Page 1


THE BUILDING THE LIFE ในหนึ่งวัน เราใช้ชีวิตใต้หลังคาไปแล้วกี่ชั่วโมง ?

ตื่นนอนตอนเช้า อาบน�้ำ ออกจากบ้าน เดินทางไปออฟฟิศ สังสรรค์ยามเย็น ก่อนจะกลับไปใช้เวลากับครอบครัวอีก ครั้ง สถานที่ของกิจกรรมทั้งหมดในแต่ละวันของเรา แทบ จะอยู่ภายใต้ส่ิงที่เรียกว่า “อาคาร” ที่อยู่อาศัยและสิ่ง ปลูกสร้างทีอ่ ำ� นวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์มาตัง้ แต่ ยุคสมัยบรรพบุรุษ จากอดีตสู่ปัจจุบัน การขยายตัวของ สังคมเมืองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการรุกล�้ำ พื้นที่สีเขียว แล้วทดแทนด้วยสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าอาคาร ตัวการส�ำคัญทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมมากมาย ทั้งการท�ำลายระบบนิเวศ สร้างมลพิษทางอากาศ สร้าง มลภาวะจากน�้ำเสีย ทิ้งขยะปริมาณมหาศาล นอกจากนั้น ภายในอาคารยังเป็นแหล่งสะสมสารพิษและสารก่อมะเร็ง รวมถึงมีระบบปรับอากาศซึ่งปล่อยความร้อนออกสู่สภาพ แวดล้อม ส่งผลให้อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นเรื่อย ๆ จะเห็น ได้ว่าอาคารจะต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาล เพื่ออ�ำนวย ความสะดวกให้กับผู้ใช้อาคารอย่างเรา


นั บ ว่ า ยั ง เป็ น เรื่ อ งดี ที่ มี ผู ้ ค นจ� ำ นวนมากที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ผลกระทบของอาคาร ส่งผลให้เทรนด์ของกรอบความคิด ในการออกแบบมุ่งไปในทางที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ของอาคารให้ดขี นึ้ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งลดการใช้พลังงาน และลดผลกระทบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุดด้วย การออกแบบ เพื่อสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “Sustainable Design” หรือ “การออกแบบอย่างยัง่ ยืน” กลายเป็นทีม่ า ของ “อาคารเขียว (Green Building)” กระแสของ อาคารเขียวถูกปลุกขึน้ มาจากคนทัว่ โลกอย่างไม่สายเกินไป แม้ว่าผลกระทบหรือจะเรียกว่า “กรรม” ที่มนุษย์สร้างไว้ จะมาในรูปแบบของการแปรปรวนของฤดูกาล ปรากฎการณ์ เรือนกระจก อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่สูงขึ้น ภัยธรรมชาติ น�้ำท่วม หรือแม้แต่ฝุ่นพิษอย่าง PM 2.5 ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ ไม่นานมานี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่า อาคารเขียว เป็นหนึ่งใน ค�ำตอบที่ส�ำคัญส�ำหรับการลดปัญหาข้างต้น และยังเพิ่ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ กั บ ประชากรที่ อ าศั ย ในอาคาร มี “productivity” ในการท�ำงานดีขึ้น เศรษฐกิจและสังคม ก็ย่อมดีขึ้นตามไปด้วย

นักเรียนสอบ เพื่อแลกเกรดฉันใด อาคารเขียวก็ต้องสอบ เพื่อแลกเกรดฉันนั้น ถึงแม้วา่ เกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียวไม่ได้เป็นเรือ่ งใหม่ แต่เป็นเรือ่ งทีค่ วรถูกผลักดัน และพัฒนาต่อไป หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาคารเขียวมีหลายเกณฑ์ทวั่ โลก แต่ที่นิยมกันในไทยมีอยู่สองมาตรฐาน ได้แก่ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) โดย องค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา ชือ่ ว่า U.S. Green Building Council (USGBC) และของประเทศไทยเอง คือ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) โดย สถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute (TGBI)) ซึ่งเป็นองค์กรหลักของไทยที่ผลักดันมาตรฐาน อาคารเขียว เกิดจากความร่วมมือกันของสองอาชีพทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมการ ก่อสร้าง ได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ และ วิศวกรรมสถานฯ เหนือกว่าสิ่งแวดล้อม คือ “ชีวิต” กระแส Well Being เป็นอีกกระแสหนึ่งที่เหมือน ว่าจะเข้ามาแทนที่กระแสอาคารเขียว การออกแบบเพื่อสุขภาพของผู้อาศัย โดย ค�ำนึงถึงชีวติ ความเป็นอยู่ เพือ่ สุขภาพกายและสุขภาพใจทีด่ ี เป็นทีม่ าของมาตรฐาน อาคาร WELL โดย International WELL Building Institute มาตรฐาน WELL มีเกณฑ์ในการประเมิน 7 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1. คุณภาพอากาศทีด่ ี 2. น�ำ้ ปลอดภัยและ สะอาด 3. ส่งเสริมอาหารที่มีประโยชน์ 4. แสงภายในอาคาร 5. การส่งเสริมการ ออกก�ำลังกาย 6. สภาวะอยู่สบาย และ 7. สุขภาพจิตที่ดี

อาคารเขียว รู้ได้อย่างไรว่าเขียว ?

BREEAM / UK

DGNB / GERMANY LEED / USA

TREES / THAILAND

CASBEE / JAPAN BEAM / HONG KONG

GREEN MARK / SINGAPORE

WELL / GLOBAL

GREEN STAR / AUSTRALIA

GREEN SOUL

3


LEED

for the environment

กระบวนการบูรณาการ (INTEGRATIVE PROCESS (IP))

บู ร ณาการออกแบบตั้ ง แต่ ก ารออกแบบร่ า ง มี ก ารประสานงานกั น ระหว่ า ง ทีมออกแบบ ลูกค้า และผูก้ อ่ สร้างอาคาร น�ำข้อมูลและปัญหามาวิเคราะห์รว่ มกัน

ต�ำแหน่งที่ตั้งและการขนส่ง (LOCATION AND TRANSPORTATION (LT))

เลือกพื้นที่ก่อสร้างอาคารในชุมชนที่มีการพัฒนาอยู่ก่อนแล้ว ไม่บุกรุกท�ำลายพื้นที่ธรรมชาติ และอยู่ใกล้ ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก จัดสรรที่จอดรถจักรยาน และมีพื้นที่จอดรถ Green Vehicles เป็นต้น สถานที่ตั้งเพื่อความยั่งยืน (SUSTAINABLE SITES (SS))

มี ก ารควบคุ ม มลพิ ษ จากการก่ อ สร้ า ง การพั ง ทลายของหน้ า ดิ น ฝุ ่ น ละอองจาก การก่อสร้าง มีการส�ำรวจพื้นที่การก่อสร้างเดิม และพยายามทดแทนพื้นที่สีเขียว ลดปริมาณการไหลบ่าของน�้ำฝน ลดปรากฎการณ์เกาะความร้อน โดยใช้วัสดุที่มีค่า การสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ Solar Refractive Index (SRI) ตามที่ก�ำหนด การใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (WATER EFFICIENCY (WE))

ลดปริ ม าณการใช้ น�้ ำ ทั้ ง ภายนอกและภายในอาคาร เช่ น เลื อ กใช้ ชั ก โครกแบบ Dual Flush หรือก๊อกน�้ำที่มีระบบประหยัดน�้ำ รวมถึงการบ�ำบัดน�้ำใช้แล้วเพื่อน�ำกลับ มาใช้ในบางกระบวนการ เช่น น�้ำกดชักโครก พลังงานและบรรยากาศ (ENERGY AND ATMOSPHERE (EA))

ลดการใช้พลังงาน โดยมีการจ�ำลองทางคอมพิวเตอร์ให้อาคารมีมูลค่าการใช้พลังงาน น้อยกว่าอาคารอ้างอิง ตาม ASHRAE 90.1-2007 Appendix G และมีระบบตรวจ วัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้สารท�ำความเย็นประเภท CFC เพื่อลด การท�ำลายชัน้ โอโซนในบรรยากาศ มีการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น วัสดุและทรัพยากร (MATERIALS AND RESOURCES (MR))

มีการจัดการขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง เลือกใช้วัสดุที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุรีไซเคิล วัสดุที่สามารถสร้างทดแทนได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไร้สารตะกั่ว ปรอท หรือ แคดเมียม วัสดุที่ได้รับการรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ ผลิตในภูมิภาค เพื่อลดพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร (INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ))

ออกแบบเพื่อลดมลภาวะภายในอาคาร ให้มีการหมุนเวียนของอากาศที่ดี เลือกใช้ สีทาอาคาร ซีแลนท์ พรม เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุอื่นที่มีสารระเหยต�่ำ ผ่านการทดสอบ VOCs และ TVOC ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด รวมถึงคุณภาพของแสงสว่างภายในอาคาร การออกแบบให้มีหน้าต่างเพื่อรับแสงจากธรรมชาติ นวัตกรรม (INNOVATION (IN))

ส�ำหรับอาคารที่มีการออกแบบอย่าง Sustainable Design รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการก่อสร้าง

การออกแบบที่สอดคล้องกับท้องถิ่น (REGIONAL PRIORITY (RP))

ออกแบบเพือ่ แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ บริเวณทีต่ งั้ โครงการ เป็นหมวดทีเ่ พิม่ คะแนนเพือ่ จูงใจให้เกิดการออกแบบเพือ่ แก้ปญั หาเฉพาะ ในแต่ละท้องถิ่น เช่น การออกแบบเพื่อประหยัดน�้ำได้ดีมากในท้องถิ่นที่มีปัญหาขาดแคลนน�้ำ

4

GREEN SOUL


WELL

for the people คุณภาพอากาศที่ดี (Air)

อากาศภายในอาคารสะอาด มีการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ เช่น ปริมาณสารระเหยฝุ่น PM 2.5 เเละสารฟอร์มลั ดีไฮด์ เป็นต้น รวมถึงการเลือกใช้วสั ดุกอ่ สร้างทีไ่ ร้สารตะกัว่ และแร่ใยหิน (asbestos) เลือกใช้ สีทาอาคาร กาว และพรม ที่มีปริมาณสารระเหยอินทรีย์ต�่ำ

น�้ำปลอดภัยและสะอาด (Water) น�้ำดื่มน�้ำใช้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย

ส่งเสริมอาหารที่มีประโยชน์ (Nourishment)

อาหารทีใ่ ห้บริการในอาคาร ต้องเป็นอาหารทีม่ ปี ระโยชน์และถูกสุขอนามัย หลีกเลีย่ ง อาหารที่มีน�้ำตาลสูง ผ่านการแปรรูป มีไขมันทรานส์

แสงภายในอาคาร (Light)

มีการควบคุมแสงสว่างในอาคาร ให้เหมาะต่อการท�ำงานและพักผ่อน เลือกใช้ โทนสีในห้องเพื่อควบคุมความเข้มของแสง เช่น เพดานสีสว่างกว่าผนังห้อง

การส่งเสริมการออกก�ำลังกาย (Fitness)

มีการส่งเสริมให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวสม�่ำเสมอ เช่น ทางเดินเท้าขึ้นบันได มีอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย และส่งเสริมการใช้จักรยาน เป็นต้น

สภาวะอยู่สบาย (Comfort)

สภาพแวดล้ อ มดี ลดสิ่ ง รบกวน เช่ น เสี ยง อากาศที่ร้อนหรือหนาวเกินไป เพื่อเพิ่ม Productivity

สุขภาพจิตที่ดี (Mind)

ออกแบบเพื่อสร้างความผ่อนคลายสบายใจ ให้กับผู้ใช้อาคาร ทั้งด้านความสวยงามและเป็นธรรมชาติ

Illustrator : Metarporn Srinunwichein

GREEN SOUL

5


BEYOND PAINT เมื่อพูดถึงสีกับอาคารเขียว ปริมาณสารระเหยในสี หรือที่เรียก

เผาไหม้ของรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้น เกณฑ์ในการเลือกใช้สี

กันว่า VOCs (Volatile Organic Compounds) เป็นสิ่งที่

ทาอาคาร โดยเฉพาะภายในตัวบ้าน ต้องค�ำนึงถึงปริมาณ

ทุกคนค�ำนึงถึงมากที่สุด โดยเป็นที่รู้กันดีว่า สีทาอาคารที่มีค่า

VOCs เป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องครอบครัวและคนที่เรารัก

VOCs ต�่ำ ย่อมปลอดภัยกว่าสีทาอาคารที่มีค่า VOCs สูง เพราะ

จากสารพิษที่เป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรา

VOCs คือ สารระเหยที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของ มนุษย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยสารประเภทนี้จะเป็นของเหลวใน อุณหภูมิห้องปกติ แต่มีกลิ่นฉุน ระเหยง่าย และไวไฟ ความจริง แล้ว VOCs ปะปนอยู่ในอากาศที่เราหายใจ เพราะเราสามารถพบ สารพวกนี้ได้ในสารท�ำความสะอาด น�้ำยาฟอกสี น�้ำยาซักแห้ง ทิ น เนอร์ กาวซี แ ลนท์ สี ท าบ้ า น ควั น บุ ห รี่ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง การ

6

GREEN SOUL


การเลือกใช้วสั ดุตา่ ง ๆ ในอาคารเป็นโจทย์สำ� คัญส�ำหรับการสร้าง อาคารเขียวไปไม่น้อยกว่าการออกแบบ เพราะ ‘การออกแบบ อย่างยั่งยืน’ หรือที่พูดกันติดปากว่า Sustainable Design ต้อง ค�ำนึงถึงการเลือกวัสดุเช่นกัน เกณฑ์ของ LEED v2009 ได้กำ� หนด เกณฑ์ VOCs ในการเลือกใช้สีทาอาคาร โดยสีที่ใช้ในอาคารเขียว จะต้องผ่านการทดสอบปริมาณของสารประกอบอินทรียท์ รี่ ะเหยได้ หรือ ‘VOC content’ ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด แต่ในปัจจุบนั LEED v4 ได้ เ พิ่ ม ความใส่ ใ จต่ อ สภาพแวดล้ อ มภายในอาคารมากขึ้ น จึงเพิ่มหัวข้อการทดสอบปริมาณการปลดปล่อยสารประกอบ อิ น ทรี ย ์ ที่ ร ะเหยได้ หรื อ ‘VOC Emission’ ในส่ ว นการ ให้คะแนนของหมวด Indoor Environmental Quality หัวข้อ Low-Emitting Materials ซึง่ เป็นหัวข้อทีม่ คี ะแนนสูงสุดถึง 3 คะแนน ไม่เพียงแต่ LEED ซึ่งเป็นมาตรฐานอาคารเขียวของอเมริกา ที่ใช้เกณฑ์ของค่า VOCs เป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนน เพราะ มาตรฐานอาคารเขียวของไทยเองอย่าง TREES ก็ค�ำนึงถึงสภาพ แวดล้อมภายในอาคารเช่นกัน รวมถึงมาตรฐานอาคารเขียวอืน่ ๆ ทั่วโลก ก็มีแนวคิดที่ไม่ต่างกันมากนัก ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว เจ้าของบ้านเอง ก็ควรค�ำนึงถึงปริมาณ VOCs ในสีทาบ้าน และเลือกใช้สีที่มีปริมาณ VOCs ต�่ำ กลิ่นอ่อน สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีหลังจากทาสีเสร็จ ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมของโลกเรานั่นเอง

นอกจากความปลอดภัยแล้ว ความทนทานก็เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลือกใช้สีทาอาคาร เพื่อปกป้องผนังบ้านที่เรารักเช่นกัน เนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มากจากอดีต ชั้นบรรยากาศถูกท�ำลายจนเกิดวิกฤติโลกร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่ม ขึ้นทุกปี ดังนั้น สีทาภายนอกต้องเจอกับสภาวะอากาศที่รุนแรงมากกว่าเดิม เทคโนโลยี ของสีจึงต้องก้าวตามให้ทัน นิปปอนเพนต์ ในฐานะผู้ผลิตสีชั้นน�ำอันดับหนึ่งในเอเชีย จึงมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ทั้ ง ปลอดภั ย และทนทาน ออกแบบสู ต รการผลิ ต สี ที่ ล ด สิง่ ปนเปือ้ นในอากาศ ทีก่ อ่ ให้เกิดการรบกวนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพทีด่ ขี องผูอ้ าศัย ภายในอาคาร และทดสอบความทนทานของสีตามมาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ความทนทานต่อแสงแดดและ UV ความทนทานต่อน�้ำและด่าง ความทนทานในการ เช็ดล้างขัดถู ความทนทานต่อการเกิดเชือ้ ราและตะไคร่นำ�้ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ของเรา ยังได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ยืนยันว่าปลอดภัยโดยฉลากเขียวไทยและสิงคโปร์ และ ยังสามารถใช้ได้ในโครงการที่ต้องการรับมาตรฐานอาคาร อย่าง LEED v4, TREES หรือ WELL ได้อีกด้วย

เพราะการออกแบบ อย่างยั่งยืน ต้องค�ำนึงถึงการ เลือกวัสดุเช่นกัน GREEN SOUL

7


CALL FOR

SUSTAINABLE

IDEAS!

ASIA YOUNG DESIGNER AWARDS เริ่มต้นด้วยก้าวเล็ก ๆ ดูเหมือนว่าก้าวแรกและทุก ๆ ก้าวที่ตามมา น่าจะเป็นเครดิตส�ำคัญ ที่น�ำพาให้เกิดการเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้น แต่ยังมีสิ่ง ๆ หนึ่ง ที่เป็นแรงขับเคลื่อนของทุก ๆ ก้าว นั่นคือ “เจตนารมณ์”

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2551 บริษัทนิปปอนเพนต์ได้เปิดตัวกิจกรรม Asia Young Designer Awards ขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความตั้งใจที่ตระหนักว่า คุณภาพของสิ่ง แวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้าง เป็นสิ่ง ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ สังคม และโลก เป็นการน�ำความตั้งใจนั้นมาแปร เปลี่ยนเป็นกิจกรรมการประกวดการออกแบบระดับอุดมศึกษา ที่ชวนนักออกแบบ รุ่นใหม่ ทั้งสาขาสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายในมาร่วมน�ำเสนอผลงาน ออกแบบ แสดงความคิดเห็นในการน�ำเสนอทางออกหรือความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทีจ่ ะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาให้เป็นพลังของการสร้าง Built Environment ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปีแรกของการเปิดตัวกิจกรรม AYDA เมือ่ 12 ปีทแี่ ล้ว ด้วยความทีก่ จิ กรรมยังไม่เป็น ที่รู้จัก จึงมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจ�ำนวนน้อย แต่ด้วยเสียงตอบรับชื่นชม

ของผู้ที่เห็นคุณค่าของกิจกรรม ท�ำให้ยังมีก้าวต่อไป AYDA ในปีต่อ ๆ มา ค่อย ๆ ได้รบั การยอมรับมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ด้วยคุณค่าในตัวกิจกรรมเอง ทีถ่ กู มองเห็นและรับรู้ ท� ำ ให้ จ ากกิ จ กรรมการประกวดเล็ ก ๆ ในไม่ กี่ ป ี ถั ด มาก็ ก ลายเป็ น โปรแกรม การประกวดออกแบบประจ�ำปีที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ มีประเทศที่เข้าร่วม การประกวดมากถึง 15 ประเทศ

สิง ่ ทีท ่ ำ� ให้ AYDA ได้รบ ั การยอมรับ น่ า จะมาจากสิ่ ง ที่ AYDA “เป็ น ” เริ่มต้นจากโจทย์ในการประกวดแต่ละปี AYDA ต้องการเห็นไอเดียในการออกแบบ ที่อยู่เหนือไปกว่าประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม แต่ต้องการให้นักออกแบบได้ มีบทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ในสังคม รู้จักกระบวนการคิด เชิงออกแบบ ที่มีพื้นฐานจากการเข้าใจต้นเหตุของปัญหา ก่อนจะแสวงหาวิธีการ ต่าง ๆ เพือ่ น�ำมาแก้ไขและพัฒนาสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาอยู่ หรือสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น โดยค�ำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อม สิง่ ทีจ่ ะปรากฎอยูใ่ นโจทย์ทกุ ๆ ปี คือการคาด หวังผลงานที่มีแนวคิด Sustainable Design ด้วยเนื้อหาของโจทย์การประกวดเอง จะช่วยเปิดโอกาสให้เหล่านักออกแบบรุน่ ใหม่ได้สมั ผัสและท�ำความเข้าใจอย่างใกล้ ชิด การได้ลงไปคลุกคลี ได้เห็น ได้รบั ฟังเสียงของผูค้ นและเมือง ได้คน้ พบสิง่ ใหม่จาก รายละเอียดรอบตัว ได้พัฒนาความคิดเรื่องการออกแบบที่ค�ำนึงถึงความยั่งยืน ซึ่ง เมือ่ น�ำความรูค้ วามเข้าใจเหล่านัน้ มาผสมผสานกับความสร้างสรรค์ในแบบฉบับของ ตัวเอง ก็จะน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ นอกเหนือ จากนั้นการตั้งโจทย์ปลายเปิด โดยไม่ก�ำหนดกรอบเฉพาะเจาะจงไปที่ประเภทของ อาคารหรือพื้นที่ เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เห็นความหลากหลายของไอเดีย และ การมองเห็นมิติต่าง ๆ ของปัญหา บริบทที่แตกต่างของพื้นที่ และวิธีการน�ำเสนอ ทางออกด้วยงานดีไซน์ที่สร้างสรรค์มากมาย อันเป็นแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมความคิด ทักษะความรู้ และการเพิม่ โอกาสให้เกิดมุมมองในเรือ่ ง Sustainable Design รวมถึง ทัศนคติเรือ่ งการออกแบบทีใ่ ห้ผลลัพธ์ในเชิงคุณค่าและประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวม 8

GREEN SOUL


Sustainable Design เรื่องใหญ่ที่เป็นทางออกของโลก ปัญหาการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนประชากรโลก ผลพวง จากกิจกรรมบริโภคอย่างไร้จิตส�ำนึกของมนุษย์ และ การมีอยู่อย่างจ�ำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้ เกิดเรือ่ งราวท้าทายทีก่ ระตุน้ ให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ เพื่อหาทางออกและทางรอดของปัญหาในทุก ๆ สเกล ตั้งแต่กฎเกณฑ์ความร่วมมือระดับนานาชาติ นโยบาย ระดับประเทศ ไปจนถึงส่วนที่ย่อยแคบลงมาในภาค ส่วนต่าง ๆ และหากย่อยให้ถึงจุดที่เล็กที่สุดในระดับ ปัจเจกชน คน ๆ หนึ่งคือสเกลเบื้องต้นที่เป็นหัวใจ ส�ำคัญของโลกที่ยั่งยืน

10

สิบกว่าปีที่ผ่านมา กิจกรรม AYDA มีส่วนกระตุ้น จิตส�ำนึกในเรื่องของ Sustainable Design ผ่าน หัวข้อการประกวด เพือ่ ให้นกั ออกแบบรุน่ ใหม่ได้ขบคิด ได้แสดงออกผ่านผลงานและแบ่งปันไอเดีย แรงบันดาลใจ เป็นกิง่ ก้านทางความคิดทีต่ อ่ ยอดต่อไป จ�ำนวนสถาบัน ศึกษาทั่วเอเชีย กว่า 600 สถาบันจาก 15 ประเทศ ที่ สนับสนุนนักศึกษาของตนในการเข้าร่วมส่งผลงาน ประกวดกับ AYDA เป็นระบบนิเวศฯ ทางความคิด ใน การปลูกเพาะไอเดียเรื่อง Sustainable Design เป็น อย่างดี ประเทศที่ร่วมมือต่อยอดแนวความคิดนี้ไปกับ เราประกอบด้วย ไทย, มาเลเซีย, ศรีลังกา, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลปิ ปินส์, เวียดนาม, ไต้หวัน, จีน, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ปากีสถาน, บังคลาเทศ และอิหร่าน ซึ่งท�ำให้ AYDA เติบโตขึ้น โดยเป็นทั้งเวทีการประกวด และฟาร์มขยายพันธุแ์ นวคิดเพือ่ สิง่ แวดล้อมทีห่ ยัง่ ราก แผ่กระจายไปในระดับนานาชาติ

GREEN SOUL

กิจกรรม AYDA มีส่วนกระตุ้นจิตส�ำนึกในเรื่อง ของ Sustainable Design เพื่อให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้ แสดงออกผ่านผลงานและ แบ่งปันไอเดีย แรงบันดาลใจ


AYDA ไม่ได้เป็นแค่การประกวด แต่เป็น Community ของนักออกแบบ ด้วยโครงสร้างของกิจกรรม AYDA ในระยะเวลากว่า สิบปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาให้เกิดเครือข่ายความร่วม มือของสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพทางด้าน สถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึง องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ครอบคลุม อยู่หลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงเป็นปัจจัย สนับสนุนที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างกันทั้งในเชิงวิชาชีพ สังคม และวัฒนธรรม ในแต่ละปี ผู้ชนะเลิศการประกวด AYDA ซึ่งเป็น ตัวแทนในแต่ละประเทศ จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม ที่ชื่อว่า “Asia Young Designer Summit” นอก เหนือไปจากการน�ำผลงานมาประกวดเพื่อคัดเลือก ผู้ชนะเลิศระดับนานาชาติแล้ว สิ่งที่เป็นไฮไลท์อีก ด้านของกิจกรรมคือตัวแทนจากแต่ละประเทศจะได้ ร่วมกิจกรรม workshop โปรแกรมการบรรยายจาก นักออกแบบระดับนานาชาติ และกิจกรรมทัศนศึกษา สถานทีส่ ำ� คัญทางด้านสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมต่างๆ

AYDA ได้สร้างพื้นที่ของนักออกแบบขึ้น เป็นชุมชน นักออกแบบทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ วัยวุฒแิ ละคุณวุฒิ ทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรม ตั้งแต่เริ่มต้น กิจกรรม AYDA ได้รับเกียรติจากสถาปนิก ดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียง ระดับประเทศและระดับนานาชาติ กว่าร้อยชีวิตที่ เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรม ไม่วา่ จะในฐานะผูบ้ รรยาย ในฐานะโค้ชให้คำ� แนะน�ำ ในฐานะกรรมการตัดสินและ ในฐานะผู้สนับสนุน เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ที่ เ กิ ด จากบทสนทนาระหว่ า งรุ ่ น ใหญ่ กั บ รุ ่ น เล็ ก ในชุ ม ชนนั ก ออกแบบ การได้ แ ชร์ ค วามคิ ด และ แรงบันดาลใจผ่านงานประกวด ในขณะเดียวกันก็เป็น เวทีที่เชื่อมเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกันในหมู่ นักออกแบบระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการต่อยอดไปสู่ โอกาสความเป็นไปได้มากมายในอนาคต AYDA เดินทางมาสู่ปีที่ 12 กับความส�ำเร็จในการเป็น เวทีประกวดการออกแบบ ระดับอุดมศึกษาในสาขา สถาปัตยกรรมและสาขาออกแบบตกแต่งภายในที่

AYDA ได้สร้างพื้นที่ของ นักออกแบบขึ้น เป็นชุมชน นักออกแบบที่มีความหลากหลาย ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ ทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรม ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติเป็นกิจกรรมที่ด้วยตัวมันเอง ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่พิสูจน์ให้เห็นผ่านระยะ เวลา จนเมื่อปีที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาระดับโลก อย่างมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในฐานะ ผู้สนับสนุนผ่านรางวัลพิเศษส�ำหรับเจ้าของผลงาน ชนะเลิศระดับนานาชาติ กับโอกาสเข้าอบรมคอร์ส 6 สัปดาห์ “AYDA / Design Discovery Program” ที่ ส ถาบั น ชั้ น น� ำ ระดั บ โลก Harvard University Graduate School of Design (GSD) ประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง ถื อ เป็ น ความร่ ว มมื อ ครั้ ง ส� ำ คั ญ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ กิ จ กรรม AYDA ในฐานะ ของหนึ่ ง ในกิ จ กรรมการประกวดแบบระดั บ นานาชาติ ได้ มี ส ่ ว นส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามสามารถ ช่วยยกมาตรฐานของวงการออกแบบเอเชียในอนาคต และที่ส�ำคัญคือการเป็น “อีกก้าว” ที่ขยับร่วมกับ “ก้าวอื่น ๆ” ที่จะเดินทางไปด้วย “เจตนารมณ์” ที่ อยากท�ำให้โลกเป็นบ้านที่น่าอยู่ด้วยกัน GREEN SOUL

11


สถาปัตยกรรม ที่ปล่อยให้เด็กได้ออกไปเล่นข้างนอก.... Writer : Raksak Sukontatarm, Siritip Harntaweewongsa

“เราใช้การจ�ำลองสภาพแวดล้อมในคอมพิวเตอร์ (simulation) เพือ ่ เช็คทิศทางการไหลของลมทีเ่ ข้า และออกจากพืน ้ ทีโ่ ครงการ เพราะว่าทีต ่ ง ั้ โครงการมีอาคารล้อมรอบไปหมด ท�ำให้ลมไม่ได้ไหลเข้ามาใน ทิศใต้อย่างทีค ่ วรจะเป็น แต่กลับไหลเข้ามาจากทางด้านหลังและออกทางด้านหน้าซึง ่ เป็นด้านทีแ่ คบ”

ใ น พื้ น ที่ อั น วุ ่ น ว า ย ข อ ง ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง แถวสาทร ถ้ามองลงมาจากตึกสูง อาจจะ พอมองเห็นกลุ่มต้นไม้เขียว ๆ กระจุกอยู่ ในพื้นที่รูปทรงแคบยาว ดูเป็นพื้นที่สีเขียว ขนาดใหญ่ ที่ ห ลงเหลื อ อยู ่ ใ นบริ เ วณข้ า ง เคี ย ง (neighborhood) ตั ด กั บ รู ป ทรง เหลีย ่ มของตึกกล่องของอาคาร ส�ำนักงาน และบ้านพักอาศัยโดยรอบ และที่นี่ เจ้าของ มีความตั้งใจอยากจะสร้างโรงเรียนอนุบาล ขนาดแปดห้องเรียน ส�ำหรับเด็กขวบครึง ่ ถึง ห้าขวบ โดยมีความเชื่อในแนวทางการเรียน รู้แบบ Reggio Emilia ที่ว่า เด็กไม่ได้เป็น แค่ผู้รับความรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้ให้ความ รู้อีกด้วย และด้วยแนวทางนี้ สิ่งแวดล้อม ถื อ เป็ น คุ ณ ครู ค นที่ ส ามของเด็ ก โดยเชื่ อ ว่าเด็กจะสามารถแสดงออกได้อย่างเสรีถ้า พวกเขาได้ อ ยู ่ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ พวกเขาค้นหา มีปฏิสัมพันธ์ และแสดงออก ทางความคิด สถาปัตยกรรมจึงมีบทบาท ส�ำคัญมากที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ออกไปเรียน เล่ น และสั ม ผั ส กั บ ธรรมชาติ ร อบตั ว โดย เฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนในบริบทเมืองใหญ่ อย่างกรุงเทพมหานคร ที่นับวันจะหาพื้นที่ สีเขียวได้ยากเหลือเกิน 12

ต่อกันทั้งหมดสามารถเย็นได้ด้วยลมธรรมชาติ ดังนั้น ตัวอาคารเองต้องไม่บังลม ส่วนห้องเรียนที่โดยมาก จะใช้แอร์กน็ า่ จะมีทางเลือกทีไ่ ม่เปิดแอร์ได้เป็นบางวัน

เมื่อเราเดินเข้าไปในพื้นที่โครงการครั้งแรกก่อนที่จะ เริม่ ออกแบบ เราสัมผัสได้ถงึ ความแตกต่าง จากอากาศ ร้อน ๆ ที่ถนน พอเดินเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ มี ลมพัดผ่าน ความรูส้ กึ สบายก็เข้ามาแทนทีค่ วามอึดอัด เงยหน้าขึน้ ไปเห็นแสงแดดทีล่ อดเข้ามาผ่านใบไม้หลาก หลายรูปทรง ก่อให้เกิดเงาหลากหลายบนพื้น มีเสียง ลมพัด เสียงแมลง เราอยากให้เด็ก ๆ ได้สมั ผัสธรรมชาติ แบบเดียวกันในเวลาที่พวกเขาวิ่งเล่นอยู่ในโรงเรียนนี้ และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้นไม้ใหญ่เหล่านี้จะต้องยัง คงอยู่เมื่อมีการสร้างโรงเรียน เรามองเห็นภาพห้องเรียนที่แทรกตัวเองอยู่ใต้ต้นไม้ เพื่ อ ให้ ทั้ ง ห้ อ งเรี ย นและที่ วิ่ ง เล่ น (ห้ อ งเรี ย นนอก ห้องเรียน) ไม่ร้อน และมีพื้นที่ที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ วิ่ง เข้าวิ่งออกมาเล่นข้างนอกได้โดยอิสระ พื้นที่ที่เชื่อม GREEN SOUL

โครงการ : Raintree International School Owner : Raintree Education ถนนนางลิ้นจี่ สาทร กรุงเทพมหานคร พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตารางเมตร ออกแบบสถาปัตยกรรม : GreenDwell


“เป็นโครงการที่ได้รับรางวัล สถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายใต้หัวข้อ Living Green”

ในการออกแบบ เรามองอาคารเป็นภาพตัดของพื้นที่ การเรียนรู้ภายใน กึ่งภายในภายนอก และภายนอกที่ เชื่อมต่อกัน กวาดตัวเองไปรอบกลุ่มต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ เดิม ท�ำให้เกิดเป็นคอร์ทเล็ก ๆ สองคอร์ท ที่เชื่อมต่อ กันด้วยพื้นที่ชานใต้หลังคา ที่เราเรียกว่าเป็นช่องลม เพราะมีการเจาะให้ลมสามารถทะลุจากด้านหลังออก มายังด้านหน้าพืน้ ทีไ่ ด้ และท�ำให้การดูแลเด็ก ๆ เป็นไป ได้โดยง่าย อยูต่ รงไหนก็มองเห็นกันทัง้ หมด ส่วนชานที่ เชื่อมอาคารด้านหน้ากับด้านหลัง ที่ชั้นสองมีการเจาะ เป็นวงกลมเพื่อเชื่อมต่อทางสายตาจากชั้นสองมายัง ชั้นหนึ่ง รูปทรงโค้งของอาคารที่ไหลไปตามกลุ่มต้นไม้ ยังช่วยให้ลมพัดผ่านได้สะดวก และตลอดแนวอาคาร มีการเจาะช่องลมเล็ก ๆ เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้พื้นที่กึ่ง ภายในภายนอกรับลมธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น

คอร์ทด้านหน้ามีบ้านต้นไม้ส�ำหรับการเล่นที่มีการ เคลื่อนไหวมากกว่า และคอร์ทด้านหลังเป็นคอร์ท ส�ำหรับ Sensory Play หรือการฝึกประสาทสัมผัสด้าน ต่าง ๆ พืน้ ทีก่ งึ่ ภายในภายนอกทีเ่ ชือ่ มต่อกับห้องเรียน ใช้เป็นส่วนขยายของห้องเรียนที่เปิดได้สุดออกไปยัง คอร์ทใต้ร่มไม้ด้านนอก ตัวห้องเรียนออกแบบให้ 2 ห้องสามารถเชื่อมต่อกันได้ มีหน้าต่างสูงทั้งสองด้าน เพื่อรับแสงธรรมชาติ และช่วยให้เกิดการไหลเวียน ของลม ห้องเรียนชั้นบนมีหลังคาเอียงและหน้าต่าง สูง clerestory ที่รับแสงธรรมชาติที่ไม่ร้อน เพราะมี เงาจากต้นไม้ในคอร์ท มีการจ�ำลองเรื่องทิศทางแดด และปริมาณแสงธรรมชาติที่เข้ามายังห้องเรียน เพื่อ ให้แน่ใจว่าห้องเรียนมีการบังแดดทีเ่ พียงพอ สมดุลกับ ปริมาณแสงธรรมชาติที่ต้องการ ท�ำให้ห้องเรียนโดย มากไม่จ�ำเป็นต้องเปิดไฟ โรงเรียนเรนทรี ที่มีชื่อมาจากต้นจามจุรีหลายต้นที่ มีอยู่ในพื้นที่โครงการ และเป็นชื่อที่แสดงความตั้งใจ ของเจ้าของโครงการที่อยากให้เด็ก ๆ ได้มีพื้นที่การ เรียนที่ท�ำให้พวกเขาได้วิ่งเล่น ค้นหา และคุ้นเคยกับ ธรรมชาติรอบตัว ทั้งที่อาศัยอยู่ใจกลางเมือง การดูว่า โรงเรียนสามารถเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ ความคิด สร้างสรรค์ให้กบั เด็กได้ จึงไม่ได้อยูท่ กี่ ารมองรูปลักษณ์ ของตัวอาคารจากภายนอก แต่เป็นการมองที่คุณภาพ ชีวิตของผู้ใช้อาคาร ซึ่งก็คือเด็ก ๆ และคุณครูผู้สอน

เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนหลายครั้ง และพูดคุยกับคุณครูและเจ้าของโรงเรียน ซึ่งตอนนี้เปิดมาสามปีแล้ว เรามีค�ำถามหลายค�ำถาม เกี่ยวกับการออกแบบที่ส่งผล กับการเรียนรู้ของเด็ก พบว่าเด็กที่โรงเรียนดูจะมีความสุขกับการออกไปวิ่งเล่นข้าง นอก ใช้พื้นที่ชานต่าง ๆ หรือแม้แต่การนั่งอยู่ในห้องเรียน ที่ยังสามารถมองออกไป เห็นต้นไม้ได้ แล้วก็ไม่ได้ทำ� ให้เด็กเสียสมาธิแต่กลับท�ำให้เด็กสามารถเอาใจใส่กบั สิง่ ที่คุณครูก�ำลังพูดอยู่ได้ เพราะเด็กรู้สึกว่าไม่ถูกขังอยู่ในห้องเรียน เรามีพื้นที่เล็ก ๆ ด้านหลังห้องเรียนที่เป็นพื้นที่กึ่งภายนอกเหมือนกัน คุณครูบอกว่าถ้ามีเด็กคนไหน ทีเ่ ครียดหรือควบคุมตัวเองไม่ได้อยากจะออกนอกห้อง ก็สามารถออกไปเล่นด้านหลังได้ สักพักเด็กก็จะสงบและกลับเข้าห้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ภาพรวมของเด็ก ๆ ที่นี่ คุณครูใช้ค�ำว่า “สงบ” และคุณครูก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ท�ำให้เด็ก ๆ ออกไป ใช้พื้นที่ชานและด้านนอกในช่วงเวลาเรียน การมีตน้ ไม้ใหญ่และพืน้ ทีส่ เี ขียวแบบนี้ ไม่ใช่แค่ทำ� ให้เด็กได้มที วี่ งิ่ เล่นใต้รม่ ไม้เท่านัน้ แต่ระบบนิเวศเล็ก ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้เด็ก ๆ ใช้ชวี ติ ร่วมกับสิง่ มีชวี ติ ตัวจิว๋ หลายรูปแบบ อย่างหนอนผีเสื้อ ที่เด็ก ๆ น�ำมาเลี้ยง ดูวงจรชีวิตของจากหนอนไปเป็นผีเสื้อ และ คุณครูกห็ ยิบเอานิทานอย่างหนอนผีเสือ้ กินจุมาเล่าประกอบ หรือสิง่ มีชวี ติ ทีต่ วั ใหญ่ กว่านั้นอย่างกิ้งก่าตัวสีฟ้า ที่เด็ก ๆ ชอบมาก และยังท�ำให้เจ้าของโรงเรียนตัดสินใจ ใช้ระบบก�ำจัดแมลงรบกวนโดยวิธธี รรมชาติเพือ่ ไม่ให้เจ้าสัตว์เหล่านีไ้ ด้รบั ผลกระทบ   เมื่อมีต้นไม้ต้นหนึ่งเกิดป่วย ต้องมีการล้อมรั้ว พรวนดิน เด็ก ๆ มีพื้นที่วิ่งเล่นน้อยลง แต่พวกเขาก็ไม่ได้บน่ แต่กลับแสดงความเป็นห่วงเป็นใย สอบถามคุณครูวา่ ต้นไม้เป็น อะไร มีอะไรให้ช่วยได้บ้าง ท�ำให้เราเห็นว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติท�ำให้เกิด ความรูส้ กึ ของการเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึง่ นัน่ คือพันธกิจหนึง่ ในการสอนเด็กยุคใหม่ที่ จะต้องช่วยกันสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและธรรมชาติ   GREEN SOUL

สถาปัตยกรรมไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ท�ำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ ได้เช่นกันว่าสถาปัตยกรรมสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้กลับมาเชื่อมต่อ กับธรรมชาติรอบตัวของเขาและหวังว่าเมื่อเด็ก ๆ ได้สัมผัส ได้มีประสบการณ์ร่วม พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะรักและรักษ์ธรรมชาติ และช่วยกันดูแลโลกของเราต่อไป

And the only way we're going to raise up a generation of people who care about nature is by letting them touch nature.” - Emma Marris 13


BIM

(Building Information Modeling):

Green Technology Writer : Assoc. Prof. Viwat Udompitisup Director (Training and Services)

ปัจจุบันการท�ำงานด้วยการกระบวนการสร้างแบบจ�ำลอง สารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า BIM นั้น เป็นที่นิยมกันเป็นอย่าง ยิ่งในการพัฒนากระบวนการท�ำงานออกแบบและก่อสร้าง ของประเทศไทย โดยกระบวนการ BIM ได้ถูกน�ำมาใช้ในงาน ด้ า นสถาปั ต ยกรรม วิ ศ วกรรมโครงสร้ า ง ตลอดจน วิศวกรรมงานระบบ ทั้งในช่วงกระบวนการออกแบบ และ ในช่วงของกระบวนการก่อสร้าง กระบวนการของการสร้างแบบจ�ำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) เป็นกระบวนการสร้างแบบจ�ำลอง 3 มิติของอาคาร ขึน ้ มาเพือ ่ ช่วยให้เราสามารถเห็นปัญหาและช่วยลดข้อผิดพลาด ที่กระบวนการท�ำงานในลักษณะ 2 มิติในลักษณะเดิมอาจจะ ไม่สามารถพบได้ง่าย ซึ่งแบบจ�ำลอง BIM มีความสามารถ ในการแสดงผลของแบบจ�ำลองอาคารให้อยู่ในรูปแบบของมุมมอง (Views) ในลักษณะต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามความต้องการใช้งาน ทั้งในมุมมองผังพื้น รูปด้าน รูปตัด 3 มิติ หรือทัศนียภาพ เป็นต้น และนอกเหนือจากแบบจ�ำลองในรูปแบบของโมเดล 3 มิติแล้ว แบบจ�ำลอง BIM ยังสามารถแสดงผลในรูปแบบของตารางแสดง รายการข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ตารางแสดงพื้นที่ใช้สอย ตารางการถอดปริมาณวัสดุในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น นั่นแสดงว่า ในแบบจ�ำลอง BIM นั้น จะมีการบันทึกข้อมูล ฝังลงไปในแบบจ�ำลองอยู่ด้วย ท�ำให้แบบจ�ำลองโมเดล BIM ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งส่วนประกอบของโมเดลชิ้นส่วนขององค์ประกอบอาคาร และส่วนข้อมูลประกอบของ องค์ประกอบนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน�ำโมเดล BIM มาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นกว่ากระบวนการท�ำงานในลักษณะเดิม และเมื่อมีการ พัฒนาโมเดล BIM ขึ้นมาและท�ำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แบบจ�ำลองนี้ก็ยังสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการวิเคราะห์ไปได้ด้วยในครั้งเดียวเลย

กระบวนการ BIM จึงจัดได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) ที่มีส่วนในกระบวนการออกแบบ การน�ำเสนองาน ตลอดจนกระบวนการวิเคราะห์ ที่มีลักษณะของการท�ำงานในแบบของการบูรณาการ (Integrated Process) ขั้นตอนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน จากเดิมที่กระบวนการนี้อาจจะถูกท�ำงานในแบบแยกส่วนกัน

โมเดล BIM ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้น จะสามารถบันทึกข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินประสิทธิภาพของอาคาร (Building Performance Analysis) ลงไปในแบบจ�ำลองได้ โดยข้อมูล เหล่านี้มักจะเป็นข้อมูลด้านคุณสมบัติขององค์ประกอบอาคาร ต่าง ๆ เช่น ค่าคุณสมบัติของวัสดุในการสะสมพลังงานความ ร้อนไว้ในตัว (Thermal Mass) ค่าสัมประสิทธิ์การน�ำความ ร้อน (Thermal Conductivity) ค่าความร้อนจ�ำเพาะ (Specific Heat) ค่าสัมประสิทธิก์ ารถ่ายเทรังสีความร้อน (Emissivity) ซึง่ ค่าพารามิเตอร์ตา่ ง ๆ เหล่านี้ ซอฟท์แวร์ BIM จะให้ผใู้ ช้สามารถ บันทึกได้ในแบบจ�ำลอง BIM ได้ 14

GREEN SOUL


2. Daylighting Analysis ส�ำหรับการประเมินผลการใช้แสงธรรมชาติ

โดยในกระบวนการสร้างแบบจ�ำลอง BIM เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของ อาคารในระบบ BIM นั้น ผู้ใช้จะต้องท�ำการบันทึกข้อมูลลงไปในแบบจ�ำลองในด้าน ต่าง ๆ โดยประกอบด้วย ข้อมูลสภาพอากาศ (Weather Data) ข้อมูลวัสดุอาคาร (Material Properties) ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้งานพืน้ ที่ (Internal Load) ข้อมูลเกีย่ ว กับประเภทของพื้นที่และการใช้งาน (Space Type) เพื่อพัฒนาให้เป็นแบบโมเดล ส�ำหรับการประเมินพลังงาน (Energy Simulation Model) เพือ่ ใช้ในกระบวนการ วิเคราะห์ต่อไป การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของอาคารด้ ว ยการสร้ า งแบบจ� ำ ลอง BIM นั้ น เราสามารถท�ำได้ดว้ ยการสร้างแบบจ�ำลองส�ำหรับการทดสอบ (Simulation Model) ขึ้นมาภายในคอมพิวเตอร์ ด้วยการอาศัยแบบจ�ำลองโมเดล BIM ที่สร้างขึ้น ซึ่งเรา ไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลาในการจัดท�ำแบบจ�ำลองส�ำหรับการทดสอบขึ้นมาอีกครั้ง เหมือนกระบวนการในลักษณะเดิม ท�ำให้สามารถลดขั้นตอนของการสร้างแบบ จ�ำลองเพื่อการทดสอบลงได้มาก โดยในการทดสอบนั้นเราสามารถท�ำการทดสอบ ได้ในหลาย ๆ ลักษณะด้วยกัน ดังนี้

1.

3.

Solar Analysis

ส�ำหรับการประเมินผลความเข้มข้นของแสงทีม่ ผี ลกระทบต่อเปลือกอาคาร

Solar Study

ส�ำหรับการทดสอบผลกระทบจากแสงอาทิตย์ด้วยการตรวจสอบเงาที่มี ผลต่ออาคารทั้งภายในและภายนอก

GREEN SOUL

15


4. Lighting Analysis

6. Wind Analysis

ส�ำหรับการวิเคราะห์แสงสว่างภายในอาคาร โดยจะเป็นการประเมินสภาพ

ส�ำหรับการประเมินเรือ่ งของพลังงานลม ด้วยการน�ำโมเดล BIM ไปใช้เพือ่ การวิเคราะห์ด้วยซอฟท์แวร์ส�ำหรับการวิเคราะห์ประเภท CFD: Computation Fluid Dynamic

5. Building Performance Analysis ส�ำหรับการประเมินประสิทธิภาพของอาคารในภาพรวม ทั้งในแง่ของ เปลือกอาคาร (Building Envelope) แผงบังแดด (Shading) เปอร์เซ็นต์ของ พื้นที่ผนังกับพื้นที่กระจก (WWR: Window-Wall-Ratio) การรั่วซึมของอากาศ (Infiltration) ภายนอกเข้ามาภายในอาคาร การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ปรับอากาศ HVAC

กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว ่ า กระบวนการใน ก า ร ส ร ้ า ง แ บ บ จ� ำ ล อ ง ส า ร ส น เ ท ศ BIM นั้ น นอกเหนื อ จากที่ จ ะเป็ น การ จ�ำลองอาคารด้วยวิธีการสร้างโมเดล 3 มิ ติ ขึ้ น มาแล้ ว นั้ น แบบจ� ำ ลองที่ สร้ า งขึ้ น ยั ง มี ป ระโยชน์ ส� ำ หรั บ น� ำ มา ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ อาคารในลักษณะต่าง ๆ ก่อนอาคาร นั้ น จะน� ำ ไปสร้ า งจริ ง หรื อ จะน� ำ ไปใช้ ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เปรียบเทียบเพื่อให้ได้ผลงานออกแบบ ที่ พั ฒ นาออกมามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ ค ว า ม ถู ก ต ้ อ ง แ ม ่ น ย� ำ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น

สนใจขอทราบรายละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จ�ำกัด 154 ซอยสุขสันต์ ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงทพมหานคร 10500 โทร: 02-267-6388-9 Email: info@vr-3d.com, sales@vr-3d.com

16

GREEN SOUL


GREEN SOUL

17


VOCs (Volatile Organic Compounds) คื อ สารระเหยที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ระบบทางเดิ น หายใจ ของมนุษย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยสารประเภทนี้จะเป็นของเหลวในอุณหภูมิห้องปกติ แต่มีกลิ่นฉุน ระเหยง่าย และไวไฟ เกณฑ์ในการเลือกใช้สีทาอาคาร โดยเฉพาะภายในตัวบ้าน ต้องค�ำนึงถึงปริมาณ VOCs เป็นอย่างมาก เพื่อปกป้องครอบครัวและคนที่เรารัก จากสารพิษที่เป็นภัยเงียบใกล้ตัวเรา

นวัตกรรมสีรักFOR ษ์โลกจาก Nippon HEALTH Paint SAFER YOUR

สีรองพื้นส�ำหรับงานปูน (Wall Primer) : เพื่อเสริมการยึดเกาะระหว่างสีทับหน้าและผนังปูน ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของสินค้า

ฟิล์มสี กลุ่ม SCAQMD/CARB เกณฑ์ VOCs ผล VOCs TVOC (CDPH v1.2)

นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์ Nippon Paint 5100 Wall Sealer

นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ วอล ซีลเลอร์ Nippon Paint HybridShield Wall Sealer

นิปปอนเพนต์ วีนเิ ลกซ์ อะคริลกิ เอช-90 วอล ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer

ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อคราบเกลือและคราบด่างได้ดีเยี่ยม

ทนต่อคราบเกลือและคราบด่าง ได้ดีเยี่ยม

ทนทาน มั่นใจ จากโครงการที่ใช้มากกว่า 50 ปี

นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เพรสโคท Nippon Paint Expresskote

ขาว

ขาว

ขาว

ทาได้ทันที 3 วันหลังฉาบปูน ให้ประสิทธิภาพทนทานต่อด่าง และความชื้นสูง ขาว

Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร

Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร

Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร

Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร

Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร 

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์

0.5 mg/m3 or less

N/A

N/A

N/A

N/A

ฉลากเขียว/ มอก. พื้นที่ทาต่อแกลลอนต่อเที่ยว

นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ Nippon Paint Aqua Sealer

แทรกซึมเข้าพื้นผิวที่เป็นรูพรุนได้ดี ให้การยึดเกาะสูง ฟิล์มสีทนทานยาวนาน ใส

N/A 35-40 ตารางเมตร

35-40 ตารางเมตร

34-38 ตารางเมตร

35-40 ตารางเมตร

35-45 ตารางเมตร

นิปปอนเพนต์ วีนเิ ลกซ์ อะคริลกิ Nippon Paint Vinilex Acrylic

สีทับหน้าส�ำหรับงานปูน (Top Coat) : เพื่อสร้างความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและความสวยงาม สีทับหน้าภายนอก (Exterior Top Coat) ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของสินค้า ฟิล์มสี ค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ กลุ่ม SCAQMD/CARB เกณฑ์ VOCs ผล VOCs

นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ Nippon Paint Weatherbond

นิปปอนเพนต์ คัลเลอร์ชลิ ด์ พลัส โซล่ารีเฟล็กซ์ Nippon Paint Colourshield Plus Solareflect

นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ Nippon Paint HybridShield

นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน Nippon Paint 3-in-1

ทนทานต่อสภาวะอากาศรุนแรง

ทนทาน สะท้อนรังสีความร้อน

ทนเชื้อราและทนต่อการเช็ดล้างขัดถู

ฟิล์มสียืดหยุ่น ปกปิดรอยแตกลายงา

กึ่งเงา / เหลือบเงา 94.3% Nonflat Coatings 50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์

กึ่งเงา / เหลือบเงา 93.6% Nonflat Coatings 50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์

กึ่งเงา / ด้าน 92.7% Nonflat Coatings 50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์

เหลือบเงา 92.3% Nonflat Coatings 50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์

ทนทาน มั่นใจจากโครงการ ที่ใช้มากกว่า 50 ปี กึ่งเงา / ด้าน 92.2% Flats / Nonflat Coatings 50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์

40-45 ตารางเมตร

30-35 ตารางเมตร

35-40 ตารางเมตร

18-22 ตารางเมตร

30-35 ตารางเมตร

นิปปอนเพนต์ ไวรัสการ์ด Nippon Paint VirusGuard

นิปปอนเพนต์ เฮลท์แคร์ Nippon Paint HealthCare

นิปปอนเพนต์ ไฮบริดชิลด์ Nippon Paint HybridShield

นิปปอนเพนต์ วีนิเลกซ์ อะคริลิก Nippon Paint Vinilex Acrylic

ฉลากเขียว/ มอก. พื้นที่ทาต่อแกลลอนต่อเที่ยว

สีทับหน้าภายใน (Interior Top Coat) ผลิตภัณฑ์ นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ Nippon Paint AirCare

คุณสมบัติของสินค้า ฟิล์มสี กลุ่ม SCAQMD/CARB เกณฑ์ VOCs ผล VOCs TVOC (CDPH v1.2)

สามารถดูดซับสารพิษฟอร์มลั ดีไฮด์ ฟอกอากาศให้บริสทุ ธิไ์ ด้ เหลือบเงา Nonflat Coatings

กึ่งเงา / ด้าน Nonflat Coatings

ทนทาน มัน่ ใจจากโครงการ ทีใ่ ช้มากกว่า 50 ปี ด้าน / ด้านพิเศษ (ฝ้าเพดาน) Flats

50 กรัม/ลิตร

50 กรัม/ลิตร

50 กรัม/ลิตร

ผ่านเกณฑ์ N/A

ผ่านเกณฑ์ 0.5 mg/m3 or less

ผ่านเกณฑ์ N/A

ผ่านเกณฑ์ N/A

10-12 ตารางเมตร/ลิตร

30-35 ตารางเมตร

35-40 ตารางเมตร

30-35 ตารางเมตร

เหลือบเงา Nonflat Coatings

ป้องกันและยับยั้งเชื้อโรค เชื้อราและ แบคทีเรียมากกว่า 32 สายพันธุ์ กึ่งเงา / ด้าน Nonflat Coatings

50 กรัม/ลิตร

50 กรัม/ลิตร

ผ่านเกณฑ์ between 0.5 & 5.0 mg/m3

37-45 ตารางเมตร

ท�ำลายและยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย

เช็ดล้างท�ำความสะอาดง่าย

ฉลากเขียว/ มอก. พื้นที่ทาต่อแกลลอนต่อเที่ยว

18

GREEN SOUL


ไม้และเหล็ก (Wood and metal)

งานพื้นภายใน (Floor)

ผลิตภัณฑ์

นิปปอนเพนต์ ไฮโดร ไพรเมอร์ Nippon Paint Hydro Primer

นิปปอนเพนต์ ไฮโดร Nippon Paint Hydro

คุณสมบัติของสินค้า

ยึดเกาะได้ดีทั้งพื้นผิวไม้และเหล็ก ง่ายต่อการขัดแต่งพื้นผิว เหลือบเงา Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์ 0.5 mg/m3 or less

ฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน เรียบเนียนสวยงาม เงา / ด้าน

N/A

N/A

9-11 ตารางเมตร/ลิตร

9-11 ตารางเมตร/ลิตร

ฟิล์มสี กลุ่ม SCAQMD/CARB เกณฑ์ VOCs ผล VOCs TVOC (CDPH v1.2) ฉลากเขียว/ มอก. พื้นที่ทาต่อแกลลอนต่อเที่ยว

ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของสินค้า ฟิล์มสี

Nonflat Coatings

กลุ่ม SCAQMD/CARB

50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์ 0.5 mg/m3 or less

เกณฑ์ VOCs ผล VOCs ฉลากเขียว/ มอก. พื้นที่ทาต่อแกลลอนต่อเที่ยว

นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซี่ ไพรเมอร์ Nippon Paint Aqua Epoxy Primer

นิปปอนเพนต์ อะควา อีพ็อกซี่ Nippon Paint Aqua Epoxy

สีรองพื้นอีพ็อกซี่สูตรน�้ำ ยึดเกาะ ดีเยี่ยม สีทับหน้าไม่หลุดร่อน เงา Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์

สีอพี อ็ กซีส่ ตู รน�ำ้ ทนทานต่อ การขีดข่วน และการขัดถูได้ดเี ยีย่ ม เงา Nonflat Coatings 50 กรัม/ลิตร  ผ่านเกณฑ์

N/A 6-8 ตารางเมตร/ลิตร

6-8 ตารางเมตร/ลิตร

สีสร้างลาย Special Effect Paint - Momento Series ผลิตภัณฑ์

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ไพรเมอร์ นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ เอลิแกนท์ นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ สปาร์คเคิล นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ คลาวด์ Nippon Paint Momento Primer Nippon Paint Momento Elegant Nippon Paint Momento Sparkle Nippon Paint Momento Cloudi

คุณสมบัติของสินค้า ฟิล์มสี กลุ่ม SCAQMD/CARB เกณฑ์ VOCs ผล VOCs พื้นที่ทาต่อแกลลอนต่อเที่ยว

ช่วยปรับสภาพพื้นผิวและ สร้างลวดลายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขาว Primers, sealers, and undercoaters 100 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์ 6-8 ตารางเมตร/ลิตร

เกณฑ์การคิดคะแนน LEED v4 และ LEED v4.1

ทึบแสง

นิปปอนเพนต์ โมเมนโต้ ฟรอสท์ Nippon Paint Momento Frost

นวัตกรรมสีสร้างลวดลายส�ำหรับภายในระดับพรีเมี่ยม ด้วยสีสันที่เข้มข้นและเนื้อสีสูตรพิเศษ ผสมผสานความลงตัวระหว่างแรงบันดาลใจและสไตล์ของคุณให้มีอารมณ์เรียบหรู ทึบแสง โปร่งแสง

โปร่งแสง

Nonflat Coatings

Nonflat Coatings

Nonflat Coatings

Nonflat Coatings

50 กรัม/ลิตร  ผ่านเกณฑ์ 4-6 ตารางเมตร/ลิตร

50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์ 6-8 ตารางเมตร/ลิตร

50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์ 6-8 ตารางเมตร/ลิตร

50 กรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์ 6-8 ตารางเมตร/ลิตร

การเลือกวัสดุสำ� หรับอาคารเขียวในเกณฑ์ของ LEED v2009 การประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิง ่ แวดล้อมของอาคารเขียวจากสหรัฐอเมริกา ได้ก�ำหนดเกณฑ์ VOCs ในการเลือกใช้สีทาอาคารโดยสีที่ใช้ในอาคารเขียวจะต้องผ่านการทดสอบปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC content) ตามที่ก�ำหนด แต่ในปัจจุบัน LEED v4 ได้เพิ่มความใส่ใจต่อคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารมากขึ้นจึงเพิ่มหัวข้อการ ทดสอบ ปริมาณการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC Emission) ในส่วนการให้คะแนนของหมวด Indoor Environmental Quality หัวข้อ Low-Emitting Materials ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีคะแนนสูงสุดถึง 3 คะแนน

คะแนน LEED v4 EQ Credit Low Emitting Materials (3 คะแนน)

1 คะเเนน

Option 1 Product Category Calculations

ส�ำหรับทางเลือกที่ 1 ในการเพิ่มคะแนน LEED v4 โดยการเลือกใช้วัสดุที่ปลดปล่อยสารระเหยต�่ำ ข้อก�ำหนดของ LEED จะต้อง แบ่งวัสดุออกเป็น 6 กลุ่ม (7 กลุ่มส�ำหรับอาคารประเภท Healthcare และ Schools) ได้แก่ Interior paints and coatings applied on site / Interior adhesives and sealants applied on site (including flooring adhesive) / Flooring / Composite wood / Ceilings, walls, thermal, and acoustic insulation / Furniture / Exterior applied products (Healthcare and Schools projects) ต้องเลือกใช้วัสดุที่ผ่านการทดสอบปริมาณการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC Emissions) และการทดสอบปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC content) อย่างน้อย 2 กลุ่มขึ้นไป จึงจะ ได้คะแนน

2 คะเเนน

Option 2 Budget Calculation Method

ส�ำหรับทางเลือกที่ 2 จะใช้วิธีการค�ำนวณพื้นที่การใช้วัสดุทั้งหมด โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสองข้างต้น ถ้า ผลิตภัณฑ์ในบางกลุ่มตามทางเลือกที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถใช้ ทางเลือกที่ 2 ค�ำนวณได้ โดยแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ • ≥ 50% to ≤ 70% ได้รับ 1 คะแนน • ≥ 70% to ≤ 90% ได้รับ 2 คะแนน • ≥ 90% ได้รับ 3 คะแนน

3 คะเเนน

คะแนน LEED v4.1 EQ Credit Low Emitting Materials (3 คะแนน + exemplary performance)

1 คะเเนน

เลือกใช้วัสดุที่ปลดปล่อยสารระเหยต�่ำ ข้อก�ำหนดของ LEED จะต้องแบ่งวัสดุออกเป็น 6 กลุ่ม (7 กลุ่มส�ำหรับอาคาร ประเภท Healthcare และ Schools) ได้แก่ Interior paints and coatings applied on site / Interior adhesives and sealants applied on site (including flooring adhesive) / Flooring / Composite wood / Ceilings, walls, thermal, and acoustic insulation / Furniture / Exterior applied products (Healthcare and Schools projects) ต้องเลือกใช้วัสดุที่ผ่านการทดสอบปริมาณการปลดปล่อยสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC Emissions) และการทดสอบปริมาณของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ (VOC content) อย่างน้อย 2 กลุ่มขึ้นไป จึงจะได้คะแนน

2 คะเเนน

3 คะเเนน

VOC Emission: ผ่านการทดสอบโดยใช้วิธี California Department of Public Health (CDPH) v1.2-2017 VOC Content: ใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดของค่า VOC ของ สี ดังนี้ - California Air Resource Board (CARB) 2007 Suggested Control Measure (SCM) for Architectural Coatings - South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, effective February 5, 2016

3 คะแนน + exemplary performance (กรณีที่ถึง 90% อย่างน้อย 3 ประเภท)

ผลิตภัณฑ์ของนิปปอนเพนต์ที่ผ่านการทดสอบ VOC Content และ VOC Emission (ตามมาตรฐานการทดสอบ CDPH v1.2-2017) สามารถใช้ได้ในโครงการ LEED v4 และ LEED v4.1 GREEN SOUL

19


BROUGHT TO YOU BY

Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) CO., LTD.

Producer Nisakorn Tulayakawong Editorial & Creative Director Nisakorn Tulayakawong Art Director Patiraporn Pengsuwan Contributing Writer Nisakorn Tulayakawong, Choophong Methikunchanan, Raksak Sokontatarm, Siritip Harntaweewongsa, Viwat Udompitisup Graphic Designer Natchapol Tuatraipop, Pakornpat Sirinuntachut, Metarporn Srinunwichein Proofreader Neetika Suntiprabphoom, Laksamon Phooam

20

GREEN SOUL

Profile for Patiraporn Pengsuwan

Greensoul1  

Greensoul1  

Advertisement