Page 1

แผนการสอนที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตร่มเกล้า)

รายวิชา ทต. ๑๐๐๐ ความรู้เบื้องต้นในการใช้ภาษาไทย เรื่อง การสัง่ อาหาร

นักศึกษาชาวต่างประเทศชั้นปีท๑ี่ เวลา ๔ คาบ

สาระสาคัญ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ โดยต้องปู พื้นฐานภาษาไทยเบื้องต้น ก่อนเข้าศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ โดยการเน้นการฝึกทักษะการฟัง และ การพูดใน บริบทของการสนทนาในชีวติ ประจาวัน และ การใช้คาศัพท์พื้นฐาน ในการนาไปใช้เพื่อการศึกษาต่อ หรือ นาไปประกอบอาชีพ ฯลฯ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อตกลงกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการศึกษา ต่อในประเทศไทย สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ส่งผลให้นักศึกษาชาวต่างประเทศสนใจเข้ามาเรียนใน ประเทศไทยเพิ่มขึน้ วัตถุประสงค์ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

นักศึกษาสามารถพูด ประโยคในการสั่งอาหารได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถตั้งคาถาม และ ตอบคาถามในการสั่งอาหารได้ นักศึกษารู้จักคาศัพท์ ในการสั่งอาหาร การคิดเงิน นักศึกษารู้จักพูดเป็นสานวนต่าง ๆในการสั่งอาหารได้ นักศึกษารู้จักรสชาดอาหาร

เนื้อหาการเรียนการสอน การทักทาย เนื่องจากผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายในการเรียนภาษาไทยที่แตกต่างกัน เข้ามาศึกษาในประเทศ ไทย สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน ทางด้านภูมิศาสตร์ และ วัฒนธรรม ผู้เรียนมีวัย เพศ และความสนใจ ภูมิหลัง เชื้อชาติ และมาจากประเทศทีแ่ ตกต่างกัน ผู้สอนจึงจาเป็นที่จะต้องคัดเลือกคาศัพท์ เนื้อหาการสอนที่ แตกต่างกัน คิดค้นวีธีการสอน และ บูรณาการการสอนความรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในลักษณะที่ แตกต่างกันออกไป การกล่าวคาทักทาย “สวัสดี” และ เรื่องเกี่ยวกับคู่สนทนาเรื่องทั่วไปจึงเป็นสิง่ สาคัญที่ ต้องเรียนเพื่อจะได้ สนทนาให้ถูกต้อง คาศัพท์ ที่ต้องใช้ประกอบการสนทนา


กิจกรรมการเรียนการสอน ชั่วโมงที่ ๑ – ๒ ทดสอบก่อนเรียน - ให้นักศึกษาทาการทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้เดิมที่เคยเรียนมาบ้างแล้ว จาก ประเทศจีน ทั้งทดสอบความรู้จากข้อเขียน โดยการแจกกระดาษให้ทดลองเขียนภาษาไทย และ การปฎิบัติ ดูจากการพูด เรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหาร หน้าชั้นเรียน สังเกต ดูว่ามีพื้นฐานความรู้ เพียงใดจะได้จัดกลุ่มนักศึกษาตามคะแนนที่ได้จากการสังเกต ตามเกณฑ์ที่กาหนด ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน โดยการที่อาจารย์ กล่าวคาทักทายเป็น ภาษาของชาติของผู้เรียนในประโยคต่อไปนี้ - เกริ่นนาเรื่อง การกินอาหารไทย ให้นักศึกษา ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ อาหารไทย เคยทานหรือเคยกิน ไหม และ การสั่งอาหารไทย เป็นการจูงใจให้นักศึกษา เกิดความประทับใจก่อน และ นักศึกษาสนใจอยากเรียนต่ออีก - อาจารย์ผู้สอน นาบัตรคา และ รูปภาพ เกี่ยวกับอาหารไทย การสั่งอาหาร ภาคต่าง ๆ หรือ แบบต่าง ๆ หรือ คาวลี เกี่ยวกับการสั่งอาหารประเภทต่าง ๆ มาให้นักศึกษาได้ดูเพื่อจะได้เข้าใจ - จากนั้นก็ให้นักศึกษา เริ่มอ่านภาษาไทยจากเอกสารและบัตรคาที่ปรากฎอยู่ในบทนี้ กิจกรรมการเรียนการสอน ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

ชั่วโมงที่ ๓ – ๔

นักศึกษาอ่านคาศัพท์ในบทเรียน การสัง่ อาหาร ออกเสียงตามอาจารย์ก่อน อาจารย์อธิบาย คาศัพท์ ให้นักศึกษาฟัง นักศึกษาอ่านออกเสียงพร้อมกัน โดย แยกบทสนทนา เป็น ฝ่าย หญิง และ ฝ่ายชาย เลือกสุ่มรายชื่อ นักศึกษา ออกมาอ่านเป็นคู่ ทีละคู่ หญิง และ ชาย อาจารย์ฟังเสียงนักศึกษา ที ละคู่ และ ให้คะแนนตามการออกเสียง หากไม่ถูกต้องก็ให้ฝึกออก เสียงใหม่ให้ถูกต้อง

ขั้นดาเนินการสอน แบบบทบาทสมมุติ หรือ สถานการณ์จาลอง ๑. เริ่มต้นอาจารย์ใช้บัตรคา คาว่า “จะกิน/ทาน ”อะไรดี จากนั้นแนะนาคาว่า จะสั่งอะไรดี โดยอาจ ใช้ภาพผู้ชายพูดมีอะไรบ้าง ครับ ส่วนภาพผู้หญิงพูด และใช้คาว่า มีอะไรบ้าง ค่ะ เป็นการตั้ง คาถาม จากการสั่งอาหาร


๒. ฝึกให้นักศึกษาพูดเกี่ยกับการสั่งอาหาร โดยอาจารย์สังเกต การออกเสียงและ ให้ถูกต้อง หาก นักศึกษาพูดผิด ผู้สอนต้องออกเสียงที่ถูกต้องให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นให้นักศึกษาพูดตาม ทบทวนใหม่สัก ๒ หรือ ๓ ครั้ง จนนักศึกษาพูดได้ถูกต้อง ๓. ฝึกให้นักศึกษาพูดที่ละคน โดย กล่าวคาว่าจะรับอะไรดี/ จะทานอะไรดี /จะสั่งอะไรดี หน้าชั้นเรียน เพื่อฝึกพูดการออกเสียงในเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารเป็นการสร้างความคุ้นเคยและ เป็นกันเองกับ เพื่อนในชัน้ เรียน ๔. ฝึกให้ นักศึกษาพูดแบบสนทนาเป็นคู่ โดย จับคู่ระหว่าง นักศึกษาหญิง กับ นักศึกษาชาย และ ให้ออกมาฝึกสนทนาหน้าชั้นที่ละคู่ และ ให้เพื่อน ๆ ยกตัวอย่างเช่น

นักศึกษาชาย(เป็นคนขายอาหาร) : จะรับอะไรดีครับ นักศึกษาหญิง ( เป็นคนขายอาหาร) : อะไรบ้างคะ นักศึกษาชาย : มีข้าวผัด ข้าวราด และ อาหารตามสั่งครับ นักศึกษาหญิง : ขอข้าวผัดจานหนึ่งค่ะ

๕. หลังจากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษา ทากิจกรรม : โดยให้นักศึกษาออกมาแสดงบทบาทสมมติและ สถานการณ์จาลองหน้าชั้นเรียน โดยให้นักศึกษาคนที่ ๑ เป็นคนขายอาหาร นักศึกษาคนที่ ๒ เป็นคนสั่งอาหาร แสดงเป็นนักศึกษาเข้าไปในร้านอาหารและกาลังจะสั่งอาหาร เมื่อมีคนเข้าไปใน ร้านอาหารนักศึกษาที่เป็นคนขายอาหารจะพูดอย่างไร และนักศึกษาที่เป็นคนสั่งอาหารจะพูดว่า อะไร และจะสนทนากันอย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น

นักศึกษาคนที่ ๑ (คนขายอาหาร) : จะสั่งอะไรดีครับ นักศึกษาคนที่ ๒ ( คนสั่งอาหาร) : ขอข้าวผัด หนึ่งจานค่ะ นักศึกษาคนที่ ๑ (คนขายอาหาร) : ข้าวผัดใส่ไก หรือ หมูครับ นักศึกษาคนที่ ๒ ( คนสั่งอาหาร) : ใส่ไก่ค่ะ นักศึกษาคนที่ ๑ (คนขายอาหาร) : จะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมครับ นักศึกษาคนที่ ๒ ( คนสั่งอาหาร) : ไม่ละค่ะ พอแล้ว


ขั้นสรุปบทเรียน อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นสาคัญ ให้ครอบคลุมต่าง ๆ ที่ได้สอน เรื่องการสั่งอาหาร อีกครั้งหนึ่ง ขั้นทดสอบหลังเรียน ให้นักศึกษาทาข้อทดสอบข้อเขียน และ ภาคปฎิบัติ อีกครั้งหลังจากเรียน หน่วยการเรียนนี้ไป แล้ว ได้คะแนนดีขึ้น หรือ น้อยลงกว่าเดิมร่วมกันสรุป ผลการเรียนและอภิปราย สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การสั่งอาหาร เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การสั่งอาหาร กิจกรรมบูรณาการ วัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษาฝึกสนทนาเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารไทย สานักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ค้นคว้าจาก Website ทางอินเตอร์เนท เกี่ยวกับความรู้เรื่องภาษาไทย

การวัดและการประเมินผล ๑. สังเกตจากการทากิจกรรม ๒. ตรวจแบบฝึดหัด ๓. สังเกตจากการรายงานหน้าชั้นเรียน ,

Chapter 4  
Chapter 4  

Chapter 4 TH1000

Advertisement