Page 1

Real Patidar Mail - OE 18 -Kotada Jadodar -Recent Developments in / ગામ કોટડા જડ... Page 1 of 2

Real Patidar <mail@realpatidar.com>

OE 18 -Kotada Jadodar -Recent Developments in / ગામ કોટડા જડોદર માં થતા બદલાવો Real Patidar <mail@realpatidar.com> To: realpatidar@googlegroups.com

Mon, Aug 30, 2010 at 4:07 PM

30-Aug-2010 || લ મીનારાયણ ભગવાનની જય || ગામ કોટડા જડોદર માં ખુબ સંપ હતો અને ગામના બધાજ લોકો હળી ભળીને રહેતા હતા. લગભગ ૩૦ વષર્ પહેલા

ગામનુ ં એક માત્ર ખાનુ ં (જગ્યુ)ં મટી ગયુ ં હત ું કારણ કે ગામમાં કોઈ પણ સતપંથી ભાઈઓ નોતા બ યા. બધાજ કુટુંબો

અને ભાઈઓએ સનાતન ધમર્ અંગીકાર કરી લીધો હતો. ખાના ની િમલકત અને ટ્ર ટ ને ચેિરટી કમીસનર ની ઓફીસમાં

જઈ ને િવિધવત બરખા ત કરી નાખવામ આ યુ ં હત.ું ગામ માં કોઈ ષ ે નોતો, લોકો શાંિત અને સુખ થી રહેતા હતા.

People of village Kotada Jadodar were leaving in peace. There was unity amongst the people of the village. About 30 years ago, the sole Khana (Jagyu) was extinguished/demolished because there were not Satpanthis left in the village. The whole village had embraced Sanatan Dharm. The property and trust of Khana was formally dissolved and the procedure with Charity commissioner was also duly completed. People were happy and there was unity.

પણ થોડા વષર્ પહેલા પીરાણા ના પૈસા ની લાલચ માં આવીને ગામ ના અમુક ઘર (લગભગ ૯ ઘર) સતપંથ ધમર્

વીકારીને ગામ માં અશાંિત ફેલાવી. વાભાિવક છે કે આ લોકો પૈસે ટકે તેમની હાલત પતલી હતી. તેવોએ ગામ અને

ગામ ના અગ્રણી લોકો સામે ત ન ખોટા કોટર્ અને પોલીસ કેસો કયાર્ ,

નો હેત ુ ફક્ત તેમણે હેરાન પરે શાન કરવા

િશવાય કઈ નોતુ.ં સતપંથી ભાઈઓ સમાધાન કરવા આવતા તો મોઢે મોઢ કહેતા કે અમને ખબર છે કે અમો કેસ જીતશું નિહજ પણ તમને હેરાન કરવા છે ,

થી તેમણે સમાધાન તેમના શતર્ પર કરી શકે. પહેલા ૯ ઘર પાસે પૈસા

અને અ ય ક્ષમતા ન હોવા છતાં તેવોએ ગામ માં વોદા વોદ ખાનુ ં બના યુ.ં પૈસા આપવા વાળા ગામ થી બહાર ના

લોકોજ હતા. સમાજ અને ગામના શાંિત અને એકતાને તોડવાના બીજ સતપંથી ભાઈઓ ારા રોપવામાં આ યો હતા. ઉપર જણાવેલ વાત તો આખાય ક છ માં પ્રખ્યાત છે અને બધાને ખબર છે કે કોટડા જડોદર ગામમાં સતપંથી ભાઈઓએ ગામ અને આગેવાનો પર કેવો અ યાચાર કય છે .

However, since past few years, under the influence of money power about 9 families got tempted and embraced Satpanth and started disturbing peace and unity of the village and Samaj. Its natural that these families’ financial position was weak. These people started filing false and baseless cases against the village and the leaders of the village, with sole intention to harass them. Satpanthis who came to negotiating table would closely admit that they know they would not win the cases, but still they want to harass people, in attempt to extract a better deal. Those 9 families did not have money and capacity, but just to prove their point, they constructed a new Khana, with the help of money from outsiders. The seeds for breaking the Samaj and village’s peace and unity were sowed by satpanthis. The aforesaid fact is famous in Kachchh and everybody knows that how Satpanthis harassed the people of Kotada Jadodar and its leaders.

સતપંથી ભાઈઓ ારા ગુજારે લ અ યાચાર અને હાલાકી ની પરવાહ ન કરતા, હાલમાં ( ેત પત્ર બહાર પડયા પછી)

કોટડા ગામે િનણર્ય લીધો કે સતપંથ ધમર્ પાળનાર પિરવારોને સમાજ અને ગામ સહકાર આપશે નહીં, અને તેમણે સમાજ બહાર કયાર્. હવે સતપંથી ભાઈઓ ારા રોપાયેલા બીજ ના ફળ તેમણે મળે છે .

30-Aug-2010


Real Patidar Mail - OE 18 -Kotada Jadodar -Recent Developments in / ગામ કોટડા જડ... Page 2 of 2

Recently the village, without heeding the harassing and outrageous act of Satpanthis, decided to boycott satpanthis and thus not to co-operate with them in future. The plants that grew from the seeds sowed by Satpanthis started bearing fruits and they had to suffer from it.

કોટડા જડોદર ગામ અને તેમના આગેવાનો ને આપણા સમાજ વતી થી શ બાશી પાઠવું

.ં કોટડા જડોદર ગામે આવો

કડક િનણર્ય લીધો અને બીજા ગામો માટે િમસાલ કાયમ કરી, તે બ લ તેમણે આભાર અને અિભનંદન. Congratulations to the people and the leaders of village Kotada Jadodar for taking such hard decisions and setting an example for other villages to follow. Real Patidar / િરયલ પાટીદાર ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Views expressed here are for the sake of discussion and knowledge only. - To fully understand the contents of this email, you may be required to read http://issuu.com/patidar/ docs/series_1_-covering_email_contents - To know more visit www.realpatidar.com or send a request-mail to mail@realpatidar.com - To receive emails send a request to mail@realpatidar.com or join google group http://groups.google. com/group/realpatidar/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30-Aug-2010

OE 18 -Kotada Jadodar -Recent Developments in  

Developments in village Kotada Jadodar with respect to Satpanth

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you