Page 1

แผนการสอนที่ ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า)

รายวิชา ทต. ๑๐๐๐ ความรู้เบื้องต้นในการใช้ภาษาไทย เรื่อง การพูดโทรศัพท์

นักศึกษาชาวต่างประเทศชั้นปีท๑ี่ เวลา ๔ คาบ

สาระสาคัญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ โดยต้องปู พื้นฐานภาษาไทยเบื้องต้น ก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ โดยการเน้นการฝึกทักษะการฟัง และ การพูดใน บริบทของการสนทนาในชีวติ ประจาวัน และ การใช้คาศัพท์พื้นฐาน ในการนาไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ หรือ นาไปประกอบอาชีพ ฯลฯ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อตกลงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการศึกษา ต่อในประเทศไทย สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ส่งผลให้นักศึกษาชาวต่างประเทศสนใจเข้ามาเรียนใน ประเทศไทยเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ ๑. นักศึกษาสามารถพูด ประโยคในการพูดโทรศัพท์ได้ถูกต้อง ๒. นักศึกษาสามารถตั้งคาถาม และ ตอบคาถามในการพูดโทรศัพท์ได้ ๓. นักศึกษารู้จักคาศัพท์ ในการพูดโทรศัพท์และ สนทนาได้ถูกต้อง ๔. นักศึกษารู้จักพูดเป็นสานวนต่าง ๆในการพูดโทรศัพท์ได้ ๕. นักศึกษารู้จักสนทนาทางโทรศัพท์ ใช้คาต่างๆได้ ถูกต้อง

เนื้อหาการเรียนการสอน การพูดโทรศัพท์ เนื่องจากผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาไทยที่แตกต่างกัน เข้ามาศึกษาใน ประเทศไทย สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ทางด้านภูมิศาสตร์ และ วัฒนธรรม ผู้เรียนมีวัย เพศ และความ สนใจ ภูมิหลัง เชื้อชาติ และมาจากประเทศที่แตกต่างกัน ผู้สอนจึงจาเป็นที่จะต้องคัดเลือกคาศัพท์ เนื้อหาการ สอนที่แตกต่างกัน คิดค้นวีธีการสอน และ บูรณาการการสอนความรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยใน ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป การซื้อของ ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน เป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเรียนเพื่อจะได้ สนทนา ให้ถูกต้อง คาศัพท์ ที่ต้องใช้ประกอบการสนทนา


กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมงที่ ๑ – ๒ ทดสอบก่อนเรียน - ให้นักศึกษาทาการทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้เดิมที่เคยเรียนมาบ้างแล้ว จาก ประเทศจีน ทั้งทดสอบความรู้จากข้อเขียน โดยการแจกกระดาษให้ทดลองเขียนภาษาไทย และ การปฎิบัติ ดูจากการพูด เรื่องเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์ หน้าชั้นเรียน สังเกต ดูว่ามีพื้นฐานความรู้ เพียงใดจะได้จัดกลุ่มนักศึกษาตามคะแนนที่ได้จากการสังเกต ตามเกณฑ์ที่กาหนด ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน โดยการที่อาจารย์ กล่าวคาทักทายเป็น ภาษาของชาติของผู้เรียน - เป็นการจูงใจให้นักศึกษาเกิดความประทับใจก่อน และ นักศึกษาสนใจ - อาจารย์ผู้สอน นาบัตรคา และ รูปภาพ เกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์ประเภทต่าง ๆ แบบต่าง ๆ หรือ คาวลี เกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์ ประเภทต่าง ๆ มาให้นักศึกษาได้ดูเพื่อจะได้เข้าใจ - จากนั้นก็ให้นักศึกษา เริ่มอ่านภาษาไทยจากเอกสารและบัตรคาที่ปรากฎอยู่ในบทนี้ กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่วโมงที่ ๓ – ๔

๑. นักศึกษาอ่านคาศัพท์ในบทเรียน การพูดโทรศัพท์ ออกเสียงตามอาจารย์ก่อน ๒. อาจารย์อธิบาย คาศัพท์เกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์ ให้นักศึกษาฟัง ๓. นักศึกษาอ่านออกเสียงพร้อมกัน โดย แยกบทสนทนา เป็น ฝ่าย หญิง และ ฝ่ายชาย ๔. เลือกสุ่มรายชื่อ นักศึกษา ออกมาอ่านเป็นคู่ ทีละคู่ หญิง และ ชาย ๕. อาจารย์ฟังเสียงนักศึกษา ที ละคู่ และ ให้คะแนนตามการออกเสียง หากไม่ถูกต้องก็ให้ฝึกออก

เสียงใหม่ให้ถูกต้อง ขั้นดาเนินการสอน แบบบทบาทสมมุติ หรือ สถานการณ์จาลอง ๑. เริ่มต้นอาจารย์ใช้บัตรคา คาว่า ฮัลโหล ที่ไหนค๊ะ จากนั้นพูดว่า 02-1234567 ใช่ไหมคะ โดย

อาจใช้ภาพผู้ชายพูดรับโทรศัพท์ ส่วนภาพผู้หญิงพูดโทรศัพท์ และใช้คาว่า ขอพูดกับคุณจอนห์ค่ะ


๒. ฝึกให้นักศึกษาพูดเกี่ยกับการสนทนาทางโทรศัพท์ โดยอาจารย์สังเกต การออกเสียงและ ให้ถูกต้อง

หากนักศึกษาพูดผิด ผู้สอนต้องออกเสียงที่ถูกต้องให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง จากนัน้ ให้นักศึกษาพูดตาม ทบทวนใหม่สัก ๒ หรือ ๓ ครั้ง จนนักศึกษาพูดได้ถูกต้อง ๓. ฝึกให้นักศึกษาพูดที่ละคน โดย กล่าวคาว่าสวัสดีครับ/ ผม จอนห์ครับ /ผมโทรมาหลายครั้งแล้วแต่อ

สายไม่ว่าง ครับ / มีอะไรหรือคุณจอนห์ ๔. หน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกพูดการออกเสียงในเรื่องเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นการสร้าง

ความคุ้นเคยและ เป็นกันเองกับเพื่อนในชั้นเรียน ๕. ฝึกให้ นักศึกษาพูดแบบสนทนาเป็นคู่ โดย จับคู่ระหว่าง นักศึกษาหญิง กับ นักศึกษาชาย และ

ให้ออกมาฝึกสนทนาหน้าชั้นที่ละคู่ และ ให้เพื่อน ๆ ยกตัวอย่างเช่น

นักศึกษาชาย: ฮัลโหล ขอพูดกับคุณจอนห์หน่อยครับ นักศึกษาหญิง: คุณจอนห์ไม่อยู่ค่ะ จะฝากข้อความไหมค่ะ นักศึกษาชาย : ดีครับ ฝากบอกคุณจอนห์ว่าเพื่อนโทรมา นักศึกษาหญิง : จะให้คุณจอนห์โทรกลับนะครับ

๖. หลังจากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษา ทากิจกรรม : โดยให้นักศึกษาออกมาแสดงบทบาทสมมติและ

สถานการณ์จาลองหน้าชั้นเรียน โดยให้นักศึกษาคนที่ ๑ เป็นคนโทรศัพท์ไปหานักศึกษาคนที่ ๒ เป็นคนรับโทรศัพท์ แสดงเป็นนักศึกษาเข้าไปในบริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อมีคนเข้าไปในบริษัท นักศึกษา ที่เป็นคนทางานที่ รับโทรศัพท์จะพูดอย่างไร และนักศึกษาที่เป็นคนโทรศัพท์จะพูดว่า อะไร และ จะสนทนากันอย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น

นักศึกษาคนที่ ๑ : สวัสดีครับ ช่วยต่อ ๓๕๗ ด้วยครับ นักศึกษาคนที่ ๒: สายไม่ว่างครับ นักศึกษาคนที่ ๑ : กรุณาถือสายรอสักครู่ครับ นักศึกษาคนที่ ๒: ได้ค่ะ


นักศึกษาคนที่ ๑ : สายยังไม่ว่างครับ นักศึกษาคนที่ ๒: กรุณาถือสายรอสักครู่นะครับ ขั้นสรุปบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นสาคัญ ให้ครอบคลุมต่าง ๆ ที่ได้สอน เรื่องการพูดโทรศัพท์ อีกครั้งหนึ่ง ขั้นทดสอบหลังเรียน ให้นักศึกษาทาข้อทดสอบข้อเขียน และ ภาคปฏิบัติ อีกครั้งหลังจากเรียน หน่วยการเรียนนี้ไป แล้ว ได้คะแนนดีขึ้น หรือ น้อยลงกว่าเดิมร่วมกันสรุป ผลการเรียนและอภิปราย สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การพูดโทรศัพท์ ๒. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การพูดโทรศัพท์ ๓. กิจกรรมบูรณาการ วัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษาฝึกสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์ ๔. สานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๕. ค้นคว้าจาก Website ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับความรู้เรื่องภาษาไทย

การวัดและการประเมินผล ๑. สังเกตจากการทากิจกรรม ๒. ตรวจแบบฝึกหัด ๓. สังเกตจากการรายงานหน้าชั้นเรียน

,

Chapter 7  

Chapter 7 TH1000

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you