Page 1

2013 PATİMİZ AYLIK DERGİ - MART

Editör:Murat Cakmak www.patimiz.com 01.03.2013


EDİTÖRDEN Sevgili Patimiz takipçileri ; Bu ayki sayımızda yine tabi ki hayvan hakları en çok değindiğimiz konu oldu. Eylemler , yürüyüşler , gösteriler ve 5199 sayılı yasa değişikliğine isyanımız ön plandaydı. Elinden geldiğince her türlü organizasyona iştirak etmeye , ziyaretçi ve üyelerimize sık sık katılım çağrısı yaparak bir güç birliği oluşturmaya gayret sarf ettik. Yapılan her türlü organizasyon ile ilgili sitemiz üzerinden kamuoyunu bilgilendirmeye ve canlarımıza destek olmaya devam ettik. Ettik evet ama yine sayıca az ve yalnız kaldık , dileriz konuşmalarımız sosyal medya üzerinde kalmaz , gerçekten sahada canlarımız için mücadeleye devam ederiz. Her zaman dediğimiz ve savunduğumuz gibi PATİMİZ ; KÜRKE – SİRKE – DENEYE – AVA – PETSHOP LARDA HAYVAN SATIŞINA – HAYVANAT BAHÇELERİNE – YUNUS PARKLARINA VE BUNUN GİBİ CANLARIMIZA ACI ÇEKTİREN HER TÜRLÜ OLAY VE EYLEME ŞİDDETLE KARŞIDIR.YAŞAMA HAKKINA SAYGI DUYUN.


"FAİTH" (İnanç) Bu köpeğin mucize gibi hikayesi duyanları ĢaĢkınlıktan donduruyor. Doğduğunda bir tanesi sakat üç bacağa sahip olan "Faith" (Ġnanç) isimli bu köpek, veterinerler tarafından ötenazi ile uyutulmak zereyken hayırsever Stringfellow ailesi tarafından evlerine alınmıĢ. Hayvanın durumuna çok üzülen aile ona iki ayağıyla yaĢamasını öğretmek için seferber olmuĢ. Önceleri sadece zar zor emekleyebilen köpek, 6 aylık azim ve yoğun çalıĢmanın ardından bir insan gibi yürüyebilen ve hatta zıplayabilen. Doğduğunda kendi öz annesi tarafından, daha sonra da veterinerlerce öldürülmek istenen "Faith"'in hikayesi pek çok kiĢiye örnek olabilecek nitelikte.

O Los Angeles sokaklarında iki ayağının üzerinde yürüyor. Henüz yavru iken 2002 noelinde bir hurdalıkta doğan bu köpek Rueben Stringfellow tarafından bakım altına alınmıĢ. Rueben göğüs ve çenesi zarar görmesin diye onu hep o büyüyene kadar kucağında taĢımak zorunda kalmıĢ.


Ġngilizce öğretmeni olan Rueben onun ayakları üzerinde yürümesi için eğitmeye karar vermiĢ ve yürümeyi bir kaç sene içerinde baĢarmıĢ. Bugüne kadar adına iki tane kitap yazılan bu köpek Los Angeles sokaklarında insanların ĢaĢkın bakıĢları arasında neler baĢardığını herkese gösteriyor. Detaylı bilgi ve Videosunu izlemek için www.patimiz.com adresini ziyaret edin.

TOMBİŞ BURSA YOLCUSU SAMSUN sahil yolu üzerinde bulunan ve Karadeniz'de tek olan BüyükĢehir Belediyesi Hayvanat bahçesi'ndeki 'TombiĢ' adlı ayı, Bursa'daki ayı barınağına gönderilecek. Samsun'da BüyükĢehir Belediyesi tarafından 22 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Hayvanat Bahçesi'ne 3 aylıkken getirilen ve Ģimdi 7 yaĢında olan TombiĢ, vedaya hazırlanıyor. Samsun Hayvanat Bahçesi Müdürü Veteriner Hekim Nurhan ĠĢler konuyĢla ilgili Ģunları söyledi: "Hayvan Hakları Koruma Derneği, hayvanat bahçelerindeki hayvanların daha refah bir ortamda korunması adı altında bir çok çalıĢma yapmakta. Bu faaliyeti Türkiye'de yürütenlerden birisi Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ġç Hastalıkları Uzmanı Nilüfer Aytuğ hocamızdır. Samsun'a yaptığı bir ziyarette hayvanat bahçemizi gezdi ve buradaki hayvanların bakımını oldukça beğendi. Hayvanat bahçemizin daha geniĢ olması gerektiğini bizimle paylaĢtı." Nilüfer Aytuğ'un, hayvanat bahçesinin geniĢletilmesi konusunda kendilerine destek vereceğini kaydeden Müdür Nurhan ĠĢler Ģöyle dedi:"Nilüfer hanım ayrıca, buradaki ayı TombiĢ'in yaĢamına daha fazla dinamiklik kazandırmak için bir an önce Bursa'daki ayı barınağına transfer edilmesi gerektiğini, ayıların orada daha sağlıklı yaĢayacağını belirtti. Bizler de bu konuyu idaremize taĢıdık ve projeye destek olmak amacıyla 3 aylıkken avcıların elinden kurtarılıp


hayvanat bahçemize getirilen ayımızı doğal yaĢama dönmesi için Bursa'ya gönderme kararı aldık."

KAFESĠNE AFĠġ ASILDI Ayının bulunduğu kafese de kendi ağzından, "Doğada öksüz kalmıĢtım, siz bana sahip çıktınız. Büyüttünüz, Ģimdi geri dönüyorum. Sizi özleyeceğim, hoĢcakalın" yazılı afiĢ asılarak ziyaretçilere duyuruldu. Detaylar için www.patimiz.com

DENEY HAYVANLARINA KORUMA Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu, bugüne kadar ülke genelinde hayvan deneyleri yapan 95 kurum ve kuruluĢun, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi'ni onayladı.Artık hayvan deneyleri yapanlar, mümkün olduğunca deneye alternatif yollara baĢvuracak, deney tekrarında bulunmayacak, hayvanlara eziyet etmeyecek, yaĢama saygı esasını öncelikli sorumluluğu olarak belirleyecek. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı'ndan temsilcinin baĢkanlık ettiği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Veteriner Fakülteleri, Tıp Fakülteleri, Türk Tabipler Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu , bugüne kadar 95 kurum ve kuruluĢun , Hayvan


Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi'ni onayladı.ÇalıĢma kapsamında, hayvan deneyi yapacak olan üniversite, kamu ya da özel sektör kuruluĢları, hayvan deneylerini hem çalıĢma esasları hem de etik açısından sıkı kurallara bağlayan bir yönerge hazırlayıp, merkezi kurulun onayına sunuyor, ayrıca kurallara uyacaklarına dair taahhütname imzalıyor. Deney hayvanı kullanacak kuruluĢlarda, hayvan deneyleri yerel etik kurulu kurulabilmesi için kurum içerisinde, hayvanların tür özellikleri gözetilerek konforlarının sağlandığı, stressiz ve sakin bir yaĢam sürdürebildikleri, veteriner hizmetlerinin verildiği, bir hayvan üretim veya barındırma ünitesi bulundurulması zorunlu tutuldu. Doğrudan hayvan deneyleri yapmak yerine öncelikle alternatif yöntemlere baĢvurulmasını ve daha önceden yapılmıĢ deneylerin tekrarına izin verilmemesini öngören düzenlemeye göre, mümkün olduğunca az sayıda deney yapılması da esas olarak belirlendi. Deney yapanların yanı sıra deney hayvanlarına bakanlar için de belirli eğitim düzeyi ve gerekli nitelikleri taĢıma Ģartı aranan düzenlemeye göre, deney hayvanı üretici ve kullanıcı kuruluĢlar, Orman ve Su ĠĢleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca denetleniyor. Mevzuata uymayanlara hayvan baĢına 369 lira, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyleri yapanlara hayvan baĢına bin 478 lira idari para cezası uygulanıyor. ÇalıĢma kapsamında, hayvan deneyleri yapan 95 kurum ve kuruluĢun Ģu etik ilkelerle çalıĢacağı yönerge ile kayıt altına alındı: ''-Deney hayvanlarının bakımı eğitilmiĢ personel tarafından yapılmalı, hayvanlara sağlıklı yaĢam koĢulları sağlanmalıdır.


-Bir hayvan bir defadan fazla ağır acı ve eziyet veren araĢtırmalarda kullanılamaz. -AraĢtırmalarda bilginin elde edilmesinde geçerliliği kanıtlanmıĢ alternatif yöntemler varsa, çalıĢmanın etik olarak hayvanlar üzerinde yapılması uygun görülmemelidir. Daha önceden ayrıntılı olarak yapılmıĢ deneyler tekrarlanmamalıdır. -Eğitim amaçlı çalıĢmalar için ağrılı deneylerin planlanmasına izin verilemez. -Deney için en uygun hayvan modeli seçilmeli ve bilimsel sonucu verebilecek en az sayıda hayvan kullanılmalıdır. -Etiğin yaĢama saygı ilkesi her hayvan türü içinde geçerli kabul edildiğinden, bilimsel araĢtırmalarda kullanılması zorunlu olan deney hayvanlarına kötü uygulamalardan kaçınmak araĢtırmacının baĢta gelen sorumlulukları arasında görülmelidir. -Deney hayvanlarına gereksiz ağrı ve acı verecek deneyler, uygun bir anestezi yöntemi uygulanarak yapılmalıdır. -AraĢtırmalar sürecinde kullanılan deney hayvanlarının, türüne uygun Ģartlar hazırlanmalı ve en iyi fizyolojik, psikolojik ve çevresel koĢullar sağlanmalıdır. -AraĢtırmada kullanılan deney hayvanlarına, deney sonunda sağlıklı yaĢam koĢulları sağlanmalıdır. -Yiyecek ve su kısıtlamasını kapsayan araĢtırma çalıĢmaları kısa süreli olmalı ve hayvan sağlığına zararlı hiçbir etkiye sahip olmamalıdır. -Deney hayvanlarında yapılacak deneysel çalıĢmalar deneyimli kiĢiler tarafından ya da deneyimli kiĢilerin denetiminde yapılmalıdır.''


Kadıköy'de Artık Pethoplarda Kedi ve Köpek Satılmayacak! Petshop lardaki küçücük kafeslerde haftalarca satılmak için bekletilen hatta çoğu zaman aç ve susuz kalan kedi ve köpekleri bu sağlıksız ortamdan kurtarmak isteyen Kadıköy Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, satıĢın yasaklanması için ilçe meclisine teklifi verdi. 3 Aralık Pazartesi günü toplanacak olan Kadıköy Belediyesi karar alırsa, 1 Nisan 2013’te 90’ı aĢkın petshop ta kedi ve köpek satıĢı yapılamayacak. Türkiye de ilk kez böyle bir yasak getirme adımını Kadıköy Belediyesinin attığını belirten BaĢkan Selami Öztürk Ģunları söyledi: Petshop larda sağlıksız koĢullarda, çoğu yurt dıĢından yasal olmayan yollarla getirilen hastalıklı hayvanlar satılıyor. AĢı takvimleri tamamlanmıyor. Bazı yavrular erken zamanda sütten kesilerek annelerinden ayrılıyor. Hayvanlar bütün gece yalnız bırakılıp açlığa terk ediliyor. Buralarda satılmayan ya da satıldıktan sonra hastalanan bir çok hayvan sokağa terk ediliyor. Bu da hayvan popülasyonunu artırıyor. Biz bu artıĢı önlemek için kısırlaĢtırma uygulamasını gerçekleĢtirirken bir taraftan da hayvan giriĢini önlememiz lazım. Ġnsanların besleyebileceği kadar hayvanın kentte olması gerekir. Sokaklar kedi ve köpek doldu.

YASAK ĠÇĠN KARARLIYIZ SatıĢ için bekleyen hayvanlar hareketsizlik ve havasızlıktan da hasta olabiliyor. Bazen genetik hastalığı olan hayvanlar vatandaĢa satılıyor.


En önemli sorun da aĢı takvimleri tamamlanmayıp takip edilmediği için satın alındıktan bir süre sonra hasta olup ölüyor ve bu kez vatandaĢ maddi ve manevi yıpranıyor. Tüm bunların yanında bir canlının vitrinde hareketsiz, sağlıksız koĢulda bekletilmesi dahi vicdanları sızlatıyor. Bu konuda ilk adımı biz atıyoruz. Önümüzdeki hafta mecliste bu teklif görüĢülecek. Tüm Meclis üyesi arkadaĢlarımın bunu onaylayacağını umuyorum. Karar çıkmasından sonra bir süre tanıyacağız ve artık 31 Mart tarihinden itibaren de petshop larda kedi ve köpek gibi hayvanların satıĢına izin vermeyeceğiz. Bu konuda çok kararlıyız. Belediyemizin barınağında çoğu cins olan aĢıları tamamlanmıĢ, çipleri takılı birçok köpek var. VatandaĢlar isterlerse bunları ücretsiz olarak sahiplenebilirler. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. MAHKEMEYE GĠTSĠNLER Kedi ve köpek satıĢının yasaklanması petshop larda herhangi bir ekonomik kayba neden olmaz. Zaten bu iĢletmelerin birinci görevi hayvan gıdası ve malzemeleri satmak. SatıĢların çok küçük bir bölümü canlı hayvan satıĢlarını oluĢturuyor. Belediye olarak bizim koruyucu hekimlik görevimiz var. Gerektiği zaman hayvan satıĢını yasaklayabiliriz. Kent içerisinde hayvan sayısının bu kadar artması aynı zamanda insan sağlığına da zararlı. Biz, yasal haklarımızı kullanarak böyle bir karar çıkarıyoruz. Petshop derneklerinin mahkemeye baĢvurma hakları var.


AMAÇ HAYVANLARI KORUMAK Kadıköy Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürü Ali Ġhsan Mete, teklifin hayvanları korumak için yapıldığını belirterek Ģöyle dedi: “Bizim esas görevimiz hayvan sağlığını korumak. Hayvan refahını geliĢtirmek. Son dönemde barınağa alınan hayvanların büyük bir bölümünü petshop larda satılan süs hayvanlarının oluĢturduğunu gözlemledik. Ya da onların melezleri çoğaldı sokaklarda. Demek ki ticareti yapılan kedi köpek gibi hayvanların bir süre sonra sokağa terk edildiği ortaya çıkıyor. Petshop ların pek çoğunda gördüğümüz üzere hayvanların etolojik ihtiyaçları giderilemiyor. Küçücük kafeslerde günlerce haftalarca kalıyor, açlığa susuzluğa maruz kalıyorlar. Hayvan refahı bu anlamda çok kötü duruma geliyor. Hayvan sahiplenmek isteyenler Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı’ndan basit birkaç iĢlem sonrasında bakımı ve aĢıları yapılmıĢ hayvanları ücretsiz sahiplenebilir. 0216 415 67 61 no’lu telefondan ve Kadıköy Belediyesi’nin resmi internet sitesinden barınağa ulaĢılabilirler. 16 yaĢından büyük herkes kanunen hayvan sahiplenebiliyor.”

Ak Parti DE DESTEKLĠYOR AK Parti Kadıköy Meclis Üyesi ve Meclis Grup BaĢkan Vekili Fatih Kaya tasarıyı desteklediklerini belirterek,“Geçtiğimiz ay CHP Grup BaĢkan vekili’nin bir önerisi oldu. O döneme gündeme gelmiĢ. AyĢe Arman da yazılarında iĢlemiĢ bunu. Kadıköy Belediyesi’nin zaten bir hayvan barınağı var. Hayvan sahibi olmak isteyenleri buralara yönlendirebiliriz. Petshop larda canlı hayvan satıĢı yasaklanması olumludur biz de bunu destekliyoruz.


Geçtiğimiz yıllar içerisinde bizim muhalif olmamıza rağmen 53 dönümlük Kadıköy hayvan barınağı arazisinin satılması noktasında bir karar alınmıĢtı. Bu yargıya taĢındı. 2011’de 30 yıllığına devredilmesi noktasında bir karar alındı. Biz buna da muhalif kaldık. 2013 tahmini bütçesine 58.5 milyon TL civarında arsa satıĢı geliri konuldu. Eğer bu gelir hayvan barınağı arazisinin satıĢ noktasında olacaksa bu çok yanlıĢ olur. Bundan endiĢe ediyorum. ĠNSANCIL DEĞĠL CHP Kadıköy Meclis Üyesi Nurhan Kutman da hayvanların küçücük odalarda sergilenip satılmasını insancıl bulmadıklarını belirterek, “Bunların özellikle bir süre sonra sokağa bırakılması bizi üzüyor. Geceleri petshop larda yalnız bırakılan kedi ve köpeklerin havlama ve miyavlama sesleri konusunda çok Ģikayetler alıyoruz. Kedi ve köpeklerin parayla satılmasını istemiyoruz. Belediyemizin hayvan barınağından isteyenler ücretsiz sahip olabiliyor. Kanada’da bu yasak uygulanıyor. Kadıköy Belediyesi olarak bu konuda Türkiye’de öncü olmak istiyoruz.” YASAK EL ALTI SATIġINI ARTIRIR Profesyonel Evcil Hayvan Ticareti ile UğraĢanlar Derneği (PET-DER) BaĢkanı Misak Kehyeoğlu : bu tekliften haberi olmadığını belirterek Ģöyle dedi: “Zaten belediyenin kanunen böyle bir yetkisi yok. Böyle bir yasak için TBMM’den kanun ya da yönetmelik çıkarılmalı. Bu satıĢlar yasalarla düzenlenir. Tarım Bakanlığı’nın yönetmeliği var. Belediye, böyle bir yasak yerine petshop ları denetleyip uymayanları cezalandırsın. Kanunen, kedi, köpek ve canlı hayvan satılan dükkandan veteriner kontrolü yapılmamıĢ hiçbir hayvan satılamaz. Diyelim ki böyle bir yasak geldi. Nerede satın alınacak bu hayvanlar? Barınaktaki köpeklerin yüzde 99’u sokak köpeği. Ben sokak köpeğini beslemek zorunda mıyım? Çok yanlıĢ bir teklif. Eğer geçerse kaçakçılık artar. El altından satıĢlara yönelecek. Ġstanbul’da 1200 petshop 3 bin 500 akvaryumcu var. PATİMİZ GÖRÜŞÜ : Federasyonumuzun , bizlerin ve tüm stk ların yoğun çalışmaları yavaş yavaş meyvelerini vermektedir , Kadıköy Belediyesinin başlattığı bu uygulamanın tüm belediyelerimize örnek olması en büyük dileğimizdir. Canlarımızın küçücük kafesler içerisinde bir eşya gibi sergilenerek , satılmaya çalışılması çok üzücü ve kirli bir ticarettir , bu sebeple Kadıköy Belediye başkanımıza ; canlarımız ve sitemiz adına şükranlarımızı sunuyor çalışmalarında artan başarılar diliyoruz. Saygılarımızla.


Koza Yönetim - Haytap 2013 Takvimleri Satışta ''Sokak Köpekleri ve Çocuk'' konulu duvar takvimimiz HAYTAP ve Koza Yönetim tarafından düzenlenen yarıĢma sonucunda ödül kazanan fotoğraflardan oluĢuyor. Takvimleri www.haytapshop.com üzerinden ya da önümüzdeki haftadan itibaren seçkin mağazalarda bulabileceksiniz. 2013 yılı HAYTAP takvimini diğer ürünlerimizle beraber internet üzerinden alabilir hediye edebilirsiniz.


Takvimden gelen gelirlerle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sahipsiz hayvanlar için çok önemli sürpriz bir projeye imza atılacak. Geçen sene olduğu gibi tüm gelir ve gider harcamaları ve gelen desteklerin nereye gittiğini fotoğraf ve faturaları ile birlikte web sitemizde yayınlayacağız.Takvimi haytapshop üzerinden satın almak için lütfen buraya tıklayın Toplu alımlar için lütfen bilgi@haytap.org adresimiz ile temas ağlayabilirsiniz.


PATİMİZ TRT DE TARÇININ GÜNCESİNE KONUK OLDU

Site editörümüz Sayın Murat Çakmak TRT de yayınlanan Tarçının Güncesi adlı programa konuk oldu , TRT nin Hayvanlar yararına yayın yapan en önemli programı olan Tarçının Güncesinin 08/08/2012 tarihindeki programında editörümüz Sitemizin kuruluĢ amaçlarından ve kampanyalarından bahsetti SöyleĢiyi dinlemek için http://www.patimiz.com/?Syf=26&Syz=160603&/PatimizTRT-de-Tarçının-Güncesine-konuk-oldu adresine ulaĢınız

Bebekler için sağlık kaynağı ABD kökenli “Pediatrics” dergisinde yayınlanan makaleye göre, kedi veya köpek sahibi olmayan, yine de günün bir kısmını açık havada hayvanlarla geçiren bebeklerin bağıĢıklık sisteminin, bir yaĢına kadar daha çok güçlendiği bildirildi. Finlandiya'da 397 bebeği kapsayan araĢtırmada, ebeveynlerin 9. haftadan 52. haftaya kadar bebeklerinin ilk yılı boyunca, sağlık raporlarını içeren günlük kayıtlar tuttukları belirtildi. Evlerinde köpek ya da kedi besleyen bebeklerin öksürük, hırıltı, burun akıntısı veya tıkanıklığı gibi solunum yolu hastalıklarında yüzde 30, yüksek ateĢ ve kulak enfeksiyonlarında ise yüzde 50'ye yakın bir oranda azalma olduğu gözlendi AraĢtırmayı yapan Finlandiya'daki Kuopio Üniversitesi Hastanesi uzmanları, kedi ya da köpekle temas halindeki bebeklerin araĢtırma boyunca çok daha sağlıklı olduklarını, evde köpeğiyle 6 saate kadar zaman geçiren çocukların, diğerlerinden çok daha iyi korunduğunu söyledi.Kedilerin iyileĢtirici etkisinin köpeklere oranla daha az etkili olduğu, yine de bebeklerin enfeksiyonlara karĢı korunmasında belli oranda rol üstlendiği açıklandı.Uzmanlar, bu geliĢmenin çok önemli olduğuna değinerek, “Hayvanlarla temas, immünolojik tepkilerin oluĢmasını ve enfeksiyonların daha kısa sürede iyileĢmesini sağlayarak, bağıĢıklık sistemini güçlendiriyor” dedi. Açıklamada, kedi ve köpeklerle yaĢayan bebeklerin yüksek ateĢ, solunum yolu ve kulak enfeksiyonlarına daha az oranda yakalanmasının yanısıra, daha az antibiyotik kullandıklarına da değinildi.


Bu dergi www.patimiz.com tarafından tasarlanmış olup , belirli periyotlar da yayınlanmaktadır , dergide bulunan bütün görsel ve yazılar sitemizde yayınlanan dökümanlara aittir , Canlarımız yararına olmak kaydı ile çoğaltılması ve yayınlanması serbesttir. Copyright 2009 www.patimiz.com

PATİMİZ - DERGİ MART SAYISI  

www.patimiz.com

PATİMİZ - DERGİ MART SAYISI  

www.patimiz.com

Advertisement