Page 270

seeking the path

p. 266/30-31 p. 269/25-29 p. 280/6 p. 297/15

[sa-upavajjo ti vadåmi. Taµ Channassa bhikkhuno n’atthi anupavajjo Channo bhikkhu satthaµ åhares⁄ti.]: Different in Sa¬åyatana Saµy. 87 (S.iv,60). noted: Rather different in S.iv,63. See ref. below. : Idam avoca Bhagavå. Attamano åyasmå : kho me vijjå ca vimutti cåti,—tena

Saµyutta Nikåya Vol. 1 p. 22/last stanza : Cf. A.iii,411. p. 174/6 [punappunaµ aññaµ upeti ra††haµ]: Thag. 531 has dhaññaµ. p. 174/7 [Punappunaµ yâcakâ yâcayanti]: Thag. 532 has yåcanaka caranti. p. 174/10 [punappunaµ saggaµ upeti †hânaµ]: Thag. 532 has upenti. p. 147/

Saµyutta Nikåya Vol. 2 : R¨padhåtu—R¨pa; R¨pasaññå—Pa†ighasam°; R¨pa­ sankappo—Adhivacanasaµ°; R¨pasamphasso—°Phasso; etc.

p. 8/12 p. 8/17 p. 23/§§4-6 p. 50/2 p. 60/2-5 p. 63/6-8 p. 66/8-17 p. 86/16 p. 98/3-8

Saµyutta Nikåya Vol. 4 : dhammå, ayaµ r¨pånaµ åd⁄navo. Yo r¨pesu : dhammånaµ assådo. Yaµ dhammå aniccå dukkhå [bhavasatto]: See Ud. 32-3: From sajjati ‘to cling to’. [sutaµ hoti sabbe dhammå nålaµ]: See A.VIII,vi,8. [imañ ca kåyaµ … etaµ Såriputta dhåreh⁄ti]: Cf. M.iii,266. noted: Rather different in M.iii,269, see ref. above. : Cf. Ud. 32. : dha upådånanirodho, upådånanirodhå bhavanirodho noted: ‘What bases (Magadhism: åyatane for åyatanåni) are, should be known [as being] where both the eye ceases and perception of forms fades out.’ corrected to read as at 98/3-8 [na] c/o [na] c/o : Sakkånam nigamo. [R¨på saddå gandhå raså]: See Sn. 759. See also A.iii,379. : Sukhanti di††ham ariyehi, sakkåyassuparodhanaµ pacca­ n⁄kaµ idaµ hoti, sabbalokena passataµ. : Passa dhammaµ duråjånaµ, sampam¨¬hettha aviddasu : santike na vijånanti, maggådhammass’ akovidå

p. 101/3-5 p. 120/2 p. 120/11 p. 127/§§1.2 p. 127/16 p. 127/20-21 p. 127/24-25 p. 128/2

588

Early Writings (Seeking the Path - Ñāṇavīra Thera)  

Part B includes two early essays (Nibbana and Anatta and Sketch for a Proof of Rebirth) as well as notes from a Commonplace Book and Margina...