Page 1

11/11/2013 N O . 6 £0.00 KÒNTAKT: LLANITO @ LLANITOLANGUIJ . COM ÈDITA: D ALE B UTTIGIEG

HIVERTÀ I ER LÌTRACHA

KWÀL Ê L’ÒRIJIN ‘ELA PALAVRA SEMO?

Fòchunetli, Hivertà pwe ‘sè bòusting de tenè un Lìtari Fèstivol, ke n’fakt a sìo vâtante saksèsful, i n’adixon, argunô ràiting kònpetixonz. Pero no kreèi ûtede ke Hivertà deverìa ‘sè nkàrajing àla hente ke krivan sovre Hivertà? No tiene por kè sè un nòvol, pero amehòn stòriz kortô ke tèn beisd n’Hivertà o âta pòuemz i èseiz k’àr finà podrìan sè vàliubol rèfrentsez palô fiucha jenerèixonz

LÔ SÈNEIMZ N’HIVERTÀ

N'Llanito disimo nosotro semo k'ê l'ekwìvalent de we are Lô livrô son unô ’elô minz mâ inportantê pa podè ‘sè rekòding er n'Inglêh i der nosotros somos n'Panyò. hìstori dun sitio, i amâh lô ase pemìting de ‘sêlô eksprèsing duna Semo viene der Henovêh onde se dise noî sémmo manera ke ni un video ni un saund rikòding pwede. Komo tor mundo save, er popiuleixon de Hivertà tiene muxô daivès òrijinz. Konk’ai’n greit varàieti de sèneimz n’Hivertà: SÈNEIMZ KE TIENEN SÛ ÒRIJINZ N’LIGURIA (HENOVA):

Aldorino

Baglietto

Bossano

K’ê lo ke pentsài ûtede?

Canepa

Cavilla

Danino

Si kerèi ‘sè kontrìbiuting kon un kòment o opinyon, plis asè sènding un e-mail à

Ferrary

Robba

Picardo

llanito@llanitolanguij.com O ‘sè kòmenting n’ www.facebook.com/patiso

SÈNEIMZ KE TIENEN SÛ ÒRIJINZ N’MARTA:

Agius

Borg

Buttigieg

Caruana

Grech

Mifsud

Schembri

Zammit

Xerri

LÔ TWEETS DE @LLANITOLANGWIJ llanitolanguij.com

*s’iso fest pàblixing n’Facebook er 2 de Novemba de 2013

0 6 -1 1 - 2 0 1 3

SK W I ZI - wa s hi ng- up l i q ui d - l a va va j i l la s l íq ui d o

0 7 -1 1 - 2 0 1 3

G A SE O SA K O L O R À - r a s p b e r r y - fl a v o ur e d s o ft d r i n k g a s e o s a d e fr a m b ue s a

0 8 -1 1 - 2 0 1 3

(L Ô )

LÔ ÀTIKOLZ DE ‘ER MARXAPIÈ’ @ERMARXAPIE elmarshapie.llanitolanguij.com

05-11-2013 ER LLANITO NER SINE KÒMO AVLAN LÔ LLANITÔ NER SINE?

L O N D R Ê - En gl and - In gla t e r ra

GEIMZ N’LLANITO Kòmo serìan êtâ palavrâ n’Llanito?

:

08-11-2013 ER LLANITO NER VANKO KÊ PALAVRÂ S’USAN KWANDO VÂ ÀR VANKO?

bacon - panceta - ………...……………….

:

to walk back - volver a pié - …………….. to say sorry - pedir disculpas - …………..

NI ÊTE MÀGAZIN NI LÔ ASÒUSIEITED WÈBSAITS TÀN LÌNKED KON NINGÙN POLÌTIKOL PATI

©PÂTISO 2013

Pâtiso (7)  

Tu Kàlcharol Màgazin n'Llanito (Your Cultural Magazine in Llanito)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you