Page 1

14/10/2013 N O . 5 £0.00 KÒNTAKT: LLANITO @ LLANITOLANGUIJ . COM ÈDITA: D A LE B UTTIGIEG KWÀL Ê L’ÒRIJIN ‘ELA PALAVRA KEKI?

LÔ LÀNGWIJEZ NLÂ KWELÂ

La palavra keki tiene sû òrijinz nla palavra Inglesa cake .Onke la Nlô s’ùrtimô s’anyô er nùmbero de stiùdents k’asen tèiking-ap palavra tovìa s’use vâtante, ner Llanito d’oindìa keki s’usa un làngwij palô GCSE o palô A-Lèvolz ta ‘siendo dikrìsing. alòngsaid la palavra keik , ke èvidentli tamièn viene ‘ela palavra Lô làngwijez son inportantê pa podè ‘sè fuli andastànding er cake. mundo, amâh, lô asen provàiding kon isènxol komiunikeixon skilz pa ‘sè intaràkting kola hente.

ER RÔTO TÀ LÎTO

Hivertà sienpre s’a exo pràiding de sè un multilìngwol komiùniti onde s’avla’r Llanito, l’Inglêh, er Panyò i otrô làngwijez.

Er tuko tà preparàu I er pan durse s’a nfriàu La panisa tà kasi lîta I er pâtiso kasi kitàu K’ê ête kaxonfinga Kè t’iva dixo Pon lô tèibolmats K’er rôto tà lîto

Amehòn er skùling sìstem tendrìa ke ‘sè ènfasaizing l’inpòtants ke tienen lô làngwijez ner glòubalaizd nvàirament ner ke vivimo pa ke mâ stiùdents agan kontsìdaring l’opxon de tudià un làngwij? K’ê lo ke pentsài ûtede? Si kerèi ‘sè kontrìbiuting kon un kòment o opinyon, plis asè sènding un e-mail à llanito@llanitolanguij.com O ‘sè kòmenting n’ www.facebook.com/patiso

L’AFOTO: KÈISMEITS

*Ête pòuem s’iso fest pàblixing n’ Er Marxapie er 05-10-2012 LÔ TWEETS DE @LLANITOLANGWIJ llanitolanguij.com 0 9 -1 0 - 2 0 1 3

( H ) A XE O - go s s ip - c h i sm o r r eo

1 1 -1 0 - 2 0 1 3

H U WÀ - t o pla y - j uga r

1 3 -1 0 - 2 0 1 3

P O R T Ô L À Û - e v e r y w h e r e - e n tod a s p ar t e s

LÔ ÀTIKOLZ DE ‘ER MARXAPIÈ’ @ERMARXAPIE elmarshapie.llanitolanguij.com

31-08-2012 ETIMÒLOJI D’AVEMO D’ÒNDE VIENE LA PALAVRA AVEMO? 25-09-2012

SÈ :

KÒMO S’ASE KÒNJUGEITING ER VEB SÈ N’LLANITO?

GEIMZ N’LLANITO

:

Kòmo serìan êtâ palavrâ n’Llanito? we have - hemos - ………...……………… you are (pl.) - sois - ………………………. you (pl.) - vosotros - ……………………...

NI ÊTE MÀGAZIN NI LÔ ASÒUSIEITED WÈBSAITS TÀN LÌNKED KON NINGÙN POLÌTIKOL PATI

©PÂTISO 2013

Pâtiso (5)  

Tu Kàlcharol Màgazin n'Llanito (Your Cultural Magazine in Llanito)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you