Page 1

OE 41 -Mandvi Taluka -Historical Decision -Relations with Satpanth are permanently... Page 1 of 3

Home

About

Contact

Disclaimer

Inspiration

Site Map

White Paper

Real Patidar

a people's movement Mandvi Taluka -Historical Decision - Relations with Satpanth are permanently cut OE 41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OE 41 -Mandvi Taluka -Historical Decision -Relations with Satpanth are permanently cut / માંડવી તા કુ ા – ઐિતહાિસક િનણય – સતપંથીઓ સાથે સબંધ કાપવામાં આ યા. Posted by Real Patidar on 09-Nov-2011

Go to comments

Leave a comment (0)

Print this entry

09-Nov-2011 || Jay Laxminarayan || || Jay Sanatan Dharm ||

|| જય લ મીનારાયણ || || સનાતન ધમની જય ||

આપણી સમાજ માટ આજનો દવસ ઐિતહાિસક દવસ છે . આવતા સમયમાં, એટલે ભિવ યમાં, ન!ધ લેવા "#ુ,ં બ&ુ મહ'વ( ૂણ િનણયો અને તે +માણેને પગલાં આ" લેવાયા છે . Today is a historical day. Today, very important decisions and accordingly steps, worth taking note in the future, were taken. માંડવી તા.ુકાના આપણાજ ભાઈઓએ આ" ઐિતહાિસક કામ ક1ુ2 છે . આ" માંડવી તા.ુકામાં, સનાતની લોકોની +ચંડ હાજર4 અને ગજબનો ઉમળકો જોવા મ7યો. લોકોની ઉદારતા જોઈને ભલભલા લોકો અચંબા પડ4 ગયા. લોકોની હાજર4 એટલી હતી ક, માંડવી હો8ટલમાં બેસવાની જ9યા પણ નહોતી. આપણા માંડવી તા.ુકાના ભાઈઓએ આ" નવી “સનાતની” સ: ૂહ લ9ન સિમિત (“;ી કંઠ4 િવભાગ લ મીનારાયણ પાટ4દાર સનાતન સમાજ, માંડવી ક=છ, સ: ૂહ લ9ન આયોજન સિમિત”) રચી છે . માંડવી તા.ુકામાં, આગાઉ ચાલતી >ૂની સ: ૂહ લ9ન સિમિત, "માં સતપંથી લોકો સાથે હતા, તે સિમિતમાંથી બધાજ સનાતની ભાઈઓ કાયમ માટ નીકળ4 ગયા છે . Our brothers from Mandvi Taluka have created history. Today witnessed the unprecedented number of people and very high levels of joy and happiness amongst them. The levels of generosity shown by the people, astonished many. People came is such large numbers that there was no place to sit in Mandvi Hostel premises, where the meeting was held. Today, people from Mandvi Taluka formed a new “Sanatani” Samuh Lagna Samiti. (A committee which arranges for common “mass” marriages). This new Samiti is called “Shri Kanti Vibhag Laxminarayan Patidar Sanatan Samaj, Mandvi Kachchh, Samuh Lagn Aayojan Samiti”. All sanatani members have resigned in mass from the existing, old samiti, in which Satpanthi people were also members. આ સિમિતના +:ુખ તર4ક “;ી કશવભાઈ લBબાણી“, હાલે :ુ.ડું , :ુબ ં ઈવાળાને પસંદ કરવામાં આવેલ છે . Shri Keshavbhai Limbani is appointed as the president of the new Samiti. આજ પછ4 હવે આપણી માંડવી સમાજમાં, એટલે સનાતની સમાજમાં, ("માં સતપંથી લોકોને 8થાન નથી), તેવા સમાજમાં " કોઈ સ: ૂહ લ9ન યોCશે, તે આ નવી રચાયેલી સ: ૂહ લ9ન સિમિતના નેC હઠળ યોCયેલ સ: ૂહ લ9ન કાયDમમાંજ થશે. Henceforth in our Mandvi Samaj, viz., Sanatani Samaj, (in which Satpanthis do not have any place) when ever Samuh Lagn (Mass Marriage) would be organised, it will be only under the banner of the new Samiti formed today. Eણ વષના દાતાઓ, નાનાથી મોટો બધા ખાતા Gુક થઈ ગયા. Eણ વષ માટ સૌજIય દાતાની નવી 8ક4મ બનાવી, "માં સૌજIય દાતાJું નામ Eણ વષ માટ વાપરવામાં આવશે. આ સૌજIય દાતાની જ9યા માટ પણ દાતા મળ4 ગયા. આ વષના લ9ન માટ લોકોએ રોકડામાં કIયાદાન તર4ક લાખોના દાન પણ આKયા છે . હL તો સિમિત બની તેનો પહલો દવસજ છે . સ: ૂહ લ9નને તો હL ઘણી વાર છે , તો પણ લોકોએ પોતાની Nુશીથી " દાન આK1ું છે , તેના Oારા તેઓએ એક મોટો સંદશ આKયો છે . તેમની લાગણી PયQત કર4 છે . Donors have confirmed donations for all the heads of donations, for three years. A new scheme called “Saujanya Data” (Complimentary Donor) was launched, which was also successful in finding a Donor. People have donated in lakhs of rupees towards “Kanya Daan” (Gift to the bride). A point worth noting is that it is just the first day of formation of the samiti and people have give donations whole heartedly. The actual function is months away. All this suggests that people wanted to send a strong message out. They have expressed their feelings towards Sanatan Dharm. પહલાં દવસેજ દાતાઓની ઉદારતા અને લોકોની અ$ ૂત& ૂવ 'ચંડ હાજર) એ દશાવે છે ક માંડવી તા કુ ાના લોકોને સનાતન ધમ '-યે કટલી મોટ) /ચ0તા અને કાળ2 છે . ફ4ત તેઓને સાચા સનાતની નેતાઓની જ5ર હતી. નવી સિમિતના કાયકતાઓ 6ુટ ં )ને તેમને સાચા સનાતની નેતાઓ પસંદ કાય છે . 7ૂની સિમિતના ક સનાતની-સ8યો હતા ક 9ઓ આજની ચળવળના પાછળના લોકોને કહતાં હતા, ક “તમે ખો;ંુ કર) ર<ા છો”, તેઓએ પણ મા=>ું ક તેઓ પોતે ખોટા હતા અને નવી સિમિતના કરતા-હરતા લોકો સાચા છે . The generosity shown by the donors of the first day itself and presence of people in very huge numbers, suggest that ordinary people of Mandvi taluka share strong views about Sanatan Dharm. They were waiting for the right kind of leaders. By forming the new Samiti, they have chosen their true Sanatani leaders. Even the Sanatani members of the erstwhile samuh lagn samiti, who used to discourage the people behind today’s ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 1 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

http://www.realpatidar.com/a/oe41

09-Nov-2011


OE 41 -Mandvi Taluka -Historical Decision -Relations with Satpanth are permanently... Page 2 of 3

Mandvi Taluka -Historical Decision - Relations with Satpanth are permanently cut OE 41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

meeting, started accepting that they were totally wrong. They accepted that the people behind the today’s meeting were right in taking their position.

આ" ઇિતહાસ લખાયો છે . " લોકો આપણો માંડવી તા.ુકાને ધમ :ુSે નબળો સમજતા હતા, તેઓને પણ હવે ખાEી થશે ક બાક4ના બે િવચાતર એટલે, વચલો પાંચડો અને આથમણો પાંચાડાની "મ માંડવી તા.ુકો પણ Cહરમાં કTર સનાતની રં ગે રં ગાયો અને સતપંથ ધમને 'યાગી દ4ધો. Today history has been written. Those people who felt that Mandvi region was weak when it came to the issue of Sanatan religion, would now feel that like the other two regions viz., the Nakhatrana region (Middle Panchada) and Dayapar Region (East Panchada), now the Mandvi region has also embraced staunch Sanatani stance, by rejecting Satpanth religion. હવે સમU ક=છમાં, કડવા પાટ4દારોના, બધાજ +ાંતોમાં સતપંથીઓથી, હમેશ માટ સબંધો કાપી નાખવામાં આવેલ છે . આજની મે ટVગ દશાવે છે ક સનાતનીભાઈઓએ સતપંથીઓ સાથે હમેશ માટ છે ડો ફાડ4 નાXયો છે . Now in all regions of Kachchh, where Kachchh Kadva Patidar community is settled, the people of that community have permanently cut all ties with Satpanthis.

" લોકો કહતાં ક માંડવી િવ8તારમાં આવીને સનાતનીJું કામ કર4 બતાવો, તેવા લોકોને, આજની મીટBગ Oારા સનાતનીલોકોએ, તેમના ગાલ પર કડક તમાચો માયY છે . હવે સનાતન સમાજમાં રહ4ને “સનાતન ધમના િવZુ[” બોલવાની કોઈમાં પણ તાકાત ન હ રહ. Those who dared other people to come to Mandvi Taluka to work for the cause of Sanatan religion, have been given a befitting slap on their face. Now it would not be possible for people to remain in Sanatan samaj and speak against the Sanatan Religion. ;ી કશવભાઈ લBબાણી અને તેમની ટ4મએ તેમJું નામ ઇિતહાસમાં અમર ક1ુ2 છે , તે બSલ તેમને Nુબ Nુબ અ\ભનંદન અને ધIયવાદ. Congratulations and all the best to Shri Keshavbhai Limbani and his entire team, who has written their names on history. Real Patidar / ર4યલ પાટ4દાર

Download / Print / View full article, with attachments [Best Option]:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page 2 of 2 www.realpatidar.com mail@realpatidar.com

Print this entry

Share this:

Email

Print

Facebook

0

StumbleUpon

Reddit

Digg

← Series 40 -Satya Prakash -Version 2 -Brief yet comprehensive history of Pirana Satpanth / સ'ય +કાશ બીL આ# ૃિ^ -પીરાણા સતપંથનો _ૂંકમાં પણ Pયાપક ઇિતહાસ

Leave a Comment NAME EMAIL Website URL

http://www.realpatidar.com/a/oe41

09-Nov-2011

OE 41 -Mandvi Taluka -Historical Decision -Relations with Satpanth are permanently cut  
OE 41 -Mandvi Taluka -Historical Decision -Relations with Satpanth are permanently cut  

Kadva Patidar community of Mandvi Taluka have permanently cut their social relations with their brothern following Satpanth religion

Advertisement