Page 1

03/03/2014 N O . 15 £0.00 KÒNTAKT: LLANITO @ LLANITOLANGUIJ . COM ÈDITA: D A LE B UTTIGIEG KWÀL Ê L’ÒRIJIN ‘ER VEB LLAMÀ PATRÀ ?

HIVERTÀ NO TE PIERDÂ!

Llamà patrà ê un veb ke s’a exo adàpting der freizol Ka vê k'asen potrèing à Hivertà nel'intanàxonol midia veb Inglêh: to call back (lingwìstiks: kalk). s'orvidan de Hivertà i namâke asen xòukeising un L’ekwìvalent N’Panyò serìa devolver la llamada polìtikol kònflikt ntre'r Iunàited Kìngdom i Panya, k'anfòchunetli kasi nunka ê argo pòzitiv. Hivertà no ê ER SEGUNDO PARTÌO DE una roka ner sauf del'Aibirian Penìntsiula namâh, sino ke tamièn ê un pwevlo ke tiene'n hìstori, un kalcha i HIVERTÀ er rait de 'sè eksprèsing sû viuz. Dêpwè dun geim konplikàu, er segundo partìo de Er kalcha de Hivertà ê er rizalt dun mikscha ntre'r kal- Hivertà komo ofìxol memba der UEFA akavò kon un cha der Mediterèinien i er kalcha Britàniko, no tenemo ke 'selô jàstifaing por sè lo ke semo, sino ke tene- 4-1 win palô Ferou Àilands. Haueva, por primera vê, mo 'sêlo embrèising. Ê verdà ke lô kàlchaz van kam- Hivertà markò un ofìxol gou grasiâ à Roy Chipolina. biando i van 'siendo inkòporeiting fìchaz difrentê, Er sigiente partìo kontra Estounya s’ase plèing ner pero no vàllamo 'sè eksklùding o orvidâlô der Medi- Viktoria Stèidium er 5 de Mach 2014. terèinien fleiva - er fàunding beis delo k'ê Hivertà, porke Hivertà lla no serìa Hivertà serìa otra kosa. À mì m'ûtan lô “fish & chips” i er “pescaíto frito”, pero tamièn la “tortaserga”, er “rôto” i lâ “sardinâ rellenâ”. Hivertà ê un mèltingpot, i vamo 'sè mèiking xùa ke ner fiucha tamièn lo sea, no podemo 'sêlo tèiking pa grànted porke amehòn lô podrìamo repintì. K’ê lo ke pentsài ûtede? Si kerèi ‘sè kontrìbiuting kon un kòment o opinyon, plis asè sènding un e-mail à

LÔ TWEETS DE @LLANITOLANGWIJ llanitolanguij.com

llanito@llanitolanguij.com

2 2 -0 2 - 2 0 1 4

D O VL A R S E - to l aug h a l ot - r eí r se m uc ho

O ‘sè kòmenting n’ www.facebook.com/patiso

2 7 -0 2 - 2 0 1 4

V O L L À - to m ake a d ent - ab oll ar

0 2 -0 3 - 2 0 1 4

V O L L O - r o ll - pa n e ci ll o

LÔ ÀTIKOLZ DE ‘ER MARXAPIÈ’ @ERMARXAPIE elmarshapie.llanitolanguij.com

25-02-2014

NGUFÀ:

KÒMO S’ASE KONJUGÈITING ER VEB NGUFÀ? 28-02-2014 REPORTÀ:

KÒMO S’ASE KONJUGÈITING ER VEB REPORTÀ?

GEIMZ N’LLANITO Kòmo serìan êtâ palavrâ n’Llanito? to order - pedir

- ……………………………..

a call - llamada -

……………………...............

dent - abolladura - ……………..…………………….

NI ÊTE MÀGAZIN NI LÔ ASÒUSIEITED WÈBSAITS TÀN LÌNKED KON NINGÙN POLÌTIKOL PATI

©PÂTISO 2014

Pâtiso (15)  

Tu Kàlcharol Màgazin n'Llanito (Your Cultural Magazine in Llanito)

Pâtiso (15)  

Tu Kàlcharol Màgazin n'Llanito (Your Cultural Magazine in Llanito)

Advertisement