Page 1

นิทานเรื่ องนกกระสากับหมาจิ้งจอก วันหนึ่งสุ นขั จิ้งจอกได้เชิญนกกระสาให้มากินอาหารเย็นที่บา้ นของมัน และด้วยต้องการที่จะ ทำาให้แขกที่มนั ได้เชิญมากับตัว ของมันเองเกิดความสนุกสนาน จึงเอาอาหารจำาพวกซุปใส่ จาน ำ ปที่อยูใ่ นจาน แบนๆก้นตื้นนั้นอย่าง แบนๆ ก้นตื้นออกมาให้นกกระสากิน สุ นขั จิ้งจอกกินน้าซุ สะดวกสบายและรวดเร็ ว ส่ วนนกกระสาด้วยมันมี ปากที่แหลมยาวนัน่ เองจะดื่มกินก็ไม่ถนัด จึง ได้แต่จิกๆ ไปตามเรื่ อง เสร็ จงานเลี้ยงแล้วก็ยงั ไม่หายหิว เพราะเกือบ จะเรี ยกว่าไม่ได้กินเอาเลย ทีเดียว ในชัว่ ขณะหนึ่งสุ นขั จิ้งจอกแอบหัวเราะกับตัวเองอย่างสนุกสนาน แล้วยังถามนกกระสา ว่าอาหารของมันไม่ถูกปากหรื อไง?ถึงได้กินน้อยนัก นกกระสาพูดเล็กน้อยและตอบขอบใจสุ นขั จิ้งจอกที่ได้เชิญ ให้มนั มากินอาหาร และสุ ดท้ายมัน ก็ได้บอกเชิญ ให้ไปกินอาหารที่บา้ นของมันบ้างเป็ นการตอบแทน สุ นขั จิ้งจอกรี บรับคำา ตกลงที่ จะไปในวันรุ่ งขึ้นทีเดียว ครั้นได้เวลาสุ นขั จิ้งจอกก็มาถึงที่บา้ นของนกกระสา สุ นขั จิ้งจอกกล่าว คำาสวัสดีแล้วลงนัง่ ที่โต๊ะที่นกกระสา ได้จดั เตรี ยมเอาไว้ให้ นกกระสายกอาหารใส่ ถว้ ยปากแคบ ทรงสูงออกมา พลางเชิญให้สุนขั จิ้งจอกกิน สุ นขั จิ้งจอกทำาหน้าเจื่อนๆ ด้วยเพราะไม่สามารถที่ จะเอื้อมปากของมันลงไปกินอาหาร ในถ้วยปากแคบทรงสูงนั้นได้ จึงได้แต่เลียๆอาหารที่ติดอยู่ ที่ ข้างๆปากถ้วยนั้นอย่างเดียว และมองดูนกกระสาเพลิดเพลิน กับการกินอาหารของมัน นก กระสานัง่ กินอาหารเหล่านั้น อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ วตามที่มนั ต้องการ สุ นขั จิ้งจอกยังคง อยูใ่ นความหิ ว และในที่สุดก็บอกลาเจ้าของบ้านด้วยกริ ยา ที่สุภาพที่สุดที่มนั จะแสร้งทำาได้ พลางพูดว่า อาหารมื้อนี้ดีเสมอมื้อที่มนั จัดเลี้ยงเมื่อวันก่อน และมันก็แน่ใจว่านกกระสาจะต้อง แอบหัวเราะ เยาะมันเหมือนอย่างที่มนั แอบหัวเราะเยาะนกกระสาวันนั้นอย่างแน่นอน

นกกระสากับหมาจิ้งจอก  

หนังสือประเภทนิทาน