Page 1

รายงาน เรื่ อง....สื่ อออนไลน์ จัดทาโดย นางสาวฐิดารัตน์ ทองอุดร นางสาวละอองดาว เสี ยนขุนทด นางสาวจันทรา เอื่ยมชื่น นางสาวถิราพร เอื่ยมงาม นางสาวรัชมาภรณ์ กองทาน

554186009 554186018 554186038 554186039 554186041

เสนอ อาจารย์ สุ จิตตรา จันทร์ลอย รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสาหรับครู ภาคเรี ยนที่ 1/ 2555


สื่ อออนไลน์ การติดต่อสื่ อสารคือปัจจัยหลักในการดารงชีวติ ของสัตว์สังคมชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า มนุษย์ มนุษย์เริ่ มมีการติดต่อกันมาช้านาน ทั้งการเผชิญหน้าโดยตรง ผ่านการพูดคุย รวมถึงการสื่ อสาร ผ่านสื่ อซึ่งยังคงมีไม่มากนัก และยังไม่ทนั สมัยเหมือนเช่นทุกวันนี้ เพราะทุกวันนี้สื่อถูกสร้างขึ้นเหลือคณา จนบางครั้งตัวมนุษย์เองยังต้องวิง่ ตาม ทันบ้าง ไม่ทนั บ้าง โดยธรรมชาติของมนุษย์คือการดารงชีพผ่านสังคม พร้อมกันนั้นยังใช้วฒั นธรรมเป็ น ตัวเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้นไปอีก เปรี ยบเสมือนกาวที่คอยประสานภาพแต่ละภาพ ที่เฟ้ นตัวเองหรื อโดนเลือกเฟ้ นให้ตอ้ งมาอยูร่ วมกัน กลายเป็ นภาพที่สมบูรณ์ในที่สุด ด้วยเหตุแห่งการดารงชีวติ ในลักษณะนี้จึงหนีไม่พน้ ที่จะต้องมีสื่อเพื่อใช้สื่อสารกันในกลุ่มกับ นอกกลุ่ม และนับวันอิทธิ พลของเจ้าสื่ อเหล่านี้นี่เองที่เริ่ มจะคล้าย เข็มทิศที่คอยกาหนดวิถีชีวติ ให้กบั มนุษย์แบบไม่รู้ตวั ก็เป็ นได้ในอดีตสื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนแต่เคยอยูใ่ นยุคที่รุ่ง เรื่ องมาแล้วทั้งนั้น จนกระทัง่ ปัจจุบนั สื่ อต่างๆ ก็ยงั คงรุ่ งเรื องอยู่ เพียงแต่เริ่ มมีโทรคมนาคม สื่ อ ออนไลน์ เสริ มเข้ามากลายเป็ นโครงข่ายสลับซับซ้อน และหลายครั้งกลับดูวุ่นวายเข้าไปแทนที่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เกิดเพราะมนุษย์รู้จกั ผลิตภาษาขึ้นมาใช้เอง ภาษาที่มีความคิดเป็ นกระบวนการหลัก สื่ อชนิดนี้จึงยังคงความขลังถึงปัจจุบนั สื่ อวิทยุ คือสื่ อที่เปิ ดรับง่ายที่สุด เพราะแม้กระทัง่ ผูไ้ ม่รู้หนังสื อก็สามารถทาความเข้าใจได้ สื่ อ โทรทัศน์คือสื่ อที่สามารถเข้าถึงอารมณ์ ความเข้าใจง่ายที่สุด สื่ อชนิดนี้จึงได้รับความนิยมอย่าง มาก อีกสื่ อที่ลืมไม่ได้ สื่ อโทรคมนาคม เพราะความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ คือความปรารถนาของมนุษย์ในการรับสื่ อ อย่างแท้จริ ง สื่ อออนไลน์ คือเครื่ องมือที่ยอ่ โลก แต่มนั ก็เป็ นโลกที่เต็มไปด้วยอันตราย หนาซ้ าที่อนั ตรายที่สุด ณ เวลานี้


สื่ อข้ อความทางโทรศัพท์ ด้วยความสะดวกสบายเวลารับข้อมูล สื่ อชนิดนี้จึงสามารถเจาะ กลุ่มเป้ าหมายได้เร็ วที่สุดในเวลานี้ดงั นั้นสื่ อทุกชนิดจึงล้วนเป็ นเครื่ องมือในการหาประโยชน์ ของผูท้ ี่ตอ้ งการมันสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวติ มนุษย์ในทุกด้าน และแทบทุกคน จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ ณ เวลานี้อิทธิพลของสื่ ออาจแทรกซึมเข้ามาในตัวทั้งภายในและภายนอก ภายในคงต้องพูดถึงเรื่ องจิตใจ ความคิด ที่ผา่ นการรับสื่ อ จนมีกระบวนการของจิตใต้สานึกที่ เปลี่ยนไป ชอบเก็บตัว อารมณ์รุนแรง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้น บริ โภคสื่ อที่ไม่ดีมากเกินไปหรื อเป็ นสื่ อที่ดีแต่ผดิ วิธีนนั่ เองส่ วนปัจจัยภายนอก นั้นเห็นได้ชดั จากองค์รวมของบุคคลที่กล่าวข้างต้นเมื่อได้มาอยูร่ วมกัน มีการแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ผลสรุ ปของการรวมครั้งนี้แน่ชดั ว่า จะต้องประกอบไปด้วยความไม่ดี มากกว่าดีอย่างแน่นอนเพราะการเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์เองไม่ทนั ได้ระแวดระวังไว้ก่อนนัน่ เอง สื่ อในปัจจุบนั จึงมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็ นอย่างมากถึงมากที่สุด มิหนาซ้ ายังกลายมาเป็ นดาบสอง คม ที่มีประโยชน์มากมายพร้อมโทษเหลือร้ายอีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ วัฒนธรรมจากอิทธิพลของสื่ อนี้เอง เริ่ มเด่นชัดขึ้นเมื่อเจ้าสื่ อเหล่านี้เริ่ มส่ งผลร้ายมากกว่าดีใน บางครั้ง เพราะมนุษย์มกั มองแต่ประโยชน์ และด้านดีของมัน จนมาสะดุดเมื่อได้รับรู ้วา่ มันได้ส่ง ผลร้ายกลับมาแล้ว ตัวอย่างเช่นการใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่ อสารถึงกันในยุคปัจจุบนั ระยะแรกเราต้องยอมรับว่าสื่ อ ชนิดนี้มีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมของเราจริ งๆ เพราะอินเตอร์เน็ตได้เข้ามาย่อโลกของเรา ทาให้พวกเราติดต่อสื่ อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว การสื บค้น หาความรู ้ทางสื่ อชนิดนี้ถูกนามาใช้ อย่างเข้มข้น จวบจนกระทัง่ ผลร้ายของมันเริ่ มปรากฏตัวและดูทีท่าว่าจะแก้ได้ยาก และไม่ ระแวดระวังในดาบเล่มนี้อย่างพอสมควรนัน่ เอง เด็กๆจะให้ความสนใจกับสื่ ออินเตอร์เน็ตเป็ น อย่างมาก และบางครั้งก็มากจนพวกเค้าคิดว่าในโลกนี้ของพวกเขามีเพียงตัวเค้าเองกับ อินเตอร์เน็ต ทุกอย่างที่ผา่ นประสาทตา ผ่านระบบความคิด จากสื่ อชนิดนี้ได้ชกั นาให้เกิดความ เชื่อจนกระทัง่ ส่ งผลร้ายแก่ตวั พวกเขาเอง ดังเช่นการเชื่อในข่าวสารจากอินเตอร์ ความบันเทิงที่ นาไปสู่ ความผิดศีลธรรม การติดต่อสัมพันธ์ที่ตอ้ งใช้ความจริ งใจแต่กม็ ีคนจานวนมาก สวบบท ซาตานระหว่างที่ใช้สื่อชนิดนี้อยู่


และนี่เป็ นเพียงส่ วนน้อยที่หยิบยกมาเท่านั้น โดยเฉพาะสังคมและวัฒนธรรมที่ตอ้ งควบคู่ไปกับ การดาเนินการทางการเมือง เพราะการดาเนินการทางการเมืองคือปั จจัยหนึ่งในการแสดงซึ่ ง ทัศนคติ ความคิด และความเจริ ญของมนุษย์ การปกครองคนไม่วา่ จะใช้ระบอบใดก็ตาม ผูป้ กครองจาเป็ นต้องมีเครื่ องมือที่เรี ยกว่า สื่ อ เป็ นเครื่ องมือหลัก ไม่วา่ จะเป็ นการปราศรัย การ โฆษณาชวนเชื่อ การออกกฎหมาย การออกคาสั่งต่างๆ สื่ อล้วนมีความจาเป็ นทั้งสิ้ น ยิง่ ไปกว่า นั้นหากอุณหภูมิทางการเมืองเข้าสู่ องศาที่สูง ไม่วา่ จะเป็ นการแข่งขันหาเสี ยง การเกิดความไม่ สงบในประเทศ หรื ออื่นๆ ฝ่ ายที่ครอบครองสื่ อมากกว่า แน่นอนเปอร์เซ็นแห่ งชัยชนะย่อมอยูใ่ น มือของกลุ่มคนเหล่านี้ดว้ ยหากสื่ อที่ผมู ้ ีอานาจใช้ สามารถคลอบคลุมทั้งสังคมและวัฒนธรรมได้ ทุกภาคส่ วนแต่เนื้อแท้ของรายละเอียดกลับมีนยั ยะซ่อนเร้น ซ่อนความชัว่ ร้าย เห็นแก่ตวั ท้ายที่สุด ประเทศหรื อสังคมนั้นจะต้องพบพานแต่ความวิบตั ิเป็ นแน่ แต่หากรู ้จกั เฉลียวใจ และคนส่ วนใหญ่ในสังคมเริ่ มรู ้ตวั ว่าหากปล่อยให้ผนู ้ าของพวกเขา ครอบครองสื่ อต่อไป พวกเราจะต้องเดือดร้อน ก็ควรจะเปลี่ยนอากัปกิริยาที่คล้ายการตื่นจากฝัน ได้แล้ว จากนั้นใช้ความเข้มแข็งในสังคมและวัฒนธรรมของตนที่มีอยูใ่ ห้เป็ นประโยชน์ เพียง เท่านี้ อิทธิพลสื่ อที่ถูกนามาใช้ครอบงาก็จะเสื่ อมสลายเมื่อไร้ซ่ ึงการสนองตอบอย่างเป็ นธรรมดา ท้ายสุ ดมันขึ้นอยูก่ บั ทุกคนแล้วว่าจะปล่อยให้สื่อมีอิทธิพลต่อเราแบบนี้ต่อไปหรื อจะเปลี่ยน บทบาทมาเป็ นผูม้ ีอิทธิพลต่อสื่ อโดยการเลือกเฟ้ นสื่ อแท้และทาลายสื่ อเทียมออกไปเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบนั ไม่วา่ มนุษย์จะทาอะไรก็ตาม ก็ตอ้ งใช้เครื่ องทุ่นแรง ที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เสมอๆเพราะเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลในการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ในปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก มันสามารถอานวยความสะดวกให้ทาสิ่ งต่างๆได้ง่ายดายและรวดเร็วยิง่ ขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ สื่ อออนไลน์ในปัจจุบนั ดูเหมือนว่าเพศที่จะได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์มากที่สุดคือ ผูห้ ญิง จะเห็นจากในหน้าหนังสื อพิมพ์ หรื อสื่ อต่างๆที่นาเสนอข่าวสารมีข่าวผูห้ ญิงถูกล่อลวง ทางอินเทอร์เน็ตเป็ นจานวนมากซึ่งเป็ นอันตรายและเป็ นการสู ญเสี ยต่อตัวบุคคล ครอบครัว และ สังคมเป็ นอย่างมากนอกจากนี้ในปัจจุบนั ยังมีการใช้สื่อออนไลน์ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น นศ. หญิงมีการประกาศขายบริ การทางเพศผ่านทางสื่ อออนไลน์เป็ นจานวนมากที่ถูกจับก็มีหลายราย บ้างก็อา้ งว่าเพราะต้องการเงินไปจ่ายค่าเทอม ต้องการเงินไปซื้อรถ ซื้อกระเป๋ าแบรนด์เนม ซึ่ง ล้วนแล้วแต่เป็ นข้ออ้างทั้งสิ้ น และการกระทาดังกล่าวนั้นถือว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่สมควร และ


เป็ นตัวอย่างที่ไม่ดี แต่กใ็ ช่วา่ สื่ อออนไลน์จะมีแค่ผลเสี ยเพียงอย่างเดียวเพราะสื่ อออนไลน์กม็ ี ข้อดีอยูห่ ลายอย่าง เช่น ใช้เพื่อการเรี ยนการสอน ใช้เป็ นการบอกเล่าประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น สื่ อ ออนไลน์กม็ ีท้ งั ข้อเสี ยและข้อดี อยูท่ ี่ผใู ้ ช้วา่ จะมีสามัญสานึกและวิจารณญาณไหมการใช้สื่อ ออนไลน์น้ นั จึงมีผลกระทบต่อทุกๆคน ไว้วา่ จะหญิงหรื อชาย และในคนทุกอายุ ถ้าเราใช้อย่าง ถูกต้อง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อเรา ถ้าใช้ในทางที่ผดิ ผลกระทบในด้านที่ไม่ดีกจ็ ะเกิดกับตัวเรา เพราะฉะนั้น ท่านๆ ทั้งหลายคงรู ้แล้วนะค่ะว่า คุณควรใช้ประโยชน์จากสื่ อออนไลน์อย่างไรให้ ได้ประโยชน์มากที่สุดและไม่ส่งผลกระทบในทางไม่ดีต่อตัวคุณเองและคนอื่นๆด้วย อินเทอร์เน็ต ถือเป็ นสื่ อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากในทุกเพศทุกวัย โดยไม่จากัด แค่เฉพาะวัยรุ่ น หรื อวัยทางานเท่านั้น ในวัยผูส้ ู งอายุ ก็สามารถเปิ ดโลกทัศน์ในโลกออนไลน์ได้ เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น รับส่ งอีเมล์ ค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค้นหา ติดตามข่าวสาร เช็ค สภาพอากาศ ดูขอ้ มูลการเดินทาง หรื อข้อมูลด้านการเมือง รวมทั้งใช้เว็บเครื อข่ายสังคม เพื่อ ปฏิสัมพันธ์กบั คนกลุ่มอื่นๆ ซึ่งปัจจุบนั มีเว็บที่จดั ทาสาหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุโดยเฉพาะ และเน้น การใช้งานที่สะดวก และง่าย เช่น ด้านสุ ขภาพ การักษาสุ ขภาพ เป็ นต้น เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศรี ศกั ดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการ และประธานผูบ้ ริ หารวิทยาลัยการศึกษา ทางไกลอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมคอมพิวเตอร์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สะท้อนมุมมองว่า ปัจจุบนั ผูส้ ู งวัยมีจานวนมากขึ้น ดังนั้น การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ โดย เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งวัยได้ทดลองใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต จะช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในกลุ่มผูส้ ู งวัยที่สาคัญช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ความรู ้ในกลุ่มผูส้ ู งวัย ทาให้มีความภาคภูมิใจ และรู ้จกั คุณค่าของตัวเองในการทาอะไรต่างๆ ได้ เอง ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ และสร้างองค์ความรู ้ที่หลากหลายมากขึ้นจากการใช้ อินเทอร์เน็ต ในการเชื่อมความสัมพันธ์กบั ลูกหลาน แต่ในทางกลับกัน ถึงแม้วา่ อินเทอร์เน็ต จะ ช่วยให้ผสู ้ ู งวัยมีสังคม ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และช่วยลดความเหลื่อมล้ าทาง เทคโนโลยี สารสนเทศก็ตาม บางครั้งอาจเกิดการรู ้ไม่เท่าทันภัยในโลกออนไลน์ที่อาจจะส่ งผล กระทบต่อตัวผูส้ ู งวัยเองก็เป็ นได้ กรณี น้ ี ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ แนะนาว่า ผูส้ ู งวัยต้องระวังการฉ้อโกง ทางอินเทอร์เน็ต ไม่วา่ จะเป็ นการฉ้อโกงในเรื่ องการประกันสุ ขภาพ ยาปลอม ผลิตภัณฑ์ชะลอ ความแก่ การค้าออนไลน์ หรื่ ออื่นๆ ด้วย เพราะพวกมิจฉาชีพมักคิดว่า ผูส้ ู งอายุเป็ นเหยือ่ ที่หลอก


ง่าย เชื่อง่าย สอดรับกับการรายงานของสานักสื บสวนกลางสหรัฐฯ หรื อ เอฟบีไอ ที่ระบุวา่ ผูส้ ู ง วัยเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต เพราะผูส้ ู งวัยส่ วนใหญ่มองโลกในแง่ดี ไม่ ค่อยกล้าปฎิเสธ รู ้ไม่เท่าทันวิธีการฉ้อโกง เวลาถูกฉ้อโกงมักจะไม่กล้าแจ้งให้บุตรหลานทราบ และไม่รู้ขอ้ มูลมิจฉาชีพ เช่น ไม่รู้วา่ มิจฉาชีพเป็ นใคร จาวันติดต่อไม่ได้ หรื อจาที่อยูไ่ ม่ได้ เป็ น ต้น ดังนั้นถ้าไม่เข้าใจสิ่ งใด ให้ปรึ กษาคนในครอบครัว หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี่ความรู ้ หรื อข้อมูล เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวก่อนตัดสิ นใจ อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ ได้แบ่งประเภทของการฉ้อโกงที่ น่าจะเกิดขึ้นกับผูส้ ู งวัยไว้ดงั ต่อไปนี้ เพื่อรู ้เท่าทัน และป้ องกันตัวเองจากการฉ้อโกงดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี การโฆษณาเรื่ องการประกันสุ ขภาพ มักแอบแฝงมากับเว็บต่างๆ เช่น เว็บบริ ษทั ประกันชีวติ , เว็บชมรมคนรักสุ ขภาพ, เว็บบ้านพักผูส้ ู งวัย เป็ นต้น ในส่ วนของการฉ้อโกงมีหลาย รู ปแบบ เช่น ให้กรอกแบบฟอร์มผลสารวจด้านสุ ขภาพผูส้ ู งวัยแลกกับของรางวัล, ให้เซ็นสัญญา เกี่ยวกับการประกันสุ ขภาพ โดยอ้างว่าจะได้รับคาปรึ กษาสุ ขภาพฟรี จากแพทย์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และ หลังจากนั้นจะมีใบเสร็จเรี ยกเก็บเงินส่ งมาที่บา้ นนอกจากนี้ ศ.ดร.ศรี ศกั ดิ์ ยังบอกถึงการฉ้อโกง ทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ด้วยว่า ยังมีในเรื่ องของการทาธุรกรรมธนาคารทางอินเทอร์เน็ต การซื้ อตัว๋ ทางอินเทอร์เน็ต การล่อลวงทางเว็บเครื อข่ายสังคมเพื่อรู ้ขอ้ มูลบัตรเครดิต การกูย้ มื เงินทาง อินเทอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่งผูส้ ู งวัยต้องรู ้เท่าทันด้วยอย่างไรก็ดี การใช้คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต สาหรับผูส้ ู งวัย เสมือนเป็ นดาบสองคม แง่หนึ่งก็มีประโยชน์ แต่อีกแง่กม็ ีโทษเช่นกัน ดังนั้นควร เล่นอย่างระมัดระวัง ไม่หลงใหลกับโฆษณาชวนเชื่อตามเว็บต่างๆ ซึ่งไม่เฉพาะแต่เพียงผูส้ ู งวัย เท่านั้น คนหนุ่มสาว หรื อผูใ้ หญ่บางคน อาจตกหลุมพรางของกลลวงจากผูไ้ ม่หวังดีที่แฝงตัวอยู่ ในโลกออนไลน์กเ็ ป็ นได้เรื่ องราวของพวกมิจฉาชีพที่หากินทางสื่ อออนไลน์น้ ี ในข่าวเราจะได้ ยินกันบ่อยๆ อยูแ่ ล้ว ดิฉนั คิดว่าการทาธุรกรรมใดๆ ทางอินเตอร์เนตนั้นมันสะดวก สบายและ รวดเร็ว ดีกจ็ ริ ง แต่กอ็ ย่างที่ขอ้ มูลข้างต้นว่า มันค่อนข้างจะอันตรายสักหน่อย เพราะว่ามันเป็ น การทาธุรกรรมทางสื่ อออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถเห็นของจริ ง เห็นผูต้ ิดต่อจริ ง บางทีเราอาจเสี ยรู ้ กลลวงของพวกมิจฉาชีพได้เพื่อนดิฉนั เคยสั่งซื้อของจากอินเตอร์เนต แล้วเจ้าของสิ่ งของก็บอก ไว้วา่ ต้องโอนเงินมาก่อนของถึงจะส่ งไปให้ ในบางเว็บก็เชื่อถือได้ และบางเว็บก็เชื่อถือไม่ได้ และเว็บที่เพื่อนดิฉนั สั่งซื้ อของ เมื่อโอนเงินไปให้แล้ว เขากลับไม่ส่งของมาให้ ติดต่อก็ไม่ได้ กลายเป็ นว่าเสี ยเงินฟรี ไป ดังนั้นเมื่อท่านต้องการที่จะทาธุรกรรมใดๆ ควรจะตรวจดูให้รอบคอบ เสี ยก่อนที่จะเสี ยเงินไปฟรี ๆ แต่วา่ ในบางทีมนั ก็ตรวจสอบยาก บางทีกโ็ ชคไม่ดี และอาจโดนกล


ลวงสารพัดของพวกมิจฉาชีพหลอกเอาด้วย เพราะฉะนั้นควรต้องระวังอย่างมากในการใช้สื่อ ออนไลน์น้ ี ไม่เพียงแต่แค่พวกมิจฉาชีพเท่านั้นยังมีพวกที่ไม่หวังดีที่แฝงตัวบนโลกอินเตอร์เน็ต และใช้สื่อออนไลน์ท้ งั หลายหลอกล่อให้เราติดกับอีกมากมาย Hi 5 มีประโยชน์ หรือโทษ!

ในปัจจุบนั hi5 คือสื่ อออนไลน์ที่คนรู ้จกั กันและมีสมาชิกมากเป็ นอันดับ2ของโลก มีการใช้อย่าง แพร่ หลาย มีหลากหลายอาชีพให้ความนิยมไม่เว้นแม้กระทั้ง ลูกเล็ก เด็กแดง หรื อพระก็ยงั เล่น เลย ซึ่งอาจเป็ นอีกช่องทางของคนบนโลกออนไลน์ได้ติดต่อสื่ อสารกัน ผ่านการคอมเม้น เป็ น การพูดคุยอีกอย่างหนึ่ง ส่ วนประกอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง hi5 มีอยูห่ ลายซึ่งไม่นบั เจ้าของเว็บและ ผูจ้ ดั ทาเว็บ เจ้ าบ้ านคือ เจ้าของยูสเซอร์ hi5 สามารถกรอกประวัติต่างๆของตัวเองลงได้หรื อไม่กอ็ าจจะเป็ น การโกหกเพราะไม่สามารถเช็คได้วา่ คุณเป็ นใครหรื อใช่คุณหรื อเปล่า การโพสรู ปต่างๆมีท้ งั วาบ หวิว น่ารัก ต่างๆนานาๆ แต่ที่เห็นเป็ นส่ วนใหญ่ คงหนีไม่พน้ รู ปภาพของตัวเอง ซึ่งไม่เข้าใจว่า เหตุผลของการแสดงรู ปของตนเองเพื่อจุดประสงค์อนั ใด สมาชิกหรือเพือ่ น จะเป็ นกลุ่มคนพิเศษที่สามารถอ่านหรื อดู hi5 ของเพื่อนหรื อเจ้าบ้านคนอื่น สามารถตอบหรื อคอมเม้นให้แก่สมาชิกได้


บุคคลทัว่ ไป กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่สามารถดูขอ้ มูลของคนที่ไม่ใช่เพื่อนหรื ออาจจะดูได้แต่ไม่ สามารถคอมเม้นให้แก่เจ้าบ้านที่เข้าไปเยีย่ มชมได้ ในความคิดของดิฉนั เกี่ยวกับการเล่น Hi 5 ที่เล่นเพราะว่ามีเห็นเพื่อนๆ คุยกันว่าทา Hi 5 เล่น Hi 5 เม้น Hi 5 ไอ้ตวั เราก็อยากรู ้วา่ มันสนุกตรงไหนเห็นเพื่อนเล่นกัน พูดถึงกันบ่อยๆ แล้วเราก็ไม่อยากดูเชยใน สายตาเพื่อนว่าล้าสมัย ดิฉนั ก็เลยลองเล่นดู ในตอนแรกๆ ที่ลองเล่นมันก็สนุกดี เพราะเราได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆ มันก็สนุกดีบา้ งในการที่ เห็นว่ามีคนแอดเข้ามาขอเป็ นเพื่อนใน Hi 5 เรา โดยที่เราไม่เคยรู ้จกั คนๆนั้น และก็มีเพื่อนที่เรี ยน ห้องเดียวกันแอดเข้ามา ก็ได้เข้าไปเม้นเข้าไปดู Hi 5 ของเขาบ้าง เล่นไปสักพักนึงแล้วก็ไม่เห็นมี อะไรที่น่าสนุกเลย โดยเฉพาะการที่ตอ้ งเข้าไปเม้นคนนั้น เม้นคนนี้ ไม่เห็นได้สาระประโยชน์ อะไร เข้าไปเม้นเพื่อก็ไม่รู้จะเม้นอะไร เพราะว่าก็เจอกันเกือบทุกวัน อยากถามอะไรก็โทรศัพท์ เอา ง่ายกว่า สะดวกกว่า ถึงจะเสี ยเงินค่าโทรก็ตาม จึงเลิกเล่นไป ไม่วา่ จะเป็ น Facebook, Twister ก็ไม่เล่น เพราะว่าเรารู ้สึกว่าไม่เห็นความจาเป็ นเราที่จะต้องเล่น ใครจะว่าเชยก็ตามทีแต่กไ็ ม่ได้ อยากจะบอกว่ามันไม่ดีไปเสี ยหมด ส่ วนดีๆของมันก็มี อย่างเช่น บางคนอาจใช้ติดต่อกับเพื่อนที่ ไม่ค่อยได้เจอและคุยกันทางโทรศัพท์ เพราะว่าเวลาอาจว่างไม่ตรงกัน ใช้ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลกับกลุ่มเพื่อนที่สนใจกิจสนใจกิจกรรมเดียวกับเรา การติดต่อกับเพื่อนที่อยูห่ ่างไกลเช่น ต่างประเทศ เป็ นต้น และจากที่เห็นๆ เพื่อนบางคนชอบเล่น Hi 5 และก็ใช้สื่อออนไลน์ตวั นี้ ในทางที่ผดิ ที่ไม่ควร ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว Hi 5 ก็คงมีท้ งั ประโยชน์และโทษและมันก็ ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ช้วา่ จะใช้สื่อออนไลน์ตวั นี้ไปในทางใด จะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรื อ ก่อให้เกิดโทษแก่ตนเอง...


สื่ อออนไลน์ กบั สื่ อทัว่ ไป เหมือนหรือต่ างกัน?

ความแตกต่างอย่างหนึ่งของ สื่ อออนไลน์ (Social Media) กับสื่ อทัว่ ไป (Industrial Media) ก็คือ,, ต้นทุนราคานัน่ เอง คิดกันง่ายๆ ว่าในการโฆษณาครั้งหนึ่ง 1 นาทีกบั โทรทัศน์คุณเสี ยเป็ นแสน กับหนังสื อพิมพ์หนึ่งหน้าก็เป็ นแสน ซึ่งจริ งอยูว่ า่ ปริ มาณผูร้ ับข่าวสารในช่วงนั้นอาจจะเยอะ สามารถสร้างการรับรู ้ให้เกิดขึ้นได้ต้ งั แต่ 0 - 1 ล้านคน ซึ่งเหตุการณ์น้ นั ก็อาจเกิดขึ้นได้กบั สื่ อ ทางออนไลน์ดว้ ยเช่นกัน เพราะถ้าเราสามารถเข้าไปนับ static ของจานวนผูท้ ี่คลิ๊กหน้าเว็บดังๆ อย่างเช่นกูเกิ้ล พันทิป หรื อ hi5 ต่อวันก็เป็ นจานวนหลายแสน หลายล้าน ซึ่งจานวนของคน เหล่านี้ทาให้นกั การตลาดหลายๆ ท่านก็ไม่อาจมองข้ามได้ ข้ อแตกต่ างหลัก ๆ ระหว่าง Social Media (สื่ อออนไลน์) กับ Industrial Media (สื่ ออุตสาหกรรม) ก็คือ การเข้ าถึง - ถ้าจะพูดถึงการสร้างการรับรู ้ให้กบั คนหมู่มากแล้ว Social Media เองก็มีเทคโนโลยี ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนจานวนมากได้ถึงระดับโลก ไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศเท่านั้น การเลือกหา - เรารู ้กนั ดีกว่าสื่ ออุตสาหกรรมที่เข้าถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่น้ นั มีค่อนข้างจากัด อย่าง โทรทัศน์ในประเทศไทยก็มีเพียงแค่ช่อง 3 5 7 9 ซึ่งมีกฎหมายบังคับให้การโฆษณาต่อรายการ หนึ่งๆ มีจานวนเท่าไหร่ ทาให้ราคาของสื่ อประเภทนี้ทะยานสู งอย่างที่เรี ยกว่า ไม่มีเพดานราคา กันเลยทีเดียว แต่สาหรับสื่ อออนไลน์ แน่นอนด้วยความอิสระของการจดโดเม็นพื้นที่ ดังนั้นการ แข่งขันย่อมมีสูง ราคาก็อาจจะไม่แพงอยูท่ ี่วา่ เทคนิคการวิง่ เข้ากูเกิ้ลของใครจะเจ๋ งกว่ากัน


การหยิบใช้ - โฆษณาปัจจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้างสู ง ไม่วา่ ภาพ เสี ยง มุข ที่จะต้องขุดแก่นของ ความเป็ นครี เอทีฟกันออกมาเลยทีเดียว นอกจากนั้นแล้วสารพันเทคนิคก็ทุ่มลงไป เพื่อสร้างภาพ สวย ภาพเด่น และสามารถดึงดูดสายตาของผูช้ มให้หนั มาดู 1 นาทีของงานโฆษณา บางทีใช้ เทคนิคมากกว่าภาพยนตร์หลังข่าวสักเรื่ องอีก แต่สาหรับสื่ ออนไลน์แล้วใครๆ ก็สามารถทาได้ ไม่วา่ จะเป็ นเทคนิคแฟลช หรื อดรี มเวฟเวอร์ แถมค่าแรงก็ต่ากว่าไปจ้างคนทางานสเปเชี่ยล แอฟเฟค อีกหลายเท่า ความทันต่ อเหตุการณ์ - การโฆษณาด้วยสื่ ออุตหกรรมเราจะวัดการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคได้ ค่อนข้างยาก ในขณะที่การสื่ อออนไลน์กบั มีการตอบสนองค่อนข้างจะทันท่วงที อาจจะเรี ยกได้ ว่าในทันทีกว็ า่ ได้ แต่ปัจจุบนั สื่ ออุตสากรรมก็พยายามนาเอาเครื่ องมือในการสื่ อสารสองทางมา ปรับใช้ เช่นการส่ ง SMS หรื อส่ งข้อความ การโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็ นต้น ความยัง่ ยืน - สื่ อทางอุตสาหกรรมเป็ นสื่ อที่ค่อนข้างจะมีหลักฐาน เพราะเมื่อหนังสื อถูกพิมพ์ ออกมาแล้วข้อความที่สื่อออกไป ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ในขณะที่สื่อทางโลกออนไลน์ เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ตลอดเวลา ซึ่งจากตรงนี้กเ็ หมือนกับดาบสองคม เพราะแม้วา่ การเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ขอ้ มูลที่เราได้รับมีความทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ แต่ใน ขณะเดียวกัน เราก็ไม่สามารถมัน่ ใจได้วา่ ข้อมูลนั้นถูกต้องหรื อเปล่า


สื่ อออนไลน์ ในสั งคมปัจจุบัน

สื่ อออนไลน์ในสังคมปัจจุบนั โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา แน่นอนว่าไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ ของคนเราก็ตอ้ งมี การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส เทคโนโลยี และภาวะแวดล้อมของเรา ซึ่งปัจจุบนั เราคงไม่ สามารถจะหลีกเลี่ยงกระแสของธุรกิจออนไลน์ หรื อสื่ อออนไลน์ ได้ กว่า 10 ปี ที่อินเทอร์เน็ต ค่อยๆ เข้ามามีความสาคัญในการดารงชีวติ ของทุกคน จากความสะดวกสบาย และง่ายต่อการส่ ง หรื อรับข้อมูลข่าวสาร ที่ทุกคนไม่ตอ้ งคอยแต่เป็ นเพียงผูร้ ับสารแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น แต่สามารถ เป็ นผูส้ ร้าง หรื อพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ด้วยเหตุน้ ีทาให้คาว่า สื่ อออนไลน์ เกิดเป็ นกระแส ที่ใครๆ ก็ตอ้ งพุ่งประเด็นสนใจไปหา ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดา เจ้าของกิจการ หรื อแม้แต่ นักการตลาดเองคาจากัดคาง่าย ๆ ของคาว่า สื่ อออนไลน์ ก็คือสื่ อของสังคม ที่เปิ ดโอกาสให้ไม่วา่ ใครก็สามารถนาเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับรู ้ ซึ่งมีอยูใ่ น หลากหลายรู ปแบบเช่น เว็บบล็อค เว็บบอร์ด YouTube, Hi5, Facebook, Twister, My Space วิทยุออนไลน์ ทีวอี อนไลน์ etc. โดยอาจจะมีท้ งั การนาเอาเรื่ องราวของตัวเอง หรื อประสบการณ์ สิ่ งที่ได้พบ การสอนความรู ้ต่าง ๆ หรื อแม้กระทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ตวั เองมีความรู ้หรื อมีความ ถนัด และแน่นอนว่าเมื่อคนได้เจอ "คนคอเดียวกัน" ความสนุกที่ได้รู้จกั แชร์ประสบการณ์


ร่ วมกัน หรื อได้ขยายวงเพื่อนฝูงที่ชอบเหมือนๆ กันออกไป และยังสามารถรับชม รับฟังวิทยุ ออนไลน์และทีวอี อนไลน์ ได้ทางอินเตอร์เน็ตที่สะดวกสบาย โดยไม่ตอ้ งเปิ ดทีวหี รื อเปิ ดวิทยุ สิ่ งเหล่านี้กก็ ลายเป็ นจุดหนึ่งที่ทาให้ สื่ อออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตลอดหลายปี ที่ ผ่านมา สื่ อออนไลน์ ไม่เพียงแต่จะใช้ในการนาเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ให้บุคคล อื่นๆ ได้รับรู ้เท่านั้น ปัจจุบนั ยังมีความสาคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ธุรกิจโฆษณา ที่ธุรกิจโฆษณานิยม ใช้สื่อออนไลน์ เพราะว่าใช้งบน้อย ไม่สิ้นเปลือง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ดี ซึ่งตอนนี้ ตลาดสื่ อออนไลน์กาลังเติบโต สื่ อออนไลน์จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่นกั โฆษณาเลือกใช้ทาไม ต้ องสื่ อออนไลน์ คิดกันง่ายๆ ว่าเวลาเราจะตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าสักชิ้นที่เราไม่คุน้ เคย สิ่ งแรกที่คุณจะทาคืออะไร “หาข้อมูล” ใช่หรื อไม่ ในยุคที่เงินทองหายาก เศรษฐกิจซบเซาแบบนี้ดว้ ยแล้ว จะซื้อหาอะไรก็ ต้องคิดแล้วคิดอีก ว่าสิ่ งที่เราซื้อมันคุม้ มันทน มันได้ใช้จริ งๆ ซึ่งในปัจจุบนั ที่เราไม่มีเวลาพบปะ สังสรรค์กนั ตามตลาด หรื อว่าบ้านเพื่อน เราก็มกั จะเข้าเน็ตเพื่อหาข้อมูลของสิ นค้านั้น ๆ ด้วยเหตุ นี้เองทาให้มีผลการวิจยั ล่าสุ ดออกมาว่า สื่ อออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคกว่า 70% และผูบ้ ริ โภคเกือบครึ่ ง ( 49%) จะตัดสิ นใจซื้อจากข้อมูลที่ได้จาก สื่ อออนไลน์ นอกจากนั้น แล้วจากรายงานของ The Wave 3 Report ของ Universal MaCann ได้กล่าวอ้างว่า สื่ อออนไลน์ เป็ นสื่ อที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ และภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจอย่างมาก เพระผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ นิยมโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ผา่ นบล็อก หรื อในกลุ่มสังคม ออนไลน์ของตน ถ้าคุณเป็ นคนหัวเก่าที่คิดว่าสื่ อสาธารณะอย่างโทรทัศน์หรื อวิทยุสามารถเข้าถึง กลุ่มคนได้มากกว่าคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เมื่อเห็นตัวเลขยืนยันจาก ComScore ( www.comscore.com) เกี่ยวกับอันดับของ สื่ อออนไลน์ ยอดฮิตของโลก ที่เป็ นระดับโลกเพราะ สื่ อออกไลน์ไม่ได้จากัดเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่ไหนคุณก็เพียงแค่คลิ๊กและ สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้


1.Blogger – เป็ นเว็บยอดฮิตที่มีผเู ้ ข้าใช้กว่า 222 ล้านรายทัว่ โลกในปี ที่ผา่ นมา 2.Facebook – 200 ล้านรายทัว่ โลก (กาลังสร้างกระแสในประเทศไทยในช่วงนี้) 3.MySpace – 126 ล้านรายทัว่ โลก 4.Wordpress – 114 ล้านราย 5.Window Live Space – 87 ล้านราย (ปี 2009) ปัจจัยพื้นฐานทางจิตใจของมนุษย์กค็ ือความต้องการการยอมรับในสังคม ทาให้สังคมออนไลน์ จึงกลายเป็ นสังคมที่น่าหลงใหลสาหรับใครหลาย ๆ คนที่อาจจะเสาะหาช่องทางในการแสดง ความเป็ นตัวเองออกมา แต่ใช่วา่ บุคคลแต่ละบุคคลเท่านั้น ที่ตอ้ งการจะแสดงความเป็ นตัวเอง ออกมา ธุรกิจ การเมือง ก็ตอ้ งการการยอมรับจากสังคมด้วยเช่นกัน จึงไม่แปลกเลยที่ปัจจุบนั ธุรกิจขนาดเล็กหลายๆ แห่งเริ่ มสร้าง "ตัวตน" หรื อ Identity ของตัวเองในโลกออนไลน์


บรรณานุกรม http://www.chiangmainews.co.th/ http://www.oknation.net http://guru.google.co.th/guru http://krunirun3254.wordpress.com

สื่อออนไลน์  

สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you