Page 1

รายงานการประเมินตนเอง ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557)

กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช .....( 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557).....


คานา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อรวบรวมและการรายงานผลการดาเนินงานด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556- 30 มิถุนายน 2557) ของกองแผนงาน สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรองรับ การประเมินคุณภาพภายใน รวมทั้งใช้เป็นกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการองค์กร ตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวทางการประเมิน ตนเองยึดกรอบของส านักงานคณะกรรมการอุด มศึกษา หรือ สกอ.3 องค์ ประกอบ ประกอบด้ว ย องค์ประกอบที่ 1 ปรัช ญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตาม อัตลักษณ์ เป็นตัวบ่งชี้ร่วมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มรายงานการติดตามผลการพัฒนาและปรับปรุงจากผลการปร ะเมินตนเองในปี ที่ผ่านมา ไว้ในรายงานนี้ด้วย

ลงนาม..................................................................... (นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์) ผู้อานวยการกองแผนงาน


สารบัญ ส่วนที่ 1 ส่วนนา SAR ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน ภาคผนวก

หน้า 1 17 98


1

ส่วนที่ 1 ส่วนนา SAR 1.0 บทสรุปสาหรับผู้บริหาร การประเมินตนเองของ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2556 เพื่อสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริง โดย ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน/การวิจัย ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา (1 กรกฎาคม 2556 - 30 มิถุนายน 2557) และ บางตัวบ่งชี้ใช้รอบเวลาตามปีปฏิทิน (1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2556) สาหรับข้อมูลด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ใช้รอบตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ของสานักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปีการศึกษา 2556 กองแผนงาน ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. ( 6 ตัวบ่งชี้) ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4.83 รวมทั้งตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมของ สมศ. ( 2 ตัวบ่งชี)้ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4.75 รวมทั้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน. 4.81 สามารถสรุปผลการประเมินตนเองเป็นรายองค์ประกอบดังนี้ - องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) - องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4.92 (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) - องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 5.00 (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+) - องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 4.00 (ใช้คะแนนจากตาราง ส.1+)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


2

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 1.1 ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี

1.2 ที่ตั้งหน่วยงาน อาคารบรรณสารชัน้ 5 สานักงานอธิการบดี

1.3 ประวัติความเป็นมา กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี จัดตั้ งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง มหาวิ ทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ซึ่งจัด ตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 15 มี นาคม 2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม 2522 ประกอบด้วย งานวางผังแม่บท งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานธุรการ ระยะเริ่มแรก กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนและ พัฒนามหาวิทยาลัย การวางผังแม่บท งานงบประมาณ การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนา งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และการปร ะสานงานกับองค์การ ต่างประเทศ ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2556 กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี อยู่ในสายบังคับบัญชาของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งตามโครงสร้างแบ่ง ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย อยู่ภายในกองแผนงาน แต่การบริหารงานและการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเครือข่าย ส่วน งานวิจัยสถาบันอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามบันทึกเลขที่ 0522.01(03)/924 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ มีการปรับเปลี่ยนภาระงานวิเคราะห์ อัตรากาลังไปอยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ ตามบันทึกเลขที่ 0522.01(03)/ว49 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหน้าที่ และความ รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของกองแผนงานงาน กองแผนงานได้ปรับการ บริหารจัดการให้เป็นลักษณะของหน่วยงาน บริหารเชิงยุทธศาสตร์(Office of Strategy Management OSM.) ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารภายในกองแผนงาน ปี พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556 ให้เหมาะสมกับบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตรากาลังของกองแผนงาน (ตามบันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/519 ลงวันที่ 11 เมษายน 2556)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


3

1.2 ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ปณิธาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบ อาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผูส้ าเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอน ทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้ เรียนตามปกติ (ในที่นี้กองแผนงานใช้ปณิธานร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

วิสัยทัศน์ สร้างนวัตกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์

พันธกิจ (ตามแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2553-2557) ตามบันทึกเลขที่ ศธ 0522.01(03)/883 ลงวันที่ 29 กันยายน 2553) 1. 2. 3. 4. 5.

พัฒนาโครงสร้างและสร้างนวัตกรรมระบบงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกล และสอดคล้องกับการเป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการประเมินผล โดยเน้นหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาสารสนเทศการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


4

หน้าที่ความรับผิดชอบ (ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน ปี พ.ศ.2556) 1. งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล 1.1 การกาหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา 1.2 การจัดทาและติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว (15 ปี) ระยะปานกลาง (5 ปี) 1.3 การจัดทาและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปี 1.4 การเชื่อมโยงบูรณาการแผนยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1.5 การจัดทารายงานสาธารณะประจาปี 1.6 งานพัฒนาระบบวางแผนงบประมาณ 3 มิติ (ระบบติดตามและประเมินผล-AE) 1.7 กากับดูแลทีมงานบริหารยุทธศาสตร์ (OSM Team 1) เพื่อประสานงานและรับผิดชอบการดาเนินงานในผลผลิตหลักของกองแผนงานในหน่วยงาน ดังนี้ สาขาวิชา สานักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสานักการศึกษาต่อเนื่อง

2. งานวิเคราะห์งบประมาณและบริหารต้นทุน 2.1 งานวิเคราะห์และจัดทางบประมาณแผ่นดิน 2.1.1 งานจัดทาคาขอและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 2.1.2 งานวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 2.1.3 งานจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น 2.1.4 งานวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายผลผลิต 2.1.5 งานวิเคราะห์จัดสรรงบรประมาณเงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่สังคม 2.1.6 งานติดตามผลการดาเนินงานและเผยแพร่โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รบั จัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


5

2.2 งานวิเคราะห์และจัดทางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 2.2.1 งานประมาณการรายรับประจาปีและกรอบล่วงหน้าระยะปานกลางทุกแหล่งเงิน 2.2.2 งานวิเคราะห์การปรับโอนงบประมาณ การใช้เหลือจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน และการขอใช้งบกลาง 2.3 งานวิเคราห์ต้นทุนกิจกรรมและการกาหนดอัตรารายรับ-รายจ่ายของโครงการ/กิจกรรม/รายการ 2.4 งานพัฒนาระบบวางแผนและงบประมาณ 3 มิติ (ระบบวางแผนงบประมาณ –PL) 2.5 กากับดูแลทีมงานบริหารยุทธศาสตร์ 2 (OSM Team 2) เพื่อประสานงานและรับผิดชอบการดาเนินงานตามผลผลิตหลักของกองแผนงานในหน่วยงานดังนี้ สานัก เทคโนโลยีการศึกษา สานักทะเบียนและวัดผล สานักบัณฑิตศึกษา สานักคอมพิวเตอร์กองคลัง กองพัสดุ กองกลาง งานอาคารสถานที่ ศูนย์วิทยพัฒ นา มสธ. และงาน ประสานศูนย์วิทยพัฒนา

3. งานวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 3.1 การประเมินความคุ้มค่าการดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ 3.2 การจัดทารายงานระดับความสาเร็จการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (PART) 3.3 งานพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง 3.4 งานจัดทาแผนและติดตามประเมินแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปีทั้งของระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 3.5 งานจัดทาและการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร 3.6 การวิเคราะห์ค้นหาหัวข้อ/ประเด็น/เรื่องของความไม่มีประสิทธิภาพหรือของเสีย (Wasting) สาเหตุและให้ข้อเสนอแนะ มาตรการในการปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและกองแผนงาน 3.7 กากับดูแลทีมงานบริหารยุทธศาสตร์ 3 (OSM Team 3) ประสานงานและรับผิดชอบการดาเนินงานทุกผลผลิตหลักของกองแผนงาน ในหน่วยงานดังนี้ สานัก บริการการศึกษา สานักบรรณสารสนเทศ สานักพิมพ์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


6

4. งานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ 4.1 งานวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงาน 4.2 การเตรียมโครงสร้างการเป็น ม. ในกากับ 4.3 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 4.4 งานพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมการบริหาร 4.5 การพัมนาตัวชี้วัดความสาเร็จในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองแผนงาน 4.6 การจัดทาและประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี 4.7 กากับดูแลทีมงานบริหารยุทธศาสตร์ 4 (OSM Team 4) เพื่อประสานและรับผิดชอบการดาเนินงานทุกผลผลิตหลักของกองแผนงาน ในหน่วยงานดังนี้ กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ 5. งานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 5.1 การวิเคราะห์และจัดทาสารสนเทศด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และสารสนเทศด้านยุทธศาสตร์ 5.2 การพัฒนาระบบ/โปรแกรมเพื่อการวางแผนและการจัดการห้องกลยุทธ์ 5.3 การให้บริการแลเผยแพร่สารสนเทศด้านการวางแผนและตัดสินใจ 5.4 งานดูแลเว็บไซต์ของกองแผนงาน/หน่วยงานภายในกองแผนงาน 5.5 กากับดูแลทีมงานบริหารยุทธศาสตร์ 5 (OSM Team 5) เพื่อประสานงานและรับผิดชอบในหน่วยงานดังนี้ สานักงานสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบ ภายใน ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม ศูนย์สารสนเทศ และเลขานุการ สานักอธิการบดี

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


7

6. งานบริหารจัดการทั่วไป 6.1 งานสารบรรณธุรการและงานประสานทั่วไปของกองแผนงาน 6.2 งานบุคคล งานพัสดุ งานการเงิน และงานประชุมของกองแผนงาน 6.3 งานจัดทาและติดตามประเมินแผนและงบประมาณของกองแผนงาน 6.4 งานจัดทาคารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของกองแผนงาน 6.5 งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองแผนงาน 6.6 งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองแผนงาน 6.7 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกองแผนงาน 6.8 งานจัดการความรู้ (KM) ของกองแผนงาน

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


8

แผนภูมโิ ครงสร ้างองค์กรอย่างเป็ นทางการ

ผู้อานวยการกองแผนงาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

งานวางผังแม่บท

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

งานวิเคราะห์แผนและ งบประมาณ

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

งานธุรการ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


9

แผนภูมโิ ครงสร ้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน

ผู้อานวยการกองแผนงาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ ติดตามประเมินผล (นางอมรา พินิจไพฑูรย์)

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ และบริหารต้นทุน (นางสาววันดี ปทุมเมือง)

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หัวหน้างานวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร (นางสาวนิภาพร ภาคอุทยั )

หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและ คุณภาพการบริหารจัดการ (นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร)

หัวหน้างานบริหารจัดการ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม)

หมายเหตุ : ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานภายในกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


10 แผนภูมโิ ครงสร ้างการบริหารงานภายในกองแผนงาน

ผู้อานวยการกองแผนงาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ ติดตามประเมินผล (นางอมรา พินิจไพฑูรย์)

หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ และบริหารต้นทุน (นางสาววันดี ปทุมเมือง)

คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

หัวหน้างานวิเคราะห์เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร (นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร)

หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและ คุณภาพการบริหารจัดการ (นางสาวนิภาพร ภาคอุทยั )

หัวหน้างานบริหารจัดการ สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม)

หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป (นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา) รักษาการหัวหน้างาน

หมายเหตุ : ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานภายในกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


11

1.4 รายชื่อผู้บริหาร (ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานภายในกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555) ในปีการศึกษา 2556 ผู้บริหารกองแผนงาน ประกอบด้วย ตาแหน่งบริหาร ชื่อ-สกุล ผู้อานวยการกองแผนงาน นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล นางอมรา พินิจไพฑูรย์ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและบริหารต้นทุน นางสาววันดี ปทุมเมือง หัวหน้างานวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร นางนิภาพร ภาคอุทัย หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม รายชื่อผู้บริหาร (ตามประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องแต่งตั้งหัวหน้างานภายในกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556) ตาแหน่งบริหาร ชื่อ-สกุล ผู้อานวยการกองแผนงาน นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล นางอมรา พินิจไพฑูรย์ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและบริหารต้นทุน นางสาววันดี ปทุมเมือง หัวหน้างานวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ นางนิภาพร ภาคอุทัย หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


12

1.5 จานวนบุคลากร บุคลากร ประเภทบุคลากร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจาเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินรายได้) รวม

สายวิชาการ -

สายสนับสนุน 10 11 6 4 31

รวม 10 11 6 4 31

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


13

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ งบประมาณ ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ หน่วย : บาท

งบรายจ่าย

งบประมาณเงินรายได้

งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น จานวน

1,543,300.00 1,124,800.00 86,900.00 2,155,000.00 4,910,000.00

ที่มา : กองแผนงาน งานบริหารสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ ณ วันที่ 7 พ.ย.56

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


14

1.7 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 จุดที่ควรพัฒนา 1. การนาเสนอผลการดาเนินงานในบางเกณฑ์ยังขาด 1.1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทารายงานการประเมิน ความสมบูรณ์ในรายละเอียดที่ชัดเจน และในบางเกณฑ์ ตนเอง ได้จัดร่างรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประกัน นาเสนอผลการดาเนินงานที่เกินจากของหน่วยงาน คุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบความ โอกาสในการพัฒนา ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รายงานและหลักฐานประกอบ ก่อน 1. ควรนาเสนอผลการดาเนินงานและหลักฐานที่แสดง การบันทึกการรายงานผลผ่านระบบ CHE QA Online ถึงผลงานของหน่วยงานตามที่ได้มีการดาเนินการจริง และขยายความสาระสาคัญให้ชัดเจน ตรงและครบตาม เกณฑ์

กาหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ

ปี 2556

รายการเอกสารอ้างอิง

อ้างถึง รายงานการประเมินตนเองของกอง แผนงานประจาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ CHE QA Online

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


15

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน จุดที่ควรพัฒนา 2. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน หน่วยงานยังไม่ปรากฎผลงานที่ชัดเจน โอกาสในการพัฒนา 2. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมทั้งภายในหน่วยงานและ หรือ ระหว่างหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามความ พร้อมและความเหมาะสมกับหน่วยงานเพื่อให้บุคลากร เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพมาก ขึ้น

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กาหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ

รายการเอกสารอ้างอิง

2.1 กองแผนงาน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ดังนี้ - ครั้งที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 - ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงาน การประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2556

ปี 2556

อ้างถึง กผ.9.1-7(1) การประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2556

2.2 กองแผนงานได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

พย.55-กค.56

อ้างถึง กผ.9.1-7(2) หนังสือที่ ศธ.0522.13/ว41 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่องการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงาน

อ้างถึง กผ.7.1-5(8) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/1252 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ (TQA)”

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


16

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนา

กาหนดระยะเวลา แล้วเสร็จ

จุดที่ควรพัฒนา 3. แนวปฏิบัติที่ดีที่นาเสนอยังไม่สะท้อนตาม หลักการของการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสมบูรณ์ โอกาสในการพัฒนา 3. ควรพิจารณานาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สะท้อนในด้าน การประกันคุณภาพการศึกษาด้วยผลงานที่มีการ ดาเนินงานตามหลักการของแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสมบูรณ์ เช่นการดาเนินงานเป็นขั้นตอนตามหลัก PDCA การ บันทึกความรู้ ประสบการณ์หรือเทคนิคในการ ดาเนินงานแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเผยแพร่ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการนาไปใช้ โดยเฉพาะจาก หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน

3.1 กองแผนงานได้นาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มา กาหนดเป็นตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล กอง แผนงานประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 1 (ตค.56-มีค.57) พร้อมทั้งกาหนดค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมาย คานิยาม เกณฑ์การให้ คะแนน และผู้รับผิดชอบเพื่อ่ใช้วัดความสาเร็จของการ ดาเนินงานการจัดทาร่างรายงานการประกันคุณภาพ (QA) ประจาปี 2556 ซึ่งมีขั้นตอนการทางานดังนี้

ปี 2556

1. มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนยกระดับการ ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2555 2. มีการจัดทาร่างรายงาน SAR องค์ประกอบที่ 1 3. มีการจัดทาร่างรายงาน SAR องค์ประกอบที่ 7 4. มีการจัดทาร่างรายงาน SAR องค์ประกอบที่ 9 5. เสนอร่างรายงาน SAR ต่อคณะกรรมการประกัน คุณภาพกองแผนงานภายในเดือน มีค.57 เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบการรายงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ก่อนการรับ ประเมินคุณภาพจากคณะผู้ประเมินตามกาหนดการของ มหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ 9.1-8 (2) คารับรองการปฏิบัติ ราชการรายบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 (ตค.56-มีค.57)  ผู้รับผิดชอบ อ้างถึง กผ 9.1-8 (3) รายงานผลการ ปฏิบัติราชการรายบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 (ตค.56-มีค.57)  ผู้รับผิดชอบ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


17

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง การประเมินตนเองของ กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการประเมินผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2556 เพื่อให้สะท้อนคุณภาพ การด าเนิ นงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้ง นี้ประกอบด้วยข้อมู ลด้า นการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึ กษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 30 มิถุนายน 2557) และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเพื่อให้สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานจริงของมหาวิทยาลัย ในการประเมินครั้ง นี้จึงได้เพิ่มเติมตัวบ่งชี้คุณภาพผนวกต่อท้ายบางองค์ประกอบด้วย ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพ ประจาปีการศึกษา 2556 มีดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 -30 กันยายน 2556)


18

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจน สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

คะแนน 5 มีการดาเนินการ 8 ข้อ

กองแผนงาน มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง กผ.1.1-1(1) (พ.ศ.2554-2558) ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน และได้รับ ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผู้บริหารของกองแผนงาน ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 โดยแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวสอดคล้องกับ นโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงกับปณิธานของมหาวิทยาลัย กผ.1.1-1(2) ที่กาหนดไว้วา่ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบ เปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูน กผ.1.1-1(3) วิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จ มัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการ เรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และวิธีการอื่นทีผ่ ู้เรียนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชัน้ เรียนตามปกติ” และพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ จุดเด่น จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน คือ “มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรแบบ

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ97.1-1(1) แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ 2554 -2558) รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 (วาระที่ 4.1)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


19

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย ชุดวิชา” กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร หน่วยงาน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ ปณิธาน และพระราชบัญญัตสิ ถาบัน ตลอดจน สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) (ต่อ) 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์จากผู้บริหารหน่วยงาน กองแผนงาน ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน 5 ปี ฉบับปรับปรุง กผ.1.1- 2 (1) ไปสูบ่ ุคลากรภายในหน่วยงาน (พ.ศ. 2554-2558) โดย มีการกาหนดให้หัวหน้างานภายในรับผิดชอบดาเนินการ ตามโครงการยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อผลักดันความสาเร็จของตัวชี้วัดระดับ กผ.1.1-2 (2) เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2554-2558) ซึ่งจะมีการถ่ายทอดตัวชี้วั ดความส าเร็จ ระดับเป้า ประสงค์ ในแต่ล ะ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และโครงการยุ ท ธศาสตร์ ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นแผนปฏิ บั ติ กผ.1.1-2 (3) ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกองแผนงาน และถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับหน่วยงาน ลงสู่ระดับงาน และรายบุคคล โดยผ่านระบบการจัดทาคา รับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างผู้อานวยการกองแผนงานกับรองอธิการบดีฝ่าย วางแผนและพัฒนาระบบงาน และบุคลากรมีการถ่ายทอดจากผู้อานวยการกอง แผนงาน โดยการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจาปี

รายการเอกสารอ้างอิง

คารับรองการปฏิบัติราชการ กองแผนงานประจาปี 2556 ตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน ผ่านระบบ e-Performance ตัวอย่างคารับรองการปฏิบัติราชการ รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มข้าราชการ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


20

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ.1.1-2 (4) ตัวอย่างคารับรองการปฏิบัติราชการ รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มพนักงาน กผ.1.1-2 (5) ตัวอย่างคารับรองการปฏิบัติราชการ รายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มลูกจ้างเงินรายได้ กผ.1.1-2 (6) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับ การประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน เดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มข้าราชการ กผ.1.1-2 (7) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับ การประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน เดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มพนักงาน กผ.1.1-2 (8) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสาหรับ การประกอบการพิจารณาเลื่อนเงิน เดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มลูกจ้างเงินรายได้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


21

เกณฑ์มาตรฐาน 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ การประจาปีที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้ 3.1 สาขาวิชาเน้นดาเนินการตามพันธกิจด้านการ เรียนการสอน 3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนาเน้นดาเนินการตามพันธ กิจด้านการวิจัย 3.3 สานักการศึกษาต่อเนื่องเน้นดาเนินการตามพันธ กิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้าน ศิลปะและวัฒนธรรม 3.4 หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เน้นดาเนินการตาม พันธกิจด้านการสนับสนุน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

กองแผนงาน มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี กผ.1.1-3 (1) อ้างถึง กผ 1.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง มาสู่แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของ กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง กองแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (พ.ศ 2554 -2558) และพันธกิจของกองแผนงาน โดยแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. กผ.1.1-3 (2) แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน 2556 กองแผนงานจะเน้นการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) องค์กร โดยมีการเน้นพันธกิจของกองแผนงาน ดังนี้ กผ.1.1.3 (3) แผนปฏิบัติราชการประจาปี 1. พัฒนาโครงสร้างและสร้างนวัตกรรมระบบงานของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้เหมาะสมกับระบบการศึกษาทางไกล และสอดคล้องกับการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ ฉบับรายละเอียดผลผลิตกิจกรรม/ 2. สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ราชการและ โครงการยุทธศาสตร์ (1 ตุลาคม 2555งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 30 กันยายน 2556) 3. พัฒนาระบบการวางแผน การติดตามและการประเมินผล โดยเน้น พันธกิจที่ 5 หน้า 37-42 และโครงการ หลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ พันธกิจที่ 5 หน้า 4. พั ฒนาสารสนเทศการบริหารจัด การด้ว ยเทคโนโลยี สารสนเทศที่ 50-51 และหน้า 63 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารใน ทุกระดับ 5. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


22

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง มีการกาหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชีท้ ี่จะใช้วดั กผ.1.1-4 (1) อ้างถึง กผ.1.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง ประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับ (พ.ศ. 2554-2558) วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล ปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) โดยกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งกาหนดโครงการยุทธศาสตร์และ กผ.1.1-4 (2) อ้างถึง กผ.1.1.3-(3) แผนปฏิบัติ ยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี ผู้รับผิดชอบและมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ฉบับปรับปรุง ลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ กองแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมทั้งมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อติดตามความสาเร็จของแต่ละตัวบ่งชี้ ผ่านระบบ e-KPI คารับรองการ ปฏิบัติราชการรายบุคคล

ราชการประจาปี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบับรายละเอียดผลผลิตกิจกรรม/ โครงการยุทธศาสตร์ (1 ตุลาคม 255530 กันยายน 2556) พันธกิจที่ 5 หน้า 37-42 และโครงการ ยุทธศาสตร์ พันธกิจที่ 5 หน้า 50-51 และหน้า 63 กผ. 1.1-4 (3) อ้างถึง กผ 1.1 - 2(2) ตัวชี้วัดคารับรอง การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน ผ่านระบบ e-Performance กผ. 1.1-4 (4) อ้างถึง กผ.1.1-2 (3) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มข้าราชการ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


23

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

กผ. 1.1-4 (5) อ้างถึง กผ.1.1-2 (4) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มพนักงาน กผ. 1.1-4 (6) อ้างถึง กผ.1.1-2 (5) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56) - กลุ่มลูกจ้างเงินรายได้ 5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตาม กองแผนงาน มีการดาเนินงานตามพันธกิจ ของกองแผนงาน (ตามข้อ 3) กผ. 1.1-5 (1) อ้างถึง กผ.1.1.3-(3) แผนปฏิบัติ ข้อ 3 ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น ราชการประจาปี 2 ลักษณะ คือภายใต้ภารกิจพื้นฐานงานประจาและโครงการยุทธศาสตร์ ดังนี้ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1. ภารกิจพื้นฐานงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงานดาเนินงานในส่วนของภารกิจพื้นฐานงานประจา ฉบับรายละเอียดผลผลิตกิจกรรม/ ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี จานวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการสนับสนุนด้าน โครงการยุทธศาสตร์ (1 ตุลาคม 2555นโยบายและแผน รหัสผลผลิต พ.1.1.18 โดยผลผลิตนี้มีกิจกรรมหลัก จานวน 4 30 กันยายน 2556) กิจกรรมหลัก คือ พันธกิจที่ 5 หน้า 37-42 และโครงการ 1. สนับสนุนงานด้านแผนและงบประมาณ ยุทธศาสตร์ พันธกิจที่ 5 หน้า 2. สนับสนุนการพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ 50-51 และหน้า 63

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


24

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

3. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ 4. สนับสนุนและอานวยการวางแผนและพัฒนาระบบงาน

กผ. 1.1-5 (2) ระบบ e-Performance กผ. 1.1-5 (3) ระบบติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผล (AE) ทั้งนี้ในแต่ละกิจกรรมหลักจะมีกิจกรรมย่อยที่มีเป้าหมายการดาเนินงาน กผ. 1.1-5 (4) รายงานผลตัวชี้วดั และข้อมูลการดาเนิน จาแนกเป็นรายไตรมาส(4ไตรมาส)และมีงบประมาณสนับสนุนจาแนกตามประเภท งานประจาปี 2556 ผ่านระบบติดตาม รายจ่าย ตรวจสอบและประเมินผล (AE) (AERP03) 2. โครงการยุทธศาสตร์ กผ. 1.1-5 (5) รายงานผลตัวชี้วดั และการใช้จา่ ยงบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงานมีการดาเนินงานตามโครงการ ประมาณประจาปี 2556 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ ผ่านระบบติดตาม 1. โครงการปรับปรุงโครงสร้าง และกระบวนงานเพื่อรองรับการ ตรวจสอบและประเมินผล (AE) เป็นมหาวิทยาลัยในกากับ มีจานวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการปรับโครงสร้างและ (AERP04) กระบวนงานเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ รหัสผลผลิต พ 2.1.4 2. โครงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ มีจานวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ รหัสผลผลิต พ 2.1.6 3. โครงการการจัดการกลยุทธ์แบบออนไลน์ มีจานวน 1 ผลผลิต คือ ผลผลิตการจัดการสารสนเทศแบบออนไลน์ รหัสผลผลิต พ2.1.10

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


25

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

ทั้งนี้ ในแต่ละผลผลิตของโครงการ จะมีการดาเนินงานตามกิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ที่มีเป้าหมายการดาเนินงานจาแนกเป็นรายไตรมาส (4 ไตรมาส) และมีงบประมาณสนับสนุนจาแนกตามประเภทรายจ่าย 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ กองแผนงาน มีการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดาเนินงาน กผ. 1.1-6 (1) อ้างถึง กผ 1.1- 5 (2) แผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ ตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติประจาปีอย่างต่อเนื่อง โดยได้รายงานผลการดาเนินงาน ระบบ e-Performance รายงานผลต่อผูบ้ ริหารเพื่อพิจารณา ตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ ร ายงานผลการ กผ.1.1-6 (2) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 402 ดาเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลคารับรองการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 e-Performance รอบ 6,9 และ 12 เดือน และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี เรื่องการนาเสนอรายงานผล ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน พร้อมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ กองแผนงานได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ใน ประจาปีงบประมาณ แต่ละรอบตามกาหนดการ ดังนี้ พ.ศ. 2556 ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2556 กผ.1.1-6 (3) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 737 รอบ 6 เดือน (ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556) ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่อง ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ การรายงานผลการดาเนินงานตาม พ.ศ. 2556 คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556) งบประมาณ 2556 ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


26

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

กผ. 1.1-6 (4) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 1062 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การนาเสนอรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ เมื่อได้มีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ฉบับ กผ. 1.1-7 (1) อ้างถึง กผ 1.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล ปรับปรุงระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2554 -2558) และ กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ต่อผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อ แผนปฏิบัติราชการประจาปีมาได้ครบปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน ฉบับปรับปรุง (พ.ศ 2554 -2558) พิจารณา จึงได้มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ ระยะ 5 ปี) และ กผ. 1.1-7 (2) รายงานการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง ผ่านระบบติดตาม ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง และประเมินผลคารับรองการปฏิบัติราชการ e-Performance รอบ 6 เดือน และ (พ.ศ. 2554-2558) ประจาปี รายงานด้วยวาจาต่อรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการรายงาน งบประมาณ 2556 ของกองแผนงาน ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน กผ. 1.1-7 (3) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 337 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่องรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับหน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


27

เกณฑ์มาตรฐาน 8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานไป ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

กองแผนงาน มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะใน กผ. 1.1-8 (1) อ้างถึง กผ 1.1-7(2) รายงานการติดตาม เรื่องต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อ และประเมินผลแผน วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 มาใช้ในการปรับปรุงเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ตั้งแต่การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2554-2558) ประจาปีงบประมาณ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด และการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จตามตัวชี้วัด กลยุทธ์ 2556 ของกองแผนงาน ปรับเพิ่ม/ลดโครงการยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ดังนี้ กผ 1.1-8(2) อ้างถึง กผ 1.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 2.1 กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ 2554 -2558)  ตัวชี้วัดที่ 2.11 ระดับความสาเร็จของกระบวนการพัฒนาแผน กผ 1.1-8(3) อ้างถึง กผ 1.1-1(3) รายงานการ - ให้ปรับแก้ไขค่าเป้าหมายในปี 2555 ยังคงค่าคะแนนที่ 3 และในปี ประชุมคณะกรรมการบริหารกอง 2556-2558 ให้กาหนดค่าเป้าหมายที่ 5 แผนงาน ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 27 - ให้ปรับแก้ไขเกณฑ์การประเมินจากระดับมหาวิทยาลัย ปรับเป็นระดับ เมษายน พ.ศ. 2555 (วาระที่ 4.1) หน่วยงาน  ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ร้อยละความสาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี - ให้กาหนดค่าเป้าหมายในปี 2555 ยังคงค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ปี 2556 ให้กาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 และปี 2557 ร้อยละ 86 และ ปี 2558 ร้อยละ87 โดยในปี 2557-2558 ให้เพิ่มขึ้นปีละ ร้อยละ 1 % - ในโครงการลาดับที่ 9 โครงการจัดทาปรับปรุงแผน ปฏิบัติราชการประจาปี ให้ตัดคาว่า “โครงการจัดทา”

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


28

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์ที่ 2.2  ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 คะแนนความสาเร็จของการดาเนินการตามระบบและ กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่กาหนด และตัวชี้วัดที่ 2.2.3 ระดับความสาเร็จของกระบวนการบริการให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม - ให้ยกเลิกเนื่องจากเห็นว่าไม่สะท้อนกับพันธกิจของกองแผนงาน - ให้ปรับชื่อโครงการลาดับที่ 10 เป็นโครงการจัดทาแผนกลยุทธ์การ งบประมาณและการบริหารทรัพยากรร่วมฯ - โครงการลาดับที่ 11 โครงการจัดทาคู่มือการจัดทาและวิเคราะห์ งบประมาณ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กาหนดให้มีการดาเนินการในปี 2555 -2558 - โครงการลาดับที่ 12 โครงการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณ ให้ปรับแก้ไข โดยไม่มีการดาเนินในปี 2557-2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์ที่ 3.1 - โครงการลาดับที่ 20 โครงการวิเคราะห์และประเมินผลแผนทุกประเภท ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ให้ปรับแก้ไขดังนี้  แผนฯ 15 ปี ,แผนฯ 4 ปี และแผนแม่บทบริการสังคม “ให้ตัดออก”  แผนฯ 5 ปี ผลการดาเนินงานจะเกิดขึ้นในปี 2557  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน กาหนดให้มีดาเนินการใน ปี 2555-2558

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


29

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ ผลการดาเนินงาน 8 ข้อ *การบรรลุเป้าหมาย

= บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน 5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


30

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6 ข้อ มีการดาเนินการ 7 ข้อ ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 1. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารของกองแผนงาน ปฏิบัตหิ น้าที่ตามที่ กผ. 7.1-1(1) อ้างถึง กผ.1.1.3-(3) แผนปฏิบัติราชการ หน่วยงานปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามที่กฎหมาย กฎหมายกาหนดในด้านต่างๆ ดังนี้ ประจาปีขอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กาหนดครบถ้วน 1. ด้านแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วางแผนการปฏิบตั ิงาน เพื่อกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ ฉบับรายละเอียดผลผลิตกิจกรรม/โครงการ กองแผนงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย บูรณาการ ยุทธศาสตร์ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน แผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกองแผนงาน ตามที่กาหนด 2556) พันธกิจที่ 5 หน้า 37-42 และ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนฯ ตลอดจน โครงการยุทธศาสตร์ พันธกิจที่ 5 หน้า ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน ผ่านระบบงบประมาณ 3 มิติ (AE) และ 50-51 และหน้า 63 ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งถ่ายทอดลงสู่คา กผ. 7.1-1(2) อ้างถึง กผ.1.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี และการรายงานผลการดาเนินงาน ผ่านระบบ กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง และประเมินผลคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี (e-Performance) และ (พ.ศ.2554-2558) รายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน ตาม หน้าที่กาหนดใน รอบ 6 9 และ 12 เดือน และเมื่อสิ้นปีมีรายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ประจาปี

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


31

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง งบประมาณ 2556 ของกองแผนงาน ผ่านระบบติดตามและประเมินผลคารับรองการ กผ. 7.1-1(3) อ้างถึง กผ.1.1-5(4) รายงานตัวชี้วัด และ ปฏิบัติราชการ e-Performance รอบ 6 เดือน และได้รายงานด้วยวาจาต่อรอง ข้อมูลการดาเนินงานประจาปี 2556 อธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ในการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบติดตามตรวจสอบและ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 ประเมินผล (AE) (AERP03) 2. ด้านบริหารงาน กผ 7.1-1(4) อ้างถึง กผ 1.1.2(1) คารับรองการปฏิบัติ บริหารงานภายใต้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แบบ Function แต่ ราชการกองแผนงานประจาปี 2556 กาหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์ OSM กผ 7.1-1(5) อ้างถึง กผ 1.1-2 (2) ตัวชี้วัดคารับรอง (Office of Strategy Management OSM.) ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรสามารถ การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ปฏิบัติงาน บูรณาการภารกิจของกองแผนงาน หรือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน ผ่านระบบ มหาวิทยาลัยและกองแผนงาน และกากับดูแล ติดตามให้คาแนะนา วินิจฉัยสัง่ การ e-Performance ปรับปรุงแก้ไขเรื่องต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองแผนงาน รวมทั้งชี้แจง กผ 7.1-1(6) อ้างถึง กผ 1.1-7(2) รายงานการติดตาม ข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในทีป่ ระชุมกรรมการหรือคณะทางาน ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รับแต่งตัง้ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ประจาปี 3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 2556 ของกองแผนงาน ให้คาปรึกษาและนาการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัตงิ านของบุคลากร กผ 7.1-1(7) ระบบ e-Performance รอบ 6 เดือน ในกองแผนงาน รวมทั้งหาแนวทางวิธีการใหม่ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 บุคคล เพื่อการดาเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกองแผนงานได้จัดส่งแผนเพื่อ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สานักงานอธิการบดี) ประจาปี 2555-2557 ใน หลักสูตรกลาง ได้แก่โครงการ “TQA” และกองแผนงานได้รบั อนุมัติจาก มหาวิทยาลัย ให้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)” เพื่อให้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


32

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางตามเกณฑ์รางวัล กผ.7.1-1(8) อ้างถึง กผ.1.1-7(3) หนังสือที่ คุณภาพแห่งชาติ (TQA) และสามารถนาแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในระดับหน่วยงาน ศธ.0522.01(03)/ว 337 ลงวันที่ 11 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกับภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของ เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่องรายงานความ หน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปี 4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2557 ระดับหน่วยงาน วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กอง กผ.7.1-1(9) ประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัย แผนงานกาหนดไว้ สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการจัดโครงสร้าง การบริหารภายในกองแผนงาน ปี พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 กผ.7.1-1(10) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สานักงานอธิการบดี) ประจาปี 25552557 กผ.7.1-1 (11) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/1252 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ขออนุมัติโครง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความ เป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


33

เกณฑ์มาตรฐาน 2. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการ ดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการ วางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศ เป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา หน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารกองแผนงาน มีวสิ ัยทัศน์ กาหนด กผ.7.1-2(1) ทิศทางการดาเนินงานตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน และสามารถถ่ายทอด ไปยังบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนได้มีสว่ นร่วมในการ ดาเนินงานของกองแผนงาน โดยการสื่อสารในกองแผนงานในการประชุม ได้แก่การ กผ.7.1-2(2) ถ่ายทอดตัวชี้วัดตัง้ แต่ระดับสูง ผู้บริหารที่กากับดูแล ลงสู่ผู้บริหารของกองแผนงาน หัวหน้างานและรายบุคคล อีกทัง้ มีการจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงสู่ แผนปฏิบัติราชการประจาปีและถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงานระดับบุคคลโดยกาหนด ความสาเร็จของการดาเนินงาน โดยมีการแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นคณะทางาน กผ.7.1-2(3) ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ได้แก่การมอบหมายการทางานของ OSM ของกอง แผนงาน และการถ่ายทอดตัวชีว้ ัดจากระดับหน่วยงาน (KPI) ลงสู่ระดับงานหัวหน้า งานและระดับรายบุคคล และได้นาข้อมูลการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา รับรองการปฏิบัติราชการ ในระบบ e-Performance (ระดับผูบ้ ริหารกองแผนงาน) กผ.7.1-2(4) และระบบ e-KPI รายบุคคล มาใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลให้บุคลากร ทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ อีกทั้งให้ความสาคัญกับข้อมูลสารสนเทศที่ใช้เป็น ข้อมูลประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานและการดาเนินงานของกองแผนงาน โดยมี กผ.7.1-2(5) การจัดทาโปรแกรมฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการจัดทา PMIS (Plan Management Imformation Systems) เพื่อจัดเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของกองแผนงานผ่าน กผ.7.1-2(6) ระบบสารสนเทศกองแผนงาน p-MIS กผ.7.1-2(7)

รายการเอกสารอ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ 12/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ 16/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ 2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดการความรู้ กองแผนงาน คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


34

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ.7.1-2(8) อ้างถึง กผ.1.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) กผ.7.1-2(9) อ้างถึง กผ.1.1-2 (2) ตัวชี้วัดคารับรองการ ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน ผ่านระบบ e-Performance กผ. 7.1-2 (10) อ้างถึง กผ.1.1-2(3) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 1 (ตค.55มีค.56)  กลุ่มข้าราชการ กผ. 7.1-2 (11) อ้างถึง กผ.1.1-2(4) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มพนักงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


35

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ กผ. 7.1-2(12)

กผ. 7.1-2(13)

กผ. 7.1-2(14)

กผ. 7.1-2(15)

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ.1.1-2(5) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มลูกจ้างเงินรายได้ อ้างถึง กผ.1.1-2(6) แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสาหรับการประกอบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มข้าราชการ อ้างถึง กผ.1.1-2(7) แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสาหรับการประกอบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มพนักงาน อ้างถึง กผ.1.1-2(8) แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสาหรับการประกอบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มลูกจ้างเงินรายได้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


36

เกณฑ์มาตรฐาน

3. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ หน่วยงานมีการกากับ ติดตามและ ประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ ดาเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรใน หน่วยงาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ. 7.1-2(16) ระบบสารสนเทศกองแผนงาน p-MIS

ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของกองแผนงาน มีการกากับติดตามและ กผ. 7.1-3 (1) ประเมินผลการดาเนินตามที่มอบหมาย ดังนี้ 1. ระดับหน่วยงาน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการประจาปี กผ. 7.1-3 (2) และกาหนดตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิผล/ประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน และมีการลง นามคารับรองการปฏิบัติราชการกับรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานและติดตามผลให้หน่วยงานและรองอธิการบดีฝ่าย วางแผน ฯ ผ่านระบบ e-Performance กผ. 7.1-3 (3) 2. ระดับบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผู้บริหารของ หน่วยงานมีการตกลงร่วมกัน (Performance Agreement) ในกระบวนการ ถ่ายทอดตัวชี้วัด ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดในระดับหน่วยงานลงสู่บุคลากรทุกระดับ โดยมีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกาหนดและบุคลากรทุกคน ตั้งแต่หัวหน้างานและผู้ปฏิบัตไิ ด้ลงนามคา กผ. 7.1-3 (4) รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี กับผู้อานวยการกองแผนงาน และใช้การ ประเมินผลเพื่อการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเครื่องมือในการกากับ ติดตาม และประเมินผล

อ้างถึง กผ.1.1-2(1) คารับรองการปฏิบัติ ราชการกองแผนงานประจาปี 2556 อ้างถึง กผ.1.1-2 (2) ตัวชี้วัดคารับรองการ ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงาน ผ่านระบบ e-Performance อ้างถึง กผ.1.1-2(3) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 1 (ตค.55มีค.56)  กลุ่มข้าราชการ อ้างถึง กผ.1.1-2(4) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มพนักงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


37

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ กผ. 7.1-3 (5)

กผ. 7.1-3 (6)

กผ. 7.1-3 (7)

กผ. 7.1-3 (8)

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ.1.1-2(5) ตัวอย่างคารับรอง การปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มลูกจ้างเงินรายได้ อ้างถึง กผ.1.1-2(6) แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสาหรับการประกอบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มข้าราชการ อ้างถึง กผ.1.1-2(7) แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสาหรับการประกอบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มพนักงาน อ้างถึง กผ.1.1-2(8) แบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานสาหรับการประกอบการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (ตค.55-มีค.56)  กลุ่มลูกจ้างเงินรายได้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


38

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 4. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ ผู้บริหารและทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารของกองแผนงาน สนับสนุนให้บุคลากรในกอง กผ 7.1-4 (1) อ้างถึง กผ.7.1-2(1) รายงานการประชุม หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน แผนงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม คณะกรรมการบริหารกองแผนงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจใน ความเหมาะสม ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 1. กาหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจาอยู่เสมอ เพื่อติดตามและ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น และให้บุคลากรมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นใน กผ.7.1-4 (2) อ้างถึง กผ.7.1-2(2)รายงานการประชุม โอกาสต่าง ๆ คณะกรรมการกลั่นกรอง 2. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนบุคลากรประเภทต่าง ๆ การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ ในการทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนน วิเคราะห์และรวบรวมคะแนน 12/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ ส่งให้คณะทางานกลัน่ กรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่นการแต่งตั้ง 2556 คณะกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กผ.7.1-4 (3) อ้างถึง กผ.7.1-2(3)รายงานการประชุม 3. มอบหมายให้ทีมงาน OSM แต่ละทีม มีอานาจในการตัดสินใจในการ คณะกรรมการกลั่นกรอง ปฏิบัติงาน พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกองแผนงาน 4. มอบหมายให้บุคลากรเข้าประชุมคณะกรรมการ/คณะทางาน แทนตาม ครั้งที่ 16/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ ความเหมาะสม เช่นมอบหมายให้หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและบริหาร 2556 ต้นทุน และหัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ และนางสาว กผ.7.1-4 (4) อ้างถึง กผ.7.1-2(4)รายงานการประชุม ทัศนีย์ พรกฤษฎากุล เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานคลินิกแพทย์แผนไทย คณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


39

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 7.1-4 (5) รายมือชื่อข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองแผนงาน ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ 2556 เรื่องเสนอชื่อตัวแทนบุคลากรเพื่อ เป็นกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติงานของกองแผนงาน ประจาปี 2556 กผ 7.1-4 (6) บันทึกสรุปผลผู้ทไี่ ด้รับการเสนอเป็นคณะ กรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติงานของกองแผนงาน ประจาปี งบประมาณ 2556 กผ 7.1-4 (7) คาสั่งกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1258/ 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยใน การกลั่นกรองผลการปฏิบัตงิ านของ ของหน่วยงาน กผ 7.1-4 (8) กผ 7.1-1(9) ประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการจัดโครงสร้าง การบริหารภายในกองแผนงาน ปี พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


40

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ กผ 7.1-4(9)

5. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของกองแผนงาน ได้ถา่ ยทอดความรู้และ กผ.7.1-5(1) หน่วยงานถ่ายทอดความรู้และส่งเสริม ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์ของกองแผนงาน พัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางาน เต็มตามศักยภาพ ดังนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเต็มตาม 1. แจ้งมติที่ประชุมต่าง ๆ เช่น ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่ประชุม ศักยภาพ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นต้น ให้บุคลากรในกองแผนงาน กผ.7.1-5(2) ได้รับทราบในการประชุมหน่วยงานเป็นประจา 2. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงาน สัมมนา ฝึกอบรม และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สามารถทางานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของกอง แผนงาน เช่น 2.1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจาปี กผ.7.1-5(3) งบประมาณ พ.ศ. 2555 เรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมเมือง พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ ความเข้มแข็งด้านการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน

รายการเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างบันทึกมอบหมายงานให้บุคลากร เข้าประชุมแทน ที่ ศธ0522.01/ว 291 วันที่ 6 มีนาคม 2556 เรื่องขอเชิญประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดาเนินงานคลินิก แพทย์แผนไทย อ้างถึง กผ.7.1-2(1) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 อ้างถึง กผ.7.1-2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ 12/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2556 อ้างถึง กผ.7.1-2(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครัง้ ที่ 16/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


41

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 2.2 ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการเชิง กผ.7.1-5(4) ยุทธศาสตร์ขององค์กรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหาร กผ 7.1-5(5) จัดการองค์กร และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 2.3 ศึกษาดูงานหน่วยงานทีไ่ ด้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ กผ 7.1-5(6) (Thailand Quality Class:TQC) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ คณะแพทย์ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้บุคลากรกองแผนงาน ได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นเรียนรู้และนา แนวปฏิบัตทิ ี่ดีของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล 2.4 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน กผ 7.1-5(7) 2555-เดือนกรกฎาคม 2556 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึง หลักเกณฑ์และแนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และสามารถนา แนวปฏิบัตไิ ปประยุทธ์ใช้ในระดับหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่วยงาน ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนา ของมหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ.7.1-2(4) รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/1189 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เรื่องขออนุมัติ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผน อุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/1264 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องขออนุมัติ โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ องค์กร และการบริหารจัดการเชิง ยุทธศาสตร์ขององค์กรของสถาบันการ ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/465 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่องขออนุมัติ จัดโครงการศึกษาดูงานทีไ่ ด้รับรางวัลการ บริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC )

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


42

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “โครงการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาคุณภาพ กผ 7.1-5(8) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/1252 ลงวันที่ มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2556 เพื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องขออนุมัติ พัฒนาคณะพี่เลี้ยงและคณะทางานพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานนาร่องรุ่นที่ 1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความ (TQA) เป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 2.6 จัดประชุมสัมมนา “การจัดทาใบพรรณนางาน (Job Description)” ชาติ (TQA)” ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ “การ กผ 7.1-5(9) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/698 ลงวันที่ จัดทา e-KPI ระดับบุคคลกองแผนงาน” ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่องขออนุมัติ ณ อาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ อ่าวดงตาล จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บุคลากรมี โครงการเสริมสร้างความรู้การพัฒนาคุณ ใบพรรณนางาน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับตาแหน่งงาน และมีความชัดเจนของ ภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศฯ บทบาทหน้าที่ของแต่ละตาแหน่ง กผ 7.1-5(10) โครงการ “การจัดทาใบพรรณนางาน 2.7 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์งบลงทุน (Job Description : JD) และการจัดทา ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน ส่งก่อสร้าง เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุม 1608 e-Kpi ระดับบุคคล กองแผนงาน (ตามแบบ อาคารบริหาร ชั้น 6 เพื่อนาแนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ ขอรับทุนกองทุน มสธ.12 ปี) สิ่งก่อสร้าง)” มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) เพื่อ กผ 7.1-5(11) คาสั่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาความคุ้มค่า ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั และภาพรวมครุภัณฑ์/ ที่ 1692/2556 เรื่อง ให้บุคลากรเข้า ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง ประชุมสัมมนา “การจัดทาใบพรรณนางาน (Job Description) และการจัดทา e-KPI ระดับบุคคลกองแผนงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


43

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

6. ผู้บริหารและที่ประชุมผูบ้ ริหารของ ผู้บริหารและที่ประชุมผู้บริหารของกองแผนงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล หน่วยงานบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ครบ 10 ประการ โดยคานึกถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ ครบ 10 ประการ โดยคานึงถึงประโยชน์ 1. หลักประสิทธิผล ของหน่วยงานและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดย กาหนดให้มีการประชุมหน่วยงานเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ผ่านระบบและ ประเมินผลคารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปี e-Performance รอบ 6 9 และ 12 เดือน และรายงานคารับรองการปฏิบี่ติงานรายบุคคล 2. หลักประสิทธิภาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ที่จัดขึน้ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งเป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 7.1-5(12) อ้างถึงหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้ ผ่าน ระบบ CHE QA Online กผ. 7.1-6 (1) กผ.7.1-2(1) รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 กผ. 7.1-6 (2) อ้างถึง กผ.7.1-2(2) รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ 12/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ 2556 กผ. 7.1-6 (3) อ้างถึง กผ.7.1-2(3) รายงานการประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกอง แผนงานครั้งที่ 16/2556 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


44

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 3. หลักการตอบสนอง กผ.7.1-6 (4) อ้างถึง กผ.7.1-2(4) รายงานการประชุม มีการดาเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม คณะกรรมการกลั่นกรอง พันธกิจของหน่วยงานและบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี และคา การปฏิบัติงานของกองแผนงาน ครั้งที่ รับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ตามชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 3/2557 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ลาดับที่ 21 : ร้อยละความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง/นโยบายที่ได้รบั กผ 7.1-6 (5) รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม มอบหมาย (ก 14) ผ่านระบบ e-Performance ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 คารับรองการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ ประกอบด้วย e-Performance ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  นโยบายทีไ่ ด้รับมอบหมายจากสภาวิชาการ ดังนี้ กผ 7.1-6 (6) ข้อมูลสรุปการเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ - พิจารณาถึงผลการดาเนินงานทีผ่ านมาว่าเป็นไปตาม ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอก วัตถุประสงค์ของโครงการศูนย์สโุ ขทัยศึกษาหรือไม่ เพื่อ มหาวิทยาลัย ของบุคลากรกองแผนงาน นามาพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ  นโยบายทีไ่ ด้รับมอบหมายจากอธิการบดี - การศึกษาการกาหนดอัตรารายรับและค่าใช้จ่ายการเรียน กผ. 7.1-6 (7) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/147 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556 เรื่องการประเมิน การสอนระดับปริญญาโท คุณภาพของผลงาน “ร้อยละความสาเร็จ - การวิเคราะห์ปรับอัตราค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการใน นโยบายทีไ่ ด้รับมอบหมายจากสภาวิชการ ประเทศและต่างประเทศ (ก.14)” - การปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ กผ. 7.1-6 (8) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/483 ลงวันที่ การสอนของมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี 2 เมษายน พ.ศ. 2556 เรื่องการประเมิน - มาตรการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ คุณภาพของผลงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย ตามนโยบายอธิการบดี

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


45

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 4. หลักภาระรับผิดชอบ กผ. 7.1-6 (9) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/492 ลงวันที่ มีการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี ผ่านระบบ 3 เมษายน พ.ศ.2556 เรื่องการประเมิน งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ คุณภาพของผลงานที่ได้รบั มอบหมายตาม (AE) และรายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ (ระบบ eนโยบายอธิการบดี Performance) รายงานการประเมินตนเองของกองแผนงานประจาปีการศึกษา กผ. 7.1-6 (10) อ้างถึง กผ.1.1-5 (3) ระบบติดตาม 2556 ผ่านระบบ CHE QA Online รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผล (AE) ภายใน ผ่านระบบ e-Performance กผ. 7.1-6 (11) อ้างถึง กผ.1.1-5 (4) รายงานผลตัวชี้วัด 5. หลักความโปร่งใส และข้อมูลการดาเนิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานประจาปี 2556 ผ่านระบบติดตาม อย่างตรงไปตรงมา ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่นประกาศหลักเกณฑ์การ ตรวจสอบและประเมินผล (AE) พิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากรสามารถประเมินตนเองผ่านระบบ (AERP03) e-KPI (คารับรองการปฏิบัติราชการบุคคล) กผ. 7.1-6 (12) อ้างถึง กผ.1.1-5 (5) รายงานผลตัวชี้วัด 6. หลักการมีส่วนร่วม และการใช้จ่ายงบ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะทางานต่าง ๆ ประมาณประจาปี 2556 ผ่านระบบ ของหน่วยงาน และมีส่วนร่วมในการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (AE) เงินเดือน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนบุคลากร (AERP04) ประเภทต่าง ๆ เช่นการแต่งตัง้ คณะกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการปฏิบตั ิงาน กผ. 7.1-6 (13) รายงานการประเมินตนเองของกองแผน ของหน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนน วิเคราะห์และ งานประจาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ รวบรวมคะแนนของตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ส่งให้คณะทางาน CHE QA Online กลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


46

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 7. หลักการกระจายอานาจ กผ.7.1-6 (14) ประกาศกองแผนงาน เรื่องผลการประเมิน มีการมอบหมายอานาจให้คณะกรรมการและคณะทางานต่าง ๆ การปฏิบัติราชการของบุคลากร ครั้งที่ ของหน่วยงานทาหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.25558. หลักนิติธรรม 30 มีนาคม พ.ศ.2556 ลงวันที่ 9 มีการบริหารงานโดยยึดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และข้อบังคับ พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระเบียบ ประกาศ อย่างเคร่งครัด และยึดประโยชน์สว่ นรวมเป็นสาคัญ กผ.7.1-6 (15) ประกาศกองแผนงาน เรื่องผลการประเมิน 9. หลักความเสมอภาค การปฏิบัติราชการของบุคลากร ครั้งที่ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าประชุมร่วมกัน โดยจะมี 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556แนวปฏิบัติในการลงมติในการประชุมเรื่องต่าง ๆ โดยกาหนดสิทธิให้บุคลากรทุกคน 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 22 แสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน คือ 1 สิทธิ 1 เสียง เช่น คัดเลือกตัวแทนบุคลากร พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ประเภทต่าง ๆ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการปฏิบัตงิ าน กผ.7.1-6 (16) อ้างถึงกผ 7.1-4 (5) รายมือชื่อข้าราชการ ของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม พนักงาน ลูกจ้าง ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กองแผนงาน ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 2556 เรื่องเสนอชื่อตัวแทนบุคลากรเพื่อ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมี เป็นกรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ ฉันทามติร่วมกันในการเสนอชื่อฯ และพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ในการ ปฏิบัติงานของกองแผนงาน ประชุมของหน่วยงาน ประจาปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


47

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ กผ.7.1-6 (17)

กผ.7.1-6 (18)

กผ.7.1-6 (19)

กผ.7.1-6 (20)

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ7.1-4 (6) บันทึกสรุปผลผู้ ทีได้รับการเสนอเป็นคณะ กรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติงานของกองแผนงาน ประจาปี งบประมาณ 2556 อ้างถึง กผ7.1-4 (7) คาสั่งกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 1258/2556 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการย่อยใน การกลั่นกรองผลการปฏิบัตงิ านของ ของหน่วยงาน สรุปผลการตรวจสอบหลักฐานของคณะ กรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กองแผนงาน รายมือชื่อบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วม ประชุม เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะ ให้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


48

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 7. มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการ มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผูบ้ ริหาร กผ. 7.1-7(1) อ้างถึง กผ7.1-6(5) รายงานผลการปฏิบัติ บริหารงานของหน่วยงานและผูบ้ ริหาร หน่วยงาน โดยผู้บริหารหน่วยงานลงนามในคารับรองการปฏิบตั ริ าชการต่อรอง ราชการตามคารับรอง หน่วยงานนาผลการประเมินไปปรับปรุงการ อธิการบดีที่ทาหน้าที่ กากับดูแล พร้อมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ฯ ต่อ การปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม อธิการบดีและรองอธิการบดีในกากับ ทุกรอบ 6 9 และ 12 เดือน และผูบ้ ริหาร e-Performance ประจาปีงบประมาณ หน่วยงานได้นาผลการประเมินฯ มาประชุมหารือร่วมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัตงิ าน พ.ศ. 2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กผ. 7.1-7(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองแผนงาน ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน *การบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 7

= บรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน 5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


49

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 1. มีการกาหนดประเด็นความรูแ้ ละ กองแผนงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน ครั้งที่ เป้าหมายของการจัดการความรูท้ ี่สอดคล้อง 4/2556 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ครอบคลุม บรรณสารสนเทศ ชั้น 5 ได้กาหนดเป้าหมายการจัดการความรูข้ องกองแผนงาน พันธกิจ อย่างน้อย 1 พันธกิจ เรื่อง “การวิเคราะห์งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์กองแผนงานและครอบคลุมพันธกิจด้านการพัฒนาองค์กร

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 7.2-1(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองแผนงาน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ข้อ 4.2 การจัดความรูข้ องกองแผนงาน (KM) กผ 7.2-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร กองแผนงาน ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา : ประธานเสนอเพิ่มเติมเรื่องการจัดการความรู้ของกอง แผนงาน (KM) กผ 7.2-1(3) แผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ฉบับปรับปรุง

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


50

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 2. กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะตามที่กาหนดในข้อ 1 เรื่อง กผ 7.2-2(1) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และ ความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับประเด็น “การวิเคราะห์งบลงทุน ค่าครุภณ ั ฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เป็นบุคลากรกองแผนงาน ทักษะกองแผนงาน ตามประเด็นความรู้ เรื่อง “การ ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 จานวน 29 คน ประกอบด้วย วิเคราะห์งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง วันที่ 14 - งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล จานวน 6 คน มีนาคม พ.ศ. 2556 - งานวิเคราะห์งบประมาณและบริหารต้นทุน จานวน 8 คน กผ 7.2-2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกอง - งานวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จานวน 4 คน แผนงานครั้งที่ 4/2556 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 - งานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ จานวน 3 คน วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา:ประธานเสนอ - งานบริหารจัดการสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ จานวน 5 คน เพิ่มเติมเรื่องการจัดการความรู้ของกองแผนงาน (KM) - งานบริหารจัดการทั่วไป จานวน 3 คน โดยได้กาหนดให้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กองแผนงาน เรื่อง “การวิเคราะห์งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กองแผนงาน มีการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ได้แก่ กผ.7.2-3(1) รายเซ็นต์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 1. ประเด็นความรู้ เรื่อง “การวิเคราะห์งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ สิ่งก่อสร้าง (KM) กองแผนงาน เรื่องการวิเคราะห์งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1608 ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และ อาคารบริหาร ชั้น 6 กผ.7.2-3(2) หลักฐานเอกสารการเผยแพร่ความรู้ให้ เผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด 2. มีผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เป็นวิทยากรบรรยาย จานวน กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่า 1 ท่าน คือ นางสาวภทรวรรณ อักษร ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ผ่าน ชานาญการ สังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณและบริหารต้นทุนกองแผนงาน http://eservice.stou.ac.th ด้านงานวิเคราะห์แผนและ 3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จานวน 29 ราย งบประมาณ เลือกงบประมาณแผ่นดิน หัวข้อ KM เรื่อง 4. มีการสรุปประเด็นความรู้จากการบรรยาย โดยการเผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วม “แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


51

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก กิจกรรม ผ่าน Website กองแผนงาน http://eservice.stou.ac.th ด้านงาน สิ่งก่อสร้าง) หน้า 1-68 ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง วิเคราะห์แผนและงบประมาณ เลือกงบประมาณแผ่นดิน หัวข้อ KM เรื่องแนวทาง กผ.7.2-3(3) หลักฐานเอกสารการเผยแพร่ความรู้ให้ (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ การวิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และสิง่ ก่อสร้าง) ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่า ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1 และ 4.1 ภาพรวมแนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ผ่าน http://eservice.ac.th เผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด 4.2 ความหมายของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และสิง่ ก่อสร้าง ด้านงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เลือกงบประมาณ (ต่อ) 4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณางบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และ แผ่นดิน หัวข้อ KM เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ข้อซักถามหน้า 69-75 4.4 แนวทางการวิเคราะห์งบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และ กผ.7.2-3(4) คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ของกอง สิ่งก่อสร้าง แผนงาน มสธ. เรื่องแนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน 4.5 เกมส์ พี่ถาม-น้องตอบ และจัดทาเป็นคู่มือฉบับพกพา เพื่อประกอบ (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ฉบับพกพา ปฏิบัติงานในการวิเคราะห์งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) และข้อซักถามใน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ 1. มีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ตามประเด็นความรู้ “เรื่องแนวทางการวิเคราะห์ กผ.7.2-4(1) อ้างถึง 7.2-3(2) หลักฐานเอกสารการ กาหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)” จากผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เผยแพร่ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “แนวทางการ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา จากวิทยากรบรรยาย นางสาวภทรวรรณ อักษร ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ผ่าน พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย ชานาญการ สังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณและบริหารต้นทุนกองแผนงาน และมีการ http://eservice.stou.ac.th ด้านงานวิเคราะห์แผนและ เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ผ่านทาง Website กองแผนงาน http://eservice.stou.ac.th ด้านงาน งบประมาณ เลือกงบประมาณแผ่นดิน หัวข้อ KM เรื่อง (Explicit Knowledge) วิเคราะห์แผนและงบประมาณ เลือกงบประมาณแผ่นดิน หัวข้อ KM เรื่องแนวทางการ “แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ วิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) สิ่งก่อสร้าง) หน้า 1-68 2. จัดทาคู่มือประกอบการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์งบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่ง ก่อสร้าง) ให้กับเจ้าหน้าที่ OSM กองแผนงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


52

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ.7.2-4(2) อ้างถึง7.2.3(3) หลักฐานเอกสารการเผยแพร่ ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์งบ ลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ผ่าน http://eservice.stou.ac.th ด้านงานวิเคราะห์แผนและ งบประมาณ เลือกงบประมาณแผ่นดิน หัวข้อ KM เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง) ข้อซักถามหน้า 69-75 กผ.7.2-4(3) อ้างถึง7.2-3(4) คู่มือการจัดการความรู้ (KM) ของกองแผนงาน มสธ. เรื่องแนวทางการวิเคราะห์งบ ลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ฉบับพกพา 5. มีการนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ กองแผนงานได้นาความรู้จากการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กผ. 7.2-5(1) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว510 ลงวันที่ 5 ในปีการศึกษาปัจจุบนั หรือปีการศึกษาที่ผ่าน “เรื่องการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และสิง่ ก่อสร้าง)” จากความรู้ ทักษะของ เมษายน 2556 เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit ผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) มาปรับใช้ในการกาหนดแบบฟอร์มการ มสธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี จัดทาคาของบประมาณประจาปีงบประมาณ 2557 และประมาณการล่วงหน้า กผ.7.2-5(2) แบบฟอร์มการจัดทาคาของบประมาณ ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่ ประจาปี 2558-2560 สาหรับงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดนิ -สิ่งก่อสร้าง) ซึ่ง ประจาปีงบประมาณ 2557 และประมาณการล่วงหน้า เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ ประกอบด้วย ประจาปี 2558-2560 ทุกแหล่งเงิน ปฏิบัติงานจริง - รด 03 (1) รายละเอียดประกอบคาขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี กผ.7.2-5(3) หลักฐานเอกสารประกอบการจัดทา งบประมาณ พ.ศ. 2557 และกรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าปี 2558-2560 ค่า แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ 2557 ครุภัณฑ์ และที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


53

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ - รด 03 (2) รายละเอียดประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดซือ้ จัดจ้างและ การเบิกจ่ายเงินเพื่อประกอบการขอจัดสรรงบประมาณ และใช้ความรู้เรื่อง “แนวทางการวิเคราะห์งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง)” มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์จัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) เพื่อ พิจารณาความคุ้มค่า ความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั และภาพรวม ครุภัณฑ์/ที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2556 และ ได้เผยแพร่ ผ่าน Website กองแผนงาน http://eservice.stou.ac.th ด้านงาน ยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล เลือกเอกสารประกอบการจัดทาแผนปฏิบตั ิ ราชการประจาปีงบประมาณ 2557 ศธ 0522.01(03)/ว510 ลว.5 เมษายน พ.ศ. 2556 เลือกหัวข้อ รายละเอียดคาของบประมาณระดับหน่วยงาน จาแนกตาม ผลผลิต/โครงการยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2557 เลือก File รด.01-04

รายการเอกสารอ้างอิง

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน *การบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย 5 ข้อ 5

คะแนนการประเมิน 5.00

= บรรลุเป้าหมาย X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


54

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 ข้อ มีการดาเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ มีการดาเนินการ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6 ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 1 ด้าน ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ สถาบัน - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง กองแผนงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ กผ.7.4 - 1(1) อ้างถึง กผ.7.1-1-2(7) คาสั่งแต่งตัง้ เสี่ยง โดยมีผู้อานวยการกองแผนงานเป็นประธานกรรมการ และบุคลากรใน คณะกรรมการควบคุม หน่วยงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ ภายในและบริหารความเสี่ยง กองแผนงาน กองแผนงาน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและ กผ.7.4 - 2(1) แผนบริหารความเสี่ยงและ บริหารความเสี่ยงของหน่วยงานจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีการวิเคราะห์และ การควบคุมภายใน กองแผนงาน ระบุความเสี่ยงตามบริบทของกองแผนงาน โดยระบุประเภทความเสี่ยง 5 ประเภท ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คือ 1) การเงินและงบประมาณ 2) กลยุทธ์ 3) นโยบาย 4) การปฏิบัติงาน และ (แบบ บสน.1) 5) เหตุการณ์ภายนอก โดยมีปจั จัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงฯ กองแผนงาน ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


55

เกณฑ์มาตรฐาน - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง ของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร งานวิจยั ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ -ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย์และบุคลากร - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก - ความเสี่ยงอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

รายการเอกสารอ้างอิง

ระบบความ เสี่ยง ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 1.1 - ความมุ่งมั่น/ความผูกพันใน - ด้านการปฏิบัติงาน การทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ยัง มีไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับ ภาคเอกชน - ไม่สามารถประเมินผล - ด้านการปฏิบัติงาน ความสาเร็จของการบรรลุ แผนในระยะยาวเนื่องจาก ปี พ.ศ. ของ Rolling Plan มีการปรับตลอด

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


56

เกณฑ์มาตรฐาน ระบบความ เสี่ยง ข้อ 1.2

ข้อ 1.3

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง - การบูรณาการสารสนเทศเพื่อ การบริหารและการตัดสินใจ ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเป็น ระบบ ส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบของ ข้อมูล - ระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร (EIS) ยังพัฒนาไม่ แล้วเสร็จ - การกาหนดเป้าหมายยังไม่ แรงมากพอที่สามารถผลักดัน ให้ถึงวิสัยทัศน์ - หน่วยงานไม่สามารถ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์สู่ การปฏิบัติ - การดาเนินงานส่วนใหญ่ยังไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย

รายการเอกสารอ้างอิง

- ด้านนโยบาย - ด้านการ ปฏิบัติงาน

- ด้านการ ปฏิบัติงาน - ด้านการ ปฏิบัติงาน - ด้านการ ปฏิบัติงาน - ด้านการ ปฏิบัติงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


57

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

ระบบความ เสี่ยง ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (ต่อ) ข้อ 1.3 - หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ไม่ได้ทางานสอดคล้องกัน ทาให้ขาดการสนับสนุนให้ การดาเนินงานปฏิบัตจิ ริง สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ข้อ 1.4 - ตัวชี้วัดมุ่งตอบหน่วยงาน ภายนอก ทาให้การ ประเมินผลไม่สะท้อน ผลสัมฤทธิ์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย - รอบระยะเวลาในการ ติดตาม ประเมินผลไม่ ตรงกันตามแต่ละเจ้าภาพ ทาให้ผลการประเมินได้ ข้อมูลไม่ตรงกันทั้งที่เป็น ตัวชี้วัดเดียวกัน

รายการเอกสารอ้างอิง

- ด้านการปฏิบัติงาน

- ด้านการปฏิบัติงาน

- ด้านนโยบาย - ด้านปฏิบัติการ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


58

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง

ระบบความ เสี่ยง ระบบงานสารบรรณและธุรการ ข้อ 1.4 - ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ถูกใช้ อย่างเต็มที่

รายการเอกสารอ้างอิง

- ด้านการปฏิบัติงาน

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้นาผล กผ.7.4- 3(1) ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสีย่ งที่ได้จากการ วิเคราะห์ที่ได้จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ข้อ 2 มาประเมินโอกาสและผลกระทบ วิเคราะห์ในข้อ 2 ความเสี่ยง ก่อนนาผลการวิเคราะห์มาจัดอันดับของปัจจัยความเสี่ยงในแผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองแผนงาน ซึ่งมีเกณฑ์การจัดอันดับความเสี่ยง ดังนี้ - ค่าระดับความเสี่ยงที่ 15 16 20 25 คือ ระดับสูงมาก - ค่าระดับความเสี่ยงที่ 6 8 9 10 12 คือ ระดับปานกลาง - ค่าระดับความเสี่ยงที่ 1 2 3 4 5 คือ ระดับต่า

อ้างถึง กผ.7.4-2(1) แผนบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ บสน.1)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


59

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 4. มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ ภายหลังจากการได้ผลการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง กผ 7.4 - 4(1) อ้างถึง กผ.7.4-2(1) แผนบริหารความ ความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน ในข้อ 3 กองแผนงาน ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการจัดทาแผนบริหาร เสี่ยงและการควบคุมภายในกอง ความเสี่ยง โดยการกาหนดวิธีการจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภทตามหลัก แผนงานประจาปีงบประมาณ 4 T (Take Treat Transfer และ Terminate) รวมทั้งกาหนดมาตรการ/กิจกรรม พ.ศ. 2556 (แบบ บสน.1) การควบคุมภายใน ในการดาเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ในงานบริหารความ กผ 7.4 - 4(2) แบบรายงานการปฏิบัติตามแผน เสี่ยงไว้อย่างชัดเจนและมีการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุม ควบคุมภายในกองแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใน ระดับส่วนงานย่อย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แบบ บสน.2) 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน กองแผนงาน มี ก ารด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน กผ.7.4-5 (1) อ้างถึง กผ.7.4-4 (2) แบบรายงาน ตามแผน และรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม (บสน.2) แบบรายงานการปฏิบัติตาม การปฏิบัติตามแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน ระดั บ ส่ ว นงานย่ อ ย ประจ าปี บริหารความเสี่ยงและการควบคุม งบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ภายในระดับส่วนงานย่อย ประจาปี และการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยงานพัฒนาระบบงาน งบประมาณ พ.ศ. 2556 (บสน. 2) และคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ เสนอต่ อ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณา ก่ อ นการ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ผ่านระบบประเมิน ติดตามและประเมินผลคา รับรองการปฏิบัติราชการ (e-Performance) รอบ 6 9 และ 12 เดือน ในมิติที่ 4 มิติการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ 19 : ระดับความสาเร็จของการควบคุมภายในและ แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (ก12) และรายงานด้วยวาจาต่ออธิการบดี และ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นาระบบงาน พร้ อ มกั บ หน่ ว ยงานภายใน มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงานได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปี

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


60

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ งบประมาณ ในแต่ละรอบตามกาหนดการ ดังนี้ ครั้งที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 6 เดือน (ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556) ครั้งที่ 2 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556)

รายการเอกสารอ้างอิง กผ.7.4-5 (2) อ้างถึง กผ.1.1-6 (2) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 402 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 เรื่องการนาเสนอรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับหน่วยงาน รอบ 6 เดือน กผ.7.4-5 (3) อ้างถึง กผ.1.1-6 (3) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 737 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานตาม คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ 2556 ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือน กผ.7.4-5 (4) อ้างถึง กผ. 1.1-6 (4) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/ว 1062 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การนาเสนอรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


61

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง ระดับหน่วยงาน รอบ 12 เดือน กผ.7.4-5 (5) อ้างถึง กผ 7.1-6 (5) รายงานผลการ ปฏิบัติราชการตามคารับรองการ ปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ ePerformance ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

6. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดทาสรุปรายงานผลการ กผ 7.4-6(1) อ้างถึง กผ.7.4-4 (2) แบบรายงาน จากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ ดาเนินงานตามแผนบริหารบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปี การปฏิบัติตามแผนบริหารความเสีย่ ง ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป งบประมาณ พ.ศ. 2556 และนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ และการควบคุมภายใน ระดับส่วน ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 งานย่อย ประจาปีงบประมาณ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พ.ศ. 2556 (บสน.2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงแผนบริหาร กผ 7.4-6(2) แผนบริหารความเสี่ยงและการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีการนา ควบคุมภายในกองแผนงาน ประจาปี หลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร COSO ERM มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ งบประมาณ พ.ศ.2557 (แบบ บสน.1) ระบบบริหารความเสียงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และนาพันธกิจของ มหาวิทยาลัยมาเป็นกรอบในการวางระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสของแต่ละปัจจัย เสี่ยง รวมถึงนาผลการวิเคราะห์สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนการจัดทาแผนบริหารเสี่ยงฯ ประจาปี

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


62

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 17 ระบบ (ไม่มีระบบที่ 14 ระบบสารบรรณและ ธุรการ และระบบที่ 16 ระบบหน่วยตรวจสอบภายใน) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลพิจารณาอีกครั้งภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 ก่อนนาเสนอทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย

รายการเอกสารอ้างอิง

กองแผนงาน ก็ได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในระบบที่รับผิดชอบ ในการ จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ภายใต้ พันธกิจที่ 5 : พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนาของโลก ซึ่งมี ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงฯ กองแผนงาน ดังนี้ ระบบความ ปัจจัยความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง เสี่ยง ระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ข้อ 8.2 - หน่วยงานไม่สามารถ - ด้านการปฏิบัติงาน เชื่อมโยงแผนพัฒนา มสธ. สู่การปฏิบัติ - การดาเนินงานส่วนใหญ่ยัง - ด้านการปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ระบบที่ 14 ระบบการรักษาความปลอดภัย และงานอาคารสถานที่ ข้อ 14.2 - ไม่มีแผนแม่บทกายภาพ - ด้านการปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


63

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 ค่าเป้าหมาย 5 ข้อ ผลการดาเนินงาน 6 *การบรรลุเป้าหมาย

= บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน 5.00

= ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


64

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนการประเมินผลผูบ้ ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตัง้ (คะแนนเต็ม ๕) ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลพื้นฐาน คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕)

จานวนยืนยันของสถาบัน 4.69

ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน *การบรรลุเป้าหมาย

ปีการศึกษา 2556 4 คะแนน 4.690 = บรรลุเป้ าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนนการประเมิน 4.69

= ไม่บรรลุเป้ าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


65

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีที่ใช้นบั ผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ 1 ข้อ 2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 ข้อ 6 หรือ 7 ข้อ 8 ข้อ ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ 1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน กผ 9.1-1(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงาน ทาหน้าที่ ในการวางนโยบาย แนวทางการดาเนินงาน กากับควบคุ ม สนับสนุน และดาเนินการตามระบบที่กาหนด ดูแล ในการประกันคุณภาพการศึกษา 2. มี การนาคู่มื อการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ประจ าปี การศึ กษา 2556 ของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นกรอบในการดาเนินการตามที่ มหาวิทยาลัยกาหนด กผ 9.1-1(2) 3. มี ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ หน่ ว ยงาน สนับสนุน จานวน 4 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ - องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดาเนินการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ - องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จานวน 4 ตัวบ่งชี้ - องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จานวน 2 ตัวบ่งชี้

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง มสธ.9.1-1(1) คาสั่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 3735/2552 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสานักงาน อธิการบดี อ้างถึง กผ.7.1-2(5) คาสั่งกองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ 4158/2551 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


66

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ - องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ กผ 9.1-1(3) จานวน 1 ตัวบ่งชี้ 4. มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง และรับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานในทุกปีการศึกษา 5. มีการนาผลการประเมินไปจัดทาแผนยกระดับการประกันคุณภาพ กผ 9.1-1(4) การศึกษาประจาปี ซึ่งปรากฎอยู่ในส่วนที่ 1 ของรายงานการ ประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2556 ของกองแผนงาน กผ 9.1-1(5)

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง มสธ.9.1-1(2) คู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 รายงานการประเมินตนเองของ กองแผนงานประจาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ CHE QA Online แผนยกระดับการประกันคุณภาพ การศึกษากองแผนงาน ประจาปี การศึกษา 2556 2. มีการกาหนดนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการประกัน ในปีการศึกษา 2556 กองแผนงาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กผ 9.1-2 (1) อ้างถึง กผ.7.1-2(1) รายงานการ คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและ บริหารกองแผนงานเพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสนับสนุน ของกองแผนงาน และได้ให้ความสาคัญและปฏิบัติตามนโยบายการ บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2556 ประกันคุณภาพการศึกษา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2555 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 และส่งเสริม ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร สนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น บรรณสารสนเทศ ชั้น 5 อีกทั้งได้นาข้อเสนอแนะจากการรายงานการประเมินคุณภาพ กผ 9.1-2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ การศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2555 มาพัฒนากาหนดโครงการ/ บริหารกองแผนงาน ครั้ง 1/2557 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของกองแผนงาน โดยแสดงให้เห็นในแผน ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ยกระดับการประกันคุณภาพ SAR (ส่วนที่ 1) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร บรรณสารสนเทศ ชั้น 5

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


67

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 9.1-2 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร บรรณสารสนเทศ ชั้น 5 กผ 9.1-2 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริหารกองแผนงาน ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร บรรณสารสนเทศ ชั้น 5 กผ 9.1-2 (5) อ้างถึง มสธ.9.1-1(3) กิจกรรม ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประ เมินคุณภาพภายในประจาปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2556 กุมภาพันธ์ 2556 กผ 9.1-2 (6) อ้างถึง กผ 9.1-1(4) รายงานการ ประเมินตนเองของกองแผนงาน ประจาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ CHE QA Online

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


68

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 9.1-2 (7) อ้างถึง กผ.9.1-1(5) แผนยกระดับ การประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน ประจาปีการศึกษา 2556 3. มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม โดย กองแผนงาน มีตัวบ่งชี้ กผ 9.1-3 (1) อ้างถึง กผ 9.1-1(4) รายงานการ สนับสนุน และมีผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ อัตลักษณ์ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 97.1 กระบวนการ ประเมินตนเองของกองแผนงาน พัฒนาแผน ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าว ปรากฎอยู่ใน ประจาปีการศึกษา 2556 : รายงานการประเมินตนเองของกองแผนงาน องค์ประกอบที่ 97 ตัวบ่งชีท้ ี่ 97.1 กระบวนการพัฒนาแผน องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ ผ่านระบบ CHE QA Online 4. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ กองแผนงานมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ กผ 9.1-4 (1) อ้างถึง กผ 9.1-1(4) รายงานการ ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน การศึกษา ดังนี้ ประเมินตนเองของกองแผนงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน 1. มีการควบคุม ติดตามการดาเนินการ และประเมินคุณภาพการ ประจาปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลา และ 3) ศึกษาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการ CHE QA Online การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพ ศึกษาภายใน ของ สกอ. กผ 9.1-4 (2) อ้างถึง กผ.9.1-1 (5) แผนยกระดับการ การศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน 2. มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ประกันคุณภาพการศึกษากองแผนงาน และเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลาเป็นประจาทุกปี ประจาปีการศึกษา 2556 3. นาผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงผลการดาเนินงาน โดยจัด กผ 9.1-4 (3) ระบบบริการสารสนเทศ มสธ. ทาเป็นแผนยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน (e-Service.STOU) เลือกสารสนเทศ หน่วยงาน กองแผนงาน หัวข้อการ ประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


69

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 4. มีการเผยแพร่รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ผ่านระบบบริการสารสนเทศ มสธ. (e-Service.STOU) หัวข้อสารสนเทศหน่วยงาน กองแผนงาน เรื่องการประกันคุณภาพ การศึกษาและระบบ CHE QA Online 5. มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง กองแผนงาน ได้นาผลการประกันคุณภาพ รวมทัง้ กผ 9.1-5 (1) อ้างถึง กผ 9.1-1(4) รายงานการ การทางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพประจาปี มาพัฒนากาหนด ประเมินตนเองของ ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานสนับสนุน โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของกองแผนงาน และส่งผลให้มี กองแผนงานประจาปีการศึกษา 2556 การพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์กอง ผ่านระบบ CHE QA Online แผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554- 2558) ประกอบด้วย กผ 9.1-5 (2) อ้างถึง กผ.1.1-1(2) แผนยุทธศาสตร์ 1. โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในกองแผนงาน กองแผนงาน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 2. โครงการบริหารจัดการความรู้ของกองแผนงาน (พ.ศ.2554-2558) 3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ กผ 9.1- 5(3) อ้างถึง กผ 7.1-5(8) หนังสือที่ ศธ มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 0522.01(03)/1252 ลงวันที่ (TQA)”ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555-เดือนกรกฏาคม 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่องขอ พ.ศ 2556 อนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรู้การพัฒนา หลักสูตร“การพัฒนาคุณภาพ คุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างเดือนมิถุนายนมหาวิทยาลัยสูค่ วาม กันยายน พ.ศ. 2556 เพื่อพัฒนาคณะพี่เลี้ยงและคณะทางาน เป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง พัฒนาคุณภาพของหน่ยงานนาร่องรุ่นที่ 1 ชาติ (TQA)”

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


70

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 4. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน กผ 9.1-5 (4) (e-KPI รายบุคคล) 5. กิจกรรมอบรม เรื่อง “การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีและการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล (e-KPI) 6. กิจกรรมบรรยาย เรื่อง “การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนการทางาน” กผ 9.1-5 (5)

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ 7.1-5(9) หนังสือที่ ศธ 0522.01(03)/698 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เรื่องขอ อนุมัติโครงการเสริมสร้างความรู้การ พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความ เป็นเลิศฯ อ้างถึงหลักฐาน ตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันเรียนรู้ ผ่านระบบ CHE QA Online ประจาปี 2557 กผ 9.1-5 (6) หนังสือที่ ศธ.0522.01(03)/ 250 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557 เรื่องขอเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปรับ และพัฒนาประสิทธิภาพกระบวน การทางาน กผ 9.1-5 (7) ลายมือชื่อผู้เข้ากิจกรรมบรรยาย เรื่อง การปรับและพัฒนาประสิทธิภาพ กระบวนการทางาน “ระบบงานและ การทางานของบุคลากรกองแผนงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


71

เกณฑ์มาตรฐาน 6. มีการนาข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปใช้ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 1. กองแผนงาน ได้นาข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการประกัน กผ. 9.1 - 6(1) ฐานข้อมูลกลางเพื่อการจัดทารายงาน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่จัดทาโดยศูนย์ประสานงานการ การประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง เพื่อ ประจาปีการศึกษา 2556 รองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประจาทุกปี ดังจะเห็นได้ กผ. 9.1 - 6(2) หนังสือที่ ศธ.0522.13/ว55 ลงวันที่ จากรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง บุคลากร และข้อมูลงบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในช่วงเวลาเดียวกัน ขอความร่วมมือส่งข้อมูล และ ของทุกปี ทาให้ข้อมูลของกองแผนงาน สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เอกสาร/หลักฐานประกอบการ กับของมหาวิทยาลัย ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 นอกจากนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดาเนินงานในลักษณะของการ รวมบริการประสานภารกิจ โครงสร้างของสาขาวิชาต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัยจะมีขนาดเล็ก และเน้นพันธกิจด้านการเรียนการสอนเป็น หลัก ส่วนพันธกิจอื่น ๆ อาทิ พันธกิจด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ แก่สังคม และด้านศิลปวัฒนธรรม จะเป็นการดาเนินงานในภาพรวมระดับ มหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น จึง จาเป็นต้องกาหนดเจ้าภาพรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ พันธกิจของหน่วยงานนั้น ๆ และเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้ดังกล่าว เพื่อส่งให้ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา นาไปจัดทาฐานข้อมูลกลางสาหรับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัยและของสาขาวิชา ซึ่งกองแผนงานรับผิดชอบในการ จัดทาข้อมูล ดังนี้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


72

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์  องค์ประกอบที่ 1 ปรัญญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดาเนินการ  ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแก่สังคม  ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ สังคม  ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม (งบแผ่นดิน)  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

รายการเอกสารอ้างอิง

7. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กองแผนงาน ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเตรียม กผ 9.1-7 (1) อ้างถึง มสธ.9.1-1(3) การประชุมเตรียม ร่วมกันภายในหน่วยงาน / สถาบัน หรือเข้าร่วมในกิจกรรมกลางที่ ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 ที่ ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ดังนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ภายในประจาปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556 - ครั้งที่ 1 ประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ กผ 9.1-7 (2) หนังสือที่ ศธ.0522.13/ว 41 ลงวันที่ การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 28 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่องการ - ครั้งที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทารายงานการประเมิน ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทารายงาน ตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2556 การประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online ประจาปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


73

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 8. มีแนวปฏิบัติที่ดีดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน 1. กองแผนงาน ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในการเป็น กผ 9.1-8 (1) พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ เจ้าภาพหลักในการรับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ตา่ ง ๆ ในการเขียนรายงาน ประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2556 เผยแพร่ ในฐานข้อมูลกลางการประกันคุณภาพการศึกษา 2556 ผ่านศูนย์ ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานใน มหาวิทยาลัย ได้นาไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทารายงานการประเมิน ตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ กผ 9.1-8 (2)  องค์ประกอบที่ 1 ปรัญญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดาเนินการ  ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารทางวิชาการแก่สังคม กผ 9.1-8 (3)  ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่ สังคม  ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม (งบแผ่นดิน) กผ 9.1-8 (4)  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  ระบบบริหารความเสี่ยง

รายการเอกสารอ้างอิง อ้างถึง กผ. 9.1- 6(2) หนังสือที่ ศธ. 0522.13/ว55 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือส่งข้อมูล และ เอกสาร/หลักฐานประกอบการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 คารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 (ตค.56-มีค.57)  ผู้รับผิดชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการราย บุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 (ตค.56-มีค.57)  ผู้รับผิดชอบ สรุปผลการตรวจสอบหลักฐานของคณะ กรรมการย่อยในการกลั่นกรองผลการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กองแผนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กลุ่มพนักงาน)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


74

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

2. กองแผนงาน ได้นาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา มากาหนด เป็นตัวชี้วดั ในคารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล กองแผนงาน ประจาปีงบประมาณ 2557 รอบ 1 (ตค.56-มึค.57) พร้อมทั้งกาหนด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย นิยาม เกณฑ์การให้คะแนน และผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานการจัดทาร่างรายงานการ ประกันคุณภาพ (QA) ประจาปี 2556 1. มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนยกระดับการประกัน คุณภาพการศึกษา ปี 2555 2. มีการจัดทาร่างรายงาน SAR องค์ประกอบที่ 1 3. มีการจัดทาร่างรายงาน SAR องค์ประกอบที่ 7 4. มีการจัดทาร่างรายงาน SAR องค์ประกอบที่ 9 5. เสนอร่างรายงาน SAR ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพกอง แผนงานภายในเดือน มีค.57 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ รายงานไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานประกอบการ รายงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ก่อนการรับประเมินคุณภาพจากคณะผู้ ประเมินตามกาหนดการของมหาวิทยาลัยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


75

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2556 ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน *การบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมาย 6 ข้อ 8

คะแนนการประเมิน 5.00

= บรรลุเป้า

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


76

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีการศึกษา 2556 (1 ก.ค. 56 - 30 มิ.ย. 57) เกณฑ์การประเมิน ใช้คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยต้นสังกัด ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน --ไม่มีข้อมูล-ผลการประเมิน

ปีการศึกษา 2556 ค่าเป้าหมาย ผลการ ดาเนินงาน

(ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด=4.800)

*การบรรลุเป้าหมาย = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน 4.80

= ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ประจาปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)


77

องค์ประกอบที่ 97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 97.1 (สอ./กผ.) กระบวนการพัฒนาแผน รอบปีที่ใช้นับผลงาน : ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 มีการดาเนินการ 1 ข้อ มีการดาเนินการ 2 หรือ 3 ข้อ มีการดาเนินการ 4 หรือ 5 ข้อ มีการดาเนินการ 6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5 มีการดาเนินการ 8 ข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน : เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ กผ 97.1 - 1(1) แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ ระยะ 5 ปี (แผนพั ฒ นา มสธ.ระยะ 5 ปี ) ฉบั บ แรก เมื่ อ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) บุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ครอบคลุมระหว่างปีงบประมาณ สภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา พ.ศ. 2552 – 2556 และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา หรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มกั บ ได้ มี ก ารถ่ า ยทอดลงสู่ แ ผนปฏิ บั ติ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นปีแรก และเมื่อ กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 ได้มีการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


78

เกณฑ์มาตรฐาน (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 97.1 - 1(2) รายงานการประชุมที่ประชุม และแผ นปฏิ บั ติ ร าช การป ระจ า ปี ม าไ ด้ ค รบ แต่ ล ะ ปี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ มหาวิทยาลัยจะทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ทุกปี 5/2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 (วาระที่ 4.1 แผนพัฒนา โดยก่อนเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้ทา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ พ.ศ. 2554-2558 (Rolling Plan)) 5 ปี) และมีการจัดทาฉบับปรับปรุง (Rolling Plan) ของ กผ 97.1 - 1(3) รายงานการประชุมสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 ภายใต้การมีส่วนร่วมของ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็ นชอบจาก วันที่ 29 เมษายน 2554 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 (วาระที่ 5.1 แผนพัฒนา มสธ. เมษายน 2554 ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-2558 (Rolling Plan)) โดยเป็ น แผนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ านและ พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตลอดจน กผ 97.1 - 1(4) รายงานการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน (กลุ่ม ข สถาบันที่เน้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ระดับปริญญาตรี) กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับ (วาระที่ 3.5 การเลือกกลุ่มสถาบัน) ที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


79

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. กผ 97.1 - 2(1) คาสั่ง มสธ. ที่ 1030/2553 เรื่อง ทุกหน่วยงานภายใน 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานจัดทาแผน พ.ศ. 2554 - 2558) ลงไปสู่ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2552-2556) โดยการกาหนดให้ ห น่ ว ยงานมีแ ผนยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 กผ 97.1 - 2(2) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับ ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) ซึ่งแสดงความ ระดับหน่วยงาน (ฉบับรวมเล่ม) เชื่ อ มโยงประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข องหน่ ว ยงานกั บ ประเด็ น ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ง คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2552 – 2556) ของหน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่ (1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน / โครงการ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (2) จัดทาโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


80

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง กผ 97.1 - 3(1) ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง แผนปฏิบัติการประจาปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้าน (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับ แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง ปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) เป็นแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2554 – 2558) สู่แผนปฏิบัติ วิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี ราชการประจาปีของ งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบ 4 พันธกิจ คือ การเรียนการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สอน การบริการทางวิชาการแก่สังคมการวิจัย และการทานุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพิ่มพันธกิจที่ 5 คือ การ พัฒนาองค์กร โดยมีการจัดทาความเชื่อมโยงระหว่างแผนกล ยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 2558) สู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ พร้อมทั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัว กผ 97.1 - 4(1) อ้างถึง มสธ. 1.1-1(1) ประจาปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ บ่งชี้ที่จะใช้วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ กผ 97.1 - 4(2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2556 เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา (ส่วนที่ 2 หน้า 8-24) กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) โดยมี กผ 97.1 - 4(3) ตัวอย่างคารับรองการปฏิบัติราชการ รายละเอียดของการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในระดับ ของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ วิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


81

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 97.1 - 4(4) ตัวอย่างคารับรองการปฏิบัติราชการ 1. จ านวนประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ มี 7 ประเด็ น ของผู้อานวยการกองแผนงาน ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 2. จานวนเป้าประสงค์ มี 14 เป้าประสงค์ 3. มี ตั ว บ่ งชี้ ร ะดั บเป้ าประสงค์ จานวน 64 ตั ว บ่ ง ชี้ รวมทั้งกาหนดค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ กระจาย เป็นรายปี จานวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2558 4. จานวนโครงการยุทธศาสตร์ มี 38 โครงการ และ กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการกระจายเป็นราย ปี จานวน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2555 จากแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ มสธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยกาหนดตัวชี้วัดตามพันธกิจทั้ง 5 จานวน 62 ตัวชี้วัด และถ่ายทอดโครงการยุทธศาสตร์ที่ระบุว่าจะ ดาเนินการในปี 2556 มาจานวน 29 โครงการ พร้อมระบุตัว บ่งชี้และค่าเป้าหมายระดับโครงการยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการ กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการเหล่านี้ไว้ด้วย เพื่อใช้ วัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจาปี

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


82

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556 หลังสิ้นปี โดยมี ระบบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับรองอธิการบดี และผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี มหาวิทยาลัยได้มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กผ 97.1 - 5(1) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ ครบ 4 พันธกิจ ประจ าปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ประจ าปี และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย งบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบทุกพันธกิจทั้ง 5 ประการ ตามที่ สุโขทัย-ธรรมาธิราช ประจาปี ได้กาหนดไว้และปฏิบัติเช่นเดียวกับทุกปี โดยจัดทา “รายงาน งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ มสธ. ประจาปี 2556” ที่ เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 แสดงผลการด าเนิน งานตามเป้า หมายแผนปฏิบั ติร าชการ กันยายน 2556) (หน้า ผ 152 – มสธ. ประจาปี 2556 จาแนกตามพันธกิจ ทั้ง 5 จานวน 62 ผ 154) ตัวชี้วัด กผ 97.1 - 5(2) ประกาศ มสธ. เรื่อง หลักเกณฑ์ การติดตามและประเมินผล ในขณะเดียวกัน เพื่อการมีแนวทางการดาเนินงานและ แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าจะมีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ราชการในเวลาที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยได้วางหลักเกณฑ์การ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจาปีไว้ โดย จัดทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


83

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

ผ่านการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับผู้บริหารและ ระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสร้าง ความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติราชการ โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่ 1. ให้ ทุกหน่วยงานมีการลงนามคารับรองการปฏิบัติ ราชการประจาปีกับผู้บริห าร ที่ กากับดูแลหน่วยงาน ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2. ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการทุกไตร มาสผ่านระบบ e-Performance หรือระบบอื่น พร้อม แนบหลักฐานประกอบอ้างอิง 3. ให้ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน จัดประชุมให้ทุก หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตาม คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี รอบ 6, 9 และ 12 เดื อ น ด้ ว ยวาจาต่ อ อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานประกอบที่ผ่านความ เห็ นชอบของผู้ บริ ห ารหน่ว ยงานหรือคณะกรรมการ หน่วยงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


84

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง 4. สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจาปีของทุกหน่วยงาน เสนอต่อที่ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (Audit Committee) และสภามหาวิทยาลัย รอบ 6 และ 12 เดือน 6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย กผ 97.1 - 6(1) อ้างถึง มสธ. 1.1-5(1) ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 มีการดาเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ กผ 97.1 - 6(2) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว1356 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 1. การติ ด ตามประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ร าชการ มสธ. เรื่อง เรียนเชิญหน่วยงานเข้าร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มีผลการดาเนินงาน ในพิธีลงนามคารับรองการปฏิบัติ ตามเป้ า หมายแผนปฏิ บั ติ ร าชการ มสธ. ประจ าปี ราชการประจาปี พ.ศ. 2556 งบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามพันธกิจทั้ง 5 จานวน 62 กผ 97.1 - 6(3) สูจิบัตรพิธีลงนามคารับรองการ ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน ดังนี้ ปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2556 กผ 97.1 - 6(4) ระบบ e-Performance

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


85

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ รายการเอกสารอ้างอิง ตารางแสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มสธ. กผ 97.1 - 6(5) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว402 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จาแนกตามพันธกิจ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง ปฏิทินนาเสนอรายงานผล ร้อยละ ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ พันธกิจ ของผลการ ประจาปี พ.ศ. 2556 รอบ 6, 9, 12 ดาเนินงาน เดือน พันธกิจที่ 1 : พัฒนาการเรียนการ 69.62 กผ 97.1 - 6(6) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว402 สอนทางไกล โดยมุ่ ง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2556 เรื่อง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก ระดั บ การนาเสนอรายงานความก้าวหน้า การปฏิบัติราชการประจาปี เพื่ อ ต อบสน องกา ร งบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับ พัฒนาประเทศ หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน) ร้อยละ กผ 97.1 - 6(7) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว737 พันธกิจ ของผลการ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เรื่อง ดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงานตาม พันธกิจที่ 2 : พัฒ นาทรัพยากร 69.22 คารับรองการปฏิบัติราชการ มนุ ษ ย์ รวมถึ ง พั ฒ นา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ชุมชน องค์กร สถาบัน (รอบ 9 เดือน) ในสั ง คม เพื่ อ น าไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ และสังคมฐานความรู้

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


86

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 97.1 - 6(8) บันทึกที่ ศธ 0522.01(03)/ว1062 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง พันธกิจที่ 3 : วิจัย ส่งเสริมและ 56.76 การนาเสนอรายงานผลการปฏิบัติ พัฒนาองค์ความรู้และ ราชการตามคารับรองฯ ประจาปี ภูมิปัญญาไทย งบประมาณ พ.ศ. 2556 ระดับ พันธกิจที่ 4 : อนุรักษ์ ส่ งเสริม 90.00 หน่วยงาน (รอบ 12 เดือน) พั ฒ น า ศิ ล ป ะ แ ล ะ กผ 97.1 - 6(9) คาสั่ง มสธ.ที่ 3665/2556 แต่งตั้ง วัฒนธรรม คณะทางานประเมินคะแนน พันธกิจที่ 5 : การพัฒนาองค์กร 65.88 คารับรองการปฏิบัติราชการ รวม 5 พันธกิจ 70.30 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2. จากประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556-2557 ระดับหน่วยงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติ กผ 97.1 - 6(10) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ราชการประจาปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 2556 (Audit Committee) 22 มกราคม 2553 กาหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการรายงาน รอบ 6 เดือน ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีฯ ผ่านระบบ e-Performance โดยฝ่ายวางแผนและวิจัยแจ้ง กาหนดปฏิทินการรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีฯ ระดับหน่วยงาน รอบ 6, 9 และ 12 เดือน และการนาเสนอรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีฯ ด้วยวาจา ต่อ อธิการบดี

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


87

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง กผ 97.1 - 6(11) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีที่กากับดูแล และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 2556 (Audit Committee) และวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 2 ครั้ง คือ รอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ - รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่ 9 – 11 เมษายน 2556 - รอบ 12 เดือน เมื่อวันที่ 23 – 25 กันยายน 2556 สาหรับขั้นตอนของการรายงานผลการดาเนินงานตาม คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีฯ ต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณานั้น หน่วยงานที่อยู่ในกากับของรองอธิการบดีแต่ละ ฝ่ายจะรายงานผลการดาเนินจะรายงานผลการดาเนินงานใน ส่วนที่หน่วยงานนั้นๆ เกี่ยวข้องในระบบ e-Performance จากนั้นจะนาผลคะแนนของทั้งระดับผู้บริหารและหน่วยงาน จากระบบ e-Performance ประจาในหัวข้อต่างๆ ตามกรอบ และตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีของ “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Audit Committee)” ซึ่ง เป็นคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง แล้วส่งให้ สานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อสรุปเป็นภาพรวมผลการ ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


88

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ โดยมีการรายงาน

รายการเอกสารอ้างอิง

ผลจานวน 2 รอบต่อปี คือ รายงานผลในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) 7. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยมีการประเมินแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับ กผ 97.1 - 7(1) รายงานการประเมินผลแผนพัฒนา ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ ปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. (พ.ศ. 2554 – 2558) ประจาปี พิจารณา 2555 และเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร โดยมีการประเมิน ดังนี้ งบประมาณ 2556 1. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ใน กผ 97.1 - 7(2) รายงานการประชุมที่ประชุม แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. 5/2556 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) ประจาปี 2556 (วาระที่ 1.2 ผลการประเมิน งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับ 2. ประเมินความสาเร็จตามมิติพันธกิจ และมิติประเด็น ปรับปรุง (พ.ศ. 2554-2558) ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555) 3. ประเมินความสาเร็จตามโครงการยุทธศาสตร์ของแผน กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


89

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

พันธกิจ 1. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล โดยมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก ระดั บ เพื่ อ ตอบสนองการพัฒนาประเทศ 2. พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ร วมถึ ง พั ฒ นาชุ ม ชน องค์ ก ร สถาบั น ใน สั ง คม เพื่ อ น าไปสู่ สั ง คมแห่ ง การ เรียนรู้และสังคมฐานความรู้ 3. วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ความรู้และภูมิปัญญาไทย 4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและ วัฒนธรรม 5. การพัฒนาองค์กร ร้อยละความสาเร็จในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละความสาเร็จ ตามเป้าหมายตัวชี้วัด ระดับเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 84.40 80.00

63.00 93.40 69.40 78.04

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


90

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ มหาวิท ยาลั ย มีก ารนาผลการพิ จารณา ข้อ คิด เห็ น และ กผ 97.1 - 8(1) อ้างถึง มสธ. 1.1-1(2) ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล ข้อเสนอแนะของที่ประชุมผู้บริหารไปปรับปรุงการจัดทาแผน กผ 97.1 - 8(2) อ้างถึง มสธ. 1.1-1(3) ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) กผ 97.1 - 8(3) แนวทางการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - จากรายงานผลการประเมินแผนฯ 5 ปี ประจาปี 2555 2558) ที่ได้มีการจัดทาฉบับใหม่ เริ่มปี พ.ศ. 2556 – 2560 กผ 97.1 - 8(4) รายงานการประชุม ซึ่งเป็นฉบับที่จัดทาขึ้นตามนโยบายและครอบคลุมวาระของ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ อธิการบดีคนใหม่ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (วาระที่ 5.2 พิชิตพรชัย รวมทั้งการนาข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของที่ กองแผนงานขอความเห็นชอบนโยบายและกรอบวงเงิน ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารไปปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้ งบประมาณ พ.ศ. 2557) กผ 97.1 - 8(5) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (วาระที่ 3.6 แผนปฏิบัติราชการประจาปีและงบประมาณเงิน รายได้มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


91

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

1. แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) เมื่ อ แผนกลยุ ท ธ์ ระยะ 5 ปี ฉบั บ แรก (แผนพั ฒ นา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับแรก) ซึ่งจัดทาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ครอบคลุมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 สิ้ น สุ ด ลง อธิ ก ารบดี ท่ า นใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชั ย เลิ ศ พิชิ ต พรชั ย ) ที ม ารั บต าแหน่ ง ในปี พ.ศ. 2556 จึงได้มีนโยบายจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ ที่เ ริ่ม ในปี พ.ศ. 2556 – 2560 ขึ้ น อย่า งไรก็ต าม ปี พ.ศ. 2556 อยู่ ใ นช่ ว งเวลาของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี งบประมาณ พศ. 2557 ดังนั้น แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 - 2560) จึงเริ่มมีการถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบั ติ ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นปีแรก

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


92

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

ดังนั้นโดยสรุปการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ จึงได้มีการ จัดทา 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 1) ช่วงแรก : ช่วงก่อนปี 2556 โดยก่อนเริ่มปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้ ท าการทบทวนแผนกลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ระยะ 5 ปี (แผนพั ฒ นา มสธ. ระยะ 5 ปี ) และจั ด ท าฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (Rolling Plan) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 โดยมี ขั้ น ตอนการปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบั บ ปรับปรุง ดังนี้ 1.1) ฝ่ายวางแผนและวิจัยได้มีการพิจารณาทบทวน ปณิธานของมหาวิทยาลัยถึงความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใน ปั จ จุ บั น พ บ ว่ า ป ณิ ธ า น ที่ ก า ห น ด ไ ว้ คื อ “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชน ทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาส ทางการศึกษาต่อสาหรับผู้สาเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความ ต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการ รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


93

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ส อ น ท า ง ไ ก ล ซึ่ ง ใ ช้ สื่ อ ก า ร ส อ น ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย์ วิทยุกระจายเสียง

รายการเอกสารอ้างอิง

วิท ยุ โ ทรทั ศน์ แ ละวิ ธี ก ารอื่ น ที่ผู้ เ รี ยนสามารถศึก ษาได้ ด้ ว ย ตนเอง โดยไม่ ต้ อ งเข้ า ชั้ น เรี ย นตามปกติ ” ยั ง มี ค วามเป็ น ปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ 1.2) การจัดทาแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) ฝ่ายวางแผนและวิจัยได้ วิเคราะห์ SWOT ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา 2552 ผลการประเมินตามคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งานวิจัยเรื่อง “การเทียบเคียงระบบ มสธ. กับมหาวิทยาลัย เปิดชั้นนาของต่างประเทศ” โดยรองศาสตราจาร์ ดร.พอพันธุ์ อุยยานนท์ และคณะ และคณะแผนบริหารความเสี่ ยงและ ควบคุมภายใน ปี 2554 – 2555 มาประกอบการวิเคราะห์ ซึ่ง ผลการวิเคราะห์ SWOT ได้มีการปรับหรือเพิ่มตัวบ่งชี้และค่า เป้าหมายระดับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการตาม ยุทธศาสตร์ หลังจากนั้นฝ่ายวางแผนและวิจัยได้นาเสนอแผน กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


94

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี

รายการเอกสารอ้างอิง

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) ต่อที่ประชุมประสาน นโยบายที่ มี อ ธิ ก ารบดี เ ป็น ประธานและได้ เ สนอผ่ า นความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 พร้อมกับได้เผยแพร่แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2554 – 2558) (แผนพัฒนา มสธ. ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - 2558) ไว้ใน ระบบ intranet ของกองแผนงาน 2) ช่วงที่สอง : ปี 2556 (ช่วงเวลาที่อธิการบดีท่านใหม่มา รับตาแหน่ง) 2.1) การเสนอ “กรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


95

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

ตามที่ “คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน” มี น โยบายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น าเสนอนโยบาย/แนวทางการ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สุ ทั ย ธรรมาธิ ร าชประจ าปี และกรอบ วงเงิ น ประมาณการรายรั บ และรายจ่ า ยเงิ น รายได้ ข อง มหาวิทยาลัยประจาปีต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยก่อนที่จะเสนอขออนุมัติรายละเอียดการ จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ในปี 2556 มหาวิทยาลัยได้นา “กรอบงบประมาณ รายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน และทรัพย์สินได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินประมาณการรายรับ รายจ่าย และกรอบวงเงินประมาณการรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และให้มีการเปลี่ยนแปลงจานวน กรอบวงเงินข้างต้น สาหรับรองรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนมาใช้อัตรา ใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


96

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

รายการเอกสารอ้างอิง

และทรัพย์สินในครั้งเดียวกันนี้ด้วย 2.2) การเสนอแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดทารายละเอียด งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย และได้เสนอแผนปฏิบัติ ราชการประจาปี พร้อมงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของ มสธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของ มสธ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่เสนอ

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


97

ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2556 ค่าเป้าหมาย

6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

6 ข้อ

*การบรรลุเป้าหมาย  = บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุ เป้าหมาย

คะแนนการประเมิน

4.00

X = ไม่บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินตนเอง กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปี การศึกษา 2556 (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถนุ ายน 2557) ประจาปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556)


98

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน ในปีการศึกษา 2556 กองแผนงาน ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของ สกอ. รวมทั้ง ตัวบ่งชี้คุณภาพเพิ่มเติมตามภารกิจของกองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส.1) ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ตัวตัง้

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่ วน)

(เกณฑ์ สกอ.)

-

-

8

5

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี ้ที่ 1.1

6 ข้ อ

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 1

5.00

องค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี ้ที่ 7.1 ตัวบ่งชี ้ที่ 7.2

5 ข้ อ

ตัวบ่งชี ้ที่ 7.4 ตัวบ่งชี ้ สมศ. ที่ ๗.๑๓

4 คะแนน

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 7

-

-

7

5

-

-

5

5

-

-

6

5

4.69

1.00

4.690

4.69 4.92


99

ตัวบ่ งชีค้ ุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน

ตัวตัง้

ตัวหาร

ผลลัพธ์ (%หรือสัดส่ วน)

(เกณฑ์ สกอ.)

-

-

8

5

0.00

0.00

(ผลรวมคะแนนประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในโดยต้ นสังกัด=4.800)

4.8

องค์ประกอบที่ 9 ตัวบ่งชี ้ที่ 9.1 ตัวบ่งชี ้ สมศ. ที่ ๙.๑๕

4 คะแนน

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 9

5.00

องค์ประกอบที่ 97 ตัวบ่งชี ้ที่ 97.1

6 ข้ อ

-

-

6

4

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 97

4.00

เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ของทุกองค์ประกอบ

4.81


100

ภาคผนวก รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากองแผนงาน ผู้อานวยการกองแผนงาน (นางนพวรรณ จารุโรจน์เนาวรัตน์) หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล (นางอมรา พินิจไพฑูรย์) หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและบริหารต้นทุน (นางสาววันดี ปทุมเมือง) หัวหน้างานวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร) หัวหน้างานพัฒนาระบบงานและคุณภาพการบริหารจัดการ (นางนิภาพร ภาคอุทัย) หัวหน้างานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม) หัวหน้างานบริหารจัดการทั่วไป (นางสาวอริสรากรณ์ คณะนา)

ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

Profile for Pathara Auksorn

Qa 56  

Qa 56  

Advertisement