Page 1

03/02/2014 N O . 13 £0.00 KÒNTAKT: LLANITO @ LLANITOLANGUIJ . COM ÈDITA: D A LE B UTTIGIEG

ER FIUCHA DER LLANITO TÀ N’TÛ MANÔ! Ora mîmo ê èvident k’er nùmbero de personâ k’avlan Llanito tà ‘siendo dimìnixing. Si no s’ase na pa ‘sè ridiùsing er signìfikant làngwij xift ke tà ‘siendo tèiking pleis, pwe ‘sè ke ntro ‘nô kwantô dèkeidz er Llanito se konvierta nuna kosa der past. Kwando un làngwij se pierde ê un task mu difisi ‘sêlo rivàiving. Ai ke kitâle àr Llanito er pesepxon de k’ê avlà mal. Er Llanito ase kombàining muxô delô èlements k’an exo ke Hivertà sea Hivertà. Tolâ kosâ k’asen petèining àr hèritij de Hivertà son inportantê, pero n’ai k’orvidarse k’er lìngwistik hèritij tamièn tà inklùded, lla s’an perdìo muxô làngwijez n’Hivertà pa ke se pierda uno mâ. Tovìa no’h tarde, er lingwìstik fiucha de Hivertà tà n’nwêtrâ manô, i er primel step ê avlà n’Llanito sin tenè verwentsa, tolô làngwijez son inportante i er Llanito tamièn. K’ê lo ke pentsài ûtede? Si kerèi ‘sè kontrìbiuting kon un kòment o opinyon, plis asè sènding un e-mail à llanito@llanitolanguij.com O ‘sè kòmenting n’ www.facebook.com/patiso

KWÀL Ê L’ÒRIJIN ‘ELA PALAVRA IWÀ? La palavra iwà n’Llanito viene dela palavra Panyola: igual. N’Llanito er ‘g’ i er fàinol ‘l’ s’an exo dròping. L’ekwìvalent n’Inglêh serìa the same. Egzàmpolz: Me da iwà! S’a kedàu iwà

LÔ TWEETS DE @LLANITOLANGWIJ llanitolanguij.com 3 1 -0 1 - 2 0 1 4

P Ì A - p ie r (be ac h) - m ue lle (p laya )

0 1 -0 2 - 2 0 1 4

AVÌÔ -

0 2 -0 2 - 2 0 1 4

T A N P À - to stam p - s e lla r

LÔ ÀTIKOLZ DE ‘ER MARXAPIÈ’ @ERMARXAPIE elmarshapie.llanitolanguij.com

24-01-2014 TÙ KE ME TÂ? KÒMO S’USA’R TÙ KE ME TÂ?

:

28-01-2014 KUNDUSÌ : KÒMO S’ASE KONJUGÈITING ER VEB KUNDUSI?

i ng r e d i e nt s (fo o d ) - i ng r e d i e nt s (c o m i d a )

GEIMZ N’LLANITO Kòmo serìan êtâ palavrâ n’Llanito? to be serious - ser serio/professional -

…………....

rain - lluvia - …………………………….. to drive - conducir - …………….……………………..

NI ÊTE MÀGAZIN NI LÔ ASÒUSIEITED WÈBSAITS TÀN LÌNKED KON NINGÙN POLÌTIKOL PATI

©PÂTISO 2014

Pâtiso (13)  

Pâtiso! Tu Kàlcharol Màgazin n'Llanito (Your Cultural Magazine in Llanito)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you