Page 1

ફશ ાં ધ ે યી ઩ત્ર શ્રી અખિર બ યતીમ કચ્છ કડલ ઩ ટીદ ય વભ જન આદે ળ મુજફ તેન લતતભ ન આજીલન વભ્મે તેભજ નલ ફનત વભ્મે તેભની વથ નીક વભ જની બર ભણ વ થે મુકયય કયે લ ુાં પોભત બયલ નુ ાં યશેળે. તેથી કયીને હુ ાં શ્રીભ ન/શ્રીભતી _______________________________________________________ મ ૂ઱ ગ ભ ___________________ શ્રી ________________ વન તન વભ જ, __________ (ગ ભ ન ભ)ને

૧.

નુાં

ે યી આપુ ાં છાં. નીચે મુજફની ફ શ ાં ધ હુ ાં ભ યી સ્થ નનક વભ જ શ્રી _______________________ વન તન વભ જનો વભ્મ છાં અને હુ ાં

વન તન લૈદદક દશન્દુ ધભત ઩ ળાં છાં અને જમ ાં સુધી આ વભ જનો વભ્મ યશીળ તમ ાં સુધી ઩ ઱તો યશીળ. ૨.

આ઩ણી કેન્રીમ વભ જે ત . ૨૫.૦૩.૨૦૧૦ ન ફશ ય ઩ ડેર શ્વેત઩ત્ર તેભજ જ્ઞ નત યીનતદયલ જો

ની કરભ નાં. ૧૮ અને ૧૯ નુ ાં હુ ાં ચુસ્ત ઩ણે ઩ રન કયીળ અને તે મુજફ ભ ય અને ભ ય ઩દયલ ય ન જન્ભ થી ભયણોત્તય સુધીન ફ હ્ય આચયણો દશન્દુ વન તન ધભત ન જ યશેળે. ભને એ ઩ણ િફય છે કે ઩ીય ણ વત઩ાંથ ધભત ભ ાં આસ્થ ધય લલી કે, ઩ીય ણ એ જવુ,ાં ઩ીય ણ વત઩ાંથ ધભત દ્વ ય મોજાત કોઈ ઩ણ ક મતક્રભભ ાં બ ગ રેલો અથલ તો તેભન દ્વ ય મોજાતી નળખફયો ભ ાં બ ગ રેલો અથલ તો ઩ીય ણે જઈ ફેડીમો ઩શેયલી, પ ૂજા અચતન કયલી, શોિ ભ નત ભ નલી-ઉત યલી અથલ તો ઩ીય ણ વત઩ાંથ ધભતન કોઈ઩ણ ભાંદદયો ભ ,ાં જમોતીધ ભોભ ાં (િ ન ભ ાં )ાં જઈને દળતન, પ ૂજા – અચતન કયલી અથલ તો તેભન દ્વ ય મોજાતી ઩દમ ત્ર ભ ાં બ ગ રેલો તે વલે ફ હ્ય આચયણો વન તન દશન્દુ ધભતન નથી. તેથી તે વલે દક્રમ ઓ ભ યી ભ ટે નન઴ેધ પયભ લલ ભ ાં આલેર છે . વત઩ાંથ ધભતન કશેલ ત વાંતો, દ વો, આચ મો, ધભત ગુરુઓ લગેયે ની વ થે કોઈ ઩ણ વાંફધ ાં ય િીળ નદશ. ૩.

હુ ાં કેન્રીમ વભ જને તેભજ તેની અંતગતત આલતી ઝોનો અને સ્થ નનક ઘટક વભ જ કે જમ ાં હુ ાં

વભ્મ છાં તેને અને તે વભ જો ન મ ૂ઱ ધભત વન તન દશન્દુ ધભતને વદ મને ભ ટે નનષ્ઠ લ ન યશીળ. હુ ાં આ વભ જ તેભજ કેન્રીમ વભ જન શ રન આદે ળો તેભજ બનલષ્મભ ાં ફશ ય ઩ડન ય નનણતમો અને આદે ળોનુ ાં નનષ્ઠ પ ૂલતક ઩ રન કયીળ. ૪.

એટર ભ ટે થઇ ને આ વભ જને હુ ાં નલનાંતી કરુાંછાં કે કેન્રીમ વભ જને મુકયય કયે ર પોભત ઉ઩ય

ભ ય આજીલન વભ્મ઩દ અંગે બર ભણ કયે . ન ભ:__________________________________________________ મ ૂ઱ ગ ભ _____________ વયન મુ:ાં _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ટેરીપોન ______________________ભોફ ઈર નાંફય __________________________________ રિી આ઩ન ય વ્મક્તતની વશી:_____________________________________ત યીિ___________


5HDO3DWLGDU0DLO 2( 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ

3DJHRI

5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP!

2( 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ 5HDO3DWLGDUPDLO#UHDOSDWLGDUFRP! 7RUHDOSDWLGDUUHDOSDWLGDU#JRRJOHJURXSVFRP!

)UL6HSDW30

6HS __K]_КЏ\jWh^h]R__ D┬░кЏ╠Ѓj]d\hKWh8U┬░ b╚║kKZDкЇJ7WpDкЇJZeh^WhWhWh\sNhd\hKs\h5GRh_sDsdSX5TV\┬йWpкЌ]hFjWp dWhSWV\┬йкеajDh^ah_hкі]hJp  $VSHUWKHRUGHURIWKH&HQWUDO6DPDM $%..36DPDM ORFDOVDPDMVLQ.XFKFKKDQGRXWVLGH.XFKFKK KDYHVHHQWKDWPDQ\SHRSOHKDYHTXLW6DWSDQWKGKDUPDQGDUHMRLQLQJ6DQDWDQ'KDUP кЌ]h^┬░ ?aj\h5Fdh\p8aj^e┬јJp D┬░ 8ah_sDsXhdpTjD┬░aj^┬јSpZe┬░кЏU^┬ј _p┬ЄES\h5 _paj 8QGHUVXFKFLUFXPVWDQFHVSHRSOHIHOWWKHQHHGWRNQRZZKDWNLQGRIDVVXUDQFHVKRXOGEHWDNHQIURPWKH LQFRPLQJSHRSOH ?N_h\hN┬░?D8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU 8:\q_dhTpKs╚«k5 ─а5кеThiWDd\hKs dSX5TV\┬йкЌ]hFjWpdWhSWV\┬й7XWhaWh^_sDsX┬ѕ^ah^sXhdpTj88Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠Ђ╠є\hRp8aWh^ _sDsXhdpTjZe┬░кЏU^┬ј_:bD┬░Jp  $FFRUGLQJO\D0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHULVDWWDFKHGZLWKWKLVHPDLOZKLFKFDQEHXVHGE\WKHORFDOVDPDM V WRWDNHXQGHUWDNLQJIURPWKHSHRSOHZKRTXLW6DWSDQWKGKDUPDQGHPEUDFH6DQDWDQ'KDUP 8 8Ub┬й Ze┬░кЏU^┬јX╠ЂdкеThiWDd\hKsWhDh]┬йDSh┬йBWhd╔єk_j]S\hN┬░Jp  7KLVPRGHOXQGHUWDNLQJOHWWHULVRQO\IRUWKHJXLGDQFHDQGIDFLOLW\RIWKHRIILFHEHDUHUVRIORFDOVDPDM 8bhJp 88Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠ЂWs;X]sFD^bs KWWSLVVXXFRPSDWLGDUGRFVRHBBBPRGHOBXQGHUWDNLQJBOHWWHUBGH +RSHWKLV0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHULVXVHIXO 5HDO3DWLGDUE^sXhN┬јUh^   9LHZVH[SUHVVHGKHUHDUHIRUWKHVDNHRIGLVFXVVLRQDQGNQRZOHGJHRQO\  7RIXOO\XQGHUVWDQGWKHFRQWHQWVRIWKLVHPDLO\RXPD\EHUHTXLUHGWRUHDGKWWSLVVXXFRPSDWLGDU GRFVVHULHVBBFRYHULQJBHPDLOBFRQWHQWV  7RNQRZPRUHYLVLWZZZUHDOSDWLGDUFRPRUVHQGDUHTXHVWPDLOWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRP  7RUHFHLYHHPDLOVVHQGDUHTXHVWWRPDLO#UHDOSDWLGDUFRPRUMRLQJRRJOHJURXSKWWSJURXSVJRRJOH FRPJURXSUHDOSDWLGDU 

DWWDFKPHQWV 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU 8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠ЂGRF . 0RGHO8QGHUWDNLQJ/HWWHU 8Ub┬йZe┬░кЏU^┬јX╠ЂSGI .

KWWSVPDLOJRRJOHFRPPDLO"XL  LN GHG YLHZ SW VHDUFK VHQW PVJ  6HS

OE 20 - Model Undertaking Letter  
OE 20 - Model Undertaking Letter  

Model Undertaking Letter to be taken from Satpanthis who want to embrace Sanatan Dharm

Advertisement