristics of lymphomas is

logija limfatičnega sistema in nujnost iz-

crucial for the diagnosis of the particular

redno obširnega diagnostičnega pristopa k

form of the disease, its development and

limfoidnim neoplazmam sta glavna vzroka

the response to treatment. The complex bi-

za zelo zapleteno in zahtevno diagnostiko

ology of the lymphatic system and the ne-

teh tumorjev, ki jo lahko izvajajo le vrhun-

cessity for an extremely broad diagnostic

sko opremljeni laboratoriji in patologi z

approach to lymphoid neoplasms are the

usmeritvijo v to vejo patologije.

main causes of the extremely complex and demanding diagnostics of these tumours, which can only be performed by state-ofthe-art laboratories and pathologists with a focus on this branch of pathology.

1 Pozdravni govor dekana Mihe Žargija na svečani otvoritvi. V prvi vrsti z leve proti desni Dušan Ferluga, Nina Gale in Janez Jančar. Welcome speech from Dean Miha Žargi at the inauguration. In front row from left to right Dušan Ferluga, Nina Gale and Janez Jančar. 2 Janez Jančar, predsednik Znanstvenega odbora, na svečani otvoritvi. Janez Jančar, President of the Scientific Committee, at the inauguration.

138

2002


3 Na svečani otvoritvi z leve proti desni Metka Zorc, Katja Breskvar, Minister za zdravje Republike Slovenije Dušan Keber, Janez Sketelj, Jože Balažic, dekan Medicinske fakultete Miha Žargi in Dušan Ferluga.

At the inauguration, from left to right Metka Zorc, Katja Breskvar, Minister of Health of the Republic of Slovenia, Dušan Keber, Janez Sketelj, Jože Balažic, Dean of the Faculty of Medicine Miha Žargi and Dušan Ferluga.

4 Delovno predsedstvo prvega sklopa, z leve proti desni, Nina Zidar, Hans Konrad Müller Hermelink, Nemčija, in Janez Jančar. Chairs of the first session, from left to right Nina Zidar, Hans Konrad Müller Hermelink, Germany, and Janez Jančar.

2002

139


5 Hans Konrad Müller Hermelink, eden vodilnih hematopatologov v svetu v pogovoru z Dušanom Ferlugo. Hans Konrad Müller Hermelink, one of the leading haematopathologists in the world, talking to Dušan Ferluga. 6 Janez Jančar, vodilni hematopatolog v Sloveniji, in prejemnik Priznanja profesorja Franceta Hribarja. Janez Jančar, the leading haematopathologist in Slovenia and recipient of the Professor France Hribar Award. 7 V pogovoru po predavanjih, z leve proti desni, Han van Krieken in Philip M. Kluin, oba Nizozemska, in Nina Zidar. In discussion after the lecture, from left to right Han van Krieken and Philip M. Kluin, both from The Netherlands, and Nina Zidar.

5,6,7

140

2002


34 4.—5. december

2003

4—5 December

34. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

34t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Profesionalna etika pri delu z ljudmi

Professional Ethics in Work with People

Zaradi organizacije 19. Evropskega

Due to the organization of the 19th Eu-

kongresa za patologijo v Ljubljani sta bila

ropean Congress of Pathology in Ljubljana,

Plečnikov memorial in Spominsko sreča-

the Plečnik Memorial and Memorial Meet-

nje akademika Janeza Milčinskega združe-

ing of Academician Janez Milčinski were

na v skupno prireditev. Medicinsko deon-

combined into a joint event. Medical de-

tologijo je pri nas uvedel in dolga leta vodil

ontology was introduced and headed for

Janez Milčinski. V uvodnem predavanju

many years by Janez Milčinski. The initi-

je pobudnika te pomembne veje medici-

ator of this important branch of medicine

ne predstavil France Bernik. Prispevek je

was presented in the introductory lecture

obravnaval predvsem obdobje v letih od

by France Bernik. The contribution dealt

1976 do 1992, ko je Janez Milčinski pred-

primarily with the period when Janez

sedoval Slovenski akademiji znanosti in

Milčinski was president of the Slovenian

umetnosti. Simpozij je bil razdeljen v dva

Academy of Sciences and Arts, from 1976

dela. V prvem so predavatelji obravnava-

to 1992. The symposium was divided into

li profesionalno etiko pri delu z ljudmi,

two parts. In the first, the lecturers dis-

predstavljene so bile deontološke teme, ki

cussed professional ethics in working with

jih morajo poznati in v praksi obvladati in

people, presented the deontological topics

uresničevati tako klinični in drugi speciali-

that both clinical and other specialists, as

sti, kot tudi zdravniki družinske medicine.

well as family doctors, need to know and

Z akademskega stališča so bila pomembna

practice. Three lectures were important

predvsem tri predavanja: Odgovornost

from the academic point of view: the re-


142

Medicinske fakultete za oblikovanje slo­

sponsibility of the Faculty of Medicine for

venskega zdravnika (Jože Balažic in To-

the shaping of a Slovenian physician (Jože

maž Rott), Etične zagonetke, s katerimi se

Balažic and Tomaž Rott), ethical puzzles

srečuje raziskovalec (Danica Rotar Pavlič)

faced by a researcher (Danica Rotar Pav-

in Pravna in etična vprašanja pri razisko-

lič) and legal and ethical issues in research

valnem delu (Dragica Štiblar Martinčič).

work (Dragica Štiblar Martinčič ). The sec-

Drugi del simpozija je bil v celoti namenjen

ond part of the symposium focused entirely

sodnomedicinskim problemom pri obrav-

on forensic problems in addressing urgent

navi nujnih zdravstvenih stanj.

medical conditions.

2003


35 2.—3. december

2004

2—3 December

35. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

35t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Virusni hepatitis

Viral Hepatitis

Virusni hepatitis je bila monotemat-

Viral hepatitis was the monothematic

ska vsebina simpozija, ki jo je tako kot v

theme of the symposium, distinguished,

prejšnjih letih odlikovala odlična interdi-

as in previous years, by an excellent inter-

sciplinarna izbira vabljenih domačih in

disciplinary selection of invited domestic

vrhunskih, v svetu priznanih tujih pre-

and top internationally renowned foreign

davateljev (Vera Ferlan-Marolt in Boštjan

lecturers (Vera Ferlan-Marolt et al., Tomaž

Luzar, Tomaž Rott in Dušan Ferluga, Ma-

Rott and Dušan Ferluga, Mario Poljak, Mo-

rio Poljak, Mojca Matičič, Gorazd Lešni-

jca Matičič, Gorazd Lešničar, Katja Seme,

čar, Katja Seme, Franc Strle, Borut Štabuc,

Borut Štabuc, Srečko Štepec, Tine Sojar,

Srečko Štepec, Tine Sojar, Saša Markovič,

Saša Markovič, Alenka Kraigher and Peter

Alenka Kraigher ter Peter J. Scheuer, Ve-

J. Scheuer, UK, Tania Roskams, Belgium,

lika Britanija, Tania Roskams, Belgija, An-

Andrea Tannapfel, Germany, Helmut Denk

drea Tannapfel, Nemčija, Helmut Denk

et al., Austria, Stefan Zeuzem, Germany,

in sod., Avstija, Stefan Zeuzem, Nemčija

and others). The symposium was divided

in drugi). Simpozij je bil razdeljen v dva

into two sessions. In the first, milestones

sklopa. V prvem, »Mejniki kroničega he-

of chronic hepatitis, the lecturers pre-

patitisa«, so predavatelji predstavili ra-

sented the diversity of viral hepatitis, the

znolikost virusnih hepatitisov, pomen

importance of etiological definition of

etiološke opredelitve bolezni s posledično

the disease with consequent hepatic im-

okvaro jeter z značilnimi morfološkimi

pairment, with significant morphological

spremembami, od preoblikovanja zgrad-

changes, from restructuring of the organ


be organa do nastanka ciroze in pojava he-

structure to the onset of cirrhosis and the

patoceličnega raka. Še posebej sta Peter J.

occurrence of hepatocellular cancer. In

Scheuer in Vera Ferlan-Marolt izpostavila

particular, Peter J. Scheuer and Vera Fer-

mednarodno uveljavljene kriterije klinič-

lan-Marolt highlighted the internationally

no-patološke diagnostike, kot sta stopnja

established criteria for clinical and patho-

in stadij jetrne okvare zaradi okužbe z

logical diagnosis, such as the degree and

virusi hepatitisov, ki se vrednotijo v skla-

stage of hepatic impairment due to hepa-

du s sprejetimi hepatopatološkimi proto-

titis virus infection, which are evaluated

koli. Nastanek jetrne okvare so opredelili

according to accepted hepatopathological

na ravni mikrobioloških in molekularnih

protocols. The occurrence of hepatic im-

sprememb organa kot tudi v serumu bol-

pairment was defined at the level of micro-

nikov. Drugi sklop, »Klinično-patološki

biological and molecular changes in the

vidiki virusnega hepatitisa«, je vključeval

organ, as well as in the serum of patients.

dolgoletne izkušnje strokovnjakov na po-

The second session, on clinical-patholog-

dročju standardizacije diagnoze, napotkov

ical aspects of viral hepatitis, presented

pri obravnavanju bolnikov in nove mož-

years of experience of experts in the field

nosti zdravljenja, vključno s presaditvijo

of standardization of diagnosis, guidance

jeter. Zahvala za visoko strokovno raven

in patient management, and new treat-

simpozija gre sodelavcema na Oddelku za

ment options, including liver transplanta-

jetrno patologijo na Inštitutu za patologijo

tion. Thanks for the high level of expertise

Veri Ferlan-Marolt in Boštjanu Luzarju.

of the symposium was due to the members of the Department of Liver Pathology at the Institute of Pathology, Vera Ferlan-Marolt and Boštjan Luzar.

1 Peter J. Scheuer, London, Vera Ferlan-Marolt in Dušan Ferluga pred začetkom simpozija. Peter J. Scheuer, London, Vera Ferlan-Marolt and Dušan Ferluga before the start of the symposium.

144

2004


2 Začetek simpozija z nastopom zbora študentov Medicinske fakultete COR.

2

Start of the symposium, with a performance by COR, student choir of the Faculty of Medicine. 3 Na otvoritvi je govoril tudi še zadnji živeči študent Janeza Plečnika rentgenolog Niko Sadnikar. The last surviving student of Janez Plečnik, radiologist Niko Sadnikar, also spoke at the inauguration. 4 Peter J. Scheuer je predaval

3

o oceni jetrnih biopsij pri kroničnem hepatitisu. Peter J. Scheuer lectured on assessment of liver biopsy in chronic hepatitis. 5 Vera Ferlan-Marolt je predstavila virusni hepatitis kot izziv za kliničnopatološko sodelovanje. Vera Ferlan-Marolt presented viral hepatitis - a challenge for clinicopathological collaboration.

4

5

2004

145


6 Helmut Denk, Graz, je razpravljal o alkoholnem in nealkoholnem steatohepatitisu.

6

Helmut Denk, Graz, discussed alcoholic and nonalcoholic steatohepatitis. 7 Predavatelji simpozija, z leve proti desni Tania Roskams, Belgija, Cristian Wittekind, Nemčija in Helmut Denk. Symposium lecturers, from left to right Tania Roskams, Belgium, Cristian Wittekind, Germany and Helmut Denk. 7

8 Boštjan Luzar je govoril o kroničnem hepatitisu C pri hemodializiranih bolnikih. Boštjan Luzar discussed chronic hepatitis C in haemodialysis patients. 9 Tine Sojar je govoril o transplantaciji zaradi posthepatične jetrne okvare. Tine Sojar lectured on liver transplantation in patients with hepatic liver damage.

8

9

146

2004


10 Mojca Matičič je bila v delovnem predsedstvu sklopa Klinično patološka predstavitev virusnih hepatitisov. Mojca Matičič was chair of the session ClinicoPathological Presentation of Viral Hepatitis. 11 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements. 12 Priznanje profesorja Franceta Hribarja sta prejeli Jadranka Vrh Jermančič (levo) in Nada But Cigler (desno). Jadranka Vrh Jermančič (left) and Nada But Cigler (right) received the Professor France Hribar Award.

10,11,12

147


36 30. november— 2. december

2005

30 November2 December

36. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m i n 1 5 . S p o m i ns ko s r e č an je akadem i k a J an e z a M ilč in s keg a

36t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m an d 15t h Academician Jan ez M ilčin sk i M eet in g

Molekularna diagnostika v medicini

Molecular Diagnostics in Medicine

Ni naključje, da sta bili prireditvi po-

It is no coincidence that the events

novno združeni v skupni simpozij. V obeh

were again combined into a joint sympo-

vejah medicine, v patologiji in sodni me-

sium. In both branches of medicine, pa-

dicini, so metode in tehnike molekularne

thology and forensic medicine, molecular

genetike postale nujen diagnostični ele-

genetic methods and techniques have be-

ment, tako v forenziki kot v odkrivanju in

come an indispensable diagnostic element,

zdravljenju genetskih in vnetnih bolezni

both in forensics and in the detection and

in tumorjev ter pri razumevanju epidemi-

treatment of genetic and inflammatory

ologije, naravnega poteka in patogeneze

diseases and tumours, and in understand-

številnih infekcijskih bolezni. Zato je bil

ing the epidemiology, natural course and

tudi simpozij razdeljen na tri sklope. V fo-

pathogenesis of many infectious diseases.

renzični hemogenetiki je bil poudarek na

The symposium was therefore also divid-

prikazu dela DNK laboratorijev v Ljublja-

ed into three sessions. In forensic hae-

ni in Zagrebu, na zavarovanju bioloških

mogenetics, the emphasis was placed on

dokazov za identifikacijo posameznika

showing the work of DNA laboratories in

z DNK ter novostih pri molekularno-ge-

Ljubljana and Zagreb, on the protection of

netski identifikaciji neznanih trupel iz

biological evidence for the identification

skeletnih ostankov in zob. Velik sklop mo-

of individuals with DNA, and on innova-

lekularne diagnostike raka in genetskih

tions in molecular genetic identification of


bolezni je prinesel pregled in uporabnost

unknown corpses from skeletal remains

novih tehnologij v onkologiji, ki omogo-

and teeth. The large session on molecular

čajo zanesljivejšo diagnostiko, odkrivanje

diagnostics of cancer and genetic diseases

novih tarč za zdravila ter napoved poteka

provided an overview and discussed the

zdravljenja glede na molekularne značil-

usefulness of new technologies in oncolo-

nosti tumorja. Poseben poudarek je bil

gy that enable more reliable diagnostics,

na molekularno-genetskih spremembah

the detection of new drug targets and the

v onkologiji in posebej v diagnostiki lim-

prognosis of treatment according to the

fomov, karcinomov dojke, debelega čreve-

molecular characteristics of the tumour.

sa in danke, grla in spodnjega dela žrela,

Particular emphasis was placed on mo-

pljuč in prostate (Heinz Höfler, Nemčija,

lecular genetic alterations and diagnostics

Gregor Mikuz, Avstrija. Giorgio Stanta,

of lymphomas, carcinomas of the breast,

Italija, Srđan Novaković, Gisela Keller in

large intestine and rectum, larynx and

sod.,Nemčija, Ira Kokovič in sod., Metka

hypopharynx, lungs and prostate (Heinz

Volavšek in sod., Metka Ravnik-Glavač in

Höfler, Germany, Gregor Mikuz, Austria,

sod., Tomaž Rott in sod. in drugi). V tem

Srđjan Novaković, Gisela Keller et al., Ger-

sklopu so imeli veliko vlogo sodelavci In-

many, Ira Kokovič et al., Metka Volavšek et

štituta za patologijo in še posebej sode-

al., Metka Ravnik-Glavač et al., Tomaž Rott

lavci Oddelka za molekularno genetiko

et al., Giorgio Stanta, Italy, and others). The

te ustanove. Že v uvodnem predavanju

staff of the Institute of Pathology and, in

je Damjan Glavač poudaril, da bodo ob

particular, the staff of the Department of

tradicionalnih metodah nove tehnologije,

Molecular Genetics, played a major role in

kot so DNK-mikromreže, mikromreže s

this context. Damjan Glavač already stat-

proteini ali protitelesi in »laboratoriji na

ed in the introductory lecture that in addi-

čipu« na podlagi številnih molekularnih

tion to the use of traditional methods, new

odtisov omogočali natančnejšo opredeli-

technologies such as DNA-microarrays,

tev bolezni in učinkovitejše zdravljenje. V

microarrays with proteins or antibodies,

sklopu genetskih bolezni so predavatelji

and "on-chip labs" will enable more pre-

predstavili osnovne metode za določanje

cise characterization of the disease and

mutacij, odgovornih za pojav prirojenih

more effective treatment based on numer-

bolezni. Patologi iz Skopja so skupaj s so-

ous molecular imprints. In the session on

delavci Inštituta za patologijo v Ljubljani

genetic diseases, the speakers presented

razpravljali o dednem nefritisu oz. Alpor-

basic methods for determining mutations

tovem sindromu (Gordana Petruševska in

responsible for the onset of congenital dis-

sod.). Predstavljena je bila tudi družina

eases. Pathologists from Skopje, together

z napredujočo sinoatrialno in atrioven-

with colleagues from the Institute of Pa-

trikularno prevodno boleznijo odrasle

thology, discussed hereditary nephritis, or

dobe. Po genetski analizi so slovenski

Alport Syndrome (Gordana Petruševska et

strokovnjaki sklepali, da so odkrili nov tip

al.). The case of a family with advanced

dednega sindroma srce-roka (Marija Volk

sinoatrial and atrioventricular conduction

in sod.). Prikazana je bila tudi uporabnost

disease, of adult age, was also presented.

metode simultana fluorescenčna hibridi-

After genetic analysis, Slovenian experts

zacija »in situ« za presejanje bolnikov z

concluded that they had discovered a new

idiopatsko duševno manj razvitostjo, ki se

type of hereditary heart-hand syndrome

kaže s subtelomernimi kromosomskimi

(Marija Volk et al.). The usefulness of the

spremembami (Alenka Erjavec-Škerget).

method

Pomemben prispevek so podali tudi Mara

hybridization "in situ" for screening pa-

Popović in sod. o vključevanju analize mo-

tients with idiopathic mental retardation,

lekularnih prionskih bolezni pri ljudeh. V

manifested by subtelomeric chromosom-

2005

of

simultaneous

fluorescence

149


150

Sloveniji ima samo ljubljanski Inštitut za

al changes (Alenka Erjavec-Škerget), was

patologijo laboratorij, ki izvaja po smrti

also demonstrated. Mara Popović and col-

bolnika na možganskem tkivu imunolo-

leagues gave an important contribution,

ške in genetske preiskave za zanesljivo

on the integration of molecular prion dis-

diagnostiko Creutzfeldt-Jakobove bolezni,

ease analysis in humans. In Slovenia, only

ki je najpogostejša prionska bolezen pri

the Ljubljana Institute of Pathology has a

ljudeh. Izjemno odmevno je bilo tudi va-

laboratory that performs immunological

bljeno predavanje Jima McWhira s Škot-

and genetic tests, which it carries out af-

ske z naslovom Kloniranje v terapevtske

ter the death of a patient on brain tissue

namene, ki je temeljilo na uporabi matič-

for reliable diagnosis of Creutzfeldt-Jakob

nih embrionalnih celic z ustrezno oprede-

disease, which is the most common prion

ljenim genotipom. Te celice so uporabne

disease in humans. Also highly acclaimed

za testiranje neznanih učinkovin in študi-

was a lecture by Jim McWhir from Scot-

je genetskih bolezni brez znanih mutacij.

land entitled Therapeutic cloning based

Tretji velik sklop, molekularna mikrobi-

on the use of stem embryonic cells with a

ologija, se je delil na virusne in bakterij-

properly identified genotype. These cells

ske okužbe. V tem sklopu so glavnino pri-

are useful for testing unknown agents

spevkov predstavili sodelavci Inštituta za

and for studying genetic diseases without

mikrobiologijo in imunologijo Medicinske

known mutations.

fakultete v Ljubljani z vodilnimi strokov-

The third major session, molecular mi-

njaki, kot so Mario Poljak, Katja Seme in

crobiology, was divided into viral and bac-

Tatjana Avšič-Županc. Mario Poljak je

terial infections. In this session, the bulk

predstavil molekularne metode, ki so v

of the contributions were presented by the

zadnjih dveh desetletjih pomembno vpli-

staff of the Institute of Microbiology and

vale na razumevanje epidemiologije, na-

Immunology, Faculty of Medicine in Lju-

ravnega poteka in patogeneze infekcijskih

bljana, with leading experts such as Mario

bolezni. Posamična predavanja so bila na-

Poljak, Katja Seme and Tatjana Avšič-Žu-

menjena molekularni diagnostiki paren-

panc. Mario Poljak presented molecular

teralno prenosljivih virusov, kot so virusa

methods that have significantly influ-

imunske pomanjkljivosti HIV-1 in HIV-2

enced the understanding of the epidemi-

ter človeška limfotropna virusa HTLV-1 in

ology, natural course and pathogenesis of

HTLV-2. Pri hepatitisu B je kvantitativno

infectious diseases in the last two decades.

določanje HBV DNK namenjeno spremlja-

Individual lectures were devoted to mo-

nju poteka zdravljenja, pri hepatitisu C pa

lecular diagnostics of parenterally trans-

je določanje HCV RNK glavna metoda za

mitted viruses, such as HIV-1 and HIV-2

razlikovanje med prebolelo in še aktivno

immunodeficiency viruses and the human

obliko bolezni (Mario Poljak in sod.). Pri

lymphotropic viruses HTLV-1 and HTLV-2.

virusnih boleznih je bila predstavljena

In Hepatitis B, HBV DNA quantification is

tudi molekularna diagnostika človeških

intended to monitor the course of treat-

herpesvirusov (Jožica Marin in Polona Kle-

ment and in Hepatitis C, HCV RNA deter-

menc) in virusnih gastroenteritisov, ki so

mination is a key method for distinguish-

pogoste bolezni (Mateja Poljšak-Prijatelj in

ing between recovered and active forms of

sod.). Velik spekter predavanj je bil name-

the disease (Mario Poljak et al.). With viral

njen tudi bakterijskim okužbam, okužbam

diseases, molecular diagnostics of human

z medicinsko pomembnimi paraziti ter gli-

herpes viruses (Jožica Marin and Polona

vami in plesnimi; uvodna predavanja so

Klemenc), and viral gastroenteritis, which

vključevala molekularno diagnostiko pri

are common diseases, was also present-

omenjenih mikroorganizmih (Katja Seme

ed (Mateja Poljšak-Prijatelj et al.). A large

2005


spectrum of lectures was also devoted to

in Mario Poljak, Jernej Logar in Barbara

bacterial infections, infections with med-

Šoba, Tadeja Matos). V sklopu posameznih

ically important parasites and fungi and

bakterijskih bolezni so se strokovnjaki

molds; the introductory lecture included

posvetili tipizaciji stafilokoka, odpornega

molecular diagnostics for the mentioned

proti meticilinu – MRSA, pojavljanju bak-

microorganisms (Katja Seme and Mario

terije Klebsiella pneumoniae ter dokazu

Poljak, Jernej Logar and Barbara Šoba,

bakterije Bordetella pertusis z metodo PCR

Tadeja Matos). Within the session on in-

v realnem času.

dividual bacterial diseases, experts also focused on the typing of methicillin-resistant staphylococcus-MRSA, the emergence of Klebsiella pneumoniae bacterium and proving Bordetella pertussis bacterium using real-time PCR.

1 Predavatelji pred začetkom simpozija, z leve proti desni Krešimir Pavelić, Zagreb, Heinz Höfler, München, Gregor Mikuz, Innsbruck, Giorgio Stanta, Trst.

2005

Lecturers before the start of the symposium, from left to right Krešimir Pavelić, Zagreb, Heinz Höfler, Munich, Gregor Mikuz, Innsbruck, Giorgio Stanta, Trieste.

151


2

2 Heinz Höfler po predavanju v razpravi z Nino Gale. Heinz Höfler in discussion with Nina Gale after lecturing. 3 Dušan Ferluga in Krešimir Pavelić v pogovoru med odmorom simpozija. Dušan Ferluga and Krešimir Pavelić in discussion during a symposium interval. 4 Avditorij velike predavalnice medicinske fakultete med simpozijem. Auditorium of the large lecture room of the Faculty of Medicine during the symposium.

3

5 Dušan Ferluga in Damjan Glavač sta vodila sklop Molekularna diagnostika raka in genetskih bolezni. Dušan Ferluga and Damjan Glavač chaired the session on molecular diagnostics of cancer and genetic diseases.

4

5

152

2005


6 Giorgio Stanta je govoril o arhivskih tkivih, ki ponujajo priložnosti za molekularno medicino. Giorgio Stanta spoke on archival tissue: an opportunity for molecular medicine. 7 Srđan Novaković je predstavil metodo za odkrivanje mutacij v genu BRCA1. Srđan Novaković presented the method of discovering mutations in gene BRCA1.

37. Memorialni sestanek s simpozijem

6,7

2005

153


37 7.—8. december

2006

7—8 December

37. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

37t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Demence

Dementias

Simpozij z aktualno temo o demen-

The symposium with the topical theme

cah je bil razdeljen v pet sklopov: Uvod

of dementias was divided into five sessions:

v demence, Klinične značilnosti demenc,

introduction to dementia, clinical features

Obravnava in zdravljenje bolnika z de-

of dementia, management and treatment

menco, Človeške prionske bolezni ter Di-

of a patient with dementia, human prion

agnostika demenc. Že v uvodnem preda-

diseases, and diagnosis of dementia. In the

vanju je gost iz Avstrije Johannes Wancata

introductory lecture, a guest from Austria,

poudaril, da bo naraščanje števila bolni-

Johannes Wancata, emphasized that the

kov z demenco povzročilo veliko finančno

increasing number of patients with de-

in socialno breme za zaposleni del prebi-

mentia would place a great financial and

valstva. Ta problem je, in bo vedno bolj,

social burden on the working population.

aktualen tudi v Sloveniji, kjer osebe, stare

This problem is, and will continue to be,

65 in več let, predstavljajo nekaj manj kot

also topical in Slovenia, where persons

20 % prebivalstva. Na začetku simpozi-

aged 65 and over represent just under 20%

ja, na katerem so sodelovali ugledni tuji

of the population. At the beginning of the

in domači strokovnjaki (Nigel J. Cairns,

symposium, attended by distinguished for-

ZDA, Klara Limbäck Stokin, Gorazd B. Sto-

eign and local experts (Nigel J. Cairns, USA,

kin, Aleš Kogoj) so obravnavali patologijo

Klara Limbäck Stokin, Gorazd B. Stokin,

Alzheimerjevega in ne-Alzheimerjevega

Aleš Kogoj), the pathology of Alzheimer and

tipa demenc ter patogenezo pomembnej-

non-Alzheimer types and the pathogenesis

ših demenc. Velik del simpozija je bil na-

of major dementias were discussed. Much

menjen kliničnim značilnostim ter obrav-

of the symposium was devoted to the clin-

navi in zdravljenju bolnikov z demenco

ical features, management and treatment

(John W. Daly, ZDA, Aleš Kogoj, Zvezdan

of patients with dementia (John W. Daly,

Pirtovšek, Mary P. Sundsmo, ZDA, Makoto

USA, Aleš Kogoj, Zvezdan Pirtovšek, Mary

Hashimoto, Japonska in drugi). Večji sklop

P. Sundsmo, USA, Makoto Hashimoto, Ja-

2005


je vključeval temo človeških prionskih

pan, and others). A major session covered

bolezni s poudarkom na hitro napredujo-

the subject of human prion diseases, rang-

či demenci, Creutzfeldt-Jacobovi bolezni,

ing from the biology, clinical picture, diag-

od biologije, klinične slike, diagnostike

nostics and diagnostic problems (Kenneth

do problemov v diagnostiki (Kenneth L.

L. Moya, France, Richard Knight, Scotland,

Moya, Francija, Richard Knight, Škotska,

Herbert Budka, Austria, Mara Popović and

Herbert Budka, Avstrija, Mara Popović

Maja Bresjanac). Gunnar K. Gouras from

in Maja Bresjanac). Gunnar K. Gouras iz

the USA said in a keynote address that the

ZDA je v vodilnem predavanju izpostavil,

combination of basic and clinical research

da bo kombinacija bazičnih in kliničnih

will lead to earlier diagnosis and more ef-

raziskav vodila do zgodnejše diagnoze in

fective treatment of dementia, since the

bolj učinkovitega zdravljenja demenc, saj

incidence of these diseases increases with

incidenca teh bolezni narašča s staranjem.

aging. In Slovenia, only the Institute for

V Sloveniji je le na Inštitutu za patologijo

Pathology of the Faculty of Medicine in

Medicinske fakultete v Ljubljani speciali-

Ljubljana has a specialized laboratory for

ziran laboratorij za obdelavo tkiv okuže-

the investigation of prion-infected tissues,

nih s prioni, ustanovljen leta 2001. Razšir-

established in 2001. Extended abstracts

jeni povzetki predavanj so bili objavljeni v

were published in the journal Clinical Neu-

reviji Clinical Neuropathology, 2006.

ropathology, 2006.

1 Slovesno otvoritev simpozija je obogatil harmonikar Marko Hatlak. Harmonica player Marko Hatlak enriched the inauguration of the symposium.

2006

155


2

2,3 Ugledna tuja gosta Johannes Wancata, Avstrija (2) in Nigel J. Cairns, ZDA (3), sta govorila o epidemiologiji in patologiji demenc neAlzheimerjevega tipa. Eminent foreign guests Johannes Wancata, Austria (2) and Nigel J. Cairns, USA (3) spoke on the epidemiology and pathology of dementia of the nonAlzheimer type. 4,5 Klara Limbäck-Stokin (4) in Gorazd Stokin (5) sta predstavila patologijo demence Alzheimerjevega tipa in patogenezo pomembnejših demenc.

3

Klara Limbäck-Stokin (4) and Gorazd Stokin (5) presented the pathology of Alzheimer type dementia and the pathogenesis of the more important dementias.

4

5

156

2006


6

6,7 Aleš Kogoj (6) in Zvezdan Pirtovšek (7) sta govorila o psihiatričnih simptomih pri demenci in ekstrapiramidnih simptomih pri demenci. Aleš Kogoj (6) and Zvezdan Pirtovšek (7) discussed psychiatric symptoms in dementia and extrapyramidal symptoms in dementia. 8 Mary P. Sundsmo, ZDA, je govorila o obravnavi bolnika z demenco. Mary P. Sundsmo, USA spoke on the management of patients with dementia.

7

9 Herbert Budka je prikazal patološke slike in diagnostiko CreutzfeldtJakobove bolezni. Herbert Budka showed the pathologic picture and diagnostics of CreutzfeldtJakob disease. 10 Sklop Človeške prionske bolezni so vodili Mara Popović, Nigel J. Cairns, in Herbert Budka, Avstrija. Mara Popović, Nigel J. Cairns and Herbert Budka, Austria, chaired the session on human prion diseases.

7,8

9,

2006

10

157


11,12

14

13

11 Mara Popović med predavanjem o napakah v diagnostiki CreutzfeldtJakobove bolezni. Mara Popovič lecturing on mistakes in the diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease.

158

12 Zaključne besede na simpoziju je podal David B. Vodušek.

13 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejela Ana Pogačnik.

David B. Vodušek gave the concluding remarks at the symposium.

Ana Pogačnik received the Professor France Hribar Award.

14 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements.

2006


38 6.—7. december

2007

6—7 December

38. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

38t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Pljučni rak, današnje stanje in perspektive

Lung Cancer, State of Art and Perspectives

Pljučni rak je dolga leta, vključno z za-

For many years, including at the begin-

četkom tretjega tisočletja, najpogostejši

ning of the third millennium, lung cancer

rak na svetu in najpogostejši vzrok smrti

has been the most common cancer in the

za rakom pri moških. Leta 2007 je bil v

world and the most common cause of can-

Sloveniji za rakom prostate druga najpo-

cer death in men. In 2007, the lung cancer

gostnejša maligna bolezen pri moških.

was the second most common malignant

Zato je razumljivo, da je bil Pljučni rak po

disease in men in Slovenia following pros-

letu 1974 ponovno izbran za glavno temo

tate cancer. It is therefore understandable

Plečnikovega memoriala. Ugledni doma-

that, after 1974, lung cancer was again

či in tuji strokovnjaki so se posvetili temu

selected as the main theme of the Plečnik

zelo pomembnemu in zapletenemu zdra-

Memorial. Eminent local and foreign pro-

vstvenemu problemu z vseh vidikov. V

fessionals addressed this extremely impor-

predavanju o epidemiologiji te bolezni v

tant and complex health problem from all

svetu in pri nas so avtorji izpostavili, da

aspects. In a lecture on the epidemiology

se bo ob nezmanjšanem številu kadilcev

of the disease in the world and in Slove-

smrt zaradi tobaka do leta 2030 povzpela

nia, the authors highlighted that, without

na 10 milijonov letno, polovica kadilcev

a reduced number of smokers, death be-

bo umrla zaradi te razvade, četrtina že v

cause of tobacco would rise to 10 million

srednji življenjski dobi (Maja Primic Žakelj

annually by 2030, half of smokers will die

in sod.). Pri etiopatogenezi se tokrat niso

from this habit, a quarter as early as mid-

posvetili znanim zunanjim dejavnikom,

life (Maja Primic Žakelj et al.). Known ex-


160

kot so kajenje in izpostavljanje drugim kar-

ternal factors in the etiopathogenesis, such

cinogenim dejavnikom, ampak predvsem

as smoking and other carcinogenic expo-

molekularno-genetskim spremembam, ki

sures, were not addressed this time but

so vpletene v nastanek predstopenj in zgo-

primarily molecular-genetic changes that

dnjih oblik pljučnega raka (Sylvie Lantué-

are involved in the development of precur-

joul, Francija, Helmut H. Popper, Avstrija,

sor lesions and early forms of lung cancer

Damjan Glavač in sod., Mojca Stražišar in

(Sylvie Lantuéjoul, France, Helmut H. Pop-

sod., Vid Mlakar in sod., Luke B. Hesson in

per, Austria, Damjan Glavač et al., Mojca

sod., Velika Britanija in drugi). Predavatelji

Stražišar et al., Vid Mlakar et al., Luke B.

so namenili velik del prispevkov tudi stan-

Hesson et al. UK, and others). The lecturers

dardnim preiskavam, ki se z leti izboljšu-

also devoted a large part of their contribu-

jejo in dopolnjujejo, tako bronhoskopskim

tions to standard investigations, both bron-

kot radioiološkim. Te lahko pripomorejo

choscopic and radiological, which have

h zgodnejši diagnostiki pljučnega raka in

been improved and supplemented over the

zanesljivejši

razsežnosti

years and can help to diagnose lung cancer

(Nadja Triller in sod., Marija Dolenšek in

earlier and more reliably assess its extent

Tanja Bavčar Vodovnik, Walter De Wever,

(Nadja Triller et al., Marija Dolenšek and

Belgija, Andrej Debeljak, Marjeta Terčelj in

Tanja Bavčar-Vodovnik, Walter De Wever,

sod.). Transtorakalno vodena igelna bio-

Belgium, Andrej Debeljak, Marjeta Terčelj

psija je bila predstavljena kot diagnostična

et al.). Transthoracically guided needle

metoda, ki omogoča zanesljivo citološko in/

biopsy is a dependable diagnostic meth-

ali histološko potrditev pljučnega raka (Izi-

od that provides reliable cytological and/

dor Kern). Razlike v slikovno citometričnih

or histologic confirmation of lung cancer

značilnostih nedrobnoceličnega pljučnega

(Izidor Kern). Differences in the imaging

raka podpirajo domnevo o biološki razno-

of cytometric characteristics of non-small

likosti, ki po uveljavljenih kliničnih in his-

cell lung cancer support the presumption

toloških značilnostih pripadajo isti skupini.

of biodiversity, which, according to estab-

Odkrivanje biološko bolj agresivnih tumor-

lished clinical and histological character-

jev bi lahko s to metodo pomembno prispe-

istics, belong to the same group. Detection

valo k individualni obravnavi bolnikov s

of biologically more aggressive tumours by

pljučnim rakom (Margareta Strojan Fležar

this method could significantly contribute

in sod). Več predavanj je bilo namenjenih

to the individual treatment of patients with

novostim v klasifikaciji pljučnega raka in

lung cancer (Margareta Strojan-Fležar et

njegovim predstopnjam ter diferencialno

al). Several lectures were devoted to inno-

diagnostičnim problemom (Tomaž Rott in

vations in the classification of lung cancer

Maja Jerše, Helmut H. Popper, Bryan Cor-

and its precursor lesions and differential

rin, Velika Britanija). Skupina italijanski

diagnostic problems (Tomaž Rott and Maja

avtorjev je prikazala potencialno diagno-

Jerše, Helmut H. Popper, Bryan Corrin,

stično vrednost določanja serumske DNK

UK). A group of Italian authors demon-

za odkrivanje zgodnjega pljučnega raka,

strated the potential diagnostic value of

še posebej pri hudih kadilcih (Luca Roz in

determining serum DNA for the detection

sod., Italija). Biološki označevalci pri pljuč-

of early lung cancer, especially in heavy

nem raku, tako proliferacijski kot apop-

smokers (Luca Roz et al.). Biological mark-

totski, še ne morejo zanesljivo napovedati

ers in lung cancer, both proliferative and

izhoda bolezni pri bolnikih s pljučnim ra-

apoptotic, cannot yet reliably predict dis-

kom (Andrej Cör in Jože Pižem). Številni

ease progression in patients with lung can-

prispevki so bili namenjeni različnim obli-

cer (Andrej Cör and Jože Pižem). Many con-

kam zdravljenja te bolezni. Zdravljenje je

tributions were devoted to various forms

oceni

njegove

2007


pogosto kombinirano in vključuje kirurški

of treatment for this disease. Treatment is

poseg, obsevanje, kemoterapijo in ciljna

often combined and involves surgery, ra-

zdravila, ki blokirajo receptorje epidermal-

diation, chemotherapy and targeted drugs

nega rastnega faktorja, dejavnika, ki pospe-

that block the epidermal growth factor

šuje tumorsko razrast (Janez Eržen in Miha

receptor, a factor that promotes tumour

Sok, Ksenija Kocijančič in Igor Kocijančič,

growth (Janez Eržen and Miha Sok, Kseni-

Martina Vrankar in Uroš Smrdel, Vilijem

ja Kocijančič and Igor Kocijančič, Martina

Kovač, Matjaž Zwitter). Kot najpomembnej-

Vrankar and Uroš Smrdel, Viljem Kovač,

ši napovedni dejavniki so se pri pljučnem

Matjaž Zwitter). The most important pre-

raku pokazali klinični stadij bolezni, teles-

dictive factors in lung cancer were shown

na zmogljivost, komorbidnost, operativno

to be the clinical stage of the disease, phys-

zdravljenje in histologija tumorja ter sta-

ical capacity, co-morbidity, surgical treat-

rost bolnika (Lučka Debevec).

ment, tumour histology and the patient's age (Lučka Debevec).

1 Začetek simpozija s slovensko himno, v prvi vrsti z desne proti levi Tomaž Rott, Nina Gale, Matija Horvat, Vladislav Pegan, Bryan Corrin, London, Boštjan Žekš in dekan Dušan Šuput.

Start of the symposium with the Slovene anthem, (front row from right to left) Tomaž Rott, Nina Gale, Matija Horvat, Vladislav Pegan, Bryan Corrin, London, Boštjan Žekš and Dean Dušan Šuput.

2007

161


2

2 Tomaž Rott, predsednik Znanstvenega odbora, med predavanjem o posebnostih zadnje WHO (SZO) klasifikacije pljučnih tumorjev. Tomaž Rott, President of the Scientific Committee lecturing on specificities of the latest WHO classification of lung tumours. 3 Maja Jerše je predavala o pomenu citologije v diagnostiki pljučnega raka. Maja Jerše lectured on the importance of cytology in the diagnostics of lung cancer.

3

4 Izidor Kern je razpravljal o vodeni igelni biopsiji pri pljučnem raku. Izidor Kern discussed guided needle biopsy in lung cancer. 5 Tomaž Rott in Zvonka Zupanič-Slavec sta vodila sklop Zgodovina, epidemiologija in klasifikacija pljučnega raka. Tomaž Rott and Zvonka Zupanič-Slavec chaired the session on the history, epidemiology and classification of lung cancer.

4

5

162

2007

162


6 O histologiji premalignih pljučnih sprememb je govoril Bryan Corrin, Velika Britanija. Bryan Corrin, UK, lectured on the histology of premalignant lung lesions. 7 Helmut Popper iz Graza je prikazal molekularno biologijo in genetiko pljučnih tumorjev. Helmut Popper from Graz demonstrated the molecular biology and genetics of lung tumours.

6,7

8 Dvorana Slovenske filharmonije pred začetkom Koncerta zdravnikov, tretja z leve Urša Gantar-Rott, Tomaž Rott, dekan Dušan Šuput s soprogo, Alenka Vizjak, Dušan Ferluga, Pavle Poredoš, Nina Gale in Živa Pohar-Marinšek s soprogom. Auditorium of the Slovene Philharmonic before the start of the Concert of Medical Doctors; third from left Urša Gantar-Rott, Tomaž Rott, Dušan Šuput and his wife, Alenka Vizjak, Dušan Ferluga, Pavle Poredoš, Nina Gale and Živa Pohar-Marinšek and her husband.

8

9 9 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements.

10 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejela Živa Pohar-Marinšek. Živa Pohar-Marinšek received the Professor France Hribar Award.

10

163


39 4.—5. december

2008

4—5 December

39. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

39t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Tumorji debelega črevesa in danke

Colorectal Tumours

Leta 2008 je minilo 20 let, odkar so Bert

In 2008, 20 years had passed since Bert

Vogelstein in sod. na modelu kolorektalne-

Vogelstein et al. discovered, on the model

ga karcinoma odkrili, da je rak genetska bo-

of colorectal carcinoma, that cancer is a ge-

lezen. Isto leto je sovpadlo tudi z začetkom

netic disease. The same year also coincided

izvajanja državnega programa zgodnjega

with the launch of the national program for

odkrivanja karcinoma debelega črevesa in

the early detection of colorectal cancer in

danke v Sloveniji. Oba dogodka sta vplivala

Slovenia. Both events influenced the choice

na izbiro naslova memoriala in mu dala še

of the Memorial's title and gave it particu-

posebej svečan pečat. Rakava bolezen debe-

larly weighty significance. Colorectal can-

lega črevesa in danke je v razvitem svetu in

cer is one of the most common cancers in

Sloveniji ena najbolj razširjenih oblik raka.

the developed world, including Slovenia.

Na simpoziju je bila ta izredno pomembna

This extremely important topic was pre-

tema predstavljena v celoti, vključno z naj-

sented in its entirety at the symposium, in-

novejšimi izsledki molekularne genetike.

cluding the latest findings of molecular ge-

Nedavno odkritje gena K-RAS, biološkega

netics. Recently discovered of K-RAS gene

označevalca učinkovitosti tarčnih zdravil ,

as a biomarker of efficacy of EGFR target-

usmerjenih proti EGFR, je bilo pomembno z

ing agents, has been a huge step forward

znanstvenega kot kliničnega stališča (Sabi-

from a scientific as well as clinical point of

ne Tejpar, Belgija). Patogenezo epitelijskih

view (Sabine Tejpar, Belgium). The patho-

tumorjev debelega črevesa in danke, od hi-

genesis of colorectal epithelial tumours,

perplastičnega polipa do invazivnega karci-

from hyperplastic polyp to invasive carci-


noma je predstavil Johan H. J. M. van Krie-

noma, was presented by Johan H. J. M. van

ken, Nizozemska, Nina Zidar pa vlogo COX2

Krieken, The Netherlands, and the role of

v karcinogenezi v tem področju. Prispevki

COX2 in carcinogenesis in this field by Nina

na simpoziju so vključevali epidemiologijo,

Zidar. Papers at the symposium included

zgodnje odkrivanje (Maja Primic-Žakelj, Pa-

epidemiology, early detection, histological

vle Skok, Davorin Štimac in Borut Štabuc),

criteria for diagnosis in endoscopic biop-

histološke kriterije za diagnozo v endoskop-

sies, and histological classification of colon

skih biopsijah ter histološko klasifikacijo

and rectal cancers. All members of the De-

karcinomov debelega črevesa in danke . Pri

partment of Gastrointestinal Pathology and

histopatoloških predavanjih so uspešno so-

other pathologists from the Ljubljana Insti-

delovali vsi člani Oddelka za patologijo pre-

tute of Pathology, Anton Cerar, Nina Zidar,

bavil in drugi patologi ljubljanskega Inšti-

Zvezdana Dolenc-Stražar, Boris Vodopivec,

tuta za patologijo: Anton Cerar, Nina Zidar,

Jera Jeruc, Viktor Jović, Metka Volavšek,

Zvezdana Dolenc-Stražar, Boris Vodopivec,

Katarina Odar and Boštjan Luzar success-

Jera Jeruc, Viktor Jović, Metka Volavšek,

fully participated in the histopathology

Katarina Odar in Boštjan Luzar. V program

lectures. Contributions on rare colorectal

so bili vključeni tudi prispevki o redkejših

malignancies such as lymphomas, and en-

malignomih kolorektuma, kot so limfomi,

docrine and mesenchymal tumours were

endokrini in mezenhimski tumorji. Ugledni

also included in the program. A distin-

gost iz Anglije Ian Talbot je predstavil naj-

guished guest from England, Ian Talbot,

pomembnejše napovedne dejavnike za to

presented the most important predictive

bolezen. Velik del simpozija je bil namenjen

factors for this disease. A large part of the

zdravljenju kolorektalnega karcinoma, tako

symposium was devoted to the treatment

kirurškemu kot radioterapiji in kemotera-

of colorectal cancer, both surgical and radi-

piji (Mirko Omejc, Franc Jelenc in Zdravko

otherapy and chemotherapy (Mirko Omejc,

Štor, Bojan Tepeš, Vaneja Velenik in sod.,

Franc Jelenc and Zdravko Štor, Bojan Te-

Branko Zakotnik, Richard Hermann, Švica

peš, Vaneja Velenik et al., Branko Zakotnik,

in Rado Janša in drugi). Simpozij sta zaklju-

Richard Herman, Switzerland and Rado

čili dve predavanji z rezultati presejalnega

Janša, and others). The symposium con-

programa za karcinoma debelega čreve-

cluded with two lectures presenting the re-

sa in danke v Vojvodini in na Hrvaškem

sults of the screening program for colorec-

ter Okrogla miza z naslovom Vzpostavitev

tal cancer in Vojvodina and Croatia and a

kakovosti presejalnega programa za karci-

round table entitled Establishing the Qual-

nom debelega črevesa in danke (Program

ity of the Colorectal Cancer Screening Pro-

SVIT) in obravnave bolnikov s karcinomom

gram (SVIT Program) and the management

v tem področju v Sloveniji.

of cancer patients in this field in Slovenia.

2008

165


1

1 Velika predavalnica Medicinske fakultete pred začetkom simpozija, z leve proti desni Borut Štabuc, Pavle Poredoš, dekan Dušan Šuput, Dušan Ferluga, Anton Cerar in Nina Gale. Large lecture room of the Faculty of Medicine before the start of the symposium, from left to right Borut Štabuc, Pavle Poredoš, Dean Dušan Šuput, Dušan Ferluga, Anton Cerar and Nina Gale. 2 Častni predsednik Plečnikovih memorialov pri pozdravnem nagovoru.

2

Honorary President of the Plečnik Memorials giving the welcome speech. 3 Prvi sklop simpozija sta vodila Anton Cerar in Damjan Glavač. Anton Cerar and Damjan Glavač chaired the first session of the symposium. 4 Anton Cerar med predavanjem o histoloških kriterijih za diagnozo karcinoma debelega črevesa in danke v endoskopskih biopsijah. Anton Cerar lecturing on histological criteria for the diagnosis of

3

colorectal carcinoma in endoscopic biopsies.

4

166

2008


5 5 Avditorij Velike predavalnice med simpozijem. Auditorium of the large lecture room during the symposium.

6,7

6 Anton Cerar v pogovoru z Ianom Talbotom, Velika Britanija. Anton Cerar in discussion with Ian Talbot, Great Britain. 7 Sodelavci Inštituta za patologijo in vodstva Medicinske fakultete na simpoziju, z leve proti desni Dušan Ferluga, Andrej Mašera, Zdenka Ovčak, dekan Dušan Šuput, Vera Ferlan-Marolt, Anastazija Hvala, Nina Gale in tajnica fakultete Nastja Babšek-Omahen. Members of the Institute of Pathology and leadership of the Faculty Medicine at the symposium, from left to right Dušan Ferluga, Andrej Mašera, Zdenka Ovčak, Dean Dušan Šuput, Vera Ferlan-Marolt, Anastazija Hvala, Nina Gale and the Secretary of the Faculty, Nastja Babšek-Omahen.

2008

167


40 3.—4. december

2009

3—4 December

40. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

40t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Novosti v dermatopatologiji

Update in Dermatopathology

Bolezni kože so med najpogostejšimi

Skin disorders are one of the most

patološkimi spremembami, s katerimi se

common pathological changes faced with

ob bolnikih dnevno srečujejo zdravniki

patients on a daily basis by physicians of

različnih usmeritev. Prepoznavanje teh bo-

various specialisations. Recognizing these

lezni je pogosto zapleteno in zahteva uskla-

diseases is often complex and requires co-

jeno delovanje tako bazičnih kot kliničnih

ordinated action by both basic and clinical

medicinskih ved. Zato je razumljivo, da je

medical sciences. It is therefore under-

to področje končno dobilo svoje mesto na

standable that this area was finally given

Plečnikovem memorialu. Predavanja z od-

a place at the Plečnik Memorial. Lectures

mevnimi imeni tujih (Thomas Brenn, Edu-

by distinguished foreign (Thomas Brenn,

ardo Calonje, Richard C. Carr, vsi trije iz

Eduardo Calonje, Richard C. Carr, all three

Velike Britanije, Alexander J. F. Lazar, ZDA,

from UK, Alexander J.F. Lazar, USA, Raf

Raf Sciot, Belgija, Bernhard Zelger, Avstrija

Sciot, Belgium, Bernhard Zelger, Austria

in drugi) in domačih strokovnjakov (Boš-

and others) and local (Boštjan Luzar, Jože

jan Luzar, Jože Pižem, Vesna Jurčić, Uroš

Pižem, Vesna Jurčić, Uroš Ahčan, Igor Bar-

Ahčan, Igor Bartenjev, Marko Hočevar, Ja-

tenjev, Marko Hočevar, Janez Lamovec,

nez Lamovec, Blaž Rozman, Tanja Planin-

Blaž Rozman, Tanja Planinšek-Ručigaj and

šek Ručigaj in drugi) so bila razdeljena v

others) experts were divided into two ma-

dva pomembnejša programska sklopa: tu-

jor programmatic sessions of tumour and

morske in netumorske dermatopatologije.

non-tumour dermatopathology. There was

Velik poudarek je bil na diagnostiki dveh

a great deal of emphasis on diagnosis of the

najpogostejših epitelijskih tumorjev kože,

two most common skin epithelial tumours,

bazalnoceličnega in ploščatoceličega kar-

basal cell and squamous cell carcinoma,

cinoma, njunih histoloških različic ter na

their histological variants, and a diagnos-

2008


diagnostičnem algoritmu z uporabo imu-

tic algorithm using immunohistochemical

nohistokemijskih označevalcev za njihovo

markers to identify them. Spindle cell tu-

prepoznavo. Vretenastocelični tumorji, ki

mours that occur on sun-exposed skin are

vzniknejo na soncu izpostavljeni koži, so

often a diagnostic problem; the paper pre-

pogosto diagnostični problem. V prispev-

sented the clinical, histological and immu-

ku so bile predstavljene klinične, histolo-

nohistochemical characteristics of these

ške in imunohistokemijske značilnosti teh

tumours and explained possible diagnostic

tumorjev in razlage morebitnih diagno-

errors. Much of the symposium was devot-

stičnih napak. Velik del simpozija je bil

ed to the detection, diagnosis and treat-

posvečen odkrivanju, diagnostiki in zdra-

ment of malignant melanoma, since its fre-

vljenju malignega melanoma, saj njegova

quency has increased steadily over the last

pogostnost v zadnjih petih letih strmo na-

five years. Dermoscopy was introduced, a

rašča. Predstavljena je bila dermoskopija,

modern, non-invasive examination tech-

sodobna neinvazivna preiskovalna tehni-

nique that can accurately distinguish mel-

ka, ki lahko dovolj natančno razlikuje me-

anocytic from non-melanocytic changes

lanocitne od nemelanocitnih sprememb

and benign pigmented skin changes from

ter

spremembe

malignancies. Of particular importance

kože od malignih. Za vse patologe sta bila

for all pathologists was the contribution

zelo pomembna prispevka o standardi-

on the standardization of histopathologic

zaciji histopatološkega izvida invazivne-

results of invasive malignant melanoma

ga malignega melanoma in melanoma in

and melanoma in situ, which determine

situ, ki opredeljuje vse značilnosti napo-

all the characteristic indicators for the

vedi poteka bolezni in odločitve o nadalj-

disease prognosis and further treatment

njem zdravljenju. V drugem prispevku je

decisions. Another contribution present-

bil prikazan pregled različic melanocitnih

ed an overview of variants of melanocytic

sprememb, pri katerih je možna zamenja-

changes that could be mistaken for malig-

va z malignimi melanocitnimi proliferaci-

nant melanocytic proliferation. Clinicians

jami. Klinični zdravniki pa so predstavili

presented various treatment options for

različne možnosti zdravljenja malignega

malignant melanoma, which is primarily

melanoma, ki je v prvi vrsti kirurška bo-

a surgical disease but which may also re-

lezen, lahko pa potrebuje tudi dopolnilo v

quire adjuvant supplementation in large

obliki adjuvantnega obsevanja pri velikih

tumours and systemic treatment to reduce

tumorjih ter sistemsko zdravljenje, da bi

the number of recurrences. Among rare

zmanjšali število ponovitev bolezni. Med

skin and subcutaneous tumours, cytoge-

redkejšimi tumorji kože in podkožja je bila

netic analysis of soft tissue tumours and

predstavljena citogenetska analiza tumor-

errors in the diagnosis of these neoplasms

jev mehkih tkiv ter napake v diagnostiki

and innovations in the field of vascular

teh novotvorb in novosti na področju va-

skin lesions were presented.

benigne

pigmentirane

The

skularnih lezij kože.

diseases

Sklop imunsko pogojenih bolezni je

session

on

included

immune-mediated cutaneous

vasculi-

vključeval kožne vaskulitise s poudarkom

tis, with an emphasis on an algorithmic

na algoritemskem pristopu z vzročno ana-

approach with causal analysis, which

lizo, ki omogoča konsistenten in zanesljiv

provides a consistent and reliable histo-

histološki izvid (Bernhard Zelger). Dva

logical outcome (Bernhard Zelger). Two

prispevka sta bila posvečena antifosfolipi-

contributions were devoted to antiphos-

dnemu sindromu s prikazom patofiziolo-

pholipid syndrome, presenting the patho-

ške in klinične slike bolezni ter retrospek-

physiological and clinical picture of the dis-

tivno analizo bolnikov (Blaž Rozman in

ease and a retrospective analysis of patients

2009

169


Žiga Rotar). V drugem predavanju je bil po-

(Blaž Rozman and Žiga Rotar). In the sec-

udarek na histopatologiji te bolezni s po-

ond lecture, the emphasis was on the his-

sebnim poudarkom na koži (Dušan Ferluga

topathology of this disease, with particular

in sod.). Avtorji so v lastni študiji dokazali,

emphasis on the skin (Dušan Ferluga et al.).

da je histopatologija skladna s trombotično

The authors demonstrated from their own

mikroangiopatijo, kar je bilo prikazano ne

study that the histopathology is consistent

le v ledvicah, kot navaja literatura, ampak

with thrombotic microangiopathy, which

tudi v kožnih biopsijah. Okužbe z mikro-

has been shown not only in kidney, as re-

organizmi, kot so Borrelia burgdorferi in

ported in the literature, but also in skin

herpesvirusi z različnimi kliničnimi slika-

biopsies. Infections with microorganisms

mi v poteku okužb, lahko povzročajo dia-

such as Borrelia burgdorferi and herpesvi-

gnostične probleme, zato je v teh primerih

ruses, with various clinical pictures in the

nujno tesno sodelovanje med kliničnimi

course of infections, can cause diagnostic

zdravniki in patologi.

problems, so close collaboration between clinicians and pathologists is required in these cases.

1 Velika predavalnica Medicinske fakultete pred začetkom simpozija. Large lecture room of the Faculty of Medicine before the start of the symposium.

170

2009


5

2,3,4

2 Svečana otvoritev simpozija z zborom študentov Medicinske fakultete COR. Inauguration of the symposium, with the COR student choir of the Faculty of Medicine.

3 Pogovor v odmoru simpozija, z leve proti desni Vera Ferlan-Marolt, Marjana Hribernik, Janez Lamovec, Dušan Ferluga in Andrej Mašera. Discussion during a symposium break, from left to right Vera Ferlan-Marolt, Marjana Hribernik, Janez Lamovec, Dušan Ferluga and Andrej Mašera.

4 Boštjan Luzar, predsednik Znanstvenega odbora simpozija med predavanjem o malignih vretenastoceličnih proliferacijah na soncu izpostavljeni koži. Boštjan Luzar, President of the Scientific Committee of the symposium, lecturing on malignant spindle cell proliferations on sun damaged skin.

5 Eduardo Calonje, London, je govoril o napakah pri prepoznavanju melanocitnih lezij. Eduardo Calonje, London, discussed pitfalls in the diagnosis of melanocytic lesions.

2009

171


6

6 Richard A. Carr, Velika Britanija, je predstavil novosti o epitelijskih tumorjih kože. Richard A. Carr, Great Britain, presented advances in epithelial tumours of the skin. 7 Alex Lazar, ZDA, je predstavil sebacealne tumorje in sindrom Muir-Torre. Alex Lazar, USA, presented sebaceal tumours and Muir-Torre syndrome. 8 Bernhard Zelger, Avstrija, je predaval o novostih pri fibrohistiocitnih tumorjih kože.

7

Bernhard Zelger, Austria, lectured on updates on cutaneous fibrohistiocytic tumours. 9,10 Larisa Stojanović (9) je govorila o dermatoporozi, novem vidiku staranja kože, in Igor Bartenjev (10) o dermatoskopski diagnostiki pigmentiranih kožnih sprememb. Larisa Stojanović (9) spoke on dermatoporosis - new aspects of skin aging and Igor Bartenjev (10) on dermatoscopic diagnosis of pigmented skin lesions.

8

9,10

172

2009


41 2.—3. december

2010

2—3 December

41. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

41st Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Novosti v patologiji

Advances in Pathology

Leta 2010 je bil Plečnikov memorial

In 2010, the Plečnik Memorial was

posvečen 70-letnici ustanovitve Inštituta

dedicated to the 70th anniversary of the

za patologijo Medicinske fakultete v Lju-

founding of the Institute of Pathology at

bljani. Ob tem jubileju smo želeli prikazati

the Faculty of Medicine in Ljubljana. On

uspešno delovanje inštituta čim bolj celo-

this anniversary, we wanted to show the

vito, zato smo široko razvejano dejavnost

successful functioning of the institute as

razvrstili v dva sklopa: tumorsko patologi-

comprehensively as possible, so we clas-

jo kot najobsežnejšo dejavnost in virusno

sified the broadly diversified activity into

povzročene bolezni. V obeh sklopih so so-

two sessions: tumour pathology, as the most

delovali številni domači in priznani evrop-

comprehensive work, and virus-induced

ski strokovnjaki. V tumorski patologiji

diseases. A number of local and recognized

glave in vratu smo se posvetili novostim

European experts participated in both ses-

na področju intraepitelijskih sprememb v

sions. In tumour pathology of the head and

grlu (Nina Gale in sod.). Antonio Cardesa in

neck region, the focus was on innovations

sod., Španija, so predstavili dolgoletno so-

in the field of laryngeal intraepithelial le-

delovanje na tem področju med univerzite-

sions (Nina Gale et al.). Antonio Cardesa et

tnima inštitutoma v Ljubljani in Barceloni

al., Spain, presented the long-standing co-

s poudarkom na 18 skupnih publikacijah.

operation in this field between University

Diagnostika

tumorjev

Institutes in Ljubljana and Barcelona, with

v nosni in obnosnih votlinah zahteva sto-

a stress on a total of 18 publications. Diagno-

penjsko diagnostiko z začetno uporabo

sis of undifferentiated tumours in the nasal

nediferenciranih


petih imunohistokemijskih označevalcev,

and paranasal cavities requires step-by-step

ki omogočajo klasifikacijo večine tumorjev

diagnostics, with the initial use of five im-

ali vsaj zožitev diferencialno diagnostič-

munohistochemical markers that allow the

nih možnosti (Alessandro Franchi, Italija).

classification of most tumours, or at least

Pomembna novost je bila tudi v prispevku

narrow the differential diagnostic options

Nine Zidar in sod., ki je s pomočjo imu-

(Alessandro Franchi, Italy). There was also

nohistokemijskih označevalcev dokazala

an important innovation in the contribution

spremenjeno izražanje dezmosomskih pro-

of Nina Zidar et al.; with the aid of immuno-

teinov v podtipih ploščatoceličnega karci-

histochemical markers, they demonstrated

noma glave, kar je pogoj za napredovanje

altered expression of desmosomal proteins

karcinomov. Prispevka na področju urolo-

in subtypes of squamous cell carcinoma of

ške patologije sta prikazala rezultate nove-

the head, which is a prerequisite for the pro-

ga, visokospecifičnega in občutljivega ne-

gression of carcinomas. Contributions in the

invazivnega urinskega testa UroVysion za

field of urological pathology presented the

zgodnje odkrivanje raka sečnega mehurja

results of the new, highly specific and sen-

(Margareta Strojan Fležar in sod., Gre-

sitive non-invasive UroVysionTM urinary

gor Mikuz, Avstrija). Novost na področju

test for the early detection of bladder can-

gastrointestinalne patologije je bila usmer-

cer (Margareta Strojan Fležar et al., Gregor

jana v najpogostejši mezenhimski tumor

Mikuz, Austria). Advance in the field of gas-

tega področja, gastrointestinalni stromalni

trointestinal pathology was directed at the

tumor, in pomen molekulskih sprememb v

most common mesenchymal tumour in this

genih KIT in PDGFR, kar je bistveno za di-

field, gastrointestinal stromal tumour and

agnozo in zdravljenje bolnikov v različnih

the importance of molecular changes in KIT

stadijih bolezni (Eva Wardelmann, Nemči-

and PDGFR genes, identification of which

ja, Damjan Glavač, Rado Janša). V sklopu

is crucial for the diagnosis and treatment

Tumorji mehkih tkiv in melanocitne lezije

of patients at different stages of the dis-

kože so bili predstavljeni nekateri posame-

ease (Eva Wardelmann, Germany, Damjan

zni tipi tumorjev tega področja, ki jih je pre-

Glavač; Rado Janša). Within the session on

dlagala klasifikacija Svetovne zdravstvene

soft tumours and melanocytic skin lesions,

organizacije (WHO) iz leta 2002 (Janez La-

some of the individual tumour types in the

movec). Med melanocitnimi spremembami

area proposed by the WHO Classification

so bile predstavljene tudi histološke poseb-

of 2002 (Janez Lamovec) were presented.

nosti melanocitnih lezij pri otrocih v prvih

Among melanocytic changes were present-

letih življenja (Boštjan Luzar) in melano-

ed the histological features of melanocytic

citni nevusi na določenih mestih, ki lahko

lesions in children during the first years of

histološko posnemajo displastični nevus ali

life (Boštjan Luzar) and melanocytic nevi at

maligni melanom (Jože Pižem).

certain sites, which can histologically mimic dysplastic nevus or malignant melanoma

V drugem sklopu, Virusi in virusne bo-

(Jože Pižem).

lezni, so bili za bazično medicino in klinič-

174

no prakso izbrani štirje vzorčni primeri.

In the second session on viruses and

Pri virusu humane imunske pomanjklji-

viral diseases, four sample cases from ba-

vosti (HIV) so novejše raziskave pokazale,

sic medicine and clinical practice were se-

da je kronična imunska aktivacija zaradi

lected. Recent studies in the field of human

mikrobne translokacije, ki nastane po za-

immunodeficiency virus (HIV) infection

četnem močnem upadu celic T pomagalk v

showed that chronic immune activation

prvih treh tednih po okužbi, osnovni meha-

due to microbial translocation, which oc-

nizem, ki privede do neustavljivega propa-

curs after the initial sharp depletion of

danje vsega elementov imunskega sistema

helper T cells in the first three weeks of

in progresivnega poteka okužbe s HIV (Ma-

infection, is the main pathogenetic mecha-

2010


rio Poljak). Predstavljene so bile tudi možne

nism that leads to the irreversible depletion

pridružene virusne okužbe pri bolnikih,

and degradation of all elements of immune

okuženih s HIV (Janez Tomažič in Tomaž

system and progression of HIV infection

Volk), in nevropatološka raznolikost viru-

to AIDS (Mario Poljak). Possible associat-

snih okužb možganov pri bolnikih z AIDS-

ed viral infections in HIV-infected patients

-om (Mara Popović). Michael J. Mihatsch in

(Janez Tomažič and Tomaž Volk) and the

sod., Švica, so predstavili poliomavirusno

neuropathological diversity of viral infec-

nefropatijo kot pomembno bolezen pri

tions in patients with AIDS (Mara Popović)

prejemnikih presajenih solidnih organov,

were also presented. Michael J. Mihatsch et

Herbert Budka, Avstrija, pa patologijo in

al., Switzerland, presented polyomavirus

patogenezo polioma virusne okužbe cen-

nephropathy as a significant disease in sol-

tralnega živčnega sistema. Hantavirusne

id organ transplant recipients, and Herbert

bolezni se lahko kažejo kot pogostejša he-

Budka, Austria, presented the pathology

moragična mrzlica z renalnim sindromom

and pathogenesis of polio viral infection of

in

kardiopljučni

the central nervous system. Hantavirus dis-

sindrom s 40-odstotno umrljivostjo ali kot

eases can be manifested as more frequent

okužba z neznačilnim blagim potekom (Ta-

haemorrhagic fever with renal syndrome

tjana Avšič-Županc in sod.). Dušan Ferluga

and less frequent hantavirus cardio-pul-

in sod. so predstavili primerjalno raziskavo

monary syndrome, with 40% mortality, or

patoloških sprememb na ledvicah pri bol-

as an infection with an insignificant mild

nikih, okuženih s hantavirusi Dobrava in

course (Tatjana Avšič-Županc et al.). Dušan

Puumala. Četrti vzorčni primer so bili viru-

Ferluga et al. presented a comparative study

sni hepatitisi, pomemben javno zdravstve-

of pathological changes in the kidney in pa-

ni problem povsod po svetu, saj kronični

tients infected with Dobrava and Puumala

hepatitis B in C predstavljata najpogostejši

hantaviruses. The fourth model example

vzrok za razvoj ciroze in jetrnoceličnega

was viral hepatitis, an important public

raka in najpogostejši razlog za transplanta-

health problem worldwide, since chronic

cijo jeter (Mojca Matičič). Biopsija jeter, ki

hepatitis B and C represent the most com-

omogoča natančno oceno histoloških spre-

mon cause of cirrhosis and liver cancer and

memb virusne okužbe, ostaja zlati stan-

the most common cause of liver transplan-

dard diagnostike in zdravljenja virusnih

tation (Mojca Maticic). Liver biopsy, which

hepatitisov (Vera Ferlan Marolt).

allows accurate assessment of histological

redkejši

hantavirusni

Prvič je bila v program Plečnikovih me-

changes in viral infection, remains the gold

morialov vključena tudi sekcija s trinajstimi

standard for the diagnosis and treatment of

posterji z namenom, da se razširi krog sode-

viral hepatitis (Vera Ferlan Marolt).

lujočih, predvsem mladih strokovnjakov. V

For the first time, a 13-poster session

zbornik »Novosti v patologiji« so vključeni

was included in the program of the Memo-

tudi razširjeni prispevki sekcije, tako s pod-

rial, with the aim of widening the circle of

ročja tumorske sekcije kot virusnih bolezni.

participants, especially young researchers. Extended contributions of the poster session from the fields of both the tumour session and viral diseases were included in the Proceedings "Advances in Pathology".

2010

175


1 Svečana otvoritev z zborom študentov Medicinske fakultete COR. Inauguration, with the COR student choir of the Faculty of Medicine. 2, 3, 4, 5, 6 Predavatelji v sklopu Intraepitelijske spremembe in karcinomi glave in vratu, Alessandro Franchi, Italija (2), Nina Gale (3), Antonio Cardesa, Španija (4), Nina Zidar (5) in Metka Volavšek (6). Lecturers in the session on intraepithelial lesions and carcinomas of the head and neck, Alessandro Franchi, Italy, (2), Nina Gale (3), Antonio Cardesa, Spain (4), Nina Zidar (5) and Metka Volavšek (6).

2,3,4,5,6

176

2010


7

8,9

10,11

12,13

7, 8, 9, 10 Predavatelji v sklopu Gastrointestinalni stromalni tumor in eksperimentalni modeli gastrointestinalne bolezni, Eva Wardelmann, Nemčija (7), Damjan Glavač (8), Rado Janša (9) in Anton Cerar (10).

11 Zdenka Ovčak v predsedstvu sklopa Karcinom sečnega mehurja. Zdenka Ovčak, chair of the session on urinary bladder cancer.

12,13 Predavatelja v sklopu Karcinom sečnega mehurja Margareta Strojan-Fležar (12) in Gregor Mikuz (13). Lecturers in the session Carcinomas of the Bladder, Margareta Strojan-Fležar (12) and Gregor Mikuz (13).

Lecturers in the session on gastrointestinal stromal tumour and experimental models of gastrointestinal diseases, Eva Wardelmann , Germany (7), Damjan Glavač (8), Rado Janša (9) and Anton Cerar (10).

2010

177


14,15

16,

17

18

14, 15, 16, 17 Predavatelji v sklopu Tumorji mehkih tkiv in melanocitne lezije kože, Janez Lamovec (14), Giovanni Falconnieri, Italia (15), Boštjan Luzar (16) in Jože Pižem (17).

19

Lecturers in the session on soft tissue tumours and melanocytic skin lesions, Janez Lamovec (14), Giovanni Falconnieri, Italy (15), Boštjan Luzar (16) and Jože Pižem (17). 18 Janez Lamovec je izročil nagrado Klemenu Jenku za najboljši poster v prvem dnevu simpozija. Janez Lamovec presented the best poster award to Klemen Jenko on the first day of the symposium. 19 Sproščeno vzdušje predavateljev pred začetkom drugega dne simpozija, od leve proti desni Janez Tomažič, Mario Poljak, Mojca Matičič, Vera Ferlan-Marolt, Tatjana Avšič-Županc, Franc Strle in Srečko Koren. Relaxed atmosphere among lecturers before the start of the second day of the symposium, from left to right Janez Tomažič, Mario Poljak, Mojca Matičič, Vera Ferlan-Marolt, Tatjana Avšič-Županc, Franc Strle and Srečko Koren.

178


20

21,22

23,24

20 Janez Tomažič, Mara Popović in Mario Poljak so predavali v sklopu Sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti.

21,22 V sklopu okužbe s poliomavirusi sta predavala Michael J. Mihatsch, Švica (21), in Herbert Budka, Avstrija (22).

Janez Tomažič, Mara Popović and Mario Poljak lectured in the session Acquired Immunodeficiency Syndrome.

Michael J. Mihatsch, Switzerland (21), and Herbert Budka, Austria, (22) lectured in the session on poliomavirus infection.

23,24 V sklopu hantavirusne bolezni sta sodelovala Tatjana Avšič-Županc (23) in Dušan Ferluga (24). Tatjana Avšič-Županc (23) and Dušan Ferluga 24) took part in the session Hantavirus Diseases.

2010

179


25,26

27,

29

30

25 Sproščeno vzdušje po predavanjih, Michael J. Mihatsch, Tatjana AvšičŽupanc, Alenka Vizjak in Dušan Ferluga. Relaxed atmosphere after the lecture, Michael J. Mihatsch, Tatjana Avšič-Županc, Alenka Vizjak and Dušan Ferluga. 26, 27 Mojca Matičič (26) in Vera Ferlan-Marolt (27) sta bili predavateljici v sklopu Virusni hepatitisi. Mojca Matičič (26) and Vera Ferlan-Marolt (27) were lecturers in the session on virus hepatitis.

180

28 Drugi dan simpozija je Dušan Ferluga izročil Jeri Jeruc nagrado za najboljši poster. Dušan Ferluga presented the best poster award to Jera Jeruc on the second day of the symposium.

30 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejel Izidor Kern. Izidor Kern received the Professor France Hribar Award.

29 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements.

2010

28


42 2.—3. december

2011

2—3 December

42. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

42n d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Tumorji v povezavi z okužbo s človeškimi virusi papiloma (HPV)

Human Papilloma­viruses (HPV) Related Tumours

Plečnikov memorial z naslovom Tumor-

The Plečnik Memorial entitled Human

ji v povezavi z okužbo s človeškimi virusi

Papillomaviruses (HPV) Related Tumours

papiloma (HPV) je bil gotovo najuspešnejši

was certainly the most successful and best

in najbolj obiskan memorial do tedaj, saj

attended Memorial ever, with the 2008

nas je s svojo prisotnostjo in predavanjem

Nobel Prize winner in Physiology and

počastil Nobelov nagrajenec za fiziologijo

Medicine Harald zur Hausen, Germany,

in medicino leta 2008 Harald zur Hausen,

honouring us with his presence and a lec-

Nemčija. Prav po njegovi zaslugi smo dobi-

ture. Thanks to him, we received answers

li odgovor na številna vprašanja o povzro-

to many questions about the causative

čiteljih ter mehanizmu nastanka predra-

agents, as well as the pathogenesis of pre-

kavih sprememb in raka materničnega

cancerous lesions and cancer of the cervix,

vratu, spolovil, zadnjika, glave in vratu ter

anogenital region, head and neck and skin.

kože. Njegova je bila tudi ideja o razvoju

It was his idea to develop the HPV vaccine,

cepiva proti HPV, ki je postalo komercial-

which became commercially available in

no dostopno leta 2006. Ugledni znanstve-

2006. The distinguished scientist gave an

nik je imel častno predavanje z naslovom

honorary lecture entitled "Infections caus-

»Rak pri človeku, povezan z okužbami«.

ing human cancers." In a resounding and


182

V odmevnem in provokativnem preda-

provocative lecture, Harald zur Hausen

vanju je Harald zur Hausen predstavil

presented an original hypothesis of the

originalno hipotezo o vlogi enovijačnih

role of single-stranded, small circulating

majhnih virusov s krožno DNK, podobnih

DNA viruses, similar to TT virus, which

virusu TT, ki bi bili lahko povezani s števil-

may be associated with many malignant

nim malignimi novotvorbami pri človeku

neoplasms in humans, who are thought

in s katerimi naj bi se okužili s pitjem krav-

to be infected by drinking cow's milk and

jega mleka in uživanjem govejega mesa.

consuming bovine meat. The pathogen-

Patogeno delovanje teh krožnih virusov

ic action of these circulating viruses is

naj bi bilo indirektno, saj so virusom po-

thought to be indirect, since virus-like par-

dobne delce ugotovili v submukozi in ne v

ticles have been found in the submucosa

epitelijskih celicah tumorjev.

and not in the epithelial cells of tumours.

Po častnem predavanju je bil simpozij

After the honorary lecture, the sympo-

razdeljen v štiri sklope: temeljna spoznanja

sium was divided into four sessions: basic

o HPV, tumorji glave in vratu, predrakave

knowledge about HPV, head and neck tu-

spremembe in rak spolovil in zadnjika ter

mours, precancerous lesions and anogen-

cepljenje proti HPV in preventiva raka ma-

ital cancer, and HPV vaccination and cer-

terničnega vratu. Robert D. Burk in sod.,

vical cancer prevention. Robert D. Burk et

ZDA, so predstavili probleme pri opredelje-

al, USA, presented problems in identifying

vanju genetskih različic posameznih geno-

genetic variants of individual HPV geno-

tipov HPV ter predlagali novo klasifikacijo

types and proposed a new classification

genetskih različic HPV 6 in HPV 11. Mario

of the genetic variants of HPV 6 and HPV

Poljak je predstavil pregled 73 slovenskih

11. Mario Poljak presented an overview

raziskav na področju HPV, ki so bile opra-

of 73 Slovenian HPV studies conducted in

vljene v zadnjih 20 letih in objavljene v re-

the last 20 years and published in journals,

vijah, ki jih indeksirajo različne podatkov-

which index them in various databases

ne baze in so omogočile uspešno vključitev

and have enabled the successful inclusion

slovenskih raziskovalcev v mednarodno

of Slovenian researchers in the interna-

raziskovalno skupnost HPV. Karcinomu

tional HPV research community. Head and

glave in vratu ter še posebej raku ustnega

neck cancer, and especially oropharyngeal

dela žrela so bila namenjena tri predava-

cancer, received three lectures by eminent

nja uglednih tujih patologov (Antonio Car-

foreign pathologists (Antonio Cardesa,

desa, Španija, Bruce M. Wenig, ZDA in Tim

Spain, Bruce M. Wenig, USA, and Tim Helli-

Helliwell, Velika Britanija), ki so predsta-

well, UK), who presented the latest find-

vili najnovejša spoznanja o posebni obliki

ings on a specific type of the oropharyn-

ploščatoceličnega karcinoma orofarinksa,

geal squamous cell carcinoma associated

povezanega z okužbo HPV v tem podro-

with HPV infection in this region that has a

čju, ki ima za bolnika značilno ugodnejšo

more favourable prognosis for the patient.

napoved. Prikazani so bili tudi manj znani

Less well-known findings were presented

izsledki, da je rak v nosni in obnosnih vot-

that cancer in the nasal and paranasal si-

linah v 20 % povezan z okužbo HPV (Llu-

nuses is 20% associated with HPV infection

cia Alos in sod., Španija), da pa HPV ni so-

(Llucia Alos et al., Spain), but that HPV is

udeležen v etiologiji benignih in malignih

not involved in the aetiology of benign and

tumorjev slinavk (Alena Skalova in sod.,

malignant salivary gland tumours (Alena

Češka Republika). Nasprotno je okužba s

Skalova et al., Czech Republic). In contrast,

HPV 6 in HPV 11 dokazana v 91 % bolni-

HPV 6 and HPV 11 infection was demon-

kov s papilomatozo grla. V tej raziskavi je

strated in 91% of patients with laryngeal

bil HPV 6 najpogostejši povzročitelj, HPV

papillomatosis. In this study, HPV 6 was

11 pa povezan z agresivnejšo obliko bolez-

the most common cause and HPV 11 was

2011


ni (Nina Gale in sod.) Velik sklop s petimi

associated with a more aggressive form of

predavanji je bil namenjen predrakavim

the disease (Nina Gale et al.).

spremembam in raku spolovil in zadnjika.

A large session with five lectures was

Peter Hillemanns, Nemčija, je v celoti zajel

devoted to precancerous lesions and ano-

klinično breme raka materničnega vratu,

genital cancer. Peter Hillemanns, Germa-

ki je tretji najpogostejši rak pri ženskah po

ny, fully covered the clinical burden of

svetu, Sigurd Lax, Avstrija, se je posvetil

cervical cancer, the third most common

histopatologiji predrakavih sprememb in

cancer in women worldwide, Sigurd Lax

raku materničnega vratu ter diferencial-

focused on the histopathology of precan-

no diagnostičnim možnostim, Jaume Ordi

cerous lesions and cervical cancer and

in sod., Španija, pa razvoju ploščatocelič-

differential diagnostic options, and Jaume

nega karcinoma zunanjega spolovila pri

Ordi et al., Spain, on the development of

ženskah, ki poteka v dveh neodvisnih sme-

vulvar and vaginal squamous cell carci-

reh, povezan z okužbo HPV in neodvisen

nomas, which occur in two independent

od HPV. Sklop se je zaključil s predavanjem

directions, associated with HPV infection

o benignih spremembah anogenitalnega

and independent of HPV. The session con-

področja v povezavi s HPV, kjer so genital-

cluded with a lecture on benign changes

ne bradavice najpogostejša klinična mani-

of the anogenital area in connection with

festacija (Marko Potočnik). Najaktualnejši,

HPV, in which genital warts are the most

zadnji sklop je vključeval cepljenje proti

common clinical manifestation (Marko

HPV z zelo obetavnimi rezultati pri prepre-

Potočnik). The very topical last session in-

čevanju predrakavih sprememb s štiriva-

cluded HPV vaccination, with very prom-

lentnim cepivom proti HPV, v Avstraliji kar

ising results in the prevention of precan-

za 50 % pri ženskah, mlajših od 18 let (El-

cerous lesions with the quadrivalent HPV

mar A. Joura, Avstrija). Znotraj presejalnih

vaccine. In young women under the age of

programov so novi testi za dokazovanje

18 a 50% reduction of high-grade cervical

HPV DNK bistveno izboljšali odkrivanje

abnormalities was observed in Australia

predrakavih sprememb materničnega vra-

(Elmar A. Joura, Austria). Within screening

tu. Dokazano je bilo, da je testiranje HPV

programs, new HPV DNA tests for demon-

dobra izbira za primarno presejanje, če se

strating HPV DNA have significantly im-

izvaja znotraj omejene starostne skupine

proved the detection of precancerous cer-

(nad 30–35 let starosti) in le kot del organi-

vical lesions. HPV testing has been shown

ziranega presejalnega programa (Silvija de

to be a good choice for primary screening

Sanjose, Španija). Test Pap za odkrivanje

when administered within a limited age

predrakavih sprememb ni povsem zanes-

group (over 30-35 years of age) and only

ljiv, je pa še vedno priporočljiv kot metoda

as part of an organized screening program

izbora pri presejanju žensk, mlajših od 30

(Silvija de Sanjose, Spain). The Pap test for

let (Margareta Strojan Fležar).

detecting precancerous lesions is not en-

Zelo uspešna je bila tudi sekcija s 17 pos-

tirely reliable but is still recommended as

terji predvsem mlajših raziskovalcev in raz-

a screening method for screening women

širjenimi prispevki v zborniku predavanj.

under 30 (Margareta Strojan Fležar). The poster session with 17 posters, mostly by younger researchers and with extended contributions in the proceedings, was also very successful.

2011

183


1 Častni gost simpozija, Nobelov nagrajenec za fiziologijo in medicino leta 2008 in častni doktor Univerze v Ljubljani leta 2011 Harald zur Hausen, Nemčija. Honorary guest of the symposium, Nobel Prize Laureate for Physiology and Medicine in 2008, and Honorary Doctor of the University of Ljubljana 2011, Harald zur Hausen, Germany. 2,3 Nabito polna velika predavalnica Medicinske fakultete v Ljubljani pred začetkom simpozija. Packed large lecture room of the Faculty of Medicine in Ljubljana before the start of the symposium.

1

3

2

184

2011


4

4 Predsedstvo pri slavnostnem uvodnem predavanju, Mario Poljak, Dušan Ferluga in Gregor Mikuz, Avstrija. Chairs of the inaugural introductory lecture, Mario Poljak, Dušan Ferluga and Gregor Mikuz, Austria. 5 Harald zur Hausen med predavanjem Rak pri človeku v povezavi z okužbami. Harald zur Hausen during the keynote lecture on infections causing human cancers.

5

6 Aktivni udeleženci simpozija, z leve proti desni Nina Gale, Harald zur Hausen, Antonio Cardesa, Španija, in Gregor Mikuz. Active participants of the symposium from left to right Nina Gale, Harald zur Hausen, Antonio Cardesa, Spain and Gregor Mikuz. 7 Razprava po predavanjih, v 1. vrsti Dušan Ferluga, v 2. vrsti Harald zur Hausen, Robert D. Burk s soprogo in Bruce M. Wenig, vsi ZDA, v 3. vrsti Antonio Cardesa in Tim Helliwell, Velika Britanija.

6

Discussion after the lecture, Dušan Ferluga, in the front row. Harald zur Hausen, Robert D. Burk and his wife and Bruce M. Wenig, all USA, in the second and Antonio Cardesa and Tim Helliwell, Great Britain in the third.

7

2011

185


8

8 Živahna razprava Silvije de Sanjose, Španija, po predavanjih. Lively discussion of Silvija de Sanjose, Spain, after the lecture. 9 Razprava po predavanjih, v 1. vrsti z desne proti levi Eduardo Calonje, Velika Britanija, Jaume Ordi in Llucia Alos, oba Španija, v 2. vrsti Mario Poljak, Nina Gale in Metka Volavšek. Discussion after the lecture, (front row, right to left) Eduardo Calonje, Great Britain, Jaume Ordi and Llucia Alos, both Spain, (second row) Mario Poljak, Nina Gale and Metka Volavšek.

9

10 Marjetka Uršič-Vrščaj in Jože Pižem, delovno predsedstvo v sklopu Predrakave spremembe in rak anogenitalnega področja. Marjetka Uršič-Vrščaj and Jože Pižem, chairs of the session on precursor lesions and cancer of the anogenital region. 11 Razgovor po predavanju, z leve proti desni Robert D. Burk, Marko Potočnik, Jože Pižem in Peter Hillemanns, Nemčija.

10

Discussion after the lecture, from left to right Robert D. Burk, Marko Potočnik, Jože Pižem and Peter Hillemanns, Germany.

11

186

2011


12

12 Mario Poljak in Sigurd Lax, Avstrija, v delovnem predsedstvu sklopa Cepljenje in preventiva. Mario Poljak and Sigurd Lax, Austria, in the chair for the session Vaccination and Prevention. 13 Razgovor po predavanjih, z leve proti desni Peter Hillemanns, Elmar Jura, Avstrija, Andrej Zore, Robert D. Burk in Jože Pižem. Discussion after the lecture, from left to right Peter Hillemanns, Elmar Jura, Austria, Andrej Zore, Robert D. Burk and Jože Pižem.

13

14 Postersko sekcijo sta vodili Katja Seme in Nina Zidar. The poster session was chaired by Katja Seme and Nina Zidar. 15 Zaključne besede na simpoziju sta imela Nina Gale in Mario Poljak. Nina Gale and Mario Poljak had the closing remarks at the symposium.

14

15

2011

187


16

16 Polna dvorana Slovenske filharmonije pred začetkom Koncerta zdravnikov. Full auditorium of the Slovenian Philharmonic before the start of the Concert of Medical Doctors. 17 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements. 18 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejel Mario Poljak.

17

Mario Poljak received the Professor France Hribar Award.

18

188

2011


43 6.—7. december

2012

6—7 December

43. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

43r d Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Novosti v citopatologiji: most med kliniko in diagnostično patologijo

Advances in Cytopathology: A Bridge between Clinicians and Diagnostic Pathology

Oddelek za citopatologijo ima na On-

The Department of Cytopathology has a

kološkem inštitutu v Ljubljani dolgo tra-

long tradition at the Institute of Oncology in

dicijo. Desetletja je oddelek vodila Marija

Ljubljana. The department was headed for

Us-Krašovec, ki je z obširnim znanjem in

decades by Marija Us-Krašovec, who, with

izkušnjami pomembno prispevala k ra-

her extensive knowledge and experience,

zvoju citologije v Sloveniji in njeni medna-

made a significant contribution to the de-

rodni uveljavitvi. Ob 60. jubileju tega od-

velopment of cytology in Slovenia and its

delka je bil Plečnikov memorial povezan s

international recognition. On the 60th an-

to vejo patologije. Uvodni del simpozija je

niversary of this department, the Plečnik

bil namenjen novim tehnikam odvzema-

Memorial was connected to this branch of

nja vzorcev, ki so bili prej težko dostopni.

pathology. The introductory part of the sym-

V štirih prispevkih so predstavili izkušnje

posium was devoted to new techniques that

in rezultate endoskopske ultrazvočno vo-

make it possible to take samples that were

dene aspiracijske biopsije s tanko iglo v

previously difficult to access. Four papers

gastrointestinalnem traktu (Andrej Gru-

presented the experience and results of en-

den in Manfred Mervic, Gabrijela Kocjan,

doscopic ultrasound-guided fine-needle as-

Velika Britanija, Helena Gutnik, Ana Po-

piration biopsy in the gastrointestinal tract


190

gačnik). Citološka preiskava ima tudi svoje

(Andrej Gruden and Manfred Mervic, Ga-

omejitve, saj ne more zanesljivo opredeliti

brijela Kocjan, UK, Helena Gutnik, Ana Po-

invazije in te omejitve se pogosto kažejo

gačnik). Cytological examination also has its

pri oceni vzorcev iz gomoljev v ščitnici.

limitations, since it cannot reliably identify

Za poenotenje citopatoloških sprememb v

invasion and these limitations are often re-

ščitnici so leta 2010 v ZDA uvedli enotno

flected in the evaluation of thyroid nodules.

terminologijo po Bethesdi in predstavitvi

To harmonise the description of cytopatho-

te klasifikacije sta bili namenjeni dve pre-

logical changes in the thyroid gland, the uni-

davanji (Beatrix Cochand-Priollet, Franci-

form Bethesda terminology was introduced

ja, Vivijana Snoj). Citopatološke preiska-

in the United States in 2010, and two lec-

ve, podprte z dodatnimi tehnikami, kot

tures were devoted to presenting this clas-

so imunofenotipizacija s pretočnim cito-

sification (Beatrix Cochand-Priollet, France,

metrom, analiza klonalnosti limfocitnih

Vivijana Snoj). Cytopathological examina-

populacij z metodo verižne polimerizacije

tion, supported by additional techniques

in fluorescentna hibridizacija in situ so

such as flow cytometer immunophenotyp-

zdaj nepogrešljive preiskave pri obrav-

ing, clonality analysis of lymphocyte pop-

navi bolnikov z limfomi (Veronika Klobo-

ulations with PCR, and fluorescence in situ

ves-Prevodnik, Pio Zeppa, Italija, Ulrika

hybridization, are indispensable investiga-

Klopčič, Barbara Gazič). Endobronhial-

tions today in the treatment of patients with

na ultrazvočno vodena transbronhialna

lymphomas (Veronika Kloboves-Prevodnik,

igelna aspiracija je odlična diagnostična

Pio Zeppa, Italy Ulrika Klopčič, Barbara

metoda za preiskavo mediastinalnih in

Gazič). Endobronchial ultrasound-guided

hilusnih bezgavk in zmanjšuje potrebo

transbronchial needle aspiration is an ex-

po invazivnejših kirurških metodah (Aleš

cellent diagnostic method for the investiga-

Rozman, Gabrijela Kocjan); takojšnja oce-

tion of mediastinal and hilum lymph nodes

na ustreznosti citoloških vzorcev (»ROSE«)

and reduces the need for more invasive

izboljša rezultate celotne preiskave (Izi-

surgical methods (Aleš Rozman; Gabrijela

dor Kern). V sklopu Novosti v urinski ci-

Kocjan); an immediate assessment of the

topatologiji je bila prikazana uporabnost

adequacy of cytological samples ("ROSE"),

testa UroVysion v rutinski diagnostiki, s

however, improves the results of the entire

katerim je mogoče odkriti specifične cito-

investigation (Izidor Kern). In the session on

genetske spremembe, značilne za urote-

innovations in urinary cytopathology, the

lijske karcinome z metodo fluorescenčne

usefulness of the UroVysion test in routine

hibridizacije in situ. Test v nekaterih pri-

diagnostics was demonstrated, by which

merih natančneje opredeli atipije urotelij-

it is possible to detect specific cytogenetic

skih celic (Lukas Bubendorf, Švica, Marga-

changes characteristic of urothelial carci-

reta Strojan Fležar in Metka Volavšek). Z

nomas using the method of fluorescence in

uvedbo presejalnega Državnega progra-

situ hybridization. The test in some cases

ma ZORA se je v Sloveniji zmanjšalo šte-

identifies atypia of urothelial cells more pre-

vilo bolnic z rakom materničnega vratu;

cisely (Lukas Bubendorf, Switzerland, Mar-

ženske s predrakavimi spremembami so

gareta Strojan-Fležar and Metka Volavšek).

obravnavane po smernicah, ki določajo

The number of patients with cervical can-

standarde pri odkrivanju, zdravljenju in

cer in Slovenia has decreased with the in-

sledenju bolnic. Standardizacija citopato-

troduction of the ZORA National Screening

loških laboratorijev in uvedba nove termi-

Program; women with precancerous lesions

nologije po Bethesdi je izboljšala učinkovi-

are treated according to guidelines that set

tost in kakovost presejanja (Tanja Kodrič).

standards for the detection, treatment and

Multidisciplinarni

tracking of patients. The standardization

pristop

(ginekologi,

2012


patologi in citologi) še izboljšuje rezulta-

of cytoptahological laboratories and imple-

te nacionalnega presejalnega programa

mentation of the new Bethesda terminology

za odkrivanje predrakavih sprememb na

have resulted in vastly improved efficiency

materničnem vratu (Alenka Repše Fok-

and quality of screening (Tanja Kodrič). The

ter). V zbornik predavanj je vključenih

multidisciplinary approach (gynaecologists,

tudi 24 prispevkov sekcije s posterji z naj-

pathologists and cytologists) further im-

različnejšo vsebino.

proves the results of the national screening program for the detection of precancerous lesions in the cervix (Alenka Repše Fokter). Twenty-four contributions of the poster session, with various contents, were included in the Proceedings.

1

1 Na otvoritvi simpozija je nastopil zbor študentov Medicinske fakultete COR. The COR student choir of the Faculty of Medicine performed at the inauguration of the symposium. 2 Margareta Strojan-Fležar in Dušan Ferluga, delovno predsedstvo na plenarnem predavanju. Margareta Strojan-Fležar and Dušan Ferluga chaired the plenary lecture. 3 Plenarno predavanje Žive Pohar-Marinšek o vlogi citopatološke preiskave v sodobni diagnostiki tumorjev.

2

Plenary lecture by Živa Pohar-Marinšek on the role of cytopathological examination in contemporary tumour diagnostics.

3

2012

191


4

4 Gabrijela Kocjan, Velika Britanija, je govorila o tankoigelni aspiracijski citologiji trebušne slinavke. Gabrijela Kocjan , Great Britain, discussed fine needle aspiration cytology of the pancreas. 5 Helena Gutnik je predstavila izkušnje z endoskopskimi ultrazvočno vodenimi tankoigelnimi biopsijami. Helena Gutnik presented experiences with endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration biopsies.

5

6 Ana Pogačnik med predstavitvijo izkušenj z endoskopskimi ultrazvočno vodenimi tankoigelnimi biopsijami. Ana Pogačnik during presentation of experiences with endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration biopsies. 7 Vivjana Snoj je predstavila izkušnje pri citopatološki opredelitvi sprememb v ščitnici s klasifikacijo po Bethesdi. Vivjana Snoj presented experiences in cytopathological evaluation of thyroid nodules using the Bethesda classification.

6

7

192

2012


8

8 Barbara Gazič in Barbara Jezeršek-Novaković sta vodili sklop o novostih na področju diagnostike limfomov. Barbara Gazič and Barbara Jezeršek Novaković chaired the session on advances in cytopathological evaluation of lymphomas. 9, 10 Ulrika Klobčič (9) in Veronika KlobovesPrevodnik (10) sta predstavili probleme citoloških preiskav pri diagnostiki limfomov. Ulrika Klobčič (9) and Veronika KlobovesPrevodnik (10) presented problems of cytopathological evaluation of lymphomas.

9

11 Pio Zeppa, Italija, je prikazal možnosti in omejitve pri klasifikaciji limfomov s citopatološko preiskavo. Pio Zeppa, Italy, lectured on classification of lymphomas in cytopathology – possibilities and limitations.

10

11

2012

193


12

12 Gregor Mikuz, Avstrija, in Metka Volavšek, delovno predsedstvo v sklopu Novosti v urinski citopatologiji. Chairs of the session Advances in Urinary Cytopathology, Gregor Mikuz, Austria, and Metka Volavšek. 13 Lukas Bubendorf, Švica, je predstavil uporabo metode FISH z več sondami (UroVysion) v citologiji urina. Lukas Bubendorf, Switzerland, presented the use of multiprobe FISH (UroVysion) in urinary cytology.

13

14 Margareta StrojanFležar je razpravljala o citohistološki korelaciji pri urotelijskih neoplazmah v dobi testa UroVysion. Margareta StrojanFležar discussed cytohistopathological correlation in urothelial neoplasias in the era of the UroVysion test. 15 Izidor Kern je prestavil metodo za izboljšanje ustreznosti vzorcev pri peribronhialni punkciji.

14

Izidor Kern presented transbronchial needle aspiration and rapid on-site evaluation to improve specimen adequacy.

15

194

2012


16

17

16 Avditorij med simpozijem, v prvi vrsti z leve proti desni Mojca Senčar, Primož Strojan, Irena Srebotnik Kirbiš in Marija Bizjak Schwarzbartl, v drugi vrsti Zvezdana DolencStražar, Viktor Jović, Izidor Kern in Čedomir Oblak, v tretji vrsti Jaka Lavrenčak in Nataša Nolde. The auditorium during the symposium, (front row, left to right) Mojca Senčar, Primož Strojan, Irena Srebotnik Kirbiš and Marija Bizjak Schwarzbartl, (second row) Zvezdana DolencStražar, Viktor Jović, Izidor Kern, and Čedomir Oblak, (third row) Jaka Lavrenčak and Nataša Nolde. 17 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements.

18

18 Častno članstvo Združenja za patologijo in sodno medicino je prejela Marija Us-Krašovec, v sredini med dobitnicama priznanja profesorja Franceta Hribarja Margareto Strojan-Fležar in Veroniko Prevodnik-Kloboves (skrajno desno). Diplome sta podelila Nina Gale in dekan Dušan Šuput. Marija Us-Krašovec received honorary membership of the Society of Pathology and Forensic Medicine: in the centre between recipients of the Professor France Hribar Award, Margareta Strojan-Fležar and Veronika PrevodnikKloboves (on right). The awards were presented by Nina Gale and Dušan Šuput.

195


44 5.—6. december

2013

5—6 December

44. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

44t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Novosti v urološki patologiji

Update in Uropathology

Simpozij o urološki patologiji je zaje-

The symposium on urological pathology

mal široko področje bolezni sečil in moš-

covered a wide area of diseases of the uri-

kih spolnih organov in zaradi anatomske

nary tract and male genital organs and, due

bližine tudi bolezni nadledvičnic. Obsegal

to anatomical proximity, also diseases of

je pet sklopov: karcinom prostate, ledvični

the adrenal glands. It consisted of five ses-

tumorji, bolezni sečnega mehurja, zalede-

sions: prostate cancer, renal tumours, blad-

neli rezi v urološki patologiji in tumorji

der diseases, frozen sections in urological

testisa ter bolezni nadledvičnic. V prvem

pathology, testicular tumours and adrenal

sklopu je Gregor Mikuz, Avstrija, predsta-

diseases. In the first session, Gregor Mikuz,

vil klasifikacijo karcinoma prostate, vari-

Austria, presented the classification of pros-

ante konvencionalne oblike raka in raka

tate cancer, variants of the conventional

prostate z neobičajnimi histološkimi slika-

prostate cancer and prostate cancer with

mi. Ferran Algaba, Španija, se je posvetil

unusual histological appearance. Ferran Al-

posnemovalcem karcinoma prostate v igel-

gaba, Spain, focused on mimickers of pros-

nih biopsijah, Rodolfo Montironi, Italija,

tate cancer in needle biopsies, and Rodolfo

pa vlogi patologa pri aktivnem opazovanju

Montironi, Italy, on the role of the pathol-

bolnikov s karcinomom prostate, kar se do-

ogist in the active observation of patients

seže z določanjem PSA in ponovljenimi bio-

with prostate cancer, which is achieved

psijami prostate. Pri kirurškem zdravljenju

through PSA determination and repeat

te bolezni ima čedalje pomembnejšo vlogi

prostate biopsies. In the surgical treatment

sodobna, robotsko asistirana radikalna

of this disease, modern, robotically assisted


prostatektomija kot minimalno invazivna

radical prostatectomy plays an increasing-

oblika zdravljenja z dobrimi rezultati (San-

ly important role as minimally invasive

di Poteko). Lokaliziran in lokalno napre-

treatment with good results (Sandi Poteko).

dovali rak prostate se lahko zdravi tudi z

Localized and locally advanced prostate

teleradioterapijo, brahiterapijo ali kombi-

cancer can also be treated with teleradio-

nacijo obeh. Kombinacija obsevanja s hor-

therapy, brachytherapy or a combination

monsko terapijo lahko izboljša lokalno in

of the two. The combination of radiation

biokemično kontrolo pri bolnikih s srednje

therapy with hormone therapy may im-

in visoko rizičnim rakom prostate (Barba-

prove local and biochemical control in pa-

ra Šegedin). Metka Volavšek je pripravila

tients with medium and high-risk prostate

pregled vpliva različnih vrst zdravljenja

cancer (Barbara Šegedin). Metka Volavšek

na histološko sliko parenhima in karcino-

prepared an overview of the impact of dif-

ma prostate. V drugem sklopu je Rodolfo

ferent treatments on the histological pic-

Montironi predstavil novosti v patologiji

ture of parenchyma and prostate cancer.

ledvičnih tumorjev s poudarkom na novo

In the second session, Rodofo Montironi

opisanih, »nastajajočih« entitetah. Novo

presented new developments in the pathol-

entiteto karcinoma ledvičnih celic z značil-

ogy of renal tumours, with an emphasis

no translokacijo v področju gena TFE3, ki se

on newly described, “emerging” entities.

pojavlja predvsem pri mladih moških, sta

A new entity of renal cell carcinoma with

opisali Jera Jeruc in Klara Trotovšek. Sku-

a distinct translocation in the TFE3 gene

pina raziskovalcev z Onkološkega inštituta

region, which occurs primarily in young

v Ljubljani je prestavila izsledke, ki kažejo

men, was described by Jera Jeruc and Klara

na to, da bi v prihodnje zdravili z zaviral-

Trotovšek. A team of researchers from the

ci mTOR samo tiste bolnike z napredova-

Institute of Oncology, Ljubljana, presented

lim rakom ledvic, ki bi od tega zdravljenja

findings suggesting that only patients with

imeli zanesljivo korist. V tretjem sklopu je

advanced kidney cancer who would relia-

Antonio Lopez-Beltram, Španija, predstavil

bly benefit from this treatment should be

redke entitete karcinoma ter displazijo in

treated with mTOR inhibitors in the future.

intraepitelijski karcinom sečnega mehur-

In the third session, Antonio Lopez-Beltran,

ja s poudarkom na diferencialni diagnozi

Spain, presented two lectures, rare entities

proti ploščatim urotelnim spremembam z

of urinary bladder carcinoma and dyspla-

atipijo. Histopatološka diagnoza in globi-

sia and intraepithelial bladder carcinoma,

na invazije sta odločilna za pravilen izbor

with an emphasis on differential diagno-

načina zdravljenja karcinoma sečnega me-

sis from common flat lesions with atypia.

hurja, sta poročala Miro Mihelič in Jure Biz-

Miro Mihelič and Jure Bizjak reported that

jak. V četrtem sklopu je Ferran Algaba jasno

histopathological diagnosis and depth of in-

opredelil indikacije za uporabo zaledenelih

vasion are crucial for the correct choice of

rezov v urološki patologiji. Gregor Mikuz je

treatment for bladder cancer. In the fourth

predstavil novosti v patologiji tumorjev te-

session, Ferran Algaba clearly identified the

stisa, Dubravka B. Vidmar slikovne preisko-

indications for the use of frozen sections

valne metode v diagnostiki teh tumorjev in

in urological pathology. In testicular tu-

Andrej Kmetec pomen retroperitonealne

mours, Gregor Mikuz presented an update

limfadenektomije pri zdravljenju tumorjev

in pathology of these lesions, Dubravka B.

testisa. V petem sklopu so poleg kliničnih

Vidmar imaging diagnostics, and Andrej

značilnosti, patologije in molekularne bio-

Kmetec the role of retroperitoneal lym-

logije vključili tudi sodoben laparoskopski

phadenectomy in the treatment of testicu-

pristop h kirurškemu zdravljenju tumor-

lar tumours. In addition to clinical features,

jev nadledvičnic (Tomaž Kocjan, Marina

pathology and molecular biology, the fifth

2013

197


Scarpelli, Italija, Damjan Glavač, Igor Ster-

session included the modern laparoscopic

le and Boris Sedmak). V knjigo »Novosti v

approach to the surgical treatment of adre-

urološki patologiji« je vključenih tudi 24

nal gland tumours (Tomaž Kocjan, Marina

prispevkov sekcije s posterji. Izbrani pri-

Scarpelli, Italy, Damjan Glavač, Igor Sterle

spevki s simpozija so bili objavljeni v reviji

and Boris Sedmak). The book "Update in

Analytical and Quantitative Cytopathology

Uropathology" also included 24 contribu-

and Histopathology leta 2015.

tions from the poster session. The selected contributions were published in the journal Analytical and Quantitative Cytopathology and Histopathology in 2015.

1,2,3,4,5

1 Nastop zbora študentov Medicinske fakultete COR je dal na otvoritvi simpozija svečan pečat. The performance of the COR student choir of the Faculty of Medicine gave the inauguration a gala atmosphere. 2 Gregor Mikuz, Avstrija, in Jože Pižem sta vodila uvodni sklop Novosti v patologiji in zdravljenju karcinoma prostate. Gregor Mikuz, Austria, and Jože Pižem chaired the introductory session on advances in prostate cancer pathology and treatment. 3 Gregor Mikuz je govoril o klasifikaciji in redkih oblikah karcinoma prostate.

198

Gregor Mikuz spoke on the classification and histologic variants of prostate cancer. 4 Ferran Algaba, Španija, je predstavil posnemovalce karcinoma prostate v igelnih biopsijah. Ferran Algaba, Spain, presented mimics of prostate cancer in needle biopsies. 5 Rodolfo Montironi, Italija, se je posvetil vlogi patologa pri aktivnem opazovanju bolnikov s karcinomom prostate. Rodolfo Montironi, Italy, discussed the role of the pathologist in active surveillance of prostate cancer patients.

2013


6,7

8,9

10,11

6 Antonio López-Beltram, Španija, in Metka Volavšek sta vodila sklop Novosti v patologiji sečnega mehurja. Antonio López-Beltram, Spain, and Metka Volavšek chaired the session Advances in Urinary Bladder Pathology. 7 Andrej Kmetec in Sandi Poteko, vodilna kirurga v Sloveniji na področju karcinoma prostate.

8 Metka Volavšek med predavanjem o vplivih različnih vrst zdravljenja na parenhim in karcinom prostate.

9 Nastopajoči na simpoziju, Jože Pižem, Jera Jeruc, Ferran Algaba, Rodolfo Montironi s soprogo Marino Scarpelli in Metka Volavšek.

Metka Volavšek lecturing on treatment related changes in the prostate and prostatic cancer.

Symposium participants, Jože Pižem, Jera Jeruc, Ferran Algaba, Rodolfo Montironi and his wife, Marina Scarpelli and Metka Volavšek.

10, 11 Jera Jeruc je podelila nagradi za najboljša posterja Jerneju Mlakarju (10) in Daji Sajnkar (11). Jera Jeruc presented best poster awards to Jernej Mlakar (10) and Daja Sajnkar (11).

Andrej Kmetec and Sandi Poteko, leading surgeons in Slovenia in the field of prostate cancer.

2013

199


12 Koncert zdravnikov, v 1. vrsti z leve proti desni dekan Dušan Šuput, Barbara Gazič, Jože Pižem, Doris in Gregor Mikuz, v drugi vrsti z leve proti desni Janez Sketelj, Marina Scarpelli in Rodolfo Montironi, Ferran Algaba s soprogo in Antonio López-Beltram.

12

Concert of Medical Doctors, (front row, left to right) Dušan Šuput, Barbara Gazič, Jože Pižem, Doris and Gregor Mikuz, (second row, left to right) Janez Sketelj, Marina Scarpelli and Rodolfo Montironi, Ferran Algaba and his wife, and Antonio López-Beltram.

13

13 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements. 14 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejela Metka Volavšek, čestitke dekana Dušana Šuputa. Metka Volavšek received the Professor France Hribar Award, and congratulations from the Dean, Dušan Šuput.

14

200

2013


45 4.—5. december

2014

4—5 December

45. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

45t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Kronična vnetna črevesna bolezen

Inflammatory Bowel Disease

Ugledni tuji in domači strokovnjaki

Eminent foreign and domestic experts

različnih vej medicine so z vseh vidikov

from various branches of medicine ad-

obravnavali to za bolnike težko kronično

dressed this severe chronic disease for

bolezen, ki poteka v zagonih. V Sloveniji je

patients in all respects, which occurs in re-

bolezen redka, vendar zahteva stalen indi-

lapses. The disease is rare in Slovenia, but

vidualni pristop k zdravljenju, kjer sodelu-

it requires a constant individual approach

jejo zdravniki različnih strok (Dušan Bara-

to treatment, with doctors from various

ga in sod.). Etioptogeneza kronične vnetne

disciplines participating (Dušan Baraga et

črevesne bolezeni (KVČB) ni povsem jasna,

al.). The etiopathogenesis of inflammatory

verjetno je rezultat nenormalnega imun-

bowel disease (IBD) is not completely clear;

skega odziva gostitelja na intraluminalne

it is probably the result of an abnormal host

antigene pri genetsko predisponiranih

immune response to intraluminal antigens

bolnikih (Gregor Novak in sod.). Predsta-

in genetically predisposed patients (Gregor

vljeni sta bili klinični sliki KVČB, ulceroz-

Novak et al.). Clinical pictures of IBD, ulcera-

nega kolitisa in Crohnove bolezni (Cvetka

tive colitis and Crohn's disease were present-

Pernat Drobnež) in posebnosti KVČB pri

ed (Cvetka Pernat Drobnež) and the specifi-

otrocih, ki zahteva drugačen pristop k di-

cities of IBD in children requiring a different

agnostiki in zdravljenju (Jernej Brecelj)

approach to diagnosis and treatment (Jernej

in v času nosečnosti (Ksenija Geršak). V

Brecelj) as well as during pregnancy (Ksenija

dveh predstavitvah je bil podan celoten

Geršak). In two presentations, the complete

diagnostični postopek (Matjaž Koželj in

diagnostic procedure was presented (Mat-


Matic Koželj) in cilji zdravljenja pri KVČB

jaž Koželj and Matic Koželj) together with

s trajnim obvladovanjem vnetja. Globoka

the goals of IBD treatment with permanent

remisija z uvedbo zaviralcev TNF-α v kom-

management of inflammation. Profound re-

binaciji z imunomodulacijskimi zdravili je

mission with the introduction of TNF-α in-

realen cilj zdravljenja bolnikov, ko še ni

hibitors in combination with immunomod-

ireverzibilnih sprememb (Ivan Ferkolj).

ulatory drugs is a realistic goal of treating

Med slikovnimi diagnostičnimi metodami

patients with still not irreversible changes

je magnetnoresonančna enterografija naj-

(Ivan Ferkolj). Among imaging diagnostic

bolj zanesljiva za diagnostiko Crohnove

methods, magnetic resonance enterography

bolezni (Maja Podkrajšek in Martina Vivo-

is the most reliable for diagnosing Crohn's

da). V prispevku kirurškega zdravljenja pri

disease (Maja Podkrajšek and Martina Vivo-

KVČB so bile predstavljene indikacije, obli-

da). In a contribution on surgical treatment

ke zdravljenja, možni pooperativni zapleti

of IBD, the indications, options of treatment,

in ponovitve bolezni (Aleš Tomažič). Cord

possible postoperative complications and

Langner, Avstrija, je razpravljal o tvega-

recurrences were presented (Aleš Tomažič).

nju za razvoj karcinoma in displazije pri

Cord Langner, Austria, discussed the risk of

obeh oblikah KVČB ter njunih histoloških

the development of cancer and dysplasia in

in molekularnogenetskih značilnostih ter

both forms of IBD, and their histological and

pomembni diferencialni diagnozi. Claude

molecular genetic characteristics and im-

Cuvelier, Belgija, je opisal vrsto kolitisov,

portant differential diagnostic possibilities.

ki lahko posnemajo KVČB. Nina Zidar se

Claude Cuvelier, Belgium, described a type

je posvetila problemu reaktivacije cito-

of colitis that can mimic IBD. Nina Zidar ad-

megalovirusne okužbe pri bolniki s KVČB

dressed the problem of reactivation of cyto-

in metodah odkrivanja te okužbe. Kako

megalovirus infection in patients with IBD

pomembne so oportunistične okužbe pri

and methods of detecting this infection. The

bolnikih s KVČB, sta v prispevku prikazala

importance of opportunistic infections in

Tereza Rojko in Janez Primožič; povzročajo

patients with IBD was presented by Tereza

jih virusi, predvsem herpesvirusi, bakterije

Rojko and Janez Primožič; they are caused

in glive; čeprav so to redki zapleti se lahko

by viruses, mainly herpesviruses, bacteria

končajo tudi s smrtnim izidom. Intestinalna

and fungi; although these are rare compli-

fibroza, komplikacija KVČB, ki je pogostejša

cations, they can also be fatal. Intestinal

pri Crohnovi bolezni, je zelo kompleksen,

fibrosis, a complication of IBD, which is

dinamičen proces, lahko tudi reverzibilen,

more common in Crohn's disease, is a very

kot kažejo novejša spoznanja (Giovanni

complex, dynamic process and can also be

Latella, Italija). Simpozij se je zaključil s

reversible, as recent findings show (Giovan-

slide seminarjem zanimivih diferencialno

ni Latella, Italy). The symposium concluded

diagnostičnih primerov enterokolitisov in

with a slide seminar with interesting differ-

vodenim ogledom petih posterjev.

ential diagnostic cases of enterocolitis, and a guided tour of five posters.

202

2014


4,5,6

1,2,3

1 Otvoritev simpozija, z leve proti desni predsednik SAZU Tadej Bajd, dekan Medicinske fakultete Dušan Šuput, častni predsednik Plečnikovih memorialov Dušan Ferluga in predsednica Znanstvenega odbora memoriala Nina Zidar. Inauguration of the symposium, from left to right President of SASA Tadej Bajd, Dean of the Faculty

of Medicine Dušan Šuput, Honorary President of the Plečnik Memorials Dušan Ferluga and President of the Scientific Committee of the memorial Nina Zidar. 2 Otvoritev simpozija, z desne proti levi Nina Gale, Gregor Mikuz, Avstrija, Jože Balažic, Borut Štabuc in Igor Švab. Inauguration of the symposium, (right to left) Nina Gale, Gregor Mikuz,

Austria, Jože Balažic, Borut Štabuc and Igor Švab. 3 Predavatelji na simpoziju, z leve proti desni Cord Langner, Avstrija, Nina Zidar in Vincenzo Villanacci, Italija. Lecturers at the symposium (left to right), Cord Langner, Austria, Nina Zidar and Vincenzo Villanacci, Italy.

4 Nina Zidar, vodja Oddelka za patologijo prebavnega trakta, se je zahvalila svojemu predhodniku Antonu Cerarju za velik prispevek k razvoju te veje patologije.

5 Aleš Tomažič in Matjaž Koželj sta vodila enega od sklopov simpozija.

Nina Zidar, Head of the Department of Pathology of the Digestive Tract thanked her predecessor Anton Cerar for his great contribution to this branch of pathology.

6 Jernej Brecelj je predstavil kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) pri otrocih.

2014

Aleš Tomažič and Matjaž Koželj chaired one of the sessions of the symposium.

Jernej Brecelj presented inflammatory bowel disease (IBD) in children.

203


7,8

9,10

11,12

13

7 Sigurd Lax, Avstrija, in Metka Volavšek sta vodila enega od sklopov simpozija.

8 Vincenzo Villanacci je govoril o celjenju sluznice pri KVČB.

10 Giovanni Latella, Italija, se je posvetil problemu fibroze pri KVČB.

Sigurd Lax, Austria and Metka Volavšek chaired one of the sessions of the symposium.

Vincenzo Villanacci presented mucosal healing in IBD.

Giovanni Latella, Italy, devoted his lecture to the problem of fibrosis in IBD.

9 Claude Cuvelier, Belgija, je predaval o posnemovalcih KVČB.

11 Jera Jeruc je razpravljala o vnetju slepiča in KVČB.

Claude Cuvelier, Belgium lectured on mimics of IBD.

204

12,13 Zvezdana Dolenc-Stražar in Rajko Kavalar sta sodelovala pri predstavitvah posameznih primerov. Zvezdana Dolenc-Stražar and Rajko Kavalar took part in the presentation of individual cases.

Jera Jeruc discussed inflammation of the appendix in IBD.

2014


14 Polna dvorana v Slovenski filharmoniji pred začetkom Koncerta zdravnikov.

14

Full auditorium of the Slovene Philharmonic before the start of the Concert of Medical Doctors. 15 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Students awarded the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements. 16 Predstojnik Inštituta za patologijo Jože Pižem je ob dekanu Medicinske fakultete Dušanu Šuputu predstavil Rajka Kavalarja, dobitnika priznanja profesorja Franceta Hribarja.

15

Director of the Institute of Pathology Jože Pižem together with the Dean of the Faculty of Medicine Dušun Šuput, presented the Professor France Hribar Award to Rajko Kavalar.

16

2014

205


46

2015

3.—4. december

3—4 December

46. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

46t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Novosti na področju ustnih bolezni

Advances in Oral Diseases

Simpozij s šestimi sklopi je bil prvič

The six-session symposium was the

posvečen širokemu izboru bolezni ustne

first to be devoted to a wide variety of dis-

votline. V prvem sklopu je bil poudarek na

eases of the oral cavity. The first session

vnetjih, okužbah in imunsko povzročenih

focused on inflammations, infections and

boleznih. Za zdravnike dentalne medicine

immune-induced diseases. The lecture on

je bilo zelo aktualno predavanje o povzro-

pathogens, diagnostic criteria and forms

čiteljih, diagnostičnih kriterijih in obli-

of treatment for peri-implantitis was very

kah zdravljenja periimplantitisov (Matija

relevant for dental physicians (Matija Gor-

Gorjanc). Med okužbami je bilo posebno

janc). Among infections, a special lecture

predavanje namenjeno klinično pomemb-

was devoted to clinically relevant actino-

nemu aktinomikotičnemu vnetju (Nataša

mycotic inflammation (Nataša Ihan Hren).

Ihan Hren). Justin A. Bishop, ZDA, je podal

Justin A. Bishop, USA, gave an overview of

pregled ustnih bolezni in tumorjev, ki se

oral diseases and tumours that often occur

pogosto pojavljajo pri bolnikih, okuženih s

in HIV/AIDS patients. In the second session,

HIV/AIDS-om. Isti avtor je v drugem sklopu

on precancerous and malignant epithe-

Prekanceroze in maligni epitelijski tumor-

lial tumours, the same author presented

ji predstavil najnovejše izsledke o okužbi s

the latest findings on HPV infection in the

HPV v področju glave in vratu. Predstavil

head and neck. He presented all the char-

je vse značilnosti orofaringealnega plošča-

acteristics of oropharyngeal squamous cell

toceličnega

najpogostejšega

carcinoma, the most common cancer of the

raka v predelu glave in vratu, povezane-

head and neck associated with HPV infec-

karcinoma,


ga z okužbo s HPV, ki predstavlja posebno

tion, representing a specific clinical and

klinično in patološko entiteto in smernice

pathological entity, and guidelines for the

za zanesljivo odkrivanje virusne okužbe.

reliable detection of viral infection. Pre-

Prekanceroze v ustni votlini se še vedno

cancerous lesions in the oral cavity are still

vrednotijo z različnimi klasifikacijami, ki

evaluated with different classifications,

se razlikujejo v osnovnih konceptih, termi-

which differ in basic concepts, terminology

nologiji in histoloških kriterijih (Nina Gale).

and histological criteria (Nina Gale). Sub-

Predstavljeni so bili tudi podtipi najpogo-

types of the most common squamous cell

stejšega ploščatoceličnega karcinoma, ki se

carcinoma, which differ significantly in

pomembno razlikujejo v klinični sliki, histo-

clinical presentation, histopathology and

patologiji in napovedi razvoja bolezni (Nina

prognosis were also presented (Nina Zi-

Zidar). Pregled molekularno diagnostičnih

dar). An overview of molecular diagnostic

sprememb pri ploščatoceličnem karcinomu

changes in oral squamous cell carcinoma

je pripravila Maria Pia Foschini, Italija. Po-

was prepared by Maria Pia Foschini, Italy.

seben sklop je bil namenjen diagostičnim

A special session was devoted to diagnos-

možnostim (citologija in endoskopija z oz-

tic options (cytology and endoscopy with

kopasovno osvetlitvijo) in različnim obli-

narrow-band

kam zdravljenja karcinoma ustne votline

Strojan-Fležar, Robert Šifrer) and various

(Margareta Strojan-Fležar, Robert Šifrer,

forms of treatment of oral cancer (Vojko

Vojko Didanovič in sod., Primož Strojan).

Didanovič et al., Primož Strojan). The next

Naslednji sklop je bil namenjen razvoju

session was devoted to the development

zob in čeljusti (Erika Cvetko), razvojnim

of teeth and jaws (Erika Cvetko), develop-

boleznim ter odontogenim cistam (Pieter

mental diseases and odontogenic cysts (Pi-

Slootweg, Nizozemska). Med novostmi o

eter Slootweg, The Netherlands). Among

odontogenih tumorjih je Edward W. Odell,

innovations in odontogenic tumours, Ed-

Velika Britanija, predstavil dve novi enti-

ward W. Odell, UK, introduced two new

teti, sklerozirajoči odontogeni karcinom in

entities, sclerosing odontogenic carcino-

benigni fibromiksoidni odontogeni tumor

ma and benign fibromyxoid odontogenic

ter molekularnogenetske spremembe pri

tumour, and molecular genetic changes in

ameloblastomu. Peti sklop je vključeval ve-

ameloblastoma. The fifth session included

zivno-kostne spremembe v področju glave

fibro-osseous lesions in the head and neck

in vratu (Edward W. Odell) ter benigne in

(Edward W. Odell) and benign and malig-

maligne tumorje v čeljustih (Eugenio Ma-

nant tumours of the jaw (Eugenio Maiora-

iorano, Italija). V zadnjem sklopu so bila

no, Italy). The last session included lectures

vključena predavanja o novostih na podro-

on the current news of salivary gland tu-

čju tumorjev slinavk, kjer je Alena Skalova

mours, in which Alena Skalova, Czech Re-

(Češka republika) prikazala novejše mole-

public, presented recent molecular genetic

kularno genetske spremembe pri pogostej-

changes in both more and less frequent

ših in redkejših karcinomih slinavk. Sklop

carcinomas of the salivary glands. The ses-

se je zaključil s tumorji mehkih tkiv v ustni

sion ended with soft tissue tumours in the

votlini (Jože Pižem) in limfoproliferativni-

oral cavity (Jože Pižem) and lymphoprolif-

mi boleznimi žlez slinavk (Metka Volavšek).

erative diseases of the salivary glands (Met-

V simpozij sta bila vključena tudi seminar s

ka Volavšek). The symposium also included

predstavitvijo 5 zanimivih primerov, ki so

a slide seminar of 5 interesting cases, pre-

jih predstavili domači in tuji strokovnjaki,

sented by local and foreign experts and a

ter sekcija s 16 posterji.

poster session with 16 posters.

2015

illumination)

(Margareta

207


1,2

3,4

5,6

7,8

1 Na slavnostni otvoritvi memoriala je nastopil Zbor študentov Medicinske fakultete v Ljubljani COR. The COR, student choir of the Faculty of Medicine in Ljubljana performed at the inauguration of the memorial. 2 Nina Gale, predsednica Znanstvenega odbora, je v nagovoru predstavila kratko vsebino memoriala. Nina Gale, President of the Scientific Committee, presented in her speech a short content of the symposium.

208

3 Justin A. Bishop, ZDA, in Boštjan Luzar sta vodila prvi sklop memoriala Vnetja, okužbe in imunsko povzročene bolezni.

5 Simpozij o ustnih boleznih je bil dobro obiskan.

Justin A. Bishop, USA, and Boštjan Luzar chaired the first session of the memorial: Inflammatory, Infectious and Immune-mediated Diseases.

6 Pieter Slootweg, Nizozemska, in Nina Zidar sta vodila sklop Prekancerozne spremembe in maligni epitelijski tumorji.

4 Matija Gorjanc med predavanjem o periimplantitisih. Matija Gorjanc lecturing on peri-implantitis.

The symposium on oral diseases was well-attended.

Pieter Slootweg, The Netherlands, and Nina Zidar chaired the session on precancerous changes and malignant epithelial tumours.

7 Justin A. Bishop je predstavil pregled okužb s HPV v področju glave in vratu. Justin A. Bishop presented an overview of HPV infection in the head and neck. 8 Nina Zidar je podala pregled podtipov ploščatoceličnega karcinoma v ustni votlini. Nina Zidar gave an overview of subtypes of oral squamous cell carcinomas.


9 Margareta Strojan-Fležar je govorila o možnostih in perspektivah citologije v ustni votlini in ustnem delu žrela.

9

Margareta Strojan-Fležar spoke on the cytology of the oral and oropharyngeal region: possibilities and perspectives. 10 Primož Strojan je razpravljal o nekirurškem zdravljenju raka ustne votline in ustnega dela žrela.

10,11

Primož Strojan discussed non-surgical treatment of oral and oropharyngeal cancer. 11 Edward W. Odell iz Velike Britanije je predstavil vezivno-kostne spremembe glave in vratu ter benigne tumorje v čeljustih.

12

Edward W. Odell, Great Britain, presented fibroosseous lesions of the head and neck and benign bone tumours of the jaws. 12 Eugenio Majorano, Italija, in Nina Gale sta vodila razpravo po predavanju Edwarda W. Odella. Eugenio Majorano, Italy, and Nina Gale chaired the discussion after the lecture by Edward W. Odell. 13 Razprava ob posterjih, Jernej Mlakar na levi in član komisije Cord Langner, obrnjen s hrbtom, desno Nina Zidar.

13

Discussion by the posters, Jernej Mlakar on the left and member of the commission Cord Langner, Austria, with back turned, right Nina Zidar.

2015

209


14,15

16,17,18

14, 15 Nagradi za najboljša posterja sta prejela Mojca Velikonja (14) in Jernej Mlakar (15), nagradi sta podelila Cord Langner, Avstrija, in Jera Jeruc. Mojca Velikonja (14) and Jernej Mlakar (15) received awards for the best posters, presented by Cord Langner and Jera Jeruc.

210

16 Dvorana Slovenske filharmonije pred začetkom Koncerta zdravnikov; v 2. vrsti sodelujoči na simpoziju, od leve proti desni Nina Zidar, Eugenio Majorano, Alena Skalova, Plzen, Edwarda W. Odell, Maria Pia Foschini, Bologna, in Pieter Slootweg. V 1. vrsti od leve proti desni Simona Šramek-Zatler, Alenka

Vizjak, Dušan Ferluga, dekan Dušan Šuput s soprogo. The auditorium of the Slovene Philharmonic before the start of the Concert of Medical Doctors, participants of the symposium: second row, left to right Nina Zidar, Eugenio Majorano, Alena Skalova, Plzen, Edwarda W. Odell, Maria Pia Foschini, Bologna, and Pieter Slootweg. Front

row, left to right Simona Šramek-Zatler, Alenka Vizjak, Dušan Ferluga, Dean Dušan Šuput and his wife. 17 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Winners of the Professor Janez Plečnik Diploma

2015

for exceptional study achievements. 18 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejela Simona Šramek-Zatler. Simona Šramek-Zatler received the Professor France Hribar Award.


47

2016

8.—9. december

8—9 December

47. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

47t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Okvara zaradi zdravil

Drug Induced Injury

Simpozij Okvara zaradi zdravil je

In the symposium on drug induced

vključil širok krog strokovnjakov, ki so

injury, a wide range of experts were in-

obravnavali medikamentozne okvare v

volved, who dealt with drug induced in-

prebavilih, jetrih, koži, ledvicah, hemopo-

juries in the gastrointestinal, liver, skin,

etskem in limfatičnem sistemu. Histopato-

kidney, haemopoietic and lymphatic sys-

loška slika je lahko zelo različna, pogosto

tems. The histopathologic picture can

neznačilna in le redko diagnostična, zato

be very varied, often uncharacteristic

je za oceno teh sprememb nujno dobro

and only rarely diagnostic, so good clini-

klinično-patološko

Ocena

cal-pathological cooperation is necessary

stopnje regresije predoperativnega, neo-

sodelovanje.

to evaluate these changes. Assessment of

adjuvantnega zdravljenja je potrebna pri

the regression rate of preoperative, neo-

raku požiralnika, želodca, debelega čre-

adjuvant treatment is required in cancers

vesa in njegovih zasevkih v jetrih (Cord

of the oesophagus, stomach and colon, and

Langner, Avstrija). Novi izsledki kažejo,

their metastases in the liver (Cord Langn-

da sta obe izomeri ciklooksigenaze, COX1

er, Austria). New findings indicate that

in COX2, vključeni tako v procese homeos-

both isomers of cyclooxygenase, COX1 and

taze kot v patološke procese. Nesteroidna

COX2, are involved in both homeostasis

protivnetna zdravila/zaviralci COX-a ima-

and pathological processes. Non-steroid

jo stranske učinke v kardiovaskularnem

anti-inflammatory drugs/COX inhibitors

sistemu, ledvicah in prebavnem traktu,

have side effects on the cardiovascular

manjšajo pa tveganje za nastanek raka

system, kidney and digestive tract, but

2015


212

debelega črevesa. Okvare zaradi zdravlje-

they reduce the risk of colon cancer. Dis-

nja s temi zdravili so pogoste in neznačil-

orders caused by treatment with these

ne, težave pri bolnikih ne smejo presega-

drugs are common and unremarkable,

ti težav pri osnovni bolezni (Nina Zidar).

and patients' problems should not exceed

Prikazana je bila tudi možnost progresije

those of the underlying disease (Nina Zi-

gastrointestinalnega stromalnega tumorja

dar). The possibility of progression of

po zdravljenju z zaviralci tirozinske kina-

gastrointestinal stromal tumour to rhab-

ze v rabdomiosarkomsko diferencijacijo

domyosarcoma differentiation after treat-

(Bernardette Liegl-Atzwanger, Avstrija). V

ment with tyrosine kinase inhibitors was

sklopu Okvare v jetrih zaradi zdravil pri

also demonstrated (Bernardette Liegel-At-

otrocih je Matjaž Homan poudaril, da jih

zwanger, Austria). In the session on drug

najpogosteje povzroča paracetamol, ki mu

induced injury of the liver, Matjaž Homan

sledijo antibiotiki in antiepileptična zdra-

emphasized that paracetamol causes the

vila, pri odraslih pa amoxicilin/clavulante

most frequent liver damage in children,

(Robert D. Goldin, Velika Britanija). Stro-

followed by antibiotics and antiepileptic

kovnjaki so obravnavali tudi najpomemb-

drugs; the most common culprit in adults

nejše novosti na področju kožnih reakcij

is amoxicillin/clavulantae (Robert D. Gol-

na zdravila. Koža ima omejeno število

din, UK). Experts also discussed the most

morfoloških reakcij, ki jih lahko sprožijo

important developments in the field of

zdravila in najpogosteje vključujejo nas-

skin reactions to drugs. The skin has a lim-

lednje vzorce: lihenoiden, vakuolaren, po-

ited number of morphological reactions

doben limfomu, granulomatozen in spon-

that can be triggered by drugs and most

giotičen. Isto zdravilo lahko pri različnih

commonly include the following patterns:

bolnikih povzroči drugačno morfološko

lichenoid, vacuolar, lymphoma-like, gran-

reakcijo, različna zdravila pa lahko pov-

ulomatous and spongiotic. The same drug

zročijo enako morfološko reakcijo. Reakci-

may cause a different morphological re-

je na zdravila imajo v koži pogosto atipično

action in different patients, and different

klinično prezentacijo in lahko posnema-

drugs may cause the same morphological

jo različne primarne kožne dermatoze,

reaction. Drug reactions often have an

zato je njihovo prepoznavanje bistveno

atypical clinical presentation in the skin

za ustrezno zdravljenje in preprečevanje

and may mimic various primary skin der-

njihovih neželenih učinkov (Eduardo Ca-

matoses, so recognizing them is crucial

lonje, Velika Britanija). V zadnjem času

for the proper treatment and prevention

opažajo naraščajoče število in kombina-

of their side effects (Eduardo Calonje, UK).

cije morfoloških vzorcev v koži predvsem

Increasing numbers and combinations of

pri uživanju bioloških zdravil, ki jih upo-

morphological patterns in the skin have

rabljajo pri zdravljenju različnih tumorjev

recently been seen, especially with the use

in avtoimunskih bolezni (Boštjan Luzar).

of biological drugs, used in the treatment

Posebno pozornost so namenili škodljivim

of various tumours and autoimmune dis-

učinkom sestavin, ki se uporabljajo pred-

eases (Boštjan Luzar). Particular atten-

vsem v estetski dermatologiji in plastični

tion was paid to the deleterious effects

kirurgiji, kot na primer različna polnila

of ingredients used primarily in cosmetic

(silikon, hialuronska kislina) (Jože Pižem).

dermatology and plastic surgery, such as

V ledvicah lahko zdravila prizadenejo

various fillers (silicone, hyaluronic acid)

glomerule in ledvični parenhim z akutno

(Jože Pižem). In the kidneys, drugs can

tubularno nekrozo in tubularno obstruk-

affect the glomeruli and renal parenchy-

cijo ter tubulointersticijskim nefritisom

ma, with acute tubular necrosis and tu-

(Helmut Hopfer, Švica).V sklopu okvare

bular obstruction, and tubulointerstitial

hematopoetskega in limfatičnega sistema

nephritis (Helmut Hopfer, Switzeland).


zaradi zdravil so bile prikazane številne

As part of disorders of the haematopoiet-

možne iatrogene bolezni kostnega mozga,

ic and lymphatic system caused by drugs,

kot so različne oblike anemij, agranuloci-

experts addressed a number of possible

toza, imunska trombocitopenija, policite-

iatrogenic bone marrow diseases, such

mija, mielodisplazija in akutna levkemija

as various forms of anaemia, agranu-

(Gorana Gašljević). Kot posledica imu-

locytosis,

nosupresije in/ali okužbe z Epstein-Bar-

polycythemia, myelodysplasia and acute

rovim virusom se lahko po transplantaci-

leukaemia (Gorana Gašljević). As a result

ji ledvic pri 20 % prejemnikov pojavljajo

of immunosuppression and/or infection

različne limfoproliferativne bolezni (Bar-

with Epstein-Barr virus, various lymph-

bara Gazić). Iatrogene limfadenopatije pa

oproliferative diseases can occur in 20%

lahko povzročajo različna zdravila tudi

of recipients after kidney transplantation

pri netransplantiranih imunosuprimira-

(Barbara Gazić). Iatrogenic lymphadenop-

nih in tudi pri imunokompetentnih bolni-

athies can also be caused by various drugs

kih (Biljana Grčar-Kuzmanov). V simpozij

in non-transplanted both immunosup-

sta bila vključena tudi dva seminarja s

pressed and immunocompetent patients

predstavitvijo 14 zanimivih primerov, ki

(Biljana Grčar Kuzmanov). The symposi-

so jih predstavili domači in tuji strokov-

um also included two slide seminars with

njaki ter sekcija z devetimi posterji.

14 interesting cases, presented by local

immune

thrombocytopenia,

and foreign experts, and a poster session with nine posters.

1 Svečano otvoritev simpozija je popestril nastop zbora Bogdana Derča.

The inauguration of the symposium was enlivened by a performance from the Bogdan Derč Choir.

2016

213


2

2 Delovno predsedstvo dopoldanskega dela simpozija, Cord Langner iz Graza in Jera Jeruc. Chairs of the morning part of the symposium, Cord Langner from Graz and Jera Jeruc. 3 Cord Langner, priznan patolog na področju gastrointestinalne patologije med predavanjem z naslovom Pregled z zdravili povzročene okvare v prebavilih. Cord Langner, a distinguished pathologist in the field of gastrointestinal pathology giving an overview of drug induced injury of the gastrointestinal tract.

3

4 Nina Zidar, skupaj z Boštjanom Luzarjem predsednica Znanstvenega odbora med predavanjem o delovanju nesteroidnih protivnetnih zdravilih v prebavilih. Nina Zidar, together with Boštjan Luzar, President of the Scientific Committee, lecturing on the functioning of non-steroid antiinflammatory drugs in the gastrointestinal tract.

4

5 Robert D. Goldin iz Londona in Boštjan Luzar sta predsedovala sklopu Okvara zaradi zdravil v jetrih. Robert D. Goldin from London and Boštjan Luzar chaired the session on drug induced injury of the liver.

5

214

2016


6,7

8,9,10,11

6 Eduardo Calonje iz Londona in Jože Pižem sta vodila sklop Okvara zaradi zdravil v koži. Eduardo Calonje from

8 Boštjan Luzar med predavanjem o bioloških zdravilih in kožnih spremembah.

London and Jože Pižem chaired the session on drug induced injury of the skin.

Boštjan Luzar lecturing on biological drugs and skin changes.

7 Sklop Okvara hematopoetskega in limfatičnega sistema sta vodili Barbara Gazič in Metka Volavšek.

9, 10, 11 Pri predstavitvi posameznih primerov so sodelovale Vesna Jurčić (9), Nika Kojc (10) in Katarina Odar (11).

The session on haematopoetic and lymphatic system injury was chaired by Barbara Gazič and Metka Volavšek.

Vesna Jurčić (9), Nika Kojc (10) and Katarina Odar (11) took part in the presentation of individual cases.

2016

215


12

12 Cord Langner in Boštjan Luzar sta podelila nagradi za izbrana posterja Jerici Pleško in Matiji Horačku iz Zagreba. Cord Langner and Boštjan Luzar presented the awards for chosen posters to Jerica Pleško and Matija Horaček from Zagreb. 13 Nagovor dekana Dušana Šuputa nagrajenim študentom, dobitnikom Diplome profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke.

13

Speech of the Dean, Dušan Šuput, to recipients of the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional student achievements. 14 Jože Pižem je ob dekanu Dušanu Šuputu predstavil Snježano Frković Grazio, prejemnico Priznanja profesorja Franceta Hribarja v letu 2016. Jože Pižem together with the Dean, Dušan Šuput, presented the 2016 Professor France Hribar Award to Snježana Frković-Grazio.

14

216


48 8. december

2017

8 December

48. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

48t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Novosti v diagnostiki in zdravljenju limfomov

Lymphoma Update

Povod za izbrano temo o limfomih je

The reason for the choice of theme of

bila dopolnjena 4. izdaja WHO klasifikacija

lymphomas was the supplemented 4th

limfoproliferativnih bolezni leta 2017, ki je

edition of the WHO Classification of Lym-

nastala kot posledica novih dognanj na po-

phoproliferative Diseases in 2017, which

dročju molekularne biologije limfoprolife-

was the result of new developments in the

rativnih bolezni. Predavanja so pripravili

molecular biology of lymphoproliferative

in predstavili priznani tuji strokovnjaki s

diseases. The lectures were prepared and

področja hematopatologije: Stephan Dir-

presented by eminent foreign experts in

nhofer in Alexander Tzankov iz Basla ter

the field of haematopathology: Stephan

Birgitta Sander iz Stockholma. Stephan

Dirnhofer and Alexander Tzankov from

Dirnhofer je predstavil novosti v klasifika-

Basel and Birgitta Sander from Stockholm.

ciji drobnoceličnih in agresivnih B-celičnih

Stephan Dirnhofer presented innovations

limfomov, Alexander Tzankov je predaval

in the classification of small-cell and ag-

o novostih na področju T-celičnih limfo-

gressive

mov, Birgitta Sander pa je podala vpogled

Tzankov lectured on innovations in T-cell

v sistemske CD30+ limfoproliferativne bo-

lymphomas, and Birgitta Sander gave an

lezni. Klinični del sta predstavila dva pri-

insight into systemic CD30+ lymphopro-

znana slovenska hematoonkologa, Barbara

liferative diseases. The clinical part was

Jezeršek, ki je govorila o kliničnem pristo-

presented by two eminent Slovene haema-

pu pri zdravljenju agresivnih limfomov,

tologists, Barbara Jezeršek, who discussed

ter Vladan Rajić, ki je predstavil pristop k

the clinical approach in the treatment of

B-cell

lymphomas,

Alexander


zdravljenju CD30+ limfoproliferativnih bo-

aggressive lymphomas, and Vladan Rajić,

lezni. Organizirali so tudi predstavitev za-

who presented the approach to the treat-

nimivih kliničnih primerov, ki je potekala

ment of CD30+ lymphoproliferative diseas-

v dveh delih. Primere so prikazali tako tuji

es. A presentation of interesting clinical

strokovnjaki kot tudi slovenski patologi, ki

cases was also organised, which took place

delajo na področju hematopatologije (Bar-

in two parts. The cases were presented by

bara Gazič, Biljana Grčar Kuzmanov, Mojca

foreign experts and Slovene pathologists

Gjidera, Ulrika Klopčič, Veronika Kloboves

working in the field of haematopathology

Prevodnik, Gorana Gašljević, Metka Vo-

(Barbara Gazić, Biljana Grčar Kuzmanov,

lavšek, Katarina Odar).

Mojca Gjidera, Ulrika Klopčič, Veronika Kloboves Prevodnik, Gorana Gašljević, Metka Volavšek, Katarina Odar).

1 Glavni nosilci strokovnega programa simpozija, od desne proti levi Alexandar Tzankov, Stephan Dirnhofer, oba iz Basla, in Brigitta Sander iz Stockholma.

218

2017

Main contributors to the symposium’s professional program, from right to left Alexandar Tzankov, Stephan Dirnhofer, both from Basel, and Brigitta Sander from Stockholm.


2

2 Barbara Jezeršek-Novaković med predavanjem o kliničnem pristopu k agresivnim limfomom. Barbara Jezeršek-Novaković lecturing on clinical aspects of aggressive lymphomas. 3 Delovno predsedstvo v drugem dopoldanskem delu simpozija, Nina Zidar in Stephan Dirnhofer. Chairs of the second morning part of the symposium, Nina Zidar and Stephan Dirnhofer. 4 Alexandar Tzankov med predavanjem o novostih v klasifikaciji WHO 2016 o priperifernih T-celičnih limfomih.

3

Alexandar Tzankov lecturing on updates on WHO 2016: Peripheral T-cell lymphomas. 5 Na simpoziju so s posameznimi primeri sodelovale tudi patologinje z Onkološkega inštituta v Ljubljani, z desne proti levi Ulrika Klopčič, Veronika Kloboves-Prevodnik in Barbara Gazič, zadaj patolog iz Graza Cord Langner. 4

Pathologists from the Institute of Oncology in Ljubljana took part in the symposium with individual cases, from right to left Ulrika Klopčič, Veronika Kloboves–Prevodnik and Barbara Gazič, at the back Cord Langner, a pathologist from Graz.

5

2017

219


6 Predsednica Znanstvenega odbora Gorana Gašljević.

6

President of the Scientific Committee Gorana Gašljević. 7,8 Metka Volavšek (7) in Katarina Odar (8) sta vodili sklop predstavitve posameznih primerov. Metka Volavšek (7) and Katarina Odar (8) chaired the presentation of individual cases. 9 Sproščen pogovor ob koncu simpozija, z desne proti levi Mojca Gjidera, Jože Pižem in Stephan Dirnhofer, zadaj Ulrika Klopčič.

7

Relaxed discussion at the end of the symposium, from right to left Mojca Gjidera, Jože Pižem and Stephan Dirnhofer, at the back Ulrika Klopčič.

8

9

220

2017


10 Polna dvorana Slovenske filharmonije pred začetkom Koncerta zdravnikov. Full auditorium of Slovene Philharmonic before the start of the Concert of Medical Doctors. 11 Koncerta zdravnikov sta se udeležila tudi Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič in dekan Medicinske fakultete v Ljubljani Igor Švab. Rector of the University of Ljubljana Igor Papič and Dean of the Faculty of Medicine in Ljubljana Igor Švab also took part in the Concert of Medical Doctors. 12 Koncert zdravnikov v Slovenski filharmoniji, nagovor dekana Igorja Švaba.

13 V letu 2017 je 12 študentk in študentov prejelo Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke. In 2017, 12 students received the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements. 14 Jože Pižem je podelil Priznanja profesorja Franceta Hribarja Gorani Gašljević z Oddelka za patologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Jože Pižem presented the Professor France Hribar Award to Gorana Gašljević from the Department of Pathology, Institute of Oncology in Ljubljana.

Concert of Medical Doctors in Slovenian Philharmonic, speech by the Dean, Igor Švab

14

10,11,12,13

2017

221


49 7. december

2018

7 December

49. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

49t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Novosti v ginekološki patologiji

New Concepts in Gynaecological Pathology

Po dolgih letih je bil Plečnikov memorial posvečen novostim v ginekološki patologiji, ki so sledile velikemu napredku v razumevanju molekularnih mehanizmov nastanka ginekoloških neoplazem, med njimi tudi dednih oblik. Predavanja so pripravili in predstavili priznani tuji strokovnjaki s področja ginekološke patologije: Glenn W. McCluggage iz Belfasta, Xavier Matias-Guiu iz Barcelone in Sigurd Lax iz Graza. Predstavljene so bile vse zvrsti predrakavih žleznih sprememb materničnega vratu, povezane s humanimi papilomavirusi, in posebej redkejše neoplastične žlezne spremembe, katerih nastanek ni povezan s humanimi papilomavirusi (Glenn W. McCluggage). Novosti na področju molekularne biologije so vodile v povsem nov koncept razumevanja nastanka endometrijskih in ovarijskih karcinomov, kar vodi v izboljšanje diagnostičnih postopkov, načinov zdravljenja in preventive (Xavier Matias – Guiu). Z vseh omenjenih

After many years, the Plečnik Memorial was devoted to innovations in gynaecological pathology, which followed the great progress in understanding the molecular mechanisms of gynaecological neoplasms, including hereditary forms. The lectures were prepared and presented by eminent foreign experts in the field of gynaecological pathology: Glenn W. McCluggage from Belfast, Xavier Matias-Guiu from Barcelona and Sigurd Lax from Graz. All types of precancerous glandular cervical lesions associated with HPV, and particularly rare neoplastic glandular lesions not associated with HPV were presented (Glenn W. McCluggage). New findings in molecular biology have led to an entirely new concept of understanding the development of endometrial and ovarian cancers, leading to improved diagnostic procedures, methods of treatment and prevention (Xavier Matias-Guiu). In all of these


vidikov so bile predstavljene tudi predstopnje endometrijskega karcinoma, mezenhimske in mešane neoplazme maternice ter ginekološke neoplazme, povezane z dednimi sindromi, s poudarkom na Lynchevem sindromu in izražanju beljakovin popravljanja neujemanja (Sigurd Lax). Srečanje se je zaključilo s predstavitvijo zanimivih primerov izbranih področij ginekološke patologije.

aspects, endometrial carcinoma, mesenchymal and mixed uterine neoplasms and gynaecological neoplasms associated with hereditary syndromes, with an emphasis on Lynch syndrome and the expression of mismatch repair proteins were also presented (Sigurd Lax). The meeting concluded with a presentation of interesting cases of selected areas of gynaecological pathology. 1 Pogovor udeležencev pred začetkom simpozija. V ospredju desno Xavier Matias Guiu iz Barcelone, v sredini Jože Pižem in levo Sigurd Lax iz Graza.

Participants chatting before the symposium. In the foreground, right Xavier Matias Guiu from Barcelona, centre Jože Pižem and left Sigurd Lax from Graz.

2 Delovno predsedstvo v prvem dopoldanskem delu simpozija, Helena Gutnik in Sigurd Lax. Chairs of the first morning part of the symposium, Helena Gutnik and Sigurd Lax.

2016

223


3,4,5

3 Delovno predsedstvo v drugem dopoldanskem delu simpozija, Margareta Strojan-Fležar in Glenn Mc Cluggage. Chairs of the second morning part of the symposium, Margareta Strojan-Fležar and Glenn McCluggage.

224

6

4 Delovno predsedstvo v prvem popoldanskem delu simpozija, Xavier Matias Guiu in Jože Pižem. Chairs of the first afternoon part of the symposium, Xavier Matias Guiu and Jože Pižem.

5 Vsi sodelujoči na simpoziju, z desne proti levi Helena Gutnik, Xavier Matias Guiu, Glenn Mc Cluggage, Sigurd Lax in Margareta Strojan-Fležar. All participants at the symposium, from left to right Helena Gutnik, Xavier Matias Guiu, Glenn McCluggage, Sigurd Lax and Margareta Strojan-Fležar.

6 Glenn Mc Cluggage iz Velike Britanije med predavanjem o žleznih spremembah materničnega vratu, povezanih s HPV. Glenn McCluggage from Great Britain lecturing on HPV related cervical glandular lesions.

2018


8

7 7 Xavier Matias Guiu je predaval o molekularni patologiji in bioloških označevalcih pri različnih vrstah endometrijskega karcinoma. Xavier Matias Guiu lectured on molecular pathology and biomarkers testing in different types of endometrial carcinoma.

8 Priznanje profesorja Franceta Hribarja je prejela Helena Gutnik z Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Helena Gutnik from the Institute of Pathology of the Faculty of Medicine received the Professor France Hribar Award.

9 Z Diplomo profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke nagrajeni študentje. Winners of the Professor Janez Plečnik Diploma for exceptional study achievements.

9

2018

225


50 6. december

2019

6 December

50. M e m o r ialn i s es ta n ek pr o f e s o r ja J an ez a P l eč n i k a s s im po z ije m

50t h Pr ofessor Jan ez Plečn ik M emor ial M eet in g wit h t h e symposiu m

Molekularna patologija

Molecular Pathology

Jubilejni Plečnikov memorial je name-

The Plečnik Jubilee Memorial is devot-

njen aktualni temi z naslovom Moleku-

ed to the topical theme of molecular pa-

larna patologija. Glavni poudarki v mem-

thology. The main highlights of the Memo-

orialu bodo nova spoznanja na področju

rial will be new insights into the molecular

molekularne genetike nedrobnoceličnega

genetics of non-small cell lung cancer and

pljučnega raka in nevroendokrinih pljuč-

neuroendocrine lung tumours, and low-

nih tumorjev ter nevroepitelijskih tumor-

grade neuroepithelial tumours and pineal

jev nizkega gradusa in nevroepitelijskih

gland neuroepithelial tumours. In the sec-

tumorjev pinealne žleze. V drugem delu

ond part of the memorial meeting, state

memoriala bo kot novost na področju

of the art in liquid biopsy of lung cancer

odkrivanja tumorjev predstavljena teko-

and familial tumour syndromes with cen-

činska biopsija pri pljučnem karcinomu

tral nervous system manifestations will

in familiarni tumorski sindromi z mani-

be presented as innovations in the field of

festacijo v centralnem živčnem sistemu.

tumour detection. The distinguished ex-

Predavala bosta ugledna strokovnjaka iz

perts from the USA, Lynette M. Sholl and

ZDA, Lynette M. Sholl in David Solomon.

David Solomon, will give lectures. Slovene

Slovenski patologi pa bodo sodelovali s

pathologists will participate with the pres-

prikazom šestih zanimivih primerov. Vsa

entation of six interesting cases.

predavanja in prikazani primeri bodo udeležencem dostopni v elektronski obliki na spletni strani Inštituta za patologijo.


Zahvala

Iskreno se zahvaljujemo kolegom in prijateljem, ki so prispevali in pomagali pri oblikovanju besedila in zbiranju slikovnega gradiva za zgodovinski prikaz petdeset Plečnikovih memorialov. Med njimi so Gorana Gašljević, Helena Gutnik, Mario Poljak, Metka Volavšek, Janez Jančar, Andrej Mašera, Metka Zorc, Igor Kopač in Ljubo Marion, Dejan Bregar in Janko Klasinc. V prvi vrsti pa se avtorji zahvaljujemo Jožetu Pižmu za vsestransko podporo in pomoč pri pripravi knjige.

Acknowledgement

We would like to cordially thank all colleagues and friends, who contributed and assisted in preparing the manuscript and collecting the illustrations for the historical review of fifty Plečnik Memorials. Among them are Gorana Gašljević, Helena Gutnik, Mario Poljak, Metka Volavšek, Janez Jančar, Andrej Mašera, Metka Zorc, Igor Kopač, Ljubo Marion, Dejan Bregar and Janko Klasinc. In particular, the authors express their thanks to Jože Pižem for his full support and help in the preparation of the book.

50


Plečnikov memorial 1971: Ciroza jeter. Zdrav Vestn 1972; 41: 409-440. Plečnikov memorial 1972: Cerebrovaskularni insult. Zdrav Vestn 1973; 42 (Supl I): 3-33. Plečnikov memorial 73 – Endometrijski karcinom. Zdrav Vestn 1974; 43: 63-75. Plečnikov memorial 1975 – Kronični glomerulonefritis. Zdrav Vestn 1977; 46: 493-539. Plečnikov memorial 1976. Simpozij o malignih limfomih. Zdrav Vestn 1977; 46: 409-452. Plečnikov memorial 1977. Ulkusna bolezen želodca in dvanajstnika. Zdrav Vestn 1977; 46 (Supl.II): II-1-II-62. Plečnikov spominski sestanek 1978. Dihalna stiska pri novorojencu. Zdrav Vestn 1978; 47 (Supl.I): I-1-I-77. 10. jubilejni sestanek Janeza Plečnika 1979. Živčnomišične bolezni. Zdrav Vestn 1979; 48 (Supl.II): II-1-II-90. Plečnikov spominski sestanek 1980. Številka Medicinske fakultete v Ljubljani. Bolezni sečnega mehurja. Zdrav Vestn 1980; 49: 551-602. Bolezni grla v luči nacionalne patologije. XII. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Zdrav. vestn. 1981; 50:623-685. Biopsije v sodobnem zdravljenju. Ob 40-letnici obstoja in delovanja Inštituta za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Vizjak A, Zaletel L, ur. Med Razgl 1981; 20 (Supl. III): 1-381. Virusni hepatitis. XIII. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Prestor B, Ferluga D, Ferlan Marolt V, Kosec D, ur. Med razgl 1983; 22 (Supl. 3): 1-280. Revmatoidni artritis. XIV. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Ob 60-letnici ortopedije na Slovenskem. Kržan M, Limpel M, Mezgolitis M, Rozman B, Vrevc F, ur. Med razgl 1983; 22 (Supl. 5): 1-294. Slovenska medicinska beseda. XV. jubilejni memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. I., II., III. del. Dolenc A, Dolenc P, Pavlin R, Suhadolnik S, Weiss P, Fliser D, Meh D, ur. Med razgl 1984; 23 (Supl. 8): 1-1002.

228

Sources and Literature

Viri in literatura Lenart I. I. memorial profesorja Janeza Plečnika. Zdrav Vestn 1971; 40: 248–250.

Pljučne granulomatoze. XVI. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Kučič J, Lupše J, Rott T, Šešet M, Šparaš B, ur. Med razgl 1985; 24 (Supl. 4): 1-486. Maligni tumorji mehkih tkiv. XVII. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Antolič J, Golouh R, Lamovec J, Radolovič L, ur. Med razgl 1986; 25 (Supl. 4): 1-258. Transplantacija. XVIII. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Muršič-Battelino T, Smukavec A, Jan K, ur. Med razgl 1988; 27 (Supl. 3): 1-607. AIDS. XIX. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Karmen B, Koren M, Korošec J, Svete A, ur. Med razgl 1989; 28 (Supl. 5): 1-306. Jubilejni XX. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika s strokovno temo Imunologija. Povzetki. Ljubljana: 1989. XXI. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika s strokovno temo Eksperimentalna medicina. Povzetki. Ljubljania 1990. p. 1-36. XXII. memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika z mednarodno udeležbo. Molekularna genetika v medicini. Zbornik. Ljubljana: Medicinska fakulteta v Ljubljani; 1991. p. 1-32. Ščitnica in njene bolezni. 24. Plečnikov memorialni sestanek. Kališnik M, Janko M, sour. Radiol Oncol 1993; 27 (Supl.6): 1-223. Tumorji ledvic. 25. memorialni sestanek Janeza Plečnika z mednarodno udeležbo. V počastitev 75. obletnice Medicinske fakultete in Univerze v Ljubljani. Luzar B, Mašera A, Ovčak Z, Vizjak A, Zidar N, ur. Ljubljana: Medicinska fakulteta; 1994. p. 1-183. Difuzni nevroendokrini sistem. Difusse neuroendocrine system. 26. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Mašera A, Rott T, Vodovnik A, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 1995. p. 1-146. Gastritis in z njim povezane bolezni. Gastitis and gastritis associated diseases. 27. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Cerar A, Križman I, ur. Ljubljania Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 1996. p. 1-203. Zdravniška napaka. Medical error. 28. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika in 7. Spominsko


srečanje akademika Janeza Milčinskega. Balažic J, Štefanič B, ur. Ljubljana: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani; 1998. p.1-316. Kardiovaskularne bolezni. Cardiovascular diseases. 29. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Pajer Z, Štiblar-Martinčič D, ur. Ljubljana: Inštitut za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 1998. p. 1-508. Avtoimunske sistemske bolezni. Autoimmune systemic diseases. 30. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Vizjak A, Rozman B, Ferluga D, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 1999. p. 1-122. Autoimmune systemic diseases. Ferluga D, Rozman B, Vizjak A, guest eds. Wien Klin Wochenschr 2000; 112(15-16): 649-735.

dermatopathology. 40. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Luzar B, Jurčič V, Pižem J, Calonje E, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2009. p. 1-324. Novosti v patologiji. Advances in pathology. 41. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Luzar B, Vizjak A, Volavšek M, Popović M, Franchi A, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2010. p. 1-257. Tumorji v povezavi z okužbo s človeškimi virusi papiloma (HPV). Human papillomavirus related tumors. 42. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Gale N, Poljak M, Luzar B, Vizjak A, Volavšek M, Popović M, Cardesa A, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2011. p. 1-210.

Epitelijski tumorji glave in vratu. Epithelial tumours of the head and neck. 31. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Gale N, Žargi M, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2000. p. 1-156.

Novosti v citopatologiji: most med kliniko in diagnostično patologijo. Advances in cytopathology: bridge between clinics and diagnostic pathology. 43. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Strojan Fležar M, Luzar B, Gutnik H, Pižem J, Kocjan G, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2012. p. 1-237.

Kardiovaskularne bolezni. Cardiovascular diseses. 32. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Štiblar-Martinčič D, Petrovič D, ur. Ljubljana: Inštitut za histologijo in embriologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2001. p. 1-363.

Novosti v urološki patologiji. Update in uropathology. 44. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Volavšek M, Jeruc J, Luzar B, Pižem J, Mikuz G, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2013. p. 1-239.

Sodobna diagnostika malignih limfomov. 33. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Bračko M, Jančar J, Zidar A, ur. Ljubljana: Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2002. p. 1-58.

Kronična vnetna črevesna bolezen. 45. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Zidar N, Drobne D, gostujoča ur. Gastroenterolog 2014;18 (sup. 1):1–107.

Profesionalna etika pri delu z ljudmi. 34. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika in 13. Spominsko srečanja akademika Janeza Milčinskega. Balažic J in Kornhauser P, ur. Ljubljana: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani; 2003. p. 3-264. Virusni hepatitis. Viral hepatitis. 35. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Ferlan-Marolt V, Luzar B, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2004. p. 1-291. Molekularna diagnostika v medicini. Molecular diagnostics in medicine. 36. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika in 15. Spominsko srečanje akademika Janeza Milčinskega. Luzar B, Poljak M, Glavač D, Balažic J, ur. Ljubljana: Medicinska fakulteta v Ljubljani; 2005. p. 1-479. Recent progress in dementia research. 37th Professor Janez Plečnik memorial meeting. Budka H, Licastro F, Limbäck Stokin K, Liščič R, Kogoj A, Popović M, Stokin G. B, Zidar N, guest eds. Clin Neuropathol 2006; 25 (6):291-307. Pljučni rak. Lung cancer. 38. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Rott T, Luzar B, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2007. p. 1-386.

Kronična vnetna črevesna bolezen. 45. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Zidar N, Jeruc J, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2014. Zgoščenka, prikazi primerov. Novosti na področju ustnih bolezni. Advances in oral diseases. 46. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Zidar N, Gale N, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2015. Zgoščenka, vabljena predavanja, posterji, prikazi primerov. Okvara zaradi zdravil. Drug induced injury. 47. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Jeruc J, Luzar B, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2016. Zgoščenka, prikazi primerov, posterji. Novosti v klasifikaciji in zdravljenju limfomov. 48. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Gašljević G, Gazić B, ur. Ljubljana: Oddelek za patologijo, Onkološki inštitut in Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2017. Zgoščenka, prikazi primerov. Novosti v ginekološki patologiji. 49. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Gradivo dostopno na spletni strani Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Tumorji debelega črevesa in danke. Colorectal tumours. 39. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Cerar A, Štabuc B, Luzar B, ur. Ljubljana: Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani; 2008. p. 1-274. Novosti v dermatopatolgiji. Update on

229


Z VO N KA Z U PA N IČ S LAV E C

Po l s t o le t ja gl a s ben eg a ust v ar jan ja z dra v n i š tva o b Ple č n iko v e m m em o r i a l u

H alf a cen t u r y of medical mu sical cr eat ivit y at t h e Plečn ik M emor ial

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

Umetnost je človek.

Art is man. Ivan Franc Lenart, conceptual father of Concerts of Medical Doctors

Najbolj avtentično popisovanje časa je tisto, ki ga je pisec sam doživljal, četudi temu lahko očitamo subjektivno dojemanje. Patolog, pevec in dolgoletni podpredsednik KUD-a Tomaž Rott, ki je bil dolgoleten aktiven sodelavec Koncertov zdravnikov, je nekaj spominov nanje zapisal, poznam pa tudi njegovo ustno izročilo, saj sem približno 20 let sodelovala z njim, ko sem v letih 1993–2017 vodila Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher (naprej KUD). Od leta 1995 do časa tega zapisa (2019) sem bila tudi odrska voditeljica teh koncertov. V prvem delu tega prispevka povzemam razvoj zdravniških koncertov delno iz Rottovih spominov in iz poročil tedanjega časa, v drugem pa popisujem lastno dojemanje.

The most authentic description of a time is when the writer himself experienced it, even though it may perhaps be reproached for subjective perceptions. Pathologist, singer and long-time vice-president of the Dr. Lojz Kraigher Cultural and Arts Society of the University Medical Centre and Faculty of Medicine (hereinafter KUD), Tomaž Rott, who has been an active participant in the medical concerts for many years, jotted down some of his memories of them, and I am also familiar with his oral memories since I worked with him for about 20 years, when I headed KUD from 1993–2017. From 1995 to the time of this record (2019), I was also the leader at these concerts. In the first part of this article, I summarize the development of Medical Doctors concerts, partly from Rott’s memories and also from reports of the time, and in the second I describe my own perception, supported by archival sources.

Ivan Franc Lenart, idejni oče Koncertov zdravnikov

Zdravnika polni njegovo delo z radostno zavestjo, da rešuje življenja in pomaga pri njihovem porajanju, lajša trpljenje in podobno, a hkrati ga bremeni, ko se srečuje z neozdravljivo bolnimi, s težkimi življenjskimi usodami in ko zatiska oči umirajočim. Zdravnik je v trenutkih nemoči in stiske od nekdaj iskal načine za sprostitev,

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

230

A doctor’s work is filled with a joyful awareness of saving lives and helping people to cope, alleviating suffering and so on but, at the same time, he carries a burden when he encounters the terminally ill, the hard fate that life sometimes

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors


izpoved in krepitev duha. Zatekal se je v umetnost, v njene različne zvrsti. Tudi slovenski zdravniki se v prostem času sproščajo in duhovno bogatijo s kulturo in umetnostjo in to na najrazličnejše načine. Dolgo so muzicirali le zasebno in to posamično ali v manjših sestavih, tu in tam pa tudi javno. Leta 1970 pa je dal patolog Ivan Franc Lenart pobudo, da bi se zdravniki glasbeniki tudi javno predstavili po strokovnem srečanju predkliničnih inštitutov Medicinske fakultete v Ljubljani (dalje MF), anatomije, histologije in patologije. Prvo srečanje je bilo 5. decembra 1970 natančno ob 30-letnici smrti Janeza Plečnika (1875–1940). Od takrat so Koncerte zdravnikov prirejali iz leta v leto in to v vse večjem obsegu in na vse višji ravni. Koncerte so spodbujali: profesorja patologije Ivan Franc Lenart (1917–1999) in Anton Dolenc (1930–2013) ter pediater Pavle Kornhauser (1924–2015). Prvi je bil vešč igre na violončelu, drugi je rad vzel v roke čopič, tretji pa je bil mojster črno-belih tipk. Ko kolesje steče, stvari – vsaj na prvi pogled – delujejo samodejno; a za njimi čvrsto stojijo posamezniki in njihovi sodelavci, pa seveda podporniki, v primeru Koncertov zdravnikov Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ob 50. jubileju leta 2019 bolj kot kdajkoli prej vsi strokovni in umetniški udeleženci čutimo, da smo hodili več kot pravo pot in da je povezovanje našega strokovnega dela z umetniško nadgradnjo bilo in ostaja dragoceno, nedosegljivo in edinstveno v domačem in mednarodnem okolju. IZ SPOMINOV PREDHODNIKOV Da je kulturno življenje zdravnikov in njihovo glasbeno udejstvovanje obstajalo že dolgo pred začetkom Koncertov zdravnikov ob Plečnikovem memorialu, pričajo imena nekaterih starejših zdravnikov glasbenikov: med violinisti anatoma Janeza Plečnika, rentgenologa Viktorja Derganca, revmatologa Bogomila Vargazona in diabetologa Srečka Košute, med violončelisti pa gerontologa Bojana Accetta in patologa Ivana Franca Lenarta. Med njimi so bili tudi pianisti: kirurg Mirko Derganc, ortoped Franc Derganc, internista Kristijan Derganc in Branko Volavšek. Tukaj so našteti le bolj znani zdravniki glasbeniki iz osrednje Slovenije, če bi se ozrli na Štajersko, pa imamo v Šentjurju pri Celju veliko zdravniško-glasbeno družino Ipavcev, ki je bila že večkrat popisana, med drugim v monografiji Igorja Grdine »Ipavci« (2002). Njihove skladbe so železni repertoar tudi zdravniških koncertov. Ker je Ivan Franc Lenart kot pobudnik najzaslužnejši za Koncerte zdravnikov, zapišimo najprej, da je bil velik ljubitelj glasbe in aktivni čelist, saj je prej igral v znanem komornem sestavu. Zato je med sodelavci tudi spodbujal glasbeno dejavnost. Ivan Lenart je strokovno delo plemenitil z umetnostjo, z glasbenimi dogodki in prav njemu se lahko zahvalimo, da so patologi ob prvem strokovnem sestanku ustanovili tudi prvi instrumentalni sestav, Zdravniški godalni kvartet, v katerem je nekajkrat celo sam zaigral. Patolog Tomaž Rott

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

brings, and closes the eyes of the dying. In times of powerlessness and stress, a doctor has always sought ways of relaxing, declaring and strengthening the spirit. He has resorted to art in its various forms. Slovene doctors also relax and enrich themselves spiritually with culture and art in their spare time, in a variety of ways. For a long time, they only played music privately, either individually or in small groups, though also publicly from time to time. In 1970, pathologist Ivan Franc Lenart put forward an initiative to have physician musicians perform after a professional meeting of the preclinical Institutes of Anatomy, Histology and Pathology of the Faculty of Medicine of Ljubljana (hereinafter MF). The first meeting was on December 5, 1970, on the occasion of the 30th anniversary of the death of Janez Plečnik (1875–1940). Since then, medical concerts have been organized year after year, in an ever-greater extent and on an ever-higher level. The concerts were promoted by the professors of pathology Ivan Franc Lenart (1917–1999) and Anton Dolenc (1930–2013) and paediatrician Pavle Kornhauser (1924–2015). The first was a skilful cellist, the second liked to paint, and the third was a master of the ivory keys. When machinery runs, things - at least at first glance - work automatically, although behind them are individuals and their colleagues, and of course supporters in the case of medical concerts at the MF. On the occasion of the 50th jubilee in 2019, more than ever, all professional and artistic participants feel that we have taken more than the right path and that linking our professional work with an artistic superstructure was and remains valuable, unsurpassable and unique in both the domestic and international environment. FROM THE MEMORIES OF PREDECESSORS That the cultural life of doctors and its musical realisation existed long before the start of the medical concerts at the Plečnik Memorials is testified by the names of some of the older physician musicians: among violinists, anatomist Janez Plečnik, radiologist Viktor Derganc, rheumatologist Bogomil Vargazon and diabetologist Srečko Košuta, and among cellists, gerontologist Bojan Accetto and pathologist Ivan Franc Lenart. There were also pianists among them: surgeon Mirko Derganc, orthopaedist Franc Derganc, internists Kristijan Derganc and Branko Volavšek. Listed here are only the better-known physician musicians from central Slovenia; if we were to include Štajerska, there is the large medical and musical family of Ipavec, which has already been noted many times, including in the monograph by Igor Grdina “Ipavci” (2002). Their compositions are also a staple of the medical concerts. Since Ivan Franc Lenart, as the initiator, deserves most credit for the medical concerts, it should first be noted that he was a great music lover and active cellist, having previously played in a well-known chamber ensemble. He thus also encouraged musical activity among his colleagues. Ivan Franc Lenart enriched his professional work with art, with musical events, and he is to thank that pathologists, at the first

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

231


se je spominjal, da je na otvoritev 1. Plečnikovega sestanka še kot študent pripeljal nekaj kolegov iz Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. V naslednjih letih so se postopoma porodili današnji Koncerti zdravnikov in občasno tudi študentov medicine, potekali pa so navadno v začetku decembra. Koncerti so se odigravali na različnih krajih, pogosto v Narodni galeriji, Viteški dvorani Križank in v Narodnem muzeju, od leta 2001 pa v veliki Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije. Po koncertih so se zbrani vedno družili, veselili kolegialnega in prijateljskega srečevanja, koncerti pa so postopoma dobili moč neformalnega povezovanja. Postajali so magnet za zdravstveno osebje, predvsem zdravništvo, da je dvorana postajala premajhna za vse in je bilo treba sedeže rezervirati. Prestiž zdravniških koncertov je po polstoletnem obstoju in njihovi nenehni kakovostni rasti več kot razumljiv. Biti tam pomeni biti del zdravniške skupnosti, saj tam srečaš drage kolege iz vse Slovenije, pa tudi tuje goste, ki jih sicer ne bi srečal. »Dobimo se torej na naslednjem Koncertu zdravnikov!«, se sliši ob poslavljanju. Zdravniški koncerti so tako postali medicinsko-družabni fenomen, ki ga ne gre zamuditi. Prva Plečnikova memoriala je spremljal kulturni program ob samem strokovno-znanstvenem simpoziju, ob tretjem je prof. Lenart kot čelist nastopil v mali dvorani Narodne galerije, od leta 1974 naprej pa so se koncerti vrstili v vse večjih dvoranah. Za prvo srečanje leta 1970 je Ivan Franc Lenart v Zdravstvenem vestniku zapisal le na kratko: »Namesto enominutnega molka (za prof. Plečnika) mu bodo pa naši fantje zapeli njegovi najljubši pesmi »Srce je ranjeno« in »Oblački so rudeči.« Pesmici so globoko občuteno zapeli člani Akademskega pevskega zbora. Leta 1972 je ob otvoritvi nastopila že tedaj uveljavljena 15-letna flavtistka Irena Grafenauer, o kateri je Danilo Tavčar v poročilu le v enem stavku zapisal, da je odigrala dve Bachovi miniaturi in so jo prisotni nagradili z velikim aplavzom. Kasneje so nastopili tudi uveljavljeni slovenski umetniki, med njimi violinist Tomaž Lorenz. Leta 1973 so na večernem koncertu nastopili študentje z Akademije za glasbo in zaigrali dela skladateljev Haydna, Mozarta, Beethovna in Čajkovskega. Leta 1974 pa so v veliki dvorani Narodne galerije na koncertu že nastopili zdravniki s Kirurškim triom, pianist Pavle Kornhauser, Zdravniški godalni kvartet in slednji s Pavletom Kornhauserjem kot Klavirski kvintet Pro medico. Nato se do leta 1978 ne pojavi več nobeno poročilo o koncertih v zdravniških glasilih. Henrik Neubauer je nato poročal: »Kot že nekaj zadnjih let je tudi 8. decembra 1978 Narodna galerija gostila zdravnike – glasbenike … Prejšnja leta smo na teh koncertih spoznali že izvrstnega pianista, navdušenega Chopinovega interpreta Pavla Kornhauserja, in prav tako že več let delujoči komorni sestav – Zdravniški godalni kvartet v zasedbi:­­­ Andrej Mašera, prva violina, Miha Benedik, druga violina, Igor Ravnik, viola in Zvone Rudolf, violončelo … Tokrat so spored oblikovali še

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

232

expert meeting, also founded the first instrumental ensemble, the Medical String Quartet, in which he several times played himself. Pathologist Tomaž Rott remembered that he brought some colleagues from the Tone Tomšič Academic Choir to the opening of the 1st Plečnik Memorial. In the following years, today’s concerts of physicians and occasionally medical students were gradually born, and were usually held in early December. Concerts have taken place at various venues, often at the National Gallery, the Knights Hall of Križanke and in the National Museum, and since 2001 in the large Kozina Hall of the Slovene Philharmonic. The audience always gathered after the concerts to enjoy a friendly collegial meeting, and the concerts gradually took on the role of informal networking. They became a magnet for healthcare personnel, especially medical staff, so that the auditorium became too small for everyone and seats had to be reserved. The prestige of the medical concerts is more than understandable after half a century of their existence and their constant improvement in quality. Attending them means being part of the medical community, since there you meet valued colleagues from all over Slovenia, as well as foreign guests who you would not otherwise meet. “See you at the next medical concert!” is frequently heard at farewells. Medical concerts have thus become a medical and social phenomenon not to be missed. The first two Plečnik memorials were accompanied by a cultural program at the symposium itself, at the third one Ivan Franc Lenart performed as a cellist in the small hall of the National Gallery, and since 1974, concerts have taken place in ever larger halls. For the first meeting in 1970, Ivan Lenart wrote only briefly in Zdravniški vestnik: “Instead of one minute’s silence (for Professor Plečnik), our boys will sing his favourite songs, “The Heart is Wounded” and “The Clouds Are Red”. The songs were sung with deep feeling by members of the Academic Choir. In 1972, the already established 15-year old flautist, Irena Grafenauer, performed at the inauguration. Danilo Tavčar wrote in a single sentence that she had played two of Bach’s miniatures and was rewarded with great applause by those present. Well-known Slovene artists later also appeared, including violinist Tomaž Lorenz. In 1973, the evening concert featured students from the Academy of Music, who played works by the composers Haydn, Mozart, Beethoven and Tchaikovsky. In 1974, the Great Hall of the National Gallery already featured concerts by the Surgical Trio, pianist Pavle Kornhauser, the Medical String Quartet, and the latter with Pavle Kornhauser as the Piano Quintet Pro medico. No more reports of concerts appeared in medical bulletins until 1978. Henrik Neubauer then reported: “As in some recent years, on December 8, 1978 the National Gallery hosted physicians - musicians… In previous years, we got to know at the concerts the excellent pianist, an enthusiastic Chopin interpreter, Pavle Kornhauser, and also a chamber ensemble working for many years – the Medical String Quartet, consisting of Andrej Mašera, first violin, Miha Benedik, second violin, Igor Ravnik, viola and Zvone Rudolf, cello ... This time, the program was additionally formed by

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors


zdravniški pevski kvintet ter dva študenta medicine – violončelistka Tadeja Voje in violinist Marko Zupan ob spremljavi Mirana Možine, ob katerem je posebej izstopal violinist s svojim velikim glasbenim znanjem.« Povejmo, da je bil Mašera patolog, Benedik internist nefrolog, Ravnik nevrolog in Rudolf onkolog. Kvartet sta okoli sedem let umetniško vodila profesorja Čendo Šedlbauer in Srečko Zalokar.

a Medical Choral Quintet and two medical students cellist Tadeja Voje and violinist Marko Zupan, accompanied by Miran Možina, of whom the violinist stood out with his great musical knowledge. “It should be mentioned that Mašera was a pathologist, Benedik an internist nephrologist, Ravnik a neurologist and Rudolf an oncologist. The quartet was led artistically for around seven years by Čendo Šedlbauer and Srečko Zalokar.

Ob 10. Plečnikovem memorialu je Anton Dolenc poročal, da so v Viteški dvorani Križank glasbeni in vokalni nastopi presegli vsa pričakovanja. Spet je nastopil že prej omenjeni Zdravniški godalni kvartet, pridružil pa se jim je še Zdravniški trio, v sestavu Miha Benedik in Igor Kranjec, violini, ter Borut Pirc (kirurg) pri klavirju. Nastopil je še zdravniški klavirski trio, v katerem se je Pircu in Kranjcu pridružila violončelistka, tedaj še študentka Tadeja Voje. Že imenovani zdravniški pevski kvintet se je na tem koncertu prvič predstavil pod imenom Kvintet dr. Janez Plečnik. Sestav je bil nespremenjen, predstavili so se z venčkoma umetnih in narodnih pesmi. Omembe vredno je, da je takrat navdušen nad nastopom glasbenih in vokalnih skupin slikar Božidar Jakac poklonil Inštitutu za patologijo portret Janeza Plečnika.

At the 10th Plečnik Memorial, Anton Dolenc reported that in Križanke Knights Hall the instrumental and vocal performances exceeded all expectations. The aforementioned Medical String Quartet performed again, and they were joined by the Medical Trio, consisting of Miha Benedik and Igor Kranjec, violins, and Borut Pirc (surgeon) on the piano. A Medical Piano Trio also performed, in which Pirc and Kranjec were joined by cellist Tadja Voje, then a student. The aforementioned Medical Choral Quintet made its debut at the concert under the name the Dr. Janez Plečnik Quintet. The composition was unchanged and they performed a bouquet of composed and national songs. It is noteworthy that, enthusiastic about the performance of the instrumental and choral groups, the painter Božidar Jakac at the time donated a portrait of Janez Plečnik.

Na Inštitutu za patologijo so po pripovedovanju Tomaža Rotta nasploh radi prepevali. Naključje je naneslo, da so se tam istočasno zbrali trije specializanti patologije, kolegi iz letnika, in fotograf z istega inštituta medicinec Tomo Brezovar ter zapeli štiriglasno nekaj narodnih pesmi. Iz tega se je porodila ideja za njihov prvi nastop junija 1977 na jugoslovanskem srečanju patologov v Kranjski Gori, kjer so nastopili kot Kvartet patologov, ob njem pa sta tedaj nastopila tudi flavtistka Irena Grafenauer in violinist Sreten Krstić. V medicinskih krogih je kasnejši kvintet patologov postal prva vokalna javno delujoča pevska skupina. Pod vodstvom baritonista Toma Brezovarja so ga sestavljali še basist Boris Židanik in tenorista Tone Cerar ter Tomaž Rott. Kvartet so sestavljali sami patologi, prav zaradi tega so ga nekateri zlobno poimenovali »Bele kosti«, kar pa se je zdelo neprimerno za nastopanje, zato so se kasneje ob pridružitvi še enega člana preimenovali v Kvintet dr. Janeza Plečnika. V njem so kasneje izmenično nastopali basisti internist Matjaž Vrtovec, pokojni kirurg Matej Mis in splošni zdravnik Miran Arbeiter, tenorist radiolog Pavle Berden in občasno še baritonist zagorskega okteta Tomo Brezovar ter prav tako pokojni baritonist patolog Matej Bračko. Altistka je bila občasno patologinja Metka Volavšek, glede na vsebino pesmi pa je tu in tam sodelovala še sopranistka medicinska sestra Betka Jenko. Kvintet dr. Janeza Plečnika je v osemdesetih letih dosegel vrhunec svojega delovanja in je bil v letih 1980 in 1981 proglašen za najboljšo malo vokalno skupino v Sloveniji.

According to Tomaž Rott, in general they enjoyed singing at the Institute of Pathology. It was a coincidence that three pathology specialists, colleagues of the same year, and a photographer from the same institute, medical technician Tomo Brezovar, came together at that time and sang some four-voice national songs. This gave rise to the idea of their first appearance in June 1977 at a Yugoslav meeting of pathologists in Kranjska Gora, where they performed as the Pathologist Quartet, with flautist Irena Grafenauer and violinist Sreten Krstić appearing at the same time. In medical circles, the later quintet of pathologists became the first publicly performing choral ensemble. Under the leadership of baritone Tomo Brezovar, it was composed of bass Boris Židanik and tenors Tone Cerar and Tomaž Rott. Because the quartet consisted of pathologists, some people wickedly dubbed it the “White Bones”, which seemed inappropriate for performing so later, after another member joined, it was renamed the Dr. Janez Plečnik Quintet. It later featured bass singers, internist Matjaž Vrtovec, the late surgeon Matej Mis and general doctor Miran Arbeiter, tenor radiologist Pavle Berden and occasionally the baritone of the Zagorje Octet, Tomo Brezovar, as well as the late baritone pathologist Matej Bračko. Pathologist Metka Volavšek occasionally sang alto and, depending on the content of the song, soprano nurse Betka Jenko now and then participated. The Dr. Janez Plečnik Quintet achieved its peak in the 1980s and was proclaimed the best small vocal ensemble in Slovenia in 1980 and 1981.

Kmalu za kvintetom je 8. marca 1978 prvič nastopil ženski vokalni Nonet Ortopedske klinike, ki je kasneje dolga leta deloval pod vodstvom medicinske sestre Betke Jenko. Oba ansambla sta nekajkrat skupno nastopila.

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Shortly after the quintet, the female vocalists of the Orthopaedic Department of the UMC Nonet first performed on March 8, 1978, later working for many years under the direction of Betka Jenko. The two choirs performed together several times. Internist Matjaž Vrtovec founded the “Medical Oc-

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

233


Internist Matjaž Vrtovec je leta 1979 iz nekdanjih članov Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič ustanovil »Medicinski oktet«. V njem je nekaj časa poleg sodelovanja v Kvintetu dr. Janez Plečnik prepeval tudi Tomaž Rott. Ker je število članov nihalo od 5 do 12 pevcev, se je skupina ustrezneje preimenovala v Vokalno skupino Vox medicorum, ki uspešno deluje še zdaj, je pa zamenjala več zborovodij: Matjaž Vrtovec, Judita Cvelbar, Tomaž Faganel, Denis Robnik, Barbara Maurer in Milivoj Šurbek. Izjemno visoko raven prepevanja so dosegli v času vodenja Milivoja Šurkba in Tomaža Faganela, za organizacijo zbora pa so veliko naredili njeni predsedniki, predvsem diabetolog Matjaž Vrtovec in transfuziologinja Polonca Mali. Med zdravniki pevci so bili (nekateri so še) dolgoletni pevci predvsem: diabetolog Matjaž Vrtovec, pediatrinja Nina Bratanič, otorinolaringologinja Saba Battelino, zobozdravnica Judita Cvelbar, transfuziologinja Polonca Mali, radiolog Pavel Berden, kardiolog Matjaž Šinkovec, toksikologinja Lucija Šarc, gastroenterolog Primož Jovan, kardiolog Gregor Tratar, ortoped Peter Ješe, patologinja Metka Volavšek, ginekologinja Barbara Novak, prekmurski zdravnik Jože Vukan, agronomka Mojca Golež, Janko Premelč in še kdo. Marjanca Grdiša Vidic je dolgo vodila še eno vokalno skupino, ustanovljeno marca 1981, Mešani pevski zbor Pediatrične klinike dr. Bogdan Derč, ki pa ga že desetletja vodi nekdanji baritonist ljubljanske opere Venčeslav Zadravec. V zborovsko dobro delovanje so vlagali veliko truda med drugimi njihovi predsedniki pediatra Matjaž Bidovec in Borut Bratanič, Vida Gleščič, Janez Lah, Janez Čeplak, Ana Vrbič in Miha Rajterič. Med raznoter­ imi glasbenimi sestavi s pevci in instrumentalisti ter različnimi solisti so še delovali: klavirski kvintet Pro medico, pianist Pavle Kornhauser, ki je zelo rad muziciral z različnimi glasbenimi zasedbami, redkeje pa je nastopal sam. Med pianisti so bili še: psihiatra Marga Kocmur in Miran Možina, otorinolaringolog Zoran Kurent, onkolog Hotimir Lešničar, fiziolog Vito Starc, specialistka klinične biokemije Janja Polanec in številni mlajši zdravniki, katerih imena še sledijo. Kirurški trio, ki je bil med kolegi znan tudi kot »Skalpel trio«, so sestavljali kirurgi Pavle Košorok – violina, Martin Tonin – violončelo in Borut Pirc – klavir. Zdravniški trio so sestavljali Igor Kranjec – violina, Miha Benedik – violina in Borut Pirc – klavir. Nastopal je tudi vedno odlični violinist Marko Zupan.

tet” in 1979 from former members of the Tone Tomšič Academic Choir. Tomaž Rott also sang in it, in addition to his participation in the Dr. Janez Plečnik Quintet. Because the number of members fluctuated from 5 to 12 singers, the ensemble was suitably renamed the Vox medicorum Choir, which is still successfully functioning, with several changes of choir master: Matjaž Vrtovec, Judita Cvelbar, Tomaž Faganel, Denis Robnik, Barbara Maurer and Milivoj Šurbek. Extremely high levels of singing were achieved during the leadership of Milivoj Šurbek and Tomaž Faganel, and its presidents did a great deal for its organisation, most notably the diabetologist Matjaž Vrtovec and transfusion specialist Polonca Mali. Among the doctors, many were (some of them still are) long-time vocalists, in particular: diabetologist Matjaž Vrtovec, paediatrician Nina Bratanič, otolaryngologist Saba Battelino, dentist Judita Cvelbar, transfusion specialist Polonca Mali, radiologist Pavel Berden, cardiologist Matjaž Šinkovec, toxicologist Lucija Šarc, gastroenterologist Gregor Tratar, orthopedist Peter Ješe, pathologist Metka Volavšek, gynecologist Barbara Novak, Jože Vukan, Mojca Golež, Janko Premelč and a number of others. Marjanca Grdiša Vidic long directed another vocal ensemble, founded in March 1981, the Dr. Bogdan Derč University Childrens´Hospital Mixed Choir, which was led for decades by the former baritone of Ljubljana opera Venčeslav Zadravec. A lot of effort was invested in the choir’s good operation by its presidents paediatricians Matjaž Bidovec and Borut Bratanič, Vida Gleščič, Janez Lah, Janez Čeplak, Ana Vrbič and Miha Rajterič. Among the various musical ensembles with singers and instrumentalists and a variety of soloists, there were also the following: Pro medico Piano Quintet, pianist Paul Kornhauser, who very much enjoyed playing with different ensembles, and rarely performed alone. Among the pianists were: psychiatrists Marga Kocmur and Miran Možina, otolaryngologist Zoran Kurent, oncologist Hotimir Lešničar, physiologist Vito Starc, specialist in clinical biochemistry Janja Polanec and many younger doctors whose names will follow. The Surgical Trio, also known among colleagues as the “Scalpel Trio”, consisted of surgeons Pavle Košorok - violin, Martin Tonin - cello and Borut Pirc - piano. The Medical Trio consisted of Igor Kranjec violin, Miha Benedik - violin and Borut Pirc - piano. The always excellent violinist Marko Zupan also performed.

Kot glasbeniki so bili med zdravniki poznani in so se nekateri med njimi tudi javno predstavljali: violončelistka Tadeja Voje, kitaristke Andreja Peče, Alenka Okorn (1999, 2000, 2001, 2003) – slednja je tudi končala Akademijo za glasbo in presedlala v glasbene vrste, in Karin Kanc. Med flavtisti so bili Tadeja Fatur, Jurij Lindtner, Andreja Černe in Špela Baznik. Nadalje so muzicirali oboist Jure Volk (2001, 2002, 2003, 2005), violinisti Helena Burja, Gregor Mavčič, Mojca Božič Mijovski in Nina Ostaševski (1999, 2001), pianistki Saša Anžej (2001), Rihard Knafelj in Martina Turk, ­citrarka

Some physicians were well-known as musicians and some of them also performed publicly, such as cellist Tadeja Voje, guitarists Andreja Peče, Alenka Okorn (1999, 2000, 2001, 2003) - the latter also graduated from the Academy of Music and moved into musical ranks, and Karin Kanc. Flautists included Tadeja Fatur, Jurij Lindtner, Andreja Černe and Špela Baznik. The oboist Jure Volk (2001, 2002, 2003, 2005), violinists Helena Burja, Gregor Mavčič, Mojca Božič Mijovski and Nina Ostaševski (1999, 2001), pianists Saša Anžej (2001), Rihard Knafelj and Martina Turk, zither player Maja Frangež (2005) and Duška Stopar. Singers included Mojca Golež (2001) and Judita Cvel-

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

234


Maja Frangež (2005) in Duška Stopar, pevke: Mojca Golež (2001) in Judita Cvelbar (2001) ter kantavtorica Danica Čertov idr. Flavtistka in internistka Andreja Černe je večkrat nastopala v različnih sestavih, tudi s kardiokirurgom pianistom Borutom Pircem, violinistko Nino Ostaševski in kitaristko Alenko Okorn (1998, 1999, 2000, 2003). Zdravniško glasbeno udejstvovanje so vsaj v nekaterih sekcijah mentorsko uspešno vodili priznani umetniki, kot npr. glasbeniki Milivoj Šurbek, Igor Karlin, Rok Klopčič, Tomaž Lorenz in mnogi drugi. IZ OSEBNIH SPOMINOV Pri umetniškem programu Plečnikovih srečanj so se delo, pobude in organizacija z začetkov na Inštitutu za patologijo postopoma prenašali na Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete (KUD). To je bil ustanovljeno desetletje za prvim Plečnikovim memorialom, leta 1979, a so bili njegovi protagonisti skoraj isti: profesorja Lenart in Dolenc, ki sta stala za glasbeno in likovno ustvarjalnostjo, pridružil se jima je še najboljši pianist med pediatri in najboljši pediater med pianisti, kot so ga radi imenovali, Pavle Kornhauser. Anton Dolenc je predlagal, da se KUD imenuje po slovenskem zdravniku in književniku dr. Lojzu Kraigherju, kakor je tudi on dal pobudo, da se je kulturna sekcija pri Slovenskem zdravniškem društvu imenovala po zdravniku in dramatiku dr. Slavku Grumu. Pediater Pavle Kornhauser je kmalu prevzel povezovanje med posameznimi glasbenimi navdušenci v medicini ter na Koncerte zdravnikov vabil tudi ugledne slovenske glasbenike, ki so koncertom dvigovali umetniško raven in javno prepoznavnost, med njimi operni pevki Norina in Rebeka Radovan (2000, 2001), pianista Andreja Jarca (2001), trobentača Stanka Arnolda (2004), dirigenta in pianista Vladimirja Koblerja in še koga. Sprva ni bilo oblikovanih pravil, kako pripraviti koncerte, ampak je vse nastajalo bolj ali manj stihijsko: koncerte so priredili z redkimi zdravniki glasbeniki in z zunanjimi nastopajočimi. Postopoma so se priključili kolegi, ki so znali muzicirati in so si želeli nastopati. Bilo je spontano in prisrčno. Ljubiteljska dejavnost namreč ne terja umetniške popolnosti in briljance in kot tako jo je zdravništvo tudi sprejemalo. Skozi čas se je med zdravniki vnelo navdušenje. Tako so tudi koncerti postajali iz leta v leto drugačni, z vedno novimi obrazi, s posamezniki in z večjimi instrumentalnimi ali vokalnimi zasedbami. Nekateri nastopajoči so bili kot zvezdni utrinki in so se pojavili enkrat samkrat, drugi so se »našli« v teh koncertih in so nato desetletja sestavljali čvrsto jedro nastopajočih. Na odru je bilo vedno dovolj prostora za vse: od tistih, ki so se želeli predstavitvi še kot zelo mladi zdravniki (ali študenti medicine), do upokojenih zdravnikov, ki so v zrelih letih začutili, ali pa so jih drugi nagovorili, da bi javnosti predstavili svoje skrite ljubezni, ki so jih gojili med štirimi stenami. Med takimi je bil tudi erudit, nevrokirurg Boris Klun, ki je v svojih

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

bar (2001) and singer-songwriter Danica Čertov etc. Flautist internist Andreja Černe performed several times in various ensembles, including with pianist cardiac surgeon Borut Pirc, violinist Nina Ostaševski and guitarist Alenka Okorn (1998, 1999, 2000, 2003). Medical musical activity was successfully mentored at least in some parts by well-known artists, such as the musicians Milivoj Šurbek, Igor Karlin, Rok Klopčič, Tomaž Lorenz and many others. FROM PERSONAL MEMORY The work, initiatives and organization of the artistic program of the Plečnik Memorials were gradually transferred from the Institute of Pathology to the Cultural and Arts Society (KUD). It was founded a decade after the first Plečnik Memorial, in 1979, but its protagonists were almost the same; Ivan Lenart and Anton Dolenc, who were the driving force behind musical and visual creativity, were joined by the best pianist among paediatricians and the best paediatrician among pianists, as he was known, Pavle Kornhauser. Anton Dolenc suggested that KUD be named after the Slovenian doctor and writer Dr. Lojz Kraigher, just as he also suggested that the cultural section of the Slovenian Medical Association should be named after the doctor and playwright, Dr. Slavko Grum. Paediatrician Pavle Kornhauser soon took over bringing together the individual music enthusiasts in medicine and invited prominent Slovene musicians to the medical concerts, raising their artistic level and public recognition, including opera singers Norina and Rebeka Radovan (2000, 2001), pianist Andreja Jarc (2001), trumpet player Stanko Arnold (2004), conductor and pianist Vladimir Kobler and others. There were at first no rules on how to prepare the concerts; everything was done more or less spontaneously: concerts were arranged with a few medical musicians and outside performers. Gradually, colleagues were involved who could play music and wanted to perform. It was spontaneous and heartfelt. Amateur activity does not require artistic perfection and brilliance and it was accepted as such by the medical profession. Over the course of time, enthusiasm was ignited among doctors. The concerts thus changed from year to year, with new faces, individuals and larger instrumental or vocal ensembles. Some of the performers were stellar hits and appeared only once, others “found themselves” in these concerts and then formed a solid core of performers for decades. There was always room for everyone on the stage: from very young doctors (or medical students) who wanted to perform, to retired physicians who had felt the urge in adulthood or had been persuaded by others to present their hidden love that had been cultivated between four walls. Among them was the erudite neurosurgeon Boris Klun, who in his eighties performed various arias for bass on the stage of the Slovenian Philharmonic (2001, 2002, 2004, 2005). In the mid1990s, I also invited a student of medicine, the current psychiatrist Borut Škodlar, to a concert in the National Gallery to perform contemporary dance, but the older generation of visitors was not impressed with this.

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

235


osemdesetih letih nastopal z različnimi arijami basista na odru Slovenske filharmonije (2001, 2002, 2004, 2005). Sredi devetdesetih let sem na koncert v Narodno galerijo povabila tudi študenta medicine, sedanjega psihiatra Boruta Škodlarja, da se je predstavil kot plesalec sodobnega plesa, pa starejše generacije obiskovalcev s tem nisem navdušila … PEVSKI ZBORI Rastoča popularnost Koncertov zdravnikov je prinesla s seboj vse več zanimanja za nastopanje. Iz prvotno kratkih, a prisrčnih glasbenih srečanj manjših instrumentalnih in vokalnih skupin ter redkih solistov ali gostov je program postajal obsežnejši. Precej let so nastopajoči predstavljali pač tisto, kar so znali in zmogli, in je bil program tako tudi zasnovan. Pomanjkanje nastopajočih je onemogočalo, da bi se programe oblikovalo vsebinsko bolj harmonično. Spominjam se koncertov od devetdesetih let naprej, ki so sprva bili kot »lepljenka« nastopajočih, večinoma KUD-ovih skupin, ki so leto za letom podobno nastopile in je bilo med njimi bolj malo presenečenj. Imeniten je bil sestav pihalcev, ki je sredi devetdesetih let nekajkrat nastopil. Tudi KUD-ove skupine, kot npr. pevska zbora Vox medicorum, ustanovljen leta 1979, in Bogdan Derč, ustanovljen leta 1981, sta skozi leta Koncertov zdravnikov kazala svojo umetniško raven glede na aktualno pevsko zasedbo in umetniška vodstva. Isto velja za zbor študentov medicine COR, ustanovljen leta 1996, ki je s seboj prinesel mladostno svežino in polet. Vodje zbora skozi čas so bile: Urška Kogovšek, Mateja Starbek, Jerica Bukovec, Mojca Kolar, Uršula Jašovec, Meta Podbregar, Alenka Podpečan, Nina Skebe, Katja Jarm in Anja Hrastovšek. Hitro menjavanje zasedb v študentskem zboru je skozi leta kazalo močnejše in šibkejše zborovske zasedbe in temu ustrezne programe oz. izvedbe. Vedno znova je bilo prelepo videti na odru mlade bodoče zdravnike ali že zdravnike in zobozdravnike, ki so še vedno radi peli s COR-om. Vsi omenjeni zbori so se pogosto medsebojno povezali in najpogosteje na samem začetku koncertov zapeli zdravniško himno a capella ali z različno instrumentalno spremljavo. Sprva je bila to himna Carmen medicorum zagrebškega profesorja glasbe, čelista in skladatelja Rudolfa Matza, potem je leta 1992 za zdravniške koncerte pokojni vodilni mariborski kirurg Janko Držečnik pripravil himno Votum Hyppocratis, ki so jo nato redno izvajali. Ob vstopu Slovenije v EU leta 2004 so prvič združeni pevski zbori Vox medicorum, Bogdan Derč in COR zapeli Odo radosti iz 9. simfonije Ludwiga van Beethovna in to izvajali še v naslednjih letih 2005, 2006 in 2014. Leta 2008 je slovensko zdravništvo dobilo profesionalno skomponirano himno Hippocratis iusiurandum, skladatelja, univerzitetnega profesorja kompozicije Ivana Florjanca. To magično himno ob svečanem začetku koncerta iz leta v leto ponosno poslušamo in nam dviguje duha. Prevajalec besedila Hipokratove zaprisege Ianus Cornarius (1500–1558), ki je bil sodobnik Primoža Trubarja, je bil med prvimi ustvarjalci, ki je Hipokratovo misel oživil v duhu humanistične prenove evropskega Zahoda.

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

236

CHOIRS The growing popularity of the medical concerts brought with it increasing interest in performing. From initially short but heartfelt musical meetings of small instrumental and vocal groups and occasional soloists or guests, the program became more extensive. For many years, the performers presented what they knew and were capable of, and the program was designed in this way. The lack of performers made it impossible to make the programs more harmonious in content. I remember concerts from the 1990s onwards, which were initially a “pasteboard” of performances, mostly KUD ensembles, which performed similarly year after year and there were few surprises among them. There was an impressive group of wind instrumentalists, who made several appearances in the mid-1990s. Even KUD ensembles, such as the choirs Vox medicorum, founded in 1979, and Bogdan Derč, founded in 1981, showed their artistic level over the years of medical concerts, in relation to the current membership and artistic leadership. The same applied to the student choir COR, founded in 1996, which brought with it youthful freshness and flight. The choir leaders over time were Urška Kogovšek, Mateja Starbek, Jerica Bukovec, Mojca Kolar, Uršula Jasovec, Meta Podbregar, Alenka Podpečan, Nina Skebe, Katja Jarm and Anja Hrastovšek. The rapid change of membership of the student choir over the years gave rise to stronger and weaker choirs and corresponding programs or performances. It was always beautiful to see young future doctors on stage or those that were already doctors and dentists and who still loved to sing with COR. All the choirs mentioned above were often interconnected and usually at the very beginning of the concerts sang the medical anthem a capella or with various instrumental accompaniment. Initially, it was the anthem Carmen medicorum by Zagreb professor of music, cellist and composer, Rudolf Matz; then the leading Maribor surgeon, Janko Držečnik composed in 1992 the anthem Votum Hyppocratis, which was then regularly performed. When Slovenia joined the EU in 2004, the combined choirs of Vox medicorum, Bogdan Derč and COR sang for the first time the Ode to Joy from Ludwig van Beethoven’s 9th symphony and performed it again in 2005, 2006 and 2014. In 2008, the Slovenian medical profession obtained the professionally composed anthem Hippocratis iusiurandum, composed by university professor of composition, Ivan Florjanc. At the inauguration of the concert, we proudly listen to this magical hymn and are uplifted. The translator of the Hippocratic Oath, Ianus Cornarius (1500–1558), who was a contemporary of Primož Trubar, was one of the first creators to revive Hippocratic thought in the spirit of the humanistic revival of the European West.

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors


INSTRUMENTALNI SESTAVI

INSTRUMENTAL ENSEMBLES

Pro medico

Pro medico

Klavirski trio Pro medico, ki ga je ustanovil Pavle Kornhauser, je imel dolga leta stalno sestavo: v vlogi pianista je bil Pavle Kornhauser, v vlogi violinista celjski nevrolog Marko Zupan in v vlogi čelista onkolog Zvonimir Rudolf. Ker je bil Pavle Kornhauser rojen za glasbenika in ker je tudi velik del svojega umetniškega ustvarjanja opravil v času svojega pokoja, ko je bil razbremenjen zdravniškega dela, se je lahko glasbenemu delu v polno­sti posvetil in zanj gorel. Bil je gonilo Pro medica ter spiritus agens in movens Koncertov zdravnikov, kamor je prihajal s svojimi zamislimi in tudi zelo različnimi povezovanji glasbenikov. Rad je muziciral in poznal je veliko glasbene literature, med svojimi prijatelji pa je imel tudi akademskega glasbenika Primoža Lorenza, ki mu je pomagal pri izbiri glasbenih del. Četudi je Pro medico dolga leta deloval predvsem kot klavirski trio, so se jim priložnostno pridružili še drugi glasbeniki, instrumentalisti ali pevci in skupaj komorno muzicirali. Pojavljali so se še kot kvartet ali kvintet ali celo orkester, kar je Pavle Kornhauser imenoval »Pro medico v ad hoc sestavi«. Kornhauserjevo prijateljevanje s skladateljem Pavlom Mihelčičem, med drugim tudi dekanom Akademije za glasbo, je pripomoglo, da se je takrat zdravniškim koncertom pridružilo več instrumentalistov in tudi pevcev s te ustanove. Tako so nastajali novi ad hoc sestavi, ki so se pridružili medicinskim zasedbam in na oder postavljali večje vsebine.

The piano trio Pro medico, founded by Pavle Kornhauser, had a permanent membership for many years: Pavle Kornhauser was the pianist, the Celje neurologist Marko Zupan was the violinist and the oncologist Zvonimir Rudolf had the role of cellist. Pavle Kornhauser was a born musician, and because he did a great deal of his artistic work during his retirement, when he was no longer burdened by his medical work, he was able to devote himself fully and ardently to music. He was the driving force behind Pro medico and the spiritus agens and movens of the medical concerts, to which he brought his ideas and many different contacts with musicians. He loved to play music and he was familiar with a great deal of musical literature. His friends included the professional musician, Primož Lorenz, who assisted him in his choice of musical works. Even though Pro medico acted primarily as a piano trio for many years, they were occasionally joined by other musicians, instrumentalists or singers, and performed chamber music together. They also appeared as a quartet or quintet, or even an orchestra, which Pavle Kornhauser called “Pro medico in ad hoc composition”. Kornhauser’s friendship with the composer Pavel Mihelčič, among other things Dean of the Academy of Music, helped in several instrumentalists, as well as singers from this institution, joining in the medical concerts at the time. New ad hoc groups were thus formed, joining the medical ensembles and enlarging the program.

Pavle Kornhauser je želel, da se na odru pojavljajo zdravniki in študenti medicine, pri čemer sva se aktivno povezovala, saj sem v letih 1993–2017 vodila KUD in sem vsako leto študente medicine in dentalne medicine iz predavalnic aktivno vabila, naj se pridružijo umetniškim dejavnostim. Tako so prišli mladi talenti, medicinci, med najpomembnejšimi gotovo nevrolog in violinist Andrej Gubenšek, ki je od leta 2005 nastopal skoraj na vseh koncertih. Študij violine je končal na Akademiji za glasbo v razredu Monike Skalar. Podobno je bilo tudi z violinistko, sedaj specializantko pediatrije Lucijo Čemažar, ki je od leta 2010 nastopila skoraj na vseh koncertih in je prav tako končala študij violine pri Moniki Skalar. Iz študentskih klopi so se zdravniškim koncertom pridružili še drugi, med pevci sopranistki Vlasta Rožman (2003, 2005–2007) in Angela Svoljšak (2007), mezzosopranistka Alja Rajšter Koren – sedaj specializantka travmatologije  (2011–2018),  sopranistke  Sanja Zupanič –  sedaj specializantka otroške in mladostniške psihiatrije  (2014–2018), Ana Berus –  sedaj absolventka medicine  (2014, 2015, 2018) in Nadia Ternifi – zobozdravnica (2014, 2015, 2017, 2018). Bili so še drugi sijajni pevci, kot npr. Domen Križaj in Mojca Bitenc, ki sta končala medicinski študij in Akademijo za glasbo ter se oba posvetila mednarodni pevski karieri. Še zobozdravnik in tenorist Gregor Ravnik je osvajal priznanja v petju. Slednji trije so doslej nastopali le na študentskih koncertih.

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Pavle Kornhauser wanted doctors and medical students to appear on stage, and we were actively connected in this, since I headed KUD from 1993–2017 and every year I actively encouraged from the lecture rooms new medical and dental students to join artistic activities. Young talented individuals thus came, medics, among the most important of which was certainly the neurologist and violinist Andrej Gubenšek, who has performed at almost all concerts since 2005. He completed the study of violin at the Academy of Music under Monica Skalar. It was similarly the case with violinist, now a trainee in paediatrics, Lucija Čemažar, who has performed at almost all concerts since 2010 and who also completed the study of violin under Monika Skalar. Other students joined from the student benches, including the singers, sopranos Vlasta Rožman (2003, 2005-2007) and Angela Svoljšak (2007), mezzo-soprano Alja Rajšter Koren - now a traumatologist specialist (2011–2018), soprano Sanja Zupanič - now trainee in child and adolescent psychiatry (2014-2018), Ana Berus - a medical student (2014, 2015, 2018) and Nadia Ternifi - a dentist (2014, 2015, 2017, 2018). There were other brilliant singers, such as Domen Križaj and Mojca Bitenc, who completed both medical studies and the Academy of Music and have both dedicated themselves to an international singing career. Dentist and tenor Gregor Ravnik has also won accolades in singing. The latter three have only performed at student concerts so far.

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

237


Med odličnimi mlajšimi instrumentalisti z zdravniških koncertov naj omenim še: specialistko mikrobiologije in akademsko pianistko Polono Maver Vodičar, specialista kardiologije in pianista Andraža Cerarja, specializantko ginekologije in akademsko pianistko Matejo Lasić Pecev (2014, 2016), specialista psihiatrije in pianista Andreja Babnika, internista hornista in komponista Davida Beleta (2011, 2012), specialista psihiatrije in klarinetista Marka Sajeta (2011, 2014), specializantko infektologije in saksofonistko Andrejo Saje (2013, 2015), specializanta ginekologije in porodništva ter pozavnista Aljošo Freliha (2011, 2015), specializanta psihiatrije in harmonikarja Janka Tominška (2007, 2009, 2010) ter specializanta okulistike in harmonikarja Mateja Zupana (2015). Med sedanjimi medicinci glasbeniki omenimo še kitarista Miha Zupančiča (2015) in pianista Jakoba Gajška ter Blaža Pavlakoviča (oba 2018). Dodajmo še nekatere velike talente in odlične medicinske glasbenike: Anja Kolman in Mišo Frelih – orgle, Katarina Tominec in Katja Lovrenčič – klavir, Alja Colja – flavta, ki je tudi končala Akademijo za glasbo, Jure Puc – harfa, Andrej Omejc - saksofon, Nada Tavčar – mezzosopran. Pavle Kornhauser je znal pridobiti akademskega violinista Andreja Gubenška, da je leta 2012 prevzel vodenje skupine Pro medico. Ta sedaj deluje kot godalni trio: Andrej Gubenšek 1. violina, Lucija Čemažar 2. violina in akademska glasbenica Karmen Lesjak čelo, ali godalni kvartet z violistom Jernejem Bernikom. Je pa med zdravnicami tudi akademsko izobražena čelistka Tina Gregorc (2010), ki pa zaradi preobremenjenosti še ne uspe sodelovati na zdravniških koncertih. Tudi specializant hematologije Aleš Christian Mihelač je odličen čelist in se je kot solist predstavil na zdravniških koncertih (2016, 2018). Mlada generacija akademsko izobraženih zdravnikov glasbenikov z Gubenškom in Čemažarjevo na čelu je nastopila tudi v komorni zasedbi Muzikoterapija (2010, 2011), pri kateri so sodelovali še nepogrešljivi medicinski glasbeniki, violist specializant urgentne medicine Jernej Bernik in čelist specializant nevrokirurgije Jan Štangelj. Oba tudi sicer veliko nastopata na zdravniških prireditvah. Poslušalstvu prijazen je bil nastop imenovanih s pop pevko zdravnico Saško Vipotnik. Polona Maver je leta 2006 na oder postavila Kvintet študentov medicine DEMIAN, v katerem so sodelovali: violinista Andrej Gubenšek in Alja Čuvan, violistka Špela Pirnat, čelistka Maja Goršin, poročena Denkovski, in seveda pianistka Polona Maver. Nastopili so le tisto leto.

Among the excellent younger instrumentalists from the medical concerts mention should be made of microbiologist and academic pianist Polona Maver Vodičar, cardiologist and pianist Andraž Cerar, trainee in gynaecology and academic pianist Mateja Lasić Pecev (2014, 2016), psychiatrist and pianist Andrej Babnik, internist, horn player and composer David Bele (2011, 2012), psychiatrist and clarinettist Marko Saje (2011, 2014), trainee in infectiology and saxophonist Andreja Saje (2013, 2015), trainee in gynaecology and obstetrics and trombonist Aljoša Frelih (2011, 2015), trainee in psychiatry and accordionist Janko Tominšek (2007, 2009, 2010), and trainee in ophthalmology and accordionist Matej Zupan (2015). Current medical students musicians include guitarist Miha Zupančič (2015) and pianists Jakob Gajšek and Blaž Pavlakovič (both 2018). To these should be added some great talents and great medical musicians: Anja Kolman and Mišo Frelih - organ, Katarina Tominec and Katja Lovrenčič - piano, Alja Colja - flute, Jure Puc - harp, Andrej Omejc - saxophone, Nada Tavčar - mezzosoprano. Pavle Kornhauser was able to persuade academic violinist Andrej Gubenšek to take over the leadership of the Pro medico ensemble in 2012. It now functions as a string trio: Andrej Gubenšek 1st violin, Lucija Čemažar 2nd violin and trained musician Karmen Lesjak cello, or a string quartet with violinist Jernej Bernik. Among the female doctors is the trained cellist Tina Gregorc (2010) who, due to her heavy workload, has still been unable to participate in medical concerts. Trainee in haematology Aleš Christian Mihelač is an excellent cellist and has performed as a soloist at the medical concerts (2016, 2018). The young generation of trained music practitioners, with Gubenšek and Čemažar at the head, have also performed in the chamber ensemble Musikoterapija (2010, 2011), which included the indispensable medical musicians, violinist, trainee in emergency medicine Jernej Bernik and cellist trainee in neurosurgery Jan Štangelj. Both also play a great deal at medical events. The audience greatly enjoyed the performance of the aforementioned with pop singer physician Saška Vipotnik. In 2006, Polona Maver performed with the Medical student quintet DEMIAN, with the participation of violinists Andrej Gubenšek and Alja Čuvan, violinist Špela Pirnat, cellist Maja Denkovski, née Goršin and, of course, pianist Polona Maver. Ensemble Musikoterapija only performed that year.

V majhnem slovenskem prostoru, kjer se skoraj vsi poznamo, je možno na neformalen način izpeljati številne stvari. Tako je tudi Kornhauserjevo poznanstvo z zdravnikom, sicer baletnim koreografom Henrikom Neubauerjem pripeljalo do lepega sodelovanja baletk s Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, ki so obogatile izvedbo Anine četverke dr. Benjamina Ipavca (2000) in pantomime Možiček dr. Josipa Ipavca (2004, dirigiral violist Vilim Demšar, s sodelovanjem orkestra Camerata medica). Med Kornhauserjeva priljubljena dela za

In the small Slovene space, where almost everyone knows everyone else, many things can be done informally. Kornhauser’s acquaintance with the physician and also ballet choreographer Henrik Neubauer thus also led to the beautiful collaboration of ballet dancers from the Ljubljana Conservatory of Music and Ballet, who enriched the performance of Ana’s quartet by Dr. Benjamin Ipavec (2000) and the pantomime Možiček by Dr. Josip Ipavec (2004, conducted by violist Vilim Demšar, with the cooperation of the Camerata medica orchestra). Kornhauser’s popular stage adaptations included Slovene national songs, for some of which he obtained excellent arrangements (among others by Andrej Misson) and for this (and for some other songs) he first invited professional singers on stage, for example Norina Radovan (2000) and

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

238


odrsko postavitev sodijo tudi slovenske narodne pesmi, za nekatere je pridobil odlične priredbe (med drugim Andreja Missona) in je zanje (pa še za kakšno pesem) sprva vabil na oder profesionalne pevke, npr. Norino Radovan (2000) in Rebeko Radovan (2001). Med biseri iz slovenske operne glasbe je Försterjev Gorenjski slavček, ki ga je Pro medico v ad hoc sestavi pripravil z Derčevim zborom, in sicer z nekaj odlomki iz 3. dejanja (2009, zborovodja Venčeslav Zadravec, dirigent Vilim Demšar). Med večje Kornhauserjeve odrske postavitve sodijo še odlomki iz opere Porgy in Bess Georga Gershwina (2003), kjer je povezal študentski zbor COR in Derčev zbor z instrumentalisti Pro medico, kot solisti pa so peli medicinka sopranistka Vlasta Rožman in zunanji pevci. Še nastopa z muzikalom se je Kornhauser lotil ,in sicer odlomkov iz Fantoma iz opere in Nesrečnikov (2005), k sodelovanju pa je pritegnil zbor Glasbene mladine Ljubljana »Veter« z dirigentko Uršo Lah. Partituro je za izvedbo priredil Rok Golob, ob razširjenem sestavu Pro medico pa sta zapela medicinka, sopranistka Vlasta Rožman in upokojeni nevrokirurg, basist Boris Klun. Leta 2006 so izvedli tudi muzikalno dopadljive brazilske balade Ville Lobosa z originalno zasedbo 12 čelistk (med njimi tudi zdravnic) ter ponovno s pevko Vlasto Rožman. To so bili vrhunci Kornhauserjevega organizacijskega dela. Bil je rojen za velike stvari, rad je imel veličastne dogodke, množico ljudi na odru, spektakel in na koncu gromek aplavz. Želel si je, da bi publika uživala ob nastopih, da bi doživljala v polnosti vse možnosti odrske umetnosti. Poskušal je pričarati odrsko fascinacijo in iluzijo. Imel je ustvarjalno energijo in notranje gibalo, ki ga je iz dneva v dan gnalo, po koncertih npr. k novinarjem, da so kaj objavili in se je o njih pisalo in govorilo … Vesel je bil priložnosti, da se enkrat letno zgodi Koncert zdravnikov na velikem odru, ki je nudil dovolj možnosti za spektakle. Ker so večinoma stvari tekle preko KUD-a, ki sem ga 24 let vodila, lahko povem, da ti organizacijski zalogaji niso bili kar tako. Najtežje je bilo uskladiti termine, da so številni nastopajoči lahko prišli na vaje. Ker je igralo veliko glasbenikov s Konservatorija za glasbo in balet in tudi z Akademije za glasbo, je bilo najlažje pripraviti vaje kar na stari lokaciji Konservatorija, v Ljubljani na Vegovi ulici. Res so zvonili telefoni in res je bilo kar nekaj nelagodnosti in pritožb, ki sem jih gladila, pa sredstva je bilo treba pridobiti, da so se zamišljeni projekti izpeljali. Nekateri sodelujoči so se takrat tudi poslovili od KUD-a in zdravniški orkester je tudi odšel po svoje … Vloga pomočnikov (substitutov) je bila in je v komornih ansamblih npr. Pro medico in Zdravniškem orkestru Camerata medica zelo pomembna. Poklicni glasbeniki ali študentje Akademije za glasbo, med njimi včasih tudi vrhunski godalci, so rade volje pomagali in mimogrede bili tudi mentorji (prstni redi, lokovanje, fino orkestrsko znanje). Med njimi so bili: violista Vilim Demšar in Mile Kosi, čelistka Tatjana Babnik ter dirigent Ciril Škerjanec. Orkestraši so jim bili vselej iskreno hvaležni.

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Rebeka Radovan (2001). Among the pearls from Slovene opera music is Förster’s Gorenjski slavček/ Gorenjska Nightingale, prepared by Pro medico in ad hoc composition with the Derč Choir, with some excerpts from Act 3 (2009, choir leader Venčeslav Zadravec, conductor Vilim Demšar). Larger Kornhauser stage productions include excerpts from the opera Porgy and Bess by George Gershwin (2003), in which he combined the COR student choir and Derč choir with Pro medico instrumentalists, with solo soprano Vlasta Rožman and external singers as soloists. Remaining with musicals, Kornhauser tackled excerpts from Phantom of the Opera and Les miserables (2005) and persuaded the choir of Glasbena mladina Ljubljana “Veter” to participate, with conductor Urša Lah. The score for the performance was arranged by Rok Golob, and with an expanded Pro medico composition, the singer Vlasta Rožman and the retired neurosurgeon, bassist Boris Klun. In 2006, they also performed the musically appealing Brazilian ballads of Villa Lobos, with an original ensemble of 12 cellists (including doctors) and again with the singer Vlasta Rožman. These were the highlights of Kornhauser’s organizational work. He was born for great things, he loved magnificent events, a crowd of people on stage, spectacle and, finally, loud applause. He wanted the audience to enjoy the performances, to fully experience all the possibilities of stage art. He was trying to conjure on stage fascination and illusion. He had the creative energy and inner drive that kept him moving day after day, after concerts, e.g., to the press to publish and talk about them ... He was pleased with the opportunity to have a medical concert on a large stage once a year, which provided ample opportunity for spectacle. Because for the most part things went through KUD, which I ran for 24 years, I can say that these organizational tasks were not quite so easy. The hardest part was harmonizing the dates, so that the numerous performers could come to rehearsals. Because many musicians from the Ljubljana Conservatory of Music and Ballet and also from the Academy of Music played, it was easiest to prepare rehearsals at the old location of the Conservatory in Ljubljana, Vega Street. The phones really rang, and there was not a little unease, and complaints that I was polishing them, but the funds needed to carry out the conceived projects had to be obtained. At that time, some of the participants also left KUD, and the medical orchestra also went its own way. The role of understudies was and is very important in chamber ensembles, e.g., Pro medico and Camerata medica Medical Orchestra. Professional musicians or students of the Academy of Music, sometimes top musicians, were willing to help and they were also mentors (fingering, bowing, fine orchestra skills). They included violinists Vilim Demšar and Mile Kosi, cellist Tatjana Babnik and conductor Ciril Škerjanec. The members of the orchestras were always sincerely grateful.

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

239


Zdravniški orkester Camerata medica

Camerata medica Medical Orchestra

Pri instrumentalnih sestavih, ki so nastopali in nekateri še nastopajo na zdravniških koncertih, je nekaj stalnih zasedb, kot Zdravniški orkester Camerata medica. Ta se je od ustanovitvenega leta 1991, ko je Camerata medica nasledila Zdravniški godalni kvartet z Andrejem Mašero, pojavljal pod različnimi imeni: Ljubljanski zdravniški orkester, Ljubljanski zdravniški orkester Camerata medica in od leta 2004 Zdravniški orkester Camerata medica. Tudi ta je nastajal postopoma, iz zanesenjaštva posameznikov, ki so se začeli družiti leta 1991. Začeli so vaditi različen orkestralni program za godala. Trdno orkestrsko jedro so dopolnjevali novi člani, vsebina njihovega dela se je vse bolj oblikovala, nekateri med njimi pa so – kot povsod – imeli vizijo razvoja in napredka orkestra. Prvi umetniški vodja in dirigent je bil Franci Rizmal, nato pa vse do leta 2009 mladi akademski glasbenik, dirigent Andrej Ožbalt, ki je dal orkestru enovitost, programsko skladnost in ob nastopih prepoznavnost. K dobremu delu orkestra so veliko prispevali tudi njihovi predsedniki, med drugimi zobozdravnik Gregor Mavčič, Mojca Božič Mijovski, Marina Klemenčič in Kaja Galič Lenkič. Vsakoletno nagovarjanje študentov instrumentalistov, predvsem godalcev, pa tudi solistov pihalcev, trobilcev in drugih, naj se pridružijo, je postopoma formiralo orkester, ki je imel vse več mladih članov, večinoma iz zdravstvenih vrst, ki so v muziciranju našli zadovoljstvo in prijetno druženje. Tako sta rastla njihovo znanje in medsebojna uigranost. Na zdravniških koncertih so predstavili lepe programe: Händlov Zbor št. 4 in Glory of the Lord iz Oratorija Mesija s študentskim zborom COR (1999) in z istim zborom naslednje leto Koračnico in zbor iz Bizetove opere Carmen (2000). Leto za tem (2001) so zaigrali imenitni Albinonijev Adagio v g-molu in v sodelovanju z Derčevim zborom predstavili odlomke iz 3. dejanja Försterjeve opere Gorenjski slavček, kjer so z njimi zaplesali KUD-ovi folkloristi.

Some of the instrumental ensembles that have performed, and some still perform, at the medical concerts have a permanent composition, such as Camerata medica Medical Orchestra. From its founding in 1991 when Camerata medica succeeded the Medical String Quartet of Andrej Mašera, it has performed under various names: Ljubljana Medical Orchestra, Ljubljana Medical Camerata medica and, since 2004, Camerata medica Medical Orchestra. This ensemble, too, came about gradually, from the enthusiasm of individuals who started to combine in 1991. They began practicing various orchestral string programs. The solid orchestra core was supplemented by new members, a repertoire was increasingly formed, and some of them, as everywhere, had a vision of the orchestra’s development and progress. The first artistic director and conductor was Franci Rizmal and then until 2009 a young academic musician, conductor Andrej Ožbalt, who gave the orchestra uniformity, programmatic coherence and recognisability when performing. Many of their presidents have contributed to the orchestra’s good work, including dentist Gregor Mavčič, Mojca Božič Mijovski, Marina Klemenčič and Kaja Galič Lenkič. The annual invitation to student musicians, especially string players, as well as soloist wind and brass instrumentalists, to join, gradually created an orchestra that had more and more young members, mostly from medical ranks, who found satisfaction and enjoyable companionship in playing music. Their knowledge and mutual training thus grew. Beautiful programs were presented at the medical concerts: Handel’s Cantata no. 4 and Glory of the Lord from the Messiah Oratorio with the COR student choir (1999) and with the same choir the following year the March and Chorus from Bizet’s opera Carmen (2000). The next year (2001), they played Albinoni’s famous Adagio in G minor and, in collaboration with the Derč Choir, presented excerpts from Act 3 of Förster’s opera Gorenjski slavček/Gorenjska Nightingale, for which KUD folklorists danced.

Dolga leta je namreč Folklorna skupina COF zaključevala zdravniške koncerte z vedrimi slovenskimi vižami in odlično postavljenimi plesi, večinoma v koreografiji Mirka Ramovša. Za organizacijo skupine je dolga leta stal COF-ov predsednik Zoran P. Trampuž. Izborne noše folkloristov so bile prava paša za oči. A s selitvijo koncertov v prenovljeno Slovensko filharmonijo leta 2001 plesalci zaradi neustreznosti filharmoničnega odra za take nastope niso mogli več sodelovati na zdravniških koncertih.

For many years, the COF Folklore Group concluded the medical concerts with cheerful Slovenian tunes and excellently choreographed dancing, mostly choreographed by Mirko Ramovš. COF President Zoran P. Trampuž was long responsible for the ensemble’s organization. The chosen folklore costumes were a real eye-catcher. However, with the relocation of the concerts to the renovated Slovene Philharmonic in 2001, the dancers could no longer participate in medical concerts due to the limitation of the stage of the Philharmonic.

Cameratin dirigent Andrej Ožbalt se je prožno povezoval tudi z drugimi medicinskimi glasbeniki. Tako so leta 2006 zaigrali nekaj slik iz Živalskega karnevala C. Saint-Saënsa s solistoma Polono Maver in Andražem Cerarjem na klavirju štiriročno, leta 2007 nastopili z arijo Rusalke iz Dvořakove opere Rusalka (Mesičku na nebi hlubokem) s sopranitko Angelo Svoljšak, leta 2008 pa izvedli imenitni Mendelssohnov koncert za violino, klavir in orkester v d-molu z violinistom Andrejem Gubenškom in pianistko Polono Maver.

Camerata’s conductor, Andrej Ožbalt, also flexibly combined with other medical musicians. In 2006, they thus played some scenes from Carnival of the Animals by C. Saint-Saëns, with soloists Polona Maver and Andraž Cerar on four-hand piano; in 2007 they performed the aria from Dvořák’s opera Rusalka (Song to the Moon), with the soprano Angela Svoljšak, and in 2008 performed the magnificent Mendelssohn concert for violin, piano and orchestra in D minor, with violinist Andrej Gubenšek and pianist Polona Maver.

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

240


Nekoliko drugače je Camerata medica zaživela po letu 2009, ko je vodenje orkestra prevzel dirigent, violist Franc Avsenek, za sodelujoče Frenk, ki je izbiral in za orkester še vedno skrbno izbira glasbo, primerno znanju orkestrašev. Igrajo izvirna dela večinoma baročnih mojstrov, J. S. Bacha, G. P. Telemanna, A. Vivaldija, G. Tartinija, pa tudi popularno klasiko in dela slovenskih avtorjev, npr. zdravnikov glasbenikov Ipavcev. Odlični instrumentalist in aranžer ter seveda poznavalec različnih glasbenih žanrov je tudi pomladil orkester in mu dal novega elana. Camerata medica je ob svoji 20-letnici in 25-letnici posnela jubilejni zgoščenki. Želja vseh vodilnih, ki desetletja stojimo za zdravniškimi koncerti, je, da so koncerti povezovalni za nastopajoče in dopadljivi za avditorij. S Francem Avsenekom in Camerato medico se je ta ideal v polnosti udejanjil, saj je vodja znal k orkestru pritegniti tudi soliste, kot so specializantka ginekologije Mateja Lasić Pecev (2014, 2016), ki je končala študij klavirja pri Dubravki Tomšič Srebotnjak, pa že omenjena violinista Andrej Gubenšek (2011, 2013, 2015) in Lucija Čemažar (2015), tenorist in otorinolaringolog Miha Zabret (2016) in sopranistke Sanja Zupanič (2014–2018), Ana Berus (2014, 2015, 2018) in Nadia Ternifi (2014, 2015, 2017, 2018). Slednji imajo prav tako zaključen študij petja na Koservatoriju oz. Akademiji za glasbo in so odlični solisti. Njihovi nastopi so bili mogočni zaključni spektakli, ki so na noge dvignili ves avditorij. Enkrat so na koncu tudi skupno s solisti in avditorijem zapeli domoljubno Avsenikovo skladbo »Slovenija, od kod lepote tvoje?«.

Camerata medica came to life in a slightly different way after 2009, when leadership of the orchestra was taken over by the conductor, violist Franc Avsenek, Frank to the participants, who chose and still carefully chooses music for the orchestra, appropriate to their knowledge. They play original works mainly of the baroque masters, J. S. Bach, G. P. Telemann, A. Vivaldi and G. Tartini, as well as popular classics and works by Slovenian authors, e.g. the physician musicians Ipavec. An excellent instrumentalist and arranger, and of course, a connoisseur of a variety of music genres, he also rejuvenated the orchestra and gave it a new élan. Camerata medica recorded jubilee CDs for their 20th and 25th anniversaries.

Zdravniški orkester Camerata medica vključuje od leta 2010 na prvem violinskem in na prvem čelističnem pultu profesionalni glasbenici, profesorici Vildano Repše in Jelko Grafenauer. Vodja in dirigent lahko tako v zdravniški orkester prinaša tudi zahtevnejša dela, kar uspešno poganja orkestralno kolo napredka. Se pa orkestraši menjujejo, saj študenti medicine po koncu študija pogosto zapustijo Ljubljano. Znano in razumljivo je tudi, da le določena življenjska obdobja zdravništvu dovoljujejo, da v polnosti izživijo svojega glasbenega duha. Končanemu študiju namreč sledi specializacija, nato pa desetletja dežurstev in ustvarjanje lastne družine, zaradi česar je treba začasno opustiti umetniško delovanje. Ko otroci odrastejo, se zdravniki radi ponovno vrnejo v orkestralne vrste ter tudi doma vadijo izbrana dela, ki so sestavni del orkestralnega repertoarja. Tudi upokojitev lahko postane idealni čas za vrnitev v glasbeno življenje, pred tem pa novi-stari člani kakšno leto posvetijo ponovnemu uvajanju v veščine muziciranja. Camerata medica vsako leto pripravi za publiko navdušujoče programe, kot je to bila npr. leta 2015 Ortolanijeva skladba »More«, v izvedbi sopranistke ginekologinje Jasmine Antonič Babnik in zbora Vox medicorum, ali pa Bach/ Gounodova Ave Maria, kjer so se orkestru ponovno pridružili solisti, sopranistka Sanja Zupanič, violinista Lucija Čemažar in Andrej Gubenšek ter zbor Vox medicorum. V letu 2016 je bil pravi triumf ob zaključku koncerta Lisztova Madžarska rapsodija št. 2 z briljantno pianistko ginekologinjo Matejo

The desire of all the leaders who have stood behind the medical concerts over the decades is that the concerts are connecting for the performers and appealing for the audience. This ideal was fully realized with Franc Avsenek and Camerata medica, since he was also able to attract soloists to the orchestra, such as trainee in gynaecology Mateja Lasić Pecev (2014, 2016), who completed her piano studies under Dubravka Tomšič Srebotnjak, and the already mentioned violinists Andrej Gubenšek (2011, 2013, 2015) and Lucija Čemažar (2015), tenor and otolaryngologist Miha Zabret (2016) and sopranos Sanja Zupanič (2014–2018), Ana Berus (2014, 2015, 2018) ) and Nadia Ternifi (2014, 2015, 2017, 2018). The latter also completed studies in singing at the Conservatory or Academy of Music and are excellent soloists. Their performances were mighty closing spectacles that lifted the entire audience to their feet. On one occasion, the soloists and audience ended up joining in the patriotic Avsenik song “Slovenia, from whence is your beauty?. ”Since 2010, the Camerata medica Medical Orchestra has included professional musicians, Vildana Repše as first violin and Jelka Grafenauer as first cellist. The leader and conductor can thus also bring a more demanding repertoire for the medical orchestra, which successfully drives the orchestral wheel of progress. Orchestras change, however, since medical students often leave Ljubljana after graduation. It is also known and understood that only certain periods of life allow a medical practitioner to experience their musical spirit to the full. Completed studies are followed by internship, followed by decades of oncall duty and the creation of one’s own family, which necessitates the temporary abandonment of artistic activity. As children grow up, doctors like to return to the orchestral ranks and also practice at home selected works that are an integral part of the orchestral repertoire. Retirement can also be an ideal time to return to music and, before that, new-old members devote a year or two to re-introducing themselves to musical skills. Every year, Camerata medica prepares exciting programs for its audience, such as in 2015 Ortolani’s composition “More”, performed by soprano gynaecologist Jasmina Antonič Babnik and the choir Vox medicorum, or the Bach/Gounod Ave Maria, for which soprano Sanja Zupanič, violinists Lucija Čemažar and Andrej Gubenšek as soloists and the choir Vox medicorum joined the orchestra. There was a real triumph at the conclusion of the concert in 2016 with Liszt’s Hungarian Rhapsody No. 2, with brilliant pianist trainee in gynaecology Mateja Lasić Pecev. In the same year, there was Schwerdt’s Offerto-

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

241


Lasić Pecev. Nato pa isto leto še Schwerdtov Offertorium v f-molu, spet z zdravniškim orkestrom in zborom Vox medicorum ter solisti, tenoristom otorinolaringologom Mihom Zabretom, violončelistom hematologom Alešem Christianom Mihelačem in organistom nevrokirurgom Domagojem Jugovićem. Slednji je tudi zelo pogosto nastopal na zdravniških koncertih, tako solistično kot v spremljavi (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016), predvsem pri izvajanju himne. Zaključil je glasbeno akademijo v Zagrebu. Med nekdanjimi in sedanjimi zdravniki, člani orkestra Camerata medica, srečamo imena: onkolog Zvone Rudolf, nevrolog Bogdan Lorber, psihiater Mladen Vrabič, gastrokirurg Pavle Košorok, ginekologinja Mojca Demšar, patofiziolog Marko Živin, radiologinja Ana Felicijan Klanjšček, okulistka Alma Beharič Kurent, travmatolog Tomo Havliček, zobozdravnik Gregor Mavčič, specialist urgentne medicine Jurij Gorjanc, onkologinja Tanja Marinko, pediatrinja Marija Avsenik, nevrokirurg Tomaž Velnar, hematolog Aleš Christian Mihelač, zobozdravnica Nina Vovk, študenti medicine Katarina Javornik, Melisa Lazarevič in Rok Štrubelj. Dolgoletna članica in tudi predsednica je biokemik Mojca Božič Mijovski. Novi večji sestavi in pevci Med velikim sestavi se je leta 2008 na Koncertu zdravnikov prvič predstavil orkester Big band Medicinske fakultete, katerega ustanovitev sta izpeljala predvsem trobentač Matija Švagan in pianistka Polona Maver, oba takrat absolventa medicine. Pravzaprav so najprej sestavili zasedbo, izbrali preliminarni program, h kateremu je veliko pripomogel tudi medicinec saksofonist Jordan Drobnič, ki je imel do tedaj že kar nekaj izkušenj z igranjem v big bandih. Nato je Polona Maver k sodelovanju povabila mladega akademskega dirigenta Mitja Dragoliča, ki je z organizacijsko zavzetostjo spodbudil medicince saksofoniste, trobentače, pozavniste in glasbenike ritem sekcije, da so sestavili pravi big band orkester. Doslej so nastopili trikrat in navdušili obiskovalce zdravniških koncertov (2008, 2009, 2010). Leta 2019 so praznovali 10-letnico obstoja in v Klubu Cankarjevega doma naredili imeniten retrospektivni koncert. Med večjimi glasbenimi sestavi je na oder zdravniških koncertov leta 2016 stopil še novo ustanovljeni Kitarski orkester Medicinske fakultete. Živahnost kitarske glasbe, ki jo mladi prinašajo na oder s svojo ustanoviteljico in vodjo, temperamentno medicinko in kitaristko Evo Podbregar, prinaša koncertom dodatno pestrost.

rium in F minor, again with the Vox medicorum, medical orchestra, and soloists, tenor otorhinolaryngologist Miha Zabret, cellist trainee in haematology Aleš Christian Mihelač and organist neurosurgeon Domagoj Jugović. The latter also performed frequently at medical concerts, both solo and in accompaniment (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016), especially when performing the anthem. He graduated from the Zagreb Academy of Music. Among former and current doctors, members of the Camerata medica Orchestra, we come across the names: oncologist Zvone Rudolf, neurologist Bogdan Lorber, psychiatrist Mladen Vrabič, gastro-surgeon Pavle Košorok, gynecologist Mojca Demšar, pathophysiologist Marko Živin, radiologist Ana Felicijan Klanjšček, ophthalmologist Alma Beharič Kurent, traumatologist Tomo Havliček, emergency medicine specialist Jurij Gorjanc, dentist Gregor Mavčič, oncologist Tanja Marinko, paediatrician Marija Avsenik, biochemist Mojca Božič, neurosurgeon Tomaž Velnar, dentist Nina Vovk, haemathologist Aleš Christian Mihelač, Janina Horvat. Among junger members are medical students Katarina Javornik, Melisa Lazarevič and Rok Štrubelj. New larger ensembles and singers In 2008, the Big Band Orchestra of the Faculty of Medicine performed for the first time at a medical concert. Its founding was primarily the work of trumpeter Matija Švagan and pianist Polona Maver, both then medical students. They actually first put together an ensemble, selected a preliminary program, greatly aided by medic saxophonist Jordan Drobnič, who by then had considerable experience playing in big bands. Polona Maver subsequently invited young academic conductor Mitja Dragolič to participate, who, with organizational commitment, encouraged medical saxophonists, trumpet players, trombonists and musicians of the rhythm section to form a real big band orchestra. They have so far performed three times and impressed the visitors of the medical concerts (2008, 2009, 2010). In 2019, they celebrated their 10th anniversary and performed a spectacular retrospective concert at the Club of Cankarjev Dom. Among the larger ensembles, the newly established Guitar Orchestra of the Faculty of Medicine first performed on the stage of medical concerts in 2016. The liveliness of the guitar music that the young people bring to the stage, with their founder and leader, passionate medical student and guitarist Eva Podbregar, gives the concerts a lot of variety.

Poseben pečat so zdravniškim koncertom v drugem desetletju 21. stoletja dali pevci, študenti medicine ali mladi zdravniki, ki so večinoma odlično glasbeno izobraženi in imajo zaključen Konservatorij za glasbo in balet, delajo z Glasbenim ateljejem Tartini (Andrej Babnik) ali so končali celo Akademijo za glasbo. Ti so lahko na oder postavili pevske stvaritve tudi v duetih ali tercetih, pa še kako drugače. Kolegi s skupnega glasbenega

Singers, medical students or young doctors, who are mostly well-trained musicians and have finished the Conservatory of Music and Ballet or have even graduated from the Academy of Music and work with the Tartini Music Studio (Andrej Babnik), have given the medical concerts a special stamp. They have also been able to stage choral creations in duets, threesomes or in some other way. Colleagues from the joint music studio have prepared arrangements for them, helped them to choose a suitable program, and their teachers have advised them and also accompanied them several times at concerts. They are also often

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

242


študija so zanje pripravljali priredbe, jim pomagali izbirati ustrezen program, njihovi profesorji so jim svetovali in jih na koncertih tudi večkrat spremljali. Tudi v avditoriju zdravniških koncertov so pogosto navzoči; srečujemo profesorici petja Tatjano Vasle in Alenko Dernač Bunta, violinistko Moniko Skalar, pianistko Meiro Smailović in druge. Številni medicinci in kasneje zdravniki so sodelovali in še sodelujejo v evropskem zboru in orkestru študentov medicine in tudi zdravnikov (Špela Baznik, Polona Savič, Marko Živin, Katarina Javornik, Bojana Petek idr.) Koncertirali so tudi v Sloveniji (1996, 2009, 2015), slovenski sodelujoči pa vsako leto z njimi potujejo po Evropi in koncertirajo v različnih mestih. Popularna glasba Če smo doslej večinoma sledili nastopom klasične glasbe, bi bilo treba nekaj zapisati še o popularni glasbi, jazzu in drugih zvrsteh. Tudi te so se skozi čas pojavljale na odru Koncertov zdravnikov. Patolog Anton Cerar je kot odlični goslač že v začetku devetdesetih let izvrstno igral irsko glasbo in podobne zvrsti. Ob sebi je zbral skupino (ne) medicinskih glasbenikov, kitarista Ivana Volariča, kontrabasista Sašo Debelca, harmonikarico Darjo Podpečnik, z njimi pa je igrala tudi izvrstna flavtistka, intenzivistka Špela Baznik. Njihovi nastopi so poživili zdravniške koncerte, na odru so se nazadnje pojavili leta 2001. Ivan Lenart je po enem izmed koncertov o njih rekel, da tako »fino špilajo«, da bi jim tudi na Tromostovju vrgel kaj v klobuk. Anton Cerar je imel svojo glasbeno skupino Folk Etc, s katero so ob prelomu tisočletja nastopili tudi na Dunaju v njihovem Univerzitetnem kliničnem centru (AKH – Allgemeines Krankenhaus Wien), ko je tam Anton Dolenc imel odprtje svoje razstave. KUD je na gostovanje povabila avstrijska zdravniška zbornica. Pot jazz pevke je skozi desetletja hodila in še hodi zdravnica, plastična kirurginja Barbara Čokl, ki je izdala tudi svoje pevske zgoščenke. Okoli sebe je združevala instrumentaliste iz zdravniških vrst, ki so sestavljali skupino Inflammatio musicae in so se na zdravniških koncertih večkrat predstavili (2002, 2007, 2009, 2014). Z njo so nastopali odlični glasbeniki, že pokojna pianist onkolog Hotimir Lešničar ter saksofonist in klarinetist, otorinolaringolog Jernej Podboj. Slednji je svoj čas igral pri skupini Mladi levi. Leta 2014 je celotna skupina nastopila skupaj z zdravniškim orkestrom. Barbara Čokl je znala k sodelovanju pritegniti tudi mlade zdravnike glasbenike, bobnarja Aleša Kajtno in Kamila Berro, kontrabasista travmatologa Toma Havlička in Gašperja Krena, kitarista zobozdravnika Tineta Malgaja in druge. Njihovo druženje je mlade zdravnike in zobozdravnike ohranilo dlje časa v stiku z glasbo, kar se brez te možnosti najverjetneje ne bi zgodilo. Skupina je sodelovala tudi s Camerato medico, ko so leta 2014 na oder postavili nekaj slovenskih jazzovskih zimzelenih melodij. Številne njihove skladbe so posnete tudi na zgoščenkah.

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

present in the auditorium of medical concerts, where we have professors of singing Tatjana Vasle and Alenka Dernač Bunta, violinist Monika Skalar, pianist Meira Smailović and others. Many medics, later physicians, have participated and still participate in the European Choir and Orchestra of Medical Students and also Physicians (Špela Baznik, Polona Savič, Marko Živin, Katarina Javornik, Bojana Petek etc.) They have also held concerts in Slovenia (1996, 2009, 2015). Slovene participants travel with them each year around Europe and perform concerts in various cities. Popular music While for the most part we have been following classical music performances, something should be written about popular music, jazz and other genres. Over the course of time, they also appeared on the stage of medical concerts. Pathologist Anton Cerar was a first-class fiddler in the early 1990s, playing Irish music and similar genres excellently. He brought together a group of (non)medical musicians, guitarist Ivan Volarič, double bass player Saša Debelec, accordion player Darja Podpečnik, and the exquisite flautist, intensive medicine specialist Špela Baznik also played with them. Their performances invigorated the medical concerts, most recently appearing on stage in 2001. Ivan Franc Lenart said after one of the concerts that they were so “fine-tuned” that he would even throw something into a hat for them on Tromostovje. Anton Cerar had his own ensemble, Folk Etc, with whom he also performed in Vienna at the University Medical Centre there (AKH - Allgemeines Krankenhaus Wien) at the turn of the millennium, when Anton Dolenc had the opening of an exhibition. KUD was invited by the Austrian Medical Chamber to make a guest appearance. The path of a jazz singer has been walked over the decades, and is still walked, by the plastic surgeon Barbara Čokl, who has also released her own CDs. She gathered around her instrumentalists from the medical ranks, who formed the Inflammatio musicae ensemble and made a number of appearances at the medical concerts (2002, 2007, 2009, 2014). She performed with excellent musicians, the late oncologist pianist Hotimir Lešničar and saxophonist and clarinettist, otorhinolaryngologist Jernej Podboj. The latter played in his time with the band Mladi levi. In 2014, the entire ensemble performed with the Medical Orchestra. Barbara Čokl was also able to involve young medical musicians, drummers Aleš Kajtna and Kamil Berro, traumatologist contra-bassists Tomo Havliček and Gašper Kren, guitarist dentist Tine Malgaj and others. Their association kept the young doctors and dentists in touch with music for a long time, which probably would not have happened without this possibility. The ensemble also collaborated with Camerata medica Orchestra, when in 2014 some of Slovenia’s jazz evergreens were staged. Many of their songs are also recorded on CD.

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

243


Dela Astorja Piazzolle so na zdravniških koncertih navdušujoče predstavili medicinci, med katerimi sta blestela kontrabasist Klemen Dovč (2007, 2009) in trobentač Matija Švagan (2008, 2011). Pri jazz točkah sta solirala še kitarista Jure Knez in Tine Malgaj. Med pevkami popularne glasbe je še specializantka nevrologije Saška Vipotnik, ki tudi piše avtorske pesmi in poje pod umetniškim imenom Neomi.

The works of Astor Piazzolla have been enthusiastically presented at medical concerts by medics, including the brilliant contrabassist Klemen Dovč (2007, 2009) and trumpeter Matija Švagan (2008, 2011). Guitarists Jure Knez and Tine Malgaj have also performed jazz numbers. Among the singers of popular music was also trainee in neurology Saška Vipotnik, who also writes songs and sings under the artistic name Neomi.

Koncertni gosti

Concert guests

Tu in tam so na Koncertov zdravnikov nastopili tudi gosti. Štajerski kolegi so sodelovali v devetdesetih letih, leta 1998 so se imenovali Mariborski godalni kvartet. V njem so igrali: Pavel Kosi 1. violino, Antonija Hraš Zabavnik 2. violino, Dušan Pušelja violo in Borut Trapečar violončelo. Leta 2007 je Dušan Pušelja v spremljavi pianistke Corane Cotič zadnjikrat nastopil na odru zdravniških koncertov. Zelo smo bili veseli njihovega sodelovanja, ki bi ga bilo vredno oživiti z novimi zdravniki glasbeniki.

Guests have also now and then performed at the medical concerts. Štajerska colleagues participated in the 1990s; in 1998 they were called the Maribor String Quartet, consisting of Pavel Kosi 1st violin, Antonija Hraš Zabavnik 2nd violin, Dušan Pušelja viola and Borut Trapečar cello. Dušan Pušelja made his last appearance on the stage of medical concerts in 2007, accompanied by pianist Zorana Cotič. We were very pleased with their collaboration, which would be worth reviving with new physician musicians.

Med najodmevnejšimi tujimi nastopajočimi na zdravniških koncertih so bili pevci zagrebškega zdravniškega zbora 1985 in 2002. Pod vodstvom zborovodje kardiologa Mije Bergovca so z gromkimi glasovi zapeli pesem Moje hrepenenje tiho pluje N. Grčevića in črnsko duhovno Old man river z odličnim basistom Lucianom Batinićem ter ob spremljavi pianista Leonarda Bergovca. Obiskovalci so navdušeno nagradili njihov nastop. Celoten koncert so izvedli v razstavišču Kliničnega centra Ljubljana. Leta 1986 pa je nastopil godalni ansambel Medikus Srbskega zdravniškega društva.

Singers from the Zagreb Medical Choir 1985 and 2002 were among the most well-received foreign performers at medical concerts. Under the leadership of choir leader Mijo Bergovec, they sang with thunderous voices My longing quietly sails, by N. Grčević, and the negro spiritual Old Man River with the excellent bassist Luciano Batinić, accompanied by pianist Leonard Bergovec. The audience enthusiastically rewarded their performance. The whole concert was performed at the Gallery of the University Medical Centre Ljubljana. In 1986 Medikus string ensemble of the Serbian Medical Society performed at medical concert, too.

Veličastna sta bila tudi nastopa madžarskega organista, sicer zdravnika internista Janosa Borvendéga v letih 2002 in 2004, ki je med drugim igral kot organist v znameniti cerkvi sv. Štefana v Budimpešti. Predstavil je atraktiven program, Bachov Preludij in Fugo v E-duru BWV 552 in Lisztove Variacije na temo BACH za orgle. Menjave generacij, novi umetniški vodje, hkrati odlični pianisti Ob tem razmišljanju vidim, kako se dogajanja medsebojno prepletajo in povezujejo, kako pomembno vlogo igrajo posamezniki, ki imajo voljo, željo in vizijo. Nova era za Koncerte zdravnikov se namreč začne z novimi mladimi umetniškimi vodji, ki so v koncerte vnesli svežino in mladostnost. Takratna brucka na medicini in študentka 3. letnika klavirja iz razreda profesorja Tomaža Petrača Polona Maver se je na odru zdravniških koncertov prvič pojavila leta 2001. Z orkestrom Camerata medica je igrala Albinonijev Adagio (in sedela za pozitivom, preden so v dvorano Filharmonije vgradili orgle). Leta 2002 sta s pianistom Andražem Cerarjem, vnukom Pavla Kornhauserja, prvič skupaj zaigrala na klavir štiriročno. Nato sta do leta 2009 vsako leto predstavila nekaj atraktivnega in s svojim pianističnim znanjem ter mladostno lepoto in energijo osvajala publiko. Leta 2006 sta skupaj prevzela umetniško vodenje zdravniških koncertov. Sledila so leta (2006–2011) skupne

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

244

The performances of the Hungarian organist, internist physician Janos Borvendég in 2002 and 2004 were magnificent. Among other things he has played as organist in the famous church of St. Stefan in Budapest. He presented an attractive program, Bach’s Prelude and Fugue in E major BWV 552 and Liszt’s Variations on a BACH theme for organ. Generations change, new artistic leaders, at the same time excellent pianists With these reflections, I see how things are interwoven and interconnected, and how important are individuals who have will, desire and vision. A new era for medical concerts begins with new young artistic leaders, who bring freshness and youth to the concerts. The then freshman medical student and 3rd year piano student under Professor Tomaž Petrač, Polona Maver made her first appearance at the medical concerts in 2001. With the Camerata Medica Orchestra, she played Albinoni’s Adagio (and sat behind the screen before the organ was installed in the Philharmonic Hall). In 2002, she and pianist Andraž Cerar, grandson of Pavle Kornhauser, played the four-hand piano together for the first time. Then, until 2009, they presented something attractive each year, captivating the audience with their knowledge of piano and youthful beauty and energy. In 2006, they jointly took over the artistic management of the medical concerts. The years (2006–2011) were marked by joint

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors


organizacije koncertov, dokler ni Polone prehitelo delo, doktorat, specializacija, materinstvo, a tudi Andraž je kmalu zaplul v iste vode specializacije kardiologije. Tako je leta 2012 prišel Andrej Babnik, ki še zdaj (2019) umetniško vodi koncerte. Na njih se je izkazal ne le kot dober umetniški vodja, ampak tudi kot izvrsten pianist, iz razreda Meire Smailović (Glasbeni atelje Tartini). V letih 2012– 2018 je vsako leto odigral kaj zahtevnega, a tudi privlačnega za publiko. V teh letih sta z akademsko izobraženo mezzosopranistko in kirurginjo Aljo Rajterič Koren (2011–2018), iz razreda Alenke Dernač Bunta (Akademija za glasbo), avditorij večkrat navdušila z lepimi opernimi arijami ali koncertnimi pesmimi. Posebej je treba poudariti, da so pianisti Polona Maver Vodičar, Mateja Lasić Pecev, Andraž Cerar in Andrej Babnik koncertom prinesli visoko dodano vrednost. Njihova izjemna klavirska igra, izbira atraktivnih in tudi virtuoznih glasbenih programov ter dolgoletno nastopanje so v avditorij prinašali prekipevajočo energijo. Ker so mladi, se bo to gotovo še nadaljevalo. Da so zdravniki pianisti Polona, Andraž in Andrej dodatno stopili še v velike čevlje umetniškega vodenja koncertov in njihovo organizacijo, je moment, ki fascinira in je delno razložen pri naslednjem zapisu o študentskih koncertih. Vsi so namreč bili vodje in organizatorji velikih študentskih koncertov, kjer so se kalili in zato tudi imeli pogum prevzeti tako odgovornost, pa tudi obveznost. Skratka, od leta 2006 so zdravniški koncerti resnično drugačni. Tukaj se kaže pomen profesionalnega glasbenega znanja, pa tudi udejanja dejstvo, da na mladih svet stoji. Zahvala vsem vodjem, bravo njim in dobrodošli nasledniki.

concert organization, until Polona’s job overtook her, doctorate, internship, motherhood, and Andraž soon embarked on the same waters of trainee of cardiology. So, in 2012, Andrej Babnik came, who still (2019) artistically directs the concerts. He has proved to be not only a good artistic director, but also an excellent pianist, from the class of Meira Smailović (Tartini Music Studio). From 2012–2018, every year he played something challenging, but also attractive to the audience. During these years, he and mezzo-soprano and surgeon Alja Rajterič Koren (2011–2018), trained by Alenka Dernač Bunta (Academy of Music), repeatedly impressed audiences with beautiful opera arias or concert songs. It must be stressed that the pianists Polona Maver Vodičar, Mateja Lasić Pecev, Andraž Cerar and Andrej Babnik brought high added value to the concerts. Their exceptional piano playing, their choice of both attractive and virtuoso music programs and their many years of performance brought great energy to the auditorium. Since they are young, this will certainly continue. That the physician pianists Polona, Andraž and Andrej have stepped further into the large shoes of artistic direction of the concerts and their organization is fascinating and is partly explained in the following record of student concerts. All of them in fact were leaders and organizers of major student concerts, in which they germinated, and therefore had the courage to take on both responsibility and obligations. In short, since 2006, medical concerts have been really different. This shows the importance of professional musical knowledge, as well as the realization that we are in a world of youth. Thanks to all the leaders, bravo to them and welcome to their successors.

Vzporedna zgodba z zdravniškimi koncerti se je leta 2006 začela pri študentih. Ob množici študentov glasbenikov, ki jim nova digitalna era nudi večje možnosti za glasbeno izobraževanje, sem predlagala, da bi naredili študentski »Pokaži, kaj znaš«, akademska pianistka Polona Maver pa je prevzela organizacijo. Rezervirala sem malo dvorano Slovenske filharmonije, ki pa je bila čisto premajhna, saj so obiskovalci stali do vhoda v pritličju. In tako se je začela zgodba študentkih koncertov, ki od takrat vsako leto zelo uspešno potekajo in so jih doslej vodili: Polona Maver Vodičar, Mateja Lasić Pecev, Andrej Babnik, Domen Križaj, Lucija Čemažar, Sanja Zupanič, Nadia Ternifi, Matija Jager, Gregor Ravnik in Eva Podbregar. Ti organizatorji so se pri pripravi in izvedbi koncertov kalili v nastopajoče in vodje ter iz študentov postali zdravniki. Svoje znanje, izkušnje in mladostni polet so prenesli v zdravniške koncerte. Tako na zadnjih zdravniških koncertih nastopajo le še redki starejši posamezniki, ohranja pa se zbor Vox medicorum in nekateri starejši instrumentalisti v zdravniškem orkestru, ki skupaj z Voxovci nosijo srebro v laseh. Med dolgoletnimi Voxovimi pevci zdaj nastopajo še zdravniki: Matjaž Vrtovec, Matjaž Šinkovec, Saba Batellino, Lucija Šarc, Nadja Hriberšek, Metka Volavšek in še kdo. Med orkestrovimi zdravniki pa so dolgoletni sodelavci: Pavle Košorok, Mojca

A parallel story as that of the medical concerts began in 2006 with students. In the face of the plethora of students of music, who are given a greater opportunity for music education in the new digital era, I suggested that a student concert “Show what you know” be arranged, and qualified pianist Polona Maver took over the organization. I booked the small auditorium of the Slovenian Philharmonic, which proved entirely too small, since the audience were standing as far as the entrance on the ground floor. So began the story of student concerts, which have been very successful ever since and have been directed so far by Polona Maver Vodičar, Mateja Lasić Pecev, Andrej Babnik, Domen Križaj, Lucija Čemažar, Sanja Zupanič, Nadia Ternifi, Matija Jager, Gregor Ravnik and Eva Podbregar. During the preparation and implementation of the concerts, these organizers germinated into performers and managers and from students became doctors. They transferred their knowledge, experience and youthful zest to medical concerts. So only rarely have older individuals performed at recent medical concerts, although the Vox medicorum choir and some older instrumentalists in the Medical Orchestra, who together with the members of Vox medicorum have silver in their hair, remain. Many of Vox’s long-time singers now include doctors: Matjaž Vrtovec, Matjaž Šinkovec, Saba Batellino, Lucia Šarc, Nadja Hriberšek, Metka Volavšek and others. Among the orchestra’s physicians are many long-time collab-

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

245


Demšar, Marko Živin in še kdo. Mladi pa prinašajo prosperiteto zdravniškim koncertom in navdušujejo Plečnikovo publiko.

orators: Pavle Košorok, Mojca Demšar, Marko Živin and others. And the young people bring prosperity to medical concerts and delight Plečnik’s public.

Tudi mojega četrt stoletja volonterskega vodenja teh koncertov je era, ki me je privilegirala, da sem med zdravniki in študenti medicine spoznala čudovite glasbenike, njihova hotenja, življenjske radosti in stiske. Privilegij mi je bil med nastopajočimi v zaodrju širiti empatijo in delovati povezovalno ter z osebno noto spodbujati k najboljši izvedbi. Hvala vsem, tudi organizatorjem za zaupanje. Z odra pa je bilo prelepo videti sproščene kolege, ki so odložili vse skrbi in so se jim ustni kotički obrnili navzgor, z njihovih obrazov pa je sevala topla milina. Ob letu osorej je postala naša skupna želja.

My quarter of a century of voluntary presenter of these concerts, too, is an era that has privileged me to meet wonderful musicians among the doctors and medical students, to share their desires, joys and hardships. It was a privilege for me to spread empathy among those backstage, acting in a cohesive way, and encouraging the best performance with a personal note. I thank everyone, including the organizers, for their trust. From the stage, however, it was wonderful to see relaxed colleagues, who put away all their worries and turned their faces upwards, radiating warm grace. At that time of the year, we shared a common wish to meet next year again.

Iz preteklosti, ki je bila včeraj sedanjost, v prihodnost Plečnikovi zdravniški koncerti so mesto žlahtnega srečevanja kolegov iz vse Slovenije in vsakoletnega stika ob prihajajočih decembrskih praznikih. Je čas, ko praznuje Univerza svoj jubilej, leta 2019 celo svojo 100-letnico. V Filharmoniji se navadno dobimo okoli Miklavža in nam je koncert kot darilo. Z odra nas pozdravlja glasbena presežnost kolegic in kolegov, ki to znajo, zmorejo in hočejo. Ti koncerti so priložnost, da ob njih v sebi poiščemo vse tisto plemenito, toplo in dobro, kar bi radi podarili drugim, si voščili, čestitali za dejanja med letom, se objeli z najboljšimi željami ob božično-novoletnem času. Da, to je čas, ko se tudi v sebi pripravimo na slavnostno razpoloženje. Prav je, da se z odra širijo lepota in žlahtnost, dobra beseda in spodbuda voditeljice, ki s svečanim nastopom in prepletanjem glasbe z mislimi iz zakladnice vrhunske literature in filozofije privzdiguje avditorij. Naj se ta zvezdni prah dobrih želja in sreče dotakne prav vsakega obiskovalca. In naj zdravniški koncerti ohranijo svojo 50-letno tradicijo, lepoto in toplino. Naj zdravništvo zanje še naprej diha, naj se umetnost ohranja v medicinski stroki, ki je znanost in umetnost hkrati. Naj se Abraham zdravniških koncertov ponovi in naj naši zgledi vabijo med nas dobre naslednike. Tako bomo ohranili zdravniške koncerte, ki so neprecenljiv biser slovenskega zdravništva in svetovni unikum.

From the past, which was yesterday the present, into the future Plečnik medical concerts are a place of a noble gathering of colleagues from all over Slovenia and their annual contact at the time of the approaching December holidays. It is a time when the University celebrates its jubilee, in 2019 even its centenary. We usually meet at the Philharmonic around the feast of St. Nicholas and the concert is like a gift to us. From the stage, we are greeted by the musical superabundance of our colleagues who know, can and want. These concerts are an opportunity for them to find within themselves everything noble, warm and good that they would like to share with others, congratulate them on their activities during the year, embrace with best wishes at Christmas and New Year. Yes, it is a time when we also prepare for the festive mood in ourselves. It is right that from the stage spreads beauty and nobility, good words and encouragement from the presenter who, with a gala performance and interweaving of music with thoughts from a treasure trove of top literature and philosophy, lifts the audience. Let this star dust of good wishes and happiness touch every visitor. And may the medical concerts maintain their 50-year tradition, beauty and warmth. May the medical profession continue to breathe for them, may art be preserved in the medical profession, which is simultaneously science and art. May Abraham of the medical concerts be repeated and our example attract among us good successors. We will preserve in this way the medical concerts, which are an invaluable pearl of Slovene medicine and unique in the world.

Umetniški vodje koncertov I VAN FRANC LENA RT : začetnik PAVLE KORNHAUS E R: do 2005 PO LONA MAVER: 2006–2009, 2011 ANDRAŽ C ERAR: 2006–2010 ANDREJ BABNIK: od 2012–

Artistic directors of the concerts IVAN FRANC LENART: initiator PAVLE KORNHAUSER: until 2005 POLONA MAVER: 2006–2009, 2011 A N DR A Ž C E R A R : 2006–2010 A N DR E J BA B N IK : from 2012–

Povezovalci koncertov: PAVLE KORNHAUS E R: do 1994 ZVO NKA ZUPANIČ S L AV E C : od 1995–

Presenters: PAV LE KO R N HAU S E R : until 1994 Z VO N K A Z U PA N IČ S LAV E C : from 1995–

Zlati jubilej Koncertov zdravnikov

Golden Jubilee of Concerts of Medical Doctors

246


Zahvala

Acknowledgement

Zahvaljujem se vsem sodelujočim, ki so ob dokumentarni osnovi pomagali popisati polstoletno pot zdravniških koncertov. Med njimi so bili tudi: Andrej Mašera, Igor Ravnik, Matjaž Vrtovec, Polona Maver Vodičar, Andrej Gubenšek, Sanja Zupanič, Ana Vrbič, Urša Gantar Rott, Vildana Repše in še kdo. Prav tako bi se rada zahvalila sodelavcem zdravniških koncertov, med njimi predvsem dolgoletnima podpredsednikoma KUD-a Tomažu Rottu in Ani Vrbič, ki sta tudi pogosto poročala o koncertih, nenadomestljivi KUD-ovi tajnici in tajnici Inštituta za anatomijo UL MF Tatjani Praprotnik, službeni sodelavki Senti Jaunig, Andreji Habas (Salon oblačil Grazia) in svoji družini za vso podporo. Brez dobrega sodelovanja z umetniškimi vodji koncertov pa prav tako ne bi šlo. Hvala vsem.

I would like to thank all those who have assisted in this description of the half-century of medical concerts. They include Andrej Mašera, Igor Ravnik, Matjaž Vrtovec, Polona Maver Vodičar, Andrej Gubenšek, Sanja Zupanič, Ana Vrbič, Urša Gantar Rott, Vildana Repše and some others. I would also like to thank the collaborators of the Concerts of Medical Doctors, including the long-standing KUD Vice-Presidents Tomaž Rott and Ana Vrbič, who also frequently reported on the concerts, the irreplaceable KUD secretary and the secretary of the Institute of Anatomy Tatjana Praprotnik. Thanks to my official associate Senta Jaunig and Andreja Habas (Grazia Boutique) and of course my family for all the support. Last but not least without good collaboration with the artistic directors of the concerts, however, it would not work. Thanks to all.

247


Viri in literatura

Sources and Literature

Programi Koncertov zdravnikov ob Plečnikovem memorialu (1970-2018). /Programs of the medical concerts at Plečnik Memorials (1970-2018).

Dolenc A. Zapis po X. jubilejnem Plečnikovem memorialu. Zdrav Vestn 1980;49(4):225–227.

Poročila iz zdravniških glasil o Koncertih zdravnikov ob Plečnikovem memorialu (19702018). /Reports from medical bulletins on the medical concerts at Plečnik Memorials (1970-2018). Intervjuji s številnimi sodelujočimi. / Interviews with numerous participants. Lenart I. I. memorial profesorja Janeza Plečnika. Zdrav Vestn 1971;40(6):248–250. Tavčar D. Memorialni sestanek profesorja Janeza Plečnika. Zdrav Vestn 1973;42(2):77–78. NN. Koncert v Narodni galeriji. Zdrav Vestn 1974;43(1):13–14. Neubauer H. Koncert zdravnikov ob 9. Plečnikovem memorialu 1978. Zdrav Vestn 1979;48(5):319.

248

Zupanič Slavec Z. Kratka predstavitev Kulturnoumetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher iz Ljubljane. Ljubljana: KUD KC in MF dr. Lojz Kraigher; 1997. Zupanič Slavec Z, Rott T. Plečnikovi memoriali z zdravniškimi koncerti skozi čas. V: Rott T (ur.), Luzar B (ur.). Pljučni rak - današnje stanje in perspektive. V Ljubljani: Inštitut za patologijo, MF. 2007, str. 223–233.  Zupanič Slavec Z. Predstavitev življenja prof. Antona Dolenca: ob odprtju njegove razstave. Galerija Krvina, Gorenja vas, 17.3.2005. Zupanič Slavec Z (ur). Ars medici 2009: ob 30-letnici Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher: (1979–2009). Ljubljana: Kulturno-umetniško društvo Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher: 2010: 21-27.


1

2

1 3

4

1 Nastop odličnega violinista Marka Zupana ob klavirski spremljavi Mirana Možine (leto 1978).

5

Performance of excellent violinist Marko Zupan accompanied by pianist Miran Možina (1978). 2 Logotip Kulturnoumetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher je bil kot simbol skozi čas na programskih listih zdravniških koncertov. Njegov avtor je Henrik Krnec. Logo of Dr. Lojz Kraigher Cultural and Arts Society of the University Medical Centre and Faculty of Medicine has been a symbol over time on program charts for medical concerts. Its author is Henrik Krnec.

1978

3,4 Koncert Zdravniškega godalnega kvarteta leta 1978: Andrej Mašera, Miha Benedik, Igor Ravnik, Zvonimir Rudolf. Performance of the Medical String Quartet in 1978: Andreja Mašera, Miha Benedik, Igor M. Ravnik and Zvonimir Rudolf. 5 Nagovor velikega ljubitelja umetnosti in podpornika kulture v medicini ter dologletnega predsednika Slovenskega zdravniškega društva Antona Dolenca (leto 1978). Address by the great lover of the arts and culture supporter in medicine and the long-time president of the Slovenian Medical Society Anton Dolenc (1978).

249


6,7

8,9

6 Pobudnik kulture v zdravstvu, patolog in čelist Ivan Franc Lenart.

7 Spiritus movens zdravniških koncertov, pediater in pianist Pavle Kornhauser.

Promotor of culture activities in medicine, pathologist and cellist Ivan Franc Lenart.

Spiritus movens of the concerts of medical doctors, paediatrician and pianist Pavle Kornhauser.

250

8 Naslednik Ivana Franca Lenarta, velik ljubitelj kulture in podpornik zdravniških koncertov, patolog in slikar Anton Dolenc. Successor of Ivan Franc Lenart, great lover of culture, supporter of the concerts of medical doctors, pathologist and painter Anton Dolenc.

9 Zdravnica, zgodovinarka medicine Zvonka Zupanič Slavec, vodja zdravniških koncertov druge polovice petdesetletja in predsednica Kulturno-umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher (naprej KUD) v letih 1993-2017.

Physician, medical historian Zvonka Zupanič Slavec, presenter of concerts of medical doctors in the second half of the fifty years history and president of the Dr. Lojz Kraigher Culture and Art Society of the Clinical Centre and Faculty of Medicine (hereinafter KUD) from 1993-2017.

1974–2018


10

11,12

13

14

10 Pavle Kornhauser za klavirjem v Narodnem muzeju leta 1995. Pavle Kornhauser at the piano in the National Museum in 1995.

11 Kvintet dr. Janez Plečnik v sestavi zdravnikov (od leve): basista Matej Mis in Miran Arbeiter, baritonist Tomo Brezovar ter tenorista Pavle Berden in Tomaž Rott. Dr. Janez Plečnik Quintet, made up of physicians (from left): basses Matej Mis and Miran Arbeiter, baritone Tomo Brezovar and tenors Pavle Berden and Tomaž Rott.

12 Koncert zdravnikov v Narodni galeriji, solist pianist Miran Možina (leto 1978).

13 Kirurški trio Pavle Košorok - violina, Borut Pirc - klavir in Martin Tonin - violončelo leta 1977 v Narodni galeriji.

Concert of medical doctors in the National Gallery, soloist pianist Miran Možina (1978).

Surgical Trio, Pavle Košorok - violin, Borut Pirc - piano and Martin Tonin – cello in 1977 in the National Gallery.

14 Ivan Franc Lenart v latinščini nagovarja poslušalce na 25. Koncertu zdravnikov v atriju Narodnega muzeja leta 1994. Ivan Franc Lenart addresses the audience in Latin at the 25th concert in the atrium of the National Museum in 1994.

1977–1995

251


16

17

18

15 Pogled na atrij Narodnega muzeja ob zdravniškem koncertu leta 1998. View of the atrium of the National Museum during the concert of medical doctors in 1998. 16 Ivan Franc Lenart v pogovoru z Dušanom Ferlugo na koncertu v Narodnem muzeju leta 1997. Ivan Franc Lenart talking to Dušan Ferluga at the concert in the National Museum in 1997. 17 Vivaldijevo Glorio so leta 1998 z velikim žarom izvedli: zbora Vox Medicorum in »Veter« ter zdravniški orkester Camerata medica z dirigentom Andrejem Ožbaltom. Vivaldi’s Gloria was performed in 1998 with great elan by the Vox Medicorum choir and the »Veter« choir and the Camerata medica orchestra with conductor Andrej Ožbalt.

252

18 Z irsko narodno glasbo se je leta 1998 ob spremljavi predstavil patolog in goslač Anton Cerar. Pathologist and fiddler Anton Cerar with accompaniment performed Irish national music in 1998. 19 Zadnji nastop na zdravniških koncertih leta 1998 kardiokirurga in pianista Boruta Pirca (desno) v komorni zasedbi s kardiologinjo in flavtistko Andrejo Černe ter internistom nefrologom in violinistom Mihom Benedikom. Ob njih voditeljica Zvonka Zupanič Slavec.

19

The last appearance at the Concerts of Medical Doctors, in 1998, by heart surgeon and pianist Borut Pirc (right) in the chamber ensemble of cardiologist and flautist Andreja Černe and internist nephrologist and violinist Miha Benedik. Beside them the presenter Zvonka Zupanič Slavec.

1997–1998


20,21

22

20 KUD-ovi folkloristi so na zdravniške koncerte vedno prinašali vrhunske ljudske plese in šegavo noto (leto 1998). KUD folklorists always brought top folk dancing and a light-hearted note to Concerts of Medical Doctors (1998). 21 Prvi nastop zbora Medicinske fakultete COR na zdravniških koncertih leta 1998 z vodjo študentko medicine Matejo Starbek. 23

24

First performance of the COR choir of the Faculty of Medicine at Concerts of Medical Doctors in 1998, under the leadership of the medical student Mateja Starbek. 22 Vedro vzdušje med koncertno publiko v Narodni galeriji leta 1999 ob 30-letnici Plečnikovih memorialov s koncerti. Z desne sedijo: Pavle Kornhauser z ženo Andrejo Gostiša Kornhauser, Anton Dolenc; z leve Dušan Ferluga in Zvonka Zupanič Slavec.

23 Zadnji nastop Moškega vokalnega kvinteta dr. Janez Plečnik. Sestavljali so ga Tomaž Rott, Pavle Berden, Tomo Brezovar, Matej Mis in Miran Arbeiter (leto 1999). Last performance of the Dr. Janez Plečnik Male Voice Quintet. It was composed of Tomaž Rott, Pavle Berden, Tomo Brezovar, Matej Mis and Miran Arbeiter (1999). 24 Zadnji nastop Zdravniškega godalnega kvarteta v sestavu patologa Andreja Mašere, nefrologa Mihe Benedika, pediatra Igorja M. Ravnika in onkologa Zvonimirja Rudolfa (leto 1999). Last performance of the Medical String Quartet consisting of pathologist Andrej Mašera, nephrologist Miha Benedik, paediatrician Igor M. Ravnik and oncologist Zvonimir Rudolf( 1999).

Cheerful atmosphere among the concert audience in the National Gallery in 1999 on the 30th anniversary of the Plečnik Memorials with concerts. From the right sitting: Pavle Kornhauser with wife Andreja Gostiša Kornhauser, Anton Dolenc; from left Dušan Ferluga and Zvonka Zupanič Slavec.

1998–1999

253


28

29 25

30

26

31

27

25 Derčev zbor z umetniškim vodjem in solistom baritonistom Venčeslavom Zadravcem (leto 1999). Derč choir with artistic leader and soloist baritone Venčeslav Zadravec (1999). 26 Zbor študentov Medicinske fakultete COR je koncert začel s himno, ki jo je skomponiral mariborski kirurg Janko Držečnik (leto 1999). COR student choir of the Faculty of Medicine started the concert with the anthem composed by Maribor surgeon Janko Držečnik (1999).

254

27 Orkester Camerata medica s solistom violinistom - nevrologom Markom Zupanom v Narodni galeriji. Dirigent Andrej Ožbalt (leto 1999). Camerata medica orchestra with violin soloist - neurologist Marko Zupan at the National Gallery. Conductor Andrej Ožbalt (1999). 28 Zdravnice: flavtistka Andreja Černe, violinistka Nina Ostaševski in kitaristka Alenka Okorn so našle veselje v komornem muziciranju (leto 2000). Doctors: flautist Andreja Černe, violinist Nina Ostaševski and guitarist Alenka Okorn found pleasure in chamber music (2000).

29 Učenke Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani so leta 2000 s Klavirskim triom Pro medico na Ljubljanskem gradu predstavile Anino četverko zdravnika in skladatelja Benjamina Ipavca. Students of the Ljubljana Music and Ballet Conservatory in 2000 with the Pro medico piano trio presented Ana’s Quartet by physician and composer Benjamin Ipavec, in Ljubljana castle

30 Takratna študentka medicine Saša Anžej je suvereno odigrala izbran pianistični program (leto 2001). Then medical student Saša Anžej played a selected piano program sovereignly (2001). 31 Klavirski trio Pro medico leta 2000 s pianistom Pavletom Kornhauserjem, violinistom Markom Zupanom in čelistom Zvonimirjem Rudolfom. Solistka je sopranistka Miriam Kalin. Piano trio Pro medico in 2000 with pianist Pavle Kornhauser, violinist Marko Zupan and cellist Zvonimir Rudolf. The soloist is soprano Miriam Kalin.

1999–2001


32

35

33,34

32 Zagrebški zdravniški moški pevski zbor z zborovodjo kardiologom Mijom Bergovcem je leta 2002 z mogočnimi glasovi napolnil dvorano Slovenske filharmonije. Zagreb Medical Male Voice Choir with choir leader cardiologist Mijo Bergovec filled the auditorium of the Slovene Philharmonic with mighty voices (2002).

33 Slovenske ponarodele pesmi sta sopranistka Judita Cvelbar in altistka Mojca Golež zapeli ob spremljavi Pro medica (Pavle Kornhauser, Marko Zupan, Miha Benedik, Zvonimir Rudolf), obogatenega z oboistom (zobozdravnikom) Juretom Vovkom, violistom Vilimom Demšarjem in kontrabasistom (travmatologom) Tomom Havličkom (leto 2001).

Soprano Judita Cvelbar and alto Mojca Golež sang Slovene folk songs, accompanied by Pro medico (Pavle Kornhauser, Marko Zupan, Miha Benedik, Zvonimir Rudolf), enriched with oboist (dentist) Jure Vovk and violist Vilim Demšar and contrabass (traumatologist) Tomo Havliček (2001).

34 Leta 2002 sta prvič na zdravniških koncertih nastopila študenta medicine Polona Maver in Andraž Cerar, prva tudi študentka pianističnega razreda Akademije za glasbo. Postala sta stalna nastopajoča in kasneje umetniška vodja koncertov.

35 Slovo od publike ob koncu koncerta leta 2002. Z leve Pavle Kornhauser, Zvonka Zupanič Slavec in Dušan Ferluga. Farewell from the public at the end of the concert in 2002. From left: Pavle Kornhauser, Zvonka Zupanič Slavec and Dušan Ferluga.

Medical students Polona Maver and Andraž Cerar first performed at Concert of Medical Doctors in 2002, the first also a student of the piano class of the Academy of Music. They became constant performers and later artistic leaders of the concerts.

2001–2002

255


36

39

40

37,38

36 Zbor dr. Bogdana Derča in COR, Zdravniška glasbena komorna skupina Pro medico in solistka medicinka Vlasta Rožman pri izvedbi odlomkov iz opere Porgy in Bess leta 2003. Dr. Bogdan Derč choir and COR, medical chamber music ensemble Pro medico and soloist, medical student Vlasta Rožman, performing excerpts from the opera Porgy and Bess in 2003.

256

37 Kardiologinja Andreja Černe, zdravnica in akademska kitaristka Alenka Okorn in zobozdravnik Jure Volk (leto 2003). Cardiologist Andreja Černe, physician and academic guitarist Alenka Okorn and dentist Jure Volk (2003).

38 Pianista Polona Maver in Andraž Cerar za dvema klavirjema (leta 2003). Pianists Polona Maver and Andraž Cerar play on two pianos (2003).

39 Ipavčeva baletna pantomima Možiček je leta 2004 z baletkami Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani in koreografijo zdravnika in baletnika Henrika. Neubauerja v avditorij prinesla mladostno svežino. Ipavec pantomime ballet Možiček brought youthful freshness to the auditorium in 2004 with dancers of the Ljubljana Music and Ballet Conservatory, choreographed by physician and ballet dancer Henrik Neubauer.

40 Madžarski zdravnik in odličen organist János Borvendég v gosteh na zdravniškem koncertu (leta 2004). Hungarian physician and excellent organist János Borvendég in a guest appearance at the Concert of Medical Doctors (2004).

2003–2004


41

42,43

44

41 Osrednje točka zdravniškega koncerta 2005 so bili odlomki iz muzikalov Fantom iz opere in Nesrečniki, pri čemer so sodelovali Zbor Veter, zdravniški orkester Pro medico, solisti (Vlasta Rožman na fotografiji) in dirigentka Urša Lah.

A highlight of the 2005 Concert of Medical Doctors was excerpts from the musicals Phantom of the Opera and Les miserables, in which the Veter Choir, medical orchestra Pro medico, soloists (Vlasta Rožman on the photo) and conductor Urša Lah took part.

42 Nevrokirurg Boris Klun se je v letih 2001, 2002 in 2005 na zdravniških koncertih predstavil kot basist (leta 2005).

Polona Maver and Andraž Cerar grew in interpretive power through the years of joint appearances (2005)

Neurosurgeon Boris Klun performed as a bass singer at the Concerts of Medical Doctors in 2001, 2002 and 2005 (2005)

44 Ansambel violončel z umetniško vodjo Tanjo Babnik Šoštarič je leta 2006 s temperamentno brazilsko glasbo VillaLobosa navdušil zbrane.

43 Polona Maver in Andraž Cerar sta skozi leta skupnih klavirskih nastopov rasla v svoji interpretativni moči (leto 2005).

Group of cellos with the conductor Tanja Babni Šoštarič delighted the audience with the Brasilian music of Willa-Lobos in 2006.

2005–2006

257


45

48

49 46

50

47

45 Folk Etc. z goslačem patologom Antonom Cerarjem in zdravnico flavtistko Špelo Baznik (leto 2006). Folk Etc. with pathologist fiddler Anton Cerar and flautist physician Špela Baznik (2006). 46 Pediater in pianist Pavle Kornhauser je leta 2006 umetniško vodstvo uspešno predal mladi generaciji in zbrane je nagovorila akademska pianistka in študentka medicine Polona Maver, poročena Vodičar. Paediatrician and pianist Pavle Kornhauser in 2006 successfully handed over artistic leadership to the young generation and trained pianist and student of medicine Polona Maver, married as Vodičar, addressed the audience.

258

47 Leta 2006 se je predstavil Kvintet študentov medicine DEMIAN s Polono Maver, Andrejem Gubenškom, Aljo Čuvan, Špelo Pirnat in Majo Goršin, poročeno Denkovski. In 2006, the DEMIAN quintet of medical students with Polona Maver, Andrej Gubenšek, Alja Čuvan, Špela Pirnat and Maja Goršin, married as Denkovski. 48 Arijo Rusalke je v spremljavi Zdravniškega orkestra Camerata medica leta 2007 navdušujoče zapela sopranistka – študentka medicine Angela Svoljšak. The soprano student of medicine Angela Svoljšak in 2007 enthusiastically sang an aria from Rusalka accompanied by the Medical Orchestra Camerata medica.

49 Leta 2007 je sopranistka Vlasta Rožman s Pro medicom predstavila Rahmaninove Romance za sopran in klavirski trio. Spremljal jo je tudi mladi čelist, sedaj specializant nevrokirurgije Jan Štangelj. In 2007, the soprano Vlasta Rožman together with Pro medico presented Rahmaninov’s Romance for soprana and piano trio. She was also accompanied by the young cellist, now trainee in neurosurgey, Jan Štangelj. 50 Iz mariborskih logov sta prišla zobozdravnik in violist Dušan Pušelja ter pianistka Zorana Cotič (leto 2007). Dentist and violist Dušan Pušelja and pianist Zorana Cotič came from Maribor (2007).

2006–2007


51

52

54

53

55

56

51 Na zdravniških koncertih je večkrat zapela specialistka plastične kirurgije in jazz pevka Barbara Čokl (leto 2007). Plastic surgeon and jazz singer Barbara Čokl sang at concerts of medical doctors several times (2007). 52 Kot solistka je z Derčevim zborom leta 2007 zapela Zvonka Zupanič Slavec.

53 Nova umetniška vodja zdravniških koncertov Polona Maver Vodičar in Andraž Cerar sta v letih 2006-2011 pripravljala koncerte (leto 2007).

54 Veliko presenečenje koncerta leta 2008 je bil nastop novega Big banda Medicinske fakultete z dirigentom Mitjem Dragoličem.

New artistic leaders of the Concerts of Medical Doctors Polona Maver Vodičar and Andraž Cerar prepared the concerts from 2006-2011 (2007).

A major surprise of the concert in 2008 was the performance of the new Big Band of the Faculty of Medicine with conductor Mitja Dragolič.

55 Matija Švagan, zaslužen skupaj s Polono Maver Vodičar za ustanovitev Big banda Medicinske fakultete v Ljubljani (leto 2008). Matija Švagan, who founded Big Band of the Faculty of Medicine in Ljubljana together with Polona Maver Vodičar (2008).

56 Presenečenje koncerta 2008 je bil medicinec in violinist študent Akademije za glasbo Andrej Gubenšek, ki je zaigral s pianistko Polono Maver in zdravniškim orkestrom. A surprise of the 2008 concert was medical student and student of violin at the Academy of Music Andrej Gubenšek, who played with pianist Polona Maver and the Medical Orchestra.

Zvonka Zupanič Slavec sang as a soloist with the Derč choir in 2007.

2007–2008

259


57 Pro medico leta 2008. Pro medico in 2008. 58 Leta 2008 je prvič solistično na zdravniškem koncertu zaigral akademski organist bodoči nevrokirurg Domagoj Jugović. Future neurosurgeon Domagoj Jugović first appeared as a soloist organist at the Concert of Medical Doctors in 2008.

58

59 Ob 40-letnici zdravniških koncertov so združeni KUD-ovi pevski zbori dvignili stanovsko zavest zdravništva in svečano odpeli novo himno Hippocratis iusiurandum pod taktirko Tomaža Faganela (leto 2009).

On the 40th anniversary of the Concerts of Medical Doctors, the combined choirs of KUD raised the professional pride of medical doctors and ceremonially sang the new anthem Hippocratis iusiurandum under the baton of Tomaž Faganel (2009). 60 Ivan Florjanc je za slovensko zdravništvo leta 2008 skomponiral novo mogočno himno Hippocratis iusiurandum. Ivan Florjanc in 2008 composed a new powerful anthem for Slovene medical doctors Hippocratis iusiurandum. 61 Tomaž Faganel, dolgoletni zborovodja zbora Vox medicorum, zaslužen za njihovo izvrstno prepevanje in izdajo zgoščenke (leto 2008). Tomaž Faganel, for many years the choir leader for the Vox medicorum choir, was responsible for its excellent singing and they published a CD (2008).

59

60

260

61

2008–2009


62 Big band Medicinske fakultete je z mladostnim nastopom svojih študentov napolnil avditorij s toplino in zaupanjem (leto 2009). The youthful performance of the students of Big Band of the Faculty of Medicine filled the auditorium with warmth and confidence (2009). 63 Vélika točka zdravniškega koncerta v letu 2009 so bili odlomki iz 3. dejanja slovenske opere Gorenjski slavček, kjer so se združile moči KUD-ovih pevcev in instrumentalistov pod taktirko Venčeslava Zadravca.

63

A highlight of the Concert of Medical Doctors in 2009 was excerpts from the 3rd Act of the Slovene opera The Gorenjska Nightingale, in which the powers of KUD singers and instrumentalists under the baton of of Venčeslav Zadravec were combined. 64 40. zdravniški koncert sta obiskala tudi predsednik države Danilo Türk in minister za zdravje Borut Miklavčič (leto 2009). The 40th Concert of Medical Doctors was also attended by the country’s president, Danilo Türk and the Minister of Health, Borut Miklavčič (2009).

64

2009

261


67

68

69

65,

66

70

65, 66 Ob 40. jubileju zdravniških koncertov so zbrane nagovorili profesorji Pavle Kornhauser, Dušan Ferluga in Zvonka Zupanič Slavec (leto 2009). Pavle Kornhauser, Dušan Ferluga and Zvonka Zupanič Slavec addressed the audience at the 40th jubilee of Concerts of Medical Doctors (2009).

262

67 Skupina Muzikoterapija

68 Psihiater in klarinetist

je na koncertu nastopila leta 2010 in 2011. Njeni protagonisti so bili Andrej Gubenšek – 1. violina, Lucija Čemažar – 2. violina, Jernej Bernik – viola, Jan Štangelj – violončelo in Polona Maver – klavir (leto 2011).

Marko Saje se je na zdravniških koncertih solistično predstavil leta 2011 in 2014 (leto 2011).

The ensemble Muzikoterapija performed at the concerts in 2010 and 2011. Its protagonists were Andrej Gubenšek – 1st violin, Lucija Čemažar – 2nd violin, Jernej Bernik – viola, Jan Štangelj – cello and Polona Maver – piano (2011).

Psychiatrist and clarinetist Marko Saje performed solo at the Concerts of Medical Doctors in 2011 and 2014 (2011).

69 Med nastopajočimi medicinci glasbeniki so bili trobentač Matija Švagan, kitarist Tine Malgaj in kontrabasist Klemen Dovč, sodelujoči tudi pri Big bandu Medicinske fakultete (leto 2011). Among the medical musicians appearing were trumpeter Matija Švagan, guitarist Tine Malgaj and double bassist Klemen Dovč, also cooperants with Big Band of the Faculty of Medicine (2011).

70 Kot študent medicine in pianist je Andrej Babnik leta 2011 prvič solistično nastopil na zdravniškem koncertu. Za solistične nastope v letih 2011–2018 je vsako leto izbral zahteven, a tudi privlačen program in osvajal simpatije publike. As a student of medicine and pianist, Andrej Babnik first performed solo at the Concert of Medical Doctors in 2011. He chose demanding but also attractive programs each year for his solo performances from 2011–2018 and won the sympathy of the public.

2009–2011


71 Internist David Bele se je že kot študent uveljavljal s kompozicijo in nastopal tudi kot hornist. Leta 2011 je s kolegi pripravil prvo izvedbo svojega dela z medicinci instrumentalisti: Matija Švagan, Boštjan Berkopec, Miha Salobir, Franci Šuštar in Aljoša Frelih. Internist David Bele, already established himself as a composer while a student and also performed as a horn player. In 2011 he prepared with colleagues the first arrangement of his works with medical instrumentalists: Matija Švagan, Boštjan Berkopec, Miha Salobir, Franci Šuštar and Aljoša Frelih. 72 Andrej Gubenšek in Lucija Čemažar Andrej Gubenšek and Lucija Čemažar. 73 Med najpomembnejšimi glasbeno-zdravniškimi sodelavci Plečnikovih koncertov od leta 2005 je violinist Andrej Gubenšek, ki je od takrat nastopil skoraj na vseh koncertih in je prevzel tudi umetniško vodenje skupine Pro medico. Študij violine je končal na Akademiji za glasbo, je pa nevrolog. Among the more important musical-medical participants of the Plečnik concerts since 2005 has been the violinist Andrej Gubenšek, who performed from that time at almost all concerts and also took over the artistic leadership of the Pro medico ensemble. He completed violin studies at the Academy of Music, and is a neurologist.

2011

263


74,75

76,77

78

74 Odlični medicinci glasbeniki David Bele – rog, Andrej Gubenšek – violina in Polona Maver Vodičar – klavir so leta 2012 odigrali artističen Brahmsov trio. The excellent medical student musicians David Bele – French horn, Andrej Gubenšek – violin in Polona Maver Vodičar – piano in 2012 played an artistic Brahms trio.

264

75 Violinist Andrej Gubenšek, mezzosopranistka Alja Rajšter Koren in Andrej Babnik so bili leta 2012 solisti sklepnega dela koncerta z orkestrom Camerata medica.

76 Mezzosopranistka Alja Rajšter Koren in pianist Andrej Babnik sta z orkestrom zapela in zaigrala vodilno melodijo iz znamenitega Čarovnika iz Oza (leto 2013).

Violinist Andrej Gubenšek, mezzosoprano Alja Rajšter Koren and Andrej Babnik in 2012 were the soloists with the orchestra Camerata medica in the concluding part of the concert.

Mezzosoprano Alja Rajšter Koren and pianist Andrej Babnik performed with the orchestra the leading melodies from The Wizard of Oz (2013).

77 Del Študentskega zbora Medicinske fakultete COR (2013). Part of the student choir of the Faculty of Medicine COR (2013).

2012–2013


79

80

78, 79 Študentski zbor Medicinske fakultete COR se od leta 1996 mladostno in povezovalno vključuje v programe zdravniških koncertov, velikokrat na začetku poje tudi himno in/ali sodeluje z drugimi nastopajočimi.

The student choir of the Faculty of Medicine COR brought youth and involvement to the programs of the Concerts of Medical Doctors from 1996, often also singing the anthem at the beginning and/or cooperating with other performers.

80 Leta 2014 je Derčev zbor s Pediatrične klinike UKCL zadnjikrat nastopil na zdravniškem koncertu. Pevsko se je združil s študentskim zborom COR, ko so skupaj zapeli zdravniško himno Ivana Florjanca iz leta 2008.

In 2014 the Derč Choir from the Childrens Hospital of the University Medical Centre performed for the last time at the concerts of medical doctors. The choir combined with the student choir COR and together sang the medical anthem of Ivan Florjanc from 2008.

2014

265


81

82

83

81 Plastična kirurginja in jazz pevka Barbara Čokl se je skozi leta povezovala in nastopala z različnimi medicinci in zdravniki glasbeniki, med njimi pokojnima otorinolaringologom saksofonistom prim. Jernejem Podbojem in onkologom pianistom Hotimirjem Lešničarjem. Pridružili so se jim tudi mlajši zdravniki, med njimi kitarist Tine Malgaj, kontrabasist Gašper Kren in bobnar Kamil Berro. Predstavljali so se tudi kot skupina Inflammatio musicae (leto 2012 in 2014). Plastic surgeon and jazz singer Barbara Čokl over the years was joined and performed with various student and physician musicians, including the late otorinolaringologist saxophonist Jernej Podboj and oncologist pianist Hotimir Lešničar. Younger doctors also joined them, including guitarist Tine Malgaj, double bassist Gašper Kren and drummer Kamil Berro. They also performed as the ensemble Inflammatio musicae (2012 and 2014)

266

82 Alja Koren in Polona Maver Vodičar. Alja Koren and Polona Maver Vodičar. 83 Specializantka infektologije Andreja Saje se je predstavila leta 2013 in 2015 kot odlična saksofonistka s končanim Konservatorijem za glasbo in balet v Ljubljani (leto 2013). Trainee in infectology Andreja Saje performed in 2013 and 2015 as an excellent saxophonist, having finished the Ljubljana Conservatory for Music and Ballet (2013.

2013–2014


84

85

86

87

84,85 Od leta 2014 so zdravniške koncerte razveseljevale tri imenitne medicinke sopranistke, danes zdravnice oz. zobozdravnice, Sanja Zupanič, Nadia Ternifi in Ana Berus. Z izjemnim pevskim znanjem teh šolanih glasov – Nadia končuje Akademijo za glasbo –, so nastopale z različnim programom, slovenskimi pesmimi, ki so jih pele v tercetu, popularnimi deli iz klasične pevske literature, v glavnem v sodelovanju z orkestrom Camerata medica, pa tudi s sestavom Pro medico in drugimi. Poimenovali smo jih kar damski tercet, kot je to bilo pri družini Ipavec (leta 2014-2018). From 2014, the Concerts of Medical Doctors were delighted by three outstanding student sopranos, now doctors or dentists, Sanja Zupanič, Nadia Ternifi and Ana Berus. With the excellent singing knowledge of these three trained voices – Nadia completed the Academy of Music – they performed various programs, Slovene songs, which they sang as a trio, popular works from classical vocal literature, for

the most part cooperating with the orchestra Camerata medica, but also with Pro medico and other ensembles. We called them them the ladies’ trio, as with the Ipavec family (2014-2018). 86 Leta 2015 je na zdravniškem koncertu zapela ginekologinja Jasmina Antonič Babnik (leto 2015). In 2015, gynaecologist Jasmina Antonič Babnik sang at the Concert of Medical Doctors (2015). 87 V letu 2015 so študenti medicine navdušili s simpatično jazz zasedbo: Primož Budič – vokal, Matej Zupan – harmonika, Aljoša Frelih – pozavna, Žiga Maruša – bas kitara, Miha Zupančič – kitara in Gašper Sladič – bobni. In 2015, medical students enthralled the audience with a sympathetic jazz ensemble: Primož Budič – vocal, Matej Zupan – harmonica, Aljoša Frelih – trombone, Žiga Maruša – bass guitar, Miha Zupančič – guitar and Gašper Sladič – drums.

2014–2015

267


88

89,90

91

88 Andrej Babnik (2015). Andrej Babnik (2015).

89 Specializant hematologije in čelist Aleš Christian Mihelač se je kot solist predstavil na zdravniških koncertih v letih 2016 in 2018. Trainee in haematology and cellist Aleš Christian Mihelač performed as a soloist at Concerts of Medical Doctors in 2016 and 2018.

268

90,91 Camerata Medica (2015). Camerata Medica (2015). 92 Kitarski orkester Medicinske fakultete je prvič nastopil na zdravniškem koncertu leta 2016, nato pa še naslednji leti. Navdušuje

The Guitar Orchestra of the Faculty of Medicine first performed at Concert of Medical Doctors in 2016, and then again the following year. It delighted with youthful freshness and Latin-american rhythm.

z mladostno svežino in latinskoameriški ritmi.

2015–2016


92

93,94

95

93 Odlične programe je za koncerte pripravila mezzosopranistka Alja Rajšter Koren, ki je končala Akademijo za glasbo, sicer pa je travmatologinja, in je v letih 2011–2018 redno nastopala, večinoma ob spremljavi Andreja Babnika, pa tudi Polone Maver Vodičar.

The mezzo-sopranist Alja Rajšter Koren, who completed the Academy of Music, otherwise a traumatologist, prepared excellent programs for the Concerts of Medical Doctors and regularly performed from 2011–2018, usually accompanied by Andrej Babnik, but also Polona Maver Vodičar.

94 Nevrokirurg in akademsko izobraženi organist Domagoj Jugović od leta 2006 nastopa na Plečnikovih koncertih. Pogosto je z mogočno orgelsko glasbo spremljal uvodno himno, slišali pa smo ga tudi v solističnem nastopu (2016). Neurosurgeon and trained organist Domagoj Jugović

performed at Plečnik concerts from 2006. He often accompanied the introductory anthem with powerful organ music and also gave solo performances (2016). 95 Specializantka ginekologije in akademska pianistka Mateja Lasić Pecev je leta 2014 in 2016 kot solistka

2016

navdušila z briljantno klavirsko igro. Akademijo za glasbo je končala v razredu Dubravke Tomšič Srebotnjak. Trainee in gynaecologyand trained pianist Mateja Lasić Pecev in 2014 and 2016 delighted as a soloist with brilliant piano playing. She completed Academy of Music under Dubravka Tomšič Srebotnjak.

269


96,97

98

99

96 V duhovitem Mozartovem duetu grofice in Suzane sta se leta 2017 z orkestrom publiki vtisnili v srce sopranistki Sanja Zupanič in Nadia Ternifi. The sopranos Sanja Zupanič and Nadia Ternifi won the hearts of the audience in 2017 with Mozart’s witty duet of the countess and Susanna. 97 Andrej Babnik in Alja Rajster Koren (2017). Andrej Babnik and Alja Rajster Koren (2017).

270

98 Pompozni Schwerdtov Offertorium v F-duru je orkester Camerata medica pompozno izvedel z Vokalno skupino Vox Medicorum, tenoristom Mihom Zabretom, čelistom Alešem Christianom Mihelačem in orglanistom Domagojem Jugovićem pod zanesljivo taktirko Franca Avseneka.

99 Tudi akademska violinistka, sedaj specializantka pediatrije Lucija Čemažar, ki je prav tako končala

The Camerata medica performed with pomp Schwerdt’s Offertorium in F-major with the Vox Medicorum vocal ensemble, tenor Miha Zabret, cellist Aleš Christian Mihelač and organist Domagoj Jugović, under the reliable baton of Franc Avsenek.

The trained violinist, now trainee in paediatrics Lucija Čemažar, who similarly completed the Academy of Music, has performed at almost all Concerts of Medical Doctors since 2010 and became second violin with Andrej Gubenšek in the new composition of Pro medico (2018).

Akademijo za glasbo, od leta 2010 nastopila skoraj na vseh zdravniških koncertih in je z Andrejem Gubenškom postala druga violina osveženega sestava Pro medico (2018).

2017–2018


100,101

102

100,101 Sodobni godalni sestav Pro medico v glavnem deluje kot kvartet s stalnimi člani: Andrej Gubenšek in Lucija Čemažar – violina, Jernej Bernik – viola in Karmen Lesjak – violončelo. Sodelujejo tudi z različnimi solisti ali zbori in orkestrom Camerata medica. Leta 2017 je z njimi pela sopranistka Sanja Zupanič. The present string members of Pro medico mainly work as a quartet with permanent members: Andrej Gubenšek and Lucija Čemažar – violin, Jernej Bernik – viola and

Karmen Lesjak – cello. They also cooperate with various soloists or choirs and the Camerata medica orchestra. The soprano Sanja Zupanič sang with them in 2017. 102 Skozi leta je zbor Vox medicorum med redno nastopajočimi na zdravniških koncertih. Predstavljajo se samostojno ali povezani z drugimi nastopajočimi, npr. pri zdravniški himni, oziroma v sodelovanju z orkestrom Camerata medica v sklepnih točkah koncertov (2017)

2017

Over the years, the Vox medicorum choir has been among the regular performers at the Concerts of Medical Coctors. They performed independently or with other performers, e.g., the medical anthem, or in cooperation with the Camerata medica orchestra in final items of the concerts (2017).

271


103

104

103 Zdravniški orkester Camerata musica je v drugem desetletju 21. stoletja vsako leto na oder postavil različna izvirna dela večinoma baročnih mojstrov, pa tudi popularno klasiko in dela slovenskih avtorjev. Dirigent Franc Avsenek je dela večinoma sam aranžiral in vanje prožno vključeval različne medicinske soliste, zbore, komorne zasedbe. Izbor fotografij kaže na veliko glasbenega in odrskega užitka ob tem.

272

The medical orchestra Camerata musica staged each year in the second decade of the 21st century original works, for the most part of baroque masters but also popular music and works of Slovene authors. The conductor Franc Avsenek usually arranged the works himself and nimbly included in them various student soloists, choirs and chamber ensembles. The choice of photographs shows the great musical and stage pleasure with them.

104 Za solistično nastopanje v orkestru dobijo priložnost mladi študenti medicine, pred katerimi je nato lahko dolga ljubiteljska glasbena kariera; leta 2018 sta tako z orkestrom nastopila kitarist Miha Zupančič in pianist Jakob Gajšek. Young students of medicine get an opportunity for solo performances in the orchestra, and can then have long amateur musical careers; guitarist Miha Zupančič and pianist Jakob Gajšek thus performed with the orchestra in 2018.

2018


105,106

107

105 Brez profesionalne violinistke na prvem pultu Vildane Repše orkester Camerata medica gotovo ne bi prinašal vse polnosti glasbenega doživetja. V orkestru igra tudi profesionalna čelistka Jelka Grafenauer. Without professional violinist Vildana Repše in the forefront, the Camerata medica orchestra certainly wouldn’t be able to bring such fullness of musical experience. The professional cellist Jelka Grafenauer also plays in the orchestra.

106 Ko se koncert konča, se sprostijo vse skrbi in na obrazih zažari zadovoljstvo. Andrej Babnik je odlično pripravil umetniški program, Zvonka Zupanič Slavec pa konferanso (2018). When the concert ends, all worries cease and faces glow with satisfaction. Andrej Babnik prepared the artistic program excellently and Zvonka Zupanič Slavec the presentation (2018).

107 Prijateljsko čutenje med orkestraši je temelj njihovega odličnega poustvarjanja. Med njimi je umetniški vodja in dirigent Franc Avsenek (leto 2018). The friendly feeling among the members of the orchestra is based on their shared creativity. Among them is artistic leader and conductor Franc Avsenek (2018).

2018

273


108,109 Preden zastor pade se običajno na odru predstavi navdušujoča sklepna orkestralno-pevska ali drugačna točka, po kateri se orkestraši in solisti združeno priklonijo in zahvalijo publiki ali jo celo povabijo, da za konec z njimi zapoje (leto 2015 in 2016). Leta 2015 na odru ob slovesu z leve stojijo: pozavnist Aljoša Frelih, tenorist Primož Budič, pianist Tine Bec, pevke Ana Berus, Sanja Zupanič in Jasmina Antolič Babnik ter voditeljica Zvonka Zupanič Slavec. Skupno z avditorijem pojejo Avsenikovo pesem »Slovenija, od kod lepote tvoje?«

274

Leta 2016 na odru z leve stojijo: odrska voditeljica Zvonka Zupanič Slavec, dirigent Franc Avsenek, umetniški vodja Andrej Babnik, organist Domagoj Jugović, tenorist Miha Zabret, pianistka Mateja Lasić Pecev, mezzosopranistka Alja Rajšter Koren, sopranistka Sanja Zupanič, čelist Aleš Christian Mihelač, violinistka Lucija Čemažar. Nasmejani obrazi izžarevajo navdušenje in radost in še enem uspelem koncertu. Da bi se temu Abrahamu pridružil še eden!

Before the curtain falls an inspiring final orchestralvocal or other item is normally presented on the stage, after which the members of the orchestra and soloists bow together and thank the audience, or even invite them to sing with them for the finish (2015 and 2016). In 2015, standing on the stage in farewell: trombonist Aljoša Frelih, tenor Primož Budič, pianist Tine Bec, singers Ana Berus, Sanja Zupanič and Jasmina Antolič Babnik and presenter Zvonka Zupanič Slavec. They are singing with the audience the Avsenik song »Slovenia, from whence your beauty?«

In 2016 standing on the stage from the left: presenter Zvonka Zupanič Slavec, conductor Franc Avsenek, artistic leader Andrej Babnik, organist Domagoj Jugović, tenor Miha Zabret, pianist Mateja Lasić Pecev, mezzosoprano Alja Rajšter Koren, soprano Sanja Zupanič, cellist Aleš Christian Mihelač and violinist Lucija Čemažar. The smiling faces glow with excitement and joy and another successful concert. Another can join this Abraham!

2015,

2016


Prejemniki Diplome profesorja Janeza Plečnika za izjemne študijske dosežke pri predmetih anatomija, histologija z embriologijo in patologija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani.

The Professor Janez Plečnik Diploma awarded to students with excellent achievements in the subjects anatomy, histology with embryology and pathology at the Faculty of Medicine University of Ljubljana.

1970

Dušan Keber, Janez Sketelj

1990 Renata Požun, Blaž Trotovšek

1971

Mihael Gril

1991 Matija Gorjanc, Peter Kadiš

1972

Bojan Čerček, Andreja Fatur

1992 Gorazd Jernejšek

1973

Marija Pfeifer, Pavel Poredoš

1993 Martin Tretjak

1974

Andrej Ramovš

1994 Mojca Grobelnik, Rok Gašperšič

1975

Maja Primic

1995 Nataša Škofic

1976 Andreja Kumer

1996

Andrej Repež

1977 Bojan Krivec

1997 Simona Slaček, Jože Vogelnik

1978 Tatjana Lejko-Zupanc, Martina Zupančič

1998 Nina Ostaševski, Blaž Mavčič

1979 Ljubica Potepan-Deisinger

1999 Saška Bizimovska, Karmen Meško, Lena Perger

1980 Goran Kovačevič

2000 Andrej Škoberne, Miha Weiss

1981 Stanislav Kajba, Marjetka Medvešček

2001 Jasmina Spaseska, David Šuran, Mojca Velikonja

1982

2002 Tomaž Vovko

Brigita Habjanič, Jurij Hafner

1983 Mira Rituper-Bojnec 1984 Marko Noč, Sandi Poteko, Andrej Zore 1985 Franci Planinšek, Primož Štular 1986 Igor Čuček, Boris Gašpirc, Barbara Jezeršek, Ingrid Kus, Marjan Zaletel, Tjaša Žohar 1987 Marko Gričar, Rok Kosem, Leon Radolovič 1988 Roman Parežnik 1989 Aleš Ambrožič, Lidija Pretnar

2003 Maja Gams, Ana Gortnar, Staša Jelerčič, Tina Jerše, Mateja Simončič 2004 Anja Černe, Tjaša Kermavner, Lea Papst, Maja Pešić, Andreja Petrun 2005

Marta Cvijić, Mirjam Horvat, Ines Hribernik, Klemen Steblovnik, Andraž Stožer, Jasmina Staroveški

2006 Petra Kovač, Manja Leban, Lidija Lepen, Matej Markota, Klavdija Slaček, Urška Vučina

275


Jurij Aleš Košir, Gloria Kotnik, Klemen Mihelčič, Ariana Mrčela, Andraž Nendl, Urban Neudauer, Ana Pavlič, Aida Zečkanović

2007 Jana Debeljak, Janez Eržen, Darjan Kos, Jernej Mlakar, Klemen Žiberna 2008 Larisa Čehovin, Matej Keršič, Mateja Koder, Zala Lužnik, Loredana Mrak, Tina Perme, Klemen Aleš Pilih, Janez Strupi, Brina Zupančič, Matej Serdinšek, Jaša Žerjal 2009 Miha Ciringer, Ana Tomc, Maša Hafner, Miha Simoniti, Špela Klemen, Sandra Frangež, Jerica Škedelj, Timotej Goričan, Jani Muha, Anja Praprotnik, Tanja Carli, Mihaela Pavlović, Mateja Lasič, Matic Koren 2010 Maja Logar, Matej Vouk, Dean Miletić, Mateja Kladnik, Katja Pavšič, Mojca Ivančič 2011

Tomaž Cankar, Luka Čavka, Monika Češnjevar, Maruša Črnič, Luka Jeraj, Janja Jerina, Mark Kačar, Ožbej Kunšič, Nejc Planinc, Zala Skomina, Martina Šebök, Tanja Varl

2012 Luka Andrejčič, Maša Bizjak, Jurij Hanžel, Igor Košutić, Marija Malgaj, Staša Mudrovčič, Petra Polončič, Katarina Kaja Šifer, Lena Šorli, Ivana Tancer, Nejc Umek, Jan Žmuc 2013 Črt Benulič, Hana Bešić, Veronika Braune, Blaž Burja, Eva Dolinšek, Ajda Radiševič 2014

276

Matic Bóšnjak, Jure Črepinšek, Laura Đorđević Betetto, Saša Golob, Mark Jovanović, Tjaša Kamenski, Matija Klinc, Špela Kokelj, Miha Koren,

2015 Omar Alhady, Luka Birk, Anja Jurejevčič, Nik Krajnc, Aljaž Levstek, Nastja Marković, Gal Rojc, Aja Pajnik Snoj, Anja Udovč, Ajda Zelič, Karmen Zrnec 2016

Katarina Barbara Bajec, Tina Klinar, Liam Korošec Hudnik, Lara Anja Lešnik, Ines Matjašec, Marko Peric, Samo Roškar, Jan Salmič, Rok Vojković

2017 Urban Alič, Rok Bernik, Tom Cvetkovič, Jan Dolenšek, Anja Lah, Gita Mihelčič, Rok Oblak, Tea Poznajelšek, Anja Praunseis, Neža, Sofija Pristov, Meta Rus, Stanislav Žbogar 2018 Ula Arkar, Samo Gregorčič, Rok Herman, Tim Hropot, Tala Kordiš, Rok Košiček, Jurij Koželj, Tjaša Krašovec, Kaja Močnik, Tin Nožić Škerjanec, Nace Ogorevc, Neža Pezdirc, Jaka Šikonja, Tajda Tornič, Ana Katarina Žgajnar, Jurij Bojan Žmavc 2019 Eva Dežman, Klara Dim, Živa Dolenšek, Eva Drnovšek, Žan Garvas, Valentina Lapuh, Veronika Martinčič, Sara Mesesnel, Blaž Pavlakovič, Gregor Pungeršek, Luka Pušnik, Anamarija Truden, Jan Urh, Katja Vojkovič, Žan Milan Žujić


Prejemniki Priznanja profesorja Franceta Hribarja za pomemben prispevek k razvoju in ugledu patologije v Sloveniji in/ali z vrhunskimi dosežki v stroki in znanosti.

1981 Ivan Lenart, Janez Milčinski, Dušan Ferluga, Smiljana Didek, Ivan Kušar 1985 Srečko Rainer, Albert Juteršek 1987 Danilo Tavčar 1988 Marija Us-Krašovec 1990 Rastko Golouh, Andrej Mašera 1994 Janez Lamovec, Tomaž Rott, Anton Homan, Jan Struhar 1996 Nina Gale 1997 Franc Rogel 1999 Vera Ferlan-Marolt, Alenka Vizjak, Boris Kavčič 2000 Zdenka Ovčak, Boris Židanik 2001 Mara Popović, Anton Cerar 2002 Janez Jančar 2003 Matej Bračko

The Professor France Hribar Award for significant contribution to the development and prestige of pathology in Slovenia and/or through top professional and scientific achievements.

2005 Nina Zidar, Andreja Zidar 2006 Ana Pogačnik 2007 Živa Pohar-Marinšek 2008 Boris Vodopivec 2009 Boštjan Luzar 2010 Izidor Kern 2011 Mario Poljak 2012 Margareta Strojan-Fležar, Veronika Kloboves-Prevodnik 2013 Metka Volavšek 2014 Rajko Kavalar 2015 Simona Šramek-Zatler 2016

Snježana Frković-Grazio

2017 Gorana Gašljević 2018 Helena Gutnik 2019 Vivijana Snoj

2004 Jadranka Vrh-Jermančič, Nada But-Cigler

277


Povzetek

Summary

Memorialne sestanke profesorja Janeza Plečnika je s svojimi sodelavci na Inštitutu za patološko morfologijo zasnoval Ivan F. Lenart v duhu Plečnikove vizije povezovanja temeljnih ved medicine s klinično prakso in interdisciplinarnega sodelovanja. Ob širši podpori v matični Medicinski fakulteti ter pri vodstvih Kliničnega centra in Slovenskega zdravniškega društva je bil že 1. memorial 5. decembra 1970, natančno 40 let od smrti učitelja in vzornika Janeza Plečnika, uspešen z izjemnim splošnim odzivom. Osnovni poudarek je bil na strokovno-znanstvenem simpoziju z izbrano, za medicino nasploh in za zdravstvo pomembno in aktualno temo, ki so jo predavatelji predstavili kot rezultat interdisciplinarnega sodelovanja. Vključeval je tudi kulturno-umetniški glasbeni program, sprva ob svečani otvoritvi. Pomembna vloga je bila pripisana družabnemu delu memoriala kot srečanju generacij ljubljanske medicinske fakultete, od njenih profesorjev do mlajših strokovnjakov in raziskovalcev. Vključeni so bili tudi študenti medicine, saj je bila že na 1. spominskem srečanju podeljena Diploma profesorja Janeza Plečnika študentoma medicincema z odličnim uspehom pri izpitih iz morfoloških predmetov. Ta spodbuda najboljšim študentom je postala tradicionalna. Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika so bili v predstavljeni zasnovi sprejeti za vsakoletno osrednjo prireditev Medicinske fakultete, v zadnjem času v okviru Tedna Univerze v Ljubljani. Pomembno vlogo v zgodovini Plečnikovih spominskih srečanj je imela patologija kot povezovalni člen med temeljnimi medicinskimi vedami in kliniko. Predstojniki Inštituta za patologijo v vlogi predsednikov organizacijskega odbora srečanj so vsak na svoj način zaznamovali obdobje 50-letne zgodovine, Ivan F. Lenart (1970–1976), Anton Dolenc (1977–1987), Dušan Ferluga (1988–1999), Nina Gale (2000–2013) in od leta 2014 Jože Pižem. Predavatelji na strokovno-znanstvenih simpozijih so bili sprva ljubljanski strokovnjaki in raziskovalci, postopoma so se vključevali, odvisno od izbrane teme, gostujoči predavatelji iz drugih ustanov v Sloveniji, nato iz širšega območja nekdanje države Jugoslavije, vse številnejši pa tudi iz tujine, Evrope in sveta. Med njimi so bili v zadnjih desetletjih v dvogovoru z domačimi predavatelji številni vrhunski, mednarodno uveljavljeni znanstveniki z

The Professor Janez Plečnik Memorial Meetings were conceived by Ivan F. Lenart and his colleagues at the Institute of Pathological Morphology, in the spirit of Plečnik's vision of connecting the basic medical sciences with clinical practice, and interdisciplinary collaboration. With broad support from the parent Faculty of Medicine and the leadership of the Clinical Center and the Slovenian Medical Association, the 1st Memorial was held successfully on December 5, 1970, exactly 40 years after the death of teacher and role model, Janez Plečnik, with a remarkable general response. The main stress was on a professional and scientific symposium with a theme selected for its importance and topicality for medicine in general and for healthcare, presented by the lecturers as a result of interdisciplinary collaboration. It also included a cultural and artistic music program, initially at the inauguration. The social part of the memorial, as a meeting of generations of the Ljubljana Faculty of Medicine, from its professors to younger professionals and researchers, was given an important role. Medical students were also included, since the Professor Janez Plečnik Diploma was presented at the 1st Memorial Meeting to two students with excellent results in exams in morphological subjects. This encouragement of the best students has become traditional. The Professor Janez Plečnik Memorial Meetings in the described format were adopted as the annual main event of the Faculty of Medicine, recently as part of University of Ljubljana Week. Pathology has played an important role in the history of Plečnik Memorial Meetings, as the link between basic medical sciences and clinical aspects. The heads of the Institute of Pathology, as chairmen of the organising committee of the meetings, each marked in their own way their periods of the 50 years of history: Ivan F. Lenart (1970–1976), Anton Dolenc (1977–1987), Dušan Ferluga (1988–1999), Nina Gale (2000–2013) and Jože Pižem since 2014. The lecturers at the professional and scientific symposiums were initially experts and researchers from Ljubljana, but gradually, depending on the theme chosen, guest lecturers came from other institutions in Slovenia, then from a wider area of the former Yugoslavia, and increasingly from abroad, both Europe and the world. In recent decades, in dialogue with domestic lecturers, there have been many of top, internationally eminent scientists,

Povzetek

Introduction


najuglednejšim, Nobelovim nagrajencem Haroldom zur Hausenom na 42. Plečnikovem memorialu leta 2011. Plečnikova spominska srečanja so postajala vedno bolj mednarodno prepoznavna in odmevna. Njihov ugled se je vedno bolj utrjeval tudi v širšem domačem okolju. Tako je častno pokroviteljstvo nad Plečnikovimi spominskimi srečanji v letih 1998, 2000 in 2001 prevzel predsednik Republike Slovenije gospod Milan Kučan. Jubilejni 30. Plečnikov memorial ob praznovanju 80-letnice Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so s svojo udeležbo na slovesnosti zaznamovali Janez Podobnik, predsednik Državnega zbora, France Bernik, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in Marjan Jereb, minister za zdravstvo. Častna predsednika Plečnikovih spominskih srečanj sta bila Valentina Kobe (1972–1997) in Ivan F. Lenart (1999), od leta 2000 pa je častni predsednik Dušan Ferluga. Podelitev Priznanja profesorja Franceta Hribarja posameznikom za njihov prispevek k razvoju in ugledu patologije doma in v svetu je bila od leta 1980 vključena v slovesnosti ob vsakoletnem zaključnem zdravniškem koncertu. Petdeset let Plečnikovih spominskih srečanj z zelo svojevrstnim kulturno-umetniškim glasbenim programom, vedno odlično obiskanimi Koncerti zdravnikov, odprtimi tudi za širšo javnost, so zavidanja vredna tradicija, ki ji bržčas ni enake v svetu. Vrsto let je koncerte vodil Pavle Kornhauser in na njih tudi nastopal kot pianist. Za njim je vlogo uspešne organizatorice in iskrive povezovalke na koncertih prevzela Zvonka Zupanič Slavec. Oba sta bila tudi predsednika Kulturno umetniškega društva Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher, ustanovljenega leta 1979 in ves čas tesno povezanega z organizacijo koncertov. Na zdravniških koncertih nastopajo zdravniki in študenti – pevci in instrumentalisti v različnih zasedbah, pogosto z zelo pestrim, vselej pa kakovostnim programom, ki navdihuje številno občinstvo. Vedno več je med nastopajočimi takšnih, ki so poleg medicine izbrali tudi študij na Akademiji za glasbo. Šestega decembra 2019 bomo ob praznovanju 100-letnice Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ponosno nazdravili zlatemu jubilejum Memorialnih sestankov profesorja Janeza Plečnika in Koncertov zdravnikov.

with the most eminent being Nobel prize winner Harold zur Hausen at the 42st Plečnik Memorial in 2011. Plečnik Memorial Meetings became increasingly internationally recognized and respected. Their reputation has been ever more consolidated in the wider domestic environment. The President of the Republic of Slovenia, His Excellency Milan Kučan, was thus honorary patron of the Plečnik Memorial Meetings in 1998, 2000 and 2001. The 30th jubilee Plečnik Memorial, at the time of celebration of the 80th anniversary of the Faculty of Medicine University of Ljubljana, was marked by the participation of Janez Podobnik, President of the National Assembly, France Bernik, President of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, and Marjan Jereb, Minister of Health. The Honorary Presidents of the Plečnik Memorial Meetings have been Valentina Kobe (1972–1977) and Ivan F. Lenart (1999), and since 2000 Dušan Ferluga. Presenting Professor France Hribar Awards to individuals for their contribution to the development and reputation of pathology at home and in the world has been included in the ceremonies of the annual Concert of Medical Doctors since 1980. Fifty years of Plečnik Memorial Meetings with a unique cultural and artistic music program, the always well attended Concerts of Medical Doctors, open to the general public, are an enviable tradition that probably has no equal in the world. Pavle Kornhauser was concert master for many years and also performed as a pianist. Zvonka Zupanič Slavec took over the role of successful organizer and sparkling presenter at concerts. Both were also Presidents of the Dr. Lojz Kraigher Culture and Art Society of the Clinical Center and the Faculty of Medicine, founded in 1979 and closely associated with the organization of the concerts. Doctors and students - vocalists and instrumentalists in various ensembles - perform at the concerts, often with a very varied but always quality program that enthuses the large audiences. There have been ever more performers who have chosen to study at the Academy of Music, in addition to medicine. On December 6, 2019, in celebration of the 100th anniversary of the Faculty of Medicine, University of Ljubljana, we will proudly toast the golden jubilee 50 years of the Professor Janez Plečnik Memorial Meetings and the Concerts of Medical Doctors.

Povzetek

Summary

279


281


Profile for patologija

Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika  

Knjiga ob izidu 50. Memorialnega sestanka profesorja Janeza Plečnika

Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika  

Knjiga ob izidu 50. Memorialnega sestanka profesorja Janeza Plečnika

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded